DE MENS IS ZIJN EIGEN GESCHIEDENIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MENS IS ZIJN EIGEN GESCHIEDENIS"

Transcriptie

1 DE MENS IS ZIJN EIGEN GESCHIEDENIS Lezing door Robert A. Pullen Als we over het begrip evolutie spreken, dan denken we onwillekeurig aan Charles Darwin, de man die de zogenaamde evolutie theorie heeft ontworpen en waarop veel hedendaagse wetenschappelijke standpunten nog steeds zijn gebaseerd als het gaat om de ontwikkeling van de mens te verklaren en de vraag, of wij van de apen afstammen of niet. Het denkbeeld dat de mens zich heeft ontwikkeld vanuit een cel, opklimmend langs een rechte lijn naar steeds gecompliceerdere vormen van organisch leven, gedreven door een chemisch proces in de natuur van een toevallig samentreffen van atomen, om tenslotte uit te komen bij zijn stamvader de aap, is in grote lijnen de blauwdruk van waaruit men het gehele principe van de evolutie beschouwt. In onze vertechnologiseerde wereld worden grote vorderingen gemaakt als het gaat om de materie tot aan de uiterste grenzen van haar gecompliceerde samenstelling en werking te analyseren, en deze (nieuwe) kennis met behulp van uiterst geavanceerde technieken toe te passen op tal van wetenschappelijke terreinen, zoals o.a. de biotechnologie en het gehele veld van het DNA onderzoek. De mens is al zover gekomen, dat hij ontwikkelingsvormen in hun samenstelling kan veranderen door in de DNA structuur te knippen, er een gen uit te halen of in te brengen, waardoor bepaalde zaken zich wel of niet in een uiteindelijke vorm zullen uitdrukken. De ontwikkeling van vele takken van wetenschap in de afgelopen eeuw heeft via een kromme weg tot een kennis geleid, die vanuit een spiritueel standpunt gezien allesbehalve wenselijk is. Deze kromme weg staat nauw in verband met de evolutie theorie van Darwin enerzijds, en de schepping der natuur (en derhalve de mens) door God, gezien vanuit een antropomorfische godsbeschouwing, anderzijds. De ontwikkeling van de wetenschap in de afgelopen eeuw is knel komen te zitten tussen deze twee ogenschijnlijk onverzoenbare uitgangspunten. De evolutietheorie van Darwin wordt nog steeds door gelovigen met een antropomorfische godsbeschouwing afgewezen als zijnde een duivelse theorie, omdat God geen plaats daarin heeft en de mens wordt gedegradeerd tot een zichzelf ontwikkelend brok materie, een zielloos samenstel van atomen, dat toevallig is ontstaan en derhalve niet door God is geschapen. De materialistische wetenschappers daarentegen beweren, dat dat wat niet gemeten en onder elektronenmicroscoop gelegd kan worden of anderzijds kan worden waargenomen, eenvoudigweg niet bestaat. Derhalve is er geen enkel bewijs dat de natuur en dus de mens door God is geschapen, omdat God zelf niet bewezen kan worden en dus als een onwetenschappelijke subjectiviteit van de hand wordt gewezen. En alle geestelijke ervaringen van mensen en hun projectie van een God en een Verlosser, zijn eenvoudig de producten van hun breinverstand dat zetelt in de hersenen. Anders gezegd: zij die in God en Zijn schepping geloven, zijn niet in staat hun eigen geloof wetenschappelijk te onderbouwen, terwijl het kamp van de materialistische wetenschappers niet in staat is het spirituele element achter alle verschijningsvormen te her kennen, te er kennen en derhalve niet toe kan toekennen. Tussen een niet wetenschappelijke godsdienst en een niet religieuze wetenschap komen veel godsdienstaanhangers en wetenschappers volledig knel te zitten. Beide zijn echter in het bezit van éénderde van de waarheid, terwijl het verzoenende deel, het filosofische element van de Oude Wijsheid, hen tot elkaar kan brengen en hun respectievelijke uitgangspunten om kan smeden in een wetenschappelijke religie en een religieuze wetenschap. Want filosofie, wetenschap en religie vormen de drie aangezichten van wat wij de Waarheid zouden kunnen noemen. Zonder één van deze drie aspecten is het geheel niet compleet.

2 Het lijkt erop dat hier een zwart wit beeld wordt geschetst van hoe wetenschap en godsdienst zich heden ten dage tot elkaar verhouden. Ogenschijnlijk lijken de klassieke tegenstellingen tegenwoordig minder tegengesteld aan elkaar, daar de wetenschap stukje bij beetje begint te erkennen dat alles is opgebouwd uit energie, die zich omzet in oneindige combinaties van structuren en vormen. En als mensen deze energie God willen noemen, hebben sommige wetenschappers daar geen enkele moeite mee. Anderzijds hebben veel gelovigen het zo druk met hun materiële beslommeringen, dat God geen item van discussie meer is en veel van de nieuwste zogenaamde wetenschappelijke ontdekkingen en hypothesen door hen als zoete koek worden geslikt. Maar hiermee is nog niet verklaard wie de mens is, waar hij vandaan komt en wat zijn toekomstige bestemming is. Velen zijn helaas nog even dogmatisch in hun levensbeschouwing, of deze nu godsdienstig of wetenschappelijk is, als honderd jaar geleden. De moderne wetenschap met haar verbluffende technologische kennis heeft de basis van deze dogma s onaangetast gelaten, ook al heeft het uiterlijk beeld er soms alle schijn van dat dit niet zo is, een aantal verlichte denkers zoals een Fritjof Capra daargelaten. Zoals zojuist al werd gezegd, is er nog een derde element tussen een godsdienstige (of eigenlijk religieuze) en een wetenschappelijke levensbeschouwing, namelijk het element van de filosofie, van de rede, van de liefde tot wijsheid, het beredeneren van een oorzaak tot en met zijn gevolg. En met name vanuit de filosofie van de Oude Wijsheid want vanuit die traditie wil ik vanochtend met u praten zal ik trachten met u wat dieper door te dringen tot wat de mens is, zijn afkomst en zijn toekomst in relatie tot het begrip evolutie. Eén uitgangspunt staat centraal bij de beschouwing van het begrip evolutie vanuit het standpunt van de Oude Wijsheid, en dat is dat de mens in essentie een Goddelijk Wezen is, een Goddelijke Vonk van de Onkenbare Goddelijke VLAM, waaruit ALLES is voortgekomen en waarnaar alles zal terugkeren. Derhalve zegt de Oude Wijsheid dat het het doel van de mens op aarde is om te evolueren van een onbewust naar een bewust Goddelijk Wezen, en dat het Denkvermogen in dat proces een bemiddelende rol speelt. Dit hele proces tekent zich af tegen de achtergrond van een tweeledige ontwikkeling, namelijk in de eerst helft van de ontwikkelingsfase van de mens de involutie van zijn geestelijke aspect en de evolutie van zijn materiële aspect of latere voertuigen, en in de tweede fase de evolutie van zijn geestelijk aspect en de involutie van zijn stoffelijke aspect of aspecten. Dit hele proces neemt, schrikt u niet, jaar in beslag. Maar met enige geruststelling: volgens de Oude Wijsheid zijn wij de helft van deze periode al gepasseerd! Een andere sleutel tot het begrijpen van de ware evolutionaire gang van de mens zijn de begrippen reïncarnatie/wederbelichaming en karma. Zonder karma en wederbelichaming is evolutie niet mogelijk. Kort gezegd is de mens ieder moment van zijn leven de uiteindelijke optelsom van al de ontwikkelingen die daaraan vooraf zijn gegaan, oftewel het karmische resultaat van alle voorafgaande momenten. Door zijn vrije wil en zijn denkvermogen heeft de mens zijn lot (of karma) in eigen handen. Door te handelen op grond van zijn motieven bepaalt hij tenslotte zijn eigen lot en het verloop van zijn evolutieproces! Het is nu juist de aard van het motief dat de kleur geeft aan zijn karma, want, eenvoudig gezegd: wie goed doet, goed ontmoet; wie slecht doet, slecht ontmoet. Door middel van het zelf opgebouwde karma gaat men van leven tot leven, of beter gezegd van incarnatie tot incarnatie *, totdat men door schade en schande en inzicht in de aard der dingen zover is gekomen in zijn evolutiegang, dat wederbelichaming niet meer noodzakelijk is en de mens meer verheven gebieden of sferen van bestaan binnentreedt om tenslotte het Boeddhaschap of Christusbewustzijn te ontwikkelen en derhalve een bewuste Vertegenwoordiger wordt van het immer stralend Goddelijk Licht.

3 Een derde en zeer belangrijke sleutel is de wetenschap, dat de mens een zevenvoudig samengesteld wezen is, dat ruwweg is opgebouwd uit een geestelijk en stoffelijk deel met daartussen in een verbindende schakel: zijn Manas of Denkvermogen. Het is met name het Denkvermogen (niet te verwarren met het breinverstand) dat hem maakt tot wat hij is en hem bijvoorbeeld onderscheidt van de dieren. Het is de brug tussen het Goddelijke en het dierlijke. En het is dit Denkvermogen in het bijzonder en evolutie vanuit een spiritueel standpunt gezien in het algemeen, die een verklaring bieden voor het feit, dat de ontbrekende schakel tussen mens en aap tot nu toe nooit is gevonden en nooit zal worden gevonden langs de huidige lijnen van wetenschappelijk onderzoek. Want de mens stamt niet af van de apen, maar stamt af van zichzelf. In een vorige evolutieperiode, die vooraf ging aan de huidige, in een andere planetaire cyclus, was dat wat nu mens is een dier en klom tijdens die cyclus op tot aan de rand van het geschikt worden voor het mens zijn. Na het einde van die levenscyclus als dier en na een enorme kosmische rustperiode, kwamen de levensstromen van deze vorige cyclus die toen dier waren op deze planetaire cyclus aan om hier hun mens zijn te gaan ontwikkelen. Vele miljoenen jaren deden deze geestelijke wezens erover om in te dalen in de stof om uiteindelijk, geholpen door de Mânasaputra s, een schare van Goddelijke Wezens die een bepaalde taak hebben in de Natuur om in de beginnende mensheid het Denkvermogen te ontsteken, hun evolutie als beginnende mensen te vervolgen. De dieren in onze huidige planetaire levenscyclus waren in de vorige planten, en gingen in de huidige over in het dierenrijk. En deze brachten en dit is zeer belangrijk o.a. aapachtige soorten voort! Aangezien de eerste verstandsloze mensen, dus voordat het Denkvermogen in hen werd ontstoken, in hun fysieke manifestatie veel gelijkenis vertoonden met sommige aapachtige dieren uit het dierenrijk, was er uiterlijk (in grote lijnen) niet veel verschil. Dit had dan ook tot gevolg dat deze embryo mensen gingen paren met hun min of meer uiterlijke soortgenoten uit het dierenrijk, waardoor een ras van bastaards ontstond. Met het voortschrijden van de diverse evolutielijnen in de verschillende rijken der Natuur, tekende zich echter steeds duidelijker het verschil af tussen met name de steeds meer mens wordende embryo mensen en de op hen lijkende mensachtige/aapachtige wezens van het bastaardras dat zij hadden voortgebracht. Tenslotte voltrok het proces van evolutie zich zodanig, dat het verschil tussen mens en dier zó groot werd, dat de grens werd bereikt waar het voortbrengen van kroost door paring tussen de mens en de nazaten van het mens/aap bastaardras niet meer mogelijk zou zijn. Inmiddels had de evolutie van de mens een punt bereikt, waar hij volledig verantwoordelijk kon worden gesteld voor al zijn daden, daar het Denkvermogen en daarmee zijn zelfbewustzijn volledig waren ontwikkeld. Op de grens echter dat de deur tussen het dieren en mensenrijk volledig zou worden afgesloten door de wetten van de evolutie, herhaalden sommige mensen de paringsdaad van hun vroege voorouders met het bastaardras, maar nu met een volledig ontwikkeld denkvermogen en derhalve volledig verantwoordelijk voor hun daad. Deze daad werd beschouwd als een grote zonde, omdat de evolutie van het kroost dat eruit voortkwam, enorme vertragingen opliep. De nakomelingen uit die vereniging treffen we heden ten dage op aarde nog aan in hun nageslacht: de antropoïde apen. In feite zijn dit menselijke zielen gevangen in een dierenlichaam. Zij vormen de allerlaatste achterhoede van de verschillende mensentypes in bewustzijn op aarde, veroorzaakt door de daden van hun vroegere voorouders. Langzaam zo is de wet in de Natuur zullen deze nazaten uitsterven en dan in bepaalde mensenrassen op deze aarde incarneren, die lager op de evolutieladder qua bewustzijn staan dan andere rassen. **

4 Laten wij nu eens ingaan op een aantal meer technische en wetenschappelijke details met betrekking tot de evolutie van de mens op aarde en het patroon van de grote lijnen even verlaten. Zoals daarstraks al werd gezegd, stamt volgens de Oude Wijsheid de mens niet af van de apen. De Oude Wijsheid voegt daar zelfs aan toe dat de aap in feite afstamt van de mens, en niet alleen de aap, maar alle zoogdieren. Nu zult u misschien denken dat er een fantast hier voor u staat die sprookjes staat te vertellen, niettemin is het een occult feit in de Oude Wijsheid, en wordt deze ontwikkeling ook volledig verklaard. De evolutionisten hebben in hun eindeloze rij van hypothesen, vermeende feiten en onderzoekingen altijd één aspect buiten beschouwing gelaten, namelijk de erkenning en het uitgangspunt, dat de mens niet zijn lichaam is, maar een centrum van bewustzijn, een goddelijk geestelijk wezen, dat zich door middel van het proces van zelfwording o.a. uitdrukt in een voertuig zoals het menselijk lichaam. Met andere woorden: het lichaam is een gevolg van de daarop werkende krachten van de Geest, en niet een op zichzelf staand, blind en doelloos samenstel van elkaar toevallig treffende atomen en een al even toevallig chemisch proces in de Natuur. Het is vanuit die materialistische gedachtengang, dat het ware proces van de evolutie van de mens en de hem omringende Natuur nooit goed in beeld is gebracht. De Oude Wijsheid zegt ons, dat in een zeer ver verleden, toen vele scharen van uiterst etherische wezens neerdaalden in gebieden van meer dichte materie, er processen van ontwikkeling en voortplanting ontstonden, die haast ongelooflijk klinken vanuit onze huidige perceptie van de ontwikkeling van de mensheid. Eén van die processen was dat de toen indalende wezens in deze meer dichte materie die voorbestemd waren om later mensen te worden, de stamboom vormden voor de ontwikkeling van alle zoogdieren. Door middel van knopvorming, het afscheiden van knoppen zoals het afwerpen van zaden bij bomen en planten, lieten zij delen van zichzelf vallen waaruit zich, gehoorzamend aan de wet van Swabhâva of zelfwording, wezens ontwikkelden langs een eigen evolutielijn. Langs deze vele lijnen ontstonden de vele klassen van zoogdieren, zich specifiek ontwikkelend krachtens hun eigen ingeboren zelfwording. En zelfs de ongewervelde dieren, alsmede de vissen, vogels, reptielen etc. zijn in feite uit de menselijke stam voortgekomen, zij het in nog verder in de tijd terug gelegen tijdperken, waar de evolutionisten absoluut geen idee van hebben. U moet echter wel bedenken, dat als er vanuit de Oude Wijsheid wordt gesproken over de Menselijke Stam in de Natuur, daarmee niet de huidige mens wordt bedoeld. De Menselijke Stam had onheuglijke tijdperken geleden zo n ander uiterlijk, dat dit op geen enkele wijze valt te vergelijken met wat wij thans kennen als mens en dier. Eveneens was de samenstelling en dichtheid van de atomaire structuur van de aarde van dien aard, dat dit vanuit ons huidige uiterlijk waarnemen geheel onherkenbaar zou zijn. Kort samengevat zegt de Oude Wijsheid dat de Menselijke Stam de bron vormt waaruit alles wat loopt, kruipt en vliegt zich tenslotte heeft ontwikkeld. Niet zoals de Darwinisten zeggen langs een rechte lijn omhoog vanuit celstructuren naar steeds gecompliceerdere vormen en soorten, vandaar naar de voorloper van de apen, dan de apen zelf en tenslotte de zogenaamde top van de evolutie: de mens. Dit is niet de leer van de Oude Wijsheid. Een uitgebreide studie en vergelijking van de standpunten van de Oude Wijsheid en de Darwinistische evolutieleer zal aantonen, dat de evolutie een uitgebreider verhaal is dan tot nu toe werd verondersteld. Doch ten opzichte van de idee, dat mens en dier zijn geschapen door een buitenkosmische god, staan de evolutionisten dichter bij de waarheid dan de godsdienstaanhangers. Anderzijds staan met name de aanhangers van de christelijke godsdienst weer dichter bij de waarheid dan de evolutionisten als het gaat om het scheppingsverhaal van Adam en Eva indien dit esoterisch wordt geïnterpreteerd. Want

5 Genesis geeft ons een beeld van de enorme wordingsprocessen in den beginne, toen God de hemel en aarde schiep in zeven dagen en nachten Een geheel ander aspect van de menselijke evolutie is bijvoorbeeld het begrip erfelijkheid. De Darwinistische evolutieleer zegt ons tevens dat eigenschappen van de ene soort op de andere worden overgedragen, of van het ene op het andere geslacht en van vader/moeder op zoon/dochter. Dit is volgens de Oude Wijsheid juist en niet juist. Het is juist in die zin dat bepaalde rassen, geslachten en families karakteristieken en eigenschappen vertonen waarin nieuwe generaties zich voortzetten, omdat deze situaties karmische eigenschappen vertonen, waartoe een incarnerende ziel aangetrokken wordt op basis van karmische affiniteit. Maar het is onjuist om te zeggen dat los van deze karmische affiniteit eigenschappen worden overgedragen vanuit de DNA structuur op het nageslacht, puur verklaard vanuit een biologisch proces zonder een oorzaak die daaraan vooraf gaat vanuit de primaire of oorzakelijke gebieden. Als een kind bijvoorbeeld wordt geboren in een gezin en kenmerken vertoont van een bepaald ziektebeeld, dat ook bij een vader of een moeder aanwezig is, dan erft het kind deze genen met die eigenschappen omdat zij noodzakelijk zijn voor de incarnerende ziel die in het nieuwe aardse bestaan bepaalde ervaringen moet doormaken. Daarom worden de stoffelijke en genetische structuur gevonden bij dat ouderpaar, waar deze incarnerende ziel een karmische affiniteit mee heeft en verschaffen zij hem en zichzelf die omstandigheden, waardoor zowel de vader, de moeder als hun aanstaande kind(eren) gezamenlijk een aantal zaken moeten uitwerken en kunnen ontplooien, waardoor zij kunnen groeien in hun bewustzijn. In die zin erft de incarnerende ziel dus de stoffelijke eigenschappen van zijn vader en moeder hier op aarde. Maar anders gezegd erft hij in feite zichzelf, en leveren zijn ouders hem de omstandigheden waarin hij dit zelf geërfde moet ondergaan omdat dit zijn karma is en het karma van zijn ouders, want dit is wederkerig. Evenzo is het met het karakter. Men erft nooit een karakter van een ouder of gedeeltelijk van beide ouders, maar men erft zijn eigen karakter. De psychologische karakteristiek van de ouders bij wie men incarneert verschaft de basis en de omstandigheden, waarin het eigen karakter het beste voor die incarnatie tot uiting komt, omdat hij door middel van psycho magnetische aantrekking, evenals zijn stoffelijke omstandigheden, met deze ouders is verbonden. Dat ouders en kinderen overeenkomstige karakters vertonen heeft te maken met het feit, dat hun aard in elkaars verlengde ligt, daar dit door karmische affiniteit wordt bepaald. Aan de buitenkant lijkt het er dan op dat hij of zij het karakter heeft van vader of moeder en dat van hen heeft geërfd, maar in werkelijkheid ligt de zaak anders. Om een goed beeld te krijgen van wat evolutie volgens de traditie van de Oude Wijsheid inhoudt, dient ook iets gezegd te worden over het doel en de oorzaak van het feit, dat evolutie en involutie samen een in de gehele Natuur cyclisch karakter vertonen. Daarvan kan worden gezegd, dat zij de instrumenten zijn van enorme kosmische wordingsprocessen. En dit laatste is heel belangrijk, want niets in de Natuur wordt geschapen, maar alles wordt. Vanuit het Onkenbare, het Alomtegenwoordig, Eeuwige BEGINSEL, treedt de cyclische aandrang op tot manifestatie op oneindige niveaus van wordend bewustzijn, van atoom tot melkwegstelsel. Dan stromen ontelbare Monaden 1 van allerlei niveaus uit het Onkenbare en vangen hun pelgrimstocht aan door de vele gebieden (of beter gezegd toestanden) van materie binnen te gaan, van uiterst etherisch tot zeer grof en andersom, om uiteindelijk, na ontelbare miljoenen jaren, terug te keren naar het Huis van de Vader, geworden tot een Stralend Licht van Goddelijk Zelfbewustzijn. Een deel van dit kosmische proces had zijn aanvang zo n jaar gelegen met de geboorte van onze planeetketen 2, bestaande uit zeven toestanden of bollen van bewustzijn, waarvan onze aarde er één is. Na iedere Ronde 3 van evolutie en involutie over deze bollen van bewust

6 zijn treedt er een rustperiode op, om vervolgens weer aan te vangen met een nieuwe Ronde over de planeetketen van zich ontwikkelend bewustzijn, en zo zeven maal. Tijdens deze Ronden komen de verschillende rijken en klassen van wezens tot ontwikkeling, zoals de mens, de dieren, de planten, de mineralen en de elementalen. Na zeven grote Ronden is ieder rijk een ontwikkelingsfase in bewustzijn verder gekomen, waardoor bij de volgende, nieuw te vormen planeetketen de mensen goden worden, de dieren mensen, de planten dieren enz.. Binnen de ontwikkeling van een reeds ontstane planeetketen worden planten echter geen dieren, en worden dieren geen mensen. Maar het verschil tussen mens en dier is vóór de ontwikkeling van het denkvermogen in een bepaalde Ronde echter niet groot. Vandaar het geringe onderscheid tussen de aapachtige wezens in een bepaalde Ronde van het pre mensenrijk en de aapachtige dieren die per definitie tot het dierenrijk behoren. U begrijpt, dat ik zo nog uren met u zou kunnen doorgaan. Maar ik hoop dat u, doordat ik een tipje van de sluier van het panoramisch beeld van de Evolutie heb opgelicht, zo geïnteresseerd bent geraakt, dat ik na de pauze graag met u van gedachten wil wisselen op basis van wat ik zojuist naar voren heb gebracht. Voor het moment dank ik u voor uw aandacht. * Reïncarnatie betekent in feite weder vlees worden. Zolang dit betrekking heeft op het indalen van de ziel in een vleselijk lichaam is dit juist. Als de mens zich echter in een bepaalde periode van zijn totale evolutieproces gaat bedienen van lichamen van een geheel andere samenstelling, is wedervleeswording niet meer op zijn plaats, maar moet er strikt genomen worden gesproken over wederbelichaming. ** Om te voorkomen dat het woord rassen tot misverstanden leidt, moet met nadruk worden verklaard dat hiermee een bepaald type van bewustzijn wordt bedoeld en geenszins enige verwijzing inhoudt naar etnische afkomst of huidkleur. In het verlengde hiervan wordt verwezen naar de doeleinden van de LotusCirkel. 1. Zie Occulte Woordentolk van G. de Purucker onder Monade (pag. 117) Uitgave Theosophical University Press te Den Haag 1981 en/of Occult Glossarium van G. de Purucker onder Monade (pag. 154) Uitgave Stichting I.S.I.S. te Den Haag Zie idem onder Planeetketen (pag. 141) en/of idem onder Planeet keten (pag. 183). 3. Zie idem onder Ronde (pag. 162) en/of idem onder Ronde (pag. 207).

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Deze brochure verscheen

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Oratie Gehouden bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Filosofie vanwege de Stichting

Nadere informatie

Voorwoord Voorjaar 2008

Voorwoord Voorjaar 2008 2 Voorwoord Voorjaar 2008 Lees verder in het volledige boek dat je kunt bestellen via www.mysticsphere.com Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het begin van onze reis Hoofdstuk 2: Hoe nu

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke editie van 1889, met inbegrip van de Woordenlijst (die in H. P. B. s tweede editie verscheen) en een nieuwe index. DE SLEUTEL TOT

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan de verschillende kritieken op het ontwerpargument die door Demea en Philo worden geformuleerd. In de terminologie

Nadere informatie

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD!

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! Bijbelstudieserie Deel 3 WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! (Het plan van God in schaduw en werkelijkheid) blz Titel 1 INHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 7 Het motief van de Schepper 11 De mens, een hemels

Nadere informatie

nieuw licht op Genesis

nieuw licht op Genesis Radix 33 1 2007 p 2-27 nieuw licht op Genesis Jan-Dirk van Loon 1. Inleiding In dit artikel wordt de overeenstemming tussen Genesis 1,1-19 en de geschiedenis van het universum op een nieuwe manier verwoord.

Nadere informatie

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam.

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. www.bijbel.nl 1 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 (blz.7). De ziel en het lichaam Overleeft de ziel de dood van het lichaam? Bewijzen dat de mens een ziel

Nadere informatie

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God?

Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Gepubliceerd in J.M. van t Kruis (red), Protestantse bronnen over God, Zoetermeer 2011, 9-23 Hoe wordt in het Oude Testament gesproken over God? Inleiding het Oude Testament als bron Er wordt op veel manieren

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

ander. En anderen worden tegen ons.

ander. En anderen worden tegen ons. II.mensbeeld van de bijbel Tweede preek in de serie van vijf over enkele fundamentele aspecten van ons christelijk geloof, gehouden door ds.cees Glashouwer te Harlingen in de zomer van 2008. Gelezen bijbelgedeelten:

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

door JAMES F. COPPEDGE, Ph.D.

door JAMES F. COPPEDGE, Ph.D. MOLECULAIRE BIOLOGIE EN DE WETTEN VAN DE KANSREKENING IN NIET-TECHNISCHE TAAL Een nieuwe benadering van het onderwerp, gebaseerd op opwindende recente ontdekkingen met betrekking tot proteïnes en DNA,

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Normatief relevante zelf-kennis. Jan Bransen *

Normatief relevante zelf-kennis. Jan Bransen * Verschenen in: Filosofie & Praktijk, Vol. 23(1), januari 2000, pp. 33-47. Normatief relevante zelf-kennis Jan Bransen * Abstract Soms is een bepaald handelingsalternatief echt iets voor ons. Wat zo n constatering

Nadere informatie

Wie niet lezen wil moet schrijven

Wie niet lezen wil moet schrijven EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE LITERAIRE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES ELMA LAMMERS EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE

Nadere informatie

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF Een Joodse visie op de economische crisis en verantwoord economie bedrijven Rabbijn mr. drs. R. Evers rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, rector

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum

BURGERSCHAP. Visies. Burgerschap Gevorderdenfase II grote visies op mens en samenleving[kies de datum BURGERSCHAP Visies I have a dream Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen

Nadere informatie