Secundaire arbeidsvoorwaarden en huisregels Woningstichting Ons Doel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundaire arbeidsvoorwaarden en huisregels Woningstichting Ons Doel 2014-2015"

Transcriptie

1 Secundaire arbeidsvoorwaarden en huisregels Woningstichting Ons Doel Versie 1.2 d.d. 10 april

2 Inleiding Voor je ligt een complete set van de secundaire arbeidsvoorwaarden en de huisregels zoals die door de bestuurder en het managementteam zijn vastgesteld, nadat de OR zich schriftelijk met de inhoud akkoord heeft verklaard. We hebben ervoor gekozen de cao-structuur door te voeren in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit scheelt je soms een hoop zoekwerk. Wil je weten of er nog een aanvulling is op artikel 6 van de cao, kijk dan bij hoofdstuk 6 in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Staat er in de secundaire arbeidsvoorwaarden bij een (sub)hoofdstuk een streepje, dan volgt Ons Doel dus de cao en zijn er geen aanvullingen. Het Arbo beleidsplan zit hier niet bij. Dit plan vind je terug in een aparte map bij Cindy. CAO Waar in deze secundaire arbeidsvoorwaarden gesproken wordt over de CAO wordt bedoeld de laatst geldende CAO Woondiensten. Deze versie van de secundaire arbeidsvoorwaarden is gebaseerd op CAO Woondiensten Deze loopt tot 1 januari De CAO Woondiensten 2014 is op dit moment nog niet bekend. 2

3 Secundaire arbeidsvoorwaarden 3

4 Secundaire Arbeidsvoorwaarden Inleiding Huisregels Peildatum CAO 1. Werking, definities en looptijd secundaire arbeidsvoorwaarden 1.1 Algemene bepalingen 1.2 Kader- en vangnetbepalingen 1.3 Definities van de gebruikte termen 1.4 Commissie CAO-zaken 1.5 Geschillenprocedure Handboek 1.6 Interne geschillencommissie Handboek 1.7 Commissie Gelijkstelling Werkgevers 1.8 Looptijd CAO 2. De arbeidsrelatie 2.1 Aangaan van de arbeidsovereenkomst 2.2 Deeltijdarbeid 2.3 Algemene verplichtingen 2.4 Andere werkzaamheden 2.5 Nevenwerkzaamheden 2.6 Plaatsvervanging 2.7 Uitzendwerk 2.8 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst op AOW-gerechtigde leeftijd 2.9 Opzegtermijn werknemer 2.10 Opzegtermijn werkgever 2.11 Uitkering bij overlijden 2.12 Aanvulling WW bij onvrijwillig ontslag 2.13 Schadeloosstelling wegens inkrimping of interne reorganisatie 2.14 Fusie, liquidatie, inkrimping, reorganisatie of afstoting van taken 2.15 Vacatures 4 3. Werktijden urige werkweek 3.1 werktijden algemeen 3.2 Normale werktijden van de onderneming 3.3 Verschoven werktijden 3.3 afwijkingen 3.4 Zelfroosteren 3.4 (flexibele) Werktijden

5 3.5 Overwerk 3.5 overwerk algemeen 3.5 bewaking vergoeding 3.6 Toeslag voor het werken buiten de normale werktijden van de onderneming 3.7 Bereikbaarheidsdienst 3.8 Bereikbaarheidsdienst 3.8 bereikbaarheidsdienst algemeen 3.8 beëindiging medewerking bereikbaarheidsdienst 3.8. verantwoordelijkheid rooster vergoeding 4. Functie-indeling, salaris en beoordelen 4.1 Functie-indeling handboek 4.1 algemeen 4.1 openbaarheid 4.1 wijze van betalen 4.1 moment van betalen 4.1 voorschot 4.1 voorschot op het salaris 4.1 terugvordering voorschot 4.1 overzicht 4.2 Structurele loonsverhoging 4.3 Instapsalaris nieuwe instromers 4.4 Reguliere salarisschalen 4.5 Garantie- en overgangsmaatregelen IMF-Handboek 4.6 Salarisgroei 4.7 Salarisgroei met een beoordelingssysteem (kaderbepaling) 4.8 Salarisgroei met een beoordelingssysteem (vangnetbepaling) 4.9 prestatiemanagementsysteem (driegesprekkencyclus) groei individuele salaris 4.10 Subsidieregeling 4.11 Gratificatie 4.11 gratificatie bij bijzonder dienstverband 4.11 overige uitkeringen 4.11 eindejaarsuitkeringen 4.11 bijzondere beloning 5

6 5. Ziekte en arbeidsongeschiktheid 5.1 Loondoorbetaling bij ziekte 5.2 Arbeidsongeschiktheid volgens de WIA 5.3 Arbeidsongeschiktheid volgens de WAO 5.4 Premies arbeidsongeschiktheid 5.5 Re-integratie 6. Faciliteiten voor werknemers 6. gebruik faciliteiten 6. algemeen 6. onderhoudscontracten, abonnementen en verzekeringen 6. niet-nakoming 6. instemming met de voorwaarden 6. masseur 6. bedrijfsauto 6.1 Functiegebonden kostenvergoeding (kaderbepaling) 6.2 functiegebonden kostenvergoeding (vangnetbepaling) 6.2 reiskosten 6.2 maaltijden 6.2 overnachting 6.2 reiskostenvergoeding sollicitanten 6.2 fietsplan en fietsvergoeding ongevallenverzekering gebruik eigen fiets of bromfiets voor werk gebruik eigen auto voor werk 6.3 Verhuiskostenregeling (kaderbepaling) 6.4 Verhuiskostenregeling (vangnetbepaling) 6.5 Ongevallenverzekering (kaderbepaling) 6.6 Ongevallenverzekering (vangnetbepaling) 6.7 Reiniging kleding 6.8 Arbeidsomstandigheden 6 7. Vakantie, vakantietoeslag en feestdagen 7. algemeen 7.1 Vakantie 7.1 Vakantie 7.2 Extra bovenwettelijke vakantie uren 7.3 Opbouwen vakantie 7.3 collectieve vakantie 7.4 Opnemen vakantie 7.5 Collectieve vakantie

7 7.6 Verrekening bij einde dienstverband 7.7 Zon- en feestdagen 77 zon- en feestdagen 7.8 Vakantietoeslag (kaderbepaling) 7.9 Vakantietoeslag (vangnetbepaling) 7.9 vakantietoeslag 8. Buitengewoon verlof 8. kortdurend zorgverlof 8. jonge vader verlof 8. Verlof voor vak examens 8. Prestatieverlof 8.1 Verlof bij overlijden 8.1 verlof bij overlijden 8.2 Verlof voor regelen van een uitvaart 8.3 Verlof bij ziekenhuisopname en arts bezoek 8.4 Verlof bij verhuizing 8.5 verlof voor vergaderingen verlof voor vergaderingen 9. Woondiensten Cafetaria Systeem 9.1 Woondiensten Cafetaria Systeem 9.2 Definities Woondiensten Cafetaria Systeem 9.3 Deelname aan het Woondiensten Cafetaria Systeem 9.4 Bronnen en doelen 9.5 Uitgangspunten Woondiensten Cafetaria Systeem 9.6 Procedure Woondiensten Cafetaria Systeem 9.7 Salaris als bron 9.8 Fiscale, sociale-verzekeringsrechtelijke en pensioenaspecten 9.9 Vakantie-uren als doel 9.10 Levensloopregeling 9.11 Verrekening van bronnen en doelen bij einde dienstverband 10. Loopbaanontwikkeling 10.1 Functiegebonden scholing of training 10.1 Studiekosten 10.2 Loopbaanwijzer 10.2 Loopbaanbegeleiding 10.3 Algemene bepalingen individueel loopbaanontwikkelingsbudget 10.4 Loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers vijf jaar of langer in dienst op 1 januari Loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers korter dan vijf jaar in dienst op 1 januari

8 10.6 Loopbaanontwikkelingsbudget van werknemers in dienst gekomen op of na 1 januari Fiscale en sociale-verzekeringstechnische aspecten loobaanontwikkelingsbudget 10.8 Einde dienstverband en het loopbaanontwikkelingsbudget 10.9 Extra roostervrije uren 55+ werknemer FLOW 11. Medezeggenschap en faciliteiten voor vakbondswerk 11.1 verlof voor vakbondsleden 11.2 werkgeversbijdrage voor scholings- en vormingswerk 11.3 de ondernemingsraad 11.4 vacature raad van commissarissen 12. Pensioenen 12.1 Flexpensioen 12.2 Flexpensioenpremieverdeling Pensioenen 12.3 Compensatie 12.4 Overgangs- en ingroei- VUT-regeling 12.5 Pensioenpremieverdeling Invulling kaderbepalingen door werkgever en ondernemingsraad 13.1 Uitgangspunten 13.2 Ingangsdatum, einddatum, nawerking en vervallen grondslag 13.3 Procedure 8

9 CAO hoofdstuk 1 Werking, definities en looptijd secundaire arbeidsvoorwaarden Datum : februari 2014 CAO Hoofdstuk 2 Arbeidsrelatie Datum : februari 2014 CAO Hoofdstuk 3 Werktijden Datum : februari urige werkweek Aanvulling op 3.1 Werktijden algemeen De werkgever kan, indien het bedrijfsbelang dat wenselijk maakt, andere werktijden vaststellen. Een voorstel hiertoe moet ten minste drie maanden voor de gewenste datum van inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan alle (betreffende) werknemers. Het voorstel behoeft de instemming van de Ondernemingsraad c.q. de betrokken werknemers. 3.2 Normale werktijden van de onderneming Aanvulling op 3.2 Binnentemperatuur Indien de binnentemperatuur, gemeten op de arbeidsplaats, gedurende twee achtereenvolgende dagen, over een periode van ten minste twee uur, het niveau van 30 graden bereikt heeft, kunnen direct afwijkende werktijden vastgesteld worden. De dienstverlening aan bewoners mag hiervan geen schade ondervinden. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, deelt betrokkene dit mede aan zijn/haar hoofd van de afdeling of de directeur-bestuurder. In onderling overleg wordt vervolgens een beslissing genomen omtrent: de afwijkende arbeidstijd; de duur van de maatregel; het, zo mogelijk, tijdelijk verplaatsen van de arbeidsplaats. 3.3 Verschoven werktijden Aanvulling op 3.3 Afwijkingen Van medewerkers wordt, qua arbeidstijd, nogal eens de nodige flexibiliteit gevraagd (bijwonen vergaderingen in avonduren e.d.). Onder andere de invloed van externe omstandigheden maakt dit noodzakelijk. Het is niet altijd mogelijk dit exact te registreren. Aanzienlijke afwijkingen worden wel geregistreerd. Desondanks blijft het tot op zekere hoogte een kwestie van geven en nemen. 9

10 3.4 Zelfroosteren Aanvulling op 3.4 (flexibele) Werktijden De normale arbeidsdag ligt tussen en uur. Er is een middagpauze van een half uur tussen uur uur., óf een pauze van minimaal een half uur na een arbeidsduur van meer dan 51/2 uur (voor deeltijdwerkers).pauzes zijn in overeenstemming met de Arbowetgeving. 1. De arbeidstijd is maximaal 40 uur per week. 2. De openingstijden van Ons Doel zijn maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en en vrijdag tussen 8.30 en uur. 3. Medewerkers maken afspraken over hun werktijden en dagen met hun leidinggevende. In functies waarbij medewerkers rechtstreeks diensten verlenen aan huurders tijdens de openingstijden, zijn de werktijden zodanig afgestemd dat per functie de diensten tijdens de openingstijden geleverd kunnen worden. Van medewerkers kan gevraagd worden in het bedrijfsbelang incidenteel van de afgesproken werktijden af te wijken. Vrijwillige bijeenkomsten, zoals een kerstlunch of een sinterklaasviering, geven geen aanleiding voor compensatie van deze uren. 4. Thuiswerken is nooit structureel, maar kan incidenteel overeengekomen worden met de direct leidinggevende. 5. De gekozen werkdagen worden vastgelegd in een vernieuwde arbeidsovereenkomst en gelden voor één jaar. Uiteraard kan met wederzijds goedvinden de afspraak over uren en dagen na dit jaar weer worden verlengd. 6. De directeur bestuurder neemt via de arbeidsovereenkomst kennis van de gemaakte afspraken. In voorkomende gevallen kan hij de gemaakte afspraken terugdraaien. 10 Toelichting De verruiming van de normale arbeidsdag betekent dat men tussen uur en 9.30 uur kan beginnen en tussen uur en uur weer kan ophouden. Ook op vrijdag. Werkdagen van negen uur zijn in overleg met de leidinggevende ook mogelijk. Een arbeidstijd van 40 uur per week maakt het mogelijk om bij een 36-urige werkweek afwisselend 32 en 40 uur te werken. De openingstijden staan niet ter discussie. Het is in de eerste plaats aan de werknemer en zijn direct leidinggevende om afspraken te maken over de werktijden. Bij functies zoals receptioniste, medewerker Wonen of medewerker klachtenen muta-tieonderhoud moet tijdens de openingstijden van Ons Doel tenminste één medewerker beschikbaar zijn. Als iemand een vast dag vrij heeft kan incidenteel gevraagd worden of hij/zij voor een bijzondere bijeenkomst terugkomt. Thuiswerken is mogelijk als het werk het toelaat. Structurele afspraken over thuiswerken doorkruisen de mogelijkheid om bijeenkomsten georganiseerd te krijgen. Bij een overvolle agenda kan het overigens best een tijd helpen om een dag of een dagdeel te blokkeren en op deze dag thuis te werken aan taken waar men op kantoor door de drukte niet aan toe komt. In tegenstelling tot de begin- en eindtijden op een werkdag, kan er niet worden geschoven met werkdagen, deze worden ook in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Incidenteel kan men, goed

11 gemotiveerd en na overleg met de manager van de afdeling, een dag wisselen. Als iemand de weelde van de vrijheid niet kan dragen, of de gemaakte afspraak dreigt in te gaan tegen het bedrijfsbelang, dan kan de directeur-bestuurder besluiten de afspraak ongedaan te maken. 3.5 Overwerk Aanvulling op 3.5 Overwerk algemeen Voor de standaardbepaling wordt verwezen naar de CAO, artikel 3.5 Overwerk. Structureel overwerk is onwenselijk. Het is een symptoom van een niet goed functionerende organisatie en/of van onvoldoende personele capaciteit. Het staat op een gespannen voet met een reële verdeling van de arbeid over het aantal arbeidsplaatsen. Bovendien belast structureel overwerk betrokken medewerkers meer dan verantwoord is. Indien zich omstandigheden aankondigen die aanleiding geven tot overwerk, zal hierover overleg plaatsvinden tussen de leidinggevende en de betrokken medewerker(s). Na dit overleg kan een opdracht van de leidinggevende volgen. Slechts indien de omstandigheden zich zeer plotseling voordoen, zal er rechtstreeks opdracht worden gegeven. Aanvulling op 3.5 Bewaking De MT-leden bewaken de procedure rond het vervullen van overwerk. Indien overwerk structureel dreigt te worden, nemen zij de nodige maatregelen ter bijsturing binnen de afdeling. Indien dit niet het beoogde resultaat oplevert, melden zij dit aan de directeur-bestuurder en vergezelt dit, waar mogelijk, van voorstellen ter verbetering. Aanvulling op Vergoeding Een medewerker in salarisschaal J of lager, die overuren maakt overlegt vooraf met de leidinggevende of de overuren worden uitbetaald of worden omgezet in verlofuren. Indien men kiest voor verlofuren, dan worden deze bijgeschreven op de digitale verlofkaart. De medewerker laat zijn/haar leidinggevende tekenen voor de extra uren. De medewerker brengt tevens de personeelsadministratie op de hoogte van de extra verlofuren. De personeelsadministratie telt dan de gemaakte overuren op bij het saldo nog vrij op te nemen uren en registreren dit in het verlofregistratiesysteem. Bij het vergoeden van overwerk in vrije tijd gelden de volgende spelregels: de vrije overwerk -uren worden opgenomen in overleg met de leidinggevende; het aantal uren, op grond van overwerk verkregen en dat op de verlofkaart dient te worden bijgeschreven, mag per saldo het maximum van 40 uur (5 werkdagen) niet overschrijden. Als de gemaakte overuren worden vergoed in geld, zal de medewerker dit specificeren en laten ondertekenen door zijn of haar leidinggevende. Uitbetaling vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat het overwerk formulier is ontvangen en de administratieve procedure is doorlopen. In het algemeen vindt uitbetaling plaats binnen maximaal een maand. 11

12 3.8 Bereikbaarheidsdienst Aanvulling op 3.8 Bereikbaarheidsdienst Om de bewoners de zekerheid te geven dat ook buiten de reguliere werktijden in geval van calamiteiten door de afdeling Wonen kan worden opgetreden, is een zogenaamde bereikbaarheidsdienst in het leven geroepen. De bereikbaarheidsdienst functioneert onder de bepalingen, zoals deze in artikel 3.8 van de CAO zijn vastgelegd. Aanvulling op 3.8 Beëindiging medewerking bereikbaarheidsdienst De manager Wonen bepaalt in overleg met de betrokkenen welke medewerkers bereikbaarheidsdienst doen. Als bij een medewerker de bereikbaarheidsdienst komt te vervallen, vervalt ook het recht op de weekdienstvergoeding. Aanvulling op 3.8 Verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de bereikbaarheidsdienst en het vaststellen van het rooster ligt, in de eerste plaats, bij de desbetreffende leidinggevende. Aanvulling op Rooster De manager Wonen stelt twee keer per jaar, in januari en juli, een rooster voor de bereikbaarheidsdienst op. Het rooster bestrijkt een periode van minstens een halfjaar Aanvulling op Vergoeding De werkzaamheden die tijdens de bereikbaarheidsdienst zijn verricht, worden vergoed in geld of uren. De medewerker kiest de manier van vergoeding en maakt dit kenbaar aan de desbetreffende leidinggevende en aan de afdeling FEZ. 12

13 CAO Hoofdstuk 4 Salaris en beoordelen Datum : februari Functie-indeling Handboek Aanvulling op 4.1 Algemeen Het salaris is gebaseerd op classificatie van de functie, volgens de in de CAO opgenomen Handboekfunctie-indeling woondiensten, gebaseerd op de CATS-functieclassificatiemethode. Aan het handboek is een loongebouw gekoppeld. Het uit de classificatie berekende aantal punten geeft de schalen aan, waarbinnen betrokkene ingeschaald kan worden. De feitelijke inschaling en toekenning van het aantal periodieken zijn daar binnen afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd, ervaring, vorig salaris, etc. Aanvulling op 4.1 Wijze van betalen De betaling van het salaris geschiedt maandelijks en de betaling van de vakantietoeslag jaarlijks per bank. De medewerker verstrekt hiertoe de noodzakelijke gegevens aan de afdeling Financiën. Aanvulling op 4.1 Moment van betalen Er wordt naar gestreefd de betalingsopdracht op een zodanig tijdstip te doen uitgaan, dat het salaris op de 20e van iedere maand op de rekening van betrokkenen is bijgeschreven. Indien deze datum in het weekend valt, geldt de eerstvolgende werkdag. De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt tegelijk plaats met de uitbetaling van het salaris in de maand mei. Aanvulling op 4.1 Voorschot Indien medewerkers dit noodzakelijk achten, kunnen zij, bij wijze van uitzondering, een voorschot op het salaris krijgen. De directeur-bestuurder kan hierover een besluit nemen. Aanvulling op 4.1 Voorschot op het salaris Het voorschot zal niet meer bedragen dan een maandsalaris. Het voorschot wordt met de eerstvolgende salarisbetaling verrekend. Aanvulling op 4.1 Terugvordering voorschot Bij beëindiging van het dienstverband is het niet afgeloste deel van het voorschot ineens opeisbaar. Aanvulling op 4.1 Overzicht Van elke maandelijkse betaling wordt een salarisoverzicht verstrekt. Dit overzicht ontvangt de betrokken medewerker in een gesloten envelop in zijn/haar postbak, danwel langs digitale weg. Op het overzicht wordt tevens aangegeven welke extra inhoudingen (bijv. op grond van personeelsaankopen), dan wel extra uitbetalingen, hebben plaatsgevonden. Jaarlijks, voor 1 februari, ontvangt betrokkene een overzicht van het in het achterliggende jaar genoten salaris. Hierbij wordt geen overzicht van het totaal aan declaraties, vergoedingen, etc. gevoegd. 13

14 4.9 Salarisgroei met een beoordelingssysteem Aanvulling op 4.9 Prestatiemanagementsysteem (beoordelen) Woningstichting Ons Doel werkt met een prestatiemanagementsysteem waarmee doelgericht kan worden gestuurd op prestaties, gedrag en ontwikkeling van organisatie en medewerkers. De elementen waarop gestuurd wordt Om Woningstichting Ons Doel in staat te stellen te sturen op gewenste cultuur, ontwikkeling van medewerkers en bijbehorende resultaatgerichtheid, stuurt het systeem ten minste op de volgende onderdelen: 1. Resultaten 2. Gedrag 3. Ontwikkeling De gesprekscyclus De gesprekscyclus bestaat uit drie gesprekken: het planningsgesprek, het voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek. Deze vinden respectievelijk plaats in januari, juni en december. De afspraken, bevindingen en de beoordeling worden vastgelegd in het gespreksformulier. Iedereen mag te allen tijde zijn gespreksformulier inzien. Deze zijn te vinden in het personeelsdossier en in het digitale dossier. Procedure De procedure is vastgelegd en is verspreid onder de medewerkers. Elke medewerker krijgt bij indiensttreding een exemplaar van deze procedure. Ook ligt er een inkijkexemplaar bij de afdeling AZ. Aanvulling op Groei individuele salaris Het bewust belonen beleid Om het bewust belonen beleid transparanter te maken hebben we een aantal criteria vastgesteld waaraan besluiten tot extra belonen moet voldoen: 1. Om in aanmerking te komen voor een extra beloning dient sprake te zijn van ten minste één van de volgende situaties: De betrokken medewerker heeft gedurende het hele jaar een buitengewone inzet getoond. De betrokken medewerker heeft gedurende het jaar uitzonderlijke prestaties geleverd. De betrokken medewerker heeft zich op eigen kosten dan wel (grotendeels) in eigen tijd extra kennis verworven, die binnen de organisatie nuttig en gewenst is. De betrokken medewerker heeft bestaande procedures en/of werkmethodes zodanig aangepast, dat Ons Doel daardoor een duurzame kostenbesparing kan realiseren. De betrokken medewerker heeft op adequate wijze vorm gegeven aan de prestatieafspraken die met hem of haar zijn gemaakt en waarvoor een beloning in het vooruitzicht is gesteld. Voorwaarde is dat deze afspraken concreet en toetsbaar zijn vastgelegd tijdens het planningsgesprek op het formulier. Bovendien moet tijdens het voortgangsgesprek (in juni/juli) worden bekeken of de omschreven prestatie daadwerkelijk is geleverd. 14

15 2. De mogelijkheid van de bijzondere beloning moet vooraf, in het planningsgesprek, aan de orde zijn gesteld en op het formulier wordt vastgelegd: op grond van welke prestatie de beloning kan worden toegekend; in welke vorm deze beloning kan worden uitgekeerd; wanneer hij in principe ingaat dan wel uitgekeerd wordt. 3. Medewerker en leidinggevende spreken af dat er in juni/juli tijdens het voortgangsgesprek wordt bekeken of de vereiste prestatiedoelen zijn gehaald.. De praktijk? In de praktijk kunnen zowel de medewerker als de leidinggevende van mening zijn dat er aanleiding is voor een extra beloning. Hij of zij brengt dat in het beoordelingsgesprek ter sprake. Als de medewerker het initiatief neemt, zijn er twee mogelijkheden: a. ook de leidinggevende vindt dat er grond is voor iets extra s. In dat geval stellen beiden de criteria voor, het tijdstip van en de omvang van de bijzondere beloning vast. b. De leidinggevende ziet geen aanleiding voor een bijzondere beloning en motiveert dat naar de medewerker. Deze kan vervolgens besluiten zijn verzoek schriftelijk voor te leggen aan de directeur-bestuurder. Deze besluit op het verzoek en reageert eveneens schriftelijk, met motivering van het besluit. Is het besluit positief, dan dienen criteria, tijdstip, omvang en de datum van het beoordelingsgesprek te worden bepaald. Ook als de leidinggevende het initiatief neemt zijn er verschillende mogelijkheden: Het kan zijn dat de medewerker geen behoefte heeft aan een extra beloning dan wel de gestelde eisen niet ziet zitten. Zolang de medewerker voldoet aan het in zijn functieprofiel gestelde zal dat nooit tot problemen leiden. Het kan zijn dat medewerker en leidinggevende het niet eens worden over de hoogte van de bijzondere beloning. De medewerker kan zich in dat geval richten tot de directeur-bestuurder. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar waarin de leidinggevende vanwege wijzigingen in de regelgeving, taakverbreding, ziekte van collega s etc. graag wil dat de medewerker structureel of tijdelijk aanvullende taken vervult en/of opleidingen doet. Dat is echter een discussie die los staat van bewust belonen. In dat geval gaat het bijvoorbeeld om vervanging of een wijziging van de functie. Leden van het Managementteam De leidinggevende van MT-leden is de directeur-bestuurder. Als zij er samen niet uitkomen, kan het betreffende MT-lid de kwestie voor advies voorleggen aan het voltallige MT. Aard van de beloning De toe te kennen beloningen kunnen, al naar gelang de situatie, variëren in omvang en wijze van uitkering Als de beloning in geld wordt uitgekeerd, gebeurt dat hetzij in de vorm van een blijvende 15

16 salarisverhoging (voor zover de CAO dat toestaat), hetzij in de vorm van een eenmalige bonus of gratificatie. Een bonus kan bestaan uit een bepaald percentage van het jaarsalaris en is dan belastbaar. Gratificaties zijn altijd netto bedragen. De beloning kan ook in natura, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarabonnement op een vakblad, een op kosten van Ons Doel te volgen cursus, deelname aan een bijzondere excursie etc. worden uitgekeerd. Bestaand beleid, maar dan transparanter Ons Doel hanteerde al geruime tijd een eigen bewust belonen beleid. Dat was nog vastgesteld toen we vereniging waren, door het toenmalige bestuur. Het beleid voorzag met name in de eerste twee en de laatste van de hierboven genoemde mogelijkheden. Van de derde mogelijkheid hebben we tot nu toe geen gebruik hoeven maken, maar we sluiten niet uit dat dit in de toekomst ooit zal gebeuren. Onder prestatietoeslag werd in incidentele gevallen ook een extra salarisverhoging verstaan. Het bewust belonen beleid bij Ons Doel was nooit tot in de details omschreven. Dat was met opzet niet gedaan, want de redenen voor een bijzondere beloning kunnen zeer divers zijn: Iemand heeft lange tijd naast zijn eigen werk ook een collega ondersteund Iemand heeft een diploma behaald op verzoek van de leidinggevende Iemand heeft iets bedacht dat Ons Doel geld en/of tijd bespaart Iemand onderscheidt zich door uitzonderlijke inzet en prestaties In het laatste geval is die prestatie nadrukkelijk gerelateerd aan de persoon en wat van hem/haar kan worden verwacht. Wat voor de één bijzonder is, is voor een ander misschien normaal. Sterker nog: als een doorgaans goed functionerende medewerker goed blijft functioneren in een periode met veel persoonlijke problemen, kan ook dát reden voor een extra blijk van waardering zijn. Andersom kan het echter ook. Als iemand langere tijd duidelijk onder zijn of haar niveau presteert, kon dat reden zijn om de percentuele verhoging op te schorten of te onthouden. In het nieuwe beleid zit een extra toetsingsmoment ingebouwd om de werknemer de kans te geven zijn of haar prestaties alsnog op peil te brengen. Aanvulling op 4.11 Gratificatie bij bijzonder dienstverband Naast de gratificaties zoals in de CAO genoemd verstrekt de werkgever verder nog de volgende gratificaties: 10 jaar in dienst : 250,- (netto) 20 jaar in dienst : 500,- (netto) 30 jaar in dienst : 750,- (netto) 16 Aanvulling op 4.11 Overige uitkeringen a. verjaardagen 25,00 of cadeau b. geboorten 25,00 of cadeau c. huwelijken/geregistreerd partnerschap/samenwonen 25,00 of cadeau d. 12,5 jaar getrouwd/geregistreerd partnerschap 25,00 of cadeau

17 e. 25 jaar getrouwd/geregistreerd partnerschap 25,00 of cadeau d. verhuizingen 25,00 e. ziekte na twee weken 12,50 (attentie) drie weken daarna 12,50 (attentie) vier weken daarna 12,50 (attentie) f. geslaagd voor een examen voor het werk 25,00 Aanvulling op 4.11 Jubilea en vertrek Jubileum Een medewerker die zijn 25-jarig jubileum viert krijgt een cadeau aangeboden van maximaal 650 euro. Vertrek Als een medewerker vertrekt in verband met (vroeg)pensioen dan heeft hij of zij recht op een cadeau en een afscheid. Hieronder staan de bedragen voor een cadeau. De bedragen voor een afscheidsfeestje zijn terug te vinden bij de huisregels, hoofdstuk 3, 3.2. Jaren in dienst Bedrag cadeau 10 jaar of langer 650 euro 8-9 jaar 500 euro 6-7 jaar 350 euro 4-5 jaar 200 euro 1-3 jaar 50 euro Voor een medewerker die gewoon vertrekt gelden de volgende bedragen: Jaren in dienst Bedrag cadeau 10 jaar of langer 100 euro 5-9 jaar 75 euro 1-4 jaar 50 euro Aanvulling op 4.11 Eindejaarsuitkering In het kader van de bezuinigingen op de personele kosten is voor 2013 t/m 2015 een gratificatie vastgelegd van 750 euro netto. De uitkering is netto voor iedereen gelijk, naar rato van het aantal uren dat iemand werkt. Er wordt tevens rekening gehouden met de datum indiensttreding. Is een medewerker in het betreffende jaar aangenomen, dan krijgt hij/zij 1/12 uitkering x het aantal gewerkte maanden. Na 2015 wordt de eindejaarsuitkering, samen met de OR, opnieuw bekeken. Aanvulling op 4.11 Bijzondere beloning Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de directeur-bestuurder, op voorstel van het MT besluiten tot het geven van een bijzondere beloning. Conform het bewust belonen beleid beoordeelt het MT jaarlijks of er werknemers in aanmerking komen. Voor verder informatie zie de bewust belonen regeling in de huisregels. 17

18 CAO Hoofdstuk 5 Ziekte en arbeidsongeschiktheid Datum : februari 2014 CAO Hoofdstuk 6 Faciliteiten voor werknemers Datum : februari 2014 Aanvulling op 6. Onderhoudscontracten/abonnementen en verzekeringen Bij Ons Doel zijn voor een aantal zaken zoals CV-onderhoud, ontstopping riolering, zorgverzekering en andere verzekeringen, contracten dan wel verzekeringen afgesloten. Het is voor de medewerkers van Ons Doel mogelijk om gebruik te maken van deze collectief geregelde zaken. Onderhoudscontracten/abonnementen Bij deelname wordt uitgegaan van de (kostendekkende) premie c.q. abonnementskosten welke door Ons Doel wordt betaald. De verschuldigde premie zal jaarlijks vooraf in een keer voldaan dienen te worden en kan eventueel maandelijks met het salaris verrekend worden. Gebruik gemaakt kan worden van de volgende contracten: Rioolontstoppingsverzekering Schoonmaak en onderhoudscontract CV-installatie en mechanische ventilatie. Informatie over deelnemende bedrijven is te verkrijgen bij de afdeling Vastgoed en Ontwikkeling. Tevens dient bij deze afdeling gewenste deelname gemeld te worden. Collectieve contracten Voor de levensloopregeling en de loonspaarregeling zijn er collectieve contracten gesloten. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van de collectieve regeling voor de zorgverzekering en andere verzekeringen. Informatie over de collectieve contracten is verkrijgbaar op de afdeling Financiën en Automatisering. Aanvulling op 6. Niet-nakoming Als blijkt dat de faciliteiten toch ten behoeve van derden gebruikt zijn, kan de werkgever een schadevergoeding in rekening brengen. Bovendien kan hen het recht op gebruik van de faciliteiten ontzegd worden. Aanvulling op 6. Instemming met voorwaarden Door gebruik te maken van een faciliteit, verklaart gebruiker zich bekend en akkoord met de gebruiksvoorwaarden. 18

19 Aanvulling op 6. Masseur Ons Doel voorziet, indien gewenst, de bedrijfsmasseur R. Minnee een ruimte aan om te masseren voor maximaal 1 dag per week van uur tot uur. Aanvulling op 6. Bedrijfsauto Er zijn twee bedrijfsauto s beschikbaar. Elke medewerker kan de auto bij de receptioniste reserveren, daar kan een medewerker ook de autosleutel en tankpas ophalen. In de auto ligt een gebruikerslijst, deze vult de medewerker in voordat hij/zij de autosleutels weer inlevert. Als een medewerker schade maakt aan de bedrijfsauto, meldt medewerker dit direct aan de afdeling Algemene zaken. Ook als de schade door een ander is veroorzaakt. Bekeuringen worden altijd doorberekend aan de medewerker die de auto op moment van bekeuren heeft gebruikt. 6.2 Functiegebonden kostenvergoeding Aanvulling op 6.2 Reiskosten Woon-werk: met ingang van 1 januari 2011 heeft elke medewerker recht op: of een reiskostenvergoeding op basis van het openbaar vervoer, 2e klasse of 0,19 cent netto per kilometer. Indien men niet met het openbaar vervoer reist geldt maximaal de fiscaal vrijgestelde vergoeding. De medewerker maakt zijn of haar keuze kenbaar aan de afdeling FEZ. Ligt de vergoeding op basis van het openbaar vervoer hoger dan de kilometervergoeding, dan vervalt de keuzevrijheid en valt een medewerker automatisch in de regeling kilometervergoeding. Medewerkers met een bedrijfsauto hebben géén recht op een reiskostenvergoeding. Medewerkers, die op grond van hun arbeidsovereenkomst een reiskostenvergoeding ontvangen op basis van de kosten van openbaar vervoer, mogen voor avondvergaderingen en andere zakelijke activiteiten, waaraan zij op uitdrukkelijk verzoek van de directeur bestuurder en/of hun afdelingsmanager deelnemen, extra kosten declareren bestaande uit het aantal te rijden kilometers tussen hun woonplaats en de plaats waar de vergadering zal plaatsvinden vice versa x het geldende CAO-vergoedingsbedrag per kilometer. Wanneer zij ten gevolge van de afstand niet in staat zijn thuis tussen de normale werktijd en het tijdstip van de vergadering of andere zakelijke activiteit te eten, kunnen zij uitsluitend de kosten van een maaltijd bij de werkgever declareren. Zij dienen dit echter vooraf bij hun afdelingshoofd c.q. de directeur-bestuurder te melden. Aanvulling op 6.2 Maaltijden Indien er door het werk s avonds niet thuis gegeten kan worden of als er sprake is van een zakelijke bijeenkomst, opleiding of eten tijdens een dienstreis dan worden de kosten voor de maaltijd vergoed tot een maximum van 25,00. Aanvulling op 6.2 Overnachting Wanneer medewerkers door een avondvergadering, een andere zakelijke activiteiten of een calamiteit niet in staat zijn vóór twaalf uur s nachts thuis te zijn, kunnen zij de kosten van een overnachting bij de 19

20 werkgever declareren. Het tarief van de hotelovernachting komt overeen met een hotelclassificatie drie sterren of minder. Aanvulling op 6.2 Reiskostenvergoeding sollicitanten Sollicitanten kunnen, indien zij dit wensen, een reiskostenvergoeding krijgen op basis van het aantal te rijden kilometers tussen hun woonplaats en het kantoor van Woningstichting Ons Doel, volgens de geldende CAO-kilometervergoeding, voor elk bezoek dat zij op verzoek van bestuur/directie in verband met hun sollicitatie aan Leiden brengen. Aan het sollicitatieformulier zal daartoe een declaratieformulier worden toegevoegd. Aanvulling op 6.2 Fietsplan en fietsvergoeding Fietsplan De belasting(dienst) geeft Ons Doel de mogelijkheid haar werknemers een fietsregeling aan te bieden. Dat wil zeggen dat er voor werknemers die vaak (zijnde meer dan de helft van het woonwerkverkeer) met de fiets naar hun werk komen, een fiscaal voordelige regeling mogelijk is voor het aanschaffen van een fiets. De afstand woon-werkverkeer mag niet meer dan 15 km bedragen. De fiets hoeft niet voor het hele traject te worden gebruikt, hij mag bijvoorbeeld ook van of naar het station gebruikt worden. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de werknemer een fietsverklaring invullen. Daarin verklaart de werknemer dat hij/zij minstens de helft van het aantal keren van het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets. De leidinggevende bevestigt deze verklaring. De werknemer kan na het invullen van de fietsverklaring een fiets uitzoeken. Fiscale verrekening vindt plaats tot een bedrag van ten hoogste 749,-. Tevens kan Ons Doel belastingvrij een fietsverzekering, onderhoud, reparatie en fietsaccessoires verstrekken tot een bedrag van 82,- per kalenderjaar. Deze dienen tegelijkertijd met de fiets te worden aangeschaft. Als het later gebeurt, vallen ze niet meer onder deze regeling. Men kan slechts één keer in de drie jaar gebruik maken van deze regeling. De rekening wordt ingeleverd en de werknemer krijgt het bedrag teruggestort op zijn/haar rekening Als een medewerker gebruik maakt van het fietsplan, heeft hij/ zij geen recht op een reiskostenvergoeding. Aanvulling op Gebruik eigen fiets of bromfiets voor werk Indien er geen bedrijfsfiets voorhanden is en de werknemer noodgedwongen zijn eigen fiets of bromfiets moet gebruiken, dan komt hij of zij in aanmerking voor een ritvergoeding van 0,50 eurocent per keer. Aanvulling op Gebruik eigen auto voor werk De in de CAO genoemde financiële bijdrage bedraagt 0,37 eurocent, waarvan 0,19 eurocent onbelast en 0,18 eurocent belast Ongevallenverzekering Aanvulling op Ongevallenverzekering De uitkering is gelijk aan de uitkeringsbedragen die worden genoemd in de verzekeringspolissen die Ons Doel heeft afgesloten. Deze bedragen liggen hoger dan de in de CAO genoemde bedragen.

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010. Mei en juni 2010

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010. Mei en juni 2010 Regionale voorlichtingsbijeenkomsten CAO Woondiensten 2009-2010 Mei en juni 2010 Programma Karakter CAO Loopbaanontwikkeling Pauze Kilometervergoeding Werktijden Salarissen en vakantietoeslag Vragen? Karakter

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel

Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Fietsplan Onderwijsbureau Meppel Inleiding Al enige tijd is het binnen de fiscale wetgeving mogelijk dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden aan werknemers een fiets ter beschikking stellen of vergoeden.

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Individueel Keuze Budget

Individueel Keuze Budget Individueel Keuze Budget Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 2017 Inhoudsopgave Wat is het Individueel Keuze Budget... 3 Hoe is het Individueel Keuze Budget opgebouwd... 4 Waaraan kunt u het IKB besteden?...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

TOELICHTING FIETSREGELING

TOELICHTING FIETSREGELING TOELICHTING FIETSREGELING INLEIDING De fietsregeling is door de werkgever opgenomen binnen de werkkostenregeling. Voor die tijd was de fietsregeling een opzichzelfstaande regeling. De fietsregeling is

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018.

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018. Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Branchevereniging VHG Postbus 1010 3990 CA Houten Telefoon (0800) 0543 Datum 20 december 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-84/GvS Betreft: CAO Hoveniersbedrijf

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2017

Toelichting Fietsregeling 2017 Toelichting Fietsregeling 2017 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds. de Stichting Vakantiefonds Waterbouw. de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw. het bestuur van het vakantiefonds Reglement Vakantiefonds Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Vakantiefonds: Stichting: Bestuur: Collectieve Arbeidsovereenkomst: Werkgever: Werknemer: Vakantiejaar: Vakantierechten:

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA

MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden MKA Wat is het MKA? Zelf kiezen en beslissen over aanpassing van arbeidsvoorwaardenpakket Deel van huidige arbeidsvoorwaarden inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling 2016

Toelichting Fietsregeling 2016 Toelichting Fietsregeling 2016 Deze informatie is bestemd voor medewerkers verbonden aan Scholengroep Veluwezoom INLEIDING Conform bovengenoemd Besluit is het voor Scholengroep Veluwezoom mogelijk haar

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen

Fietsreglement SIMON scholen. Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen Fietsreglement SIMON scholen Het reglement ter bevordering van het gebruik van de fiets voor het werk van medewerkers binnen SIMON scholen geldig per 1 januari 2014 tot en met 31-12-2014 1 Inhoud Artikel

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID

Samenvatting. BELONING- en JUBILEUMBELEID Samenvatting van de notitie BELONING- en JUBILEUMBELEID zoals vastgesteld in oktober 2008 door de Vereniging School met de Bijbel Te Boven- Hardinxveld Samenvatting notitie beloning- en jubileumbeleid

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan.

1. Kader en uitgangspunten De CAO-VO is van toepassing. Deze regeling is een nadere uitwerking hiervan. Verlof- en werktijdenregeling OOP Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit : 15 november 2016 : 2016/000817/CvB-REG Besproken in PGMR : 24 november 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Versie 01-01-2015 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t: 033-2570645 e: info@kpoa.nl w. www.kpoa.nl 1 Wat is de werkkostenregeling De werkkostenregeling stelt een werkgever in staat

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Werktijdenregeling Tilburg University

Werktijdenregeling Tilburg University Werktijdenregeling Tilburg University Artikel 1 Inhoud regeling Naast algemene regels voor de invulling van de werktijden bevat deze regeling nadere regels ter uitwerking van de CAO-bepalingen over de

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie