Cel Welzijn. K4 4 de verdieping. Te bereiken intern : Op telefonische afspraak via algemeen nummer Via algemeen nummer 09/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cel Welzijn. K4 4 de verdieping. Te bereiken intern : Op telefonische afspraak via algemeen nummer 26262. Via algemeen nummer 09/332.62."

Transcriptie

1 Cel Welzijn 1. Voorstelling Ligging K4 4 de verdieping Te bereiken intern Op telefonische afspraak via algemeen nummer Te bereiken extern Via algemeen nummer 09/ Psychologen Muriël Van Langenhove Valérie Vrancx Maatschappelijk werker Fons Smeets Secretariaat Nelly Van de Walle Saar Cobbaut Petra Verheye Te bereiken 08u00 tot 12u00, in de namiddag op afspraak UZG - Intranet Sector bedrijfsondersteunende diensten (BOS) Departement Personeel en Organisatie (P & O) Cel Welzijn De cel Welzijn staat ter beschikking van alle individuele werknemers van het UZ Gent. In principe kunt u de dienst contacteren tijdens de diensturen. Vraag echter wel de toestemming aan uw dienstverantwoordelijke en hou rekening met de dienstnoodwendigheden. Het bestuur van het ziekenhuis en het departementshoofd P&O waarborgen de onafhankelijkheid van de werking van de cel Welzijn en de vertrouwelijkheid van de informatie. 1

2 2. Wat kan de dienst voor u doen? 2.1. Psychologische ondersteuning Wanneer je het gevoel hebt je werk minder goed aan te kunnen door bijvoorbeeld kopzorgen over een uit de hand gelopen conflictsituatie met één of meerdere collega s of leidinggevende(n), door spanningsklachten, door burn-out Wat ook de oorzaak van jouw probleem op het werk is, we willen het graag samen bekijken en trachten om samen jou er weer bovenop te krijgen. Wij bespreken samen de situatie en zoeken naar oplossingen. Oplossingen waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt (jijzelf, je collega( s), je leidinggevende(n), het UZ, ). We vertrekken hierbij echter steeds vanuit jou als persoon! Misschien moeten er dingen op punt gezet worden met je collega( s) of leidinggevende(n), misschien moet je een aantal persoonlijke problemen aanpakken, We bekijken het samen Maatschappelijk werk In de mate van het mogelijke proberen we een antwoord te geven op uw vragen van sociale aard. Respect voor de eigenheid van elk personeelslid en het beroepsgeheim staan centraal bij de behandeling van elke hulpvraag. In dit verband wordt dan ook zeer intensief samengewerkt met de psychologen van de cel Welzijn. 3. Financiële tussenkomsten 3.1. Financiële tegemoetkomingen die niet afhankelijk zijn van het inkomen a - Sociale leningen De cel Welzijn kan, na een grondig sociaal onderzoek, een renteloze lening toestaan van maximum 1.200,00, terugbetaalbaar via maandelijkse stortingen van minimaal 50,00. Deze terugbetaling kan verlopen via inhouding op wedde of bestendige opdracht bij uw bankinstelling (actieve personeelsleden). b - Overbrugging naar pensioen bij medische pensionering (statutairen) Onder bepaalde voorwaarden kan het bestuur een renteloze lening van maximaal 2.500,00 en een looptijd van 12 maanden toekennen. Dit ter overbrugging van de wachttijd tot aan de volledige uitbetaling van het pensioen. Het bedrag van de lening moet gedekt worden door een schuldsaldoverzekering met het UZ als begunstigde. De schuldsaldoverzekering mag vervangen worden door een schriftelijke persoonlijke waarborg van een partner of familielid. c - Geboortepremie Elk personeelslid heeft bij de geboorte van zijn/haar kind recht op een premie van 100,00 (indien beide ouders personeel van het UZ Gent zijn wordt slechts één premie per kind uitbetaald). Bij adoptie van een kindje wordt deze premie eveneens uitbetaald. Vanaf zal via het P-Loket regelmatig een overzicht van al de op de personeelsdienst 2

3 aangegeven geboortes doorgestuurd worden, zodat individuele aanvraag van de premie niet meer nodig zal zijn. d - Overlijdensvergoeding Bij het overlijden van het personeelslid zelf wordt aan de rechthebbenden een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de laatste bruto maandwedde met een max. van (bedrag op 01/01/2007). Deze bedragen worden door de personeelsdienst uitgekeerd en zijn voor wat betreft de fiscale regelgeving onderworpen aan de wettelijke bepalingen. Bij overlijden van partner (gehuwd of officiële samenwoonst) wordt 500,00 uitgekeerd. Bij het overlijden van een kind ten laste wordt 250,00 uitbetaald. Deze bedragen worden via de cel Welzijn uitgekeerd. Het P-Loket stuurtl regelmatig een overzicht van al de op de personeelsdienst aangegeven overlijdens (partner of kind ten laste) door, zodat individuele aanvraag van de premie niet meer nodig is. Bij onduidelijkheid over wie recht heeft op de uitkering wordt de vergoeding uitbetaald aan de betaler van de begrafenisfactuur. Personeelsleden die moeilijkheden ondervinden bij de administratieve afhandeling rond een overlijden kunnen steeds beroep doen op ondersteuning van de dienst. e - Pensioneringsgeschenk De cel Welzijn wordt via de personeelsdienst verwittigd van een nakend pensioen en stort het bedrag voor het pensioneringsgeschenk ( 125,00) op de bankrekening van het betrokken personeelslid. Personeelsleden die op medisch pensioen gaan (statutaire personeelsleden) zullen hun pensioneringsgeschenk ontvangen zodra zij ook op rustpensioen gaan. f - Tussenkomst in de onkosten van bepaalde vakantie-initiatieven Door de Raad van Bestuur van het UZ Gent werd beslist dat volgende initiatieven voor tussenkomst in aanmerking komen 1. BLOSO Internaat, half-internaat en externaat sportkampen van het korte type (5 dagen) 2. GUSB Idee-kids Externaat sportkampen van het korte type (5 dagen) 3. BGJG - CREFI Diverse initiatieven in internaat, o.a. sport- en taalkampen, creaopleidingen, monitoren-opleiding in binnen- en buitenland (van 5 tot 14 dagen) 4. Musica Muziekkampen voor de jeugd, internaat (5 dagen) Voorwaarden De tussenkomst is onafhankelijk van het gezinsinkomen en bedraagt - 06,00 => externaatkampen BLOSO en GUSB - 08,00 => internaatkampen waarvan de kostprijs lager is dan 25,00/dag - 11,00 => internaatkampen waarvan de kostprijs hoger of gelijk is aan 25,00/dag 3

4 overgangsjaar 2010 De hogervermelde werkwijze blijft nog voor het gehele werkingsjaar 2010 van kracht maar zal aangevuld worden met de voorbereiding van de toekomstige regeling. In concreto kunnen vanaf het najaar (september-oktober 2010) bewijsstukken van andere organisators binnengebracht worden (jeugdbeweging, taalkamp, ziekenfonds, speelpleinwerking, ). Bij wijze van proef zal voor elke kampdag een tussenkomst uitbetaald worden. Voor dit jaar wordt de tussenkomst bepaald op 2,00 Voor elke dag deelname aan een ander internaatskamp 1,00 Voor elke dag deelname aan een ander externaatskamp Voorwaarden - per jaar zijn er maximaal 25 subsidieerbare vakantiedagen mogelijk (voor 2010 is dit ook geldig voor elke combinatie tussen het oude systeem en het nieuwe systeem) - de kostprijs van het kamp moet hoger of gelijk zijn aan het dubbel van de tussenkomst => kostprijs internaatskamp is dus minimaal 4,00/dag => kostprijs externaatskamp is dus minimaal 2,00/dag - de aangevraagde dagen moeten in een officiële vakantieperiode voor schoolkinderen liggen (krokusverlof, paasvakantie, grote vakantie, herfstverlof of kerstvakantie) - het kamp moet georganiseerd worden door een officiëel erkend organisme dat de deelname en kostprijs van het kamp aantoont met een officiële onkostennota, rekening of factuur, waarbij minstens naam en voornaam van het kind vermeld staat samen met de periode en de kostprijs van het kamp. Aanvragen voor tussenkomst Om de tussenkomst te bekomen dienen de bewijsstukken (bv. attest van de organisator of kopie van de inschrijving met kopie van de betaling) ten laatste in de maand september ingediend worden. Vergeet niet te vermelden - naam personeelslid (voor de vrouwelijke personeelsleden de meisjesnaam) - naam en voornaam van het betrokken kind - vakantie-organisator, duur, kostprijs en type (internaat/externaat) - bankrekeningnummer waarop de tussenkomst kan gestort worden Financiële tegemoetkomingen rekening houdend met het inkomen a - Toepassingsgebied De tussenkomst is voorzien voor actieve personeelsleden en hun kinderen ten laste zolang zij inwonend en gerechtigd zijn op kinderbijslag. De partner, niet werknemer van het UZ, heeft derhalve geen recht op tussenkomst. Om te bepalen of er al dan niet een recht is op tussenkomst en hoe groot dat deze tussenkomst zal zijn wordt aan de hand van het meest recente aanslagbiljet der belastingen een netto maandelijks gezinsinkomen berekend (zie bijlage 1). Dit gezinsinkomen wordt 4

5 vergeleken met een procentuele referentielijst van tussenkomst. Deze referentielijst houdt rekening met de gezinslast (zie bijlage 1). Personeelsleden van wie het netto maandelijks inkomen buiten deze referentielijst valt hebben geen recht op tussenkomst tenzij in bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen via een sociaal verslag omschreven worden en ter beoordeling voorgelegd worden aan een ad hoc werkgroep met de maatschappelijke werker van de cel Welzijn en het departementshoofd P&O. Deze werkgroep bepaalt eveneens de periode gedurende dewelke deze versoepeling der regels wordt toegestaan. De onkosten worden driemaandelijks ingebracht op de cel Welzijn UZ Gent en de tussenkomsten moeten na berekening hoger zijn dan 25,00, anders worden ze niet uitbetaald. De onkosten kunnen bewaard blijven in het dossier tot ze voor uitbetaling in aanmerking kunnen komen (tot het grensbedrag van 25,00 is bereikt). Personeelsleden die vallen onder het stelsel van langdurige ziekte (invaliditeit via het ziekenfonds bij niet statutaire personeelsleden) of medisch pensioen (statutaire personeelsleden) kunnen van deze hulp blijven genieten. Ook gepensioneerden met een minimum rustpensioen (max 1000,00/maand voor een alleenstaande, 1.550,00/maand voor een gezin met 2 personen) kunnen van deze hulp blijven genieten. Het bedrag van de maximale tussenkomst wordt beperkt tot 500,00/jaar. b - Bepaling van het maximaal bedrag van tussenkomst De werknemer van het UZ en zijn inwonende kinderen (gerechtigd op kinderbijslag) hebben recht op een maximale tussenkomst vanwege de cel Welzijn van 2.500,00 per jaar. De maximale tussenkomst houdt rekening met het tewerkstellingspercentage. Wie voltijds werkt kan aan de maximale tussenkomst komen, voor wie deeltijds werkt zal de maximale tussenkomst naar gelang de werktijd bepaald worden. Werkt de partner eveneens in het UZ als personeelslid en staat hij/zij op de loonlijst van het UZ dan wordt dit maximumbedrag/jaar opgetrokken met 500,00, - dit ongeacht het tewerkstellingspercentage - tot een maximum van 3.000,00. VB 2 UZ ers, man werkt 100%, vrouw werkt 60%, recht op 100% van 2.500,00 plus forfait van 500,00, samen 3.000,00 max. voor het gezin. VB 2 UZ ers, vrouw werkt 75%, man werkt 50%, recht op 75% van 2.500,00 plus forfait van 500,00, samen 2.375,00 max voor het gezin. c - Bepalen van het gezinsinkomen en het terugbetalingspercentage Bewijs van inkomen kan geleverd worden via de officiële belastingsbrief, indien die niet in uw bezit is kan het eventueel ook via drie opeenvolgende loonsstroken of via bankuittreksels met vermelding van het vervangingsinkomen (in geval van ziekte of invaliditeit). Voor beginnende zelfstandigen in hoofdberoep, die nog geen belastingsbrief kunnen voorleggen hanteren we volgende netto bedragen (cfr. regelgeving Kind en Gezin cijfers dd 17/06/2009 deze cijfers dienen jaarlijks aangepast te worden) 5

6 1 ste jaar ,39/jaar of een inkomen van 985,36 netto per maand 2 de jaar ,39/jaar of een inkomen van 985,36 netto per maand 3 de jaar ,39/jaar of een inkomen van 985,36 netto per maand Deze bedragen worden jaarlijks aangepast in de maand juli (zelfde bedrag voor de drie jaar). Op de belastingsbrief berekenen we het netto maandelijks gezinsinkomen. - gezamenlijk belastbaar inkomen verminderen met de om te slane belastingen en gemeentebelasting - om een bedrag per maand te bekomen wordt het bekomen bedrag gedeeld door 12 - het bekomen maandelijks bedrag wordt afgepast in de lijst hier onder (zie bijlage 1). Deze lijst houdt rekening met het aantal gezinsleden en geeft de maat (%) aan van de tussenkomst. d - Krachtlijnen van de terugbetalingen Het uitgangspunt is dat enkel de kosten voor de geneesheer-specialisten geraadpleegd in het UZ + ambulante verzorging en/of behandeling binnen het UZ en de consultaties bij de huisarts in aanmerking worden genomen, alsook de medicatie door hen voorgeschreven. Medische kosten gepresteerd buiten het UZ worden niet terugbetaald. De tussenkomsten vallen uiteen in twee groepen - er zijn de onkosten waar er een tussenkomst voorzien is die vertrekt van het percentage dat je behaalt op de referentielijst. Deze tussenkomst varieert van 90% tot 10%. - er zijn de tussenkomsten met een vast bedrag waarbij, afhankelijk van het onderwerp, naar billijkheid een vast bedrag werd vastgelegd dat de onkosten voor het personeelslid gedeeltelijk wil helpen dragen. Iedereen met een percentage (90% tot 10%) heeft recht op deze tussenkomst {cfr sector vaste bedragen}. Sector procentuele tussenkomst - Raadpleging geneesheer-specialist binnen het UZ + ambulante verzorging en/of behandeling binnen het UZ Bewijsstuk - kopie getuigschrift voor verstrekte hulp + kwijtschrift mutualiteit - originele UZ facturen + kwijtschrift mutualiteit - origineel kasticket Uitzonderingen (worden ook voor tussenkomst toegelaten) 1. Raadpleging specialist buiten UZ indien specifieke behandeling in UZ niet mogelijk is. Bij raadpleging van een specialist buiten het ziekenhuis wordt enkel terugbetaling voorzien bij schriftelijk bewezen doorverwijzing door een specialist uit het UZ Gent. 2. Raadpleging psychiaters en psychologen buiten UZ Geneesheer-specialist algemene pediatrie buiten UZ voor kinderen ten laste jonger dan 7 jaar 6

7 - Raadpleging huisarts Bewijsstuk kwijtschrift mutualiteit - Medicatie Op voorschrift van een geneesheer-specialist geraadpleegd in het UZ en de huisarts. Bewijsstuk attest apotheker Mod.704 N of BVAC N (met vermelding van naam patiënt, naam behandelend arts, datum en detail van de aangekochte medicatie). Oneigenlijk gebruik wordt niet toegestaan en uit de voorschriften geschrapt (oa schoonheids- en verzorgingsproducten, tandpasta, fopspenen, tandenborstel, babyvoeding, vitaminen en voedingssupplemeneten.,.. etc) - Kinesitherapie in UZ op voorschrift van geneesheer-specialist in UZ of huisarts. De kiné dient in het UZ gevolgd te worden. Bewijsstuk originele factuur UZ - Logopedie op voorschrift van geneesheer-specialist UZ of huisarts in het UZ te volgen Bewijsstuk originele factuur UZ - Paramedici, familiale- of gezinshulp, pedicure Tussenkomst voorzien als de thuisverpleging of gezinshulp medisch verantwoord is (voorschrift arts UZ of huisarts) en uitgevoerd wordt door een erkende dienst, zoals het O.C.M.W., het ziekenfonds, enz. Bewijsstuk originele facturen - Ziekenvervoer Enkel het vervoer door erkende diensten van en naar het UZ Gent wordt in aanmerking genomen. Vooraf nagaan of er geen tussenkomst is vanwege de verzekering en/of het ziekenfonds. Bewijsstuk originele factuur of betalingsbewijs - Kleine medische apparatuur Op doktersvoorschrift (huisarts of specialist UZ) kunnen krukken, steunzolen, braces, enz... in aanmerking genomen worden. Vooraf nagaan of andere hulpverstrekkers kunnen aangesproken worden (ziekenfonds, Vlaams Fonds, ). Bewijsstuk originele factuur + voorschrift arts of copy factuur en bewijs tussenkomst ander betalingsorganisme Sector vaste bedragen Tandprothese en orthodontie Er wordt enkel tussenkomst verleend bij de behandeling binnen het UZ Gent rekening houdend met de volgende bedragen Stifttand, kroon- en brugelement, implantaten 325,00 Bovenprothese 400,00 Onderprothese 400,00 Orthodontie (per jaar, max. 2 jaar) 500,00 7

8 Opgelet bij facturen met vermelding volgens bestek (meestal gaat dit over stifttanden, kroonen brugwerk of implantaten) moet een detailstaat gevoegd worden bij de originele factuur om de tussenkomst te kunnen berekenen. Optiek Jaarlijks kunnen op voorschrift van een arts binnen het UZ Gent (voorschrift voor bril of lenzen) de kosten voor één nieuwe bril per persoon ingediend worden. De tussenkomst is geplafonneerd tot maximaal Enkelzichtglazen / paar 100,00 Dubbelzichtglazen /paar 200,00 Lenzen / paar 150,00 Montuur 75,00 Laserbehandeling beide ogen 175,00 Beeldschermwerkbril 150,00 Bewijsstukken kopie voorschrift glazen, factuur bril / lenzen, factuur laserbehandeling, doorverwijzing arbeidsgeneeskundige dienst UZ (vr beeldschermwerkbril) Administratiekosten verzendingskosten, onderhoudsproducten lenzen enz. worden niet terugbetaald. Hoorapparaat Tussenkomst bij de aanschaf van een hoorapparaat wordt voorzien volgens de fifty-fifty regel, evenwel tot een maximum bedrag van 600,00 per kant. Geen tussenkomst voorzien voor - bijzondere eis privaat patiënt - consult vast kader/dubbel ereloon - laser epilatie - aangezichtsmasker en kasticket gelaatsverzorging - sportgeneeskunde, sportpsychologie, trainersadvies, fietspositionering - vaccins en reisvaccins (indien in opdracht van de dienst of het UZ wordt terugbetaling van reisvaccins wel voorzien, ongeacht de rang of inkomen). Ook al gaan deze behandelingen door in het UZ. e - Hospitalisatie Alle personeelsleden hebben recht op een gratis hospitaalverzekering en op gunstige aansluitingsvoorwaarden voor hun partner en kinderen. Verwacht wordt dat zij hier dan ook gebruik van maken en hun kinderen aansluiten bij de hospitalisatieverzekering. Financiële tussenkomst zal dus enkel nog gegeven worden op het gedeelte van de UZfactuur waarvoor de verzekering geen of een beperkende tussenkomst voorziet, voor zover dit evenwel gaat over onkosten toe te wijzen aan behandeling en het geen hotel- of verblijfonkosten betreft. Ook kosten wegens overschrijding van de normering voor aangerekende tarieven komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 8

9 Franchiseregeling In het kader van het sectoraal akkoord werd beslist om met ingang van bij opname in het UZ de kosten van de franchise bij de hospitalisatieverzekering terug te betalen aan de personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis. Voor hun begunstigde familieleden blijft terugbetaling evenwel afhankelijk van een recht op terugbetaling via de cel Welzijn. In de praktijk worden deze regels voor de begunstigde familieleden op de volgende wijze toegepast - Alle directe familieleden (partner en kinderen niet UZ-personeelsleden) hebben recht op tussenkomst in het forfait hospitaalverzekering voorzover zij voldoen aan de volgende voorwaarden * aangesloten zijn als nevenverzekerde bij de door het UZ onderschreven polis * opgenomen worden binnen het UZ * voor een partner geldt dat hij/zij gehuwd is of officiëel samenleeft met een UZpersoneelslid dat recht heeft op tussenkomst binnen de regelgeving cel Welzijn (ttz ten minste recht hebben op 10% tussenkomst). voor kinderen geldt dat zij ten laste zijn van een ouder/personeelslid UZ die/dat recht heeft op tussenkomst binnen de regelgeving cel Welzijn (ten minste 10%) en dat zij fiscaal ten laste, gerechtigd op kinderbijslag en gedomicilieerd zijn bij het personeelslid. Wat betreft het bedrag van de terugbetaling voor nevenverzekerden - de terugbetaling moet binnen het individueel te bepalen maximumbedrag voor tussenkomst vallen - als het saldo op het maximumbedrag niet meer voldoende is om het forfait terug te betalen is er een gedeeltelijke terugbetaling beperkt tot het saldo van uw maximumbedrag - als het maximumbedrag bereikt is, is er geen terugbetaling meer mogelijk Fons Smeets maatschappelijk werker Cel Welzijn 9

10 Bijlage 1 refertelijst 2009 netto gezinsinkomen/ tegemoetkomingspercentage / aantal gezinsleden maand , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 NB op de belastingsbrief berekenen we het netto maandelijks gezinsinkomen - gezamenlijk belastbaar inkomen verminderen met de om te slane belastingen en gemeentebelasting - om een bedrag per maand te bekomen wordt het alzo bekomen bedrag gedeeld door 12 10

11 - het bekomen bedrag wordt afgepast in de lijst hirboven. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal gezinsleden en geeft de maat (het percentage) aan van de tussenkomst. 11

Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen

Reglement Sociale Dienst UZ Gent. Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Reglement Sociale Dienst UZ Gent Tegemoetkomingen ongeacht het inkomen Deze tegemoetkomingen hangen niet af van je inkomen en zijn bestemd voor alle actieve UZ-personeelsleden, maw medewerkers die statutair

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten.

Versie 02 Okt 2015. b. De intranetsite van DG BudFin onder het topic Medische onkosten : richtlijnen, alle mogelijke nodige documenten. Versie 02 Okt 2015 1. Wie heeft recht op terugbetaling? Onderstaande regels zijn van toepassing op alle personeelsleden van Defensie in werkelijke dienst (militairen en burgers), alsook op de personeelsleden

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 3 Hoofdstuk 1 : Aanvraag voor terugbetaling medische kosten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Rechthebbenden 3 Medische

Nadere informatie

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische

Tegemoetkoming medische kosten. Tegemoetkoming medische socialedienstv Z W Tegemoetkoming medische kosten Tegemoetkoming medische kosten 2014 2014 en 2015 en 2015 MEDISCHE KOSTEN (remgeldtellers + facturen) Voor wie? Gerechtigden van de (zie website voor aangesloten

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2.

Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst. Willebroekkaai 36 bus 2. Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: 02 479 39 00 www.g o.be/socialedienst mailto:karine.schelfhout@g o.be vzw Sociale Dienst

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer

Nadere informatie

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde

Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde Reglement: Betalingsverbintenis verblijfkosten geplaatste bejaarde 08.12.2009 Welzijn pagina 1 van 7 Reglement betalingsverbintenis verblijfskosten. Dit reglement heeft als doel om duidelijkheid te scheppen

Nadere informatie

Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1

Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1 Reglement borgstelling OCMW Galmaarden versie 27.11.2013 1 Inleiding: Wat is borgstelling? p. 3 De aanvraag p. 3 Onderhoudsplicht p. 3 Beëindiging borgstelling p. 3 Wat mag in geen geval aangerekend worden

Nadere informatie

Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw Sociale Dienst. Dieleghemsesteenweg 24-26

Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw Sociale Dienst. Dieleghemsesteenweg 24-26 Ondernemingsnummer 0475305807 Vzw Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen: (02)479 39 00. fax (02)230 37 62 www.g-o.be/socialedienst E-mail: sd.go@skynet.be vzw

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

HOSPITALISATIEVERZEKERING

HOSPITALISATIEVERZEKERING HUMAN RESOURCES Mei 2010 HOSPITALISATIEVERZEKERING LANXESS NV heeft voor al haar medewerkers een hospitalisatieverzekering onderschreven via AG Insurance. Wat te doen in geval van schade? Wanneer u een

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST

GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat, 7-1000 Brussel www.rszppo.fgov.be GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014

Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Overzicht voordelen mutualiteiten 2014 Christelijke Mutualiteit (CM) Griepvaccin Een tegemoetkoming van 50% van het betaalde bedrag (met een max van 3 euro) na voorlegging van het BVAC attest waaruit blijkt

Nadere informatie

Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen

Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen 1. E-loket opstarten Ga naar de website van de sociale dienst: www.vlaanderen.be/socialedienst. Klik op het onderstaande

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen

Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen vzw BRUSSELSE HUISARTSEN KRING Regeling sociaal betalende derde Handleiding voor huisartsen 1. Inleiding Uit onderzoek blijkt dat ondanks het invoeren van verschillende drempelverlagende financiële maatregelen,

Nadere informatie

Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen

Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen Handleiding om aanvragen voor een tegemoetkoming in medische kosten online in te dienen E-loket opstarten Ga naar de website van de sociale dienst: www.vlaanderen.be/socialedienst Klik op het onderstaande

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

versie 1 - juni 2011 wat bedrag tegemoetkoming frequentie documenten in te dienen bij de mutualiteit voorwaarden/extra informatie

versie 1 - juni 2011 wat bedrag tegemoetkoming frequentie documenten in te dienen bij de mutualiteit voorwaarden/extra informatie Naast de voordelen van het zorgtraject diabetes of CNI (vb. terugbetaling remgeld, materiaal, toegang tot diëtist, podoloog,...) kunnen patiënten met een zorgtraject genieten van volgende voordelen bij

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten

Ziekteverzekering in België. Wat u moet weten Ziekteverzekering in België Wat u moet weten Inhoud Voorwoord 3 Uw inschrijving bij CM Antwerpen 4 Inwoner van de Europese Economische ruimte met EZVK 5 Inwoner van de Europese Economische ruimte zonder

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN

INFORMATIEBROCHURE AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN INFORMATIEBROCHURE AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN Versie 2007 AANVULLEND BEDRIJFSPENSIOENPLAN CONTRACTUELEN 3 Voorwoord 3 1. Waarom? 4 2. Over welke personeelsleden spreken we? 4 3. De voordelen

Nadere informatie

Wat is SOFOCO A. WELZIJNSWERKING

Wat is SOFOCO A. WELZIJNSWERKING SOFOCO: jouw welzijn is onze zorg Wat is SOFOCO SOFOCO is de personeelsvereniging VAN EN VOOR het personeel van het OCMW Brugge en het AZ Sint- Jan Brugge Oostende. De vereniging is opgericht in 1963 uit

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST

DE GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Jozef II-straat, 47-1000 Brussel www.dibiss.fgov.be DE GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Professionele sociale begeleiding voor alle personeelsleden

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

B. Wie werkt op de medische dienst "het Heelal"

B. Wie werkt op de medische dienst het Heelal 1/6 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf:2009 Alle ouders ontvangen deze brochure. A. Inleiding U vindt in deze brochure - wie op de medische dienst werkt en wanneer U hen best kan bereiken - wat u kan

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE

FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE FINANCIELE INFORMATIEBROCHURE centrum voor psychotherapie ELIM Jagersdreef 1 B-295 KAPELLEN T 3 317 11 administratie.elim@emmaus.be www.elim.be Binnen en buiten met aandacht verbonden Deze voorziening

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis

Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Toelichting bij de opnameverklaring klassieke opname en opname in dagziekenhuis Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86 www.olvz.be U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Bond Moyson West- Vlaanderen 309 President Kennedypark 2 8500 KORTRIJK Tél. : (056) 23 02 30 Fax : (056) 23 02 06 Avantages - Voordelen Anti-decubitusmateriaal Acupunctuur Bandagiste

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Wat is SOFOCO? SOFOCO

Wat is SOFOCO? SOFOCO SOFOCO Wat is SOFOCO? A. WELZIJNSWERKING... 2 1. Het verlenen van financiële hulp vanuit het sociaal fonds aan leden bij plotse of langdurige moeilijkheden door ziekte of ongeval of bij noodsituaties in

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

GENEESKUNDIGE VERZORGING IN DE ZIEKENHUIZEN VAN BRUSSEL-STAD. (Sint-Pieter, Brugmann, Paul Brien, Koningin Fabiola, Bordet)

GENEESKUNDIGE VERZORGING IN DE ZIEKENHUIZEN VAN BRUSSEL-STAD. (Sint-Pieter, Brugmann, Paul Brien, Koningin Fabiola, Bordet) GENEESKUNDIGE VERZORGING IN DE ZIEKENHUIZEN VAN BRUSSEL-STAD. (Sint-Pieter, Brugmann, Paul Brien, Koningin Fabiola, Bordet) Collegebesluit van 18 december 2003 Laatste wijziging: 20.06.2005. 1. Begunstigden

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering Een realisatie van ACLVB Colruyt Voor wie is deze info: voor alle werknemers van Colruyt Group (behalve Spar, Alvocol, Davytrans, Foodlines en E-Logistics). Wat is een hospitalisatieverzekering?

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum

bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Onderhoudsplicht bij tussenkomst in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum Versie 4 mei 2011 Bij opname in een woonzorgcentrum (wzc) Elke inwoner van de stad heeft recht op dienstverlening van het OCMW.

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST

DE GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels Jozef II-straat, 47-1000 Brussel www.dibiss.fgov.be DE GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST Inhoud Inleiding De Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD)

Nadere informatie

Betaling medische kosten van OCMW-klanten

Betaling medische kosten van OCMW-klanten Betaling medische kosten van OCMW-klanten Dit document geeft een overzicht van de werkwijze van de medische waarborg en de visie van OCMW Antwerpen over de betaling van medische kosten voor haar klanten.

Nadere informatie

Een reden te meer om te lachen

Een reden te meer om te lachen Een reden te meer om te lachen Dentimut First & Dentimut Plus: toegankelijke tandverzekeringen voor iedereen! OM KWALITEITSVOLLE TANDZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIK TE MAKEN, HEEFT DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEIT

Nadere informatie

Avantages - Voordelen

Avantages - Voordelen Organisation - Organisatie Avantages - Voordelen Acupunctuur Brillen en lenzen Détails - Details Tussenkomst van 12,50 euro per sessie met een maximum van vijf sessies per kalenderjaar per rechthebbende

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie