Jaarrekening rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2011. rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2011 Stichting MeanderOmnium Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen t/m

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 JAARVERSLAG DIRECTIE 5 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2011 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 12 Grondslagen van de financiële verslaggeving 13 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de rekening van baten en lasten 23 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming 30 Controleverklaring 31 BIJLAGEN Bijlage I : Overzicht subsidies 34 2

3 ALGEMEEN Oprichting Per notariële akte d.d. 30 juni 2006 zijn de Stichting Meander, Stichting Omnium en Stichting Beheer en Exploitatie Sociaal-Culturele Accommodaties gefuseerd in Stichting MeanderOmnium. Doelstelling De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele en groepen burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten. Inschrijving De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer Het vestigingsadres: Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH te Zeist. Samenstelling bestuur en directie In de samenstelling van het bestuur en directie hebben in 2011 de volgende mutaties plaatsgevonden: Aangetreden bestuurslid: A.M. Juli, aangetreden per 25 januari 2011 Afgetreden bestuurslid: A.T.A. Koopmanschap, afgetreden per 12 oktober 2011 Per 31 december 2011 wordt het bestuur (onbezoldigd) en directie gevormd door de volgende personen: Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Directeur M.B. Botman Vacature C.F.T.M. Jacobs G.P.B.M. van den Boom A.M. Juli E.A.H. Hagen Missie en visie MeanderOmnium werkt vanuit de volgende missie: Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen. Deze missie komt voort uit de visie: MeanderOmnium bevordert door middel van toegankelijke diensten dat burgers kunnen en willen meedoen op het gebied van wonen, leren, ontmoeten en zorgen voor elkaar in een diverse samenleving. Wij zijn succesvol als wij verbinding hebben gelegd tussen (groepen) burgers en hun eigen kracht hebben versterkt. Wij werken aan oplossingen op maat om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de samenhang tussen diverse (leeftijds)groepen te vergroten. Dat doen wij bij uitstek in samenwerking met onze partners. Daarbij maken wij gebruik van onze expertise en een gedegen kennis van de lokale samenleving. MeanderOmnium streeft er naar een laagdrempelige organisatie te zijn voor alle inwoners van Zeist en omstreken. Onze inzet is erop gericht dat burgers gestimuleerd en gemotiveerd worden om mee te doen aan de samenleving. Een samenleving waarin allochtonen en autochtonen goed met elkaar kunnen verkeren. Wij nemen daarbij niet het initiatief en werk uit handen van burgers, maar zorgen er juist voor dat de eigen kracht van burgers wordt versterkt, door hen met elkaar in verbinding te brengen. 3

4 Onze aanpak bestaat niet uit het reactief aanbieden van standaarddiensten, maar juist uit het op basis van vraagverheldering en signalering pro-actief zoveel mogelijk ontwerpen van maatwerk. Dat kunnen wij doen omdat wij op basis van onze lange ervaring in Zeist de Zeister samenleving goed kennen en een stevig en uitgebreid netwerk hebben in deze samenleving. Daarnaast is in de loop der jaren expertise ontwikkeld in de organisatie die wij ook aan andere gemeenten en organisaties aanbieden. In onze aanpak trekken wij niet alleen op, maar zoeken wij juist de samenwerking, co-productie en synergie met andere organisaties. MeanderOmnium zal in de komende jaren transformeren naar een flexibele en wendbare organisatie, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving. De resultaten van ons werk zullen zichtbaar en tastbaar moeten zijn. Meerjarenbeleidsplan Het vorige meerjarenbeleidsplan had een reikwijdte van vijf jaar en liep in 2010 af. In het voorjaar van 2011 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan opgesteld. Belangrijke input voor het meerjarenbeleidsplan is verkregen uit een in het najaar van 2010 door de medewerkers opgestelde SWOT analyse en uit 16 interviews, gehouden in februari/maart 2011 met verschillende stakeholders (gemeente, onderwijs, zorg, woningcorporaties, zelforganisaties, enz.). Voor de jaren zijn door de gemeente Zeist substantiële bezuinigingen aangekondigd op het zorg- en welzijnsbudget. Ten tijde van het schrijven van het meerjarenbeleidsplan was nog niet te overzien welke impact de bezuinigingen zouden hebben op de realisatie van het plan. In het najaar van 2011 zijn deze bezuinigingen bekend geworden. Een gedetailleerd overzicht daarvan is terug te vinden in de volgende paragraaf. Naar aanleiding van de bezuinigingen wordt eind 2012 het meerjarenbeleidsplan geëvalueerd en, indien noodzakelijk, bijgesteld. Bezuinigingen De gemeente Zeist heeft er voor gekozen in de eerste helft van 2011 de noodzakelijke bezuinigingen samen met de samenleving in te vullen. Hiertoe zijn 8 expertcomités gevormd uit de Zeister samenleving welke adviezen hebben gegeven over de daarbij te nemen keuzes. MeanderOmnium heeft deelgenomen aan 6 van de 8 expertcomités. Dit betekende overigens ook een forse extra ureninzet, van circa 160 uren. Uit de bezuinigingsdialogen kwamen voor circa aan voorstellen ter bezuiniging die betrekking hadden op activiteiten van MeanderOmnium. Het college van B&W heeft een groot gedeelte van deze adviezen niet overgenomen, waardoor er nog voor ,- aan bezuinigingsvoorstellen werden voorgedragen aan de gemeenteraad ter vaststelling. Op 8 november 2011 heeft de gemeenteraad de volgende bezuinigingsvoorstellen overgenomen: Bezuiniging Besluit: 2013: 2014 e.v.: Maatschappelijke stages niet meer subsidiëren Cursussen voor ouderen, gericht op vrije tijd niet meer subsidiëren Taakstelling De Peppel Taakstelling busvervoer ouderen Taakstelling maaltijdvoorziening Taakstelling inloop / open eettafel Huisbezoeken ouderen, leeftijdsgrens omhoog naar 80 jaar* Niet meer ondersteunen nationale ouderendag Totaal Deze bezuinigingen, die voor een groot gedeelte de ouderen van de gemeente Zeist treffen, zullen niet zonder pijnlijke gevolgen kunnen worden opgevangen in de begroting van MeanderOmnium. In 2012 zullen daarover keuzes worden gemaakt. * Naast deze bezuinigingen heeft de gemeente Zeist aangegeven de subsidie aan MeanderOmnium voor het preventief huisbezoek met ingang van 1 januari 2013 MeanderOmnium te willen beëindigen. De totale subsidie hiervoor bedraagt

5 JAARVERSLAG DIRECTIE Jaarverslag 2011 In het kader van de verantwoording aan de gemeente Zeist van de subsidie 2011 dient MeanderOmnium - naast een financieel verslag - een activiteitenverslag in te dienen. In dat inhoudelijke verslag wordt aangegeven in hoeverre de beoogde prestaties c.q. de afgesproken eenheden conform de ingediende offerte zijn gerealiseerd, aangevuld met een korte beschrijving van de activiteiten en ontwikkelingen per sector. Dit inhoudelijke verslag wordt gelijktijdig met het financiële verslag bij de gemeente Zeist ingediend. Daarnaast zijn er ook activiteiten uitgevoerd in opdracht van de gemeente De Bilt (Opstapprojecten, buurtbemiddeling en ViaVia (steunpunt Vrijwilligerswerk)), Utrechtse Heuvelrug (Opstapprojecten) en de gemeente Bunnik (buurtbemiddeling). In opdracht van diverse scholen in De Bilt en Zeist zijn projecten uitgevoerd in het kader van maatschappelijke stages. Analyse van het resultaat 2011 ten opzichte van 2010 De jaarrekening laat een positief resultaat zien van terwijl in 2010 nog een negatief resultaat was behaald ad , een verbetering derhalve van het resultaat ad Hieronder volgt een analyse van deze resultaatverbetering (afgerond op 1.000): Met betrekking tot de Baten: - Toename van de subsidies gemeente Zeist Toename van de overige subsidies Toename fondsen en bijdragen Afname overige inkomsten -/ Afname rentebaten -/ Met betrekking tot de Lasten: - Afname van de personeelslasten Afname van de huisvestingslasten (in 2010:renovatie De Peppel) Afname van de organisatielasten Toename van de activiteitenlasten -/ Toename van de afschrijvingen, incl. vervangingsvoorziening -/ Per saldo verbetering van het resultaat: Door de directie wordt aan het bestuur de volgende bestemming van het resultaat over 2011 ad voorgesteld: Onttrekking aan de Bestemmingsreserve De Peppel /- Toevoeging aan de Bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Toevoeging aan de Algemene Reserve Interne organisatie Integraal werken en samenwerken zijn essentiële voorwaarden voor het realiseren van onze doelen. Vanzelfsprekend extern, maar vooral ook, tegelijkertijd, intern. De huidige inrichting van de organisatie in sectoren per doelgroep staat effectief samenwerken en integrale aanpak in de weg. Ook de wens van de gemeente Zeist om meer wijkgericht te werken wordt belemmerd door de huidige organisatie-indeling. In het meerjarenbeleidsplan is een clustering van de huidige sectoren aangekondigd. Ook zijn wijk- en buurtgerichte teams opgericht die integraal werken in de vijf wijken van Zeist. Personeel De dienstverlening van MeanderOmnium wordt geleverd door een groep medewerkers bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten, ondersteund door stagiaires. Op 31 december 2010 waren 109 medewerkers (59,55 fte s) in dienst, bestaande uit 77 vrouwen en 32 mannen. Ultimo december 2011 waren 108 medewerkers (62,61 fte s) in dienst, bestaande uit 73 vrouwen en 35 mannen. 5

6 Voor het welslagen van de activiteiten spelen vrijwilligers een belangrijke rol. In 2011 hebben ruim 450 vrijwilligers zich ingezet bij de uitvoering van de activiteiten. Eind 2011 is een vrijwilligersraad opgericht binnen MeanderOmnium. Huisvesting In 2011 zijn de huisvestingslasten gedaald ten opzichte van het jaar Dit komt doordat in de exploitatie van 2010 de verbouwingskosten voor De Peppel ad ,- (afgerond) waren opgenomen. Zonder rekening te houden met deze verbouwingskosten zijn de huisvestingskosten de laatste jaren fors toegenomen. Dit houdt enerzijds verband met stijgende huurprijzen, maar ook met sterk stijgende energiekosten. Daarnaast zijn de kosten voor schoonmaak en beveiliging ook gestegen. Dit levert de ongewenste situatie op dat een steeds groter deel van de kostprijs van MeanderOmnium wordt gevormd door huisvestingskosten. Dit gaat ten koste van waar het in welzijn om gaat: mensen. Alleen al vanwege het kostenaspect dient het huisvestingsbeleid voor de komende periode opnieuw te worden bepaald, om te voorkomen wat bij sommige welzijnsorganisaties al gaande is: kannibalisatie door huisvesting ten opzichte van mensen en activiteiten. Momenteel heeft MeanderOmnium twee locaties in eigendom: t Noorderpunt en t Hollebloc. De overige 18 locaties worden gehuurd. Eind 2012 zal door de gemeente Zeist en samenwerkingspartners (o.a. MeanderOmnium) een multifunctionele accommodatie (MFA) in gebruik worden genomen in Zeist West (De Clomp) en worden er plannen gemaakt voor een MFA in Zeist Oost (Kerckebosch). Voor MeanderOmnium zal dit ook de nodige consequenties hebben op huisvestingsgebied. In 2012 zal daarom een huisvestingsplan opgesteld worden waarmee gewerkt gaat worden aan een optimale en toekomstbestendige huisvestingspositie voor MeanderOmnium. Nieuwe Subsidiesystematiek In april 2007 is samen met de gemeente Zeist een traject ( pilot ) gestart om - binnen de bestaande budgettaire afspraken - te komen tot een nieuwe systematiek van subsidiëring op basis van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF). Dit traject is er op gericht om te komen tot scherpe en concrete product- en prestatieafspraken als input voor de subsidieverstrekking. Het accent wordt daarbij gelegd op het concretiseren van de meetbaarheid van inhoudelijke feiten en de kostprijsberekening. Centraal daarin staat de vormgeving van een heldere, zakelijke en ondernemende relatie tussen opdrachtgevende overheid en opdrachtnemende maatschappelijke organisatie. De gemeente voert regie op het beleid en formuleert resultaatverwachtingen. MeanderOmnium richt zich van daaruit op het vertalen naar een programma-aanbod, dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van Zeist. De BCF-systematiek kent een systeem van afrekenen op basis van de ingediende productieverantwoording. Bij onderproductie leidt dit tot een korting op de subsidie ter hoogte van het aantal nietgerealiseerde eenheden maal de daarvoor in de offerte genoemde prijs. In tegenstelling tot de jaren 2009 en 2010, waarin fictief werd afgerekend volgens de BCF-systematiek, zal over het jaar 2011 deze vorm van afrekenen voor het eerst definitief worden toegepast. 6

7 (Beleids)ontwikkelingen MeanderOmnium is een lokaal georiënteerde dienstverlenende organisatie met een regionale uitstraling. Door de binding met de gemeente Zeist is er in de loop van de jaren veel kennis van de Zeister samenleving opgebouwd en heeft MeanderOmnium een breed en uitgebreid netwerk in Zeist. Er zijn overigens meerdere organisaties die een soortgelijke verankering hebben in Zeister samenleving. Het onderscheidende van MeanderOmnium is echter het brede perspectief, van jong tot oud, op tal van maatschappelijke terreinen. Daarnaast ontleent de organisatie haar bestaansrecht aan de opgebouwde expertise op uiteenlopende gebieden. Mede op basis van feedback van stakeholders kan worden gesteld dat onder andere op de volgende terreinen onderscheidende expertise is opgebouwd: - Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) - Opstap(je) - Aanpak overlast door Marokkaanse jeugd/jongeren; jongerenwerk - Ondersteuningstructuur vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages - Ondersteuningstructuur Mantelzorg Om het bestaansrecht te houden is het leveren van zichtbare en tastbare resultaten een essentiële voorwaarde. Wij zullen onze toegevoegde waarde moeten bewijzen. In plaats van een streven naar behoud van diensten die door anderen steeds meer ter discussie worden gesteld zal MeanderOmnium in de komende jaren daarvoor moeten transformeren naar een flexibele en wendbare organisatie, die in staat is op innovatieve wijze in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. De uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl zullen daarbij leidend moeten zijn: Vraagverheldering: gericht op de vraag áchter de vraag. Niet uitgaan van bestaand aanbod en geen u-vraagt-wij-draaien, maar echte, bestendige oplossingen zoeken en leveren voor problemen in de samenleving. Eigen kracht van burgers. Niet het initiatief en werk uit handen nemen van burgers, maar met hen op zoek gaan naar hun eigen talenten, vaardigheden en netwerk. Signalering én pro-actief handelen. Direct er op af. Vanwege de aard van ons werk signaleren wij verborgen zorgbehoefte, bijvoorbeeld verwaarlozing en vereenzaming. Wij hebben de taak dit te signaleren én de taak om direct actie te ondernemen, oplossingen te vinden, soms individueel gericht, soms op het collectief. Formeel en informeel in de optimale verhouding. Telkens een afweging maken met betrekking tot professionele inzet en zelfredzaamheid van mensen en sociale netwerken. Balans houden tussen individuele en collectieve oplossingen. Soms is een op het individu gerichte oplossing, bijvoorbeeld een bezoekdienst in het kader van eenzaamheidsbestrijding, minder effectief dan een collectieve oplossing, bijvoorbeeld iemand stimuleren om deel te nemen aan activiteiten of zich als vrijwilliger aan te sluiten, en omgekeerd. Integraal werken. Mensen ervaren vaak meerdere problemen tegelijk. Samenwerking tussen organisaties is noodzakelijk omdat vaak niet één organisatie alle problemen kan oplossen. Resultaatgericht. Haalbare doelen op de korte en op de lange termijn stellen en realiseren, en daarmee toegevoegde waarde aantonen. Ruimte voor de professional. Welzijn Nieuwe Stijl vergt het nodige van medewerkers op het gebied van expertise en vaardigheden. Daar staat tegenover dat de professional in staat moet worden gesteld om zelfstandig te kunnen opereren binnen zijn werkterrein. Deze algemeen geformuleerde uitgangspunten worden vertaald naar specifiek voor MeanderOmnium geldende maatstaven. Zeist, 26 maart

8 FINANCIEEL VERSLAG 8

9 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 STICHTING MEANDEROMNIUM ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris en installaties Hard- en software Vervoermiddelen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Subsidies Fondsen en bijdragen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

10 NA BESTEMMING POSITIEF SALDO TE ZEIST PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Ziektevervanging Bestemmingsreserve Personeelsregelingen Bestemmingsreserve Renovatie De Peppel Bestemmingsreserve Verbouwing t Noorderpunt Herwaarderingsreserve VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening langlopende personeelsbeloningen LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Investeringssubsidies KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Personeelslasten Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

11 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST Realisatie Begroting Realisatie BATEN Subsidies gemeente Zeist Overige subsidies Fondsen en bijdragen Overige inkomsten Som der baten LASTEN Personeelslasten Sociale Lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Vrijval investeringssubsidies Afschrijvingen Som der lasten Bedrijfsresultaat Saldo financiële baten en lasten, per saldo bate Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewoon resultaat Saldo staat van baten en lasten Voorstel resultaatsbestemming Onttrekking bestemmingsreserve renovatie De Peppel Toevoeging bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Toevoeging (in 2010: onttrekking) algemene reserve Resultaat na bestemming

12 KASSTROOMOVERZICHT (opgesteld volgens de indirecte methode) x x Beginsaldo liquide middelen Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor rente Rentebaten (-lasten) Buitengewone baten en lasten - - Resultaat Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal Mutaties voorzieningen Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa - 33 Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen langlopende schulden Totaal Totaal mutatie liquide middelen Eindsaldo liquide middelen TOELICHTING OP KASSTROOMOVERZICHT 2011 Investeringsactiviteiten Op pagina 14 is een staat van materiële activa en afschrijvingen opgenomen. Financieringsactiviteiten Per balansdatum is er sprake van een financieringsoverschot van (2009: ). Dit overschot is navolgend gespecificeerd: x x Totaal boekwaarde vaste activa ultimo Eigen vermogen Voorzieningen 58 Langlopende schulden Financieringsoverschot

13 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder Winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiële vaste activa De onroerende zaken worden gewaardeerd tegen WOZ-waarden. De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van de WOZ taxatie van de Gemeente Zeist in het desbetreffende verslagjaar. Veranderingen in de waarde worden ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht verminderd met de afschrijvingen. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten. Afschrijving Actief Afschrijvingspercentage Gebouwen 2% Inventaris 10-20% Installaties 10-20% Hard- en software 20-33% Vervoermiddelen 20-25% Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst berekende inkoopprijzen. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Langlopende lening De hypothecaire lening is gewaardeerd tegen de nominale waarde Investeringssubsidies Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. 13

14 Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het Noorderpunt. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Hiervoor is een meerjaren- onderhoudsplan opgesteld. Voorzieningen voor personeelsbeloningen Bedrijfstakpensioenregeling Stichting MeanderOmnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo 2011 (en 2010) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Overige langlopende personeelsbeloningen Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, en hebben een langlopend karakter. De nettoverplichting voor deze personeelsbeloningen, is het bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperioden. De verplichting wordt berekend op vergelijkbare wijze als bij toegezegde-pensioenregelingen. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Baten Als baten zijn de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Lasten Als lasten zijn de door derden voor leveringen of diensten in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Verliezen, welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Begroting De in de staat van baten en lasten opgenomen begroting betreft de begroting van Stichting MeanderOmnium die in 2011 door het bestuur is vastgesteld. 14

15 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven: Gebouwen Inventaris Installaties Hard-/ software Vervoermiddelen Boekwaarde begin boekjaar Mutaties in boekjaar: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Herwaarderingen Boekwaarde einde boekjaar Totaal Aanschafwaarde einde boekjaar Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar De verzekerde waarden van de materiële vaste activa is als volgt: Opstallen t Hollebloc (via VVE) t Noorderpunt Inventaris / hard- en software t Hollebloc t Noorderpunt De Peppel Activiteitencentrum Noord Moedercentrum Wijkinloophuis Kerckebosch Wijksteunpunt Eldorado Wijkpost Kerckebosch Locatie Vijverkwartier BZO Kerckebosch Pelita Den Dolder Vervoermiddelen Informatiepunt Brinkhove ViaVia De Bilt Jongerencentrum De Kameel Den Dolder Peuterspeelzaal De Kameleon De uitgaven voor aanschaf inventaris van de JongerenBusZ zijn destijds volledig door fondsen vergoed en niet geactiveerd. De verzekerde waarde is: JongerenBusZ Financiële vaste activa Waarborg tankpas Shell

16 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Buffet / handelsvoorraad Vorderingen Subsidies Gemeente Zeist Overige instellingen Fondsen en bijdragen NFPK (voorheen FPPM) Bijdragen Dag van de Dialoog Scholen inzake Maatschappelijke stages Werkgevers Servicepunt (WGSP) Altrecht Oranje Fonds Alleato Regionale Sociale Dienst inzake vrijwilligerstrajecten Stichting Ondersteuning Zorg & Welzijn Overigen Debiteuren Nominale vordering einde boekjaar Af : voorziening voor dubieuze debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting suppletie Omzetbelasting

17 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde lasten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank, Rabobank, (internet)spaarrekening MoneYou, spaarrekening ING-bank, Kassen Kruisposten

18 EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen Onttrekkingen 0 0 Stand per 31 december Algemene reserve Stand begin boekjaar Mutaties: - Realisatie herwaardering onroerende zaken Batig vs. nadelig saldo boekjaar Stand einde boekjaar Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve Toevoeging aan de bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Onttrekking aan de bestemmingsreserve inzake renovatie De Peppel Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve ziektevervanging Bestemmingsreserve personeelsregelingen Bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Bestemmingsreserve renovatie De Peppel Het bestuur van MeanderOmnium heeft bestemmingsreserves gevormd ter dekking van uitgaven voor specifieke doeleinden. De bestemmingsreserve ziektevervanging dient ter dekking van uitgaven voor de tijdelijke vervanging van personeelsleden bij ziekte. De bestemmingsreserve personeelsregelingen dient ter dekking van uitgaven in het kader van de personeelsmobiliteit. De bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt is gevormd ter dekking van de uitgaven voor de in 2012 uit te voeren verbouwing van het Noorderpunt. De bestemmingsreserve renovatie De Peppel dient ter dekking van de met de renovatie en verbouwing samenhangende kosten voor De Peppel. De verbouwing is in 2011 geheel afgerond, waardoor het restant van deze bestemmingsreserve is toegevoegd aan de algemene reserve. Verloopoverzicht Ziektevervanging Personeelsregelingen Renovatie Noorderpunt Renovatie De Peppel Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december

19 Herwaarderingsreserve Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Hollebloc Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Noorderpunt De onroerende goederen De Clomp ( t Hollebloc) en Laan van Vollenhove 1014 ( t Noorderpunt) zijn gewaardeerd op basis van de WOZ-waarden. Deze zijn respectievelijk en (Peildatum ). Verloopoverzicht t Hollebloc t Noorderpunt Stand per 1 januari Mutaties: - Realisatie herwaardering Herwaardering Stand per 31 december VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening langlopende personeelsbeloningen Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december Met ingang van het boekjaar 2007 wordt een voorziening gevormd voor het groot onderhoud van het onroerend goed gelegen aan de Laan van Vollenhove 1014 ( t Noorderpunt) op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Het onderhoud dat gepland stond voor 2011 is uitgesteld i.v.m. de in het jaar 2012 uit te voeren verbouwing. 19

20 Voorziening langlopende personeelsbeloningen Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen 0 0 Stand per 31 december Met ingang van het boekjaar 2006 is een voorziening gevormd ten behoeve van langlopende personeelsuitkeringen wegens jubilea. Deze voorziening is opgenomen rekening houdend met het toekomstige verloop van werknemers. LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Stand per 1 januari Mutaties: - Opname Aflossingen 0 0 Stand per 31 december Het betreft een hypothecaire lening verstrekt door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug per 13 mei Het rentepercentage is 5% per jaar (herziening 1 juni 2012). Het betreft een aflossingsvrije hypotheek Investeringssubsidies Inventarissen, hard- en software Vervoermiddelen Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. Investeringssubsidies Inventarissen, hard Vervoermiddelen Totaal en software en installaties Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. rding Opstapje Driebergen. Stichting MeanderOmnium. Stichting Meander Zeist

Jaarrekening 2012. rding Opstapje Driebergen. Stichting MeanderOmnium. Stichting Meander Zeist Jaarrekening 212 Stichting MeanderOmnium Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 JAARVERSLAG DIRECTIE 4 GOVERNANCEVERSLAG 212 7 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 212 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING NIDA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2009. Concept. Geen accountantscontrole toegepast Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2009 512560 CONCEPT Afdeling: Accountants Culemborg, 8 april 2010 Inhoud Accountantsrapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2014

Stichting Voedselbank Bommelerwaard Zaltbommel JAARREKENING 2014 Zaltbommel JAARREKENING 2014 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Special Arts Nederland te Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

STICHTING PRISMA EINDHOVEN TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING PRISMA EINDHOVEN TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING PRISMA EINDHOVEN TE EINDHOVEN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 FINANCIEEL

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie