Tussendijkse berichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussendijkse berichten"

Transcriptie

1 Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 december 2001 nr. 32 Geachte medebewoners, Een onrustig najaar ging vooraf aan de publicatie van deze editie van Tussendijkse berichten. In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even de tijd voor. Simon van der Pol - 1 -

2 KLACHTENRUBRIEK PARKEREN BUITEN DE PARKEERPLAATSEN Geconstateerd wordt dat steeds meer Abeelstraat bewoners de auto langs de straat of half tot 99% op de stoep parkeren. Dit laatste is op zich een overtreding. Met het oog op veiligheid in het algemeen maar vooral in de winter wil het bestuur van Vereniging Middenhoeve iedereen vriendelijk verzoeken voortaan gebruik te maken van de parkeerplaatsen. Deze zijn in ruime mate aanwezig. Wees dus a.u.b. niet alleen een dame of een heer in het verkeer maar ook in het parkeren! BUITENZETTEN VAN HET OUDPAPIER In de vorige Tussendijkse Berichten heeft de Vereniging haar leden met klem verzocht het oudpapier niet bij de eigen oprit te deponeren maar op de plaats waar de vuilcontainers worden neergezet en bovendien kartonnendozen te gebruiken en geen houten kistjes. Deze wensen zijn afkomstig van de ophalers zelf, die vrijwillig en in hun eigen tijd zich inzetten voor een goed doel. Ophalen op vaste plaatsen spaart hen veel tijd en energie. Jammer genoeg hebben we gemerkt, dat vele bewoners hier geen gehoor aan geven. Volgende keer beter? Het is een kleine moeite om bijv. de straat over te steken en u spaart de ophalers zowel tijd als ongemak. GLASBAK Een van onze leden heeft meerdere malen geconstateerd, dat men het kennelijk erg gemakkelijk vindt kapotte ruiten, spiegels e.d

3 neer te zetten naast de glasbak. Hoewel niet duidelijk is of dit glas afkomstig is uit Middenhoeve of uit de naastgelegen straten, is het wel zo dat dit soort glasafval niet meegenomen wordt door de mensen die de glasbak ledigen. Om overlast te voorkomen heeft uw bestuurslid het maar zelf weggebracht naar de officiële stortplaats op de Baanhoekweg. U zult met ons eens zijn, dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. BUURTGESPREKKEN DUBBELDAM Uitgaande van de Dordtse Welzijnsorganisatie, gevestigd in het kleine gebouwtje op de Dubbelsteijnlaan West 74a, werd 31 oktober j.l. de eerste van een geplande serie buurtgesprekken gehouden in de Gravenhorst. Als vertegenwoordigster van Vereniging Middenhoeve heeft Caroline van Tienen de bijeenkomst bijgewoond. Opbouwwerker Marianne Hezemans zorgde voor de introductie, waarna zij het woord gaf aan Ad Diephout, werkzaam in de wijk als GPF of Gebieds-Politie-Functionaris, die een toespraak hield over veiligheid in de wijk. De volgende punten kwamen aan de orde: Dubbeldam beschikt over 3 GPF agenten, die nauw samenwerken met collega s van Recherche en Surveillance Men is van tot uur buiten (30% zichtbeleid). Er gaat onvermijdelijk veel tijd op aan het papierenwerk. Men is bijv. aanwezig bij de Dubbeldamse kermis tezamen met Stadswachters Het beleid heet pro-actief werken, d.w.z. liever problemen vóór zijn dan achter lopen - 3 -

4 Tot de taken van een GPF behoort ook verkeerscontrole i.s.w. met de Verkeerspolitie en assistentie verlenen bij delicten zoals berovingen e.d. in het Overkamppark De agenten zijn bereikbaar via doorkiesnummer naar bureau Gravensingel en vandaar evt. automatisch naar de eigen GSM Toekomstplannen houden in dat Bureau Gravensingel verplaatst wordt naar de Vissersdijk, dat hoofdbureau Nassauweg plat gaat en een nieuw onderkomen krijgt (locatie vooralsnog onbekend) en dat er een rotonde komt op het kruispunt Stevensweg/Eikenlaan/Burg. Jaslaan/Overkampweg Er werd kort informatie gegeven over beveiliging van de eigen woning. Men kon ook folders meenemen. De rondvraag moest in sneltempo gebeuren en leverde vooral klachten op: Over de skateboard bouwsel bij zandbak, Lariksstraat Over onrechtmatig parkeren op privé-terrein De Elzen door enkele bewoners uit de Goudenregenstraat Over voetballende jongeren met brommers en biertjes na 11 uur s avonds op het garageplein van de Iepenlaan Over onkruid en het daaruitvloeiend armoedige aanzien van Abeelstraat en Lariksstraat (meer dan 2 x per jaar maaien en verder weinig of geen onderhoud schijnt het beleid te zijn!) Over de wanhopige situatie m.b.t. het onlogische systeem van huizennummering in de Elzenlaan sommige adressen zijn gewoon niet te vinden, ook niet door de postbode! - 4 -

5 KERST / OUD en NIEUW Wie niet met de wintersport gaat en na de oliebollen zin heeft in iets anders, is welkom na middernacht bij ons kraampje op het plein bij het zandbak in de Lariksstraat, waar men de gelukwensen kan uitwisselen onder het genot van één of meerdere glaasjes glühwein en traditionele Engelse mini-gebakjes: mincepies! (nee, géén gehakt) BOWLING AVOND In 2002 grijpen we weer terug naar een beproeft recept. Op 19 januari organiseert Vereniging Middenhoeve de traditionele nieuwjaarsbowling. Meer informatie volgt nog, maar noteer deze datum afvast in uw agenda.. BESTE WIJKBEWONERS, Als nieuw bestuurslid van onze wijkvereniging wil ik me graag voorstellen aan diegenen die mij nog niet persoonlijk kennen. Mijn naam is Jan Scheffe en sinds 1984 in Middenhoeve woonachtig met mijn echtgenote Ann en onze 4 kinderen t.w.: Jeroen, Kim, Benjamin en Valentijn. De oudste 2 studeren en uitwonend zodat ze nog maar weinig thuis zijn. Zelf geef ik leiding aan een technische handelsonderneming met de naam Added Value Electronics, dat gevestigd is aan de Vissersdijk beneden 17, hier in Dubbeldam De reden waarom ik de uitnodiging om tot het bestuur van onze - 5 -

6 wijkvereniging toe te treden heb aangenomen is het willen meedenken en meewerken aan het op peil houden van ons gemeenschappelijke leefgenot in de wijk Middenhoeve. De vereniging bestaat al sinds de nieuwbouw van onze wijk en is mijns inziens uniek in zijn soort in Dordrecht e.o. en daarom vind ik het belangrijk dat we deze spreekbuis voor de wijkbelangen in stand houden. Zelf hoop ik dat we met elkaar de kwaliteit van onze woningen en wijkbeheer op hoog niveau kunnen houden, waarbij ik niet alleen denk aan schildercontracten, cv onderhoud etc. maar ook een sociaal kader creëren, waarbij we elkaar helpen wanneer dat nodig is. Zelf heb ik recentelijk een 2 tal waterleiding lekkages in mijn woning gehad, die naast overlast ook een totale kostenpost van meer dan Fl. 8000,00 opleverden. Achteraf gezien hadden een deel van deze kosten bespaard kunnen worden als meer kennis van de loop van de waterleiding aanwezig was geweest bij de loodgieter en mijzelf. Van deze lekkages heb ik zelf veel geleerd en als iemand in de 2 onder 1 kap woningen bij waterleidingproblemen van mijn ervaringen wil profiteren kan men mij altijd bellen. Tel nr MEDEWONEN = MEDELEVEN Middenhoevers die vertrokken: In 2001 vertrok op 07 juni Mw. Bastiaanse, Ab. 144 uit Middenhoeve en in de voorbije zomer verliet ook de heer K.H. Diependaal, La. 17 Middenhoeve

7 Hoewel het gezin al vanaf het ontstaan van Middenhoeve aan de Abeelstraat 96 woonde, bleef het water trekken. Reden waarom de familie J. Bruinsma op 28 november 2001 toch onze wijk verliet. Wij wensen allen een goede tijd in hun nieuwe woonomgeving....en zij die kwamen: Eind juli 2001 betrok de fam. P.E. Koppe-de Deugd haar woning op Abeelstraat 144. Op 20 september van dit jaar kwamen Jelmer Balm en Denise de Vlaming in Middenhoeve wonen, op Lariksstraat 17. Na een grondige verbouwing van hun nieuwe woning aan Abeelstraat 6, stapte de familie H.G. Andela-Machielse in week 2001 / 37 daar over de drempel. Het bestuur wenst de nieuwkomers een aangename en voorspoedige tijd in ons poldertje. Geboren: Een uitbreiding van de reddingsbrigade is te voorzien want op een nog vroege 22-e april 2001 is dochter Benthe geboren bij Robert en Aukje Herks, La 22. Drie dagen later, bij Jolanda en Henk van der Waal, Abeelstraat 152, zag Erik het licht van z'n leven. Op 09 juli 2001 werd bij Gerda v. Eeren en Fred van der Laan, Ab. 15, hun zoon Wessel geboren en bij de heer C. Groeneveld en Mw. Bastiaanse kwam op 23 juli Dewi in onze Middenhoevewereld. Het bestuur feliciteert de ouders en wenst hun jonge Middenhoevers alle goeds in hun leven en een voorspoedige jeugdtijd in Middenhoeve

8 PLATFORM BETONSCHADEVLOEREN IN 2001 In januari 2001 heeft de kerngroep met de Gemeentelijke Afdeling Belastingen overleg gevoerd over het effect van betonvloerenschade op de WOZ-waarde. De beschikking over de WOZ waarde is in februari 2001 aan iedere Dordtse hoofdbewoner van een pand worden verzonden. De peildatum is 1999, de geldigheid is voor het tijdvak 2001 t/m 2005.De afdeling belastingen heeft toegelicht hoe rekening is gehouden met de invloed van betonschade op de WOZ. Het ziet er naar uit dat dit op afdoende wijze is gedaan. De Gemeente heeft nog eigen toelichtingen geven. De WOZ waarde is weer van invloed op de hoogte van de heffing van Onroerende Zaak Belasting. Met het BBO, de Dienst Stadsontwikkeling en het Gemeentelijk Geografisch Bureau is een enquête ontworpen. Deze is rond 11 januari 2001 verzonden naar de ongeveer 2400 eigenaren die, volgens de bouwbestekken, een Kwaaitaal-, Manta - of Trio vloer hebben. Soms blijkt dat dan toch niet het geval te zijn, wat maar weer aantoont dat informatie uit de enquête broodnodig is. De enquête leverde op waar het probleem zit, hoe erg het is en of eigenaren bereid zijn door te gaan met de aanpak van het probleem. De respons is goed, maar het kan altijd beter. Dubbeldam heeft de grootste schade, maar ook de wijken Sterrenburg en Zuidhoven blijven zeker niet gespaard. Intussen heeft de Gemeente een beleid ontwikkeld hoe om te gaan met problemen in het particulier huizenbezit. Daarin is ook de betonvloerenschade opgenomen. Dit beleid is beschreven in een zogenaamde contourennota. De Raad heeft in september 2001 hierover beslist. In de contourennota is onder meer opgenomen dat - 8 -

9 het werk van het platform betonvloerenschade ondersteund wordt met een subsidie van ƒ Het Platform had meer gevraagd en heeft daarom ook het woord gehad in de voorbereidende vergadering in juli 2001 van de commissie Volkshuisvesting van de Raad. Gelijktijdig is energie gestoken in bevordering van voorschotten; het BBO werkt immers ook niet gratis. Het bestuur heeft de voorschotten goedgekeurd, maar de Raad heeft de limiet aan subsidie wel gelegd bij ƒ Met wethouder Sas is in juli 2001 een voortgangsgesprek gehouden. Daarbij maakte de wethouder duidelijk dat geen vrijstelling valt te verkrijgen van leges, precariorechten en toerekening verkeersvoorzieningen. Op voorstel PBD gaf de wethouder wel aan dat dergelijke kosten ook via de subsidieregeling vallen te dekken. Het gesprek ging niet alleen over subsidies, maar meer nog om de draagkracht in de politiek. Deze is ten volle toegezegd. In november 2001 is een werkbezoek gepland van de Staatssecretaris van VROM (Remkes) aan Dordrecht. De wethouder zal dan een landelijke regeling voor subsidiëring bepleiten of anderszins tegemoetkoming in de kosten. Daarbij zal hij zich inzetten om te zorgen dat ook de panden die al hersteld zijn voordat VROM eindelijk eens een subsidiebesluit neemt eveneens in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie. Landelijke organisatie In september 2000, rond de jaarwisseling 2000/2001 en in april 2001 zijn er contacten geweest met de Stichting Betonschade Nederland en de Vereniging Eigen Huis. De VEH rekende aanvankelijk de betonschade niet tot een van haar aandachtsgebieden; er is immers een SBN? Nadat PBD meermaals had aangedrongen op enig beleid en actie van VEH is van die zijde contact gelegd met SBN. Daar is verder niet veel tastbaars uit - 9 -

10 gekomen. Het PBD heeft nu niet meer de indruk dat van VEH nog enige positieve actie te verwachten valt in zaken als lobby voor landelijke subsidie of eenmalige aftrek bouwkosten, kwaliteitscertificaat, advisering technische en organisatorische aanpak, begeleiding formaliteiten en regelgeving, Het komt verder neer op de nek van SBN dan wel PBD zelf. Het Platform heeft in mei 2001 de presentatie meegemaakt van het CUR rapport, een rapport van specialisten die de Staatssecretaris VROM een inventaris van het probleem schetst en de door haar aanbevolen technische oplossingen. CUR is de Commissie Uitvoering Regelingen. Die dag is georganiseerd door de SBN. Later is in augustus 2001 nog eens een bijeenkomst door SBN georganiseerd, waar de technische oplossingen nogmaals zijn uitgespit en een beeld werd gegeven van de landelijke ontwikkelingen. De indruk van PBD is dat VROM nu tevreden is met het CUR rapport en daarmee het probleem als behandeld beschouwt. Wij zullen als PBD proberen zoveel mogelijk SBN te steunen in druk op VROM en ook via lokale politieke kanalen proberen druk op VROM uit te oefenen om nu ook iets te doen met dit CUR Rapport. Intussen gaan we wel verder. Kerngroepleden hebben contacten met soortgelijke platforms en verenigingen in Waddinxveen, Zaandam en Papendrecht. Technische oplossingen Om in beeld te krijgen of werkelijk 2400 panden in Dordrecht met chlorideschade zijn aangetast moest eerst in januari een enquête de deur uit. De response was groot: rond 1050 bewoners reageerden. Daarvan reageerden er ruim 650 dat ze belangstelling hadden voor een nadere inspectie van hun vloer. Uiteindelijk werden dat er 679. De technische groep heeft daarop de voorwaarden ontworpen

11 waaruit die inspectie moet bestaan en hoe de eenvormige rapportage moet worden vormgegeven. De voorwaarden betreffen niet allen de deugdelijke inspectie zelf, maar ook de organisatie van ontsluiting van vloeren die niet toegankelijk zijn. Denk daarbij aan keukenblokken gebouwd op het kruipluik, volgestorte kelderruimten, dichte funderingen etc. Na enige sondering onder een zevental bedrijven kwam uit de bus dat het bedrijf ARGUS te Arkel. het meest geschikt was voor zowel de inspectie zelf als de organisatie van ontsluitingen. Geschiktheid wordt ook bepaald doordat later de bedrijven die de reparatie gaan uitvoeren de inspectierapporten ook als uitgangspunt voor hun individuele offerte en organisatie accepteren. Om te waarborgen dat het inspectiebedrijf goed werk aflevert is tevens geregeld dat een derde steekproefsgewijs na-inspecties doet. Dat werd gefinancierd uit een toeslag van ƒ 15, - per geïnspecteerde woning. Met adviesbureau I.V. Infra Consult te Papendrecht is dit geregeld. De inspectie en na-inspectie is beslist een moeizaam karwei. Bewoners zijn niet altijd thuis, data komen niet altijd gelegen, ruim honderd belangstellenden haken toch weer af, kortom, het vergt veel organisatie. De technische groep van het platform heeft in samenwerking met het BBO onderzoek gedaan naar bouwkundige oplossingen. Vooruitlopend op het CUR rapport was al aardig wat expertise opgebouwd. Er zijn veel bedrijven die een unieke reparatiemethode aanbieden, maar in veel gevallen komt het neer op varianten van hetzelfde. Uiteindelijk is besloten dat de aanbevolen methoden in het CUR rapport worden gevolgd. Dit omdat het Ministerie VROM deze methoden van aanvaarding van het CUR rapport heeft aanvaard als veilig en betrouwbaar. Die min of meer Staatsgarantie is weer noodzakelijk om het PBD de burgers van Dordrecht een

12 meer inhoudelijk advies te kunnen geven en om ook in een verdere toekomst het kwaliteitscertificaat zijn waarde te laten behouden. Er zijn volgens het CUR rapport negen aanbevolen reparatiemethoden. Daarbij zijn ook methoden genoemd die in de slappe ondergrond van Dordrecht wellicht minder geschikt zouden kunnen zijn. Of methoden die te drastisch zijn zoals sloop. Maar het PBD geeft aan de deelnemers slechts een advies; de keuze is verder aan de eigenaar. De inspectierapporten van ARGUS zijn getotaliseerd. Niet alle schade is te wijten aan chloride. Het blijkt dat er ook veel beschadigingen voorkomen die voortkomen uit ruw werk van de aannemers destijds. Dat levert wel verzwakkingen op, maar niet iedereen is geneigd dat te laten repareren. Verder ontbreekt het nog aan detail gegevens van oude rapporten die door onder meer Koning&Bienfait zijn opgesteld in 1999/2000. Dat komt omdat deze rapporten destijds zijn geregeld via SBN. Deze organisatie geeft de betreffende 56 adressen en rapporten niet vrij met een beroep op privacy belangen. PBD meent dat de bezitters van een dergelijk rapport alleen maar gediend zijn met aansluiting aan de nu lopende actie, maar een oplossing is nog niet gevonden. We rekenen maar op spontane aanmelding van de betreffende gedupeerden. De technische groep heeft op basis van het voorgaande in mei/september 2001 een set standaard voorwaarden beschreven en een standaard bestek. Het platform prijst zich gelukkig onder haar leden enkele deskundigen te hebben die bouwkundige en aannemers ervaring hebben. Niettemin was het ook nodig extern advies te verkrijgen. Bureau bewoners Ondersteuning kon dit op dit punt niet leveren, zodat dit is uitbesteed aan I.V. Infra Consult Papendrecht

13 Half september 2001 heeft PBD aan een aantal gerenommeerde aannemers verzocht een aanbieding te doen over hun mogelijkheden de CUR methoden toe te passen. Eind september moeten de aanbiedingen binnen zijn. Daarna volgt een keuze door het PBD. Die keuze en de standaardvoorwaarden en standaard bestek worden dan begin oktober 2001 aan de eigenaren toegezonden. De gekozen aannemer(s) krijgt daarop de lijst van belangstellenden en heeft dan gelegenheid de bewoners individueel offerte uit te brengen met verwijzing naar het advies van het PBD. Publiciteit Het PBD streeft, net als het gemeentebestuur, tot maximale deelname aan de reparatie actie. Daarom is een werkgroep belast met contacten naar de plaatselijke pers, vormgeving van de correspondentie, landelijke contacten en veelal ondersteuning in secretariaatswerk en deze web-site. Allemaal onmisbaar om het geheel open en democratisch te laten functioneren. De reparaties Nadat de aannemer(s) zijn offerte aan de bewoners in oktober 2001 heeft gedaan kan de reparatie beginnen. Belangstellenden worden dan ook nu geadviseerd een regeling te treffen voor financiering van het herstel. PBD streeft naar een korte actie die niet meer dan een jaar moet duren. Maar er zullen nog genoeg problemen zijn. Daarom heeft het PBD een aantal actieve bewoners aangetrokken die bereid zijn als eerste vraagbaak in hun woonblok op te treden. Voor deze contactpersonen is een handleiding ontwikkeld met te verwachten vragen, antwoorden en doorverwijs adressen. Hier blijft ook een taak weggelegd voor het Bureau Bewoners Ondersteuning. Het

14 leeuwendeel van de gemeentelijke subsidie is in onze begroting dan ook hiervoor bestemd. BBO kan dan adviseren en bemiddelen bij problemen met verkeer, buren, kwaliteit van het werk, financiering door de gemeente of anderen bij schrijnende gevallen enz. Intussen beijvert het PBD zich ook voor een deugdelijke regeling van een universeel en verzekerbaar certificaat, registratie van de herstelde panden en natuurlijk het wekken van een maximale belangstelling tot deelname in de reparatie actie. LUCTOR ET EMERGO!! De natte periode breekt weer aan en dus weer wateroverlast voor een deel van de bewoners. In 1982 ontstonden de klachten. In opdracht van de gemeente onderzocht bureau WARENCO (u weet wel, die ook de paalrot problematiek in de stad in kaart heeft gebracht) de oorzaak van de klachten. In 1992 kwam een advies hoe onze klachten, die terecht waren, opgelost konden worden. Na jaren van overleg van uw bestuur met twee voorgaande wethouders en hun beleidsambtenaren is op 29 okt de huidige wethouder G. Veldhuijzen met de leden van de raadscommissie Milieu en Standswerken, enkele beleidsambtenaren en de pers in onze wijk op bezoek geweest om o.a. naar de waterstand onder de vloer te kijken. De conclusie van hun bezoek was in de Dordtenaar van 30 okt correct weergegeven en bovendien nadien bevestigd door een aantal aanwezigen. Deze luidde als volgt: De Abeelstraat wordt in zijn geheel herbestraat, maar niet voordat een oplossing voor het probleem is gevonden van de grondwaterstand, waarvoor (volgens G. Veldhuijzen) niemand verantwoordelijk is. Voorts beloofde hij

15 Van de Water en de commissieleden de problemen met het waterschap te zullen bespreken. Voor de herbestrating, die ook voor het eerste jaar van de nieuwe eeuw op de lijst staat, wordt bijna zeven ton uitgetrokken. Omdat we al vrijsnel berichten ontvingen, dat ondanks de belofte de gehele Abeelstraat, maar een deel in uitvoering zou worden genomen, kwam er een brief van de wethouder, dat hij dit nooit beloofd had. We vermoeden dan ook dat hij budgetair is teruggefloten. In nov was het dan zover, dat de helft van de Abeelstraat in uitvoering werd genomen, d.w.z. de noord-, oost- en zuidzijde t/m nr. 85. In april 2001 vond de oplevering plaats. De rest zou doorgeschoven worden naar Uw bestuur heeft daarop vriendelijk doch dringend verzocht om dit te bespoedigen en met de planning voor het jaar 2002 mee te nemen. Daarop kregen we pas na 8 maanden een vraag en onbevredigend antwoord. De brief eindigt voor mij irritant met de slotzin: Ik besef dat dit plantraject niet geheel aan uw wens voldoet, maar ik zie geen mogelijkheid om het project verder te versnellen. Ach wat een onmacht denk ik dan, dat na 20 jaar onze bestuurders ons nog steeds niet van onze wateroverlast kunnen afhelpen, terwijl het technisch gezien toch echt niet zo moeilijk is, Waar een wil is, is een weg, dan ga je ervoor, net als in het programma Breekijzer. Dus hebben de overige bewoners van Middenhoeve voorlopig nog water onder de vloer en wellicht hier en daar in de convectorput. Dat lijkt mij ook handig voor de betonrotreparateurs met bijbehorende kosten voor dit ongemak. Kennelijk worden de klachten van de vereniging al die jaren niet serieus genomen. Maar ja denk ik dan maar, de bestuurders wonen kennelijk niet in Middenhoeve, Gelukkig zijn er nog twee lichtpuntjes te noemen, het eerste is belangrijk voor de wachteroverlast in de ZW.-hoek. Met de

16 gemeente en het waterschap is bereikt, dat in de sloot van de boerderij Middenhoeve een damwand is geslagen, waardoor aan de oostzijde van deze sloot een verbinding met de vijverpartij gemaakt kon worden, Het gevolg hiervan is, dat het waterniveau ca. 45 cm gezakt is, wat ten gunste komt aan de afwatering van de tuinen van de huizen in de ZW-hoek. Het tweede lichtpuntje is de toezegging om een voorziening te treffen in de sloot aan de oostzijde van Middenhoeve. Deze sloot is nu nog aan twee zijden afgesloten, zodat het peil niet beheerst wordt. Aan de Oudendijkzijde door een toerit, met daarin een verstopte buis en aan de Zuidendijkkant door een houten damwand. De genoemde voorziening zal in de toerit aangebracht worden en wel zodanig dat het waterniveau in deze sloot niet hoger komt dan min 1.70 NAP. Dat is gelijk aan het zomerpeil voor de polder. Hierdoor is vooral in het natte winterseizoen de afvoer gegarandeerd. In een heel droge periode kan er dan geen water toevloeien. Daarvoor zou een verbinding met de Zuidendijksloot c.q. vijver gemaakt moeten worden, (dus damwand weg). Dit is echter niet uitvoerbaar, omdat dan het hogere waterniveau via drainagebuizen de polder inloopt. Zo, hiermee hoop ik dat u weer op de hoogte bent van grondwater perikelen in Middenhoeve. Met een hartelijke groet Kees van de Water AANKOOPKORTINGEN Zoals u weet krijgt u op discreet vertoon van uw lidmaatschapskaart van de Vereniging Middenhoeve korting bij een aantal bedrijven in Dubbeldam. Voor de goede orde volgt hier de volledige lijst:

17 AUTO COMFORT Toulonselaan 72/ EV Dordrecht - T: I: Op aankopen, met uitzondering van aanbiedingen, 10 % korting. BELMAR KEUKENS EN SANITAIR Stevensweg AJ Dordrecht - T: F: Op bruto-adviesprijzen van keukens en keukenbladen: 25 % korting. Tevens ontvangt u bij aanschaf van een complete keuken 10 % extra korting op het keukenmeubilair. Op bruto-adviesprijzen van keukenapparatuur geldt een korting die kan variëren tussen 5% tot 35 %, afhankelijk van het fabrikaat. Op bruto-adviesprijzen van de meest gangbare sanitaire artikelen en tegels: 10 % korting. Geen korting op arbeidsloon, afgeprijsde toonkamerkeukens en reeds afgegeven nettoprijzen. BRIENESSE LOODGIETERSBEDRIJF. D.M. - Oudendijk AG Dordrecht - T: F: Op verkoop van sanitair, mits zelf afgehaald en contant afgerekend: 10 % korting. CAVE MICHEL WIJNKOPERIJ De Merodestraat BG Dordrecht - T: M: Op alle wijnen 5 % korting; met uitzondering van aanbiedingen. GARSTHAGEN BV. WONINGINRICHTING - Stevensweg AL - Dordrecht - T: Op de winkelprijzen van tapijt: 15 % korting. Op overgordijnen: 10 % korting of gratis gemaakt. Met uitzondering voor trappen, wordt 400 cm breed tapijt vanaf 36,00 verkoop per strekkende meter

18 gratis gelegd. Geen korting op extra arbeid. GEMERT BEHANG, GORDIJNEN, VERF, VLOERBEDEKKING EN ZONWERING. VAN - Van Oldenbarneveltplein ES Dordrecht - T: F Op alle materialen 10 % en op 400 cm breed tapijt onder 90,76 verkoop per strekkende meter 5 % korting. HAKKY VAKSCHOENMAKERIJ Voorstraat EP Dordrecht - T: Op alle artikelen, sleutels en schoenreparatie: 15 % korting. HOUTBOETIEK DHZ PARTNERS BV. DE - (ook voor schildersbenodigdheden) Stevensweg 59/a AJ Dordrecht - T: F: Bij contante betaling: 10 % korting. Q8 TANKPAS TANKSTATION DUBBELDAM Eikenlaan SC Dordrecht - T: D.m.v. een pasje ontvangt u een aantrekkelijke korting op de pompliterprijs. Pasaanvraagformulieren verkrijgbaar bij de penningmeester van de ver. Middenhoeve, Lariksstraat 32. SP: TANGHE Stevensweg 110/a AL Dordrecht T: en F: Op de winkelprijs: 5 % korting, eventueel na aftrek inruilapparatuur en op reparaties. Geen korting op fabrieksreparaties

19 Het Bestuur Dit was dan het twee en dertigste nummer van "Tussendijkse berichten" Het Bestuur van de Vereniging Middenhoeve hoopt op Uw reacties en pennevruchten! Eindredactie: Simon van der Pol

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

Stagnatie funderingsherstel

Stagnatie funderingsherstel Postbus 192 3300AD Dordrecht www.kcaf.nl info@kcaf.nl KvK: 54523656 Rek: 1710.17.765 Stagnatie funderingsherstel Inhoud Samenvatting Probleemomschrijving van een aantal gedupeerden Wensenlijst Inleiding

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Jaarverslag 2013 Foto omslag: Wethouder Arie Wijten ( rechts) feliciteert eigenares Ria Oomen met de start van het funderingsherstel aan de PKO-laan

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Rita Habekothé Willy Calis Anke Procee Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Tweede herziene uitgave Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid Eerste tastbare resultaten van Energieke Regio Goeree-Overflakkee Van de benaderde bedrijven en maatschappelijke ondernemingen is ca. 80% deelnemer geworden. Inmiddels is door de deelnemers voor meer dan

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Fonds Ondernemend Groningen

Fonds Ondernemend Groningen NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I LENTE 2010 I JAARGANG 9 WWW.TERREINWINST.NL PAG 4. BRAND IN JOUW BEDRIJF: Meer ellende dan de verzekering kan goedmaken PAG 5. DANIël HARSSEMA Over 10 jaar Terreinwinst

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015. Voor meer informatie zie www.molenbeke.

119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015. Voor meer informatie zie www.molenbeke. Enquête uitgevraagd in periode 20 december 2014 5 februari 2015 Voor meer informatie zie www.molenbeke.nl 119 respondenten, 109 daarvan in overzicht: Schavenmolenstraat 26 22% Maarten Gorisstraat 7 6%

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie