Jaarrekening rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2011. rding Opstapje Driebergen. Stichting Meander Zeist. Stichting MeanderOmnium"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2011 Stichting MeanderOmnium Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen t/m

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3 JAARVERSLAG DIRECTIE 5 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2011 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 12 Grondslagen van de financiële verslaggeving 13 Toelichting op de balans 15 Toelichting op de rekening van baten en lasten 23 OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming 30 Controleverklaring 31 BIJLAGEN Bijlage I : Overzicht subsidies 34 2

3 ALGEMEEN Oprichting Per notariële akte d.d. 30 juni 2006 zijn de Stichting Meander, Stichting Omnium en Stichting Beheer en Exploitatie Sociaal-Culturele Accommodaties gefuseerd in Stichting MeanderOmnium. Doelstelling De Stichting MeanderOmnium heeft als doel het welzijn van individuele en groepen burgers te bevorderen en de zelfredzaamheid van (groepen) kwetsbare burgers te vergroten. Inschrijving De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Utrecht en omstreken onder nummer Het vestigingsadres: Laan van Vollenhove 1014, 3706 AH te Zeist. Samenstelling bestuur en directie In de samenstelling van het bestuur en directie hebben in 2011 de volgende mutaties plaatsgevonden: Aangetreden bestuurslid: A.M. Juli, aangetreden per 25 januari 2011 Afgetreden bestuurslid: A.T.A. Koopmanschap, afgetreden per 12 oktober 2011 Per 31 december 2011 wordt het bestuur (onbezoldigd) en directie gevormd door de volgende personen: Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid Lid Directeur M.B. Botman Vacature C.F.T.M. Jacobs G.P.B.M. van den Boom A.M. Juli E.A.H. Hagen Missie en visie MeanderOmnium werkt vanuit de volgende missie: Elke dag opnieuw zorgen wij ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen. Deze missie komt voort uit de visie: MeanderOmnium bevordert door middel van toegankelijke diensten dat burgers kunnen en willen meedoen op het gebied van wonen, leren, ontmoeten en zorgen voor elkaar in een diverse samenleving. Wij zijn succesvol als wij verbinding hebben gelegd tussen (groepen) burgers en hun eigen kracht hebben versterkt. Wij werken aan oplossingen op maat om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de samenhang tussen diverse (leeftijds)groepen te vergroten. Dat doen wij bij uitstek in samenwerking met onze partners. Daarbij maken wij gebruik van onze expertise en een gedegen kennis van de lokale samenleving. MeanderOmnium streeft er naar een laagdrempelige organisatie te zijn voor alle inwoners van Zeist en omstreken. Onze inzet is erop gericht dat burgers gestimuleerd en gemotiveerd worden om mee te doen aan de samenleving. Een samenleving waarin allochtonen en autochtonen goed met elkaar kunnen verkeren. Wij nemen daarbij niet het initiatief en werk uit handen van burgers, maar zorgen er juist voor dat de eigen kracht van burgers wordt versterkt, door hen met elkaar in verbinding te brengen. 3

4 Onze aanpak bestaat niet uit het reactief aanbieden van standaarddiensten, maar juist uit het op basis van vraagverheldering en signalering pro-actief zoveel mogelijk ontwerpen van maatwerk. Dat kunnen wij doen omdat wij op basis van onze lange ervaring in Zeist de Zeister samenleving goed kennen en een stevig en uitgebreid netwerk hebben in deze samenleving. Daarnaast is in de loop der jaren expertise ontwikkeld in de organisatie die wij ook aan andere gemeenten en organisaties aanbieden. In onze aanpak trekken wij niet alleen op, maar zoeken wij juist de samenwerking, co-productie en synergie met andere organisaties. MeanderOmnium zal in de komende jaren transformeren naar een flexibele en wendbare organisatie, gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving. De resultaten van ons werk zullen zichtbaar en tastbaar moeten zijn. Meerjarenbeleidsplan Het vorige meerjarenbeleidsplan had een reikwijdte van vijf jaar en liep in 2010 af. In het voorjaar van 2011 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan opgesteld. Belangrijke input voor het meerjarenbeleidsplan is verkregen uit een in het najaar van 2010 door de medewerkers opgestelde SWOT analyse en uit 16 interviews, gehouden in februari/maart 2011 met verschillende stakeholders (gemeente, onderwijs, zorg, woningcorporaties, zelforganisaties, enz.). Voor de jaren zijn door de gemeente Zeist substantiële bezuinigingen aangekondigd op het zorg- en welzijnsbudget. Ten tijde van het schrijven van het meerjarenbeleidsplan was nog niet te overzien welke impact de bezuinigingen zouden hebben op de realisatie van het plan. In het najaar van 2011 zijn deze bezuinigingen bekend geworden. Een gedetailleerd overzicht daarvan is terug te vinden in de volgende paragraaf. Naar aanleiding van de bezuinigingen wordt eind 2012 het meerjarenbeleidsplan geëvalueerd en, indien noodzakelijk, bijgesteld. Bezuinigingen De gemeente Zeist heeft er voor gekozen in de eerste helft van 2011 de noodzakelijke bezuinigingen samen met de samenleving in te vullen. Hiertoe zijn 8 expertcomités gevormd uit de Zeister samenleving welke adviezen hebben gegeven over de daarbij te nemen keuzes. MeanderOmnium heeft deelgenomen aan 6 van de 8 expertcomités. Dit betekende overigens ook een forse extra ureninzet, van circa 160 uren. Uit de bezuinigingsdialogen kwamen voor circa aan voorstellen ter bezuiniging die betrekking hadden op activiteiten van MeanderOmnium. Het college van B&W heeft een groot gedeelte van deze adviezen niet overgenomen, waardoor er nog voor ,- aan bezuinigingsvoorstellen werden voorgedragen aan de gemeenteraad ter vaststelling. Op 8 november 2011 heeft de gemeenteraad de volgende bezuinigingsvoorstellen overgenomen: Bezuiniging Besluit: 2013: 2014 e.v.: Maatschappelijke stages niet meer subsidiëren Cursussen voor ouderen, gericht op vrije tijd niet meer subsidiëren Taakstelling De Peppel Taakstelling busvervoer ouderen Taakstelling maaltijdvoorziening Taakstelling inloop / open eettafel Huisbezoeken ouderen, leeftijdsgrens omhoog naar 80 jaar* Niet meer ondersteunen nationale ouderendag Totaal Deze bezuinigingen, die voor een groot gedeelte de ouderen van de gemeente Zeist treffen, zullen niet zonder pijnlijke gevolgen kunnen worden opgevangen in de begroting van MeanderOmnium. In 2012 zullen daarover keuzes worden gemaakt. * Naast deze bezuinigingen heeft de gemeente Zeist aangegeven de subsidie aan MeanderOmnium voor het preventief huisbezoek met ingang van 1 januari 2013 MeanderOmnium te willen beëindigen. De totale subsidie hiervoor bedraagt

5 JAARVERSLAG DIRECTIE Jaarverslag 2011 In het kader van de verantwoording aan de gemeente Zeist van de subsidie 2011 dient MeanderOmnium - naast een financieel verslag - een activiteitenverslag in te dienen. In dat inhoudelijke verslag wordt aangegeven in hoeverre de beoogde prestaties c.q. de afgesproken eenheden conform de ingediende offerte zijn gerealiseerd, aangevuld met een korte beschrijving van de activiteiten en ontwikkelingen per sector. Dit inhoudelijke verslag wordt gelijktijdig met het financiële verslag bij de gemeente Zeist ingediend. Daarnaast zijn er ook activiteiten uitgevoerd in opdracht van de gemeente De Bilt (Opstapprojecten, buurtbemiddeling en ViaVia (steunpunt Vrijwilligerswerk)), Utrechtse Heuvelrug (Opstapprojecten) en de gemeente Bunnik (buurtbemiddeling). In opdracht van diverse scholen in De Bilt en Zeist zijn projecten uitgevoerd in het kader van maatschappelijke stages. Analyse van het resultaat 2011 ten opzichte van 2010 De jaarrekening laat een positief resultaat zien van terwijl in 2010 nog een negatief resultaat was behaald ad , een verbetering derhalve van het resultaat ad Hieronder volgt een analyse van deze resultaatverbetering (afgerond op 1.000): Met betrekking tot de Baten: - Toename van de subsidies gemeente Zeist Toename van de overige subsidies Toename fondsen en bijdragen Afname overige inkomsten -/ Afname rentebaten -/ Met betrekking tot de Lasten: - Afname van de personeelslasten Afname van de huisvestingslasten (in 2010:renovatie De Peppel) Afname van de organisatielasten Toename van de activiteitenlasten -/ Toename van de afschrijvingen, incl. vervangingsvoorziening -/ Per saldo verbetering van het resultaat: Door de directie wordt aan het bestuur de volgende bestemming van het resultaat over 2011 ad voorgesteld: Onttrekking aan de Bestemmingsreserve De Peppel /- Toevoeging aan de Bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Toevoeging aan de Algemene Reserve Interne organisatie Integraal werken en samenwerken zijn essentiële voorwaarden voor het realiseren van onze doelen. Vanzelfsprekend extern, maar vooral ook, tegelijkertijd, intern. De huidige inrichting van de organisatie in sectoren per doelgroep staat effectief samenwerken en integrale aanpak in de weg. Ook de wens van de gemeente Zeist om meer wijkgericht te werken wordt belemmerd door de huidige organisatie-indeling. In het meerjarenbeleidsplan is een clustering van de huidige sectoren aangekondigd. Ook zijn wijk- en buurtgerichte teams opgericht die integraal werken in de vijf wijken van Zeist. Personeel De dienstverlening van MeanderOmnium wordt geleverd door een groep medewerkers bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten, ondersteund door stagiaires. Op 31 december 2010 waren 109 medewerkers (59,55 fte s) in dienst, bestaande uit 77 vrouwen en 32 mannen. Ultimo december 2011 waren 108 medewerkers (62,61 fte s) in dienst, bestaande uit 73 vrouwen en 35 mannen. 5

6 Voor het welslagen van de activiteiten spelen vrijwilligers een belangrijke rol. In 2011 hebben ruim 450 vrijwilligers zich ingezet bij de uitvoering van de activiteiten. Eind 2011 is een vrijwilligersraad opgericht binnen MeanderOmnium. Huisvesting In 2011 zijn de huisvestingslasten gedaald ten opzichte van het jaar Dit komt doordat in de exploitatie van 2010 de verbouwingskosten voor De Peppel ad ,- (afgerond) waren opgenomen. Zonder rekening te houden met deze verbouwingskosten zijn de huisvestingskosten de laatste jaren fors toegenomen. Dit houdt enerzijds verband met stijgende huurprijzen, maar ook met sterk stijgende energiekosten. Daarnaast zijn de kosten voor schoonmaak en beveiliging ook gestegen. Dit levert de ongewenste situatie op dat een steeds groter deel van de kostprijs van MeanderOmnium wordt gevormd door huisvestingskosten. Dit gaat ten koste van waar het in welzijn om gaat: mensen. Alleen al vanwege het kostenaspect dient het huisvestingsbeleid voor de komende periode opnieuw te worden bepaald, om te voorkomen wat bij sommige welzijnsorganisaties al gaande is: kannibalisatie door huisvesting ten opzichte van mensen en activiteiten. Momenteel heeft MeanderOmnium twee locaties in eigendom: t Noorderpunt en t Hollebloc. De overige 18 locaties worden gehuurd. Eind 2012 zal door de gemeente Zeist en samenwerkingspartners (o.a. MeanderOmnium) een multifunctionele accommodatie (MFA) in gebruik worden genomen in Zeist West (De Clomp) en worden er plannen gemaakt voor een MFA in Zeist Oost (Kerckebosch). Voor MeanderOmnium zal dit ook de nodige consequenties hebben op huisvestingsgebied. In 2012 zal daarom een huisvestingsplan opgesteld worden waarmee gewerkt gaat worden aan een optimale en toekomstbestendige huisvestingspositie voor MeanderOmnium. Nieuwe Subsidiesystematiek In april 2007 is samen met de gemeente Zeist een traject ( pilot ) gestart om - binnen de bestaande budgettaire afspraken - te komen tot een nieuwe systematiek van subsidiëring op basis van beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF). Dit traject is er op gericht om te komen tot scherpe en concrete product- en prestatieafspraken als input voor de subsidieverstrekking. Het accent wordt daarbij gelegd op het concretiseren van de meetbaarheid van inhoudelijke feiten en de kostprijsberekening. Centraal daarin staat de vormgeving van een heldere, zakelijke en ondernemende relatie tussen opdrachtgevende overheid en opdrachtnemende maatschappelijke organisatie. De gemeente voert regie op het beleid en formuleert resultaatverwachtingen. MeanderOmnium richt zich van daaruit op het vertalen naar een programma-aanbod, dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van Zeist. De BCF-systematiek kent een systeem van afrekenen op basis van de ingediende productieverantwoording. Bij onderproductie leidt dit tot een korting op de subsidie ter hoogte van het aantal nietgerealiseerde eenheden maal de daarvoor in de offerte genoemde prijs. In tegenstelling tot de jaren 2009 en 2010, waarin fictief werd afgerekend volgens de BCF-systematiek, zal over het jaar 2011 deze vorm van afrekenen voor het eerst definitief worden toegepast. 6

7 (Beleids)ontwikkelingen MeanderOmnium is een lokaal georiënteerde dienstverlenende organisatie met een regionale uitstraling. Door de binding met de gemeente Zeist is er in de loop van de jaren veel kennis van de Zeister samenleving opgebouwd en heeft MeanderOmnium een breed en uitgebreid netwerk in Zeist. Er zijn overigens meerdere organisaties die een soortgelijke verankering hebben in Zeister samenleving. Het onderscheidende van MeanderOmnium is echter het brede perspectief, van jong tot oud, op tal van maatschappelijke terreinen. Daarnaast ontleent de organisatie haar bestaansrecht aan de opgebouwde expertise op uiteenlopende gebieden. Mede op basis van feedback van stakeholders kan worden gesteld dat onder andere op de volgende terreinen onderscheidende expertise is opgebouwd: - Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) - Opstap(je) - Aanpak overlast door Marokkaanse jeugd/jongeren; jongerenwerk - Ondersteuningstructuur vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages - Ondersteuningstructuur Mantelzorg Om het bestaansrecht te houden is het leveren van zichtbare en tastbare resultaten een essentiële voorwaarde. Wij zullen onze toegevoegde waarde moeten bewijzen. In plaats van een streven naar behoud van diensten die door anderen steeds meer ter discussie worden gesteld zal MeanderOmnium in de komende jaren daarvoor moeten transformeren naar een flexibele en wendbare organisatie, die in staat is op innovatieve wijze in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. De uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl zullen daarbij leidend moeten zijn: Vraagverheldering: gericht op de vraag áchter de vraag. Niet uitgaan van bestaand aanbod en geen u-vraagt-wij-draaien, maar echte, bestendige oplossingen zoeken en leveren voor problemen in de samenleving. Eigen kracht van burgers. Niet het initiatief en werk uit handen nemen van burgers, maar met hen op zoek gaan naar hun eigen talenten, vaardigheden en netwerk. Signalering én pro-actief handelen. Direct er op af. Vanwege de aard van ons werk signaleren wij verborgen zorgbehoefte, bijvoorbeeld verwaarlozing en vereenzaming. Wij hebben de taak dit te signaleren én de taak om direct actie te ondernemen, oplossingen te vinden, soms individueel gericht, soms op het collectief. Formeel en informeel in de optimale verhouding. Telkens een afweging maken met betrekking tot professionele inzet en zelfredzaamheid van mensen en sociale netwerken. Balans houden tussen individuele en collectieve oplossingen. Soms is een op het individu gerichte oplossing, bijvoorbeeld een bezoekdienst in het kader van eenzaamheidsbestrijding, minder effectief dan een collectieve oplossing, bijvoorbeeld iemand stimuleren om deel te nemen aan activiteiten of zich als vrijwilliger aan te sluiten, en omgekeerd. Integraal werken. Mensen ervaren vaak meerdere problemen tegelijk. Samenwerking tussen organisaties is noodzakelijk omdat vaak niet één organisatie alle problemen kan oplossen. Resultaatgericht. Haalbare doelen op de korte en op de lange termijn stellen en realiseren, en daarmee toegevoegde waarde aantonen. Ruimte voor de professional. Welzijn Nieuwe Stijl vergt het nodige van medewerkers op het gebied van expertise en vaardigheden. Daar staat tegenover dat de professional in staat moet worden gesteld om zelfstandig te kunnen opereren binnen zijn werkterrein. Deze algemeen geformuleerde uitgangspunten worden vertaald naar specifiek voor MeanderOmnium geldende maatstaven. Zeist, 26 maart

8 FINANCIEEL VERSLAG 8

9 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 STICHTING MEANDEROMNIUM ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris en installaties Hard- en software Vervoermiddelen Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Subsidies Fondsen en bijdragen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

10 NA BESTEMMING POSITIEF SALDO TE ZEIST PASSIVA EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Ziektevervanging Bestemmingsreserve Personeelsregelingen Bestemmingsreserve Renovatie De Peppel Bestemmingsreserve Verbouwing t Noorderpunt Herwaarderingsreserve VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening langlopende personeelsbeloningen LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Investeringssubsidies KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruit ontvangen bedragen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Personeelslasten Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

11 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 STICHTING MEANDEROMNIUM TE ZEIST Realisatie Begroting Realisatie BATEN Subsidies gemeente Zeist Overige subsidies Fondsen en bijdragen Overige inkomsten Som der baten LASTEN Personeelslasten Sociale Lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Vrijval investeringssubsidies Afschrijvingen Som der lasten Bedrijfsresultaat Saldo financiële baten en lasten, per saldo bate Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewoon resultaat Saldo staat van baten en lasten Voorstel resultaatsbestemming Onttrekking bestemmingsreserve renovatie De Peppel Toevoeging bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Toevoeging (in 2010: onttrekking) algemene reserve Resultaat na bestemming

12 KASSTROOMOVERZICHT (opgesteld volgens de indirecte methode) x x Beginsaldo liquide middelen Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor rente Rentebaten (-lasten) Buitengewone baten en lasten - - Resultaat Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal Mutaties voorzieningen Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa - 33 Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen langlopende schulden Totaal Totaal mutatie liquide middelen Eindsaldo liquide middelen TOELICHTING OP KASSTROOMOVERZICHT 2011 Investeringsactiviteiten Op pagina 14 is een staat van materiële activa en afschrijvingen opgenomen. Financieringsactiviteiten Per balansdatum is er sprake van een financieringsoverschot van (2009: ). Dit overschot is navolgend gespecificeerd: x x Totaal boekwaarde vaste activa ultimo Eigen vermogen Voorzieningen 58 Langlopende schulden Financieringsoverschot

13 GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder Winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Materiële vaste activa De onroerende zaken worden gewaardeerd tegen WOZ-waarden. De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van de WOZ taxatie van de Gemeente Zeist in het desbetreffende verslagjaar. Veranderingen in de waarde worden ten gunste of ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht verminderd met de afschrijvingen. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardiginglasten. Afschrijving Actief Afschrijvingspercentage Gebouwen 2% Inventaris 10-20% Installaties 10-20% Hard- en software 20-33% Vervoermiddelen 20-25% Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de laatst berekende inkoopprijzen. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Langlopende lening De hypothecaire lening is gewaardeerd tegen de nominale waarde Investeringssubsidies Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. 13

14 Voorziening groot onderhoud De voorziening groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het Noorderpunt. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op de voorziening. Hiervoor is een meerjaren- onderhoudsplan opgesteld. Voorzieningen voor personeelsbeloningen Bedrijfstakpensioenregeling Stichting MeanderOmnium is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (voorheen PGGM). Deze pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenverplichting uit de regeling wordt gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de stichting en worden in de balans opgenomen in een voorziening. Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de stichting beschikkingsmacht heeft over de pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de stichting, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ultimo 2011 (en 2010) waren er voor Stichting MeanderOmnium geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Overige langlopende personeelsbeloningen Overige langlopende personeelsbeloningen zijn die welke deel uitmaken van het beloningspakket, zoals beloningen wegens jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, en hebben een langlopend karakter. De nettoverplichting voor deze personeelsbeloningen, is het bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperioden. De verplichting wordt berekend op vergelijkbare wijze als bij toegezegde-pensioenregelingen. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Baten Als baten zijn de voor leveringen en diensten aan derden in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Lasten Als lasten zijn de door derden voor leveringen of diensten in rekening gebrachte bedragen exclusief omzetbelasting aangemerkt, voor zover de levering of dienst heeft plaatsgevonden of is verricht in de betreffende periode. Verliezen, welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Begroting De in de staat van baten en lasten opgenomen begroting betreft de begroting van Stichting MeanderOmnium die in 2011 door het bestuur is vastgesteld. 14

15 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven: Gebouwen Inventaris Installaties Hard-/ software Vervoermiddelen Boekwaarde begin boekjaar Mutaties in boekjaar: Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Herwaarderingen Boekwaarde einde boekjaar Totaal Aanschafwaarde einde boekjaar Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar De verzekerde waarden van de materiële vaste activa is als volgt: Opstallen t Hollebloc (via VVE) t Noorderpunt Inventaris / hard- en software t Hollebloc t Noorderpunt De Peppel Activiteitencentrum Noord Moedercentrum Wijkinloophuis Kerckebosch Wijksteunpunt Eldorado Wijkpost Kerckebosch Locatie Vijverkwartier BZO Kerckebosch Pelita Den Dolder Vervoermiddelen Informatiepunt Brinkhove ViaVia De Bilt Jongerencentrum De Kameel Den Dolder Peuterspeelzaal De Kameleon De uitgaven voor aanschaf inventaris van de JongerenBusZ zijn destijds volledig door fondsen vergoed en niet geactiveerd. De verzekerde waarde is: JongerenBusZ Financiële vaste activa Waarborg tankpas Shell

16 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Buffet / handelsvoorraad Vorderingen Subsidies Gemeente Zeist Overige instellingen Fondsen en bijdragen NFPK (voorheen FPPM) Bijdragen Dag van de Dialoog Scholen inzake Maatschappelijke stages Werkgevers Servicepunt (WGSP) Altrecht Oranje Fonds Alleato Regionale Sociale Dienst inzake vrijwilligerstrajecten Stichting Ondersteuning Zorg & Welzijn Overigen Debiteuren Nominale vordering einde boekjaar Af : voorziening voor dubieuze debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Omzetbelasting suppletie Omzetbelasting

17 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde lasten Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Liquide middelen Rabobank, Rabobank, (internet)spaarrekening MoneYou, spaarrekening ING-bank, Kassen Kruisposten

18 EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen Onttrekkingen 0 0 Stand per 31 december Algemene reserve Stand begin boekjaar Mutaties: - Realisatie herwaardering onroerende zaken Batig vs. nadelig saldo boekjaar Stand einde boekjaar Het bestuur van de stichting heeft besloten om het positief saldo ad als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de algemene reserve Toevoeging aan de bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Onttrekking aan de bestemmingsreserve inzake renovatie De Peppel Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve ziektevervanging Bestemmingsreserve personeelsregelingen Bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt Bestemmingsreserve renovatie De Peppel Het bestuur van MeanderOmnium heeft bestemmingsreserves gevormd ter dekking van uitgaven voor specifieke doeleinden. De bestemmingsreserve ziektevervanging dient ter dekking van uitgaven voor de tijdelijke vervanging van personeelsleden bij ziekte. De bestemmingsreserve personeelsregelingen dient ter dekking van uitgaven in het kader van de personeelsmobiliteit. De bestemmingsreserve verbouwing Noorderpunt is gevormd ter dekking van de uitgaven voor de in 2012 uit te voeren verbouwing van het Noorderpunt. De bestemmingsreserve renovatie De Peppel dient ter dekking van de met de renovatie en verbouwing samenhangende kosten voor De Peppel. De verbouwing is in 2011 geheel afgerond, waardoor het restant van deze bestemmingsreserve is toegevoegd aan de algemene reserve. Verloopoverzicht Ziektevervanging Personeelsregelingen Renovatie Noorderpunt Renovatie De Peppel Stand per 1 januari Mutaties: - Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 december

19 Herwaarderingsreserve Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Hollebloc Herwaarderingsreserve onroerend goed, t Noorderpunt De onroerende goederen De Clomp ( t Hollebloc) en Laan van Vollenhove 1014 ( t Noorderpunt) zijn gewaardeerd op basis van de WOZ-waarden. Deze zijn respectievelijk en (Peildatum ). Verloopoverzicht t Hollebloc t Noorderpunt Stand per 1 januari Mutaties: - Realisatie herwaardering Herwaardering Stand per 31 december VOORZIENINGEN Voorziening groot onderhoud Voorziening langlopende personeelsbeloningen Voorziening groot onderhoud Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december Met ingang van het boekjaar 2007 wordt een voorziening gevormd voor het groot onderhoud van het onroerend goed gelegen aan de Laan van Vollenhove 1014 ( t Noorderpunt) op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Het onderhoud dat gepland stond voor 2011 is uitgesteld i.v.m. de in het jaar 2012 uit te voeren verbouwing. 19

20 Voorziening langlopende personeelsbeloningen Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen 0 0 Stand per 31 december Met ingang van het boekjaar 2006 is een voorziening gevormd ten behoeve van langlopende personeelsuitkeringen wegens jubilea. Deze voorziening is opgenomen rekening houdend met het toekomstige verloop van werknemers. LANGLOPENDE SCHULDEN Rabobank, hypothecaire lening o/g Stand per 1 januari Mutaties: - Opname Aflossingen 0 0 Stand per 31 december Het betreft een hypothecaire lening verstrekt door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug per 13 mei Het rentepercentage is 5% per jaar (herziening 1 juni 2012). Het betreft een aflossingsvrije hypotheek Investeringssubsidies Inventarissen, hard- en software Vervoermiddelen Subsidies en bijdragen die worden verkregen voor de aanschaf van materiële vaste activa worden gepassiveerd. Vrijval van deze subsidies en bijdragen ten gunste van de exploitatie vindt, pro rato, plaats op basis van de afschrijving van het desbetreffende activum. Investeringssubsidies Inventarissen, hard Vervoermiddelen Totaal en software en installaties Stand per 1 januari Mutaties: - Dotaties Onttrekkingen Stand per 31 december

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Jaarverslag 2012 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag Kerngegevens 3 Bestuursverslag 4 Verslag Raad van Toezicht 11 B Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31

JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 JAARSTUKKEN INNOVAM JAARSTUKKEN INNOVAM 2012 1 VAN 31 Inhoudsopgave jaarstukken Innovam 2012 pagina Bericht van de directie 3-7 Bericht van de raad van commissarissen 8 Gecombineerde jaarrekening 2012

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46

Voorstel bestemming van het resultaat 44 Gebeurtenissen na balansdatum 45 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46 Inhoudsopgave Jaarrekening Bestuursverslag 4 Grondslagen 4 Geconsolideerde balans per 31 december 6 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 9 Toelichting

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V.

Jaarverslag 2013. REISinformatiegroep B.V. Jaarverslag 2013 REISinformatiegroep B.V. INHOUDSOPGAVE blz. Preadvies van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders... 1 Directieverslag 2013.2 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d.

JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL DEN HAAG. Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. JAARVERSLAG 2009 VAN STICHTING CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL TE DEN HAAG Vastgesteld door de directeur/bestuurder d.d. 26 mei 2010 Goedgekeurd door de Bestuursraad d.d. 24 juni 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Vidomes. Jaarrekening 2010

Vidomes. Jaarrekening 2010 Vidomes Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2010 3 Winst- en verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht 2010 6 Waarderingsgrondslagen: toelichting op de balanswaardering 2010 7 Waarderingsgrondslagen:

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING RTV OOST

JAARREKENING 2013 STICHTING RTV OOST JAARREKENING 2013 STICHTING RTV OOST INHOUDSOPGAVE Mission Statement Pag. 2 Verslag Raad van Toezicht Pag. 3 Verslag Bestuur Pag. 4 Jaarrekening Samengevoegde balans Stichting RTV Oost per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service.

Samen met Essent. Opleidingen. Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren. Jaarverslag. Positie. Ontwikkelen. Onderhoud & Service. Opleidingen Wagenpark Personeelsbeleid Werkprocessen Samen met Essent Automatisering Debiteurenbeheer Optimaliseren CV-ketels Dichtbij verwarming Verhuizing Installatie Warmte Google Adwords Selectie Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie