INFORMATIE GROEP 4a REKENEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE GROEP 4a REKENEN"

Transcriptie

1 INFORMATIE GROEP 4a REKENEN Op school werken wij met de methode Pluspunt. Pluspunt is ook geschikt voor scholen die adaptief en realistisch rekenonderwijs vorm willen geven. Met name aan adaptief onderwijs hebben wij op onze school de afgelopen periode de nodige aandacht besteed. Vooral tijdens de lessen zelfstandig werken is er gelegenheid om groepjes kinderen gerichte instructie te geven en individuele kinderen extra te begeleiden. De methode gaat uit van een heldere minimumlijn, terwijl er daarnaast ruimte is voor verlengde instructie voor kinderen die de minimumdoelen in eerste instantie niet gaan halen. Voor de snelle rekenaars is er extra oefenmateriaal. Bij de methode Pluspunt heb je de beschikking over 3 soorten boeken: a. het gele boek; voor de leerkrachtgebonden lessen b. het blauwe boek; voor de lessen zelfstandig werken c. het rode boek: voor de extra opdrachten (meestal na de toets) Bij Pluspunt is voor elk leerjaar een computerprogramma ontwikkeld dat een integraal onderdeel vormt van de methode Eventueel maken we voor enkele leerlingen ook gebruik van de methode Maatwerk: een zorgbreedteprogramma. Maatwerk is nu in de klas op de computer terug te vinden. Indien nodig zullen de desbetreffende kinderen dit programma gaan volgen onder onze begeleiding. Pluspunt houdt ook rekening met kinderen die wat meer aankunnen. Voor hen zijn er extra opgaven en verrijkingsstof. Hun wordt ook de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een eigen, kortere oplossingsstrategie. De leerstof voor de groepen 3 tot en met 8 is per leerjaar verdeeld over 12 blokken. Aan elk blok wordt 3 weken gewerkt. Op deze manier heb je 36 weken nodig voor de gehele leerstof. Elk leerstofblok heeft een eigen thema, dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen. De minimumdoelen voor groep 4: A. GETALBEGRIP: telrij op kunnen zeggen tot en met 50 hoeveelheden kunnen tellen tot en met 50 gestructureerde hoeveelheden tot en met 70 handig kunnen tellen door- en terugtellen vanaf een willekeurig punt op de getallenlijn; met sprongen van en 20 hoeveelheden op een getallenlijn plaatsen tot en met 100 aan de hand van tientallen en eenheden hoeveelheden bepalen met concreet materiaal hoeveelheden schatten op een getallenlijn tot en met 100 m.b.v. steunpunt 50 hoeveelheden tot en met 100 vergelijken (van klein naar groot). 1

2 B. BASISVAARDIGHEDEN: optel- en aftrekopgaven tot en met 10 met 1 meer of 1 minder snel (uit het hoofd) uitrekenen: 5+ 1, 7 1 etc. handig optellen en aftrekken tot 20: 8 + 8, 8 +9 etc. optellen en aftrekken met hele tientallen: , etc. een rekenzin bepalen bij een plaatje optellen en aftrekken met eenheden met tientalpassering op een getallenlijn handig en schattend rekenen op de lege getallenlijn optellen en aftrekken tot en met 100 met tientalpassering op een getallenlijn omgaan met het begrip vermenigvuldigen de tafels van 2, 5 en 10 kunnen maken de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 op kunnen zeggen in een rij omgaan met het begrip vermenigvuldigen en het begrip verwisseleigenschap bij vermenigvuldigen vanuit een willekeurig getal tientallen optellen en aftrekken optellen en aftrekken tot en met 100 in contextsituaties, met zelf gekozen verwoordingen verdubbelingen en verwisselingen herkennen en (met materiaal) uitrekenen onder woorden kunnen brengen hoe een tabel in te vullen is C. METEN: Tijd, Geld, Lengte en Grafieken TIJD: dagen af kunnen lezen op een jaarkalender hele en halve uren en kwartieren af kunnen lezen op een analoge klok tijdsduur kunnen bepalen op een analoge klok aan de hand van begin- en eindtijd GELD: onder de 50 euro een bedrag samen kunnen stellen met euromunten en biljetten geldbedragen samenstellen met munten en biljetten en deze aanvullen tot de benodigde hoeveelheid LENGTE: rechte en gebroken lijnstukken kunnen meten in centimeters GRAFIEKEN: grafieken af kunnen lezen in een staafdiagram D. MEETKUNDIGE/RUIMTELIJKE ORIËNTATIE: kinderen kunnen zich ruimtelijk oriënteren kinderen kunnen termen als links, rechts, dichtbij en veraf gebruiken een plattegrond/bouwtekening maken van blokkenbouwsels 2

3 TAAL We werken aan de Nederlandse taal met de methode Taalactief. Deze methode is bedoeld voor de onderdelen: a. Taal b. Spelling c. Woordenschat Er zijn tien thema s per jaar. Aan elk thema wordt drie weken gewerkt. De thema s zijn: Ruimte Tijd Natuur -Techniek Communicatie Samenleving Kunst - Cultuur Gezondheid Milieu Omgeving Redzaamheid Verkeer Transport THEMA: Wonen Veranderen Het weer Schrijven Mijn leven Geloven Eten Water Winkelen Bewegen IN DE KLAS: Naast de taalvaardigheden, oefenen we ook de spellingsvaardigheden. We beginnen ieder thema met een signaaldictee. Na het signaaldictee krijgen de kinderen een A5 papier mee naar huis, met daarop de woorden van het signaaldictee en met de daarbij behorende categorieën om nog eens een keer extra te oefenen. Het thema wordt daarna afgesloten met een controledictee. Voor het oefenen van de spellingvaardigheid neemt de computer een centrale plaats in. Voorbeelden van categorieën: In het eerste blok gaat het om klankzuivere woorden met twee medeklinkers aan het begin (klas) en aan het eind (tent). In het laatste blok gaat het om woorden met open lettergreep in het midden (jager). In groep 4 worden er m.b.v. de woordklapper veel nieuwe woorden aangeboden en ingeoefend. Per jaar worden 750 nieuwe themawoorden aangeboden en geoefend. Dit gebeurt in thema s in 6 lessen. Er zijn dus 2 lessen per week. Per thema worden dus 75 woorden aangeboden. Van deze 75 woorden komen er 25 uit het onderdeel taal. De andere 50 komen aan bod in het werkboek of het computerprogramma. 3

4 LEZEN: Bij lezen dient een onderscheid te worden gemaakt in: a. Technisch lezen b. Begrijpend lezen Voor het Technisch lezen maken we o.a. gebruik van zogeheten BAVI-leesboeken. De B voor AVI staat voor Belevend lezen Daarnaast werken we ook met de methode Estafette. De kinderen die dat nodig hebben lezen in een groepje onder begeleiding van een ouder of leerkracht op een niveau dat overeenkomt met hun technisch leesniveau. Drie keer per jaar wordt gekeken of kinderen vorderingen hebben gemaakt. Ze worden dan opnieuw ingeschaald met de AVI-toets. Bij het individueel lezen gaat het om: 1. het leren plezier te krijgen in lezen 2. het leren begrijpen van langere teksten 3. het kunnen verzinken in een verhaal 4. een mening kunnen geven over een boek 5. het zelfstandig verwerken van technische leesvaardigheid 6. respect voor boeken Daarnaast werken we ook met de methode Estafette. De kinderen die dat nodig hebben lezen in een groepje onder begeleiding van een ouder of leerkracht op een niveau dat overeenkomt met hun technisch leesniveau. Drie keer per jaar wordt gekeken of kinderen vorderingen hebben gemaakt. Ze worden dan opnieuw ingeschaald met de AVI-toets. Begrijpend lezen: Er zijn 21 teksten, waaronder verhaaltjes en gedichtjes (titels zoals: recepten, zo maak je een telefoon, steekmuggen, een enge droom, etc.) Voor het Begrijpend Lezen maken we gebruik van de methode Tekst verwerken. Met deze methode wordt het leesbegrip verder ontwikkeld. Eerst wordt er samen een tekst gelezen, waarna er een aantal vragen volgen. Hierbij staan wie wat waar en wanneer vragen centraal. Ook maken we extra gebruik van werkboekjes van CITO. WERELDORIÉNTATIE: Dit bestaat uit 4 gedeelten: a. Aardrijkskunde: Geobas b. Geschiedenis: Bij de tijd c. Biologie : Natuurlijk In 1 week behandelen we één vakgebied, dus de ene hele week geschiedenis en de andere week aardrijkskunde en dan weer biologie. d. Techniek; vanaf dit schooljaar 8 keer op een woensdagochtend in de aula. e. Verkeer: Klaar over! 4

5 OVERIGE VAKGEBIEDEN Voor schrijven maken we gebruik van de methode Handschrift. We gaan verder met het aan elkaar leren schrijven en het oefenen van de hoofdletters. Het grootste verschil met groep 3 is eigenlijk dat we bij het schrijven na de herfstvakantie gaan oefenen met vulpen. We hebben 4 x in de week schrijfles. Een keer per week is er handenarbeid en tekenen. Hiervoor maken we o.a. gebruik van de methode Uit de kunst en ideetjes uit bijv. Kinderhanden. Buiten deze methode om zijn er extra opdrachten voor Sinterklaas, Kerstmis, moeder- en vaderdag en de twee creadagen per jaar. Er is een half uur muziek per week van een vakleerkracht: Dianne Proost Gymnastiek: De kinderen hebben twee keer per week gymles. Meestal is er de ene keer een spelles en wordt het andere moment gevuld met toestellen: rollen, klauteren, duikelen, springen, etc. Voor de catecheselessen gebruiken we de methode Trefwoord. In iedere groep hangt een kalender. Daarna volgt een verhaaltje, versje, spelletje, gesprekje of liedje. In groep 4 kunnen de kinderen ook hun Eerste Communie doen. Dit wordt verder geregeld door de parochie. Nieuw is de methode Leefstijl. Dit is een methode voor de sociale/emotionele ontwikkeling van de kinderen. Per schooljaar worden er 6 thema s aangeboden. De hele school werkt steeds tegelijkertijd aan dezelfde thema s. Bij de thema s horen o.a. verhalen, een werkboekje, veel opdrachten en ook thuisopdrachten. Jullie kunnen dus de boekjes ook geregeld thuis inzien. Er staan ook goede tips voor ouders in. Het doel van de methode is o.a. de kinderen socialer te maken, door o.a. elkaar complimentjes te geven, maar ook weten wat je eigen sterke kanten zijn, hoort erbij! We laten zien dat iedereen er mag zijn, zoals hij/zij is! Verder werken we veel met Energizers. Dit zijn kleine spelletjes. CITO TOETSEN: In de loop van het jaar wordt er regelmatig een CITO-toets afgenomen bij de kinderen. Dit is om, geheel methode onafhankelijk, de vorderingen/ontwikkeling van een kind gedurende zijn hele schoolperiode tot en met groep 8 te kunnen volgen, middels de bekende grafiekenlijnen op de computer. Cito scoort in A, B, C, D en E. Bij A hoor je tot de betere van Nederland, bij C tot de gemiddelde en bij E tot de zwakkere. 5

6 Voor de kinderen van groep 4 betekent dit dat zij de volgende toetsen krijgen: a. in januari en juni volgt een rekentoets b. in januari en juni de spellingtoets c. in april de taaltoets d. in januari en juni voor begrijpend lezen Zorgbreedte: Op de Borghoek werken we met adaptief onderwijs. Een van de zaken die daarbij hoort is dat we werken met gespreide instructie. Hierbij wordt eerst een korte instructie gegeven. Kinderen die de bedoeling begrepen hebben mogen beginnen, er volgt wat uitgebreidere uitleg voor de rest. Dan gaan ook zij aan de slag. Vervolgens wordt er aan de instructietafel verder gewerkt met kinderen die extra aandacht/instructie nodig hebben. 2 keer per jaar krijgt iedere leerkracht de gelegenheid om de zorgleerlingen uit de groep in te brengen tijdens de leerlingbespreking. De kinderen worden regelmatig getoetst, zowel met methodegebonden als onafhankelijke toetsen (bijv. CITO en AVI). Zijn er problemen dan worden de kinderen doorgesproken met de zorgleerkrachten (juf Liesbeth en/of juf Jacqueline). Ze beoordelen het probleem en doen evt. nader onderzoek. Vervolgens wordt er, indien nodig, een handelingsplan(groot of klein) opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de problemen zijn en wat we daaraan gaan doen. Dit plan wordt in de klas of individueel tijdens RT (Remedial Teaching) uitgevoerd en bijgesteld. Als een kind RT krijgt worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Op de Borghoek vinden ook consultatiebesprekingen plaats. Hierbij krijgt het zorgteam advies van een extern adviseur (Edux). Soms moet er gekozen worden voor een extern onderzoek om de problemen van het kind beter in kaart te brengen. Een enkele keer komt het voor dat ouders, school en Edux in onderling overleg moeten besluiten dat plaatsing van het kind in het SBO beter is voor de ontwikkeling van het kind. We hebben een orthotheek met materialen, kopieerbladen, toetsen, etc. om kinderen extra te kunnen begeleiden. We proberen deze zo actueel mogelijk te houden. We hebben bijv. voor rekenen de methode Maatwerk en voor de sociaalemotionele ontwikkeling de Gedragsorthotheek aangeschaft. 6

7 BIJZONDERHEDEN: Groep 4 kent een inloopmoment op de ochtenden. Dit is in feite een voortzetting van hetgeen de kinderen gewend zijn in groep 1-2 en 3. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom in de klas. Na de voorjaarsvakantie vervalt de inloop voor groep 4. Voor differentiatieopdrachten heeft groep 4 de beschikking over een kieskast. Hierin kunnen de kinderen extra opdrachten, maar ook spelletjes, vinden om te doen als ze met hun werk klaar zijn. Van de kieskast wordt ook gebruik gemaakt tijdens de inloop en tijdens het hoekenwerk. Vooral dat laatste is belangrijk om ook die kinderen in de gelegenheid te stellen daarvan gebruik te maken, die anders niet aan extra opdrachten toe zouden komen omdat hun werktempo dat bijvoorbeeld niet toestaat. 4 x per jaar hebben wij activiteiten omtrent Cumenu. Dit loopt uiteen van kunstenaar in de klas tot rondleiding in de Maagd. Tv kijken: 1 x in de week kijken we met de groep naar huisje, boompje, beestje. Voor meer toelichting kunt u altijd contact opnemen met de leerkrachten van groep 4. 7

B. BASISVAARDIGHEDEN:

B. BASISVAARDIGHEDEN: INFORMATIE GROEP 4 2010-2011 REKENEN Op school werken wij met de methode Pluspunt. Pluspunt is ook geschikt voor scholen die adaptief en realistisch rekenonderwijs vorm willen geven. Met name aan adaptief

Nadere informatie

Informatie groep 4 schooljaar REKENEN

Informatie groep 4 schooljaar REKENEN Informatie groep 4 schooljaar 2011-2012 REKENEN Op school werken wij met de methode Pluspunt. Pluspunt is ook geschikt voor scholen die adaptief en realistisch rekenonderwijs vorm willen geven. Met name

Nadere informatie

Informatie groep 4, schooljaar Groepsleerkrachten Groep 4a: Fieneke Almekinders en Jolanda Verbiest Groep 4b: Ad van Peer

Informatie groep 4, schooljaar Groepsleerkrachten Groep 4a: Fieneke Almekinders en Jolanda Verbiest Groep 4b: Ad van Peer Informatie groep 4, schooljaar 2013 2014 Groepsleerkrachten Groep 4a: Fieneke Almekinders en Jolanda Verbiest Groep 4b: Ad van Peer De klassenouders Groep 4a: Romy van de Noort, moeder van Thomas Groep

Nadere informatie

Informatie groep 5 Schooljaar 2012-2013

Informatie groep 5 Schooljaar 2012-2013 Informatie groep 5 Schooljaar 2012-2013 De groepsleerkrachten Groep 5a: René Elfring en Fieneke Almekinders Groep 5b: Ad van Peer Rekenen Vanaf het schooljaar 2012-2013 gaan de groepen 3 t/m 5 aan de slag

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 4 2015-2016 REKENEN

INFORMATIE GROEP 4 2015-2016 REKENEN INFORMATIE GROEP 4 2015-2016 REKENEN Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn alle groepen op onze school aan de slag met de methode Wereld in getallen. De methode kent een zorgvuldige opbouw van de leerlijnen.

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 5 2014-2015 REKENEN

INFORMATIE GROEP 5 2014-2015 REKENEN INFORMATIE GROEP 5 2014-2015 REKENEN Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn alle groepen op onze school aan de slag met de methode Wereld in getallen. De methode kent een zorgvuldige opbouw van de leerlijnen.

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP REKENEN

INFORMATIE GROEP REKENEN INFORMATIE GROEP 5 2014-2015 REKENEN Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn alle groepen op onze school aan de slag met de methode Wereld in getallen. De methode kent een zorgvuldige opbouw van de leerlijnen.

Nadere informatie

Informatie groep 5, schooljaar De groepsleerkrachten Groep 5a: René Elfring en Marion Cassée Groep 5b: Sander van Kaam en Jolanda Verbiest

Informatie groep 5, schooljaar De groepsleerkrachten Groep 5a: René Elfring en Marion Cassée Groep 5b: Sander van Kaam en Jolanda Verbiest Informatie groep 5, schooljaar 2013-2014 De groepsleerkrachten Groep 5a: René Elfring en Marion Cassée Groep 5b: Sander van Kaam en Jolanda Verbiest De klassenouders Groep 5a: Annemarie de Kock, moeder

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP REKENEN

INFORMATIE GROEP REKENEN INFORMATIE GROEP 4 2016-2017 REKENEN Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn alle groepen op onze school aan de slag met de methode Wereld in getallen. De methode kent een zorgvuldige opbouw van de leerlijnen.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND GROEP 4 2013-2014

INFORMATIEAVOND GROEP 4 2013-2014 INFORMATIEAVOND GROEP 4 2013-2014 ALGEMEEN: We werken in groep 4 met een dag- en een weektaak. De dagtaak staat op het bord en de weektaak wordt op een vaste dag in de week uitgereikt op een blad. De weektaak

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4

Informatieboekje groep 4 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2016-2017 1 Een goed begin is het halve werk Informatie groep 4 Voor u ligt het informatieboekje van de groepen 4 schooljaar 2016/2017. In dit boekje willen we u over

Nadere informatie

INFORMATIE VAN DE GROEPEN 1-2.

INFORMATIE VAN DE GROEPEN 1-2. INFORMATIE VAN DE GROEPEN 1-2. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er voor iedere groep een informatieavond. Omdat niet iedere ouder in de gelegenheid is deze avond te bezoeken, zetten we de informatie

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 5A. De klassenouder voor dit schooljaar is: mevrouw Jacqueline Franken, moeder van Willem.

INFORMATIE GROEP 5A. De klassenouder voor dit schooljaar is: mevrouw Jacqueline Franken, moeder van Willem. Welkom bij de informatie van groep 5A. INFORMATIE GROEP 5A De leerkrachten van groep 5A zijn op maandag en dinsdag juffrouw Karin de Smet, op donderdag en vrijdag juffrouw Emmy van Dommele en de woensdag

Nadere informatie

Informatie groep 6 schooljaar 2011-2012 DE LEERSTOF

Informatie groep 6 schooljaar 2011-2012 DE LEERSTOF Informatie groep 6 schooljaar 2011-2012 DE LEERSTOF Catechese, levensbeschouwing Wij werken met de methode Trefwoord. Hiermee wordt elke ochtend een korte dagopening gedaan. Trefwoord laat kinderen op

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP REKENEN

INFORMATIE GROEP REKENEN INFORMATIE GROEP 5 2016-2017 REKENEN Vanaf het schooljaar 2012-2013 zijn alle groepen op onze school aan de slag met de methode Wereld in getallen. De methode kent een zorgvuldige opbouw van de leerlijnen.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP REKENEN

INFORMATIE GROEP REKENEN INFORMATIE GROEP 4 2017-2018 REKENEN We rekenen met de methode Wereld in getallen. De methode kent een zorgvuldige opbouw van de leerlijnen. De leerlijnen zijn opgebouwd volgens een beproefde dakpanconstructie:

Nadere informatie

Informatie Groep 5 Schooljaar

Informatie Groep 5 Schooljaar Informatie Groep 5 Schooljaar 2011-2012 DE LEERSTOF Catechese, levensbeschouwing Wij werken met de methode Trefwoord. Hiermee wordt elke ochtend een korte dagopening gedaan. Trefwoord laat kinderen op

Nadere informatie

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop

Welkom op onze pagina. Groep 4b en 5. Obs de aanloop Welkom op onze pagina Groep 4b en 5 Obs de aanloop Wat doen we in groep 4? Rekenen Taal Lezen Spelling Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen Schrijven Natuur verkeer Tekenen/handvaardigheid/muziek/gymnastiek

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen.

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 werken we voor taal, lezen en spelling met de methode Veilig leren

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

Informatie groep 6 schooljaar De groepsleerkrachten Groep 6a: Amanda Bruijs en Jolanda Verbiest Groep 6b: Henny Kramer en Hilde Noordijk

Informatie groep 6 schooljaar De groepsleerkrachten Groep 6a: Amanda Bruijs en Jolanda Verbiest Groep 6b: Henny Kramer en Hilde Noordijk Informatie groep 6 schooljaar 2012-2013 De groepsleerkrachten Groep 6a: Amanda Bruijs en Jolanda Verbiest Groep 6b: Henny Kramer en Hilde Noordijk Rekenen De methode heet Pluspunt: De totale leerstof bestaat

Nadere informatie

Informatie groep 6 schooljaar 2014-2015. De groepsleerkrachten Henny Kramer, Hilde Noordijk

Informatie groep 6 schooljaar 2014-2015. De groepsleerkrachten Henny Kramer, Hilde Noordijk Informatie groep 6 schooljaar 2014-2015 De groepsleerkrachten Henny Kramer, Hilde Noordijk Rekenen De methode heet Wereld in Getallen De totale leerstof bestaat uit 8 blokken van afwisselend 5 weken en

Nadere informatie

De basisstof voor de periode tot de Kerstvakantie :

De basisstof voor de periode tot de Kerstvakantie : In de klas werken we methode gebonden. De kinderen zijn op grond van de CITO-toetsen en de observatie van de leerkracht bij de vakken lezen, taal, spelling en rekenen ingedeeld in 3 zorggroepen. - Basis:

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

Informatie avond Groep 5 1 september 2015

Informatie avond Groep 5 1 september 2015 Welkom in groep 5 Informatie avond Groep 5 1 september 2015 Leuke groep met nieuwe uitdagingen De groep voor de EHC. Een jaar vol met voorbereidingen hiervoor. Zita Martijn 5a Aisha Gressmann 5b V J M

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Informatie groep 5/6b Welkom

Informatie groep 5/6b Welkom Informatie groep 5/6b 2010-2011 Welkom - Iets over de inrichting van de klas. Kinderen hebben een plaats gekregen, maar na de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie wisselen ze

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar Cluster 4

Informatieavond schooljaar Cluster 4 Informatieavond schooljaar 2015-2016 Cluster 4 Even voorstellen: Juf Iris Groep 4B Ma-di-woevrij Juf Anneke Groep 4B do Juf Ellen Groep 4A Ma t/m vrij Juf Yolanda Groep 4A Wo 1x in de 14 dagen En de klassenouders:

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Agenda: Informatie over de vakken van groep 3 Koffie en thee drinken, korte pauze

Nadere informatie

Informatie groep Verschillende vakken & methoden

Informatie groep Verschillende vakken & methoden Informatie groep 7 1. Verschillende vakken & methoden Rekenen We gebruiken de methode De wereld in getallen. Deze methode werkt in drie niveaugroepen. In groep 7 komen hierin de volgende onderdelen aan

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep Informatieavond groep 4 Hoe, wat, wanneer en wat er verder zo besproken kan worden... Programma Welkom Hoe zit de organisatie van de week in elkaar? Leerstof van dit schooljaar in vogelvlucht Pedagogisch

Nadere informatie

De basisstof voor de periode tot de Kerstvakantie :

De basisstof voor de periode tot de Kerstvakantie : In de klas werken we methode gebonden. De kinderen zijn op grond van de CITO-toetsen en de observatie van de leerkracht bij de vakken lezen, taal, spelling en rekenen ingedeeld in 3 zorggroepen. - Basis:

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2014-2015 De groepsleerkrachten Klassenouders Rekenen

Informatie groep 7 schooljaar 2014-2015 De groepsleerkrachten Klassenouders Rekenen Informatie groep 7 schooljaar 2014-2015 De groepsleerkrachten Groep 7a: Sander van Kaam en Suzanne van den Boom Groep 7b: Jolanda Verbiest en Carla van Straaten Lisman Klassenouders Groep 7a: Kirsten de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4/5

Informatieboekje groep 4/5 Informatieboekje groep 4/5 Informatieboekje groep 4/5 Start van het schooljaar: De rugzak; Aan het begin van het schooljaar wordt de rugzak geïntroduceerd. In deze rugzak/tas stopt iedere leerling (minimaal

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

De basisstof voor de periode tot de Kerstvakantie :

De basisstof voor de periode tot de Kerstvakantie : In de klas werken we methode gebonden. De kinderen zijn op grond van de CITO-toetsen en de observatie van de leerkracht bij de vakken lezen, taal, spelling en rekenen ingedeeld in 3 groepen. - Basis: krijgt

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Informatie groep 8 schooljaar 2013-2014. De groepsleerkrachten Groep 8a: Emmy van Dommele en Bianca van Eester. Groep 8b: Annemiek Huijgens-Velthuizen

Informatie groep 8 schooljaar 2013-2014. De groepsleerkrachten Groep 8a: Emmy van Dommele en Bianca van Eester. Groep 8b: Annemiek Huijgens-Velthuizen Informatie groep 8 schooljaar 2013-2014 De groepsleerkrachten Groep 8a: Emmy van Dommele en Bianca van Eester. Groep 8b: Annemiek Huijgens-Velthuizen Klassenouders: Groep 8a: Marleen Oosting moeder van

Nadere informatie

Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20.

Kinderen kunnen optellingen en aftrekkingen aangeboden in een context maken tot en met 20. Hallo allemaal, Al 5 weken zitten we in groep 4, en wat hebben we al veel geleerd! De eerste tafeltoetsen zijn al gedaan. Heel veel kinderen hadden goed thuis geoefend, super! In de klas besteden we veel

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5. Obs de Toermalijn.

Informatieboekje groep 5. Obs de Toermalijn. Informatieboekje groep 5. Obs de Toermalijn. Overzicht van de leerstof in groep 5 BAVI-LEZEN Deze leesmethode draait geheel om de leesbeleving van het kind. Een kind hoeft geen boek meer te kiezen op zijn/haar

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4

Informatieboekje. Groep 4 Informatieboekje Groep 4 2017-2018 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers, Dit boekje is bedoeld om u een eerste korte impressie te geven van het komende jaar. Uiteraard kunt u altijd bij ons terecht

Nadere informatie

Welkom in groep 3/4 bij juf Gabrielle en juf Hanny

Welkom in groep 3/4 bij juf Gabrielle en juf Hanny Welkom in groep 3/4 bij juf Gabrielle en juf Hanny Inhoud van de avond Voorstellen leerkrachten groep 3/4 Algemeen gedeelte groep 3/4 Vakgebieden groep 3/4 Wie werkt wanneer? maandag dinsdag woensdag

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar De groepsleerkrachten Groep 7a: Marieke Suikerbuik en Amanda Bruijs Groep 7b: Annemiek Huijgens-Velthuizen

Informatie groep 7 schooljaar De groepsleerkrachten Groep 7a: Marieke Suikerbuik en Amanda Bruijs Groep 7b: Annemiek Huijgens-Velthuizen Informatie groep 7 schooljaar 2013-2014 De groepsleerkrachten Groep 7a: Marieke Suikerbuik en Amanda Bruijs Groep 7b: Annemiek Huijgens-Velthuizen Klassenouders Groep 7a: Edith Buermans, moeder van Vicky

Nadere informatie

Informatie groep 6 schooljaar De groepsleerkrachten Henny Kramer, Annemieke Bakx

Informatie groep 6 schooljaar De groepsleerkrachten Henny Kramer, Annemieke Bakx Informatie groep 6 schooljaar 2016-2017 De groepsleerkrachten Henny Kramer, Annemieke Bakx Rekenen De methode heet Wereld in Getallen De totale leerstof bestaat uit 8 blokken van afwisselend 5 weken en

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

DIDACTISCH GROEPSPLAN

DIDACTISCH GROEPSPLAN SBO De Boei DIDACTISCH GROEPSPLAN GROEP: Kof LEERKRACHT(EN): Anke Heijs/Margriet Wouda VAKGEBIED: Rekenen PERIODE: Jan.-juni Samenstelling van de groep: Stimulerende factoren: Belemmerde factoren: Beginsituatie:

Nadere informatie

Definitie OGW onderwijsinspectie

Definitie OGW onderwijsinspectie Welkom in groep 4 Bespreekpunten Focus Weekrooster Manier van werken Methodes Rekenen: wereld in getallen Sociaal-emotionele ontwikkeling Zorgleerlingen Toetsen Thuis oefenen Wat hebben de kinderen nodig

Nadere informatie

Informatie van groep 5 (8 september 2014) week 37 1. Algemene informatie. (19.30-19.45 / 19.45 20.30)

Informatie van groep 5 (8 september 2014) week 37 1. Algemene informatie. (19.30-19.45 / 19.45 20.30) Informatie van groep 5 (8 september 2014) week 37 1. Algemene informatie. (19.30-19.45 / 19.45 20.30) Een vriendelijk verzoek om de presentielijst in te vullen, ook met hoeveel personen u hier bent. Daarnaast

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met Pluspunt Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iv Groep 3...1 Groep 4...14 Groep 5...31 Groep 6...46 Groep 7...72 Groep 8...98 2014,

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5.

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5. Informatie groep 5 Taal en spelling We werken op school met de compleet vernieuwde methode: Taal Actief. Taal Actief heeft een basisprogramma van 32 weken per jaar, verdeeld in acht thema s van vier weken.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Informatie Groep 3 schooljaar 2015-2016. De groepsleerkrachten Groep 3a: Carla van Straaten en René Elfring Groep 3b: Karin de Smet en Ria van Seters

Informatie Groep 3 schooljaar 2015-2016. De groepsleerkrachten Groep 3a: Carla van Straaten en René Elfring Groep 3b: Karin de Smet en Ria van Seters Informatie Groep 3 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 3a: Carla van Straaten en René Elfring Groep 3b: Karin de Smet en Ria van Seters De groepsouders Groep 3a: Sabrina Kuster Groep 3b: Kim

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Informatie avond groep 3-4

Informatie avond groep 3-4 Informatie avond groep 3-4 Algemene zaken Taal/lees methode: Veilig Leren Lezen Rekenmethode: Wereld in getallen Schrijfmethode: Pennenstreken Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip Technisch lezen groep 4: Estafette

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS

JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS JAARPLAN GROEP 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 LEERKRACHTEN: DENNIS VOORST NICO HEUVELMANS Informatie m.b.t. de verschillende vakgebieden in groep 6: Taal: De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de taalmethode Taal

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatie groep 4 schooljaar

Informatie groep 4 schooljaar Informatie groep 4 schooljaar 2016-2017 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen Voor het technisch lezen gebruiken wij de methode Timboektoe. De leerlingen hebben drie momenten in de week

Nadere informatie

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen.

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. OBS Stellegors schooljaar 2015/2016 Informatie groep 6 1. De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. Ter bevordering van het lezen werken we met de methode Estafette.

Nadere informatie

Informatie groep 4. Lezen

Informatie groep 4. Lezen RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@leertij.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 4 Lezen Onze school vindt het erg belangrijk dat uw

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Rekenen: Methode Pluspunt: In groep 5 onderscheiden we de volgende leerlijnen: - getalbegrip - basisvaardigheden - hoofdrekenen - meten - meetkunde -Getalbegrip: betrekking op

Nadere informatie

Informatie groep 5. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 5 uit.

Informatie groep 5. Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in het kort de werkwijze in onze groep 5 uit. RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 5 Beste ouders/verzorgers, Hierbij leggen we in

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Informatie groep 7. De verschillende vakken & methoden

Informatie groep 7. De verschillende vakken & methoden Informatie groep 7 De verschillende vakken & methoden In groep 7 hebben we de volgende vakken: Rekenen: We gebruiken de methode De wereld in getallen. Deze methode werkt in drie niveaugroepen. In groep

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok Week 2 Les 1 0 70 30 0 35 5 20 10 1 36 2 11 12 1 0 739 00 96 325 10 71 02 9 327 330 69 56 1 210 332 700 566 20 212 59 29 3 599 76 551 300 5 1 770 99 0 00 109 3 991 10 02 111 350 70 270 96 596 150

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 3. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 3. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 3 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 3. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt hierin meer

Nadere informatie