Bestuurderscursus. deelnemers kregen een keur van onderwerpen voorgeschoteld, waaronder: taken en verant- Bestuursvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurderscursus. deelnemers kregen een keur van onderwerpen voorgeschoteld, waaronder: taken en verant- Bestuursvergadering"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 5 N U M M E R 2 F E B R U A R I IN DIT NUMMER ONDER MEER: Bestuurderscursus Pagina 3 Studiedag arbeidsongeschikheidsverzekering Pagina 3 Herinrichting NCP Pagina 5 Activiteitenoverzicht In de maand januari heeft de tweede FOVcursus voor bestuursleden van onderlinge verzekeraars plaatsgevonden. De cursus was evenals in 2004 in samenwerking met NICE tot stand gekomen en werd op de Nijenrode Universiteit te Breukelen gegeven. De programmadirectie was opnieuw in handen van de directeur van NICE, drs. ing. Ineke Duit. De 19 deelnemers kregen een keur van onderwerpen voorgeschoteld, waaronder: taken en verant- woordelijkheden bestuur, verhouding tot directie, herverzekering, jaarrekening, diverse ratio s etc. Gastsprekers waren mr. Chr. van Toor (FOV), prof. dr. A. Oosenbrug (vh. Universiteit Rotterdam), prof. mr. R.C.J. Galle (NCR) en ing. E.A. Ambergen (Univé West Nederland). De cursus is op 31 januari afgesloten met de afgifte van een certificaat door de FOV-voorzitter A.C.J. Bullens. De reacties op de cursus waren zonder uitzondering lovend. Pagina 6 Wfd opnieuw uitgesteld Pagina 6 Financiële delicten zwaarder beboet Pagina 8 Financiële Bijsluiter moet op Internet Pagina 11 Univé Utrecht - drie kleine onderlingen samen sterk naar de stad Bestuursvergadering De eerste bestuursvergadering van 2005 vond op 4 februari plaats in Meppel, bij Efm Onderlinge Schepenverzekering UA. De directeur van Efm, J. Visscher, tevens plaatsvervangend FOVbestuurslid, heette zijn collega s welkom in het fraaie kantoor van deze onderlinge. De agenda vermeldde onderwerpen zoals mededinging in het algemeen en de Complianceregeling mededinging van het Verbond van Verzekeraars in het bijzonder. Deze regeling wordt aan het Verbondslidmaatschap verbonden en het FOVbestuur was van mening dat dit ook voor de De onderlinge 1

2 FEDERATIE FOV zou moeten gelden. Het onderwerp wordt derhalve opgenomen in de agenda voor de algemene ledenvergadering op 11 mei, die zal plaatsvinden in het congrescentrum Orpheus te Apeldoorn. De vergadering besprak de reacties die de FOV in het kader van een drietal consultaties heeft ingediend (zie kaders). Ook werd de in bespreking zijnde Harmonisatie klachtenregelingen besproken, een initiatief van de verzekeringsbranche dat onder politieke aanmoediging is genomen. Een aantal partijen, waaronder de FOV, denkt na over een centraal punt waar klachten over financiële dienstverleners kunnen worden gedeponeerd. Er wordt onderzoek ingesteld over de vraag of het centrale punt een postadres zou moeten zijn of dat de diverse klachteninstanties daarin moeten worden ondergebracht. Een ander punt van bespreking was een verslag van een bijeenkomst van een aantal middelgrote FOV-leden op 7 december Deze uitten hun bezorgdheid over de sterk toegenomen regelgeving en gaven de FOV in overweging een gezamenlijke compliance officer aan te stellen. Dit wordt niet haalbaar geacht en is ook niet nodig omdat de directeur van een onderlinge als compliance officer mag optreden. Er hoeft dus geen afzonderlijke kracht te worden aangenomen. De FOV is bezig met het in kaart brengen van een aantal recente regelingen. Gepoogd wordt hier een aantal modellen voor op te stellen, met behulp waarvan een maatschappij een eigen beleid kan formuleren, zoals de diverse regelingen dat vereisen. Het bestuur stelde de jaarrekening 2004 vast, die een licht positief saldo liet zien. Ook werd, in vooruitloop op een besluit van de algemene ledenvergadering, de definitieve begroting voor 2005 vastgesteld. De vergadering werd besloten met een terugblik over 2004 en het vaststellen van een aantal voorgenomen activiteiten voor Een overzicht hiervan is elders in deze Onderlinge opgenomen. Concept beleidsregel obligo en suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge van schade- en levenverzekeraars De Nederlandsche Bank heeft de FOV geconsulteerd over haar Concept beleidsregel obligo en suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge van schade- en levenverzekeraars. Het respons van de FOV heeft erin geresulteerd dat DNB van twee voornemens heeft afgezien: 1 de bevoegdheid van een naheffing zonder de mogelijkheid van een andersluidende beslissing van de algemene ledenvergadering, en 2 de strikte bepaling dat premie- en beleggingsopbrengstenopbrengsten, schaden en kosten aan een bepaald jaar en/of bepaalde groepen van verzekeringsnemers moeten kunnen worden toegerekend. In de beleidsregel is ook bepaald dat DNB aanvullende zekerheid kan verlangen als zij twijfel heeft over de inbaarheid van suppletiebijdragen. De FOV heeft erop gewezen dat een naheffing verplichtend in de statuten is opgenomen en dat het meetellen van de naheffingsmogelijkheid als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, sowieso al tot 50% is beperkt. Dit getuigt reeds van een behoorlijke prudentie. DNB had hier op zich wel in mee willen gaan maar had hiervoor niet de juridische ruimte (EU-regelgeving). Niettemin mag worden geconcludeerd dat de FOV twee verdienstelijke punten heeft gescoord. Consultatie Financieel Toetsingskader De FOV is uitgenodigd haar zienswijze kenbaar te maken over het Concept Financieel Toetsingskader voor Pensioenfondsen en Verzekeraars. In haar reactie heeft de FOV zich beperkt tot de voor onderlinge verzekeraars meest van belang zijnde onderwerpen. Er is onder andere gewezen op het risico van dubbele werkzaamheden en gepleit voor een duidelijke afkadering: het FTK zou niet van toepassing moeten zijn op maatschappijen met een premie-inkomen tot 100 mln en zeker niet op maatschappijen onder deze grens die niet verplicht gaan vallen onder IAS/IFRS. Ook is ervoor gewaarschuwd dat de IAS/IFRS niet alsnog via het toezicht verplicht worden opgelegd. 2 De onderlinge februari 2005

3 Consultatie Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994 De FOV heeft deelgenomen aan de consultatie over de conceptregeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf De FOV beschouwt deze regeling als een versoepeling van de huidige regeleving, waar geen risicofactoren aan zijn verbonden. Om deze reden is de FOV voorstander van de voorgestane regeling. Studiedag arbeidsongeschiktheidsverzekering Op woensdag 20 april vindt de jaarlijkse Studiedag AOV plaats onder voorzitterschap van mevrouw A.G. Epema-Treep, OHRA Zorg & Inkomen. De titel van de studiedag is Arbeidsongeschiktheid en arbeid, een goede combinatie? TAV,TBA, TZ/Arbo, AMBER, Wulbz, Pemba, WMK, REA, SUWI, WAZ bent u op de hoogte? Deze studiedag is bedoeld om actualiteiten betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeid te bespreken. Sprekers: D.J.S. Hogenkamp, ProgreSZ hogeschool voor Sociale Zekerheid, behandelt de historische ontwikkeling en te verwachten veranderingen, met name de nieuwe wet WIA mr. A.P.M.G. Schoenmaeckers, directeur BOA, bespreekt de liberalisering van de Arbo markt per 1 juli Verzekeraars, tussenpersonen en werkgevers moeten zich beraden over de kansen en keuzes die deze liberalisering mogelijk maakt mevrouw R.E.E.M. Artoos, bureau Terzet BV, gaat dieper in op de items preventie en reïntegratie J.W. Lankhaar, Achmea Sociale Zekerheid tenslotte buigt zich over de nieuwe verantwoordelijkheden, de mogelijke oplossingen en invulling van hiaten die ontstaan door de nieuwe wetgeving. Locatie: Hotel Heidepark Bilthoven. Het volgen van de studiedag wordt gewaardeerd met PE-punten. Inlichtingen: mevrouw mr. H.M. van Voorst-ter Hoeve, secretariaat FOV, telefoon NCP Certificatie en CertoPlan Duidelijke rollen bij de certificatie van preventie Het NCP, Nationaal Centrum voor Preventie, beheerde tot voor kort certificatieregelingen als de BORG-regelingen, de Regeling Brandmeldinstallaties en de Regeling Kleine Blusmiddelen. Per 1 januari 2005 is het beheer hiervan aan het CCV overgedragen, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Vervolgens is het NCP in drie nieuwe organisaties overgegaan: de certificatieinstelling NCP Certificatie, het kennisinstituut CertoPlan en de overkoepeling NCP Holding. Een gesprek over de achtergronden hiervan met Ruud Rakers, communicatieadviseur bij NCP Holding. Het NCP werd in juli 1997 opgericht. Van meet af aan werden in dit centrum de activiteiten ondergebracht van onder meer het Verzekeraars Instituut voor Preventie (met daarin het vroegere TBBS Bureau voor Schadepreventie en het Bureau voor Sprinklerbeveiliging) en de Stichting BORG. De jaren erna sloten zich nog andere instellingen aan, waaronder de Coördinatie- Commissie Beveiliging, de Stichting Slotencertificatie en de Stichting Certificering Beveiligingsapparatuur. Het NCP was oorspronkelijk in Bilthoven gevestigd, verhuisde enkele jaren geleden naar Houten, maar is nu na een transformatie in Bilthoven teruggekeerd. I N É É N H A N D Het NCP beheerde certificatieregelingen en voerde ze tevens uit. Het centrum had dit hele proces in handen en had daarin een monopoliepositie. Deze weinig transparante situatie was niet meer van deze tijd en leverde ook ontevreden klanten op. Het bestuur van het NCP besloot daarom de oude organisatie als het ware te ontmantelen en om met nieuwe B.V. s voort te gaan. Het beheer van de regelingen, dat wil zeggen de normen stellen en deze up to date houden na bijvoorbeeld technische ontwikkelingen of wetswijzigingen, werd aan het CCV overgedragen, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Deze organisatie werd in juli 2004 opgericht op initiatief van de ministeries van Justitie en BZK, het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen. Het CCV laat zich bij het beheer van de certificatieregelingen, dat overigens maar een klein onderdeel van het totale takenpakket van dit centrum is, door een College van Deskundigen bijstaan. In dit college participeren alle betrokken marktpartijen, waaronder de brancheorganisaties van verzekeraars en installatiebedrijven. Het CCV stelt dus de normen in de regelingen vast en kan vervolgens certificatie-instellingen die dat wensen en aan alle voorwaarden daarvoor voldoen, een of meer regelingen in licentie laten uitvoeren. Dit houdt in dat deze instellingen certificaten verstrekken en erop toezien, door middel van jaarlijkse audits, of die certificaten gehandhaafd kunnen blijven. Tot de organisatiewijziging was het NCP als certificatie-instelling een monopolist op dit gebied, maar op termijn kunnen zich dus ook concurrenten melden. De onderlinge februari

4 G R O E I E N D E M A R K T E N Toch moet iedereen er rekening mee houden dat er de komende tijd nog weinig zal veranderen, benadrukt communicatieadviseur Ruud Rakers. NCP Certificatie blijft een certificatie-instelling en de bedrijven blijven NCP-erkend en houden daar hetzelfde logo bij. Dat gaat pas veranderen zodra er concurrerende certificatieinstellingen komen, die de desbetreffende regelingen ook mogen uitvoeren. De vraag is echter wanneer dat het geval zal zijn. Het CCV zal de regelingen eerst accreditatiewaardig moeten maken en vervolgens moeten onze concurrenten die accreditatie ook nog halen. Hoe lang dat gaat duren, hangt af van de snelheid waarmee het CCV de regelingen kan aanpassen het denkt medio 2005 zover te zijn en van de snelheid waarmee de Raad voor Accreditatie de instellingen voor zo n regeling kan Ruud Rakers, communicatieadviseur bij Verzekeraars en accrediteren. NCP Holding. installateurs moeten daarom niet verwachten dat de certificatiemarkt nu meteen open gaat. Dat kan nog wel een tijdje duren. Ruud Rakers weet niet of zich veel certificatie-instellingen voor de uitvoering van de preventieregelingen zullen melden, maar verwacht zeker een aantal concurrenten. Het certificeren van installaties en installatiebedrijven is immers booming business. De BORGmarkt stijgt bijna tien procent per jaar en de markt van de brandmeldinstallaties groeit nog sneller. In het kader van de Regeling Brandmeldinstallaties certificeerde het NCP in 2003 twee keer zo veel bedrijven als in 2002 en in 2004 werd daar nog eens de helft bij gedaan. Of er veel concurrenten komen, hangt ervan af of een regeling commercieel interessant is. Ik verwacht ze wel en dat lijkt ons heel gezond. Een monopoliepositie is natuurlijk prettig, maar je hebt altijd een aantal boze klanten, niet omdat ze per se ontevreden zijn, maar omdat ze geen keuze hebben, aldus Ruud Rakers. Z U I V E R E R O L L E N Naast de scheiding van beheer en uitvoering (certificering) is nog een andere belangrijke wijziging doorgevoerd, namelijk de scheiding van uitvoering en advisering. Daartoe is een deel van het oude NCP in CertoPlan overgegaan, een nieuw kennisinstituut voor de organisatie van workshops, het afnemen van examens, het samenstellen en leveren van informatie en documentatiemateriaal en ook het adviseren van bedrijven die zich willen laten certificeren op het gebied van branden inbraakpreventie. Adviseren en certificeren zijn twee activiteiten die je niet naast elkaar moet doen, zegt Ruud Rakers. Je kunt niet een klant eerst adviseren hoe hij het moet doen en vervolgens afwijzen omdat hij het niet goed doet. Wij hebben daarom twee aparte B.V. s opgericht, waarmee we die scheiding duidelijker hebben aangebracht dan strikt noodzakelijk is, maar daarmee anticiperen we op de strengere eisen die in de toekomst aan certificatie-instellingen zullen worden gesteld. Bij CertoPlan werken momenteel negen mensen, bij NCP Certificatie vijftien (naast een aantal auditors die in opdracht werken) en bij NCP Holding zes. NCP Holding biedt de beide B.V. s shared services op het gebied van boekhouding, salarisadministratie, communicatie, huisvesting en dergelijke. Door de strikte scheiding tussen beheer, uitvoering en advisering zijn nu stevige schotten geplaatst tussen activiteiten die elkaar zouden kunnen bijten. Als je de verschillende rollen niet zuiver kunt scheiden, laad je al snel de verdenking op je dat je het spel onzuiver speelt. In het verleden zijn de rollen van het NCP wel eens onzuiver gebleken en zijn belangen door elkaar gehaald. Er werd als het ware aan het NCP getrokken door enerzijds de verzekeraars en anderzijds de installatiebedrijven, die duidelijk verschillende belangen bij certificatie hebben. Daar hebben we nu een eind aan willen maken. Daarom ook hebben we CertoPlan een aparte naam gegeven en zijn we blij dat we het beheer van de regelingen aan het CCV hebben kunnen overdragen. We hebben iets uit handen gegeven, de inhoud van de regelingen, en bieden daarmee de concurrentie een goede kans, maar we zijn daar niet negatief over. We verwachten daar uiteindelijk veel sterker uit te komen, met een NCP Certificatie dat puur een certificatie-instelling is en niet, althans niet meer dan andere certificatieinstellingen, een speelbal van brancheorganisaties. Activiteitenoverzicht FOV 2004/2005 Het hiernaast weergegeven overzicht van de FOV-activiteiten in 2004 is eind vorig jaar per circulaire aan de leden verzonden. 4 De onderlinge februari 2005

5 Bereikte doelen(gerealiseerd/ bijgedragen) Verplichte IAS/IFRS uitsluitend voor beursgenoteerde ondernemingen Wfd-vergunning van rechtswege ook voor vrijgestelde onderlingen Nota AFM 2003 ad voor VOW2-ers gecrediteerd Nota AFM 2004 minimumbedrag 100 i.p.v. 750 Herhaalde procedure betrouwbaarheidstoetsing vereenvoudigd Beroepsaansprakelijkheidsverzekering DNB: 1,3 mln target bezuiniging in 2005 Geen verplicht actuariële berekening werknemersbijdrage pensioenen Vermelding als verzekeraar en als tussenpersoon op website Klachteninstituut Verzekeringen Bijeenkomsten & studiedagen IAS/IFRS Wet financiële dienstverlening Preventiedag Ombudsman schadeverzekeringen mr. J.W. Wabeke Studiedag Arbeidsongeschiktheid Studiedag Aansprakelijkheid Algemene ledenvergadering Contactdag medewerkers schepenverzekeraars Bijeenkomst arbeidsrechtelijke aangelegenheden Kosten toezicht Gezamenlijk overleg DNB/AFM Samenwerkingsconvenant DNB/AFM Overleg met Verbond van Verzekeraars Regelgeving algemeen Wfd Preventieconvenant CAO Deelname aan ministeriële werkgroepen ter verlichting administratieve lastendruk Deelname aan consultaties Solvency I Vragenformulier betrouwbaarheidsonderzoek Wet financiële dienstverlening Beleidsregels obligo en suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge Financieel toetsingskader Preventiecommissie Studie gevolgschade uitval regelapparatuur Organisatie Preventiedag Publicaties van diverse brochures en preventieberichten AISAM (internationale federatie) Monitoring/beïnvloeding Solvency II Voorzieningen Nijenrode bestuurderscursus Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Fraudeverzekering Collectieve aansluiting Klachteninstituut Verzekeringen Collectieve aansluiting Stichting GIDI Begeleiding invulling AFM-bijdragemodel Voorlichting over nieuwe Wet op de kinderopvang Representatieve activiteiten Overleg met Ministerie van Financiën IAS/IFRS Intensiteit regelgeving Kosten regelgeving en toezicht Overleg met DNB AO/IC VOW 2-onderlingen Kosten toezicht Begroting 2005 Overleg met AFM Bijdrage 2004 Publicaties Onderzoek naar directiebeloningen Preventiebrochure biogasinstallaties Preventiegids isolatiematerialen Preventiebrochures schepen Preventiebericht over bloedluisvergiftiging Afgeronde activiteiten Samenwerking met Novib Evaluatie rundveeonderzoek Doorlopende activiteiten Gezamenlijke inkoop rechtsbijstand Bestuurslidmaatschap Stichting Salvage, lidmaatschap adviescommisse, voorzitterschap Commissie van Deskundigen Deelname aan Overleg Verzekeringscriminaliteit Lidmaatschap AISAM, Committee, Europese werkgroep Afgifte van algemene / individuele adviezen Ledenbezoek De onderlinge februari

6 ONDERLINGEN ACTUALITEITEN Nieuwe benoemingen bij Bovemij Verzekeringen Bovemij verzekeringen, gevestigd te Nijmegen, heeft met ingang van 1 januari 2005 de volgende benoemingen geëffectueerd. De heer R.B.G. Engelen (47) is benoemd tot Manager Risicomanagement. De heer Engelen is sinds 1993 werkzaam bij Bovemij R.B.G. Engelen, Manager Verzekeringen, Risicomanagement. waar hij een ruime ervaring heeft opgedaan in de (schade) verzekeringsbranche, onder andere als manager van de afdeling Risiscobeheer en Expertise. De heer Engelen heeft in zijn nieuwe functie de verantwoordelijkheid over in- en extern klantrisicomanagement. De heer C. Rupke (36) is benoemd tot adjunctdirecteur Controlling en ICT. De heer Rupke is sinds 1 augustus C. Rupke, adjunct directeur Controlling en ICT. bij Bovemij 2003 werkzaam Verzekeringen als controller. Daarvoor was hij reeds 12 jaar werkzaam in soortgelijke functies binnen voornamelijk de verzekeringsbranche. In zijn nieuwe functie geeft de heer Rupke leiding aan de afdelingen Controlling, Financiële Administratie en ICT. 6 De onderlinge februari 2005 Zijn benoeming tot adjunct-directeur benadrukt het toenemende belang van de vakgebieden Controlling en ICT binnen het huidige en toekomstige beleid van Bovemij Verzekeringen. Bovemij Verzekeringen, 100% dochter van BOVAG, stelt zich ten doel de ondernemers in de mobiliteitsbranche een complete dienstverlening in verzekeringen te bieden. Bovemij Verzekeringen verzorgt in samenwerking met BOVAG en andere partners een branche gericht totaalpakket aan diensten voor de mobiliteitsbedrijven, de ondernemers, hun werknemers én hun klanten. Wfd opnieuw uitgesteld De Wet financiele dienstverlening treedt later in werking dan gepland. De verwachting is dat de Wfd in het najaar van 2005 in werking zal treden. Financiële delicten harder afgestraft: bestuurders persoonlijk beboet De financiële toezichthouders AFM en DNB gaan overtredingen zwaarder beboeten. De maximale boete wordt opgetrokken tot het dubbele van het onterecht genoten voordeel of tot de hoogte van de aan derden aangerichte schade. Ook voor recidivisten en veelplegers gaan de boetes omhoog. Obstructie van een onderzoek van de financiële toezichthouders leidt tot verhoging van de boete. Bestuurders en commissarissen kunnen persoonlijk beboet gaan worden voor overtredingen door hun onderneming. Nu beboeten de toezichthouders alleen het bedrijf. Deze voorstellen doet minister Zalm van Financiën in zijn consultatiedocument Nota boetestelsel in financiële wetgeving. Het departement publiceerde het stuk begin februari. Zalm geeft met zijn nota uitvoering aan een toezegging aan de Tweede Kamer. Hij maakt boetes onmiddellijk opeisbaar voor de financiële toezichthouders. Wie bezwaar of beroep aantekent, kan een boete niet ontlopen zolang de procedure loopt: de boete moet direct worden betaald. De verjaringstermijn van overtredingen van financiële toezichtwetten gaat van drie naar vijf jaar voor overtredingen waarvoor een boete van meer dan euro 340 kan worden opgelegd. Voor boetes onder dat bedrag wordt de verjaring ingekort van drie naar twee jaar. Momenteel geldt in de dertien financiële

7 toezichtswetten een veelheid aan uiteenlopende boetebepalingen, constateert Zalm. Voor de meeste financiële toezichtswetten geldt een wettelijk boetemaximum van euro. Maar doordat nu standaard rekening wordt gehouden met draagkrachtfactoren, is de feitelijk hoogst mogelijke boete in de financiële sector voortaan maximaal euro. Toezichthouders werken op dit moment met vaste boetes voor wetsovertredingen. Zalm vindt dit te star. Voor sommige overtredingen leiden vaste bedragen tot te lage boetes. De minister wil een flinke verhoging van boetes voor zware overtredingen. Hij schrijft: In het huidige financiële toezicht kan bijvoorbeeld weinig tot geen rekening gehouden worden met zaken als de mate van verwijtbaarheid, recidive of het door de overtreding verkregen wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit betekent dat boetes in bepaalde gevallen te laag kunnen uitpakken. Voor zware overtredingen, waarbij overtreders voordeel kunnen behalen door het in stand laten van de overtreding, bestaat niet de mogelijkheid een proportionele boete op te leggen die een afdoende afschrikwekkend effect heeft. Om de lage boetebedragen te illustreren, refereert Zalm zonder de naam van de betrokken bank te noemen aan het totaalbedrag van euro, dat de AFM vorig jaar met zes boetes oplegde aan Dexia Bank Nederland in de aandelenleaseaffaire. De minister wijst ook geanonimiseerd op de boete van f die Fortis wegens misleiding bij de beursgang van Via Networks opgelegd kreeg, terwijl het voordeel f 2,5 mln bedroeg. De zware overtreding van het zonder vergunning opereren als financiële instelling wordt nu nog bestraft met een relatief lichte vaste boete ( euro), schrijft Zalm. Het nieuwe regime geldt voor banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beursfondsen, beleggingsfondsen, trusts, tussenpersonen, effecteninstellingen, accountants en voor hen die onder de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties vallen. Advocaten en notarissen vallen erbuiten. Z W A A R D E R E S A N C T I E S nu dertien wetten met eigen vaste boetes bij overtreding: hoogste boete nu euro; Zalm verhoogt boetes tot het dubbele van onterechte winst of eenmaal de totale schade; hoogte boetes wordt flexibel; er komt één nieuwe boetewet; nieuw regime voor o.a. bank, beursfonds, verzekeraar, pensioenfonds en tussenpersoon. Bron: Het Financieele Dagblad, 3 februari 2005 Kosten Wfd-vergunning vallen hoger uit Het aanvragen van een vergunning voor de Wet financiële dienstverlening gaat gemiddeld niet 340, maar bijna 600 kosten. Volgens de Autoriteit Financiële Markten is een eerder gemaakte rekensom niet correct. Ten onrechte is alleen het voor de begroting 2005 vermelde bedrag in de berekening gedeeld door de verwachte aanvragers. Als het begrote bedrag voor 2006 wordt meegeteld, resteert een gemiddeld bedrag van 580. Tussenpersonen betalen nu voor inschrijving in het SER/register eenmalig 90 en jaarlijks 35. Verzekeraars willen openheid provisies Het Verbond van Verzekeraars wil dat provisies van assurantietussenpersonen voortaan openbaar worden. Het intermediair is daar op z n zachtst gezegd niet blij mee. De verzekeraars achten expliciete vermelding van de beloning van tussenpersonen een beter alternatief dan de voorgestelde vermelding van advies- en verkoopkosten in de financiële bijsluiter. "Het probleem is provisiegedreven advisering en wij willen geen oplossing die het probleem niet oplost", aldus woordvoerder Hennie Zoontjes. Volgens de verzekeraars leveren de door minister Zalm voorgestelde maatregelen geen heldere informatie op voor consumenten en is een kostenallocatie voor diverse sectoren niet eenduidig en bovendien uitvoeringstechnisch duur. Provisiegedreven mis-selling wordt niet opgelost door transparantie van alle distributiekosten. Het Verbond wil dat per polis generieke informatie over de beloning per productcategorie wordt gegeven, bijvoorbeeld de standaard-provisieregeling. Tussenpersonen kunnen dan (desgevraagd) per polis meer informatie geven over de hoogte van de beloning. In een reactie zegt de NVA de oproep van het Verbond, die steun vindt bij de Nederlandse Vereniging van Banken, te betreuren. Je krijgt assymmetrie tussen banken en direct-writers enerzijds en het intermediair anderzijds en dat betekent voor ons een achterstandspositie, aldus NVA-directeur Niels Mourits. Collega-intermediairorganisatie NBVA vindt het pleidooi van het Verbond van Verzekeraars voor volledige openheid van provisies verbazingwekkend. En dan drukken we het nog diplomatiek uit, aldus woordvoerder Paul Oostdam. We hebben een partij nog nooit zo snel zo n dramatische beleidskentering zien maken. Het lijkt ons opportunisme. De NVA is wel redelijk tevreden met recente voorstellen van het ministerie van Financiën. De NVA benadrukt dat daarin De onderlinge februari

8 recht wordt gedaan aan de eis van een gelijk speelveld, al dachten wij de consument al goed te bedienen met het weergeven van een total expense ratio. Toch kan de NVA zich in de verbijzondering van advies- en verkoopkosten vinden. De NBVA heeft er met instemming kennis van genomen. De NBVA vindt de voorstellen beter afgewogen dan de opties die het ministerie in eerste instantie overwoog en is tevreden over de afbakening tot complexe financiële producten. Bron: Assurantie Magazine, 14 januari 2005 Univé wijzigt formule van keten Mijn Makelaar Verzekeraar Univé is niet langer volledig eigenaar van de franchiseketen Mijn Makelaar. Vijf Univé-onderlingen in Noordoost-Nederland hebben het heft in handen genomen en werken in hun regio aan een gestage uitbreiding. Mijn Makelaar kent momenteel nog vijf kantoren: Vechtdal in Hardenberg, Stegeman in Vriezenveen, Rob de Jong in Meppel, Noord Groningen in Uithuizen en Twenthe in Enschede. De vestigingen in Hoogeveen, Deventer, Wormer en Sliedrecht zijn gesloten. De actieve kantoren zijn deels eigendom van franchisegever Mijn Makelaar Beheer en deels van de franchisenemers. Die laatsten hebben meestal een meerderheidsbelang, meldt Univé. Zij zijn verenigd in de coöperatieve vereniging Mijn Makelaar. De aandelen van franchisegever Mijn Makelaar Beheer zijn nu in handen van vijf lokale onderlingen, te weten: Univé Noord- Groningen, Univé Drenthe-Overijssel, Univé Midden-Overijssel, Univé Reest Aa en Linde en Univé Twente. Zij willen de formule stapsgewijs en niet langer in hoog tempo uitbouwen. Een gezonde uitbreiding van de olievlek wordt succesvoller geacht. Er worden binnenkort twee nieuwe vestigingen geopend, in Emmen (Mijn Makelaar Emmen) en Coevorden (Mijn Makelaar Eikens & Croezen). Vanuit het hoofdkantoor in Zwolle startte Univé drie jaar geleden ambitieus met de franchiseketen in makelaardij onroerend goed. De oorspronkelijke doelstelling om in 2005 landelijk verspreid zo n veertig vestigingen te hebben, is niet gehaald. Gebleven is de gedachte achter Mijn Makelaar: een nieuw kanaal voor de afzet van hypotheken en levensverzekeringen. Bron: Assurantie Magazine, 14 januari 2005 Bijsluiter moet op internet staan De Autoriteit Financiële Markten wil dat banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers voor hun (complexe) producten een financiële bijsluiter via internet ter beschikking stellen. Verder moet het document tijdig voor het sluiten van het product aan de klant worden overhandigd; in elk geval eerder dan nu vaak het geval is. De AFM beveelt verder aan om de bijsluiter te vereenvoudigen: minder onderwerpen, eenvoudiger taalgebruik en een grafische risicoindicator. Bij die risico-indicator wordt een vereenvoudigde weergave van het rendement opgenomen en het totaalbedrag van alle productkosten. Naar verwachting neemt het ministerie van Financiën de aanbevelingen op in de geplande regelgeving rondom de Wet Financiële Dienstverlening. Op een eerste test heeft 90% van de consumenten positief gereageerd. Zij gaven aan dat de vernieuwde bijsluiter een redelijk goed tot zeer goed beeld geeft van de risico s, de kosten en rendement van een ingewikkeld financieel product. Bron: Assurantie Magazine, 14 januari 2005 Ketenintegratie al bijna gemeengoed Het onderzoeksbureau Van Es Marketing Services heeft onlangs een onderzoek onder tussenpersonen uitgevoerd. Dit onderzoek had betrekking op ketenintegratie. Directeur Han van Es noemt een aantal volgens hem opvallende zaken uit het onderzoek. Een van de conclusies is dat tussenpersonen ketenintegratie niet als bedreiging zien voor de eigen nering. Diederik Journée van adviesbureau Twijnstra vindt de resultaten van het onderzoek helemaal niet opvallend. De kentering heeft volgens hem al voor een deel plaatsgevonden. Eenvoudige schadepolissen voor particulieren zijn al enige tijd via internet te sluiten door de klant. Bij Ohra is het al mogelijk om op basis van een kenteken en enkele additionele gegevens via internet een offerte op te vragen voor een autoverzekering. Daarmee vindt de klant het eigenlijk wel genoeg, zo lijkt het. Voor adviesgevoelige producten als pensioenen, collectieve inkomensverzekeringen en particuliere levenproducten blijven eindklanten (bedrijven en consumenten) geneigd om naar tussenpersonen te gaan. En als ze daar toch zijn, sluiten ze daar veelal ook nog een aansprakelijkheidsverzekering of (collectieve) autoverzekering. Tussenpersonen zien in het extranet de heilige graal vanwege diverse voordelen. De eerste grote verzekeraars die grote delen van de particuliere portefeuilles via hun extranetten aanbieden, beloven snellere levertijden ( de polis ligt binnen vijf werkdagen op de deurmat ) en lijken dat ook waar te maken. Dit zet de markt pas echt op zijn kop: lange wachttijden waren in het verleden gemeengoed. Daarnaast gaat de afhandeling met veel minder fouten gepaard dan zonder ketenintegratie. Met ketenintegratie voert de 8 De onderlinge februari 2005

9 tussenpersoon immers een goed deel van de gegevens zelf in. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de tussenpersonen een uniforme werkwijze binnen de extranetten van verzekeraars wensen. Het is te vergelijken met het vragen aan de drie dichtstbijzijnde bakkers of ze exact dezelfde broden willen bakken op exact dezelfde wijze. Er hoeft minder te worden nagedacht bij het maken van een prijsvergelijking en het aanschaffen van het brood. Door introductie van branchestandaarden als Generieke Interface Manager (GIM) kan door tussenpersonen al uniform vanuit de eigen administratie worden gecommuniceerd met verzekeraars. De verzekeraars kunnen vervolgens hun bedrijfsspecifieke extranetten intact laten. Aan de wens van uniforme werkwijze binnen extranetten wordt dus al deels voldaan. Het onderzoek brengt dus geen verrassende zaken over het voetlicht. Ketenintegratie staat op het punt om gemeengoed te worden in de branche. Maatschappijen investeren hier fors in en tussenpersonen ervaren de eerste schreden op dit gebied als prettig. En natuurlijk zal er voor een aantal niet-adviesgevoelige producten een herschikking plaatsvinden, maar dat lijkt geen fundamentele marktconsequenties te hebben. Zoals het onderzoek ook aangeeft wordt de positie van het intermediair door zowel de eindklant als verzekeraars niet ter discussie gesteld. Bron: Assurantie Magazine, 14 januari 2005 Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 maart 2005 gelden de volgende indexcijfers: 1 maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering * ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% , ,6 * Het indexcijfer glasverzekeringen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor de gebouwenverzekering. De indexcijfers worden ook vermeld in de CBS-publicaties Statistisch Bulletin en Maandstatistiek voor Bouwnijverheid, tabel 9.14M. De onderlinge februari

10 Overzicht grote branden Alle grote brandschaden in het derde kwartaal 2004 zijn geïnventariseerd. Het betreft branden vanaf 1 miljoen, inclusief de locatie, het soort risico en een begroot schadebedrag. Hieronder volgt een overzicht. Juli 2004: Edam school Breukelen kippenslachterij Noordwijkerhout bedrijfsverzamelgebouw Dokkum fabricage diervoeder Klundert chemisch bedrijf Augustus 2004: Venray metaalbewerking Bergeijk chemisch bedrijf Culemborg bedrijfsverzamelgebouw Meppel café-restaurant Kampen sporthal Utrecht papierrecycling Lutjewinkel kaasfabriek Krimpen aan den IJssel scheepsbouwbedrijf Wehl zalencentrum Veghel zuivelindustrie September 2004: Roosendaal winkelcentrum Oirschot meubelfabriek Born autofabriek Apeldoorn elektrotechnisch bedrijf Schijndel meubelopslag Ter vergelijking van de cijfers met andere jaren volgt hieronder een overzicht van de laatste zes jaar. Gegevens derde kwartaal: 2004: (20 branden) 2003: (36 branden) 2002: (23 branden) 2001: (35 branden) 2000: (20 branden) 1999: (25 branden) 10 De onderlinge februari 2005

11 Niet meer wit Tot 1 januari 2001 waren in de provincie Utrecht drie Univé-onderlingen actief: in het zuidwesten van de provincie Univé Oudewater, in het noorden Univé Eemnes en in het oosten Univé Vallei & Heuvelrug in Leusden. Alledrie waren het kleine onderlingen, in feite te klein om in noodzakelijke vernieuwingen en uitbreidingen te investeren, terwijl ze toch alledrie aan een, in Univé-termen, wit gebied op de kaart grensden, namelijk de stad Utrecht en het gebied daar direct omheen. Met het oog op groei, door bestaande klanten meer producten en service te bieden en door nieuwe klanten in het witte gebied te werven, besloten de besturen en de leden van de drie onderlingen om de handen ineen te slaan en te fuseren tot één nieuwe onderlinge, Univé Utrecht. De onderlinge is gevestigd in Zeist (hoofdkantoor), Oudewater, Eemnes en Leusden en sinds 2003 ook in de stad Utrecht. Univé Utrecht in Zeist Drie kleine onderlingen samen sterk naar de stad Wilko Groeneweg, zelfstandig interimmanager, was voorzitter van Univé Vallei & Heuvelrug in Leusden en is nu voorzitter van Univé Utrecht. Gijs van den Berg was eerste medewerker bij Univé Oudewater en is nu algemeen directeur van Univé Utrecht. Beiden hebben zich voor en na de fusie daadkrachtig voor het welslagen daarvan ingezet en kunnen nu constateren dat het een schot in de roos is geweest. Univé Utrecht heeft sinds de fusie een behoorlijke groei laten zien. Het aantal medewerkers werd meer dan verdubbeld tot nu dertig, en de onderlinge steeg in de rangorde van Univé-onderlingen van de zesentwintigste naar de de twintigste plaats. Univé Utrecht heeft momenteel ongeveer relaties, van wie er bijna lid van de onderlinge zijn. Het premie-inkomen bedroeg in 2004 iets meer dan 2 miljoen euro en de provisie-inkomsten vanuit de bemiddeling 1,6 miljoen euro. We hebben nu voldoende kritische massa om zelf verder te kunnen, zegt voorzitter Wilko Groeneweg. Het werkgebied dat we nu hebben, heeft daar de potentie voor. Welbeschouwd zou het voor de drie onderlingen niet mogelijk zijn geweest om los van elkaar zelfstandig verder te gaan. P L A N M A T I G Al meteen na de fusie in 2001 kon Univé Utrecht het gebied rond de stad Utrecht gaan bewerken, bijvoorbeeld in plaatsen als Bilthoven, Vleuten en De Meern. Na vaststelling van het grotestedenbeleid binnen Univé (tot dan werden de grote steden door Univé gemeden) kon de onderlinge ook in de stad Utrecht zelf aan de slag. Het business-plan daarvoor werd in 2002 geschreven en in 2003 werd een kantoor in de stad geopend, in een winkelgebied aan de Vondellaan, nabij de Croeselaan. We gaan steeds behoorlijk planmatig te werk, vertelt directeur Gijs van den Berg. We gaan niet zo maar iets proberen omdat het goed voelt, maar onderbouwen altijd alles met cijfers en prognoses op basis van een aantal scenario s. De lijnen die we destijds hebben uitgezet, zijn heel goed uitgekomen en geven nog steeds richting aan ons werk. M O N I T O R E N Vanzelfsprekend vergt de verzekering van de stadse mens wat meer alertheid bij de acceptatie van risico s dan in de provincie. Bovendien is de schadefrequentie wat hoger, maar de premie is navenant. Onder de streep staat daardoor een acceptabel saldo. Het is echter niet zo dat we al onze activiteiten op één hoop gooien en aan het einde van het jaar bekijken wat we hebben verdiend, zegt Wilko Groeneweg. We monitoren per gebied en dan vooral waar we een kantoor hebben geopend, wat daar precies gebeurt en wat de investeringen opleveren. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we kantoor na kantoor gaan openen en terugkijkend moeten constateren dat het resultaat tegenvalt. We kijken daarbij niet alleen naar het schaderesultaat, maar vooral ook naar de kosten: hoeveel kosten de mensen die er zitten, hoeveel kost de buitendienstmedewerker, hoeveel managementaandacht is er nog voor nodig enzovoort. Een ander aspect is dat we naar de klanttevredenheid kijken. Natuurlijk was het een punt van zorg of de onderlinge na de fusie nog wel goed bereikbaar en ook herkenbaar voor de leden zou blijven. De onderlinge februari

12 Het bestuur van Univé Utrecht vergadert op het hoofdkantoor in Zeist. Rechtsvoor Wilko Groeneweg, voorzitter, en rechtsachter Gijs van den Berg, directeur. C O L O F O N De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 11 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: A.J.M. Kok mr. Chr. van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen Redactiesecretariaat: Loes Malherbe Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Productie en druk: Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN We kunnen wat dat betreft een aantal zaken gewoon meten, bijvoorbeeld of we de telefoon op tijd opnemen, maar we monitoren dat ook door middel van klanttevredenheidsonderzoek. Daar komen hele goede cijfers uit en dat is een compliment naar de organisatie. P R O F E S S I O N A L I S E R I N G Wilko Groeneweg en Gijs van den Berg willen niet verhullen dat een fusie en een voortvarende groeistrategie natuurlijk ook allerlei hobbels kennen. Doordat bijvoorbeeld veel nieuwe mensen in dienst kwamen, sommigen met nog weinig ervaring, werd een extra druk op de ervaren medewerkers gelegd. De leden hebben zich echter nooit ongunstig over de ontwikkelingen uitgelaten en voelen zich nog steeds bij hun lokale onderlinge betrokken. Sinds de fusie vindt de ledenvergadering nog steeds eens in de drie jaar op de voor hen vertrouwde locatie plaats. In de andere twee jaren worden zij vandaar met een bus naar een van de twee andere locaties vervoerd. De fusie heeft alleen maar voordelen voor de klanten gehad, benadrukt Wilko Groeneweg. We hebben nu meer specifieke expertise in huis en kunnen onze klanten daardoor beter adviseren, bijvoorbeeld over producten in de bedrijvensector, financiële producten en ook meer ingewikkelde particuliere producten. En ook voor onze eigen medewerkers zijn er meer mogelijkheden gekomen, vult Gijs van den Berg aan. We kijken heel goed naar hun ontwikkelplannen en specialisatiemogelijkheden. Voor de onderlinge is dat heel belangrijk, niet alleen om medewerkers te behouden, maar ook om mensen door te laten groeien. Deze professionalisering binnen de onderlinge manifesteert zich ook binnen het bestuur. Twee leden, onder wie voorzitter Groeneweg, hebben onlangs de bestuurderscursus van NICE en de FOV op Nyenrode gevolgd. Een goede cursus, zegt Wilko Groeneweg. Het is in feite een introductiecursus voor nieuwe bestuurders, maar de meesten in de groep lopen al even mee. Toch komen ook veel zaken aan de orde die voor ervaren bestuurders de moeite waard zijn om weer eens even scherp te krijgen, bijvoorbeeld de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik ben daar heel enthousiast over. S C H O T I N D E R O O S De fusie is een schot in de roos geweest, aldus Wilko Groeneweg. Het was natuurlijk best een grote stap en binnen Univé vond men dat ook wel. Univé wilde natuurlijk eerst resultaten zien voordat kon worden vastgesteld of het allemaal ging lukken. Nu vindt iedereen het heel bijzonder hoe het is gelopen. Gijs van den Berg: Zelfs de drie onderlingen samen hoorden tot de kleinste Univé-onderlingen, waardoor we in de fusiegolf eigenlijk maar net in de vaart der volkeren konden meekomen. Daarom hebben we gezegd: willen we blijven kunnen meekomen, dan moeten we een aantal jaren met dubbele cijfers groeien. Tot nu toe is dat steeds het geval geweest, dus dat is heel voorspoedig verlopen. 12 De onderlinge februari 2005

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Care Company.nu Coevorden / Emmen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer

Univé Internet Dienstenwijzer Univé Internet Dienstenwijzer Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

Univé Internet Dienstenwijzer 1

Univé Internet Dienstenwijzer 1 Univé Internet Dienstenwijzer 1 Onder de merknaam Univé leveren diverse Univé-bedrijven voor u diensten en producten. Vanuit service oogpunt krijgt u deze Internet Dienstenwijzer, voordat u een verzekering

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Informatie Klachtenregeling

Informatie Klachtenregeling Informatie Klachtenregeling KR2014 Toelichting Klachtenregeling Heeft u een klacht? OOM Verzekeringen wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS...

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... Omdat geen mens gelijk is, verzekeren wij op maat Omdat geen mens gelijk is Ook als je ruim 65 jaar bestaat, is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen je kent. In deze brochure

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Model 92013

DIENSTENWIJZER Model 92013 DIENSTENWIJZER Model 92013 In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor Boer. Naast de algemene informatie over ons kantoor vindt u ook informatie over onze dienstverlening, een indicatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING ONZE DIENSTVERLENING Inleiding Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten, de wijze

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Dienstenwijzer Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door C.J. Timmermans, Wendelnesseweg-Oost 58, 5161 ZB Sprang-Capelle. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer

Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Dienstverleningsdocument de Jonge & Keizer Inhoudsopgave pagina Wie zijn wij? Onze missie 2 Contactgegevens 2 Onze dienstverlening Wat kunt u van ons verwachten? 3 Deskundigheid en kwaliteit 3 Onafhankelijk

Nadere informatie

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd Profittest voor Autoportefeuilles Voogd & Voogd Stageverslag Rik van Diepen Gegevens Gegevens student Studentnummer: 1614436 Naam: Rik van Diepen Adres: Westdijk 29 Postcode en plaats: 1847 LH Zuidschermer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015

Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Zorgeloosch Dienstenwijzer 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch is een handelsnaam van Zorgeloosch B.V., statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2 1841 JK Stompetoren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Kroosverzekeringen B.V Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Belangrijk Dit Dienstverleningsdocument is een puur informatief

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Dienstenwijzer Vomax BV A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijftak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Bovendien geeft de

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument

Wie zijn wij? Autoriteit Financiële Markten (AFM) Adfiz. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER ENDASS VERZEKERINGEN Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Gegevens

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT (VERSIE 201301)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT (VERSIE 201301) WWW.STEVENSFAB.NL WWW.PENSIOENADVIESDEVENTER.NL INFO@STEVENSFAB.NL DIENSTVERLENINGSDOCUMENT (VERSIE 201301) Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?...

Dienstenwijzer. Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... Inhoudsopgave INLEIDING... 2 ONS KANTOOR... 2 WAT DOEN WIJ?... 3 ONZE WERKWIJZE... 3 WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?... 3 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE BELONING... 4 ONZE DESKUNDIGHEIDS

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MEESTER EN DE LANGE VERZEKERINGEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE 1.0 - DD 01 JULI 2009 - DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën

Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Dientverleningsdocument FZM Assurantiën Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, stellen wij ons graag even voor. In ons dienstverleningsdocument leggen wij u uit hoe wij werken en op welke wijze

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie