!"#$"%"&'&("#$')#!"#*"(!"$+%",-"."-$'&")## !"#$%"&&'(")*#+$,-#$("$+"./0*120"*($-).$13*1"#)-#($

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$"%"&'&("#$')#!"#*"(!"$+%",-"."-$'&")## !"#$%"&&'(")*#+$,-#$("$+"./0*120"*($-).$13*1"#)-#($"

Transcriptie

1 $%&'&($')*($+%,-.-$'&) ()/&-(&(0%1( $%&&'()*+$,-$($+./0*120*($-).$13*1)-($ $

2 $ $%&'&($')*($+%,-.-$'&) ()/&-(&(0%1( $%&&'()*+$,-$($+./0*120*($-).$13*1)-( $ $ $ $ $ $ $ $ $ 45('-/02+,'6$ $ $ $ $ 7&2-/25'.&&6$$ 8-55&'2-+$399'6 $%&'(&)*+,$ -./-.0./1,2%23,)(4*&*2*(4 :323' &:(;7(*&+ A7&*&:(&1-G7+278(-./-

3 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Inhoudsopgave 1. INLEIDING ONDERZOEKSOPZET BEOORDELINGSCRITERIA EN TYPOLOGIE VELDWERKMETHODEN RESULTATEN ALGEMEEN SOORTEN PLANTEN STADIA GRASLAND RESULTATEN DEELGEBIEDEN Heum- Garnwerd Koningslaagte Medenertilsterpolder Paddepoel Schilligeham Eindbeoordeling percelen deelgebieden totaal RELATIE BEOORDELING KUIKENLAND EN ALARMERENDE PAREN RELATIE BEOORDELING KUIKENLAND EN BMP RESULTATEN RELATIE VEGETATIE EN BEHEER CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN BIJLAGEN A Rapportage bijlagendeel: 1. Tabellen met de resultaten en de vegetatieopnames per perceel 2. Kaarten van de vegetatiestructuur, de dominantie van Grote vossenstaart, de bloemrijdom en de eindbeoordeling van de geschitheid van de vegetatie voor weidevogeluiens 3. Kaarten van de broedvogelmonitoring (BMP) 2011 en Veldformulier beoordeling vegetatie B Digitale bijlage op USB stic card (in schutblad rapportage), per deelgebied: 1. Excelbestanden met de resultaten en de vegetatieopnames per perceel 2. JPEG bestanden met de foto s van de vegetatie op de locaties van de vegetatieopnames 3. Houdahgeo bestanden van: a. de ligging van de door de percelen gelopen routes (zichtbaar in Bing Maps of Google Earth) b. de geografische positie van de vegetatie opnames c. de foto van de vegetatie op de locatie van een vegetatie opname. 5. Digitale aarten van de vegetatiestructuur, de dominantie van Grote vossenstaart, de bloemrijdom en de eindbeoordeling van de geschitheid van de vegetatie voor weidevogeluiens 6. Digitale aarten van de broedvogelmonitoring (BMP) 2011 en

4 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ => (),(()% E&D(2K(*2)*(=)%>8(D((2D(2A7&*&:(B%&),CD%=3*?V..D(C2%(Z(*)(]7:(>:%,>%&)HX*2)(?7&*27*&: ]%&Z(*)(]7:(>,]%&)(%4:(>7=(&$%(&8>*$+2)%2)(+3*+(&7](>(]*&:*&)(](,CD*>>(&)((,(]%2(&*&D(2 :(8*()?%2*: -.// (& -./-FH M%%,2 4%C27(& %>, =()%2*( (& Z((,7?,2%&)*:D()(&,=((>2 )( :(,CD*+2D(*)]%&)(](:(2%2*(]77+3*+(&,Z%%,CD*$&>*$+((&8(>%&:*$+(7>8*$)(+3*+(&7](>(]*&:HI*,*& D(2 K(*2)*(=:(8*(),=%+( ]%& ((& (>%2*(4 :772 %%&2%> =(C(>(&?(2 )7?*&%&2*( ]%& A72( %)+,&-*.*FH L(:(>*$+( =(C(>(& `*$& ]77 Z(*)(]7:(>+3*+(&,?7(*>*$+ )77)*&:8%% (& )( 8(,CD*+8%%D(*)]%&=77*)*((&*,8(=(+2H6>7(?*$+:%,>%&)D((427](D(2%>:(?((&((&8(2((,23C233 (&((&8(2(]7(),(>%%&87)]77Z(*)(]7:(>+3*+(&,HL77?*))(>]%&8(D((1:(*CD27=)(8(?(,2*&:1D(2 Z%2(=(*>1 )( 8(Z(*)*&: (& D(2?%%*(:*?( *, D(2?7:(>*$+ 7? )( +Z%>*2(*2 ]%& )( ](:(2%2*( ]77 Z(*)(]7:(>+3*+(&,2(](8(2((&H'(2A7&*&:(B%&),CD%=D((42)%%7?8(D7(42(%%&*&`*CD2*&)(27(,2%&) ]%&)(](:(2%2*(*&D%%=(C(>(&8*&&(&D(2K(*2)*(=)%>H OD(a*(>)Z7+N7?=%&b*,)%%7?)77'(2A7&*&:(B%&),CD%=:(]%%:)7?)(27(,2%&)]%&)(](:(2%2*(*& 4*:33/H/HF5 L(`(%==72%:(8(,2%%23*2((&8(+&7=22(+,2)((>Z%%*&)(7&)(`7(+,7=`(21)((,3>2%2(&1)(C7&C>3,*(,(& )(%%&8(](>*&:(&Z7)(&8(D%&)(>)HE&D(28*$>%:(&)((>`*$&)((,3>2%2(&)77?*))(>]%&2%8(>>(&(&AE< +%%2(&:(=(,(&2(()HQ()(`*$&4727_,]%&)(](:(2%2*(7=:(&7?(&*&((&)*:*2%>(8*$>%:(7=((&X<6,2*C+ C%)7=:(&7?(&H /.0(()12134&)5.'6,7&.,8.&%0&9.&8:&,8& &4&)*'6.&-8&8&&0&9.&8&- -

5 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer ONDERZOEKSOPZET 2.1 BEOORDELINGSCRITERIA EN TYPOLOGIE Het onderzoe heeft zich gericht op de geschitheid van de vegetatie voor opgroeiende gruttouiens. Bij de opzet van het onderzoe zijn voor de beoordeling van de vegetatie de volgende uitgangspunten gehanteerd als criteria voor goed uienland (Kleijn et. al (2007 & 2009) en Oosterveld et.al (2008)): - - Bloemrij en ruidenrij grasland Bloemrije en ruidenrij graslanden zorgen voor een goed voedselaanbod voor weidevogeluiens. De bloeiende ruiden treen grotere soorten insecten aan die als voedselbron voor weidevogeluiens unnen dienen. Een open tot half open vegetatiestructuur De vegetatie moet voor weidevogeluiens goed doordringbaar zijn en niet te hoog. In dichte en hoge vegetatie ost het de uiens veel energie om zich door de vegetatie te verplaatsen. Daarnaast is een deel van het voedsel in een dichte en hoge vegetatie slechter bereibaar. - Geen tot matige dominantie van Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis). Grote vossenstaart an op leigronden zeer productief en hoog worden. Er ontstaat dan een dichte vegetatiestructuur. Door de massale en monotone bedeing met Grote vossenstaart unnen complete percelen ongeschit raen voor foeragerende weidevogeluiens. Bloeiende ruiden en minder productieve grassoorten als Kamgras (Cynosurus cristatus) en Gewoon reugras (Anthoxanthum odoratum) worden maelij overwoeerd door Grote vossenstaart. Bij de beoordeling van het stadium van het grasland is de typologie uit Ontwieling van botanisch waardevol grasland (Bax en Schippers (1998) gehanteerd, deels aangevuld met de indeling die door Groen (2012) is gehanteerd. De verschillende stadia zijn in tabel 2.1 samengevat. Tabel 2.1 Stadia en graslandtypen op leigronden (indeling volgens Bax en Schippers (1998)) met bijbehorende waardering van de geschitheid als uienland voor weidevogels. FASE VOCHTTOESTAND GRASLANDTYPE KENMERKEN EN KENSOORTEN GESCHIKTHEID KUIKENLAND 0 vochtig tot matig RAAIGRASWEIDE Soortenarm, >50% Engels raaigras Slecht droog 1 vochtig tot matig droog GRASSEN- MIX (PRODUCTIEF) <50% Engels raaigras>25% Ruw beemdgras; daarnaast soorten ropaar, zachte dravi, Slecht tot Matig timoteegras. Haarden van Kruipende boterbloem en Witte laver 1(N) nat GRASSEN- MIX (LAAGBLIJVEND) Genite Vossenstaart, Fioringras; <25% Engels raaigras en Ruw beemdgras Matig tot goed 2 vochtig tot matig droog DOMINANT STADIUM Veel Grote Vossenstaart, Glanshaver en/of Gestreepte witbol Slecht 3 vochtig tot matig droog GRAS- KRUIDENMIX Minder productieve grassoorten zoals Kamgras en Gewoon reugras; ruiden zijn homogeen in de vegetatie verspreid. Matig soortenrij (4-10 soorten) Goed 3 (N) nat ZILVERSCHOONWEIDE Gewone waterbies, Zilverschoon Goed 4 vochtig tot matig droog BLOEMRIJKE KAMGRASWEIDE Soortenrij >10 soorten, waaronder Kamgras, Gewoon reugras en Madelief. Daarnaast een mix van soorten uit de fasen 0 t/m 4) Goed 4(N) nat NAT KRUIDENRIJK GRASLAND Soortenrij (>10 soorten) waaronder Moerasvergeet- me- niet Goed 3

6 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer VELDWERKMETHODEN De beoordeling van de vegetatie is uitgevoerd in de periode van 28 mei tot 15 juni Dit is de meest optimale periode: in deze ween valt de uienperiode voor grutto s, is de vegetatie relatief maelij te beoordelen (veel generatieve delen) en is het grasland nog niet gemaaid. Om de uniformiteit van de beoordeling te waarborgen zijn alle percelen door dezelfde persoon (Bob Jonge Poerin) beoordeeld. Hij werd hierbij een aantal dagen geassisteerd door Arjan Hendris en Jan Moerer van Het Groninger Landschap. De beoordeling van de vegetatie is niet vla deend maar steeproefsgewijs uitgevoerd. De percelen zijn in een zigzag patroon doorruist en op basis hiervan heeft een beoordeling van de vegetatie plaatsgevonden. De in het perceel gevolgde route is door middel van een GPS trac vastgelegd. In ieder perceel zijn op representatieve locaties vegetatie opnames gemaat. Het aantal opnames per perceel varieerde van 1 tot 4 en was afhanelij van de perceelgrootte en de heterogeniteit van het perceel. Tijdens het veldbezoe is oo de algemene toestand van het perceel beoordeeld : gemaaid, beweid etc. Ster beweide of gemaaide percelen waren in het veld soms niet tot matig te beoordelen. In sommige gevallen on het perceel niet worden beoordeeld omdat er een stier in het perceel aanwezig was. Van ieder perceel is in het veld een rapportage op een standaard veldformulier (zie bijlage 4) gemaat. Daarnaast zijn van ieder perceel representatieve foto s van de vegetatie(structuur) gemaat, waarbij ter illustratie van de hoogte van de vegetatie een jalon met decimeterschaal is geplaatst. De fotolocaties zijn door middel van GPS vastgelegd, zodat deze eventueel unnen worden gebruit om in volgende jaren een indru van de ontwieling van de vegetatie te rijgen. Van ieder perceel is genoteerd of er alarmerende ouderparen van weidevogels zijn waargenomen tijdens de beoordeling van de vegetatie. 4

7 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer RESULTATEN 3.1 ALGEMEEN De resultaten van het onderzoe zijn op de volgende wijze gepresenteerd: per deelgebied aarten waar op perceelniveau de walificering van de verschillende percelen is weergegeven. Voor ieder deelgebied zijn aarten samengesteld van de vegetatiestructuur, de dominantie van Grote vossenstaart, de bloemrijdom en de eindbeoordeling van de geschitheid van de vegetatie voor weidevogeluiens. In sommige percelen was de vegetatie niet homogeen samengesteld. Voor dergelije heterogene percelen is een gearceerde leurcodering op de aarten aangegeven. Daarnaast is op de aarten door middel van arcering de toestand van het perceel aangegeven: gemaaid, beweid en stier aanwezig. Deze aarten zijn opgenomen in bijlage 2. per deelgebied een tabel met daarin de resultaten van de vegetatie opnames (bijlage 1) per deelgebied zijn van alle vegetatie opname locaties foto s van de vegetatie gemaat. Deze foto s staan per deelgebied op perceelnummer gesorteerd op de USB stic card die in het schutblad van deze rapportage is bijgevoegd. Naast de foto s staan er per deelgebied Houdahgeo bestanden op de USB stic card. Wanneer deze bestanden in het programma Houdahgeo worden geopend an de volgende informatie worden beeen (zie figuur 3.0): o de ligging van de door de percelen gelopen routes (zichtbaar in Bing Maps of Google Earth) o de geografische positie van de vegetatie opnames o de foto van de vegetatie op de locatie van een vegetatie opname. Figuur 3.0 Schermafbeelding van de digitale presentatie van de resultaten in Houdahgeo (zie digitale bijlage op de USB stic card) 3.2 SOORTEN PLANTEN In tabel 3.1 is een overzicht gemaat van de plantensoorten die tijdens het onderzoe zijn aangetroffen binnen de vegetatie opnames. Voor informatie over de plantensoorten per deelgebied, perceel of vegetatie opname wordt verwezen naar bijlagen 1.1 tot en met

8 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Tabel 3.1 Lijst van plantensoorten die tijdens het onderzoe zijn aangetroffen binnen de vegetatie opnames. nr Latijnse naam Nederlandse naam 4 Achillea millefolium Duizendblad 18 Agrostis stolonifera Fioringras 40 Alopecurus geniculatus Genite vossenstaart 42 Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 66 Anthoxanthum odoratum Gewoon reugras 96 Arrhenatherum elatius Glanshaver 135 Bellis perennis Madeliefje 2337 Bromus hordeaceus Zachte dravi 171 Butomus umbellatus Zwanenbloem 200 Capsellabursa- pastoris Herderstasje 205 Cardamine pratensis Pinsterbloem 219 Carex curta Zompzegge 235 Carex hirta Ruige zegge 259 Carex riparia Oeverzegge 296 Cerastiumfontanum subsp. vulgare Gewone hoornbloem 331 Cirsium arvense Aerdistel 336 Cirsium vulgare Speerdistel 386 Cynosurus cristatus Kamgras 390 Dactylis glomerata Kropaar 397 Deschampsia cespitosa Ruwe smele 437 Eleocharis palustris Gewone waterbies 446 Elytrigia repens Kwee 463 Equisetum fluviatile Holpijp 2376 Galium palustre Moeraswalstro 570 Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbe 584 Glyceria fluitans Mannagras 585 Glyceria maxima Liesgras 631 Holcus lanatus Gestreepte witbol 637 Hordeum secalinum Veldgerst 673 Juncus articulatus Zomprus 678 Juncus compressus Platte rus 679 Juncus conglomeratus Biezennoppen 680 Juncus effusus Pitrus 700 Lamium album Witte dovenetel 715 Lathyrus pratensis Veldlathyrus 725 Leontodon autumnalis Vertate leeuwentand 756 Lolium perenne Engels raaigras 796 Matricaria discoidea Schijfamille 799 Medicago lupulina Hoplaver 841 Myosotis laxasubsp. cespitosa Zompvergeet- mij- nietje 844 Myosotis scorpioides Moerasvergeet- mij- nietje 977 Persicaria maculosa Perziruid 930 Phalaris arundinacea Rietgras 932 Phleum pratense subsp. pratense Timoteegras 933 Phragmites australis Riet 946 Plantago lanceolata Smalle weegbree 947 Plantago major subsp. major Grote weegbree 952 Poa annua Straatgras 958 Poa pratensis Veldbeemdgras 959 Poa trivialis Ruw beemdgras 1006 Potentilla anserina Zilverschoon 1040 Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1056 Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1058 Ranunculus sceleratus Blaartreende boterbloem 1076 Rorippa palustris Moerasers 1098 Rumex crispus Krulzuring 1101 Rumex obtusifolius Ridderzuring 1250 Stellaria media Vogelmuur 2430 Taraxacum officinale Paardenbloem 1293 Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 1305 Trifolium pratense Rode laver 1306 Trifolium repens Witte laver 1321 Urtica dioica Grote brandnetel 1350 Veronica catenata Rode waterereprijs 6

9 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer STADIA GRASLAND Het gehele spectrum van voor grasland op leigronden typische vegetatiestadia (conform Bax en Schippers (1998)) is tijdens het onderzoe in het Reitdiepgebied aangetroffen. Voor informatie over de aangetroffen stadia van het grasland per deelgebied, perceel of vegetatie opname wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 1 en de aarten in bijlage 2. Om het verloop en de eigenschappen van de verschillende stadia te illustreren is op de volgende fotopagina s een selectie gemaat van arateristiee foto s van de verschillende stadia zoals die in het Reitdiepgebied zijn aangetroffen. De foto s illustreren duidelij de doordringbaarheid (en hoogte) van de vegetatie, de mate van dominantie van Grote vossenstaart en de bloemrijdom in de verschillende stadia. De foto s zijn globaal gerangschit van voedselrij naar voedselarm. Figuur 3.1. Raaigrasweide - Grassenmix (droog tot vochtige omstandigheden,stadium 0-1) met een zeer dichte en ruidenarme vegetatie van Engels raaigras en Ruw beemdgras (Deelgebied Koningslaagte perceel 1009) 7

10 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Figuur 3.2. Grassenmix (droge tot vochtige omstandigheden, Stadium 1) met veel hoge en productieve grassoorten, zoals Kropaar en Timoteegras. De vegetatie is slecht doordringbaar en arm aan bloeiende ruiden. (Deelgebied Heum perceel 655). Figuur 3.3. Linerzijde van de foto: Grassenmix onder natte omstandigheden (Stadium 1). Aan de linerzijde groeien ortblijvende en minder productieve grassoorten zoals Genite Vossenstaart en Fiorin, met daartussen weinig tot geen bloeiende ruiden. Rechts een minder nat deel met een ruidenrijere Gras- ruidenmix. (Deelgebied Heum perceel 667) 8

11 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Figuur 3.4. Grassenmix onder vochtige omstandigheden (Stadium 1). Relatief monotone grassenmix met Genite vossenstaart en Grote vossenstaart. Vegetatie soortenarm aan bloeiende ruiden, maar wel veel bloeiende Kruipende boterbloemen, die in haarden tussen de grassenmix groeien (Deelgebied Heum perceel 633) Figuur 3.5. Dominant stadium (Stadium 2) met dominantie en hoge productie van Grote vossenstaart. Vegetatie slecht doordringbaar en arm aan bloeiende ruiden (Deelgebied Heum perceel 645) 9

12 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Figuur 3.6. Dominant stadium (Stadium 2) met dominantie en hoge productie van Gestreepte witbol en Grote vossenstaart. Vegetatie slecht doordringbaar en arm aan bloeiende ruiden (Deelgebied Heum perceel 797) Figuur 3.7. Gras- ruidenmix (Stadium 3) bestaande uit minder productieve grassoorten, zoals Kamgras en Reugras. De ruiden zijn homogeen in de vegetatie verspreid, maar matig soortenrij. De productie is relatief laag: opvallend is dat er vrij veel Grote vossenstaart groeit, maar dat die soort niet productief en dominant is. (Deelgebied Paddepoel perceel 926) 10

13 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Figuur 3.8. Gras- ruidenmix onder natte omstandigheden (Zilverschoonweide, Stadium 3). Vegetatie met Waterbies, Mannagras, Zilverschoon, Pinsterbloem en Kruipende boterbloem. Vegetatie goed doordringbaar en rij aan bloeiende ruiden (Deelgebied Heum perceel 651) Figuur 3.9. Gras- ruidenmix (Kamgrasweide, stadium 3) met veel laag productieve grassoorten, zoals Kamgras en Reugras, aantal soorten bloeiende ruiden is bepert en bestaat voornamelije uit Kruipende boterbloem, Scherpe boterbloem en Veldzuring. Vegetatie goed doordringbaar en bloemrij (Deelgebied Paddepoel perceel 968). 11

14 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Figuur 3.10.Bloemrij Grasland (natte tot vochtige omstandigheden, stadium 4). Vegetatie goed doordringbaar en bloemrij(deelgebied Koningslaagte perceel 823) Figuur Bloemrije amgrasweide (vochtige omstandigheden, stadium 4) met minder productieve grassoorten, zoals Kamgras en Reugras. Daartussen een groot aantal soorten bloeiende ruiden, zoals Madelief, Hoplaver, Rode Klaver en Scherpe boterbloem.(deelgebied Schilligeham perceel 719). 12

15 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ B>F -.C,&'&),%1() L((,3>2%2(&]%&)(8(77)(>*&:]%&)(=(C(>(&(&)(](:(2%2*(7=&%?(,`*$&=()((>:(8*()7=:(&7?(&*& )(2%8(>>(&*&8*$>%:(/HL((,3>2%2(&]%&)(8(77)(>*&:]%&)(](:(2%2*(,23C2331)()7?*&%&2*(]%&A72( ]7,,(&,2%%21)(8>7(?*$+)7?(&)((*&)8(77)(>*&:]%&)(:(,CD*+2D(*)%>,+3*+(&>%&)`*$&)%%&%%,2=( )((>:(8*()Z((:(:(](&7=)(+%%2(&*&8*$>%:(-HE&)(`(=%%:%%4Z7)(&)(7&)(`7(+,(,3>2%2(&=( )((>:(8*()+72,%?(&:(]%2(&*&:%4*(+(&Z((:(:(](&H B>F>= /<JJ5KL%:M2N<M6 X*2)(+%%2(&*&8*$>%:(-H/(&)(:%4*(+(&*&)(4*:3(&0H/-272(&?(20H/V8>*$+2)%2(*&D(2)((>:(8*() '(++3?YA%&Z()(>%2*(4]((>=(C(>(&((&,>(CD2(8(77)(>*&:%>,+3*+(&>%&)D(88(&:(+(:(&HI`*$& (>%2*(4]((>=(C(>(&?(2((&)7?*&%&2*(]%&A72(]7,,(&,2%%2(&((&,>(CD2)77)*&:8%()*CD2( ](:(2%2*(HL%%&%%,2`*$&((>%2*(4]((>=(C(>(&%?%%&8>7(*(&)(+3*)(&HL(,>(CD2(+3*+(&=(C(>(& 8(]*&)(&`*CD]77&%?(>*$+*&D(2M77)(>*$+()((>8*$S>(*&A%&Z()(&D(2`3*)(>*$+()((>8*$'(++3?HL( =(C(>(&)*(>%&:,D(2J3)(L*(=$(>*::(&+7?(&7](D(2%>:(?((&%>,:7()+3*+(&>%&)&%%]7(&H /.0(()I21A2X&0&,+,.&*,)(',(().-L&CC(:W++-,+ %&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**&2 /.0(()I21I2T$:.-+-,.&P)$,&4$**&-*,++),.-L&CC(:W ++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I21Z2D$&:).GC8$:.-L&CC(:W++-,+%&)'&&- %&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I21V2R.-8&9&$$)8&.-0L&CC(:W++-,+%&)'&&- /0 %&)9&$$)8&.-0*C+**&

16 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ B>F>? A42O297P::9Q< X*2)(+%%2(&*&8*$>%:(-H-(&)(:%4*(+(&*&)(4*:3(&0H/[272(&?(20H/G8>*$+2)%2(*&D(2)((>:(8*() S7&*&:,>%%:2((>%2*(4]((>=(C(>(&((&:7()(8(77)(>*&:%>,+3*+(&>%&)D(88(&:(+(:(&H'(2%%&2%> =(C(>(&)%2?%2*:272,>(CD2*,8(77)((>)*,*&](D73)*&:272)(7](*:()((>:(8*()(&8(=(+2(&Z7)2?(2 &%?(](77`%%+2)77=(C(>(&?(2((&:(*&:(8>7(?*$+)7?HL7?*&%&2*(]%&A72(]7,,(&,2%%2+7?2*& (>%2*(48(=(+2(?%2(]77HL(?((,2(=(C(>(&?(2((&,>(CD2(8(77)(>*&:>*::(&*&D(2:(8*()%%&)(J3)( )7=(Z(:H /.0(()I21U2X&0&,+,.&*,)(',(().-S$-.-0*++0,&W ++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I21Y2T$:.-+-,.&P)$,&4$**&-*,++),.- S$-.-0*++0,&W++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I21F2D$&:).GC8$:.-S$-.-0*++0,&W++-,+ %&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I21E2R.-89&$$)8&.-0S$-.-0*++0,&W++-,+ %&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& & /U

17 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ B>F>B I<6<2<MQOP7Q<M84P6<M X*2)(+%%2(&*&8*$>%:(-H0(&)(:%4*(+(&*&)(4*:3(&0H-.272(&?(20H-08>*$+2)%2(*&D(2)((>:(8*() T()(&(2*>,2(=7>)((>%2*(4]((>=(C(>(&((&:7()(74:7()(272?%2*:(8(77)(>*&:%>,+3*+(&>%&)D(88(& :(+(:(&HE&](:(>*$+*&:?(2)(%&)(()((>:(8*()(&+7?2)(+Z%>*2(*2]%&D(2+3*+(&>%&)*&)( T()(&(2*>,2(=7>)()%&77+=7,*2*(4&%%]7(&HE&((&8(=(+2%%&2%>=(C(>(&*,((CD2(Z(>,=%+(]%& ((&2()*CD2(](:(2%2*(,23C233HL*2*,]77%>*&D(277,2(>*$+)((>]%&)(T()(&(2*>,2(=7>)(D(2:(]%>H /.0(()I2AJ2X&0&,+,.&*,)(',(().-^&8&-&),.*,&)%$8&)W ++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2A12T$:.-+-,.&P)$,&4$**&-*,++),.- ^&8&-&),.*,&)%$8&)W++-,+%&)'&&-%&) 9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2AA2D$&:).GC8$:.-^&8&-&),.*,&)O%$8&)W ++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2AI2R.-89&$$)8&.-0^&8&-&),.*,&)O%$8&)W ++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& H /V

18 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ B>F>F 0:66<84<P X*2)(+%%2(&*&8*$>%:(-HU(&)(:%4*(+(&*&)(4*:3(&0H-U272(&?(20H-W8>*$+2)%2(*&D(2)((>:(8*() ;%))(=7(>(>%2*(4]((>=(C(>(&`*$&?(2((&?%2*:272,>(CD2)77)*&:8%()*CD2(](:(2%2*((&)7?*&%&2*( ]%&A72(]7,,(&,2%%2HI*,,=%+(]%&:72(?7&727&(:(8*()(&?(2)7?*&%&2*(]%&A72(]7,,(&,2%%2HL*2 *,]77%>D(2:(]%>*&)(D7:(:(>(:(&=(C(>(&H6*$)((*&)8(77)(>*&:`*$&)(,7&)%&+,)(C%2(:7*(m&d:7()_ (&d:7()272?%2*:_+3*+(&>%&)d(2:772,2hl(=(c(>(&?(2)(8(,2(8(77)(>*&:>*::(&*&)(>%:(((& &%22(()(>(&1`7%>,>%&:,D(2<(>Z()()*(=$((&D(2:(8*())%2:(&,2%%&D(2Q%&<2%+(&87:D+%&%%>H /.0(()I2AZ2X&0&,+,.&*,)(',(().-[+88&%$&W++-,+ %&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2AV2T$:.-+-,.&P)$,&4$**&-*,++),.- [+88&%$&W++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2AU2D$&:).GC8$:.-[+88&%$&W++-,+%&)'&&- %&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2AY2R.-89&$$)8&.-0[+88&%$&W++-,+%&)'&&- %&)9&$$)8&.-0*C+**& H /[

19 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ B>F>D.R3OPPO9<3:K> X*2)(+%%2(&*&8*$>%:(-HV(&)(:%4*(+(&*&)(4*:3(&0H-\272(&?(20H0/8>*$+2)%2(*&D(2)((>:(8*() <CD*>>*:(D%?(>%2*(4]((>=(C(>(&((&)*CD2(](:(2%2*(,23C233D(88(&1?%%)%2)*2&*(2272&%3Z(>*$+, Z7)2](77`%%+2)77)7?*&%&2*(]%&A72(]7,,(&,2%%2HQ()(*,D(2%%&2%>8>7(?*$+(=(C(>(&8(=(+2H L(=(C(>(&?(2)(8(,2(8(77)(>*&:>*::(&]77&%?(>*$+*&)(>%%::(>(:(&,277+?(2=(C(>(&*&D(2 M77)Z(,2(&8*$<CD*>>*:(D%?HL(`3*)(>*$+(=(C(>(&&%8*$D(2K(*2)*(=D(88(&((&,>(CD2(8(77)(>*&:H /.0(()I2AF2X&0&,+,.&*,)(',(().-B'6..0&6+:W++-,+ %&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2AE2T$:.-+-,.&P)$,&4$**&-*,++),.- B'6..0&6+:W++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2IJ2D$&:).GC8$:.-B'6..0&6+:W++-,+ %&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /.0(()I2I12R.-89&$$)8&.-0B'6..0&6+:W++-,+ %&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& /W

20 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ B>F>S O26T<44M6<PO298<MR<P<26<<P9<TO<6<2Q4Q::P E&4*:330H0-*,)((*&)8(77)(>*&:]%&%>>(=(C(>(&*&D(2K(*2)*(=:(8*()Z((:(:(](&HX*2)(`(:%4*(+8>*$+2 )%2D(2:772,2(%%&2%>=(C(>(&7&)()(C%2(:7*(d:7()_+3*+(&>%&)]%>2HI(&:772%%&2%>=(C(>(&]%>2 (CD2(77+7&)()(C%2(:7*(m&d,>(CD2_(&d?%2*:272,>(CD2_HX*2)(+%%2(&*&8*$>%:(-8>*$+2)%2=(C(>(&?(2 ((&,>(CD2(8(77)(>*&:(:(>?%2*::(C>3,2()]77+7?(&H /.0(()I2IA2R.-89&$$)8&.-0C(.C&-+-87&.,8.&%0&9.&8W++-,+%&)'&&-%&)9&$$)8&.-0*C+**& B>F>U &4<Q7O29488<M;P:JQ<J5OJ<2P:26 %%&87)]%&:7()+3*+(&>%&)*&D(2K(*2)*(=:(8*()]7>)7(&)(*,1*,=()((>:(8*()%%&)(D%&)]%&D(2D3*)*: %%&2%>:3227=%(&8(=%%>)Z%2D(2D3*)*:%(%%>%%&:7()+3*+(&>%&)`73?7(2(&`*$&HL*2*,](:(>(+(&?(2 D(2D3*)*:%%&87)]%&:7()+3*+(&>%&)HL%%&%%,2*,8(=%%>)Z%28*$((&,2((4%%&2%>]%&0.:3227=%(&=( /..D(C2%(D(2%(%%>:7()+3*+(&>%&)`73?7(2(&`*$&HN*C%0.:3227=%(&j/..D(C2%(*,((&:%&:8%( &7?]77:7()Z(*)(]7:(>:(8*()(&8*&&(&D(2K(*)*(=:(8*()7&:(](()()*CD2D(*)%%&87()=%(&)%2*& )(2%CD2*:($%(&]77+Z%?HJ7+)*2*,](:(>(+(&?(2D(2D3*)*:%%&87)]%&:7()+3*+(&>%&)HL( 3*2+7?,2(&`*$&*&2%8(>0H-Z((:(:(](&H /\

21 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Tabel 3.2 Huidig areaal goed uienland, huidig aantal gruttoparen met benodigd areaal goed uienland en het benodigde areaal bij een streefaantal van circa 30 gruttoparen per 100 hectare. Alle genoemde oppervlates in hectares. Bij de olommen voor het benodigde areaal is de oppervlate groen gemareerd als dit voldoende is en rood gemareerd als dit onvoldoende is. Deelgebied Oppervlate Deelgebied (ha) Oppervlate met beoordeling goed uienland (ha) Gem. aantal gruttoparen 2011/2012 (Feenstra, 2011, 2012) Benodigde oppervlate uienland huidig aantal broedparen (ha) Aantal broedparen bij streefaantal van 30 gruttoparen per 100 ha Benodigde oppervlate uienland bij streefaantal van 30 gruttoparen/100 ha (ha) Heum - Garnwerd , Koningslaagte Medenertilsterpolder 32 10, (nvt) 14 Paddepoel , Schilligeham 50 13, Uit tabel 3.2 blijt dat voor de huidige aantallen gruttoparen in alle deelgebieden, behalve de Medenertilsterpolder, voldoende uienland beschibaar is. Bij het streefaantal van 30 gruttoparen per 100 hectare is in alle deelgebieden momenteel onvoldoende goed uienland aanwezig. Vooral in Paddepoel en Heum- Garnwerd is dan sprae van een aanzienlij teort aan goed uienland. Opvallend is dat in de Medenertilsterpolder momenteel al ruim 60 gruttoparen per 100 hectare worden geteld; hier is het streefaantal van 30 gruttoparen/100 hectare dan oo niet van toepassing. 3.5 RELATIE BEOORDELING KUIKENLAND EN ALARMERENDE PAREN Tijdens de veldwerzaamheden zijn voor ieder perceel dat is beoordeeld oo de alarmerende ouderparen genoteerd. In de grafieen 3.33 tot en met 3.36 is weergegeven in wele beoordelingslassen van uienland deze ouderparen zijn waargenomen. Uit deze grafieen blijt dat verreweg de meeste alarmerende ouderparen van Grutto, Tureluur, Kievit en Scholester in goed en goed tot matig uienland zijn waargenomen. In slecht en matig tot slecht uienland werden nauwelijs tot geen Grutto-, Kievit- en Scholesterparen waargenomen. Alarmerende tureluurs werden echter oo regelmatig in percelen die onder de categorie slecht uienland vallen waargenomen. Het gaat in deze gevallen om percelen die zich in het Dominant stadium bevinden. Overigens moet worden benadrut dat de verschillende percelen niet gelijtijdig op alarmerende oudervogels zijn onderzocht, maar dat dit verspreid over de veldwerperiode heeft plaatsgevonden. Dit bepert de representativiteit van de gegevens. 19

22 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /.0(()I2II2+-,+++):&)&-8&P)(,,$%+)&- $-8&)4&)8&&8-++)&.-89&$$)8&.-0*C+**&4&0&,+,.& $-8&)4&)8&&8-++)&.-89&$$)8&.-0*C+**&4&0&,+,.& /.0(()I2IV2+-,+++):&)&-8&S.&4.,%+)&- $-8&)4&)8&&8-++)&.-89&$$)8&.-0*C+**&4&0&,+,.& /.0(()I2IU2+-,+++):&)&-8&B'6$&C*,&)%+)&- $-8&)4&)8&&8-++)&.-89&$$)8&.-0*C+**&4&0&,+,.& B>S ]7,,(&,2%%2&7:&*(2(CD27=:%&:*,:(+7?(&HL(](:(2%2*(,23C233*,7=)%2?7?(&2:7()7?*&2( &(,2(>(&HJ3)(]7:(>,+3&&(&&%D(23*2+7?(&]%&)((*((&?(2)(+3*+(&,*CD2*&:)(>%:(:(>(:(&)(>(&?(2:7()+3*+(&>%&)2(++(&H -.

23 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer RELATIE VEGETATIE EN BEHEER Tijdens het veldwer was het regelmatig mogelij om de effecten van het beheer op de vegetatie waar te nemen. Op de volgende fotopagina s worden ter illustratie een aantal voorbeelden gegeven van ontwielingen in de vegetatie die een rechtstrees verband hebben met het gevoerde beheer (waterpeil, beweiding, bemesting en maaibeheer). Figuur De hoogteligging en drooglegging hebben een grote invloed op de vegetatie. Een perceel dat op de hoger gelegen delen volledig wordt gedomineerd door Grote Vossenstaart(onder) is in de lager gelegen delen begroeid met Bloemrij grasland (boven).(deelgebied Paddepoel perceel 949). 21

24 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Figuur Door vernatting is in een deel van het zuidelije deel van Paddepoel de vegetatie relatief laagblijvend en goed doordringbaar voor uiens. Tijdens het veldwer zaten hier zowel tureluurs als ieviten met uiens (Paddepoel 913). Figuur Perceel dat extensief wordt begraasd door rundvee. Het perceel is voldoende bloemrij, de structuur van de vegetatie is voor uiens voldoende open en doordringbaar, maar biedt tegelijertijd oo voldoende deing. (Paddepoel perceel 967) 22

25 Vegetatie weidevogelreservaten Reitdiep Rapportnummer Figuur Perceel met Gras- ruidenmix (Stadium 3), intensief begraasd door rundvee. Voor Grutto en Tureluur is een dergelij intensief begraasd perceel minder geschit. Het gras is te ort, er is onvoldoende deing en de bloemrijdom is bepert. Voor Scholester en Kievit unnen dergelije percelen door hun openheid wel geschit zijn, zowel in de nestfase als in de uienfase. (Schilligeham perceel 1085) Figuur Perceel met dominantie van Grote Vossenstaart. Waarschijnlij is het perceel door een combinatie van overbemesting en laat maaien verruigd met Grote brandnetel en Ridderzuring. Een dergelij perceel is voor uiens van Grutto, Tureluur, Kievit en Scholester ondoordringbaar. (Paddepoel perceel 921) 23

26 ;+2-2*$<*(,&+)'.',-2$8*2(*5$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ F> E+)E,C.(.)'')1$,()%) X*2)(8(77)(>*&:]%&)(:(,CD*+2D(*)]77Z(*)(]7:(>+3*+(&,]%&)(](:(2%2*(*&)(Z(*)(]7:(>(,(]%2(& *&D(2K(*2)*(=:(8*()+%&D(2]7>:(&)(:(C7&C>3)(()Z7)(&5 Q%&)(8*$&%-V.8(77)((>)(=(C(>(&*&D(2K(*2)*(=:(8*()*,)(8(77)(>*&:*&D(27&)(,2%%&)()*%:%? Z((:(:(](&H;(C(>(&?(2((&,>(CD2(74?%2*:(8(77)(>*&:+7?(&]((>%>:(C>3,2()*&)(D7:(()(>(&]%& )(](,CD*>>(&)()((>:(8*()(&]77HL(=(C(>(&?(2((&:7()(8(77)(>*&:`*$&]%%+>%:(:(>(:(&*&)( &%8*$D(*)]%&)(%%&Z(`*:(dL*(=$(,_H E&Q1139LE-'<'(`*$&(>%2*(4]((>=(C(>(&)*(((&,>(CD2(8(77)(>*&:%>,+3*+(&>%&)D(88(&:(+(:(&H L*2Z7)2]77&%?(>*$+](77`%%+2)77)7?*&%&2*(]%&A72(]7,,(&,2%%2(&((&,>(CD2)77)*&:8%(1 )*CD2(](:(2%2*(HL%%&%%,2`*$&((>%2*(4]((>=(C(>(&%?%%&8>7(*(&)(+3*)(&HL(,>(CD2(+3*+(&=(C(>(& 8(]*&)(&`*CD]77&%?(>*$+*&D(2M77)(>*$+()((>8*$S>(*&A%&Z()(&D(2`3*)(>*$+()((>8*$'(++3?HL( =(C(>(&)*(>%&:,D(2J3)(L*(=$(>*::(&+7?(&7](D(2%>:(?((&%>,:7()+3*+(&>%&)&%%]7(&H E&R&*+.)--+2`*$&(>%2*(4]((>=(C(>(&%>,:7()+3*+(&>%&)8(77)((>)H'(2%%&2%>=(C(>(&)%2?%2*:272,>(CD2*,8(77)((>)*,*&](D73)*&:272)(7](*:()((>:(8*()(&8(=(+2(&Z7)2?(2&%?(](77`%%+2 )77=(C(>(&?(2((&:(*&:(8>7(?*$+)7?HL7?*&%&2*(]%&A72(]7,,(&,2%%2+7?2*&(>%2*(48(=(+2(?%2(]77HL(?((,2(=(C(>(&?(2((&,>(CD2(8(77)(>*&:>*::(&*&D(2:(8*()%%&)(J3)()7=(Z(:H E& )( S('2*).2'5&)(' `*$& (>%2*(4 ]((> =(C(>(& )*( ((& :7()( 74 :7()( 272?%2*:( 8(77)(>*&: %>, +3*+(&>%&)D(88(&:(+(:(&HE&](:(>*$+*&:?(2)(%&)(()((>:(8*()(&+7?2)(+Z%>*2(*2]%&D(2+3*+(&>%&) *&)(T()(&(2*>,2(=7>)()%&77+=7,*2*(4&%%]7(&HE&((&8(=(+2%%&2%>=(C(>(&*,((CD2(Z(>,=%+( ]%&((&2()*CD2(](:(2%2*(,23C233HL*2*,]77%>*&D(277,2(>*$+)((>]%&)(T()(&(2*>,2(=7>)(D(2:(]%>H E&T-((5&)`*$&(>%2*(4]((>=(C(>(&?(2((&?%2*:272,>(CD2)77)*&:8%()*CD2(](:(2%2*((&)7?*&%&2*( ]%&A72(]7,,(&,2%%2HL*2*,]77%>D(2:(]%>*&)(D7:(:(>(:(&=(C(>(&H6*$)((*&)8(77)(>*&:`*$& )(,7&)%&+,)(C%2(:7*(m&d:7()_(&d:7()272?%2*:_+3*+(&>%&)D(2:772,2HL(=(C(>(&?(2)(8(,2( -U

Oeverplanten in Lelystad

Oeverplanten in Lelystad Oeverplanten in Lelystad Inleiding Lelystad is rijk aan water. Binnen de bebouwde kom is een blauwe dooradering aanwezig van talloze wateren. Om de waterbergingscapaciteit te vergroten en de leefomgeving

Nadere informatie

Begrazing in het Zwanenbroekje

Begrazing in het Zwanenbroekje Begrazing in het Zwanenbroekje De invloeden van begrazing op de ontwikkeling van natuurweides. Roel van Dijk Djessie Donkers Jeroen Jansen TB1-5a Ecoxperience Wat is de invloed van Begrazing op de ontwikkeling

Nadere informatie

Kruidenrijk gras voor de veehouderij

Kruidenrijk gras voor de veehouderij Kruidenrijk gras voor de veehouderij Slotsymposium praktijknetwerk Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij Aanleg en beheer van kruidenrijk grasland Rob Geerts Wageningen 12 maart 2014 Inhoud van

Nadere informatie

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien.

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. IT HEIDENSKIP BLOEIT Lijst van gevonden wilde planten. Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. Deze planten

Nadere informatie

Screening ecologisch potentieel grasvlakken:

Screening ecologisch potentieel grasvlakken: Studiegebied Biotechniek Campus Roeselare Wilgenstraat 32 8800 ROESELARE Screening ecologisch potentieel grasvlakken: Staden Bregt Roobroeck 2015 2 INLEIDING Deze studie kadert in de maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel

veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel veldgids Beheer van water- en oeverplanten in het gebied van Waterschap De Dommel Planten en beheer Deze gids is gemaakt voor afdeling Onderhoud van Waterschap De Dommel. Maar ook voor externe organisaties

Nadere informatie

LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur. Iepenarboretum, Amsterdam. EYE-plein, Amsterdam

LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur. Iepenarboretum, Amsterdam. EYE-plein, Amsterdam Eilandenboulevard Groen talud l Pilot LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur Funenpark, Funenpark, Amsterdam Amsterdam Iepenarboretum, Amsterdam LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur LANDLAB studio

Nadere informatie

crommetuynstraat te meterik, gemeente horst aan de maas Plan Opdrachtgever Plangroep Heggen verkennend natuurwaardenonderzoek

crommetuynstraat te meterik, gemeente horst aan de maas Plan Opdrachtgever Plangroep Heggen verkennend natuurwaardenonderzoek Plan crommetuynstraat te meterik, gemeente horst aan de maas verkennend natuurwaardenonderzoek Opdrachtgever Plangroep Heggen Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur Gulpen, 17 september 2008 kon. julianastraat

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2

SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 25 jrg2 Dankzij de medewerking van bevoegd boswachter Vanessa Geenens bekwamen we de toelating van ANB om te gaan inventariseren in Lozerheide. Ze had me vorige week gemeld dat ze spijtig

Nadere informatie

Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij

Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij Natuurlijk kruidenrijk gras voor de veehouderij De meerwaarde van kruiden voor biodiversiteit én vee Rob Geerts Weidevogelkennisdag Friesland Burgum, 7 maart 2013 Inhoud van deze presentatie Hernieuwde

Nadere informatie

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008

gen hof 1 te termaar, gemeente margraten Plan Opdrachtgever dhr. hartmans verkennend natuurwaardenonderzoek Gulpen, 18 juni 2008 Plan gen hof 1 te termaar, gemeente margraten verkennend natuurwaardenonderzoek Opdrachtgever dhr. hartmans Heukelom Verbeek landschapsarchitectuur Gulpen, 18 juni 2008 kon. julianastraat 21a 6271 cb gulpen

Nadere informatie

De kern ligt bij plasdras

De kern ligt bij plasdras 7-3-2014 Inleiding presentatie Weidevogelbeheer Vereniging Noardlike Fryske Wâlden Weidevogelaantallen 2009-2012 Plasdras voor meer weidevogels Netwerken voor vitale populaties De kern ligt bij plasdras

Nadere informatie

BEIJEIDING NATUURGEBIEDEN DOOR SCHAPEN, PINKEN EN PAARDEN IN DE LAUWERSZEE. c-. door. R. Nouta. 1981-295 Abb december -- -

BEIJEIDING NATUURGEBIEDEN DOOR SCHAPEN, PINKEN EN PAARDEN IN DE LAUWERSZEE. c-. door. R. Nouta. 1981-295 Abb december -- - W E R K D O C U M E N T c-. 14546 BEIJEIDING NATUURGEBIEDEN DOOR SCHAPEN, PINKEN EN PAARDEN IN DE LAUWERSZEE door R. Nouta 1981-295 Abb deceber., I & :! : T E R I E V A N V E R K E E R E N W A T E R S

Nadere informatie

T I I Grasbufferstroken

T I I Grasbufferstroken I Grasbufferstroken Grasbufferstroken Principe Een grasbufferstrook moet het afstromende water afremmen zodat het meegevoerde sediment in de strook wordt afgezet. Omdat de oppervlakte van de aaneengesloten

Nadere informatie

Inventarisatie planten op muren van (monumentale) bruggen en sluizen

Inventarisatie planten op muren van (monumentale) bruggen en sluizen WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST Inventarisatie planten op muren van (monumentale) bruggen en sluizen Periode: 2004/2005 Opdrachtgever: NOORDERZIJLVEST J.R. Starke & K.R. Strating, afdeling project en advies

Nadere informatie

Opzet. Streefbeelden Graslanden. Fasen van ontwikkeling. Hooilanden. Tussenfase 0: Raaigras-weide KNNV afdeling Delfland. Tussenfase 1: Grassen-mix

Opzet. Streefbeelden Graslanden. Fasen van ontwikkeling. Hooilanden. Tussenfase 0: Raaigras-weide KNNV afdeling Delfland. Tussenfase 1: Grassen-mix Opzet Streefbeelden Graslanden Wat is de doelstelling; Wat willen we er mee? Hooilanden Fasen van ontwikkeling Botanisch waardevolle graslanden De dominantfase als bottleneck Doelstelling bloemrijk: verschralen

Nadere informatie

PVM AKKERRANDENMENGSELS MATERIALEN. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083

PVM AKKERRANDENMENGSELS MATERIALEN. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083 PVM EENJARIG MENGSEL KRUIDENRIJKE ZOOM/BLOEMRIJK GRASLAND NR. 1 Doelsoort : Planten die van nature in Nederland op kleigronden voorkomen (=inheemse flora). Mengsel : Meerjarig mengsel met plantensoorten

Nadere informatie

rijkswaterstaat ministerie van verkeer en waterstaat toelichting vegetatiekaart DE BLAUWE KAMER _51 UI ) meetkundige dienst

rijkswaterstaat ministerie van verkeer en waterstaat toelichting vegetatiekaart DE BLAUWE KAMER _51 UI ) meetkundige dienst ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat _51 UI ) toelichting vegetatiekaart DE BLAUWE KAMER meetkundige dienst : ' A 'f «,.; "Va < 3 0? J

Nadere informatie

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Hans Hollander 14 september 2012 Rapport 19 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties: 1 Hollander,

Nadere informatie

Bermenplan Assen. Definitief

Bermenplan Assen. Definitief Definitief Opdrachtgever: Opdrachtgever: Gemeente Assen Gemeente Mevrouw Assen ing. M. van Lommel Mevrouw M. Postbus van Lommel 30018 Noordersingel 940033 RA Assen 9401 JW T Assen 0592-366911 F 0592-366595

Nadere informatie

Rotterdamseweg 223. KNNV afdeling Delfland. Cor Nonhof

Rotterdamseweg 223. KNNV afdeling Delfland. Cor Nonhof Rotterdamseweg 223 KNNV afdeling Delfland Cor Nonhof Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland

Nadere informatie

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen.

De inrichting en het beheer van de kwelders sluit aan bij het Kwelderherstelprogramma Groningen. Beschrijving kwelderherstelmaatregelen 1 1.1 Inleiding Aan de noordkust van Groningen heeft Groningen Seaports, mede ten behoeve van RWE, circa 24 ha. kwelders aangekocht. Door aankoop van de kwelders

Nadere informatie

DETERMINEERTABEL VOOR GRASSEN

DETERMINEERTABEL VOOR GRASSEN DETERMINEERTABEL VOOR GRASSEN DELEN VAN EEN GRASPLANTJE kroonkfje (lemm) rtje loempje vruchteginsel kelkkfje vertkking r (loeiwijze) loeistengel (grshlm) ldschijf oortjes ldschijf ldschede ldschijf tongetje

Nadere informatie

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD

WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214 Er is goed nieuws en er is slecht nieuws WEIDEVOGELS LOPIKERWAARD 214: ER IS GOED NIEUWS EN ER IS SLECHT NIEUWS Sinds 211 telt DNatuur voor ANV Lopikerwaard hoeveel Grutto

Nadere informatie

Groeistoffen in Weiland. Een onmisbare en betrouwbare partner! Basisonkruidbestrijding. goedkope en rendabele investering

Groeistoffen in Weiland. Een onmisbare en betrouwbare partner! Basisonkruidbestrijding. goedkope en rendabele investering Basisonkruidbestrijding = goedkope en rendabele investering Behandel elke weide minstens 1 keer om de 2 jaar Groeistoffen in Weiland Een onmisbare en betrouwbare partner! De onkruidbestrijding in grasland

Nadere informatie

Bermbeheerplan voor een ecologisch waardevolle berm langs te Elingen

Bermbeheerplan voor een ecologisch waardevolle berm langs te Elingen Bermbeheerplan voor een ecologisch waardevolle berm langs te Elingen 1. Inleiding In het dichtbebouwde Vlaanderen zijn bermen overal te vinden. Meestal vervullen ze een vrij belangrijke ecologische rol,

Nadere informatie

Gidssoorten voor het Groninger cultuurland

Gidssoorten voor het Groninger cultuurland Gidssoorten voor het Groninger cultuurland Provincie Groningen Afdeling Landelijk Gebied december 2004 1. Inleiding Bij de actualisatie van het natuur- en landschapsbeleid, is besloten dat gidssoorten

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

Veldbezoeken Het gebied is op 16 juli 2014 bezocht door Menno Reemer (EIS) samen met Hendrik Baas (gemeente Zoetermeer).

Veldbezoeken Het gebied is op 16 juli 2014 bezocht door Menno Reemer (EIS) samen met Hendrik Baas (gemeente Zoetermeer). Bijenvraagbaak casus 1: Zoetermeer Westerpark Menno Reemer (EIS Kenniscentrum Insecten) & Robbert Snep (Alterra) 6 oktober 2014 Vraagsteller: Hendrik Baas (Gemeente Zoetermeer) Gebied: Zoetermeer, Westerpark,

Nadere informatie

Samen werken aan weidevogelbeheer

Samen werken aan weidevogelbeheer Samen werken aan weidevogelbeheer Sleutels tot succes Samen werken aan weidevogelbeheer Sleutels tot succes Landelijk gaan de weidevogels nog steeds achteruit. Maar er zijn plaatsen in Nederland waar het

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar

Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Onkruidbestrijding in grasland in het najaar Inhoud Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Voordelen van een onkruidbestrijding in het najaar Middelen voor een onkruidbestrijding in het najaar

Nadere informatie

Voorwoord 5. Beleid 7 Hulpmiddelen 7 Gebruikers 8 Afbakening 8. DOELEN 9 Tussenfasen 10 Botanische doelen 10 GRASLANDTYPEN 10

Voorwoord 5. Beleid 7 Hulpmiddelen 7 Gebruikers 8 Afbakening 8. DOELEN 9 Tussenfasen 10 Botanische doelen 10 GRASLANDTYPEN 10 Veldgids Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland in West-Vlaanderen INHOUD Gebruikswijzer voorflap Voorwoord 5 1. DOEL VAN DE GIDS 7 Beleid 7 Hulpmiddelen 7 Gebruikers 8 Afbakening 8 2. BOTANISCH

Nadere informatie

Overzicht studie 2010-2011

Overzicht studie 2010-2011 Overzicht studie 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Voorjaarsflora Kleine Struisbeek... 3 Kamsalamander Vallei Kleine Struisbeek... 10 Boerenzwaluwen... 18 Graslanden Groen Neerland... 25 Amfibieën Edegem...

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven.

Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016. Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor het leven. 1 2 Toekomst agrarisch natuurbeheer in West-Friesland in 2016 Boeren en weidevogels: vrienden voor

Nadere informatie

Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014. N. Godijn

Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014. N. Godijn Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014 N. Godijn Flora en fauna Midden-IJsselmonde 2014 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 20 februari 2015 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Natuurontwikkeling op de de Volgermeerpolder (2012)

Natuurontwikkeling op de de Volgermeerpolder (2012) Natuurontwikkeling op de de Volgermeerpolder (2012) Presentatie voor het Burgerkomitee en bewoners Piet-Jan Westendorp (ecoloog, ACV) 29 november 2012 Inhoud Organisatie Beheer en monitoring natuurontwikkeling

Nadere informatie

Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 1

Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 1 Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 1 Natuurtoets deel 1 aanleg fietspad in Houtrak in 2008 2 Inleiding Het Ecologisch Adviesbureau B. Kruijsen te Santpoort-Noord is door het Recreatieschap

Nadere informatie

3 Bloeiende stroken. 3.1 Functies van een kruidenstrook

3 Bloeiende stroken. 3.1 Functies van een kruidenstrook 3 Bloeiende stroken Ook kruiden en vooral bloeiende kruidenstroken kunnen verschillende functies vervullen zoals de hagen. De kruidenstrook zal complementair werken op de haag. Hierdoor vergroot men de

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst Onkruidbestrijding in weiland in nazomer en herfst Inhoud Veel en goed ruwvoer Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Onkruidbestrijding in nazomer en najaar Middelen voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Macrorestenonderzoek aan sporen van de Romeinse nederzetting aangetroffen in plangebied MDHP12 te Midden-Delfland

Macrorestenonderzoek aan sporen van de Romeinse nederzetting aangetroffen in plangebied MDHP12 te Midden-Delfland Macrorestenonderzoek aan sporen van de Romeinse nederzetting aangetroffen in plangebied MDHP12 te Midden-Delfland RAPPORTNUMMER DATUM AUTEUR 551 NOVEMBER 2011 L. VAN BEURDEN Colofon Titel: BIAXiaal 551

Nadere informatie

' I 6300 HERZIEN VEGETATIEBEHEER VOOR DE KAVELS U 81 EN U 82 IN HET NATUURTERREIN "DE WILDWALLEN" door. J. Hoogesteger H.J. Drost

' I 6300 HERZIEN VEGETATIEBEHEER VOOR DE KAVELS U 81 EN U 82 IN HET NATUURTERREIN DE WILDWALLEN door. J. Hoogesteger H.J. Drost BIBLIOTHEEK RIJKSDII:rJ:jT VOOR oe IJSSECM~~~POLD RS W E R K D O C U M E N T HERZIEN VEGETATIEBEHEER VOOR DE KAVELS U 81 EN U 82 IN HET NATUURTERREIN "DE WILDWALLEN" door J. Hoogesteger H.J. Drost 1980-326

Nadere informatie

Paleobotanisch onderzoek aan een venige laag in het centrum van Alkmaar

Paleobotanisch onderzoek aan een venige laag in het centrum van Alkmaar Paleobotanisch onderzoek aan een venige laag in het centrum van Alkmaar RAPPORTNUMMER DATUM AUTEUR 580 maart 2012 H. van Haaster Colofon Titel: BIAXiaal 580 Paleobotanisch onderzoek aan een venige laag

Nadere informatie

Argusvlinder Lasiommata megera

Argusvlinder Lasiommata megera Argusvlinder Lasiommata megera Angelique Belfroid Mijn eerste ervaring met de Argusvlinder was een aantal jaren geleden in de Vlietepolder op Noord-Beveland. Terwijl ik over de onverharde weg liep, vlogen

Nadere informatie

PROEFPROJECT VASTEMESTVOORZIE- NING WEIDEVOGELRESERVATEN FRYSLÂN/GRONINGEN

PROEFPROJECT VASTEMESTVOORZIE- NING WEIDEVOGELRESERVATEN FRYSLÂN/GRONINGEN A&W-rapport 1109 PROEFPROJECT VASTEMESTVOORZIE- NING WEIDEVOGELRESERVATEN FRYSLÂN/GRONINGEN SAMENVATTING E.B. Oosterveld Altenburg & Wymenga ECOLOGISCH ONDERZOEK BV Veenwouden 2008 In samenwerking met

Nadere informatie

Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007

Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007 Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007 Inleiding In 2005 verschenen alarmerende berichten over een snelle teruggang van weidevogels

Nadere informatie

Pakketten voor agrarisch natuurbeheer in Regio Gouwe Wiericke

Pakketten voor agrarisch natuurbeheer in Regio Gouwe Wiericke Pakketten voor agrarisch natuurbeheer in Regio Gouwe Wiericke Uit de Index: de agrarische natuurtypen A01 Agrarische faunagebieden Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Beheertype A01.01: Weidevogelgebied

Nadere informatie

Eco-line Frambozengaarde 1 3992 KC Houten 030 2801153. Ecologisch onderzoek Barwoutswaarder 134-136 Woerden 2007

Eco-line Frambozengaarde 1 3992 KC Houten 030 2801153. Ecologisch onderzoek Barwoutswaarder 134-136 Woerden 2007 Eco-line Frambozengaarde 1 3992 KC Houten 030 2801153 Ecologisch onderzoek Barwoutswaarder 134-136 Woerden 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting:... 3 2 Taakomschrijving... 4 3 Locatie... 4 4 Methode... 4

Nadere informatie

Staddijk Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familie blz flora

Staddijk Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Familie blz flora KENMERKENDE PLANTENSOORTEN NIJMEGEN STADSDIJK EN OMGEVING (STADSDIJK EN RIJK VAN NIJMEGEN) Staddijk Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica Alismataceae 88 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Apiaceae

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA & FAUNA PROJECT ZIJDEBALEN UTRECHT

QUICK SCAN FLORA & FAUNA PROJECT ZIJDEBALEN UTRECHT QUICK SCAN FLORA & FAUNA PROJECT ZIJDEBALEN UTRECHT opdrachtgever: CH & Partners Den Haag Datum: 1 september 2008 Rapport Status Opdrachtgever Contactpersoon opdrachtgever Quick scan flora en fauna project

Nadere informatie

Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature.

Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature. Summary and future On the basis of the flora survey of 1999 and 2004 is chosen for the areas which looks promising for the development of nature. As with previous surveys we used the Tansley method Results

Nadere informatie

Nader onderzoek aanwezigheid poelkikker. Zonnepark Gansenwoirt I Bedrijventerrein InnoFase Duiven. September 2014. mei 2013

Nader onderzoek aanwezigheid poelkikker. Zonnepark Gansenwoirt I Bedrijventerrein InnoFase Duiven. September 2014. mei 2013 Nader onderzoek aanwezigheid poelkikker mei 2013 September 2014 Zonnepark Gansenwoirt I Bedrijventerrein InnoFase Duiven Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Ligging en ontwikkelingen... 5 2.1 Ligging... 5 2.2

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pollinex boom- of graspollen, suspensie voor injectie, 300, 800 en 2000 SU/0,5 ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Pollinex boom- of graspollen, suspensie voor injectie, 300, 800 en 2000 SU/0,5 ml BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pollinex boom- of graspollen, suspensie voor injectie, 300, 800 en 2000 SU/0,5 ml Boom- of graspollen (chemisch gemodificeerd, aan L-tyrosine geabsorbeerd) Lees

Nadere informatie

Waardevolle slootkantplanten in het werkgebied van de Utrechtse Venen Een hulpmiddel bij herkenning

Waardevolle slootkantplanten in het werkgebied van de Utrechtse Venen Een hulpmiddel bij herkenning Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Waardevolle slootkantplanten in het werkgebied van de Utrechtse Venen Een hulpmiddel bij herkenning Voorwoord Deze brochure wordt uitgegeven voor het project

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4

SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4 SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg4 Op woensdag 10 september sloten we het plantenseizoen af met een wandeling langs het kanaal van Beverloo. Luc, Pierre, Ine, Nicole, Vivianne, Rudy, Rutger en ikzelf waren van de

Nadere informatie

Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM

Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM Landschapswaaier Bouwstenen voor duurzame landbouw en natuur in het Groene Hart Henk Kloen en Rita Joldersma, CLM Download rapport: www.clm.nl/publicaties/data/671.pdf In opdracht van Staatsbosbeheer en

Nadere informatie

Het succes van Tijdelijke Natuur

Het succes van Tijdelijke Natuur Het succes van Tijdelijke Natuur Monitoring vier jaar Tijdelijke Natuur Eeserwold Auteurs: Datum: Mark Zekhuis, Adriaan de Gelder December 2013 Colofon Auteurs: Landschap Overijssel, Mark Zekhuis, Adriaan

Nadere informatie

Inventarisatie Goorse Bossen

Inventarisatie Goorse Bossen Inventarisatie Goorse Bossen IVN Veghel 2012 Een mooi spechtenbos, de Goorse Bossen! Van de vijf soorten spechten die in Nederland broeden, tref je er hier vier. Niet héél bijzonder voor een naaldhoutbos,

Nadere informatie

Heidebeheer en fauna. Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009

Heidebeheer en fauna. Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009 Heidebeheer en fauna Verslag veldwerkplaats Droog Zandlandschap Strabrechtse Heide, 4 juni 2009 Inleiders: Jap Smits (Staatsbosbeheer) en prof. dr. Henk Siepel (Alterra-WUR) De Strabrechtse Heide is een

Nadere informatie

Quick-scan natuurtoets. Zwarte Kolkstraat 49 Wilp-Achterhoek

Quick-scan natuurtoets. Zwarte Kolkstraat 49 Wilp-Achterhoek Quick-scan natuurtoets Zwarte Kolkstraat 49 Wilp-Achterhoek Quick-scan natuurtoets Zwarte Kolkstraat 49 Wilp-Achterhoek Opdrachtgever: Familie de Haan Zwartekolkstraat 49 7384 DC Wilp-Achterhoek Datum:

Nadere informatie

Mengselkeuzeschema Bermen en Dijken. Intensief Extensief Extensief beheer beheer beheer

Mengselkeuzeschema Bermen en Dijken. Intensief Extensief Extensief beheer beheer beheer GRASZADEN BERMEN EN DIJKEN Mengsel B 3 Low maintenance Bermen BTK 1100 D 1 D2 Engels raaigras - 10% 20% - 40% 10% Veldbeemdgras - 10% - 20% 25% 30% Roodzwenkgras 50% 50% 70% 60% 25% 60% Hardzwenkgras 45%

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 LANDSCHAP, NATUUR EN MILIEU

HOOFDSTUK 4 LANDSCHAP, NATUUR EN MILIEU INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 4 LANDSCHAP, NATUUR EN MILIEU 79 1. BEHEERSOVEREENKOMSTEN MET DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) 80 1.1. BEHEREN VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 81 1.2. BEHEREN VAN PERCEELSRANDEN

Nadere informatie

Inventarisatie Flora en Fauna

Inventarisatie Flora en Fauna Inventarisatie Flora en Fauna 2012 De Hel De Blauwe Hel De Ketelweg Kwelplas Door: Eric Minke* Bijdragen van Willem van Raamsdonk* Foto s Christa Heyting* tenzij bij de foto s een auteur vermeld wordt.

Nadere informatie

ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXI I (2010) O.H. Brandsma

ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXI I (2010) O.H. Brandsma ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXI I (21) O.H. Brandsma 1 2 ONDERZOEK WEIDEVOGELBEHEER IN HET RESERVAATSGEBIED GIETHOORN-WANNEPERVEEN XXII (21) Drs. O.H. Brandsma

Nadere informatie

Soortenkennis O43. Bloemplanten

Soortenkennis O43. Bloemplanten Soortenkennis O43 Bloemplanten In deze presentatie krijg je meestal een foto te zien. Raad wat het is. Op de volgende pagina zie je de naam van de plant, met eventueel nog wat bijzondere kenmerken. Daarnaast

Nadere informatie

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing

Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer. Edward Ensing Graslandvernieuwing is investeren in hoogwaardig ruwvoer Edward Ensing Graslandvernieuwing nodig? Nee, waarom graslandvernieuwing? Voer genoeg? Geen vooruitgang rassen? Gras is groen en groeit vanzelf?

Nadere informatie

Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012. Staphorsterveld

Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012. Staphorsterveld Weidevogelbescherming ~ jaarverslag 2012 Staphorsterveld 1 Contactgegevens Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten Postweg 2, 7951 KT Staphorst T: 06-55556812 E: info@anvhorstenmaten.nl I: www.anvhorstenmaten.nl

Nadere informatie

WEIDEVOGELS IN HET REITDIEPGEBIED 2011

WEIDEVOGELS IN HET REITDIEPGEBIED 2011 WEIDEVOGELS IN HET REITDIEPGEBIED 2011 Colofon Tekst en foto s : H. Feenstra Wijze van citeren: Feenstra H. Weidevogels in het Reitdiepgebied 2011. Bureau Vogelinventarisatie De Kraanvogel 2011/11. Fochteloo.

Nadere informatie

Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels

Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels Ons praktijknetwerk Netwerken in de veehouderij is een programma van het Ministerie van EZ waarin actieve en gedreven veehouders zich verenigen in een netwerk

Nadere informatie

Bijen en Landschapsbeheer

Bijen en Landschapsbeheer Bijen en Landschapsbeheer Hoe maken we het landschap bijenvriendelijk Wat betekent dat voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap Een selectie van de mogelijkheden Arie Koster -- www.bijenhelpdesk.nl

Nadere informatie

Bodemfauna onderzoek van Ommenpolder

Bodemfauna onderzoek van Ommenpolder Bodemfauna onderzoek van Ommenpolder Onderzoek naar de relatie tussen de Gruttopopulatie en vers gewicht wormen in de Van Ommenpolder te Heeg Pieter Sijens, Sander Zonderland Studenten Plattelandsvernieuwing

Nadere informatie

BIJSLUITER Artuvetrin-Therapie Mijten/Insecten Artuvetrin-Therapie Pollen Artuvetrin-Therapie Epithelia

BIJSLUITER Artuvetrin-Therapie Mijten/Insecten Artuvetrin-Therapie Pollen Artuvetrin-Therapie Epithelia BIJSLUITER Artuvetrin-Therapie Mijten/Insecten Artuvetrin-Therapie Pollen Artuvetrin-Therapie Epithelia 1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK

Nadere informatie

INRICHTINGSPLAN Maatschap H.R, de Graaf en C.J.A.M. Matthijssen Nijemirdum

INRICHTINGSPLAN Maatschap H.R, de Graaf en C.J.A.M. Matthijssen Nijemirdum INRICHTINGSPLAN Maatschap H.R, de Graaf en C.J.A.M. Matthijssen Nijemirdum Aanvraagnummer: 6908115 Projectnumer: 002411 SBNL, De Klomp, januari 2009 Inrichtingsplan, de maatschap De Graaf, Nijemirdum aanvraagnummer:

Nadere informatie

Quick-scan natuurtoets. Veilingcomplex, Veilingstraat Twello

Quick-scan natuurtoets. Veilingcomplex, Veilingstraat Twello Quick-scan natuurtoets Veilingcomplex, Veilingstraat Twello Quick-scan natuurtoets Veilingcomplex, Veilingstraat Twello Opdrachtgever: Gemeente Voorst Afdeling Openbare grondgebied en Veiligheid Postbus

Nadere informatie

ON kruid. op en in de bodem. Ecologisch leven koken en tuinieren

ON kruid. op en in de bodem. Ecologisch leven koken en tuinieren ON kruid op en in de bodem wat is Onkruid? Onkruiden zijn planten die we niet in onze tuin willen hebben en die groeien en woekeren tussen de wel gewilde planten Hoe kom ik van onkruid af? Nooit? Herkenning

Nadere informatie

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014

Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016. verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Broedende weidevogels in de Oostpolder van Gouda nu en in de toekomst Weidevogels monitoring Polderpark Oostpolder 2014-2016 verslag, conclusies en aanbevelingen 2014 Komen er wel broedende weidevogels

Nadere informatie

Meer dan beheer Melken van beheersgras. Frans Smeding Jos Langhout

Meer dan beheer Melken van beheersgras. Frans Smeding Jos Langhout Meer dan beheer Melken van beheersgras Frans Smeding Jos Langhout Verantwoording Het project Meer dan Beheer is gefinancierd door de provincie Friesland, Projectbureau Nationaal Landschap Laag Holland

Nadere informatie

werkdocument -,p.- rljksdienst voor de ijsselmeerpolders rnlntsterle van verkeer en waterstaat ~eideperiode van de graskavels door Ing. P.J.

werkdocument -,p.- rljksdienst voor de ijsselmeerpolders rnlntsterle van verkeer en waterstaat ~eideperiode van de graskavels door Ing. P.J. -,p.- rnlntsterle van verkeer en waterstaat rljksdienst voor de ijsselmeerpolders werkdocument I ~eideperiode van de graskavels EZ 20 en E'Z :2 1 in 1982 door Ing. P.J. Huesmann mei, 1984-94 Abw postbus

Nadere informatie

Groen Blauw Stimuleringskader Zaaikaart

Groen Blauw Stimuleringskader Zaaikaart Groen Blauw Stimuleringskader Zaaikaart 2013 Bloemrijke rand, kruidenrijke zoom, graslandflora- en faunarand en akkerflora- en faunarand Aanleiding Deze zaaikaart is opgesteld voor de pakketten bloemrijke

Nadere informatie

Weidevogelvisie Provincie Utrecht

Weidevogelvisie Provincie Utrecht Weidevogelvisie Provincie Utrecht Weidevogelvisie Provincie Utrecht 1 Colofon Uitgave Provincie Utrecht, januari 2012 Vormgeving/DTP Del Puerto Design Grafische begeleiding MultiMediaCentrum provincie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008)

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

PVM FLORAMENGSELS MATERIALEN. Kruidenrijke bermen geven een positieve uitstraling. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083

PVM FLORAMENGSELS MATERIALEN. Kruidenrijke bermen geven een positieve uitstraling. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083 Kruidenrijke bermen geven een positieve uitstraling Belangrijk BIJ inzaai en onderhoud van wildbloemenmengsels Algemeen De volgende uitgangspunten zijn van belang bij de keuze van het juiste wildbloemenmengsel:

Nadere informatie

concept NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT

concept NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT CONCEPT NIEUWE NATUUR OP LANDGOED DE UTRECHT Uitgebracht aan: Duijf advies en projectmanagement Drs. G.A.P. (Ger) Duijf Klein Brabant 102 5262 RP Vught Uitgebracht

Nadere informatie

WALLERTUIN 2001/02. C.J. Nonhof. KNNV afd. Regio Delft

WALLERTUIN 2001/02. C.J. Nonhof. KNNV afd. Regio Delft WALLERTUIN 2001/02 C.J. Nonhof KNNV afd. Regio Delft Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische VerenigingFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. KNNV afd. Regio Delft Postbus 133 2600 AC DELFT email: afd.regiodelft@knnv.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009)

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

2.2 Grasland met klaver

2.2 Grasland met klaver 2.2 Grasland met klaver Tot grasland met klaver wordt gerekend grasland met gemiddeld op jaarbasis meer dan 10 15 procent klaver. 2.2-1 2.2.1 Grasland met klaver: Kalk In deze paragraaf wordt alleen de

Nadere informatie

VERSLAG YPENBURG 2010

VERSLAG YPENBURG 2010 VERSLAG YPENBURG 2010 KNNV afdeling Delfland Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT email: afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland

Nadere informatie

Beschrijvingen en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden

Beschrijvingen en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden Koöperatyf Kollektyf foar Agrarysk Natuer en Lânskipsbehear en en beheervoorschriften van de beheerpakketten die in Westergo toegepast worden Grasland met rustperiode Het in acht nemen van een rustperiode

Nadere informatie

NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND

NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND Gortdroog voorjaar speelt weidevogels parten, enkele deelgebieden nader bekeken, Grutto s en grutto nesten Grutto nest met 5 eieren gevonden door Tinus Mooy. Het gortdroge voorjaar

Nadere informatie

WEIDEVOGELS RESULTATEN 2011 TOTAAL

WEIDEVOGELS RESULTATEN 2011 TOTAAL WEIDEVOGELS RESULTATEN 211 TOTAAL A. Weidevogelmeetnet Overijssel van 1994 tot en met 211 Het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels. De al jarenlang neerwaartse trend blijft doorgaan. Positief is

Nadere informatie

Rapport van waarnemingen op ecoduct SUTHWALDA in Zuidwolde door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde

Rapport van waarnemingen op ecoduct SUTHWALDA in Zuidwolde door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde Rapport van waarnemingen op ecoduct SUTHWALDA in Zuidwolde door vrijwilligers van Natuurvereniging Zuidwolde Inhoud: 1. Algemeen 2. Vrijwilligers 3. Vegetatie en voorkomen wilde planten 4. Vegetatie en

Nadere informatie

Landschapsecologische visie op natuurontwikkeling bij vernatting van de Polder Zegveld

Landschapsecologische visie op natuurontwikkeling bij vernatting van de Polder Zegveld Touch Table Workshop Waarheen met het Veen? 11 december 2007 Landschapsecologische visie op natuurontwikkeling bij vernatting van de Polder Zegveld B.P. van de Riet A. Barendregt J.T.A. Verhoeven Middels

Nadere informatie

Oevers 2x maaien Oever 2

Oevers 2x maaien Oever 2 Oevers 2x maaien Oever 2 De vegetatie is rijk aan diverse soorten kruiden, zoals kattenstaart, grote waterweegbree en zwanebloem en behoort tot het Watertorkruidverbond (Oenanthion aquaticae). De vegetatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND. Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel

JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND. Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel JAARVERSLAG WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND 2012 Werkgroep Weidevogelbescherming IVN Amstelveen Vogelwerkgroep Ouderkerk ANV De Amstel 0 1 1. Weersverloop voorjaar 2012 Het voorjaar van 2012 was zacht

Nadere informatie

Groenbeheer met oog voor bijen

Groenbeheer met oog voor bijen Groenbeheer met oog voor bijen Voorbeelden van bijenvriendelijk beheer in openbaar groen toepasbaar in Groningen, Friesland en Drenthe Arie Koster Voor meer informatie voor ecologisch groenbeheer voor

Nadere informatie

Waterplanten- en vissenonderzoek in waterlichamen van Waterschap Rijn en IJssel in 2012

Waterplanten- en vissenonderzoek in waterlichamen van Waterschap Rijn en IJssel in 2012 Waterplanten- en vissenonderzoek in waterlichamen van Waterschap Rijn en IJssel in 2012 Bureau Daslook Waterplanten- en vissenonderzoek in waterlichamen van Waterschap Rijn en IJssel in 2012 Bemonstering

Nadere informatie

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN.

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR DE BOUW VAN EEN RESTSTOFFEN ENERGIECENTRALE IN HET INDUSTRIEHAVENTERREIN TE HARLINGEN. G:\BBPROJECT\Tekst\P06115 Industriehaven Harlingen\rapport\Toetsing Flora- en faunawet

Nadere informatie

naar een levend landschap in het Reitdiepgebied Natuurbeheer met hart en ziel

naar een levend landschap in het Reitdiepgebied Natuurbeheer met hart en ziel naar een levend landschap in het Reitdiepgebied Natuurbeheer met hart en ziel Het Reitdiepgebied een magisch landschap In het Reitdiepgebied, tussen Groningen en Winsum, ligt een magisch landschap. Het

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1982 1985 1993 2002 RL

Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1982 1985 1993 2002 RL Botanische waarnemingen Oeverlanden Nieuwe Meer te Amsterdam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1982 1985 1993 2002 RL Acer campestre Spaanse aak - - x x Acer platanoides Noorse esdoorn - - - x Acer

Nadere informatie