BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014"

Transcriptie

1 BEGINVERSLAG Datum: 17 december 2014 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum uitspraak : 18 november 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen R-C : mr. H.J. Idzenga Activiteiten onderneming : Het exploiteren van een onderneming op het gebied van multimedia en producties, in het bijzonder op het gebied van filmproducties, daaronder begrepen het doen uitgeven van mediaproducties, verwerving, exploitatie en vervreemding van auteursrechten, octrooien en licenties en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt. Omzetgegevens : ,-- (jaarperiode tot september 2014) Personeel gemiddeld aantal : 14 Verslagperiode : 18 november 2014 t/m 16 december 2014 Bestede uren in verslagperiode : 47 uur en 48 minuten Bestede uren totaal : 47 uur en 48 minuten De tijdsbesteding wordt bijgehouden in een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem. Een uitdraai van de tijdsbesteding over de verslagperiode, met daarop weergegeven een specificatie van activiteit en medewerker, wordt aangehecht (productie 1). Voorts wordt aangehecht een overzicht van de tijdsbesteding, gespecificeerd naar tijdschrijfgroepen, waarop ook is weergegeven de totaal in het faillissement bestede tijd (productie 2). 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhoudster van T2 Entertainment BV is T2 Holding BV (houdstermaatschappij, eveneens gefailleerd op 18 november 2014). Bestuurder van T2 Entertainment BV is (eveneens) T2 Holding BV. T2 Holding BV is enig bestuurder, algemeen directeur en (uiteraard) alleen en zelfstandig bevoegd. De datum infunctietreding is 19 juli Voorheen was aandeelhouder Foreign Media Development BV (periode 11 april 2006 tot 24 februari 2009). Vervolgens was aandeelhoudster mevrouw T.J. Faber (geboren 9 oktober 1969), periode 24 februari 2009 tot 30 december 2011). 1.2 Winst en verlies : verliessaldo jaarperiode tot september 2014: , Balanstotaal : per 31 december 2012: ,-- per 31 december 2013: , Lopende procedures : geen 1

2 2 1.5 Verzekeringen : De navolgende verzekeringen zijn gesloten: - Polisnummer Brandverzekering (voorraden en inventaris in bedrijfsperceel De Gaffel 25 te Drachten). T2 Holding BV; mede-verzekerden: T2 Entertainment BV, T2 Logistics & Distribution BV, Easy Interactive BV, T2 Trading BV, T2 International BV, United Entertainment BV. - Polisnummer Inventaris/goederenverzekering Risicoadres: Rijnzathe PV De Meern (Nb.: dit is het kantooradres van Easy Interactive BV, een dochtervennootschap (failliet d.d. 25 november 2014). - Polisnummer Aansprakelijkheid voor bedrijven Easy Interactive BV - Polisnummer Aansprakelijkheid voor bedrijven T2 Holding BV Verzekerden: T2 Holding BV, T2 Entertainment BV, T2 Logistics & Distribution BV, T2 International BV. - Polisnummer Business travel insurance verzekering (reisverzekering) Easy Interactive BV; medeverzekerden: T2 Entertainment BV en gelieerde ondernemingen. - Polisnummer Transportverzekering Verzekerden: Easy Interactive BV, T2 Trading BV, T2 Logistics & Distribution BV, T2 Entertainment BV, T2 International BV, United Entertainment BV. 2

3 3 Verzekerd belang: Games en aanverwante producten, geluidsdragers enzovoorts. - Polisnummer DL Collectieve ongevallen verzekering Easy Interactive BV, T2 Holding BV - Polisnummer DL Collectieve ongevallen verzekering Easy Interactive BV - Polisnummer Kredietverzekeringspolis Atradius T2 Holding BV en onderliggende vennootschappen - Polisnummer ZV Ziekteverzuimverzekering T2 Entertainment BV - Polisnummer Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering Easy Interactive BV - Polisnummer Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering T2 Holding BV - Polisnummer Interpolis bedrijvencompactpolis T2 Entertainment BV Verzekerde objecten: Hefmachines (bestemd voor gebruik binnen en rond de opslagloods aan de Gaffel te Drachten) (zelfrijdend werktuig). - Polisnummer Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering 3

4 4 T2 Entertainment BV - Polisnummer WIA-arbeidsongeschiktheidspensioenverzekering Easy Interactive BV - Polisnummer Autoverzekering Hyundai I T2 Trading BV - Polisnummer ZV Ziekteverzuimverzekering Verzekeringgever: Allianz Inkomensverzekeringen - Polisnummer Transportverzekering T2 Entertainment BV De verzekeringen zijn in stand gehouden voor zoveel nodig voor bewaring van de belangen van de boedel. 1.6 Huur : Dochteronderneming T2 Entertainment BV heeft een huurovereenkomst gesloten (als huurder) met Synvest RealEstate Fund NV (als verhuurder) betreffende het bedrijfspand aan De Gaffel 25 te Drachten. De aanvangshuurprijs beliep ,-- per jaar. Laatstelijk is gefactureerd (met korting) ,26 voor het eerste kwartaal 2015, te vermeerderen met BTW, totaal ,65. De curator heeft aan de rechter-commissaris machtiging gevraagd voor opzegging van deze huurovereenkomst. De boedel moet evenwel nog enige tijd (kunnen) maken van deze bedrijfsruimte, nu in de bedrijfsruimte een zeer aanzienlijke hoeveelheid CD s, DVD s, computergames, gadgets, enzovoort is opgeslagen, welke goederen deels in eigendom aan derden toebehoren. Daarnaast heeft dochteronderneming Easy Interactive BV (failliet d.d. 25 november 2014) als huurder een huurovereenkomst gesloten met Kroon Investment 1 BV, gevestigd te Zeist, als verhuurder. Deze huurovereenkomst betreft een deel van het kantorengebouw aan de Rijnzathe 4 te De Meern (oppervlakte 225 m²). In de kantoorruimte is een zekere hoeveelheid kantoormeubilair aanwezig. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande 1 januari 2011 en eindigende op 31 december De huurprijs beloopt 3.020,83, te vermeerderen met omzetbelasting, per kalendermaand. 4

5 5 De curator heeft deze huurovereenkomst opgezegd met machtiging van de rechtercommissaris. De huurovereenkomst zal ingevolge deze opzegging eindigen uiterlijk ultimo maart Oorzaak faillissement : Er heeft nog geen (grondig) boekenonderzoek plaatsgevonden of kunnen plaatsvinden. Naar de eerste indruk van de curator is het faillissement veroorzaakt door zeer hevige wijzigingen in de markt waarin de onderneming opereert. De rechtstreekse aanleiding van de aanvraag faillissement (eigen aangifte) was gelegen in het feit dat de Deutsche Bank, die een kredietfaciliteit aan de onderneming gegeven heeft, de bevoorschotting van de debiteuren opschortte. Hierdoor was het bedrijf niet langer in staat om betalingen te doen en verplichtingen aan te gaan. Aanleiding van de beëindiging van de bevoorschotting was gelegen in verliescijfers over 2013 en 2014 (zie hiervoor). De oorzaak van de verliezen lag in het feit dat de omzetten in 2013 en 2014 sterk daalden. De T2-organisaties opereerden in de markt van verkoop en distributie van muziek en beelddragers (CD s en DVD s). De reden dat deze markt inzakt, is gelegen in technische innovatie. Beeld en geluid wordt tegenwoordig gedownstreamd of gedownload van providers als Spotify of DPO. Er kon door de onderneming niet snel genoeg worden geanticipeerd op deze zeer bewegelijke markt. De bedrijven beleverden met name retailers zoals Mediamarkt en Blokker. De vraagkant zakte aanzienlijk in. Er is moeite gedaan om aanvullende financiering te vinden. Noch aandeelhouders, noch de Deutsche Bank, noch andere partijen waren te bewegen tot het verstrekken van aanvullende financiering. Het perspectief in de huidige markt is onvoorspelbaar. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 20 november 2014 (ontslagbrief verzonden op 28 november 2014) Ontslagbrieven, toestemming rechter-commissaris, bijeenkomst met werknemers ingevolge overname loonverplichtingen ingevolge loongarantieregeling. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Geen; er bevinden zich geen onroerende zaken in de boedel. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 3.3 Hoogte Hypotheek : niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing. 5

6 6 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Aangehecht wordt een afschrijvingstabel 2014 (drie bladen) (productie 3) houdende een overzicht van: - machines en inventaris; boekwaarde per ,73 - vervoermiddelen (twee auto s); boekwaarde ,95 - hard- en software; boekwaarde , Totaal boekwaarde ,80 ========== 3.6 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage : niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : van toepassing Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De voorraadlijst cd s en dvd s per faillissementsdatum vermeld: items, inkoopwaarde ,93 - voorraad, aanwezig bij derden: - RSK Entertainment Limited, 798 stuks, waarde 2.470,04; - Universal Germany GmbH, 70 units, waarde 88,90; - CNR België, 229 stuks, waarde 229,--; - Membran Consignatie, 6676 stuks, waarde ,73; - Qualite, 3650 stuks, waarde ,--; - T2 International, 2320 stuks, waarde 2.994, Verkoopopbrengst : nog niet bekend 3.11 Boedelbijdrage : nog niet bekend Andere Activa 3.12 Beschrijving : niet van toepassing 3.13 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : niet van toepassing 4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Deutsche Bank AG: ,10 (vordering per faillissementsdatum op T2 Entertainment BV ingevolge overeenkomst financiële dienstverlening d.d. 9 september 2010). 6

7 7 5.2 Leasecontracten : Noordlease BV te Groningen heeft met Easy Interactive BV een drietal leasecontracten gesloten betreffende evenveel auto s. Verwezen wordt naar het faillissementsverslag van dochter vennootschap Easy Interactive. Bij T2 Entertainment BV heeft Noordlease één leasecontract gesloten betreffende een auto, Audi A4, kenteken 09-KPP-4. Deze auto is tijdens de verslagperiode (op vrijdag 28 november 2014) ingenomen. Meer of andere leasecontracten zijn niet aan de orde. 5.3 Beschrijving zekerheden : Aan Deutsche Bank AG zijn de navolgende zekerheden gegeven: - eerste pandrecht op vorderingen; - eerste pandrecht op voorraden; - eerste pandrecht op bedrijfsinventaris; - eerste pandrecht rechten uit verzekeringspolis (brandverzekering). De pandakten zijn inmiddels door de bank aan de curator toegezonden (zij het niet eerder dan op 15 december 2014). Er zijn geregistreerde akten van (stil) pandrecht d.d. 29 december Overige pandrechten: Voorts heeft T2 Holding BV, met al haar dochtervennootschappen, een tweede pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige rechten en aanspraken van pandgever met betrekking tot voorraden, debiteuren, domeinnaam (Gizzys.com) en website (www.gizzys.com). Pandnemer is United Entertainment BV (een vennootschap waarvan mevrouw T.J. Faber aandeelhoudster is). Dit pandrecht is gevestigd tot zekerheid voor nakoming van verplichtingen van T2 Holding BV en dochtervennootschappen jegens United Entertainment BV uit hoofde van een tussen pandgever en pandhouder getekende inkoopovereenkomst d.d. 4 maart Het saldo van die aanspraak beloopt ± ,--. Het gaat om een stil pandrecht; de pandakte is geregistreerd op 31 maart Vervolgens hebben T2 Holding BV en T2 Entertainment BV, tezamen met dochtervennootschappen Easy Interactive BV, T2 Logistics BV en T2 International BV als pandgever pandrecht gevestigd ten gunste van pandnemer, mevrouw T.J. Faber, zulks tot zekerheid van terugbetaling van door mevrouw Faber verstrekte geldleningen ad ,-- in hoofdsom. Het pandobject bestaat uit alle masters en licentieovereenkomsten voor zover eigendom van pandgever, alle huidige en toekomstige machines welke zich bevinden in de bedrijfspanden te Grou en te Drachten, alle huidige en toekomstige kantoorinventaris, alle huidige en toekomstige voorraden, alle huidige en toekomstige debiteurenvorderingen, alle handels- en domeinnamen, alsmede de gehele digitale infrastructuur. Er is een geregistreerde pandakte (geregistreerd 7 oktober 2011), alsmede een hernieuwde pandakte (geregistreerd 3 oktober 2013). 5.4 Separatistenpositie : zie hierboven 5.5 Boedelbijdragen : nog niet van toepassing 7

8 8 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator heeft vanaf het begin van het faillissement zich moeten bezighouden met een groot aantal eigendomsvoorbehouden, eigenlijk (beter gezegd) met partijen welke voorraden in consignatie (in bewaring) aan T2 Entertainment BV gegeven hebben. Het vaste beleid is dat al deze goederen (het gaat om vele duizenden cd s/dvd s/ computergames) aan de rechthebbende, op grond van de administratie van T2 Entertainment BV/Easy Interactive BV worden uitgeleverd tegen een vergoeding van 0,10 per unit of 50,-- per pallet, dit zijnde een redelijke vergoeding ten behoeve van de boedel voor de werkzaamheden welke met het uitzoeken gemoeid zijn. Vele eigendomsvoorbehouders hebben hiermee moeite, maar de curator houdt hieraan vast de hand, omdat er voor het picken en packen (dat wil zeggen: het uit de voorraad nemen en gereed zetten voor verzending) veel en intensief werk noodzakelijk is. Voor een verantwoording, zie ook faillissementsverslag Easy Interactive BV. Aangehecht wordt een lijst van de consignatiegevers aan wie gedurende de periode vanaf 18 november 2014 tot en met 16 december 2014 goederen zijn afgegeven (productie 4). 5.7 Reclamerechten : Er zijn geen crediteuren welke een beroep op reclamerecht hebben gedaan. 5.8 Retentierechten : Er zijn geen crediteuren welke een beroep op retentierecht hebben gedaan. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden : De ondernemingsactiviteiten worden alleen in die zin voortgezet dat van de werkkracht van de werknemers gedurende de periode van opzegging van het arbeidscontract (de facto: tot ultimo 2014) gebruik gemaakt wordt voor afgifte van door consignatiegevers / eigendomsvoorbehouders (teruggevorderde) eigendommen. Deze eigendommen betreffen geluids- / beelddragers (cd s / dvd s) welke uit de voorraadloodsen gepicked en gepacked moeten worden. Voor deze werkzaamheden bedingt de boedel een vergoeding van 0,10 per unit of 50,-- per pallet, hetgeen een redelijke vergoeding is gelet op de hoeveelheid bestede tijd. Overigens bestaat van de kant van de eigenaren / consignatiegevers wel weerstand tegen deze kostenopgaaf, gelet op het feit dat genoemde eigenaren vaak ook een pre-faillissementsvordering jegens gefailleerde hebben. 6.2 Financiële vastlegging : De gelden, ontvangen ter zake werkzaamheden als hiervoor bedoeld, komen binnen in het faillissement T2 Logistics BV (zie het tussentijds financieel verslag, gehecht aan het beginverslag in dat (zuster-)faillissement. 8

9 9 Doorstart 6.3 Beschrijving : Er is geen sprake van een doorstart. 6.4 Verantwoording : niet van toepassing 6.5 Opbrengst : niet van toepassing 6.6 Boedelbijdrage : niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De voorraad administratie wordt gehouden in een geautomatiseerd systeem. Naar de waarneming van de curator functioneert het systeem naar behoren. Daarnaast is aan de boekhoudplicht voldaan in die zin dat debiteuren- en crediteurenposities actueel direct inzichtelijk zijn. Ook is de stand van het vermogen steeds per direct vaststelbaar. In zover is geheel voldaan aan de norm van artikel 2:10 BW. 7.2 Depot jaarrekeningen : boekjaar 2013: gedeponeerd 24 oktober 2014 boekjaar 2012: gedeponeerd 22 juli 2013 boekjaar 2011: gedeponeerd 9 november Goedk. Verkl. Accountant : ja (laatstelijk met continuïteitswaarschuwing). 7.4 Stortingsverpl. aandelen : ,-- in geld op 11 april Onbehoorlijk bestuur : niet van gebleken 7.6 Paulianeus handelen : niet van gebleken 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Het UWV heeft haar vordering nog niet opgegeven. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : nog niet bekend 8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet opgegeven 8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet opgegeven 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 88 (volgens bedrijfsadministratie) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,12 (volgens bedrijfsadministratie) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : Inventarisatie voorraad, verkoop, liquidatie overige activa. 9.3 Indiening volgend verslag : 18 februari 2015 Producties: Productie 1: tijdspecificatie naar activiteit; Productie 2: tijdsregistratie per tijdschrijfgroep; Productie 3: afschrijvingstabel 2014; Productie 4: lijst van consignatiegevers; Productie 5: tussentijds financieel verslag; Productie 6: boedelmutatieformulier. J.H. van der Meulen, curator. 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011. : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011. : Exploitatie van een bouwbedrijf, met name gericht op restauratie- en renovatiewerken. 47439 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 juni 2011 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Gerben Kuperus BV Bleekstraat 44 8754 CL Makkum Faillissementsnummer : F11/43 Datum uitspraak : 15 februari 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. Koningstraat 9, Datum uitspraak: 5 februari

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie