Zakendoen is best leuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakendoen is best leuk"

Transcriptie

1 Editie 232 Zakendoen is best leuk m aar je k unt niet alles t egelijk Wij letten voor u op de centen

2 Highligts 23 INKOMSTENBELASTING In de belastingwetten zijn naast de onderstaande aanpassingen een aantal zaken gewijzigd zoals: Vervallen vrijstelling in box 3 voor indirecte beleggingen in durfkapitaal. Versobering diverse afdrachtkortingen loonbelasting. Beperking scholingsaftrek voor met name oudere werknemers. Afschaffing premiespaar en winstdelingsregeling. Afschaffing feestdagenregeling. Afschaffing basisaftrek lijfrentepremies. Omdraaiïng van systematiek aftrek gemengde kosten; de aftrekbeperking ad 1.6 is standaard, de belastingplichtige kan kiezen voor 1% correctie. BOX / INKOMEN UIT WERK EN WONING I.I.2 Startersaftrek Voor ondernemers die in een van de vijf voorafgaande jaren niet twee maal de Zelfstandigenaftrek hebben geclaimd wordt het bedrag van de Zelfstandigenaftrek verhoogd met (22: 1.829), gedurende maximaal drie jaar. I.I.3 Meewerkaftrek De meewerkaftrek is niet veranderd. Bij een arbeidsduur van of meer uren tot 1.75 uren 875 tot uren 525 tot 875 uren tot 525 uren 4,% 3,% 2,% 1,25% % Met ingang van 21 geldt het urencriterium voor de meewerkaftrek. I WINST UIT DE ONDERNEMING I.I.4 Stakingsaftrek I. I Ondernemersaftrek /. /. / Zelfstandigenaftrek Belastingplichtigen die aan het begin van het kalenderjaar jonger zijn dan 65 jaar hebben recht op Zelfstandigenaftrek indien gedurende het kalenderjaar tenminste uur wordt besteed aan het feitelijk drijven van een onderneming. Tevens geldt vanaf 1998 de aanvullende voorwaarde dat ten minste 5% van de tijd die men in het economised verkeer besteedt, wordt besteed aan het voor eigen rekening drijven van de onderneming. Deze aanvullende eis geldt niet voor de eerste vijf jaar van het ondernemerschap. De Zelfstandigenaftrek is met ingang van I januari 21 niet van toepassing indien een ondernemer werkzaam is in een ongebruikelijk samenwerkingsverband met verbonden personen. Doel van deze bepaling is om de aantrekkelijkheid van de man/vrouwfirma te beperken tot die firma's waarbij de partners gelijkwaardige zakenpartners zijn. Met ingang van I januari 22 geldt voor zwangere onderneemsters de fictie dat zij gedurende zwangerschaps en bevallingsverlof (16 weken) hebben doorgewerkt. De Zelfstandigenaftrek bedraagt voor het jaar 23: De vrijstelling voor winst behaald bij gehele staking van een of meerdere ondernemingen bedraagt het bedrag van de stakingswinst doch maximaal De stakingsaftrek wordt verminderd met al eerder genoten stakingsaftrek. Het maximumbedrag geldt per ondernemer, niet meer per onderneming. De vrijstelling bij gedeeltelijke staking is vervallen. Voor bestaande ondernemers per I januari 21 geldt tot en met 25 een tijdelijke verhoging van het maximumbedrag van de stakingsaftrek en een tijdelijke regeling bij gedeeltelijke staking. Tabel tijdelijke verhoging stakingsaftrek. jaar Max. stakingsaftrek, bij gehele staking, ondernemer jonger dan 55 jaar jaar of ouder Stakingsaftrek bij gedeeltelijke staking Bij een winst gelijk aan of doch minder dan Aftrek Bij het staken van de onderneming is het mogelijk om bij de overnemende ondernemer of bij een verzekeringsmaatschappij een lijfrente te bedingen voor de bij het staken gerealiseerde stakingswinst. De maximaal aftrekbare lijfrentepremie bedraagt in 23:

3 Tabel aftrekbare lijfrentepremie bij staking: Ondernemer van 6 jaar of ouder, of ondernemer die minimaal 45% arbeidsongeschikt is, of bij overlijden van de ondernemer Ondernemer van tussen de 5 en 6 jaar, of jongere ondernemers indien de uitkeringen direct ingaan Overige gevallen /. /.5 Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) Ondernemers die aan het urencriterium voldoen en persoonlijk tenminste 625 uur per jaar besteden aan speur en ontwikkelingswerk kunnen een verruiming van de zelfstandigenaftrek vragen. De aftrek bedraagt voor (22: 5.145). Met ingang van I januari 23 is geen accountantsverklaring meer noodzakelijk. Indien de ondernemer in een of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet tweemaal de aftrek voor speuren ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de S&Oaftrek verhoogd met (22: 2.573). I.I.6 Duurzame ondernemingsaftrek (DOA) Omdat er geen zicht is op goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie wordt de regeling niet ingevoerd. I.2 Arbeidsbeloning Indien de reele arbeidsbeloning van de meewerkende echtgeno(o)t(e) lager is dan 5. (22: 5.) is deze niet aftrekbaar van de winst en bij de meewerkende partner niet belast. I.3 Fiscale Oudedagsreserve (FOR) De ondernemer die aan het begin van het kalenderjaar 18 jaar of ouder is, maar nog geen 65 jaar, en in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek, mag ten laste van zijn inkomen een fiscale oudedagsreserve vormen. Doel van de reserve is belastingheffing naar een later tijdstip te verschuiven en zodoende liquiditeiten in de onderneming te houden. De dotatie aan de FOR wordt op verzoek toegepast.toevoeging aan de FOR is uitsluitend toegestaan voorzover het ondernemingsvermogen groter is dan de FOR. Verplichte afname geldt uitsluitend bij het staken van de onderneming, indien gedurende 2 jaar niet meer wordt voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek en indien de belastingplichtige in het vorige jaar 65 is geworden. De verplichte afname bedraagt het verschil tussen de oudedagreserve en het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar. De toevoeging aan de FOR bedraagt voor 23 12% van de winst met een maximum van (22: 1.178). Reeds betaalde pensioenpremie ingevolge een verplichte beroepspensioenregeling komt in mindering op de dotatie. INHOUDSOPGAVE MAART 23 blz. HIGHLIGHTS 23 I Winst uit de onderneming 2 II Inkomsten uit arbeid 4 III Inkomsten uit eigen woning 6 IV Inkomen uit sparen en beleggen 6 V Heffingskortingen en tarieven 7 VI Loonbelasting 7 VII Vennootschapsbelasting 8 INKOMSTENBELASTING/LOONBELASTING 1. Fiscale emigratie 8 2. Brutering nettoloon 8 3. Vergoeding reiskosten 8 4. Projectontwikkeling inkomsten uit arbied 9 VENNOOTSCHAPSBELASTING 5. Aankoopkosten deelneming 9 6. Liquidatieverlies 9 blz. OMZETBELASTING 7. Voorbelasting op benzine 9 SOCIALE VERZEKERINGEN 8. Verzekeringsplicht 1 9. Verzekeringsplicht buitenlanders 1 ARBEIDSRECHT 1. Internetgebruik Vermindering arbeidsduur Eénzijdige degradatie 1 VARIA 13. Marktrente Indexcijfers Massaal bezwaar Fiscale boetes Stimuleringsregeling vacaturevervulling 11

4 I.4. I.4.I Investeringsaftrek Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen 2. en De tabel voor de investeringsaftrek ziet er als volgt uit voor het jaar 23: Bij jaarinvesteringen van Investeringsaftrek doch niet bedraagt de aftrek % 25% 22% 19% 16% 13% 1 1% 8% 5% 3% % Geen investeringsaftrek kan worden geclaimd over investeringen in bedrijfsmiddelen < 457, woonhuizen, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto's, goodwill, concessies en vergunningen. Indien de bedrijfsmiddelen binnen een termijn van 5 jaar worden vervreemd of van bestemming veranderen (van eigen gebruik naar verhuur) dient er desinvesteringsbijtelling plaats te vinden. De drempel voor de desinvesteringsbijtelling bedraagt 2. (22: 1.9). I.4.2 Energieinvesteringsaftrek (ElA) Met ingang van I januari 1997 is een energieinvesteringsaftrek ingevoerd voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De minister heeft een lijst opgesteld waarop de bedrijfsmiddelen staan vermeld die voor aftrek in aanmerking komen. Onder investeringskosten worden tevens opgenomen de advieskosten die op die investering betrekking hebben. Het maximale energieinvesteringsbedrag waarover aftrek wordt verleend is 13 miljoen euro (22: 99 miljoen euro).vraag uw adviseur naar de lijst. Om in aanmerking te komen voor de aftrek is een verklaring van het Ministerie van Economische Zaken nodig. Investeringen door een samenwerkingsverband worden voor het gehele samenwerkingsverband bij elkaar geteld. De energieinvesteringsaftrek kan samenlopen met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen. Energieinvesteringen komen niet langer voor vervroegde afschrijving in aanmerking. I.4.3 Milieuinvesteringsaftrek (MIA) Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieuinvesteringen hebben recht op milieuinvesteringsaftrek. Indien de investeringen meer bedragen dan 2. (22: 1.9) bedraagt de milieuinvesteringsaftrek: voor milieuinvesteringen die behoren tot categorie 1: 4%, en voor milieuinvesteringen die behoren tot categorie 2: 3%, en voor milieuinvesteringen die behoren tot categorie 3: 15%. Indien de ondernemer voor de bedrijfsmiddelen kiest voor de energieinvesteringsaftrek dan kan er geen aanspraak op de milieuinvesteringsaftrek worden gedaan.wel is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing. Binnen 3 maanden moet melding worden gedaan bij het Bureau Investeringsregelingen willekeurige afschrijvingen. De melding hoeft per I januari 23 niet meer te zijn voorzien van een accountantsverklaring. II. II. I INKOMSTEN UITARBEID Arbeidskorting Bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid, winst uit onderneming en loon, of resultaat uit een of meer werkzaamheden bedraagt de arbeidskorting in 23 maximaal II.2 Reiskostenvergoeding (algemeen) De aftrek voor 23 bedraagt: Energieinvesteringsaftrek Bij investeringen van: 2. doch niet bedraagt de aftrek % 55,% Reiskosten niet per openbaar vervoer. Het reiskostenforfait is van toepassing indien een belastingplichtige regelmatig, tenminste een maal per week, pleegt te reizen van zijn woning of verblijfplaats naar de arbeidsplaats. Er is zeker sprake van regelmatig woonwerkverkeer indien in een jaar tenminste 6 dagen van de woning naar de arbeidsplaats is gereisd, danwel indien op 2 achtereenvolgende werkdagen van de woning naar dezelfde arbeidsplaats wordt gereisd.

5 Indien een werknemer op tenminste 4 dagen per week van woning naar werk heen en weer pleegt te reizen, kan een onbelaste vergoeding worden verstrekt (op jaarbasis) voor het jaar 23 van: Enkele reisafstand woonwerkverkeer 1 km 115 km 1 52 km 2 km Maximum vrijgestelde vergoeding Indien op 1,2 of 3 dagen per week wordt gereisd dan wordt de vergoeding evenredig verminderd. II.3 Reiskostenvergoeding (openbaar vervoer) De werkgever mag de kosten van het reizen per openbaar vervoer aan de werknemer vergoeden indien de werknemer de vervoerbewijzen overhandigt en de werkgever deze per belastingplichtige administreert. Daar bovenop mag de werkgever een onbelast bedrag van 91 (22: 91) per jaar verstrekken. Indien geen plaatsbewijzen zijn overgelegd mag de werkgever slechts de onder 11.2 vermelde bedragen vergoeden. II.5 Autokostenfictie Werknemers die een auto van de werkgever ter beschikking hebben dienen voor het privegebruik van de auto een percentage van de oorspronkelijke cataloguswaarde bij het inkomen te tellen.voor auto's van 15 jaar en ouder wordt de bijtelling berekend over de waarde van de auto in het economische verkeer. De kosten voor het privegebruik die voor rekening komen van de belastingplichtige worden in mindering gebracht op de bijtelling.als de bijdragen groter zijn dan de bijtelling, leidt het meerdere niet tot een aftrekpost. Indien de werknemer minder dan 8. km prive per jaar rijdt en hij de hoogste bijtelling wil voorkomen dan dient een deugdelijke kilometeradministratie te worden gevoerd waaruit blijkt hoeveel kilometers de werknemer op jaarbasis met de auto voor privedoeleinden heeft gereden. Met ingang van I januari 22 wordt 1/3 deel van de kilometers, doch ten hoogste 5.5 kilometer, woon/werkverkeer als prive aangemerkt: indien de enkele afstand van woning naar werk minder dan 1 km bedraagt, het meerdere boven de 3 km indien de afstand woningwerk meer bedraagt dan 3 km. II.4 Reisaftrek De tabel voor de bijtelling is als volgt: Er is met ingang van 21 alleen ruimte voor aftrek van reiskosten woonwerkverkeer indien wordt gereisd met het openbaar vervoer.voor de aftrek gelden een aantal voorwaarden: openbaarvervoerverklaring, enkele reisafstand minimaal 1 kilometer, belastingplichtige moet regelmatig heen en weer reizen. De bedragen voor het jaar 23 zijn als volgt: (enkele) reisafstand 1 km 115 km 152 km 23 km 34 km 45 km 56 km 67 km 78 km 8 km aftrek per jaar 4 dagen per week Indien de belastingplichtige 3, 2 of I dag(en) per week pleegt te reizen wordt de aftrek gesteld op 3 /4, '/2 respectievelijk 'A van de hiervoor vermelde bedragen. Bij afstanden groter dan 9 kilometer:,2 per kilometer (22:,19 km). De reisaftrek bedraagt nooit (22: 1.711). Bijtelling vanwege privegebruik auto 23 Privekilometers minder dan Bijtelling % 1% 15% 2% 25% Met ingang van 21 geldt de bijtelling ook voor bestelauto's. Bestelauto's kunnen met ingang van I januari 22 in drie categorieen worden verdeeld: Bestelauto's die door aard of inrichting nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor vervoer van goederen. De werkelijk gereden privekilometers moeten tegen de werkelijke kilometerprijs worden bijgeteld. Bestelauto's waarbij het privegebruik wordt beperkt door aard of inrichting ervan. Hiervoor is de bijtelling tenminste 1%, tenzij 1. kilometer prive wordt gereden naast het woonwerkverkeer. Indien een dergelijke bestelauto alleen voor zakelijk en woonwerkverkeer (dit geldt dan ook als zakelijk) wordt gebruikt, kan volstaan worden met een bijtelling van 2,5% over maximaal 18.. Er is geen privegebruik toegestaan. Overige bestelauto's. Hiervoor gelden dezelfde forfaitaire bijtellingen als voor personenauto's.

6 II.6 Fictief salaris aanmerkelijk belanghouders De belastingplichtige die feitelijk arbeid verricht voor een vennootschap, dan wel vermogensbestanddelen ten beschikking stelt aan een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang bezit, dient per vennootschap een ree'el salaris op te nemen.als dit niet gebeurt wordt het salaris fictief vastgesteld.voor 23 is her fictieve salaris vastgesteld op per jaar (22: ). Afwijkingen van dit loon zijn, zowel naar boven als naar beneden mogelijk, indien aantoonbaar is, dat het gebruikelijke salaris anders is, er in deeltijd wordt gewerkt, er uitsluitend sprake is van vermogensbeheer of als er andere werknemers zijn die aanmerkelijk meer verdienen. Op grond van deze regeling zal de inspecteur dit alleen corrigeren indien het ree'le inkomen 3% afwijkt van hetgeen gebruikelijk is. Ill III. I INKOMSTEN UIT EIGENWONING Eigenwoningforfait Eigenaren van een woning die bestemd is voor eigen bewoning dienen de huurwaarde van de woning bij nun inkomen te tellen. Het eigenwoningforfait is van toepassing op woningen die als hoofdverblijf dienen. De bijtelling is gebaseerd op de vrije verkoopwaarde van het woonhuis, zoals deze is vastgesteld in het kader van dewetwaardering Onroerende Zaken (WOZ). Het eigenwoningforfait is als volgt vastgesteld en bedraagt maximaal 8.2 (22: 8.): De waarde wordt bepaald op de vastgestelde WOZwaarde per II1999 die geldt voor de periode WOZwaarde III Kamerverhuur 23 doch niet ,%,3%,45%,6%,8% Belastingplichtigen die een of meer kamers verhuren en hiervoor een vergoeding voor huur en bijkomende kosten ontvangen van maximaal (22: 3.493) hoeven over de vergoeding geen inkomstenbelasting te betalen. Indien de vergoeding meer bedraagt dan (22: 3.493) dan geldt er geen vrijstelling. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat huurder en verhuurder op hetzelfde adres staan ingeschreven in het bevolkingsregister, dat de kamer deel uitmaakt van de woning die de belastingplichtige tot hoofdverblijf dient, en dat de kamer geen zelfstandige woning vormt. Bij kamerverhuur blijft de eigen woning geheel onder de eigen woning regeling vallen. BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN IV. I Bezittingen en schulden De vermogensrendementheffing houdt in dat uw bezittingen minus uw schulden worden onderworpen aan een heffing van 3% belasting over een fictief rendement van 4%. In beginsel is al uw vermogen belast in box 3 met uitzondering van de eigen woning (box I), de schulden op de eigen woning, het ondernemingsvermogen (box I) en vermogen in aanmerkelijk belang aandelen (box 2). Eveneens worden ter beschikking gesteld vermogen (box I) alsmede vrijgestelde vermogensbestanddelen niet meegenomen in de bepaling van uw vermogen in box 3. De hoogte van uw belast vermogen is het gemiddelde vermogen in een jaar. Dit wil zeggen dat het eindvermogen en het beginvermogen worden opgeteld en gedeeld door twee. IV.2 Niet tot de rendementsgrondslag behorende bezittingen Kunst en wetenschappelijke voorwerpen, tenzij deze als belegging worden gehouden (minimaal 7%). Bossen, natuurterreinen en landgoederen vallend onder de Natuurschoonwet. Rechten op roerende zaken krachtens erfrecht, voorzover deze voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Bepaalde rechten: Rechten op kapitaalsuitkeringen die uitsluitend kunnen plaatsvinden bij ziekte, invaliditeit of ongeval. Rechten op termijnen van een in termijnen te ontvangen overdrachtsprijs van een aanmerkelijk belang pakket. Roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. IV.3 Vrijstellingen Vrijgesteld zijn: Maatschappelijke beleggingen tot een bedrag van ( ) per belastingplichtige. Beleggingen in durfkapitaal tot een bedrag van (22: ) per belastingplichtige. Werknemersspaarregelingen. Voor kapitaalverzekeringen kan op grond van het overgangsrecht een vrijstelling gelden.

7 V HEFFINGSKORTINGEN EN TARIEVEN V.3 Teruggaafgrens V.I Heffingskortingen Heffingskortingen 23 Algemene heffingskorting Arbeidskorting (maximaal) Aanvullende arbeidskorting oudere werknemers: 57, 58 of 59 jaar 6 of 6 1 jaar 62 of ouder Kinderkorting Aanvullende kinderkorting: inkomen lager dan (22: 25.74) verhoging bij 3 of meer kinderen inkomen lager dan (22: 28.96) Combinatiekorting Alleenstaandeouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting (maximaal) Ouderenkorting Aanvullende ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Kcrting maatschappelijk beleggen Korting beleggen in durfkapitaal Toetrederskorting: le jaar 2e en 3e jaar V.2 Tarieven Personen jonger dan 65 jaar ,3% 1,3% De belastingtarieven inclusief premies volksverzekeringen voor box I zijn als volgt. Tarieven 23 jonger dan 65 jaar inkomen box inkomen box doch niet Tarieven jaar en ouder doch niet Personen van 65 jaar en ouder 32,35% 37,85% 42,% 52,% 14,45% 19,95% 42,% 52,% ,3% 1,3% De grens voor teruggaaf van inkomstenbelasting bedraagt zowel in 23 als in VI VI. I LOONBELASTING Telefoon Voor een door de werkgever ter beschikking gestelde eerste telefoon dient 273 (22: 273) bij net loon te worden geteld in verband met het privegebruik. Indien het werkelijke privegebruik van de telefoon meer bedraagt dan 454 (22: 454) per jaar, dan dient het werkelijke bedrag bij het loon te worden geteld. Het werkelijke gebruik is inclusief de abonnementskosten. De waarde van een tweede telefoon die ter beschikking wordt gesteld kan geheel vrij vergoed of verstrekt worden indien de telefoon (nagenoeg) geheel, dit is voor minimaal 9%, voor de dienstbetrekking wordt gebruikt. Voor een eerste abonnement dat voorziet in meerdere aansluitingen of nummers (ISDN) wordt met ingang van 22, mits het zakelijk belang van bijkomstige aard is, de waarde gesteld op 19,59 (22: 18,15) per maand. VI.2 Reiskosten Indien de werkgever aan werknemers een OVjaarkaart verstrekt dan wordt voor het privegebruik van de OVjaarkaart een bedrag per jaar bij het loon geteld van: I e klas 82 (22: 82) 2 e klas 54 (22: 54) De waarde van een maandtrajectkaart openbaar vervoer wordt op nihil gesteld. Vergoedingen op basis van openbaar vervoer zijn slechts onbelast indien de plaatsbewijzen bij de loonadministratie worden bewaard. VI.3 Autokostenvergoeding Zakelijk gereden kilometers, niet zijnde woonwerkverkeer met een priveauto mogen onbelast worden vergoed tegen,28 (22:,28) per kilometer. VI.4 Spaarloonregeling Werknemers mogen ten laste van het brutoloon een vast bedrag per jaar belastingvrij sparen.voor 23 bedraagt het maximale bedrag van het spaarloon 613 (22: 788). Het gespaarde loon dient op een geblokkeerde rekening van de werknemer te worden Het belastingtarief in box 2 bedraagt 25%. Het belastingtarief in box 3 bedraagt 3% (over een forfaitair rendement van 4%).

8 gestort. Opname van het gespaarde bedrag is uitsluitend mogelijk na verloop van 4 jaar en tussentijds voor specifieke doeleinden. Geblokkeerd spaarloon dat in 1999 en 2 is opgebouwd, mag vervroegd vanaf I januari 23 belastingvrij worden opgenomen. Geblokkeerd spaarloon dat vanaf I januari 21 is opgebouwd, blijft volgens de normale regels geblokkeerd. De inhoudingsplichtige is over het ingehouden spaarloon 15% (15%) loonbelasting verschuldigd. De spaarloonregeling dient aan het voltallige personeel te worden aangeboden. De directeurgrootaandeelhouder (DGA) en diens meewerkende echtgeno(o)t(e) mogen ook met de spaarloonregeling meedoen tenzij de DGA met partner of naaste familie voor tenminste l/3e deel aandeelhouder is en enig werknemer. VII VII. I VENNOOTSCHAPSBELASTING Tarieven Over de fiscale winst wordt, na verrekening van verliezen, 29% (22: 29%) vennootschapsbelasting geheven over de eerste (22: ), en 34,5% (22: 34,5%) over het meerdere. INKOMSTENBELASTING/ LOONBELASTING I. FISCALE EMIGRATIE De belastingdienst heeft geconstateerd dat ondernemers, die willen emigreren en in het buitenland een nieuwe onderneming beginnen, proberen directe belastingheffing over de meerwaarde van hun Nederlandse onderneming te voorkomen door deze in te brengen in een BV, die vervolgens (het belang bij) de onderneming overdraagt aan een derde. In een besluit geeft de staatssecretaris aan, op welke wijze in voorkomende gevallen kan worden opgetreden tegen ongewenste vormen van belastingvermijdend gedrag. Onderscheid wordt gemaakt tussen de gevallen waarbij de onderneming ruisend is ingebracht en de gevallen waarin dat geruisloos is gedaan. In geval van een ruisende inbreng kan voor de stakingswinst een lijfrente zijn bedongen bij de BV.AIs de BV niet de voortzettende ondernemer is, bijvoorbeeld omdat al vaststaat dat de onderneming aan een ander zal worden overgedragen, kan de BV niet als verzekeraar voor de lijfrente fungeren. Bij emigratie van de ondernemer kan een conserverende aanslag in verband met lijfrentepremieaftrek worden opgelegd.wordt de onderneming overgedragen tegen een winstrecht, is het standpunt dat de band met de onderneming is verbroken. Op grond daarvan wordt over de waarde van het winstrecht belasting geheven. Bij een geruisloze inbreng zal in voorkomende gevallen getracht worden aan te tonen, dat van meet af aan de bedoeling is de onderneming aan een derde over te dragen. Dan zal toepassing van de faciliteit geweigerd worden. 2. BRUTERING NETTO LONEN Brutering van nettoloonbetalingen moet bij het vaststellen van een naheffingsaanslag loonbelasting achterwege blijven als niet vaststaat dat de werkgever de loonbelasting niet kan of zal verhalen op de werknemers aan wie de betaling is gedaan. Dat is het oordeel van de Hoge Raad in een zaak, waarin een werkgever aan vier directieleden en een aantal personeelsleden betalingen had gedaan, die niet in de loonadministratie waren verantwoord. De omvang van de betalingen aan de directieleden was duidelijk; de mogelijkheid van verhaal van loonbelasting was niet uitgesloten.voor de betalingen aan het overige personeel was verhaal wel uitgesloten, omdat de netto betaling als cadeau was aangemerkt. Het Hof in Amsterdam had ten onrechte brutering voor de gehele naheffingsaanslag toegestaan. Hof Den Haag moet de zaak nu verder afdoen. 3. VERGOEDING REISKOSTEN In een besluit geeft de Staatssecretaris van Financien uitleg over de mogelijkheden van het betalen van een reiskostenvergoeding door een werkgever aan zijn werknemers c.q. de gebruikmaking van de reisaftrek door een werknemer. Voor de reisaftrek is een openbaar vervoerverklaring vereist. Dat hoeft geen Nederlandse verklaring te zijn. Als bijvoorbeeld met een Belgische openbaar vervoerinstelling wordt gereisd, dan volstaat voor reisaftrek een verklaring van die vervoerder.als een trajectkaart openbaar vervoer door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt voor een ruimer traject dan van woonplaats naar werkplaats, dan is niet de waardering op nihil van toepassing, maar de waardering op 54 resp. 82 (tweede resp. eerste klas). Ziet de trajectkaart op een ander traject dan het woonwerktraject, dan moet de verstrekking op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Ook in het geval waarin de werkgever de kaartjes voor het openbaar vervoer zelf koopt voor de werknemers mag een vrije vergoeding voor aanvullende kosten van 91 per jaar worden verstrekt. De vergoedingen, die een werkgever aan zijn werknemers voor reizen per eigen brommer, scooter, snorfiets of motorfiets mag verstrekken, zijn afhankelijk van de kwalificatie van het vervoer.voor regelmatig woonwerkverkeer gelden de bedragen volgens de forfaitaire regeling.voor andere zakelijke kilometers geldt voor brommers, scooters en snorfietsen een bedrag van,1 per kilometer en voor motorfietsen

9 een bedrag van,28 per kilometer, zonder dat voor die bedragen een nadere onderbouwing nodig is. In voorkomende gevallen kan dus een hogere vergoeding worden gegeven, mits voldoende onderbouwd. 4. PROJECTONTWIKKELING INKOMSTEN UIT ARBEID Een zoon probeert in samenwerking met enkele vrienden het voormalige bedrijfspand van zijn vader te verkopen. Dat lukt niet.vervolgens besluiten de betrokkenen om zelf als projectontwikkelaar op te treden door het bedrijfspand te laten slopen en op de grond woningen te laten bouwen. Daarvoor wordt een architect in de arm genomen. Diens plannen worden aan een makelaar voorgelegd ter beoordeling van de verkoopbaarheid. Uiteindelijk wordt met het geheel een voordeel behaald van / 38., te verdelen over de vier participanten. De opbrengst wordt niet in de aangifte verwerkt. Uiteindelijk volgt een navorderingsaanslag. In geschil is of de opbrengst als inkomsten uit arbeid belast is of als onbelaste vermogenswinst kan worden aangemerkt. Daarnaast is in geschil of de inspecteur bij navordering wel een nieuw feit had, omdat er door een ambtgenoot van een andere inspectie met een van de andere participanten over het project was gecorrespondeerd en een onderzoek had plaatsgevonden.volgens Hof Arnhem is er een nieuw feit, omdat de inspecteur niet op de hoogte hoefde te zijn van de activiteiten van zijn collega, in ieder geval niet tot het moment van afronding van diens onderzoek. Gezien het geheel van feiten is het Hof van mening, dat de projectontwikkeling is verricht in het economische verkeer en dat een positieve opbrengst te verwachten was en werd nagestreefd. Dat heeft tot gevolg dat de opbrengst belast is. Wel is de boete verlaagd, omdat van opzet geen sprake is maar wel van grove schuld. De participant had aan de belastingdienst kunnen vragen wat de fiscale gevolgen van zijn handelen waren, maar had dat niet gedaan. last heeft van de wetswijziging. Over de aftrekbaarheid van aankoopkosten van een buitenlandse deelneming loopt een procedure voor het Europese Hof van Justitie. Bij toewijzing in die zaak zijn de budgettaire gevolgen voor Nederland nog groter. 6. LIQUIDATIEVERLIES Na het staken van haar onderneming heeft een BV de vordering, die zij heeft op een 1%dochtermaatschappij afgewaardeerd wegens de slechte vermogenspositie van de dochter. Dat leidt tot een verlies bij de BV. De afgewaardeerde vordering wordt vervolgens in hetzelfde jaar gestort op een nieuw uitgegeven aandeel van de dochter. Daardoor realiseert de BV winst tot het bedrag van de afwaardering, zodat per saldo het resultaat van deze transacties neutraal is. Als gevolg van deze handelingen is het opgeofferde bedrag voor de deelneming in de dochter verhoogd met de nominale waarde van de vordering tot een bedrag van / 17 miljoen.vervolgens worden de aandelen in de BV verkocht. Enkele jaren later wordt de dochterbv geliquideerd. De BV wil het liquidatieverlies, bestaande uit het opgeofferde bedrag verminderd met de liquidatieuitkering ten laste van haar resultaat brengen. Dat wordt, volgens Hof Den Haag terecht, geweigerd. De enige waarde van de dochtermaatschappij, die geen activiteiten meer ontplooide, was het opgeofferde bedrag en de mogelijkheid een liquidatieverlies te claimen. De BV zelf verrichtte al enkele jaren geen activiteiten meer. Dat betekent dat het verlies op de dochter toen al aanwezig was. Oude verliezen van BV's met stilgelegde ondernemingen zijn na overdracht van de aandelen niet verrekenbaar met nieuwe winsten. Dat gold ook voor het liquidatieverlies op de deelneming. OMZETBELASTING VENNOOTSCHAPSBELASTING 5. AANKOOPKOSTEN DEELNEMING In reactie op het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 22, waarin de aftrek van aankoopkosten van een binnenlandse deelneming werd toegestaan, heeft de staatssecretaris in een brief aan detweede Kamer aangekondigd om budgettaire reden met reparatiewetgeving te komen.vanwege de terugwerkende kracht, die het arrest heeft voor de aftrekbaarheid van aankoopkosten zal die wetgeving eveneens terugwerkende kracht krijgen. De staatssecretaris is van mening, dat terugwerkende kracht van de wetswijziging acceptabel is, omdat slechts een beperkte groep profiteert van de gevolgen van het arrest en dus 7. VOORBELASTING OP BENZINE Indien werknemers een auto van de zaak rijden en tanken op een door de leasemaatschappij verstrekte tankpas dan kan het zomaar gebeuren dat de voorbelasting op de levering van de benzine niet meer verrekenbaar is indien de factuur niet op naam van de werkgever staat. De benzine wordt dan geacht aan de automobilist geleverd te zijn.volgens het Europese Hof van Justitie krijgt de automobilist de macht over de geleverde benzine en mag de leasemaatschappij die de benzine in rekening brengt bij de werkgever de voorbelasting niet verrekenen. Door deze uitspraak wordt de verrekening van omzetbelasting in een heel andere context gezet, het machtscriterium is nog nooit uitgangspunt geweest. Of deze uitspraak gevolgen heeft zal in de nabije toekomst duidelijk worden. U doet er goed aan bij het tanken om een BTWbon te vragen.

10 SOCIALE VERZEKERINGEN 8. VERZEKERINGSPLICHT In een gezamenlijk besluit van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Belastingdienst geven deze instanties de gezamenlijke beleidsregels voor de uitleg van het begrip dienstbetrekking. Doelstelling is vast te kunnen stellen of een arbeidsverhouding leidt tot inhoudingplicht voor loonbelasting en premies Werknemersverzekeringen en tot verzekering voor de Werknemersverzekeringen. Bij de aanwezigheid van een arbeidsverhouding zal altijd eerst beoordeeld moeten worden of er een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: de verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting, de aanwezigheid van een gezagsverhouding, de betaling van loon. Daarnaast kan een arbeidsverhouding op grond van de wettelijke regels als dienstbetrekking worden aangemerkt, zonder dat aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. Een fictieve dienstbetrekking wordt gelijkgesteld met een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Is er een (fictieve) dienstbetrekking, dan volgt er inhouding van loonbelasting en premieheffing. Is er geen dienstbetrekking, dan moet gekeken worden of er een VerklaringArbeidsrelatie (VAR) is, die de werkzaamheden als zelfstandig aanmerkt. In dat geval hoeven geen loonbelasting en premies Werknemersverzekeringen te worden ingehouden. Is er geen VAR, dan dient wel te worden ingehouden. Bij de aanwezigheid van een VAR is de opdrachtgever gevrijwaard van premieheffing Werknemersverzekeringen, tenzij hij weet dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. 9. VERZEKERINGSPLICHT BUITENLANDERS Een in Belgie wonende Nederlander, die werkzaamheden verricht voor een in Nederland gevestigde BV, waarvan hij aandeelhouder is, en die in Belgie geen werkzaamheden verricht, is in Nederland verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringen. Dat hij geen beloning ontvangt voor zijn werkzaamheden ontneemt aan die werkzaamheden wel het karakter van dienstbetrekking, maar niet het karakter van beroepswerkzaamheden. De Hoge Raad is van oordeel dat de werkzaamheden worden verricht als zelfstandige. Op grond van de EG verordening 148/71 is de Nederlandse wetgeving van toepassing op deze situatie en diende de aanslag premieheffing volksverzekeringen te worden gehandhaafd. ARBEIDSRECHT 1. INTERNETGEBRUIK Indien een werkgever het privegebruik van telefoon, internet en wil voorkomen, dient de werkgever hierover strikte afspraken met de werknemers te maken en deze afspraken ook schriftelijk vast te leggen. Enkele uitspraken over priveactiviteiten tijdens werktijd. De kantonrechter in Den Haag wees een ontbindingsverzoek voor een 54jarige werknemer, die regelmatig pornosites bezocht onder werktijd, af. De werkgever had geen richtlijnen uitgevaardigd en stond beperkt privegebruik toe. Het niet stellen van duidelijke regels wordt aan de werkgever toegerekend. Een werknemer met een dienstverband van 21 jaar telefoneerde in 4 maanden voor 5. euro naar zijn vriendin in Finland. Het ontbindingsverzoek werd toegewezen door de Kantonrechter te Enschede. Een bankmedewerker had pornografisch materiaal per verzonden als zijnde een zakelijke . Na een berisping werd bij herhaling de medewerker op staande voet ontslagen. Dit was conform de richtlijnen en de kantonrechter in Utrecht kende het ontslag toe zonder een schadevergoeding toe te kennen aan de werknemer. 11. VERMINDERINGARBEIDSDUUR DeWet Aanpassing Arbeidsduur geeft aan werknemers het recht om minder te gaan werken. De werkgever is verplicht aan een aanvraag tot minder werken gevolg te geven tenzij zwaarwegende bedrijfseconomische belangen zich daartegen verzetten. Bij de KLM werd een verzoek voor arbeidsduurverkorting van een leidinggevende werkneemster geweigerd. In het bedrijfsbeleid is duidelijk aangegeven dat leidinggevende functies niet verdeeld kunnen worden over meerdere personen en dit heeft tot gevolg dat een leidinggevende minimaal 4 dagen per week werkt. De Kantonrechter te Amsterdam vond dit geen zwaarwegende reden om niet tegemoet te komen aan de eis van werkneemster. Uitgangspunt is dat een werknemer recht heeft op aanpassing van de arbeidsduur. 12. EENZIJDIGE DEGRADATIE Werknemers en werkgevers gaan met elkaar een arbeidsovereenkomst aan waarin wordt vastgelegd welke functie de werknemer gaat vervullen. De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend. Veranderingen aanbrengen in de overeenkomst is slechts mogelijk indien beide partijen hiermee accoord gaan. Eenzijdige verandering van de overeenkomst, veelal door de werkgever, is slechts mogelijk indien een werkgever dit met gegronde reden wil doen en van de werknemer als goed werknemer kan worden verlangd

11 dat aan het voorstel wordt meegewerkt. Het voorstel dient daartoe goed onderbouwd te zijn en aan eventuele bezwaren van de werknemer dient zoveel mogelijk tegemoet te worden gekomen. Een leidinggevende werknemer die een ondergeschikte de gelegenheid had gegeven diefstal te plegen werd door de werkgever uit zijn leidinggevende functie gezet. De kantonrechter in Amsterdam vond dit niet terecht. De overeenkomst kon niet eenzijdig worden veranderd zonder toestemming van de werknemer. VARIA 13. MARKTRENTE Voor de berekening van de contante waarde van langlopende renteloze verplichtingen dient gebruik gemaakt te worden van de marktrente. In een besluit geeft de staatssecretaris aan op welke wijze deze per maand berekend wordt. In een bijlage bij het besluit wordt de marktrente tot en met de maand december 22 weergegeven.jaarlijks zal een aanvulling op het besluit worden vastgesteld met de marktrente van het laatst verstreken jaar. Het besluit treedt in werking met ingang van I januari 23 en vervangt een besluit van februari januari februari maart april mei juni juli augustus September oktober november december CBSrendement 4,75 4,85 5,12 5,9 5,1 4,94 4,76 4,48 4,23 4,28 4,23 4,4 Marktrente 4,4 4,2 4,2 4,2 4, 15. MASSAAL BEZWAAR Op I april 23 treedt een wet in werking die het mogelijk maakt dat de belastingdienst massaal bezwaar collectief mag afhandelen. Er is sprake van massaal bezwaar als een groot aantal bezwaarschriften over dezelfde rechtsvraag bij de belastingdienst zijn ingediend. De belastingdienst houdt deze bezwaarschriften dan aan totdat de rechter een beslissing heeft genomen. Bij een uitspraak in het voordeel van de belastingdienst zal een aangewezen inspecteur alle bezwaren collectief afwijzen. Deze afwijzing wordt dan bekendgemaakt via een advertentie in een dagblad of op een andere gepaste wijze. U zult als individuele belanghebbende dus geen persoonlijk bericht ontvangen.als de beslissing van de rechter in het nadeel van de belastingdienst is, moeten de bezwaren alsnog individueel worden behandeld. 16. FISCALE BOETES Boetes in de fiscale wetgeving zijn een effecuef alternatief voor strafrechtelijke vervolging van overtredingen. De belastinginspecteur kan zelf de boete opleggen. Indien een belastingplichtige het niet eens is met de opgelegde boete, dan kan hiertegen bezwaar worden gemaakt bij de belastingrechter. Hoger beroep tegen de boete is slechts beperkt mogelijk en dit kan wel eens een opening bieden om onder de boete uit te komen. In het InternationaalVerdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten is bepaald dat er altijd hoger beroep mogelijk moet zijn bij het opleggen van een boete. Bezwaar maken tegen materiele boetes is geboden. 17. STIMULERINGSREGELING VACATUREVERVULLING De stimuleringsregelingvacaturevervulling door Werklozen en metwerkloosheid bedreigde werknemers geldt thans ook voor werkgevers die met werkloosheid bedreigde werknemers aan het werk houdt. Met de maatregel hoopt men de toestroom van werklozen enigszins te verminderen. De subsidie kan aangevraagd worden bij het RWI. De regeling geldt voor werknemers met een baan van minimaal 12 uur per week; dit was 18 uur per week. De regeling wordt tevens opengesteld voor werknemers met een gesubsidieerde arbeidsplaats. 14. INDEXCIJFERS Met de invoering van de euro is het levensonderhoud schijnbaar veel duurder geworden. Uit het indexcijfer dat berekend wordt door het Centraal Planbureau is dit niet af te leiden. Het Centraal Planbureau stelt een consumptiepatroon voor een gemiddeld gezin vast en vergelijkt de prijzen per periode van dit pakket.voor het jaar 22 is het consumentenprijsindexcijfer vastgesteld op 17,6.Ten opzichte van 21 (14,2) betekent dit een stijging van circa 3,4%. Dit cijfer wordt veelal gebruikt om aanpassingen in huurprijzen etc. door te berekenen. 2 Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud kan geen aansprakelijkhied worden aanvaard voor verstrekte juistheid en volledigheid van de gegevens.

12 Administratie Belastingen Accountancy Salarissen Automatisering Detachering STEMERDINK & VERHOEK Administratie en Belastingadvieskantoor B.V. STEMERDINK Registeraccountants 3 Turfstekerstraat GE Aalsmeer Tel Fax

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

D e fiscale inflatiecorrectie

D e fiscale inflatiecorrectie Jaargang 10, nummer 1, mei 2007 I nhoud Wijzigingen inkomstenbelastingen 2007 1 Extra controle op bijleenregeling 2 Wijziging vennootschapsbelasting 2006 3 Heffings en invorderingsrente 4 Samenwerking

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst

IB winst Uitwerkingen Jaarwinst IB winst Uitwerkingen Jaarwinst pnt Eind vermogen voor verkoop 194.558 Correctie ivm toepassing HIR 22.500 2 alles of niets minder afschrijving 3.713 2 bij correctie commerciele fiscale afschrijving 18.787

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2003-274 17 december 2003 Den Haag, Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2004 1 Inkomstenbelasting 2004 4 1.1. Tarieven

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2002-290 Den Haag, 12 december 2002 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2003 1 Inkomstenbelasting 2003 4 1.1 Tarieven

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

pro memorie Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering januari 2003

pro memorie Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering januari 2003 pro memorie januari 2003 Een overzichtelijk naslagwerk ten behoeve van de administratievoering Administraties van bedrijven en instellingen zijn per 1 januari 2003 weer geconfronteerd met nieuwe tarieven,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2007 Op dinsdag 12 december 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2007 en het wetsvoorstel Paarse Krokodil. In dit persbericht

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL

WWW.BELASTINGGIDSOPMAAT.NL BELASTINGGIDSOPMAAT De wijzigingen per 1 januari 2009 Ieder jaar opnieuw worden er wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. De cijfers worden aangepast voor de inflatie, maar de regering verzint

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven gescand op taalniveau en leesbaarheid.

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ)

Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) Tarieven en tabellen (bedragen vanaf 2002 in, daarvoor in ƒ) 1. Verhoging gezinsinkomen wegens algemene heffingskorting niet verdienende partner, jonger dan 65 jaar (maandbedrag) bedrag 289,00 137,25 5.

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d.

Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Omzetbelasting. Aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto s e.d. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M,

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever

Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Btw-correctie auto 2013 volgens wetgever Correctie privégebruik ondernemer Hoofdregel Auto na afloop 4e jr. volgend op jaar ingebruikname Auto gekocht zonder aftrek van btw Regeling voor auto(verhuur)bedrijven

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005 Centrale Directie Voorlichting www.minfin.nl Persbericht PERS-2004-197 Den Haag, 17 december 2004 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2005 Op dinsdag 14 december 2004 heeft de Eerste

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 20 voor aftrek in ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Aanwijzing bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto als massaal bezwaar Besluit van 29 maart 2017, nr. 2017/36822. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie