Cel Welzijn. K4 4 de verdieping. Te bereiken intern : Op telefonische afspraak via algemeen nummer Via algemeen nummer 09/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cel Welzijn. K4 4 de verdieping. Te bereiken intern : Op telefonische afspraak via algemeen nummer 26262. Via algemeen nummer 09/332.62."

Transcriptie

1 Cel Welzijn 1. Voorstelling Ligging K4 4 de verdieping Te bereiken intern Op telefonische afspraak via algemeen nummer Te bereiken extern Via algemeen nummer 09/ Psychologen Muriël Van Langenhove Valérie Vrancx Maatschappelijk werker Fons Smeets Secretariaat Nelly Van de Walle Saar Cobbaut Petra Verheye Te bereiken 08u00 tot 12u00, in de namiddag op afspraak UZG - Intranet Sector bedrijfsondersteunende diensten (BOS) Departement Personeel en Organisatie (P & O) Cel Welzijn De cel Welzijn staat ter beschikking van alle individuele werknemers van het UZ Gent. In principe kunt u de dienst contacteren tijdens de diensturen. Vraag echter wel de toestemming aan uw dienstverantwoordelijke en hou rekening met de dienstnoodwendigheden. Het bestuur van het ziekenhuis en het departementshoofd P&O waarborgen de onafhankelijkheid van de werking van de cel Welzijn en de vertrouwelijkheid van de informatie. 1

2 2. Wat kan de dienst voor u doen? 2.1. Psychologische ondersteuning Wanneer je het gevoel hebt je werk minder goed aan te kunnen door bijvoorbeeld kopzorgen over een uit de hand gelopen conflictsituatie met één of meerdere collega s of leidinggevende(n), door spanningsklachten, door burn-out Wat ook de oorzaak van jouw probleem op het werk is, we willen het graag samen bekijken en trachten om samen jou er weer bovenop te krijgen. Wij bespreken samen de situatie en zoeken naar oplossingen. Oplossingen waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt (jijzelf, je collega( s), je leidinggevende(n), het UZ, ). We vertrekken hierbij echter steeds vanuit jou als persoon! Misschien moeten er dingen op punt gezet worden met je collega( s) of leidinggevende(n), misschien moet je een aantal persoonlijke problemen aanpakken, We bekijken het samen Maatschappelijk werk In de mate van het mogelijke proberen we een antwoord te geven op uw vragen van sociale aard. Respect voor de eigenheid van elk personeelslid en het beroepsgeheim staan centraal bij de behandeling van elke hulpvraag. In dit verband wordt dan ook zeer intensief samengewerkt met de psychologen van de cel Welzijn. 3. Financiële tussenkomsten 3.1. Financiële tegemoetkomingen die niet afhankelijk zijn van het inkomen a - Sociale leningen De cel Welzijn kan, na een grondig sociaal onderzoek, een renteloze lening toestaan van maximum 1.200,00, terugbetaalbaar via maandelijkse stortingen van minimaal 50,00. Deze terugbetaling kan verlopen via inhouding op wedde of bestendige opdracht bij uw bankinstelling (actieve personeelsleden). b - Overbrugging naar pensioen bij medische pensionering (statutairen) Onder bepaalde voorwaarden kan het bestuur een renteloze lening van maximaal 2.500,00 en een looptijd van 12 maanden toekennen. Dit ter overbrugging van de wachttijd tot aan de volledige uitbetaling van het pensioen. Het bedrag van de lening moet gedekt worden door een schuldsaldoverzekering met het UZ als begunstigde. De schuldsaldoverzekering mag vervangen worden door een schriftelijke persoonlijke waarborg van een partner of familielid. c - Geboortepremie Elk personeelslid heeft bij de geboorte van zijn/haar kind recht op een premie van 100,00 (indien beide ouders personeel van het UZ Gent zijn wordt slechts één premie per kind uitbetaald). Bij adoptie van een kindje wordt deze premie eveneens uitbetaald. Vanaf zal via het P-Loket regelmatig een overzicht van al de op de personeelsdienst 2

3 aangegeven geboortes doorgestuurd worden, zodat individuele aanvraag van de premie niet meer nodig zal zijn. d - Overlijdensvergoeding Bij het overlijden van het personeelslid zelf wordt aan de rechthebbenden een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de laatste bruto maandwedde met een max. van (bedrag op 01/01/2007). Deze bedragen worden door de personeelsdienst uitgekeerd en zijn voor wat betreft de fiscale regelgeving onderworpen aan de wettelijke bepalingen. Bij overlijden van partner (gehuwd of officiële samenwoonst) wordt 500,00 uitgekeerd. Bij het overlijden van een kind ten laste wordt 250,00 uitbetaald. Deze bedragen worden via de cel Welzijn uitgekeerd. Het P-Loket stuurtl regelmatig een overzicht van al de op de personeelsdienst aangegeven overlijdens (partner of kind ten laste) door, zodat individuele aanvraag van de premie niet meer nodig is. Bij onduidelijkheid over wie recht heeft op de uitkering wordt de vergoeding uitbetaald aan de betaler van de begrafenisfactuur. Personeelsleden die moeilijkheden ondervinden bij de administratieve afhandeling rond een overlijden kunnen steeds beroep doen op ondersteuning van de dienst. e - Pensioneringsgeschenk De cel Welzijn wordt via de personeelsdienst verwittigd van een nakend pensioen en stort het bedrag voor het pensioneringsgeschenk ( 125,00) op de bankrekening van het betrokken personeelslid. Personeelsleden die op medisch pensioen gaan (statutaire personeelsleden) zullen hun pensioneringsgeschenk ontvangen zodra zij ook op rustpensioen gaan. f - Tussenkomst in de onkosten van bepaalde vakantie-initiatieven Door de Raad van Bestuur van het UZ Gent werd beslist dat volgende initiatieven voor tussenkomst in aanmerking komen 1. BLOSO Internaat, half-internaat en externaat sportkampen van het korte type (5 dagen) 2. GUSB Idee-kids Externaat sportkampen van het korte type (5 dagen) 3. BGJG - CREFI Diverse initiatieven in internaat, o.a. sport- en taalkampen, creaopleidingen, monitoren-opleiding in binnen- en buitenland (van 5 tot 14 dagen) 4. Musica Muziekkampen voor de jeugd, internaat (5 dagen) Voorwaarden De tussenkomst is onafhankelijk van het gezinsinkomen en bedraagt - 06,00 => externaatkampen BLOSO en GUSB - 08,00 => internaatkampen waarvan de kostprijs lager is dan 25,00/dag - 11,00 => internaatkampen waarvan de kostprijs hoger of gelijk is aan 25,00/dag 3

4 overgangsjaar 2010 De hogervermelde werkwijze blijft nog voor het gehele werkingsjaar 2010 van kracht maar zal aangevuld worden met de voorbereiding van de toekomstige regeling. In concreto kunnen vanaf het najaar (september-oktober 2010) bewijsstukken van andere organisators binnengebracht worden (jeugdbeweging, taalkamp, ziekenfonds, speelpleinwerking, ). Bij wijze van proef zal voor elke kampdag een tussenkomst uitbetaald worden. Voor dit jaar wordt de tussenkomst bepaald op 2,00 Voor elke dag deelname aan een ander internaatskamp 1,00 Voor elke dag deelname aan een ander externaatskamp Voorwaarden - per jaar zijn er maximaal 25 subsidieerbare vakantiedagen mogelijk (voor 2010 is dit ook geldig voor elke combinatie tussen het oude systeem en het nieuwe systeem) - de kostprijs van het kamp moet hoger of gelijk zijn aan het dubbel van de tussenkomst => kostprijs internaatskamp is dus minimaal 4,00/dag => kostprijs externaatskamp is dus minimaal 2,00/dag - de aangevraagde dagen moeten in een officiële vakantieperiode voor schoolkinderen liggen (krokusverlof, paasvakantie, grote vakantie, herfstverlof of kerstvakantie) - het kamp moet georganiseerd worden door een officiëel erkend organisme dat de deelname en kostprijs van het kamp aantoont met een officiële onkostennota, rekening of factuur, waarbij minstens naam en voornaam van het kind vermeld staat samen met de periode en de kostprijs van het kamp. Aanvragen voor tussenkomst Om de tussenkomst te bekomen dienen de bewijsstukken (bv. attest van de organisator of kopie van de inschrijving met kopie van de betaling) ten laatste in de maand september ingediend worden. Vergeet niet te vermelden - naam personeelslid (voor de vrouwelijke personeelsleden de meisjesnaam) - naam en voornaam van het betrokken kind - vakantie-organisator, duur, kostprijs en type (internaat/externaat) - bankrekeningnummer waarop de tussenkomst kan gestort worden Financiële tegemoetkomingen rekening houdend met het inkomen a - Toepassingsgebied De tussenkomst is voorzien voor actieve personeelsleden en hun kinderen ten laste zolang zij inwonend en gerechtigd zijn op kinderbijslag. De partner, niet werknemer van het UZ, heeft derhalve geen recht op tussenkomst. Om te bepalen of er al dan niet een recht is op tussenkomst en hoe groot dat deze tussenkomst zal zijn wordt aan de hand van het meest recente aanslagbiljet der belastingen een netto maandelijks gezinsinkomen berekend (zie bijlage 1). Dit gezinsinkomen wordt 4

5 vergeleken met een procentuele referentielijst van tussenkomst. Deze referentielijst houdt rekening met de gezinslast (zie bijlage 1). Personeelsleden van wie het netto maandelijks inkomen buiten deze referentielijst valt hebben geen recht op tussenkomst tenzij in bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen via een sociaal verslag omschreven worden en ter beoordeling voorgelegd worden aan een ad hoc werkgroep met de maatschappelijke werker van de cel Welzijn en het departementshoofd P&O. Deze werkgroep bepaalt eveneens de periode gedurende dewelke deze versoepeling der regels wordt toegestaan. De onkosten worden driemaandelijks ingebracht op de cel Welzijn UZ Gent en de tussenkomsten moeten na berekening hoger zijn dan 25,00, anders worden ze niet uitbetaald. De onkosten kunnen bewaard blijven in het dossier tot ze voor uitbetaling in aanmerking kunnen komen (tot het grensbedrag van 25,00 is bereikt). Personeelsleden die vallen onder het stelsel van langdurige ziekte (invaliditeit via het ziekenfonds bij niet statutaire personeelsleden) of medisch pensioen (statutaire personeelsleden) kunnen van deze hulp blijven genieten. Ook gepensioneerden met een minimum rustpensioen (max 1000,00/maand voor een alleenstaande, 1.550,00/maand voor een gezin met 2 personen) kunnen van deze hulp blijven genieten. Het bedrag van de maximale tussenkomst wordt beperkt tot 500,00/jaar. b - Bepaling van het maximaal bedrag van tussenkomst De werknemer van het UZ en zijn inwonende kinderen (gerechtigd op kinderbijslag) hebben recht op een maximale tussenkomst vanwege de cel Welzijn van 2.500,00 per jaar. De maximale tussenkomst houdt rekening met het tewerkstellingspercentage. Wie voltijds werkt kan aan de maximale tussenkomst komen, voor wie deeltijds werkt zal de maximale tussenkomst naar gelang de werktijd bepaald worden. Werkt de partner eveneens in het UZ als personeelslid en staat hij/zij op de loonlijst van het UZ dan wordt dit maximumbedrag/jaar opgetrokken met 500,00, - dit ongeacht het tewerkstellingspercentage - tot een maximum van 3.000,00. VB 2 UZ ers, man werkt 100%, vrouw werkt 60%, recht op 100% van 2.500,00 plus forfait van 500,00, samen 3.000,00 max. voor het gezin. VB 2 UZ ers, vrouw werkt 75%, man werkt 50%, recht op 75% van 2.500,00 plus forfait van 500,00, samen 2.375,00 max voor het gezin. c - Bepalen van het gezinsinkomen en het terugbetalingspercentage Bewijs van inkomen kan geleverd worden via de officiële belastingsbrief, indien die niet in uw bezit is kan het eventueel ook via drie opeenvolgende loonsstroken of via bankuittreksels met vermelding van het vervangingsinkomen (in geval van ziekte of invaliditeit). Voor beginnende zelfstandigen in hoofdberoep, die nog geen belastingsbrief kunnen voorleggen hanteren we volgende netto bedragen (cfr. regelgeving Kind en Gezin cijfers dd 17/06/2009 deze cijfers dienen jaarlijks aangepast te worden) 5

6 1 ste jaar ,39/jaar of een inkomen van 985,36 netto per maand 2 de jaar ,39/jaar of een inkomen van 985,36 netto per maand 3 de jaar ,39/jaar of een inkomen van 985,36 netto per maand Deze bedragen worden jaarlijks aangepast in de maand juli (zelfde bedrag voor de drie jaar). Op de belastingsbrief berekenen we het netto maandelijks gezinsinkomen. - gezamenlijk belastbaar inkomen verminderen met de om te slane belastingen en gemeentebelasting - om een bedrag per maand te bekomen wordt het bekomen bedrag gedeeld door 12 - het bekomen maandelijks bedrag wordt afgepast in de lijst hier onder (zie bijlage 1). Deze lijst houdt rekening met het aantal gezinsleden en geeft de maat (%) aan van de tussenkomst. d - Krachtlijnen van de terugbetalingen Het uitgangspunt is dat enkel de kosten voor de geneesheer-specialisten geraadpleegd in het UZ + ambulante verzorging en/of behandeling binnen het UZ en de consultaties bij de huisarts in aanmerking worden genomen, alsook de medicatie door hen voorgeschreven. Medische kosten gepresteerd buiten het UZ worden niet terugbetaald. De tussenkomsten vallen uiteen in twee groepen - er zijn de onkosten waar er een tussenkomst voorzien is die vertrekt van het percentage dat je behaalt op de referentielijst. Deze tussenkomst varieert van 90% tot 10%. - er zijn de tussenkomsten met een vast bedrag waarbij, afhankelijk van het onderwerp, naar billijkheid een vast bedrag werd vastgelegd dat de onkosten voor het personeelslid gedeeltelijk wil helpen dragen. Iedereen met een percentage (90% tot 10%) heeft recht op deze tussenkomst {cfr sector vaste bedragen}. Sector procentuele tussenkomst - Raadpleging geneesheer-specialist binnen het UZ + ambulante verzorging en/of behandeling binnen het UZ Bewijsstuk - kopie getuigschrift voor verstrekte hulp + kwijtschrift mutualiteit - originele UZ facturen + kwijtschrift mutualiteit - origineel kasticket Uitzonderingen (worden ook voor tussenkomst toegelaten) 1. Raadpleging specialist buiten UZ indien specifieke behandeling in UZ niet mogelijk is. Bij raadpleging van een specialist buiten het ziekenhuis wordt enkel terugbetaling voorzien bij schriftelijk bewezen doorverwijzing door een specialist uit het UZ Gent. 2. Raadpleging psychiaters en psychologen buiten UZ Geneesheer-specialist algemene pediatrie buiten UZ voor kinderen ten laste jonger dan 7 jaar 6

7 - Raadpleging huisarts Bewijsstuk kwijtschrift mutualiteit - Medicatie Op voorschrift van een geneesheer-specialist geraadpleegd in het UZ en de huisarts. Bewijsstuk attest apotheker Mod.704 N of BVAC N (met vermelding van naam patiënt, naam behandelend arts, datum en detail van de aangekochte medicatie). Oneigenlijk gebruik wordt niet toegestaan en uit de voorschriften geschrapt (oa schoonheids- en verzorgingsproducten, tandpasta, fopspenen, tandenborstel, babyvoeding, vitaminen en voedingssupplemeneten.,.. etc) - Kinesitherapie in UZ op voorschrift van geneesheer-specialist in UZ of huisarts. De kiné dient in het UZ gevolgd te worden. Bewijsstuk originele factuur UZ - Logopedie op voorschrift van geneesheer-specialist UZ of huisarts in het UZ te volgen Bewijsstuk originele factuur UZ - Paramedici, familiale- of gezinshulp, pedicure Tussenkomst voorzien als de thuisverpleging of gezinshulp medisch verantwoord is (voorschrift arts UZ of huisarts) en uitgevoerd wordt door een erkende dienst, zoals het O.C.M.W., het ziekenfonds, enz. Bewijsstuk originele facturen - Ziekenvervoer Enkel het vervoer door erkende diensten van en naar het UZ Gent wordt in aanmerking genomen. Vooraf nagaan of er geen tussenkomst is vanwege de verzekering en/of het ziekenfonds. Bewijsstuk originele factuur of betalingsbewijs - Kleine medische apparatuur Op doktersvoorschrift (huisarts of specialist UZ) kunnen krukken, steunzolen, braces, enz... in aanmerking genomen worden. Vooraf nagaan of andere hulpverstrekkers kunnen aangesproken worden (ziekenfonds, Vlaams Fonds, ). Bewijsstuk originele factuur + voorschrift arts of copy factuur en bewijs tussenkomst ander betalingsorganisme Sector vaste bedragen Tandprothese en orthodontie Er wordt enkel tussenkomst verleend bij de behandeling binnen het UZ Gent rekening houdend met de volgende bedragen Stifttand, kroon- en brugelement, implantaten 325,00 Bovenprothese 400,00 Onderprothese 400,00 Orthodontie (per jaar, max. 2 jaar) 500,00 7

8 Opgelet bij facturen met vermelding volgens bestek (meestal gaat dit over stifttanden, kroonen brugwerk of implantaten) moet een detailstaat gevoegd worden bij de originele factuur om de tussenkomst te kunnen berekenen. Optiek Jaarlijks kunnen op voorschrift van een arts binnen het UZ Gent (voorschrift voor bril of lenzen) de kosten voor één nieuwe bril per persoon ingediend worden. De tussenkomst is geplafonneerd tot maximaal Enkelzichtglazen / paar 100,00 Dubbelzichtglazen /paar 200,00 Lenzen / paar 150,00 Montuur 75,00 Laserbehandeling beide ogen 175,00 Beeldschermwerkbril 150,00 Bewijsstukken kopie voorschrift glazen, factuur bril / lenzen, factuur laserbehandeling, doorverwijzing arbeidsgeneeskundige dienst UZ (vr beeldschermwerkbril) Administratiekosten verzendingskosten, onderhoudsproducten lenzen enz. worden niet terugbetaald. Hoorapparaat Tussenkomst bij de aanschaf van een hoorapparaat wordt voorzien volgens de fifty-fifty regel, evenwel tot een maximum bedrag van 600,00 per kant. Geen tussenkomst voorzien voor - bijzondere eis privaat patiënt - consult vast kader/dubbel ereloon - laser epilatie - aangezichtsmasker en kasticket gelaatsverzorging - sportgeneeskunde, sportpsychologie, trainersadvies, fietspositionering - vaccins en reisvaccins (indien in opdracht van de dienst of het UZ wordt terugbetaling van reisvaccins wel voorzien, ongeacht de rang of inkomen). Ook al gaan deze behandelingen door in het UZ. e - Hospitalisatie Alle personeelsleden hebben recht op een gratis hospitaalverzekering en op gunstige aansluitingsvoorwaarden voor hun partner en kinderen. Verwacht wordt dat zij hier dan ook gebruik van maken en hun kinderen aansluiten bij de hospitalisatieverzekering. Financiële tussenkomst zal dus enkel nog gegeven worden op het gedeelte van de UZfactuur waarvoor de verzekering geen of een beperkende tussenkomst voorziet, voor zover dit evenwel gaat over onkosten toe te wijzen aan behandeling en het geen hotel- of verblijfonkosten betreft. Ook kosten wegens overschrijding van de normering voor aangerekende tarieven komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 8

9 Franchiseregeling In het kader van het sectoraal akkoord werd beslist om met ingang van bij opname in het UZ de kosten van de franchise bij de hospitalisatieverzekering terug te betalen aan de personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis. Voor hun begunstigde familieleden blijft terugbetaling evenwel afhankelijk van een recht op terugbetaling via de cel Welzijn. In de praktijk worden deze regels voor de begunstigde familieleden op de volgende wijze toegepast - Alle directe familieleden (partner en kinderen niet UZ-personeelsleden) hebben recht op tussenkomst in het forfait hospitaalverzekering voorzover zij voldoen aan de volgende voorwaarden * aangesloten zijn als nevenverzekerde bij de door het UZ onderschreven polis * opgenomen worden binnen het UZ * voor een partner geldt dat hij/zij gehuwd is of officiëel samenleeft met een UZpersoneelslid dat recht heeft op tussenkomst binnen de regelgeving cel Welzijn (ttz ten minste recht hebben op 10% tussenkomst). voor kinderen geldt dat zij ten laste zijn van een ouder/personeelslid UZ die/dat recht heeft op tussenkomst binnen de regelgeving cel Welzijn (ten minste 10%) en dat zij fiscaal ten laste, gerechtigd op kinderbijslag en gedomicilieerd zijn bij het personeelslid. Wat betreft het bedrag van de terugbetaling voor nevenverzekerden - de terugbetaling moet binnen het individueel te bepalen maximumbedrag voor tussenkomst vallen - als het saldo op het maximumbedrag niet meer voldoende is om het forfait terug te betalen is er een gedeeltelijke terugbetaling beperkt tot het saldo van uw maximumbedrag - als het maximumbedrag bereikt is, is er geen terugbetaling meer mogelijk Fons Smeets maatschappelijk werker Cel Welzijn 9

10 Bijlage 1 refertelijst 2009 netto gezinsinkomen/ tegemoetkomingspercentage / aantal gezinsleden maand , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 NB op de belastingsbrief berekenen we het netto maandelijks gezinsinkomen - gezamenlijk belastbaar inkomen verminderen met de om te slane belastingen en gemeentebelasting - om een bedrag per maand te bekomen wordt het alzo bekomen bedrag gedeeld door 12 10

11 - het bekomen bedrag wordt afgepast in de lijst hirboven. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal gezinsleden en geeft de maat (het percentage) aan van de tussenkomst. 11

Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen

Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Reglement Sociale Dienst UZ Gent Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Deze tegemoetkomingen hangen niet af van je inkomen en zijn bestemd voor alle actieve UZ-personeelsleden, maw medewerkers die statutair

Nadere informatie

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2.

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2. Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst

Nadere informatie

De NMBS-Groep en ik!

De NMBS-Groep en ik! De NMBS-Groep en ik! Inleiding Beste collega s, 40 jaar Fonds van de sociale werken, 20 jaar Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding. Verjaardagen vieren is altijd aangenaam. Toch mag het

Nadere informatie

Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet

Nadere informatie

LM-Gids 2015 Voordelen en diensten

LM-Gids 2015 Voordelen en diensten LMGids 2015 Voordelen en diensten LIBERALE MUTUALITEIT VLAAMS GEWEST WWW.LM.BE INFO@LMVLG.BE Inhoud 1 Welkom bij de Liberale Mutualiteit 4 2 LM voordelen en diensten 5 Babyvoordelen Geboorte en adoptiepremie

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte

Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte Wettelijke regeling maart 2015 2 Inhoud De eerste vijf maanden 4 Kennisgeving van de zwangerschap 4 Werkverwijdering 4 Afwezigheid op het werk voor zwangerschapsonderzoeken 4 Vanaf

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011

Heuvelland. info. Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren. oktober 2011 Heuvelland oktober 2011 Premies Dienstverlening Financiële tegemoetkomingen voor senioren info Inkomen 1. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Deze uitkering vervangt sinds juni 2001 het GIB. (Gewaarborgd

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN IN DE THUISZORG Kristien Scheepmans, Roseline Debaillie, Ludo Geys Federatie van Wit-Gele-Kruisverenigingen van Vlaanderen Onderzoeksrapport: 355.04 Brussel, februari 2006 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen

Verzekeringen België. Belangrijk. Infobrochure. Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Belangrijk Infobrochure Hospitalisatieverzekering 49/12.309 Dexia Verzekeringen Tip! Houd deze papieren zeker bij. Ze bevatten informatie die je bij een eventuele hospitalisatie nodig kunt hebben. Deze

Nadere informatie

Voordelen- & gebruikersgids

Voordelen- & gebruikersgids Voordelen- & gebruikersgids Voordelen en diensten vanaf 1 januari 2015 T 011-29 10 00 F 011-22 20 67 info@lml.be www.lm.be Thuiszorgtelefoon: 0800 11 415 24 uur op 24 7 dagen op 7 Inhoud JOUW THUISZORG,

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

Algemene regelgeving en praktische tips

Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Afgestudeerd! Wat nu?

Afgestudeerd! Wat nu? Afgestudeerd! Wat nu? Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige Deze sociaaljuridische basistekst

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

Wat is SOFOCO A. WELZIJNSWERKING

Wat is SOFOCO A. WELZIJNSWERKING SOFOCO: jouw welzijn is onze zorg Wat is SOFOCO SOFOCO is de personeelsvereniging VAN EN VOOR het personeel van het OCMW Brugge en het AZ Sint- Jan Brugge Oostende. De vereniging is opgericht in 1963 uit

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie