info DE SOCIALE VERHUURKANTOREN IN DE DRIE GEWESTEN DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : Nr 43

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info DE SOCIALE VERHUURKANTOREN IN DE DRIE GEWESTEN DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : Nr 43"

Transcriptie

1 : 1050 Brussel 5 BGHMAfgiftekantoor info Driemaandelijks informatiebulletin van de Brusselse Geswestelijke Huisvestingsmaatschappij Nr 43 JULI - AUGUSTUS SEPTEMBER 2005 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : DE SOCIALE VERHUURKANTOREN IN DE DRIE GEWESTEN EN VERDER : De financiële situatie van de OVM s in 2003 Drie Brusselse OVM s krijgen een financiële injectie

2 2 BGHM-info Verantwoordelijk uitgever en hoofdredacteur : Jacques De Witte wnd. Directeur-generaal Jourdanstraat, Brussel Tel. : http//:www.slrb.irisnet.be Redactiesecretaresse : Christiane Van Vaerenbergh Tel. : Redactiecomité : Brian Booth Lutgard Decoster Roger Sannen Luciane Tourtier Roland Tuteleers Pol Zimmer Concept en logistiek : Pascal Houzé Foto s BGHM : Chris Van Goethem, Pascal Houzé Vertaling : FIBEMA n.v. en Luc Baudewijns Drukkerij : Edition & Imprimerie SA BGHM-Info wordt uitgegeven met de steun van Ethias. De overname van teksten en illustraties is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en de auteur en mits de bron alsook de naam van de auteur vermeld worden. De gepubliceerde artikels geven enkel de mening weer van de auteur(s). D/2005/5637/79 Inhoud nummer 43 : Het editoriaal artikel van de hoofdredacteur... 3 Bestuurshernieuwing bij de BGHM... 5 (Geert Demeulemeester) Driemaandelijks dossier: De sociale verhuurkantoren in de drie Gewesten... 7 Inleiding (Pol Zimmer)... 7 De sociale verhuurkantoren in het Vlaams Gewest (Swa Silkens)... 8 De sociale verhuurkantoren in Wallonië (Carole Louis) De sociale verhuurkantoren in het Brussels gewest: ontstaan, evolutie, grenzen (Isabelle Jennes) Technieken en methodes De financiële situatie van de OVM s in 2003 (Thierry Leblanc) Dynamisch risicobeheer voor de huurders (Bruno Lahousse) Energie en duurzaam bouwen (Alex Palante) Wonen in 3 dimensies : Gezondheid, Veiligheid, Welzijn De woning schoonmaken zonder gevaar voor bewoner en zonder het milieu te schaden (Laurence Demanet) Open venster Het transnationale uitwisselingsproject Coop over het huisvestingsbeleid en de sociale cohesie (Pol Zimmer) Boekbespreking: Stedelijk geweld, maatschappelijk geweld (Michel Simon) Colloquium De stadscentra vernieuwen om tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften? (Sezay Bilgic) Varia Studenten en docenten van de Universiteit van Rennes op bezoek bij de BGHM (Pascal Houzé) De BGHM in een nieuw jasje (Olivier Virlet) Nieuws van de OVM s De Gouden Baksteen 2004 gaat naar Gebruwo (Michel Simon) De Villa s van Ganshoren bekennen kleur (J.P. Ploeghmans) Rehabilitatie van 16 huizen, Ambachtsliedenstraat te Elsene (Michel Simon) Projecten Multi-jobs: ten dienste van de huurders (Patrick Sénélart) Terloops Een financiële injectie voor drie Brusselse OVM s (Etienne Lambert) Een sociale lening zonder verrassingen (Hilde Gilbert) Publicaties, aankopen... 51

3 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 Het editoriaal artikel van de hoofdredacteur T ijdens de zomerperiode willen we ontsnappen aan de dagdagelijkse sleur. Om geest en lichaam elders te herbronnen, moeten we evenwel geen honderden kilometers afleggen. Als je de vakantie willens nillens thuis moet doorbrengen, kun je de kunst van het flaneren herontdekken en zodoende je dagelijkse omgeving vanuit een ander standpunt en met andere ogen bekijken. Sla de deur van je woning achter je dicht en stap het avontuur tegemoet. Onze steden worden doorkruist door brede verkeersaders waar auto s voorbijrazen. De voetganger moet dan ook voordurend op zijn hoede zijn. Hij kan zijn geest niet leegmaken om de indrukken van de hem omringende wereld op te doen. Door het trage ritme van zijn stappen lijkt de wandelaar bovendien bijna voorbestemd om nieuwsgierig, of zelfs verwonderd en met liefde, de gevolgde weg te observeren. Ook al lijkt het parcours nog zo banaal en doordeweeks. In het nummer 303 van het tijdschrift Esprit ( maart-april 2004 ) brengt Thierry Pacquot dit uitstervende personage weer tot leven en wijst hij ons op het belang ervan voor de stedelijke dynamiek. Aan de hand van een kort historisch overzicht schetst de auteur ons de maatschappelijke omstandigheden en de bijbehorende stedelijke ontwikkeling waarin het slenteren in de meeste Europese steden tot stand kon komen. Verwijzend naar Walter Benjamin situeert hij de wandelaar als een essentieel personage van het negentiende-eeuwse Parijs waar een maatschappelijke dynamiek tot stand kon komen, die bijzonder geschikt was om diversiteiten in een confrontatie tegemoet te treden. Volgens de auteur hangt de bewoonbaarheid van een plek af van de mate waarin je die plek jezelf eigen maakt. Dat betekent dat je door dat contact ook zelf verandert. De weg die moet worden gebaand en de route die moet worden gevolgd zijn onvervangbare manieren om een verhelderend inzicht te verwerven dat het lichaam zijn gestalte geeft en de geest zijn spiegel aanreikt. Het gesprek vormt het onweerlegbare bewijs van een ontluikende stedelijkheid. Pacquot besluit met de bedenking dat de toevallige en gedeelde ontmoeting een plek schept waar de herinnering eraan wordt bewaard. Kunnen we ons een beter pleidooi ten voordele van de belangeloze wandeling voorstellen, net nu de openbare ruimte steeds meer verknipt dreigt te worden en het uiteenvallen van de sociale cohesie de Europese beleidsmakers zorgen baart? In hetzelfde nummer van Esprit schrijft Claude Lefort dat de stad voor een buitengewone ervaring zorgt, omdat iedereen er met elkaar in contact komt en iedereen er met de eerste de beste wordt geconfronteerd. Zijn analyse van de stedelijke beschaving nuanceert het profiel van de burger die gestalte gaf aan het stedelijke avontuur waaruit de Europese democratie is ontstaan. Ook al lijken deze overwegingen en gedachten het verst van onze bekommernissen, toch blijkt de relevantie ervan in de marge van onze engagementen. Ze dragen bij tot een beter begrip van de woonomgeving en van wat hierbij op het spel staat. De vakantie is dus het ideale moment om een ruime kijk te nemen op de evoluties die de stedelijke omgeving telkens opnieuw vorm geven, terwijl dit stedelijk milieu het levenskader van de bewoners bepaalt. 3

4 Na onze mentale of sportieve excursies kunnen we onze energie dan opnieuw toespitsen op de woningen zelf, de burgers die hierin een onderkomen vinden en de beheerders die ze ter beschikking stellen. In dit nummer gaat het driemaandelijks dossier dieper in op de evoluties in de drie gewesten van de sociale verhuurkantoren waarvan de activiteiten op verscheidene punten aansluiten op de uitdagingen van de sociale huisvestingssector. Lezers die meer in het technische aspect van sociale huisvesting geïnteresseerd zijn, krijgen ditmaal meer informatie over de financiering van de sector en over het energieprobleem gekoppeld aan duurzaam wonen. Daarnaast krijgen ze een voorbeeld van hoe risicobeheer kan worden gemodelleerd. Dat goede gewoontes ook in de huisvesting belangrijk zijn, bewijst het artikel waarin wordt uitgelegd hoe een woning kan worden schoongemaakt zonder dat het milieu of de gezondheid van de bewoner hiervan schade hoeft te ondervinden. Gebruwo kreeg dit jaar de Gouden Baksteen 2004 en daar staan we uiteraard even bij stil, maar de maatschappij plaatste zichzelf ook in de schijnwerpers met haar nieuwe dienst Multijobs en ook daarover wordt in dit nummer gerapporteerd. De Villa s van Ganshoren geeft ons dan weer een voorbeeld van hoe gevels op een originele en creatieve kunnen worden gerenoveerd. Tot slot krijgt u nog ander leuk nieuws : drie OVM s kregen van de Stad Brussel een financiële steun van maar liefst 15 miljoen euro en binnenkort starten er bij de BGHM werken om het onthaal van de Instelling te verbeteren. Tijdens de vakantie konden we enigszins op adem komen en nadenken over de toekomst. Ondertussen is die rustperiode al weer voorbij en staat het huisvestingsplan voor Brussel in de startblokken. September belooft meteen al een drukke maand te worden Jacques DE WITTE, Hoofdredacteur 4

5 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 Bestuurshernieuwing bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Het bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij De basisprincipes waaraan het bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij moet voldoen, zijn opgenomen in de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, zoals aangevuld door de ordonnantie van 1 april 2004 De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt bestuurd door een Raad bestaande uit vijftien leden. ( artikel 26, 1, lid 1, ordonnantie van 17 juli 2003 ) De leden van de Raad van Bestuur worden formeel door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij verkozen. ( artikel 26, 1, lid 2,ordonnantie van 17 juli 2003 ) Hun kandidatuur wordt voorgedragen door hun respectieve taalgroep. Tien leden behoren tot de taalgroep die het grootst in aantal is, de overige vijf leden behoren tot de andere taalgroep. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevestigt de taalaanhorigheid. ( artikel 26, 1, lid 2 en 26, 2, ordonnantie van 17 juli 2003 ) Nadat de Raad van bestuur geïnstalleerd werd kiest deze, op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder. ( artikel 26, 3, ordonnantie van 17 juli 2003 ) Artikel 27 van dezelfde ordonnantie bepaalt dat het mandaat van bestuurder hernieuwbaar is en dat het op elk moment kan herroepen worden. De bestuurders worden verkozen voor een periode van zes jaar. In de tekst van de ordonnantie zijn geen bepalingen betreffende de duur van het mandaat van bestuurder opgenomen. Op basis van artikel 24, 2, van de ordonnantie van 17 juli 2003 gelden dan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Dit Wetboek Van links naar rechts, bovenaan: Jean-Pierre Cornelissen, Cecilia De Wulf-Roux, Stefan Cornelis; in het midden: Monica Glineur, José Garcia, Dimitri Yernault, Joseph Corten; de Regeringscommissarissen Bianca Debaets en Laurent Delvaux; onderaan : Bob Delafaille, Jacques De Witte, Stefan Cornelis, Michel Godard, Olivier Degryse, Damien De Keyser, Carlo Cressato (Foto s : Chris Van Goethem) 5

6 bepaalt dat bij stilzwijgen van de tekst de maximale termijn van een mandaat zes jaar bedraagt. Na deze zes jaar moet hun mandaat opnieuw onderworpen worden aan de Algemene vergadering van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. In de praktijk wordt na de verkiezingen voor het Gewestelijk Parlement, die om de vijf jaar georganiseerd worden, overgegaan tot de herroeping van de mandaten van de bestuurders bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en worden er door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nieuwe bestuurders voorgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de onverenigbaarheden die opgenomen zijn in artikel 28 van de ordonnantie van 17 juli Samenstelling van de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Bij toepassing van de hierboven uiteengezette principes werd na de verkiezingen voor het Brussels Parlement die gehouden werden op 13 juni 2004 overgegaan tot de hernieuwing van de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Tijdens de algemene vergadering van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 23 december 2004 werden de volgende personen als bestuurder verkozen : als bestuurder van de Franse taalrol : Mevrouw Joëlle BURGERS De heer Jean-Pierre CORNELISSEN De heer Joseph CORTEN De heer Olivier DEGRIJSE De heer Damien DE KEYSER De heer José GARCIA Mevrouw Monica GLINEUR De heer Michel GODARD, De heer Dimitri YERNAULT Mevrouw Claudine VERSTRAETEN ( ontslagnemend 19 juli 2005 ) 1 als bestuurder van de Nederlandse taalrol : De heer Stefan CORNELIS De heer Carlo CRESSATO De heer Bob DELAFAILLE Mevrouw Cecilia DEWULF-ROUX Mevrouw Yvonne SMEKENS De Raad van Bestuur heeft op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tijdens de vergadering van 11 januari 2005 een voorzitter en een ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder verkozen. als voorzitter : De heer Stefan COR- NELIS als ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder : De heer Michel GOD- ARD. Geert DEMEULEMEESTER, Jurist, BGHM 6 1 De heer Frédéric DEGIVES werd op benoemd tot bestuurder.

7 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 De Sociale Verhuurkantoren in de drie Gewesten Inleiding Als we de balans zouden opmaken van alle nieuwigheden die werden ingevoerd sinds het huisvestingsbeleid in de jaren tachtig in België werd geregionaliseerd, zouden de sociale verhuurkantoren ongetwijfeld een eminente plaats innemen naast andere instrumenten die werden ingevoerd, zoals het openbaar beheersrecht 2 en de invoering van gewestelijke normen inzake de kwaliteit van de woningen, waarvan de concretisering nog op zich laat wachten. In de gewestelijke beleidsverklaring lezen we dat de huidige meerderheid het woningenbestand van de SVK s tegen 2009 wil verdubbelen 3. Dat betekent dat hun huidige patrimonium van woningen in vijf jaar moet zijn gestegen naar Hierdoor zou het actieterrein van deze sector gevoelig worden uitgebreid en op een interessant niveau worden gebracht. We mogen niet vergeten dat het hier binnen het huisvestingsbeleid om een vrij recent instrument gaat dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 SVK s telt tegenover meer dan 70 in Vlaanderen en 21 in Wallonië. Uit de vergelijking tussen de drie Gewesten blijken talrijke gelijkenissen inzake de ontwikkelingen en de tijd die nodig was om deze instrumenten in organieke wetteksten om te zetten tijdens de tweede helft van de jaren 90. Hoewel het systeem overal met gewestelijke middelen wordt gefinancierd, merken we toch dat de verhouding ten opzichte van de plaatselijke overheden van Gewest tot Gewest verschilt. De sociale verhuurkantoren die op de verhuurmarkt als sociale bemiddelaar optreden, zijn tevens, en vooral, de uitdrukking van de verenigingssector als betrokken partij bij het huisvestingsbeleid in het kader van een andere functie dan het aansporen van het openbaar debat of de terbeschikkingstelling van sociale diensten. Hierdoor kan rechtstreeks worden ingespeeld op de uitbreiding van het aanbod van woningen waarvan de toegang aan sociale regels onderhevig is. De noodzakelijke totstandkoming van de SVK s wordt gestimuleerd door wat er vandaag op het vlak van huisvesting op het spel staat, door de profilering van de verenigingssector als betrokken partij bij het huisvestingsbeleid en door de problemen waarmee de klassiekere huisvestingsoverheden worden geconfronteerd : aanzienlijke behoeften inzake de renovatie van hun patrimonium, moeilijkheden om hun sociale woningen in het stedelijk weefsel te integreren, relatieve onaangepastheid ten opzichte van nieuwe behoeften, traagheid bij de productie van nieuwe woningen, enz Vandaag rijst de vraag of het mogelijk is dit verenigingsinitiatief op een niveau te tillen dat het in staat stelt de uitdagingen aan te gaan waarmee de beleidsmakers in de drie Gewesten inzake huisvesting worden geconfronteerd. Steeds meer gezinnen, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben het moeilijk om een behoorlijke woning tegen een betaalbare prijs te bekomen. Elke dag wordt de noodzaak aan aangepaste woningen groter. De SVK s vormen een stukje van de puzzel. Het is in dat kader dat de perspectieven van hun ontwikkeling moeten worden opgevat, rekening houdend met de specifieke aard van hun werking. Deze kwestie staat centraal in de gewestelijke debatten die hierover handelen, maar daarover meer in het dossier. Pol ZIMMER, Studiedienst, BGHM 2 In Vlaanderen heet dat sociaal beheersrecht en in Wallonië wordt over voorlopig beheer gesproken. 3 Een project voor de Brusselaars, pagina 25 ev. 7DRIEMAANDELIJKS DOSSIER 7

8 De sociale verhuurkantoren in het Vlaams Gewest Ook in het Vlaamse Gewest wordt volop gewerkt aan het recht op wonen en wordt hierbij gretig gebruik gemaakt van sociale verhuurkantoren ( SVK s ). Wij gingen op 17 juni jongstleden ons licht opsteken bij de door het Vlaamse gewest erkende ondersteuningsstructuur voor de SVK s, het VOB ( Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw ). De heer Swa SILKENS is co-coördinator van het VOB en verantwoordelijke voor de SVK-sectorcoördinatie. Het resultaat is onderstaand verhelderend gesprek waarin u meer wordt verteld over het ontstaan en het reilen en zeilen van het Vlaamse SVK-systeem. BGHM-Info : Kan u in het kort de sociologische oorsprong van de SVK s schetsen? S. Silkens : De eerste SVK s in Vlaanderen zijn vergelijkbaar met de Brusselse. Dat waren de huurdersparticipaties, die, midden de jaren 1970, vooral vanuit de migrantensector zijn ontstaan. De tijdelijke middelen van het VFIK ( Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen ) en het SIF ( Sociaal Impulsfonds ) in de jaren 80 en 90 hadden tot gevolg dat welzijnsdiensten ( de thuislozensector ), maar later ook openbare besturen zoals OCMW s, een aantal SVK s konden opstarten. In 93 was er het experiment «De Batselier» ( de zogenaamde conventie ), dat de werking van 9 SVK s vastlegde en het eerste SVK-subsidiebesluit van het Vlaams Gewest ( 1997 ) voorbereidde. Het VOB werd bij de ondersteuning van dat proces betrokken. Tijdens de conventie engageerden de SVK s zich om te werken aan het recht op wonen. Dat betekent dat we net als de huisvestingsmaatschappijen een aantal vastgelegde spelregels moeten volgen. Een objectiveerbaar en controleerbaar toewijzingssysteem, modelhuurcontracten, minimum woningkwaliteit zijn een aantal belangrijke elementen. Daarnaast plaatsen we het belang van een goede huurdersbegeleiding, gefocust op het bijstaan bij de rechten en plichten van de huurder. Een aantal SVK s is ontstaan door renovatietewerkstellingen en opleidingen, vooral in West- Vlaanderen.. Op andere plaatsen werd eerst een SVK opgestart, waaruit later dan renovatieprojecten voortvloeiden. Sommige SVK s maken voor saneringswerken gebruik van bestaande opleidingprojecten of zelfs privé-aannemers. Niet alle SVK s zijn in staat een renovatieaanbod te doen. In 97 werd een eerste SVKsubsidiebesluit goedgekeurd. Begin 2004 werd dit besluit vervangen door een nieuw subsidiebesluit, dat de groei van het aantal SVK-woningen wil stimuleren. Groei van het aantal erkende SVK s. Grafiek 1, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen «VOB». 8 SVK s : sociale verhuurkantoren. VOB : Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw. VFIK : Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen. SIF : Sociaal Impulsfonds.

9 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 BGHM-Info : Er zijn verschillende SVK-structuren. Kan u die eens wat meer toelichten? S. Silkens : Grosso modo kan je de SVK s in Vlaanderen indelen in 3 groepen. Er zijn een 40-tal niet-erkende SVK s die zich al dan niet proberen te richten naar het Vlaams besluit. Meestal zijn het OCMW s, maar soms ook welzijnsdiensten of nieuwe VZW s. De werking van de meeste blijft beperkt tot het lokale niveau. Daarnaast bestaan er door het Vlaamse gewest erkende maar nietgesubsidieerde SVK s. Erkenning betekent in deze context dat voldaan wordt aan de kwaliteitsvereisten, zoals het gebruiken van modelhuurcontracten, het SVKtoewijzingssysteem hanteren, huurdersbegeleiding opzetten, Tot slot zijn er de erkende gesubsidieerde SVK s. Deze SVK s moeten voldoen aan de kwaliteitsvereisten én aan een aantal vormvereisten. De schaalgrootte ( intergemeentelijke werking, minimum 30 woningen ), de voorwaarde van juridische structuur ( VZW of OCMWvereniging ) en de samenstelling van het bestuur ( bestuur dat openstaat voor zowel huisvestingsdiensten, lokale openbare besturen als welzijnsdiensten ) zijn een aantal belangrijke elementen.. BGHM-Info : Hoe is het wettelijk kader in al die tijd geëvolueerd? S. Silkens : Het kader waarbinnen de erkende SVK s werken is dat van de Vlaamse wooncode. Deze wooncode dateert van het jaar 97, net zoals het eerste SVK-subsidiebesluit. In 97 ging men voorzichtigheidshalve uit van een 12-tal gesubsidieerde SVK s in Vlaanderen. Om ook andere SVK s een kans te geven werd de erkenning van niet-gesubsidieerde SVK s ingevoerd. In het besluit van 97 was een vast subsidiebedrag voor alle SVK s ingeschreven, ongeacht hun schaalgrootte. Het SVK kan een beroep doen op een kleine extra subsidie als het meer dan 50 particuliere woningen verhuurt. In waren er echter al SVK s die rond de 100 woningen verhuurden en die bijgevolg ongeveer evenveel subsidies kregen als de SVK s met 30 of 50 woningen. Bij andere SVK s bleef het woningaanbod opzettelijk beperkt; voor de grotere inspanning en bijgevolg hoger risico was toch geen beloning voorzien. Dat was wel een probleem. Daar bovenop werden meer en meer politici gewonnen voor de mogelijkheid om de sociale huurmarkt uit te breiden door op de particuliere huurmarkt te huren. In 2003 telden we reeds een 25-tal SVK s. Onder impuls van Vlaams minister Marino KEULEN werd er in 2004 een nieuw SVK-subsidiebesluit Verhouding aantal erkende SVK s over de 5 Vlaamse provincies. Grafiek 2, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB). uitgevaardigd, waarin de grote lijnen van het besluit van 1997 behouden bleven. De grootste kracht van het nieuwe besluit schuilt echter in het feit dat een SVK dat meer dan 30 woningen verhuurt, extra subsidies geniet per particuliere woning die erbij komt. Hierdoor hebben de grote SVK s hun subsidies gevoelig zien verhogen. De beleidsverantwoordelijken staan dus achter het initiatief van de SVK s en verwachtten er wel wat van. Ik sprak daarnet over een gesubsidieerd SVK vanaf 30 woningen particuliere woningen. Maar het vraagt soms veel tijd om die eerste 30 woningen te bereiken. Onderhandelen met de eigenaar moet je leren, eigenaars moeten het SVK leren kennen. Sommige provinciebesturen hebben daarop geanticipeerd en hebben een eigen subsidiebesluit gemaakt. Dit besluit stimuleert de lokale SVK s om intergemeentelijk te werken én die drempel van 30 woningen te bereiken. Vanaf dan kunnen ze gewestelijke subsidies aanvragen. De provinciale besluiten gelden dus als aanvulling op het gewestelijk besluit. 9

10 Verhouding woningen bij de erkende en gesubsidieerde SVK s samen. Grafiek 6, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen (gegevens op basis van de jaarverslagen). BGHM-Info : We kennen nu al het standpunt van het Vlaams Gewest en de provinciebesturen, maar hoe reageerden het lokale overheidsniveau, de privéinvesteerders en de bevolking op zoek naar een behoorlijke woning op de komst van de SVK s? S. Silkens : Laat ons beginnen met de lokale overheid. In de meeste SVK s zitten lokale besturen in de Raad van Bestuur. Sommige besturen doen dat uit sympathie en vanuit samenwerking. Anderen proberen vanuit het SVK greep te krijgen op de particuliere huurmarkt. Sommige OCMW s blijken het evenwel als een belemmering te ervaren dat bij het erkende SVK een duidelijke regelgeving van toepassing is. Ze willen bijvoorbeeld enkel een huisvestingsinspanning leveren die 8 beperkt is tot de inwoners van de eigen gemeente. Maar bij een erkend SVK heeft iedere woningzoekende evenveel kans. We vertrekken van het recht op wonen, niet van het feit of het een inwoner van de gemeente is. Als de gemeenten die belemmering eenmaal overwonnen hebben, is er geen probleem meer. Dan merken ze wel dat de meeste mensen gaan wonen waar ze altijd gewoond hebben. Behalve in de grootsteden verhuizen mensen niet zo snel van de ene gemeente naar de andere. De privé-investeerders dan : op plaatsen waar het SVK al een tijd bestaat, hoeft het niet meer op zoek te gaan naar eigenaars. Die komen immers uit eigen beweging langs, eenmaal de mond-tot-mondreclame begint. Dat vergt wel enige tijd, je moet wat contactpersonen hebben in de regio die positieve ruchtbaarheid aan het initiatief geven. Eigenaars zien zelf wel in dat het SVK hun een aantal voordelen te bieden heeft. Het risico van huurderving valt weg, want het SVK betaalt de huur altijd. De eigenaar heeft ook de garantie dat het onderhoud van de woning wordt opgevolgd. Het komt er dus op neer dat het SVK al het werk doet. Daar staat tegenover dat wij discussiëren om een lagere huurprijs te bekomen. Uit berekeningen blijkt evenwel dat een lagere, maar gegarandeerde maandelijkse huuropbrengst voor 9 jaar, meer opbrengt dan een hogere maandelijkse huurprijs zonder garanties en met alle risico s van dien. Het valt eigenaars soms wat tegen dat zij niet kunnen bepalen wie er in hun woning komt, want ze verhuren liever aan wie ze kennen.. Een decennium geleden vormde de huurwaarborg die aan de eigenaar moest worden betaald een probleem. Eigenlijk willen de SVK s die waarborg niet betalen, want hun werkingskapitaal wordt zo vastgezet. Op dit moment is er op dat vlak geen probleem meer en kunnen we perfect met de eigenaar afspreken dat er geen waarborg wordt betaald. Het SVK biedt immers voldoende garanties. De woningzoekenden zelf worden, net als bij de huisvestingsmaatschappijen, geconfronteerd met steeds langere wachtlijsten. Sommige SVK s steken behoorlijk veel tijd in de inschrijvingen en eerste hulpverlening, zoveel dat ze zich afvragen of dit verantwoord is. Deze inspanning gaat immers ten koste van het zoeken naar woningen en het begeleiden van de huurders zelf. SVK s zoeken naar nieuwe systemen, bijvoorbeeld inschrijven van woningzoekenden via de lokale woonwinkel of het sociaal huis. 10

11 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 BGHM-Info : Hanteren jullie, zoals de huisvestingsmaatschappijen, het inkomen van de kandidaathuurder als criterium? S. Silkens : Wij gaan zelfs verder. Ik vermeldde daarnet dat wij een rationeel systeem hebben voor inschrijvingen en toewijzingen. Voor de inschrijvingsvoorwaarden gebruiken we, net als de huisvestingsmaatscha ppijen, de maxima die in het sociaal huurbesluit worden bepaald. Op dit moment kunnen we niet anders dan het netto belastbaar inkomen als grens te gebruiken. Dit betekent dus dat ook onze kandidaat-huurders niet meer mogen verdienen dan die grens van het netto belastbaar inkomen en geen woning in hun bezit mogen hebben. Maar bij de SVK s vormt deze inschrijvingsgrens zelden een probleem, omdat vooral de lage inkomens het SVK opzoeken. Bij de door de Vlaamse huisvestingsmaatschappij erkende hui svestingsmaatschappijen krijgt wie het langst op de lijst staat voorrang. Niet zo bij de SVK s. Wij houden rekening met de achterstellingssituatie. Daarvoor hanteren we een puntensysteem waarin de meeste criteria vaststaan, maar waaraan de SVK s nog een aantal elementen kunnen toevoegen. Zo kijken we naar het actueel besteedbaar inkomen : wat hebben de mensen de laatste 6 maanden gehad om van te leven? Dat betekent ook dat mensen die alimentatie betalen, dat bedrag mogen aftrekken.we gaan zelfs zover dat kandidaat-huurders die schulden hebben, deze in mindering kunnen brengen van het actueel besteedbaar inkomen, op voorwaarde dat het is een positieve discriminatie, dus we vragen wel iets terug ze hierin begeleid worden door een welzijnsdienst een OCMW, of een schuldbemiddelingsdienst. Hoogdringendheid is het tweede criterium dat we in aanmerking nemen om de toewijzingsvolgorde te bepalen. We peilen naar de huisvestingssituatie waarin de kandidaat vandaag verkeert : verblijft de kandidaat in een instelling, wordt zijn huurcontract binnenkort opgezegd, is de woning onbewoonbaar verklaard, is ze te klein,? Kortom, een hele rist controleerbare indicatoren waaraan eveneens punten worden toegekend. Beide criteria het inkomen en de hoogdringendheid zijn samen het meeste aantal punten waard ( 2 keer 20 punten ). Dan zijn er nog een aantal kleinere verplichte indicatoren, zoals de kinderlast, hoe lang iemand op een wachtlijst staat, Een vrijwillige indicator is bijvoorbeeld dat er extra punten mogen worden gegeven aan de inwoners van de gemeente of het werkingsgebied. Maar het feit dat iemand in het werkingsgebied woont, wordt anders ingevuld dan bij de huis vestingsmaatschappijen. Het volstaat dat de woningzoekende in de laatste 6 jaar minstens 1 dag in de gemeente heeft gewoond of verbleven. Politiek vluchtelingen die aan de gemeente zijn toegewezen, worden bij ons ook als inwoners van de gemeente beschouwd. Daar vind je opnieuw die link met de OCMW s terug. Bezettingsgraad van de door de SVK s (inclusief de niet-erkende SVK s) beheerde woningen, rekening houdend met het statuut van de woningen. Detail Tabel 2, punt e; uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen. Propriété Bailleur privé Propriété AIS CPAS ou Commune VHM ou Fonds du logement Province Tous les logements Toutes les AIS en/au Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation total Flandre occidentale Limbourg Brabant flamand Anvers Flandre orientale TOTAL

12 de verhuurder veel meer op om studentenkamers te verhuren. Dat zijn nu eenmaal gegevens waar je niet omheen kan. 12 Verdeling woningen van de erkende en de gesubsidieerde SVK s onder de 5 Vlaamse provincies. Grafiek 7, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen (gegevens op basis van de jaarverslagen). Over extra punten voor inwoners van de gemeente werden onder de SVK s ernstige discussies gevoerd. Voor velen is dit een uitholling van het recht op wonen voor iedereen. Dit toewijzingssysteem is volgens mij een mooie aanvulling op het systeem van de huisvestingsmaatschappijen. Wij wijzen toe op basis van achterstelling, de SHM s op basis van chronologie ( absolute prioriteiten buiten beschouwing gelaten ). Wij kunnen soms snel een woning aanbieden, bij de SHM s is jaren wachten een gewone zaak. Het systeem van de SVK s is er een dat veel werk vraagt. Voorrang voor achterstelling maakt dat vooral leefloontrekkers een beroep doen op het SVK. Maar de SVK s geven aan dat de huurder binnenkomt als leefloontrekker, als eerste stap een degelijke woning bekomt, en daarna zijn situatie via opleiding, tewerkstelling 1,2 of 3 jaar later gevoelig verbeterd. Daardoor hebben we ook gemiddeld om de drie jaar een andere huurder. Een woning en begeleiding aanbieden is kansen creëren voor de woningzoekenden. BGHM-Info : Als de meeste huurders leefloontrekkers zijn, dan is de huurprijs zelf wellicht een heikel punt. S. Silkens : Absoluut, dat is een bijzonder heikel punt. BGHM-Info : Kun je dan concluderen dat die huurprijs zich ergens situeert tussen een huurprijs op de privé-markt en de huurprijs van een sociale huisvesti ngsmaatschappij? S. Silkens : We moeten dat wel veronderstellen. De SVK s kunnen onmogelijk de huurprijzen van de SHM s evenaren of zelfs maar benaderen. Wij onderhandelen met de particuliere verhuurder om een lagere huurprijs te krijgen, in ruil voor een aantal garanties. Bijgevolg zitten onze verhuurprijzen lager dan de gangbare particuliere huurmarkt, zeker als we de woning de volle 9 jaar kunnen verhuren. Maar we kunnen niet zover gaan dat de huur een vierde of een derde van een leefloon bedraagt. In sommige regio s is het heel moeilijk een woning in te huren voor een huurprijs lager dan 400 euro. West-Vlaanderen heeft goedkopere huurprijzen, maar Antwerpen, Vlaams- Brabant en Limburg zijn dure regio s. In Leuven bijvoorbeeld is een degelijke huurwoning onbetaalbaar. Het brengt Je zou deze huurprijzen kunnen compenseren met de Vlaamse gewestelijke huursubsidie. Maar de voorwaarden voor de huursubsidie zijn achterhaald en te beperkend. Naast de inkomensvoorwaarden is er ook de voorwaarde van de verlaten woning. Als je 6 maanden dakloos bent, of een onbewoonbare verklaarde woning verlaat, kom je mogelijkerwijze voor een huursubsidie in aanmerking. Als iemand dus de pech heeft om een goede woning te huren, maar deze niet kan betalen en bijgevolg verhuist naar een goedkopere woning, komt hij niet in aanmerking voor een huursubsidie. In de grootsteden vind je meer woningzoekenden die ook in aanmerking komen voor een huursubsidie. Ten slotte zijn de maximumhuurprijzen niet meer geïndexeerd sinds De SVK s pleiten voor een algemene huursubsidie bij alle SVK-huurders, tenminste als ze voldoen aan de inkomensvoorwaarden. De herhuisvestingsnood zit al opgenomen in het SVK-toewijs-wegingssysteem, waardoor alle huurders binnenkomen in een prangende woonnoodsituatie. Bovendien staan de erkende SVK s garant voor de woningkwaliteit. Zo n initiatief zou de groeimogelijkheden van de SVK s sterk kunnen stimuleren. Deze mindering moet mijn inziens niet reiken tot het niveau van de huurprijzen bij de SHM s. Waarom? Wij bieden de huurder een contract aan van 9 jaar, een huisvestingsmaatschappij een levenslang contract. Wij hebben een vaste huurprijs, de huisvestingsmaatschappij een variabele. Bovendien is het aanbod per huisvestingsmaatschappij veel groter dan het onze. Daarom lijkt het me aangewezen dat we de SVK-huurders

13 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 blijven stimuleren om zich kandidaat te stellen voor een woning van de huisvestingsmaatschappij. BGHM-Info : U heeft al gezegd dat er met de eigenaars over de huurprijs wordt onderhandeld. Is de maandelijkse huurprijs die aan de mensen wordt gevraagd dan in het geheel niet afhankelijk van het inkomen? S. Silkens : Neen. De meeste SVK s hanteren noodgedwongen het principe dat de huurprijs die ze betalen aan de eigenaar ook aan de huurder moet worden gevraagd. We kunnen niet anders : het SVK krijgt wel een beheerssubsidie maar geen subsidie voor huurtussenkomst. Wij proberen de huurkost voor de huurder zo veel mogelijk te drukken, door bijvoorbeeld goedkope verzekeringssystemen te zoeken, betaalbare onderhoudsystemen te ontwikkelen, alle tegemoetkomingen maximaal te gebruiken. Sommige SVK s een minderheid hebben met het lokale OCMW een afspraak opdat deze een huurtoelage toekent, in afwachting dat het Vlaamse gewest een degelijke huursubsidie uitschrijft. Over de huursubsidie hebben we het al gehad. BGHM-Info : Er moet natuurlijk altijd rekening worden gehouden met het privé-element. S. Silkens : Precies, zowel wat de eigenaars als wat de huurwetgeving betreft. De sociale huurwetgeving is bij ons alleen van toepassing voor inschrijvingen en toewijzingen, maar daar stopt het eigenlijk ook. Al de rest valt onder de toepassing van de particuliere huurwet. De SVK s en het VOB vinden het belangrijk dat we die particuliere huurwetgeving zo correct mogelijk hanteren. Dat is in het voordeel van de onderhuurder. Hiermee hebben we een voorbeeld te geven aan de particuliere verhuurder, maar ook aan welzijnsdiensten, lokale besturen en zelfs de huisvestingsmaat schappijen. Zo gebruiken we het juiste huurwaarborgsysteem en hanteren steeds onderhuurcontracten van 9 jaar. BGHM-Info : U heeft al enkele van de SVK-partners vernoemd. Welke initiatieven worden er met hen op touw gezet? S. Silkens : Ik zal de opvallende partners van de laatste jaren vermelden. Op het veld zie ik dat men meer en meer streeft naar samenwerking met de huisvestings maatschappijen. Ik geef hiervan een zeer concreet voorbeeld. In Geel werden op een bepaald moment 2 panden aangeboden aan het SVK, een appartementsblok en een woning. Voor de eigenaar bleef het gelijk of de panden verhuurd of verkocht werden, hij kon alleen het beheer ervan niet meer aan. De lokale huisvestingsmaatschappij ging samen met het SVK de panden bekijken. Vervolgens maakten ze onder elkaar uit welk pand er voor wie geschikt was. Het SVK werkt met individuele woningen, dus was het logisch dat het de woning huurde. Omgekeerd koopt een huisvestingsmaatschappij liever, en bij voorkeur grotere projecten dan individuele woningen, en dus kocht de SHM het appartementsblok. De maatschappij heeft dat appartementsblok opgeknapt, en omdat de renovatieploeg toch aanwezig was, werd de aangrenzende woning tegelijk gerenoveerd. De kostprijs om die woning op te knappen werd in mindering gebracht van de huurprijs die aan de eigenaar betaald werd. Het SVK moet die som dan wel even voorschieten, maar in dit geval was de huisvestingsmaatschappij zelfs bereid die kost zelf voor te schieten, die dan op 9 jaar wordt terugbetaald. Zo zijn er met huisvestingsmaatschappi jen allerlei vormen van samenwerking : op bestuursniveau, bij het zoeken naar systemen van gemeenschappelijke wachtlijsten om de inschrijving te vergemakkelijken, bij het screenen van woningen, bij het opknappen ervan Wat welzijn aangaat, streven steeds meer SVK s naar samenwerking met CAW s, ( Centra Algemeen Welzijnswerk ), vooral voor de sociale en psychische begeleiding van huurders. Onze huurdersbegeleiding beperkt zich tot alles wat nodig is om de woning te kunnen blijven bewonen en tot het bijstaan bij de rechten en plichten van de huurder. Bijkomende problemen behandelen zijn geen spek voor onze bek. Andere diensten zijn daar veel meer in gespecialiseerd. Voor budgetbegeleiding bijvoorbeeld doen we een beroep op de OCMW s. De meeste SVK s hebben traditioneel een goede verstandhouding met de OCMW s. Zeker vermeldenswaard zijn de sociale werkplaatsen, de tewerkstellingsinitiat ieven, vooral op het vlak van renovatie van de woningen. Hierdoor kunnen we de eigenaar een renovatie aanbieden die iets minder kost. Er wordt vaak beweerd dat de werken van minder goede kwaliteit zouden zijn, maar laat ons dat zeker niet overdrijven. Een aannemer gaat immers ook niet altijd op dezelfde kwalitatieve manier te werk. Meestal vraagt een renovatie via een sociale werkplaats wel meer tijd. CAW : Centra Algemeen Welzijnswerk. 13

14 BGHM-Info : U heeft al te kennen gegeven dat u toekomst ziet in de SVK s, maar hoe ziet u dat concreet? S. Silkens : Misschien zouden de SVK s niet nodig zijn als de huisvestingsma atschappijen over voldoende sociale huurwoningen zouden beschikken. Die vraag moet je je echter niet stellen, want er zijn gewoonweg niet genoeg sociale huurwoningen. In Vlaanderen bedragen ze 6 à 7% van het woningenbestand. Ter vergelijking : in de ons omringende landen bedraagt het aandeel ervan ten minste 15 %. Bovendien vinden we onze doelgroep - de mensen met een klein inkomen en wonend in een behartigenswaardige sociale situatie meer op de particuliere huurmarkt. De alsmaar groeiende groep van mensen met een klein inkomen ( de alleenstaande moeder, jongeren, politiek vluchtelingen ) marginaliseert meer en meer. De problemen zijn van die aard dat sommige eigenaars niet meer willen verhuren. BGHM-Info : Dank u voor dit gesprek. Het SVK-vooruitgangsrapport voor 2004 van het VOB ( publicatie eind augustus 2005 ) kan worden besteld op onderstaand adres : VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Diksmuidelaan 50 te 2600 Berchem ( Antwerpen ). U krijgt het dan voor 10 euro ( incl. Verzendingskosten ) thuis toegestuurd. Tel. 03/ Internetsite : http ://www.vob-vzw.be Swa SILKENS, Co-coördinator van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Coördinator van de sector van sociale verhuurkantoren ( SVK s ) Interview afgenomen door Ann VAN LOMBERGEN, attaché BGHM Ingrepen vanuit de overheid blijven nodig als we een particuliere huurmarkt willen houden in Vlaanderen. Alleen de SVK s hebben, vanuit het beleid, vat op die particuliere huurmarkt en kunnen meebepalen wat in welke regio een redelijke huurprijs is. Ik denk dan ook dat de methodiek van de SVK s nodig zal ( kunnen ) blijven op voorwaarde dat het probleem rond de huurprijsbepaling voor een stuk kan worden opgelost. Ik zie er dus wel toekomst in. 14

15 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 De sociale verhuurkantoren in Wallonië Sociologische oorsprong van de SVK s De SVK s gaan op zoek naar verbeterbare of onbewoonde gezonde woningen om deze te verhuren aan personen met sociale moeilijkheden die vaak dringend moeten worden geholpen. Via hun werking zorgen de SVK s voor een uitbreiding van het woningaanbod in het kader van de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting. Een SVK treedt in de eerste plaats op voor gezinnen die door hun maatschappelijke situatie niet aan een behoorlijke woning geraken en respecteert de door de Waalse regering bepaalde criteria die gelden inzake de gezondheid van woningen. De SVK s hebben twee afzonderlijke opdrachten : ten opzichte van de eigenaars : het kantoor zorgt ervoor dat de eigenaar het huurgeld krijgt en dat hij zijn goed in de oorspronkelijke staat terugkrijgt; ten opzichte van de huurders : het SVK staat in voor een regelmatige sociale begeleiding die gericht is op de maatschappelijke reïntegratie van zijn huurders. Bovendien zet het kantoor zijn huurders ook aan tot beter wonen door hen te wijzen op de noodzaak van een stipte betaling van de huurprijs, het correcte gebruik van de woning, met name inzake energieverbruik, en het respect van de fysieke en menselijke omgeving. Tot slot helpt het kantoor de uitgezette huurder bij het zoeken naar een nieuwe woning. In Wallonië kwamen de sociale verhuurkantoren eind jaren 80 tot stand toen er werd nagedacht over de huisvestingsproblematiek. In die tijd werd vastgesteld dat het aantal woningen dat tegen een lage of gematigde huurprijs werd aangeboden niet volstond om tegemoet te komen aan de vraag van gezinnen met lage inkomens en dat de sociale huisvesting niet alleen kon inspelen op de behoeften van de bevolking in kwestie. Er moesten dan ook andere woningen dan deze die toebehoorden tot de klassieke huisvestingssector worden aangewend, aangezien de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen onmogelijk konden tegemoet komen aan de tienduizenden openstaande aanvragen. Zodoende werden de eerste sociale verhuurkantoren opgericht op basis van plaatselijke initiatieven die alras door de Waalse overheid werden gesteund als alternatief voor de sociale woningen. Drie proefprojecten zagen het licht in Moeskroen, Namen en Charleroi. Begin jaren 90 werd het model dan met de financiële steun van het Waalse Gewest uitgebreid tot de steden van inwoners en meer en vervolgens tot intercommunale verenigingen die samen te minste bewoners bedienen. De evolutie in enkele cijfers Jaar Aantal SVK s Rechtsvorm van de SVK s De sociale verhuurkantoren worden opgericht als verenigingen zonder winstoogmerk. Om door het Waals Gewest erkend te kunnen worden, moeten ze de voorwaarden naleven die worden bepaald door het besluit van de Waalse regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsins tellingen. Het sociale verhuurkantoor bestaat ten minste uit : 1. iedere gemeente en ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat tot zijn actieterrein behoort, 2. één van de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen ( SLSP ) die territoriaal bevoegd zijn, 3. een privaatrechtelijke partner ( het gaat over het algemeen over VZW s die op het vlak van huisvesting of maatschappelijk werk actief zijn ). Commentaar Uitbouw van het project en erkenning SVK s sloten hun deuren omdat het aantal beheerde woningen onvoldoende was om het behoud van de subsidie van het Waals Gewest te verantwoorden nieuwe SVK s werden opgericht en erkend. 15

16 Het actieterrein van een SVK stemt overeen met één of verscheidene gemeenten die alleen of samen inwoners tellen. Afhankelijk van het aantal leden heeft deze voorwaarde zowel een negatief als een positief effect. Bij de SVK s met een klein aantal leden ( vooral in de grote steden ) zorgen de deelname en de inspraak van de partners voor een dynamiek. Zodoende kan de VZW bepaalde problemen oplossen, zoals het tekort aan beheerde woningen in sommige gemeenten. Bij de SVK s met een groot aantal leden ( vooral de intercommunale VZW s ) is het moeilijker om de werking in goede omstandigheden te laten verlopen als de leden niet actief deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. In dat verband heeft een aantal SVK s beslist om beheers- en beslissingsorganen op te richten, de zogenaamde bureaus of beperkte comités, die via frequentere vergaderingen instaan voor de werking van de VZW. Evolutie van het systeem Onderstaande tabel geeft vanaf 2002 een overzicht van de evolutie van het huurwoningenbestand van de Waalse sociale verhuurkantoren, alsook van het aantal personen dat de diensten van de verengingen heeft genoten. AIS Aantal beheerde woningen Aantal gehuisveste personen (volwassenen en kinderen) 19 vzw s ( ) «AIS de la Province du Brabant Wallon» Totaal Waals Brabant asbl «ABEM» (Anderlues, Binche, Estinnes, Morlanwelz) «AIS Charleroi Logement» asbl «Des Rivières asbl» (regio Saint-Ghislain) «Logicentre» asbl (regio La Louvière Manage) Waals Brabant Henegouwen «Mons Logement» asbl asbl «Mouscron-Logement» «AIS Pro Loger» (regio Courcelles Trazegnies) «Promo-Logement» (regio Soignies, Braine-le-Comte) «Tournai Logement» asbl Totaal Henegouwen Luik «Liège Logement» asbl «AIS Ourthe-Amblève» asbl «Agence immobilière sociale de Seraing» asbl «Gestion Logement Verviers» Totaal Luik

17 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 «Gestion Logement Sud Luxembourg» «Logésud» Totaal Luxeamburg «Gestion Logement Andenne-Ciney» «Gestion Logements Gembloux et Fosses» «AIS - Lo.G.D.Phi.» (regio Dinant Philippeville) «Gestion Logement Namur» asbl Luxemburg Namen Totaal Namen Totaal Wallonië Evolutie van het wettelijk kader : Vóór 1993 : Drie proefprojecten, zonder specifiek juridisch kader. Oktober 1993 : Het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 1993 houdende de oprichting van agentschappen voor sociale huisvesting ( wij noemen ze sociale verhuurkantoren of SVK s ) verstrekt het systeem een reglementaire basis en preciseert de voorwaarden waarin deze een subsidie kunnen genieten. Dat bedrag wordt in de eerste plaats bestemd voor de werkingskosten van het SVK. Februari 1994 : Artikel 23 van de Grondwet van 17 februari 1994 bepaalt het recht op een behoorlijke woning. Voortaan wordt formeel erkend dat ieder individu de essentiële behoefte heeft zich behoorlijk te huisvesten. Oktober 1998 : Het decreet van 29 oktober 1998 tot instelling van de Waalse Huisvestingscode geeft voor het eerst een organieke basis aan de erkende agentschappen voor sociale huisvesting als sociale instellingen. Het decreet beperkt de begunstigden tot kansarme gezinnen. Mei 2003 : Het decreet van 15 mei 2003 houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode vertrouwt het «Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ( FLW )» ( het Woningfonds van de kroostrijke gezinnen van Wallonië ) opdrachten toe inzake advies, controle, coördinatie en financiering van de agentschappen voor sociale huisvesting, alsook van andere sociale huisvestingsinstellingen ( buurtregies en verenigingen ter bevordering van de huisvesting ). September 2004 : Het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen preciseert de nieuwe voorwaarden voor de erkenning van de SVK s. Wat de wijzigingen betreft die aan de erkenningsvoorwaarden werden aangebracht, onthouden we vooral : tegemoetkoming van de SVK s ten behoeven van de in een precaire toestand verkerende gezinnen en gezinnen met een bescheiden inkomen. erkenning toegewezen voor een periode van 5 jaar, inclusief een verbintenis van de gemeenten en de OCMW s dat zij de vereniging gedurende deze periode niet zullen verlaten. Anderzijds bepaalt artikel 26 5 van dit besluit dat het Fonds «( ) ook zijn geldelijke middelen bestemmen voor de financiering van leningen of voorschotten te verlenen aan de verhuurders van de woningen die beheerd of gehuurd worden door sociale instellingen. De leningen of voorschotten worden exclusief voorbehouden aan de financiering van de renovatiewerken van de betrokken woningen. De voorwaarden om de bovengenoemde voorschotten of leningen te verlenen worden vastgelegd bij een reglement van het Fonds dat door de Minister goedgekeurd is». 17

18 18 In dat kader hechtte de Minister voor Huisvesting op 16 november 2004 zijn goedkeuring aan het ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van het door het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ( Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië ) aan eigenaars toe te kennen leningen voor de rehabilitatie van in beheer gegeven woningen. Dit ontwerp is gericht op de financiering van werken die nodig zijn om de minimumnormen inzake gezondheid en veiligheid na te leven. Deze werken zijn vaak onontbeerlijk om een woning te verhuren. Omwille van de kostprijs en de administratieve stappen, staan de eigenaars niet te trappelen om deze werken uit te voeren. Via de sociale verhuurkantoren draagt het Fonds bij tot de uitbreiding van het huurwoningenaanbod door leningen toe te kennen aan eigenaars met het oog op de renovatie en de rehabilitatie van hun woningen. In voorkomend geval zorgt het Fonds tevens voor technische begeleiding. De leningen worden toegekend aan natuurlijke personen die hoogstens drie woningen bezitten en aan gemeenten, OCMW s of VZW s. De bedragen zijn beperkt tot 100% van de kostprijs der werken, verhoogd met de notaris- en dossierskosten, de kosten voor de door het Waals Woningfonds voorgestelde technische begeleiding en, in voorkomend geval, met het bedrag van de levensverzekeringspremie. Het bedrag is sowieso beperkt tot Toch kunnen er afwijkingen worden overwogen, met name als de lening wordt aangevraagd door een gemeente of een OCMW. Onthaal De plaatselijke overheden reageerden over het algemeen zeer positief op de oprichting van sociale verhuurkantoren op hun grondgebied. Heel vaak beslisten de plaatselijke overheden die tevens lid zijn van de SVK s om de kantoren te steunen met financiële ( werkingssubsidies ) of materiële middelen ( terbeschikkingstelling van lokalen of personeelsleden ). Alle Waalse provincies steunen hun SVK s momenteel met financiële middelen ( behalve de provincie Henegouwen die thans de relevantie van dergelijk initiatief onderzoekt ). De afgelopen maanden werden er enkele moeilijkheden vastgesteld bij de intercommunale SVK s waarvan het financieel evenwicht afhangt van een bijkomende financiële tegemoetkoming van de gemeenten. Sommige gemeenten zijn niet bereid om financiële middelen te stoppen in dergelijke structuur omdat niet alle gemeenten als leden door de vereniging op dezelfde manier worden bediend. De belangstelling van privé-eigenaars om hun woningen ter beschikking te stellen van een SVK staat buiten kijf. Bewijs hiervan is zonder twijfel de constante stijging van het globale huurwoningenbestand van de Waalse SVK s. Deze groei bleef jarenlang beperkt omdat de eigenaars geen woningen ter beschikking konden stellen die de minimumcriteria inzake gezondheid naleefden en de SVK s daarenboven niet in staat waren de nodige financiële middelen vrij te maken om de te verhuren goederen te rehabiliteren. De toekenning van een renovatielening door het Waalse Woningfonds is een interessant antwoord, dat de SVK s in staat stelt hun woningaanbod opnieuw uit te breiden. Bevoorrechte partners Als bevoorrechte partners van de SVK s noteren we de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare vastgoedmaatschappijen, de privaatrechtelijke partners en het Waalse Woningfonds. Door hun engagement om de vereniging niet de rug toe te keren en via hun deelname aan de beheers- en beslissingsorganen van de vereniging, zijn de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevoorrechte en belangrijke partners. Zij geven de sociale verhuurkantoren vaak financiële en menselijke hulp. In het kader van de sociale opvolging van de huurders bestaan er ook samenwerkingsverbanden met de verschillende diensten van deze instellingen, met name de schuldbemid delingsdienst. Dankzij hun ervaring in de sociale vastgoedsector geven de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen ( SLSP s ) de SVK s advies en steunen ze hen bij de uitvoering van hun opdrachten. Er zijn talrijke privé-partners : de in de huisvestingssector of sociale sector actieve verenigingen zonder winstoogmerk waarmee het SVK samenwerkingsverbanden aangaat om zowel de technische opvolging van de gebouwen als de sociale opvolging van de huurders te waarborgen; de privé-eigenaars zijn bevoorrechte partners die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het systeem met het oog op de terbeschikkingstelling van woningen; de notarissen die voor sommige SVK s speuren naar woningen en tevens adviezen geven voor het bestuur en het beheer van de woningen.

19 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 Het Waals Woningfondssteunt de SVK s in hun dagelijks beheer door de terbeschikkingstelling van documenten ( type-statuten, boekhoudplan, ) en materiaal ( boekhoudsoftware, ) en de organisatie van opleidingen ( banenplannen, paritaire commissies, ). Meer specifiek nam het Fonds initiatieven om SVK s in moeilijkheden te helpen en ging het op zoek naar bijkomende financieringen. Zo konden twee SVK s met thesaurieproblemen een financiële opvolging genieten om hun situatie te regulariseren en een evenwichtiger beheer na te streven. Het Fonds ontwikkelt tevens een instrument waarmee permanent de vinger aan de pols van sociale instellingen, waaronder de SVK s, kan worden gehouden. Zodoende kan rekening worden gehouden met hun behoeften en verwachtingen. Het gaat om ELIS, een gestructureerd forum waar alle voor de sector interessante kwesties aan bod kunnen komen en waarbij het aantal potentiële samenwerkingsverbanden tussen de leden kan worden uitgebreid. Vooruitzichten De sociale verhuurkantoren zijn recente instrumenten van het huisvestingsbeleid in het Waals Gewest. Ze nemen een bijzondere plaats in op de private sociale verhuurmarkt die de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen links laten liggen, omdat ze al hun aandacht moeten wijden aan de enorme uitdagingen inzake onderhoud en renovatie van hun uitgebreid woningenbestand. In vergelijking met die openbare vastgoedmaatschappijen zijn de SVK s klein. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en afhankelijk van jaarlijkse financiële bijdragen van het Gewest en de plaatselijke overheden. De nieuwe voorwaarden die voor de erkenning van de SVK s gelden en waardoor ze gedurende 5 jaar verzekerd zijn van een gewestelijke tegemoetkoming en de akkoorden van de plaatselijke overheden om tijdens deze periode niet uit de SVK s te stappen, stelt hen in staat hun positie te versterken in het kader van het aanbod aan sociale en gelijkgestelde woningen. Zodoende kunnen ze aanzienlijk bijdragen tot het ambitieuze regeringsprogramma om tijdens de huidige gewestelijke regeerperiode jaarlijks huurwoningen op de markt te brengen. De integratie van de SVK s binnen het geheel van sociale huisvestingsinstellingen onder het toezicht van het Waals Woningfonds zal zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak zorgen voor de consolidatie en de ontwikkeling van hun activiteiten. Carole LOUIS Attaché, «Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie» 19

20 De sociale verhuurkantoren in het Brussels gewest : ontstaan, evolutie, grenzen 20 In het Brussels gewest kunnen we de verenigingen als de voorlopers beschouwen van de sociale verhuurkantoren ( SVK s ), zoals we ze vandaag kennen. De huidige huisvestingscrisis begon eind jaren 70. Deze crisis trof enkel de gezinnen met een laag inkomen. De eerste slachtoffers waren de grote gezinnen die moesten afrekenen met een nieuwe houding van de eigenaars : het opdelen van eengezinswoningen in ( zeer ) kleine woningen. Hierdoor kon de eigenaar zijn huuropbrengst verdelen over hetzelfde gebouw. Daarenboven oefenden de internationale uitstraling van Brussel en de kantoorfunctie van de hoofdstad eveneens druk uit op de verkoop- en huurprijzen die voortdurend stegen. Na aftrek van de inflatie bedraagt de reële stijging van de huurprijzen over 30 jaar ( ) maar liefst 28%, zegge ongeveer 1% per jaar. 4 Om gezinnen met een laag inkomen te helpen zich behoorlijk te huisvesten, werden verenigingen opgericht. De huurdersverenigingen zijn VZW s die gebaseerd zijn op de Britse traditionele coöperatiebeweging te Londen. Het principe van de gemeenschappelijke ontwikkeling wordt toegepast. De huurdersverenigingen zijn in wijken gestructureerd 5 en bestaan uit gezinnen die moeilijkheden ondervinden om een woning te vinden. Het gaat hoofdzakelijk om grote migrantengezinnen. Deze gezinnen zochten woningen en onderhandelden met de privéeigenaars over de inhuurneming door de huurdersvereniging. Vervolgens kwamen de gezinnen in algemene vergadering bijeen om de woningen onderling toe te wijzen. Als prioritair criterium werd gesteld dat de gezinnen moesten deelnemen aan de algemene vergaderingen. In 1999 richtten 7 Huurdersverenigingen hun SVK op. Het Wijken-SVK wijst de woningen uitsluitend toe aan de leden van de huurdersverenigingen, ongeacht of het gaat om woningen waarvan het beheer werd overgedragen van de huurdersverenigingen aan het SKV of om nieuwe woningen. In de jaren 80 bestonden nog andere verenigingen die later SVK s zouden worden : De Nieuwe 150 ( 1981 ), De Drie Appelaars ( 1982 ) en Woning en Renovatie ( 1988 ). Medio jaren 90, toen de crisis ook voelbaar werd onder de gezinnen met een laag middelgroot inkomen, SVK s ( verenigingen ) De Nieuwe 150 Iris De Drie Appelaars Woning en Renovatie Ieder zijn Woning Baita Wijken Frédéric Ozanam Comme chez Toi bogen de beleidsmakers zich over deze lokale initiatieven om de effecten van het werk te vermeerderen. De vertegenwoordigers van deze verenigingen werden uitgenodigd om hun ervaringen uiteen te zetten. De ordonnantie houdende de oprichting van de Sociale Verhuurkantoren van 12 februari 1998 ( afgeschaft sinds deze werd opgenomen in de Huisvestingscode ) is het resultaat van het knappe evenwicht tussen terreinervaringen en politieke beraadslagingen. SVK s als verenigingen en gemeentelijke SVK s Behalve Ieder zijn Woning ( 1996 ), Baita ( 1997 ), Frédéric Ozanam ( 2004 ) en Comme chez Toi ( 2005 ) zijn de sociale verhuurkantoren die werden opgericht na de goedkeuring van de ordonnantie ( of ter gelegenheid hiervan ) gemeentelijke initiatieven ( of gemengde : burgervennootschap/ gemeentelijke overheid ). Gemeentelijke ( of gemengde ) SVK s SVK B ( Stad Brussel ) SVK S ( Schaarbeek ) SVK Evere Hector Denis SVK Ukkel SVK van Jette SVK Sint-Gillis Théodore Verhaeghen SVK Sint-Joost-ten-Node SVK Molenbeek SVK Sint-Lambrechts-Woluwe 4 BAUDEWIJNS Didier, L allocation loyer, quelques projections budgétaires pour la Région de Bruxelles-Capitale, Rapport gemaakt voor de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, DULBEA, mei 2004, 28 pagina s. 5 Vandaag zijn er 7 Huurdersverenigingen : Schaarbeek, Sint-Gillis, Vorst, Marollen, Noordwijk, Anderlecht-Kuregem en Koekelberg-Molenbeek.

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH)

Vorming. De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren. 14 juni 2012. vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Vorming De Brusselse huisvestingscrisis en de huisvestingsactoren 14 juni 2012 vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW/RBDH) Henegouwenkaai 29 in 1080 Brussel www.bbrow.be 02/502 84 63 De Brusselse

Nadere informatie

EIGENAARS DIE WONINGEN VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR

EIGENAARS DIE WONINGEN VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR EIGENAARS DIE WONINGEN VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR Profiel, motieven en tevredenheid Pascal De Decker Elias Vlerick Marie Le Roy Auteurs en info: Auteurs: o o o Pascal De Decker Elias Vlerick

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

4 1 20 R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG

4 1 20 R A A J T S N IE D 2 - G A 0 RSL VE R A A J JAA 1 RVE 4 RSLAG J A A R V E R S L A G - D I E N S TJ A A R 2 0 14 20 JAARVERSLAG 14 JAARVERSLAG - DIENSTJAAR 2014 PER 31 DECEMBER 2014 20 14 Voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 28 mei 2015 Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst

art. 23 Tijdelijke leegstaande gebouwen # 51 01-02-03 Een noodoplossing en model voor de toekomst Driemaandelijks dossier van de BBRoW Afzender: BBRoW, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C147 BIN14 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van mevrouw Veerle

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek

inleiding i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 3. Gevolgen van de woonproblematiek inhoud inleiding deel 1: recht op wonen i. wonen in België Inleiding 1. Dominante logica gericht op eigendomsverwerving 2. Huurmarkt 2.1. Tekort aan betaalbare huurwoningen 2.2. Beperkte toegang tot de

Nadere informatie

de gewestelijke Huursubsidie of het

de gewestelijke Huursubsidie of het de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2007 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 29 mei 2008. Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2011 voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2012 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

DISCUSSIENOTA RECHT OP WONEN 10 JAAR NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE

DISCUSSIENOTA RECHT OP WONEN 10 JAAR NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE DISCUSSIENOTA RECHT OP WONEN 10 JAAR NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting APRIL 2005 Steunpunt tot bestrijding van armoede,

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Lhiving is als een schouder waarop je je hoofd kan leggen. Het enige probleem is dat Lhiving steeds aan deze schouder aan het schudden is, alsof men

Lhiving is als een schouder waarop je je hoofd kan leggen. Het enige probleem is dat Lhiving steeds aan deze schouder aan het schudden is, alsof men Lhiving is als een schouder waarop je je hoofd kan leggen. Het enige probleem is dat Lhiving steeds aan deze schouder aan het schudden is, alsof men wil zeggen: komaan, we gaan ertegenaan. Er is een tijd

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Voor de leerkracht Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk alle beleidsthema s volgen. Daarom verdelen ze binnen hun fractie in het parlement de taken.

Nadere informatie

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee

art. 23 DE WOONBONUS VOOR EIGENAARS : # 56 04-05-06 een slecht goed idee art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie

COOPkot. Studentenwooncoöperatie COOPkot Studentenwooncoöperatie Deze blauwdruk werd opgesteld naar aanleiding van Oproep 258: Coöperatief ondernemen van ESF. Meer informatie kan verkregen worden bij CORE cvba- so via info@thinkcore.be

Nadere informatie

Hoe dakloosheid voorkomen? Hoe mensen weer uit de dakloosheid halen? Onze visie op een globale aanpak. 10 mei 2012

Hoe dakloosheid voorkomen? Hoe mensen weer uit de dakloosheid halen? Onze visie op een globale aanpak. 10 mei 2012 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

HANDLEIDING LOKAAL WOONBELEID

HANDLEIDING LOKAAL WOONBELEID AFDELING WOONBELEID HANDLEIDING LOKAAL WOONBELEID DEEL VI: LOKAAL WOONOVERLEG Kolofon Deze uitgave is een samenwerking van: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Woonbeleid Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie