ARBEIDSVOORWAARDEN DIESEKO GROUP BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSVOORWAARDEN DIESEKO GROUP BV"

Transcriptie

1 DIESEKO GROUP BV UITGAVE 2012

2

3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 HOOFDSTUK 2 AANSTELLING... 5 HOOFDSTUK 3 HUISREGELS... 6 HOOFDSTUK 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK 5 SALARISSEN HOOFDSTUK 6 VAKANTIETOESLAG HOOFDSTUK 7 REISKOSTENVERGOEDING WOON- WERKVERKEER HOOFDSTUK 8 DECLARATIEREGLEMENT HOOFDSTUK 9 TANTIÈMEREGELING HOOFDSTUK 10 ARBEIDSTIJD HOOFDSTUK 11 ARBEIDSTIJDENWET HOOFDSTUK 12 OVERWERK HOOFDSTUK 13 VAKANTIE HOOFDSTUK 14 BIJZONDER VERLOF / KORT VERZUIM HOOFDSTUK 15 ZIEK- EN HERSTELDMELDINGEN HOOFDSTUK 16 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN HOOFDSTUK 17 UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID HOOFDSTUK 18 UITKERING BIJ OVERLIJDEN MEDEWERKER HOOFDSTUK 19 JUBILEA HOOFDSTUK 20 REGELING STUDIEKOSTENVERGOEDING HOOFDSTUK 21 SPAARLOONREGELING HOOFDSTUK 22 LEVENSLOOPREGELING HOOFDSTUK 23 FIETSREGELING HOOFDSTUK 24 BEDRIJFSHULPVERLENING HOOFDSTUK 25 ZAKELIJK GEBRUIK PRIVÉ-MOTORVOERTUIG HOOFDSTUK 26 VERZEKERINGEN HOOFDSTUK 27 ONTVANGEN VAN GESCHENKEN/COMMISSIES HOOFDSTUK 28 VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN HOOFDSTUK 29 GEHEIMHOUDING HOOFDSTUK 30 CONCURRENTIEBEDING HOOFDSTUK 31 PUBLICATIES HOOFDSTUK 32 VERGOEDINGSREGELING BUITENLAND/SERVICE/OFFSHORE HOOFDSTUK 33 CONSIGNATIEDIENST HOOFDSTUK 34 BEDRIJFSAUTOREGELING DIESEKO GROUP BV HOOFDSTUK 35 BEËINDIGING DIENSTVERBAND HOOFDSTUK 36 INLEVEREN ZAKELIJKE BESCHEIDEN BIJ EINDE DIENSTVERBAND HOOFDSTUK 37 PENSIOEN HOOFDSTUK 38 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN SPREEKUUR HOOFDSTUK 39 VERTROUWENSPERSOON Pagina 3

4 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Deze arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op alle medewerkers* in dienst van Dieseko Group BV (International Construction Equipment BV en Dieseko Verhuur BV), verder te noemen Dieseko. De arbeidsvoorwaarden van Dieseko kunnen geheel of gedeeltelijk van toepassing worden verklaard. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst. In gevallen, waarin deze arbeidsvoorwaarden niet voorzien, geldt, voor zover van toepassing, hetgeen wettelijk is vastgelegd. Wijzigingen kunnen slechts worden aangebracht na goedkeuring van de Directie en de Ondernemingsraad. Deze Arbeidsvoorwaarden zijn goedgekeurd door de Directie en de Ondernemingsraad in december Voorgaande versies van het arbeidsvoorwaardenboek / de huisregels komen hiermee te vervallen * In verband met de leesbaarheid is overal de mannelijke vorm gehanteerd; daarmee wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm bedoeld. Pagina 4

5 HOOFDSTUK 2 AANSTELLING Aanstelling geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd. De proeftijd zal nooit langer zijn dan 2 maanden. De exacte duur van de proeftijd wordt schriftelijk vastgelegd en overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Indien gedurende de proeftijd het dienstverband niet uitdrukkelijk wordt verbroken, wordt het dienstverband voor bepaalde c.q. onbepaalde tijd voortgezet, voor zover niet anders wordt overeengekomen. De medewerker ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn aanstelling, alsmede een exemplaar van deze arbeidsvoorwaarden, die deel uitmaken van de inhoud na de aanstellingsbevestiging. In de arbeidsovereenkomst wordt tenminste vermeld: - de naam van de werkgever; - of de arbeidsvoorwaarden van Dieseko op de desbetreffende medewerker van toepassing zijn; - de functie van de medewerker; - de datum van indiensttreding; - de afdeling waar de medewerker bij aanvang van het dienstverband werkzaam zal zijn; - de standplaats (plaats waar de werkzaamheden worden verricht); - of de medewerker voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangesteld; - de duur van het dienstverband, indien de medewerker voor bepaalde tijd in dienst treedt; - de proeftijd; - het overeengekomen salaris; - of de overwerkregeling van toepassing is; - verdere afspraken m.b.t. eventuele regelingen; - de werktijden die van toepassing zijn. De medewerker geeft door middel van zijn handtekening op beide exemplaren van de arbeidsovereenkomst te kennen dat hij akkoord gaat met de inhoud van deze overeenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Medische keuring Medische keuring bij aanstelling kan slechts plaatsvinden, indien de betrokkene medisch wordt gekeurd op functiegerichte aspecten. De medische keuring geschiedt op kosten van Dieseko door een door Dieseko aan te wijzen keuringsinstantie of arts, die niet de huisarts van betrokkene mag zijn. Pagina 5

6 HOOFDSTUK 3 HUISREGELS Veiligheid In het kader van de algemene en persoonlijke veiligheid en conform wettelijke voorschriften is het de medewerkers niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren op het terrein c.q. in het pand van Dieseko wanneer er geen andere medewerkers aanwezig zijn. Er dienen altijd minimaal twee personen gelijktijdig aanwezig te zijn. Identificatieplicht Iedere medewerker is verplicht om tijdens werktijden, danwel tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. Parkeren Auto s dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde vakken. Toegang na werktijd/alarm Een ieder, die buiten de normale werktijd in het gebouw aanwezig is, dient er voor zorg te dragen dat bij het verlaten van het gebouw de deuren, ramen en het hek dicht zijn, de lichten uit zijn en het alarm wordt ingeschakeld. Indien de medewerker niet in het bezit van een alarmcode is dient hij vooraf af te spreken met een collega welke wel in bezit is van een alarmcode. Sleutels Als het voor de werkzaamheden noodzakelijk is, kan de medewerker een sleutel van het kantoor of de werkplaats krijgen tegen een afgiftebewijs. De medewerker is persoonlijk voor de sleutel(s) verantwoordelijk. Bij verlies of diefstal moet Dieseko onmiddellijk verwittigd worden en wordt de sleutel op kosten van de medewerker vervangen. De sleutel mag niet van een label worden voorzien waaraan te herkennen is dat het een sleutel van een van de bedrijfspanden betreft. Bij uitdiensttreding dienen de sleutels weer ingeleverd te worden. Gebruik mobiele telefoon De door Dieseko aan de medewerker toegekende mobiele telefoon dient alleen voor zakelijke gesprekken gebruikt te worden. Indien de Directie van mening is dat de mobiele telefoon onjuist wordt gebruikt, zullen de kosten op de medewerker verhaald worden en/of zal de medewerker de mobiele telefoon met onmiddellijke ingang in dienen te leveren. - en internetgebruik Zowel als internet binnen Dieseko dienen alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt te worden. Het is de medewerker echter toegestaan om het internet voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, mits dit gebeurt in beperkte mate en na werktijd en/of tijdens de pauzes. Het ontvangen en/of versturen van persoonlijke is in beperkte mate toegestaan, op voorwaarde dat dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden. Het is nooit toegestaan sites te bezoeken en/of te ontvangen welke pornografisch/racistisch en/of discriminerend materiaal bevatten. De directie behoudt zich ten alle tijden het recht voor om het privégebruik te verbieden. Zie voor verdere voorwaarden het Protocol computergebruik (inclusief ), dit protocol is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden (bijlage 1). Pagina 6

7 Alcohol- en drugsgebruik Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens de werkzaamheden alcoholische dranken en/of stimulerende middelen, zoals drugs e.d., te gebruiken dan wel onder invloed daarvan te verkeren. Het gebruik van lichtalcoholische dranken is tijdens de (vrijdagmiddag)borrel en andere feestelijke gelegenheden mogelijk. De directie legt de medewerker in dit verband nadrukkelijk op, zich te houden aan de geldende wettelijke regels en voorschriften ten aanzien van het weggebruik. Overmatig alcoholgebruik op de terreinen van Dieseko, ook buiten de werktijden, is niet toegestaan. Gebruik Servicewagens Gebruik van de servicewagens is enkel en alleen voorbehouden aan de servicemonteurs. Ieder maakt specifiek gebruik van de aan hem toegewezen bedrijfswagen. Alleen bij hoge uitzondering kunnen andere medewerkers gebruik maken van deze bedrijfswagens. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de Directie noodzakelijk. Bij vakanties of langdurig verblijf in het buitenland wordt de bedrijfswagen op het terrein van Dieseko gestald en de sleutel aan de manager SOR ter beschikking gesteld. (Zie ook hoofdstuk 33) Verlies bedrijfseigendommen Bij verlies van laptop, camera, mobiele telefoon etc. zal een bedrag tenminste ter grootte van 50% van de vervangingswaarde bij de medewerker in rekening gebracht worden. Indien er sprake is van diefstal en de gestolen goederen verhaald kunnen worden op de verzekering zullen er geen kosten bij de medewerker in rekening worden gebracht. In geval van verlies of diefstal dient de medewerker dit, binnen 24 uur te melden bij de Administratie. Rookbeleid Rookverbod Het is verboden om in de gebouwen van Dieseko te roken. Het rookverbod geldt voor de kantoorruimten, maar ook alle andere ruimten als de hal, de gangen, de bedrijfskantine, magazijn, productiehallen en toiletten. Het rookverbod geldt voor, tijdens en na werktijd. Het rookverbod geldt voor iedereen die in het gebouw aanwezig is: personeel, ingeleend personeel en bezoekers. Rookplekken In de directe omgeving van het gebouw mag het personeel alleen roken op daartoe aangewezen plekken (zijkant van het magazijn en voor de roldeur van de productiehal). Sigarettenpeuken en ander afval moeten worden opgeruimd in de daarvoor bestemde asbakken. Het is niet toegestaan om voor de hoofdingang te roken. Rookpauzes De rookpauzes worden vastgesteld op de volgende tijdstippen: s morgens van 9.45 uur tot uur, tijdens de lunchpauze en s middags van uur tot uur. Pagina 7

8 Sancties Bij het voortdurend overtreden van de regels uit het rookbeleid volgt een officiële waarschuwing. Deze wordt in het personeelsdossier opgenomen en is medebepalend bij de beoordeling van de medewerker. Indien de medewerker rookt buiten de vastgestelde rookpauze om, volgt er een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing met een aantekening in het personeelsdossier. Indien de medewerker wederom buiten de vastgestelde pauzes om rookt, zal er 15 minuten ingehouden worden van het saldo vakantie uren van betreffende medewerker. Indien de medewerker rookt op een andere plaats dan de aangegeven rookplekken en dit tot een boete leidt van de officiële instanties, zal de boete die aan de werkgever wordt opgelegd worden doorberekend aan de medewerker. Sporten/hobby s met hoog risico De medewerker is gehouden zijn verantwoordelijkheid te tonen bij de uitoefening van sporten en/of hobby s. In het bijzonder wanneer het gaat om sporten/hobby s welke een bovenmatig risico voor de veiligheid en/of de gezondheid opleveren. Onnodige risico s dient men daarbij te vermijden. Dagstaten Directe medewerkers van de afdelingen SOR, Verhuur & Productie dienen dagelijks de dagstaat correct in te vullen en aan te leveren bij de direct leidinggevende. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de controle op volledigheid, of de uren op de juiste orders zijn geschreven en of de ordernummers correct zijn vermeld. Tevens controleert en accordeert de leidinggevende het eventuele overwerk vermeld op de dagstaat. De leidinggevende dient, iedere ochtend voor uur, na accordering de dagstaten van de voorgaande dag aan te leveren bij de Administratie. In geval van verblijf in het buitenland (SOR) dient de leidinggevende ervoor zorg te dragen dat de medewerker de dagstaten bij eerstvolgende gelegenheid aanlevert. Op de dagstaat dienen de uren gesplitst per order in de daartoe ingerichte kolommen te worden ingevuld (voor elke order waaraan is gewerkt een aparte regel). Eveneens moet er voor elk soort verzuim, zoals ziekte-, vakantie-, artsenbezoek- of andere uren een aparte regel worden gebruikt. Indien de medewerker zijn overwerk wil laten registreren als tijd voor tijd, dient hij het aantal uren aan te geven op de dagstaat. Voor de medewerkers van de afdelingen Magazijn, Techniek en Logistiek (chauffeur) geldt bovenstaande procedure met het verschil dat deze medewerkers wekelijks de weekstaat ingevuld aan dienen te leveren. De Administratie is verantwoordelijk voor het dagelijks verwerken van de dagstaten en wekelijks verwerken van de weekstaten. Pagina 8

9 Boetes verkeersovertredingen Betreffende de op de administratie binnenkomende bekeuringen inzake verkeersovertredingen gelden de volgende regels: - De administratie stelt de bestuurder op de hoogte middels een kopie van de bekeuring. - Het totaalbedrag van de bekeuring zal tijdens de eerstvolgende salarisronde ingehouden worden op het salaris van betreffende medewerker. De directie kan besluiten, maximaal 2 overtredingen per jaar (mits deze minder dan EUR 50,00 bedragen), voor rekening van Dieseko te nemen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de overtreding plaats vindt tijdens zakelijk gebruik van de bedrijfsauto, dat wil zeggen tijdens werktijd, waarbij woon-werk verkeer uitdrukkelijk niet tot de werktijd gerekend wordt en dat de overtreding niet het gevolg is van bewuste roekeloosheid en/of opzettelijk gedrag. Pagina 9

10 HOOFDSTUK 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De medewerker dient de veiligheid van zichzelf en de veiligheid van anderen in acht te nemen. Daarnaast is hij verplicht zich te houden aan de door of namens Dieseko gegeven richtlijnen, aanwijzingen en/of voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de werkplek en bij het verrichten van de werkzaamheden. Het gebruik van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. De medewerker is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. Bovenop de persoonlijke aansprakelijkheid is de Directie van Dieseko gerechtigd om passende disciplinaire maatregelen te nemen. Dieseko bevordert de veiligheid van de medewerkers door het verplicht stellen van veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen en otoplastieken. Veiligheidsbrillen 1. De regeling is van toepassing op alle medewerkers, die gezien de aard van hun werkzaamheden, een verhoogd risico ondervinden bij hun dagelijkse werkzaamheden, om letsel aan hun ogen op te lopen. 2. Aan iedere medewerker op wie het voorgaande van toepassing is, zal een veiligheidsbril in bruikleen worden verstrekt. Indien de medewerker brildragend is kan hij, eens per drie jaar, een vergoeding krijgen van maximaal EUR 180,- voor de aanschaf van een veiligheidsbril met aangepaste glazen. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient de medewerker vooraf toestemming te vragen aan de direct leidinggevende, na aanschaf dient de originele aankoopnota te worden overlegd. 3. Voor de onder 2 genoemde medewerkers bestaat de mogelijkheid een veiligheidsbril voor eigen rekening aan te schaffen. Deze bril dient te allen tijde van een keurmerk van de Arbeidsinspectie c.q. een vergelijkbaar keurmerk te zijn voorzien. 4. Bovengenoemde verstrekkingen worden eens per 3 jaar uitgekeerd, behoudens gevallen waarbij de sterkte van de glazen dient te worden aangepast. In dit geval kan de medewerker tevens een vergoeding krijgen van maximaal EUR 180,-. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient de medewerker vooraf toestemming te vragen aan de direct leidinggevende, na aanschaf dient de originele aankoopnota te worden overlegd. 5. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging bij schade aan de bril komen voor rekening van de medewerker. Is er echter sprake van schade, niet ontstaan door eigen toedoen of nalatigheid, dan zullen deze kosten voor rekening van de werkgever komen. Een en ander ter beoordeling van de direct leidinggevende. 6. Schade aan privé brillen, met uitzondering van het onder 3 genoemde, komt niet in aanmerking voor vergoeding door de werkgever. Pagina 10

11 Veiligheidsschoenen 1. De regeling is van toepassing op alle medewerkers, die gezien de aard van hun werkzaamheden, een verhoogd risico lopen bij hun dagelijkse werkzaamheden om letsel aan de voeten op te lopen. 2. Aan iedere medewerker op wie het voorafgaande van toepassing is, zullen veiligheidsschoenen worden verstrekt. 3. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging bij schade aan de schoenen komen voor rekening van de medewerker. Is er echter sprake van schade, niet ontstaan door eigen toedoen of nalatigheid, dan zullen deze kosten voor rekening van de werkgever komen. Een en ander ter beoordeling van de direct leidinggevende. Wanneer de schoenen aantoonbaar versleten zijn worden deze, na toestemming van de direct leidinggevende, op kosten van de werkgever vervangen. Otoplastieken 1. De regeling is van toepassing op alle medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, die gezien de aard van hun werkzaamheden, een verhoogd risico ondervinden bij hun dagelijkse werkzaamheden om letsel aan het gehoor op te lopen. (Medewerkers met een tijdelijke overeenkomst/uitzendovereenkomst krijgen, tijdelijk, niet persoonlijk aangemeten echter wel goedgekeurde gehoorbescherming aangereikt.) 2. Aan iedere medewerker op wie het voorafgaande van toepassing is, zullen persoonlijk aangemeten otoplastieken verstrekt worden. 3. Otoplastieken worden periodiek getest door een professioneel bedrijf en indien nodig vervangen. De kosten van de vervanging komen op rekening van de werkgever. 4. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging bij schade aan de otoplastieken komen voor rekening van de medewerker. Is er echter sprake van schade, niet ontstaan door eigen toedoen of nalatigheid, dan zullen deze kosten voor rekening van de werkgever komen. Een en ander ter beoordeling van de direct leidinggevende. Pagina 11

12 HOOFDSTUK 5 SALARISSEN Functiewaardering Alle functies binnen Dieseko zullen gedurende 2011 worden gegradeerd. Het exacte gradatie systeem zal in overleg met de Ondernemingsraad worden bepaald. De aard van de functie wordt samengevat in de functiekarakteristiek. Bij het toepassen van functiewaarderingsmethoden gaat het om het beoordelen van verschillen per functiekenmerk tussen de verschillende functies en het vergelijken van (soort)gelijke functies op de markt. Iedere medewerker wordt individueel schriftelijk geïnformeerd over de gradering van zijn functie. Salarisbetaling Het netto salaris wordt aan het einde van de maand overgemaakt op een door de medewerker aan te wijzen bank- of girorekening. Van de bruto tot netto berekening ontvangt men maandelijks een overzicht. Salarisvaststelling medewerkers van 23 jaar en ouder De eventueel op de salarissen van toepassing zijnde periodieke verhogingen worden van jaar tot jaar uitsluitend per 1 januari vastgesteld. Salarisvaststelling medewerkers tot en met 22 jaar De salarissen van deze medewerkers kunnen behalve per 1 januari ook per 1 juli worden herzien, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, met name inzake minimumloon. Tussentijdse salarisvaststelling Tussentijdse salarisvaststelling geschiedt uitsluitend in de navolgende gevallen: a. overplaatsing naar een andere functie; b. wijziging van de arbeidstijd bij medewerker. Een tussentijdse salarisvaststelling geschiedt te allen tijde na beoordeling van de directie. Het nieuwe salaris is van toepassing vanaf het moment waarop de nieuwe functie wordt aanvaard, tenzij anders overeengekomen is, danwel vanaf het moment dat de gewijzigde arbeidstijd ingaat. In alle bovengenoemde gevallen ontvangt de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst of een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. De salariswijziging geschiedt o.a. aan de hand van het resultaat van de jaarlijkse beoordelingsronde. Pagina 12

13 HOOFDSTUK 6 VAKANTIETOESLAG De uitkering geschiedt gelijktijdig met die van het salaris over de maand mei en bedraagt 8%. De periode waarover vakantietoeslag wordt berekend, loopt van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het huidige jaar. Bij een medewerker die parttime werkt, is dit vaste jaarsalaris gebaseerd op het aantal uren dat per week wordt gewerkt en wordt de vakantietoeslag pro rato uitgekeerd. Volledige uitkering vindt plaats indien het dienstverband op het tijdstip van uitkering tenminste 12 maanden heeft geduurd. Bij een dienstverband van minder dan 12 maanden op het tijdstip van uitkering, vindt een pro rato uitkering plaats op basis van het aantal gewerkte maanden in het desbetreffende berekeningstijdvak. Bij het eindigen van het dienstverband vindt een uitkering plaats van de tot die datum opgebouwde vakantietoeslag c.q. vanaf de datum waarop men in dienst is getreden, indien de indiensttreding is gevallen na de datum waarop de laatste maal vakantietoeslag is uitgekeerd. Pagina 13

14 HOOFDSTUK 7 REISKOSTENVERGOEDING WOON- WERKVERKEER Medewerkers van Dieseko, die op meer dan 10 kilometer afstand van het bedrijf wonen en niet de beschikking hebben over een auto van de zaak, kunnen in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. Deze reiskostenvergoeding woon- werkverkeer is gebaseerd op de afstand van huis tot aan de standplaats (plaats waar de werkzaamheden normaliter worden uitgevoerd) en bedraagt EUR 0,19 per kilometer. Het betreft een forfaitaire regeling met een maandelijks uit te keren vergoeding gebaseerd op 214 werkdagen per jaar. De reiskostenvergoeding wordt telkens vastgesteld op 1 januari van ieder jaar en geldt ongewijzigd tot en met 31 december daaropvolgend, tenzij wettelijke maatregelen eerdere aanpassing vereisen. De reiskostenvergoeding is gebaseerd op een maandelijkse betaling en wel 12 maal per jaar. Dit betekent dat ook gedurende vakantie doorbetaling van de reiskosten plaatsvindt. Wanneer de medewerker langer dan één maand afwezig c.q. arbeidsongeschikt is, wordt de reiskostenvergoeding gestaakt en wordt betaling weer hervat vanaf de maand volgend op de maand waarin men begint met werken c.q. volledig hersteld is. Voor parttime medewerkers wordt de vergoeding pro rato uitgekeerd. In afwijking van bovenstaande kan, uitsluitend goedkeuring van de directie en conform geldende fiscale regels, er een reiskostenvergoeding t.b.v. openbaar vervoer worden toegekend. In geval van schorsing of op non-actiefstelling, wordt de vergoeding terstond gestaakt. Pagina 14

15 HOOFDSTUK 8 DECLARATIEREGLEMENT De verkorte procedure met betrekking tot de declaraties binnen Dieseko is als volgt: - De medewerker dient een volledig ingevuld en, door de direct leidinggevende, voor akkoord getekend declaratieformulier, inclusief alle bonnen, in te leveren bij de administratie. - Declaraties kleiner of gelijk aan EUR 100,- worden, indien gewenst, na ontvangst, direct door de administratie, per kas, aan de medewerker uitbetaald. - Declaraties groter dan EUR 100,- worden met de eerstvolgende batchbetaling (wekelijks op vrijdag) uitbetaald aan de medewerker. - Declaraties, welke later dan 3 maanden na het ontstaan worden ingediend, worden niet gehonoreerd. De uitgebreide procedure staat vermeld in bijlage 2. Uitsluitend onderstaande kosten kunnen op declaratiebasis vergoed worden: - Kosten gemaakt voor een ontbijt/lunch/diner tijdens een (buitenlandse) zakenreis. - Kosten gemaakt voor lunch/diner met klanten en/of zakelijke relaties. - Reis- en verblijfskosten tijdens zakelijk verblijf in het buitenland (bijv. taxikosten, parkeerkosten etc.) - Zakelijke kilometers tijdens de consignatiedienst, zoals vermeld in hoofdstuk Incidenteel gereden kilometers met privé-voertuig (excl. woon- werkverkeer), zoals vermeld in hoofdstuk 24. Wanneer de medewerker de beschikking heeft over een Dieseko creditcard, dienen bovenstaande kosten zoveel als mogelijk met de creditcard betaald te worden. Onkostenvergoeding Wanneer de medewerker een maandelijkse onkostenvergoeding ontvangt dient hij deze te gebruiken voor overige kosten, als bijvoorbeeld: - Waskosten bedrijfsauto - Vakliteratuur en overige literatuur - Kleine kosten (fooi, garderobe, entree) - Schrijf- en kantoorbenodigdheden - Etc. Pagina 15

16 HOOFDSTUK 9 TANTIÈMEREGELING Indien de financiële resultaten en de ontwikkeling van Dieseko zodanig positief zijn kan de directie, aan het eind van het kalenderjaar, besluiten een eenmalige uitkering aan medewerkers toe te kennen. Deze tantième-uitkering is geen vast onderdeel van het salaris. Het betreft een tantième uitkering waarop een correctie kan worden toegepast indien er sprake is van (individueel) bovenmatig ziekteverzuim. Bovenmatig ziekteverzuim: Aantal ziekmeldingen per jaar: 1 of 2 = geen correctie 3 of 4 = -/- 10% op de tantième uitkering 5 of meer = -/- 20% op de tantième uitkering + Aantal ziektedagen per jaar: Minder dan 5 dagen = geen correctie 6 tot 10 dagen = -/- 10% op de tantième uitkering 11 tot 15 dagen = -/- 20% op de tantième uitkering 15 dagen of meer = -/- 30% op de tantième uitkering Er kan dus een maximale correctie van 50% worden toegepast. Aan de regeling kunnen geen rechten worden ontleend. Per medewerker zal voor het toepassen van een correctie worden beoordeeld in welke mate er sprake is van ziekte. De betaling vindt per maart van het volgende kalenderjaar plaats (mits goedkeuring van de jaarcijfers). De wijze van afwikkeling van tantièmebetaling bij langdurige arbeidsongeschiktheid is ter beoordeling van de Directie. De regeling is van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Medewerkers die niet het gehele boekjaar (januari tot en met december) in dienst zijn geweest, ontvangen een uitbetaling naar rato van het aantal volle maanden dienstverband. Dit echter alleen indien zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Pagina 16

17 TANTIÈMEREGELING (Vervolg) Medewerkers die in aanmerking komen voor enig andere provisie- of bonusregeling binnen Dieseko, worden uitgesloten van de bovenstaande tantièmeregeling. Pagina 17

18 HOOFDSTUK 10 ARBEIDSTIJD De volledige arbeidstijd bedraagt 37,5 uur per week. Bij medewerkers die een onvolledige arbeidstijd vervullen, wordt het aantal uren dat zij per week werkzaam zijn in de arbeidsovereenkomst vermeld. Werktijden De algemene werktijden voor het productiepersoneel (incl. verhuur en SOR) zijn als volgt (tenzij hier in het individuele arbeidscontract afwijkende afspraken over zijn gemaakt): - Maandag t/m vrijdag van uur tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. - Maandag t/m vrijdag van uur tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. De algemene werktijden voor het kantoorpersoneel zijn als volgt (tenzij hier in het individuele arbeidscontract afwijkende afspraken over zijn gemaakt): - Maandag t/m vrijdag van tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. - Maandag t/m vrijdag van tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. Pagina 18

19 HOOFDSTUK 11 ARBEIDSTIJDENWET De volgende punten zijn van toepassing volgens de arbeidstijdenwet: Minimumrusttijden Wekelijks: hetzij 36 uur per 14 dagen hetzij 72 uur per 14 dagen, te splitsen in stukken van minimaal 32 uur. Dagelijks: 11 uur per 24 uur indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden: éénmaal per week 8 uur. Zondagsarbeid Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit. Maximum arbeidstijden (structureel) Arbeidstijd per dienst: 12 uur Arbeidstijd per week: 60 uur Arbeidstijd per 4 weken: gemiddeld 55 uur per week Arbeidstijd per 16 weken: gemiddeld 48 uur per week Maximum arbeidstijden bij overwerk Arbeidstijd per dienst: 12 uur Arbeidstijd per week: 60 uur Arbeidstijd per 13 weken: gemiddeld 48 uur per week (624 uur) Een kopie van informatie over de arbeidstijdenwet is te verkrijgen bij de afdeling Personeel & Organisatie. Iedere medewerker dient zich aan de arbeidstijdenwet te houden. Pagina 19

20 HOOFDSTUK 12 OVERWERK Algemeen Iedere directe medewerker ouder dan 18 jaar en tot 55 jaar kan, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, verplicht worden tot het verrichten van (incidenteel) overwerk. Directe medewerkers jonger dan 18 jaar en van 55 tot 65 jaar kunnen niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk. Als overwerk wordt aangemerkt het werk boven 7,5 uur per dag of 37,5 uur per week, dat in opdracht van de daartoe bevoegde leidinggevende wordt verricht. Indirect personeel komt niet in aanmerking voor overwerkvergoeding: incidenteel overwerk wordt gezien als onderdeel van de functie. Wanneer overwerk structureel blijkt te worden zal de directie bepalen of uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is. Wanneer de medewerker op verzoek van Dieseko overwerk verricht, is de beloning voor dit overwerk ter beoordeling van de Directie. Voor indirecte medewerkers bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de direct leidinggevende, 5 extra vakantiedagen per jaar bij te kopen tegen 0,607% van het bruto maandsalaris per uur. Voorbeeld: Aankoop van 7,5 uur met een maandsalaris van EUR 1500,00 7,5 x 0,607% x 1500 = EUR 68,29 Directe medewerkers die parttime werken, hebben recht op overwerkvergoeding als zij meer dan 7,5 uur per dag of meer dan 37,5 uur per week werkzaam zijn. De uren die liggen tussen het tijdstip waarop de werkzaamheden normaliter worden beëindigd en het tijdstip waarop de overwerkregeling van toepassing is, worden als normale werkuren uitbetaald. Uren welke worden besteed aan het volgen van cursussen/trainingen buiten de normale werktijd komen niet voor overwerkvergoeding in aanmerking. De overwerkregeling is pas van kracht bij overwerk van tenminste een half uur. Overwerk geschiedt alleen met vooraf verleende toestemming van de direct leidinggevende. Wanneer er 4 uur of meer, aansluitend op de normale werktijd, wordt overgewerkt komt men in aanmerking voor een vergoeding van dinerkosten van maximaal EUR 13,50 per maaltijd. Aangezien er derhalve slechts recht op een overwerkmaaltijd bestaat wanneer er 4 of meer uren (aansluitend) overgewerkt wordt, worden de kosten van de genoten maaltijd op het salaris in mindering gebracht, dan wel in geval van uitzendkrachten, bij het uitzendbureau in rekening gebracht, wanneer blijkt dat er minder dan 4 uur is overgewerkt. Er mag een half uur worden besteed aan het nuttigen van deze maaltijd. Deze tijd wordt niet in mindering gebracht op het aantal overuren. Pagina 20

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

ARBEIDSOVEREENKOMST. Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer"; Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT

REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN UNIVERSITEIT MAASTRICHT Gelet op het bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is bij de Universiteit Maastricht per 1 januari 2002 het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Verlofregeling. doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling Verlofregeling Nummer: 09.0001123 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 12 oktober 2010 Instemming COR d.d. 2 september 2010 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011 doc.: pz_alle/regelingen/verlofregeling

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie