VdS Congres Brandbeveiligingssystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VdS Congres Brandbeveiligingssystemen"

Transcriptie

1 VdS Congres Brandbeveiligingssystemen 2 juni 2016 in Zeist, Nederland VdS Conference Fire Protection Systems June 2 nd, 2016, Zeist, The Netherlands met expositie with exhibition

2 Informatie VdS behoort tot s werelds meest gerenommeerde instellingen op het gebied van veiligheid en beveiliging van ondernemingen en is gespecialiseerd in brandveiligheid, security en beperking van schade door natuurrampen. Tot het dienstenpakket behoren risicobeoordelingen, inspecties van installaties, certificering van producten, bedrijven en vakmensen, evenals een breed aanbod aan opleidingen. Zowel onder vakmensen, als onder beleidsmakers geniet het VdS-keurmerk een uitstekende naam. Klanten zijn industriële ondernemingen en commerciële bedrijven uit alle sectoren, internationaal toon aangevende fabrikanten en systeemontwikkelaars, competente gespecialiseerde ondernemingen en risicobewuste banken en verzekeraars. Meer informatie vindt u op en op VdS Inspected. Approved. Safe. Informatie over het congres Het historisch schadeverloop van VdS en haar kennis op het gebied van schadepreventie vinden hun weerslag in het reglement en de datasheets van VdS. De richtlijnen van VdS vullen lacunes in andere technische voorschriften of zijn gericht op recent ontdekte risico s die nog niet worden meegenomen in de standaard- of andere technische documentatie. Internationale richtlijnen en normen evenals de globalisering van de markten hebben een toenemende invloed op de opzet van brandblus-, brandalarmen andere brandbeveiligingssystemen. Op dit congres wordt informatie gegeven over de activiteiten die momenteel worden verricht voor de opstelling van normen en richtlijnen en over nationale aspecten van het installeren en testen van brandbeveiligingssystemen. Doelgroepen Dit VdS-congres is een forum voor de uitwisseling van informatie voor planners, installateurs en gebruikers van brandbeveiligingssystemen evenals voor brandbeveiligingsdeskundigen en brandweermannen uit bedrijfsleven, overheid en dienstverlenende bedrijven, voor de medewerkers schadepreventie uit de verzekeringsbranche en voor alle partijen die actief zijn op het gebied van de brandbeveiliging. Congrestalen Engels en Nederlands (simultane vertaling) Tarief voor deelname 250,00 + BTW voor inschrijving tot 28 februari 2016, bij latere inschrijving 295,00 + BTW. Gelieve uw BTW-nummer te vermelden. BTW-nummer VdS Schadenverhütung: DE Bovengenoemd tarief is inclusief de kosten voor congres, parkeren, expositie, documentatie, drankjes tijdens pauzes, lunch en get-together. U kunt een vervanger aanwijzen voor het geval dat u na inschrijving onverhoopt verhinderd bent. U wordt verzocht de naam van uw eventuele vervanger ruim van tevoren aan ons door te geven.

3 Inschrijving Gelieve het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en dit te mailen of faxen naar VdS Schadenverhütung, fax: , Nadat wij uw aanvraag voor inschrijving hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Deze bevestiging dient als toegangsbewijs voor het congres. Ca. 3 weken voor het congres ontvangt u de rekening, die vóór de congresdatum dient te worden voldaan. Annulering Inschrijvingen kunnen tot 3 weken voor het congres schriftelijk kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen na deze datum kunnen niet worden geaccepteerd. Indien het congres door VdS wordt geannuleerd, worden de reeds betaalde kosten voor inschrijving terugbetaald. Verdergaande vorderingen jegens VdS zijn uitgesloten. Om organisatorische redenen behouden wij ons het recht voor om het programma te wijzigen. Documentatie Een USB-stick met alle informatie (Engels en Nederlands) betreffende het congres zal op de ochtend van 2 juni 2016 worden uitgedeeld. Expositie De expositie kan bezocht worden van 9.00 tot uur. Get-together Aansluitend op de presentaties is er een informeel samenzijn en kunt u de expositie bezoeken. Voorzitterschap Hans de Jong, VdS Schadenverhütung GmbH, Hilversum, Nederland Secretariaat voor en na het congres VdS Schadenverhütung GmbH Training Center Pasteurstraße 17a Keulen Bondsrepubliek Duitsland Telefoon: Fax: Locatie Hotel Theater Figi Het Rond HS Zeist Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0)

4 Information VdS is one of the world s most renowned and prestigious institutions for corporate security and safety, specialising in fire protection, security and limitation of damage by natural disasters. The services include risk assessments, on-site inspections, certifications of products, companies and professionals, and a comprehensive training and publication program. The VdS seal of approval enjoys an excellent reputation in professional circles and among decision makers. VdS clients include industrial and commercial businesses in all industries, leading international manufacturers, system houses and professional specialists, as well as risk-conscious banks and insurers. More information at VdS Inspected. Approved. Safe. Information on the conference VdS loss experiences and know-how in the field of loss prevention are reflected in the VdS rules and data sheets. The VdS set of rules fills the gaps in other technical rules or focuses on recently detected risks which are not yet covered in the standards or other technical documentation. International guidelines and standards as well as the globalization of markets have a growing impact on the design of fire extinguishing, fire alarm and other fire protection systems. This conference provides information on the current state of activities in the field of standard and guideline elaboration as well as national aspects of installing and testing of fire protection systems. Target Groups This VdS conference is a forum of information for planners, installers and users of fire protection systems as well as for fire engineers and fire officers in industry, administration and service providing companies, for the loss prevention officers of the insurance industry as well as for all parties dealing with matters of fire protection. Conference Languages English and Dutch (simultaneous translation) Participation Fee 250,00 + VAT for registration until February 28 th, 2016, later registration 295,00 + VAT. Please indicate your VAT. ID. No. VdS Schadenverhütung- VAT. Id. No.: DE The participation fee covers the cost of conference, parking, exhibition, documentation, drinks during breaks, lunch and the get-together. In case a registered participant is indisposed, you are welcome to appoint a deputy. Please be so kind as to give us the person s name well in advance.

5 Registration Kindly use the attached registration form and either mail or fax it to VdS Schadenverhütung under fax no , Upon receipt of your application for registration you will receive a confirmation of your registration. Please show this confirmation at the conference desk. Approximately 3 weeks before the conference you will receive the invoice which has te be paid before the conference date. Cancelling Registrations can be cancelled in writing without charge until 3 weeks before the conference. Cancellations after this date cannot be accepted. In case the conference is cancelled by VdS, we shall reimburse registration fees that have already been paid. VdS shall not accept any claims beyond that. For organisational reasons, we reserve the right to change the program. Documentation A USB flash drive containing all information (English and Dutch) concerning the conference will be handed out the morning of June 2 nd, Exhibition The exhibition can be visited from 9.00 to hrs. Get-together After the presentations there is an informal gathering and the opportunity to visit the exhibition. Chairing Hans de Jong, VdS Schadenverhütung GmbH, Hilversum, The Netherlands Secretariat before and after the Conference VdS Schadenverhütung GmbH Training Center Pasteurstraße 17a Cologne Germany Phone: Fax: Location Hotel Theater Figi Het Rond HS Zeist The Netherlands Phone: +31 (0) Fax: +31 (0)

6 Brandbeveiligingssystemen 2 juni 2016, Zeist Registratie, bezoek expositie Welkom en introductie Hans de Jong, VdS Schadenverhütung GmbH, Hilversum, Nederland Certificatie van brandbeveligingssystemen in Nederland Bouwvoorschriften, documenten voor inspectie Hans de Jong, VdS Schadenverhütung GmbH, Hilversum, Nederland Discussie Brandblussystemen met schuim - High-Expansion foam: Kansen en beperkingen, gebruiksvoorbeelden, belangrijke aspecten bij bescherming van gebouwen en mensen; - PFOA: Milieu-aspecten, juridische situatie Johan A.S. Koekkoek, InnoVfoam, Oudkarspel, Nederland Discussie Blusgassystemen - Overzicht van blusgassen, systemen en toepassingen - VdS-richtlijnen en andere internationale richtlijnen voor planning en installatie inclusief concepten voor serverruimtes/ datacenters Heike Siefkes, VdS Schadenverhütung GmbH, Keulen, Duitsland Discussie Lunchpauze en bezoek expositie Betrouwbaarheid van waterblussystemen: Ervaringen van meer dan 10 jaar testen van oude sprinklerinstallaties Testresultaten en ervaringen Marek Pliml, VdS Schadenverhütung GmbH, München, Duitsland Discussie Sprinklerconcepten voor opslagfaciliteiten Uitdagingen en oplossingen voor blokstapeling en hoogbouwmagazijnen volgens de VdS-CEA-richtlijnen Joachim Heinkel, VdS Schadenverhütung GmbH, Darmstadt, Duitsland

7 14.40 Discussie Koffiepauze en bezoek expositie Brandveiligheidsconcepten voor generatoren Risico s en uitdagingen, brandbeveiligingsconcepten, technische oplossingen, richtlijnen, voorbeelden Arjan Wernsing/Laurent van den Berg, Turbomach, Zwitserland Discussie Ervaringen uit brandproeven met lithium-ionaccu s (vervolg op de presentatie van 2012) Zijn lithium-ion-accu s gevaarlijk? Risico-evaluatie Resultaten van de projectgroep van GDV (Duits Verbond van Verzekeraars) Brandtesten Conclusies en verwachtingen Marco van Lier, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV, Berlijn, Duitsland Discussie Afsluiting Borrel, informeel samenzijn en bezoek expositie Einde Fire Protection Systems June 2 nd, 2016, Zeist, The Netherlands Registration, visit of exhibition Welcome and Introduction Hans de Jong, VdS Schadenverhütung GmbH, Hilversum, The Netherlands Certification of Fire Protection Systems in the Netherlands Building regulations, documents for inspections Hans de Jong, VdS Schadenverhütung GmbH, Hilversum, The Netherlands Discussion Fire extinguishing systems using Foam - High-Expansion foam: Chances and limits, examples for use, important aspects regarding protection of property and people; - PFOA: Environmental aspects, legal situation for use Johan A.S. Koekkoek, InnoVfoam, Oudkarspel, The Netherlands

8 11.10 Discussion Gas extinguishing systems - Overview on extinguishing gases, systems and applications - VdS Guidelines and other international guidelines for planning and installation including concepts for EDP-rooms/data centers Heike Siefkes, VdS Schadenverhütung GmbH, Cologne, Germany Discussion Lunch break and visit of the exhibition Operational readiness of water extinguishing systems: Experiences from more than one decade testing of old sprinkler installations Results and experiences from testing Marek Pliml, VdS Schadenverhütung GmbH, Munich, Germany Discussion Sprinkler system design for storage facilities Challenges and solutions for block storage and high rack storage according to VdS CEA Guidelines Joachim Heinkel, VdS Schadenverhütung GmbH, Darmstadt, Germany Discussion Coffee break and visit of exhibition Fire protection concepts for power generation units Risks and challenges, fire protection concepts, technical solutions, guidelines, examples Arjan Wernsing/Laurent van den Berg, Turbomach, Switzerland Discussion Experiences from fire tests with Lithium-ionbatteries Are Lithium-ion-batteries dangerous? Assessment of the risk Results of the project group from GDV (German Insurance Association) Fire tests Conclusions and outlook Marco van Lier, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV, Berlin, Germany Discussion Wrap-up Drinks, informal gathering and visit of exhibition End of Conference

9 VdS Bildungszentrum Pasteurstraße 17a Köln Germany Cut off, use a window envelope and drop into the letterbox VdS Bildungszentrum Pasteurstraße 17a, Köln Germany Phone: Fax:

10 Inschrijving/Registration Brandbeveiligingssystemen/Fire Protection Systems 2 juni 2016 in Zeist June 2 nd, 2016 in Zeist, The Netherlands Bedrijf: Company: Afdeling: Department: Postbus/straat: P.O. Box/Street: Postcode + stad: Zip Code + City: Naam deelnemer: Name of the participant: Voornaam: First name: Bedrijfsstempel/Company stamp: Datum/Date Handtekening/Signature Telefoon/fax: Phone/Fax: BTW-nr: VAT. Id. No.: By indicating the address I agree that VdS Schadenverhütung may use this address for information purposes. I have the right to revoke this consent at any time by written notice or . / Door het invullen van het adres stem ik ermee dat VdS Schadenverhütung dit adres kan gebruiken voor informatieve doeleinden. Ik heb het recht deze toestemming te allen tijde door schriftelijke kennisgeving of te herroepen. Send registration by / Registreer per

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User s manual

Gebruikershandleiding / User s manual Gebruikershandleiding / User s manual Maasvlakte Euro VI 2014 Versie 1.0, 1 oktober 2014 www.rotterdam.nl/n15 Inhoudsopgave / Table of Contents Nederlands... 3 1. Uw account... 3 1.1 Wanneer een account?...

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

Beste leverancier, Pagina 1 van 2. Vanderlande Industries B.V. BIC: RABONL2U IBAN: NL63 RABO 0153 2516 46 Kamer van Koophandel 16017956

Beste leverancier, Pagina 1 van 2. Vanderlande Industries B.V. BIC: RABONL2U IBAN: NL63 RABO 0153 2516 46 Kamer van Koophandel 16017956 Beste leverancier, Wij sturen u deze brief om u te informeren over het elektronisch factureringsprogramma van Vanderlande voor alle facturen die leveranciers van goederen en diensten aan Vanderlande versturen.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

Inhoud / Index. Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services

Inhoud / Index. Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services Inhoud / Index Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services Human Resource Solutions Innovative Worldwide Recruitment Selection Services 1 Inhoud / Index Onze focus: lange

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

E-voting in the Netherlands. general doubt in two years KIESRAAD. From general acceptance to

E-voting in the Netherlands. general doubt in two years KIESRAAD. From general acceptance to 8 KIESRAAD D D EI EI E-voting in the Netherlands From general acceptance to general doubt in two years 1i 4 1-l G) - 1 G) I. 1 w m ci c ze KIESRAAD S 3 3 3 Situation 26 Voting machines introduced in 1995

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS INHOUDSOPGAVE Nederlandse versie pag. 2 t/m 13 Engelse versie pag. 14 t/m 25 Duitse versie pag. 26 t/m 38 Waarbij te allen tijde de Nederlandse versie van toepassing is Dutch version pag. 2 t/m 13 Englisch

Nadere informatie

Why take a project management training course?

Why take a project management training course? Why take a project management training course? A project management training course is not only a good investment for the organisation you work for but also for you personally. More and more organisations

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden NEDERLANDS ALGEME VOORWAARD 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (1) Deze Algemene Voorwaarden regelen de tussen de klant en DEKOM BV, Minervum 7444-H, 4817 ZG BREDA (hierna DEKOM genoemd)

Nadere informatie

Summer Intensive Teacher Training 2013 Application APPLICATION INSTRUCTIONS

Summer Intensive Teacher Training 2013 Application APPLICATION INSTRUCTIONS APPLICATION INSTRUCTIONS We are so happy you are planning to join us in the adventure and wonder of exploring yoga, yourself and the possibilities that open up when you are able to give back yoga to others!

Nadere informatie

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software:

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software: NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton AntiVirus för Mac of Norton Internet Security för Mac BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 notoys-sustainable-toys-made-in-amsterdam 10-03-2015 General Terms and Conditions For (web) sales and delivery of NOtoys to consumers and professionals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Terms and conditions (English) Page 1-4 Algemene voorwaarden (Dutch) Page 5-11. The entrepreneur

Terms and conditions (English) Page 1-4 Algemene voorwaarden (Dutch) Page 5-11. The entrepreneur Terms and conditions (English) Page 1-4 Algemene voorwaarden (Dutch) Page 5-11 The entrepreneur Name: Richard Ebben Company: Imaladesign Adress: Koekoekstraat 9 Phone: 0031 (0) 681 648 609 E-mail address:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany

Nadere informatie

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at

HOOFDCATALOGUS NL#7. www.jarltech.de. www.jarltech.nl. www.jarltech.at www.jarltech.de Croesinckplein 24-26 2722 EA Zoetermeer, Nederland Phone: +31 (0) 79 / 750 23 05 Freephone: 0800 JARLTECH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen, Germany Phone: +49 (0) 6081 / 600-0 Freephone:

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie

NLUUG Najaarsconferentie

NLUUG Najaarsconferentie NLUUG Najaarsconferentie Security http://www.nluug.nl NLUUG Najaarsconferentie 2010 11 november 2010 ReeHorst, Bennekomseweg 24, Ede (Gld) Tijdschema 1 Tijdschema Studio 3 09:00-09:00u 09:30-10:30u 10:35-11:20u

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie