ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen"

Transcriptie

1 ï/at en voor wie is de Vlaamse? - ï/onen Vlaanderen pagina I van 6 Contact laar het extfanet WONEN-VLAANDEREN Ë-i' :aédé e- ièl.1di5à.e r,.cr:i.g,'j3. :ÊOtJeer rl \'l;g1jg,3,r Zoek Premies Woningkwaliteit 0ndersteuning voor professionelen 0ver" \,Vonen*Vlaanderen Home > Premies '' Vlaams :. látat ên voor r ie is de vlaamse renovatieprémie? V/aL en vocir vrie is de Vlaarnse renovalieprernie,) Vlaamse Wat en voor wie is de Vlaamse? Hoe de aanvragen? Veelgestelde vragen over de Vlaamse Regelgeving Vlaamse Struikelblokken bij de Vlaamse Jaarrapporten Duid aan wat u gaat doen en we tonen enkel wat van is voor u. u gaat: huren kooen (ver)bouvuen verhuren 0f bekijk Wat is de Vlaamse? Wie kan de Vlaamse aanvragen? Wat zijn de voorwaarden van de Vlaamse? Welke werken komen ín aanmerking voor de Vlaamse? Vezekering Gewaarborgd Wonen Vlaamse verbeteringspremie Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs Vlaamse huurpremie voor kandidaathuurders van een sociale woning Vlaams huurgarantiefonds sociale huurwoning sociale lening sociale koopwoning sociale kavel Hoeveel bedraagt de Vlaamse? Vind uit met Premiezoeker of u in aanmerking komt voor de,vlaamse renoratiepremie \dat is de Vlaamse? De Vlaamse ondersteunt de eigenaars die een eigen woning wensen te renoveren. De geeft hen de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren. De werd ingevoerd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 hct instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning. Datum faatste aanpassing: L lgeef feedback] ltoo'l Vlaamse onderhoudspremie Vlaamse restauratiepremie físcale aftrek voor beschermd onroerend erfgoed belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten tussenkomst huurwaa rborg vermindering van de onroerende voorheffing gemeentetijke premies premies voor energiebesparende maatregelen subsidiëring van projecten lokaal woonbeleid subsidiêring en ordersteuning van sociale woonprojecten subsidiëring van gemeenten voor het leegsfiandsregister subsidiëring van gemeenten op het vlak van ruimtelijke ordening Wie kan de Vlaamse aanvragen? De kan aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner of de verhuurder van een woning. De eigenaar-bewoner is de meerderjarige partjculier, en in voorkomend geval de persoon met wie hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, die de woning waarop de aanvnag betrekking heeft op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht. De verhuurder is de meerderjarige particulier, en in voorkomend geval de persoon met wie hij gehuwd is of wettelijk of feitelijk samenwoont, die de woning waarop de aanvraag betrekking heeft met het oog op de onderverhuring ervan op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhugrkantoor voor de duur van minstens negen jaar. Datum laatste aanpassing: 17 -t2-24l3 Wat zijn de voorwaarden van de Vlaamse? De aanvrager van de moet voldoen aan een aantal voorwaarden qua: f. inkomen; 2. wonino; 3. eioendom; 4. facturen; 5. aantal*ail.0vrage[. Igeef feedbackl Itop] htps://www.wonenvlaanderen.be/premies/vlaamse_lwat_en_voor_wie... UA4ÀAÁ

2 Wat en voor wie is de Vlaamse? - 'Wonen Vlaanderen pagina 2 van 6 1. Inkomen Voor aanvngen in 2014 mag het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van de bewoner níet meer bedmgen dan: euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste -Ë WONEN-VLAANDEREN euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de tweede euro voor gehuwden en wettelijk of feitehjk samenwonenden, te verhogen met euro per persoon ten laste Phoenixgehouw Koning Albert-Ií Laan 19 bus 4$ B-1210 Enussel Fax O? 55 3Í"7 5S Er wordt gekeken naar het belastbaar inkomen van de bewoner van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Voor s die worden aangevraagd in 2014 wordt dus het belastbaar inkomen van 2011 in aanmerking genomen. site tly 2Mpact De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (de postdatum geldt als bewijs) of de datum waarop u deze documenten persoonlijk afgeeft op een dienst van Wonen-Vlaanderen. Een persoon ten laste is een inwonend kind dat ofwel jonger is dan 18 jaar, waarvoor u de kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die erkend zijn als persoon met een ernstige handícap worden eveneens beschouwd als persmn ten laste. In al deze gevallen is de situatie op de aanvraagdatum doorslaggevend. Biivporbeeld: de aanvraagdatum van uw renovauepremie is 5 januari Op dat ogenblik bent u samenwonend en heeft u 2 personen ten laste. Het belastbaar inkomen van 2011 van zowel u als dat van uw partr r zal dan opgevraagd worden. Dit inkomen zal vergeleken worden met het maximuminkomen van euro (57,990 euro + tweemaal euro). Voor de verhuurder geldt geen inkomensgrens. 2. Woning De woning waaívoor de wordt aangevraagd, moet minstens 25 jaar oud zijn en gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Een woning wordt gedefinieerd als het onroerend goed of het deel daarvan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande, Het onroerend goed in kwestie moet dus op de aanvraagdatum al minstens 25 jaar deze bestemming hebben. Bij betwisting over de ouderdom van de woning, zijn de gegevens van het Ruksregister doorslaggevend. Kamers en studentenkamers worden voor de toepassing van de niet beschouwd als woning. Er wordt dus geen toegekend voor werkzaamheden aan kamers en studentenkaíners, ook al zijn ze minstens 25 jaar oud. 3. Eigendom De bewoner mag, naast de woning waarvoor de wordt aangevraagd, geen kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) frebben op de aanvraagdatum of tijdens de. periode van drie jaar die daaraan voorafgaat. Hij mag tijdens dezelfde periode evenmin een andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben. Op deze voorwaarde voor de bewoner geldt een uieonderingen in de volgende gevallen: het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onte'geningsbesluíu het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor wonirgbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik; de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b,v. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de aanvraagu de andere woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd, en die niet in aanmerking komen voor renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden. De eigenaar geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot stoop) en de aanvrager was de laabte bewoner ervan. Voor de verhuurder geldt deze eigendomsvoorwaarde uiteraard niet. 4. Facturen De wordt berekend op basis van voorgelegde facturen. Deze facturen moeten betrekking hebben op werkzaamheden die uitgevoerd zijn door een aannemer of op de aankoop van materialen of uitrustingsgoederen die door de aanvrager zelf zijn ven'rerkt of geplaatst. https:i/www.wonenvlaanderen.belpremies/vlaamse*/wat*en voor_wie... ll04n$l4

3 Wat en voor wie is de Vlaamse? - Wonen Vlaanderen pagina 3 van 6 De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking kunnen worden genomen, moet minstens euro bedragen, exclusief btw. U moet dus minstens voor dat bedrag aan facturen bij uw aanvraag De fucturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar. Ze mogen evenmin dateren van voor de datum waarop u een zakelijk recht kreeg op de woning waarvoor u de premie aanvraagt. Belangrijk: sommige facturen kunnen {gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het aangemden om alle facturen die u heeft en die binnen de geldige periode vallen, bij de aanvraag te voegen. Op díe manier kan u maximaal gebruik maken van de. Kastíckets, bestelbons en dergelijke worden niet aanvaard. Als u daarover beschikt, raden wij u aan om bij uw leverancier hiervan een factuur te vragen vooraleer een aanvraag in te dienen voor de. Als het weigeren van sommige facturen tot gevolg heeft dat het vereiste minimumbedrag van euro niet bereikt wordt, dan zal u gevraagd worden of u akkoord gaat met een omzetting van uw aanvraag in een verbeteringspremie, voor zover u voldoet aan de voorwaarden van dat stelsel. 5. Aantal aanvragen Voor eenzelfde woning of bewoner kan in een periode van 10 jaar slechts eenmaal een worden toegekend. Op deze voorwaarde bestaan geen uitzonceringen. De toekenning van een kan ook gevolgen hebben voor de verbeteringspremie. Klik hier voor meer uitleo over beperkingen in het aantal aanvragen van de en de cumuleerbaarheid met andere oremies. Datum laatste aanpassing: lgeef feedbackl Itopl!r/elke werken komen in aanmerking voor de Vlaamse? Er komen voor aanvragen vanaf 29 oktober 2009 slechts B categorieên van werkzaamheden in aanmerking, Voor elke categorie is er tevens een maximaal bedrag exclusief btw waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden. Het gaat om volgende categorieën en maxima; o Funderingen en muren: facturen voor maximum euro o Dmaovloeren: Íacturen voor maximum euro o Ppkgq: hcturen voor maximum euro o BuitenschrUnwerk: facturen voor maximum euro o Centrale verwarmino: facturen voor maximum euro o Elektrieiteit: facturen voor maximum euro o Sanitaire installaties: facturen voor maximum euro o ïraooen: facturen voor maximum euro Heeft u bijvoorbeeld euro aan facturen exclusief btw voor het vernieuwen van uw dak, dan zal in deze categorie maar met maximaal euro rekening gehouden worden bij de berekening van de renovatiepremíe. Een ander voorbeeld: u heeft voor euro aan facturen exctusief btw voor het plaats n van centrale verwarming. In dit gwal zal er met maximaal euro rekening gehouden worden (u zal dus nog minstens euro aan facturen in een andere categorie moeten kunnen voorleggen, want anders bereikt u niet het minimale bedrag van euro dat nodlg is voor de berekening van de ). Werken die te maken hebben met afwerking (dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, Zde badkamer of toilet) of met isolatie komen bij aanvragen vanaf 29 oktober 2009 niet meer in aanmerking, net zoals vervangingsbouw en renovatiewerkzaamheden om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden die binnen elke categorie aanvaard worden. Herindelings- of uitbreidingswerkzaamheden die betrekking hebben op de realisatie van woon-, kook- of slaapvertrekken of sanitaire lokalen, vormen geen afzonderlijke categorie. Werkzaamheden die híerop betrekking hebben, worden mee opgenomen in de onderstaande categorieên voor zover ze daarbinnen kunnen geplaatst worden. Funderingen en muren De gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de buiten- en binnenmuren en de funderingen: ondergrondse werkzaamheden om de bestaande funderingen te verbeteren, de ingegraven constructies waterdicht te maken en keldeawam te bestrijden;; https:/lwww.\ryonenvlaanderen.beipremies/vlaamse_lw*t_en_voor_wie... Il04l2*I4

4 V/at en voor wie is de Vlaamse? - Wonen Vlaanderen pagina 4 van 6 de afbraak en de wederopbouw van muren, en van dragende of steunende elementen in die muren, zoals balken, kolommen en lateien; de behardeling van de muren tegen optrekkend vocht door middel van onderkapping, plaatsing van een waterkerende laag of injectie van waterdichtmakende producten; de vernieuwing van het voegwerk, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging; de behandeling van de muren tegen (huis)zwam; het aanbrengen van natte of drqe kalkbepleistering op de binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren het waterdicht maken van gevels door let aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering aan de buitenzijde Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, isolatie. Draagvloeren De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren boven de kelder en tussen de verdiepingen: hetafbreken van bestaande draagvloeren en de vervanging ervan door draagkrachtige elementen; de behandeling van de draagvloeren tegen (huis)zwam en insecten. Komen niet in aanmerking: dekvloeren, vloerbekleding, isolatie. Daken De gehele of gedeetbelijke vemieuwing van het dak van de woning: het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging eívan door draagkrachtige vloeren, balkenlagen of gebinten; de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten; de vernieuwing van de waterdichte bedekking; het aanbrengen of de vernieuwing van de hulpstukken en toebehoren om het hemelwater af te voeren;, het aanbrengen of de vernieuwing van dakdoorbrekingen, zoals dak(vlak)ramen, koepels en schouwen. Komen niet in aanmerking: verandadaken, daken boven niet-gesloten ruimten (afdaken), isolatie. Buitenscftrijnwerk De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: de vervanging van ramen en buitendeuren in de woning, waarbij isolerende hoogrendementsbeglazing geplaabt wordt met een ugwaarde van maximaal 1,3 WmzK. Komen niet in aanmerking: rolluiken en vliegenramen werken aan gaagepoorten werken aan veranda's het schilderen van buitenxhrijnwerk enkel de beglazirg vernieuwen Indien u een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 20t2, zal de premie verhoogd worden met 10o/o op het bedrag ran de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: proftel en glas) van maximaal 1,7 Wlm2K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 $m2k. De premie blijft maximaal euro beclmgen. Centrale verwarming De werkzaamheden die erop gericht zijn de woning te voorzien van centrale verwarming: het aanbrengen, de veruanging of toevoegirg van installatieonderdelen, gebruikmakend van klassieke of duuzame energiebronnen, met uitzondering van de verwarmingsketel; hffps://www.'wonenvlaanderen.be/prernies/vlaamse_íenovatiepremie/wat_en_voor_wie... 1/

5 Wat en voor wie is de Vlaamse? - Wonen Vlaanderen pagina 5 van 6 de plaatsirg van een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen; de plaatsing van Co- of rookmelders. Komen niet in aanmerking; autonoíne en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels warmtepompen verwarmingssystemen die ook kunnen koelen elektrische verwarming {accumulatoren) ventilatiesystemen Komen wel in aanmerkinq: -centrale verwarm ing met warmwaterdistributie voor vloervenrrrarm i ng werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming (b,v. het plaatsen van een nieuwe ketel) Elektriciteit De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinsiallatie. Onder elektrische huisinstallatie wordt verstaan het geheel van elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbaar net en de plaatsing van de me tinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Insballaties moet aangetoond worden met een attest van een erkend keuringsorgaan. Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (b,v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen. Sanitaire installaties De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties: de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande badkamer oí de inshllatie van een badkamer als die nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan de aftonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnsballeerd en een of twee wastafels; de vernieuwing van het toilet of de installatie van een toilet als dat nog niet aanwezig was in de woning; het aanbrengen of de vernieuwing van de leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer, de leídingen en toebehoren voor de afuoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet, alsook de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water. Komen niet in aanmerking; de baclen of douches met gestuwde watertoevoer of stoomtoevoer, de badkameraccessoires en de badkamermeubels. Een tweede badkamer of toilet. De afwerking van badkamer of toilet met tegels en dergelijke. Trappen Het vervangen van een trap met het oog op een veilige verbinding met een wmnverdieping. Komt niet in aanmerking: het plaatsen van een nieuwe trap. Enkel het vervangen van een reeds bestaande trap komt in aanmerking. Datum laatste aanpassing: lgeef feedback] ItoBl -l Hoeveel bedraagt de Vlaamse? De bedraagt nooit meeí dan euro, Aftankehjk van uw inkomen bedraagty de premie 20olo of 30o/o van de goedgekeurde facturen. Hieronder kan u voor aanvragen in 2014 nagaan welk percentage op u van toepassing is. 30o/o van de goedgekeurde facturen als: 1. u de aanvraag indient als bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraag niet meer bedmagt dan euro, te verhogen met euro per persoon ten laste; 2. u de de aanvraag indient als verhuurder, In dit geval moet u de woning die u renoveert voor minstens 9 jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor. https://www.\à/onenvlaanderen.be/premies/vlaamse*/wat*en_voor*wie... UA4n0l4

6 Wat en voor wie is de Vlaamse? - S/oaan Vlaanderen pagina 6 van 6 20olo van de goedgekeurde facturcn als: u de aanvraag irdient als bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voor de aanvraag meer bedraagt dan euro, te verhogen met euro per persoon ten laste, Belargrijk het maximuminkomen dat hierboven wordt vermeld, wordt enkel gebruikt om te bepalen welk subsidiepercenèage op uvv aanvra4 van toepassing is. Daarnaast moet u ook nog altijd voldoen aan de algemene voorwaarden van de. Dit houdt in dat uw inkomen als beworer voor aanvftuen in 2AL4 nooit meer mag bedragen dan: euro voor allenstaarden zonder persoon ten laste euro voor alleensbanden rnet één persoon ten lasê, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de twede euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te vertrcgen met euro per persoon ten laste lndien u een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2A12, zal de premie verhoogd worden met 10olo op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buítenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: proíiel en glas) van maximaal 1,7 Wm'K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 Wm'K. De premie blijfi maximaal euro bedragen. Datum laabte aanpassing: 03-0L-2O14 lgeef feedbackl Ltopl Vind uit met Premiezoeker of u in aanmerking komt voor de Vlaamse Deze link opent Een Ë korte toelichtjlg over Premiezoeker (pdf. 300 KB) kan u in in deze folder bekijken. U kan op de pr.*ioo"f***nrte bovenaan ook op'bphiclingwideo" kíikken. Datum laatste aanpassirg: 10-o+2013 lgeef feedbackj ltopj, 0ver Wonen-Vlaanderen Een goede en betaalbare woning voor iedereen. Dat proberen we te bereiken door u steunmaatregelen aan te bieden voor uw woning, te ondeízoeken oí woningen voldoen aan de kwaliteitsnormen en professionele woonactoren te ondersteunen en te controleren. Vraag? Geef feedback Copyright 2012 Wonen-Vlaanderen - Sitemao - Disclaimer htps:l/www.vronenvlaanderen.be/premieslvlaamse_/wat_en_voor_ï'rie... UA4nArc

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

Nadere informatie

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning

WONEN. 1. Zelfstandig wonen. 1.1 Eigen woning 5 wonen WONEN De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig en in hun vertrouwde woning en omgeving blijven wonen. Naarmate u ouder wordt, is het mogelijk dat uw woning niet langer aangepast

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied Titel 1 - Algemene bepalingen Titel 2 - Bijzondere bepalingen Afdeling 1 - Prikkelpremie Type

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als u veel belang aan betaalbaar, kwaliteitsvol

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie