Dyslexieprotocol. Het Rhedens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dyslexieprotocol. Het Rhedens"

Transcriptie

1 Dyslexieprotocol Het Rhedens september 2012

2 INHOUD Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DYSLEXIE... 4 Definitie van dyslexie... 4 Kenmerken van dyslectische kinderen... 4 DYSLEXIEBELEID VAN DE SCHOOL... 5 Signalering van dyslexie... 5 Signalering van dyslexie voorafgaand aan inschrijving op het Rhedens:... 5 Signalering van dyslexie na inschrijving op het Rhedens... 5 Faciliteiten en verantwoordelijkheden bij dyslexie... 7 Ontheffingsregeling in verband met dyslexie Vrijstellingen in de onderbouw... 9 Vrijstellingen in de bovenbouw Regelingen met betrekking tot het examen Regeling Toegestane Hulpmiddelen Examenmededelingen

3 INLEIDING De afgelopen jaren is de aandacht voor dyslectische leerlingen enorm toegenomen. Vooral voor deze leerlingen is er een begeleidingssysteem opgezet, waarmee ze beter in staat worden geacht met hun handicap te leren omgaan. Dyslectische problemen komen steeds meer voor in een maatschappij die veel informatie ter verwerking aanbiedt en waarbij minder waarde wordt gehecht aan nadenken en reflectie. De school doet daar als onderdeel van de maatschappij aan mee. Dyslexie is geen modieus, maar wel een modern leerprobleem, dat aangeeft dat er grenzen zijn aan de snelheid van het menselijk opnamevermogen De school hanteert de uitgangspunten van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, uitgegeven door de KPC Groep s-hertogenbosch. Het voorliggende protocol is specifiek voor onze school geschreven en bevat ons beleid ten aanzien van dyslexie. Hoewel is gestreefd naar volledigheid, is het in de praktijk mogelijk dat er situaties zijn waarin het protocol niet voorziet. In die gevallen zal de schoolleiding overleg voeren om te komen tot passende oplossingen. Het protocol treedt in werking op 1 september 2012 en zal eens in de twee jaren worden geactualiseerd. Het dyslexieprotocol is voor het RSG Het Rhedens locatie Dieren en Rozendaal. Als het beleid op beide locaties afwijkt, wordt dit aangegeven. 3

4 DYSLEXIE Definitie van dyslexie De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) definieert dyslexie als een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Er is sprake van hardnekkige problemen, als het niveau van lezen en spellen, gemeten volgens criteria van snelheid en nauwkeurigheid, aantoonbaar achterligt op het gewenste niveau, én deskundige hulp niet, of in onvoldoende mate, de gewenste verbeteringen oplevert. Kenmerken van dyslectische kinderen In de dagelijkse praktijk vertonen dyslectische kinderen veelal dezelfde kenmerken. Sommige hiervan liggen voor de hand, omdat ze een regelrecht gevolg zijn van de gebrekkige, niet automatische omzetting van letters in klanken en, omgekeerd, van klanken in letters. Andere zijn een gevolg van een niet zo snelle schakeling van het horen van taal naar het begrijpen ervan. Tot de primaire kenmerken van dyslexie horen o.m.: trager lezen dan kinderen van gelijke leeftijd en een gelijk aantal maanden leesonderwijs; maken van meer (spel-)fouten in vergelijking tot leeftijd- en ontwikkelingsgenoten; afwisselend correct en incorrect schrijven (soms in één zin) van dezelfde woorden. Tot de secundaire kenmerken van dyslexie horen o.m.: woordvindingsproblemen: het vergeten van en het moeite hebben met het leren van namen van mensen, voorwerpen en woorden die abstracties aanduiden, zoals de namen van kleuren; problemen met de ordening in de tijd; problemen met de inprenting en met het opslaan van talig materiaal in het middellange en lange termijn geheugen; problemen met het vlot, in volledige en grammaticaal juiste zinnen, vormgeven aan gedachten, zowel schriftelijk als mondeling. Vaak vertonen dyslectische leerlingen niet al deze kenmerken en ook niet altijd in dezelfde mate. 4

5 DYSLEXIEBELEID VAN DE SCHOOL Signalering van dyslexie Signalering van dyslexie voorafgaand aan inschrijving op het Rhedens In een aantal gevallen vindt de signalering van dyslexie bij een leerling plaats voorafgaand aan de inschrijving op het Rhedens. In dat geval vraagt de school aan de ouders om het onderzoeksrapport met de daaraan gekoppelde dyslexieverklaring af te geven aan de mentor. Deze verklaring wordt gekoppeld aan ons digitaal leerlingvolgsysteem. Op de locatie Dieren bestuderen de remedial teacher en/of de orthopedagoog van het Rhedens het onderzoeksrapport en schrijven aan de hand van de adviezen van de onderzoeker een dyslexiepas voor de leerling uit. Deze dyslexiepas is persoonlijk en geldt voor de tijd dat de leerling onderwijs volgt op het Rhedens in Dieren. Op de locatie Rozendaal heeft de dyslectische leerling aan het begin van het jaar een gesprek met de kurzweilbegeleider. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt de leerling een faciliteitenpas. Op de faciliteitenpas staat vermeld van welke faciliteiten de leerling gebruik maakt. De faciliteitenpas is persoonlijk en geldt voor de tijd dat de leerling onderwijs volgt op het Rhedens in Rozendaal. Signalering van dyslexie na inschrijving op het Rhedens Het is ook mogelijk dat dyslexie pas later wordt vastgesteld, bijvoorbeeld in de brugklas van het Rhedens. In de brugklas wordt namelijk in één van de eerste weken van het nieuwe schooljaar door de docent Nederlands het signaleringsdictee dyslexie afgenomen, nagekeken en gescoord op foutencategorieën. We onderscheiden hierbij de volgende typen fouten: regelfouten, bijvoorbeeld in de werkwoordspelling; luisterfouten, bijvoorbeeld gespist in plaats van gespitst ; inprentfouten, bijvoorbeeld tweifelen in plaats van twijfelen. Leerlingen die opvallen door een (te) groot aantal fouten krijgen op de locatie Dieren extra ondersteuningslessen, waarin speciale aandacht wordt besteed aan de foutencategorie die het meest naar voren treedt. Op de locatie Rozendaal wordt aandacht besteed aan alle foutencategorieën. Als de resultaten van het dictee en de eventuele ondersteuningslessen, gecombineerd met de gegevens van de basisschool en de ouders wijzen in de richting van dyslexie, adviseert de school aan de ouders hun kind te laten testen. Op school is een orthopedagoog aanwezig die gespecialiseerd is in het afnemen van deze testen. Aan de ouders wordt vooraf toestemming gevraagd voor het afnemen van deze testen. Voor dit dyslexieonderzoek wordt een ouderbijdrage van 100 euro gevraagd. Op de locatie Dieren bestuderen de remedial teacher en/of de orthopedagoog het onderzoeksrapport en schrijven aan de hand van de adviezen van de onderzoeker een dyslexiepas voor de leerling uit. Op deze pas wordt aangegeven welke faciliteiten gelden voor de leerling. De geboden faciliteiten worden afgestemd op de hulpvraag van de leerling. Deze dyslexiepas is persoonlijk en geldt voor de tijd dat de leerling onderwijs volgt op het Rhedens in Dieren. Op de locatie Rozendaal heeft de dyslectische leerling aan het begin van het jaar een gesprek met de kurzweilbegeleider. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt de 5

6 leerling een faciliteitenpas. Op de faciliteitenpas staat vermeld van welke faciliteiten de leerling gebruik maakt. De faciliteitenpas is persoonlijk en geldt voor de tijd dat de leerling onderwijs volgt op het Rhedens in Rozendaal. 6

7 Faciliteiten en verantwoordelijkheden bij dyslexie Hieronder wordt aangegeven welke faciliteiten de school op beide locaties biedt in geval van dyslexie. De mentor: Locatie Dieren zorgt dat een kopie van de dyslexieverklaring van de leerling, die bij ons zijn/haar schoolopleiding start, afgegeven wordt bij de administratie Locatie Rozendaal zorgt dat de dyslexiecoördinator een kopie krijgt van de dyslexieverklaring en het bijbehorende onderzoeksrapport van de leerling die bij ons zijn/haar schoolopleiding start. De kurzweilbegeleider: Locatie Rozendaal heeft in de eerste weken met alle dyslectische leerlingen uit het eerste leerjaar een intakegesprek. zorgt ervoor dat elke dyslectische leerling een faciliteitenpas krijgt. scant en bewerkt de proefwerken voor Kurzweil en traint leerlingen die met Kurzweil willen werken begeleidt en surveilleert bij de leerlingen als ze de proefwerken met Kurzweil maken De remedial teacher: Locatie Dieren heeft in de eerste weken met alle dyslectische leerlingen uit het eerste leerjaar een intakegesprek. zorgt voor de dyslexiepasjes organiseert na de herfstvakantie een aantal bijeenkomsten met lotgenoten waarin het thema omgaan met dyslexie in het voortgezet onderwijs centraal staat. de remedial teacher begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De begeleiding is tijdelijk en is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling. Locatie Rozendaal Na de herfstvakantie organiseert de remedial teacher een leer- en leestraining van zes lessen. In die training wordt aandacht besteed aan omgaan met dyslexie. De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling. De rest van het schooljaar krijgen de leerlingen remedial teaching voor moderne vreemde talen. De remedial teacher begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De begeleiding is tijdelijk en is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling. Remediërende, individuele hulp wordt alleen in het eerste jaar bij ons op school geboden. Docenten: letten bij het gebruik van het digitale bord letten op structuur en duidelijkheid; dicteren zo min mogelijk aantekeningen, maar leveren deze bij voorkeur geschreven aan en/of plaatsen deze als document in de ELO; plaatsen huiswerk in magister. Het huiswerk is voor zowel de leerling als de ouders zichtbaar; plaatsen de studiewijzers in de ELO voor een gehele periode. De leerling ziet welke stof per week en per vak verwerkt moet worden; geven de toetsen per periode vooraf op. Deze toetsen worden in een overzicht geplaatst en dit toetsrooster staat in de ELO; leveren toetsmateriaal zoveel mogelijk aan in het lettertype Arial, grootte 12 punten; houden rekening houden met de regelafstand, bij voorkeur regelafstand 1,15 of zelfs 1,5; 7

8 zetten zo mogelijk bij toetsen 2 witregels tussen iedere vraag; leveren toetsmateriaal digitaal leveren in de mediatheek waar de mogelijkheid bestaat om de toetsen op Kurzweil te maken; ontzien dyslectische leerlingen zoveel mogelijk bij het onvoorbereid, hardop lezen van lesstof; geven dyslectische leerlingen bij schriftelijke toetsen meer tijd om de toets te maken (25%). Leerlingen: hebben recht op die faciliteiten die op de dyslexiepas/faciliteitenpas staan vermeld. Leerlingen die van mening zijn dat deze faciliteiten niet of onvoldoende worden verleend, of dat het dyslexieprotocol niet of onvoldoende wordt nageleefd, bespreken dit met de betreffende docent of de mentor, of, indien nodig, vervolgens met de remedial teacher/dyslexiecoördinator. volgen de aanwijzingen van de remedial teacher zo goed mogelijk op, gebruiken de gekozen hulpmiddelen zo goed en zo consequent mogelijk en geven zich de tijd en de moeite om de gevraagde prestaties te leveren. Ouders In de dyslexieverklaring staan aanwijzingen voor ouders voor specifieke hulp aan hun kind. Ouders die van mening zijn dat het dyslexieprotocol niet of onvoldoende wordt nageleefd, bespreken dit met de betreffende docent of de mentor, of, indien nodig, vervolgens met de remedial teacher. Op de locatie Dieren wordt remediërende individuele hulp indien nodig in het eerste jaar bij ons op school geboden. De remedial teacher en de ouders houden contact over de begeleiding en werken hierbij samen. De adviezen van de remedial teacher worden met de ouders besproken en de ouders ondersteunen bij het realiseren van deze adviezen. Op de locatie Rozendaal is geen mogelijkheid voor remediërende individuele hulp. De ouders zorgen voor een rustige studieomgeving voor hun kind en zien er op toe dat het kind voldoende tijd aan het werk voor school besteedt. Vaak zal het kind meer tijd nodig hebben dan leeftijd- en ontwikkelingsgenoten. Materialen De locatie Dieren heeft 12 computers waarop Kurzweil versie 12 geïnstalleerd staat. De locatie Rozendaal heeft 10 computers beschikbaar. De school stelt deze computers met spraaksoftware beschikbaar voor gebruik tijdens de toetsen en de examens. Deze computers met het programma Kurzweil zijn ook beschikbaar voor de dyslectische leerlingen. Zij mogen op eigen initiatief gebruik maken van dit programma voor hun schoolwerk. De ouders schaffen eventuele andere elektronische hulpmiddelen aan, zoals een laptop, daisyspeler of reading pen. De school is niet verantwoordelijk voor deze apparatuur. Daisy-schijfjes en KES-bestanden zijn alleen verkrijgbaar bij Dedicon (www.dedicon.nl). De digitale schoolboeken worden door de school vergoed. Diverse hulpmiddelen worden uitgeleend bij de plaatselijke bibliotheek 8

9 Ontheffingsregeling in verband met dyslexie In een beperkt aantal gevallen kan de school, op basis van artikel 26e lid 4 van het Inrichtingsbesluit WVO (Wet op het Voortgezet Onderwijs) in verband met dyslexie, ontheffing verlenen voor de tweede moderne taal, d.w.z. voor Frans of Duits. Over de toepassing van deze regeling is de volgende afspraak gemaakt: in principe komen voor deze regeling leerlingen in aanmerking met een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of taalontwikkeling. Een dyslexieverklaring alleen is niet voldoende, er moet meer aan de hand zijn. De stoornis moet een dusdanige invloed hebben dat ze een succesvolle afronding in de weg staat. Voorwaarde blijft dat de leerling die het betreft in staat wordt geacht een diploma te behalen. Leerlingen die menen in aanmerking te komen voor deze ontheffing richten een schriftelijk en gemotiveerd verzoek daartoe aan de toetsingscommissie van het Rhedens. Dit verzoek gaat vergezeld van een onafhankelijke deskundigenverklaring waarin duidelijk wordt dat de stoornis van de leerling een negatief effect heeft op het leren van een taal. De toetsingscommissie, bestaande uit de afdelingsdirecteur, de coördinator en de decaan, laat zich adviseren door de mentor, de docentenvergadering en een begeleider (orthopedagoog, RT-er, zorgcoördinator). Op basis van het schriftelijk verzoek, de deskundigenverklaring en het advies, beslist de toetsingscommissie over een mogelijke ontheffing. Leerlingen die een ontheffing van de tweede moderne vreemde taal krijgen, vullen de weggevallen studielasturen op met een ander vak. Vrijstellingen in de onderbouw Nederlands en Engels Artikel 11d van de WVO biedt ruimte om in individuele gevallen ontheffing te verlenen voor onderdelen van de kerndoelen. Dit maakt in principe ontheffing voor onderdelen van de vakken Nederlands en Engels mogelijk bij leerlingen die door hun dyslexie ernstig beperkt zijn. De wet (artikelen 11a en 11c, WVO) legt echter sterk de nadruk op de mogelijkheden voor doorstroming van de leerling. Aangezien de vakken Nederlands en Engels in alle profielen verplichte vakken zijn, zullen er in de praktijk zeer zwaarwegende redenen moeten zijn om ontheffing voor onderdelen van de kerndoelen te verlenen. De afweging tot ontheffing voor onderdelen van de kerndoelen wordt per individueel geval gemaakt door het bevoegd gezag van de school. Let wel, er zijn geen ontheffingsmogelijkheden voor de vakken Nederlands en Engels bij het eindexamen! (zie: eindexamenbesluit.) Frans en Duits De mogelijkheden om ontheffing te verlenen voor de tweede moderne vreemde taal verschillen per schoolsoort, leerjaar of leerweg (vmbo). Vmbo BL/KL (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 22): Voor de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat vrijstelling voor Duits mogelijk is. Voor de kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat vrijstelling voor Duits niet mogelijk is voor dyslectische leerlingen. Wel kan de school in de eerste twee leerjaren zelf invulling geven aan het onderwijs in de tweede moderne vreemde taal, omdat er, met uitzondering van Engels, geen kerndoelen zijn voor de moderne vreemde talen. De school moet hierbij wel rekening houden met de doorstroommogelijkheden van de leerling. 9

10 VMBO Mavo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 22): in het eerste leerjaar is Frans als tweede moderne taal verplicht. In het tweede leerjaar wordt Duits als derde moderne vreemde taal aangeboden als verplicht vak. Vrijstelling in de onderbouw voor Frans of Duits is mogelijk voor dyslectische leerlingen, zie ontheffingsregeling in verband met dyslexie. Leerlingen die een ontheffing van de tweede moderne vreemde taal krijgen, vullen de weggevallen studielasturen op met een ander vak. Vrijstelling voor Frans én Duits is niet mogelijk voor dyslectische leerlingen. Wel kan de school in de eerste twee leerjaren zelf invulling geven aan het onderwijs in de tweede moderne vreemde taal, omdat er, met uitzondering van Engels, geen kerndoelen zijn voor de moderne vreemde talen. De school moet hierbij wel rekening houden met de doorstroommogelijkheden van de leerling. Havo en vwo in de eerste drie leerjaren (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 21) In de eerste drie leerjaren van havo en vwo zijn zowel Frans als Duits verplicht. Er kan geen ontheffing worden verleend aan dyslectische leerlingen. Wel kan de school in de eerste drie leerjaren zelf invulling geven aan het onderwijs in de tweede moderne vreemde taal, omdat er, met uitzondering van Engels, geen kerndoelen zijn voor moderne vreemde talen Vrijstellingen in de bovenbouw Bovenbouw vmbo BL/KL (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26n) In de bovenbouw van het vmbo zijn er weinig mogelijkheden tot ontheffingen geregeld, omdat er in de verschillende sectoren veel keuzevrijheid is; het probleem kan meestal worden omzeild door een vak eenvoudigweg niet te kiezen. De ontheffingsmogelijkheden concentreren zich daarom op de sector economie. Leerlingen die in de eerste twee leerjaren ontheffing hebben gehad voor Duits kunnen in die sector ontheffing krijgen voor Duits, en in plaats daarvan kiezen voor wiskunde. Deze bepaling geldt ook voor leerlingen die onderwijs gaan volgen in de basisberoepsgerichte leerweg. Bovenbouw Vmbo Mavo In de bovenbouw van het vmbo zijn er weinig mogelijkheden tot ontheffingen geregeld, omdat er in de verschillende sectoren veel keuzevrijheid is; het probleem kan meestal worden omzeild door een vak eenvoudigweg niet te kiezen. Nederlands en Engels zijn verplichte vakken. Bovenbouw Havo In de bovenbouw van de Havo zijn er geen mogelijkheden tot ontheffingen geregeld, omdat er in de verschillende profielen veel keuzevrijheid is; het probleem kan worden omzeild door een profiel te kiezen waarbij alleen Engels als verplicht vak wordt aangeboden. Bovenbouw Atheneum Atheneumleerlingen die dyslectisch zijn en een dyslexieverklaring hebben of een andere moedertaal hebben dan de Nederlandse (of de Friese), mogen de tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) vervangen door een van onderstaande examenvakken. 10

11 N&T N&G E&M C&M Vrijstelling Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Vrijstelling 2 e MVT Economie Natuurkunde M&O Uitgesloten NLT NLT 11

12 Regelingen met betrekking tot het examen De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een beperking is vastgelegd in Artikel 55 Eindexamenbesluit. De examencoördinator moet de benodigde aanpassingen officieel vóór 1 november van het jaar ervoor aanvragen. Op grond van artikel 55 mag de directeur bepalen óf een leerling aangepast examen mag doen en op welke wijze. Aanpassingen gelden zowel voor de schoolexamens als voor het centraal examen en moeten door de school gemeld worden aan de inspectie. Leerlingen met dyslexie hebben standaard recht op verlenging van de examentijd met 30 minuten. Andere aanpassingen en hulpmiddelen zijn alleen mogelijk, als deze vermeld staan in het deskundigenrapport dat bij de dyslexieverklaring hoort. Ook moet de leerling op school al geruime tijd met de hulpmiddelen hebben gewerkt. Kandidaten met dyslexie krijgen een examen dat precies gelijk is aan dat van de andere kandidaten. Ook de beoordeling, bijvoorbeeld van spelling, is precies hetzelfde als bij alle andere kandidaten. Het examen voor talen bestaat voor 10-20% uit spelling, dus alleen op spelling kan een kandidaat met dyslexie nooit zakken. De directeur van de school kan er dus niet voor kiezen om normen te versoepelen of onderdelen van het examen weg te laten. Kortom: de inhoud blijft hetzelfde, alleen de vorm kan aangepast worden. Regeling Toegestane Hulpmiddelen Bij het centraal examen kunnen leerlingen gebruik maken van hulpmiddelen als een woordenboek of rekenmachine. Deze hulpmiddelen zijn vastgelegd in de Regeling Toegestane Hulpmiddelen. De hulpmiddelen gelden voor álle leerlingen. Voor leerlingen met dyslexie kan van belang zijn dat: spelfouten bij Nederlands voor iedereen meetellen, ook voor leerlingen met dyslexie. bij de schriftelijke examens alle leerlingen een computer met spellingscontrole mogen gebruiken als schrijfgerei, mits de school dit toestaat. De school kan dit ook alleen toestaan voor bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie. Elektronische woordenboeken zijn niet toegestaan. Vanaf examenjaar 2012 gelden er aangescherpte exameneisen en worden de 'Regeling Toegestane Hulpmiddelen voor de centrale examens voor vwo, havo en vmbo' en de regeling die het rooster van de centrale examens vastlegt, samengevoegd in de regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012'. Deze regeling is te vinden op Examenmededelingen Het CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo) geeft jaarlijks de september- en maartmededeling uit met richtlijnen over de examens, waaronder het gebruik van hulpmiddelen bij dyslexie. In de Septembermededeling staan richtlijnen over de vorm waarin de school het examen kan aanbieden aan leerlingen met dyslexie. Genoemd worden: grootschrift, examenopgaven in gesproken vorm of als tekstbestand en het gebruik van de computer als hulpmiddel bij schrijven en spellen. 12

13 In de Maartmededeling staat aanvullende informatie voor scholen over de beoordeling van spelling bij Nederlands en Engels en het gebruik van woordenboeken. Ook hierin wordt de computer met spellingcontrole aangehaald als een toegestaan hulpmiddel voor eindexamenkandidaten met dyslexie. 13

14 Bijlage 1: dyslexiepas locatie Dieren en faciliteitenpas locatie Rozendaal 14

15 Bijlage 2: toetsen met Kurzweil Locatie Dieren Procedure omschrijving Locatie Rozendaal 1. De docent/iemand van de sectie geeft twee weken voor de afname van de toets de toets aan de Kurweilbegeleider (KW), zodat zij de toets op tijd kan bewerken. 2. De docent geeft aan op welk moment de toets is. De KW reserveert een computer voor de betreffende leerling. 3. De docent geeft aan de leerling door dat de toets gemaakt wordt in de mediatheek. 4. De KW bewerkt de toetsen op een usb-stick, bewaart alle bewerkte toetsen en slaat het op voor een op te bouwen toetsenarchief. Zo kan de bewerkte toets opnieuw worden gebruikt. 5. Als een toets het jaar erop is veranderd, geeft de docent dit aan. De KW hoeft dan slechts een deel van de toets te bewerken. 6. Leerlingen komen voor het maken van de toetsen naar de mediatheek en melden zich bij de KW. 7. De KW print het antwoordblad voor de docent en stopt het in zijn/haar postvak. 8. De KW zorgt ervoor dat de computers in goede staat zijn en werken. 9. De KW zorgt ervoor dat de usb-sticks weer leeg zijn. 15

16 LOGBOEK voor examen met Kurzweil 3000 Examen... d.d.... T.b.v. het bij het examen... gebruikte programma Kurzweil 3000/Sprint Plus (ondersteuning voor dyslectische leerlingen) wordt de enveloppe met de CD-rom eerder dan direct voor het examen (9.00 uur) geopend. De hieronder genoemde functionarissen tekenen voor geheimhouding van de informatie in de enveloppe. De enveloppe werd geopend door: Functie: Handtekening: Hierbij was aanwezig : Functie: Handtekening: De bestanden op de CD-rom worden geïnstalleerd in lokaal... van het...gebouw op een computer. De bovenste van genoemde functionarissen noteert hieronder de verrichte handelingen. De enveloppe wordt geopend op...(dag/datum) om:.. uur. De inhoud van de enveloppe is op juistheid gecontroleerd. Voor akkoord: De bestanden (PDF) zijn geïnstalleerd op (locatie noemen): (verdere handelingen) Na installatie is de CD-rom in een enveloppe gedaan en verzegeld. Op de enveloppe wordt het aantal CDroms gezet. Beide functionarissen hebben zich ervan vergewist dat er geen CD-rom is achtergebleven. Niemand heeft voor aanvang van het examen toegang tot de geïnstalleerde bestanden. 16

17 Bijlage 3: Overzichtskalender van activiteiten RT locatie Dieren en locatie Rozendaal Overzichtskalender van activiteiten RT Locatie Dieren WEEK Activiteit 35 Start schooljaar. 36 Uitdelen van de dyslexievragenlijst van het protocol dyslexie aan de ouders van alle leerlingen eerste leerjaar; Start intake gesprekken met de dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 37 Afnemen screeningsdictee door docenten NE; Intake gesprekken dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 38 Dyslexievragenlijsten inleveren Nakijken en interpreteren van de gegevens uit het sceeningsdictee. 39 Nakijken en interpreteren van de gegevens uit het sceeningsdictee; Uitdelen van de brieven t.a.v de voorlichtingsbijeenkomst week Ouders worden geïnformeerd over de uitkomst van het screeningsdictee; overigens alleen de ouders waarvan het kind, op basis van de gegevens, in aanmerking komt voor remedial teaching 41 Voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van de dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 42 HERFSTVAKANTIE 45 Start remedial teaching voor de leerlingen die geselecteerd zijn op basis van het Screeningsdictee; Start bijeenkomsten voor de dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 46 Remedial teaching voor de leerlingen die geselecteerd zijn op basis van het Screeningsdictee; Bijeenkomst 2 voor de dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 47 Remedial teaching voor de leerlingen die geselecteerd zijn op basis van het screeningsdictee; Bijeenkomst 3 voor de dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 48 Remedial teaching voor de leerlingen die geselecteerd zijn op basis van het Screeningsdictee; Bijeenkomst 4 voor de dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 49 Remedial teaching voor de leerlingen die geselecteerd zijn op basis van het screeningsdictee; Bijeenkomst 5 voor de dyslectische leerlingen eerste leerjaar. 50 Bijeenkomst 6 en afsluiting voor de dyslectische leerlingen eerste leerjaar; Evaluatie van de screening met de orthopedagoog; Er wordt contact opgenomen met de ouders voor een tussenevaluatie. 51 KERSTVAKANTIE 52 KERSTVAKANTIE

18 Na de kerstvakantie zijn er begeleidingsuren, bedoeld voor alle dyslectische leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De begeleiding is tijdelijk en is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling. De aanvraag wordt gedaan door de mentor. Er wordt gestreefd naar ondersteuning voor een ieder die dit nodig heeft, maar het kan zijn dat de leerling niet direct geholpen kan worden gezien het aantal leerlingen en het aantal begeleidingsuren. Zo nodig zoeken wij een andere oplossing, bijvoorbeeld extra oefenmateriaal mee naar huis. Locatie Rozendaal Week Activiteit Wie Week 35 - Gesprekken inplannen met brugklassers, examenleerlingen voor faciliteitenpas Week 36 - Docenten Nederlands brugklas (en mentoren) informeren over de screeningsdictees - Docentenmapjes en signaleringstoetsen kopiëren en geven aan de docenten Nederlands van de brugklas. Kurzweilbegeleider evt. met remedial teacher, dyslexiecoördinator Dyco Dyco Week 37 - Ouders van dyslecten uitnodigen voor infoavond Dyco - Oudervragenlijsten aan mentoren geven voor ouders (infoavond klas 1). - Afname screeningsdictee Docenten Nederlands Week 38 - Afname screeningsdictee en eind van de week alles inleveren bij dyco (met marker aangeven) Week 39 - Oudervragenlijst van mentoren innemen - Overzichtslijsten maken van de screeningsdictees: uitslag PIdictee, ouderbrief, okr (score bl/sp), citoscore en advies brugklas Docenten Nederlands brugklas Week 40 - Infoavond ouders van dyslecten Dyco Remedial teachers - Eventueel leerlingen bespreken met dyslexiespecialist of orthopedagoog van de locatie Dieren Dyco (evt. rt er, dyslexiespecialist - Definitieve indeling maken voor r.t. en steunles en/of Week 41 - Brieven naar de ouders en meegeven voor de vakantie Signaleringstesten opbergen en bewaren Week 42 Herfstvakantie week 43 - Begin van de leer- en leestraining (10 lessen, laatste les KW over Kurzweil) door externe r.t. er - Begin van de lessen r.t. vermoedelijke dyslecten (10 lessen) door interne r.t. er - Leerlingen testen die n.a.v. scores spelling en begrijpend lezen in okr extra getest moeten worden (EMT/Klepel): advies geven of naar orthopedagoog - Leerlinglijst-faciliteiten up-to-date n.a.v. screeningsdictee Dyco orthopedagoog Dyco Remedial teachers Dyco 18

19 week 2/3 - Evaluatie lees- en leertraining - Na de leer- en leestraining beginnen de lessen r.t. mvt voor dyslecten Maart-April Na tweede rapport - Check bij mentoren en r.t. er: zijn er nog leerlingen van wie de spellingsproblematiek hardnekkig is? De r.t. er neemt nog een keer een dictee af: eventueel doorsturen naar orthopedagoog - Mentoren informeren dat er wel/geen test komt n.a.v. dictee Remedial teacher Remedial teacher en dyco 19

20 Bijlage 4: nuttige sites (Onder kopje 'dyslexie en onderwijs'.) Deze site geeft informatie over hulpmiddelen en bestellen van hulpmiddelen. Een site voor het bestellen van digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware (o.a. Kurzweil). Het Steunpunt geeft uitgebreide informatie over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van dyslexie en over dyslexie op school en thuis. Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder dyslexie. Wrts is een online overhoorprogramma. Mogelijkheid tot downloaden van het Protocol Dyslexie VO. Website over dyslexie en het leren van moderne vreemde talen. 20

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Pius X College

Dyslexiebeleid. Pius X College Dyslexiebeleid Pius X College Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Inleiding Dit protocol geldt voor het Strabrecht College, met ingang van het schooljaar 2010/2011. Scholen zijn verplicht

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Leerlingen op het SLC melden zich op een school die betrokkenheid en geborgenheid uit wil stralen. Hiervoor heeft de school een zorgsysteem dat in deze notitie wordt

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Handreiking leerlingen met een functiebeperking (REC 3 leerlingen) in het Voortgezet Onderwijs

Handreiking leerlingen met een functiebeperking (REC 3 leerlingen) in het Voortgezet Onderwijs Handreiking leerlingen met een functiebeperking (REC 3 leerlingen) in het Voortgezet Onderwijs Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Waarom een handreiking voor leerlingen met een functiebeperking? 3 2. Wie zijn de

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs Examenloket 079-3232999 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

POVO-procedure 2014-2015

POVO-procedure 2014-2015 POVO-procedure 2014-2015 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen Inhoudsopgave 1. POVO-procedure 2014-2015 3 1.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8.

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8. Uilenhof Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 4205AK Gorinchem Inhoud Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV... 3 Missie en Visie

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Schoolgids versie 15.1 2015-2016

Schoolgids versie 15.1 2015-2016 2015-2016 Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Telefoon 046-4332820 Telefax 046-4339884 E-mail groenewald@groenewald.nl Internet www.groenewald.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Centrale examens in 2012 voor vwo,

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie