Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e."

Transcriptie

1 Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e. Aan de Verenigde Vergadering Uitvoering intern controleplan tweede tranche 2013 Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni 2014 Commissie MBH 11 juni 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud van Vliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 26 juni Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1896.docx Bijlage: Eindrapport+Uitvoering+Intern+Controleplan+tweede+tranche+2013[1].pdf Stukken ter inzage: 12 achterliggende controlerapporten (Locatie: bij secretaris-directeur)

2 Uitvoering intern controleplan tweede tranche Aanleiding Voorafgaand aan de controle van de Jaarrekening 2013 door de externe accountant heeft de afdeling Concerncontrol het tweede deel van het Interne Controleplan 2013 waterschap Hollandse Delta uitgevoerd. Over de uitvoering van het eerste deel bent u in uw vergadering van maart 2014 geïnformeerd. 2. Voorstel Ter kennisgeving Voorgesteld wordt kennis te nemen van het rapport 'Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013'. 3. Motivering Voorafgaand aan de controle van de Jaarrekening 2013 door de externe accountant heeft de afdeling Concerncontrol het tweede deel van het Interne Controleplan uitgevoerd. De interne controle zoomt in op een tiental financiële processen, te weten: 1. Inkoop en aanbesteden (onderverdeeld in 1A. facturen en 1B. Aanbesteden); 2. Personeelskosten; 3. Afschrijvingen; 4. Treasury; 5. Bijdragen aan derden; 6. Belastingen; 7. Bijdragen van derden; 8. Reserves en voorzieningen; 9. Overige opbrengsten; 10. Investeringen. De uitvoering van de interne controle vindt plaats in 2 tranches. De eerste tranche is uitgevoerd vóór de interimcontrole van de accountant en is maart 2014 aan u voorgelegd. De tweede tranche is uitgevoerd vóór de controle van de jaarrekening door de accountant. In bijgevoegd rapport 'Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013 (hierna: rapport) zijn de bevindingen die voortkomen uit deze tweede tranche van de interne controle samengevat. Aan dit rapport ligt een twaalftal controlerapporten ten grondslag. Naast de rapporten die betrekking hebben op de bovengenoemde processen (11 stuks) is ook controlerapport 0. Algemeen opgesteld. Dit rapport behandelt de controle op de voortgang van eerder gedane bevindingen en aanbevelingen in Managementletters en Verslagen van bevindingen van de externe accountant in de periode Deze twaalf controlerapporten liggen voor u tijdens de vergadering ter inzage. In aanpak is de interne controle voor de meeste processen identiek. Eerst wordt per proces een aantal nieuwe deelwaarnemingen gedaan. Daarna wordt gekeken naar de acties die ondernomen zijn door de organisatie op de reeds bestaande verbeteragenda.

3 In de IC tweede tranche zijn geen nieuwe bevindingen gedaan ten opzichte van de IC eerste tranche. Ook in deze tranche wordt geconcludeerd dat de onderwerpen Inkoop en aanbesteding, contractmanagement en het subsidieproces blijvende aandacht verdienen. Voor de bevindingen wordt kortheidshalve verwezen naar het rapport. Het aantal openstaande en lopende verbeterpunten daalt met de inspanningen van de organisatie en concentreert zich langzaam in bovenstaande drie generieke aandachtspunten. Met de accountant is van gedachten gewisseld over de doorontwikkeling van de (verbijzonderde) interne controle na het boekjaar 2013 nu de organisatie steeds beter in-control komt. De insteek hierbij is om de interne controle door te laten groeien van procesgerichte naar systeemgerichte interne controle. Bij het opstellen van het IC-plan voor 2014 zal hier nader op worden ingezoomd. Het rapport 'Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013' is besproken in de Auditcommissie van 16 april De Auditcommissie heeft positief geadviseerd. 4. Risico s Niet van toepassing. 5. Financiële aspecten Niet van toepassing. 6. Personele aspecten Niet van toepassing. 7. Juridische aspecten Conform artikel 2 lid 5 van Controleverordening waterschap Hollandse Delta worden de controlerapporten ter kennisgeving aangeboden aan de Verenigde Vergadering. 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing. 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Niet van toepassing Intranet Internet Pers 11. Verdere aanpak/ procedure De aanbevelingen uit de interne controle worden verwerkt in de organisatiebrede verbeteragenda. 12. Evaluatie Niet van toepassing.

4 Uitvoering Intern Controleplan Tweede tranche 2013 Februari 2014 Concerncontrol

5 DATUM februari 2014 PAGINA 2 van 20 Inhoud 1 Inleiding Algemene indruk Foutenevaluatie De 2 e tranche bevindingen Algemeen Inkoop en aanbesteden Inkopen/factuurcontrole Aanbesteden Personeelskosten Afschrijvingen Treasury Bijdragen aan derden Belastingen Bijdragen van derden Reserves en voorzieningen Overige opbrengsten Investeringen Bijlage 1 Financiële omvang van de processen Bijlage 2 Overzicht deelwaarnemingen Bijlage 3 Foutenevaluatie Onderliggende rapporten: Controlerapport 0 Controlerapport 1a Controlerapport 1b Controlerapport 2 Controlerapport 3 Controlerapport 4 Controlerapport 5 Controlerapport 6 Controlerapport 7 Controlerapport 9 Controlerapport 10 Algemene verbeterpunten Inkoop en aanbesteden onderdeel facturen Inkoop en aanbesteden onderdeel aanbestedingen Personeelskosten Afschrijvingen Treasury Bijdragen aan derden Belastingen Bijdragen van derden Overige opbrengsten Investeringen

6 DATUM februari 2014 PAGINA 3 van 20 1 Inleiding In de maand augustus 2013 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het "Interne controleplan waterschap Hollandse Delta 2013" vastgesteld. Het interne controleplan 2013 (IC-plan 2013) zoomt in op een tiental financiële processen, waarmee de volledige financiële huishouding van het waterschap wordt geraakt. Het betreft de volgende processen: 1 Inkoop en aanbesteden 2 Personeelskosten 3 Afschrijvingen 4 Treasury 5 Bijdragen aan derden 6 Belastingen 7 Bijdragen van derden 8 Reserves en voorzieningen 9 Overige opbrengsten 10 Investeringen De uitvoering van de interne controle vindt plaats in twee tranches. De eerste tranche wordt uitgevoerd voordat de interim controle door de accountant plaatsvindt en de tweede tranche voordat de accountantscontrole van de jaarrekening plaatsvindt. De bevindingen en aanbevelingen uit de Interne Controle (IC) worden opgenomen in de organisatiebrede verbeteragenda. Hiermee wordt een impuls gegeven om de kwaliteit van de bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. Onder Interne Controle wordt verstaan het uitvoeren van deelwaarnemingen en het opnemen van de stand van zaken van de lopende verbeterpunten per proces. Voor alle tien processen zijn de (verbijzonderde) interne controles uitgevoerd ter waarborging van de relevante getrouwheidsaspecten en de financiële rechtmatigheidsaspecten in het boekjaar In de verbeteragenda wordt tot slot melding gemaakt van een aantal lopende verbeterpunten van algemene aard welke niet zijn te linken aan een specifiek financieel proces. De laatste stand van zaken van deze lopende verbeterpunten is ook in kaart gebracht (zie paragraaf 4.0). Het type en aantal deelwaarnemingen per proces is gebaseerd op de financiële omvang van de werkprocessen (zie bijlage 1) en de aard van het proces zelf. Het IC-plan is vooraf afgestemd met de accountant. De controlewerkzaamheden zijn ingepland per half jaar per financieel proces (zie bijlage 2). De externe accountant heeft ten behoeve van de interim controle een exemplaar van dit controlerapport ontvangen en een exemplaar van alle opgestelde controlerapporten per proces.

7 DATUM februari 2014 PAGINA 4 van 20 2 Algemene indruk Uit de Interne Controle ten behoeve van de Jaarrekeningcontrole (2 e tranche) door de accountant, komt een beeld van verbetering naar voren. De organisatie maakt op het gebied van financieel beheer nog steeds vorderingen, aangejaagd door een stevige financiële functie op de afdelingen. De primaire afdelingen profiteren van de verbeterde financiële advisering en ondersteuning; afdelingsbudgetten komen scherper in beeld, verantwoording wordt beter en problemen komen eerder aan de oppervlakte en worden sneller opgepakt. Steeds minder aandachtspunten uit de verbeteragenda blijven over waardoor de aandacht verschuift naar de primaire processen van WSHD. Verbetering is zichtbaar maar aanhoudend belangrijke aandachtspunten zijn: Naar het oordeel van Concerncontrol werkt de organisatie gestaag aan het (beter) toepassen van inkoop wet- en regelgeving. Met name de afdelingen BE en TO hebben de verbeterpunten betreffende aanbestedingsdossiers uit 2012 ter hand genomen en hun inkoopprocessen verbeterd. Er zijn echter nog voldoende mogelijkheden tot verbetering. In het boekjaar 2013 is ten aanzien van drie aanbestedingsdossiers geconstateerd dat sprake was van onrechtmatig inkopen. Een tweetal aanbestedingsdossiers die al in 2012 als onrechtmatig werden bestempeld zijn ook nog in 2013 niet op orde. In totaal is voor een bedrag van circa aan onrechtmatig inkopen geconstateerd, waarvan nog het resultaat is van een lopend contract uit Zowel het aantal constateringen van onrechtmatig inkopen als het daarmee gemoeide bedrag is lager dan in Verbeteracties werpen hun vruchten af maar Inkoop en Aanbesteding blijft aandacht verdienen. Het opzetten van een contractmanagement komt nog moeizaam van de grond. De organisatie maakt slechts kleine stapjes hierin en vanuit de processen Bijdragen van derden, Bijdragen aan derden en Overige opbrengsten worden nog steeds bevindingen gedaan die voortkomen uit het niet of niet voldoende beheren en beheersen van afspraken met derde partijen/partners als gemeenten en andere waterschappen. In de interne controle 1 ste tranche is scherp ingezoomd op het subsidieproces wat reden was om in de 2 e tranche dat niet te doen, uitgezonderd het monitoren van enkele verbeterpunten. De bevindingen en aanbevelingen blijven echter van kracht. Er zijn onvoldoende heldere afspraken over wie welke rol heeft in het subsidieproces. Evenmin zijn er eenduidige afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van het subsidieregister en zijn subsidiedossiers niet op orde. Hierdoor bestaat er een kans op het maken van verantwoordingsfouten en daardoor de kans op het mislopen van subsidies. Het aantal openstaande en lopende verbeterpunten daalt met de inspanningen van de organisatie en concentreert zich langzaam in bovenstaande drie belangrijke, generieke aandachtspunten (inkopen, contractbeheer en subsidies). Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal punten uit de organisatiebrede verbeteragenda zien, onder voorbehoud van besluitvorming door het college van D&H. In deze tabel zijn nog niet opgenomen de (nieuwe) bevindingen betreffende 2013 en de bevindingen van de accountant vanuit de interim controle en de jaarrekeningcontrole. Medio 2014 wordt een volledig aangepaste verbeteragenda aan het bestuur aangeboden.

8 DATUM februari 2014 PAGINA 5 van 20 Proces Totaal per Gereed gemeld 1 ste IC tranche Gereed gemeld 2 e IC tranche Totaal per Algemeen a. Inkoop b. Aanbesteden Personeelskosten Afschrijvingen Treasury Bijdragen aan derden Belastingen Bijdragen van derden Reserves en voorzieningen 9. Overige opbrengsten (*) Investeringen Totaal (*) Eén (1) lopend verbeterpunt is niet gereed gemeld maar komen te vervallen om onnodige dubbelingen in de organisatiebrede verbeteragenda te voorkomen.

9 DATUM februari 2014 PAGINA 6 van 20 3 Foutenevaluatie De foutenanalyse is vanaf 2012 een vast onderdeel van de Interne Controle. De foutenanalyse bestaat uit: Een overzicht van de rechtmatigheidsfouten; Een overzicht van de procedurele fouten ten opzichte van de interne regelgeving. Foutenoverzicht 2013 Omschrijving 2013 Oorspronkelijke programmabegroting 2013 Totale lasten Geconstateerde fouten Definitieve fouten Begroting 2013 Lasten in % Norm Rechtmatigheidsfouten ,32 % 1% Interne procedure ,25 % n.v.t. fouten Een overzicht van deze fouten per financieel proces en de (mogelijke) gevolgen hiervan voor de komende Jaarrekening 2013 is bijgevoegd in bijlage 3.

10 DATUM februari 2014 PAGINA 7 van 20 4 De 2 e tranche bevindingen De relevante bevindingen over het boekjaar 2013 naar aanleiding van de uitgevoerde IC worden in dit hoofdstuk gerapporteerd. Per financieel proces is een separaat controlerapport opgesteld. De beschouwingen die worden gerapporteerd zijn op deze onderliggende rapporten gebaseerd. 4.0 Algemeen Conform het IC plan 2013 is in de 2 de IC tranche 2013 de stand van zaken van 8 verbeterpunten uit de organisatie brede verbeteragenda in de categorie Algemeen nagegaan. Hieruit blijkt dat op alle 8 resterende verbeterpunten voortgang wordt geboekt. Uit het monitoren van de lopende verbeterpunten blijkt het volgende: Gereed gemeld: Voor vier (4) verbeterpunten wordt aanbevolen ze gereed te melden; Verbeterpunt 173 Oppakken verbeterpunten uit IT-audit 2011, deelacties 1.10, 2.4, 3.4,4 en 8.3 Verbeterpunt 175 Memoriaalboekingen, Managementletter 2012 Verbeterpunt 183 Administratieve organisatie en interne beheersing 2012 Verbeterpunt 184 Begrotingsonrechtmatigheid In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten zullen tijdens de IC 2014 opnieuw worden onderzocht of het verbeterpunt gereed kan worden gemeld: Verbeterpunt 13 ICT - Uitwijkvoorzieningen Verbeterpunt 37 Procedure beoordelen/opschonen tussenrekeningen Verbeterpunt 153 AO/IB beschrijvingen n.a.v. reorganisatie Verbeterpunt 174 Meer inzicht in de beheersopgave in de begroting en MJR 4.1 Inkoop en aanbesteden Inkopen/factuurcontrole Tijdens de IC 2 e tranche 2013 zijn conform het IC plan 2013 twaalf facturen onderzocht. Na twaalf deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van vijf verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Facturen De deelwaarnemingen op facturen hebben niet geleid tot nieuwe bevindingen of aanbeveling. Alle facturen zijn onderzocht op het toepassen van de workflow (accorderen van facturen), het registreren en afboeken van verplichtingen en het toepassen op de factuur van het juiste BTW percentage van 21%. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Verbeterpunten Uit het monitoren van de lopende verbeterpunten blijkt het volgende. In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten worden tijdens de IC 2014 opnieuw onderzocht: Verbeterpunt 16 Organisatiemandaat- en besluit & Regeling Budgethouderschap (Onderzoek naar interne procedure Betalingen zonder autorisatie ) Verbeterpunt 38 Contractadministratie/verplichtingen administratie Verbeterpunt 191 Verbeteren contractbeheer rondom het leveren van elektriciteit

11 DATUM februari 2014 PAGINA 8 van 20 Gereed gemeld tijdens IC 2 de tranche 2013: Verbeterpunt 165 Opzet en werking procedure inhuur van derden Verbeterpunt 187 Onderzoek doen naar interne procedure afwikkelen verplichtingen bij overgang boekjaar In het IC plan 2013 stond een nader onderzoek ingepland naar de procedure opdrachtverstrekking. Omdat de regeling budgethouderschap binnenkort wordt herzien is besloten dit onderzoek door te schuiven naar Aanbesteden Tijdens de 2 e IC tranche 2013 zijn 9 nieuwe deelwaarnemingen uitgevoerd op het aanbestedingsproces. Na 3 deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken van één lopend verbeterpunt nagegaan. Aanbestedingen De belangrijkste bevindingen zijn: 1. Bij 3 van de 9 gecontroleerde nieuwe aanbestedingsdossiers is geconstateerd dat sprake is van een (deels) onrechtmatige inkoopsituatie; a. Onderhoud door derden wordt onrechtmatig ingekocht bij een loonbedrijf ( ); b. De collectieve autoverzekering is onrechtmatig ingekocht bij een verzekeraar ( ); c. Onderhoud door derden worden onrechtmatig ingekocht bij een loonbedrijf ( ); 2. De geconstateerde fouten betreffen rechtmatigheidsfouten die meetellen in het bepalen of waterschap Hollandse Delta in aanmerking komt voor een rechtmatigheidsverklaring voor de jaarrekening Verbeterpunten Om de stand de zaken van het verbeterpunt te kunnen bepalen heeft de afdeling Concerncontrol onderzocht hoe de ambtelijke organisatie de 7 aanbestedingsdossiers, waar in het boekjaar 2011 en 2012 nog was geconstateerd dat sprake is van (mogelijk) onrechtmatige inkoop, heeft opgepakt in het boekjaar Uit het monitoren van het lopende verbeterpunt blijkt dat de afdelingen BE en TO op basis van de gerapporteerde bevindingen hun inkoopplannen 2013 hebben aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat op alle 7 aanbestedingsdossiers gepaste maatregelen zijn of worden doorgevoerd om te komen tot een rechtmatige aanbesteding. Bij 2 aanbestedingsdossiers van de afdeling BE is nog wel sprake is van een onrechtmatige inkoopsituatie. Dit omdat de uitgezette verbeteracties nog onvoldoende concreet zijn en/of aantoonbaar konden worden gemaakt in het boekjaar Het betreffen de aanbestedingsdossiers Mollenbestrijding door een loonbedrijf (huidige schatting omvang onrechtmatige inkoop in 2013 is ) en de afname van Onderhoud door Derden ingekocht bij een loonbedrijf (huidige schatting omvang onrechtmatig inkoop is ). De verwachting is dat pas lopende het boekjaar 2014 bij deze twee loonbedrijven sprake zal zijn van een rechtmatige inkoopsituatie. De geconstateerde onrechtmatige inkoopsituaties tellen mee in het bepalen of waterschap Hollandse Delta in aanmerking komt voor een rechtmatigheidsverklaring voor de jaarrekening Voorgesteld wordt verbeterpunt 186 Controle rechtmatigheid inkoopdossiers niet gereed te melden. Verbeterpunt 186 Controle rechtmatigheid inkoopdossiers zal tijdens de IC 2014 opnieuw worden onderzocht. Voorgesteld wordt om tijdens de eerste en tweede tranche 2014 opnieuw een follow up

12 DATUM februari 2014 PAGINA 9 van 20 controle uit te voeren op alle in het boekjaar 2013 geconstateerde onrechtmatige inkopen. 4.2 Personeelskosten Tijdens de 2 e IC tranche 2013 zijn zes deelwaarnemingen uitgevoerd. Na zes deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van vier verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Loonstroken De deelwaarnemingen hebben niet geleid tot nieuwe algemene bevindingen en aanbevelingen. Verbeterpunten Uit het monitoren van de lopende verbeterpunten blijkt het volgende: In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten worden tijdens de Interne controle 2014 opnieuw onderzocht: Verbeterpunt 15 Inkoop personeelsgebonden goederen. Verbeterpunt 116 Beter toepassen Ver Weg bepaling artikel 3 lid 2 van de Verordening Dienstreizen Gereed gemeld: Verbeterpunt 145 Urenregistratie Verbeterpunt 152 Personeel: Centraliseren personeelsdeclaraties 4.3 Afschrijvingen Tijdens de 2e IC tranche 2013 zijn conform het IC plan activa componenten onderzocht. Na 6 deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Activakaarten De deelwaarnemingen hebben geleid tot één nieuwe bevinding en aanbeveling. De onderbouwing van de onderverdeling van de geactiveerde investeringskosten ontbreekt als kosten zijn geactiveerd op twee of meer activakaarten in plaats van één activakaart. In de meeste gevallen worden de kosten van een afgesloten investeringsproject via één activakaart opgevoerd op één activasoort met één vaste afschrijvingstermijn. In enkele gevallen moeten investeringskosten van een investeringsproject via meerdere activakaarten worden geactiveerd. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn: De te activeren investeringskosten bestaan deels uit immateriële vaste activa en deels uit materiële vaste activa waarvoor verschillende afschrijvingstermijnen gelden; De te activeren investeringskosten bestaan uit materiële vaste activa waarvoor in de AWA is afgesproken om verschillende afschrijvingstermijnen te hanteren voor het bouwkundig deel van een kunstwerk enerzijds (30 jaar) en het mechanisch/elektrisch deel van een kunstwerk anderzijds (15 jaar). Geconstateerd is dat een cijfermatige onderbouwing van de naar verschillende activakaarten te verdelen investeringskosten bij het afsluiten van een investeringsproject niet beschikbaar is bij de afdeling FN. Naar aanleiding van deze deelwaarnemingen heeft de afdeling FN overzichten gemaakt met een verdeling van de investeringskosten naar de verschillende activakaarten. Dit ter

13 DATUM februari 2014 PAGINA 10 van 20 aanvullende verantwoording. Hieruit blijkt de investeringskosten juist zijn verantwoord in de activa-administratie. Aanbeveling: Maak bij investeringsprojecten de wijze waarop de onderverdeling van de investeringskosten en -opbrengsten heeft plaatsgevonden beter zichtbaar op het afsluitformulier. Dit in het geval de investeringskosten worden geactiveerd naar meer dan één activakaart. Pas indien nodig de huidige format van het afsluitformulier investeringsproject aan. (actie afdeling FN) Via het Controlerapport 3. Afschrijvingen IC ste tranche is één nieuw verbeterpunt voorgedragen, te weten Correct afwikkelen afgesloten investeringsproject Stellebos. De ambtelijke organisatie heeft de aanbevelingen in het 4 de kwartaal van 2013 in voldoende mate opgevolgd. Dit nieuwe verbeterpunt wordt derhalve niet aangemeld voor registratie in de organisatiebrede verbeteragenda. Verbeterpunten Er zijn geen openstaande verbeterpunten. 4.4 Treasury Conform het IC Plan 2013 is dit proces in de 2 e IC tranche integraal gecontroleerd. De verbijzonderde controle heeft geleid tot de volgende nieuwe algemene bevinding en aanbeveling. Ontbreken beleid op WSHD niveau m.b.t. afgeven van garanties en zekerheidsstellingen. De wet Fido noemt in haar bepalingen naast leningen ook garanties. Binnen het waterschap worden garanties en zekerheidsstellingen afgegeven. De verschijningsvormen van garanties zijn divers en kunnen (financiële) verplichtingen met zich meebrengen. Er is ten aanzien van afgegeven garanties geen specifiek beleid vastgelegd. Daarnaast is er beperkt sprake van centrale beheersing of controle, het proces van beheren en archiveren van garanties vindt namelijk plaats op de afdelingen zelf. Het op WSHD niveau schatten van het risico voortkomende uit garanties is o.a. input voor het weerstandsvermogen, de liquiditeitsprognose en niet uit de balans blijkende verplichtingen. Daarnaast dient het als signaleringsinstrument voor mogelijk op te treden (financiële) risico s met een extern karakter. Aanbeveling Op te stellen beleid en richtlijnen vanuit de afdeling FN en BJ moeten de organisatie een kader geven waarbinnen zij garanties afgeeft, beheerd, beheerst en afwikkelt. Dit moet leiden tot een vermindering van de risico s die voorkomen uit garanties en het toepassen van standaard beheersmaatregelen mogelijk maken. Na deze inventarisatie kunnen verdere afspraken gemaakt worden ten aanzien van de structurele borging van garanties binnen WSHD. (actie afdeling BJZ en FN) Verbeterpunten Er zijn geen openstaande verbeterpunten.

14 DATUM februari 2014 PAGINA 11 van Bijdragen aan derden Tijdens de 2e IC tranche 2013 zijn conform het IC plan 2013 negen (9) deelwaarnemingen gedaan op dit proces. Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van één verbeterpunt uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Deelwaarnemingen De deelwaarnemingen hebben geleid tot een viertal nieuwe bevindingen en aanbevelingen. 1 Het contractbeheer binnen de afdeling PR is onvoldoende op orde Bij de verschillende afgesloten projectbijdrage overeenkomsten is geconstateerd dat de verschillende contractuele aspecten onvoldoende zijn vastgelegd en dat contractdossiers niet volledig zijn. Aanbeveling De afdeling PR wordt geadviseerd om de nu lopende projectbijdragenovereenkomsten, afgesloten door de afdeling PR, te screenen of de kwaliteit ervan op orde is (vooraf duidelijk aan welke gemaakte kosten wordt bijgedragen door het waterschap en vooraf duidelijk hoe met de BTW wordt omgegaan). De afdeling PR wordt ook geadviseerd om de contractdossiers te uniformeren voor alle lopende projectbijdragenovereenkomsten en om de voortgang centraal te monitoren door het bijhouden van een apart contractenregister. (actie afdeling PR) 2. Het contractbeheer binnen de afdeling ZV aangaande beheer en onderhoud van rioolgemalen is onvoldoende op orde, Geconstateerd is dat bij een aantal bijdragen aan gemeenten, de kosten van bijdragen aan die gemeenten niet verantwoord worden conform het prestatiecriterium; kosten en baten worden niet in hetzelfde boekjaar verantwoord. Ook valt op dat door gemeenten verschillend wordt omgegaan met het toepassen van de BTW wet- en regelgeving en dat niet altijd is duidelijk welke kosten een gemeente doorberekend (kapitaallasten, water, exploitiekosten) Aanbeveling De afdeling ZV wordt geadviseerd om voor vijf gemeenten in te schatten wat de hoogte is van de nog door te berekenen beheer- en onderhoudskosten over het boekjaar 2013 en om met betrokken gemeenten uniforme afspraken te maken overeenkomtig de wijze waarop het waterschap zelf de BTW doorberekend aan gemeenten als het kapitaallasten, water en overige exploitatiekosten in rekening brengt bij een gemeente m.b.t. de exploitatie van rioolgemalen. (actie afdeling ZV) 3. Het Delegatie en mandaatbesluit 2013 wat betreft het verstrekken van GAP-, STIWAS- en RIOBUIT-subsidies wordt niet nageleefd. De subsidietoekenning door de afdeling PR vindt wel plaats conform de geldende subsidieverordening en beleidsregels GAP, STIWAS en RIOBUIT maar niet conform het huidige Delegatie en mandaatbesluit Aanbeveling De afdeling PR wordt geadviseerd vanaf 2014 alle subsidiebeschikkingen voortaan te laten ondertekenen door de bevoegd zijnde directeur conform het geldende delegatie- en mandaatbesluit. (actie afdeling PR)

15 DATUM februari 2014 PAGINA 12 van Verstrekte subsidies Agroranden worden begroot en verantwoord op een verkeerde kostensoort. Geconstateerd is dat de verstrekte subsidies aan bedrijven door het waterschap zijn begroot en verantwoord op een verkeerde kostensoort en wel op kostensoort Contributies en bijdragen. Aanbeveling Voorgesteld wordt om de te verstrekken subsidies aan bedrijven vanaf het boekjaar 2014 te begroten en verantwoorden op de juiste kostensoort en wel op kostensoort Bijdragen aan bedrijven. (actie afdeling PR). Verbeterpunten Uit het monitoren van het lopende verbeterpunt blijkt het volgende. Verbeterpunt 167: Verbeteren intern beheer rondom jaarlijkse bijdragen aan gemeenten t.b.v. onderhoud en beheer OV. Er wordt weinig voortgang geboekt op dit verbeterpunt. Dit punt wordt in de interne controle 2014 opgenomen. 4.6 Belastingen Conform het IC Plan 2013 is dit proces in de 2e IC tranche integraal gecontroleerd. De verbijzonderde controle heeft geleid tot de volgende nieuwe algemene bevinding en aanbeveling. Onzekerheid over juistheid en volledigheid van de belastingopbrengsten. In de IC 2 e tranche is geconstateerd dat op basis van de kwartaaloverzichten van SVHW aan WSHD, geen zekerheid te verkrijgen is over de juistheid en volledigheid van de aangeleverde mutaties en eindstanden per kwartaal. Dit wordt veroorzaakt doordat het verloop van de standen niet (volledig) aansluiten op elkaar en in de rapportages geen verklaring c.q. analyse gegeven wordt van het verschil. Overigens sluit de financiële administratie per aan met de eindverantwoording van SVHW waarvoor door de accountant een goedkeurende verklaring is afgegeven. De kwartaalrapportages geven een cijfermatige weergave van de resultaten. Er wordt gedurende het jaar onvoldoende kwalitatieve analyse gegeven door het SVHW op de afwijkingen. In 2013 is er een afwijking geconstateerd tussen de geraamde en de gerealiseerde belastingopbrengsten. Deze afwijking is groter dan in voorgaande jaren. Ten tijde van het opstellen van dit controlerapport (26 februari 2014) is nog niet duidelijk wat hier aan ten grondslag ligt. Dit wordt nog nader onderzocht.

16 DATUM februari 2014 PAGINA 13 van 20 Aanbeveling Uit de bevindingen komt naar voren dat de informatieverstrekking vanuit het SVHW verder aangescherpt moet worden om als opdrachtgever een mening te kunnen vormen over de voortgang en de risico s ten aanzien van de belastingopbrengst en deze op een juiste en volledige manier te verwerken in de financiële administratie. Daarnaast is het aan te bevelen om voor de Burap 2 samen met SVHW een diepgaande analyse in te stellen over de resultaten tot dan toe en overleg te voeren over de afwijkingen en te verwachten risico s. Dit om grote afwijkingen tijdens de jaarrekening te voorkomen en tijdig te rapporteren. Geadviseerd wordt om samen met SVHW te komen tot een verbeteragenda en u over de voortgang hiervan middels de bestaande P&C-cyclus te laten informeren. (Actie afdeling FN) Verbeterpunten Er zijn geen openstaande verbeterpunten. 4.7 Bijdragen van derden Tijdens de IC 2 e tranche 2013 zijn 5 deelwaarnemingen uitgevoerd. Na 4 deelwaarnemingen in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van drie verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Deelwaarnemingen De deelwaarnemingen hebben geleid tot één nieuwe algemene bevinding en aanbevelingen. Incidentele bijdrage van derden die niet (op tijd) is opgenomen in de begroting. In oktober 2013 is een eenmalig creditnota ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon. De teruggave betreft een bedrag van netto voor Frictiekosten Huisvesting. Waar geen aandacht aan besteed is, is om dergelijke incidentele bijdragen in kosten van derden, daar waar bekend, in de begroting op te nemen. Aanbeveling Indien éénmalige bijdragen van derden al bekend zijn aan het begin van of gedurende het boekjaar dient dit ook in de begroting opgenomen te worden, eventueel via een bestuursrapportage. Verbeterpunten Uit het monitoren van de drie lopende verbeterpunten blijkt het volgende: In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten zullen tijdens de IC 2014 opnieuw worden onderzocht of het verbeterpunt gereed kan worden gemeld: Verbeterpunt 85 Verbeteren intern beheer rondom jaarlijkse bijdragen van gemeenten t.b.v. onderhoud en beheer OV en VRI s Verbeterpunt 86 Investeringsbijdragen/Bijdragen in kapitaallasten van Rioolgemalen/VRI's Verbeterpunt 155 Verbeteren interne beheer rondom subsidiebaten Gereed gemeld: Geen.

17 DATUM februari 2014 PAGINA 14 van 20 Opmerking: Hier dient echter niet de conclusie te worden getrokken dat geen voortgang wordt geboekt. De geconstateerde voortgang die wel degelijk wordt geboekt heeft echter niet geleid tot het gereed melden van lopende verbeterpunten. 4.8 Reserves en voorzieningen Conform het IC Plan 2013 is dit proces in de IC 2 e tranche integraal gecontroleerd. Dit heeft niet geleid tot nieuwe bevindingen en aanbevelingen. Verbeterpunten Er zijn geen openstaande verbeterpunten. 4.9 Overige opbrengsten Tijdens de IC 2 de tranche 2013 is één deelwaarneming uitgevoerd. Na een eerder gedane deelwaarneming in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van tien verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Deelwaarneming De deelwaarneming heeft een relatie met verbeterpunt 57 Incidentele grondverkopen. Op grond van de bevindingen wordt dit verbeterpunt gereed gemeld, maatregelen zijn in de Jaarrekening 2013 genomen. Op basis van dezelfde uitgevoerde deelwaarneming wordt geen nieuwe aanbeveling gedaan. Verbeterpunten Uit het monitoren van de 10 resterende lopende verbeterpunten blijkt het volgende. Vervallen na IC 2 de tranche 2013: Verbeterpunt 58c Verbeteren contractbeheer maken bestekken en uitvoeren bestekken in opdracht van derden (Reden: Dubbelingen geconstateerd met andere lopende verbeterpunten zijnde de verbeterpunten 55c, 55e en 181). Gereed gemeld na IC 2 de tranche 2013: Verbeterpunt 55a Ondersteuning groenbeheer HW Verbeterpunt 57 Incidentele grondverkopen Verbeterpunt 97 De wijze waarop BTW bij het waterschap wordt geadministreerd en aangegeven In 2014 voortgang nagaan: De volgende lopende verbeterpunten zullen in de interne controle van 2014 worden opgenomen en worden onderzocht; Verbeterpunt 50 Aanpassen beleid en verbeteren intern beheer Regeling Herstel wegopbrekingen Verbeterpunt 55c Bestekken maken voor bestekswerk in opdracht van derden. Het betreft bestekswerk voor: - Baggerwerk in opdracht van RWS - Buitengewoon en gewoon onderhoud voor gemeenten. - Groenbeheer HW - Boombeheer Flakkee - Subsidiabele fietsprojecten Verbeterpunt 55e Gewoon onderhoud & bijzonder onderhoud voor diverse overheden Verbeterpunt 58b Verbeteren contractbeheer rondom geleverde gladheidsbestrijdingsdiensten

18 DATUM februari 2014 PAGINA 15 van 20 Verbeterpunt 87 Intern beheer m.b.t. verladen suikerbieten, bemaling gebiedsvreemd water en bediening van de Voornse Sluis. Verbeterpunt 181 Contractmanagement overige opbrengsten, bijdragen van derden en bijdragen aan derden 4.10 Investeringen Tijdens de IC 2 de tranche 2013 zijn 6 deelwaarnemingen uitgevoerd op lopende investeringsprojecten. Na een eerder gedane 6 deelwaarnemingen op lopende investeringsprojecten in de 1ste tranche is dit samen confrom het Interne Controleplan Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van tien verbeterpunten uit de organisatiebrede verbeteragenda nagegaan. Lopende investeringsprojecten De deelwaarnemingen hebben geleid tot de volgende twee nieuwe algemene bevindingen en aanbevelingen: 1. Herijken projectproducten en projectmandaat bij grote vertragingen In gevallen waarbij een project vertraging oploopt kan er sprake zijn van een situatie waarbij het project buiten de afgesproken toleranties (geld, tijd, kwaliteit) komt te vallen. Er moet dan afstemming gezocht worden met de staande organisatie. Een dergelijke overschrijding op de toleranties heeft namelijk invloed op de beschikbare capaciteit, financiële planning, werkvoorraad projecten en moeten integraal afgewogen worden binnen de totale projectportfolio van WSHD. Dit valt buiten het verantwoordelijkheidsgebied van het project en de opdrachtgever. Daarnaast betekent een aanzienlijke vertraging dat gehanteerde toleranties en producten zoals ramingen, planningen en externe afspraken (bijv subsidies) niet meer actueel zijn en er een actualisatie moet plaatvinden. Dit kan betekenen dat een project afgesloten wordt en mogelijk later opnieuw opgestart moeten worden. De afdeling projecten en uitvoering (PU) heeft in haar jaarplan 2014 als doelstelling opgenomen het werken met Prince2, IPM-rollen en opdrachtgeverschap verder te professionaliseren. Hiermee wordt een cultuurverandering beoogd welke moet borgen dat de verschillende rollen in het project vanuit hun expertise zorgdragen voor een professionele uitvoering en een juiste en volledige informatievoorziening naar de juiste hiërarchische niveaus. 2. VV-besluiten sneller verwerken in de financiële systemen. Bij twee deelwaarnemingen op lopende HWBP-investeringsprojecten is geconstateerd dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet met vertraging van een aantal weken vastgelegd wordt in de financiële administratie. Voor een goede analyse van de afwijkingen en het bevorderen van het kostenbewustzijn is een snelle verwerking van VV-besluiten in systemen van belang. Aanbeveling De aanbeveling is afdeling FN voorafgaand aan het besluit de begrotingswijziging klaar te laten zetten, te controleren en procedureel zodanig vast te leggen dat deze daags na de VV verwerkt wordt. (Actie afdeling FN)

19 DATUM februari 2014 PAGINA 16 van 20 Verbeterpunten Uit het monitoren van de 10 resterende lopende verbeterpunten blijkt het volgende. Gereed gemeld na IC 2 de tranche 2013: Verbeterpunt 157: Verbeteren projectbeheersing -> Maandelijks rapporteren over projecten (in tijd, geld en kwaliteit). -> Tijdig informeren van het bestuur over afwijkingen. Verbeterpunt 158: Opschonen en afsluiten project Hoekseweg Strijen Oud Beijerland Verbeterpunt 159: Opschonen en afsluiten project Uitvoering Krekenplan In 2014 voortgang nagaan: Zeven (7) lopende verbeterpunten zullen tijdens de Interne Controle 2014 opnieuw worden onderzocht: Verbeterpunt 120 Verbeteren projectbeheersing -> PID Verbeterpunt 121 Verbeteren projectbeheersing -> classificatie van projecten Verbeterpunt 122 Kredieten beter uitsplitsten naar investeringskostensoorten Verbeterpunt 123 Verbeteren projectbeheersing -> voor- en nacalculatie projectkosten Verbeterpunt 169 Verbeteren projectbeheersing -> issuemanagement Verbeterpunt 189 Verbeteren intern beheer lopende investeringsprojecten rondom twee fietsverbindingsroutes zijnde S40 + Hoekseweg Strijen Oud Verbeterpunt 190 Subsidiabiliteit kosten eigen personeel conform subsidieregeling fietspaden van de PZH

20 DATUM februari 2014 PAGINA 17 van 20 Bijlage 1 Financiële omvang van de processen In het IC-plan 2013 is het volgende opgenomen. Voor de volgende 10 processen vindt interne controle plaats door Concerncontrol ter waarborging van de relevante getrouwheidsaspecten en de financiële rechtsmatigheidsaspecten: 1. Inkoop en aanbesteden 2. Personeelskosten 3. Afschrijvingen 4. Treasury 5. Bijdragen van derden 6. Belastingen 7. Bijdragen aan derden 8. Reserves en voorzieningen 9. Overige opbrengsten 10. Investeringen De selectie van de te controleren processen is gebaseerd op de financiële omvang van deze werkprocessen die uit de oorspronkelijke programmabegroting 2013 blijkt. Zie hiervoor onderstaande twee tabellen. Nr Processen (lasten) Omvang programmabegroting 2013 % van de programmabegroting Inkoop en aanbesteden ,5 % 2 Personeelskosten ,1 % 3 Afschrijvingen ,1% 4 Treasury ,8 % 5 Bijdragen aan derden ,6 % 6 Belastingen ,6 % 8 Reserves en voorzieningen ,1% 0 Onvoorzien ,3 % Totaal Lasten ,1 % Processen (baten) 6 Belastingen ,6 % 7 Bijdragen van derden ,4 % 4 Treasury ,9 % 8 Reserves en voorzieningen ,2 % 9 Overige opbrengsten ,2 % 10 Investeringen geactiveerde uren ,6 % (aandeel HWBP) ( ) Totaal Baten ,9 % Financiële omvang processen in de exploitatiesfeer programmabegroting 2013 Nr Processen (investeringen) (x 1.000) Omvang overige investeringen Omvang Wegen Omvang Zuiveringstechnische werken Omvang Watersysteem Omvang Waterkeringen (aandeel HWBP) Totaal 10 Bruto investeringen 7 Bijdragen van derden 10 Netto investeringen ( ) ( ) 6.340, ( 0) Financiële omvang processen in de investeringensfeer programmabegroting 2013

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.e.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.e. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.e. Aan de Verenigde Vergadering Interne controlerapporten 2013 1ste tranche Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

COMMISSIE 0 MBH (12 juni 2013)

COMMISSIE 0 MBH (12 juni 2013) DATUM VERGADERING BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER 6. ( 27jUnİ2013 COMMISSIE 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300268 INGEKOMEN STUKKEN: UITVOERING INTERN CONTROLEPLAN TWEEDE TRANCHE 2012

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel

Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Plan van Aanpak Verbijzonderde Interne controle 2010-2013 Gemeente Zaltbommel Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid De visie en missie van de organisatie is : Bestuurders

Nadere informatie

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen Gemeente Lingewaard Deelplan IC Begrotingsbeheer- en wijzigingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Structureel / incidenteel... 2 3. Opdrachtgever... 2 4. Opdrachtnemer... 2 5. Relevante

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 2014-2015. Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3

CONTROLEPLAN 2014-2015. Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3 CONTROLEPLAN 2014-2015 Controleplan 2014-2015 Concerncontrol/Interne Audit Status concept vs 3 Index 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Rechtmatigheidcontrole.... 3 2. Opzet van de controle...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. 8' B1400028 Aan de Verenigde Vergadering Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 30 Januari

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering)

Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009. 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) Referentie Aant nr. Overzicht openstaande punten jaarrekeningcontrole 2009 Afwerking 1 Materiële vaste activa (duurzame waardevermindering) n Graag ontvangen wij ten behoeve van de vaststelling dat er

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

- Scanpagina 1 van 5

- Scanpagina 1 van 5 Openbaar advies B en W afdelíng financiën en control registratienummer opsteller advies telefoonnummer paraaf afdelingshoofd advies afdelingshoofd medeparaaf afdeling portefeuillehouder directielid postcode

Nadere informatie

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR122050_2 7 augustus 2017 Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CONTROLEPROTOCOL EINDVERANTWOORDING VERLEENDE SUBSIDIES PROVINCIE

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Interne controleplan gemeente Venray

Interne controleplan gemeente Venray Interne controleplan 2010 gemeente Venray Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2010DEF2 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling... 3

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW.

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW. A.B. 14/65 Controleprotocol boekjaren 2014-2018 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

CONTROLEPLAN. Controleplan Delfland 2016

CONTROLEPLAN. Controleplan Delfland 2016 CONTROLEPLAN 2016 Controleplan 2016 Concerncontrol/Interne Audit Status concept dec 2015 1 Index 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel& vaststelling... 3 1.3 Rechtmatigheidcontrole.... 3 2. Opzet

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 22, vijfde lid, van de Algemene

Nadere informatie

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014

18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff. Controle jaarrekening 2014 18 juni 2015 Rein-Aart van Vugt Toby Bergshoeff Controle jaarrekening 2014 Agenda Accountantscontrole Bevindingen controle 2014 Actuele ontwikkelingen Vragen Fasering accountantscontrole gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Mill en Sint Hubert Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014-2017 van de gemeente Mill en Sint Hubert 1. Inleiding Bij besluit van 12 juni 2014 heeft de gemeenteraad Deloitte accountants opdracht

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012

Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012 Plan van Aanpak Interne controle 2012 Gemeente Zaltbommel Mei 2012 12-6-2012 1 Inleiding en doelstelling Plan van Aanpak Interne controle Rechtmatigheid Het voorliggende Interne Controleplan is grotendeels

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie