EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012) /02/2012 Luxemburg, O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging tot inschrijving Betreft: Aanbesteding 17/2011/OIL Brandpreventie en eerste hulp Perceel 1: Jaarlijkse controle en voorgeschreven onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Geachte mevrouw, geachte heer, 1. Hierbij doe ik u de documenten over de bovenvermelde aanbesteding toekomen, 2. Als u belangstelling hebt voor deze opdracht, kunt u een inschrijving indienen in drievoud (het origineel dat duidelijk als zodanig is aangegeven en twee kopieën) in een van de officiële talen van de Europese Unie. Bij de inschrijving moet u tevens een cd-rom of een USB-stick voegen met uw prijsopgave, naar behoren ingevuld in een Excel-file of soortgelijk spreadsheet. Indien de papieren en de elektronische versie verschillen, heeft de papieren versie voorrang. 3. inschrijving is naar keuze van de inschrijvers mogelijk: - hetzij per post of per koeriersdienst, uiterlijk op , waarbij het stempel van de post of de datum van het afgiftebewijs als bewijs van de datum van verzending geldt, op het volgende adres: COMMISSION EUROPEENNE Unité O1L.06 - Finances, achats et reporting Secteur Contrats et Appels d'offres Bureau JMO-A1/ Luxembourg LUXEMBURG - hetzij door afgifte, uiterlijk op om uur, op het volgende adres: Europese Commissie Eenheid O1L.06 - Financiën - Inkoop - Verslaglegging Sectie Contracten en aanbestedingen Kamer JMO Al/029 Jean Mon netgebouw - Hoofdingang Rue Albert Wehrer 2920 Luxembourg LUXEMBURG In dit geval wordt als bewijs van afgifte van de inschrijving een gedateerd ontvangstbewijs verstrekt dat ondertekend moet zijn door een agent van de bovengenoemde dienst die de documenten in ontvangst heeft genomen. Deze dienst is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur en is gesloten op zaterdag en zondag en op feestdagen van de Commissie. Europese Commissie, 2920 Luxembourg, LUXEMBURG. Tel Kamer JMO A1/033. Tel. doorkiesnummer Fax E-maü; oil-appels-offfestslec.europa.eu

2 Aanbesteding 17/2011/OIL 4. De inschrijving moet in een dubbele envelop worden ingediend. Beide enveloppen moeten gesloten zijn en op beide moet behalve de naam van de aanbestedende dienst de volgende tekst worden aangebracht: "Appel d'offres n 0 17/2011/OIL - A ne pas ouvrir par le service du courrier". Zelfklevende enveloppen moeten worden gesloten met plakband waarover de handtekening van de afzender wordt geplaatst. De binnenste envelop moet eveneens twee gesloten enveloppen bevatten: een met het technische gedeelte, de andere met het financiële gedeelte. Op elk van deze enveloppen moet duidelijk de inhoud ervan worden aangegeven ("Technisch gedeelte" en "Financieel gedeelte"). 5. Het aanbestedingsdossier bestaat uit de volgende documenten: deze uitnodiging tot inschrijving; het bestek waarin de gegevens over de gunning van de opdracht en alle in te vullen en in te dienen documenten zijn omschreven; het ontwerpcontract met de bijlagen, waarin alle specificaties van de uitvoering van de opdracht zijn vermeld. Al deze documenten vormen een integrerend onderdeel van de aanbesteding. U kunt de documenten het best in deze volgorde raadplegen: 1. het ontwerpcontract met de bijlagen om kennis te nemen van de omvang van de opdracht; 2. het bestek om kennis te nemen van de gun n ings voorwaarden van de opdracht. Om een inschrijving in te dienen, kunt u vervolgens het formulier of de formulieren invullen en de documenten bijvoegen. 6. Elke inschrijving moet: door de inschrijver of zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger zijn ondertekend; duidelijk leesbaar zijn, om elke twijfel over tekst en cijfers uit te sluiten. 7. Gestanddoeningstermijn gedurende welke de inschrijver alle voorwaarden van zijn inschrijving moet handhaven: zes maanden vanaf de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen. 8. Indiening van een inschrijving impliceert dat de inschrijver instemt met de voorwaarden van dit aanbestedingsdossier en dat hij in voorkomend geval afziet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Als de opdracht aan hem wordt gegund, is de inschrijver tijdens de uitvoering van het contract aan zijn inschrijving gebonden. 9. Tijdens de hele procedure zijn contacten tussen de aanbestedende dienst en de inschrijvers verboden, behalve in uitzonderlijke gevallen en alleen onder de volgende voorwaarden: ~ Vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen: * Op verzoek van de inschrijvers kan de aanbestedende dienst aanvullende inlichtingen verstrekken die enkel tot doel hebben de aard van de opdracht te verduidelijken. Een verzoek om aanvullende inlichtingen moet, uitsluitend schriftelijk, aan het in punt 3 vermelde adres worden gericht, dan wel per fax naar nummer of per naar worden gestuurd. Op een verzoek om aanvullende inlichtingen dat minder dan vijf werkdagen vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen wordt ontvangen, is de aanbestedende dienst niet verplicht te antwoorden. * De Commissie kan op eigen initiatief de betrokkenen op de hoogte brengen van eventuele fouten, onduidelijkheden, weglatingen of materiële tekortkomingen in de aanbestedingsstukken. * In voorkomend geval worden de aanvullende inlichtingen en de bovenvermelde informatie bekendgemaakt op de volgende website: hutļ://ec.europa.eu/oil/appeis en.htm Blz. 2/3

3 - Na de opening van de inschrijvingen: Aanbesteding 17/2011/OIL * Indien een inschrijving moet worden verduidelijkt of indien kennelijke materiële fouten in de tekst van de inschrijving moeten worden verbeterd, mag de aanbestedende dienst contact opnemen met de inschrijver, wat echter niet tot een wijziging van de voorwaarden van de inschrijving mag leiden. 10. Deze uitnodiging tot inschrijving houdt voor de Commissie geen enkele verbintenis in. Een verbintenis gaat pas in bij de ondertekening van het contract met de begunstigde. 11. Tot de ondertekening van het contract kan de aanbestedende dienst van de opdracht afzien of de aanbestedingsprocedure annuleren, zonder dat de inschrijvers aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling. In dat geval moet dit besluit worden gemotiveerd en aan de inschrijvers worden meegedeeld. 12. Zodra de Commissie de inschrijving heeft geopend, wordt het document haar eigendom en wordt het vertrouwelijk behandeld. 13. De inschrijvers worden in kennis gesteld van het gevolg dat aan hun inschrijving is gegeven. Í4. Indien uw inschrijving de uitbesteding van prestaties inhoudt, wordt aangeraden in het contract met de subcontractanten bemiddeling als een van de methoden voor beslechting van geschillen op te nemen. 15. Indien voor de follow-up van uw antwoord op de uitnodiging tot inschrijving persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, cv) moeten worden geregistreerd en verwerkt, zullen deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn uw antwoorden op de vragen en de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk ter beoordeling van uw inschrijving overeenkomstig de specificaties van de uitnodiging tot inschrijving en worden ze uitsluitend voor dat doel door eenheid OIL.06 verwerkt. Voor nadere bijzonderheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaring raadplegen op: publicprocurement_en.pdf 16. Uw persoonsgegevens kunnen door de rekenplichiige van de Commissie in het vroegtijdig waarschuwingssysteem (EWS), dan wel in zowel het EWS als de centrale gegevensbank van uitsluitingen (CED) worden geregistreerd, indien u in een van de situaties verkeert als genoemd in: - Besluit 2008/969/EG, Euratom van de Commissie van 16 december 2008 betreffende het systeem voor vroegtijdige waarschuwing (voor meer informatie, zie de privacyverklaring op: entities en.cfm) of - Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17 december 2008 over de centrale gegevensbank van uitsluitingen (voor meer informatie, zie de privacyverklaring op: Hoogachtend, Benoît Morisset Hoofd van de eenheid Blz. 3/3

4 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL EUROPESE COMMISSIE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OIL.06 Financiën Inkoop Verslaglegging Sectie Contracten en aanbestedingen Bestek Aanbesteding 17/2011/OIL Brandpreventie en eerste hulp: Perceel 1: Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Inhoudsopgave Openbare procedure Deel I - Algemene inlichtingen over de aanbesteding...2 I.1. Inleiding...2 I.2. Bekendmaking...2 I.3. Voorwerp en kader van de opdracht...2 I.4. Ontwerpcontract...2 I.5. Verzekeringspolis...3 I.6. Verplichte aanwijzing ter plaatse (uitsluitend voor perceel 1)...3 I.7. Opening van de inschrijvingen...3 I.8. Voorschriften toepasselijke wetgeving bevoegde rechtbank...3 I.9. Rechtsvorm van de inschrijvers...4 I.10. Voor de indiening van een inschrijving in te vullen of in te dienen documenten...5 I.11. Verloop van de procedure...5 Deel II - Inhoud van de door de inschrijver in te dienen inschrijving...6 II.1. Documenten betreffende de identificatie van de inschrijver...6 II.2. Juridische entiteit en financiële-identificatiegegevens...6 II.3. Documenten betreffende de gevallen van uitsluiting en de afwezigheid van belangenconflicten...7 II.4. Documenten met betrekking tot de ondertekening van de inschrijving...7 II.5. Documenten betreffende de selectiecriteria...8 II.5.a Beroepsbekwaamheid... 8 II.5.b Economische en financiële draagkracht... 9 II.5.c. Technische bekwaamheid II.6. Documenten betreffende de gunningscriteria...17 II.6.a. Kwalitatieve beoordeling (maximaal 40 punten):...17 II.6.b. Financiële beoordeling (maximaal 60 punten):...18 II.6.c. Eindbeoordeling van de inschrijving (maximaal 100 punten) Deel III - BIJLAGEN...20 III.1. Bijlage 1 - Formulier voor identificatie van de inschrijver...20 III.2. Bijlage 2 Formulier Juridische entiteit...23 III.3. Bijlage 3 Formulier Financiële-identificatiegegevens...24 III.4. Bijlage 4 Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria...25 III.5. Bijlage 5 Formulieren betreffende ondertekening van de inschrijving...27 Bijlage 5.1. Modelformulier betreffende ondertekenig door het zelfstandig economisch subject of de eerste gemachtigde ()...27 Bijlage 5.2. Modelformulier betreffende ondertekening door de medecontractant...28 Bijlage 5.3. Modelformulier betreffende ondertekening door de opgegeven subcontractant...29 III.6. Bijlage 6 talenkennis volgens de globale niveaubeoordelingsschaal...30 Blz. 1/31

5 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Deel I - Algemene inlichtingen over de aanbesteding I.1. INLEIDING Het aanbestedingsdossier bestaat uit de volgende documenten: 1. de uitnodiging tot inschrijving; 2. dit bestek, waarin: a. een aantal gegevens over de gunning van de opdracht wordt verstrekt; b. de lijst van door de inschrijver in te vullen of in te dienen documenten is opgenomen; 3. het ontwerpcontract en de bijlagen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Al deze documenten vormen een integrerend onderdeel van de aanbesteding. I.2. BEKENDMAKING Aankondiging gepubliceerd in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van , met referentie 2012/S I.3. VOORWERP EN KADER VAN DE OPDRACHT De aanbesteding bestaat uit drie percelen en er kan voor één of voor meerdere percelen worden ingeschreven. De percelen kunnen aan verschillende inschrijvers worden gegund. De aanbestedende dienst behoudt zich evenwel het recht voor niet alle percelen te gunnen. Duur van het raamcontract voor diensten: maximaal vier jaar - aanvankelijke duur één jaar; daarna drie keer stilzwijgende verlenging met één jaar. De ondertekening van het contract is gepland in mei De opdracht betreft het verlenen van diensten in het kader van brandpreventie en eerste hulp ten behoeve van de Europese instellingen in het Groothertogdom Luxemburg. Perceel 1: Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Zie de bijlagen II.1 tot en met II.3 bij het contract voor een gedetailleerde beschrijving van de percelen. Tijdens de periode van drie jaar volgend op de sluiting van het oorspronkelijke contract kan de Commissie gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht om nieuwe diensten bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten aan de begunstigde van deze opdracht toe te vertrouwen. I.4. ONTWERPCONTRACT Bij de opstelling van de inschrijving moet rekening worden gehouden met de bepalingen van het ontwerpcontract, dat een integrerend onderdeel van dit aanbestedingsdossier vormt. Inschrijven impliceert dat daarmee wordt ingestemd. Op straffe van nietigheid van de inschrijving mogen geen wijzigingen worden aangebracht in de aanbestedingsdocumenten; de gegevens moeten worden ingevuld in de door de aanbestedende dienst gewenste vorm. Indiening van de inschrijving impliceert dat de inschrijver afziet van zijn eigen handelsvoorwaarden. Blz. 2/31

6 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL I.5. VERZEKERINGSPOLIS De contractant is tegenover de Commissie en derden aansprakelijk voor elk verlies dat of elke schade of ongeval van zijn personeel of van derden die of dat direct of indirect uit de gebrekkige uitvoering van de onder dit contract vallende prestaties voortvloeit. Deze wettelijke aansprakelijkheid moet worden gedekt door een door de contractant afgesloten, aan zijn activiteit aangepaste verzekering. Elk document waaruit de maximumdekking ter zake van de wettelijke en beroepsaansprakelijkheid blijkt, moet door de inschrijver bij de inschrijving worden gevoegd. I.6. VERPLICHTE AANWIJZING TER PLAATSE (UITSLUITEND VOOR PERCEEL 1) Aanwezigheid bij de aanwijzing ter plaatse is verplicht. De Commissie is van mening dat de aanwijzing, voor alle betrokken gebouwen, maximaal twee opeenvolgende dagen duurt. Er zijn twee aanwijzingen ter plaatse voorzien. De vastgestelde data zijn 29 februari 2012 en 15 maart 2012 om uur (afspraak bij de hoofdingang van het Jean Monnetgebouw, rue Albert Wehrer, Plateau du Kirchberg, Luxemburg). De Commissie behoudt zich het recht voor om voor de aanwijzing extra dagen in te lassen, indien zij dit nodig acht. De inschrijver kan slechts bij één van deze aanwijzingen aanwezig zijn. Inschrijvers mogen eventueel een vertegenwoordiger van hun mede- of subcontractant(en) meenemen. De betrokken entiteiten moeten de gekozen dagen schriftelijk meedelen: - vóór 28 februari 2012 om uur voor de aanwijzing op 29 februari 2012, - vóór 14 maart 2012 om uur voor de aanwijzing op 15 maart 2012, op het adres of op het faxnummer Aan de deelnemers wordt na de aanwijzing ter plaatse een bewijs van aanwezigheid uitgereikt, dat de inschrijver bij de inschrijving moet voegen. I.7. OPENING VAN DE INSCHRIJVINGEN Personen die aanwezig willen zijn bij de opening van de inschrijvingen, die op 29 maart 2012 om uur in het Jean Monnetgebouw (zaal JMO B1/050) plaatsvindt, moeten zich uiterlijk op 28 maart 2012 vóór uur schriftelijk melden (op faxnummer ) en aantonen dat zij door de inschrijver gemachtigd zijn. Als de inschrijver de opening van de inschrijvingen wil bijwonen zonder dat hij zich van tevoren heeft aangemeld, kan de Commissie hem om organisatorische redenen de toegang tot de zaal ontzeggen. Per inschrijver mag één persoon bij de opening aanwezig zijn. I.8. VOORSCHRIFTEN TOEPASSELIJKE WETGEVING BEVOEGDE RECHTBANK Op deze aanbesteding zijn de voorschriften inzake de gunning van overheidsopdrachten van toepassing, namelijk in hoofdzaak: Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (gepubliceerd in PB L 248 van ), gewijzigd bij: o Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad van 13 december 2006 (gepubliceerd in PB L 390 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 1525/2007 van de Raad van 17 december 2007 (gepubliceerd in PB L 343 van ), hierna "het Financieel Reglement" genoemd; Blz. 3/31

7 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (gepubliceerd in PB L 357 van ), gewijzigd bij: o Verordening (EG, Euratom) nr. 1261/2005 van de Commissie van 20 juli 2005 (gepubliceerd in PB L 201 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 van de Commissie van 7 augustus 2006 (gepubliceerd in PB L 227 van ), o Verordening (EG, Euratom) nr. 478/2007 van de Commissie van 23 april 2007 (gepubliceerd in PB L 111 van ), hierna "de uitvoeringsvoorschriften" genoemd. Deze teksten kunnen worden geraadpleegd op de EUR-Lex-website Het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften ervan zijn ook beschikbaar op Geschillen waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, worden voorgelegd aan het Gerecht van eerste aanleg van het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg. De begunstigde van de opdracht moet op het tijdstip van de ondertekening van het contract aan de in het Groothertogdom Luxemburg geldende regelgeving voldoen. I.9. RECHTSVORM VAN DE INSCHRIJVERS Natuurlijke personen, ondernemingen (rechtspersonen) en publiekrechtelijke organisaties mogen een inschrijving indienen. Verklarende woordenlijst: Het begrip "inschrijver" wordt als volgt gedefinieerd: geval a): geval b): geval c): één enkel economisch subject (zelfstandige inschrijver) die inschrijft zonder medecontractanten of opgave van een subcontractant; één enkel economisch subject (zelfstandige inschrijver) die inschrijft met opgave van één of meer subcontractanten; een combinatie, een consortium of een tijdelijke vereniging (hierna "combinatie" genoemd) bestaande uit een economisch subject (eerste gemachtigde genoemd) die gezamenlijk met een of meer economische subjecten (medecontractanten genoemd) inschrijft en een beroep kan doen op een of meer opgegeven subcontractanten. Een subcontractant moet worden opgegeven voor zover de geraamde kosten van zijn prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen. Onder deze drempel is opgave facultatief. In geval c) moet de combinatie van ondernemingen een eerste gemachtigde aanwijzen die als enige gesprekspartner en vertegenwoordiger tegenover de Commissie optreedt. De combinatie moet zich hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk verklaren (zie II.4). De eerste gemachtigde en de medecontractanten, die juridisch verantwoordelijk zijn voor de combinatie, worden "leden van de combinatie" genoemd. De subcontractanten worden niet als leden van de combinatie beschouwd. Het is een inschrijver die alleen of als lid van een combinatie een inschrijving indient, niet toegestaan anderszins, alleen of als lid van een combinatie, een andere inschrijving in te dienen. Blz. 4/31

8 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL I.10. VOOR DE INDIENING VAN EEN INSCHRIJVING IN TE VULLEN OF IN TE DIENEN DOCUMENTEN Om zijn inschrijving in te dienen, moet de inschrijver, evenals elk van zijn medecontractanten, de in de delen II en III van dit bestek gevraagde inlichtingen verstrekken (tenzij in het betrokken deel anders bepaald) en tevens alle vereiste bewijsstukken, in dezelfde volgorde genummerd en in een ordner gerangschikt, bijvoegen. Indien een beroep wordt gedaan op subcontractanten (die meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen), moet de zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde bij de inschrijving de door iedere subcontractant ingevulde documenten van de delen II en III bijvoegen, vergezeld van alle vereiste bewijsstukken. Deze documenten moeten naar behoren en goed leesbaar worden ingevuld, gedateerd en ondertekend, om elke twijfel over tekst en cijfers uit te sluiten. De ingediende bewijsstukken moeten minstens kopieën zijn van recente officiële documenten of kopieën van gegevens die beschikbaar zijn op officiële internetsites. Een onvolledige inschrijving kan zonder meer worden afgewezen. Indien een inschrijving echter moet worden verduidelijkt, kan de aanbestedende dienst op eigen initiatief contact opnemen met de inschrijver en hem om verduidelijkingen vragen, die echter niet mogen leiden tot een wijziging van de (financiële of kwalitatieve) voorwaarden van de inschrijving. Zo niet kan de inschrijving worden afgewezen. De inschrijver kan vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen zijn dossier aanvullen met alle andere informatie die hij nuttig acht. I.11. VERLOOP VAN DE PROCEDURE De beoordelingsprocedure bestaat uit twee fasen: Fase 1: selectie van de inschrijvers Tijdens deze fase gaat de aanbestedende dienst op basis van de ingediende documenten na: of de inschrijvers, uitgaande van de gevallen van uitsluiting, aan alle eisen op het gebied van goed gedrag en betrouwbaarheid voldoen; of zij, op grond van de selectiecriteria en met inachtneming van de voor de opdracht gestelde eisen, geschikt zijn, met andere woorden of hun technische en beroepsbekwaamheid en hun economische en financiële draagkracht aan de eisen voldoen. Alleen de inschrijvingen van tijdens deze fase geselecteerde inschrijvers worden in de tweede fase beoordeeld. Fase 2: gunning van de opdracht Tijdens deze fase beoordeelt de aanbestedende dienst de inschrijvingen van de geselecteerde inschrijvers op basis van de ingediende documenten en beslist hij op grond van de gunningscriteria (zie II.6) wie de opdracht mag uitvoeren. Blz. 5/31

9 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Deel II - Inhoud van de door de inschrijver in te dienen inschrijving II.1. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER De inschrijver vult het identificatieformulier als weergegeven in bijlage 1 in. Dit formulier omvat: inlichtingen over het perceel of de percelen waarop hij inschrijft; inlichtingen over de hoedanigheid van de inschrijver; in geval van gunning in het contract op te nemen informatie; praktische informatie over contactpersonen (van de eerste gemachtigde) van de inschrijver; in voorkomend geval inlichtingen over de andere in de inschrijving genoemde entiteiten (met uitzondering van de eerste gemachtigde). In geval van een combinatie of enige andere vorm van samenwerking tussen zelfstandige partners of in geval van lidmaatschap van verschillende financiële groepen, voegt de eerste gemachtigde het organigram van de combinatie bij de inschrijving: waarin de verdeling van de taken van eenieder duidelijk is aangegeven (eerste gemachtigde/medecontractanten/subcontractanten); waarin de aard van de prestaties en het percentage van de opdracht dat gezamenlijk wordt uitgevoerd, zijn vermeld; waarin de aard van de prestaties en het percentage van de opdracht dat wordt uitbesteed, zijn vermeld. Bij de beoordeling van de inschrijving wordt rekening gehouden met alle capaciteiten van de combinatie. II.2. JURIDISCHE ENTITEIT EN FINANCIËLE-IDENTIFICATIEGEGEVENS De documenten Juridische entiteit en Financiële-identificatiegegevens zijn essentieel om uw gegevens in het boekhoudsysteem van de Commissie te kunnen registreren. Als dit niet correct is gebeurd, kan geen contract worden ondertekend en kunnen geen betalingen in het kader van een contract worden verricht. Deze inlichtingen betreffen enkel het zelfstandige economische subject of de eerste gemachtigde van de combinatie of de in punt II.1 omschreven structuur van de inschrijver. Vul het formulier Juridische entiteit (Entité légale) in bijlage 2 in. De inlichtingen in dit document moeten volledig identiek zijn met de gegevens in de officiële documenten (statuten, handelsregister, btw-registratie, identiteitskaart enz.). De inschrijver wordt erop gewezen dat het document in bijlage een model is en dat er een specifiek formulier is voor: elk type persoon (natuurlijk persoon, particuliere onderneming, publiekrechtelijke entiteit), elke lidstaat, op het volgende adres: De inschrijvers die reeds over een door de Commissie als geldig aanvaard wettelijk registratienummer nummer met tien cijfers dat begint met 6 beschikken en dit kennen, Blz. 6/31

10 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL kunnen dit nummer onderaan op de eerste bladzijde van bijlage 1 aangeven in plaats van een formulier Juridische entiteit in te vullen. Vul het formulier Financiële-indentificatiegegevens (Signalétique financier) in bijlage 3 in. Betalingen in verband met het eventuele contract zullen uitsluitend op de in dit document vermelde bankrekening worden verricht. De daarin vermelde inlichtingen betreffende de inschrijver moeten volledig identiek zijn met de voor de rekeninghouder aan de bank verstrekte gegevens. De inschrijver wordt erop gewezen dat het document in bijlage een model is en dat er voor elke lidstaat een specifiek formulier is, beschikbaar op het volgende internetadres: De inschrijvers die reeds over een of meer door de Commissie als geldig aanvaarde bankrekeningnummers nummer met tien cijfers dat begint met 000 beschikken, dit (deze) nummer(s) kennen en een van deze rekeningen in het kader van dit inschrijvingsdossier willen gebruiken, kunnen dit nummer/een van deze nummers onderaan op de eerste bladzijde van bijlage 1 aangeven in plaats van een formulier Financiële-identificatiegegevens in te vullen. II.3. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE GEVALLEN VAN UITSLUITING EN DE AFWEZIGHEID VAN BELANGENCONFLICTEN De inschrijver (zelfstandige inschrijver of eerste gemachtigde) en zijn eventuele medecontractanten verklaren dat zij zich niet in een van de gevallen van uitsluiting of belangenconflict bevinden door de verklaring op erewoord in bijlage 4 in te vullen en te ondertekenen. Subcontractanten van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen, vullen eveneens de hierboven genoemde verklaring in. II.4. DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE ONDERTEKENING VAN DE INSCHRIJVING De inschrijving van de inschrijver wordt ondertekend door middel van het formulier in bijlage 5: bijlage 5.1 wordt ondertekend door de eerste gemachtigde; bijlage 5.2 wordt ondertekend door iedere medecontractant; bijlage 5.3 wordt ondertekend door iedere subcontractant van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen. Deze bijlage 5 omvat: een verklaring waarin de eerste gemachtigde wordt aangewezen die voor de aanbesteding en het eventuele contract als enige gesprekspartner en vertegenwoordiger tegenover de Commissie optreedt. Het gevolg hiervan is dat de betalingen uit hoofde van het eventuele contract uitsluitend op de bankrekening van de eerste gemachtigde zullen worden verricht; een verklaring waarin wordt erkend dat alle leden van de combinatie jegens de Europese Commissie hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Blz. 7/31

11 II.5. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE SELECTIECRITERIA Bestek aanbesteding 17/2011/OIL De zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde, alsmede zijn medecontractanten, moeten de volgende documenten invullen en bijvoegen om de aanbestedende dienst in de gelegenheid te stellen de economische en financiële draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver te beoordelen, rekening houdend met het voorwerp van de opdracht, en zo na te gaan of hij in staat is de opdracht uit te voeren. Subcontractanten van wie de geraamde kosten van de prestaties meer dan 10% van het bedrag van de opdracht vertegenwoordigen, dienen eveneens de in dit hoofdstuk II.5 vermelde documenten in. II.5.a Beroepsbekwaamheid Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven, hoeven deze documenten slechts één keer te worden ingediend, met uitzondering van de in nr. 3 gevraagde documenten, die de inschrijver voor elk perceel afzonderlijk moet indienen. Nr. 1. Oprichtingsakte van de onderneming en/of de statuten met de laatste bijwerking, of uittreksels hiervan, waaruit duidelijk de precieze benaming, het doel, het maatschappelijk kapitaal en de tekenbevoegdheden van de onderneming blijken. Als de inschrijver een natuurlijk persoon is, een document waaruit zijn rechtspositie blijkt, alsmede een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort. Nr. 2. Bewijsstuk(ken) betreffende de inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de wettelijke voorschriften van het land waar de inschrijver is gevestigd. Nr. 3. Bewijsstuk(ken) betreffende de toelating tot het beroep in het Groothertogdom Luxemburg of het land van oorsprong van de inschrijver (vestigingsvergunning). Indien hij op de uiterste indieningsdatum nog niet over de officiële goedkeuring en/of machtiging beschikt, moet de inschrijver kunnen aantonen dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om deze vóór de ondertekening van het contract (gepland in mei 2012) te verkrijgen. Indien deze documenten ontbreken, kan geen contract worden gesloten. Nr. 4. Document(en) waaruit blijkt dat de inschrijver btw-plichtig is. Dit document moet duidelijk het btw-registratienummer weergeven, in de vorm LLxxxxxxxx, waarbij LL staat voor de code van het land van registratie (bv. LU, BE, FR, DE). Nr. 5. Document betreffende de maximumbedragen waarvoor de wettelijke en beroepsaansprakelijkheid van de inschrijver is gedekt. Blz. 8/31

12 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL II.5.b Economische en financiële draagkracht Nr. 6. Omzet en presentatie van de jaarrekeningen van de inschrijver 1) Verklaring betreffende de totale omzet gedurende de laatste drie boekjaren. Vul de onderstaande tabellen in voor de relevante percelen. PERCEEL 1 Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers De gemiddelde totale jaaromzet van de laatste drie jaar van de inschrijver (zelfstandig economisch subject of combinatie) moet minstens EUR bedragen. Tabel invullen voor elke betrokken entiteit en zo vaak als nodig kopiëren Bedragen standaard in euro; indien in nationale munt, preciseren: Laatste boekjaar van... t/m... Bedrag Voorlaatste boekjaar van... t/m... Bedrag Boekjaar daarvoor van... t/m... Bedrag Totaalbedrag drie jaar Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Gemiddelde totale jaaromzet EUR PERCEEL 2 Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) De gemiddelde totale jaaromzet van de laatste drie jaar van de inschrijver (zelfstandig economisch subject of combinatie) moet minstens EUR bedragen. Tabel invullen voor elke betrokken entiteit en zo vaak als nodig kopiëren Bedragen standaard in euro; indien in nationale munt, preciseren: Laatste boekjaar van... t/m... Bedrag Voorlaatste boekjaar van... t/m... Bedrag Boekjaar daarvoor van... t/m... Bedrag Totaalbedrag drie jaar Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Blz. 9/31 Gemiddelde totale jaaromzet EUR

13 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL PERCEEL 3 Bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie De gemiddelde totale jaaromzet van de laatste drie jaar van de inschrijver (zelfstandig economisch subject of combinatie) moet minstens EUR bedragen. Tabel invullen voor elke betrokken entiteit en zo vaak als nodig kopiëren Bedragen standaard in euro (indien in nationale munt, preciseren):.... Laatste boekjaar van... t/m... Bedrag Voorlaatste boekjaar van... t/m... Bedrag Boekjaar daarvoor van... t/m... Bedrag Totaalbedrag drie jaar Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Gemiddelde totale jaaromzet EUR 2) Presentatie van de jaarrekeningen van de inschrijver van de laatste drie afgesloten boekjaren Het eigen vermogen van de inschrijver aan het eind van het laatste afgesloten boekjaar moet positief zijn. Uitsluitend indien de gegadigde de jaarrekeningen om gegronde redenen, gestaafd door bewijsstukken, niet kan verstrekken, voegt hij een verklaring op erewoord bij waarin hij het jaarresultaat vóór belastingen over de afgelopen drie jaar vermeldt. Indien op meerdere percelen wordt ingeschreven, hoeven deze documenten slechts één keer te worden ingediend. II.5.c. Technische bekwaamheid In geval van een combinatie moet uitsluitend de eerste gemachtigde de documenten en gegevens betreffende de technische bekwaamheid verstrekken: daarin moet melding worden gemaakt van de bekwaamheden van de verschillende leden van de combinatie. De eerste gemachtigde vermeldt echter duidelijk welke prestaties door de andere leden van de combinatie worden verricht. Deze informatie moet voor elk perceel afzonderlijk worden verstrekt. Het weglaten uit het dossier van de inschrijver van één enkel van de in dit punt II.5.c omschreven elementen kan meebrengen dat de inschrijving van de inschrijver niet wordt geselecteerd. Blz. 10/31

14 Perceel 1 Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 7. Een lijst van minimaal vijf referenties uit de afgelopen drie jaar die met dit perceel verband houden, met opgave voor elke referentie van de in de tabel hieronder gevraagde gegevens. Voor dit selectiecriterium moet het aantal en het type gecontroleerde brandblussers minstens gelijk zijn aan het aantal (± 1 900) en het type brandblussers (verneveld water + additieven, ongeveer 15% van het totale bestand en voornamelijk met een inhoud van 6 liter; CO 2, ongeveer 27% van het totale bestand en voornamelijk met een gewicht van 6 kg; polyvalent poeder, ongeveer 58% van het totale bestand en voornamelijk met een gewicht van 6 kg) die vermeld zijn in bijlage II.1 (deel C) van het ontwerpcontract. Bij deze tabel voegt de inschrijver verklaringen inzake goede uitvoering van de prestaties. Referentie nr. (zo vaak als nodig kopiëren en invullen) Naam en hoedanigheid van het economisch subject dat de referentie geeft: Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Beknopte omschrijving van de prestaties en van de typen brandblussers: Aantal brandblussers: Periode: van tot en met Totaalbedrag van de voor de referentie uitgevoerde prestaties (in euro): Nr. 8. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelssterkte tijdens de afgelopen drie jaar: vul de onderstaande tabel in. Functies/kwalificaties per per per Aanwezige personeelssterkte bij Eerste gemachtigde of zelfstandige inschrijver Onderhouds- en controletechnici (minstens tien) Medecontractanten (in voorkomend geval) Subcontractanten (in voorkomend geval) Blz. 11/31

15 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 9. De inschrijver verstrekt het technisch informatieblad van de voor aankoop en verhuur voorgestelde brandblussers (zie bijlage II.1 bij het contract, deel A, posten F en G) om te bevestigen dat zij aan de gevraagde specificaties voldoen. In de technische informatiebladen moeten ook de veiligheidslabels van de producten (zoals CE-markering, TÜV, GS enz.) worden opgenomen, evenals elke andere vermelding (certificaten van goedkeuring) waarmee kan worden aangetoond dat zij aan de geldende wetgeving en normen voldoen. Nr. 10. Door de Commissie afgegeven bewijs van aanwezigheid bij de verplichte aanwijzing ter plaatse. Nr. 11. Alle andere informatie en/of stukken die de inschrijver nuttig acht ter aanvulling van zijn dossier. Blz. 12/31

16 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Perceel 2: Opleiding: gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen (OAT's) Nr. 12. Een lijst van minimaal vijf referenties uit de afgelopen drie jaar die met dit perceel verband houden, met opgave voor elke referentie van de in de tabel hieronder gevraagde gegevens. Bij deze tabel voegt de inschrijver verklaringen inzake goede uitvoering van de prestaties. Referentie nr. (zo vaak als nodig kopiëren en invullen) Naam en hoedanigheid van het economisch subject dat de referentie geeft: Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Naam van de klant: Contactpersoon: Telefoon: Beknopte omschrijving van de opleiding en de doelgroep: Aantal opgeleide personen: Periode: van tot en met Totaalbedrag van de voor de referentie uitgevoerde prestaties (in euro): Nr. 13. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelssterkte tijdens de afgelopen drie jaar: vul de onderstaande tabel in. Functies/kwalificaties Beschikbare opleiders met specialisatie op het desbetreffende gebied (minstens twee) per per per Aanwezige personeelssterkte bij Eerste gemachtigde of zelfstandige inschrijver Medecontractanten (in voorkomend geval) Subcontractanten (in voorkomend geval) Blz. 13/31

17 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 14. Opleiders: vul de onderstaande tabel in met informatie over de opleiders. Beknopte beschrijving van de belangrijkste aspecten van de carrière die met de opdracht verband houden ( aankruisen wat van toepassing is / lege vakken invullen / document zo vaak als nodig kopiëren) Opleider op het gebied van het gebruik van onafhankelijke ademluchttoestellen Naam: Voornaam: Huidige functie Naam van de huidige werkgever Minimaal vereiste ervaring Ten minste drie jaar ervaring met lesgeven (specificeren): Ten minste drie jaar ervaring in het gebruik van de onderwezen technieken (specificeren): JA JA De opleider moet een goede mondelinge beheersing hebben van ten minste Frans en Engels op niveau B2. De talenkennis moet worden ingeschat op basis van de globale niveaubeoordelingsschaal in bijlage 6. FRANS C2 C1 B2 B1 A2 A1 moedertaal ENGELS DUITS moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal JA C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 Nr. 15. Alle andere informatie en/of stukken die de inschrijver nuttig acht ter aanvulling van zijn dossier. Blz. 14/31

18 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Perceel 3: Opleiding: bewustmaking van het personeel over wat te doen bij brand en evacuatie Nr. 16. Een lijst van minimaal vijf referenties uit de afgelopen drie jaar die met dit perceel verband houden, met opgave voor elke referentie van de in de tabel hieronder gevraagde gegevens. Bij deze tabel voegt de inschrijver verklaringen inzake goede uitvoering van de prestaties. Referentie nr. (zo vaak als nodig kopiëren en invullen) Naam en hoedanigheid van het economisch subject dat de referentie geeft: Zelfstandig economisch subject Eerste gemachtigde van de combinatie Lid van de combinatie Opgegeven subcontractant Naam van de klant: Contactpersoon: Telefoon: Beknopte omschrijving van de opleiding en de doelgroep: Aantal opgeleide personen: Periode: van tot en met Totaalbedrag van de voor de referentie uitgevoerde prestaties (in euro): Nr. 17. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelssterkte tijdens de afgelopen drie jaar: vul de onderstaande tabel in. per per per Functies/kwalificaties Aanwezige personeelssterkte bij Beschikbare opleiders met specialisatie op het desbetreffende gebied (minstens vier) Eerste gemachtigde of zelfstandige inschrijver Medecontractanten (in voorkomend geval) Subcontractanten (in voorkomend geval) Blz. 15/31

19 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL Nr. 18. Opleiders: vul de onderstaande tabel in met informatie over de opleiders. Beknopte beschrijving van de belangrijkste aspecten van de carrière die met de opdracht verband houden ( aankruisen wat van toepassing is / lege vakken invullen / document zo vaak als nodig kopiëren) Opleider op het gebied van bewustmaking over wat te doen bij brand en evacuatie Naam: Voornaam: Huidige functie Naam van de huidige werkgever Minimaal vereiste ervaring Ten minste drie jaar ervaring met lesgeven (specificeren): Ten minste drie jaar ervaring in het gebruik van de onderwezen technieken (specificeren): JA JA De opleider moet een goede mondelinge beheersing hebben van ten minste Frans en Engels op niveau B2. De talenkennis moet worden ingeschat op basis van de globale niveaubeoordelingsschaal in bijlage 6. FRANS C2 C1 B2 B1 A2 A1 moedertaal ENGELS DUITS moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal moedertaal JA C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 C2 C1 B2 B1 A2 A1 Nr. 19. Alle andere informatie en/of stukken die de inschrijver nuttig acht ter aanvulling van zijn dossier. Blz. 16/31

20 Bestek aanbesteding 17/2011/OIL II.6. DOCUMENTEN BETREFFENDE DE GUNNINGSCRITERIA Opmerking: In geval van een combinatie van ondernemingen of van uitbesteding moeten deze documenten uitsluitend door de eerste gemachtigde worden ingevuld en moet hij alle gegevens over zijn medecontractanten en/of subcontractanten bijvoegen. Voor elk perceel zal de opdracht worden gegund aan de geselecteerde inschrijver, d.w.z. de inschrijver die niet in een van de gevallen van uitsluiting verkeert, aan de selectiecriteria voldoet en de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend, rekening houdend met de volgende elementen: II.6.a. Kwalitatieve beoordeling (maximaal 40 punten): 40 punten zeer relevante informatie 25 punten relevante informatie 10 punten aanvaardbare informatie Indien geen bevredigende informatie wordt verstrekt voor het kwaliteitscriterium, worden er geen punten toegekend. Nr. 20. Perceel 1 Jaarlijkse controle en onderhoud van brandblussers Kwalitatieve beoordeling van de inschrijving: maximaal 40 punten te vergeven Een document in te dienen door de zelfstandige inschrijver of de eerste gemachtigde met een beschrijving van de relevante elementen waaruit in detail kan blijken dat de inschrijver in staat is alle prestaties te verrichten die zijn omschreven in deel B (Technische specificaties voor perceel 1) van bijlage II.1 (Uitvoeringsvoorwaarden voor de prestaties van perceel 1) bij het ontwerpcontract, met name: a) het organigram van de samenstelling van het team dat kan of de teams die kunnen worden ingezet voor de prestaties: document met een beschrijving van de bekwaamheid van het voor de prestaties voorgestelde personeel en de opleidingen die het heeft gevolgd; b) uit de beschrijving moet duidelijk blijken dat het voorgestelde personeel in staat is de controle, het onderhoud, het hervullen en het herkeuren van brandblussers op een vakkundige manier uit te voeren; c) in voorkomend geval, de taakverdeling, de aard van de prestaties en het percentage van de prestaties die door medecontractanten of subcontractanten worden uitgevoerd (zie punt II.1 van het bestek); d) beschrijving van de methode voor de controle en het onderhoud: planning van de prestaties, traceerbaarheid van de verrichtingen enz. Beknopte beschrijving van de vereiste bewerkingen en de gebruikte methode voor het hervullen en herkeuren van de brandblussers; e) beschrijving van alle technische middelen waarover de inschrijver voor de uitvoering van de prestaties beschikt; lijst van specifiek gereedschap voor elk type brandblusser dat wordt gebruikt bij de controle, het onderhoud, het hervullen en herkeuren; f) beschrijving van de organisatie van de kwaliteitscontrole van de prestaties, eventueel onderbouwd met een ISO of gelijkwaardig certificaat voor de activiteiten die met de opdracht verband houden; g) maatregelen die worden getroffen ter beperking van de gevolgen van de prestaties voor het milieu, eventueel onderbouwd met een ISO of gelijkwaardig certificaat. Blz. 17/31

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Ref. Ares(2015)1912187-06/05/2015 EUROPESE COMMISSIE DG COMMUNICATIE Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Den Haag, 06/05/2015 Geachte mevrouw, geachte heer, Betreft: "Het verlenen van diensten

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving - aanbesteding nr. AO 275 "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten"

Uitnodiging tot inschrijving - aanbesteding nr. AO 275 Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten EUROPESE REKENKAMER Luxemburg, 20/08/2014 DIRECTIE FINANCIËN EN ONDERSTEUNING DIRECTEUR Betreft: Uitnodiging tot inschrijving - aanbesteding nr. AO 275 "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003 UIITNODIIGIING TOT HET IINDIIENEN VAN VOORSSTELLEN MET HET OOG OPP HET VERKRIIJJGEN VAN SSUBSSIIDIIESS VOOR DE ORGANIISSATIIE VAN CONFFERENTIIESS OPP HET GEBIIED VAN ENERGIIE EN VERVOER Uitnodiging tot

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING NR. 275. "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten" Europese Rekenkamer

OPENBARE AANBESTEDING NR. 275. Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten Europese Rekenkamer OPENBARE AANBESTEDING NR. 275 "Modernisering van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten" Europese Rekenkamer BIJLAGE 3 AANBESTEDINGSDOSSIER 3 Annex 3 Tender File AO 275 - NL.doc AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Concessieovereenkomst voor openbare werken

Concessieovereenkomst voor openbare werken Europese Unie Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2 6, 8017CA ZWOLLE ( Nederland ) Ter attentie van: Dave van Beek Telefoon: +31 884699911,

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 14/06/2010- ID:2010-505181 Standaardformulier 2 - NL EUROPESE UNIE Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29-42670

Nadere informatie

Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050

Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050 1/ 11 BE001 30/5/2013 - BDA nummer: 2013-511537 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.]

SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.] EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL COMMUNICATIE VERTEGENWOORDIGINGEN Thematische ondersteuning SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.] OVEREENKOMSTIG KADEROVEREENKOMST [NR.] Deze specifieke

Nadere informatie

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep 1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 13 BE001 19/9/2014 - BDA nummer: 2014-521065 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân Harlingerstraatweg 113 8914 AZ Leeuwarden Contactpunt(en): inkoop@wetterskipfryslan.nl Nadere inlichtingen zijn

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord Nieuwe Steen 2 B, 1625HV Hoorn ( Nederland ) Ter attentie van: Jeroen Vogel Telefoon:

Nadere informatie

Postadres: Emile Jacqmainlaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Postadres: Emile Jacqmainlaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 13 BE001 3/5/2011 - BDA nummer: 2011-509247 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 3/4/2015 - BDA nummer: 2015-508612 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Betalingsverzoek inzake depositogarantie van de financiële instelling Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Om gebruik te kunnen maken van het depositogarantiestelsel moet u deze aanvraag invullen, van een datum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 14/9/2015 - BDA nummer: 2015-524004 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BELANGRIJK: Publicatie van een aanbesteding van de Europese Commissie betreffende: Juridische bijstand inzake immobiliën

BELANGRIJK: Publicatie van een aanbesteding van de Europese Commissie betreffende: Juridische bijstand inzake immobiliën BELANGRIJK: Publicatie van een aanbesteding van de Europese Commissie betreffende: Juridische bijstand inzake immobiliën AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST Naam, adressen en contactpunt(en): Europese Commissie,

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 30/4/2014 - BDA nummer: 2014-509547 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 07/07/2015 - BDA nummer: 2015-517835 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): De Keer Laura Tel. +32 491564881 T.a.v.: E-mail: laura@blijleven.be Fax +32 93783396

Contactpunt(en): De Keer Laura Tel. +32 491564881 T.a.v.: E-mail: laura@blijleven.be Fax +32 93783396 1/ 13 BE001 06/07/2015 - BDA nummer: 2015-517632 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341 1/ 15 BE001 22/11/2012 - BDA nummer: 2012-527471 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Wetstraat 155C Plaats: Brussel Postcode: 1040

Wetstraat 155C Plaats: Brussel Postcode: 1040 1/ 12 BE001 11/05/2015 - BDA nummer: 2015-511999 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 12 BE001 27/3/2015 - BDA nummer: 2015-507859 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Cel Budget en Overheidsopdrachten Tel. T.a.v.: E-mail: boobmppo@minfin.fed.be Fax

Contactpunt(en): Cel Budget en Overheidsopdrachten Tel. T.a.v.: E-mail: boobmppo@minfin.fed.be Fax 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 08/05/2015 - BDA nummer: 2015-511809 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 4/12/2014 - BDA nummer: 2014-528153 Standaardformulier 2 - NL Renovatie elektrische installatie en CV-ketels Vleeshuiswijk Antwerpen

1/ 12 BE001 4/12/2014 - BDA nummer: 2014-528153 Standaardformulier 2 - NL Renovatie elektrische installatie en CV-ketels Vleeshuiswijk Antwerpen 1/ 12 BE001 4/12/2014 - BDA nummer: 2014-528153 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Postadres: Marktstraat 80 Plaats: Harelbeke Postcode: 8530

Postadres: Marktstraat 80 Plaats: Harelbeke Postcode: 8530 1/ 12 BE001 9/2/2012 - BDA nummer: 2012-502806 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester Nationale identificatie: Postadres: Boudewijnlaan 30 bus 45 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester Nationale identificatie: Postadres: Boudewijnlaan 30 bus 45 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 6 BE001 03/07/2015 - BDA nummer: 2015-517483 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 9/5/2014 - BDA nummer: 2014-510300 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 11 BE001 26/3/2014 - BDA nummer: 2014-506509 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: Departement Bestuurszaken Nationale identificatie: Postadres: Grasmarkt 61 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 6 BE001 17/01/2014 - BDA nummer: 2014-501073 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar bij het BHIM en kan worden gedownload van de website van

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie 402137059 Postbus 1130, Dienstencentrum Inkoop, 3000 BC ROTTERDAM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 11 BE001 14/2/2013 - BDA nummer: 2013-503229 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 12 BE001 28/1/2013 - BDA nummer: 2013-501774 Standaardformulier 2 - NL Reproductie, levering en verkoop van handboeken en cursussen

1/ 12 BE001 28/1/2013 - BDA nummer: 2013-501774 Standaardformulier 2 - NL Reproductie, levering en verkoop van handboeken en cursussen 1/ 12 BE001 28/1/2013 - BDA nummer: 2013-501774 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

vzw Spijker, afdeling kinderdagverblijf Plaats: Hoogstraten Postcode: 2320

vzw Spijker, afdeling kinderdagverblijf Plaats: Hoogstraten Postcode: 2320 1/ 12 BE001 20/4/2011 - BDA nummer: 2011-508384 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157713-2012:text:nl:html B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713 Aankondiging

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 19/02/2013 - BDA nummer: 2013-503464 Standaardformulier 2 - NL Afsluiten van verzekering voor personen reizend naar of gevestigd in Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 12/06/2014 - BDA nummer: 2014-513158 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 28/5/2014 - BDA nummer: 2014-512096 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie