Notulen ALV van te Rotterdam blad 1 van 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9"

Transcriptie

1 Notulen ALV van te Rotterdam blad 1 van 9 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 25 april 2007 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 48 leden, waaronder: De bestuursleden: Wim van Gijn (voorzitter), Joop Lobbe (secretaris), Fred Slagman (penningmeester), Joop Hoogvliet (vice voorzitter), Frans Spuijbroek (plv. secretaris), Bert de Goeij (lid); Kandidaat-bestuurslid: Ad van Schaik; van de commissieleden: Bas Vogel, Aat Herwijnen, Aad Kleijn, Ilse Hillebrandt-Goossens en Jan van Staalduinen; Gerrit Brand (secr./ penn. van het Pensioenfonds); plus één genodigde: de heer Hennie van Velzen (Pensioenbureau). Wegens ziekte is bestuurslid Jaap Bezuijen afwezig. Ook commissielid Fred van Keulen moest zich afmelden. In het verslag worden de titels en namen van (oud-)bestuursleden vet weergegeven, die van leden onderstreept. 1. Opening door de voorzitter Kort na 14 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij heet de aanwezigen hartelijk welkom en noemt in het bijzonder de nieuwe leden en de genodigde. Hij ontwaart in de zaal tot zijn genoegen leden die zitting hebben in de Deelnemersraad of het Pensioenbestuur. De voorzitter memoreert dat het al weer onze vijfde bijeenkomst is. Na de oprichtingsvergadering in 2004 waren we ook in april 2005 hier in de Rustburcht en in mei van dat jaar nog eens in Spijkenisse om de statutenwijziging af te ronden. De vierde maal was één jaar terug, zelfde plaats en tijd. Er is een redelijke opkomst, het warme weer in aanmerking genomen. Pensioenfondsen kunnen steeds minder steunen op het bedrijf waaruit zij voortkomen. Die trend is er ook in ons geval. In de toekomst zullen de middelen in hoge mate afhankelijk zijn van het eigen (beleggings-)beleid van de pensioenfondsbesturen. De gepensioneerde zweeft en kan geen vuist maken als hij zich niet organiseert. Vakbonden en ondernemingsraden zijn toch vooral op actieven gericht. Daarom is het goed dat men zich bundelt en er gepensioneerdenverenigingen zijn als de VGV, waarmee in pensioenland terdege rekening wordt gehouden. Bij Vopak vond men aanvankelijk de VGV overbodig, maar er is een kentering gaande. We worden nu ook ingeschakeld, zoals bij de zorgverzekering. De voorzitter gaat dan even in op het vele verzette werk. Merendeels door de secretaris, die hij vergelijkt met een spin in zijn web. De VGV maakt door ieders inzet een gezonde indruk, moge dat tot in lengte van jaren zo blijven! De voorzitter verzekert ons, dat hij alles in goede banen probeerde te leiden. De vergadering moet zich straks uitspreken in hoeverre dat gelukt is. Nogmaals betuigt hij zijn dank, nu ook aan de andere bestuursleden en commissieleden voor hun inzet en offeren van vrije tijd. Hij wenst de leden een goede vergadering en noemt de huishoudelijke regels: interrumperen mag, maar dan wel in een microfoon, met vermelding van naam. Dit in verband met de verslaglegging, waartoe ook een geluidsopname wordt gemaakt. 2. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 26 april 2006 De voorzitter vraagt, of ieder deze notulen bij zich heeft. Bij de receptieheeft Ilse nog wat reserve-exemplaren beschikbaar. Er blijkt geen inhoudelijke kritiek te zijn. De voorzitter stelt vast dat de notulen van 26 april 2006 nu formeel zijn goedgekeurd. Er zijn wel enige opmerkingen naar aanleiding van de notulen: Mevrouw Mies Sweerman vindt het spijtig, dat zich nog geen 25 leden hebben aangemeld voor het collectief lidmaatschap van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel. Dat is nl. het minimumaantal om korting te krijgen. Vriendinnen van haar maakten onlangs gebruik van het herstellingsoord en waren daarover zeer tevreden! Is de locatie in het verre Hilversum misschien het probleem? De secretaris meent dat de mensen denken dat een lidmaatschap niet nodig is omdat alles al geregeld is via de AWBZ. Maar dat is niet zo. Lang niet alles is verzekerd en de kwaliteit van een verpleeghuis is een andere dan van het herstellingsoord!

2 Notulen ALV van te Rotterdam blad 2 van 9 De heer Harry Ott refereert aan de opmerking in de notulen, dat het na de pauze ineens veel rustiger was. Hij merkt op, dat hij helemaal uit het verre 's-heerenberg komt reizen. Het was zijnerzijds vorig jaar dan ook geen desinteresse, maar de praktische beperking, dat hij ook nog terug moet per spoor en het niet te laat kan maken. De voorzitter getuigt van begrip voor de situatie. 3. Mededelingen en ingekomen stukken De secretaris behandelt dit agendapunt. Er is een aantal post- en mailberichten ingekomen van leden die zich verontschuldigen omdat ze de vergadering niet kunnen bijwonen. Zij wensen bestuur en leden een goede vergadering toe. Het betreft, naast de al genoemde Jaap Bezuijen en Fred van Keulen, de leden: Mevrouw J. W. van Dijk-Achten, de heer en mevrouw J. F. Felperlaan (wegens oogoperatie), de heer en mevrouw Passenier en de heren J. Grob, Wim v d Have, Frans Karmelk, Foeke Kuiper, Gerard van Osch, Roel Postema, Wim de Ridder, Wim Spek en Bob de Winter. De heer John Wegh meldt dat hij geen uitnodiging voor de ALV heeft ontvangen. Dit is de ledenadministratie een raadsel (althans tijdens de vergadering, bij onderzoek bleek een fout in de ledenlijst). Er is een ingekomen brief te melden van de heer Curt van Dijk met als onderwerp 'Periodieke medische keuring'. Van Dijk is ook zelf aanwezig. Hij schrijft ons: Onlangs deed ik aan uw secretaris de suggestie om te trachten ook voor gepensioneerden te komen tot een medische keuring zoals die aan actieve medewerkers werd /wordt gegeven bij de Regionale Bedrijfsgeneeskundige Dienst. Uiteraard zijn daaraan kosten verbonden die mogelijk (gedeeltelijk) ten laste zouden kunnen komen van de zorgverzekering. Het zou ook niet ondenkbaar zijn dat, indien de zorgverzekering niet bereid zou zijn te participeren, dat er, wellicht met steun van VOPAK, met de RBGD een gereduceerd tarief zou kunnen worden overeengekomen. Het leek mij goed om deze telefonisch gedane suggestie schriftelijk te bevestigen zodat hierover op de algemene ledenvergadering op 25 april a.s. kan worden gesproken. De secretaris vraagt of er onder de leden meer geïnteresseerden zijn. De voorzitter zegt dat medici dat niet altijd aanraden. Het blijft een momentopname. Maar we willen wel weten of er draagvlak is voor actie door de VGV. De heer Bas Vogel vindt die keuringen geheel overbodig. Wie dat wil kan bij de huisarts terecht en zijn bloed op vele functies laten controleren. De heer Aad Michielsen wijst er op, dat periodieke checks dikwijls wel aanvullend verzekerd zijn. (Zijn woorden zijn helaas nauwelijks geregistreerd, omdat de microfoon niet werd gebruikt.) De voorzitter stelt vast dat er onder de aanwezigen geen interesse bestaat. Dat is de conclusie, die we de heer van Dijk, onder dank voor zijn brief, moeten mededelen. De heer Joop Hoogvliet meldt de komende leefstijlwijze- controles voor 55-plussers. Om de twee jaar kunnen zij ad 9 hun conditie laten controleren. Maar het is per gemeente geregeld. De secretaris heeft nog twee brieven ontvangen over de collectieve contracten: de eerste is lovend over de hoge korting op de autoverzekering en de lagere korting op woonverzekeringen. Hij raadt ons aan de website van Centraal Beheer Achmea (CBA) goed te bekijken. Een tweede ingekomen stuk komt van de heer K. Houtman. Hij dankt Joop Lobbe, bij zijn aftreden als secretaris, voor zijn bemiddeling bij de totstandkoming van de contracten met Zilveren Kruis Achmea (ZKA) en CBA. Hij maakt er dankbaar gebruik van. 4. Jaarverslag secretaris over 2006 De secretaris heeft een aantal bestuursactiviteiten uit 2006 op een rijtje gezet en doet daarvan verslag: Waarmee heeft de secretaris zich bezig gehouden in het laatste jaar dat hij deze functie - althans formeel - bekleedt? Ik kan u verzekeren, dat er van verveling geen sprake was en zal u wat zaken noemen, waarbij ik, veelal samen met de mede- bestuurders, betrokken was. Antenne Net als de bij medebestuursleden en commissieleden staat de antenne altijd op scherp om berichten en ontwikkelingen op te merken die voor de VGV-leden van belang lijken. Dat kan van alles zijn. Dikwijls leidt dit tot verspreiding per onder bestuursleden en/of tot een bericht op de website of in een nieuwsbrief.

3 Notulen ALV van te Rotterdam blad 3 van 9 Vergaderingen Naast enige bestuursvergaderingen werden wederom gesprekken gevoerd met Vopak Shared Services, waarbij in één geval - als adviseur van Vopak Shared Services voor zorgverzekeringsvoorwaarden, enz. - aan het gesprek tevens werd deelgenomen door de heer Ronald Kamerman van AON (voor Vopak consultant zorgverzekering). Contact NVOG Onze federatie, de NVOG, verleent diensten aan de aangesloten gepensioneerdenverenigingen. Jaarlijks bezoeken enige bestuursleden de Algemene Ledenvergadering van de NVOG. Ontvangen en verder verspreiden van elektronische NVOG- post is een steeds terugkerende activiteit. Vopak Shared Services en Vopak Pensioenbureau De communicatie met Shared Services is goed en intensief geweest. Ook de relatie met de Deelnemersraad en in samenhang daarmee met het Pensioenbureau ontwikkelt zich goed. Wij hebben twee maal informatieve en wervende teksten van de VGV kunnen laten opnemen in de Pensioenkrant. Bovendien is op ons verzoek door het Pensioenbureau in de laatste editie nadere informatie gegeven over o.a. Samenwonen en Trouwen en het Partnerpensioen na scheiding. Over deze en meer onderwerpen zijn schriftelijk en on-line brochures beschikbaar gekomen. Ledenadministratie De secretaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de ledenadministratie, die wordt gevoerd door commissielid Ilse Hillebrandt. Aanmeldingen en mutaties komen echter binnen bij de secretaris, die ze doorzendt naar Ilse. Een verdrietig soort mutatie is beëindiging door overlijden. Deze mutaties gaan ook naar de webmaster, die er een eer in stelt deze berichten zo snel mogelijk in de rubriek "Lief en Leed" op te nemen. Als wij per post of e- mail een kaart ontvangen, plaatsen we die ook. In de loop van het jaar zijn ook de al langer collectief bij ZKA verzekerde gepensioneerden tot de VGV toegetreden. Die konden we bereiken door een van ZK Achmea ontvangen controlelijst. Kort geleden ontvingen we een nieuwe controlelijst. Op ZK Achmea komen we verderop terug. Zo komen we nu tot de volgende getallen zonder partners te tellen: 1513 leden, waarvan 1079 aangesloten bij het ZKA-collectief. Bij agendapunt 6 zullen we dit detailleren. De voorzitter vraagt of hierover vragen of opmerkingen zijn. En, als dat niet het geval blijkt, bedankt hij de secretaris voor zijn verslag. 5. Verslag over gedane activiteiten De voorzitter stelt eerst het collectief met Zilveren Kruis Achmea aan de orde en constateert dat ons collectief meer deelnemers telt dan dat van de actieven bij Vopak. Hij moet melden dat - merkwaardig genoeg - nog steeds geen contract voor 2006, laat staan voor 2007 is getekend. Wij horen alarmerende taal over dreigende tekorten en druk op de premie. Voor 2008 willen we graag de juiste volgorde: eerst de voorwaarden en dan tekenen. De heer Rinus Boshuisen wil vechten voor een vierde ster gratis. We zijn toch een grote groep? Hij doelt op de Beter Af pakketten met 1, 2, 3 of 4 sterren. En hoe zit het met de no claim regeling die in 2008 wordt opgeheven? Hij zou daarover nu in gesprek willen met commissielid Fred van Keulen, maar waar is hij? De voorzitter zegt, dat een verzekeringsmaatschappij geen non-profit organisatie is en dat we als collectief helemaal niet zo groot zijn dat we bijzondere eisen kunnen stellen. Of de no claim regeling wordt opgeheven of gewijzigd is nog niet duidelijk. En Fred van Keulen heeft zich, zoals al gezegd, wegens verhindering afgemeld. De heer van Keulen blaast zijn partij mee in de commissie Zorg van de NVOG. De voorzitter gaat nog even in op de indexatie. Hoe komt die tot stand? Of zoals hij het zegt: wat zit er in het mandje artikelen en diensten waarmee het prijsindexcijfer wordt vastgesteld? Veel elementen die voor ouderen zwaar tellen, zoals de kosten voor de zorgverzekering, zitten niet in de Consumenten Prijs Index Alle Huishoudens (CPI-AH) Afgeleid, zoals dat mandje officieel heet. Hoe minder er in zit, des te minder stijgt de consumentenprijsindex. En daardoor blijft dan weer de compensatie achter. Overigens wordt die compensatie, die in pensioenland "indexatie" heet, slechts voorwaardelijk op de pensioenen toegepast. De dekkingsgraad en indexatiereserve moeten dit toelaten. Er is ook een storend na-ijleffect: de compensatie komt veel later dan de kostenstijging!

4 Notulen ALV van te Rotterdam blad 4 van 9 De VGV wenst evenwel toepassing van de CPI, waarin wél alle kosten worden meegeteld. Die index zou gelijke tred moeten houden met de premie zorgverzekering. Sinds december 2006 hebben we contact met de NVOG en enige andere Verenigingen van Gepensioneerden om via de NVOG en CSO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties) het probleem van de te lage consumentenprijsindex bij de politiek aanhangig te maken. Op dat platform heeft de VGV voorgesteld de premie voor de basis-(zorg)verzekering jaarlijks te dempen en te koppelen aan een prijsindex. Het onderwerp heeft onze doorlopende aandacht. Met een mandaat van ALV zullen wij op deze manier doorgaan. De vergadering blijkt de mening van de voorzitter te delen. 6. Lidmaatschap VGV en collectieve zorgverzekering De voorzitter benadrukt nog eens, dat deelname aan het collectief is voorbehouden aan leden van de VGV. Ook met de nieuwe gepensioneerden loopt het nu redelijk goed: Uit de laatste vergelijking met het ZKA- opgave van deelnemers aan het collectief bleken slechts 16 personen zich nog niet te hebben aangemeld. Zoals al gezegd blijft ons ledenbestand goed op peil. De secretaris noemde de omvang al globaal bij agendapunt 4. We komen nu tot de volgende ledentallen: Leden VGV: 1513 adressen. Van 733 leden kennen we de partner, dus tenminste 2246 personen. 16 personen hiervan weten zelf nog niet dat ze lid zijn, die kregen we vorige week door als deelnemers aan het ZKA collectief. Deelnemers aan ZKA-collectief: 1079 (van die 1513) adressen. Onder te verdelen als volgt: 484 solo (soms ook één der partners), 590 duo's, 4 drietallen, 1 viertal. Dat kan, als men aan studerende kinderen van slapers denkt. Dat maakt 1680 verzekerde personen. T.a.v. de collectieve afspraak met Centraal Beheer Achmea doet de merkwaardige situatie zich voor, dat voor de VGV-leden gunstiger kortingspercentages gelden dan voor de actieven. Voor ons is er bijvoorbeeld een fraaie korting op autoverzekeringen van 30%. Bij het komende overleg van VGV-bestuurders met Vopak Shared Services en CBA zullen wij navragen, waarom CBA niet ook "Vopak breed" aan de actieven haar diensten kan aanbieden. De heer Bas Vogel merkt t.a.v. de autoverzekering op, dat veel (ex-) Pakhoed mensen hun autoverzekering bij van Ginkel ( / Allianz) hebben lopen. Vergeet de belangen van deze groep niet, want die is momenteel goedkoper uit dan bij Centraal Beheer. En de service bij van Ginkel is prima. De voorzitter stelt, dat alle aanbiedingen vrijblijvend zijn, ieder zoeke zijn eigen voordeel. Voor hen die vorige opgaven daarvan niet meer paraat hebben: het nummer van ons collectief contract bij Zilveren Kruis Achmea luidt: en dat voor Centraal Beheer Achmea: Bij agendapunt 2 kwam de mindere toeloop naar Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel al aan de orde. De voorzitter vindt het nu een zaak voor de leden of we aan de 25 deelnemers komen. De VGV kan het slechts propageren. 7. Taken en doelstellingen De voorzitter vertelt, dat sommige leden het bestuur vroegen of hulp bij het invullen van de belastingaangifte geen goede vorm van belangenbehartiging zou zijn voor de VGV. Het bestuur zag geen praktische mogelijkheid en er zijn al vele serviceorganisaties die dit doen. Maar als onder onze leden vrijwilligers opstaan die zich competent achten, willen wij dat best coördineren. Nu dus maar wachten op vrijwilligers. 8. Rekening en verantwoording van het financieel beheer in 2006, verslag van de Kascommissie en het verlenen van décharge aan de penningmeester Zodra een ieder het Financieel verslag over het jaar 2006 met begroting voor 2007 voor zich heeft, vraagt de voorzitter of er vragen over het verslag zijn. Een vraag van de heer Con Pohl of de in het verslag genoemde dotatie éénmalig was, moet de voorzitter bevestigend beantwoorden: We hadden er niet om gevraagd, maar we kregen hem ter compensatie van de contributievrijstelling van nieuwe leden in Zij traden immers onvrijwillig toe tot de VGV. De penningmeester wijst hem aan, dat in de begroting 2007 geen dotatie voorkomt.

5 Notulen ALV van te Rotterdam blad 5 van 9 De heer Rinus Boshuisen merkt op dat die niet veel rente heeft opgeleverd. In de begroting van 2006 zat de penningmeester er soms aardig naast, zoals bij de portokosten. De penningmeester antwoordt, dat die rente pas in 2007 wordt bijgeschreven. Bovendien gaat het lang niet over een héél jaar. De portokosten waren laag, omdat we soms konden meeliften met Vopak- mailings en de CBA- mailing. De heer Aad Michielsen vraagt of er in 2007 een ander beleid is t.a.v. de contributie. Want is ineens veel meer dan De penningmeester wijst er op, dat bijna alle ruim 1500 leden in betalen. Zo kom je aan dat bedrag. Niemand heeft meer de behoefte een vraag te stellen. De voorzitter vraagt daarom nu de kascommissie verslag uit te brengen van zijn bevindingen. De heer Aat Herwijnen was op het beslissende moment helaas verhinderd. Gelukkig bleek Bas Vogel bereid dit jaar samen met Paul Kruyswijk de commissie te vormen. Bij monde van Bas verklaart de kascommissie de boeken terdege te hebben onderzocht op onregelmatigheden. Tot hun spijt konden ze die niet vinden. Integendeel, de administratie maakte een overzichtelijke en verzorgde indruk. De balans geeft een getrouw beeld van de financiële positie. De commissie is tevreden en stelt de vergadering voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer. Met applaus wordt de penningmeester gedechargeerd. 9. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het in 2006 gevoerde beleid. De voorzitter die in zijn openingswoord al inging op inzet en beleid van het bestuur, herhaalt nog enige punten. We zullen foutjes hebben gemaakt, maar we deden ons best. Naar zijn mening is de vereniging goed van de grond gekomen en kunnen we spreken van een geoliede machine. Hij vraagt de leden om het bestuur decharge te verlenen. De heer Bas Vogel wil er eerst graag van getuigen, dat hij bewondering heeft voor het bestuur, zowel dit jaar en vorige jaren. Hij loopt al wat jaren mee, eerst als bestuurder en daarna aan de zijlijn, en heeft dus wel recht van spreken. Een groot applaus is op zijn plaats. Met een klinkend applaus stemmen de leden daarmee in en verlenen aldus de gevraagde decharge. 10. Begroting en vaststelling van de contributie voor 2007 De penningmeester heeft een korte toelichting bij de kolom "begroting 2007" van zijn bijlage voorbereid: Bij de post contributie is uitgegaan van 1500 leden. Door het gestegen ledenaantal verwacht het bestuur hogere communicatiekosten. Bij het versturen van mailings wordt geen steun van Vopak of derden meer verwacht, daarom is deze post nu hoger gesteld, zij het niet meer zo hoog als voor De scholing door middel van seminars en cursussen wordt in 2007 weer opgepakt. Door drukte op andere fronten kwam daar er in 2006 niet veel van. Ook van de bestuurskosten en reiskosten verwachten we een bescheiden stijging, mede door besprekingen over de indexeringsproblematiek. Desgevraagd heeft niemand vragen of opmerkingen. De voorzitter gaat nu in op de contributie. Hij vertelt hoe we van eerst 12 op die 15 kwamen: we wilden geen subsidie, om onze onafhankelijkheid te bewaren. Met uitzondering dan van de dotatie ad We komen er mee uit en het bestuur stelt voor de contributie gelijk te houden. De heer Con Pohl toont zich toch bezorgd. Nu de dotatie wegvalt is er weinig speling meer. Is er geen geringe verhoging nodig? De heer Bas Vogel is het met Con eens, maar wijst op onze reserve op de spaarrekening en het verwachte positieve saldo ad over De voorzitter sluit zich hierbij aan. Hij wijst erop dat nu alle leden contributie betalen. Er is nu geen aanleiding voor verhoging. Velen zijn lid van meerdere verenigingen, dan loopt dat op! En een jaar is zo weer om.. De vergadering gaat akkoord met de begroting en contributiehoogte.

6 Notulen ALV van te Rotterdam blad 6 van Pauze Het is inmiddels uur en de pauze wordt afgekondigd. Om uur zullen we verder vergaderen. Er wordt voor rekening van de vereniging een consumptie verstrekt. 12. (Her)verkiezing bestuursleden De voorzitter neemt het woord en komt gelijk ter zake. Er zijn drie bestuursleden aftredend: Joop Lobbe, Frans Spuijbroek en hij zelf. De wens van Joop is wel in het bestuur te blijven maar afstand te doen van het secretariaat. We hebben iemand gestrikt die van alle markten thuis is. Zijn naam is Ad van Schaik. Voor velen met een Pakhoed- en Paktank verleden geen onbekende. Joop Lobbe zal hem natuurlijk voorlopig wat support geven. Hij heet Ad van harte welkom in het bestuur en nu ook aan de bestuurstafel, waar tactisch een stoel wordt aangeschoven. De voorzitter vindt het spijtig dat Joop Lobbe stopt in het dagelijks bestuur. Joop heeft vier jaar, vanaf het begin, het secretariaat bemand, maar nu heeft hij er niet voldoende tijd meer voor. Zonder jou waren we niet zo'n vereniging geworden. Maar, vers bloed ook wel weer eens goed voor de vereniging. Hij geeft, na nog wat hartelijke woorden, nu het woord aan Joop. Joop Lobbe wil er niet te veel over zeggen. Met Bas Vogel en Jan Hoogervorst was hij één van de drie gangmakers. Nu we zo gegroeid zijn is er gewoon een andere secretaris nodig. Die zal het anders moeten aanpakken, ik ben er zo in gegroeid en heb het graag gedaan. De voorzitter vraagt nog support voor de nieuwe secretaris en zegt hem steun op de achtergrond toe. Vervolgens spreekt voor zich zelf: Ook voor hem geldt dat hij het graag heeft gedaan. Hij zegt maar zo: Laat je horen. Want niet geschoten is altijd mis. We zijn invloed aan het winnen. Mede namens Joop Lobbe dankt hij de leden voor het genoten vertrouwen. Het voelde als een warme douche. Het derde bestuurslid dat volgens het gelijknamige rooster aan de beurt is voor aftreden is Frans Spuijbroek. De voorzitter zegt verheugd te zijn dat Frans nog een termijn wil aanblijven. Met applaus geeft de vergadering te kennen het eens te zijn met zijn herbenoeming. Dan zal Wim nu bekend maken wie zijn opvolger als voorzitter zal zijn: We zochten binnen het bestuur en gelukkig bleek Joop Hoogvliet bereid deze rol op zich te nemen. Joop is gewend zijn mond open te doen. Niet alleen in de VGV maar ook in de deelnemersraad verkondigt hij hoe het moet zijn. Hij heeft ruime ervaring in ons metier en weet van wanten, op velerlei gebied. Een echte vastbijter, waar je niet van los komt. Joop Hoogvliet dankt voor de eervolle benoeming en heeft er weinig woorden aan toe te voegen. Hij weet, dat hij de naam heeft breedsprakig te zijn soms ( ). Voor de scheidende voorzitter heeft hij een toespraakje voorbereid, want hij wil niet het risico lopen iets te vergeten. Na talrijke kwinkslagen Con Pohl vraagt of er ook een versie op CD verkrijgbaar is begint hij aan zijn voordracht: Beste Wim, Afgelopen maart heb je duidelijk gemaakt dat je niet meer herkiesbaar bent voor een volgende bestuursperiode. We weten dat het thuisfront een aanzienlijk beroep op je doet en we zijn er van overtuigd dat je de goede beslissing hebt genomen. Het is bemoedigend dat je ons als commissielid wilt blijven steunen. Jij bent tezamen met Joop Lobbe als gestaltegever sinds de oprichting voor de VGV actief geweest. Als vice-voorzitter in 2003, zwemmend in de richting van de kantine van de 'Kempvis' in Spijkenisse word je in maart 2005 tot voorzitter gekozen wegens gezichtsproblemen van Jan Hoogervorst. Er volgde een tamelijk heftige periode met zaken als gewijzigde statuten en deelname als VGV aan een Collectieve Zorgverzekeringsovereenkomst. De laatste tussen Vopak en Zilveren Kruis Achmea. In deze turbulentie bleef je thermiek houden en heb je de goede koers weten te bepalen. Juist vanwege de gesprekken met Vopak Shared Services betreffende een collectieve Ziektekosten verzekering kwam er langzamerhand een betere verstandhouding met Vopak. Dat is een grote verdienste van jou en Joop geweest. Je visie destijds was juist, 'het pensioenland wordt harder en daarom is het goed dat er een VGV is naast de talloze andere verenigingen van gepensioneerden'. Wij zijn vogelvrij en moeten het zelf organiseren.

7 Notulen ALV van te Rotterdam blad 7 van 9 Wim, we stellen het op prijs dat je ons als commissaris wilt blijven steunen; dit is mazzel hebben. Vanwege je functie als voorzitter van de deelnemersraad en vanwege je ervaring en expertise op het gebied van besturen kun je nog veel voor de VGV betekenen. Een zelfde ervaring hebben we immers door de reacties van je voorganger Jan Hoogervorst. Wim, namens alle aanwezigen hier, erg bedankt voor je inzet en we wensen jou en je echtgenote het allerbeste toe. We willen je dit namens ons allen aanbieden. Ilse komt nu met een fraaie bos bloemen de coulissen tevoorschijn. Zij overhandigt deze onder luid applaus aan Wim. Uiteraard vooral voor zijn echtgenote die veel heeft moeten missen. Ook voor Joop Lobbe heeft Joop Hoogvliet goede woorden. Hij neemt het volgende blad ter hand en spreekt: Beste Joop, Het is eigenlijk een vreemde situatie dat ik je van hieruit toespreek, want we hebben bijna dagelijks contact ( "en langdurig" interrumpeert Joop). Maar nu heb je aangegeven dat je stopt met het werk als secretaris. De afsluiting van de periode als secretaris willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Joop, wat al naar voren kwam bij Wim geldt ook voor jou: namelijk gestalte geven aan de vereniging van gepensioneerden. Reeds vanaf december 2003 ben je werkzaam als secretaris en na het overlijden van Ted Brouwer van Gonzenbach oefende je zelfs de combifunctie uit van secretaris - penningmeester, met steun van Fred. De laatstgenoemde zit hier nu gelukkig als penningmeester. Ook jij hebt menige zweetdruppel achtergelaten in de kantine van zwemvereniging 'de Kempvis'. Maar je bent reeds vanaf 2005 richting Vopak gezwommen, eerst naar de Botlek in een zaaltje van VSS en laatst naar een kamer van Vopak op de Westerlaan; chapeau.! Om alle informatie te stroomlijnen, werkend als spin in het web, heb je tropendiensten gedraaid en dat als exexpediteur. Je hebt heel wat wijzigingen in de statuten moeten verwoorden bij de notaris en ik moet bekennen dat ik het je soms lastig heb gemaakt met reacties en opmerkingen. Ook de nadere uitwerking van het collectieve zorgcontract, de coördinatie met Vopak Shared Services en je contacten met de NVOG en met andere verenigingen hebben de VGV een duidelijke plaats gegeven in de maatschappij. Jouw verdienste, natuurlijk met Paul Kruyswijk, Bas Vogel en Jan Hoogervorst. Er is nog een lange weg te gaan, denk maar aan de invloed van de indexeringen en de nog te verwachten ontwikkelingen op zorggebied. Maar gelukkig blijf je support geven in het bestuur. Joop, de providers zullen wel merken dat ze minder werk hebben; het zal wat stiller worden met de berichtgeving. Hoewel, we mochten in deze vergadering jouw opvolger Ad al begroeten. Joop, je bent het aanspreekpunt van de vereniging, de spil en de initiator van een groot aantal zaken. Als dank voor je inzet willen we jou niet met lege handen naar huis laten gaan. Tijdens de zinsnede over "de invloed van de indexeringen" dreigde een uitputtende behandeling over dit onderwerp, dat Joop Hoogvliet zo na aan het hart ligt. We hoorden hem al percentages te hoge zorgpremie noemen. Gelukkig konden zijn medebestuurders hem weer op het rechte pad van zijn feestrede brengen! Er komt niet alleen weer zo'n mooi boeket uit de coulissen, maar nu ook oorkondes ("rolletjes" zegt Joop Hoogvliet), die we hierbij tonen. De tekst luidt: 'Als blijk van waardering voor de oprichting van en de bewezen diensten aan de Vereniging Gepensioneerden Vopak gedurende de periode ' en is zwierig ondertekend door de nieuwe dagelijks bestuurders Joop Hoogvliet en Ad van Schaik. Oud-bestuurder en kascommissaris Paul Kruyswijk vraagt nu het woord. Oprichter en voormalig voorzitter Jan Hoogervorst stuurde hem een van 10 kantjes. Want als Jan gaat praten, dan blijft hij praten. Jan is zelf, zoals Paul zegt, wegens de warmte naar Spanje uitgeweken. Toch wil hij Wim van Gijn en Joop Lobbe enige woorden toevoegen. Deze woorden stonden ook in die met het verzoek die in de vergadering over het voetlicht te brengen. Dat doet Paul bij deze: Geacht Bestuur en Leden van onze Vereniging, Helaas kan ik door omstandigheden niet aanwezig zijn, maar nu ik vastgesteld heb dat zowel de Voorzitter als de Secretaris vandaag zullen terugtreden, kan ik niet nalaten hen in het bijzonder te bedanken voor hun activiteiten in het kader van belangenbehartiging ten behoeve van de leden van onze Vereniging. Daarbij denk ik speciaal aan wat ze bereikt hebben bij de zorgverzekering, dossier Dennenheuvel en verzekeringen in het algemeen. Ik ga niet in details want regelmatig kregen U en ik hierover informatie via de nieuwsbrieven en onze website. Het is een feit dat zij een groot deel van hun pensioentijd aan de Vereniging hebben gewijd. Zij vinden het nu tijd worden om ook eens ten volle van hun komende jaren te gaan genieten. Nogmaals mijn dank voor hun inzet

8 Notulen ALV van te Rotterdam blad 8 van 9 en ik wens hen nog vele gezonde en gelukkige jaren toe. Met vriendelijke groeten aan U allen en een plezierige voortzetting van de vergadering, w.g.: Jan Hoogervorst. Paul sluit zich volkomen bij deze woorden aan. Hoewel nu oud-voorzitter blijft Wim van Gijn op verzoek van Joop Hoogvliet de vergadering leiden. Hij dankt Paul voor zijn presentatie en stelt vast, dat als je weggaat pas je kwaliteiten komen boven drijven. Nogmaals dank, we hebben het met plezier gedaan. Ook dank voor de mooie cadeaus. Tenslotte wil ook de nieuwe secretaris Ad van Schaik, op veler verzoek, wel een paar woorden spreken. Hij heeft het bestuur duidelijk gemaakt dat hij het wel graag wil doen, maar dat hij niet altijd thuis is, want hij mag ook graag af en toe op reis gaan. Zoals in de komende maanden mei en juni, maar daar is al een oplossing voor gevonden. En dan, badinerend: Waar is hij ingesprongen, wat komt er op je af? Hij heeft vanmiddag al veel gehoord, dat hem niet verteld was... Hij merkt het wel. Hij heeft wel gezien, dat het een leuke groep mensen is en zal zijn plek wel vinden. Tot volgend jaar! De secretaris oogst een luid aanmoedigend applaus. De nieuwe samenstelling vindt u op pagina Commissies De oud-voorzitter noemt nog eens de commissies op die we hebben en blijkt met name blij te zijn met het vrouwelijk element daarin: Ilse die de ledenadministratie voert. En dan is er nu ook een nieuwe commissie: omdat men bang was dat hij zich ging vervelen is er een commissie Pensioenzaken voor hem in het leven geroepen. Want men zegt, dat hij daarin aardig is ingevoerd en de nodige contacten heeft. Hij moet zijn taak daarin nog vinden. Maar hij gaat zijn best doen en het zal best lukken. De heer Bas Vogel maakt het bestuur er terecht op attent, dat er nog geen nieuwe kascommissie is benoemd. De vraag stellen is ook in dit geval haar beantwoorden: onder applaus worden de heren Paul Kruyswijk en Bas Vogel weer tot kascommissarissen benoemd. De volledige samenstelling van de commissies vindt u op pagina Rondvraag De heer Con Pohl maakt gewag van zijn zorg over de naderende afschaffing van de toeslag AOW, beschreven in het hoofdartikel van de laatste Pensioenkrant. De toeslag wordt met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft. Wie op of na 1 januari jaar wordt en een partner heeft die nog geen 65 jaar is, heeft geen recht op toeslag. Wie nu al 65 jaar is of dat voor 1 januari 2015 wordt, behoudt recht op toeslag, ook na 1 januari Op de website van de SVB en ouderenorganisaties is er veel over te lezen. Heer Pohl roept ons op om waakzaam te zijn, het gaat om een bruto verschil van De oud-voorzitter deelt zijn bezorgdheid voor de mensen die het aangaat, en belooft het, in federatief verband, in de gaten te houden. De heer Joost Hana vraagt het woord. Naar aanleiding van de recente problemen met beleggingspolissen maakt hij zich zorgen over ons pensioen, dat aanvankelijk bij Nationale Nederlanden was verzekerd. Men kon indertijd kiezen of en hoe belegd moest worden. Zijn wij nu óók ons geld kwijt? Wat hebben zij aan kosten berekend? De oud-voorzitter vraagt aan de heer Hennie van Velzen, die als toehoorder namens het Pensioenbureau van Vopak de vergadering bijwoont, of hij bereid is hierop in te gaan. Dat blijkt het geval. De heer van Velzen legt uit, dat een beleggingsverzekering iets heel anders is dan een beleggingsfonds, de rol die Nationale Nederlanden had. Zij berekenden beperkte kosten. De heer Hana licht nog toe slachtoffer te zijn van de Aegon beleggingsverzekeringen. Er is hem 30% ontstolen en via Radar zoekt hij nu zijn recht. 17. Sluiting Om uur sluit de oud-voorzitter de vergadering. Hij dankt allen voor hun komst. Graag in goede gezondheid tot volgend jaar, en wel thuis!

9 Notulen ALV van te Rotterdam blad 9 van 9 Samenstelling Bestuur per 25 april 2007: functie naam jr aftr. foto Samenstelling van de commissies per 25 april 2007 commissie naam foto Voorzitter Joop Hoogvliet 2008 Bas Vogel Secretaris Ad van Schaik 2010 Kascontrole en Paul Kruyswijk Penningmeester Fred H. Slagman 2008 Pensioenzaken Wim H. van Gijn Vice voorzitter Frans F. Spuijbroek 2010 Zorgverzekering Fred van Keulen Plv. secretaris Joop Lobbe 2010 Soc.-econ. zaken Aad Kleijn Plv. penningm. Bert de Goeij 2009 Ledenadministratie Ilse Hillebrandt - Goossens Bestuurslid Jaap C. Bezuijen 2009 Website en IT-zaken Jan van Staalduinen Deel van de bestuurstafel, met oude voorzitter, nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris: V.l.n.r.: Wim van Gijn, Fred Slagman, Joop Hoogvliet, Ad van Schaik, Aad Kleijn

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV gehouden op woensdag 16 april 2014 in Grand Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig 44 leden, waaronder : Bestuursleden: Joop Hoogvliet, voorzitter.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen ALV van 22 april 2009 te Rotterdam blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 53 leden, waaronder:

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen ALV van 23-04-2008 te Rotterdam blad 1 van 10 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 51 leden, waaronder:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht Notulen ALV van 23-04-2008 te Rotterdam blad 1 van 6 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 51 leden, waaronder:

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Op onze website www.vgv2003.nl hebben we dat als volgt omschreven:

Op onze website www.vgv2003.nl hebben we dat als volgt omschreven: . Nieuwsbrief 5 februari 2006 blad 1 van 6 Deze nieuwsbrief gaat grotendeels over het collectieve contract van Vopak voor oudmedewerkers bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Om zo veel mogelijk betrokkenen

Nadere informatie

Jaarvergadering 27-03-2014

Jaarvergadering 27-03-2014 Jaarvergadering 27-03-2014 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen Nieuwe leden Gasten We gedenken de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn Agenda ochtend Opening Notulen Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen ALV van 22 april 2009 te Rotterdam blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 53 leden, waaronder:

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Dan heet de voorzitter ons nogmaals welkom en noemt in het bijzonder onze speciale

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 48 leden, waaronder de bestuursleden: Joop Hoogvliet (voorzitter); Ad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Jaarvergadering Hartelijk Welkom

Jaarvergadering Hartelijk Welkom Jaarvergadering 17-03-2016 Hartelijk Welkom Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen nieuwe leden gasten Een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn Agenda ochtend Notulen Algemene

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse. Aanwezig waren 37 leden van de sportvereniging inclusief de bestuursleden.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Jaarvergadering november 2012

Jaarvergadering november 2012 Jaarvergadering 27-03-2013 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij De vernieuwde Vrije Teugel Speciaal welkom nieuwe leden We gedenken de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn Opening.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie