ARBEIDSVOORWAARDEN DIESEKO GROUP BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSVOORWAARDEN DIESEKO GROUP BV"

Transcriptie

1 DIESEKO GROUP BV UITGAVE 2012

2

3 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 HOOFDSTUK 2 AANSTELLING... 5 HOOFDSTUK 3 HUISREGELS... 6 HOOFDSTUK 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK 5 SALARISSEN HOOFDSTUK 6 VAKANTIETOESLAG HOOFDSTUK 7 REISKOSTENVERGOEDING WOON- WERKVERKEER HOOFDSTUK 8 DECLARATIEREGLEMENT HOOFDSTUK 9 TANTIÈMEREGELING HOOFDSTUK 10 ARBEIDSTIJD HOOFDSTUK 11 ARBEIDSTIJDENWET HOOFDSTUK 12 OVERWERK HOOFDSTUK 13 VAKANTIE HOOFDSTUK 14 BIJZONDER VERLOF / KORT VERZUIM HOOFDSTUK 15 ZIEK- EN HERSTELDMELDINGEN HOOFDSTUK 16 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN HOOFDSTUK 17 UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID HOOFDSTUK 18 UITKERING BIJ OVERLIJDEN MEDEWERKER HOOFDSTUK 19 JUBILEA HOOFDSTUK 20 REGELING STUDIEKOSTENVERGOEDING HOOFDSTUK 21 SPAARLOONREGELING HOOFDSTUK 22 LEVENSLOOPREGELING HOOFDSTUK 23 FIETSREGELING HOOFDSTUK 24 BEDRIJFSHULPVERLENING HOOFDSTUK 25 ZAKELIJK GEBRUIK PRIVÉ-MOTORVOERTUIG HOOFDSTUK 26 VERZEKERINGEN HOOFDSTUK 27 ONTVANGEN VAN GESCHENKEN/COMMISSIES HOOFDSTUK 28 VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VOOR DERDEN HOOFDSTUK 29 GEHEIMHOUDING HOOFDSTUK 30 CONCURRENTIEBEDING HOOFDSTUK 31 PUBLICATIES HOOFDSTUK 32 VERGOEDINGSREGELING BUITENLAND/SERVICE/OFFSHORE HOOFDSTUK 33 CONSIGNATIEDIENST HOOFDSTUK 34 BEDRIJFSAUTOREGELING DIESEKO GROUP BV HOOFDSTUK 35 BEËINDIGING DIENSTVERBAND HOOFDSTUK 36 INLEVEREN ZAKELIJKE BESCHEIDEN BIJ EINDE DIENSTVERBAND HOOFDSTUK 37 PENSIOEN HOOFDSTUK 38 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN SPREEKUUR HOOFDSTUK 39 VERTROUWENSPERSOON Pagina 3

4 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Deze arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op alle medewerkers* in dienst van Dieseko Group BV (International Construction Equipment BV en Dieseko Verhuur BV), verder te noemen Dieseko. De arbeidsvoorwaarden van Dieseko kunnen geheel of gedeeltelijk van toepassing worden verklaard. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst. In gevallen, waarin deze arbeidsvoorwaarden niet voorzien, geldt, voor zover van toepassing, hetgeen wettelijk is vastgelegd. Wijzigingen kunnen slechts worden aangebracht na goedkeuring van de Directie en de Ondernemingsraad. Deze Arbeidsvoorwaarden zijn goedgekeurd door de Directie en de Ondernemingsraad in december Voorgaande versies van het arbeidsvoorwaardenboek / de huisregels komen hiermee te vervallen * In verband met de leesbaarheid is overal de mannelijke vorm gehanteerd; daarmee wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke vorm bedoeld. Pagina 4

5 HOOFDSTUK 2 AANSTELLING Aanstelling geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd. De proeftijd zal nooit langer zijn dan 2 maanden. De exacte duur van de proeftijd wordt schriftelijk vastgelegd en overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Indien gedurende de proeftijd het dienstverband niet uitdrukkelijk wordt verbroken, wordt het dienstverband voor bepaalde c.q. onbepaalde tijd voortgezet, voor zover niet anders wordt overeengekomen. De medewerker ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn aanstelling, alsmede een exemplaar van deze arbeidsvoorwaarden, die deel uitmaken van de inhoud na de aanstellingsbevestiging. In de arbeidsovereenkomst wordt tenminste vermeld: - de naam van de werkgever; - of de arbeidsvoorwaarden van Dieseko op de desbetreffende medewerker van toepassing zijn; - de functie van de medewerker; - de datum van indiensttreding; - de afdeling waar de medewerker bij aanvang van het dienstverband werkzaam zal zijn; - de standplaats (plaats waar de werkzaamheden worden verricht); - of de medewerker voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangesteld; - de duur van het dienstverband, indien de medewerker voor bepaalde tijd in dienst treedt; - de proeftijd; - het overeengekomen salaris; - of de overwerkregeling van toepassing is; - verdere afspraken m.b.t. eventuele regelingen; - de werktijden die van toepassing zijn. De medewerker geeft door middel van zijn handtekening op beide exemplaren van de arbeidsovereenkomst te kennen dat hij akkoord gaat met de inhoud van deze overeenkomst en de arbeidsvoorwaarden. Medische keuring Medische keuring bij aanstelling kan slechts plaatsvinden, indien de betrokkene medisch wordt gekeurd op functiegerichte aspecten. De medische keuring geschiedt op kosten van Dieseko door een door Dieseko aan te wijzen keuringsinstantie of arts, die niet de huisarts van betrokkene mag zijn. Pagina 5

6 HOOFDSTUK 3 HUISREGELS Veiligheid In het kader van de algemene en persoonlijke veiligheid en conform wettelijke voorschriften is het de medewerkers niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren op het terrein c.q. in het pand van Dieseko wanneer er geen andere medewerkers aanwezig zijn. Er dienen altijd minimaal twee personen gelijktijdig aanwezig te zijn. Identificatieplicht Iedere medewerker is verplicht om tijdens werktijden, danwel tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. Parkeren Auto s dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde vakken. Toegang na werktijd/alarm Een ieder, die buiten de normale werktijd in het gebouw aanwezig is, dient er voor zorg te dragen dat bij het verlaten van het gebouw de deuren, ramen en het hek dicht zijn, de lichten uit zijn en het alarm wordt ingeschakeld. Indien de medewerker niet in het bezit van een alarmcode is dient hij vooraf af te spreken met een collega welke wel in bezit is van een alarmcode. Sleutels Als het voor de werkzaamheden noodzakelijk is, kan de medewerker een sleutel van het kantoor of de werkplaats krijgen tegen een afgiftebewijs. De medewerker is persoonlijk voor de sleutel(s) verantwoordelijk. Bij verlies of diefstal moet Dieseko onmiddellijk verwittigd worden en wordt de sleutel op kosten van de medewerker vervangen. De sleutel mag niet van een label worden voorzien waaraan te herkennen is dat het een sleutel van een van de bedrijfspanden betreft. Bij uitdiensttreding dienen de sleutels weer ingeleverd te worden. Gebruik mobiele telefoon De door Dieseko aan de medewerker toegekende mobiele telefoon dient alleen voor zakelijke gesprekken gebruikt te worden. Indien de Directie van mening is dat de mobiele telefoon onjuist wordt gebruikt, zullen de kosten op de medewerker verhaald worden en/of zal de medewerker de mobiele telefoon met onmiddellijke ingang in dienen te leveren. - en internetgebruik Zowel als internet binnen Dieseko dienen alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt te worden. Het is de medewerker echter toegestaan om het internet voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, mits dit gebeurt in beperkte mate en na werktijd en/of tijdens de pauzes. Het ontvangen en/of versturen van persoonlijke is in beperkte mate toegestaan, op voorwaarde dat dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden. Het is nooit toegestaan sites te bezoeken en/of te ontvangen welke pornografisch/racistisch en/of discriminerend materiaal bevatten. De directie behoudt zich ten alle tijden het recht voor om het privégebruik te verbieden. Zie voor verdere voorwaarden het Protocol computergebruik (inclusief ), dit protocol is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden (bijlage 1). Pagina 6

7 Alcohol- en drugsgebruik Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens de werkzaamheden alcoholische dranken en/of stimulerende middelen, zoals drugs e.d., te gebruiken dan wel onder invloed daarvan te verkeren. Het gebruik van lichtalcoholische dranken is tijdens de (vrijdagmiddag)borrel en andere feestelijke gelegenheden mogelijk. De directie legt de medewerker in dit verband nadrukkelijk op, zich te houden aan de geldende wettelijke regels en voorschriften ten aanzien van het weggebruik. Overmatig alcoholgebruik op de terreinen van Dieseko, ook buiten de werktijden, is niet toegestaan. Gebruik Servicewagens Gebruik van de servicewagens is enkel en alleen voorbehouden aan de servicemonteurs. Ieder maakt specifiek gebruik van de aan hem toegewezen bedrijfswagen. Alleen bij hoge uitzondering kunnen andere medewerkers gebruik maken van deze bedrijfswagens. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de Directie noodzakelijk. Bij vakanties of langdurig verblijf in het buitenland wordt de bedrijfswagen op het terrein van Dieseko gestald en de sleutel aan de manager SOR ter beschikking gesteld. (Zie ook hoofdstuk 33) Verlies bedrijfseigendommen Bij verlies van laptop, camera, mobiele telefoon etc. zal een bedrag tenminste ter grootte van 50% van de vervangingswaarde bij de medewerker in rekening gebracht worden. Indien er sprake is van diefstal en de gestolen goederen verhaald kunnen worden op de verzekering zullen er geen kosten bij de medewerker in rekening worden gebracht. In geval van verlies of diefstal dient de medewerker dit, binnen 24 uur te melden bij de Administratie. Rookbeleid Rookverbod Het is verboden om in de gebouwen van Dieseko te roken. Het rookverbod geldt voor de kantoorruimten, maar ook alle andere ruimten als de hal, de gangen, de bedrijfskantine, magazijn, productiehallen en toiletten. Het rookverbod geldt voor, tijdens en na werktijd. Het rookverbod geldt voor iedereen die in het gebouw aanwezig is: personeel, ingeleend personeel en bezoekers. Rookplekken In de directe omgeving van het gebouw mag het personeel alleen roken op daartoe aangewezen plekken (zijkant van het magazijn en voor de roldeur van de productiehal). Sigarettenpeuken en ander afval moeten worden opgeruimd in de daarvoor bestemde asbakken. Het is niet toegestaan om voor de hoofdingang te roken. Rookpauzes De rookpauzes worden vastgesteld op de volgende tijdstippen: s morgens van 9.45 uur tot uur, tijdens de lunchpauze en s middags van uur tot uur. Pagina 7

8 Sancties Bij het voortdurend overtreden van de regels uit het rookbeleid volgt een officiële waarschuwing. Deze wordt in het personeelsdossier opgenomen en is medebepalend bij de beoordeling van de medewerker. Indien de medewerker rookt buiten de vastgestelde rookpauze om, volgt er een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing met een aantekening in het personeelsdossier. Indien de medewerker wederom buiten de vastgestelde pauzes om rookt, zal er 15 minuten ingehouden worden van het saldo vakantie uren van betreffende medewerker. Indien de medewerker rookt op een andere plaats dan de aangegeven rookplekken en dit tot een boete leidt van de officiële instanties, zal de boete die aan de werkgever wordt opgelegd worden doorberekend aan de medewerker. Sporten/hobby s met hoog risico De medewerker is gehouden zijn verantwoordelijkheid te tonen bij de uitoefening van sporten en/of hobby s. In het bijzonder wanneer het gaat om sporten/hobby s welke een bovenmatig risico voor de veiligheid en/of de gezondheid opleveren. Onnodige risico s dient men daarbij te vermijden. Dagstaten Directe medewerkers van de afdelingen SOR, Verhuur & Productie dienen dagelijks de dagstaat correct in te vullen en aan te leveren bij de direct leidinggevende. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de controle op volledigheid, of de uren op de juiste orders zijn geschreven en of de ordernummers correct zijn vermeld. Tevens controleert en accordeert de leidinggevende het eventuele overwerk vermeld op de dagstaat. De leidinggevende dient, iedere ochtend voor uur, na accordering de dagstaten van de voorgaande dag aan te leveren bij de Administratie. In geval van verblijf in het buitenland (SOR) dient de leidinggevende ervoor zorg te dragen dat de medewerker de dagstaten bij eerstvolgende gelegenheid aanlevert. Op de dagstaat dienen de uren gesplitst per order in de daartoe ingerichte kolommen te worden ingevuld (voor elke order waaraan is gewerkt een aparte regel). Eveneens moet er voor elk soort verzuim, zoals ziekte-, vakantie-, artsenbezoek- of andere uren een aparte regel worden gebruikt. Indien de medewerker zijn overwerk wil laten registreren als tijd voor tijd, dient hij het aantal uren aan te geven op de dagstaat. Voor de medewerkers van de afdelingen Magazijn, Techniek en Logistiek (chauffeur) geldt bovenstaande procedure met het verschil dat deze medewerkers wekelijks de weekstaat ingevuld aan dienen te leveren. De Administratie is verantwoordelijk voor het dagelijks verwerken van de dagstaten en wekelijks verwerken van de weekstaten. Pagina 8

9 Boetes verkeersovertredingen Betreffende de op de administratie binnenkomende bekeuringen inzake verkeersovertredingen gelden de volgende regels: - De administratie stelt de bestuurder op de hoogte middels een kopie van de bekeuring. - Het totaalbedrag van de bekeuring zal tijdens de eerstvolgende salarisronde ingehouden worden op het salaris van betreffende medewerker. De directie kan besluiten, maximaal 2 overtredingen per jaar (mits deze minder dan EUR 50,00 bedragen), voor rekening van Dieseko te nemen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de overtreding plaats vindt tijdens zakelijk gebruik van de bedrijfsauto, dat wil zeggen tijdens werktijd, waarbij woon-werk verkeer uitdrukkelijk niet tot de werktijd gerekend wordt en dat de overtreding niet het gevolg is van bewuste roekeloosheid en/of opzettelijk gedrag. Pagina 9

10 HOOFDSTUK 4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De medewerker dient de veiligheid van zichzelf en de veiligheid van anderen in acht te nemen. Daarnaast is hij verplicht zich te houden aan de door of namens Dieseko gegeven richtlijnen, aanwijzingen en/of voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de werkplek en bij het verrichten van de werkzaamheden. Het gebruik van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. De medewerker is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. Bovenop de persoonlijke aansprakelijkheid is de Directie van Dieseko gerechtigd om passende disciplinaire maatregelen te nemen. Dieseko bevordert de veiligheid van de medewerkers door het verplicht stellen van veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen en otoplastieken. Veiligheidsbrillen 1. De regeling is van toepassing op alle medewerkers, die gezien de aard van hun werkzaamheden, een verhoogd risico ondervinden bij hun dagelijkse werkzaamheden, om letsel aan hun ogen op te lopen. 2. Aan iedere medewerker op wie het voorgaande van toepassing is, zal een veiligheidsbril in bruikleen worden verstrekt. Indien de medewerker brildragend is kan hij, eens per drie jaar, een vergoeding krijgen van maximaal EUR 180,- voor de aanschaf van een veiligheidsbril met aangepaste glazen. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient de medewerker vooraf toestemming te vragen aan de direct leidinggevende, na aanschaf dient de originele aankoopnota te worden overlegd. 3. Voor de onder 2 genoemde medewerkers bestaat de mogelijkheid een veiligheidsbril voor eigen rekening aan te schaffen. Deze bril dient te allen tijde van een keurmerk van de Arbeidsinspectie c.q. een vergelijkbaar keurmerk te zijn voorzien. 4. Bovengenoemde verstrekkingen worden eens per 3 jaar uitgekeerd, behoudens gevallen waarbij de sterkte van de glazen dient te worden aangepast. In dit geval kan de medewerker tevens een vergoeding krijgen van maximaal EUR 180,-. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient de medewerker vooraf toestemming te vragen aan de direct leidinggevende, na aanschaf dient de originele aankoopnota te worden overlegd. 5. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging bij schade aan de bril komen voor rekening van de medewerker. Is er echter sprake van schade, niet ontstaan door eigen toedoen of nalatigheid, dan zullen deze kosten voor rekening van de werkgever komen. Een en ander ter beoordeling van de direct leidinggevende. 6. Schade aan privé brillen, met uitzondering van het onder 3 genoemde, komt niet in aanmerking voor vergoeding door de werkgever. Pagina 10

11 Veiligheidsschoenen 1. De regeling is van toepassing op alle medewerkers, die gezien de aard van hun werkzaamheden, een verhoogd risico lopen bij hun dagelijkse werkzaamheden om letsel aan de voeten op te lopen. 2. Aan iedere medewerker op wie het voorafgaande van toepassing is, zullen veiligheidsschoenen worden verstrekt. 3. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging bij schade aan de schoenen komen voor rekening van de medewerker. Is er echter sprake van schade, niet ontstaan door eigen toedoen of nalatigheid, dan zullen deze kosten voor rekening van de werkgever komen. Een en ander ter beoordeling van de direct leidinggevende. Wanneer de schoenen aantoonbaar versleten zijn worden deze, na toestemming van de direct leidinggevende, op kosten van de werkgever vervangen. Otoplastieken 1. De regeling is van toepassing op alle medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, die gezien de aard van hun werkzaamheden, een verhoogd risico ondervinden bij hun dagelijkse werkzaamheden om letsel aan het gehoor op te lopen. (Medewerkers met een tijdelijke overeenkomst/uitzendovereenkomst krijgen, tijdelijk, niet persoonlijk aangemeten echter wel goedgekeurde gehoorbescherming aangereikt.) 2. Aan iedere medewerker op wie het voorafgaande van toepassing is, zullen persoonlijk aangemeten otoplastieken verstrekt worden. 3. Otoplastieken worden periodiek getest door een professioneel bedrijf en indien nodig vervangen. De kosten van de vervanging komen op rekening van de werkgever. 4. Eventuele kosten voor reparatie of vervanging bij schade aan de otoplastieken komen voor rekening van de medewerker. Is er echter sprake van schade, niet ontstaan door eigen toedoen of nalatigheid, dan zullen deze kosten voor rekening van de werkgever komen. Een en ander ter beoordeling van de direct leidinggevende. Pagina 11

12 HOOFDSTUK 5 SALARISSEN Functiewaardering Alle functies binnen Dieseko zullen gedurende 2011 worden gegradeerd. Het exacte gradatie systeem zal in overleg met de Ondernemingsraad worden bepaald. De aard van de functie wordt samengevat in de functiekarakteristiek. Bij het toepassen van functiewaarderingsmethoden gaat het om het beoordelen van verschillen per functiekenmerk tussen de verschillende functies en het vergelijken van (soort)gelijke functies op de markt. Iedere medewerker wordt individueel schriftelijk geïnformeerd over de gradering van zijn functie. Salarisbetaling Het netto salaris wordt aan het einde van de maand overgemaakt op een door de medewerker aan te wijzen bank- of girorekening. Van de bruto tot netto berekening ontvangt men maandelijks een overzicht. Salarisvaststelling medewerkers van 23 jaar en ouder De eventueel op de salarissen van toepassing zijnde periodieke verhogingen worden van jaar tot jaar uitsluitend per 1 januari vastgesteld. Salarisvaststelling medewerkers tot en met 22 jaar De salarissen van deze medewerkers kunnen behalve per 1 januari ook per 1 juli worden herzien, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, met name inzake minimumloon. Tussentijdse salarisvaststelling Tussentijdse salarisvaststelling geschiedt uitsluitend in de navolgende gevallen: a. overplaatsing naar een andere functie; b. wijziging van de arbeidstijd bij medewerker. Een tussentijdse salarisvaststelling geschiedt te allen tijde na beoordeling van de directie. Het nieuwe salaris is van toepassing vanaf het moment waarop de nieuwe functie wordt aanvaard, tenzij anders overeengekomen is, danwel vanaf het moment dat de gewijzigde arbeidstijd ingaat. In alle bovengenoemde gevallen ontvangt de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst of een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. De salariswijziging geschiedt o.a. aan de hand van het resultaat van de jaarlijkse beoordelingsronde. Pagina 12

13 HOOFDSTUK 6 VAKANTIETOESLAG De uitkering geschiedt gelijktijdig met die van het salaris over de maand mei en bedraagt 8%. De periode waarover vakantietoeslag wordt berekend, loopt van 1 juni van het voorgaande jaar tot en met 31 mei van het huidige jaar. Bij een medewerker die parttime werkt, is dit vaste jaarsalaris gebaseerd op het aantal uren dat per week wordt gewerkt en wordt de vakantietoeslag pro rato uitgekeerd. Volledige uitkering vindt plaats indien het dienstverband op het tijdstip van uitkering tenminste 12 maanden heeft geduurd. Bij een dienstverband van minder dan 12 maanden op het tijdstip van uitkering, vindt een pro rato uitkering plaats op basis van het aantal gewerkte maanden in het desbetreffende berekeningstijdvak. Bij het eindigen van het dienstverband vindt een uitkering plaats van de tot die datum opgebouwde vakantietoeslag c.q. vanaf de datum waarop men in dienst is getreden, indien de indiensttreding is gevallen na de datum waarop de laatste maal vakantietoeslag is uitgekeerd. Pagina 13

14 HOOFDSTUK 7 REISKOSTENVERGOEDING WOON- WERKVERKEER Medewerkers van Dieseko, die op meer dan 10 kilometer afstand van het bedrijf wonen en niet de beschikking hebben over een auto van de zaak, kunnen in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. Deze reiskostenvergoeding woon- werkverkeer is gebaseerd op de afstand van huis tot aan de standplaats (plaats waar de werkzaamheden normaliter worden uitgevoerd) en bedraagt EUR 0,19 per kilometer. Het betreft een forfaitaire regeling met een maandelijks uit te keren vergoeding gebaseerd op 214 werkdagen per jaar. De reiskostenvergoeding wordt telkens vastgesteld op 1 januari van ieder jaar en geldt ongewijzigd tot en met 31 december daaropvolgend, tenzij wettelijke maatregelen eerdere aanpassing vereisen. De reiskostenvergoeding is gebaseerd op een maandelijkse betaling en wel 12 maal per jaar. Dit betekent dat ook gedurende vakantie doorbetaling van de reiskosten plaatsvindt. Wanneer de medewerker langer dan één maand afwezig c.q. arbeidsongeschikt is, wordt de reiskostenvergoeding gestaakt en wordt betaling weer hervat vanaf de maand volgend op de maand waarin men begint met werken c.q. volledig hersteld is. Voor parttime medewerkers wordt de vergoeding pro rato uitgekeerd. In afwijking van bovenstaande kan, uitsluitend goedkeuring van de directie en conform geldende fiscale regels, er een reiskostenvergoeding t.b.v. openbaar vervoer worden toegekend. In geval van schorsing of op non-actiefstelling, wordt de vergoeding terstond gestaakt. Pagina 14

15 HOOFDSTUK 8 DECLARATIEREGLEMENT De verkorte procedure met betrekking tot de declaraties binnen Dieseko is als volgt: - De medewerker dient een volledig ingevuld en, door de direct leidinggevende, voor akkoord getekend declaratieformulier, inclusief alle bonnen, in te leveren bij de administratie. - Declaraties kleiner of gelijk aan EUR 100,- worden, indien gewenst, na ontvangst, direct door de administratie, per kas, aan de medewerker uitbetaald. - Declaraties groter dan EUR 100,- worden met de eerstvolgende batchbetaling (wekelijks op vrijdag) uitbetaald aan de medewerker. - Declaraties, welke later dan 3 maanden na het ontstaan worden ingediend, worden niet gehonoreerd. De uitgebreide procedure staat vermeld in bijlage 2. Uitsluitend onderstaande kosten kunnen op declaratiebasis vergoed worden: - Kosten gemaakt voor een ontbijt/lunch/diner tijdens een (buitenlandse) zakenreis. - Kosten gemaakt voor lunch/diner met klanten en/of zakelijke relaties. - Reis- en verblijfskosten tijdens zakelijk verblijf in het buitenland (bijv. taxikosten, parkeerkosten etc.) - Zakelijke kilometers tijdens de consignatiedienst, zoals vermeld in hoofdstuk Incidenteel gereden kilometers met privé-voertuig (excl. woon- werkverkeer), zoals vermeld in hoofdstuk 24. Wanneer de medewerker de beschikking heeft over een Dieseko creditcard, dienen bovenstaande kosten zoveel als mogelijk met de creditcard betaald te worden. Onkostenvergoeding Wanneer de medewerker een maandelijkse onkostenvergoeding ontvangt dient hij deze te gebruiken voor overige kosten, als bijvoorbeeld: - Waskosten bedrijfsauto - Vakliteratuur en overige literatuur - Kleine kosten (fooi, garderobe, entree) - Schrijf- en kantoorbenodigdheden - Etc. Pagina 15

16 HOOFDSTUK 9 TANTIÈMEREGELING Indien de financiële resultaten en de ontwikkeling van Dieseko zodanig positief zijn kan de directie, aan het eind van het kalenderjaar, besluiten een eenmalige uitkering aan medewerkers toe te kennen. Deze tantième-uitkering is geen vast onderdeel van het salaris. Het betreft een tantième uitkering waarop een correctie kan worden toegepast indien er sprake is van (individueel) bovenmatig ziekteverzuim. Bovenmatig ziekteverzuim: Aantal ziekmeldingen per jaar: 1 of 2 = geen correctie 3 of 4 = -/- 10% op de tantième uitkering 5 of meer = -/- 20% op de tantième uitkering + Aantal ziektedagen per jaar: Minder dan 5 dagen = geen correctie 6 tot 10 dagen = -/- 10% op de tantième uitkering 11 tot 15 dagen = -/- 20% op de tantième uitkering 15 dagen of meer = -/- 30% op de tantième uitkering Er kan dus een maximale correctie van 50% worden toegepast. Aan de regeling kunnen geen rechten worden ontleend. Per medewerker zal voor het toepassen van een correctie worden beoordeeld in welke mate er sprake is van ziekte. De betaling vindt per maart van het volgende kalenderjaar plaats (mits goedkeuring van de jaarcijfers). De wijze van afwikkeling van tantièmebetaling bij langdurige arbeidsongeschiktheid is ter beoordeling van de Directie. De regeling is van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Medewerkers die niet het gehele boekjaar (januari tot en met december) in dienst zijn geweest, ontvangen een uitbetaling naar rato van het aantal volle maanden dienstverband. Dit echter alleen indien zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. Pagina 16

17 TANTIÈMEREGELING (Vervolg) Medewerkers die in aanmerking komen voor enig andere provisie- of bonusregeling binnen Dieseko, worden uitgesloten van de bovenstaande tantièmeregeling. Pagina 17

18 HOOFDSTUK 10 ARBEIDSTIJD De volledige arbeidstijd bedraagt 37,5 uur per week. Bij medewerkers die een onvolledige arbeidstijd vervullen, wordt het aantal uren dat zij per week werkzaam zijn in de arbeidsovereenkomst vermeld. Werktijden De algemene werktijden voor het productiepersoneel (incl. verhuur en SOR) zijn als volgt (tenzij hier in het individuele arbeidscontract afwijkende afspraken over zijn gemaakt): - Maandag t/m vrijdag van uur tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. - Maandag t/m vrijdag van uur tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. De algemene werktijden voor het kantoorpersoneel zijn als volgt (tenzij hier in het individuele arbeidscontract afwijkende afspraken over zijn gemaakt): - Maandag t/m vrijdag van tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. - Maandag t/m vrijdag van tot uur, met pauzes van tot uur, tot uur en tot uur. Pagina 18

19 HOOFDSTUK 11 ARBEIDSTIJDENWET De volgende punten zijn van toepassing volgens de arbeidstijdenwet: Minimumrusttijden Wekelijks: hetzij 36 uur per 14 dagen hetzij 72 uur per 14 dagen, te splitsen in stukken van minimaal 32 uur. Dagelijks: 11 uur per 24 uur indien noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden: éénmaal per week 8 uur. Zondagsarbeid Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit. Maximum arbeidstijden (structureel) Arbeidstijd per dienst: 12 uur Arbeidstijd per week: 60 uur Arbeidstijd per 4 weken: gemiddeld 55 uur per week Arbeidstijd per 16 weken: gemiddeld 48 uur per week Maximum arbeidstijden bij overwerk Arbeidstijd per dienst: 12 uur Arbeidstijd per week: 60 uur Arbeidstijd per 13 weken: gemiddeld 48 uur per week (624 uur) Een kopie van informatie over de arbeidstijdenwet is te verkrijgen bij de afdeling Personeel & Organisatie. Iedere medewerker dient zich aan de arbeidstijdenwet te houden. Pagina 19

20 HOOFDSTUK 12 OVERWERK Algemeen Iedere directe medewerker ouder dan 18 jaar en tot 55 jaar kan, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, verplicht worden tot het verrichten van (incidenteel) overwerk. Directe medewerkers jonger dan 18 jaar en van 55 tot 65 jaar kunnen niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk. Als overwerk wordt aangemerkt het werk boven 7,5 uur per dag of 37,5 uur per week, dat in opdracht van de daartoe bevoegde leidinggevende wordt verricht. Indirect personeel komt niet in aanmerking voor overwerkvergoeding: incidenteel overwerk wordt gezien als onderdeel van de functie. Wanneer overwerk structureel blijkt te worden zal de directie bepalen of uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is. Wanneer de medewerker op verzoek van Dieseko overwerk verricht, is de beloning voor dit overwerk ter beoordeling van de Directie. Voor indirecte medewerkers bestaat de mogelijkheid om, in overleg met de direct leidinggevende, 5 extra vakantiedagen per jaar bij te kopen tegen 0,607% van het bruto maandsalaris per uur. Voorbeeld: Aankoop van 7,5 uur met een maandsalaris van EUR 1500,00 7,5 x 0,607% x 1500 = EUR 68,29 Directe medewerkers die parttime werken, hebben recht op overwerkvergoeding als zij meer dan 7,5 uur per dag of meer dan 37,5 uur per week werkzaam zijn. De uren die liggen tussen het tijdstip waarop de werkzaamheden normaliter worden beëindigd en het tijdstip waarop de overwerkregeling van toepassing is, worden als normale werkuren uitbetaald. Uren welke worden besteed aan het volgen van cursussen/trainingen buiten de normale werktijd komen niet voor overwerkvergoeding in aanmerking. De overwerkregeling is pas van kracht bij overwerk van tenminste een half uur. Overwerk geschiedt alleen met vooraf verleende toestemming van de direct leidinggevende. Wanneer er 4 uur of meer, aansluitend op de normale werktijd, wordt overgewerkt komt men in aanmerking voor een vergoeding van dinerkosten van maximaal EUR 13,50 per maaltijd. Aangezien er derhalve slechts recht op een overwerkmaaltijd bestaat wanneer er 4 of meer uren (aansluitend) overgewerkt wordt, worden de kosten van de genoten maaltijd op het salaris in mindering gebracht, dan wel in geval van uitzendkrachten, bij het uitzendbureau in rekening gebracht, wanneer blijkt dat er minder dan 4 uur is overgewerkt. Er mag een half uur worden besteed aan het nuttigen van deze maaltijd. Deze tijd wordt niet in mindering gebracht op het aantal overuren. Pagina 20

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland

Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 Collectieve arbeidsovereenkomst Imperial Tobacco Nederland 1 december 2011 t/m 30 november 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wederzijdse verplichtingen werkgever en werknemers... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN

PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN PERSONEELSHANDBOEK EN REGLEMENT CLC- VECTA BEDRIJVEN HOOFDSTUK I. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES... 5 1.1 Arbeidsovereenkomst... 5 1.2 Werkgever... 5 1.3 Werknemer... 5 1.4 Salaris...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _060418 blad 1/19 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business.

CAO 2010 - juli 2011. FloraHolland. Where beauty meets business. CAO 2010 - juli 2011 FloraHolland. Where beauty meets business. Collectieve Arbeidsovereenkomst FloraHolland 2010-1 juli 2011 Algemeen Inhoud A. Regeling van de arbeidsvoorwaarden Hoofdstuk I Definities

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007

ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 ALGEMEENDEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2006 1 september 2007 1 Preambule

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. PGI Nonwovens B.V.

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR. PGI Nonwovens B.V. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR PGI Nonwovens B.V. Looptijd: 1 januari 2014 t/m 30 juni 2015 1 INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving Bladzijde 1 Definities 5 2 Algemene verplichtingen van de werkgever

Nadere informatie

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015

CAO HUISARTSENZORG 1 JANUARI 2014-28 FEBRUARI 2015 NAAR DE INHOUD. Cao Huisartsenzorg. 1 januari 2014-28 februari 2015 1 Cao Huisartsenzorg 1 januari 2014-28 februari 2015 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Cao 4 Artikel 1.1 Begrippen 4 Artikel 1.2 Werkingssfeer 4 Artikel 1.3 Geldigheidsduur 4 Artikel 1.4 Afwijken cao 4

Nadere informatie

rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd weer terug bij de inhoudsopgave.

rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd weer terug bij de inhoudsopgave. 1 april 2014 t/m 1 oktober 2015 HEMA cao hp Door op één van onderstaande kopjes te klikken kom je automatisch bij het onderwerp. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd weer

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

#1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

#1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST #1591240 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Geldig van 1 januari 2014 tot 1 april 2015 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Philip Morris Holland BV 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Artikel 1 DEFINITIES 4 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST. Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek. Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Cao Smurfit Kappa Corrugated Benelux 2012-2014 COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST Smurfit Kappa MNL Golfkarton B.V. te Eerbeek Smurfit Kappa ELCORR B.V. te Etten Leur Smurfit Kappa Vandra B.V. te Oosterhout

Nadere informatie

Aldus overeengekomen op 9 maart 2009. De CAO-tekst is opgemaakt in drievoud en door partijen getekend te Amsterdam op 15 juni 2009.

Aldus overeengekomen op 9 maart 2009. De CAO-tekst is opgemaakt in drievoud en door partijen getekend te Amsterdam op 15 juni 2009. considerans HEMA B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen HEMA als partij ter ene zijde en de werknemersorganisaties te weten: FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, CNV Dienstenbond, gevestigd te

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 maart 2010-30 juni 2011 2010 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bedrijfs-C.A.O. 1.1.2009 t/m 31.12.2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010

Bedrijfs-C.A.O. 1.1.2009 t/m 31.12.2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010 C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T 2009-2010 COSCO CONTAINER LINES (NETHERLANDS) B.V. en CROSS-OCEAN B.V. de heer P.J. den Breejen, directeur (in Nederland) C N V BEDRIJVENBOND

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2009 t/m 31 maart 2010 Inhoudsopgave Pagina Protocolafspraken:...4 Loon...

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

CAO DSM Special Products B.V. 2008 2009

CAO DSM Special Products B.V. 2008 2009 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DSM SPECIAL PRODUCTS B.V. tussen DSM Special Products B.V., gevestigd te Rotterdam, als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten te Utrecht, de CNV BedrijvenBond te Houten,

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2012 t/m 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave Pagina Afspraken 6 Loon... 6 Persoonlijk

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR B.V. DELI-HTL TABAK MAATSCHAPPIJ LOOPTIJD VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 31 december 2014 pagina 1 van 65 Artikel INHOUD Bladzijde 1 Definities 4 2 Werkingssfeer cao 5

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie