EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012) /02/2012 Luxemburg, O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging tot inschrijving Betreft: Aanbesteding 17/2011/OIL Brandpreventie en eerste hulp Perceel 1: Jaarlijkse controle en voorgeschreven onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Geachte mevrouw, geachte heer, 1. Hierbij doe ik u de documenten over de bovenvermelde aanbesteding toekomen, 2. Als u belangstelling hebt voor deze opdracht, kunt u een inschrijving indienen in drievoud (het origineel dat duidelijk als zodanig is aangegeven en twee kopieën) in een van de officiële talen van de Europese Unie. Bij de inschrijving moet u tevens een cd-rom of een USB-stick voegen met uw prijsopgave, naar behoren ingevuld in een Excel-file of soortgelijk spreadsheet. Indien de papieren en de elektronische versie verschillen, heeft de papieren versie voorrang. 3. inschrijving is naar keuze van de inschrijvers mogelijk: - hetzij per post of per koeriersdienst, uiterlijk op , waarbij het stempel van de post of de datum van het afgiftebewijs als bewijs van de datum van verzending geldt, op het volgende adres: COMMISSION EUROPEENNE Unité O1L.06 - Finances, achats et reporting Secteur Contrats et Appels d'offres Bureau JMO-A1/ Luxembourg LUXEMBURG - hetzij door afgifte, uiterlijk op om uur, op het volgende adres: Europese Commissie Eenheid O1L.06 - Financiën - Inkoop - Verslaglegging Sectie Contracten en aanbestedingen Kamer JMO Al/029 Jean Mon netgebouw - Hoofdingang Rue Albert Wehrer 2920 Luxembourg LUXEMBURG In dit geval wordt als bewijs van afgifte van de inschrijving een gedateerd ontvangstbewijs verstrekt dat ondertekend moet zijn door een agent van de bovengenoemde dienst die de documenten in ontvangst heeft genomen. Deze dienst is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en is gesloten op zaterdag en zondag en op feestdagen van de Commissie. Europese Commissie, 2920 Luxembourg, LUXEMBURG. Tel Kamer JMO A1/033. Tel. doorkiesnummer Fax E-maü; oil-appels-offfestslec.europa.eu

2 Aanbesteding 17/2011/OIL 4. De inschrijving moet in een dubbele envelop worden ingediend. Beide enveloppen moeten gesloten zijn en op beide moet behalve de naam van de aanbestedende dienst de volgende tekst worden aangebracht: "Appel d'offres n 0 17/2011/OIL - A ne pas ouvrir par le service du courrier". Zelfklevende enveloppen moeten worden gesloten met plakband waarover de handtekening van de afzender wordt geplaatst. De binnenste envelop moet eveneens twee gesloten enveloppen bevatten: een met het technische gedeelte, de andere met het financiële gedeelte. Op elk van deze enveloppen moet duidelijk de inhoud ervan worden aangegeven ("Technisch gedeelte" en "Financieel gedeelte"). 5. Het aanbestedingsdossier bestaat uit de volgende documenten: deze uitnodiging tot inschrijving; het bestek waarin de gegevens over de gunning van de opdracht en alle in te vullen en in te dienen documenten zijn omschreven; het ontwerpcontract met de bijlagen, waarin alle specificaties van de uitvoering van de opdracht zijn vermeld. Al deze documenten vormen een integrerend onderdeel van de aanbesteding. U kunt de documenten het best in deze volgorde raadplegen: 1. het ontwerpcontract met de bijlagen om kennis te nemen van de omvang van de opdracht; 2. het bestek om kennis te nemen van de gun n ings voorwaarden van de opdracht. Om een inschrijving in te dienen, kunt u vervolgens het formulier of de formulieren invullen en de documenten bijvoegen. 6. Elke inschrijving moet: door de inschrijver of zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger zijn ondertekend; duidelijk leesbaar zijn, om elke twijfel over tekst en cijfers uit te sluiten. 7. Gestanddoeningstermijn gedurende welke de inschrijver alle voorwaarden van zijn inschrijving moet handhaven: zes maanden vanaf de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen. 8. Indiening van een inschrijving impliceert dat de inschrijver instemt met de voorwaarden van dit aanbestedingsdossier en dat hij in voorkomend geval afziet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Als de opdracht aan hem wordt gegund, is de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract aan zijn inschrijving gebonden. 9. Tijdens de hele procedure zijn contacten tussen de aanbestedende dienst en de inschrijvers verboden, behalve in uitzonderlijke gevallen en alleen onder de volgende voorwaarden: ~ Vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen: * Op verzoek van de inschrijvers kan de aanbestedende dienst aanvullende inlichtingen verstrekken die enkel tot doel hebben de aard van de opdracht te verduidelijken. Een verzoek om aanvullende inlichtingen moet, uitsluitend schriftelijk, aan het in punt 3 vermelde adres worden gericht, dan wel per fax naar nummer of per naar worden gestuurd. Op een verzoek om aanvullende inlichtingen dat minder dan vijf werkdagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen wordt ontvangen, is de aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden. * De Commissie kan op eigen initiatief de betrokkenen op de hoogte brengen van eventuele fouten, onduidelijkheden, weglatingen of materiële tekortkomingen in de aanbestedingsstukken. * In voorkomend geval worden de aanvullende inlichtingen en de bovenvermelde informatie bekendgemaakt op de volgende website: hutļ://ec.europa.eu/oil/appeis en.htm Blz. 2/3

3 - Na de opening van de inschrijvingen: Aanbesteding 17/2011/OIL * Indien een inschrijving moet worden verduidelijkt of indien kennelijke materiële fouten in de tekst van de inschrijving moeten worden verbeterd, mag de aanbestedende dienst contact opnemen met de inschrijver, wat echter niet tot een wijziging van de voorwaarden van de inschrijving mag leiden. 10. Deze uitnodiging tot inschrijving houdt voor de Commissie geen enkele verbintenis in. Een verbintenis gaat pas in bij de ondertekening van het contract met de begunstigde. 11. Tot de ondertekening van het contract kan de aanbestedende dienst van de opdracht afzien of de aanbestedingsprocedure annuleren, zonder dat de inschrijvers aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling. In dat geval moet dit besluit worden gemotiveerd en aan de inschrijvers worden meegedeeld. 12. Zodra de Commissie de inschrijving heeft geopend, wordt het document haar eigendom en wordt het vertrouwelijk behandeld. 13. De inschrijvers worden in kennis gesteld van het gevolg dat aan hun inschrijving is gegeven. Í4. Indien uw inschrijving de uitbesteding van prestaties inhoudt, wordt aangeraden in het contract met de subcontractanten bemiddeling als een van de methoden voor beslechting van geschillen op te nemen. 15. Indien voor de follow-up van uw antwoord op de uitnodiging tot inschrijving persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, cv) moeten worden geregistreerd en verwerkt, zullen deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn uw antwoorden op de vragen en de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk ter beoordeling van uw inschrijving overeenkomstig de specificaties van de uitnodiging tot inschrijving en worden ze uitsluitend voor dat doel door eenheid OIL.06 verwerkt. Voor nadere bijzonderheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaring raadplegen op: publicprocurement_en.pdf 16. Uw persoonsgegevens kunnen door de rekenplichiige van de Commissie in het vroegtijdig waarschuwingssysteem (EWS), dan wel in zowel het EWS als de centrale gegevensbank van uitsluitingen (CED) worden geregistreerd, indien u in een van de situaties verkeert als genoemd in: - Besluit 2008/969/EG, Euratom van de Commissie van 16 december 2008 betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing (voor meer informatie, zie de privacyverklaring op: entities en.cfm) of - Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17 december 2008 over de centrale gegevensbank van uitsluitingen (voor meer informatie, zie de privacyverklaring op: Hoogachtend, Benoît Morisset Hoofd van de eenheid Blz. 3/3

4 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL EUROPESE COMMISSIE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OIL.06 Financiën Inkoop Verslaglegging Sectie Contracten en aanbestedingen Bestek Aanbesteding 17/2011/OIL Brandpreventie en eerste hulp: Perceel 1: Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Inhoudsopgave Openbare procedure Deel I - Algemene inlichtingen over de aanbesteding...2 I.1. Inleiding...2 I.2. Bekendmaking...2 I.3. Voorwerp en kader van de opdracht...2 I.4. Ontwerpcontract...2 I.5. Verzekeringspolis...3 I.6. Verplichte aanwijzing ter plaatse (uitsluitend voor perceel 1)...3 I.7. Opening van de inschrijvingen...3 I.8. Voorschriften toepasselijke wetgeving bevoegde rechtbank...3 I.9. Rechtsvorm van de inschrijvers...4 I.10. Voor de indiening van een inschrijving in te vullen of in te dienen documenten...5 I.11. Verloop van de procedure...5 Deel II - Inhoud van de door de inschrijver in te dienen inschrijving...6 II.1. Documenten betreffende de identificatie van de inschrijver...6 II.2. Juridische entiteit en financiële-identificatiegegevens...6 II.3. Documenten betreffende de gevallen van uitsluiting en de afwezigheid van belangenconflicten...7 II.4. Documenten met betrekking tot de ondertekening van de inschrijving...7 II.5. Documenten betreffende de selectiecriteria...8 II.5.a Beroepsbekwaamheid... 8 II.5.b Economische en financiële draagkracht... 9 II.5.c. Technische bekwaamheid II.6. Documenten betreffende de gunningscriteria...17 II.6.a. Kwalitatieve beoordeling (maximaal 40 punten):...17 II.6.b. Financiële beoordeling (maximaal 60 punten):...18 II.6.c. Eindbeoordeling van de inschrijving (maximaal 100 punten) Deel III - BIJLAGEN...20 III.1. Bijlage 1 - Formulier voor identificatie van de inschrijver...20 III.2. Bijlage 2 Formulier Juridische entiteit...23 III.3. Bijlage 3 Formulier Financiële-identificatiegegevens...24 III.4. Bijlage 4 Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria...25 III.5. Bijlage 5 Formulieren betreffende ondertekening van de inschrijving...27 Bijlage 5.1. Modelformulier betreffende ondertekenig door het zelfstandig economisch subject of de eerste gemachtigde ()...27 Bijlage 5.2. Modelformulier betreffende ondertekening door de medecontractant...28 Bijlage 5.3. Modelformulier betreffende ondertekening door de opgegeven subcontractant...29 III.6. Bijlage 6 talenkennis volgens de globale niveaubeoordelingsschaal...30 Blz. 1/31

5 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Deel I - Algemene inlichtingen over de aanbesteding I.1. INLEIDING Het aanbestedingsdossier bestaat uit de volgende documenten: 1. de uitnodiging tot inschrijving; 2. dit bestek, waarin: a. een aantal gegevens over de gunning van de opdracht wordt verstrekt; b. de lijst van door de inschrijver in te vullen of in te dienen documenten is opgenomen; 3. het ontwerpcontract en de bijlagen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Al deze documenten vormen een integrerend onderdeel van de aanbesteding. I.2. BEKENDMAKING Aankondiging gepubliceerd in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van , met referentie 2012/S I.3. VOORWERP EN KADER VAN DE OPDRACHT De aanbesteding bestaat uit drie percelen en er kan voor één of voor meerdere percelen worden ingeschreven. De percelen kunnen aan verschillende inschrijvers worden gegund. De aanbestedende dienst behoudt zich evenwel het recht voor niet alle percelen te gunnen. Duur van het raamcontract voor diensten: maximaal vier jaar - aanvankelijke duur één jaar; daarna drie keer stilzwijgende verlenging met één jaar. De ondertekening van het contract is gepland in mei De opdracht betreft het verlenen van diensten in het kader van brandpreventie en eerste hulp ten behoeve van de Europese instellingen in het Groothertogdom Luxemburg. Perceel 1: Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Zie de bijlagen II.1 tot en met II.3 bij het contract voor een gedetailleerde beschrijving van de percelen. Tijdens de periode van drie jaar volgend op de sluiting van het oorspronkelijke contract kan de Commissie gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht om nieuwe diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten aan de begunstigde van deze opdracht toe te vertrouwen. I.4. ONTWERPCONTRACT Bij de opstelling van de inschrijving moet rekening worden gehouden met de bepalingen van het ontwerpcontract, dat een integrerend onderdeel van dit aanbestedingsdossier vormt. Inschrijven impliceert dat daarmee wordt ingestemd. Op straffe van nietigheid van de inschrijving mogen geen wijzigingen worden aangebracht in de aanbestedingsdocumenten; de gegevens moeten worden ingevuld in de door de aanbestedende dienst gewenste vorm. Indiening van de inschrijving impliceert dat de inschrijver afziet van zijn eigen handelsvoorwaarden. Blz. 2/31

6 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL I.5. VERZEKERINGSPOLIS De contractant is tegenover de Commissie en derden aansprakelijk voor elk verlies dat of elke schade of ongeval van zijn personeel of van derden die of dat direct of indirect uit de gebrekkige uitvoering van de onder dit contract vallende prestaties voortvloeit. Deze wettelijke aansprakelijkheid moet worden gedekt door een door de contractant afgesloten, aan zijn activiteit aangepaste verzekering. Elk document waaruit de maximumdekking ter zake van de wettelijke en beroepsaansprakelijkheid blijkt, moet door de inschrijver bij de inschrijving worden gevoegd. I.6. VERPLICHTE AANWIJZING TER PLAATSE (UITSLUITEND VOOR PERCEEL 1) Aanwezigheid bij de aanwijzing ter plaatse is verplicht. De Commissie is van mening dat de aanwijzing, voor alle betrokken gebouwen, maximaal twee opeenvolgende dagen duurt. Er zijn twee aanwijzingen ter plaatse voorzien. De vastgestelde data zijn 29 februari 2012 en 15 maart 2012 om uur (afspraak bij de hoofdingang van het Jean Monnetgebouw, rue Albert Wehrer, Plateau du Kirchberg, Luxemburg). De Commissie behoudt zich het recht voor om voor de aanwijzing extra dagen in te lassen, indien zij dit nodig acht. De inschrijver kan slechts bij één van deze aanwijzingen aanwezig zijn. Inschrijvers mogen eventueel een vertegenwoordiger van hun mede- of subcontractant(en) meenemen. De betrokken entiteiten moeten de gekozen dagen schriftelijk meedelen: - vóór 28 februari 2012 om uur voor de aanwijzing op 29 februari 2012, - vóór 14 maart 2012 om uur voor de aanwijzing op 15 maart 2012, op het adres of op het faxnummer Aan de deelnemers wordt na de aanwijzing ter plaatse een bewijs van aanwezigheid uitgereikt, dat de inschrijver bij de inschrijving moet voegen. I.7. OPENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Personen die aanwezig willen zijn bij de opening van de inschrijvingen, die op 29 maart 2012 om uur in het Jean Monnetgebouw (zaal JMO B1/050) plaatsvindt, moeten zich uiterlijk op 28 maart 2012 vóór uur schriftelijk melden (op faxnummer ) en aantonen dat zij door de inschrijver gemachtigd zijn. Als de inschrijver de opening van de inschrijvingen wil bijwonen zonder dat hij zich van tevoren heeft aangemeld, kan de Commissie hem om organisatorische redenen de toegang tot de zaal ontzeggen. Per inschrijver mag één persoon bij de opening aanwezig zijn. I.8. VOORSCHRIFTEN TOEPASSELIJKE WETGEVING BEVOEGDE RECHTBANK Op deze aanbesteding zijn de voorschriften inzake de gunning van overheidsopdrachten van toepassing, namelijk in hoofdzaak: Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (gepubliceerd in PB L 248 van ), gewijzigd bij: o Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006 (gepubliceerd in PB L 390 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 1525/2007 van de Raad van 17 december 2007 (gepubliceerd in PB L 343 van ), hierna "het Financieel Reglement" genoemd; Blz. 3/31

7 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (gepubliceerd in PB L 357 van ), gewijzigd bij: o Verordening (EG, Euratom) nr. 1261/2005 van de Commissie van 20 juli 2005 (gepubliceerd in PB L 201 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 van de Commissie van 7 augustus 2006 (gepubliceerd in PB L 227 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 478/2007 van de Commissie van 23 april 2007 (gepubliceerd in PB L 111 van ), hierna "de uitvoeringsvoorschriften" genoemd. Deze teksten kunnen worden geraadpleegd op de EUR-Lex-website Het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften ervan zijn ook beschikbaar op Geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, worden voorgelegd aan het Gerecht van eerste aanleg van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg. De begunstigde van de opdracht moet op het tijdstip van de ondertekening van het contract aan de in het Groothertogdom Luxemburg geldende regelgeving voldoen. I.9. RECHTSVORM VAN DE INSCHRIJVERS Natuurlijke personen, ondernemingen (rechtspersonen) en publiekrechtelijke organisaties mogen een inschrijving indienen. Verklarende woordenlijst: Het begrip "inschrijver" wordt als volgt gedefinieerd: geval a): geval b): geval c): één enkel economisch subject (zelfstandige inschrijver) die inschrijft zonder medecontractanten of opgave van een subcontractant; één enkel economisch subject (zelfstandige inschrijver) die inschrijft met opgave van één of meer subcontractanten; een combinatie, een consortium of een tijdelijke vereniging (hierna "combinatie" genoemd) bestaande uit een economisch subject (eerste gemachtigde genoemd) die gezamenlijk met een of meer economische subjecten (medecontractanten genoemd) inschrijft en een beroep kan doen op een of meer opgegeven subcontractanten. Een subcontractant moet worden opgegeven voor zover de geraamde kosten van zijn prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen. Onder deze drempel is opgave facultatief. In geval c) moet de combinatie van ondernemingen een eerste gemachtigde aanwijzen die als enige gesprekspartner en vertegenwoordiger tegenover de Commissie optreedt. De combinatie moet zich hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk verklaren (zie II.4). De eerste gemachtigde en de medecontractanten, die juridisch verantwoordelijk zijn voor de combinatie, worden "leden van de combinatie" genoemd. De subcontractanten worden niet als leden van de combinatie beschouwd. Het is een inschrijver die alleen of als lid van een combinatie een inschrijving indient, niet toegestaan anderszins, alleen of als lid van een combinatie, een andere inschrijving in te dienen. Blz. 4/31

8 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL I.10. VOOR DE INDIENING VAN EEN INSCHRIJVING IN TE VULLEN OF IN TE DIENEN DOCUMENTEN Om zijn inschrijving in te dienen, moet de inschrijver, evenals elk van zijn medecontractanten, de in de delen II en III van dit bestek gevraagde inlichtingen verstrekken (tenzij in het betrokken deel anders bepaald) en tevens alle vereiste bewijsstukken, in dezelfde volgorde genummerd en in een ordner gerangschikt, bijvoegen. Indien een beroep wordt gedaan op subcontractanten (die meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen), moet de zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde bij de inschrijving de door iedere subcontractant ingevulde documenten van de delen II en III bijvoegen, vergezeld van alle vereiste bewijsstukken. Deze documenten moeten naar behoren en goed leesbaar worden ingevuld, gedateerd en ondertekend, om elke twijfel over tekst en cijfers uit te sluiten. De ingediende bewijsstukken moeten minstens kopieën zijn van recente officiële documenten of kopieën van gegevens die beschikbaar zijn op officiële internetsites. Een onvolledige inschrijving kan zonder meer worden afgewezen. Indien een inschrijving echter moet worden verduidelijkt, kan de aanbestedende dienst op eigen initiatief contact opnemen met de inschrijver en hem om verduidelijkingen vragen, die echter niet mogen leiden tot een wijziging van de (financiële of kwalitatieve) voorwaarden van de inschrijving. Zo niet kan de inschrijving worden afgewezen. De inschrijver kan vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen zijn dossier aanvullen met alle andere informatie die hij nuttig acht. I.11. VERLOOP VAN DE PROCEDURE De beoordelingsprocedure bestaat uit twee fasen: Fase 1: selectie van de inschrijvers Tijdens deze fase gaat de aanbestedende dienst op basis van de ingediende documenten na: of de inschrijvers, uitgaande van de gevallen van uitsluiting, aan alle eisen op het gebied van goed gedrag en betrouwbaarheid voldoen; of zij, op grond van de selectiecriteria en met inachtneming van de voor de opdracht gestelde eisen, geschikt zijn, met andere woorden of hun technische en beroepsbekwaamheid en hun economische en financiële draagkracht aan de eisen voldoen. Alleen de inschrijvingen van tijdens deze fase geselecteerde inschrijvers worden in de tweede fase beoordeeld. Fase 2: gunning van de opdracht Tijdens deze fase beoordeelt de aanbestedende dienst de inschrijvingen van de geselecteerde inschrijvers op basis van de ingediende documenten en beslist hij op grond van de gunningscriteria (zie II.6) wie de opdracht mag uitvoeren. Blz. 5/31

9 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Deel II - Inhoud van de door de inschrijver in te dienen inschrijving II.1. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER De inschrijver vult het identificatieformulier als weergegeven in bijlage 1 in. Dit formulier omvat: inlichtingen over het perceel of de percelen waarop hij inschrijft; inlichtingen over de hoedanigheid van de inschrijver; in geval van gunning in het contract op te nemen informatie; praktische informatie over contactpersonen (van de eerste gemachtigde) van de inschrijver; in voorkomend geval inlichtingen over de andere in de inschrijving genoemde entiteiten (met uitzondering van de eerste gemachtigde). In geval van een combinatie of enige andere vorm van samenwerking tussen zelfstandige partners of in geval van lidmaatschap van verschillende financiële groepen, voegt de eerste gemachtigde het organigram van de combinatie bij de inschrijving: waarin de verdeling van de taken van eenieder duidelijk is aangegeven (eerste gemachtigde/medecontractanten/subcontractanten); waarin de aard van de prestaties en het percentage van de opdracht dat gezamenlijk wordt uitgevoerd, zijn vermeld; waarin de aard van de prestaties en het percentage van de opdracht dat wordt uitbesteed, zijn vermeld. Bij de beoordeling van de inschrijving wordt rekening gehouden met alle capaciteiten van de combinatie. II.2. JURIDISCHE ENTITEIT EN FINANCIËLE-IDENTIFICATIEGEGEVENS De documenten Juridische entiteit en Financiële-identificatiegegevens zijn essentieel om uw gegevens in het boekhoudsysteem van de Commissie te kunnen registreren. Als dit niet correct is gebeurd, kan geen contract worden ondertekend en kunnen geen betalingen in het kader van een contract worden verricht. Deze inlichtingen betreffen enkel het zelfstandige economische subject of de eerste gemachtigde van de combinatie of de in punt II.1 omschreven structuur van de inschrijver. Vul het formulier Juridische entiteit (Entité légale) in bijlage 2 in. De inlichtingen in dit document moeten volledig identiek zijn met de gegevens in de officiële documenten (statuten, handelsregister, btw-registratie, identiteitskaart enz.). De inschrijver wordt erop gewezen dat het document in bijlage een model is en dat er een specifiek formulier is voor: elk type persoon (natuurlijk persoon, particuliere onderneming, publiekrechtelijke entiteit), elke lidstaat, op het volgende adres: De inschrijvers die reeds over een door de Commissie als geldig aanvaard wettelijk registratienummer nummer met tien cijfers dat begint met 6 beschikken en dit kennen, Blz. 6/31

10 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL kunnen dit nummer onderaan op de eerste bladzijde van bijlage 1 aangeven in plaats van een formulier Juridische entiteit in te vullen. Vul het formulier Financiële-indentificatiegegevens (Signalétique financier) in bijlage 3 in. Betalingen in verband met het eventuele contract zullen uitsluitend op de in dit document vermelde bankrekening worden verricht. De daarin vermelde inlichtingen betreffende de inschrijver moeten volledig identiek zijn met de voor de rekeninghouder aan de bank verstrekte gegevens. De inschrijver wordt erop gewezen dat het document in bijlage een model is en dat er voor elke lidstaat een specifiek formulier is, beschikbaar op het volgende internetadres: De inschrijvers die reeds over een of meer door de Commissie als geldig aanvaarde bankrekeningnummers nummer met tien cijfers dat begint met 000 beschikken, dit (deze) nummer(s) kennen en een van deze rekeningen in het kader van dit inschrijvingsdossier willen gebruiken, kunnen dit nummer/een van deze nummers onderaan op de eerste bladzijde van bijlage 1 aangeven in plaats van een formulier Financiële-identificatiegegevens in te vullen. II.3. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE GEVALLEN VAN UITSLUITING EN DE AFWEZIGHEID VAN BELANGENCONFLICTEN De inschrijver (zelfstandige inschrijver of eerste gemachtigde) en zijn eventuele medecontractanten verklaren dat zij zich niet in een van de gevallen van uitsluiting of belangenconflict bevinden door de verklaring op erewoord in bijlage 4 in te vullen en te ondertekenen. Subcontractanten van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen, vullen eveneens de hierboven genoemde verklaring in. II.4. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE ONDERTEKENING VAN DE INSCHRIJVING De inschrijving van de inschrijver wordt ondertekend door middel van het formulier in bijlage 5: bijlage 5.1 wordt ondertekend door de eerste gemachtigde; bijlage 5.2 wordt ondertekend door iedere medecontractant; bijlage 5.3 wordt ondertekend door iedere subcontractant van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen. Deze bijlage 5 omvat: een verklaring waarin de eerste gemachtigde wordt aangewezen die voor de aanbesteding en het eventuele contract als enige gesprekspartner en vertegenwoordiger tegenover de Commissie optreedt. Het gevolg hiervan is dat de betalingen uit hoofde van het eventuele contract uitsluitend op de bankrekening van de eerste gemachtigde zullen worden verricht; een verklaring waarin wordt erkend dat alle leden van de combinatie jegens de Europese Commissie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Blz. 7/31

11 II.5. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE SELECTIECRITERIA Bestek aanbesteding 17/2011/OIL De zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde, alsmede zijn medecontractanten, moeten de volgende documenten invullen en bijvoegen om de aanbestedende dienst in de gelegenheid te stellen de economische en financiële draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver te beoordelen, rekening houdend met het voorwerp van de opdracht, en zo na te gaan of hij in staat is de opdracht uit te voeren. Subcontractanten van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen, dienen eveneens de in dit hoofdstuk II.5 vermelde documenten in. II.5.a Beroepsbekwaamheid Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven, hoeven deze documenten slechts één keer te worden ingediend, met uitzondering van de in nr. 3 gevraagde documenten, die de inschrijver voor elk perceel afzonderlijk moet indienen. Nr. 1. Oprichtingsakte van de onderneming en/of de statuten met de laatste bijwerking, of uittreksels hiervan, waaruit duidelijk de precieze benaming, het doel, het maatschappelijk kapitaal en de tekenbevoegdheden van de onderneming blijken. Als de inschrijver een natuurlijk persoon is, een document waaruit zijn rechtspositie blijkt, alsmede een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort. Nr. 2. Bewijsstuk(ken) betreffende de inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de wettelijke voorschriften van het land waar de inschrijver is gevestigd. Nr. 3. Bewijsstuk(ken) betreffende de toelating tot het beroep in het Groothertogdom Luxemburg of het land van oorsprong van de inschrijver (vestigingsvergunning). Indien hij op de uiterste indieningsdatum nog niet over de officiële goedkeuring en/of machtiging beschikt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om deze vóór de ondertekening van het contract (gepland in mei 2012) te verkrijgen. Indien deze documenten ontbreken, kan geen contract worden gesloten. Nr. 4. Document(en) waaruit blijkt dat de inschrijver btw-plichtig is. Dit document moet duidelijk het btw-registratienummer weergeven, in de vorm LLxxxxxxxx, waarbij LL staat voor de code van het land van registratie (bv. LU, BE, FR, DE). Nr. 5. Document betreffende de maximumbedragen waarvoor de wettelijke en beroepsaansprakelijkheid van de inschrijver is gedekt. Blz. 8/31

12 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL II.5.b Economische en financiële draagkracht Nr. 6. Omzet en presentatie van de jaarrekeningen van de inschrijver 1) Verklaring betreffende de totale omzet gedurende de laatste drie boekjaren. Vul de onderstaande tabellen in voor de relevante percelen. PERCEEL 1 Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers De gemiddelde totale jaaromzet van de laatste drie jaar van de inschrijver (zelfstandig economisch subject of combinatie) moet minstens EUR bedragen. Tabel invullen voor elke betrokken entiteit en zo vaak als nodig kopiëren Bedragen standaard in euro; indien in nationale munt, preciseren: Laatste boekjaar van... t/m... Bedrag Voorlaatste boekjaar van... t/m... Bedrag Boekjaar daarvoor van... t/m... Bedrag Totaalbedrag drie jaar Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Gemiddelde totale jaaromzet EUR PERCEEL 2 Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) De gemiddelde totale jaaromzet van de laatste drie jaar van de inschrijver (zelfstandig economisch subject of combinatie) moet minstens EUR bedragen. Tabel invullen voor elke betrokken entiteit en zo vaak als nodig kopiëren Bedragen standaard in euro; indien in nationale munt, preciseren: Laatste boekjaar van... t/m... Bedrag Voorlaatste boekjaar van... t/m... Bedrag Boekjaar daarvoor van... t/m... Bedrag Totaalbedrag drie jaar Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Blz. 9/31 Gemiddelde totale jaaromzet EUR

13 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL PERCEEL 3 Bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie De gemiddelde totale jaaromzet van de laatste drie jaar van de inschrijver (zelfstandig economisch subject of combinatie) moet minstens EUR bedragen. Tabel invullen voor elke betrokken entiteit en zo vaak als nodig kopiëren Bedragen standaard in euro (indien in nationale munt, preciseren):.... Laatste boekjaar van... t/m... Bedrag Voorlaatste boekjaar van... t/m... Bedrag Boekjaar daarvoor van... t/m... Bedrag Totaalbedrag drie jaar Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Gemiddelde totale jaaromzet EUR 2) Presentatie van de jaarrekeningen van de inschrijver van de laatste drie afgesloten boekjaren Het eigen vermogen van de inschrijver aan het eind van het laatste afgesloten boekjaar moet positief zijn. Uitsluitend indien de gegadigde de jaarrekeningen om gegronde redenen, gestaafd door bewijsstukken, niet kan verstrekken, voegt hij een verklaring op erewoord bij waarin hij het jaarresultaat vóór belastingen over de afgelopen drie jaar vermeldt. Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven, hoeven deze documenten slechts één keer te worden ingediend. II.5.c. Technische bekwaamheid In geval van een combinatie moet uitsluitend de eerste gemachtigde de documenten en gegevens betreffende de technische bekwaamheid verstrekken: daarin moet melding worden gemaakt van de bekwaamheden van de verschillende leden van de combinatie. De eerste gemachtigde vermeldt echter duidelijk welke prestaties door de andere leden van de combinatie worden verricht. Deze informatie moet voor elk perceel afzonderlijk worden verstrekt. Het weglaten uit het dossier van de inschrijver van één enkel van de in dit punt II.5.c omschreven elementen kan meebrengen dat de inschrijving van de inschrijver niet wordt geselecteerd. Blz. 10/31

14 Perceel 1 Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 7. Een lijst van minimaal vijf referenties uit de afgelopen drie jaar die met dit perceel verband houden, met opgave voor elke referentie van de in de tabel hieronder gevraagde gegevens. Voor dit selectiecriterium moet het aantal en het type gecontroleerde brandblussers minstens gelijk zijn aan het aantal (± 1 900) en het type brandblussers (verneveld water + additieven, ongeveer 15% van het totale bestand en voornamelijk met een inhoud van 6 liter; CO 2, ongeveer 27% van het totale bestand en voornamelijk met een gewicht van 6 kg; polyvalent poeder, ongeveer 58% van het totale bestand en voornamelijk met een gewicht van 6 kg) die vermeld zijn in bijlage II.1 (deel C) van het ontwerpcontract. Bij deze tabel voegt de inschrijver verklaringen inzake goede uitvoering van de prestaties. Referentie nr. (zo vaak als nodig kopiëren en invullen) Naam en hoedanigheid van het economisch subject dat de referentie geeft: Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Beknopte omschrijving van de prestaties en van de typen brandblussers: Aantal brandblussers: Periode: van tot en met Totaalbedrag van de voor de referentie uitgevoerde prestaties (in euro): Nr. 8. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelssterkte tijdens de afgelopen drie jaar: vul de onderstaande tabel in. Functies/kwalificaties per per per Aanwezige personeelssterkte bij Eerste gemachtigde of zelfstandige inschrijver Onderhouds- en controletechnici (minstens tien) Medecontractanten (in voorkomend geval) Subcontractanten (in voorkomend geval) Blz. 11/31

15 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 9. De inschrijver verstrekt het technisch informatieblad van de voor aankoop en verhuur voorgestelde brandblussers (zie bijlage II.1 bij het contract, deel A, posten F en G) om te bevestigen dat zij aan de gevraagde specificaties voldoen. In de technische informatiebladen moeten ook de veiligheidslabels van de producten (zoals CE-markering, TÜV, GS enz.) worden opgenomen, evenals elke andere vermelding (certificaten van goedkeuring) waarmee kan worden aangetoond dat zij aan de geldende wetgeving en normen voldoen. Nr. 10. Door de Commissie afgegeven bewijs van aanwezigheid bij de verplichte aanwijzing ter plaatse. Nr. 11. Alle andere informatie en/of stukken die de inschrijver nuttig acht ter aanvulling van zijn dossier. Blz. 12/31

16 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Nr. 12. Een lijst van minimaal vijf referenties uit de afgelopen drie jaar die met dit perceel verband houden, met opgave voor elke referentie van de in de tabel hieronder gevraagde gegevens. Bij deze tabel voegt de inschrijver verklaringen inzake goede uitvoering van de prestaties. Referentie nr. (zo vaak als nodig kopiëren en invullen) Naam en hoedanigheid van het economisch subject dat de referentie geeft: Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Naam van de klant: Contactpersoon: Telefoon: Beknopte omschrijving van de opleiding en de doelgroep: Aantal opgeleide personen: Periode: van tot en met Totaalbedrag van de voor de referentie uitgevoerde prestaties (in euro): Nr. 13. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelssterkte tijdens de afgelopen drie jaar: vul de onderstaande tabel in. Functies/kwalificaties Beschikbare opleiders met specialisatie op het desbetreffende gebied (minstens twee) per per per Aanwezige personeelssterkte bij Eerste gemachtigde of zelfstandige inschrijver Medecontractanten (in voorkomend geval) Subcontractanten (in voorkomend geval) Blz. 13/31

17 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 14. Opleiders: vul de onderstaande tabel in met informatie over de opleiders. Beknopte beschrijving van de belangrijkste aspecten van de carrière die met de opdracht verband houden ( aankruisen wat van toepassing is / lege vakken invullen / document zo vaak als nodig kopiëren) Opleider op het gebied van het gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen Naam: Voornaam: Huidige functie Naam van de huidige werkgever Minimaal vereiste ervaring Ten minste drie jaar ervaring met lesgeven (specificeren): Ten minste drie jaar ervaring in het gebruik van de onderwezen technieken (specificeren): JA JA De opleider moet een goede mondelinge beheersing hebben van ten minste Frans en Engels op niveau B2. De talenkennis moet worden ingeschat op basis van de globale niveaubeoordelingsschaal in bijlage 6. FRANS C2 C1 B2 B1 A2 A1 moedertaal ENGELS DUITS moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal JA C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 Nr. 15. Alle andere informatie en/of stukken die de inschrijver nuttig acht ter aanvulling van zijn dossier. Blz. 14/31

18 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Nr. 16. Een lijst van minimaal vijf referenties uit de afgelopen drie jaar die met dit perceel verband houden, met opgave voor elke referentie van de in de tabel hieronder gevraagde gegevens. Bij deze tabel voegt de inschrijver verklaringen inzake goede uitvoering van de prestaties. Referentie nr. (zo vaak als nodig kopiëren en invullen) Naam en hoedanigheid van het economisch subject dat de referentie geeft: Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Naam van de klant: Contactpersoon: Telefoon: Beknopte omschrijving van de opleiding en de doelgroep: Aantal opgeleide personen: Periode: van tot en met Totaalbedrag van de voor de referentie uitgevoerde prestaties (in euro): Nr. 17. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelssterkte tijdens de afgelopen drie jaar: vul de onderstaande tabel in. per per per Functies/kwalificaties Aanwezige personeelssterkte bij Beschikbare opleiders met specialisatie op het desbetreffende gebied (minstens vier) Eerste gemachtigde of zelfstandige inschrijver Medecontractanten (in voorkomend geval) Subcontractanten (in voorkomend geval) Blz. 15/31

19 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 18. Opleiders: vul de onderstaande tabel in met informatie over de opleiders. Beknopte beschrijving van de belangrijkste aspecten van de carrière die met de opdracht verband houden ( aankruisen wat van toepassing is / lege vakken invullen / document zo vaak als nodig kopiëren) Opleider op het gebied van bewustmaking over wat te doen bij brand en evacuatie Naam: Voornaam: Huidige functie Naam van de huidige werkgever Minimaal vereiste ervaring Ten minste drie jaar ervaring met lesgeven (specificeren): Ten minste drie jaar ervaring in het gebruik van de onderwezen technieken (specificeren): JA JA De opleider moet een goede mondelinge beheersing hebben van ten minste Frans en Engels op niveau B2. De talenkennis moet worden ingeschat op basis van de globale niveaubeoordelingsschaal in bijlage 6. FRANS C2 C1 B2 B1 A2 A1 moedertaal ENGELS DUITS moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal JA C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 Nr. 19. Alle andere informatie en/of stukken die de inschrijver nuttig acht ter aanvulling van zijn dossier. Blz. 16/31

20 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL II.6. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE GUNNINGSCRITERIA Opmerking: In geval van een combinatie van ondernemingen of van uitbesteding moeten deze documenten uitsluitend door de eerste gemachtigde worden ingevuld en moet hij alle gegevens over zijn medecontractanten en/of subcontractanten bijvoegen. Voor elk perceel zal de opdracht worden gegund aan de geselecteerde inschrijver, d.w.z. de inschrijver die niet in een van de gevallen van uitsluiting verkeert, aan de selectiecriteria voldoet en de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend, rekening houdend met de volgende elementen: II.6.a. Kwalitatieve beoordeling (maximaal 40 punten): 40 punten zeer relevante informatie 25 punten relevante informatie 10 punten aanvaardbare informatie Indien geen bevredigende informatie wordt verstrekt voor het kwaliteitscriterium, worden er geen punten toegekend. Nr. 20. Perceel 1 Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Kwalitatieve beoordeling van de inschrijving: maximaal 40 punten te vergeven Een document in te dienen door de zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde met een beschrijving van de relevante elementen waaruit in detail kan blijken dat de inschrijver in staat is alle prestaties te verrichten die zijn omschreven in deel B (Technische specificaties voor perceel 1) van bijlage II.1 (Uitvoeringsvoorwaarden voor de prestaties van perceel 1) bij het ontwerpcontract, met name: a) het organigram van de samenstelling van het team dat kan of de teams die kunnen worden ingezet voor de prestaties: document met een beschrijving van de bekwaamheid van het voor de prestaties voorgestelde personeel en de opleidingen die het heeft gevolgd; b) uit de beschrijving moet duidelijk blijken dat het voorgestelde personeel in staat is de controle, het onderhoud, het hervullen en het herkeuren van brandblussers op een vakkundige manier uit te voeren; c) in voorkomend geval, de taakverdeling, de aard van de prestaties en het percentage van de prestaties die door medecontractanten of subcontractanten worden uitgevoerd (zie punt II.1 van het bestek); d) beschrijving van de methode voor de controle en het onderhoud: planning van de prestaties, traceerbaarheid van de verrichtingen enz. Beknopte beschrijving van de vereiste bewerkingen en de gebruikte methode voor het hervullen en herkeuren van de brandblussers; e) beschrijving van alle technische middelen waarover de inschrijver voor de uitvoering van de prestaties beschikt; lijst van specifiek gereedschap voor elk type brandblusser dat wordt gebruikt bij de controle, het onderhoud, het hervullen en herkeuren; f) beschrijving van de organisatie van de kwaliteitscontrole van de prestaties, eventueel onderbouwd met een ISO of gelijkwaardig certificaat voor de activiteiten die met de opdracht verband houden; g) maatregelen die worden getroffen ter beperking van de gevolgen van de prestaties voor het milieu, eventueel onderbouwd met een ISO of gelijkwaardig certificaat. Blz. 17/31

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Ref. Ares(2015)1912187-06/05/2015 EUROPESE COMMISSIE DG COMMUNICATIE Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Den Haag, 06/05/2015 Geachte mevrouw, geachte heer, Betreft: "Het verlenen van diensten

Nadere informatie

Geel, 25 april 2013 JRC.DG.D1/PJ/SV/ARES-2013

Geel, 25 april 2013 JRC.DG.D1/PJ/SV/ARES-2013 EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Reference Materials and Measurements (Geel) Resource Management Geel, 25 april 2013 JRC.DG.D1/PJ/SV/ARES-2013 Onderwerp: "Huur bureelcontainers"

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving - aanbesteding nr. AO 275 "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten"

Uitnodiging tot inschrijving - aanbesteding nr. AO 275 Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten EUROPESE REKENKAMER Luxemburg, 20/08/2014 DIRECTIE FINANCIËN EN ONDERSTEUNING DIRECTEUR Betreft: Uitnodiging tot inschrijving - aanbesteding nr. AO 275 "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende

Nadere informatie

Aanbesteding nr. CDR/DL/42/2016 Plaatsing van een anti-explosiefolie (ASF) op de glazen gevels van een kantoorgebouw

Aanbesteding nr. CDR/DL/42/2016 Plaatsing van een anti-explosiefolie (ASF) op de glazen gevels van een kantoorgebouw Brussel, AANBESTEDING NR. CDR/DL/42/2016 PLAATSING VAN EEN ANTI-EXPLOSIEFOLIE (ASF) OP DE GLAZEN GEVELS VAN EEN KANTOORGEBOUW UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Geachte mevrouw, geachte heer, Betreft: Aanbesteding

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor referentiematerialen en -metingen Geel, 18 september 2010 JRC.DG.D.1/IC/sv/ARES(2010) Onderwerp: Offerteaanvraag "Bouw van 10

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor referentiematerialen en -metingen Geel, 24 maart 2010 JRC.DDG.D.1/IC/sv/ARES(2010) Onderwerp: Offerteaanvraag voor "de uitvoering

Nadere informatie

Administratieve bijlage:

Administratieve bijlage: EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Reference Materials and Measurements (Geel) Resource Management Administratieve bijlage: Renovatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning

Nadere informatie

BRIEF VOOR UITNODIGING TOT INSCHRIJVING REF: COMM/04DGCOMM/AWD/2012/154/038

BRIEF VOOR UITNODIGING TOT INSCHRIJVING REF: COMM/04DGCOMM/AWD/2012/154/038 BRIEF VOOR UITNODIGING TOT INSCHRIJVING REF: COMM/04DGCOMM/AWD/2012/154/038 DIRECTORAAT-GENERAAL COMMUNICATIE EUROPEES PARLEMENT INFORMATIEBUREAU IN NEDERLAND Den Haag, datum Betreft: verrichten van onderwijstaken

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal 28 maart 2017 Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES...

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING NR. 275. "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten" Europese Rekenkamer

OPENBARE AANBESTEDING NR. 275. Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten Europese Rekenkamer OPENBARE AANBESTEDING NR. 275 "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten" Europese Rekenkamer BIJLAGE 3 AANBESTEDINGSDOSSIER 3 Annex 3 Tender File AO 275 - NL.doc AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK. Geel, 17 mei 2010 JRC.DDG.D1/BW/Ares(2010)261467

EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK. Geel, 17 mei 2010 JRC.DDG.D1/BW/Ares(2010)261467 EUROPESE COMMISSIE GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor referentiematerialen en -metingen Geel, 17 mei 2010 JRC.DDG.D1/BW/Ares(2010)261467 Onderwerp: Offerteaanvraag voor de "Opdracht

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 27/07/2017 - BDA nummer: 2017-524857 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht Richtlijn 2014/24/EU

Aankondiging van een opdracht Richtlijn 2014/24/EU 1 / 6 BE001 06/09/2017 - BDA nummer: 2017-527427 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003 UIITNODIIGIING TOT HET IINDIIENEN VAN VOORSSTELLEN MET HET OOG OPP HET VERKRIIJJGEN VAN SSUBSSIIDIIESS VOOR DE ORGANIISSATIIE VAN CONFFERENTIIESS OPP HET GEBIIED VAN ENERGIIE EN VERVOER Uitnodiging tot

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 26/04/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur en 9 andere gemeenten Roosendaalseweg

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

NL-Petten: Taxidiensten (vervoer van personen) 2011/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

NL-Petten: Taxidiensten (vervoer van personen) 2011/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten NL-Petten: Taxidiensten (vervoer van personen) 2011/S 127-209988 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Europese Commissie, Gemeenschappelijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Defensie Materieel Organisatie/MATLOG/Afdeling Verwerving Projecten Nationale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stadsregio Arnhem Nijmegen, Postbus 6578, 6503 GB Nijmegen (NL). Contactpunt(en): inno-v,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: Belastingadvies- en salarisadministratiediensten met betrekking tot Nederlandse wet- en regelgeving.

- Administratieve bijlage - NL-Petten: Belastingadvies- en salarisadministratiediensten met betrekking tot Nederlandse wet- en regelgeving. Europese Commissie DG GCO Instituut voor Energie en Transport Resource Management Petten Ref. Ares(2014)2660623-12/08/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: Belastingadvies- en salarisadministratiediensten

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit Informatie over bekendmaking Voor een aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie