Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens!"

Transcriptie

1 1. My name is Vera Janssens, 22 years old. Last year I finished the Bachelor Tax Law and next year I would like to start the master Dutch Law. This year I am active in the Daily Board of Magister JFT. Due to that, my involvement and interest in the faculty has grown. Next year I would like to represent students in the Faculty Council. With the experience I have gained this year, I will be able to represent the students of TLS in a good way. One of the subject I would like to focus on is the redesign of the master Dutch Law. In September 2015 this master will start and my opinion is that it is important to evaluate it from the beginning. It is of great importance that the Faculty council will be kept up to date regarding developments and replies of students. On top of this, I think it is important that students meet up to the requirements posed by the labour market. Students must have the ability to develop themselves next to their studies. TLS is paying more attention to this by organising activities that help students to prepare themselves for their future, like Law Clinics. I would like to think along with TLS about how they could pay even more attention to this and how they want to shape the system. I would like to get the chance to represent students at TLS next year and work on a beautiful, qualitatively strong faculty. Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens! Mijn naam is Vera Janssens, 22 jaar oud. Vorig jaar heb ik de bachelor Fiscaal Recht afgerond en volgend jaar wil ik graag starten aan de master Rechtsgeleerdheid. Dit jaar zet ik mij in voor de studenten aan Tilburg Law School als dagelijks bestuurder bij studievereniging Magister JFT. In die hoedanigheid is mijn betrokkenheid bij en interesse in de faculteit gegroeid. Ook volgend jaar wil ik mij daarom graag inzetten voor de studenten, en wel als lid van de Faculteitsraad. Met de ervaring die ik dit jaar heb opgedaan, kan ik de studenten van Tilburg Law School volgend jaar goed vertegenwoordigen. Een van de onderwerpen waar ik me volgend jaar graag op zou willen focussen, is de redesign van de Master Rechtsgeleerdheid. Vanaf september 2015 gaat deze nieuwe master van start en ik ben van mening dat het belangrijk is om deze master vanaf de start goed te evalueren. Hierbij is het van belang dat de Faculteitsraad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen die plaatsvinden en de reacties die hier vanuit de studenten op komen. Naast het nauw volgen van de redesign van de master Rechtsgeleerdheid vind ik het belangrijk dat studenten, wanneer zij afstuderen aan Tilburg Law School, voldoen aan de eisen die door de arbeidsmarkt worden gesteld. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om zich naast hun studie te ontwikkelen. Tilburg Law School besteedt hier steeds meer aandacht aan door activiteiten te organiseren die studenten helpen om zich voor te bereiden op hun toekomst, bijvoorbeeld Law Clinics. Ik zou graag meedenken met Tilburg Law School over hoe zij hier nog meer aan bij kunnen dragen en over hoe het systeem vormgegeven zou kunnen worden. Graag zou ik de kans krijgen om de studenten aan Tilburg Law School volgend jaar te vertegenwoordigen en zo te werken aan een mooie, kwalitatief sterke faculteit. Wil jij dat ik volgend jaar jouw belangen behartig in de faculteitsraad? Stem dan #1: Vera Janssens!

2 2. My name is Jeroen Kolthof and I am #2 on the list of the Faculty Council. Currently I am in the Program Committee on behalf of the bachelor Dutch Law. This has been the first time that I do something for student participation and it has been such a good experience that I decided to discover the other side: the faculty council. Within TLS, students have the ability to raise their voice. A voice, which is taken seriously within TLS. The ability to put your own stamp onto your education is what I see as a privilege. I hope to continue in the same way I do now. The redesign of the master is going to ask more of the participatory organs than ever. A lot is going to change and we have to be critical about that. A position that has been entrusted to me and a position that I would like to fulfil. Mijn naam is Jeroen Kolthof en ik sta als #2 op de lijst voor de faculteitsraad. Momenteel zetel ik als vertegenwoordiger van de bachelor rechtsgeleerdheid in de opleidingscommissie. Dit is de eerste keer dat ik iets doe op het gebied van medezeggenschap en het bevalt mij tot nu toe zo goed dat ik heb besloten nu het 'andere kamp' eens te gaan verkennen, namelijk dat van de faculteitsraad. Binnen de TLS hebben studenten de mogelijkheid hun stem te laten horen. Een stem waar serieus wat mee wordt gedaan binnen de TLS. De mogelijkheid om je stempel op je eigen opleiding te drukken zie ik dan ook als een voorrecht. Ik hoop komend jaar op dezelfde manier door te gaan als nu. De redesign van de master gaat namelijk meer vragen van de medezeggenschapsorganen dan ooit te voren. Er gaat veel veranderen en wij moeten daar kritisch naar kijken. Een positie die mij is toevertrouwd en een positie die ik graag wil gaan vervullen." 3. Hello everybody! My name is Mitchel van Gool, 22 years old and both Freshman Dutch Law and fourth year Public Administration student. After handing in my Public Administation Bachelor thesis, I decided that I was not done with the Bachelor education at TLS. That is why I decided to also study Dutch Law. The policy within our Faculty is really important for the quality of our education: lecturers need space, time and financial means to fill in their education and we have an important say in that. I would like to devote myself as a Law student to substantial improvements in our bachelors for the next years. Think of more guidance regarding the thesis and an effective implementation of digitalisation (which needs a substantial culture shift regarding some teachers..). Hoi iedereen! Mijn naam is Mitchel van Gool, 22 jaar en ik ben zowel 1e jaars Rechtenals 4e jaars Bestuurskundestudent. Nadat ik vorig jaar mijn scriptie voor Bestuurskunde heb ingeleverd besloot ik dat ik nog niet klaar was met het Bachelor-onderwijs aan onze mooie faculteit. Daarom studeer sinds dit jaar ook Rechtsgeleerdheid. Faculteitsbeleid is echt heel belangrijk voor kwaliteit in ons onderwijs: docenten hebben ruimte, tijd en financiele middelen nodig om hun onderwijs zo goed mogelijk in te vullen en wij hebben daar een hele belangrijke stem in. Ik wil me als eerstejaars student Rechten inzetten voor flinke verbeteringen in onze bachelors voor de komende jaren. Denk daarbij aan meer thesisbegeleiding en een daadwerkelijke doorvoering van digitalisering (waar nog een flinke cultuuromslag bij sommige docenten voor nodig zal zijn..).

3 4. Digitalisation and the link between research and education are two of the main points that I want to put effort in within the Faculty Council. My name is Johan van der Putten and I am 27 years old. Currently I am in my fourth year of the Bachelor Public Administration and upcoming academic year I hope to start my Masters. Next to that, I would like to represent you in the Faculty Council. One of my priorities is the digitalisation of education. Except recording lectures there are several more possibilities, like organising videoconferences with other universities and interesting guestlecturers. Furthermore, I would like to strengthen the relation between education and research. Not only in the Masters, but also in the Bachelor. That is why you should vote number four: Johan van der Putten. Digitalisering en de koppeling tussen onderzoek en onderwijs zijn twee van de punten waar ik mezelf voor wil inzetten in de faculteitsraad. Mijn naam is Johan van der Putten en ik ben 27 jaar. Momenteel zit ik in het vierde jaar van mijn bachelor bestuurskunde en het komende collegejaar hoop ik te starten met mijn master. Daarnaast wil ik jullie vertegenwoordigen in de faculteitsraad. Eén van mijn speerpunten is de digitalisering van het onderwijs. Behalve het opnemen van colleges zijn er nog diverse andere mogelijkheden, zoals het organiseren van videoconferenties met andere universiteiten en interessante gastdocenten. Verder wil ik de relatie tussen het onderwijs en onderzoek versterken. Niet alleen in de master, maar ook in de bachelor. Dat is waarom je op nummer vier moet stemmen: Johan van der Putten. 5. Hello everybody! My name is Rosan Pittens, 20 years old. I m a second year student Public administration. During my work as student assistant at the Tilburg School for Politics and administration, I learn and hear a lot about what happens at our Faculty. A lot of things are very well taken care of within Tilburg Law School, nevertheless there is always room for improvement. In the Faculty Council, I would like to devote myself to the interests of the students in every way and the quality of the education. Digitalisation is also a very important theme, but in my opinion we should keep an eye on the changes around digitalisation to make sure we re not moving too fast. Last but not least, I want to make sure that students have the feeling that they are well represented. Do you agree? Then vote for me! Number #5. If you have any questions, don t hesitate to Facebook, or talk to me! Dag allemaal! Mijn naam is Rosan Pittens en ik ben 20 jaar oud. Ik ben tweedejaars student Bestuurskunde en tijdens mijn werk als student-assistent bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur krijg ik veel mee van wat er gebeurt op onze faculteit. Er zijn veel dingen goed geregeld aan Tilburg Law School, maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. In de faculteitsraad wil ik mij inzetten voor de belangen van de student in welke vorm dan ook en de kwaliteit van het onderwijs staat voor mij bovenaan. De digitalisering in het onderwijs is een belangrijk thema, maar ik ben van mening dat we de ontwikkelingen rondom digitalisering goed in de gaten moeten houden zodat we daarin niet te snel gaan. Ten slotte vind ik het belangrijk dat er een tevreden gevoel heerst onder de TLS studenten en dat zij het gevoel hebben dat ze goed vertegenwoordigd worden. Vind jij dat ook? Stem dan op mij! Ik sta op #5. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral via Facebook, mail of spreek me aan!

4 6. Do you want the faculty council to represent your interest in a good way and that TLS will guide you during you time at Tilburg University? I want that! As a candidate for the faculty council, I would like to devote myself to two concrete actions: a better guidance for the new students and a responsible budget. The transition from high school to university is immense and as TLS we have to make sure that students will have sufficient communication about chances and possibilities, but also regarding practical things and education itself. On top of that, I will stand for a financially healthy faculty that will not take high financial risks. It is of great importance that the faculty council for next year will exist of a good mixture of different students and studies. As a freshman Public Administration, I am convinced that every voice should be heard and that there must be a place for everyone. With my critical view, my contribution that contains humour, my ambitious attitude, my passion and my responsibility for society, I would like to represent you in the faculty council! Vote fresh and ambitious, vote Remco van Dooren, number 6. Wil jij dat de faculteitsraad jouw belangen goed behartigt en dat de rechtenfaculteit jou optimaal begeleidt in jouw leven op Tilburg University? Ik wil dat! Als kandidaat voor de faculteitsraad wil ik mij inzetten voor twee concrete acties: een betere begeleiding voor de nieuwe student en een verantwoorde begroting. De overgang van de middelbare school naar de universiteit is immens en als rechtenfaculteit moeten wij er voor zorgen dat studenten goede communicatie krijgen over kansen en mogelijkheden, maar ook over praktische zaken en over het onderwijs zelf. Bovendien sta ik voor een financieel gezonde rechtenfaculteit die geen grote financiële risico s neemt. Het is van belang dat de faculteitsraad voor het aankomende jaar bestaat uit een goede mix van verschillende studenten en opleidingen. Als eerstejaars Bestuurskunde student ben ik er van overtuigd dat elke stem gehoord moet worden en dat er een plaats moet zijn voor iedereen. Met mijn kritische blik, met mijn bijdrage die humor bevat, met mijn ambitieuze houding, met mijn passie en met mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij, wil ik het aankomende jaar voor jou aan de slag gaan in de faculteitsraad! Stem daarom fris en ambitieus, stem Remco van Dooren, nummer My name is Kenny Tran, and for next academic year I am a candidate for the faculty council. It is not obvious for everybody, but the voice of the student should be heard. We are the ones who study and are the future for the Netherlands. Matters as communication, transparency, stability and collaboration are keywords to a better faculty according to me. Also, it should not be forgotten that being a student is more than just studying. That is why it is important to stimulate the student and give them possibilities to develop themselves next to their studies. Tilburg Law School is on the way to realise these matters. I hope to continue this next year with the whole faculty. Together we would like to achieve a better faculty, and that will be achieved by working together! Do you agree with me? Vote Kenny Tran!

5 Mijn naam is Kenny Tran, en voor komend collegajaar heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de faculteitsraad. Het is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar de stem van de student zou gehoord moeten worden. Immers zijn wij degene die studeren en dus de toekomst voor Nederland zijn. Zaken als communicatie, transparantie, stabiliteit en samenwerking zijn naar mijn mening sleutelwoorden tot een betere faculteit. Ook moet niet vergeten worden dat student zijn meer is dan alleen studeren, daarom is het van belang de student te stimuleren en mogelijkheden te bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen buiten hun studie om. Tilburg Law School is goed op weg om bovenstaande zaken te realiseren, ik hoop volgend jaar deze lijn te mogen voortzetten samen met de faculteit. Samen willen wij een betere faculteit, en die wordt bereikt door samen ervoor te zorgen! Ben jij het met mij eens? Stem Kenny Tran! 8. My name is Sabine Damen and I am a second year student tax law. On the list of faculty candidates I am number 8. I want to be part of the Faculty Council, because I think it is important to reduce the pressure for students during a semester. Students should be able to be active in associations, they should be able to find time for study-related jobs and they should be able to do an internship at a company. These options should be there to fill their resumes, so employers will notice the students after graduation. I want to achieve this by recording more lectures. I also think most of the students are not heard right now, this includes mainly students who are not active. Those students will be approached by me, to make their voice count too. Don t wait, vote number eight! Mijn naam is Sabine Damen en ik ben tweedejaars student fiscaal recht. Ik ben nummer 8 op de lijst van faculteitsraadkandidaten. Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat ik het belangrijk vind dat de druk voor studenten tijdens een semester minder hoog wordt. Studenten moeten naast de studie actief kunnen zijn bij verenigingen, studiegerelateerde bijbanen kunnen hebben of stage kunnen lopen om hun CV aan te vullen en na de studie op te vallen bij werkgevers. Dit wil ik bereiken door meer vakken opgenomen te laten worden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de stem van de overgrote groep studenten, die niet actief is naast de studie, wordt gehoord. Deze groep studenten zal ik dan ook gaan benaderen om ook hun stem geldend te maken. Heb je een klacht? Stem nummer acht! 9. Dear fellow students, my name is Hasan Isik, I am 22 years old and currently in the second year of the bachelor business law. Next to studying, I work for StudyTube and I own a business in soccer-entertainment. Entrepreneurship has taught me to think critically and to be daring. During my career as a student, I have seen that students are not satisfied with double scheduling, something that can be solved by online clips and communication between students and lecturers. I would like to be part of the faculty council, so that the voice of the student will be heard and solutions will get there. Beste medestudenten, mijn naam is Hasan Isik, ik ben 22 jaar en zit momenteel in het tweede jaar van de bachelor ondernemingsrecht. Naast m n studie ben ik werkzaam voor Studytube en heb ik een eigen onderneming in voetbalentertainment. De ondernemerschap heeft me o.a. geleerd kritisch en gewaagd te zijn. Gedurende mijn studietijd heb ik gemerkt dat er onder (rechten)studenten ongenoegen was wat betreft dubbele roostering, hetgene wat valt op te lossen met het beschikbaar stellen van meer online beeldmateriaal, en communicatie tussen studenten en docenten. Ik zou graag deel willen uit maken van de faculteitsraad voor het komend jaar, zodat de stem van de

6 student gehoord wordt en er oplossingen voor deze ongenoegen komen. 10. My name is Richie Tessensohn and I am a freshman at TLS. My two priorities are improving supervision during exams and encouraging students to deliver more input for TLS. That is where my main focus will be, but of course I will put effort in other topics that are important for students. Mijn naam is Richie Tessensohn en ik ben een eerste jaars rechtenstudent op Tilburg Law School. Mijn twee voornaamste standpunten die ik in de faculteitsraads waar wil laten maken is het verbeteren van de toezicht tijdens de tentamens en het aanzetten tot meer inbrengen vanuit de studenten in Tilburg Law School. Daar zal ik me voor nu voornamelijk op focussen, maar daarnaast zal ik me ook voor andere onderwerpen die langskomen die belangrijk voor de studenten zijn inzetten.

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

Ba Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Verlaat de vragenlijst / Exit this survey Bachelor Placement/Stage Evaluatie 1. Jouw naam / Your name: 2. Jouw studentnummer / Your studentnumber: 3. Voor welke opleiding heb jij deze stage gedaan / Field

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl PRESCHOOL For more information please visit www.swazoom.nl WHAT IS A PRESCHOOL? The preschool is a place where toddlers are learning by playing and where parents can meet. At preschool toddlers from 2,5

Nadere informatie

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij?

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij? Wie zijn wij? Studievereniging i.d is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Met 2700 leden is zij een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. Studievereniging

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1

F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1 F r a c t i e O n a f h a n k e l i j k e n 1 T j i t s R o s e l a a r Ik heb binnen Tilburg University al diverse functies bekleed, zowel bij een faculteit als bij een dienst. Momenteel ben ik hoofd

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Identiteit in de methode

Identiteit in de methode Identiteit in de methode Bram de Muynck Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Vouchers voor vaardigheidstrainingen

Vouchers voor vaardigheidstrainingen Initiatiefvoorstel Fractie SAM Vouchers voor vaardigheidstrainingen Initiatiefvoorstel voor het implementeren van een vouchersysteem voor trainingen op het gebied van softskills en 21st century skills

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M. n r 1. I r i s W e s t e r

N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M. n r 1. I r i s W e s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M I r i s W e s t e r n r 1 Mijn naam is Iris Wester, ik ben 22 jaar. Momenteel ben ik vierdejaars student van de bachelor Bestuurskunde.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren

Handleiding Nederlands leren. in de bibliotheek NT2 SCHOOL NT2. Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Handleiding Nederlands leren in de bibliotheek NT SCHOOL NT Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren Nederlands leren in de bibliotheek In Bibliotheek Zuid-Kennemerland kun je Nederlands leren met boeken

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst?

Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Tester, hoe word jij geschikt voor de toekomst? Testnet voorjaarsevent Marieke Brinkman en Marieke Mouwe Wie zijn wij Marieke B Marieke M 2010 Capgemini. All rights reserved. 1 Insert "Title, Author, Date"

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

Guidelines for setting up a stimul lab

Guidelines for setting up a stimul lab Guidelines for setting up a stimul lab Content Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7 Pilotproject Businessplan Samenwerkingsovereenkomst met stimul Moorsele Building requirements

Nadere informatie

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum)

9. Uitnodiging eerste gesprek (bevestiging van reeds overeengekomen datum) Brieven aan sollicitanten (Ned/Eng.) 1. Ontvangstbevestiging n.a.v. open sollicitatie 2. Ontvangstbevestiging n.a.v. vacature 3. Ontvangstbevestiging (ver) na deadline om te reageren 4. Ontvangstbevestiging

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Re: instruments for creating health care consumers

Re: instruments for creating health care consumers Re: instruments for creating health care consumers Seminar voice and choice in health care Kees Molenaar Market and consumer directorate Instruments were designed for blue The analysis and conclusions

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant!

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Juli 2015 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Als ik door de school loop, hoor ik regelmatig uit de

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

EventHands*2014*resultatenverslag***

EventHands*2014*resultatenverslag*** EventHands2014resultatenverslag B4Challenged Amsterdam,31maart2015 0207892200 wim@b7challenged.nl Resultatenverslag 27-05-15 EventHands4seizoen2014 Voorwoord AllereerstdanktB7Challengedallefinanciersenpartnersdieafgelopenseizoenhebbenbijgedragen

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie