Tussendijkse berichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussendijkse berichten"

Transcriptie

1 Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 december 2001 nr. 32 Geachte medebewoners, Een onrustig najaar ging vooraf aan de publicatie van deze editie van Tussendijkse berichten. In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even de tijd voor. Simon van der Pol - 1 -

2 KLACHTENRUBRIEK PARKEREN BUITEN DE PARKEERPLAATSEN Geconstateerd wordt dat steeds meer Abeelstraat bewoners de auto langs de straat of half tot 99% op de stoep parkeren. Dit laatste is op zich een overtreding. Met het oog op veiligheid in het algemeen maar vooral in de winter wil het bestuur van Vereniging Middenhoeve iedereen vriendelijk verzoeken voortaan gebruik te maken van de parkeerplaatsen. Deze zijn in ruime mate aanwezig. Wees dus a.u.b. niet alleen een dame of een heer in het verkeer maar ook in het parkeren! BUITENZETTEN VAN HET OUDPAPIER In de vorige Tussendijkse Berichten heeft de Vereniging haar leden met klem verzocht het oudpapier niet bij de eigen oprit te deponeren maar op de plaats waar de vuilcontainers worden neergezet en bovendien kartonnendozen te gebruiken en geen houten kistjes. Deze wensen zijn afkomstig van de ophalers zelf, die vrijwillig en in hun eigen tijd zich inzetten voor een goed doel. Ophalen op vaste plaatsen spaart hen veel tijd en energie. Jammer genoeg hebben we gemerkt, dat vele bewoners hier geen gehoor aan geven. Volgende keer beter? Het is een kleine moeite om bijv. de straat over te steken en u spaart de ophalers zowel tijd als ongemak. GLASBAK Een van onze leden heeft meerdere malen geconstateerd, dat men het kennelijk erg gemakkelijk vindt kapotte ruiten, spiegels e.d

3 neer te zetten naast de glasbak. Hoewel niet duidelijk is of dit glas afkomstig is uit Middenhoeve of uit de naastgelegen straten, is het wel zo dat dit soort glasafval niet meegenomen wordt door de mensen die de glasbak ledigen. Om overlast te voorkomen heeft uw bestuurslid het maar zelf weggebracht naar de officiële stortplaats op de Baanhoekweg. U zult met ons eens zijn, dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. BUURTGESPREKKEN DUBBELDAM Uitgaande van de Dordtse Welzijnsorganisatie, gevestigd in het kleine gebouwtje op de Dubbelsteijnlaan West 74a, werd 31 oktober j.l. de eerste van een geplande serie buurtgesprekken gehouden in de Gravenhorst. Als vertegenwoordigster van Vereniging Middenhoeve heeft Caroline van Tienen de bijeenkomst bijgewoond. Opbouwwerker Marianne Hezemans zorgde voor de introductie, waarna zij het woord gaf aan Ad Diephout, werkzaam in de wijk als GPF of Gebieds-Politie-Functionaris, die een toespraak hield over veiligheid in de wijk. De volgende punten kwamen aan de orde: Dubbeldam beschikt over 3 GPF agenten, die nauw samenwerken met collega s van Recherche en Surveillance Men is van tot uur buiten (30% zichtbeleid). Er gaat onvermijdelijk veel tijd op aan het papierenwerk. Men is bijv. aanwezig bij de Dubbeldamse kermis tezamen met Stadswachters Het beleid heet pro-actief werken, d.w.z. liever problemen vóór zijn dan achter lopen - 3 -

4 Tot de taken van een GPF behoort ook verkeerscontrole i.s.w. met de Verkeerspolitie en assistentie verlenen bij delicten zoals berovingen e.d. in het Overkamppark De agenten zijn bereikbaar via doorkiesnummer naar bureau Gravensingel en vandaar evt. automatisch naar de eigen GSM Toekomstplannen houden in dat Bureau Gravensingel verplaatst wordt naar de Vissersdijk, dat hoofdbureau Nassauweg plat gaat en een nieuw onderkomen krijgt (locatie vooralsnog onbekend) en dat er een rotonde komt op het kruispunt Stevensweg/Eikenlaan/Burg. Jaslaan/Overkampweg Er werd kort informatie gegeven over beveiliging van de eigen woning. Men kon ook folders meenemen. De rondvraag moest in sneltempo gebeuren en leverde vooral klachten op: Over de skateboard bouwsel bij zandbak, Lariksstraat Over onrechtmatig parkeren op privé-terrein De Elzen door enkele bewoners uit de Goudenregenstraat Over voetballende jongeren met brommers en biertjes na 11 uur s avonds op het garageplein van de Iepenlaan Over onkruid en het daaruitvloeiend armoedige aanzien van Abeelstraat en Lariksstraat (meer dan 2 x per jaar maaien en verder weinig of geen onderhoud schijnt het beleid te zijn!) Over de wanhopige situatie m.b.t. het onlogische systeem van huizennummering in de Elzenlaan sommige adressen zijn gewoon niet te vinden, ook niet door de postbode! - 4 -

5 KERST / OUD en NIEUW Wie niet met de wintersport gaat en na de oliebollen zin heeft in iets anders, is welkom na middernacht bij ons kraampje op het plein bij het zandbak in de Lariksstraat, waar men de gelukwensen kan uitwisselen onder het genot van één of meerdere glaasjes glühwein en traditionele Engelse mini-gebakjes: mincepies! (nee, géén gehakt) BOWLING AVOND In 2002 grijpen we weer terug naar een beproeft recept. Op 19 januari organiseert Vereniging Middenhoeve de traditionele nieuwjaarsbowling. Meer informatie volgt nog, maar noteer deze datum afvast in uw agenda.. BESTE WIJKBEWONERS, Als nieuw bestuurslid van onze wijkvereniging wil ik me graag voorstellen aan diegenen die mij nog niet persoonlijk kennen. Mijn naam is Jan Scheffe en sinds 1984 in Middenhoeve woonachtig met mijn echtgenote Ann en onze 4 kinderen t.w.: Jeroen, Kim, Benjamin en Valentijn. De oudste 2 studeren en uitwonend zodat ze nog maar weinig thuis zijn. Zelf geef ik leiding aan een technische handelsonderneming met de naam Added Value Electronics, dat gevestigd is aan de Vissersdijk beneden 17, hier in Dubbeldam De reden waarom ik de uitnodiging om tot het bestuur van onze - 5 -

6 wijkvereniging toe te treden heb aangenomen is het willen meedenken en meewerken aan het op peil houden van ons gemeenschappelijke leefgenot in de wijk Middenhoeve. De vereniging bestaat al sinds de nieuwbouw van onze wijk en is mijns inziens uniek in zijn soort in Dordrecht e.o. en daarom vind ik het belangrijk dat we deze spreekbuis voor de wijkbelangen in stand houden. Zelf hoop ik dat we met elkaar de kwaliteit van onze woningen en wijkbeheer op hoog niveau kunnen houden, waarbij ik niet alleen denk aan schildercontracten, cv onderhoud etc. maar ook een sociaal kader creëren, waarbij we elkaar helpen wanneer dat nodig is. Zelf heb ik recentelijk een 2 tal waterleiding lekkages in mijn woning gehad, die naast overlast ook een totale kostenpost van meer dan Fl. 8000,00 opleverden. Achteraf gezien hadden een deel van deze kosten bespaard kunnen worden als meer kennis van de loop van de waterleiding aanwezig was geweest bij de loodgieter en mijzelf. Van deze lekkages heb ik zelf veel geleerd en als iemand in de 2 onder 1 kap woningen bij waterleidingproblemen van mijn ervaringen wil profiteren kan men mij altijd bellen. Tel nr MEDEWONEN = MEDELEVEN Middenhoevers die vertrokken: In 2001 vertrok op 07 juni Mw. Bastiaanse, Ab. 144 uit Middenhoeve en in de voorbije zomer verliet ook de heer K.H. Diependaal, La. 17 Middenhoeve

7 Hoewel het gezin al vanaf het ontstaan van Middenhoeve aan de Abeelstraat 96 woonde, bleef het water trekken. Reden waarom de familie J. Bruinsma op 28 november 2001 toch onze wijk verliet. Wij wensen allen een goede tijd in hun nieuwe woonomgeving....en zij die kwamen: Eind juli 2001 betrok de fam. P.E. Koppe-de Deugd haar woning op Abeelstraat 144. Op 20 september van dit jaar kwamen Jelmer Balm en Denise de Vlaming in Middenhoeve wonen, op Lariksstraat 17. Na een grondige verbouwing van hun nieuwe woning aan Abeelstraat 6, stapte de familie H.G. Andela-Machielse in week 2001 / 37 daar over de drempel. Het bestuur wenst de nieuwkomers een aangename en voorspoedige tijd in ons poldertje. Geboren: Een uitbreiding van de reddingsbrigade is te voorzien want op een nog vroege 22-e april 2001 is dochter Benthe geboren bij Robert en Aukje Herks, La 22. Drie dagen later, bij Jolanda en Henk van der Waal, Abeelstraat 152, zag Erik het licht van z'n leven. Op 09 juli 2001 werd bij Gerda v. Eeren en Fred van der Laan, Ab. 15, hun zoon Wessel geboren en bij de heer C. Groeneveld en Mw. Bastiaanse kwam op 23 juli Dewi in onze Middenhoevewereld. Het bestuur feliciteert de ouders en wenst hun jonge Middenhoevers alle goeds in hun leven en een voorspoedige jeugdtijd in Middenhoeve

8 PLATFORM BETONSCHADEVLOEREN IN 2001 In januari 2001 heeft de kerngroep met de Gemeentelijke Afdeling Belastingen overleg gevoerd over het effect van betonvloerenschade op de WOZ-waarde. De beschikking over de WOZ waarde is in februari 2001 aan iedere Dordtse hoofdbewoner van een pand worden verzonden. De peildatum is 1999, de geldigheid is voor het tijdvak 2001 t/m 2005.De afdeling belastingen heeft toegelicht hoe rekening is gehouden met de invloed van betonschade op de WOZ. Het ziet er naar uit dat dit op afdoende wijze is gedaan. De Gemeente heeft nog eigen toelichtingen geven. De WOZ waarde is weer van invloed op de hoogte van de heffing van Onroerende Zaak Belasting. Met het BBO, de Dienst Stadsontwikkeling en het Gemeentelijk Geografisch Bureau is een enquête ontworpen. Deze is rond 11 januari 2001 verzonden naar de ongeveer 2400 eigenaren die, volgens de bouwbestekken, een Kwaaitaal-, Manta - of Trio vloer hebben. Soms blijkt dat dan toch niet het geval te zijn, wat maar weer aantoont dat informatie uit de enquête broodnodig is. De enquête leverde op waar het probleem zit, hoe erg het is en of eigenaren bereid zijn door te gaan met de aanpak van het probleem. De respons is goed, maar het kan altijd beter. Dubbeldam heeft de grootste schade, maar ook de wijken Sterrenburg en Zuidhoven blijven zeker niet gespaard. Intussen heeft de Gemeente een beleid ontwikkeld hoe om te gaan met problemen in het particulier huizenbezit. Daarin is ook de betonvloerenschade opgenomen. Dit beleid is beschreven in een zogenaamde contourennota. De Raad heeft in september 2001 hierover beslist. In de contourennota is onder meer opgenomen dat - 8 -

9 het werk van het platform betonvloerenschade ondersteund wordt met een subsidie van ƒ Het Platform had meer gevraagd en heeft daarom ook het woord gehad in de voorbereidende vergadering in juli 2001 van de commissie Volkshuisvesting van de Raad. Gelijktijdig is energie gestoken in bevordering van voorschotten; het BBO werkt immers ook niet gratis. Het bestuur heeft de voorschotten goedgekeurd, maar de Raad heeft de limiet aan subsidie wel gelegd bij ƒ Met wethouder Sas is in juli 2001 een voortgangsgesprek gehouden. Daarbij maakte de wethouder duidelijk dat geen vrijstelling valt te verkrijgen van leges, precariorechten en toerekening verkeersvoorzieningen. Op voorstel PBD gaf de wethouder wel aan dat dergelijke kosten ook via de subsidieregeling vallen te dekken. Het gesprek ging niet alleen over subsidies, maar meer nog om de draagkracht in de politiek. Deze is ten volle toegezegd. In november 2001 is een werkbezoek gepland van de Staatssecretaris van VROM (Remkes) aan Dordrecht. De wethouder zal dan een landelijke regeling voor subsidiëring bepleiten of anderszins tegemoetkoming in de kosten. Daarbij zal hij zich inzetten om te zorgen dat ook de panden die al hersteld zijn voordat VROM eindelijk eens een subsidiebesluit neemt eveneens in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie. Landelijke organisatie In september 2000, rond de jaarwisseling 2000/2001 en in april 2001 zijn er contacten geweest met de Stichting Betonschade Nederland en de Vereniging Eigen Huis. De VEH rekende aanvankelijk de betonschade niet tot een van haar aandachtsgebieden; er is immers een SBN? Nadat PBD meermaals had aangedrongen op enig beleid en actie van VEH is van die zijde contact gelegd met SBN. Daar is verder niet veel tastbaars uit - 9 -

10 gekomen. Het PBD heeft nu niet meer de indruk dat van VEH nog enige positieve actie te verwachten valt in zaken als lobby voor landelijke subsidie of eenmalige aftrek bouwkosten, kwaliteitscertificaat, advisering technische en organisatorische aanpak, begeleiding formaliteiten en regelgeving, Het komt verder neer op de nek van SBN dan wel PBD zelf. Het Platform heeft in mei 2001 de presentatie meegemaakt van het CUR rapport, een rapport van specialisten die de Staatssecretaris VROM een inventaris van het probleem schetst en de door haar aanbevolen technische oplossingen. CUR is de Commissie Uitvoering Regelingen. Die dag is georganiseerd door de SBN. Later is in augustus 2001 nog eens een bijeenkomst door SBN georganiseerd, waar de technische oplossingen nogmaals zijn uitgespit en een beeld werd gegeven van de landelijke ontwikkelingen. De indruk van PBD is dat VROM nu tevreden is met het CUR rapport en daarmee het probleem als behandeld beschouwt. Wij zullen als PBD proberen zoveel mogelijk SBN te steunen in druk op VROM en ook via lokale politieke kanalen proberen druk op VROM uit te oefenen om nu ook iets te doen met dit CUR Rapport. Intussen gaan we wel verder. Kerngroepleden hebben contacten met soortgelijke platforms en verenigingen in Waddinxveen, Zaandam en Papendrecht. Technische oplossingen Om in beeld te krijgen of werkelijk 2400 panden in Dordrecht met chlorideschade zijn aangetast moest eerst in januari een enquête de deur uit. De response was groot: rond 1050 bewoners reageerden. Daarvan reageerden er ruim 650 dat ze belangstelling hadden voor een nadere inspectie van hun vloer. Uiteindelijk werden dat er 679. De technische groep heeft daarop de voorwaarden ontworpen

11 waaruit die inspectie moet bestaan en hoe de eenvormige rapportage moet worden vormgegeven. De voorwaarden betreffen niet allen de deugdelijke inspectie zelf, maar ook de organisatie van ontsluiting van vloeren die niet toegankelijk zijn. Denk daarbij aan keukenblokken gebouwd op het kruipluik, volgestorte kelderruimten, dichte funderingen etc. Na enige sondering onder een zevental bedrijven kwam uit de bus dat het bedrijf ARGUS te Arkel. het meest geschikt was voor zowel de inspectie zelf als de organisatie van ontsluitingen. Geschiktheid wordt ook bepaald doordat later de bedrijven die de reparatie gaan uitvoeren de inspectierapporten ook als uitgangspunt voor hun individuele offerte en organisatie accepteren. Om te waarborgen dat het inspectiebedrijf goed werk aflevert is tevens geregeld dat een derde steekproefsgewijs na-inspecties doet. Dat werd gefinancierd uit een toeslag van ƒ 15, - per geïnspecteerde woning. Met adviesbureau I.V. Infra Consult te Papendrecht is dit geregeld. De inspectie en na-inspectie is beslist een moeizaam karwei. Bewoners zijn niet altijd thuis, data komen niet altijd gelegen, ruim honderd belangstellenden haken toch weer af, kortom, het vergt veel organisatie. De technische groep van het platform heeft in samenwerking met het BBO onderzoek gedaan naar bouwkundige oplossingen. Vooruitlopend op het CUR rapport was al aardig wat expertise opgebouwd. Er zijn veel bedrijven die een unieke reparatiemethode aanbieden, maar in veel gevallen komt het neer op varianten van hetzelfde. Uiteindelijk is besloten dat de aanbevolen methoden in het CUR rapport worden gevolgd. Dit omdat het Ministerie VROM deze methoden van aanvaarding van het CUR rapport heeft aanvaard als veilig en betrouwbaar. Die min of meer Staatsgarantie is weer noodzakelijk om het PBD de burgers van Dordrecht een

12 meer inhoudelijk advies te kunnen geven en om ook in een verdere toekomst het kwaliteitscertificaat zijn waarde te laten behouden. Er zijn volgens het CUR rapport negen aanbevolen reparatiemethoden. Daarbij zijn ook methoden genoemd die in de slappe ondergrond van Dordrecht wellicht minder geschikt zouden kunnen zijn. Of methoden die te drastisch zijn zoals sloop. Maar het PBD geeft aan de deelnemers slechts een advies; de keuze is verder aan de eigenaar. De inspectierapporten van ARGUS zijn getotaliseerd. Niet alle schade is te wijten aan chloride. Het blijkt dat er ook veel beschadigingen voorkomen die voortkomen uit ruw werk van de aannemers destijds. Dat levert wel verzwakkingen op, maar niet iedereen is geneigd dat te laten repareren. Verder ontbreekt het nog aan detail gegevens van oude rapporten die door onder meer Koning&Bienfait zijn opgesteld in 1999/2000. Dat komt omdat deze rapporten destijds zijn geregeld via SBN. Deze organisatie geeft de betreffende 56 adressen en rapporten niet vrij met een beroep op privacy belangen. PBD meent dat de bezitters van een dergelijk rapport alleen maar gediend zijn met aansluiting aan de nu lopende actie, maar een oplossing is nog niet gevonden. We rekenen maar op spontane aanmelding van de betreffende gedupeerden. De technische groep heeft op basis van het voorgaande in mei/september 2001 een set standaard voorwaarden beschreven en een standaard bestek. Het platform prijst zich gelukkig onder haar leden enkele deskundigen te hebben die bouwkundige en aannemers ervaring hebben. Niettemin was het ook nodig extern advies te verkrijgen. Bureau bewoners Ondersteuning kon dit op dit punt niet leveren, zodat dit is uitbesteed aan I.V. Infra Consult Papendrecht

13 Half september 2001 heeft PBD aan een aantal gerenommeerde aannemers verzocht een aanbieding te doen over hun mogelijkheden de CUR methoden toe te passen. Eind september moeten de aanbiedingen binnen zijn. Daarna volgt een keuze door het PBD. Die keuze en de standaardvoorwaarden en standaard bestek worden dan begin oktober 2001 aan de eigenaren toegezonden. De gekozen aannemer(s) krijgt daarop de lijst van belangstellenden en heeft dan gelegenheid de bewoners individueel offerte uit te brengen met verwijzing naar het advies van het PBD. Publiciteit Het PBD streeft, net als het gemeentebestuur, tot maximale deelname aan de reparatie actie. Daarom is een werkgroep belast met contacten naar de plaatselijke pers, vormgeving van de correspondentie, landelijke contacten en veelal ondersteuning in secretariaatswerk en deze web-site. Allemaal onmisbaar om het geheel open en democratisch te laten functioneren. De reparaties Nadat de aannemer(s) zijn offerte aan de bewoners in oktober 2001 heeft gedaan kan de reparatie beginnen. Belangstellenden worden dan ook nu geadviseerd een regeling te treffen voor financiering van het herstel. PBD streeft naar een korte actie die niet meer dan een jaar moet duren. Maar er zullen nog genoeg problemen zijn. Daarom heeft het PBD een aantal actieve bewoners aangetrokken die bereid zijn als eerste vraagbaak in hun woonblok op te treden. Voor deze contactpersonen is een handleiding ontwikkeld met te verwachten vragen, antwoorden en doorverwijs adressen. Hier blijft ook een taak weggelegd voor het Bureau Bewoners Ondersteuning. Het

14 leeuwendeel van de gemeentelijke subsidie is in onze begroting dan ook hiervoor bestemd. BBO kan dan adviseren en bemiddelen bij problemen met verkeer, buren, kwaliteit van het werk, financiering door de gemeente of anderen bij schrijnende gevallen enz. Intussen beijvert het PBD zich ook voor een deugdelijke regeling van een universeel en verzekerbaar certificaat, registratie van de herstelde panden en natuurlijk het wekken van een maximale belangstelling tot deelname in de reparatie actie. LUCTOR ET EMERGO!! De natte periode breekt weer aan en dus weer wateroverlast voor een deel van de bewoners. In 1982 ontstonden de klachten. In opdracht van de gemeente onderzocht bureau WARENCO (u weet wel, die ook de paalrot problematiek in de stad in kaart heeft gebracht) de oorzaak van de klachten. In 1992 kwam een advies hoe onze klachten, die terecht waren, opgelost konden worden. Na jaren van overleg van uw bestuur met twee voorgaande wethouders en hun beleidsambtenaren is op 29 okt de huidige wethouder G. Veldhuijzen met de leden van de raadscommissie Milieu en Standswerken, enkele beleidsambtenaren en de pers in onze wijk op bezoek geweest om o.a. naar de waterstand onder de vloer te kijken. De conclusie van hun bezoek was in de Dordtenaar van 30 okt correct weergegeven en bovendien nadien bevestigd door een aantal aanwezigen. Deze luidde als volgt: De Abeelstraat wordt in zijn geheel herbestraat, maar niet voordat een oplossing voor het probleem is gevonden van de grondwaterstand, waarvoor (volgens G. Veldhuijzen) niemand verantwoordelijk is. Voorts beloofde hij

15 Van de Water en de commissieleden de problemen met het waterschap te zullen bespreken. Voor de herbestrating, die ook voor het eerste jaar van de nieuwe eeuw op de lijst staat, wordt bijna zeven ton uitgetrokken. Omdat we al vrijsnel berichten ontvingen, dat ondanks de belofte de gehele Abeelstraat, maar een deel in uitvoering zou worden genomen, kwam er een brief van de wethouder, dat hij dit nooit beloofd had. We vermoeden dan ook dat hij budgetair is teruggefloten. In nov was het dan zover, dat de helft van de Abeelstraat in uitvoering werd genomen, d.w.z. de noord-, oost- en zuidzijde t/m nr. 85. In april 2001 vond de oplevering plaats. De rest zou doorgeschoven worden naar Uw bestuur heeft daarop vriendelijk doch dringend verzocht om dit te bespoedigen en met de planning voor het jaar 2002 mee te nemen. Daarop kregen we pas na 8 maanden een vraag en onbevredigend antwoord. De brief eindigt voor mij irritant met de slotzin: Ik besef dat dit plantraject niet geheel aan uw wens voldoet, maar ik zie geen mogelijkheid om het project verder te versnellen. Ach wat een onmacht denk ik dan, dat na 20 jaar onze bestuurders ons nog steeds niet van onze wateroverlast kunnen afhelpen, terwijl het technisch gezien toch echt niet zo moeilijk is, Waar een wil is, is een weg, dan ga je ervoor, net als in het programma Breekijzer. Dus hebben de overige bewoners van Middenhoeve voorlopig nog water onder de vloer en wellicht hier en daar in de convectorput. Dat lijkt mij ook handig voor de betonrotreparateurs met bijbehorende kosten voor dit ongemak. Kennelijk worden de klachten van de vereniging al die jaren niet serieus genomen. Maar ja denk ik dan maar, de bestuurders wonen kennelijk niet in Middenhoeve, Gelukkig zijn er nog twee lichtpuntjes te noemen, het eerste is belangrijk voor de wachteroverlast in de ZW.-hoek. Met de

16 gemeente en het waterschap is bereikt, dat in de sloot van de boerderij Middenhoeve een damwand is geslagen, waardoor aan de oostzijde van deze sloot een verbinding met de vijverpartij gemaakt kon worden, Het gevolg hiervan is, dat het waterniveau ca. 45 cm gezakt is, wat ten gunste komt aan de afwatering van de tuinen van de huizen in de ZW-hoek. Het tweede lichtpuntje is de toezegging om een voorziening te treffen in de sloot aan de oostzijde van Middenhoeve. Deze sloot is nu nog aan twee zijden afgesloten, zodat het peil niet beheerst wordt. Aan de Oudendijkzijde door een toerit, met daarin een verstopte buis en aan de Zuidendijkkant door een houten damwand. De genoemde voorziening zal in de toerit aangebracht worden en wel zodanig dat het waterniveau in deze sloot niet hoger komt dan min 1.70 NAP. Dat is gelijk aan het zomerpeil voor de polder. Hierdoor is vooral in het natte winterseizoen de afvoer gegarandeerd. In een heel droge periode kan er dan geen water toevloeien. Daarvoor zou een verbinding met de Zuidendijksloot c.q. vijver gemaakt moeten worden, (dus damwand weg). Dit is echter niet uitvoerbaar, omdat dan het hogere waterniveau via drainagebuizen de polder inloopt. Zo, hiermee hoop ik dat u weer op de hoogte bent van grondwater perikelen in Middenhoeve. Met een hartelijke groet Kees van de Water AANKOOPKORTINGEN Zoals u weet krijgt u op discreet vertoon van uw lidmaatschapskaart van de Vereniging Middenhoeve korting bij een aantal bedrijven in Dubbeldam. Voor de goede orde volgt hier de volledige lijst:

17 AUTO COMFORT Toulonselaan 72/ EV Dordrecht - T: I: Op aankopen, met uitzondering van aanbiedingen, 10 % korting. BELMAR KEUKENS EN SANITAIR Stevensweg AJ Dordrecht - T: F: Op bruto-adviesprijzen van keukens en keukenbladen: 25 % korting. Tevens ontvangt u bij aanschaf van een complete keuken 10 % extra korting op het keukenmeubilair. Op bruto-adviesprijzen van keukenapparatuur geldt een korting die kan variëren tussen 5% tot 35 %, afhankelijk van het fabrikaat. Op bruto-adviesprijzen van de meest gangbare sanitaire artikelen en tegels: 10 % korting. Geen korting op arbeidsloon, afgeprijsde toonkamerkeukens en reeds afgegeven nettoprijzen. BRIENESSE LOODGIETERSBEDRIJF. D.M. - Oudendijk AG Dordrecht - T: F: Op verkoop van sanitair, mits zelf afgehaald en contant afgerekend: 10 % korting. CAVE MICHEL WIJNKOPERIJ De Merodestraat BG Dordrecht - T: M: Op alle wijnen 5 % korting; met uitzondering van aanbiedingen. GARSTHAGEN BV. WONINGINRICHTING - Stevensweg AL - Dordrecht - T: Op de winkelprijzen van tapijt: 15 % korting. Op overgordijnen: 10 % korting of gratis gemaakt. Met uitzondering voor trappen, wordt 400 cm breed tapijt vanaf 36,00 verkoop per strekkende meter

18 gratis gelegd. Geen korting op extra arbeid. GEMERT BEHANG, GORDIJNEN, VERF, VLOERBEDEKKING EN ZONWERING. VAN - Van Oldenbarneveltplein ES Dordrecht - T: F Op alle materialen 10 % en op 400 cm breed tapijt onder 90,76 verkoop per strekkende meter 5 % korting. HAKKY VAKSCHOENMAKERIJ Voorstraat EP Dordrecht - T: Op alle artikelen, sleutels en schoenreparatie: 15 % korting. HOUTBOETIEK DHZ PARTNERS BV. DE - (ook voor schildersbenodigdheden) Stevensweg 59/a AJ Dordrecht - T: F: Bij contante betaling: 10 % korting. Q8 TANKPAS TANKSTATION DUBBELDAM Eikenlaan SC Dordrecht - T: D.m.v. een pasje ontvangt u een aantrekkelijke korting op de pompliterprijs. Pasaanvraagformulieren verkrijgbaar bij de penningmeester van de ver. Middenhoeve, Lariksstraat 32. SP: TANGHE Stevensweg 110/a AL Dordrecht T: en F: Op de winkelprijs: 5 % korting, eventueel na aftrek inruilapparatuur en op reparaties. Geen korting op fabrieksreparaties

19 Het Bestuur Dit was dan het twee en dertigste nummer van "Tussendijkse berichten" Het Bestuur van de Vereniging Middenhoeve hoopt op Uw reacties en pennevruchten! Eindredactie: Simon van der Pol

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 mei 2002 nr. 34 Geachte medebewoners, In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even

Nadere informatie

Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN. WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied

Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN. WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN APRIL 2004 WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied Woningen in het aandachtsgebied funderingen die vóór 1945 zijn gebouwd krijgen voor het tijdvak 2001-2004 een lagere WOZ-waarde.

Nadere informatie

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a.

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Inleiding. Zoals afgesproken in de ledenvergadering 2004 is het voorzienings- en reserveringsbeleid van onze vereniging door

Nadere informatie

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 Dec 2004 nr. 36 Geachte medebewoners, In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005 INHOUDSOPGAVE: Kerstgroet. Vuurwerk. Bedankt. Leefbaarheidactie. Bedrijven Batadorp. Inspraakmoment. Wat in de buurt is opgevallen. Volgende vergadering en oproep. Contactpersonen. Uit de oude doos. Kerstgroet:

Nadere informatie

De buurjongens net een stapje voor

De buurjongens net een stapje voor De buurjongens net een stapje voor In het dorp waar ik vroeger woonde waren wij altijd prima op de hoogte van het reilen en zeilen van de buren. Tijdens haar wekelijkse ronde langs groenteboer, bakker

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 oktober 1999 nr. 29 Geachte medebewoners, Eindelijk weer eens een Tussendijkse berichten! In dit nummer vindt U naast de gebruikelijke

Nadere informatie

Rioleringswerkzaamheden

Rioleringswerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden 1. Kunnen de werkzaamheden vanwege de winter niet in maart 2014 i.p.v. november 2013 starten? Nee, dit kan niet. Dit zou betekenen dat alle rioleringsprojecten in Prins Alexander

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

Inhoud. no.39 september 2008. Voorwoord van de voorzitter. Notulen Algemene Ledenvergadering 2008

Inhoud. no.39 september 2008. Voorwoord van de voorzitter. Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 no.39 september 2008 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2007 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar

Nadere informatie

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.51 Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen bronnen Nieuwsbericht miniserie van Financiën, 31.8.2010; www.minfin.nl Besluit van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren Openbare Werken Bewoner Straatnaam Ugchelen Telefoon 14 055 Doorkiesnummer (055) 580 2549 Telefax (055) 580 1176 E-mail o.martijn@apeldoorn.nl Datum 15 oktober 2010 Uw brief d.d. Ons kenmerk Betreft 2010-060141

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering Mooie zomer Bij deze een wat uitgebreidere editie van de nieuwsbrief als normaal omdat er best veel te melden is en we gaan richting de vakantie periode. En mocht er dan iets te melden zijn doen we dat

Nadere informatie

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW 1 Inleiding In deze begeleidende brochure staat uitgebreid omschreven hoe u uw woning dient op te leveren bij het opzeggen

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

Alles over uw SterOccasion

Alles over uw SterOccasion Alles over uw SterOccasion Alle gebruikte beelden zijn willekeurig geplaatst en geven een indruk van de auto s die in het SterOccasion personenautoprogramma voor kunnen komen. Wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Opleveren STC Loopplank Juni 2013

Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Beste bewoner, In deze folder vind je alle informatie ten aanzien van het opzeggen van je kamer bij STC-Loopplank. We hebben geprobeerd alles duidelijk en bondig op papier

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Veelgestelde vragen oeververvanging Gouwe in Waddinxveen

Veelgestelde vragen oeververvanging Gouwe in Waddinxveen Veelgestelde vragen oeververvanging Gouwe in Waddinxveen Staat uw vraag er niet bij, stelt u deze dan via zuidholland@pzh.nl. Vermeldt u in het onderwerp Oevers Waddinxveen. 1. Wat, waar, waarom en wanneer

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Graag reageren wij op een aantal brieven welke wij van uw bestuur mochten ontvangen.

Graag reageren wij op een aantal brieven welke wij van uw bestuur mochten ontvangen. Waterschap Brabantse Delta Het dagelijks bestuur t.a.v. de voorzitter, de heer J.A.M. Vos, dijkgraaf Ons kenmerk: pvdb/090602.01 Breda, 2 juni 2009 Geachte heer Vos, beste Joseph, Graag reageren wij op

Nadere informatie

VERSLAG. Nr: Verslag:

VERSLAG. Nr: Verslag: VERSLAG Betreft : Bewonersavond reconstructie Bijerscheweg Noord in Stolwijk Datum: 30 maart 2015 Locatie: IJsclub t Beijersche in Stolwijk Aanwezig: Annefieke Pagnillo (avondvoorzitter) Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud?

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud? Geachte bewoner, In opdracht van Kleurrijk Wonen gaat Weijman Vastgoedonderhoud B.V. binnenkort onderhoudswerkzaamheden aan uw woning verrichten. Middels dit boekje informeren wij u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

PRESENTATIE. Niet pandgericht maar klantgericht!

PRESENTATIE. Niet pandgericht maar klantgericht! PRESENTATIE Niet pandgericht maar klantgericht! Zwartewaalsestraat 54a te Schiedam Authentiek 3-kamer appartement gesitueerd op de eerste en tweede verdieping. Deze woning is gelegen in de wijk Zuid in

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

Koopsom 169.500,- k.k.

Koopsom 169.500,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Opening Joop van Wijnbergen, voorzitter en gastheer, opent de bijeenkomst namens de deelgemeente. Hij stelt de heer Henk Koedijk, de heer Turkay

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

totdat het te laat is!

totdat het te laat is! Vloerproblemen onopgemerkt totdat het te laat is! Voordelen van Ervas Vloer Support Veel van onze opdrachtgevers hebben de voordelen van de door ons gepatenteerde Ervas Vloer Support al leren kennen ten

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding 2014-123741 Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf Inleiding Onlangs verscheen in het Raadsinformatiesysteem (RIS) de Besluitenlijst B&W van 15 april 2014, waarin staat te lezen dat er een

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel. Donderdag 21 november 13.00 uur. 1. Inleiding. Alternatieve inleiding:

Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel. Donderdag 21 november 13.00 uur. 1. Inleiding. Alternatieve inleiding: Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel Donderdag 21 november 13.00 uur 1. Inleiding Alternatieve inleiding: Vandaag wordt in de Tweede Kamer de begroting van de minister van wonen en rijksdienst

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Eindhoven, 12-12-2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven. T.a.v. wethouder De Heer Y.

Eindhoven, 12-12-2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven. T.a.v. wethouder De Heer Y. Eindhoven, 12-12-2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven T.a.v. wethouder De Heer Y. Torunoglu De gemeenteraad van Eindhoven Al jaren lang laat de Stichting Trudo

Nadere informatie

Vraagprijs 199.000,- k.k.

Vraagprijs 199.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Informatiebrochure groot onderhoud Heerdehoeve 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Lemsterlandhoeve 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30 en

Nadere informatie

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal

BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN. 1. Inleiding. 2. Bewoners staan centraal BUSINESSPLAN 2015 CENTRUM VEILIG WONEN 1. Inleiding In dit businessplan worden de taken genoemd die Centrum Veilig Wonen in 2015 wil vervullen. Centrum Veilig Wonen is opgericht om bewoners te compenseren

Nadere informatie

Afdeling Toezicht & Handhaving t.a.v. dhr. R. Goes teamleider Programmatisch Handhaven Postbus 8375 3503 RJ UTRECHT. Utrecht, 30 mei 2011

Afdeling Toezicht & Handhaving t.a.v. dhr. R. Goes teamleider Programmatisch Handhaven Postbus 8375 3503 RJ UTRECHT. Utrecht, 30 mei 2011 Afdeling Toezicht & Handhaving t.a.v. dhr. R. Goes teamleider Programmatisch Handhaven Postbus 8375 3503 RJ UTRECHT Utrecht, 30 mei 2011 Betreft: Verzoek tot handhaving Geachte heer Goes, Tijdens de hoorzitting

Nadere informatie

VERKOOP & BOUWFORMULE

VERKOOP & BOUWFORMULE VERKOOP & BOUWFORMULE BOUWEn MET ZEKERHEID Het leven zit vol dromen en verlangens. De Verkoop & Bouwformule van Hyboma helpt u die waarmaken: een woning op maat, zonder zorgen, om te leven zoals u dat

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24

TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 TE HUUR FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE OSS, LICHTSTRAAT 24 LOCATIE De bedrijfsgebouwen maken deel uit van het voormalig Philips complex op bedrijventerrein Landweer te Oss. De Kantsingel vormt een belangrijke

Nadere informatie

Verslag van de informatiebijeenkomst Meulenspie, gehouden op 28 augustus 2012, in dorpshuis t Web te Teteringen, aanvang 20.30 uur

Verslag van de informatiebijeenkomst Meulenspie, gehouden op 28 augustus 2012, in dorpshuis t Web te Teteringen, aanvang 20.30 uur Verslag van de informatiebijeenkomst Meulenspie, gehouden op 28 augustus 2012, in dorpshuis t Web te Teteringen, aanvang 20.30 uur Presentaties De bijeenkomst begint met drie presentaties door medewerkers

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

OEGSTGEEST. Lijtweg 204. Vraagprijs 117.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

OEGSTGEEST. Lijtweg 204. Vraagprijs 117.500 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Vraagprijs 117.500 k.k. OEGSTGEEST Lijtweg 204 De Leeuw Makelaardij B.V. Molenwerf 4 2312 CK Leiden Tel: 071-514 20 45 E-mail: leiden@deleeuw.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2012 Raadscommissie 8 juli 2013 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier) Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 10 Status Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J. de Boer Pontier 0595 44767 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. de Boer Pontier)

Nadere informatie

Beleid zonnepanelen Versie 16 december 2013

Beleid zonnepanelen Versie 16 december 2013 Beleid zonnepanelen Versie 16 december 2013 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 BELEID ZONNEPANELEN... 4 APPARTEMENTENCOMPLEX MET OF ZONDER VVE... 4 EENGEZINSWONINGEN... 4 ONDERHOUD

Nadere informatie

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)(

Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Impressie(informatieavond(rioolvervanging(Straatweg( Datum:(8(september(2015( Opstelling(verslag:(Tineke(van(Oosten(en(Sieb(de(Jong((cgOH)( Indeling(van(de(avond:(van(19.00(uur(tot(21.00(uur(konden(bewoners(van(de(Straatweg(informatie(

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-37 Datum uitspraak: 22 oktober 2013 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: M.A. Van Dalen en S.F. Beijleveld-van Dalen te Dordrecht verder te

Nadere informatie

Overige correspondentie: - 14-11-2012 GGD leefbaarheid

Overige correspondentie: - 14-11-2012 GGD leefbaarheid Rapportages: - 25-10-2012 TNO contra expertise - 14-11-2012 TNO ventilatie - 02-02-2013 Environment consultancy inventarisatierapport - 11-02-2013 Environment consultancy beheersplan complex Louweshoek

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Intentieverklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal

Nadere informatie

Vraagprijs 260.000,- k.k.

Vraagprijs 260.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAG VOOR HET PROJECT Naam project (indien van toepassing)... Plaats van uitvoering (kaartje bijvoegen)... Kadastraal nummer...

Nadere informatie

Koopsom 182.000,- k.k.

Koopsom 182.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

TE KOOP. Waltmann Makelaars DORDRECHT. Abeelstraat 49. Vraagprijs 467.500,-- k.k. 078-6134311 1 www.waltmann.com

TE KOOP. Waltmann Makelaars DORDRECHT. Abeelstraat 49. Vraagprijs 467.500,-- k.k. 078-6134311 1 www.waltmann.com TE KOOP Waltmann Makelaars Uw actieve regiomakelaar DORDRECHT Abeelstraat 49 Vraagprijs 467.500,-- k.k. Landelijk wonen aan de rand van Dubbeldam! In het kleine woonwijkje Middenhoeve gesitueerd royale

Nadere informatie

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie.

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. nr. 9 Inleiding We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. Huisbezoeken De huisbezoeken zijn inmiddels afgerond en in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Informatieavond reclamebelasting

Informatieavond reclamebelasting Informatieavond reclamebelasting 9 april 2015 2-7-2015 1 Indeling van de avond Openingswoord door wethouder Ricky van den Aker Update over vrij parkeren Toelichting nieuwe reclamebelasting Enkele vragen

Nadere informatie

Boerderij "Hoeve Meerzorg" Noord Linschoterzandweg 4 3425 EK Snelrewaard

Boerderij Hoeve Meerzorg Noord Linschoterzandweg 4 3425 EK Snelrewaard Boerderij "Hoeve Meerzorg" Noord Linschoterzandweg 4 3425 EK Snelrewaard ALGEMEEN Boerderij "Hoeve Meerzorg". Schitterend gelegen langs het riviertje "de Lange Linschoten" in de Snelrewaard, tussen Oudewater

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Vraagprijs 199.000,- k.k.

Vraagprijs 199.000,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie