Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn"

Transcriptie

1 Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1

2 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4. Dyslexieverklaring 6 5. Dyslexiepas 6 6. Faciliteiten bij dyslexie in de nderbuw 7 7. Faciliteiten bij dyslexie in de bvenbuw van HAVO VWO 8 8. Faciliteiten bij dyslexie in de bvenbuw van MAVO 9 9. Faciliteiten bij dyslexie p het examen Vrijstellingen Bijlagen 13 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 2

3 1. Inleiding In dit dyslexieprtcl wrdt het beleid rnd dyslexie p de lcatie MHV van Pantarijn uiteengezet. De afspraken rnd testen en begeleiden en de faciliteiten vr leerlingen wrden p een rijtje gezet, evenals de verplichtingen vr zwel leerlingen als dcenten. Het prtcl heeft als del duidelijkheid te verschaffen aan alle betrkkenen: leerlingen, dcenten, uders en leerlingbegeleiders. Het prtcl wrdt vastgesteld dr de lcatieleiding en zal in ieder geval iedere 3 jaar, maar vaker als dat ndig is, wrden geactualiseerd. 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid Pantarijn MHV Pantarijn heeft als missie: ntdek(t) je talent. Tegepast p dyslexiebeleid betekent dit twee zaken: Leerlingen wrden gestimuleerd hun talenten te ntdekken, het beste uit zichzelf te halen, z ged mgelijk te presteren. Dat betekent dat er een verantwrdelijkheid bij de leerling is m zich in te spannen k p het mment dat er sprake is van beperkingen. De schl begeleidt en ndersteunt de leerling bij het ntdekken van hun talenten en helpt als beperkingen verhinderen dat leerlingen zich maximaal ntwikkelen. Onder dyslexie wrdt verstaan: Een hardnekkig prbleem met het aanleren en het accuraat en/f vlt tepassen van het lezen en/f spellen p wrdniveau. Dyslexie is een beperking waar leerlingen die dyslectisch zijn hun hele schllpbaan en k daarna last van hebben. Dyslexie gaat niet ver en wrdt niet minder. Wel kunnen leerlingen leren beter met hun beperking m te gaan. Daarbij kan de schl een ndersteunende rl spelen, maar het betekent k altijd extra tijd, werk en ndersteuning vr de leerling, de uders en sms k begeleiders buiten schl. Leerlingen en uders meten hiervan drdrngen zijn. De schl kan met faciliteiten en vrzieningen de leerling ndersteunen. Omgaan met dyslexie kst de leerling immers extra tijd en energie. Dcenten meten zich realiseren wat dyslexie betekent vr de leerlingen en p wat vr manier zij de leerling kunnen ndersteunen. In bijlage 1 is daarvan een verzicht pgenmen. Bij de begeleiding met altijd in het g gehuden wrden dat de leerling gehlpen met wrden m het zelf te den, het heeft geen zin de leerling te helpen dr zaken van hem f haar ver te nemen. Bvendien met de ndersteuning uitverbaar zijn p schl. In bijlage 2 is een aantal suggesties en tips vr leerlingen pgenmen. In de begeleiding van de leerlingen p Pantarijn MHV zit een ntwikkeling. In de brugklas en de nderbuw staat het ndersteunen en leren mgaan met dyslexie centraal. Dat met erte leiden dat leerlingen in de bvenbuw zelfstandig (maar dat is iets anders dan alleen) gebruik kunnen maken van de gebden faciliteiten. De mate waarin en de manier waarp dyslectische leerlingen last hebben van hun beperking verschilt van leerling tt leerling. De faciliteiten waarvan de leerlingen gebruikt kunnen en mgen maken zijn dus niet vr iedereen gelijk. Uitgangspunt daarbij is dat de dyslectische leerlingen zveel mgelijk p de nrmale manier aan lessen en tetsen deelnemen. Per leerling wrdt vastgelegd, in dyslexiepas nderbuw f PTA bvenbuw, bij welke vakken welke faciliteiten gebruikt wrden. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 3

4 Niet alleen bij Nederlands heeft een dyslectische leerling last van zijn f haar handicap. Bij alle vakken speelt taal (lezen, begrijpen, schrijven f spreken) een meer f minder belangrijke rl. Bij alle vakken speelt de dyslexie van de leerling dus een (zij het wisselende) rl. Dyslexiebeleid gaat dus niet alleen ver Nederlands f ver de talen maar ver alle vakken. Het is belangrijk dat p schl bij alle vakken dezelfde uitgangspunten en afspraken gehanteerd wrden, die zijn bij talen wat specifieker en uitgebreider dan bij andere vakken. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 4

5 3. Screenen en testen p dyslexie en taalprblemen Alle leerlingen den in leerjaar 1 een spellingstest en een test begrijpend lezen. Het del hiervan is niet vast te stellen f een leerling dyslectisch is f niet, maar m te berdelen f er sprake is van achterstanden. Mchten er uit deze bvengenemde testen aanwijzingen naar vren kmen dat een leerling wellicht dyslectisch is, dan wrden de leerling en de uders daarvan p de hgte gesteld en kan verwezen wrden naar instanties buiten schl vr verder nderzek. Op schl zelf vindt geen dyslexienderzek plaats. De ervaring van de laatste jaren is dat als er sprake is van dyslexie dat meestal al p de basisschl gediagnsticeerd wrdt. Die leerlingen kmen dan met een dyslexieverklaring p schl en krijgen dan een dyslexiepas uitgereikt. Tch kmt het met enige regelmaat vr dat pas in de bvenbuw van het VWO dyslexie wrdt gecnstateerd. Het gaat dan m gede leerlingen die hun beperking z ged hebben cmpenseren dat die niet eerder pgemerkt is. In de bvenbuw van het VWO lukt het cmpenseren dan niet meer en zijn ndersteunende faciliteiten ndig. Het is belangrijk aandacht vr deze grep te blijven huden. Spelling In alle leerjaren wrdt er in de lessen Nederlands jaarlijks een spellingsdictee afgenmen. Aan de hand van deze tets wrdt in de les extra aandacht aan spelling besteed f wrden leerlingen verwezen naar spellingsndersteuning bij KWT en vakndersteuning. Het spellingsdictee wrdt dr de dcent Nederlands met de leerlingen (klassikaal) besprken. De mentr wrdt geïnfrmeerd ver de resultaten. In de eerste klassen HV en G wrdt een spellingsdictee en snelleestets dr de dcent Nederlands afgenmen en nagekeken. Als leerlingen daarp slecht scren wrden ze ingedeeld vr KWT uren spelling (verzrgd dr dcenten Nederlands) f vr extra lessen verzrgd dr RT dcenten. De uders en de mentr wrden geïnfrmeerd ver de resultaten en ver de uitndiging vr de extra lessen. Begrijpend lezen en wrdenschat De tets begrijpend lezen en wrdenschat wrdt dr de RT cördinatren in het eerste half jaar van het eerste leerjaar afgenmen bij HV en G leerlingen. Leerlingen die laag scren wrden uitgendigd vr een ndersteuningsprgramma van ngeveer 6 extra lessen. Deze lessen vinden niet nder reguliere lessen plaats. De lessen wrden verzrgd dr de RT cördinatren. De uders wrden geïnfrmeerd ver de uitslag van de tets begrijpend lezen en de uitndiging aan de leerlingen vr de extra lessen. Ok de mentr krijgt deze infrmatie MH leerlingen en LWOO indicatie De MH leerlingen nemen allemaal deel aan de drempeltets vrdat ze tegelaten wrden, in die drempeltets kmen spelling, technisch lezen en begrijpend lezen aan bd. Het del van de drempeltets is de achterhalen f leerlingen in aanmerking kmen vr Leer Weg Ondersteunend Onderwijs. Als MH leerlingen een LWOO indicatie krijgen p (nder meer) achterstanden bij taal p het gebied van lezen f spelling, wrden ze ingedeeld in verplichte KWT ndersteuning. Dit gebeurt dr de LWOO cördinatr. Vr LWOO leerlingen wrdt een individueel handelingsplan pgesteld. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 5

6 4. Dyslexieverklaring Een dyslexieverklaring met aan de vlgende vrwaarden vlden wil hij geldig zijn: Afgegeven dr externe rthpedagg Omschrijven p welke manier dyslexie is vastgesteld Adviezen vr ndersteuning zijn pgenmen Tijdstip waarp dyslexie is vastgesteld Als een leerling bij binnenkmst een dyslexieverklaring heeft, wrdt dit dr de administratie pgenmen in het LVS van Magister (bij kenmerken leerling ), de dyslexieverklaring wrdt bewaard in het leerling dssier (grene map). We streven ernaar k een pdf kpie van de verklaring in het LVS van Magister p te nemen. De LVS werkgrep van Magister zal gevraagd wrden dit uit te werken. Als bij een leerling tijdens de schllpbaan p Pantarijn dyslexie wrdt vastgesteld melden de uders dit bij de betreffende teamleider. Die draagt zrg vr het pnemen van de verklaring in Magister. Vaak, maar niet altijd, gaat een dyslexieverklaring vergezeld van een dyslexierapprt. In dit rapprt wrden aanbevelingen vr ndersteuning en faciliteiten gedaan. Het rapprt wrdt k bewaard in de leerlingen dssier. 5. Dyslexiepas nderbuw Leerlingen in de nderbuw van MHV met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas uitgereikt. Dit is een persnlijk dcument, hierp staan de faciliteiten waarp een specifieke leerling een berep kan den pgenmen. Vr dcenten is dan k duidelijk dat deze leerling recht heeft p de genemde faciliteiten. De dyslexiepas wrdt afgegeven en ndertekend dr de lcatiedirecteur, p vrstel van de RT cördinatren. Zij geven aan, eventueel in verleg met de rthpedagg, p welke faciliteiten de leerling recht heeft. De pas wrdt aan de leerlingen uitgereikt dr de RT cördinatren. Zij infrmeren dan de leerlingen ver de rechten en de plichten. Als een dyslexiepas is uitgereikt wrden de uders daarvan per (standaard) brief p de hgte gesteld. Tevens wrdt dit pgenmen in het LVS van Magister. Daarin wrdt k pgenmen als er afspraken zijn gemaakt ver speciale faciliteiten. De dyslexiepas wrdt steeds als het prtcl wrdt geactualiseerd k bijgesteld. De dyslexiepas is pgenmen in bijlage 6. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 6

7 6. Faciliteiten in de nderbuw Leerlingen kunnen een berep den p de vlgende faciliteiten. In de dyslexiepas is pgenmen welke faciliteiten vr een leerling van tepassing zijn. a. Tetstijdverlenging: leerlingen hebben recht p 20% meer tijd vr een tets f p een kleinere tets in vergelijking met ander leerlingen. De tetsen duren als regel 50 minuten, in lessen van 70 minuten kunnen de dcenten dit zelf regelen. b. Andere vrmen van tetsen: het gaat dan vral m tetsvrmen (bijvrbeeld mndelinge tetsen) die de reguliere schriftelijke tetsen vervangen. Dit is alleen mgelijk indien leerlingen niet in staat zijn bij schriftelijke tetsen (met hulpmiddelen) vereenkmstig hun niveau te presteren. c. Taalfuten en dyslectische futen. Taal en spelfuten wrden bij de talen direct berdeeld en hebben invled p het cijfer. Vr dyslectische leerlingen wrdt een bvengrens ingesteld aan het aantal spelfuten dat meegeteld mag wrden. Ok wrdt vastgelegd welke futen wel en welke futen niet wrden geteld. In verleg met de talensecties is hiervr een regeling pgesteld (zie bijlage 3), die geldt vr de hele lcatie MHV. Bij ander vakken dan talen telt spelling sms indirect mee (bijvrbeeld in een waardering vr verzrging bij een werkstuk f verslag). Bij leerlingen met een dyslexiepas wrdt k bij deze vakken rekening gehuden met hun beperking. d. Gebruik laptp met spellingscrrectie. Indien van tepassing mag een leerling een eigen laptp gebruiken. De leerling is er bij tetsen vr verantwrdelijk dat het werk p een gede manier digitaal (bijvrbeeld via USB stick) wrdt ingeleverd. Tevens is het de verantwrdelijkheid van de leerling dat er alleen die prgramma s die tegestaan zijn p de laptp staan. Een dcent kan dit (laten) cntrleren. e. De schl heeft een licentie vr het prgramma Clarread dat leerlingen kan ndersteunen bij het lezen van teksten. Ouders kunnen hierdr gedkper een versie van dit prgramma kpen. Leerlingen meten vr dit prgramma in principe gebruik maken van een eigen laptp. Afgelpen jaar is p bescheiden schaal ervaring met dit prgramma pgedaan. Dit jaar zullen we gebruiken m p basis van die ervaringen een Prtcl Clarread p te stellen waarin is pgenmen welke leerlingen gebruik kunnen maken van Clarread, wat dat betekent aan rechten en plichten vr de leerling, welke verantwrdelijkheden bij de dcenten liggen en p welke manier dcenten en leerlingen (technisch) ndersteund kunnen wrden. Dit prtcl is pgenmen in bijlage 4.. f. In KWT wrden ndersteuningsuren vr leerlingen met een dyslexiepas pgenmen. Het gaat m RT vr Frans, Duits en Engels. Alleen leerlingen met een dyslexiepas kunnen deze uren vlgen. Dcenten f de mentr kunnen de leerlingen k naar deze uren verwijzen. Deze uren zijn vral bedeld vr 2 e en 3 e klas leerlingen. g. Cursus Dyslexie de Baas. In het schljaar is een pilt uitgeverd van de cursus Dyslexie de Baas, daaraan hebben 6 leerlingen deelgenmen van 2 e en 3 e klassen. Deze cursus is bedeld vr leerlingen die als gevlg van dyslexie prblemen met bijvrbeeld zelfvertruwen ndervinden. Op grnd van de ervaringen van vrig jaar is de cursus bijgesteld en zal hij dit jaar weer aangebden wrden. Daarna zullen we evalueren f er vldende anim is m de cursus jaarlijks aan te bieden en k nderzeken f de leerlingen vldende psitief effect van de cursus ndervinden. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 7

8 7. Faciliteiten in de bvenbuw HAVO en VWO In de bvenbuw zijn alle tetsen centraal en maken smmige tetsen deel uit van het schlexamen. Dat maakt het ndig bij het begin van de bvenbuw in klas 4 de faciliteiten pnieuw vast te stellen en wel dr de examencmmissie. Het kan gaan m algemene faciliteiten, die vr alle vakken gelden, f specifieke faciliteiten per vak. Het beleid van de schl is erp gericht dat faciliteiten die in de nderbuw gegeven zijn k drlpen in de bvenbuw. Maar mdat leerlingen in de bvenbuw vakken kunnen laten vallen, nieuwe vakken kunnen pnemen en er verschillen kunnen zijn in inhud en vaardigheden bij verschillende vakken is het ndig de faciliteiten pnieuw vast te stellen. Leerlingen met een dyslexiepas kunnen al aan het eind van de nderbuw in klas 3 laten weten dat ze vr faciliteiten in aanmerking kmen. De richtlijnen vr de examencmmissie zijn: 1. Vr kandidaten met een andere medertaal en vr kandidaten met een beperking (zals dyslexie) zijn er p beperkte schaal aanpassingen bij tetsen en centrale examens mgelijk. 2. De examencmmissie stelt de aanpassingen vast. Zij det dit uitsluitend p grnd van een extern psychlgisch, rthpedaggisch f medisch rapprt (dyslexie verklaring). 3. De aanvraag dient plaats te vinden aan het begin van de vierde klas, k indien er in de nderbuw al extra faciliteiten waren. Als de handicap in de lp van de bvenbuw gecnstateerd wrdt, kan bij de examencmmissie een aanvraag ingediend wrden, zdra aanpassingen gewenst zijn. 4. Een dyslexieverklaring geeft de leerling recht p 20% minuten extra tetstijd en daarnaast de mgelijkheid de tets in een vergrt lettertype te ntvangen. 5. Mgelijke faciliteiten zijn: andere vrm van tetsing, tetsen p laptp maken, gebruik maken van ndersteunende ICT (tekstverwerkingsprgramma, reading pen, Clarread). Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 8

9 8. Faciliteiten in de bvenbuw van de MAVO In de bvenbuw van de MAVO zijn er geen f weinig centrale tetsen, maar maken de tetsen wel deel uit van het schlexamen. Dat maakt het ndig bij het begin van de bvenbuw in klas 3 de faciliteiten pnieuw vast te stellen en wel dr de examencmmissie. Het kan gaan m algemene faciliteiten, die vr alle vakken gelden, f specifieke faciliteiten per vak. Het beleid van de schl is erp gericht dat faciliteiten die in de nderbuw gegeven zijn k drlpen in de bvenbuw. Maar mdat leerlingen in de bvenbuw vakken kunnen laten vallen, nieuwe vakken kunnen pnemen en er verschillen kunnen zijn in inhud en vaardigheden bij verschillende vakken is het ndig de faciliteiten pnieuw vast te stellen. Leerlingen met een dyslexiepas kunnen al aan het eind van de nderbuw in klas 2 laten weten dat ze vr faciliteiten in aanmerking kmen. De richtlijnen vr de examencmmissie zijn: 1. Vr kandidaten met een andere medertaal en vr kandidaten met een beperking (zals dyslexie) zijn er p beperkte schaal aanpassingen bij tetsen en centrale examens mgelijk. 2. De examencmmissie stelt de aanpassingen vast. Zij det dit uitsluitend p grnd van een extern psychlgisch, rthpedaggisch f medisch rapprt (dyslexie verklaring). 3. De aanvraag dient plaats te vinden aan het begin van de derde klas, k indien er in de nderbuw al extra faciliteiten waren. Als de handicap in de lp van de bvenbuw gecnstateerd wrdt, kan bij de examencmmissie een aanvraag ingediend wrden, zdra aanpassingen gewenst zijn. 4. Een dyslexieverklaring geeft de leerling recht p 20% minuten extra tetstijd en daarnaast de mgelijkheid de tets in een vergrt lettertype te ntvangen. 5. Mgelijke faciliteiten zijn: andere vrm van tetsing, tetsen p laptp maken, gebruik maken van ndersteunende ICT (tekstverwerkingsprgramma, reading pen, Clarread). Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 9

10 9. Faciliteiten bij het centraal examen De extra faciliteiten vr dyslectische leerlingen tijdens de centrale examens: - de examencmmissie bepaalt p welke afwijkende wijze het examen afgelegd mag wrden bij de vakken waarvr dat dr de directeur ndig wrdt gevnden. Vr afwijkingen in de wijze van examineren is een deskundigenverklaring ndig. - de duur van de tetstijd kan met ten hgste dertig minuten wrden verlengd. - Andere aanpassingen kunnen alleen wrden tegestaan vr zver daarvr dr een deskundige (psychlg f rthpedagg) een vrstel is gedaan, f als de aanpassing aansluit bij de begeleidingsadviezen van diezelfde deskundige. Z een aanpassing is bijvrbeeld het gebruik van een cmputer/ laptp met spellingscntrle f met een tekstverklanking f een reading pen. Ok een vergrting is mgelijk als het lettertype van het examen (punt 11) niet tereikend is. Het p grtere schaal inzetten van deze faciliteiten bij tetsen en examens is niet te realiseren met de huidige middelen in menskracht en apparatuur. Dit schljaar zal nderzcht wrden welke ndersteuning er ndig is m de leerlingen die dat ndig hebben p een gede manier met ndersteunende apparatuur tetsen en examens te laten maken en er wrdt nderzcht he die ndersteuning gerealiseerd kan wrden. Een vrstel daarte is pgenmen in bijlage 5. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 10

11 10. Vrijstellingen en ntheffingen Er is een verschil tussen vrijstelling en ntheffing van een vak. Bij een vrijstelling van een vak heft daarvr in de plaats geen ander vak gekzen te wrden, bij een ntheffing vr een vak met daarvr in de plaats wel een ander vak gekzen wrden. In de nderbuw HV mag geen vrijstelling wrden gegeven vr een taal p grnd van dyslexie. Wel kan de afspraak gemaakt wrden dat de leerling een aangepast prgramma vlgt. Z n afspraak wrdt vrgelegd aan de nderbuw staf en bekrachtigd dr de lcatiedirecteur. Bij vergang naar de bvenbuw draagt de betrkken teamleider zrg vr de verdracht van de infrmatie. In de nderbuw van het VMBO mag wel vrijstelling gegeven wrden vr Frans f Duits p grnd van dyslexie. In de bvenbuw van het VMBO is vrijstelling vr Frans f Duits niet aan de rde mdat deze vakken geen verplichte vakken in één van de sectren zijn. Hetzelfde geldt vr de bvenbuw van de HAVO. Ontheffing vr de tweede mderne vreemde taal vr dyslectische leerlingen kan in de bvenbuw van het Atheneum dr de examencmmissie wrden verleend p een van de vlgende grnden: de leerling heeft een strnis die specifiek betrekking heeft p taal f een zintuiglijke strnis die betrekking heeft p taal en die het naar verwachting succesvl afrnden van de pleiding verhindert. de leerling vlgt nderwijs in het prfiel Natuur en Techniek f Natuur en Gezndheid en het nderwijs in de taal verhindert naar verwachting een succesvlle afrnding van de pleiding. Deze Atheneumleerlingen vlgen in plaats van een tweede mderne vreemde taal een ander vak met ten minste een studielast van 440 uur. In welke bijzndere situatie verleent Pantarijn een ntheffing? Vrdat er ntheffing verleend wrdt, met vastgesteld zijn, dat het leveren van individueel maatwerk niet mgelijk is. Tevens met de schl ervan vertuigd zijn, dat de leerling aantnbaar wrdt belemmerd dr het vak waarvr de ntheffing wrdt aangevraagd. De betreffende leerling met ver vldende capaciteiten beschikken m het eindniveau van de betreffende afdeling binnen de gestelde tijd te halen. Om aantnbare belemmering en vldende capaciteiten te kunnen vaststellen vraagt de examencmmissie advies aan: - de dcenten van de vakken Frans en Duits ver de mate van inzet, huiswerk en capaciteiten p basis van de afgelpen drie jaar. Twee dcenten per vak (1 nderbuwdcent en 1 bvenbuwdcent) geven aan f een 6 vr hun vak p het diplma naar verwachting haalbaar is bij vldende inspanning. - de mentr en de teamleider ver de geschiedenis van de leerling: inzet, drzettingsvermgen en andere relevante infrmatie. - de verige lesgevende dcenten ver het ttale niveau van de leerling en de verwachting vr het behalen van een diplma in de betreffende afdeling. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 11

12 De teamleider nderbuw draagt er zrg vr dat deze adviezen tijdig bekend zijn, zdat de examencmmissie (ruim vr de laatste tetsweek) een besluit kan nemen ver het verzek tt ntheffing. Prcedure vr het verlenen van ntheffing p grnd van dyslexie 1. de leerling met beschikken ver een fficiële dyslexieverklaring. 2. het verzek tt ntheffing wrdt fficieel dr de uders bij de teamleider nderbuw ingediend. 3. de schl met er van vertuigd zijn dat de leerling aantnbaar wrdt belemmerd dr het vak waarvr de ntheffing wrdt aangevraagd. 4. de leerling met ver vldende capaciteiten beschikken m het eindniveau van de betreffende afdeling binnen de gestelde tijd te halen. 5. De teamleider nderbuw van de betrkken leerling rganiseert na de tetsweek in april een speciale dcentenvergadering waarp een advies aan de examencmmissie wrdt uitgebracht. 6. Uiteindelijk beslist de examencmmissie met in acht neming van de adviezen, bevrdering en prfieleisen. 7. Indien ntheffing verleend wrdt kiest de leerling een vervangend examenvak. De schl geeft aan uit welke vakken daarvr gekzen kan wrden. Lcatieleiding MHV 12 mei Aangepast 25 januari Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 12

13 11. Bijlagen Bijlage 1: WAT IEDERE DOCENT OVER DYSLEXIE ZOU MOETEN WETEN Fundamenteel is de acceptatie van het prbleem; het is niet tijdelijk, maar blijvend. Leerlingen met hardnekkige lees en schrijfprblemen wrden nit leerlingen znder leesen schrijfprblemen, ngeacht de maatregelen die genmen wrden. Deze leerlingen zijn niet ngecncentreerd f niet ngemtiveerd, maar zijn veelal in de lp van de jaren gedemtiveerd geraakt. Deze leerlingen hebben vaak meer tijd ndig m infrmatie te verwerken, maar zijn niet dm. Deze leerlingen leren meilijk infrmatie znder samenhang uit hun hfd. Er bestaat niet een type dyslectische leerling. Dyslexie is geen mdeverschijnsel. Dyslectische leerlingen reageren vaak langzamer dan leeftijdgenten p klassikaal gestelde vragen. Deze leerlingen hebben sms meite met het nder wrden brengen van wat ze precies bedelen: wrdvindings prblemen; accepteer eenvudig taalgebruik. Dyslectische leerlingen maken k wel eens hun huiswerk niet. Deze leerlingen kunnen meite hebben met het verschrijven van aantekeningen van het brd f het maken van gede dictaten. TIPS VOOR DOCENTEN Cntrleer het gemaakte huiswerk, vral mderne vreemde talen. Leg het accent p wat dyslectische leerlingen wel kunnen. Belangrijk is dat er tijdens de les gebruikgemaakt wrdt van de verschillende zintuigen: hren, zien en den. Gelijktijdig gebruik van de verschillende zintuigen is vanuit de wereld van de remedial teaching al lang het devies. Wijs de leerlingen p de mgelijkheid m gebruik te maken van ingesprken beken en andere hulpmiddelen specifiek vr het betreffende vak. Gebruik cncrete bewrdingen bij vrkeur met praktische vrbeelden. Zeg f schrijf nit: Je hebt zeker niet geleerd, maar vraag aan de leerling he hij het heeft gedaan. Bespreek welke spellingfuten wrden meegeteld in de berdeling; maak een verschil tussen inzichtfuten en andere futen. Krtm, wat aan algemene maatregelen (duidelijkheid, structuur in de pbuw van de les) vr dyslectische leerlingen belangrijk is, kmt k aan niet dyslectische leerlingen ten gede. Als deze leerlingen geen steun ndervinden, lpen ze het risic de schl vrtijdig znder diplma te verlaten f een lager type nderwijs te vlgen. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 13

14 Bijlage 2: HANDREIKING VOOR DYSLECTISCHE LEERLINGEN Zelfstandigheid 1. Werk zelf aan je dyslexie Met dyslexie heb je meer tijd vr je huiswerk ndig dan je klasgenten. Richt je zveel mgelijk p het leggen van verbanden, cncentreer je niet p de feitjes, maar prbeer de grte lijn van de tekst te begrijpen. Dyslexie is geen excuus m minder te den, zek wat vr ju de beste manier van leren is. Vraag als het ndig is m hulp. Effectief studeren 2. Neem vr het studeren de tijd Prbeer uit he je het beste kunt leren. 3. Studeer en werk p een z rustig mgelijke plek Ga in de klas vraan zitten. Leer thuis niet met muziek. Studeer in de stilste kamer. De desnds rdppen in. 4. Neem lessen p verschillende manieren p Lees, spreek uit, schrijf p en stel je iets vr, bijvrbeeld bij het leren van nieuwe wrden. Lees, spreek uit en luister naar jezelf. Schrijf het wrd p en fantaseer ver de betekenis. 5. Vat lessen samen en leer je eigen samenvatting In teksten staan veel nndige wrden. Maak een schema f samenvatting met kernwrden. Met die eigen samenvatting ken je de les al bijna. Vertel daarna bij elk geschreven kernwrd wat je weet. Van de samenvatting van een ander leer je weinig. Niet talige vakken 6. Raak niet in paniek als je iets net snel begrijpt Je bent ged in vakken met weinig taal, maar een instructie met veel infrmatie gaat sms te snel. Geen paniek: kijk er ng eens naar, lees pnieuw. Vraag m herhaling. Laat het bezinken. Na een paar dagen begrijp je het vanzelf. 7. Oefen extra Smmige dingen, zals smmen, wrden dr efening geleerd. Dyslectici krijgen wat langzaam de ndige rutine. Maak bijvrbeeld wat meer efensmmen dan de anderen. Later kun je de smmen beter gebruiken dan veel anderen. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 14

15 8. Prbeer vruit te werken Vraag m een lijst met te verwachten meilijke wrden. Leer prefwerken en tetsen z lang mgelijk van tevren. Herhaal ze ng een keer tussendr. Vraag m het huiswerk ruim van tevren p te geven. Lezen 9. Lees z veel mgelijk Mensen lezen steeds gemakkelijker als zij uder wrden. Dat geldt k vr ju. Ga het weer eens echt prberen. Lees iedere dag vr jezelf serieus een half uur hardp. Over één jaar kun je dan veel beter lezen en schrijven. 10. Lees een tekst pnieuw als je niet begrijpt wat er staat Lees rustig, herlees, regel na regel, alinea na alinea. Vraag je af wat je gelezen hebt en wat de kern is. Streep trefwrden aan als je de inhud te snel vergeet. Schrijven 11. Maak een schema vrdat je gaat schrijven Schrijf in een schema de belangrijkste nderwerpen. Maak daarna een uitgebreid schema met trefwrden. Schrijf daarna pas je verhaal. 12. Verbeter je spelling Vraag een verzicht van spellingregels. Cntrleer steeds wat je geschreven hebt. Gebruik daarbij een wrdenbek en spellingregels. Ieder schlvak heeft zijn eigen vakwrden. Vraag de dcent een lijst te maken. Leer die vruit. Je tekmst 13. Keuze van je bereps f vervlgstudie Misschien is het nu niet belangrijk, maar hud rekening met dyslexie. Zwel vr je vakkenpakket als vr je tekmstplannen. Bijna alle srten werk kun je aan; er zijn een paar minder geschikte berepen. Bespreek dat met je mentr. 14. Op het werk Als je een (mndelinge) instructie niet kunt vlgen, zeg het. Je bent pas dm als je det f je iets wel begrijpt. Namen, adressen en nummers gaan vaak te snel. Kun je het niet vlgen? Vraag m een langzame herhaling. Vertel je baas ver dyslexie: langzamer, zdat je het beter begrijpt. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 15

16 Bijlage 3: Afspraken berdelen spelfuten vr dyslectische leerlingen Afspraken vr dyslectische leerlingen bij het vak Nederlands Bij alle tetsen en ander becijferd werk Nederlands wrdt er per spelfut/interpunctiefut/frmuleringsfut 0,2 punt afgetrkken met een maximum van 1,0. Bij de MAVO geldt een aftrek van 0,1 per gemaakte fut (met een maximum van 1,0). Bij dyslectische leerlingen wrden alleen leerbare futen fut gerekend (bijvrbeeld werkwrdspelling). Ok bij dyslectische leerlingen is er een maximum aftrek van 1,0. Bij tetsen spelling wrden alleen de leerbare futen gerekend, maar is er geen maximum aftrek. Bij schrijfpdrachten (betg schrijven) geldt wel de maximum aftrek vr spelling en interpunctie, maar niet vr (leerbare) frmuleringsfuten. Afspraken vr dyslectische leerlingen bij de mderne vreemde talen Alleen spelfuten in de deltaal tellen, spelfuten in het Nederlands niet. Alleen leerbare spelfuten meetellen (grammatica, werkwrdsvrmen). Afspraken vr dyslectische leerlingen bij verige vakken Spelfuten wrden bij dyslectische leerlingen niet meegeteld. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 16

17 Bijlage 4: Afspraken rnd Clarread Del: De schl geeft leerlingen met dyslexie een middel in handen m geschreven tekst anders en beter tegankelijk vr hen te maken. Dit betekent dat deze leerlingen mgelijk met meer succes kunnen deelnemen aan het nderwijs. Tegang: Op basis van een dyslexie verklaring kunnen leerlingen de beschikking krijgen ver een dyslexiepas (nderbuw) f ver faciliteiten bij tetsen en eindexamens (Bvenbuw). In de dyslexie pas f in de faciliteiten kan vast gelegd wrden dat de leerling het prgramma Clarread mag gebruiken. Op schl kunnen leerlingen in de biblitheek gebruik maken van een tweetal laptps en met een scanner m met het ClarRead te kunnen werken. Vr thuis en vr gebruik p schl met een eigen laptp kunnen uders en leerlingen ClarRead tegen gereduceerd tarief aanschaffen. ClarRead peratineel Onderbuw: RT cördinatren Bvenbuw: Examencmmissie Biblitheek en studiehuis Tegang verlenen p basis van de dyslexieverklaring. Bepalen van gebruik: Ondersteuning met ClarRead vr het leerprces. Ondersteuning met ClarRead bij tetsing. Uitleen laptps en scanners. Scannen van leerstf in de biblitheek. Uitleen naar vaklkalen vr ndersteuning bij tetsen. Instructie leerlingen. Reserveringen in Aura. RT dcenten ICT c Instructie leerlingen ver gebruik clarread Infrmatie naar leerlingen, uders en persneel Cördinatie. Aanschaf van ClarRead dr uders tegen gereduceerd tarief. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 17

18 Infrmatie: Op de site van Optdidakt, nze leverancier, is aanvullende infrmatie te vinden. (http://www.pdidaktsupplies.nl/) Gebruik p schl: In de biblitheek kun je gebruik maken van ClarRead. In het vrjaar van 2010 kunnen leerlingen ndersteuning aanvragen bij het 1 e gebruik van het prgramma. Overleg dit met de medewerkers van het studiecentrum (1.04 en 2.20) Bij de baliemedewerkers van de biblitheek kun je een werkstatin reserveren. De dit tijdig. Dit vrkmt teleurstellingen. Een werkstatin staat vast pgesteld, een tweede werkstatin kan extra ingezet wrden. Overleg dit met de baliemedewerker(s). Een werkstatin bestaat uit een laptp, een scanner en een headset. Breng een USB stick mee m de bestanden p te slaan. Handleiding vr het gebruik van Clarread: 1. Klik m het prgramma te penen p het icntje ClarRead Plus V5. er wrdt een werkblak geplaatst p het bureaublad, hier kan je alles laten uitveren. 2. Het pslaan van je bestanden gaat via het lkaal Statin genaamd ClarRead, (dat kan je vinden via deze cmputer) klik daarp en je ziet een map staan met de naam clarread bestanden, maak een submap aan met ju naam, in deze map ga je submappen aanmaken vr je bestanden. 3. Je met niets pslaan p de c:/schijf, k niet in de map mijn dcumenten. Een prgramma zrgt er namelijk vr dat als de laptp pnieuw wrdt pgestart de C:/ wrdt schngemaakt, dus de bestanden die je daar hebt pgeslagen zijn verdwenen. 4. Het scannen: Zrg ervr dat je geen dikke beken gaat scannen het meten dunne exemplaren zijn, gebruik k geen extra kracht m de klep van de scanner dicht te den als je een te dik bek heb geplaatst, vraag aan de beheerder he het wel met 5. Inlggen laptp: Je lgt in met het accunt Leerling, zrg dat Wrkstatin nly is aangevinkt in het inlgvenster Het wachtwrd is k tevens leerling maar dan znder de hfdletter L. 6. Na het gebruik van de laptp netjes afsluiten. Maak vraf een afspraak f het werkstatin p de plek mag blijven staan f dat je de werkplek met pruimen en inleveren. Vraag de beheerder m de werkplek te cntrleren vr dat je weg gaat. Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 18

19 ClarRead prduct infrmatie: Leverancier: Opdidakt Supplies Schnstraat AK Heesch T: F: Versie: Ksten: Clarread USB stick 2009 V5 <BR> Licentie p USB stick Gereduceerd tarief 97,50 (Nrmaal tarief 180, ) + 4, verzendksten. Bestellen: De USB stick van Clarread kun je bestellen p Ga p deze website naar nze prducten > Clarread > Clarread USB stick (Speciale vrwaarden) en bestel de USB stick. Vul vervlgens bij schlnaam Het Pantarijn en je leerlingennummer in. Vul vervlgens je eigen gegevens in en het adres waar de USB stick heen gestuurd met wrden. Opdidakt Supplies vraag een vruitbetaling. Dit kan via IDEAL f per bankverschrijving. Wat kan ClarRead? Clarread is Sftware vr mensen die meite hebben met lezen en schrijven. ClarRead is ntwikkeld m pc gebruikers van alle leeftijden te helpen bij het maken, lezen, cntrleren en crrigeren van teksten. Bekijk p internet de mgelijkheden van ClarRead. Werkt met Micrsft Wrd 2003 & 2007 ClarRead V5 werkt perfect samen met Wrd 2003 en De werkbalk van Clarread zal autmatisch kppelen. ClarRead prduct infrmatie: Systeemeisen: Windws Vista, XP geluidskaart 512 MB RAM f meer 250MB vrije ruimte p de Hard Disk Scanner die met een TWAIN f WIA interface werkt. Micrsft Wrd 2000, XP, 2003 f 2007 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 19

20 Bijlage 5: ICT Faciliteiten bij tetsen en examens Er is één lkaal met ICT vrzieningen tijdens tetsen en examens beschikbaar. Dat betekent dat er maximaal 20 leerlingen tegelijk een tets f examen p een laptp kunnen den. De schl zrgt dat er vldende laptps beschikbaar zijn. Deze laptps hebben een algemene inlg, hebben geen verbinding met internet en zijn vrzien van Micrsft Office. Als de leerling daarvr testemming heeft met k het prgramma clarread beschikbaar zijn en met het werk digitaal aangeleverd wrden. Tijdens de tetsen is er ICT ndersteuning aanwezig. De leerling slaat het werk p, p de laptp. Na aflp van de tets f examen zet de leerling, nder tezicht van een surveillant het werk p een USB stick. Na de tets wrdt het werk z spedig mgelijk uitgeprint. Er is één functinaris binnen de schl die verantwrdelijk is vr het rganiseren en beheren van de ICT faciliteiten bij tetsen en examens Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 20

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie