EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012) /02/2012 Luxemburg, O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging tot inschrijving Betreft: Aanbesteding 17/2011/OIL Brandpreventie en eerste hulp Perceel 1: Jaarlijkse controle en voorgeschreven onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Geachte mevrouw, geachte heer, 1. Hierbij doe ik u de documenten over de bovenvermelde aanbesteding toekomen, 2. Als u belangstelling hebt voor deze opdracht, kunt u een inschrijving indienen in drievoud (het origineel dat duidelijk als zodanig is aangegeven en twee kopieën) in een van de officiële talen van de Europese Unie. Bij de inschrijving moet u tevens een cd-rom of een USB-stick voegen met uw prijsopgave, naar behoren ingevuld in een Excel-file of soortgelijk spreadsheet. Indien de papieren en de elektronische versie verschillen, heeft de papieren versie voorrang. 3. inschrijving is naar keuze van de inschrijvers mogelijk: - hetzij per post of per koeriersdienst, uiterlijk op , waarbij het stempel van de post of de datum van het afgiftebewijs als bewijs van de datum van verzending geldt, op het volgende adres: COMMISSION EUROPEENNE Unité O1L.06 - Finances, achats et reporting Secteur Contrats et Appels d'offres Bureau JMO-A1/ Luxembourg LUXEMBURG - hetzij door afgifte, uiterlijk op om uur, op het volgende adres: Europese Commissie Eenheid O1L.06 - Financiën - Inkoop - Verslaglegging Sectie Contracten en aanbestedingen Kamer JMO Al/029 Jean Mon netgebouw - Hoofdingang Rue Albert Wehrer 2920 Luxembourg LUXEMBURG In dit geval wordt als bewijs van afgifte van de inschrijving een gedateerd ontvangstbewijs verstrekt dat ondertekend moet zijn door een agent van de bovengenoemde dienst die de documenten in ontvangst heeft genomen. Deze dienst is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en is gesloten op zaterdag en zondag en op feestdagen van de Commissie. Europese Commissie, 2920 Luxembourg, LUXEMBURG. Tel Kamer JMO A1/033. Tel. doorkiesnummer Fax E-maü; oil-appels-offfestslec.europa.eu

2 Aanbesteding 17/2011/OIL 4. De inschrijving moet in een dubbele envelop worden ingediend. Beide enveloppen moeten gesloten zijn en op beide moet behalve de naam van de aanbestedende dienst de volgende tekst worden aangebracht: "Appel d'offres n 0 17/2011/OIL - A ne pas ouvrir par le service du courrier". Zelfklevende enveloppen moeten worden gesloten met plakband waarover de handtekening van de afzender wordt geplaatst. De binnenste envelop moet eveneens twee gesloten enveloppen bevatten: een met het technische gedeelte, de andere met het financiële gedeelte. Op elk van deze enveloppen moet duidelijk de inhoud ervan worden aangegeven ("Technisch gedeelte" en "Financieel gedeelte"). 5. Het aanbestedingsdossier bestaat uit de volgende documenten: deze uitnodiging tot inschrijving; het bestek waarin de gegevens over de gunning van de opdracht en alle in te vullen en in te dienen documenten zijn omschreven; het ontwerpcontract met de bijlagen, waarin alle specificaties van de uitvoering van de opdracht zijn vermeld. Al deze documenten vormen een integrerend onderdeel van de aanbesteding. U kunt de documenten het best in deze volgorde raadplegen: 1. het ontwerpcontract met de bijlagen om kennis te nemen van de omvang van de opdracht; 2. het bestek om kennis te nemen van de gun n ings voorwaarden van de opdracht. Om een inschrijving in te dienen, kunt u vervolgens het formulier of de formulieren invullen en de documenten bijvoegen. 6. Elke inschrijving moet: door de inschrijver of zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger zijn ondertekend; duidelijk leesbaar zijn, om elke twijfel over tekst en cijfers uit te sluiten. 7. Gestanddoeningstermijn gedurende welke de inschrijver alle voorwaarden van zijn inschrijving moet handhaven: zes maanden vanaf de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen. 8. Indiening van een inschrijving impliceert dat de inschrijver instemt met de voorwaarden van dit aanbestedingsdossier en dat hij in voorkomend geval afziet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Als de opdracht aan hem wordt gegund, is de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract aan zijn inschrijving gebonden. 9. Tijdens de hele procedure zijn contacten tussen de aanbestedende dienst en de inschrijvers verboden, behalve in uitzonderlijke gevallen en alleen onder de volgende voorwaarden: ~ Vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen: * Op verzoek van de inschrijvers kan de aanbestedende dienst aanvullende inlichtingen verstrekken die enkel tot doel hebben de aard van de opdracht te verduidelijken. Een verzoek om aanvullende inlichtingen moet, uitsluitend schriftelijk, aan het in punt 3 vermelde adres worden gericht, dan wel per fax naar nummer of per naar worden gestuurd. Op een verzoek om aanvullende inlichtingen dat minder dan vijf werkdagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen wordt ontvangen, is de aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden. * De Commissie kan op eigen initiatief de betrokkenen op de hoogte brengen van eventuele fouten, onduidelijkheden, weglatingen of materiële tekortkomingen in de aanbestedingsstukken. * In voorkomend geval worden de aanvullende inlichtingen en de bovenvermelde informatie bekendgemaakt op de volgende website: hutļ://ec.europa.eu/oil/appeis en.htm Blz. 2/3

3 - Na de opening van de inschrijvingen: Aanbesteding 17/2011/OIL * Indien een inschrijving moet worden verduidelijkt of indien kennelijke materiële fouten in de tekst van de inschrijving moeten worden verbeterd, mag de aanbestedende dienst contact opnemen met de inschrijver, wat echter niet tot een wijziging van de voorwaarden van de inschrijving mag leiden. 10. Deze uitnodiging tot inschrijving houdt voor de Commissie geen enkele verbintenis in. Een verbintenis gaat pas in bij de ondertekening van het contract met de begunstigde. 11. Tot de ondertekening van het contract kan de aanbestedende dienst van de opdracht afzien of de aanbestedingsprocedure annuleren, zonder dat de inschrijvers aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling. In dat geval moet dit besluit worden gemotiveerd en aan de inschrijvers worden meegedeeld. 12. Zodra de Commissie de inschrijving heeft geopend, wordt het document haar eigendom en wordt het vertrouwelijk behandeld. 13. De inschrijvers worden in kennis gesteld van het gevolg dat aan hun inschrijving is gegeven. Í4. Indien uw inschrijving de uitbesteding van prestaties inhoudt, wordt aangeraden in het contract met de subcontractanten bemiddeling als een van de methoden voor beslechting van geschillen op te nemen. 15. Indien voor de follow-up van uw antwoord op de uitnodiging tot inschrijving persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, cv) moeten worden geregistreerd en verwerkt, zullen deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn uw antwoorden op de vragen en de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk ter beoordeling van uw inschrijving overeenkomstig de specificaties van de uitnodiging tot inschrijving en worden ze uitsluitend voor dat doel door eenheid OIL.06 verwerkt. Voor nadere bijzonderheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaring raadplegen op: publicprocurement_en.pdf 16. Uw persoonsgegevens kunnen door de rekenplichiige van de Commissie in het vroegtijdig waarschuwingssysteem (EWS), dan wel in zowel het EWS als de centrale gegevensbank van uitsluitingen (CED) worden geregistreerd, indien u in een van de situaties verkeert als genoemd in: - Besluit 2008/969/EG, Euratom van de Commissie van 16 december 2008 betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing (voor meer informatie, zie de privacyverklaring op: entities en.cfm) of - Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17 december 2008 over de centrale gegevensbank van uitsluitingen (voor meer informatie, zie de privacyverklaring op: Hoogachtend, Benoît Morisset Hoofd van de eenheid Blz. 3/3

4 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL EUROPESE COMMISSIE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OIL.06 Financiën Inkoop Verslaglegging Sectie Contracten en aanbestedingen Bestek Aanbesteding 17/2011/OIL Brandpreventie en eerste hulp: Perceel 1: Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Inhoudsopgave Openbare procedure Deel I - Algemene inlichtingen over de aanbesteding...2 I.1. Inleiding...2 I.2. Bekendmaking...2 I.3. Voorwerp en kader van de opdracht...2 I.4. Ontwerpcontract...2 I.5. Verzekeringspolis...3 I.6. Verplichte aanwijzing ter plaatse (uitsluitend voor perceel 1)...3 I.7. Opening van de inschrijvingen...3 I.8. Voorschriften toepasselijke wetgeving bevoegde rechtbank...3 I.9. Rechtsvorm van de inschrijvers...4 I.10. Voor de indiening van een inschrijving in te vullen of in te dienen documenten...5 I.11. Verloop van de procedure...5 Deel II - Inhoud van de door de inschrijver in te dienen inschrijving...6 II.1. Documenten betreffende de identificatie van de inschrijver...6 II.2. Juridische entiteit en financiële-identificatiegegevens...6 II.3. Documenten betreffende de gevallen van uitsluiting en de afwezigheid van belangenconflicten...7 II.4. Documenten met betrekking tot de ondertekening van de inschrijving...7 II.5. Documenten betreffende de selectiecriteria...8 II.5.a Beroepsbekwaamheid... 8 II.5.b Economische en financiële draagkracht... 9 II.5.c. Technische bekwaamheid II.6. Documenten betreffende de gunningscriteria...17 II.6.a. Kwalitatieve beoordeling (maximaal 40 punten):...17 II.6.b. Financiële beoordeling (maximaal 60 punten):...18 II.6.c. Eindbeoordeling van de inschrijving (maximaal 100 punten) Deel III - BIJLAGEN...20 III.1. Bijlage 1 - Formulier voor identificatie van de inschrijver...20 III.2. Bijlage 2 Formulier Juridische entiteit...23 III.3. Bijlage 3 Formulier Financiële-identificatiegegevens...24 III.4. Bijlage 4 Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria...25 III.5. Bijlage 5 Formulieren betreffende ondertekening van de inschrijving...27 Bijlage 5.1. Modelformulier betreffende ondertekenig door het zelfstandig economisch subject of de eerste gemachtigde ()...27 Bijlage 5.2. Modelformulier betreffende ondertekening door de medecontractant...28 Bijlage 5.3. Modelformulier betreffende ondertekening door de opgegeven subcontractant...29 III.6. Bijlage 6 talenkennis volgens de globale niveaubeoordelingsschaal...30 Blz. 1/31

5 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Deel I - Algemene inlichtingen over de aanbesteding I.1. INLEIDING Het aanbestedingsdossier bestaat uit de volgende documenten: 1. de uitnodiging tot inschrijving; 2. dit bestek, waarin: a. een aantal gegevens over de gunning van de opdracht wordt verstrekt; b. de lijst van door de inschrijver in te vullen of in te dienen documenten is opgenomen; 3. het ontwerpcontract en de bijlagen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Al deze documenten vormen een integrerend onderdeel van de aanbesteding. I.2. BEKENDMAKING Aankondiging gepubliceerd in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van , met referentie 2012/S I.3. VOORWERP EN KADER VAN DE OPDRACHT De aanbesteding bestaat uit drie percelen en er kan voor één of voor meerdere percelen worden ingeschreven. De percelen kunnen aan verschillende inschrijvers worden gegund. De aanbestedende dienst behoudt zich evenwel het recht voor niet alle percelen te gunnen. Duur van het raamcontract voor diensten: maximaal vier jaar - aanvankelijke duur één jaar; daarna drie keer stilzwijgende verlenging met één jaar. De ondertekening van het contract is gepland in mei De opdracht betreft het verlenen van diensten in het kader van brandpreventie en eerste hulp ten behoeve van de Europese instellingen in het Groothertogdom Luxemburg. Perceel 1: Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Zie de bijlagen II.1 tot en met II.3 bij het contract voor een gedetailleerde beschrijving van de percelen. Tijdens de periode van drie jaar volgend op de sluiting van het oorspronkelijke contract kan de Commissie gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht om nieuwe diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten aan de begunstigde van deze opdracht toe te vertrouwen. I.4. ONTWERPCONTRACT Bij de opstelling van de inschrijving moet rekening worden gehouden met de bepalingen van het ontwerpcontract, dat een integrerend onderdeel van dit aanbestedingsdossier vormt. Inschrijven impliceert dat daarmee wordt ingestemd. Op straffe van nietigheid van de inschrijving mogen geen wijzigingen worden aangebracht in de aanbestedingsdocumenten; de gegevens moeten worden ingevuld in de door de aanbestedende dienst gewenste vorm. Indiening van de inschrijving impliceert dat de inschrijver afziet van zijn eigen handelsvoorwaarden. Blz. 2/31

6 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL I.5. VERZEKERINGSPOLIS De contractant is tegenover de Commissie en derden aansprakelijk voor elk verlies dat of elke schade of ongeval van zijn personeel of van derden die of dat direct of indirect uit de gebrekkige uitvoering van de onder dit contract vallende prestaties voortvloeit. Deze wettelijke aansprakelijkheid moet worden gedekt door een door de contractant afgesloten, aan zijn activiteit aangepaste verzekering. Elk document waaruit de maximumdekking ter zake van de wettelijke en beroepsaansprakelijkheid blijkt, moet door de inschrijver bij de inschrijving worden gevoegd. I.6. VERPLICHTE AANWIJZING TER PLAATSE (UITSLUITEND VOOR PERCEEL 1) Aanwezigheid bij de aanwijzing ter plaatse is verplicht. De Commissie is van mening dat de aanwijzing, voor alle betrokken gebouwen, maximaal twee opeenvolgende dagen duurt. Er zijn twee aanwijzingen ter plaatse voorzien. De vastgestelde data zijn 29 februari 2012 en 15 maart 2012 om uur (afspraak bij de hoofdingang van het Jean Monnetgebouw, rue Albert Wehrer, Plateau du Kirchberg, Luxemburg). De Commissie behoudt zich het recht voor om voor de aanwijzing extra dagen in te lassen, indien zij dit nodig acht. De inschrijver kan slechts bij één van deze aanwijzingen aanwezig zijn. Inschrijvers mogen eventueel een vertegenwoordiger van hun mede- of subcontractant(en) meenemen. De betrokken entiteiten moeten de gekozen dagen schriftelijk meedelen: - vóór 28 februari 2012 om uur voor de aanwijzing op 29 februari 2012, - vóór 14 maart 2012 om uur voor de aanwijzing op 15 maart 2012, op het adres of op het faxnummer Aan de deelnemers wordt na de aanwijzing ter plaatse een bewijs van aanwezigheid uitgereikt, dat de inschrijver bij de inschrijving moet voegen. I.7. OPENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Personen die aanwezig willen zijn bij de opening van de inschrijvingen, die op 29 maart 2012 om uur in het Jean Monnetgebouw (zaal JMO B1/050) plaatsvindt, moeten zich uiterlijk op 28 maart 2012 vóór uur schriftelijk melden (op faxnummer ) en aantonen dat zij door de inschrijver gemachtigd zijn. Als de inschrijver de opening van de inschrijvingen wil bijwonen zonder dat hij zich van tevoren heeft aangemeld, kan de Commissie hem om organisatorische redenen de toegang tot de zaal ontzeggen. Per inschrijver mag één persoon bij de opening aanwezig zijn. I.8. VOORSCHRIFTEN TOEPASSELIJKE WETGEVING BEVOEGDE RECHTBANK Op deze aanbesteding zijn de voorschriften inzake de gunning van overheidsopdrachten van toepassing, namelijk in hoofdzaak: Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (gepubliceerd in PB L 248 van ), gewijzigd bij: o Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006 (gepubliceerd in PB L 390 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 1525/2007 van de Raad van 17 december 2007 (gepubliceerd in PB L 343 van ), hierna "het Financieel Reglement" genoemd; Blz. 3/31

7 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (gepubliceerd in PB L 357 van ), gewijzigd bij: o Verordening (EG, Euratom) nr. 1261/2005 van de Commissie van 20 juli 2005 (gepubliceerd in PB L 201 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 van de Commissie van 7 augustus 2006 (gepubliceerd in PB L 227 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 478/2007 van de Commissie van 23 april 2007 (gepubliceerd in PB L 111 van ), hierna "de uitvoeringsvoorschriften" genoemd. Deze teksten kunnen worden geraadpleegd op de EUR-Lex-website Het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften ervan zijn ook beschikbaar op Geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, worden voorgelegd aan het Gerecht van eerste aanleg van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg. De begunstigde van de opdracht moet op het tijdstip van de ondertekening van het contract aan de in het Groothertogdom Luxemburg geldende regelgeving voldoen. I.9. RECHTSVORM VAN DE INSCHRIJVERS Natuurlijke personen, ondernemingen (rechtspersonen) en publiekrechtelijke organisaties mogen een inschrijving indienen. Verklarende woordenlijst: Het begrip "inschrijver" wordt als volgt gedefinieerd: geval a): geval b): geval c): één enkel economisch subject (zelfstandige inschrijver) die inschrijft zonder medecontractanten of opgave van een subcontractant; één enkel economisch subject (zelfstandige inschrijver) die inschrijft met opgave van één of meer subcontractanten; een combinatie, een consortium of een tijdelijke vereniging (hierna "combinatie" genoemd) bestaande uit een economisch subject (eerste gemachtigde genoemd) die gezamenlijk met een of meer economische subjecten (medecontractanten genoemd) inschrijft en een beroep kan doen op een of meer opgegeven subcontractanten. Een subcontractant moet worden opgegeven voor zover de geraamde kosten van zijn prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen. Onder deze drempel is opgave facultatief. In geval c) moet de combinatie van ondernemingen een eerste gemachtigde aanwijzen die als enige gesprekspartner en vertegenwoordiger tegenover de Commissie optreedt. De combinatie moet zich hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk verklaren (zie II.4). De eerste gemachtigde en de medecontractanten, die juridisch verantwoordelijk zijn voor de combinatie, worden "leden van de combinatie" genoemd. De subcontractanten worden niet als leden van de combinatie beschouwd. Het is een inschrijver die alleen of als lid van een combinatie een inschrijving indient, niet toegestaan anderszins, alleen of als lid van een combinatie, een andere inschrijving in te dienen. Blz. 4/31

8 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL I.10. VOOR DE INDIENING VAN EEN INSCHRIJVING IN TE VULLEN OF IN TE DIENEN DOCUMENTEN Om zijn inschrijving in te dienen, moet de inschrijver, evenals elk van zijn medecontractanten, de in de delen II en III van dit bestek gevraagde inlichtingen verstrekken (tenzij in het betrokken deel anders bepaald) en tevens alle vereiste bewijsstukken, in dezelfde volgorde genummerd en in een ordner gerangschikt, bijvoegen. Indien een beroep wordt gedaan op subcontractanten (die meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen), moet de zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde bij de inschrijving de door iedere subcontractant ingevulde documenten van de delen II en III bijvoegen, vergezeld van alle vereiste bewijsstukken. Deze documenten moeten naar behoren en goed leesbaar worden ingevuld, gedateerd en ondertekend, om elke twijfel over tekst en cijfers uit te sluiten. De ingediende bewijsstukken moeten minstens kopieën zijn van recente officiële documenten of kopieën van gegevens die beschikbaar zijn op officiële internetsites. Een onvolledige inschrijving kan zonder meer worden afgewezen. Indien een inschrijving echter moet worden verduidelijkt, kan de aanbestedende dienst op eigen initiatief contact opnemen met de inschrijver en hem om verduidelijkingen vragen, die echter niet mogen leiden tot een wijziging van de (financiële of kwalitatieve) voorwaarden van de inschrijving. Zo niet kan de inschrijving worden afgewezen. De inschrijver kan vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen zijn dossier aanvullen met alle andere informatie die hij nuttig acht. I.11. VERLOOP VAN DE PROCEDURE De beoordelingsprocedure bestaat uit twee fasen: Fase 1: selectie van de inschrijvers Tijdens deze fase gaat de aanbestedende dienst op basis van de ingediende documenten na: of de inschrijvers, uitgaande van de gevallen van uitsluiting, aan alle eisen op het gebied van goed gedrag en betrouwbaarheid voldoen; of zij, op grond van de selectiecriteria en met inachtneming van de voor de opdracht gestelde eisen, geschikt zijn, met andere woorden of hun technische en beroepsbekwaamheid en hun economische en financiële draagkracht aan de eisen voldoen. Alleen de inschrijvingen van tijdens deze fase geselecteerde inschrijvers worden in de tweede fase beoordeeld. Fase 2: gunning van de opdracht Tijdens deze fase beoordeelt de aanbestedende dienst de inschrijvingen van de geselecteerde inschrijvers op basis van de ingediende documenten en beslist hij op grond van de gunningscriteria (zie II.6) wie de opdracht mag uitvoeren. Blz. 5/31

9 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Deel II - Inhoud van de door de inschrijver in te dienen inschrijving II.1. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER De inschrijver vult het identificatieformulier als weergegeven in bijlage 1 in. Dit formulier omvat: inlichtingen over het perceel of de percelen waarop hij inschrijft; inlichtingen over de hoedanigheid van de inschrijver; in geval van gunning in het contract op te nemen informatie; praktische informatie over contactpersonen (van de eerste gemachtigde) van de inschrijver; in voorkomend geval inlichtingen over de andere in de inschrijving genoemde entiteiten (met uitzondering van de eerste gemachtigde). In geval van een combinatie of enige andere vorm van samenwerking tussen zelfstandige partners of in geval van lidmaatschap van verschillende financiële groepen, voegt de eerste gemachtigde het organigram van de combinatie bij de inschrijving: waarin de verdeling van de taken van eenieder duidelijk is aangegeven (eerste gemachtigde/medecontractanten/subcontractanten); waarin de aard van de prestaties en het percentage van de opdracht dat gezamenlijk wordt uitgevoerd, zijn vermeld; waarin de aard van de prestaties en het percentage van de opdracht dat wordt uitbesteed, zijn vermeld. Bij de beoordeling van de inschrijving wordt rekening gehouden met alle capaciteiten van de combinatie. II.2. JURIDISCHE ENTITEIT EN FINANCIËLE-IDENTIFICATIEGEGEVENS De documenten Juridische entiteit en Financiële-identificatiegegevens zijn essentieel om uw gegevens in het boekhoudsysteem van de Commissie te kunnen registreren. Als dit niet correct is gebeurd, kan geen contract worden ondertekend en kunnen geen betalingen in het kader van een contract worden verricht. Deze inlichtingen betreffen enkel het zelfstandige economische subject of de eerste gemachtigde van de combinatie of de in punt II.1 omschreven structuur van de inschrijver. Vul het formulier Juridische entiteit (Entité légale) in bijlage 2 in. De inlichtingen in dit document moeten volledig identiek zijn met de gegevens in de officiële documenten (statuten, handelsregister, btw-registratie, identiteitskaart enz.). De inschrijver wordt erop gewezen dat het document in bijlage een model is en dat er een specifiek formulier is voor: elk type persoon (natuurlijk persoon, particuliere onderneming, publiekrechtelijke entiteit), elke lidstaat, op het volgende adres: De inschrijvers die reeds over een door de Commissie als geldig aanvaard wettelijk registratienummer nummer met tien cijfers dat begint met 6 beschikken en dit kennen, Blz. 6/31

10 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL kunnen dit nummer onderaan op de eerste bladzijde van bijlage 1 aangeven in plaats van een formulier Juridische entiteit in te vullen. Vul het formulier Financiële-indentificatiegegevens (Signalétique financier) in bijlage 3 in. Betalingen in verband met het eventuele contract zullen uitsluitend op de in dit document vermelde bankrekening worden verricht. De daarin vermelde inlichtingen betreffende de inschrijver moeten volledig identiek zijn met de voor de rekeninghouder aan de bank verstrekte gegevens. De inschrijver wordt erop gewezen dat het document in bijlage een model is en dat er voor elke lidstaat een specifiek formulier is, beschikbaar op het volgende internetadres: De inschrijvers die reeds over een of meer door de Commissie als geldig aanvaarde bankrekeningnummers nummer met tien cijfers dat begint met 000 beschikken, dit (deze) nummer(s) kennen en een van deze rekeningen in het kader van dit inschrijvingsdossier willen gebruiken, kunnen dit nummer/een van deze nummers onderaan op de eerste bladzijde van bijlage 1 aangeven in plaats van een formulier Financiële-identificatiegegevens in te vullen. II.3. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE GEVALLEN VAN UITSLUITING EN DE AFWEZIGHEID VAN BELANGENCONFLICTEN De inschrijver (zelfstandige inschrijver of eerste gemachtigde) en zijn eventuele medecontractanten verklaren dat zij zich niet in een van de gevallen van uitsluiting of belangenconflict bevinden door de verklaring op erewoord in bijlage 4 in te vullen en te ondertekenen. Subcontractanten van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen, vullen eveneens de hierboven genoemde verklaring in. II.4. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE ONDERTEKENING VAN DE INSCHRIJVING De inschrijving van de inschrijver wordt ondertekend door middel van het formulier in bijlage 5: bijlage 5.1 wordt ondertekend door de eerste gemachtigde; bijlage 5.2 wordt ondertekend door iedere medecontractant; bijlage 5.3 wordt ondertekend door iedere subcontractant van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen. Deze bijlage 5 omvat: een verklaring waarin de eerste gemachtigde wordt aangewezen die voor de aanbesteding en het eventuele contract als enige gesprekspartner en vertegenwoordiger tegenover de Commissie optreedt. Het gevolg hiervan is dat de betalingen uit hoofde van het eventuele contract uitsluitend op de bankrekening van de eerste gemachtigde zullen worden verricht; een verklaring waarin wordt erkend dat alle leden van de combinatie jegens de Europese Commissie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Blz. 7/31

11 II.5. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE SELECTIECRITERIA Bestek aanbesteding 17/2011/OIL De zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde, alsmede zijn medecontractanten, moeten de volgende documenten invullen en bijvoegen om de aanbestedende dienst in de gelegenheid te stellen de economische en financiële draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver te beoordelen, rekening houdend met het voorwerp van de opdracht, en zo na te gaan of hij in staat is de opdracht uit te voeren. Subcontractanten van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen, dienen eveneens de in dit hoofdstuk II.5 vermelde documenten in. II.5.a Beroepsbekwaamheid Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven, hoeven deze documenten slechts één keer te worden ingediend, met uitzondering van de in nr. 3 gevraagde documenten, die de inschrijver voor elk perceel afzonderlijk moet indienen. Nr. 1. Oprichtingsakte van de onderneming en/of de statuten met de laatste bijwerking, of uittreksels hiervan, waaruit duidelijk de precieze benaming, het doel, het maatschappelijk kapitaal en de tekenbevoegdheden van de onderneming blijken. Als de inschrijver een natuurlijk persoon is, een document waaruit zijn rechtspositie blijkt, alsmede een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort. Nr. 2. Bewijsstuk(ken) betreffende de inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de wettelijke voorschriften van het land waar de inschrijver is gevestigd. Nr. 3. Bewijsstuk(ken) betreffende de toelating tot het beroep in het Groothertogdom Luxemburg of het land van oorsprong van de inschrijver (vestigingsvergunning). Indien hij op de uiterste indieningsdatum nog niet over de officiële goedkeuring en/of machtiging beschikt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om deze vóór de ondertekening van het contract (gepland in mei 2012) te verkrijgen. Indien deze documenten ontbreken, kan geen contract worden gesloten. Nr. 4. Document(en) waaruit blijkt dat de inschrijver btw-plichtig is. Dit document moet duidelijk het btw-registratienummer weergeven, in de vorm LLxxxxxxxx, waarbij LL staat voor de code van het land van registratie (bv. LU, BE, FR, DE). Nr. 5. Document betreffende de maximumbedragen waarvoor de wettelijke en beroepsaansprakelijkheid van de inschrijver is gedekt. Blz. 8/31

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding Onderzoek ICT-projecten bij de overheid 30-10-2012 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 1 Inleiding 1.1 Aanbestedende dienst 1.2 Voorwerp van de

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie