Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO)"

Transcriptie

1 Charter collectieve rechten en plichten (PAB, PVC, DIO) 1. Algemene bepalingen Dit charter werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht dd en door de gebruikersraden dd 29/11/2012 (De Heuf), 18/10/2012 (Laekerveld) en 21/11/2012 (De Botermijn). Dit charter vervangt alle reeds bestaande reglementen op datum van de inwerkingtreding. Dit charter wordt bij het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding gevoegd en vormt hiermee een ondeelbaar geheel. Dit charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door vzw Stijn dienstencentrum t Klavertje bij toepassing van het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van algemene erkenningvoorwaarden van voorzieningen (besluit van 4 februari 2011). Dit charter wordt, uitgezonderd bij dringende opname, steeds voor de opname aan de gebruiker overhandigd. De gebruiker tekent voor ontvangst en akkoord. Wijzigingen aan het charter worden aan de gebruiker meegedeeld. Het gewijzigde charter wordt door de gebruiker ondertekend. Zowel vzw Stijn dienstencentrum t Klavertje als de gebruiker verklaren kennis genomen te hebben van dit charter. Door het te ondertekenen verklaren zij het reglement te aanvaarden en verbinden zij zich ertoe de voorschriften ervan te zullen naleven. 2. Identificatie van de voorziening Dienstencentrum t Klavertje, Groenstraat 87, 3530 Houthalen-Helchteren, maakt deel uit van vzw Stijn, met als maatschappelijke zetel Breugelweg 200, 3900 Overpelt en waarvan de originele statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 13/07/1989 en de herwerkte gecoördineerde statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 17/09/2004. Dienstencentrum t Klavertje is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Erkenningsnummer Tehuis Niet Werkenden: , Dagcentrum: , Ambulante diensten: Het laatste erkenningsbesluit dateert van Omschrijving van de missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening De Missie: Wij bieden aangepaste dagbesteding en kleinschalige woonopvang voor volwassen personen met een fysieke handicap en/of NAH, binnen de regio Midden- en West-Limburg. We doen al het mogelijke om levenslang de aangepaste ondersteuning en begeleiding te bieden. 1/10

2 We zijn een dynamische organisatie en streven voortdurend naar kwalitatieve verbetering, zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen. We verdiepen en verspreiden onze expertise. Visie en waarden: Dienstencentrum t Klavertje wil personen met een handicap begeleiden in het uitbouwen van hun leven op maat van hun eigen mogelijkheden en wensen. Deze begeleiding vertrekt vanuit een christelijke en respectvolle mensvisie en is gericht op een maximale zelfontplooiing van de gebruiker, zodat deze een volwaardige plaats in de samenleving kan opnemen. Doelstellingen en strategie: Garant staan voor kwalitatief goede zorg. Een aangenaam werkklimaat zijn met oog voor diversiteit, waar personeel gestimuleerd wordt hun talenten te ontwikkelen. Een creatieve en dynamische organisatie zijn. De strategie en de doelstellingen staan beschreven in een strategiekaart. Daarin staat ook beschreven op welke manier wij de doelstellingen willen bereiken. Om de vijf jaar worden de doelstellingen en de strategie herbekeken en aangepast. De strategiekaart kan op eenvoudige vraag aan een directielid verkregen worden. 4. Overzicht van het dienstverleningsaanbod en omschrijving van de doelgroep. Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, wensen we zeer creatief in te spelen op zorgvragen die aan ons gesteld worden. De hieronder opgenomen mogelijkheden zijn dan ook slechts indicatief en onderlinge combinaties zijn mogelijk. Wonen: Ondersteuning op maat in Laekerveld (28 studio s/appartementen) en Beukenveld (20 appartementen) Dagbesteding: Dagaanbod op maat in De Botermijn (dagcentrum met aangepaste activiteiten voor personen met een niet aangeboren hersenletsel), De Heuf (dagcentrum met een gevarieerd aanbod van activiteiten), De Werkmix (werkatelier), begeleid werken, Dienstencentrum t Klavertje richt zich tot volwassen personen met een fysieke handicap met eventueel bijkomende mentale beperkingen of tot volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. We spreken verder van gebruiker. Dit impliceert de volwassen persoon zelf en/of de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon. 5. Proefperiode Elke definitieve opname wordt voorafgegaan door een proefperiode van 3 maanden. Tijdens de proefperiode kan de kandidaat het dienstverleningsaanbod beoordelen en kan het dienstencentrum nagaan of de kandidaat tot de doelgroep behoort. Na deze proeftijd wordt er een evaluatie gemaakt. Deze evaluatie wordt samen met de gebruiker besproken. 2/10

3 6. Wederzijdse rechten en plichten. Dienstencentrum t Klavertje waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, van hun recht op vrijheid en privacy, hun veiligheid en hun gezondheid, voor zover de werking van de voorziening en de integriteit van de medegebruikers en personeel niet in gedrang komt en overeenkomstig hun fysieke en mentale mogelijkheden. Met het oog op een deskundige begeleiding is het nodig dat een aantal gegevens over de gebruiker verzameld wordt. Het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens is onderworpen aan de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens van 8 december Dienstencentrum t Klavertje staat borg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens over de gebruiker die nodig zijn voor de begeleiding van de betrokkene worden verzameld in een dossier en handelingsplan. Ze worden enkel gebruikt door de personeelsleden die deel uitmaken van het team van betrokkene. De gebruiker heeft het recht om deze gegevens in te zien en om zo nodig onjuiste gegevens te laten verbeteren of te verwijderen. Bij de handelingsplanning worden het dossier en het handelingsplan ter inzage en ter aanpassing aan de gebruiker gegeven. Inzage in deze gegevens kan aangevraagd worden bij de verantwoordelijke van de afdeling. De gebruiker verbindt zich ertoe wijzigingen in de persoonlijke gegevens, voor zover die van belang zijn in de werking, mee te delen. Tijdens het verblijf in dienstencentrum t Klavertje kunnen voor bepaalde publicaties of de website van het dienstencentrum of de vriendenkring foto s van gebruikers gebruikt worden. Indien de gebruiker dit niet wenst, moet hij hier schriftelijk bezwaar tegen neerleggen. In het andere geval gaat de gebruiker akkoord. De gebruiker enerzijds en de voorziening anderzijds verbinden er zich toe alle relevante medische informatie aan elkaar te bezorgen. De gebruiker behoudt zich het recht, conform de wet op de patiëntenrechten, een geneesheer te raadplegen naar eigen keuze. Hij kan hierbij ondersteund worden vanuit het dienstencentrum. Hij staat daarbij zelf in voor de kosten van het vervoer van en naar de consultatie- of behandelingsplaats, de onkosten van de consultatie of nabehandeling of verdere/bijkomende opvolging. Het dienstencentrum staat in voor de normale verzorging van de gebruiker, voor zover dit niet gaat om aandoeningen die volgens de arts van de gebruiker een opname in een ziekenhuis noodzakelijk maken. Dieetvoeding kan enkel worden voorzien op voorschrift van de arts. Voor de verpleegkundige zorg kan de gebruiker beroep doen op zelfstandig verpleegkundigen naar keuze. Slechts in hoogdringende gevallen kan het dienstencentrum eigenmachtig overgaan tot hospitalisatie en het laten verrichten van chirurgische ingrepen. Het dienstencentrum zal de familie of vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Is de gebruiker het niet eens met de ziekenhuiskeuze dan moet de gebruiker zelf instaan voor de eventuele overplaatsing. De verantwoordelijkheid valt hiervoor ten zijne laste. Rugklachten zijn in de verzorgingssector grote oorzaken van ziekteverlof van personeel. Daarom moedigt de voorziening het gebruik van tilhulpmiddelen aan. De begeleiders gebruiken deze waar nodig. Hiervoor wordt begrip gevraagd van de gebruiker. Het gebruik van tilhulpmiddelen is veilig. 3/10

4 De begeleider kan deze toestellen maar gebruiken na de nodige instructies hierover te hebben gehad. De tilhulpmiddelen worden jaarlijks gekeurd. Ook persoonlijke tilhulpmiddelen moeten technisch in orde zijn. Indien blijkt dat een bepaalde aanpassing of een bepaald hulpmiddel voor de gebruiker een verbetering zou zijn, wordt dit met hem besproken. Anderzijds is voorafgaand overleg over de aankoop van een hulpmiddel aangewezen. Bij afwezigheid wegens ziekte voor een periode langer dan twee weken of bij hospitalisatie wordt een attest van de behandelende arts gevraagd. Roken in de gebouwen is niet toegelaten, tenzij in de individuele studio s en zonder overlast voor anderen. De dagcentra van Dienstencentrum t Klavertje (Heuf, Botermijn, Werkmix) houden een jaarlijkse sluitingsperiode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 5. Bijkomende vergoedingen: Volgende zaken worden door de bewoner zelf bekostigd. - individueel verzorgingsmateriaal - alle paramedische (bijvoorbeeld kinesitherapie) en medische kosten (incl. remgelden) (enkel voor wonen) - huur studio/appartement - inrichting studio of appartement (meubilair, dekens...) - telefoon in de studio - internet in de studio - teledistributie in de studio - kleding Deze lijst kan in de loop van de tijd aangevuld of gewijzigd worden, in samenspraak met de gebruikers en hun wettelijke vertegenwoordigers. 6. Heroriëntering, ontslag, opzeggingstermijn en vergoeding 8.1. Tijdens de proefperiode Tijdens de proefperiode verbindt het Dienstencentrum t Klavertje zich ertoe slechts over te gaan tot beëindiging van de dienstverlening: - om redenen van overmacht, - wanneer de gebruiker niet blijkt te behoren tot de doelgroep, - wanneer de gebruiker niet voldoet aan de opnamevoorwaarden, - wanneer de gebruiker een valse verklaring aflegt - wanneer de gebruiker de verplichtingen in het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding of het charter niet naleeft. Beide partijen bepalen in onderling overleg de opzeggingstermijn. Bij gebrek aan een akkoord geldt een opzeggingstermijn van 30 dagen. De opzeggingstermijn mag de duur van de proefperiode niet overschrijden. Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst tijdens de proefperiode, zonder naleving van de opzeggingstermijn of zonder gegronde reden wat Dienstencentrum t Klavertje betreft, kan van de in gebreke zijnde partij de wettelijke verbrekingsvergoeding worden gevorderd. 4/10

5 Deze wettelijke verbrekingsvergoeding is vastgelegd. Voor verdere informatie kan men terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Na het verstrijken van de proefperiode Na het verstrijken van de proefperiode kan Dienstencentrum t Klavertje slechts overgaan tot beëindiging van de dienstverlening: - in geval van overmacht - wanneer de gebruiker niet meer voldoet aan de opnamevoorwaarden, wanneer de lichamelijke of mentale toestand van de gebruiker dermate gewijzigd is dat het dienstverleningsaanbod van het dienstencentrum niet meer beantwoordt aan de noden en zorgvragen van de gebruiker. - wanneer de gebruiker de verplichtingen opgenomen in het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding of het charter niet naleeft. - wanneer de gebruiker bedrieglijke gegevens verstrekt bij de verklaring op erewoord Bij eenzijdige beëindiging door Dienstencentrum t Klavertje wordt dit schriftelijk gemotiveerd. In het geval dat er betwisting is rond de beëindiging van de dienstverlening, kan de gebruiker deze binnen de dertig dagen voorleggen aan de klachtencommissie (zie verder bij de klachtenprocedure). Er moet vooraf geen schriftelijke klacht zijn ingediend. In dit geval wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. De klachtencommissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Zij deelt binnen de 30 kalenderdagen haar oordeel aangaande de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de voorziening. Het resultaat van de verzoeningspoging wordt opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst. Indien nodig wordt er gezocht naar samenwerking met andere voorzieningen. Bij beëindiging door het dienstencentrum verbindt de voorziening zich ertoe, indien gewenst, mee te werken bij het zoeken naar een aangepaste andere voorziening of opvang. Dienstencentrum t Klavertje kan echter geen alternatief garanderen. De gebruiker kan steeds overgaan tot beëindiging van de overeenkomst. Bij eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de gebruiker of Dienstencentrum t Klavertje dient steeds een opzeggingstermijn van 3 maanden te worden nageleefd, tenzij met wederzijds akkoord een andere termijn wordt afgesproken. Deze termijn wordt opgeschorst indien er een klacht loopt bij de klachtencommissie, voor de duur van de bemiddeling. Bij niet naleving van de opzeggingstermijn kan van de in gebreke zijnde partij de wettelijke verbrekingsvergoeding worden gevorderd. 9. Inspraak 9.1. Individuele inspraak De gebruiker heeft het recht tijdig, volledig en nauwkeurig geïnformeerd te worden omtrent alle aangelegenheden die betrokkene rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. Dit recht op informatie omvat ook alle informatie omtrent het dossier. Tussen Dienstencentrum t Klavertje en de gebruiker is er een voorafgaand overleg verplicht inzake: - wijzigingen aan het dienstverleningsaanbod en handelingsplan. - maatregelen die omwille van de evolutie van de lichamelijke of mentale toestand van de gebruiker dienen genomen te worden. Het initiatief voor dit overleg moet opgenomen worden door de partij die een wijziging of maatregel wil doorvoeren. Dit specifiek overleg is niet verplicht in geval van overmacht of hoogdringendheid. 5/10

6 Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen inzake individuele inspraak worden behandeld volgens de klachtenprocedure Collectieve inspraak: de gebruikersraad Overleg met de gebruikers. We maken een onderscheid tussen het overleg dat plaatsvindt in de Botermijn, in de Heuf, in de Werkmix en in Laekerveld. In de Botermijn is er een medewerkersoverleg. Elke gebruiker van de Botermijn kan deze vergadering bijwonen. Dit overleg wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. De medewerkers krijgen een voorstel tot agenda. Hierbij wordt ruimte voorzien voor inspraak van de medewerkers. Elke gebruiker krijgt het verslag. Binnen de Heuf is er een gastenvergadering. Elke gebruiker van de Heuf krijgt de kans om aan deze vergadering deel te nemen. De vergadering wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. Een voorstel voor de agenda van de vergadering wordt meegedeeld aan de gebruikers Tijdens de vergadering wordt er voldoende ruimte gelaten aan de gebruikers om hun inbreng te doen. Er wordt een verslag gemaakt en overhandigd aan elke gebruiker. Binnen de Werkmix is er een deelnemersvergadering. Om iedere deelnemer van de Werkmix de kans te geven hier aan deel te nemen, wordt deze vergadering telkens op een andere weekdag georganiseerd. De vergadering wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. Een voorstel voor de agenda van de vergadering wordt meegedeeld aan de gebruikers Tijdens de vergadering wordt er voldoende ruimte gelaten aan de deelnemers om hun inbreng te doen. Er wordt een verslag gemaakt en overhandigd aan elke gebruiker. Dit verslag wordt tevens bezorgd aan de voorzitters van de gebruikersraden van De Heuf, De Botermijn en de volwassenenwerking van Sint-Gerardus. In Beukenveld, Laekerveld 1 en in Laekerveld 2 wordt er een een bewonersoverleg georganiseerd, per afdeling. Elke gebruiker krijgt de kans om het bewonersoverleg bij te wonen. De vergadering wordt voorbereid en geleid door een personeelslid. Elke gebruiker kan een voorstel tot agenda inkijken. Hierbij wordt ruimte voorzien voor inspraak van de gebruiker. Er wordt steeds een rondvraag voorzien. Elke bewoner krijgt het verslag. Tijdens dit collectief overleg wordt de communicatie aangepast aan de mogelijkheden van de gebruikers. De mondigheid van de gebruiker wordt maximaal ondersteund en versterkt. er wordt een vaste structuur van vergaderen gehanteerd (zie structuur agenda) het tempo van vergaderen wordt lager gelegd er wordt eenvoudige taal gebruikt de vergaderingen worden voldoende kort gehouden de vergaderingen worden op een strikte manier geleid er is steeds een rondvraag voorzien het verslag wordt mondeling overlopen met de gebruiker die niet op de vergadering aanwezig was, voor diegenen die dat wensen. 6/10

7 Overleg met de gebruikers en hun familie/ Gebruikersraad Definitie De gebruikersraad is de raad van de gebruikers en/of de wettelijke vertegenwoordigers van de gebruikers, die instaat voor de collectieve inspraak. Verkiezingen De gebruikersraad telt minstens drie leden. De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter aan. De leden van de gebruikersraad worden uit en door de gebruikers en / of hun wettelijke vertegenwoordigers gekozen voor een termijn van vier jaar. Daarna kunnen zij weer herkozen worden. Indien de raad geen drie leden meer telt, moeten nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. Enkel wanneer er bij de gewone verkiezing, die om de vier jaar georganiseerd zal worden geen drie kandidaten verkozen worden, wordt twee jaar later een nieuwe verkiezing georganiseerd. Indien het aantal leden van de gebruikersraad kleiner is dan drie, is de raad niet meer rechtsgeldig samengesteld. Het mandaat van een lid vervalt: - bij het verstrijken van de termijn waarvoor hij/zij verkozen is, - indien de gebruiker het centrum verlaat, - bij ontslag van de gebruiker. In de laatste twee gevallen kan, op initiatief van de gebruikers en in overleg met Dienstencentrum t Klavertje een andere gebruiker en/of de wettelijke vertegenwoordiger worden verkozen die de resterende termijn van het vrijgekomen mandaat voleindigt. De verkiezingen worden georganiseerd door Dienstencentrum t Klavertje in samenwerking met de gebruikersraad. Elke stemgerechtigde moet verwittigd worden en moet in de mogelijkheid zijn om zich kandidaat te stellen. Rechten en plichten Tussen Dienstencentrum t Klavertje en de gebruikersraad is voorafgaand overleg verplicht i.v.m. wijzigingen aan het charter, in de algemene woon- en leefsituatie en in het concept van het dienstencentrum. Ook informatie over de jaarrekeningen moeten aan de gebruikersraad doorgegeven worden. Beide partijen, Dienstencentrum t Klavertje en de gebruikersraad, mogen advies inwinnen en uitbrengen inzake de verhouding tussen beiden. Dienstencentrum t Klavertje is verplicht de standpunten die de gebruikersraad wil meedelen te aanhoren en hierop een antwoord te formuleren. De gebruikersraad heeft hoorrecht. De voorziening heeft antwoordplicht. Indien deze bepalingen niet nageleefd worden, kan men rechtstreeks schriftelijk een klacht indienen bij de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap Voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel tel. 02/ , of de nodige maatregelen neemt om de reglementering te doen naleven. Dagcentrum de De Botermijn, dagcentrum De Heuf, Beukenveld en Laekerveld organiseren elk een gebruikersraad. Aan elke gebruiker en naaste familie wordt vooraf een uitnodiging overhandigd met vermelding van een voorstel van agendapunten. Bij het opstellen van dit voorstel wordt er vooraf aan de voorzitter de vraag naar mogelijke agendapunten gesteld. Er wordt gewerkt met een vaste agendastructuur, met ruimte voor bijkomende agendapunten. De vergadering wordt voorbereid en geleid door de verantwoordelijke en de voorzitter. Er wordt steeds een rondvraag voorzien. De verantwoordelijke maakt het verslag en bezorgt het aan elke gebruiker en de naaste familie. Tijdens de laatste vergadering wordt er samen met de gebruikers en de naaste familie een jaarplanning opgesteld voor het volgende jaar. 7/10

8 Van elke gebruikersraad wordt de voorzitter uitgenodigd om de gebruikers en familie te vertegenwoordigen in de Raad van Toezicht. Mededelingen van de gebruikersraad zijn een vast item op de agenda van de Raad van Toezicht. In het Huishoudelijk Reglement Collectief Overleg Botermijn, de Heuf en Laekerveld zijn de afspraken betreffende het collectief overleg vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement Collectief Overleg kan om de vier jaar worden herzien, gelijklopend aan de verkiezingen van de gebruikersraad. 10. Klachtenprocedure Binnen de interne klachtenprocedure van Dienstencentrum t Klavertje onderscheiden we achtereenvolgens een mondelinge klacht, een schriftelijke klacht en een klacht bij de klachtencommissie. Gebruikers en familieleden kunnen ten allen tijde een ongenoegen ter sprake brengen, omtrent de ondersteuning, maaltijden, facturatie, vervoer, Ieder personeelslid staat hiervoor open. Er wordt dadelijk gezocht naar een oplossing, of het ongenoegen wordt ter sprake gebracht op de eerstvolgende teamvergadering. Het voorstel tot oplossing wordt teruggekoppeld aan de persoon die de klacht heeft ingediend. We spreken van een mondelinge klacht wanneer een ongenoegen gericht wordt aan een andere persoon dan de directe begeleiders (bv. maatschappelijk assistent, zorgconsulente, directie, Raad van Toezicht,.) of wanneer een uiting van ongenoegen minstens drie maal besproken wordt op een teamoverleg. Een gebruiker die gewoon zegt dat hij een klacht heeft, wordt ook behandeld als een mondelinge klacht. Een uiting van ongenoegen via wordt beschouwd als een mondelinge klacht. Enkel wanneer in de uitdrukkelijk vermeld staat dat het gaat om een schriftelijke klacht, zal die zo worden behandeld. Een schriftelijke klacht is een uiting van een fundamenteel bezwaar bij de werking. Deze klacht kent een officieel verloop en moet steeds per brief gebeuren (of in een echt als schriftelijke klacht omschreven). De volgende stap is een klacht bij de klachtencommissie (altijd schriftelijk), die oordeelt over de gegrondheid van de klacht. Het is de taak van degene aan wie de uiting van ongenoegen gericht is, om deze bespreekbaar te stellen binnen het begeleidend team. Er wordt actief gezocht naar een oplossing. Mondelinge klachten worden geregistreerd op een formulier, volgens een vaste structuur (zie formulier mondelinge klacht ). De klachtenformulieren worden bijgehouden door de verantwoordelijke van de afdeling. De termijn voor het afhandelen van een mondelinge klacht bedraagt maximaal 30 kalenderdagen. In die tijd zal er gezocht worden naar een oplossing en zal de indiener ook een antwoord op zijn klacht krijgen. De wijze van afhandelen van de klacht wordt aangepast aan de noden en mogelijkheden van de gebruikers en houdt rekening met de ervaringen en inzichten van de gebruikers. De gebruiker kan ook steeds een schriftelijke klacht indienen. De klacht wordt schriftelijk neergelegd bij de directie en genoteerd in het klachtenregister. De klacht kan door de indiener steeds worden ingetrokken. Er volgt een onderzoek en er wordt een schriftelijk antwoord gegeven aan de indiener van de klacht binnen de 30 kalenderdagen. (zie Charter Collectieve Rechten en Plichten ). 8/10

9 Indien de indiener niet tevreden is over het antwoord, dan kan hij schriftelijk klacht neerleggen voor de klachtencommissie. In dit schrijven moet hij argumenteren waarom hij het voorstel van oplossing niet kan aanvaarden. De indiener kan zich laten bijstaan door een derde. De klachtencommissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te verzoenen. Zij deelt binnen de 30 kalenderdagen haar oordeel aangaande de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de voorziening (zie Charter Collectieve Rechten en Plichten ). Het is niet de taak van de klachtencommissie een oplossing te bieden, maar wel te oordelen over de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, moet de voorziening binnen de dertig kalenderdagen na de mededeling van het oordeel van de klachtencommissie aan de indiener schriftelijk meedelen welk gevolg hieraan gegeven wordt. Samenstelling klachtencommissie en contactgegevens: Paul Caes: of Willy Thoelen: of René Roex: of In het geval van betwisting bij beëindiging van de ondersteuning wordt er rechtstreeks klacht ingediend bij de klachtencommissie. In dat geval wordt deze uitgebreid met een Onafhankelijke derde Diana Evers of Na het afhandelen van de - mondelinge of schriftelijke - klacht wordt er een analyse gemaakt van de klacht. Gaat het over iets fundamenteels? Geeft deze klacht aanleiding tot het nemen van preventieve en corrigerende maatregelen? Deze analyse wordt meegenomen in de zelfevaluatie en vormt de basis voor het nemen van preventieve en corrigerende maatregelen. Jaarlijks (zie Huishoudelijk Reglement Collectief Overleg ) wordt een algemeen overzicht gegeven van de mondelinge en schriftelijke klachten van het voorbije jaar, op de gebruikersraden. 11. De plaats en de wijze waarop het kwaliteitshandboek ingezien kan worden. Het kwaliteitshandboek, charter collectieve rechten en plichten en protocol van verblijf, behandeling en begeleiding zijn steeds op computer ter beschikking op alle locaties van Dienstencentrum t Klavertje. Op eenvoudig verzoek aan een directielid heeft iedereen toegang tot dit document of kan er een geprinte versie van afgedrukt worden. Op de website is het kwaliteitshandboek permanent ter inzage. 12. Overzicht van de verschillende verzekeringen. - autoverzekering voor de bussen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand - brandverzekering gebouwen - arbeidsongevallenverzekering personeel en vrijwilligers - burgerlijke aansprakelijkheid vzw Stijn: voor de gebruikers, personeelsleden en vrijwilligers - objectieve aansprakelijkheid Personen die een elektronische rolwagen of scooter gebruiken zijn verplicht een aparte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 13. Wijzigingen aan het charter collectieve rechten en plichten 9/10

10 Voorstel tot wijzigingen aan het charter kunnen zowel door gebruikers als door het dienstencentrum t Klavertje aangebracht worden. Dit kan door een schriftelijke vraag aan een directielid of op de gebruikersraad. Wijzigingen worden besproken en dienen goedgekeurd te worden op zowel de Raad van toezicht als op de gebruikersraad. Het meest recente charter collectieve rechten en plichten is steeds terug te vinden op de website van vzw Stijn (www.stijn.be ), dienstencentrum t Klavertje Opgemaakt te.op in 2 exemplaren. Voor akkoord. Voor akkoord. René Roex, Directeur. De gebruiker of zijn wettelijke Vertegenwoordiger. 10/10

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL TEHUIS WERKENDEN, TEHUIS NIET-WERKENDEN Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen:

Nadere informatie

Mobiel en ambulante woonbegeleiding

Mobiel en ambulante woonbegeleiding V.Z.W.OIKONDE BRUGGE heeft zijn maatschappelijk zetel te 8000 Brugge, Langestraat 72. Deze vzw werd bij beheersovereenkomst met het VAPH erkend dd. 01/01/2015 voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker

Aansturend team: de huiscoördinator, de orthoagoog en de maatschappelijk werker Versie k 1/6 Beoordeeld : C. Windels Paraaf : Goedgekeurd : R. Vanhoorne Paraaf : Geldig vanaf : 21 maart 17 DOEL De voorziening garandeert medezeggingschap aan de cliënten en de bewindvoerders en wilt

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL LOGEREN EN KORTOPVANG Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck, directeur,

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING TEHUIS NIET-WERKENDEN Dit protocol van dienstverlening wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Tehuis voor Niet-Werkenden van het Centrum voor Motorisch Gehandicapten v.z.w.

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum

Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling en begeleiding dagcentrum Deze overeenkomst wordt gesloten

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN DE WITTE MOL I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel I.1. Dit charter regelt, in aanvulling op het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding de inwendige orde voor

Nadere informatie

INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD

INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD Interne afsprakennota GAW Het Molenhof bijlage 2 INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD 1. Waarom gebruikersraad Op initiatief van de V.Z.W. werd er binnen het Molenhof een gebruikersraad opgericht.

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf

Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf Reglement van orde De Vrije Vlinder: tehuis voor kort verblijf 1. Even voorstellen De Vrije Vlinder, tehuis voor kort verblijf, is gevestigd in de Papestraat 28 te 2930 Brasschaat. Dit tehuis wordt bestuurd

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK

Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK Charter collectieve rechten en plichten Nursingtehuis: HOME DIEPENBROEK Van toepassing vanaf 1 september 2011 Goedgekeurd op gebruikersraad van 20 juni 2011 0 Inhoudstabel Charter collectieve rechten en

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

Charter rechten en plichten

Charter rechten en plichten Charter rechten en plichten Erkenning VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen De Luifel VZW, is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) voor de zorgvorm Begeleid Wonen erkend. 1 Datum

Nadere informatie

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0

Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Model van Individuele Dienstverleningsovereenkomst tussen Budgethouder en vergunde Zorgaanbieder VAPH versie 1.0 Modelovereenkomst PVF v1.0 1 TUSSEN: EN: 1. [VOORNAAM EN NAAM].. Hierna de Zorgnemer genoemd

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1. Identificatie organiseert zorg en bijstand aan personen met (een vermoeden van) een beperking en heeft z n maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Kartuizersstraat 51, waarvan de statuten verschenen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING. Hier vertegenwoordigt door En te bereiken op het telefoonnummer BEGELEIDINGSOVEREENKOMST AMBULANTE BEGELEIDING Tussen het Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo gelegen te 1674 Bellingen, Kareelstraat 2, dat beheerd wordt door de V.Z.W. Provincialaat der Broeders van

Nadere informatie

Charter Collectieve rechten en plichten

Charter Collectieve rechten en plichten Charter Collectieve rechten en plichten INHOUDSTAFEL Identificatie... 4 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie... 4 Overzicht van het aanbod van t Spoor... 5 Opnamevoorwaarden... 6 Inhoudelijke

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN

KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten. Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN KHB Kwaliteitssysteem Charter collectieve rechten en plichten Thuisbegeleiding KIDS 1 ALGEMEEN Het charter collectieve rechten en plichten (hierna charter genoemd) werd opgemaakt door vzw KIDS conform

Nadere informatie

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.org Site www.debeweging.be

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Vrij Orthopedagogisch Centrum DE ROZENKRANS vzw Albert I-laan 54 8670 OOSTDUINKERKE Tel.: 058 / 52.12.52 Fax : 058 / 52.27.91 E-mail : info@vocderozenkrans.be PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DAGCENTRUM I. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Artikel I.1. Tussen de ondergetekenden, Enerzijds de vzw Zonnestraal, afdeling dagcentrum, Kroonstraat 44 te 1750 Lennik, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dienst Ambulante Begeleiding en Limburgse Stichting Autisme maken uit van vzw Stijn. Erkend en gesubsidieerd

Dienst Ambulante Begeleiding en Limburgse Stichting Autisme maken uit van vzw Stijn. Erkend en gesubsidieerd 1 Dienst Ambulante Begeleiding Limburgse Stichting Autisme Donkweg 49 3520 ZONHOVEN Tel. : 011/55 99 60 Fax. : 011/55 99 69 E-mail: dab@wegwijs.stijn.be, LSA@wegwijs.stijn.be Website: www.stijn.be Charter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Doel Deze procedure beschrijft hoe de individuele zorgvraag van elke gebruiker door de pedagogisch medewerkers wordt opgenomen en hoe deze finaal vorm krijgt in een individuele dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

Reglement van orde De Vrije Vlinder: thuis voor personen met een handicap

Reglement van orde De Vrije Vlinder: thuis voor personen met een handicap 1. Even voorstellen Reglement van orde De Vrije Vlinder: thuis voor personen met een handicap De Vrije Vlinder, tehuis niet werkenden, is gevestigd in de Papestraat 28 te 2930 Brasschaat. Dit tehuis wordt

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL:

SAMENWERKINGSPROTOCOL: 1 SAMENWERKINGSPROTOCOL AZ VESALIUS THUISZORG Inleiding Om tot een goede samenwerking te komen tussen AZ Vesalius en thuiszorg, daar waar het gaat om een zwaar zorgbehoevende patiënt die in de thuiszorg

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Reglement klachtenprocedure

Reglement klachtenprocedure Reglement klachtenprocedure 1.1 Organisatie: een aangesloten rechtspersoon of natuurlijk persoon die in organisatorisch verband bemiddeld tussen ouders die opvang voor hun kind zoeken en ouders die kinderen

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave 1 Voorbeeld Procedure Klachtenregeling...1 1.1 Begripsbepalingen...1 1.2 Verantwoordelijkheid bestuur...1 1.3 Klachtencommissie...1 1.4 Compliance

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem Woonzorgcentrum Hingeheem Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gasthuisstraat 2 1730 Asse Tel. 02/452.65.05 Fax. 02/454.83.88 Erkenningsnummer ROB CE 521 Erkenningsnummer RVT VZB 378 Opnamereglement

Nadere informatie