Zakendoen is best leuk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakendoen is best leuk"

Transcriptie

1 Editie 232 Zakendoen is best leuk m aar je k unt niet alles t egelijk Wij letten voor u op de centen

2 Highligts 23 INKOMSTENBELASTING In de belastingwetten zijn naast de onderstaande aanpassingen een aantal zaken gewijzigd zoals: Vervallen vrijstelling in box 3 voor indirecte beleggingen in durfkapitaal. Versobering diverse afdrachtkortingen loonbelasting. Beperking scholingsaftrek voor met name oudere werknemers. Afschaffing premiespaar en winstdelingsregeling. Afschaffing feestdagenregeling. Afschaffing basisaftrek lijfrentepremies. Omdraaiïng van systematiek aftrek gemengde kosten; de aftrekbeperking ad 1.6 is standaard, de belastingplichtige kan kiezen voor 1% correctie. BOX / INKOMEN UIT WERK EN WONING I.I.2 Startersaftrek Voor ondernemers die in een van de vijf voorafgaande jaren niet twee maal de Zelfstandigenaftrek hebben geclaimd wordt het bedrag van de Zelfstandigenaftrek verhoogd met (22: 1.829), gedurende maximaal drie jaar. I.I.3 Meewerkaftrek De meewerkaftrek is niet veranderd. Bij een arbeidsduur van of meer uren tot 1.75 uren 875 tot uren 525 tot 875 uren tot 525 uren 4,% 3,% 2,% 1,25% % Met ingang van 21 geldt het urencriterium voor de meewerkaftrek. I WINST UIT DE ONDERNEMING I.I.4 Stakingsaftrek I. I Ondernemersaftrek /. /. / Zelfstandigenaftrek Belastingplichtigen die aan het begin van het kalenderjaar jonger zijn dan 65 jaar hebben recht op Zelfstandigenaftrek indien gedurende het kalenderjaar tenminste uur wordt besteed aan het feitelijk drijven van een onderneming. Tevens geldt vanaf 1998 de aanvullende voorwaarde dat ten minste 5% van de tijd die men in het economised verkeer besteedt, wordt besteed aan het voor eigen rekening drijven van de onderneming. Deze aanvullende eis geldt niet voor de eerste vijf jaar van het ondernemerschap. De Zelfstandigenaftrek is met ingang van I januari 21 niet van toepassing indien een ondernemer werkzaam is in een ongebruikelijk samenwerkingsverband met verbonden personen. Doel van deze bepaling is om de aantrekkelijkheid van de man/vrouwfirma te beperken tot die firma's waarbij de partners gelijkwaardige zakenpartners zijn. Met ingang van I januari 22 geldt voor zwangere onderneemsters de fictie dat zij gedurende zwangerschaps en bevallingsverlof (16 weken) hebben doorgewerkt. De Zelfstandigenaftrek bedraagt voor het jaar 23: De vrijstelling voor winst behaald bij gehele staking van een of meerdere ondernemingen bedraagt het bedrag van de stakingswinst doch maximaal De stakingsaftrek wordt verminderd met al eerder genoten stakingsaftrek. Het maximumbedrag geldt per ondernemer, niet meer per onderneming. De vrijstelling bij gedeeltelijke staking is vervallen. Voor bestaande ondernemers per I januari 21 geldt tot en met 25 een tijdelijke verhoging van het maximumbedrag van de stakingsaftrek en een tijdelijke regeling bij gedeeltelijke staking. Tabel tijdelijke verhoging stakingsaftrek. jaar Max. stakingsaftrek, bij gehele staking, ondernemer jonger dan 55 jaar jaar of ouder Stakingsaftrek bij gedeeltelijke staking Bij een winst gelijk aan of doch minder dan Aftrek Bij het staken van de onderneming is het mogelijk om bij de overnemende ondernemer of bij een verzekeringsmaatschappij een lijfrente te bedingen voor de bij het staken gerealiseerde stakingswinst. De maximaal aftrekbare lijfrentepremie bedraagt in 23:

3 Tabel aftrekbare lijfrentepremie bij staking: Ondernemer van 6 jaar of ouder, of ondernemer die minimaal 45% arbeidsongeschikt is, of bij overlijden van de ondernemer Ondernemer van tussen de 5 en 6 jaar, of jongere ondernemers indien de uitkeringen direct ingaan Overige gevallen /. /.5 Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) Ondernemers die aan het urencriterium voldoen en persoonlijk tenminste 625 uur per jaar besteden aan speur en ontwikkelingswerk kunnen een verruiming van de zelfstandigenaftrek vragen. De aftrek bedraagt voor (22: 5.145). Met ingang van I januari 23 is geen accountantsverklaring meer noodzakelijk. Indien de ondernemer in een of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet tweemaal de aftrek voor speuren ontwikkelingswerk is toegepast, wordt de S&Oaftrek verhoogd met (22: 2.573). I.I.6 Duurzame ondernemingsaftrek (DOA) Omdat er geen zicht is op goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie wordt de regeling niet ingevoerd. I.2 Arbeidsbeloning Indien de reele arbeidsbeloning van de meewerkende echtgeno(o)t(e) lager is dan 5. (22: 5.) is deze niet aftrekbaar van de winst en bij de meewerkende partner niet belast. I.3 Fiscale Oudedagsreserve (FOR) De ondernemer die aan het begin van het kalenderjaar 18 jaar of ouder is, maar nog geen 65 jaar, en in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek, mag ten laste van zijn inkomen een fiscale oudedagsreserve vormen. Doel van de reserve is belastingheffing naar een later tijdstip te verschuiven en zodoende liquiditeiten in de onderneming te houden. De dotatie aan de FOR wordt op verzoek toegepast.toevoeging aan de FOR is uitsluitend toegestaan voorzover het ondernemingsvermogen groter is dan de FOR. Verplichte afname geldt uitsluitend bij het staken van de onderneming, indien gedurende 2 jaar niet meer wordt voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek en indien de belastingplichtige in het vorige jaar 65 is geworden. De verplichte afname bedraagt het verschil tussen de oudedagreserve en het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar. De toevoeging aan de FOR bedraagt voor 23 12% van de winst met een maximum van (22: 1.178). Reeds betaalde pensioenpremie ingevolge een verplichte beroepspensioenregeling komt in mindering op de dotatie. INHOUDSOPGAVE MAART 23 blz. HIGHLIGHTS 23 I Winst uit de onderneming 2 II Inkomsten uit arbeid 4 III Inkomsten uit eigen woning 6 IV Inkomen uit sparen en beleggen 6 V Heffingskortingen en tarieven 7 VI Loonbelasting 7 VII Vennootschapsbelasting 8 INKOMSTENBELASTING/LOONBELASTING 1. Fiscale emigratie 8 2. Brutering nettoloon 8 3. Vergoeding reiskosten 8 4. Projectontwikkeling inkomsten uit arbied 9 VENNOOTSCHAPSBELASTING 5. Aankoopkosten deelneming 9 6. Liquidatieverlies 9 blz. OMZETBELASTING 7. Voorbelasting op benzine 9 SOCIALE VERZEKERINGEN 8. Verzekeringsplicht 1 9. Verzekeringsplicht buitenlanders 1 ARBEIDSRECHT 1. Internetgebruik Vermindering arbeidsduur Eénzijdige degradatie 1 VARIA 13. Marktrente Indexcijfers Massaal bezwaar Fiscale boetes Stimuleringsregeling vacaturevervulling 11

4 I.4. I.4.I Investeringsaftrek Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen 2. en De tabel voor de investeringsaftrek ziet er als volgt uit voor het jaar 23: Bij jaarinvesteringen van Investeringsaftrek doch niet bedraagt de aftrek % 25% 22% 19% 16% 13% 1 1% 8% 5% 3% % Geen investeringsaftrek kan worden geclaimd over investeringen in bedrijfsmiddelen < 457, woonhuizen, verhuurde roerende en onroerende zaken, personenauto's, goodwill, concessies en vergunningen. Indien de bedrijfsmiddelen binnen een termijn van 5 jaar worden vervreemd of van bestemming veranderen (van eigen gebruik naar verhuur) dient er desinvesteringsbijtelling plaats te vinden. De drempel voor de desinvesteringsbijtelling bedraagt 2. (22: 1.9). I.4.2 Energieinvesteringsaftrek (ElA) Met ingang van I januari 1997 is een energieinvesteringsaftrek ingevoerd voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De minister heeft een lijst opgesteld waarop de bedrijfsmiddelen staan vermeld die voor aftrek in aanmerking komen. Onder investeringskosten worden tevens opgenomen de advieskosten die op die investering betrekking hebben. Het maximale energieinvesteringsbedrag waarover aftrek wordt verleend is 13 miljoen euro (22: 99 miljoen euro).vraag uw adviseur naar de lijst. Om in aanmerking te komen voor de aftrek is een verklaring van het Ministerie van Economische Zaken nodig. Investeringen door een samenwerkingsverband worden voor het gehele samenwerkingsverband bij elkaar geteld. De energieinvesteringsaftrek kan samenlopen met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen. Energieinvesteringen komen niet langer voor vervroegde afschrijving in aanmerking. I.4.3 Milieuinvesteringsaftrek (MIA) Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als milieuinvesteringen hebben recht op milieuinvesteringsaftrek. Indien de investeringen meer bedragen dan 2. (22: 1.9) bedraagt de milieuinvesteringsaftrek: voor milieuinvesteringen die behoren tot categorie 1: 4%, en voor milieuinvesteringen die behoren tot categorie 2: 3%, en voor milieuinvesteringen die behoren tot categorie 3: 15%. Indien de ondernemer voor de bedrijfsmiddelen kiest voor de energieinvesteringsaftrek dan kan er geen aanspraak op de milieuinvesteringsaftrek worden gedaan.wel is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing. Binnen 3 maanden moet melding worden gedaan bij het Bureau Investeringsregelingen willekeurige afschrijvingen. De melding hoeft per I januari 23 niet meer te zijn voorzien van een accountantsverklaring. II. II. I INKOMSTEN UITARBEID Arbeidskorting Bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid, winst uit onderneming en loon, of resultaat uit een of meer werkzaamheden bedraagt de arbeidskorting in 23 maximaal II.2 Reiskostenvergoeding (algemeen) De aftrek voor 23 bedraagt: Energieinvesteringsaftrek Bij investeringen van: 2. doch niet bedraagt de aftrek % 55,% Reiskosten niet per openbaar vervoer. Het reiskostenforfait is van toepassing indien een belastingplichtige regelmatig, tenminste een maal per week, pleegt te reizen van zijn woning of verblijfplaats naar de arbeidsplaats. Er is zeker sprake van regelmatig woonwerkverkeer indien in een jaar tenminste 6 dagen van de woning naar de arbeidsplaats is gereisd, danwel indien op 2 achtereenvolgende werkdagen van de woning naar dezelfde arbeidsplaats wordt gereisd.

5 Indien een werknemer op tenminste 4 dagen per week van woning naar werk heen en weer pleegt te reizen, kan een onbelaste vergoeding worden verstrekt (op jaarbasis) voor het jaar 23 van: Enkele reisafstand woonwerkverkeer 1 km 115 km 1 52 km 2 km Maximum vrijgestelde vergoeding Indien op 1,2 of 3 dagen per week wordt gereisd dan wordt de vergoeding evenredig verminderd. II.3 Reiskostenvergoeding (openbaar vervoer) De werkgever mag de kosten van het reizen per openbaar vervoer aan de werknemer vergoeden indien de werknemer de vervoerbewijzen overhandigt en de werkgever deze per belastingplichtige administreert. Daar bovenop mag de werkgever een onbelast bedrag van 91 (22: 91) per jaar verstrekken. Indien geen plaatsbewijzen zijn overgelegd mag de werkgever slechts de onder 11.2 vermelde bedragen vergoeden. II.5 Autokostenfictie Werknemers die een auto van de werkgever ter beschikking hebben dienen voor het privegebruik van de auto een percentage van de oorspronkelijke cataloguswaarde bij het inkomen te tellen.voor auto's van 15 jaar en ouder wordt de bijtelling berekend over de waarde van de auto in het economische verkeer. De kosten voor het privegebruik die voor rekening komen van de belastingplichtige worden in mindering gebracht op de bijtelling.als de bijdragen groter zijn dan de bijtelling, leidt het meerdere niet tot een aftrekpost. Indien de werknemer minder dan 8. km prive per jaar rijdt en hij de hoogste bijtelling wil voorkomen dan dient een deugdelijke kilometeradministratie te worden gevoerd waaruit blijkt hoeveel kilometers de werknemer op jaarbasis met de auto voor privedoeleinden heeft gereden. Met ingang van I januari 22 wordt 1/3 deel van de kilometers, doch ten hoogste 5.5 kilometer, woon/werkverkeer als prive aangemerkt: indien de enkele afstand van woning naar werk minder dan 1 km bedraagt, het meerdere boven de 3 km indien de afstand woningwerk meer bedraagt dan 3 km. II.4 Reisaftrek De tabel voor de bijtelling is als volgt: Er is met ingang van 21 alleen ruimte voor aftrek van reiskosten woonwerkverkeer indien wordt gereisd met het openbaar vervoer.voor de aftrek gelden een aantal voorwaarden: openbaarvervoerverklaring, enkele reisafstand minimaal 1 kilometer, belastingplichtige moet regelmatig heen en weer reizen. De bedragen voor het jaar 23 zijn als volgt: (enkele) reisafstand 1 km 115 km 152 km 23 km 34 km 45 km 56 km 67 km 78 km 8 km aftrek per jaar 4 dagen per week Indien de belastingplichtige 3, 2 of I dag(en) per week pleegt te reizen wordt de aftrek gesteld op 3 /4, '/2 respectievelijk 'A van de hiervoor vermelde bedragen. Bij afstanden groter dan 9 kilometer:,2 per kilometer (22:,19 km). De reisaftrek bedraagt nooit (22: 1.711). Bijtelling vanwege privegebruik auto 23 Privekilometers minder dan Bijtelling % 1% 15% 2% 25% Met ingang van 21 geldt de bijtelling ook voor bestelauto's. Bestelauto's kunnen met ingang van I januari 22 in drie categorieen worden verdeeld: Bestelauto's die door aard of inrichting nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor vervoer van goederen. De werkelijk gereden privekilometers moeten tegen de werkelijke kilometerprijs worden bijgeteld. Bestelauto's waarbij het privegebruik wordt beperkt door aard of inrichting ervan. Hiervoor is de bijtelling tenminste 1%, tenzij 1. kilometer prive wordt gereden naast het woonwerkverkeer. Indien een dergelijke bestelauto alleen voor zakelijk en woonwerkverkeer (dit geldt dan ook als zakelijk) wordt gebruikt, kan volstaan worden met een bijtelling van 2,5% over maximaal 18.. Er is geen privegebruik toegestaan. Overige bestelauto's. Hiervoor gelden dezelfde forfaitaire bijtellingen als voor personenauto's.

6 II.6 Fictief salaris aanmerkelijk belanghouders De belastingplichtige die feitelijk arbeid verricht voor een vennootschap, dan wel vermogensbestanddelen ten beschikking stelt aan een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang bezit, dient per vennootschap een ree'el salaris op te nemen.als dit niet gebeurt wordt het salaris fictief vastgesteld.voor 23 is her fictieve salaris vastgesteld op per jaar (22: ). Afwijkingen van dit loon zijn, zowel naar boven als naar beneden mogelijk, indien aantoonbaar is, dat het gebruikelijke salaris anders is, er in deeltijd wordt gewerkt, er uitsluitend sprake is van vermogensbeheer of als er andere werknemers zijn die aanmerkelijk meer verdienen. Op grond van deze regeling zal de inspecteur dit alleen corrigeren indien het ree'le inkomen 3% afwijkt van hetgeen gebruikelijk is. Ill III. I INKOMSTEN UIT EIGENWONING Eigenwoningforfait Eigenaren van een woning die bestemd is voor eigen bewoning dienen de huurwaarde van de woning bij nun inkomen te tellen. Het eigenwoningforfait is van toepassing op woningen die als hoofdverblijf dienen. De bijtelling is gebaseerd op de vrije verkoopwaarde van het woonhuis, zoals deze is vastgesteld in het kader van dewetwaardering Onroerende Zaken (WOZ). Het eigenwoningforfait is als volgt vastgesteld en bedraagt maximaal 8.2 (22: 8.): De waarde wordt bepaald op de vastgestelde WOZwaarde per II1999 die geldt voor de periode WOZwaarde III Kamerverhuur 23 doch niet ,%,3%,45%,6%,8% Belastingplichtigen die een of meer kamers verhuren en hiervoor een vergoeding voor huur en bijkomende kosten ontvangen van maximaal (22: 3.493) hoeven over de vergoeding geen inkomstenbelasting te betalen. Indien de vergoeding meer bedraagt dan (22: 3.493) dan geldt er geen vrijstelling. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat huurder en verhuurder op hetzelfde adres staan ingeschreven in het bevolkingsregister, dat de kamer deel uitmaakt van de woning die de belastingplichtige tot hoofdverblijf dient, en dat de kamer geen zelfstandige woning vormt. Bij kamerverhuur blijft de eigen woning geheel onder de eigen woning regeling vallen. BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN IV. I Bezittingen en schulden De vermogensrendementheffing houdt in dat uw bezittingen minus uw schulden worden onderworpen aan een heffing van 3% belasting over een fictief rendement van 4%. In beginsel is al uw vermogen belast in box 3 met uitzondering van de eigen woning (box I), de schulden op de eigen woning, het ondernemingsvermogen (box I) en vermogen in aanmerkelijk belang aandelen (box 2). Eveneens worden ter beschikking gesteld vermogen (box I) alsmede vrijgestelde vermogensbestanddelen niet meegenomen in de bepaling van uw vermogen in box 3. De hoogte van uw belast vermogen is het gemiddelde vermogen in een jaar. Dit wil zeggen dat het eindvermogen en het beginvermogen worden opgeteld en gedeeld door twee. IV.2 Niet tot de rendementsgrondslag behorende bezittingen Kunst en wetenschappelijke voorwerpen, tenzij deze als belegging worden gehouden (minimaal 7%). Bossen, natuurterreinen en landgoederen vallend onder de Natuurschoonwet. Rechten op roerende zaken krachtens erfrecht, voorzover deze voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Bepaalde rechten: Rechten op kapitaalsuitkeringen die uitsluitend kunnen plaatsvinden bij ziekte, invaliditeit of ongeval. Rechten op termijnen van een in termijnen te ontvangen overdrachtsprijs van een aanmerkelijk belang pakket. Roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. IV.3 Vrijstellingen Vrijgesteld zijn: Maatschappelijke beleggingen tot een bedrag van ( ) per belastingplichtige. Beleggingen in durfkapitaal tot een bedrag van (22: ) per belastingplichtige. Werknemersspaarregelingen. Voor kapitaalverzekeringen kan op grond van het overgangsrecht een vrijstelling gelden.

7 V HEFFINGSKORTINGEN EN TARIEVEN V.3 Teruggaafgrens V.I Heffingskortingen Heffingskortingen 23 Algemene heffingskorting Arbeidskorting (maximaal) Aanvullende arbeidskorting oudere werknemers: 57, 58 of 59 jaar 6 of 6 1 jaar 62 of ouder Kinderkorting Aanvullende kinderkorting: inkomen lager dan (22: 25.74) verhoging bij 3 of meer kinderen inkomen lager dan (22: 28.96) Combinatiekorting Alleenstaandeouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting (maximaal) Ouderenkorting Aanvullende ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Kcrting maatschappelijk beleggen Korting beleggen in durfkapitaal Toetrederskorting: le jaar 2e en 3e jaar V.2 Tarieven Personen jonger dan 65 jaar ,3% 1,3% De belastingtarieven inclusief premies volksverzekeringen voor box I zijn als volgt. Tarieven 23 jonger dan 65 jaar inkomen box inkomen box doch niet Tarieven jaar en ouder doch niet Personen van 65 jaar en ouder 32,35% 37,85% 42,% 52,% 14,45% 19,95% 42,% 52,% ,3% 1,3% De grens voor teruggaaf van inkomstenbelasting bedraagt zowel in 23 als in VI VI. I LOONBELASTING Telefoon Voor een door de werkgever ter beschikking gestelde eerste telefoon dient 273 (22: 273) bij net loon te worden geteld in verband met het privegebruik. Indien het werkelijke privegebruik van de telefoon meer bedraagt dan 454 (22: 454) per jaar, dan dient het werkelijke bedrag bij het loon te worden geteld. Het werkelijke gebruik is inclusief de abonnementskosten. De waarde van een tweede telefoon die ter beschikking wordt gesteld kan geheel vrij vergoed of verstrekt worden indien de telefoon (nagenoeg) geheel, dit is voor minimaal 9%, voor de dienstbetrekking wordt gebruikt. Voor een eerste abonnement dat voorziet in meerdere aansluitingen of nummers (ISDN) wordt met ingang van 22, mits het zakelijk belang van bijkomstige aard is, de waarde gesteld op 19,59 (22: 18,15) per maand. VI.2 Reiskosten Indien de werkgever aan werknemers een OVjaarkaart verstrekt dan wordt voor het privegebruik van de OVjaarkaart een bedrag per jaar bij het loon geteld van: I e klas 82 (22: 82) 2 e klas 54 (22: 54) De waarde van een maandtrajectkaart openbaar vervoer wordt op nihil gesteld. Vergoedingen op basis van openbaar vervoer zijn slechts onbelast indien de plaatsbewijzen bij de loonadministratie worden bewaard. VI.3 Autokostenvergoeding Zakelijk gereden kilometers, niet zijnde woonwerkverkeer met een priveauto mogen onbelast worden vergoed tegen,28 (22:,28) per kilometer. VI.4 Spaarloonregeling Werknemers mogen ten laste van het brutoloon een vast bedrag per jaar belastingvrij sparen.voor 23 bedraagt het maximale bedrag van het spaarloon 613 (22: 788). Het gespaarde loon dient op een geblokkeerde rekening van de werknemer te worden Het belastingtarief in box 2 bedraagt 25%. Het belastingtarief in box 3 bedraagt 3% (over een forfaitair rendement van 4%).

8 gestort. Opname van het gespaarde bedrag is uitsluitend mogelijk na verloop van 4 jaar en tussentijds voor specifieke doeleinden. Geblokkeerd spaarloon dat in 1999 en 2 is opgebouwd, mag vervroegd vanaf I januari 23 belastingvrij worden opgenomen. Geblokkeerd spaarloon dat vanaf I januari 21 is opgebouwd, blijft volgens de normale regels geblokkeerd. De inhoudingsplichtige is over het ingehouden spaarloon 15% (15%) loonbelasting verschuldigd. De spaarloonregeling dient aan het voltallige personeel te worden aangeboden. De directeurgrootaandeelhouder (DGA) en diens meewerkende echtgeno(o)t(e) mogen ook met de spaarloonregeling meedoen tenzij de DGA met partner of naaste familie voor tenminste l/3e deel aandeelhouder is en enig werknemer. VII VII. I VENNOOTSCHAPSBELASTING Tarieven Over de fiscale winst wordt, na verrekening van verliezen, 29% (22: 29%) vennootschapsbelasting geheven over de eerste (22: ), en 34,5% (22: 34,5%) over het meerdere. INKOMSTENBELASTING/ LOONBELASTING I. FISCALE EMIGRATIE De belastingdienst heeft geconstateerd dat ondernemers, die willen emigreren en in het buitenland een nieuwe onderneming beginnen, proberen directe belastingheffing over de meerwaarde van hun Nederlandse onderneming te voorkomen door deze in te brengen in een BV, die vervolgens (het belang bij) de onderneming overdraagt aan een derde. In een besluit geeft de staatssecretaris aan, op welke wijze in voorkomende gevallen kan worden opgetreden tegen ongewenste vormen van belastingvermijdend gedrag. Onderscheid wordt gemaakt tussen de gevallen waarbij de onderneming ruisend is ingebracht en de gevallen waarin dat geruisloos is gedaan. In geval van een ruisende inbreng kan voor de stakingswinst een lijfrente zijn bedongen bij de BV.AIs de BV niet de voortzettende ondernemer is, bijvoorbeeld omdat al vaststaat dat de onderneming aan een ander zal worden overgedragen, kan de BV niet als verzekeraar voor de lijfrente fungeren. Bij emigratie van de ondernemer kan een conserverende aanslag in verband met lijfrentepremieaftrek worden opgelegd.wordt de onderneming overgedragen tegen een winstrecht, is het standpunt dat de band met de onderneming is verbroken. Op grond daarvan wordt over de waarde van het winstrecht belasting geheven. Bij een geruisloze inbreng zal in voorkomende gevallen getracht worden aan te tonen, dat van meet af aan de bedoeling is de onderneming aan een derde over te dragen. Dan zal toepassing van de faciliteit geweigerd worden. 2. BRUTERING NETTO LONEN Brutering van nettoloonbetalingen moet bij het vaststellen van een naheffingsaanslag loonbelasting achterwege blijven als niet vaststaat dat de werkgever de loonbelasting niet kan of zal verhalen op de werknemers aan wie de betaling is gedaan. Dat is het oordeel van de Hoge Raad in een zaak, waarin een werkgever aan vier directieleden en een aantal personeelsleden betalingen had gedaan, die niet in de loonadministratie waren verantwoord. De omvang van de betalingen aan de directieleden was duidelijk; de mogelijkheid van verhaal van loonbelasting was niet uitgesloten.voor de betalingen aan het overige personeel was verhaal wel uitgesloten, omdat de netto betaling als cadeau was aangemerkt. Het Hof in Amsterdam had ten onrechte brutering voor de gehele naheffingsaanslag toegestaan. Hof Den Haag moet de zaak nu verder afdoen. 3. VERGOEDING REISKOSTEN In een besluit geeft de Staatssecretaris van Financien uitleg over de mogelijkheden van het betalen van een reiskostenvergoeding door een werkgever aan zijn werknemers c.q. de gebruikmaking van de reisaftrek door een werknemer. Voor de reisaftrek is een openbaar vervoerverklaring vereist. Dat hoeft geen Nederlandse verklaring te zijn. Als bijvoorbeeld met een Belgische openbaar vervoerinstelling wordt gereisd, dan volstaat voor reisaftrek een verklaring van die vervoerder.als een trajectkaart openbaar vervoer door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt voor een ruimer traject dan van woonplaats naar werkplaats, dan is niet de waardering op nihil van toepassing, maar de waardering op 54 resp. 82 (tweede resp. eerste klas). Ziet de trajectkaart op een ander traject dan het woonwerktraject, dan moet de verstrekking op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Ook in het geval waarin de werkgever de kaartjes voor het openbaar vervoer zelf koopt voor de werknemers mag een vrije vergoeding voor aanvullende kosten van 91 per jaar worden verstrekt. De vergoedingen, die een werkgever aan zijn werknemers voor reizen per eigen brommer, scooter, snorfiets of motorfiets mag verstrekken, zijn afhankelijk van de kwalificatie van het vervoer.voor regelmatig woonwerkverkeer gelden de bedragen volgens de forfaitaire regeling.voor andere zakelijke kilometers geldt voor brommers, scooters en snorfietsen een bedrag van,1 per kilometer en voor motorfietsen

9 een bedrag van,28 per kilometer, zonder dat voor die bedragen een nadere onderbouwing nodig is. In voorkomende gevallen kan dus een hogere vergoeding worden gegeven, mits voldoende onderbouwd. 4. PROJECTONTWIKKELING INKOMSTEN UIT ARBEID Een zoon probeert in samenwerking met enkele vrienden het voormalige bedrijfspand van zijn vader te verkopen. Dat lukt niet.vervolgens besluiten de betrokkenen om zelf als projectontwikkelaar op te treden door het bedrijfspand te laten slopen en op de grond woningen te laten bouwen. Daarvoor wordt een architect in de arm genomen. Diens plannen worden aan een makelaar voorgelegd ter beoordeling van de verkoopbaarheid. Uiteindelijk wordt met het geheel een voordeel behaald van / 38., te verdelen over de vier participanten. De opbrengst wordt niet in de aangifte verwerkt. Uiteindelijk volgt een navorderingsaanslag. In geschil is of de opbrengst als inkomsten uit arbeid belast is of als onbelaste vermogenswinst kan worden aangemerkt. Daarnaast is in geschil of de inspecteur bij navordering wel een nieuw feit had, omdat er door een ambtgenoot van een andere inspectie met een van de andere participanten over het project was gecorrespondeerd en een onderzoek had plaatsgevonden.volgens Hof Arnhem is er een nieuw feit, omdat de inspecteur niet op de hoogte hoefde te zijn van de activiteiten van zijn collega, in ieder geval niet tot het moment van afronding van diens onderzoek. Gezien het geheel van feiten is het Hof van mening, dat de projectontwikkeling is verricht in het economische verkeer en dat een positieve opbrengst te verwachten was en werd nagestreefd. Dat heeft tot gevolg dat de opbrengst belast is. Wel is de boete verlaagd, omdat van opzet geen sprake is maar wel van grove schuld. De participant had aan de belastingdienst kunnen vragen wat de fiscale gevolgen van zijn handelen waren, maar had dat niet gedaan. last heeft van de wetswijziging. Over de aftrekbaarheid van aankoopkosten van een buitenlandse deelneming loopt een procedure voor het Europese Hof van Justitie. Bij toewijzing in die zaak zijn de budgettaire gevolgen voor Nederland nog groter. 6. LIQUIDATIEVERLIES Na het staken van haar onderneming heeft een BV de vordering, die zij heeft op een 1%dochtermaatschappij afgewaardeerd wegens de slechte vermogenspositie van de dochter. Dat leidt tot een verlies bij de BV. De afgewaardeerde vordering wordt vervolgens in hetzelfde jaar gestort op een nieuw uitgegeven aandeel van de dochter. Daardoor realiseert de BV winst tot het bedrag van de afwaardering, zodat per saldo het resultaat van deze transacties neutraal is. Als gevolg van deze handelingen is het opgeofferde bedrag voor de deelneming in de dochter verhoogd met de nominale waarde van de vordering tot een bedrag van / 17 miljoen.vervolgens worden de aandelen in de BV verkocht. Enkele jaren later wordt de dochterbv geliquideerd. De BV wil het liquidatieverlies, bestaande uit het opgeofferde bedrag verminderd met de liquidatieuitkering ten laste van haar resultaat brengen. Dat wordt, volgens Hof Den Haag terecht, geweigerd. De enige waarde van de dochtermaatschappij, die geen activiteiten meer ontplooide, was het opgeofferde bedrag en de mogelijkheid een liquidatieverlies te claimen. De BV zelf verrichtte al enkele jaren geen activiteiten meer. Dat betekent dat het verlies op de dochter toen al aanwezig was. Oude verliezen van BV's met stilgelegde ondernemingen zijn na overdracht van de aandelen niet verrekenbaar met nieuwe winsten. Dat gold ook voor het liquidatieverlies op de deelneming. OMZETBELASTING VENNOOTSCHAPSBELASTING 5. AANKOOPKOSTEN DEELNEMING In reactie op het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 22, waarin de aftrek van aankoopkosten van een binnenlandse deelneming werd toegestaan, heeft de staatssecretaris in een brief aan detweede Kamer aangekondigd om budgettaire reden met reparatiewetgeving te komen.vanwege de terugwerkende kracht, die het arrest heeft voor de aftrekbaarheid van aankoopkosten zal die wetgeving eveneens terugwerkende kracht krijgen. De staatssecretaris is van mening, dat terugwerkende kracht van de wetswijziging acceptabel is, omdat slechts een beperkte groep profiteert van de gevolgen van het arrest en dus 7. VOORBELASTING OP BENZINE Indien werknemers een auto van de zaak rijden en tanken op een door de leasemaatschappij verstrekte tankpas dan kan het zomaar gebeuren dat de voorbelasting op de levering van de benzine niet meer verrekenbaar is indien de factuur niet op naam van de werkgever staat. De benzine wordt dan geacht aan de automobilist geleverd te zijn.volgens het Europese Hof van Justitie krijgt de automobilist de macht over de geleverde benzine en mag de leasemaatschappij die de benzine in rekening brengt bij de werkgever de voorbelasting niet verrekenen. Door deze uitspraak wordt de verrekening van omzetbelasting in een heel andere context gezet, het machtscriterium is nog nooit uitgangspunt geweest. Of deze uitspraak gevolgen heeft zal in de nabije toekomst duidelijk worden. U doet er goed aan bij het tanken om een BTWbon te vragen.

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent...

De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... De nieuwe cijfers voor het jaar 2010... 3 Tarieven in box 1... 3 Tarief als u nog geen 65 jaar bent... 3 Tarief als u 65 jaar bent... 3 Tarief in het jaar van 65 worden... 4 Tarief in box 2... 4 Verliesverrekening

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010

Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Fiscaal zakboekje geldig vanaf januari 2010 Deze uitgave geeft u een globaal inzicht in de voor de verzekeringspraktijk van belang zijnde fiscale en sociaalrechtelijke wetgeving voor het jaar 2010. Hoewel

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Zakendoen is best leuk

Zakendoen is best leuk Editie 2013-02 Zakendoen is best leuk maar je kunt niet alles tegelijk www.accountants.nl ~;...,...r '~. ~----.. -, a A~l&!li""r ' I JUNI/JULI 2013 LOON- /INKOMSTENBELASTING LOON- I INKOMSTE.NBE.LASTING

Nadere informatie