Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens!"

Transcriptie

1 1. My name is Vera Janssens, 22 years old. Last year I finished the Bachelor Tax Law and next year I would like to start the master Dutch Law. This year I am active in the Daily Board of Magister JFT. Due to that, my involvement and interest in the faculty has grown. Next year I would like to represent students in the Faculty Council. With the experience I have gained this year, I will be able to represent the students of TLS in a good way. One of the subject I would like to focus on is the redesign of the master Dutch Law. In September 2015 this master will start and my opinion is that it is important to evaluate it from the beginning. It is of great importance that the Faculty council will be kept up to date regarding developments and replies of students. On top of this, I think it is important that students meet up to the requirements posed by the labour market. Students must have the ability to develop themselves next to their studies. TLS is paying more attention to this by organising activities that help students to prepare themselves for their future, like Law Clinics. I would like to think along with TLS about how they could pay even more attention to this and how they want to shape the system. I would like to get the chance to represent students at TLS next year and work on a beautiful, qualitatively strong faculty. Do you want me to represent your interest next year in the Faculty council? Then vote #1: Vera Janssens! Mijn naam is Vera Janssens, 22 jaar oud. Vorig jaar heb ik de bachelor Fiscaal Recht afgerond en volgend jaar wil ik graag starten aan de master Rechtsgeleerdheid. Dit jaar zet ik mij in voor de studenten aan Tilburg Law School als dagelijks bestuurder bij studievereniging Magister JFT. In die hoedanigheid is mijn betrokkenheid bij en interesse in de faculteit gegroeid. Ook volgend jaar wil ik mij daarom graag inzetten voor de studenten, en wel als lid van de Faculteitsraad. Met de ervaring die ik dit jaar heb opgedaan, kan ik de studenten van Tilburg Law School volgend jaar goed vertegenwoordigen. Een van de onderwerpen waar ik me volgend jaar graag op zou willen focussen, is de redesign van de Master Rechtsgeleerdheid. Vanaf september 2015 gaat deze nieuwe master van start en ik ben van mening dat het belangrijk is om deze master vanaf de start goed te evalueren. Hierbij is het van belang dat de Faculteitsraad op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen die plaatsvinden en de reacties die hier vanuit de studenten op komen. Naast het nauw volgen van de redesign van de master Rechtsgeleerdheid vind ik het belangrijk dat studenten, wanneer zij afstuderen aan Tilburg Law School, voldoen aan de eisen die door de arbeidsmarkt worden gesteld. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om zich naast hun studie te ontwikkelen. Tilburg Law School besteedt hier steeds meer aandacht aan door activiteiten te organiseren die studenten helpen om zich voor te bereiden op hun toekomst, bijvoorbeeld Law Clinics. Ik zou graag meedenken met Tilburg Law School over hoe zij hier nog meer aan bij kunnen dragen en over hoe het systeem vormgegeven zou kunnen worden. Graag zou ik de kans krijgen om de studenten aan Tilburg Law School volgend jaar te vertegenwoordigen en zo te werken aan een mooie, kwalitatief sterke faculteit. Wil jij dat ik volgend jaar jouw belangen behartig in de faculteitsraad? Stem dan #1: Vera Janssens!

2 2. My name is Jeroen Kolthof and I am #2 on the list of the Faculty Council. Currently I am in the Program Committee on behalf of the bachelor Dutch Law. This has been the first time that I do something for student participation and it has been such a good experience that I decided to discover the other side: the faculty council. Within TLS, students have the ability to raise their voice. A voice, which is taken seriously within TLS. The ability to put your own stamp onto your education is what I see as a privilege. I hope to continue in the same way I do now. The redesign of the master is going to ask more of the participatory organs than ever. A lot is going to change and we have to be critical about that. A position that has been entrusted to me and a position that I would like to fulfil. Mijn naam is Jeroen Kolthof en ik sta als #2 op de lijst voor de faculteitsraad. Momenteel zetel ik als vertegenwoordiger van de bachelor rechtsgeleerdheid in de opleidingscommissie. Dit is de eerste keer dat ik iets doe op het gebied van medezeggenschap en het bevalt mij tot nu toe zo goed dat ik heb besloten nu het 'andere kamp' eens te gaan verkennen, namelijk dat van de faculteitsraad. Binnen de TLS hebben studenten de mogelijkheid hun stem te laten horen. Een stem waar serieus wat mee wordt gedaan binnen de TLS. De mogelijkheid om je stempel op je eigen opleiding te drukken zie ik dan ook als een voorrecht. Ik hoop komend jaar op dezelfde manier door te gaan als nu. De redesign van de master gaat namelijk meer vragen van de medezeggenschapsorganen dan ooit te voren. Er gaat veel veranderen en wij moeten daar kritisch naar kijken. Een positie die mij is toevertrouwd en een positie die ik graag wil gaan vervullen." 3. Hello everybody! My name is Mitchel van Gool, 22 years old and both Freshman Dutch Law and fourth year Public Administration student. After handing in my Public Administation Bachelor thesis, I decided that I was not done with the Bachelor education at TLS. That is why I decided to also study Dutch Law. The policy within our Faculty is really important for the quality of our education: lecturers need space, time and financial means to fill in their education and we have an important say in that. I would like to devote myself as a Law student to substantial improvements in our bachelors for the next years. Think of more guidance regarding the thesis and an effective implementation of digitalisation (which needs a substantial culture shift regarding some teachers..). Hoi iedereen! Mijn naam is Mitchel van Gool, 22 jaar en ik ben zowel 1e jaars Rechtenals 4e jaars Bestuurskundestudent. Nadat ik vorig jaar mijn scriptie voor Bestuurskunde heb ingeleverd besloot ik dat ik nog niet klaar was met het Bachelor-onderwijs aan onze mooie faculteit. Daarom studeer sinds dit jaar ook Rechtsgeleerdheid. Faculteitsbeleid is echt heel belangrijk voor kwaliteit in ons onderwijs: docenten hebben ruimte, tijd en financiele middelen nodig om hun onderwijs zo goed mogelijk in te vullen en wij hebben daar een hele belangrijke stem in. Ik wil me als eerstejaars student Rechten inzetten voor flinke verbeteringen in onze bachelors voor de komende jaren. Denk daarbij aan meer thesisbegeleiding en een daadwerkelijke doorvoering van digitalisering (waar nog een flinke cultuuromslag bij sommige docenten voor nodig zal zijn..).

3 4. Digitalisation and the link between research and education are two of the main points that I want to put effort in within the Faculty Council. My name is Johan van der Putten and I am 27 years old. Currently I am in my fourth year of the Bachelor Public Administration and upcoming academic year I hope to start my Masters. Next to that, I would like to represent you in the Faculty Council. One of my priorities is the digitalisation of education. Except recording lectures there are several more possibilities, like organising videoconferences with other universities and interesting guestlecturers. Furthermore, I would like to strengthen the relation between education and research. Not only in the Masters, but also in the Bachelor. That is why you should vote number four: Johan van der Putten. Digitalisering en de koppeling tussen onderzoek en onderwijs zijn twee van de punten waar ik mezelf voor wil inzetten in de faculteitsraad. Mijn naam is Johan van der Putten en ik ben 27 jaar. Momenteel zit ik in het vierde jaar van mijn bachelor bestuurskunde en het komende collegejaar hoop ik te starten met mijn master. Daarnaast wil ik jullie vertegenwoordigen in de faculteitsraad. Eén van mijn speerpunten is de digitalisering van het onderwijs. Behalve het opnemen van colleges zijn er nog diverse andere mogelijkheden, zoals het organiseren van videoconferenties met andere universiteiten en interessante gastdocenten. Verder wil ik de relatie tussen het onderwijs en onderzoek versterken. Niet alleen in de master, maar ook in de bachelor. Dat is waarom je op nummer vier moet stemmen: Johan van der Putten. 5. Hello everybody! My name is Rosan Pittens, 20 years old. I m a second year student Public administration. During my work as student assistant at the Tilburg School for Politics and administration, I learn and hear a lot about what happens at our Faculty. A lot of things are very well taken care of within Tilburg Law School, nevertheless there is always room for improvement. In the Faculty Council, I would like to devote myself to the interests of the students in every way and the quality of the education. Digitalisation is also a very important theme, but in my opinion we should keep an eye on the changes around digitalisation to make sure we re not moving too fast. Last but not least, I want to make sure that students have the feeling that they are well represented. Do you agree? Then vote for me! Number #5. If you have any questions, don t hesitate to Facebook, or talk to me! Dag allemaal! Mijn naam is Rosan Pittens en ik ben 20 jaar oud. Ik ben tweedejaars student Bestuurskunde en tijdens mijn werk als student-assistent bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur krijg ik veel mee van wat er gebeurt op onze faculteit. Er zijn veel dingen goed geregeld aan Tilburg Law School, maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. In de faculteitsraad wil ik mij inzetten voor de belangen van de student in welke vorm dan ook en de kwaliteit van het onderwijs staat voor mij bovenaan. De digitalisering in het onderwijs is een belangrijk thema, maar ik ben van mening dat we de ontwikkelingen rondom digitalisering goed in de gaten moeten houden zodat we daarin niet te snel gaan. Ten slotte vind ik het belangrijk dat er een tevreden gevoel heerst onder de TLS studenten en dat zij het gevoel hebben dat ze goed vertegenwoordigd worden. Vind jij dat ook? Stem dan op mij! Ik sta op #5. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral via Facebook, mail of spreek me aan!

4 6. Do you want the faculty council to represent your interest in a good way and that TLS will guide you during you time at Tilburg University? I want that! As a candidate for the faculty council, I would like to devote myself to two concrete actions: a better guidance for the new students and a responsible budget. The transition from high school to university is immense and as TLS we have to make sure that students will have sufficient communication about chances and possibilities, but also regarding practical things and education itself. On top of that, I will stand for a financially healthy faculty that will not take high financial risks. It is of great importance that the faculty council for next year will exist of a good mixture of different students and studies. As a freshman Public Administration, I am convinced that every voice should be heard and that there must be a place for everyone. With my critical view, my contribution that contains humour, my ambitious attitude, my passion and my responsibility for society, I would like to represent you in the faculty council! Vote fresh and ambitious, vote Remco van Dooren, number 6. Wil jij dat de faculteitsraad jouw belangen goed behartigt en dat de rechtenfaculteit jou optimaal begeleidt in jouw leven op Tilburg University? Ik wil dat! Als kandidaat voor de faculteitsraad wil ik mij inzetten voor twee concrete acties: een betere begeleiding voor de nieuwe student en een verantwoorde begroting. De overgang van de middelbare school naar de universiteit is immens en als rechtenfaculteit moeten wij er voor zorgen dat studenten goede communicatie krijgen over kansen en mogelijkheden, maar ook over praktische zaken en over het onderwijs zelf. Bovendien sta ik voor een financieel gezonde rechtenfaculteit die geen grote financiële risico s neemt. Het is van belang dat de faculteitsraad voor het aankomende jaar bestaat uit een goede mix van verschillende studenten en opleidingen. Als eerstejaars Bestuurskunde student ben ik er van overtuigd dat elke stem gehoord moet worden en dat er een plaats moet zijn voor iedereen. Met mijn kritische blik, met mijn bijdrage die humor bevat, met mijn ambitieuze houding, met mijn passie en met mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de maatschappij, wil ik het aankomende jaar voor jou aan de slag gaan in de faculteitsraad! Stem daarom fris en ambitieus, stem Remco van Dooren, nummer My name is Kenny Tran, and for next academic year I am a candidate for the faculty council. It is not obvious for everybody, but the voice of the student should be heard. We are the ones who study and are the future for the Netherlands. Matters as communication, transparency, stability and collaboration are keywords to a better faculty according to me. Also, it should not be forgotten that being a student is more than just studying. That is why it is important to stimulate the student and give them possibilities to develop themselves next to their studies. Tilburg Law School is on the way to realise these matters. I hope to continue this next year with the whole faculty. Together we would like to achieve a better faculty, and that will be achieved by working together! Do you agree with me? Vote Kenny Tran!

5 Mijn naam is Kenny Tran, en voor komend collegajaar heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de faculteitsraad. Het is misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar de stem van de student zou gehoord moeten worden. Immers zijn wij degene die studeren en dus de toekomst voor Nederland zijn. Zaken als communicatie, transparantie, stabiliteit en samenwerking zijn naar mijn mening sleutelwoorden tot een betere faculteit. Ook moet niet vergeten worden dat student zijn meer is dan alleen studeren, daarom is het van belang de student te stimuleren en mogelijkheden te bieden om zichzelf te kunnen ontwikkelen buiten hun studie om. Tilburg Law School is goed op weg om bovenstaande zaken te realiseren, ik hoop volgend jaar deze lijn te mogen voortzetten samen met de faculteit. Samen willen wij een betere faculteit, en die wordt bereikt door samen ervoor te zorgen! Ben jij het met mij eens? Stem Kenny Tran! 8. My name is Sabine Damen and I am a second year student tax law. On the list of faculty candidates I am number 8. I want to be part of the Faculty Council, because I think it is important to reduce the pressure for students during a semester. Students should be able to be active in associations, they should be able to find time for study-related jobs and they should be able to do an internship at a company. These options should be there to fill their resumes, so employers will notice the students after graduation. I want to achieve this by recording more lectures. I also think most of the students are not heard right now, this includes mainly students who are not active. Those students will be approached by me, to make their voice count too. Don t wait, vote number eight! Mijn naam is Sabine Damen en ik ben tweedejaars student fiscaal recht. Ik ben nummer 8 op de lijst van faculteitsraadkandidaten. Ik heb me verkiesbaar gesteld, omdat ik het belangrijk vind dat de druk voor studenten tijdens een semester minder hoog wordt. Studenten moeten naast de studie actief kunnen zijn bij verenigingen, studiegerelateerde bijbanen kunnen hebben of stage kunnen lopen om hun CV aan te vullen en na de studie op te vallen bij werkgevers. Dit wil ik bereiken door meer vakken opgenomen te laten worden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de stem van de overgrote groep studenten, die niet actief is naast de studie, wordt gehoord. Deze groep studenten zal ik dan ook gaan benaderen om ook hun stem geldend te maken. Heb je een klacht? Stem nummer acht! 9. Dear fellow students, my name is Hasan Isik, I am 22 years old and currently in the second year of the bachelor business law. Next to studying, I work for StudyTube and I own a business in soccer-entertainment. Entrepreneurship has taught me to think critically and to be daring. During my career as a student, I have seen that students are not satisfied with double scheduling, something that can be solved by online clips and communication between students and lecturers. I would like to be part of the faculty council, so that the voice of the student will be heard and solutions will get there. Beste medestudenten, mijn naam is Hasan Isik, ik ben 22 jaar en zit momenteel in het tweede jaar van de bachelor ondernemingsrecht. Naast m n studie ben ik werkzaam voor Studytube en heb ik een eigen onderneming in voetbalentertainment. De ondernemerschap heeft me o.a. geleerd kritisch en gewaagd te zijn. Gedurende mijn studietijd heb ik gemerkt dat er onder (rechten)studenten ongenoegen was wat betreft dubbele roostering, hetgene wat valt op te lossen met het beschikbaar stellen van meer online beeldmateriaal, en communicatie tussen studenten en docenten. Ik zou graag deel willen uit maken van de faculteitsraad voor het komend jaar, zodat de stem van de

6 student gehoord wordt en er oplossingen voor deze ongenoegen komen. 10. My name is Richie Tessensohn and I am a freshman at TLS. My two priorities are improving supervision during exams and encouraging students to deliver more input for TLS. That is where my main focus will be, but of course I will put effort in other topics that are important for students. Mijn naam is Richie Tessensohn en ik ben een eerste jaars rechtenstudent op Tilburg Law School. Mijn twee voornaamste standpunten die ik in de faculteitsraads waar wil laten maken is het verbeteren van de toezicht tijdens de tentamens en het aanzetten tot meer inbrengen vanuit de studenten in Tilburg Law School. Daar zal ik me voor nu voornamelijk op focussen, maar daarnaast zal ik me ook voor andere onderwerpen die langskomen die belangrijk voor de studenten zijn inzetten.

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n

N e d e r l a n d s SAM 1. J e r o e n W i e n e n SAM 1 J e r o e n W i e n e n Mijn naam is Jeroen Wienen, 21 jaar en derdejaars Bestuurskundestudent. Ik denk dat op onze universiteit al een heleboel dingen goed gaan. In de afgelopen jaren heeft Fractie

Nadere informatie

31 www.observantonline.nl

31 www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 35 30 april 2015 Make your voice heard! Vote during the University

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Almanak. Tilburg University

Almanak. Tilburg University 14 Almanak Tilburg University Tilburg University Almanak 2014 Op initiatief van Fractie Front en Fractie SAM Voorwoord Nadine 5 Beste student, Tilburg University Almanak commissie Van links naar rechts:

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box

Nadere informatie

Elections 2012. Verkiezingen 2012. www.observantonline.nl

Elections 2012. Verkiezingen 2012. www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl O n a f h a n k e l i j k w e e k b l a d v a n d e U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t R e d a c t i e a d r e s : P o s t b u s 6 1 6 6 2 0 0 M D M a a s t r i c h t

Nadere informatie

International Studies

International Studies International Studies opleidingen 2015 2016 Aviation Studies Business & Management Studies Tourism www.rocva.nl International Studies It s a small world, so think big! The demand for internationally trained

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

32 www.observantonline.nl

32 www.observantonline.nl 32 www.observantonline.nl Onafhankelijk weekblad van de Universiteit Maastricht Redactieadres: Postbus 616 6200 MD Maastricht Jaargang 34 15 mei 2014 VERKIEZINGEN 2014 Elektronische verkiezingen Tussen

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market

Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market Theoretische inleiding In-house lawyers are striding ahead as the biggest drivers of change in the legal industry. The requirement for corporate legal departments

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens

A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy Martijn Sikkens A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care, a first step towards a decentralised youth care policy 1 Who Cares? A Q methodological study to stakeholder perspectives on youth care,

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2009 Imagine... NHTV Alumni Magazine Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 nanhtv@nhtv.nl www.nhtv.nl Discover your

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS

COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS COUNTRY REPORT ON LIFELONG LEARNING ISSUES IN THE NETHERLANDS INPUT FOR A REPORT ON THE STATE OF PLAY FOR LIFELONG LEARNING Draft May 2015 1 Most of this document is in Dutch and some parts are in English.

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7 CAREER GUIDE 1 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 7 Deelnemende bedrijven EY 9 KPMG 11 AB InBev 13 PwC 15 Telenet 17 Accenture 19 ING 21 Ormit 23 Deloitte 25 Grant Thornton 27 Stagebeurs

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie