Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e."

Transcriptie

1 Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e. Aan de Verenigde Vergadering Uitvoering intern controleplan tweede tranche 2013 Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni 2014 Commissie MBH 11 juni 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud van Vliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 26 juni Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1896.docx Bijlage: Eindrapport+Uitvoering+Intern+Controleplan+tweede+tranche+2013[1].pdf Stukken ter inzage: 12 achterliggende controlerapporten (Locatie: bij secretaris-directeur)

2 Uitvoering intern controleplan tweede tranche Aanleiding Voorafgaand aan de controle van de Jaarrekening 2013 door de externe accountant heeft de afdeling Concerncontrol het tweede deel van het Interne Controleplan 2013 waterschap Hollandse Delta uitgevoerd. Over de uitvoering van het eerste deel bent u in uw vergadering van maart 2014 geïnformeerd. 2. Voorstel Ter kennisgeving Voorgesteld wordt kennis te nemen van het rapport 'Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013'. 3. Motivering Voorafgaand aan de controle van de Jaarrekening 2013 door de externe accountant heeft de afdeling Concerncontrol het tweede deel van het Interne Controleplan uitgevoerd. De interne controle zoomt in op een tiental financiële processen, te weten: 1. Inkoop en aanbesteden (onderverdeeld in 1A. facturen en 1B. Aanbesteden); 2. Personeelskosten; 3. Afschrijvingen; 4. Treasury; 5. Bijdragen aan derden; 6. Belastingen; 7. Bijdragen van derden; 8. Reserves en voorzieningen; 9. Overige opbrengsten; 10. Investeringen. De uitvoering van de interne controle vindt plaats in 2 tranches. De eerste tranche is uitgevoerd vóór de interimcontrole van de accountant en is maart 2014 aan u voorgelegd. De tweede tranche is uitgevoerd vóór de controle van de jaarrekening door de accountant. In bijgevoegd rapport 'Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013 (hierna: rapport) zijn de bevindingen die voortkomen uit deze tweede tranche van de interne controle samengevat. Aan dit rapport ligt een twaalftal controlerapporten ten grondslag. Naast de rapporten die betrekking hebben op de bovengenoemde processen (11 stuks) is ook controlerapport 0. Algemeen opgesteld. Dit rapport behandelt de controle op de voortgang van eerder gedane bevindingen en aanbevelingen in Managementletters en Verslagen van bevindingen van de externe accountant in de periode Deze twaalf controlerapporten liggen voor u tijdens de vergadering ter inzage. In aanpak is de interne controle voor de meeste processen identiek. Eerst wordt per proces een aantal nieuwe deelwaarnemingen gedaan. Daarna wordt gekeken naar de acties die ondernomen zijn door de organisatie op de reeds bestaande verbeteragenda.

3 In de IC tweede tranche zijn geen nieuwe bevindingen gedaan ten opzichte van de IC eerste tranche. Ook in deze tranche wordt geconcludeerd dat de onderwerpen Inkoop en aanbesteding, contractmanagement en het subsidieproces blijvende aandacht verdienen. Voor de bevindingen wordt kortheidshalve verwezen naar het rapport. Het aantal openstaande en lopende verbeterpunten daalt met de inspanningen van de organisatie en concentreert zich langzaam in bovenstaande drie generieke aandachtspunten. Met de accountant is van gedachten gewisseld over de doorontwikkeling van de (verbijzonderde) interne controle na het boekjaar 2013 nu de organisatie steeds beter in-control komt. De insteek hierbij is om de interne controle door te laten groeien van procesgerichte naar systeemgerichte interne controle. Bij het opstellen van het IC-plan voor 2014 zal hier nader op worden ingezoomd. Het rapport 'Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013' is besproken in de Auditcommissie van 16 april De Auditcommissie heeft positief geadviseerd. 4. Risico s Niet van toepassing. 5. Financiële aspecten Niet van toepassing. 6. Personele aspecten Niet van toepassing. 7. Juridische aspecten Conform artikel 2 lid 5 van Controleverordening waterschap Hollandse Delta worden de controlerapporten ter kennisgeving aangeboden aan de Verenigde Vergadering. 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing. 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Niet van toepassing Intranet Internet Pers 11. Verdere aanpak/ procedure De aanbevelingen uit de interne controle worden verwerkt in de organisatiebrede verbeteragenda. 12. Evaluatie Niet van toepassing.

4 Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013 Februari 2014 Concerncontrol

5 DATUM februari 2014 PAGINA 2 van 20 Inhoud 1 Inleiding Algemene indruk Foutenevaluatie De 2 e tranche bevindingen Algemeen Inkoop en aanbesteden Inkopen/factuurcontrole Aanbesteden Personeelskosten Afschrijvingen Treasury Bijdragen aan derden Belastingen Bijdragen van derden Reserves en voorzieningen Overige opbrengsten Investeringen Bijlage 1 Financiële omvang van de processen Bijlage 2 Overzicht deelwaarnemingen Bijlage 3 Foutenevaluatie Onderliggende rapporten: Controlerapport 0 Controlerapport 1a Controlerapport 1b Controlerapport 2 Controlerapport 3 Controlerapport 4 Controlerapport 5 Controlerapport 6 Controlerapport 7 Controlerapport 9 Controlerapport 10 Algemene verbeterpunten Inkoop en aanbesteden onderdeel facturen Inkoop en aanbesteden onderdeel aanbestedingen Personeelskosten Afschrijvingen Treasury Bijdragen aan derden Belastingen Bijdragen van derden Overige opbrengsten Investeringen

6 DATUM februari 2014 PAGINA 3 van 20 1 Inleiding In de maand augustus 2013 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het "Interne controleplan waterschap Hollandse Delta 2013" vastgesteld. Het interne controleplan 2013 (IC-plan 2013) zoomt in op een tiental financiële processen, waarmee de volledige financiële huishouding van het waterschap wordt geraakt. Het betreft de volgende processen: 1 Inkoop en aanbesteden 2 Personeelskosten 3 Afschrijvingen 4 Treasury 5 Bijdragen aan derden 6 Belastingen 7 Bijdragen van derden 8 Reserves en voorzieningen 9 Overige opbrengsten 10 Investeringen De uitvoering van de interne controle vindt plaats in twee tranches. De eerste tranche wordt uitgevoerd voordat de interim controle door de accountant plaatsvindt en de tweede tranche voordat de accountantscontrole van de jaarrekening plaatsvindt. De bevindingen en aanbevelingen uit de Interne Controle (IC) worden opgenomen in de organisatiebrede verbeteragenda. Hiermee wordt een impuls gegeven om de kwaliteit van de bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. Onder Interne Controle wordt verstaan het uitvoeren van deelwaarnemingen en het opnemen van de stand van zaken van de lopende verbeterpunten per proces. Voor alle tien processen zijn de (verbijzonderde) interne controles uitgevoerd ter waarborging van de relevante getrouwheidsaspecten en de financiële rechtmatigheidsaspecten in het boekjaar In de verbeteragenda wordt tot slot melding gemaakt van een aantal lopende verbeterpunten van algemene aard welke niet zijn te linken aan een specifiek financieel proces. De laatste stand van zaken van deze lopende verbeterpunten is ook in kaart gebracht (zie paragraaf 4.0). Het type en aantal deelwaarnemingen per proces is gebaseerd op de financiële omvang van de werkprocessen (zie bijlage 1) en de aard van het proces zelf. Het IC-plan is vooraf afgestemd met de accountant. De controlewerkzaamheden zijn ingepland per half jaar per financieel proces (zie bijlage 2). De externe accountant heeft ten behoeve van de interim controle een exemplaar van dit controlerapport ontvangen en een exemplaar van alle opgestelde controlerapporten per proces.

7 DATUM februari 2014 PAGINA 4 van 20 2 Algemene indruk Uit de Interne Controle ten behoeve van de Jaarrekeningcontrole (2 e tranche) door de accountant, komt een beeld van verbetering naar voren. De organisatie maakt op het gebied van financieel beheer nog steeds vorderingen, aangejaagd door een stevige financiële functie op de afdelingen. De primaire afdelingen profiteren van de verbeterde financiële advisering en ondersteuning; afdelingsbudgetten komen scherper in beeld, verantwoording wordt beter en problemen komen eerder aan de oppervlakte en worden sneller opgepakt. Steeds minder aandachtspunten uit de verbeteragenda blijven over waardoor de aandacht verschuift naar de primaire processen van WSHD. Verbetering is zichtbaar maar aanhoudend belangrijke aandachtspunten zijn: Naar het oordeel van Concerncontrol werkt de organisatie gestaag aan het (beter) toepassen van inkoop wet- en regelgeving. Met name de afdelingen BE en TO hebben de verbeterpunten betreffende aanbestedingsdossiers uit 2012 ter hand genomen en hun inkoopprocessen verbeterd. Er zijn echter nog voldoende mogelijkheden tot verbetering. In het boekjaar 2013 is ten aanzien van drie aanbestedingsdossiers geconstateerd dat sprake was van onrechtmatig inkopen. Een tweetal aanbestedingsdossiers die al in 2012 als onrechtmatig werden bestempeld zijn ook nog in 2013 niet op orde. In totaal is voor een bedrag van circa aan onrechtmatig inkopen geconstateerd, waarvan nog het resultaat is van een lopend contract uit Zowel het aantal constateringen van onrechtmatig inkopen als het daarmee gemoeide bedrag is lager dan in Verbeteracties werpen hun vruchten af maar Inkoop en Aanbesteding blijft aandacht verdienen. Het opzetten van een contractmanagement komt nog moeizaam van de grond. De organisatie maakt slechts kleine stapjes hierin en vanuit de processen Bijdragen van derden, Bijdragen aan derden en Overige opbrengsten worden nog steeds bevindingen gedaan die voortkomen uit het niet of niet voldoende beheren en beheersen van afspraken met derde partijen/partners als gemeenten en andere waterschappen. In de interne controle 1 ste tranche is scherp ingezoomd op het subsidieproces wat reden was om in de 2 e tranche dat niet te doen, uitgezonderd het monitoren van enkele verbeterpunten. De bevindingen en aanbevelingen blijven echter van kracht. Er zijn onvoldoende heldere afspraken over wie welke rol heeft in het subsidieproces. Evenmin zijn er eenduidige afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van het subsidieregister en zijn subsidiedossiers niet op orde. Hierdoor bestaat er een kans op het maken van verantwoordingsfouten en daardoor de kans op het mislopen van subsidies. Het aantal openstaande en lopende verbeterpunten daalt met de inspanningen van de organisatie en concentreert zich langzaam in bovenstaande drie belangrijke, generieke aandachtspunten (inkopen, contractbeheer en subsidies). Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal punten uit de organisatiebrede verbeteragenda zien, onder voorbehoud van besluitvorming door het college van D&H. In deze tabel zijn nog niet opgenomen de (nieuwe) bevindingen betreffende 2013 en de bevindingen van de accountant vanuit de interim controle en de jaarrekeningcontrole. Medio 2014 wordt een volledig aangepaste verbeteragenda aan het bestuur aangeboden.

8 DATUM februari 2014 PAGINA 5 van 20 Proces Totaal per Gereed gemeld 1 ste IC tranche Gereed gemeld 2 e IC tranche Totaal per Algemeen a. Inkoop b. Aanbesteden Personeelskosten Afschrijvingen Treasury Bijdragen aan derden Belastingen Bijdragen van derden Reserves en voorzieningen 9. Overige opbrengsten (*) Investeringen Totaal (*) Eén (1) lopend verbeterpunt is niet gereed gemeld maar komen te vervallen om onnodige dubbelingen in de organisatiebrede verbeteragenda te voorkomen.

9 DATUM februari 2014 PAGINA 6 van 20 3 Foutenevaluatie De foutenanalyse is vanaf 2012 een vast onderdeel van de Interne Controle. De foutenanalyse bestaat uit: Een overzicht van de rechtmatigheidsfouten; Een overzicht van de procedurele fouten ten opzichte van de interne regelgeving. Foutenoverzicht 2013 Omschrijving 2013 Oorspronkelijke programmabegroting 2013 Totale lasten Geconstateerde fouten Definitieve fouten Begroting 2013 Lasten in % Norm Rechtmatigheidsfouten ,32 % 1% Interne procedure ,25 % n.v.t. fouten Een overzicht van deze fouten per financieel proces en de (mogelijke) gevolgen hiervan voor de komende Jaarrekening 2013 is bijgevoegd in bijlage 3.

10 DATUM februari 2014 PAGINA 7 van 20 4 De 2 e tranche bevindingen De relevante bevindingen over het boekjaar 2013 naar aanleiding van de uitgevoerde IC worden in dit hoofdstuk gerapporteerd. Per financieel proces is een separaat controlerapport opgesteld. De beschouwingen die worden gerapporteerd zijn op deze onderliggende rapporten gebaseerd. 4.0 Algemeen Conform het IC plan 2013 is in de 2 de IC tranche 2013 de stand van zaken van 8 verbeterpunten uit de organisatie brede verbeteragenda in de categorie Algemeen nagegaan. Hieruit blijkt dat op alle 8 resterende verbeterpunten voortgang wordt geboekt. Uit het monitoren van de lopende verbeterpunten blijkt het volgende: Gereed gemeld: Voor vier (4) verbeterpunten wordt aanbevolen ze gereed te melden; Verbeterpunt 173 Oppakken verbeterpunten uit IT-audit 2011, deelacties 1.10, 2.4, 3.4,4 en 8.3 Verbeterpunt 175 Memoriaalboekingen, Managementletter 2012 Verbeterpunt 183 Administratieve organisatie en interne beheersing 2012 Verbeterpunt 184 Begrotingsonrechtmatigheid In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten zullen tijdens de IC 2014 opnieuw worden onderzocht of het verbeterpunt gereed kan worden gemeld: Verbeterpunt 13 ICT - Uitwijkvoorzieningen Verbeterpunt 37 Procedure beoordelen/opschonen tussenrekeningen Verbeterpunt 153 AO/IB beschrijvingen n.a.v. reorganisatie Verbeterpunt 174 Meer inzicht in de beheersopgave in de begroting en MJR 4.1 Inkoop en aanbesteden Inkopen/factuurcontrole Tijdens de IC 2 e tranche 2013 zijn conform het IC plan 2013 twaalf facturen onderzocht. Na twaalf deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van vijf verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Facturen De deelwaarnemingen op facturen hebben niet geleid tot nieuwe bevindingen of aanbeveling. Alle facturen zijn onderzocht op het toepassen van de workflow (accorderen van facturen), het registreren en afboeken van verplichtingen en het toepassen op de factuur van het juiste BTW percentage van 21%. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Verbeterpunten Uit het monitoren van de lopende verbeterpunten blijkt het volgende. In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten worden tijdens de IC 2014 opnieuw onderzocht: Verbeterpunt 16 Organisatiemandaat- en besluit & Regeling Budgethouderschap (Onderzoek naar interne procedure Betalingen zonder autorisatie ) Verbeterpunt 38 Contractadministratie/verplichtingen administratie Verbeterpunt 191 Verbeteren contractbeheer rondom het leveren van elektriciteit

11 DATUM februari 2014 PAGINA 8 van 20 Gereed gemeld tijdens IC 2 de tranche 2013: Verbeterpunt 165 Opzet en werking procedure inhuur van derden Verbeterpunt 187 Onderzoek doen naar interne procedure afwikkelen verplichtingen bij overgang boekjaar In het IC plan 2013 stond een nader onderzoek ingepland naar de procedure opdrachtverstrekking. Omdat de regeling budgethouderschap binnenkort wordt herzien is besloten dit onderzoek door te schuiven naar Aanbesteden Tijdens de 2 e IC tranche 2013 zijn 9 nieuwe deelwaarnemingen uitgevoerd op het aanbestedingsproces. Na 3 deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken van één lopend verbeterpunt nagegaan. Aanbestedingen De belangrijkste bevindingen zijn: 1. Bij 3 van de 9 gecontroleerde nieuwe aanbestedingsdossiers is geconstateerd dat sprake is van een (deels) onrechtmatige inkoopsituatie; a. Onderhoud door derden wordt onrechtmatig ingekocht bij een loonbedrijf ( ); b. De collectieve autoverzekering is onrechtmatig ingekocht bij een verzekeraar ( ); c. Onderhoud door derden worden onrechtmatig ingekocht bij een loonbedrijf ( ); 2. De geconstateerde fouten betreffen rechtmatigheidsfouten die meetellen in het bepalen of waterschap Hollandse Delta in aanmerking komt voor een rechtmatigheidsverklaring voor de jaarrekening Verbeterpunten Om de stand de zaken van het verbeterpunt te kunnen bepalen heeft de afdeling Concerncontrol onderzocht hoe de ambtelijke organisatie de 7 aanbestedingsdossiers, waar in het boekjaar 2011 en 2012 nog was geconstateerd dat sprake is van (mogelijk) onrechtmatige inkoop, heeft opgepakt in het boekjaar Uit het monitoren van het lopende verbeterpunt blijkt dat de afdelingen BE en TO op basis van de gerapporteerde bevindingen hun inkoopplannen 2013 hebben aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat op alle 7 aanbestedingsdossiers gepaste maatregelen zijn of worden doorgevoerd om te komen tot een rechtmatige aanbesteding. Bij 2 aanbestedingsdossiers van de afdeling BE is nog wel sprake is van een onrechtmatige inkoopsituatie. Dit omdat de uitgezette verbeteracties nog onvoldoende concreet zijn en/of aantoonbaar konden worden gemaakt in het boekjaar Het betreffen de aanbestedingsdossiers Mollenbestrijding door een loonbedrijf (huidige schatting omvang onrechtmatige inkoop in 2013 is ) en de afname van Onderhoud door Derden ingekocht bij een loonbedrijf (huidige schatting omvang onrechtmatig inkoop is ). De verwachting is dat pas lopende het boekjaar 2014 bij deze twee loonbedrijven sprake zal zijn van een rechtmatige inkoopsituatie. De geconstateerde onrechtmatige inkoopsituaties tellen mee in het bepalen of waterschap Hollandse Delta in aanmerking komt voor een rechtmatigheidsverklaring voor de jaarrekening Voorgesteld wordt verbeterpunt 186 Controle rechtmatigheid inkoopdossiers niet gereed te melden. Verbeterpunt 186 Controle rechtmatigheid inkoopdossiers zal tijdens de IC 2014 opnieuw worden onderzocht. Voorgesteld wordt om tijdens de eerste en tweede tranche 2014 opnieuw een follow up

12 DATUM februari 2014 PAGINA 9 van 20 controle uit te voeren op alle in het boekjaar 2013 geconstateerde onrechtmatige inkopen. 4.2 Personeelskosten Tijdens de 2 e IC tranche 2013 zijn zes deelwaarnemingen uitgevoerd. Na zes deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van vier verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Loonstroken De deelwaarnemingen hebben niet geleid tot nieuwe algemene bevindingen en aanbevelingen. Verbeterpunten Uit het monitoren van de lopende verbeterpunten blijkt het volgende: In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten worden tijdens de Interne controle 2014 opnieuw onderzocht: Verbeterpunt 15 Inkoop personeelsgebonden goederen. Verbeterpunt 116 Beter toepassen Ver Weg bepaling artikel 3 lid 2 van de Verordening Dienstreizen Gereed gemeld: Verbeterpunt 145 Urenregistratie Verbeterpunt 152 Personeel: Centraliseren personeelsdeclaraties 4.3 Afschrijvingen Tijdens de 2e IC tranche 2013 zijn conform het IC plan activa componenten onderzocht. Na 6 deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Activakaarten De deelwaarnemingen hebben geleid tot één nieuwe bevinding en aanbeveling. De onderbouwing van de onderverdeling van de geactiveerde investeringskosten ontbreekt als kosten zijn geactiveerd op twee of meer activakaarten in plaats van één activakaart. In de meeste gevallen worden de kosten van een afgesloten investeringsproject via één activakaart opgevoerd op één activasoort met één vaste afschrijvingstermijn. In enkele gevallen moeten investeringskosten van een investeringsproject via meerdere activakaarten worden geactiveerd. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn: De te activeren investeringskosten bestaan deels uit immateriële vaste activa en deels uit materiële vaste activa waarvoor verschillende afschrijvingstermijnen gelden; De te activeren investeringskosten bestaan uit materiële vaste activa waarvoor in de AWA is afgesproken om verschillende afschrijvingstermijnen te hanteren voor het bouwkundig deel van een kunstwerk enerzijds (30 jaar) en het mechanisch/elektrisch deel van een kunstwerk anderzijds (15 jaar). Geconstateerd is dat een cijfermatige onderbouwing van de naar verschillende activakaarten te verdelen investeringskosten bij het afsluiten van een investeringsproject niet beschikbaar is bij de afdeling FN. Naar aanleiding van deze deelwaarnemingen heeft de afdeling FN overzichten gemaakt met een verdeling van de investeringskosten naar de verschillende activakaarten. Dit ter

13 DATUM februari 2014 PAGINA 10 van 20 aanvullende verantwoording. Hieruit blijkt de investeringskosten juist zijn verantwoord in de activa-administratie. Aanbeveling: Maak bij investeringsprojecten de wijze waarop de onderverdeling van de investeringskosten en -opbrengsten heeft plaatsgevonden beter zichtbaar op het afsluitformulier. Dit in het geval de investeringskosten worden geactiveerd naar meer dan één activakaart. Pas indien nodig de huidige format van het afsluitformulier investeringsproject aan. (actie afdeling FN) Via het Controlerapport 3. Afschrijvingen IC ste tranche is één nieuw verbeterpunt voorgedragen, te weten Correct afwikkelen afgesloten investeringsproject Stellebos. De ambtelijke organisatie heeft de aanbevelingen in het 4 de kwartaal van 2013 in voldoende mate opgevolgd. Dit nieuwe verbeterpunt wordt derhalve niet aangemeld voor registratie in de organisatiebrede verbeteragenda. Verbeterpunten Er zijn geen openstaande verbeterpunten. 4.4 Treasury Conform het IC Plan 2013 is dit proces in de 2 e IC tranche integraal gecontroleerd. De verbijzonderde controle heeft geleid tot de volgende nieuwe algemene bevinding en aanbeveling. Ontbreken beleid op WSHD niveau m.b.t. afgeven van garanties en zekerheidsstellingen. De wet Fido noemt in haar bepalingen naast leningen ook garanties. Binnen het waterschap worden garanties en zekerheidsstellingen afgegeven. De verschijningsvormen van garanties zijn divers en kunnen (financiële) verplichtingen met zich meebrengen. Er is ten aanzien van afgegeven garanties geen specifiek beleid vastgelegd. Daarnaast is er beperkt sprake van centrale beheersing of controle, het proces van beheren en archiveren van garanties vindt namelijk plaats op de afdelingen zelf. Het op WSHD niveau schatten van het risico voortkomende uit garanties is o.a. input voor het weerstandsvermogen, de liquiditeitsprognose en niet uit de balans blijkende verplichtingen. Daarnaast dient het als signaleringsinstrument voor mogelijk op te treden (financiële) risico s met een extern karakter. Aanbeveling Op te stellen beleid en richtlijnen vanuit de afdeling FN en BJ moeten de organisatie een kader geven waarbinnen zij garanties afgeeft, beheerd, beheerst en afwikkelt. Dit moet leiden tot een vermindering van de risico s die voorkomen uit garanties en het toepassen van standaard beheersmaatregelen mogelijk maken. Na deze inventarisatie kunnen verdere afspraken gemaakt worden ten aanzien van de structurele borging van garanties binnen WSHD. (actie afdeling BJZ en FN) Verbeterpunten Er zijn geen openstaande verbeterpunten.

14 DATUM februari 2014 PAGINA 11 van Bijdragen aan derden Tijdens de 2e IC tranche 2013 zijn conform het IC plan 2013 negen (9) deelwaarnemingen gedaan op dit proces. Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van één verbeterpunt uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Deelwaarnemingen De deelwaarnemingen hebben geleid tot een viertal nieuwe bevindingen en aanbevelingen. 1 Het contractbeheer binnen de afdeling PR is onvoldoende op orde Bij de verschillende afgesloten projectbijdrage overeenkomsten is geconstateerd dat de verschillende contractuele aspecten onvoldoende zijn vastgelegd en dat contractdossiers niet volledig zijn. Aanbeveling De afdeling PR wordt geadviseerd om de nu lopende projectbijdragenovereenkomsten, afgesloten door de afdeling PR, te screenen of de kwaliteit ervan op orde is (vooraf duidelijk aan welke gemaakte kosten wordt bijgedragen door het waterschap en vooraf duidelijk hoe met de BTW wordt omgegaan). De afdeling PR wordt ook geadviseerd om de contractdossiers te uniformeren voor alle lopende projectbijdragenovereenkomsten en om de voortgang centraal te monitoren door het bijhouden van een apart contractenregister. (actie afdeling PR) 2. Het contractbeheer binnen de afdeling ZV aangaande beheer en onderhoud van rioolgemalen is onvoldoende op orde, Geconstateerd is dat bij een aantal bijdragen aan gemeenten, de kosten van bijdragen aan die gemeenten niet verantwoord worden conform het prestatiecriterium; kosten en baten worden niet in hetzelfde boekjaar verantwoord. Ook valt op dat door gemeenten verschillend wordt omgegaan met het toepassen van de BTW wet- en regelgeving en dat niet altijd is duidelijk welke kosten een gemeente doorberekend (kapitaallasten, water, exploitiekosten) Aanbeveling De afdeling ZV wordt geadviseerd om voor vijf gemeenten in te schatten wat de hoogte is van de nog door te berekenen beheer- en onderhoudskosten over het boekjaar 2013 en om met betrokken gemeenten uniforme afspraken te maken overeenkomtig de wijze waarop het waterschap zelf de BTW doorberekend aan gemeenten als het kapitaallasten, water en overige exploitatiekosten in rekening brengt bij een gemeente m.b.t. de exploitatie van rioolgemalen. (actie afdeling ZV) 3. Het Delegatie en mandaatbesluit 2013 wat betreft het verstrekken van GAP-, STIWAS- en RIOBUIT-subsidies wordt niet nageleefd. De subsidietoekenning door de afdeling PR vindt wel plaats conform de geldende subsidieverordening en beleidsregels GAP, STIWAS en RIOBUIT maar niet conform het huidige Delegatie en mandaatbesluit Aanbeveling De afdeling PR wordt geadviseerd vanaf 2014 alle subsidiebeschikkingen voortaan te laten ondertekenen door de bevoegd zijnde directeur conform het geldende delegatie- en mandaatbesluit. (actie afdeling PR)

15 DATUM februari 2014 PAGINA 12 van Verstrekte subsidies Agroranden worden begroot en verantwoord op een verkeerde kostensoort. Geconstateerd is dat de verstrekte subsidies aan bedrijven door het waterschap zijn begroot en verantwoord op een verkeerde kostensoort en wel op kostensoort Contributies en bijdragen. Aanbeveling Voorgesteld wordt om de te verstrekken subsidies aan bedrijven vanaf het boekjaar 2014 te begroten en verantwoorden op de juiste kostensoort en wel op kostensoort Bijdragen aan bedrijven. (actie afdeling PR). Verbeterpunten Uit het monitoren van het lopende verbeterpunt blijkt het volgende. Verbeterpunt 167: Verbeteren intern beheer rondom jaarlijkse bijdragen aan gemeenten t.b.v. onderhoud en beheer OV. Er wordt weinig voortgang geboekt op dit verbeterpunt. Dit punt wordt in de interne controle 2014 opgenomen. 4.6 Belastingen Conform het IC Plan 2013 is dit proces in de 2e IC tranche integraal gecontroleerd. De verbijzonderde controle heeft geleid tot de volgende nieuwe algemene bevinding en aanbeveling. Onzekerheid over juistheid en volledigheid van de belastingopbrengsten. In de IC 2 e tranche is geconstateerd dat op basis van de kwartaaloverzichten van SVHW aan WSHD, geen zekerheid te verkrijgen is over de juistheid en volledigheid van de aangeleverde mutaties en eindstanden per kwartaal. Dit wordt veroorzaakt doordat het verloop van de standen niet (volledig) aansluiten op elkaar en in de rapportages geen verklaring c.q. analyse gegeven wordt van het verschil. Overigens sluit de financiële administratie per aan met de eindverantwoording van SVHW waarvoor door de accountant een goedkeurende verklaring is afgegeven. De kwartaalrapportages geven een cijfermatige weergave van de resultaten. Er wordt gedurende het jaar onvoldoende kwalitatieve analyse gegeven door het SVHW op de afwijkingen. In 2013 is er een afwijking geconstateerd tussen de geraamde en de gerealiseerde belastingopbrengsten. Deze afwijking is groter dan in voorgaande jaren. Ten tijde van het opstellen van dit controlerapport (26 februari 2014) is nog niet duidelijk wat hier aan ten grondslag ligt. Dit wordt nog nader onderzocht.

16 DATUM februari 2014 PAGINA 13 van 20 Aanbeveling Uit de bevindingen komt naar voren dat de informatieverstrekking vanuit het SVHW verder aangescherpt moet worden om als opdrachtgever een mening te kunnen vormen over de voortgang en de risico s ten aanzien van de belastingopbrengst en deze op een juiste en volledige manier te verwerken in de financiële administratie. Daarnaast is het aan te bevelen om voor de Burap 2 samen met SVHW een diepgaande analyse in te stellen over de resultaten tot dan toe en overleg te voeren over de afwijkingen en te verwachten risico s. Dit om grote afwijkingen tijdens de jaarrekening te voorkomen en tijdig te rapporteren. Geadviseerd wordt om samen met SVHW te komen tot een verbeteragenda en u over de voortgang hiervan middels de bestaande P&C-cyclus te laten informeren. (Actie afdeling FN) Verbeterpunten Er zijn geen openstaande verbeterpunten. 4.7 Bijdragen van derden Tijdens de IC 2 e tranche 2013 zijn 5 deelwaarnemingen uitgevoerd. Na 4 deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van drie verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Deelwaarnemingen De deelwaarnemingen hebben geleid tot één nieuwe algemene bevinding en aanbevelingen. Incidentele bijdrage van derden die niet (op tijd) is opgenomen in de begroting. In oktober 2013 is een eenmalig creditnota ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon. De teruggave betreft een bedrag van netto voor Frictiekosten Huisvesting. Waar geen aandacht aan besteed is, is om dergelijke incidentele bijdragen in kosten van derden, daar waar bekend, in de begroting op te nemen. Aanbeveling Indien éénmalige bijdragen van derden al bekend zijn aan het begin van of gedurende het boekjaar dient dit ook in de begroting opgenomen te worden, eventueel via een bestuursrapportage. Verbeterpunten Uit het monitoren van de drie lopende verbeterpunten blijkt het volgende: In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten zullen tijdens de IC 2014 opnieuw worden onderzocht of het verbeterpunt gereed kan worden gemeld: Verbeterpunt 85 Verbeteren intern beheer rondom jaarlijkse bijdragen van gemeenten t.b.v. onderhoud en beheer OV en VRI s Verbeterpunt 86 Investeringsbijdragen/Bijdragen in kapitaallasten van Rioolgemalen/VRI's Verbeterpunt 155 Verbeteren interne beheer rondom subsidiebaten Gereed gemeld: Geen.

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889895 www.deloitte.nl Rapport uitgebracht aan Gemeente Borsele Managementletter 2011 Deloitte Accountants 8.V.

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

Documentenqeqevens Briefnummer. Inge komen 1 9 NOV 2012. Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC. Opmerkingen. Paraaf.

Documentenqeqevens Briefnummer. Inge komen 1 9 NOV 2012. Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC. Opmerkingen. Paraaf. Documentenqeqevens Briefnummer Inge komen 1 9 NOV 2012 Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC Opmerkingen Paraaf Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011 Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Managementletter 2011 Formatted: Font: Bold, German (Germany) Deleted: Aan de directie van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Laan

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2013 28 november 2013 li' EY Building a better working world Building a better working world Ernst & Young Accountants

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Boardletter 2009 Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel II Servicepunt71 Assurance-rapport 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de I Accountants VERTROUWELIJK Aan het bestuur en directie van Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg 200 2015 CK HAARLEM Baker Tilly Berk N.V. Entrada 303 Postbus 94124 1090 GC Amsterdam T: +31 (0)20 644

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9

Algemeen bestuur. Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Algemeen bestuur Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 9 Onderwerp Financiële verordeningen en regelingen MRDH Voorgesteld besluit Vaststellen van: 1. De financiële verordening MRDH 2015. 2. De controleverordening

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven Eindhoven ambitieus vooruit Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven 27 april 2011 Aan de raad van de gemeente Eindhoven Stadhuisplein 10 5611 EM Eindhoven 27 april 2011 Referentie: 30322968/GK/e0207936/zm

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties www.pwc.nl Accountantsverslag 2014 Op naar de decentralisaties Accountantsverslag 2014 voor Gemeente Waalwijk 28 mei 2015 Gemeente Waalwijk T.a.v. de gemeenteraad Postbus 10150 5240 GB Waalwijk 28 mei

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/031 FCA / 12.30143 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Verbetering projectbeheer UU Status : ter kennisname

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie