DE MENS IS ZIJN EIGEN GESCHIEDENIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MENS IS ZIJN EIGEN GESCHIEDENIS"

Transcriptie

1 DE MENS IS ZIJN EIGEN GESCHIEDENIS Lezing door Robert A. Pullen Als we over het begrip evolutie spreken, dan denken we onwillekeurig aan Charles Darwin, de man die de zogenaamde evolutie theorie heeft ontworpen en waarop veel hedendaagse wetenschappelijke standpunten nog steeds zijn gebaseerd als het gaat om de ontwikkeling van de mens te verklaren en de vraag, of wij van de apen afstammen of niet. Het denkbeeld dat de mens zich heeft ontwikkeld vanuit een cel, opklimmend langs een rechte lijn naar steeds gecompliceerdere vormen van organisch leven, gedreven door een chemisch proces in de natuur van een toevallig samentreffen van atomen, om tenslotte uit te komen bij zijn stamvader de aap, is in grote lijnen de blauwdruk van waaruit men het gehele principe van de evolutie beschouwt. In onze vertechnologiseerde wereld worden grote vorderingen gemaakt als het gaat om de materie tot aan de uiterste grenzen van haar gecompliceerde samenstelling en werking te analyseren, en deze (nieuwe) kennis met behulp van uiterst geavanceerde technieken toe te passen op tal van wetenschappelijke terreinen, zoals o.a. de biotechnologie en het gehele veld van het DNA onderzoek. De mens is al zover gekomen, dat hij ontwikkelingsvormen in hun samenstelling kan veranderen door in de DNA structuur te knippen, er een gen uit te halen of in te brengen, waardoor bepaalde zaken zich wel of niet in een uiteindelijke vorm zullen uitdrukken. De ontwikkeling van vele takken van wetenschap in de afgelopen eeuw heeft via een kromme weg tot een kennis geleid, die vanuit een spiritueel standpunt gezien allesbehalve wenselijk is. Deze kromme weg staat nauw in verband met de evolutie theorie van Darwin enerzijds, en de schepping der natuur (en derhalve de mens) door God, gezien vanuit een antropomorfische godsbeschouwing, anderzijds. De ontwikkeling van de wetenschap in de afgelopen eeuw is knel komen te zitten tussen deze twee ogenschijnlijk onverzoenbare uitgangspunten. De evolutietheorie van Darwin wordt nog steeds door gelovigen met een antropomorfische godsbeschouwing afgewezen als zijnde een duivelse theorie, omdat God geen plaats daarin heeft en de mens wordt gedegradeerd tot een zichzelf ontwikkelend brok materie, een zielloos samenstel van atomen, dat toevallig is ontstaan en derhalve niet door God is geschapen. De materialistische wetenschappers daarentegen beweren, dat dat wat niet gemeten en onder elektronenmicroscoop gelegd kan worden of anderzijds kan worden waargenomen, eenvoudigweg niet bestaat. Derhalve is er geen enkel bewijs dat de natuur en dus de mens door God is geschapen, omdat God zelf niet bewezen kan worden en dus als een onwetenschappelijke subjectiviteit van de hand wordt gewezen. En alle geestelijke ervaringen van mensen en hun projectie van een God en een Verlosser, zijn eenvoudig de producten van hun breinverstand dat zetelt in de hersenen. Anders gezegd: zij die in God en Zijn schepping geloven, zijn niet in staat hun eigen geloof wetenschappelijk te onderbouwen, terwijl het kamp van de materialistische wetenschappers niet in staat is het spirituele element achter alle verschijningsvormen te her kennen, te er kennen en derhalve niet toe kan toekennen. Tussen een niet wetenschappelijke godsdienst en een niet religieuze wetenschap komen veel godsdienstaanhangers en wetenschappers volledig knel te zitten. Beide zijn echter in het bezit van éénderde van de waarheid, terwijl het verzoenende deel, het filosofische element van de Oude Wijsheid, hen tot elkaar kan brengen en hun respectievelijke uitgangspunten om kan smeden in een wetenschappelijke religie en een religieuze wetenschap. Want filosofie, wetenschap en religie vormen de drie aangezichten van wat wij de Waarheid zouden kunnen noemen. Zonder één van deze drie aspecten is het geheel niet compleet.

2 Het lijkt erop dat hier een zwart wit beeld wordt geschetst van hoe wetenschap en godsdienst zich heden ten dage tot elkaar verhouden. Ogenschijnlijk lijken de klassieke tegenstellingen tegenwoordig minder tegengesteld aan elkaar, daar de wetenschap stukje bij beetje begint te erkennen dat alles is opgebouwd uit energie, die zich omzet in oneindige combinaties van structuren en vormen. En als mensen deze energie God willen noemen, hebben sommige wetenschappers daar geen enkele moeite mee. Anderzijds hebben veel gelovigen het zo druk met hun materiële beslommeringen, dat God geen item van discussie meer is en veel van de nieuwste zogenaamde wetenschappelijke ontdekkingen en hypothesen door hen als zoete koek worden geslikt. Maar hiermee is nog niet verklaard wie de mens is, waar hij vandaan komt en wat zijn toekomstige bestemming is. Velen zijn helaas nog even dogmatisch in hun levensbeschouwing, of deze nu godsdienstig of wetenschappelijk is, als honderd jaar geleden. De moderne wetenschap met haar verbluffende technologische kennis heeft de basis van deze dogma s onaangetast gelaten, ook al heeft het uiterlijk beeld er soms alle schijn van dat dit niet zo is, een aantal verlichte denkers zoals een Fritjof Capra daargelaten. Zoals zojuist al werd gezegd, is er nog een derde element tussen een godsdienstige (of eigenlijk religieuze) en een wetenschappelijke levensbeschouwing, namelijk het element van de filosofie, van de rede, van de liefde tot wijsheid, het beredeneren van een oorzaak tot en met zijn gevolg. En met name vanuit de filosofie van de Oude Wijsheid want vanuit die traditie wil ik vanochtend met u praten zal ik trachten met u wat dieper door te dringen tot wat de mens is, zijn afkomst en zijn toekomst in relatie tot het begrip evolutie. Eén uitgangspunt staat centraal bij de beschouwing van het begrip evolutie vanuit het standpunt van de Oude Wijsheid, en dat is dat de mens in essentie een Goddelijk Wezen is, een Goddelijke Vonk van de Onkenbare Goddelijke VLAM, waaruit ALLES is voortgekomen en waarnaar alles zal terugkeren. Derhalve zegt de Oude Wijsheid dat het het doel van de mens op aarde is om te evolueren van een onbewust naar een bewust Goddelijk Wezen, en dat het Denkvermogen in dat proces een bemiddelende rol speelt. Dit hele proces tekent zich af tegen de achtergrond van een tweeledige ontwikkeling, namelijk in de eerst helft van de ontwikkelingsfase van de mens de involutie van zijn geestelijke aspect en de evolutie van zijn materiële aspect of latere voertuigen, en in de tweede fase de evolutie van zijn geestelijk aspect en de involutie van zijn stoffelijke aspect of aspecten. Dit hele proces neemt, schrikt u niet, jaar in beslag. Maar met enige geruststelling: volgens de Oude Wijsheid zijn wij de helft van deze periode al gepasseerd! Een andere sleutel tot het begrijpen van de ware evolutionaire gang van de mens zijn de begrippen reïncarnatie/wederbelichaming en karma. Zonder karma en wederbelichaming is evolutie niet mogelijk. Kort gezegd is de mens ieder moment van zijn leven de uiteindelijke optelsom van al de ontwikkelingen die daaraan vooraf zijn gegaan, oftewel het karmische resultaat van alle voorafgaande momenten. Door zijn vrije wil en zijn denkvermogen heeft de mens zijn lot (of karma) in eigen handen. Door te handelen op grond van zijn motieven bepaalt hij tenslotte zijn eigen lot en het verloop van zijn evolutieproces! Het is nu juist de aard van het motief dat de kleur geeft aan zijn karma, want, eenvoudig gezegd: wie goed doet, goed ontmoet; wie slecht doet, slecht ontmoet. Door middel van het zelf opgebouwde karma gaat men van leven tot leven, of beter gezegd van incarnatie tot incarnatie *, totdat men door schade en schande en inzicht in de aard der dingen zover is gekomen in zijn evolutiegang, dat wederbelichaming niet meer noodzakelijk is en de mens meer verheven gebieden of sferen van bestaan binnentreedt om tenslotte het Boeddhaschap of Christusbewustzijn te ontwikkelen en derhalve een bewuste Vertegenwoordiger wordt van het immer stralend Goddelijk Licht.

3 Een derde en zeer belangrijke sleutel is de wetenschap, dat de mens een zevenvoudig samengesteld wezen is, dat ruwweg is opgebouwd uit een geestelijk en stoffelijk deel met daartussen in een verbindende schakel: zijn Manas of Denkvermogen. Het is met name het Denkvermogen (niet te verwarren met het breinverstand) dat hem maakt tot wat hij is en hem bijvoorbeeld onderscheidt van de dieren. Het is de brug tussen het Goddelijke en het dierlijke. En het is dit Denkvermogen in het bijzonder en evolutie vanuit een spiritueel standpunt gezien in het algemeen, die een verklaring bieden voor het feit, dat de ontbrekende schakel tussen mens en aap tot nu toe nooit is gevonden en nooit zal worden gevonden langs de huidige lijnen van wetenschappelijk onderzoek. Want de mens stamt niet af van de apen, maar stamt af van zichzelf. In een vorige evolutieperiode, die vooraf ging aan de huidige, in een andere planetaire cyclus, was dat wat nu mens is een dier en klom tijdens die cyclus op tot aan de rand van het geschikt worden voor het mens zijn. Na het einde van die levenscyclus als dier en na een enorme kosmische rustperiode, kwamen de levensstromen van deze vorige cyclus die toen dier waren op deze planetaire cyclus aan om hier hun mens zijn te gaan ontwikkelen. Vele miljoenen jaren deden deze geestelijke wezens erover om in te dalen in de stof om uiteindelijk, geholpen door de Mânasaputra s, een schare van Goddelijke Wezens die een bepaalde taak hebben in de Natuur om in de beginnende mensheid het Denkvermogen te ontsteken, hun evolutie als beginnende mensen te vervolgen. De dieren in onze huidige planetaire levenscyclus waren in de vorige planten, en gingen in de huidige over in het dierenrijk. En deze brachten en dit is zeer belangrijk o.a. aapachtige soorten voort! Aangezien de eerste verstandsloze mensen, dus voordat het Denkvermogen in hen werd ontstoken, in hun fysieke manifestatie veel gelijkenis vertoonden met sommige aapachtige dieren uit het dierenrijk, was er uiterlijk (in grote lijnen) niet veel verschil. Dit had dan ook tot gevolg dat deze embryo mensen gingen paren met hun min of meer uiterlijke soortgenoten uit het dierenrijk, waardoor een ras van bastaards ontstond. Met het voortschrijden van de diverse evolutielijnen in de verschillende rijken der Natuur, tekende zich echter steeds duidelijker het verschil af tussen met name de steeds meer mens wordende embryo mensen en de op hen lijkende mensachtige/aapachtige wezens van het bastaardras dat zij hadden voortgebracht. Tenslotte voltrok het proces van evolutie zich zodanig, dat het verschil tussen mens en dier zó groot werd, dat de grens werd bereikt waar het voortbrengen van kroost door paring tussen de mens en de nazaten van het mens/aap bastaardras niet meer mogelijk zou zijn. Inmiddels had de evolutie van de mens een punt bereikt, waar hij volledig verantwoordelijk kon worden gesteld voor al zijn daden, daar het Denkvermogen en daarmee zijn zelfbewustzijn volledig waren ontwikkeld. Op de grens echter dat de deur tussen het dieren en mensenrijk volledig zou worden afgesloten door de wetten van de evolutie, herhaalden sommige mensen de paringsdaad van hun vroege voorouders met het bastaardras, maar nu met een volledig ontwikkeld denkvermogen en derhalve volledig verantwoordelijk voor hun daad. Deze daad werd beschouwd als een grote zonde, omdat de evolutie van het kroost dat eruit voortkwam, enorme vertragingen opliep. De nakomelingen uit die vereniging treffen we heden ten dage op aarde nog aan in hun nageslacht: de antropoïde apen. In feite zijn dit menselijke zielen gevangen in een dierenlichaam. Zij vormen de allerlaatste achterhoede van de verschillende mensentypes in bewustzijn op aarde, veroorzaakt door de daden van hun vroegere voorouders. Langzaam zo is de wet in de Natuur zullen deze nazaten uitsterven en dan in bepaalde mensenrassen op deze aarde incarneren, die lager op de evolutieladder qua bewustzijn staan dan andere rassen. **

4 Laten wij nu eens ingaan op een aantal meer technische en wetenschappelijke details met betrekking tot de evolutie van de mens op aarde en het patroon van de grote lijnen even verlaten. Zoals daarstraks al werd gezegd, stamt volgens de Oude Wijsheid de mens niet af van de apen. De Oude Wijsheid voegt daar zelfs aan toe dat de aap in feite afstamt van de mens, en niet alleen de aap, maar alle zoogdieren. Nu zult u misschien denken dat er een fantast hier voor u staat die sprookjes staat te vertellen, niettemin is het een occult feit in de Oude Wijsheid, en wordt deze ontwikkeling ook volledig verklaard. De evolutionisten hebben in hun eindeloze rij van hypothesen, vermeende feiten en onderzoekingen altijd één aspect buiten beschouwing gelaten, namelijk de erkenning en het uitgangspunt, dat de mens niet zijn lichaam is, maar een centrum van bewustzijn, een goddelijk geestelijk wezen, dat zich door middel van het proces van zelfwording o.a. uitdrukt in een voertuig zoals het menselijk lichaam. Met andere woorden: het lichaam is een gevolg van de daarop werkende krachten van de Geest, en niet een op zichzelf staand, blind en doelloos samenstel van elkaar toevallig treffende atomen en een al even toevallig chemisch proces in de Natuur. Het is vanuit die materialistische gedachtengang, dat het ware proces van de evolutie van de mens en de hem omringende Natuur nooit goed in beeld is gebracht. De Oude Wijsheid zegt ons, dat in een zeer ver verleden, toen vele scharen van uiterst etherische wezens neerdaalden in gebieden van meer dichte materie, er processen van ontwikkeling en voortplanting ontstonden, die haast ongelooflijk klinken vanuit onze huidige perceptie van de ontwikkeling van de mensheid. Eén van die processen was dat de toen indalende wezens in deze meer dichte materie die voorbestemd waren om later mensen te worden, de stamboom vormden voor de ontwikkeling van alle zoogdieren. Door middel van knopvorming, het afscheiden van knoppen zoals het afwerpen van zaden bij bomen en planten, lieten zij delen van zichzelf vallen waaruit zich, gehoorzamend aan de wet van Swabhâva of zelfwording, wezens ontwikkelden langs een eigen evolutielijn. Langs deze vele lijnen ontstonden de vele klassen van zoogdieren, zich specifiek ontwikkelend krachtens hun eigen ingeboren zelfwording. En zelfs de ongewervelde dieren, alsmede de vissen, vogels, reptielen etc. zijn in feite uit de menselijke stam voortgekomen, zij het in nog verder in de tijd terug gelegen tijdperken, waar de evolutionisten absoluut geen idee van hebben. U moet echter wel bedenken, dat als er vanuit de Oude Wijsheid wordt gesproken over de Menselijke Stam in de Natuur, daarmee niet de huidige mens wordt bedoeld. De Menselijke Stam had onheuglijke tijdperken geleden zo n ander uiterlijk, dat dit op geen enkele wijze valt te vergelijken met wat wij thans kennen als mens en dier. Eveneens was de samenstelling en dichtheid van de atomaire structuur van de aarde van dien aard, dat dit vanuit ons huidige uiterlijk waarnemen geheel onherkenbaar zou zijn. Kort samengevat zegt de Oude Wijsheid dat de Menselijke Stam de bron vormt waaruit alles wat loopt, kruipt en vliegt zich tenslotte heeft ontwikkeld. Niet zoals de Darwinisten zeggen langs een rechte lijn omhoog vanuit celstructuren naar steeds gecompliceerdere vormen en soorten, vandaar naar de voorloper van de apen, dan de apen zelf en tenslotte de zogenaamde top van de evolutie: de mens. Dit is niet de leer van de Oude Wijsheid. Een uitgebreide studie en vergelijking van de standpunten van de Oude Wijsheid en de Darwinistische evolutieleer zal aantonen, dat de evolutie een uitgebreider verhaal is dan tot nu toe werd verondersteld. Doch ten opzichte van de idee, dat mens en dier zijn geschapen door een buitenkosmische god, staan de evolutionisten dichter bij de waarheid dan de godsdienstaanhangers. Anderzijds staan met name de aanhangers van de christelijke godsdienst weer dichter bij de waarheid dan de evolutionisten als het gaat om het scheppingsverhaal van Adam en Eva indien dit esoterisch wordt geïnterpreteerd. Want

5 Genesis geeft ons een beeld van de enorme wordingsprocessen in den beginne, toen God de hemel en aarde schiep in zeven dagen en nachten Een geheel ander aspect van de menselijke evolutie is bijvoorbeeld het begrip erfelijkheid. De Darwinistische evolutieleer zegt ons tevens dat eigenschappen van de ene soort op de andere worden overgedragen, of van het ene op het andere geslacht en van vader/moeder op zoon/dochter. Dit is volgens de Oude Wijsheid juist en niet juist. Het is juist in die zin dat bepaalde rassen, geslachten en families karakteristieken en eigenschappen vertonen waarin nieuwe generaties zich voortzetten, omdat deze situaties karmische eigenschappen vertonen, waartoe een incarnerende ziel aangetrokken wordt op basis van karmische affiniteit. Maar het is onjuist om te zeggen dat los van deze karmische affiniteit eigenschappen worden overgedragen vanuit de DNA structuur op het nageslacht, puur verklaard vanuit een biologisch proces zonder een oorzaak die daaraan vooraf gaat vanuit de primaire of oorzakelijke gebieden. Als een kind bijvoorbeeld wordt geboren in een gezin en kenmerken vertoont van een bepaald ziektebeeld, dat ook bij een vader of een moeder aanwezig is, dan erft het kind deze genen met die eigenschappen omdat zij noodzakelijk zijn voor de incarnerende ziel die in het nieuwe aardse bestaan bepaalde ervaringen moet doormaken. Daarom worden de stoffelijke en genetische structuur gevonden bij dat ouderpaar, waar deze incarnerende ziel een karmische affiniteit mee heeft en verschaffen zij hem en zichzelf die omstandigheden, waardoor zowel de vader, de moeder als hun aanstaande kind(eren) gezamenlijk een aantal zaken moeten uitwerken en kunnen ontplooien, waardoor zij kunnen groeien in hun bewustzijn. In die zin erft de incarnerende ziel dus de stoffelijke eigenschappen van zijn vader en moeder hier op aarde. Maar anders gezegd erft hij in feite zichzelf, en leveren zijn ouders hem de omstandigheden waarin hij dit zelf geërfde moet ondergaan omdat dit zijn karma is en het karma van zijn ouders, want dit is wederkerig. Evenzo is het met het karakter. Men erft nooit een karakter van een ouder of gedeeltelijk van beide ouders, maar men erft zijn eigen karakter. De psychologische karakteristiek van de ouders bij wie men incarneert verschaft de basis en de omstandigheden, waarin het eigen karakter het beste voor die incarnatie tot uiting komt, omdat hij door middel van psycho magnetische aantrekking, evenals zijn stoffelijke omstandigheden, met deze ouders is verbonden. Dat ouders en kinderen overeenkomstige karakters vertonen heeft te maken met het feit, dat hun aard in elkaars verlengde ligt, daar dit door karmische affiniteit wordt bepaald. Aan de buitenkant lijkt het er dan op dat hij of zij het karakter heeft van vader of moeder en dat van hen heeft geërfd, maar in werkelijkheid ligt de zaak anders. Om een goed beeld te krijgen van wat evolutie volgens de traditie van de Oude Wijsheid inhoudt, dient ook iets gezegd te worden over het doel en de oorzaak van het feit, dat evolutie en involutie samen een in de gehele Natuur cyclisch karakter vertonen. Daarvan kan worden gezegd, dat zij de instrumenten zijn van enorme kosmische wordingsprocessen. En dit laatste is heel belangrijk, want niets in de Natuur wordt geschapen, maar alles wordt. Vanuit het Onkenbare, het Alomtegenwoordig, Eeuwige BEGINSEL, treedt de cyclische aandrang op tot manifestatie op oneindige niveaus van wordend bewustzijn, van atoom tot melkwegstelsel. Dan stromen ontelbare Monaden 1 van allerlei niveaus uit het Onkenbare en vangen hun pelgrimstocht aan door de vele gebieden (of beter gezegd toestanden) van materie binnen te gaan, van uiterst etherisch tot zeer grof en andersom, om uiteindelijk, na ontelbare miljoenen jaren, terug te keren naar het Huis van de Vader, geworden tot een Stralend Licht van Goddelijk Zelfbewustzijn. Een deel van dit kosmische proces had zijn aanvang zo n jaar gelegen met de geboorte van onze planeetketen 2, bestaande uit zeven toestanden of bollen van bewustzijn, waarvan onze aarde er één is. Na iedere Ronde 3 van evolutie en involutie over deze bollen van bewust

6 zijn treedt er een rustperiode op, om vervolgens weer aan te vangen met een nieuwe Ronde over de planeetketen van zich ontwikkelend bewustzijn, en zo zeven maal. Tijdens deze Ronden komen de verschillende rijken en klassen van wezens tot ontwikkeling, zoals de mens, de dieren, de planten, de mineralen en de elementalen. Na zeven grote Ronden is ieder rijk een ontwikkelingsfase in bewustzijn verder gekomen, waardoor bij de volgende, nieuw te vormen planeetketen de mensen goden worden, de dieren mensen, de planten dieren enz.. Binnen de ontwikkeling van een reeds ontstane planeetketen worden planten echter geen dieren, en worden dieren geen mensen. Maar het verschil tussen mens en dier is vóór de ontwikkeling van het denkvermogen in een bepaalde Ronde echter niet groot. Vandaar het geringe onderscheid tussen de aapachtige wezens in een bepaalde Ronde van het pre mensenrijk en de aapachtige dieren die per definitie tot het dierenrijk behoren. U begrijpt, dat ik zo nog uren met u zou kunnen doorgaan. Maar ik hoop dat u, doordat ik een tipje van de sluier van het panoramisch beeld van de Evolutie heb opgelicht, zo geïnteresseerd bent geraakt, dat ik na de pauze graag met u van gedachten wil wisselen op basis van wat ik zojuist naar voren heb gebracht. Voor het moment dank ik u voor uw aandacht. * Reïncarnatie betekent in feite weder vlees worden. Zolang dit betrekking heeft op het indalen van de ziel in een vleselijk lichaam is dit juist. Als de mens zich echter in een bepaalde periode van zijn totale evolutieproces gaat bedienen van lichamen van een geheel andere samenstelling, is wedervleeswording niet meer op zijn plaats, maar moet er strikt genomen worden gesproken over wederbelichaming. ** Om te voorkomen dat het woord rassen tot misverstanden leidt, moet met nadruk worden verklaard dat hiermee een bepaald type van bewustzijn wordt bedoeld en geenszins enige verwijzing inhoudt naar etnische afkomst of huidkleur. In het verlengde hiervan wordt verwezen naar de doeleinden van de LotusCirkel. 1. Zie Occulte Woordentolk van G. de Purucker onder Monade (pag. 117) Uitgave Theosophical University Press te Den Haag 1981 en/of Occult Glossarium van G. de Purucker onder Monade (pag. 154) Uitgave Stichting I.S.I.S. te Den Haag Zie idem onder Planeetketen (pag. 141) en/of idem onder Planeet keten (pag. 183). 3. Zie idem onder Ronde (pag. 162) en/of idem onder Ronde (pag. 207).

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014

376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Uitleg van het Scheppingsverhaal (376, 377, 378, 393, 394) 376. Uitleg van het Scheppingsverhaal (1) 9-11-2014 Deze preek is mede gebaseerd op Het Geheime boek van Johannes (Codex II, Boek 1, pag. 1 en

Nadere informatie

INHOUD Inleiding Onze gedachten bepalen wat we zien!... pag. 2 Wie God?... pag. 3 Er zijn soorten wetenschap... pag. 4 Wat gaat vanzelf?... pag.

INHOUD Inleiding Onze gedachten bepalen wat we zien!... pag. 2 Wie God?... pag. 3 Er zijn soorten wetenschap... pag. 4 Wat gaat vanzelf?... pag. INHOUD Inleiding 1. Onze gedachten bepalen wat we zien!... pag. 2 2. Wie is God?... pag. 3 3. Er zijn soorten wetenschap... pag. 4 4. Wat gaat vanzelf?... pag. 6 5. Een paar feiten a.fossielen.. pag. 7

Nadere informatie

Evolutie. schepping. belangrijk! Wat geloof jij?

Evolutie. schepping. belangrijk! Wat geloof jij? Evolutie schepping belangrijk! Van levensbelang van levensbelang Wat geloof jij? 1 1. Onze gedachten bepalen wat we zien. Zal een kleuter van vier jaar een boek zonder plaatjes mooi vinden? Nee, uiteraard

Nadere informatie

In het begin. Schepping versus Evolutie voor groep 7. Inhoud. 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte

In het begin. Schepping versus Evolutie voor groep 7. Inhoud. 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte In het begin Schepping versus Evolutie voor groep 7 Inhoud 1. Wat is waar? 2. Het verschil tussen een feit en een gedachte 3. Wat gebeurde er in het verleden? 4. Waar komt het leven vandaan? 5. Hoe oud?

Nadere informatie

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 7 1. Een hoge afkomst 11 2. Ongehoorzaamheid 19 3. God zoekt 27 4. Geloof 33 5. Het horen van Gods stem 41 6. Als God het hart opent 49 7. Kennis van onze zonde 55 8. Niet

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk. ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

De eerste zonde - ongehoorzaamheid

De eerste zonde - ongehoorzaamheid In de vorige studie is ingegaan op de rebellie in de hemel 1. De Bijbel openbaart niet wanneer deze rebellie heeft plaatsgevonden, maar die had wel zijn invloed op het leven van Adam en Eva in het paradijs

Nadere informatie

In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde.

In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde. In het vorige hoofdstuk werd de schepping van de hemel besproken. 1 In dit hoofdstuk gaat het over de schepping van de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1:1) De hemel: De geestelijke,

Nadere informatie

DOEL, DENKEN, DADEN EN DE ESSENTIAL 5 De verklaring voor menselijk gedrag en het antwoord op levensvragen ARJEN MEIJER

DOEL, DENKEN, DADEN EN DE ESSENTIAL 5 De verklaring voor menselijk gedrag en het antwoord op levensvragen ARJEN MEIJER DOEL, DENKEN, DADEN EN DE ESSENTIAL 5 De verklaring voor menselijk gedrag en het antwoord op levensvragen ARJEN MEIJER 1 STARTPUNT: 3D Essential 5 Ande dere e theorieë eën 3D Doel, Denken, Daden Lichaam,

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl Utrecht, 16-6-2006 1. Is het waar, dat recente vondsten in de wetenschap Godsgeloof verzwakken?

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva?

Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Hoe heetten de zonen van Adam en Eva? Genesis 4:1-2, eerste deel 1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2 En zij

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II Inwijding Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Evolutie: De ontwikkeling van het leven op aarde waarbij soorten ontstaan, veranderen en/of verdwijnen.

Evolutie: De ontwikkeling van het leven op aarde waarbij soorten ontstaan, veranderen en/of verdwijnen. Evolutie: De ontwikkeling van het leven op aarde waarbij soorten ontstaan, veranderen en/of verdwijnen. Evolutietheorie: Vanaf de 18 de eeuw. Het is niet te bewijzen, maar er zijn genoeg argumenten die

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De samenstelling van de mens

De samenstelling van de mens www.theosofie.nl 2 De samenstelling van de mens Alle leringen zijn onontwarbaar verbonden en het is erg moeilijk er een naar voren te halen zonder dat men tenminste een totaal idee heeft van het geheel

Nadere informatie

Darwin en de evolutieleer

Darwin en de evolutieleer Darwin en de evolutieleer Joost Raeymaekers science4fun - 16 oktober 2009 Wie was Charles Darwin? - Een echte Engelsman uit de vorige eeuw (geboren in 1809) - Wetenschapper - Studeerde biologie, de leer

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Antroposofie in de Vrije Scholen

Antroposofie in de Vrije Scholen Antroposofie in de Vrije Scholen in de kerstspelen komt de antroposofie de gereedschapskist waar wij mee werkenheel dichtbij Antroposofie wordt in de Vrije School niet onderwezen. Er zijn wel vakken, thema

Nadere informatie

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of PLICHT EN VERPLICHTING De weg van oude patronen of HYPOTHESE Het uitgangspunt van esoterische psychologie/filosofie is dat alles, dus zowel de ziel als de vaste vorm (het fysieke lichaam), energie is.

Nadere informatie

God schiep de mens - Adam

God schiep de mens - Adam In de twee vorige studies werd besproken hoe God de hemel 1 en de aarde 2 schiep. Tijdens de zesde dag van de schepping zei God: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, (Genesis 1:26)

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

1. Fossielen, dood of levend?

1. Fossielen, dood of levend? 1. Fossielen, dood of levend? Op veel plaatsen op aarde kun je fossielen vinden. Deze oeroude overblijfselen van organismen vertellen een deel van het levensverhaal van de aarde. Soms worden er planten

Nadere informatie

Het traditioneel-kerkelijke christendom

Het traditioneel-kerkelijke christendom Het is interessant te onderzoeken waar Goede Vrijdag en Pasen in het traditioneel kerkelijke christendom en het esoterische christendom van elkaar verschillen. Het traditioneel-kerkelijke christendom In

Nadere informatie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie WERELDAANROEPDAG Grote Aanroep Geestelijke Hiërarchie Mensheid Inleiding De inleiding bestaat uit twee onderdelen. De grote Aanroep Volle Maanmeditatie De Grote Aanroep behoort niet toe aan enig individu

Nadere informatie

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31).

Toen God Adam en Eva schiep, bereikte de Schepping haar hoogste niveau: inderdaad, het was zeer goed. (v. 31). Les 2 voor 9 januari 2016 Licht was God schiep zes e dingen op eerste zes dagen van de Schepping (Genesis 1): Land en zee waren Vegetatie was Het uitspansel was Zeedieren en vogels waren En God zag al

Nadere informatie

Het Plan en de innerlijke Wereldregering. Lezing door Elly Lichtenberg

Het Plan en de innerlijke Wereldregering. Lezing door Elly Lichtenberg Het Plan en de innerlijke Wereldregering Lezing door Elly Lichtenberg 1 Onderwerpen Definitie en doel van het Plan De planning in fasen De Nieuwe Groep van Werelddienaren 2 Shamballa Shamballa: Centrum

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Wie is de God van het koninkrijk? les 1 FOLLOW

Wie is de God van het koninkrijk? les 1 FOLLOW Wie is de God van het koninkrijk? les 1 DEEL 2A FOLLOW DRIE IN ÉÉN Veel mensen hebben geprobeerd om een voorstelling van God te maken. God zegt in de Bijbel dat je dit beter niet kan doen. Ex 20:4,5 De

Nadere informatie

infprg03dt practicumopdracht 4

infprg03dt practicumopdracht 4 infprg03dt practicumopdracht 4 W. Oele 31 augustus 2008 1 Evolutie Het volgende citaat komt letterlijk van Wikipedia: Met evolutietheorie (soms ook wel evolutieleer genoemd) wordt de wetenschappelijke

Nadere informatie

De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100

De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100 De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100 De Heer is God! Dertien Bijbelstudies bij Psalm 100 Heino Gerritsen Schrijver: Heino Gerritsen Coverontwerp: Heino Gerritsen Foto cover: zonsopkomst

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409)

Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) Versluierde boodschappen van Jezus in het Thomas Evangelie (392, 406, 407, 408, 409) 392. De versluierde boodschap van Jezus 22-02-2015 Deze preek is gebaseerd op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie

Waarom natuurlijke kraamzorg?

Waarom natuurlijke kraamzorg? Waarom natuurlijke kraamzorg? Herken jij dat ook dat je tijdens je zwangerschap veel aan je hoofd hebt? Wil jij ook met jouw baby een hart tot hart verbinding en communicatie tot stand brengen en verder

Nadere informatie

EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16

EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16 EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16 EEN GROOT VERLIES De schepping De zondeval 3/16 De schepping (1) Genesis 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God

Nadere informatie

De Evolutietheorie Door: Gijs Steur (Jur was ziek) Klas: B2a Docent: ERH Datum: 11 06 2014 1

De Evolutietheorie Door: Gijs Steur (Jur was ziek) Klas: B2a Docent: ERH Datum: 11 06 2014 1 De Evolutietheorie Door: Gijs Steur (Jur was ziek) Klas: B2a Docent: ERH Datum: 11 06 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Blz. 1. Inleiding. 3 2. Uitleg evolutietheorie. 4/5 3. Betoog ontstaan leven op aarde.

Nadere informatie

ACTIVEER JE DNA. Peter Ruppel. Uitgeverij Akasha

ACTIVEER JE DNA. Peter Ruppel. Uitgeverij Akasha ACTIVEER JE DNA Peter Ruppel Uitgeverij Akasha Inhoud 1 Inleiding 7 2 Met Gregor Mendel is alles begonnen 11 Vader van de genetica 11 De resultaten van de wetenschap 15 Nobelprijzen per dozijn 17 Op zoek

Nadere informatie

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha Leven vanuit je Akasha Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 1 Wacht niet op 2012 9 2 Volg de stem van je hart 15 2.1 Oefening: Je grote visioen 20 3 Activeer je

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

De filosofie van het voeren

De filosofie van het voeren Terug naar Voorwoord Terug naar Inhoudsopgave Verder naar volgende hoofdstuk De filosofie van het voeren Inhoudsopgave van dit hoofdstuk: Het algehele beeld Hoe voeding in de Natuur er uit zou zien...

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1

Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Gods verbondsbeloften aan Abraham deel 1 Het beginpunt Om het allemaal wat begrijpelijker te maken wat de Bijbel zegt en wat het bedoeld met wat het zegt beginnen we met Gods beloften aan Abram (later

Nadere informatie

Liturgie jeugddienst. Thema: Get ready!

Liturgie jeugddienst. Thema: Get ready! Liturgie jeugddienst Thema: Get ready! Datum : 27 november 2016 Aanvang : 19:00 uur Plaats : Hervormde Kerk in Siddeburen Met medewerking van: - Dhr. Verkade - Organist: T. Oldenhuis - Zanggroep: Cantiamo

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

GEESTKUNDE. Geestkunde is de kennis van de menselijke geest en van de weg naar zelfverwerkelijking en hereniging met de goddelijke algeest

GEESTKUNDE. Geestkunde is de kennis van de menselijke geest en van de weg naar zelfverwerkelijking en hereniging met de goddelijke algeest GEESTKUNDE Geestkunde is de kennis van de menselijke geest en van de weg naar zelfverwerkelijking en hereniging met de goddelijke algeest Een brug tussen de stoffelijke en geestelijke helft van de schepping,

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

Balans tussen hart, gevoel en denken

Balans tussen hart, gevoel en denken Balans tussen hart, gevoel en denken door Robert A. Pullen Dit artikel is een studie op basis van uitgangspunten van de Theosofie. Voor de uitkomsten en conclusies die worden getrokken is alleen de auteur

Nadere informatie

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië.

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Het hindoeïsme Hoe is het hindoeïsme ontstaan? Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Eeuwenlang leefden in dat land

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

Klonen van dieren. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Klonen van dieren. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Klonen van dieren Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2 Klonen van dieren Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie I: Wat is klonen? Klonen is het ongeslachtelijk voortplanten

Nadere informatie

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Verbroken relaties. Adam en Eva zoals God hen had geschapen. Het gevolg van de zondeval. www.delevensschool.org 1

Verbroken relaties. Adam en Eva zoals God hen had geschapen. Het gevolg van de zondeval. www.delevensschool.org 1 De voorgaande studie De eerste zonde - ongehoorzaamheid 1 werd afgesloten met de tekst: en zij (Eva) nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man (Adam), die bij haar was, en hij at. Toen werden

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het

Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt. Het eerste scheppingsverhaal

Nadere informatie

De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274))

De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274)) De binnenkamer (270, 271, 272, 273, 274)) 270. Het bruidsvertrek. De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Filippus (Codex II, Boek 3, strofe 64 en 70) en op strofe 56 van het zelfde

Nadere informatie

Alles in paren. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. bron: walidin.com. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Alles in paren. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. bron: walidin.com. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Alles in paren ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: walidin.com Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen الا زدواجية» للغة اهلونلدية «مراجعة: ياس

Nadere informatie

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil pagina 1 van 5 Home > Bronteksten > Plato, Over kunst Vert. Gerard Koolschijn. Plato, Constitutie (Politeia), Amsterdam: 1995. 245-249. (Socrates) Nu we [...] de verschillende elementen van de menselijke

Nadere informatie

Project Darwin en Geloof

Project Darwin en Geloof Project Darwin en Geloof Startopdracht A. Zie werkblad B. Ik vind de evolutietheorie wel te combineren met het geloof in God of Allah, maar niet met letterlijk alles wat in de theorieën staat. Eerder dat

Nadere informatie

Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke.

Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke. www.theosofie.nl 1 Wat is theosofie? Wat is theosofie? Theosofie is kennis van het Goddelijke. Maar wat is het goddelijke? Voor de westerse mens, die doordrongen is van christelijke tradities, wat het

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven!

Begrijp je dat? Je moet leren om niet nu gelijk alles te willen begrijpen, dit is een groeiproces waar je je aan over moet geven! Persoonlijke energiehuishouding! De energie die je inademt moet je bewust op een hoger niveau handhaven. Je moet zorgen dat de energiestroom vollediger blijft binnenstromen. Dat moet gebeuren op een heel

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur architect Huub van Laarhoven (www.vanlaarhovencombinatie.nl) Gebouwen en ontwerpen moeten ons helpen om in harmonie te leven met onze omgeving. Er bestaat

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De Levensweg voor de gehele Mensheid

De Levensweg voor de gehele Mensheid Dr. Hak Ja Han Moon De Levensweg voor de gehele Mensheid Wereldtour April - Mei 1999 Kurhaus Hotel, Den Haag 17 Mei. 1999 Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie Geachte gasten, dames en heren,

Nadere informatie

Over de dood (deel 3)

Over de dood (deel 3) spiritualiteit Over de dood (deel 3) Gezien vanuit je universele essentie incarneert een klein deeltje van je tijdloze bewustzijn als mens om hier op aarde een unieke fysieke ervaring te hebben. Via geboorte

Nadere informatie

Apologie tegen een overtuigde Darwinist.

Apologie tegen een overtuigde Darwinist. Apologie tegen een overtuigde Darwinist. In onze discussie zullen wij nimmer tot elkaar komen, omdat wij uit gaan van geheel verschillende wereldbeelden. U gaat uit van uw geloof in de evolutie welke,

Nadere informatie

En toen kwam Darwin. On the origin of species. 1. Het ontstaan van het leven. Fossielen. 2. Getuigen van deevolutietheorie

En toen kwam Darwin. On the origin of species. 1. Het ontstaan van het leven. Fossielen. 2. Getuigen van deevolutietheorie On the origin of species En toen kwam Darwin 1. Het ontstaan van het leven 2. Getuigen van deevolutietheorie Verklaring voor het ontstaan van leven komt voor in alle culturen. Creationisme Nemen de bijbel

Nadere informatie

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command.

Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. Geschiedenis van de Galctische federatie en het Ashtar Command. 5 december 2013 Vertaald uit het Engels door Henk Steur. Voordat de Aarde ooit vuur had ontdekt bestond er een ras van vergevorderde wezens

Nadere informatie

TOEN GOD ALLES MAAKTE

TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Theosofie - Noordwest

Theosofie - Noordwest De innerlijke god De mens per se is een onzichtbare entiteit. Wat we van hem zien, in en door het lichaam, is slechts de uitdrukking van de innerlijke mens, want de mens is in wezen een geestelijke energie

Nadere informatie

De machinemens in de medische geschiedenis en in de huidige medische praktijk

De machinemens in de medische geschiedenis en in de huidige medische praktijk De machinemens in de medische geschiedenis en in de huidige medische praktijk Nel van den Haak Filosofisch Café Zwolle 19 januari 2015 Aandachtspunten: Wat zijn metaforen? De machinemens in de historische

Nadere informatie

1 Schuldig tegenover God?

1 Schuldig tegenover God? 1 Schuldig tegenover God? Hoezo? In de titel van het boek Vergeven: dat gaat zomaar niet wordt niet over schuld gesproken. Toch zijn vergeving en schuld twee begrippen die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

Nadere informatie

CW Het Lichaam van Christus. Rubriek Thema s. Man>Vrouw Relatie Deel 4. Man>Vrouw - Relatie Deel 4

CW Het Lichaam van Christus. Rubriek Thema s. Man>Vrouw Relatie Deel 4. Man>Vrouw - Relatie Deel 4 CW Het Lichaam van Christus Rubriek Thema s Man>Vrouw Relatie Deel 4 1 / 5 Er is verschil tussen een christelijk huis en een plaats waar christenen wonen. Want, ook al kennen een aantal familieleden de

Nadere informatie

Omnec Onec DUTCH. Collection of Texts. - Part III - Het Venusiaanse schrift

Omnec Onec DUTCH. Collection of Texts. - Part III - Het Venusiaanse schrift Omnec Onec DUTCH Collection of Texts - Part III - Het Venusiaanse schrift Het Venusiaanse schrift Dutch Collection of Texts Part III Copyright 2000 by Omnec Onec Dutch translation 2013 by Lenthe Reijman,

Nadere informatie

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING

ONTMOETINGEN MET GOD. Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING ONTMOETINGEN MET GOD Studielessen voor 4-7 jarigen. HANDLEIDING maart 2004 Deze lessen zijn samengesteld en opgemaakt door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

07.2014 Deze studie bouwt voort op de studies God schiep de mens - Adam 1 en God schiep de vrouw - Eva 2 uit de studie Het ontstaan van de wereld.

07.2014 Deze studie bouwt voort op de studies God schiep de mens - Adam 1 en God schiep de vrouw - Eva 2 uit de studie Het ontstaan van de wereld. 07.2014 Deze studie bouwt voort op de studies God schiep de mens - Adam 1 en God schiep de vrouw - Eva 2 uit de studie Het ontstaan van de wereld. God schiep de vrouw, Eva, omdat Hij het niet goed vond

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Welke opdracht kreeg Mozes van God?

Welke opdracht kreeg Mozes van God? Opnieuw heeft God de tien geboden geschreven. Welke opdracht kreeg Mozes van God? Exodus 34:1 1 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

DE MEMORABELE RICHTER

DE MEMORABELE RICHTER DE MEMORABELE RICHTER Het Werk van de Richter met het oog op overleving tijdens ons leven op Aarde. bij onze dood. bij ons ontwaken op de Woningwereld. Driebergen (NL) - 21 augustus 2012 Urantia - Lezing

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Arjuna inhoudsopgave - jaargang 1 t/m 8 (21 september 1996 t/m 21 september 2003)

Arjuna inhoudsopgave - jaargang 1 t/m 8 (21 september 1996 t/m 21 september 2003) Arjuna inhoudsopgave - jaargang 1 t/m 8 (21 september 1996 t/m 21 september 2003) Jaargang 1 Nr. 1-21 september 1996 Pag. 3 7 Arjuna Wat is Theosofie? Samenspraak tussen de Wijze Koelika en Prins Asoka

Nadere informatie

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu LIFELONG INFORMATIE Wil je meer uit je werk- en privé-relaties halen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen en misverstanden voorkomen? Dan is het essentieel om je perspectief op de werkelijkheid te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE IN DE VOLGORDE DER VOORDRACHTEN DEEL I

INHOUDSOPGAVE IN DE VOLGORDE DER VOORDRACHTEN DEEL I INHOUDSOPGAVE IN DE VOLGORDE DER VOORDRACHTEN DEEL I Ten geleide! 7 1. Wat zoekt gij? 8 2. De roep om de helper 12 3. De antichrist 18 4. Zedelijkheid 23 5. Ontwaakt! 29 6. Het zwijgen 38 7. De weg omhoog

Nadere informatie

We worden in de vierde graad als mens bewust van goed en kwaad. Hier zou het fout kunnen zijn gegaan, als we van fouten zouden kunnen spreken.

We worden in de vierde graad als mens bewust van goed en kwaad. Hier zou het fout kunnen zijn gegaan, als we van fouten zouden kunnen spreken. SCHEPPING De persoonlijke noot Waar ik achter ben gekomen, wil ik met u delen. Als we onze eigen geschiedenis als mens leren kennen, wordt ons leven een stuk gemakkelijker. Je gaat dan weten waarvoor je

Nadere informatie

Kleur op school Nummer 1, jaargang 7 Groep 1-2 Materialen

Kleur op school Nummer 1, jaargang 7 Groep 1-2 Materialen Kleur op school Nummer 1, jaargang 7 Groep 1-2 Materialen 1. Ouderbrief 2. Kleurplaat les 2 3. Scheppingsverhalen Beste Ouders De Kinderboekenweek draait dit jaar om natuur, wetenschap en techniek. In

Nadere informatie