Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)"

Transcriptie

1 Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012 (Laekerveld) en 21/11/2012 (De Botermijn). Dit charter vervangt alle reeds bestaande reglementen op datum van de inwerkingtreding. Dit charter wordt bij het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding gevoegd en vormt hiermee een ondeelbaar geheel. Dit charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door vzw Stijn dienstencentrum t Klavertje bij toepassing van het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van algemene erkenningvoorwaarden van voorzieningen (besluit van 4 februari 2011). Dit charter wordt, uitgezonderd bij dringende opname, steeds voor de opname aan de gebruiker overhandigd. De gebruiker tekent voor ontvangst en akkoord. Wijzigingen aan het charter worden aan de gebruiker meegedeeld. Het gewijzigde charter wordt door de gebruiker ondertekend. Zowel vzw Stijn dienstencentrum t Klavertje als de gebruiker verklaren kennis genomen te hebben van dit charter. Door het te ondertekenen verklaren zij het reglement te aanvaarden en verbinden zij zich ertoe de voorschriften ervan te zullen naleven. 2. Identificatie van de voorziening Dienstencentrum t Klavertje, Groenstraat 87, 3530 Houthalen-Helchteren, maakt deel uit van vzw Stijn, met als maatschappelijke zetel Breugelweg 200, 3900 Overpelt en waarvan de originele statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 13/07/1989 en de herwerkte gecoördineerde statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 17/09/2004. Dienstencentrum t Klavertje is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Erkenningsnummer Tehuis Niet Werkenden: , Dagcentrum: , Ambulante diensten: Het laatste erkenningsbesluit dateert van Omschrijving van de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening De Missie: Wij bieden aangepaste dagbesteding en kleinschalige woonopvang voor volwassen personen met een fysieke handicap en/of NAH, binnen de regio Midden- en West-Limburg. We doen al het mogelijke om levenslang de aangepaste ondersteuning en begeleiding te bieden. 1/10

2 We zijn een dynamische organisatie en streven voortdurend naar kwalitatieve verbetering, zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen. We verdiepen en verspreiden onze expertise. Visie en waarden: Dienstencentrum t Klavertje wil personen met een handicap begeleiden in het uitbouwen van hun leven op maat van hun eigen mogelijkheden en wensen. Deze begeleiding vertrekt vanuit een christelijke en respectvolle mensvisie en is gericht op een maximale zelfontplooiing van de gebruiker, zodat deze een volwaardige plaats in de samenleving kan opnemen. Doelstellingen en strategie: Garant staan voor kwalitatief goede zorg. Een aangenaam werkklimaat zijn met oog voor diversiteit, waar personeel gestimuleerd wordt hun talenten te ontwikkelen. Een creatieve en dynamische organisatie zijn. De strategie en de doelstellingen staan beschreven in een strategiekaart. Daarin staat ook beschreven op welke manier wij de doelstellingen willen bereiken. Om de vijf jaar worden de doelstellingen en de strategie herbekeken en aangepast. De strategiekaart kan op eenvoudige vraag aan een directielid verkregen worden. 4. Overzicht van het dienstverleningsaanbod en omschrijving van de doelgroep. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, wensen we zeer creatief in te spelen op zorgvragen die aan ons gesteld worden. De hieronder opgenomen mogelijkheden zijn dan ook slechts indicatief en onderlinge combinaties zijn mogelijk. Wonen: Ondersteuning op maat in Laekerveld (28 studio s/appartementen) en Beukenveld (20 appartementen) Dagbesteding: Dagaanbod op maat in De Botermijn (dagcentrum met aangepaste activiteiten voor personen met een niet aangeboren hersenletsel), De Heuf (dagcentrum met een gevarieerd aanbod van activiteiten), De Werkmix (werkatelier), begeleid werken, Dienstencentrum t Klavertje richt zich tot volwassen personen met een fysieke handicap met eventueel bijkomende mentale beperkingen of tot volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. We spreken verder van gebruiker. Dit impliceert de volwassen persoon zelf en/of de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon. 5. Proefperiode Elke definitieve opname wordt voorafgegaan door een proefperiode van 3 maanden. Tijdens de proefperiode kan de kandidaat het dienstverleningsaanbod beoordelen en kan het dienstencentrum nagaan of de kandidaat tot de doelgroep behoort. Na deze proeftijd wordt er een evaluatie gemaakt. Deze evaluatie wordt samen met de gebruiker besproken. 2/10

3 6. Wederzijdse rechten en plichten. Dienstencentrum t Klavertje waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, van hun recht op vrijheid en privacy, hun veiligheid en hun gezondheid, voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in gedrang komt en overeenkomstig hun fysieke en mentale mogelijkheden. Met het oog op een deskundige begeleiding is het nodig dat een aantal gegevens over de gebruiker verzameld wordt. Het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens is onderworpen aan de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens van 8 december Dienstencentrum t Klavertje staat borg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens over de gebruiker die nodig zijn voor de begeleiding van de betrokkene worden verzameld in een dossier en handelingsplan. Ze worden enkel gebruikt door de personeelsleden die deel uitmaken van het team van betrokkene. De gebruiker heeft het recht om deze gegevens in te zien en om zo nodig onjuiste gegevens te laten verbeteren of te verwijderen. Bij de handelingsplanning worden het dossier en het handelingsplan ter inzage en ter aanpassing aan de gebruiker gegeven. Inzage in deze gegevens kan aangevraagd worden bij de verantwoordelijke van de afdeling. De gebruiker verbindt zich ertoe wijzigingen in de persoonlijke gegevens, voor zover die van belang zijn in de werking, mee te delen. Tijdens het verblijf in dienstencentrum t Klavertje kunnen voor bepaalde publicaties of de website van het dienstencentrum of de vriendenkring foto s van gebruikers gebruikt worden. Indien de gebruiker dit niet wenst, moet hij hier schriftelijk bezwaar tegen neerleggen. In het andere geval gaat de gebruiker akkoord. De gebruiker enerzijds en de voorziening anderzijds verbinden er zich toe alle relevante medische informatie aan elkaar te bezorgen. De gebruiker behoudt zich het recht, conform de wet op de patiëntenrechten, een geneesheer te raadplegen naar eigen keuze. Hij kan hierbij ondersteund worden vanuit het dienstencentrum. Hij staat daarbij zelf in voor de kosten van het vervoer van en naar de consultatie- of behandelingsplaats, de onkosten van de consultatie of nabehandeling of verdere/bijkomende opvolging. Het dienstencentrum staat in voor de normale verzorging van de gebruiker, voor zover dit niet gaat om aandoeningen die volgens de arts van de gebruiker een opname in een ziekenhuis noodzakelijk maken. Dieetvoeding kan enkel worden voorzien op voorschrift van de arts. Voor de verpleegkundige zorg kan de gebruiker beroep doen op zelfstandig verpleegkundigen naar keuze. Slechts in hoogdringende gevallen kan het dienstencentrum eigenmachtig overgaan tot hospitalisatie en het laten verrichten van chirurgische ingrepen. Het dienstencentrum zal de familie of vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Is de gebruiker het niet eens met de ziekenhuiskeuze dan moet de gebruiker zelf instaan voor de eventuele overplaatsing. De verantwoordelijkheid valt hiervoor ten zijne laste. Rugklachten zijn in de verzorgingssector grote oorzaken van ziekteverlof van personeel. Daarom moedigt de voorziening het gebruik van tilhulpmiddelen aan. De begeleiders gebruiken deze waar nodig. Hiervoor wordt begrip gevraagd van de gebruiker. Het gebruik van tilhulpmiddelen is veilig. 3/10

4 De begeleider kan deze toestellen maar gebruiken na de nodige instructies hierover te hebben gehad. De tilhulpmiddelen worden jaarlijks gekeurd. Ook persoonlijke tilhulpmiddelen moeten technisch in orde zijn. Indien blijkt dat een bepaalde aanpassing of een bepaald hulpmiddel voor de gebruiker een verbetering zou zijn, wordt dit met hem besproken. Anderzijds is voorafgaand overleg over de aankoop van een hulpmiddel aangewezen. Bij afwezigheid wegens ziekte voor een periode langer dan twee weken of bij hospitalisatie wordt een attest van de behandelende arts gevraagd. Roken in de gebouwen is niet toegelaten, tenzij in de individuele studio s en zonder overlast voor anderen. De dagcentra van Dienstencentrum t Klavertje (Heuf, Botermijn, Werkmix) houden een jaarlijkse sluitingsperiode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 5. Bijkomende vergoedingen: Volgende zaken worden door de bewoner zelf bekostigd. - individueel verzorgingsmateriaal - alle paramedische (bijvoorbeeld kinesitherapie) en medische kosten (incl. remgelden) (enkel voor wonen) - huur studio/appartement - inrichting studio of appartement (meubilair, dekens...) - telefoon in de studio - internet in de studio - teledistributie in de studio - kleding Deze lijst kan in de loop van de tijd aangevuld of gewijzigd worden, in samenspraak met de gebruikers en hun wettelijke vertegenwoordigers. 6. Heroriëntering, ontslag, opzeggingstermijn en vergoeding 8.1. Tijdens de proefperiode Tijdens de proefperiode verbindt het Dienstencentrum t Klavertje zich ertoe slechts over te gaan tot beëindiging van de dienstverlening: - om redenen van overmacht, - wanneer de gebruiker niet blijkt te behoren tot de doelgroep, - wanneer de gebruiker niet voldoet aan de opnamevoorwaarden, - wanneer de gebruiker een valse verklaring aflegt - wanneer de gebruiker de verplichtingen in het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding of het charter niet naleeft. Beide partijen bepalen in onderling overleg de opzeggingstermijn. Bij gebrek aan een akkoord geldt een opzeggingstermijn van 30 dagen. De opzeggingstermijn mag de duur van de proefperiode niet overschrijden. Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst tijdens de proefperiode, zonder naleving van de opzeggingstermijn of zonder gegronde reden wat Dienstencentrum t Klavertje betreft, kan van de in gebreke zijnde partij de wettelijke verbrekingsvergoeding worden gevorderd. 4/10

5 Deze wettelijke verbrekingsvergoeding is vastgelegd. Voor verdere informatie kan men terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Na het verstrijken van de proefperiode Na het verstrijken van de proefperiode kan Dienstencentrum t Klavertje slechts overgaan tot beëindiging van de dienstverlening: - in geval van overmacht - wanneer de gebruiker niet meer voldoet aan de opnamevoorwaarden, wanneer de lichamelijke of mentale toestand van de gebruiker dermate gewijzigd is dat het dienstverleningsaanbod van het dienstencentrum niet meer beantwoordt aan de noden en zorgvragen van de gebruiker. - wanneer de gebruiker de verplichtingen opgenomen in het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding of het charter niet naleeft. - wanneer de gebruiker bedrieglijke gegevens verstrekt bij de verklaring op erewoord Bij eenzijdige beëindiging door Dienstencentrum t Klavertje wordt dit schriftelijk gemotiveerd. In het geval dat er betwisting is rond de beëindiging van de dienstverlening, kan de gebruiker deze binnen de dertig dagen voorleggen aan de klachtencommissie (zie verder bij de klachtenprocedure). Er moet vooraf geen schriftelijke klacht zijn ingediend. In dit geval wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. De klachtencommissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Zij deelt binnen de 30 kalenderdagen haar oordeel aangaande de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de voorziening. Het resultaat van de verzoeningspoging wordt opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Indien nodig wordt er gezocht naar samenwerking met andere voorzieningen. Bij beëindiging door het dienstencentrum verbindt de voorziening zich ertoe, indien gewenst, mee te werken bij het zoeken naar een aangepaste andere voorziening of opvang. Dienstencentrum t Klavertje kan echter geen alternatief garanderen. De gebruiker kan steeds overgaan tot beëindiging van de overeenkomst. Bij eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de gebruiker of Dienstencentrum t Klavertje dient steeds een opzeggingstermijn van 3 maanden te worden nageleefd, tenzij met wederzijds akkoord een andere termijn wordt afgesproken. Deze termijn wordt opgeschorst indien er een klacht loopt bij de klachtencommissie, voor de duur van de bemiddeling. Bij niet naleving van de opzeggingstermijn kan van de in gebreke zijnde partij de wettelijke verbrekingsvergoeding worden gevorderd. 9. Inspraak 9.1. Individuele inspraak De gebruiker heeft het recht tijdig, volledig en nauwkeurig geïnformeerd te worden omtrent alle aangelegenheden die betrokkene rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. Dit recht op informatie omvat ook alle informatie omtrent het dossier. Tussen Dienstencentrum t Klavertje en de gebruiker is er een voorafgaand overleg verplicht inzake: - wijzigingen aan het dienstverleningsaanbod en handelingsplan. - maatregelen die omwille van de evolutie van de lichamelijke of mentale toestand van de gebruiker dienen genomen te worden. Het initiatief voor dit overleg moet opgenomen worden door de partij die een wijziging of maatregel wil doorvoeren. Dit specifiek overleg is niet verplicht in geval van overmacht of hoogdringendheid. 5/10

6 Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen inzake individuele inspraak worden behandeld volgens de klachtenprocedure Collectieve inspraak: de gebruikersraad Overleg met de gebruikers. We maken een onderscheid tussen het overleg dat plaatsvindt in de Botermijn, in de Heuf, in de Werkmix en in Laekerveld. In de Botermijn is er een medewerkersoverleg. Elke gebruiker van de Botermijn kan deze vergadering bijwonen. Dit overleg wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. De medewerkers krijgen een voorstel tot agenda. Hierbij wordt ruimte voorzien voor inspraak van de medewerkers. Elke gebruiker krijgt het verslag. Binnen de Heuf is er een gastenvergadering. Elke gebruiker van de Heuf krijgt de kans om aan deze vergadering deel te nemen. De vergadering wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. Een voorstel voor de agenda van de vergadering wordt meegedeeld aan de gebruikers Tijdens de vergadering wordt er voldoende ruimte gelaten aan de gebruikers om hun inbreng te doen. Er wordt een verslag gemaakt en overhandigd aan elke gebruiker. Binnen de Werkmix is er een deelnemersvergadering. Om iedere deelnemer van de Werkmix de kans te geven hier aan deel te nemen, wordt deze vergadering telkens op een andere weekdag georganiseerd. De vergadering wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. Een voorstel voor de agenda van de vergadering wordt meegedeeld aan de gebruikers Tijdens de vergadering wordt er voldoende ruimte gelaten aan de deelnemers om hun inbreng te doen. Er wordt een verslag gemaakt en overhandigd aan elke gebruiker. Dit verslag wordt tevens bezorgd aan de voorzitters van de gebruikersraden van De Heuf, De Botermijn en de volwassenenwerking van Sint-Gerardus. In Beukenveld, Laekerveld 1 en in Laekerveld 2 wordt er een een bewonersoverleg georganiseerd, per afdeling. Elke gebruiker krijgt de kans om het bewonersoverleg bij te wonen. De vergadering wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. Elke gebruiker kan een voorstel tot agenda inkijken. Hierbij wordt ruimte voorzien voor inspraak van de gebruiker. Er wordt steeds een rondvraag voorzien. Elke bewoner krijgt het verslag. Tijdens dit collectief overleg wordt de communicatie aangepast aan de mogelijkheden van de gebruikers. De mondigheid van de gebruiker wordt maximaal ondersteund en versterkt. er wordt een vaste structuur van vergaderen gehanteerd (zie structuur agenda) het tempo van vergaderen wordt lager gelegd er wordt eenvoudige taal gebruikt de vergaderingen worden voldoende kort gehouden de vergaderingen worden op een strikte manier geleid er is steeds een rondvraag voorzien het verslag wordt mondeling overlopen met de gebruiker die niet op de vergadering aanwezig was, voor diegenen die dat wensen. 6/10

7 Overleg met de gebruikers en hun familie/ Gebruikersraad Definitie De gebruikersraad is de raad van de gebruikers en/of de wettelijke vertegenwoordigers van de gebruikers, die instaat voor de collectieve inspraak. Verkiezingen De gebruikersraad telt minstens drie leden. De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter aan. De leden van de gebruikersraad worden uit en door de gebruikers en / of hun wettelijke vertegenwoordigers gekozen voor een termijn van vier jaar. Daarna kunnen zij weer herkozen worden. Indien de raad geen drie leden meer telt, moeten nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. Enkel wanneer er bij de gewone verkiezing, die om de vier jaar georganiseerd zal worden geen drie kandidaten verkozen worden, wordt twee jaar later een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien het aantal leden van de gebruikersraad kleiner is dan drie, is de raad niet meer rechtsgeldig samengesteld. Het mandaat van een lid vervalt: - bij het verstrijken van de termijn waarvoor hij/zij verkozen is, - indien de gebruiker het centrum verlaat, - bij ontslag van de gebruiker. In de laatste twee gevallen kan, op initiatief van de gebruikers en in overleg met Dienstencentrum t Klavertje een andere gebruiker en/of de wettelijke vertegenwoordiger worden verkozen die de resterende termijn van het vrijgekomen mandaat voleindigt. De verkiezingen worden georganiseerd door Dienstencentrum t Klavertje in samenwerking met de gebruikersraad. Elke stemgerechtigde moet verwittigd worden en moet in de mogelijkheid zijn om zich kandidaat te stellen. Rechten en plichten Tussen Dienstencentrum t Klavertje en de gebruikersraad is voorafgaand overleg verplicht i.v.m. wijzigingen aan het charter, in de algemene woon- en leefsituatie en in het concept van het dienstencentrum. Ook informatie over de jaarrekeningen moeten aan de gebruikersraad doorgegeven worden. Beide partijen, Dienstencentrum t Klavertje en de gebruikersraad, mogen advies inwinnen en uitbrengen inzake de verhouding tussen beiden. Dienstencentrum t Klavertje is verplicht de standpunten die de gebruikersraad wil meedelen te aanhoren en hierop een antwoord te formuleren. De gebruikersraad heeft hoorrecht. De voorziening heeft antwoordplicht. Indien deze bepalingen niet nageleefd worden, kan men rechtstreeks schriftelijk een klacht indienen bij de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap Voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel tel. 02/ , of de nodige maatregelen neemt om de reglementering te doen naleven. Dagcentrum de De Botermijn, dagcentrum De Heuf, Beukenveld en Laekerveld organiseren elk een gebruikersraad. Aan elke gebruiker en naaste familie wordt vooraf een uitnodiging overhandigd met vermelding van een voorstel van agendapunten. Bij het opstellen van dit voorstel wordt er vooraf aan de voorzitter de vraag naar mogelijke agendapunten gesteld. Er wordt gewerkt met een vaste agendastructuur, met ruimte voor bijkomende agendapunten. De vergadering wordt voorbereid en geleid door de verantwoordelijke en de voorzitter. Er wordt steeds een rondvraag voorzien. De verantwoordelijke maakt het verslag en bezorgt het aan elke gebruiker en de naaste familie. Tijdens de laatste vergadering wordt er samen met de gebruikers en de naaste familie een jaarplanning opgesteld voor het volgende jaar. 7/10

8 Van elke gebruikersraad wordt de voorzitter uitgenodigd om de gebruikers en familie te vertegenwoordigen in de Raad van Toezicht. Mededelingen van de gebruikersraad zijn een vast item op de agenda van de Raad van Toezicht. In het Huishoudelijk Reglement Collectief Overleg Botermijn, de Heuf en Laekerveld zijn de afspraken betreffende het collectief overleg vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement Collectief Overleg kan om de vier jaar worden herzien, gelijklopend aan de verkiezingen van de gebruikersraad. 10. Klachtenprocedure Binnen de interne klachtenprocedure van Dienstencentrum t Klavertje onderscheiden we achtereenvolgens een mondelinge klacht, een schriftelijke klacht en een klacht bij de klachtencommissie. Gebruikers en familieleden kunnen ten allen tijde een ongenoegen ter sprake brengen, omtrent de ondersteuning, maaltijden, facturatie, vervoer, Ieder personeelslid staat hiervoor open. Er wordt dadelijk gezocht naar een oplossing, of het ongenoegen wordt ter sprake gebracht op de eerstvolgende teamvergadering. Het voorstel tot oplossing wordt teruggekoppeld aan de persoon die de klacht heeft ingediend. We spreken van een mondelinge klacht wanneer een ongenoegen gericht wordt aan een andere persoon dan de directe begeleiders (bv. maatschappelijk assistent, zorgconsulente, directie, Raad van Toezicht,.) of wanneer een uiting van ongenoegen minstens drie maal besproken wordt op een teamoverleg. Een gebruiker die gewoon zegt dat hij een klacht heeft, wordt ook behandeld als een mondelinge klacht. Een uiting van ongenoegen via wordt beschouwd als een mondelinge klacht. Enkel wanneer in de uitdrukkelijk vermeld staat dat het gaat om een schriftelijke klacht, zal die zo worden behandeld. Een schriftelijke klacht is een uiting van een fundamenteel bezwaar bij de werking. Deze klacht kent een officieel verloop en moet steeds per brief gebeuren (of in een echt als schriftelijke klacht omschreven). De volgende stap is een klacht bij de klachtencommissie (altijd schriftelijk), die oordeelt over de gegrondheid van de klacht. Het is de taak van degene aan wie de uiting van ongenoegen gericht is, om deze bespreekbaar te stellen binnen het begeleidend team. Er wordt actief gezocht naar een oplossing. Mondelinge klachten worden geregistreerd op een formulier, volgens een vaste structuur (zie formulier mondelinge klacht ). De klachtenformulieren worden bijgehouden door de verantwoordelijke van de afdeling. De termijn voor het afhandelen van een mondelinge klacht bedraagt maximaal 30 kalenderdagen. In die tijd zal er gezocht worden naar een oplossing en zal de indiener ook een antwoord op zijn klacht krijgen. De wijze van afhandelen van de klacht wordt aangepast aan de noden en mogelijkheden van de gebruikers en houdt rekening met de ervaringen en inzichten van de gebruikers. De gebruiker kan ook steeds een schriftelijke klacht indienen. De klacht wordt schriftelijk neergelegd bij de directie en genoteerd in het klachtenregister. De klacht kan door de indiener steeds worden ingetrokken. Er volgt een onderzoek en er wordt een schriftelijk antwoord gegeven aan de indiener van de klacht binnen de 30 kalenderdagen. (zie Charter Collectieve Rechten en Plichten ). 8/10

9 Indien de indiener niet tevreden is over het antwoord, dan kan hij schriftelijk klacht neerleggen voor de klachtencommissie. In dit schrijven moet hij argumenteren waarom hij het voorstel van oplossing niet kan aanvaarden. De indiener kan zich laten bijstaan door een derde. De klachtencommissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Zij deelt binnen de 30 kalenderdagen haar oordeel aangaande de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de voorziening (zie Charter Collectieve Rechten en Plichten ). Het is niet de taak van de klachtencommissie een oplossing te bieden, maar wel te oordelen over de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, moet de voorziening binnen de dertig kalenderdagen na de mededeling van het oordeel van de klachtencommissie aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg hieraan gegeven wordt. Samenstelling klachtencommissie en contactgegevens: Paul Caes: of Willy Thoelen: of René Roex: of In het geval van betwisting bij beëindiging van de ondersteuning wordt er rechtstreeks klacht ingediend bij de klachtencommissie. In dat geval wordt deze uitgebreid met een Onafhankelijke derde Diana Evers of Na het afhandelen van de - mondelinge of schriftelijke - klacht wordt er een analyse gemaakt van de klacht. Gaat het over iets fundamenteels? Geeft deze klacht aanleiding tot het nemen van preventieve en corrigerende maatregelen? Deze analyse wordt meegenomen in de zelfevaluatie en vormt de basis voor het nemen van preventieve en corrigerende maatregelen. Jaarlijks (zie Huishoudelijk Reglement Collectief Overleg ) wordt een algemeen overzicht gegeven van de mondelinge en schriftelijke klachten van het voorbije jaar, op de gebruikersraden. 11. De plaats en de wijze waarop het kwaliteitshandboek ingezien kan worden. Het kwaliteitshandboek, charter collectieve rechten en plichten en protocol van verblijf, behandeling en begeleiding zijn steeds op computer ter beschikking op alle locaties van Dienstencentrum t Klavertje. Op eenvoudig verzoek aan een directielid heeft iedereen toegang tot dit document of kan er een geprinte versie van afgedrukt worden. Op de website is het kwaliteitshandboek permanent ter inzage. 12. Overzicht van de verschillende verzekeringen. - autoverzekering voor de bussen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand - brandverzekering gebouwen - arbeidsongevallenverzekering personeel en vrijwilligers - burgerlijke aansprakelijkheid vzw Stijn: voor de gebruikers, personeelsleden en vrijwilligers - objectieve aansprakelijkheid Personen die een elektronische rolwagen of scooter gebruiken zijn verplicht een aparte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 13. Wijzigingen aan het charter collectieve rechten en plichten 9/10

10 Voorstel tot wijzigingen aan het charter kunnen zowel door gebruikers als door het dienstencentrum t Klavertje aangebracht worden. Dit kan door een schriftelijke vraag aan een directielid of op de gebruikersraad. Wijzigingen worden besproken en dienen goedgekeurd te worden op zowel de Raad van toezicht als op de gebruikersraad. Het meest recente charter collectieve rechten en plichten is steeds terug te vinden op de website van vzw Stijn (www.stijn.be ), dienstencentrum t Klavertje Opgemaakt te.op in 2 exemplaren. Voor akkoord. Voor akkoord. René Roex, Directeur. De gebruiker of zijn wettelijke Vertegenwoordiger. 10/10

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Charter rechten en plichten

Charter rechten en plichten Charter rechten en plichten Erkenning VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen De Luifel VZW, is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) voor de zorgvorm Begeleid Wonen erkend. 1 Datum

Nadere informatie

Charter Collectieve rechten en plichten

Charter Collectieve rechten en plichten Charter Collectieve rechten en plichten INHOUDSTAFEL Identificatie... 4 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie... 4 Overzicht van het aanbod van t Spoor... 5 Opnamevoorwaarden... 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf

Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf 1. Even voorstellen De Vrije Vlinder, tehuis voor kort verblijf, is gevestigd in de Papestraat 28 te 2930 Brasschaat. Dit tehuis wordt bestuurd

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK

Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK Van toepassing vanaf 1 september 2011 Goedgekeurd op gebruikersraad van 20 juni 2011 0 Inhoudstabel Charter collectieve rechten en

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Dienst Ambulante Begeleiding en Limburgse Stichting Autisme maken uit van vzw Stijn. Erkend en gesubsidieerd

Dienst Ambulante Begeleiding en Limburgse Stichting Autisme maken uit van vzw Stijn. Erkend en gesubsidieerd 1 Dienst Ambulante Begeleiding Limburgse Stichting Autisme Donkweg 49 3520 ZONHOVEN Tel. : 011/55 99 60 Fax. : 011/55 99 69 E-mail: dab@wegwijs.stijn.be, LSA@wegwijs.stijn.be Website: www.stijn.be Charter

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Home Marjorie Kerselaarlaan 27-29 - www.homemarjorie.be 2220 Heist-op-den-Berg. Het charter

Home Marjorie Kerselaarlaan 27-29 - www.homemarjorie.be 2220 Heist-op-den-Berg. Het charter Home Marjorie Kerselaarlaan 27-29 - www.homemarjorie.be 2220 Heist-op-den-Berg Het charter HOME MARJORIE Kerselaarlaan 27-29 2220 Heist-o/d-Berg 015/25 85 81 Charter collectieve rechten en plichten 1 Identificatiegegevens

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave 1 Voorbeeld Procedure Klachtenregeling...1 1.1 Begripsbepalingen...1 1.2 Verantwoordelijkheid bestuur...1 1.3 Klachtencommissie...1 1.4 Compliance

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding

DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF. Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding DE VRIJE VLINDER TEHUIS VOOR KORT VERBLIJF Protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding 1. Identificatie van de partijen: Dit protocol wordt afgesloten tussen enerzijds, Dhr/Mevr.. die hiertoe

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Charter Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw

Charter Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw Charter Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw DE HEIDE VZW Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: De Heide vzw Maatschappelijke zetel: Industriepark 6 te 9820

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap Rechten & plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap November 2013 D/2013/6274/5 Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: VAPH Communicatiedienst T 02 225 85 97 F 02

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN Het charter collectieve rechten en plichten (hierna charter genoemd) werd opgemaakt door vzw KIDS conform

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling dagcentrum, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND

INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND INTERN KLACHTENREGLEMENT KINDEROPVANG voor Klanten KINDEROPVANG BIJDEHAND Voorwoord Als gebruiker van onze kinderopvang bent u reeds bekend met onze dienstverlening. Ondanks het zo goed mogelijk vervullen

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Protocol klachtenprocedure kinderopvangorganisatie Op d n Buiten

Protocol klachtenprocedure kinderopvangorganisatie Op d n Buiten Protocol klachtenprocedure kinderopvangorganisatie Op d n Buiten Kinderopvangorganisatie Op d n Buiten heeft een klachtenregeling waarin omschreven staat hoe de klant, gastouder en medewerkers moeten omgaan

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen Bijlage:

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/219 BERAADSLAGING NR. 14/114 VAN 16 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen 6. Samenvatting Bijlage:

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015., wonende te, bijgestaan door, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING GVO / 2015 / 11 / / 19 augustus 2015 Inzake, wonende te, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen met maatschappelijke

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement. SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Klachtenreglement. SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Klachtenreglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling 1. Werkingssfeer en doelstelling: Deze procedure is van toepassing op iedere cliënt van SlagKracht reintegratie en loopbaanontwikkeling.

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

verder in de tekst "revalidant" genoemd, waarbij de revalidant zelf of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger bedoeld wordt, anderzijds.

verder in de tekst revalidant genoemd, waarbij de revalidant zelf of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger bedoeld wordt, anderzijds. THERAPEUTISCH CONTRACT Identificatie: Dit therapeutisch contract wordt afgesloten tussen: Het Revalidatiecentrum D.A.T., Houtemstraat 115B, 3300 Tienen Het Revalidatiecentrum D.A.T., Langdorpsesteenweg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Versie 30/05/07 Referenties :

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012

Dienstencentrum Groenhoef. Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Dienstencentrum Groenhoef Infomoment en onthulling eerste steen 08/11/2012 Programma Verwelkoming Door de Heer Benoît De Ceunynck, voorzitter raad van toezicht Groenhoef Toelichting bij het project Door

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie