FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Education Service Center

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Education Service Center"

Transcriptie

1 FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Education Service Center Procedure aanvraag Bachelordiploma Aardwetenschappen, Bio-exact, Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde, Scheikunde Nieuwe Achtergracht 166 gebouw C, kr. C WV Amsterdam Tel: Beste student(e), In deze brief vind je informatie over hoe je je bachelordiploma moet aanvragen. Zodra al je cijfers bekend zijn (maar altijd minimaal drie weken voor een diploma-uitreiking), maak je een afspraak met één van de medewerkers van de onderwijsbalie voor het aanvragen van je diploma. De data waarop de diploma-uitreiking gehouden zal worden en de deadlines voor het aanvragen van je diploma, kun je vinden op onder je eigen opleiding. De afspraak kun je maken per telefoon: tel of via de Voordat je naar de afspraak komt, moet je een digitale versie van je afstudeerverslag / bachelorscriptie inleveren via de website De submitwizard vraagt om: korte populaire Nederlandse samenvatting een plaatje dat het afstudeeronderzoek illustreert pdf of doc van de wetenschappelijke samenvatting pdf, doc of zip-file van het afstudeerverslag /bachelorscriptie optioneel: een digitale (pas)foto van de student Bij deze brief zijn tevens een aantal formulieren bijgevoegd. Deze formulieren moet je, samen met een kopie van je paspoort, ingevuld en wel meenemen naar de afspraak. Op de achterkant van deze brief vind je een checklist; deze wordt door de onderwijsbalie gebruikt om na te kijken of je aan alle verplichtingen voor de aanvraag hebt voldaan. Na controle van alle gegevens zorgt de medewerker onderwijsbalie voor afhandeling van de aanvraag van het diploma en, indien nodig, voor een toelatingsverklaring voor de master van de studieadviseur. Je krijgt per brief ca. 10 dagen van tevoren een uitnodiging voor de diploma-uitreiking. Als je niet bij de uitreiking aanwezig kunt zijn of als je eerder een verklaring nodig hebt dat je je diploma hebt behaald, laat dit dan tijdens het gesprek even weten. Als je in september een masteropleiding aan een andere universiteit dan de UvA gaat volgen neem dan tijdig contact op met de onderwijsbalie. Dit geldt ook voor studenten die besluiten hun studie na de bachelor niet voort te zetten. Bij je diploma-aanvraag krijg je dan een Restitutieformulier mee voor teruggave van het resterende collegegeld (m.u.v. de maand augustus). Dit formulier moet je zelf binnen twee maanden opsturen naar de Centrale Studentenadministratie van de UvA. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Met vriendelijke groeten, De medewerkers van de Onderwijsbalie

2 Checklist aanvraag bachelordiploma De student levert bij de aanvraag van het examen op het Onderwijsbureau in: Aanvraagformulier getuigschrift Evaluatieformulier bacheloropleiding Kopie paspoort / geboortebewijs / identiteitsbewijs (GEEN rijbewijs) Wijzigingsformulier inschrijving van bachelor naar master Beoordelingsformulier Bachelorproject Goedgekeurde vakkenpakket door examencommissie Goedkeuringen van de Examencommissie in het geval van bijzondere programma s, cursussen of onderzoeksprojecten Daarnaast wordt gecontroleerd of: Digitale versie van het afstudeerverslag / bachelorscriptie is ingeleverd Alle resultaten bekend zijn en voldoende zijn Goedgekeurde vakkenpakket overeen komt met de behaalde resultaten

3 Studentnummer/Student number Administratief Centrum Gebruik dit studentnummer bij al uw correspondentie met de UvA. You should refer to this number in all correspondence with the UvA. Svp inleveren bij uw eigen onderwijsadministratie Please hand in this form at the administration office of your own faculty. Aanvraag getuigschrift/application for Diploma Ondergetekende/The undersigned Naam + voorletters Name and initials Adres Street and house number Plaats Town/city Postcode Postal code Telefoonnummer Telephone number Opleiding Programme Verzoekt het College van Bestuur goedkeuring van de aanvraag voor de uitreiking van het volgende getuigschrift Requests the approval of the Executive Board for the award of the following diploma Propedeuse Lerarenopleiding Propedeuse bachelor Kandidaats Arts Bachelor Doctoraal Tandarts Master Ondertekening/Signature Amsterdam, Datum/Date Handtekening Signature Inleveren: fotokopie paspoort of uittreksel bevolkingsregister (geen rijbewijs) Hand in: copy of passport (not a copy of a driving licence) In te vullen door onderwijsadministratie/to be filled in by administration department of the faculty Examendatum Date of examination - - Cum laude Ja/Yes Nee/No Onbekend/Unknown Uitreikingsdatum Date of issue - - Opleidingscode Code of programme Examentype Namens de Onderwijsadministratie/On behalf of the administration department of the faculty Naam Name Handtekening Signature Stempel/Stamp

4 EvaSys FNWI: Evaluatieformulier Bacheloropleiding Mark as shown: Correction: Please use a pen or a thin marker. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown to help optimize the reading results. 1. Opleiding 1.1 Vink aan welke bacheloropleiding je hebt gevolgd Aardwetenschappen Bio-exact Biologie Bio-medische Wetenschappen Informatica Informatiekunde Kunstmatige Intelligentie Natuur- en Sterrenkunde Psychobiologie Scheikunde Wiskunde 2. Studieduur en studielast 2.1 In welk jaar stond je voor het eerst ingeschreven aan de UvA voor deze opleiding? anders 2.2 Hoeveel jaar heb je over de bacheloropleiding gedaan? 3 jaar of minder jaar jaar jaar jaar > 5 jaar 2.3 Heb je tegelijkertijd met deze studie een andere opleiding in het hoger onderwijs gevolgd? 2.4 Zo ja, welke opleiding(en)? ja nee 2.5 Heb je die opleiding(en) afgerond? ja nee 2.6 Zo nee, ga je die opleiding(en) nog afronden? ja nee 2.7 Indien je meer dan 3 jaar studeerde wat waren de redenen van de uitloop? Vink alles aan wat van toepassing is. Extra studieonderdelen Zwaarte van de opleiding 2e studie ernaast Studie in het buitenland Privé-omstandigheden Bestuursactiviteiten Veel nevenactiviteiten Bijbaantje Anders 2.8 In welke mate ben je zelf tevreden over je studieduur? zeer ontevreden zeer tevreden 2.9 Hoe tevreden ben je over de verdeling van de studielast over de drie studiejaren? zeer ontevreden 2.10 Als je ontevreden bent over de verdeling van de studielast, kun je dan aangeven waar de knelpunten zaten? zeer tevreden 3. Kwaliteit van de opleiding 3.1 Kun je aangeven in welke mate je tevreden bent over de kwaliteit van je opleiding? zeer ontevreden zeer tevreden 3.2 Wat vond je van de inhoud van het programma? zeer slecht zeer goed 3.3 Wat vond je van de verhouding tussen theoretische onderdelen en praktische onderdelen? te veel theorie te veel praktijk 3.4 Wat vond je van de verhouding tussen verplichte onderdelen en keuze-onderdelen? te veel verplicht te veel keuze F1595U0P1PL0V , Page 1/3

5 EvaSys 3. Kwaliteit van de opleiding [Continue] FNWI: Evaluatieformulier Bacheloropleiding 3.5 Wat vond je het meest interessante in je opleiding? 3.6 Wat heb je gemist in je opleiding? 4. Studiebegeleiding en voorzieningen 4.1 Wat vond je van de kwaliteit van de voorlichting over keuzevakken / minoren in de bachelor? zeer slecht zeer goed 4.2 Hoe vaak heb je de studieadviseur om raad gevraagd? eigenlijk nooit zeer regelmatig 4.3 Wat vond je van de geboden studiebegeleiding? zeer slecht zeer goed 4.4 Van welke extra voorzieningen die de UvA aanbiedt, heb je gebruik gemaakt? Studiecentra International Office Studentendecanen USC CREA Surfspot Studentenartsen Studentenpastoraat Studentenpsychologen 4.5 Hoe tevreden ben je over deze voorzieningen? zeer ontevreden zeer tevreden 5. Na de bacheloropleiding 5.1 Was je tevreden over de voorlichting van de mogelijkheden na je bachelor? 5.2 Heb je met de informatie uit de voorlichting een keuze kunnen maken voor je verdere loopbaan? 5.3 Zo nee, wat heb je gemist? zeer ontevreden ja zeer tevreden nee 5.4 Wat zijn je plannen om na de bacheloropleiding te gaan doen? masteropleiding van de FNWI masteropleiding bij een andere faculteit aan de UvA masteropleiding aan een andere Nederlandse Universiteit masteropleiding in het buitenland andere bacheloropleiding afronden werken ik weet nog niet wat ik ga doen anders 5.5 Indien je een masteropleiding elders gaat doen, welke opleiding ga je volgen en bij welke universiteit? 5.6 Indien je gaat werken, heb je dan al een baan en sluit deze aan bij de opleiding? 6. Rapportcijfer voor de opleiding 6.1 Welk rapportcijfer zou jij de opleiding willen geven? 1 10 F1595U0P2PL0V , Page 2/3

6 EvaSys FNWI: Evaluatieformulier Bacheloropleiding Op de laatste pagina vind je vragen over het afsluitende bachelorproject. Dit hoef je alleen in te vullen als je een individueel onderzoek hebt uitgevoerd. 7. Evaluatie van het afsluitende bachelorproject De bacheloropleiding wordt afgesloten met een periode waarin kort onderzoek wordt uitgevoerd waarvan verslag wordt gedaan. De volgende stellingen gaan over dit project. 7.1 Ik had weinig moeite met het vinden van een project / begeleider zeer mee oneens zeer mee eens nvt 7.2 Ik had genoeg voorkennis om het bachelorproject goed uit te kunnen voeren 7.3 Ik was in staat om literatuur op te zoeken en te gebruiken 7.4 Ik was in staat om de laboratoriumwerkzaamheden uit te voeren 7.5 Ik was in staat om zelfstandig gegevens te interpreteren 7.6 Ik was in staat om het eindwerkstuk in het Engels te schrijven 7.7 Ik was in staat mijn onderzoeksgegevens te presenteren 7.8 Ik was in staat een discussie te voeren over mijn resultaten 7.9 Het project was voor mij te doen in de tijd die er voor staat 7.10 Het is mij duidelijk hoe de beoordeling tot stand is gekomen 7.11 Ik ben tevreden over de geboden faciliteiten 7.12 Ik ben tevreden over begeleiding tijdens het project 7.13 Ik vond dat mijn begeleider te hoge eisen stelde aan de uitvoering / het eindresultaat 7.14 Ik denk dat de opgedane kennis en vaardigheden nuttig zijn en later bruikbaar zijn 7.15 Ik vond het bachelorproject in zijn totaliteit bekeken leuk en inspirerend F1595U0P3PL0V , Page 3/3

7 Administratief Centrum Verzoek tot wijziging inschrijving/request to change of registration Retourneren aan: Send to: Studentenadministratie Postbus CT Amsterdam Telefoon Fax In te vullen door de Studentenadministratie To be filled in by the Student Administration Collegekaart Student card Datum van ontvangst Date of receipt Ja Yes Nee No Ondergetekende Undersigned Studentnummer Student number Naam, voorletters Name, initials Vraagt het door hem/haar ingediende verzoek tot inschrijving als volgt te wijzigen Requests to change his/her submitted registration van voltijdstudent naar deeltijdstudent from full-time student to part-time student van deeltijdstudent naar voltijdstudent** from part-time student to full-time student** van kandidaats naar Bachelor from Kandidaats to Bachelor van doctoraal naar Bachelor from doctoral to Bachelor van Bachelor naar Master** from Bachelor to Master** van propedeuse naar propedeuse Bachelor from propaedeutic to propaedeutic Bachelor van Bachelor naar Bachelor schakelprogramma from Bachelor to Bachelor schakelprogramma nieuwe/extra studierichting other programme (denk aan eventuele originele toelatingsbeschikking) (Remind to send in the original proof of admission) (denk aan eventuele originele toelatingsbeschikking) (Remind to send in the original proof of admission) * het verzoek tot wijziging kan niet met terugwerkende kracht. Indien geen aanvangsdatum is ingevuld, gaat de wijziging in op de éérste dag van de maand waarin het verzoek is ontvangen. * the request to change registration is not possible retroactively. In case no date is filled in the change will become effective from the first day of the month in which the request is received. **Indien de wijziging gevolgen heeft voor de hoogte van het verschuldigde collegegeld, geef ik hierbij toestemming om de reeds afgegeven machtiging voor betaling van collegegeld in termijnen te verhogen. **In case the change has effect on the owing tuition fee, I hereby give permission to raise the payment in instalments. Handtekening rekeninghouder Signature account holder from U dient uw collegekaart bij te sluiten / You must send in your student card Plaats Place Handtekening Signature Datum Date

8 Beoordeling bachelorproject Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen Naam :... Studentnr. :... Titel project :... Verantwoordelijk docent :... Dagelijks begeleider (indien anders):... Onafhankelijk beoordelaar :... Bachelor : Bio-exact (12 EC) Natuur- & Sterrenkunde (12 EC) Scheikunde (15 EC) Wiskunde (9 EC) Eindcijfer: Toelichting op eindcijfer (zie ommezijde voor toelichting van de termen) Uitvoering zeer goed goed ruim voldoende voldoende onvoldoende Inzicht Vakspecifieke vaardigheden Theoretisch inzicht Zelfstandigheid Gebruik van literatuur Communicatieve vaardigheden Veiligheid (indien van toepassing) Verslag / Scriptie Populaire samenvatting Wetenschappelijke samenvatting Context (inleiding) Kwaliteit van inhoudelijke aspecten Gebruik van literatuur Structuur Lay-out Presentatie Context Kwaliteit van inhoudelijke aspecten Gebruik van multimedia Stijl van presenteren Discussie (beantwoording vragen) Ondertekening Datum: Amsterdam, Verantwoordelijk docent Onafhankelijk beoordelaar Het ondertekende origineel telt als tentamenbriefje en wordt door de student, tezamen met een gedrukt exemplaar van het verslag / de scriptie ingeleverd bij de Onderwijsbalie Exacte Wetenschappen, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. Kopie naar student en docent

9 Verklaring van de termen Uitvoering Inzicht Vakspecifieke vaardigheden Theoretisch inzicht Zelfstandigheid Gebruik van literatuur Communicatieve vaardigheden Veiligheid Ontwikkelt de student voldoende inzicht in de gegeven opdracht? Afhankelijk van het project: wat is het beheersingsniveau van de experimentele, wiskundige of programmeervaardigheden van de student? Heeft de student genoeg theoretisch inzicht en kan de student dit ook benutten? Was de student in staat om zelfstandig aan de opdracht te werken? Toonde de student initiatief? Weet de student om te gaan met het bestuderen van literatuur? Heeft de student zelf relevante literatuur opgezocht? Hoe verliep het contact met de begeleider(s)? Hoe was de samenwerking met andere leden van de groep? Heeft de student, indien van toepassing, de veiligheidsregels nageleefd? Verslag / Scriptie Populaire samenvatting Wetenschappelijke Samenvatting Context Kwaliteit van inhoudelijke aspecten Gebruik van literatuur Structuur Lay-out Is de populaire samenvatting zo geschreven dat een 6 VWO leerling deze begrijpt? Bevat de samenvatting de doelstelling en de belangrijkste conclusies? Is het onderzoek in een goede context geplaatst en is de inleiding zo geschreven dat het ook begrijpelijk is voor een leek? Geeft het verslag een goede beschrijving van het uitgevoerde onderzoek? Heeft de student goed gebruik gemaakt van de literatuur en zijn de referenties correct? Heeft het verslag de goede structuur? Ziet het verslag er goed verzorgd uit? Wordt er goed gebruikt gemaakt van tabellen en figuren? Is het taalgebruik (spelling en grammatica) correct? Presentatie Context Kwaliteit van inhoudelijke aspecten Gebruik van multimedia Stijl van presenteren Discussie Is het onderzoek in een goede context geplaatst? Geeft de presentatie een goede beschrijving van het uitgevoerde werk? Is de vraagstelling goed geformuleerd Heeft de student correct gebruik gemaakt van overheadsheets, PowerPoint, etc.? Kon de student duidelijk presenteren? Hoe was de non-verbale communicatie van de student? Kon de student gestelde vragen naar voldoening beantwoorden? Beoordeling Er worden geen aparte deelcijfers gegeven voor de verschillende onderdelen. Wel zijn er enkele richtlijnen voor de zwaarte van de onderdelen: Theoretisch project: onderzoek 60%, verslag/scriptie 30%, presentatie 10% Experimenteel project: onderzoek 70%, verslag/scriptie 20%, presentatie 10%

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT LEIDEN Leiden, september 2014 2 VOORAF Deze Wegwijzer

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding

Industrieel Ontwerpen. WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13. Handleiding Industrieel Ontwerpen WorkPlacement Minor IO-Mi-076-13 Handleiding Inhoudsopgave Introductie 1 Eindtermen 1 Onderwijsvorm 2 Tijdsbesteding en Credits 2 Aanvang 3 Aanmelden 3 Deliverables 4 Toetsing 4

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009

VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT. Studentenstatuut. Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut Rijksuniversiteit Groningen Instellingsdeel Studiejaar 2008-2009 Studentenstatuut 2008-2009; vereenvoudigde versie. 1 INHOUD: BEGRIPPEN INLEIDING

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe

Stap 1. Stap 2. Stap 3. Stap 4. Stap 5. Stap 6. Stuur de benodigde documenten toe Stap 1 Stuur de benodigde documenten toe Voor details zie.1 van de Info sheet Deadline: 30 juni 2011 Stap 2 Geld storten op de Inholland bankrekening en/of een bankverklaring overleggen. Voor details zie.2

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR 2015-2016 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Onderzoek Master Lerarenopleiding (UOCM1710)

Onderzoek Master Lerarenopleiding (UOCM1710) Onderzoek Master Lerarenopleiding (UOCM1710) Studiehandleiding Dr. Esther T. Canrinus Dr. Cor J.M. Suhre December 2011 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. opzet van het afstudeeronderzoek en de beoordeling...

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie