Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens!"

Transcriptie

1 1. My name is Vera Janssens, 22 years old. Last year I finished the Bachelor Tax Law and next year I would like to start the master Dutch Law. This year I am active in the Daily Board of Magister JFT. Due to that, my involvement and interest in the faculty has grown. Next year I would like to represent students in the Faculty Council. With the experience I have gained this year, I will be able to represent the students of TLS in a good way. One of the subject I would like to focus on is the redesign of the master Dutch Law. In September 2015 this master will start and my opinion is that it is important to evaluate it from the beginning. It is of great importance that the Faculty council will be kept up to date regarding developments and replies of students. On top of this, I think it is important that students meet up to the requirements posed by the labour market. Students must have the ability to develop themselves next to their studies. TLS is paying more attention to this by organising activities that help students to prepare themselves for their future, like Law Clinics. I would like to think along with TLS about how they could pay even more attention to this and how they want to shape the system. I would like to get the chance to represent students at TLS next year and work on a beautiful, qualitatively strong faculty. Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens! Mijn naam is Vera Janssens, 22 jaar oud. Vorig jaar heb ik de bachelor Fiscaal Recht afgerond en volgend jaar wil ik graag starten aan de master Rechtsgeleerdheid. Dit jaar zet ik mij in voor de studenten aan Tilburg Law School als dagelijks bestuurder bij studievereniging Magister JFT. In die hoedanigheid is mijn betrokkenheid bij en interesse in de faculteit gegroeid. Ook volgend jaar wil ik mij daarom graag inzetten voor de studenten, en wel als lid van de Faculteitsraad. Met de ervaring die ik dit jaar heb opgedaan, kan ik de studenten van Tilburg Law School volgend jaar goed vertegenwoordigen. Een van de onderwerpen waar ik me volgend jaar graag op zou willen focussen, is de redesign van de Master Rechtsgeleerdheid. Vanaf september 2015 gaat deze nieuwe master van start en ik ben van mening dat het belangrijk is om deze master vanaf de start goed te evalueren. Hierbij is het van belang dat de Faculteitsraad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen die plaatsvinden en de reacties die hier vanuit de studenten op komen. Naast het nauw volgen van de redesign van de master Rechtsgeleerdheid vind ik het belangrijk dat studenten, wanneer zij afstuderen aan Tilburg Law School, voldoen aan de eisen die door de arbeidsmarkt worden gesteld. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om zich naast hun studie te ontwikkelen. Tilburg Law School besteedt hier steeds meer aandacht aan door activiteiten te organiseren die studenten helpen om zich voor te bereiden op hun toekomst, bijvoorbeeld Law Clinics. Ik zou graag meedenken met Tilburg Law School over hoe zij hier nog meer aan bij kunnen dragen en over hoe het systeem vormgegeven zou kunnen worden. Graag zou ik de kans krijgen om de studenten aan Tilburg Law School volgend jaar te vertegenwoordigen en zo te werken aan een mooie, kwalitatief sterke faculteit. Wil jij dat ik volgend jaar jouw belangen behartig in de faculteitsraad? Stem dan #1: Vera Janssens!

2 2. My name is Jeroen Kolthof and I am #2 on the list of the Faculty Council. Currently I am in the Program Committee on behalf of the bachelor Dutch Law. This has been the first time that I do something for student participation and it has been such a good experience that I decided to discover the other side: the faculty council. Within TLS, students have the ability to raise their voice. A voice, which is taken seriously within TLS. The ability to put your own stamp onto your education is what I see as a privilege. I hope to continue in the same way I do now. The redesign of the master is going to ask more of the participatory organs than ever. A lot is going to change and we have to be critical about that. A position that has been entrusted to me and a position that I would like to fulfil. Mijn naam is Jeroen Kolthof en ik sta als #2 op de lijst voor de faculteitsraad. Momenteel zetel ik als vertegenwoordiger van de bachelor rechtsgeleerdheid in de opleidingscommissie. Dit is de eerste keer dat ik iets doe op het gebied van medezeggenschap en het bevalt mij tot nu toe zo goed dat ik heb besloten nu het 'andere kamp' eens te gaan verkennen, namelijk dat van de faculteitsraad. Binnen de TLS hebben studenten de mogelijkheid hun stem te laten horen. Een stem waar serieus wat mee wordt gedaan binnen de TLS. De mogelijkheid om je stempel op je eigen opleiding te drukken zie ik dan ook als een voorrecht. Ik hoop komend jaar op dezelfde manier door te gaan als nu. De redesign van de master gaat namelijk meer vragen van de medezeggenschapsorganen dan ooit te voren. Er gaat veel veranderen en wij moeten daar kritisch naar kijken. Een positie die mij is toevertrouwd en een positie die ik graag wil gaan vervullen." 3. Hello everybody! My name is Mitchel van Gool, 22 years old and both Freshman Dutch Law and fourth year Public Administration student. After handing in my Public Administation Bachelor thesis, I decided that I was not done with the Bachelor education at TLS. That is why I decided to also study Dutch Law. The policy within our Faculty is really important for the quality of our education: lecturers need space, time and financial means to fill in their education and we have an important say in that. I would like to devote myself as a Law student to substantial improvements in our bachelors for the next years. Think of more guidance regarding the thesis and an effective implementation of digitalisation (which needs a substantial culture shift regarding some teachers..). Hoi iedereen! Mijn naam is Mitchel van Gool, 22 jaar en ik ben zowel 1e jaars Rechtenals 4e jaars Bestuurskundestudent. Nadat ik vorig jaar mijn scriptie voor Bestuurskunde heb ingeleverd besloot ik dat ik nog niet klaar was met het Bachelor-onderwijs aan onze mooie faculteit. Daarom studeer sinds dit jaar ook Rechtsgeleerdheid. Faculteitsbeleid is echt heel belangrijk voor kwaliteit in ons onderwijs: docenten hebben ruimte, tijd en financiele middelen nodig om hun onderwijs zo goed mogelijk in te vullen en wij hebben daar een hele belangrijke stem in. Ik wil me als eerstejaars student Rechten inzetten voor flinke verbeteringen in onze bachelors voor de komende jaren. Denk daarbij aan meer thesisbegeleiding en een daadwerkelijke doorvoering van digitalisering (waar nog een flinke cultuuromslag bij sommige docenten voor nodig zal zijn..).

3 4. Digitalisation and the link between research and education are two of the main points that I want to put effort in within the Faculty Council. My name is Johan van der Putten and I am 27 years old. Currently I am in my fourth year of the Bachelor Public Administration and upcoming academic year I hope to start my Masters. Next to that, I would like to represent you in the Faculty Council. One of my priorities is the digitalisation of education. Except recording lectures there are several more possibilities, like organising videoconferences with other universities and interesting guestlecturers. Furthermore, I would like to strengthen the relation between education and research. Not only in the Masters, but also in the Bachelor. That is why you should vote number four: Johan van der Putten. Digitalisering en de koppeling tussen onderzoek en onderwijs zijn twee van de punten waar ik mezelf voor wil inzetten in de faculteitsraad. Mijn naam is Johan van der Putten en ik ben 27 jaar. Momenteel zit ik in het vierde jaar van mijn bachelor bestuurskunde en het komende collegejaar hoop ik te starten met mijn master. Daarnaast wil ik jullie vertegenwoordigen in de faculteitsraad. Eén van mijn speerpunten is de digitalisering van het onderwijs. Behalve het opnemen van colleges zijn er nog diverse andere mogelijkheden, zoals het organiseren van videoconferenties met andere universiteiten en interessante gastdocenten. Verder wil ik de relatie tussen het onderwijs en onderzoek versterken. Niet alleen in de master, maar ook in de bachelor. Dat is waarom je op nummer vier moet stemmen: Johan van der Putten. 5. Hello everybody! My name is Rosan Pittens, 20 years old. I m a second year student Public administration. During my work as student assistant at the Tilburg School for Politics and administration, I learn and hear a lot about what happens at our Faculty. A lot of things are very well taken care of within Tilburg Law School, nevertheless there is always room for improvement. In the Faculty Council, I would like to devote myself to the interests of the students in every way and the quality of the education. Digitalisation is also a very important theme, but in my opinion we should keep an eye on the changes around digitalisation to make sure we re not moving too fast. Last but not least, I want to make sure that students have the feeling that they are well represented. Do you agree? Then vote for me! Number #5. If you have any questions, don t hesitate to Facebook, or talk to me! Dag allemaal! Mijn naam is Rosan Pittens en ik ben 20 jaar oud. Ik ben tweedejaars student Bestuurskunde en tijdens mijn werk als student-assistent bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur krijg ik veel mee van wat er gebeurt op onze faculteit. Er zijn veel dingen goed geregeld aan Tilburg Law School, maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. In de faculteitsraad wil ik mij inzetten voor de belangen van de student in welke vorm dan ook en de kwaliteit van het onderwijs staat voor mij bovenaan. De digitalisering in het onderwijs is een belangrijk thema, maar ik ben van mening dat we de ontwikkelingen rondom digitalisering goed in de gaten moeten houden zodat we daarin niet te snel gaan. Ten slotte vind ik het belangrijk dat er een tevreden gevoel heerst onder de TLS studenten en dat zij het gevoel hebben dat ze goed vertegenwoordigd worden. Vind jij dat ook? Stem dan op mij! Ik sta op #5. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral via Facebook, mail of spreek me aan!

4 6. Do you want the faculty council to represent your interest in a good way and that TLS will guide you during you time at Tilburg University? I want that! As a candidate for the faculty council, I would like to devote myself to two concrete actions: a better guidance for the new students and a responsible budget. The transition from high school to university is immense and as TLS we have to make sure that students will have sufficient communication about chances and possibilities, but also regarding practical things and education itself. On top of that, I will stand for a financially healthy faculty that will not take high financial risks. It is of great importance that the faculty council for next year will exist of a good mixture of different students and studies. As a freshman Public Administration, I am convinced that every voice should be heard and that there must be a place for everyone. With my critical view, my contribution that contains humour, my ambitious attitude, my passion and my responsibility for society, I would like to represent you in the faculty council! Vote fresh and ambitious, vote Remco van Dooren, number 6. Wil jij dat de faculteitsraad jouw belangen goed behartigt en dat de rechtenfaculteit jou optimaal begeleidt in jouw leven op Tilburg University? Ik wil dat! Als kandidaat voor de faculteitsraad wil ik mij inzetten voor twee concrete acties: een betere begeleiding voor de nieuwe student en een verantwoorde begroting. De overgang van de middelbare school naar de universiteit is immens en als rechtenfaculteit moeten wij er voor zorgen dat studenten goede communicatie krijgen over kansen en mogelijkheden, maar ook over praktische zaken en over het onderwijs zelf. Bovendien sta ik voor een financieel gezonde rechtenfaculteit die geen grote financiële risico s neemt. Het is van belang dat de faculteitsraad voor het aankomende jaar bestaat uit een goede mix van verschillende studenten en opleidingen. Als eerstejaars Bestuurskunde student ben ik er van overtuigd dat elke stem gehoord moet worden en dat er een plaats moet zijn voor iedereen. Met mijn kritische blik, met mijn bijdrage die humor bevat, met mijn ambitieuze houding, met mijn passie en met mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij, wil ik het aankomende jaar voor jou aan de slag gaan in de faculteitsraad! Stem daarom fris en ambitieus, stem Remco van Dooren, nummer My name is Kenny Tran, and for next academic year I am a candidate for the faculty council. It is not obvious for everybody, but the voice of the student should be heard. We are the ones who study and are the future for the Netherlands. Matters as communication, transparency, stability and collaboration are keywords to a better faculty according to me. Also, it should not be forgotten that being a student is more than just studying. That is why it is important to stimulate the student and give them possibilities to develop themselves next to their studies. Tilburg Law School is on the way to realise these matters. I hope to continue this next year with the whole faculty. Together we would like to achieve a better faculty, and that will be achieved by working together! Do you agree with me? Vote Kenny Tran!

5 Mijn naam is Kenny Tran, en voor komend collegajaar heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de faculteitsraad. Het is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar de stem van de student zou gehoord moeten worden. Immers zijn wij degene die studeren en dus de toekomst voor Nederland zijn. Zaken als communicatie, transparantie, stabiliteit en samenwerking zijn naar mijn mening sleutelwoorden tot een betere faculteit. Ook moet niet vergeten worden dat student zijn meer is dan alleen studeren, daarom is het van belang de student te stimuleren en mogelijkheden te bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen buiten hun studie om. Tilburg Law School is goed op weg om bovenstaande zaken te realiseren, ik hoop volgend jaar deze lijn te mogen voortzetten samen met de faculteit. Samen willen wij een betere faculteit, en die wordt bereikt door samen ervoor te zorgen! Ben jij het met mij eens? Stem Kenny Tran! 8. My name is Sabine Damen and I am a second year student tax law. On the list of faculty candidates I am number 8. I want to be part of the Faculty Council, because I think it is important to reduce the pressure for students during a semester. Students should be able to be active in associations, they should be able to find time for study-related jobs and they should be able to do an internship at a company. These options should be there to fill their resumes, so employers will notice the students after graduation. I want to achieve this by recording more lectures. I also think most of the students are not heard right now, this includes mainly students who are not active. Those students will be approached by me, to make their voice count too. Don t wait, vote number eight! Mijn naam is Sabine Damen en ik ben tweedejaars student fiscaal recht. Ik ben nummer 8 op de lijst van faculteitsraadkandidaten. Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat ik het belangrijk vind dat de druk voor studenten tijdens een semester minder hoog wordt. Studenten moeten naast de studie actief kunnen zijn bij verenigingen, studiegerelateerde bijbanen kunnen hebben of stage kunnen lopen om hun CV aan te vullen en na de studie op te vallen bij werkgevers. Dit wil ik bereiken door meer vakken opgenomen te laten worden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de stem van de overgrote groep studenten, die niet actief is naast de studie, wordt gehoord. Deze groep studenten zal ik dan ook gaan benaderen om ook hun stem geldend te maken. Heb je een klacht? Stem nummer acht! 9. Dear fellow students, my name is Hasan Isik, I am 22 years old and currently in the second year of the bachelor business law. Next to studying, I work for StudyTube and I own a business in soccer-entertainment. Entrepreneurship has taught me to think critically and to be daring. During my career as a student, I have seen that students are not satisfied with double scheduling, something that can be solved by online clips and communication between students and lecturers. I would like to be part of the faculty council, so that the voice of the student will be heard and solutions will get there. Beste medestudenten, mijn naam is Hasan Isik, ik ben 22 jaar en zit momenteel in het tweede jaar van de bachelor ondernemingsrecht. Naast m n studie ben ik werkzaam voor Studytube en heb ik een eigen onderneming in voetbalentertainment. De ondernemerschap heeft me o.a. geleerd kritisch en gewaagd te zijn. Gedurende mijn studietijd heb ik gemerkt dat er onder (rechten)studenten ongenoegen was wat betreft dubbele roostering, hetgene wat valt op te lossen met het beschikbaar stellen van meer online beeldmateriaal, en communicatie tussen studenten en docenten. Ik zou graag deel willen uit maken van de faculteitsraad voor het komend jaar, zodat de stem van de

6 student gehoord wordt en er oplossingen voor deze ongenoegen komen. 10. My name is Richie Tessensohn and I am a freshman at TLS. My two priorities are improving supervision during exams and encouraging students to deliver more input for TLS. That is where my main focus will be, but of course I will put effort in other topics that are important for students. Mijn naam is Richie Tessensohn en ik ben een eerste jaars rechtenstudent op Tilburg Law School. Mijn twee voornaamste standpunten die ik in de faculteitsraads waar wil laten maken is het verbeteren van de toezicht tijdens de tentamens en het aanzetten tot meer inbrengen vanuit de studenten in Tilburg Law School. Daar zal ik me voor nu voornamelijk op focussen, maar daarnaast zal ik me ook voor andere onderwerpen die langskomen die belangrijk voor de studenten zijn inzetten.

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Jennifer Machielse I am Jennifer Machielse, spontaneous, self-conscious and a go-getter, that s me. I am a fourth-year student Marketing & Communication in Tourism

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

TSB Personeel. Annet te Lindert

TSB Personeel. Annet te Lindert F o t o k a n d i d a a t F r a c t i e N a a m k a n d i d a a t : Annet te Lindert P o s i t i e o p l i j s t : 1 Mijn naam is Annet te Lindert en ik ben senior lecturer Medical and Clinical Psychology

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Verlaat de vragenlijst / Exit this survey Bachelor Placement/Stage Evaluatie 1. Jouw naam / Your name: 2. Jouw studentnummer / Your studentnumber: 3. Voor welke opleiding heb jij deze stage gedaan / Field

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl PRESCHOOL For more information please visit www.swazoom.nl WHAT IS A PRESCHOOL? The preschool is a place where toddlers are learning by playing and where parents can meet. At preschool toddlers from 2,5

Nadere informatie

F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1

F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1 F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1 T j i t s R o s e l a a r Ik heb binnen Tilburg University al diverse functies bekleed, zowel bij een faculteit als bij een dienst. Momenteel ben ik hoofd

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Identiteit in de methode

Identiteit in de methode Identiteit in de methode Bram de Muynck Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

S t u d e n t P a r t y E C C O 1. M a r n i x B e l

S t u d e n t P a r t y E C C O 1. M a r n i x B e l N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) S t u d e n t P a r t y E C C O 1 M a r n i x B e l Beste medestudenten, Aankomend jaar wil ik, Marnix Bel, me volledig gaan inzetten om net als vorig jaar

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

New trends in MarCom jobs : what's the future?

New trends in MarCom jobs : what's the future? New trends in MarCom jobs : what's the future? Why, what and how? 1 Changes & Trends in MarCom 2 MarCom professionals are fully aware of facing radical changes in their jobs Changes in the MarCom job in

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij?

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij? Wie zijn wij? Studievereniging i.d is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Met 2700 leden is zij een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. Studievereniging

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M. n r 1. I r i s W e s t e r

N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M. n r 1. I r i s W e s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M I r i s W e s t e r n r 1 Mijn naam is Iris Wester, ik ben 22 jaar. Momenteel ben ik vierdejaars student van de bachelor Bestuurskunde.

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie