Kurzweil 3000 v13 voor Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kurzweil 3000 v13 voor Windows"

Transcriptie

1 Kurzweil 3000 v13 vr Windws Snelstartgids Gebruiksrechtvereenkmst Kurzweil 3000 installeren en activeren Aan de slag met K3000 Aan de slag met KES-Tls Instructiefiches en vide s: K3000 in een ntendp Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd

2 Kurzweil 3000 Snelstartgids Kurzweil 3000 v13 vr Windws - Snelstartgids Cpyright 2013 Senstec NV Alle rechten vrbehuden. Andere in dit dcument genemde prduct- f bedrijfsnamen zijn handelsmerken f geregistreerde merken van hun respectievelijke eigenaren. Versie: v13-nl-snelstartgids Cntactgegevens van de prducent: Senstec NV - Vlamingveld 8 - B 8490 Jabbeke - Hfdzetel: Vlamingveld 8, B 8490 Jabbeke T F Nevenvestigingen: Antwerpse Steenweg 96, B 2940 Hevenen-Stabrek T F Rue de la Crix Ruge 39, B 5100 Namen T F p. 2

3 Kurzweil 3000 Snelstartgids Inhud I. Gebruiksrechtvereenkmst Kurzweil KES-Tls... 7 II. Kurzweil 3000 installeren en activeren Prductbeschrijving Kurzweil 3000 installeren en activeren Verdere installatiepties Actief Van Dale verklarend wrdenbek wijzigen Beheer van gebruikers III. Aan de slag met K Kurzweil 3000 pstarten en afsluiten Het Kurzweil 3000 venster Kurzweil 3000 werkbalken Kurzweil 3000 persnaliseren Hulp p elk mment Lezen met Kurzweil Opzekhulpmiddelen gebruiken Online functies gebruiken Studiehulpmiddelen gebruiken Beschikbare studiehulpmiddelen Werken met ntities Extra pties vr Markeerstiften, Tekstntities en Kleefntities Tekstballnnen Hyperlinks Klmntities Ntitiefragmenten Een tekstschema f samenvatting maken Schrijven met Kurzweil Startpunten vr het schrijven Mindmap Hfdlijnen De eigenlijke tekst schrijven Een kladtekst afwerken met de cntrlechecklist Bestandsbeheer Opties in het menu Bestand Een dcument penen en bekijken (beeldpties) Dcumenten penen die gecreëerd werden met een ander prgramma Tekstdcumenten creëren en bewerken p. 3

4 Kurzweil 3000 Snelstartgids 12. Schrijfndersteunende hulpmiddelen gebruiken Wrdvrspelling gebruiken Wrdenlijsten Zwevende wrdenlijsten Hmfnen zeken Scannen Basis Taalinstellingen aanpassen Extra scanpties Dcumenten vrbereiden De leesvlgrde in een dcument veranderen (Gebiedsbewerker) Scan/herkenningsfuten crrigeren Tetsen De leerkracht maakt een tets aan in KES-frmaat De leerkracht past de instellingen van de tets aan De leerling legt de tets af Snelkppelingen en functietetsen IV. Aan de slag met KES-Tls PDFtKES Tag-KES Fix-KES Print-KES V. Instructiefiches en vide s: K3000 in een ntendp He gebruik je de fiches? Fiche 1: Kurzweil 3000 aanpassen Fiche 2: Scannen met Kurzweil Fiche 3: Lezen met Kurzweil Fiche 4: Begrijpend lezen en vreemde talen leren met Kurzweil Fiche 5: Studeren met Kurzweil Fiche 6: Schrijven met Kurzweil Fiche 7: Examens met Kurzweil p. 4

5 Kurzweil 3000 Gebruiksrechtvereenkmst I. Gebruiksrechtvereenkmst 1. Kurzweil 3000 Dit is een rechtsgeldige vereenkmst, verder Overeenkmst genemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthuder, en anderzijds Kurzweil/IntelliTls, Inc, en haar aangestelde verdelers, verder K/I genemd. Dr het SOFTWAREPRODUCT te installeren, te kpiëren, te dwnladen, er tegang te te hebben f anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkmst gebnden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkmst, mag u het SOFTWAREPRODUCT niet installeren f gebruiken. In dat geval dient u het SOFTWAREPRODUCT en alle bijhrigheden te returneren naar uw leverancier. Verlening van het gebruiksrecht Deze K/I Gebruiksrechtvereenkmst laat de Gebruiksrechthuder te m één (1) kpie van het SOFTWAREPRODUCT ingeslten bij de Gebruiksrechtvereenkmst te gebruiken, dit uitsluitend ten beheve van zijn f haar eigen gebruik. Het SOFTWAREPRODUCT mvat sftware en dcumentatie. Dit niet exclusief gebruiksrecht, znder het recht tt sublicentie f tekenning aan derden van het gebruiksrecht, beperkt zich tt het installeren en gebruiken van de sftware p één enkele cmputer, vrzien van een besturingssysteem waarvr een rechtsgeldige Gebruiksrechtvereenkmst bestaat. Gelijktijdig gebruik p twee f meer cmputers is niet tegelaten znder een vrafgaande geschreven testemming van K/I en de betaling van een bijkmende gebruiksrechtvergeding. De Gebruiksrechthuder, hfdgebruiker van de cmputer waarp het SOFTWAREPRODUCT is geïnstalleerd, mag andere kpieën van het SOFTWAREPRODUCT installeren vr zijn f haar exclusief gebruik p fwel een vaste fwel een draagbare cmputer, maar de Gebruiksrechthuder mag maar één (1) kpie tegelijkertijd gebruiken. Als de Gebruiksrechthuder beschikt ver een meervudige licentie, dan mag de Gebruiksrechthuder zveel kpieën in gebruik hebben als tegestaan in zijn meervudige licentie. In het geval dat het SOFTWAREPRODUCT een netwerkversie betreft, mag de Gebruiksrechthuder het SOFTWAREPRODUCT p een nbeperkt aantal cmputers installeren in een netwerk, hewel het aantal gelijktijdige gebruikers maximum het tegestaan aantal (gekchte) gebruikers mag bedragen. De rechten van K/I De Gebruiksrechthuder erkent dat het SOFTWAREPRODUCT, sftware en dcumentatie, bestaat uit prducten eigendm van K/I, f derden aangegeven in deze vereenkmst, beschermd dr de auteursrechtwetten en internatinale auteursrechtverdragen, alsmede dr andere intellectuele eigendmswetten en verdragen. De Gebruiksrechthuder erkent verder dat alle rechten, titels en belangen betreffende het SOFTWAREPRODUCT, sftware en dcumentatie, eigendm zijn en zullen blijven van K/I. Deze vereenkmst verleent de Gebruiksrechthuder geen belang in het SOFTWAREPRODUCT, maar alleen een beperkt gebruiksrecht, herrepbaar in vereenstemming met de bepalingen van deze vereenkmst. Termijn Deze Gebruiksrechtvereenkmst neemt een aanvang bij het eerste gebruik van het SOFTWAREPRODUCT, de sftware f de dcumentatie, en lpt tt de beëindiging van de vereenkmst. De Gebruiksrechthuder kan p elk genblik de Gebruiksrechtvereenkmst beëindigen dr het SOFTWAREPRODUCT terug te sturen naar zijn leverancier. Sftwareverdracht De Gebruiksrechthuder mag p elk genblik alle rechten van de Gebruiksvereenkmst verdragen, p vrwaarde dat de Gebruiksrechthuder geen kpieën behudt en dat hij het SOFTWAREPRODUCT vlledig verdraagt (met inbegrip van alle nderdelen, de dragers, de dcumentatie, de upgrades en deze Gebruiksrechtvereenkmst), en dat de vernemer akkrd gaat met alle vrwaarden van deze Gebruiksrechtvereenkmst. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade betreft, dan met de verdracht met inbegrip van alle vrige versies gebeuren. Upgrades Als het SOFTWAREPRODUCT als een upgrade wrdt bestempeld, dient u te beschikken ver een gebruiksrecht van een prduct dat dr K/I wrdt erkend als in aanmerking kmende vr de betreffende upgrade, vraleer u gerechtigd bent het SOFTWAREPRODUCT te gebruiken. Een SOFTWAREPRODUCT bestempeld als upgrade vervangt en/f vult een prduct aan dat de basis vrmde m in aanmerking te kmen vr een upgrade. U mag het resulterende prduct na upgrade enkel gebruiken in vereenstemming met de vrwaarden van de Gebruiksrechtvereenkmst. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is van een nderdeel van een pakket aan SOFTWAREPRODUCTEN waarvr u een gebruiksrecht als geheel hebt, dan mag het SOFTWAREPRODUCT enkel gebruikt en vergedragen wrden als deel van het vrmelde pakket aan SOFTWAREPRODUCTEN en mag het er niet van gescheiden wrden vr gebruik p meer dan één cmputer. p. 5

6 Kurzweil 3000 Gebruiksrechtvereenkmst Andere beperkingen: Deze Gebruiksrechtvereenkmst is vr de Gebruiksrechthuder het bewijs dat hij gerechtigd is m de rechten uit te efenen in deze vereenkmst tegekend en met dr hem bijgehuden wrden. De Gebruiksrechthuder mag p generlei wijze het SOFTWAREPRODUCT, de sftware en/f de dcumentatie, verhuren, in lease geven, uitlenen f p een andere wijze cmmercialiseren. De Gebruiksrechthuder mag het SOFTWAREPRODUCT niet reverse-engineeren, decmpileren f disassembleren, tenzij en vr zver dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is tegestaan p grnd van tepasselijk dwingend recht. De Gebruiksrechthuder mag het SOFTWAREPRODUCT, f de sftware en/f de dcumentatie, niet exprteren, f verdragen aan derden die het exprteren, in strijd met het tepasselijke recht. Het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT dr de Gebruiksrechthuder m elektrnische versies f gedrukte versies van een dcument te maken mag geen inbreuk plegen p de auteursrechten en eigendmsrechten die gelden p de rsprnkelijke dcumenten. Beperkte garantie. KURZWEIL garandeert dat het SOFTWAREPRODUCT in hfdzaak functineert vereenkmstig de bijhrende schriftelijke materialen en vrij zal zijn van gebreken aan materialen en afwerking, wanneer gebruikt p een nrmale en vrziene manier, gedurende een peride van negentig (90) dagen na de datum van ntvangst van het SOFTWAREPRODUCT dr de Gebruiksrechthuder. K/I stemt er in te, naar eigen believen, te herstellen f te vervangen, znder verdere ksten vr de Gebruiksrechthuder, alle defecte cmpnenten van het SOFTWAREPRODUCT, p vrwaarde dat de Gebruiksrechthuder binnen de garantieperide zijn leverancier schriftelijk p de hgte brengt van het defect. K/I f de leverancier van de K/I prducten heeft niet de verplichting m herstellingen f vervangingen dr te veren vr defecten die geheel f gedeeltelijk te wijten zijn aan rampen, sftware virussen, fut f nachtzaamheid van de gebruiker, f dr neigenlijk f ngerlfd gebruik van het SOFTWAREPRODUCT (met inbegrip van elk gebruik dr derden, f werknemers van de Gebruiksrechthuder, f cnsulenten die geen geautriseerd gebruiker zijn), f dr rzaken extern aan het SOFTWAREPRODUCT. Beperking van de aansprakelijkheid Vr zver is tegestaan p grnd van tepasselijk recht, wijzen K/I en haar aangestelde verdelers alle aansprakelijkheid van de hand vr bijzndere, incidentele f indirecte schade f gevlgschade (inclusief maar niet beperkt tt schade als gevlg van winstderving, bedrijfsnderbreking, verlies van bedrijfsinfrmatie f enig ander geldelijk verlies) als gevlg van het gebruik f de verhindering tt gebruik van het sftwareprduct, f als gevlg van het verstrekken f niet verstrekken van prductndersteuning, zelfs als K/I f zijn leverancier p de hgte was gesteld van de mgelijkheid van die schade. De gehele aansprakelijkheid van K/I f zijn leverancier p grnd van enige bepaling van deze vereenkmst zal steeds beperkt wrden tt het werkelijke bedrag dr de Gebruiksrechthuder betaald vr het SOFTWAREPRODUCT. Tenzij expliciet aangegeven in deze vereenkmst geeft K/I geen garanties, en ntvangt de licentienemer geen garanties, expliciet f impliciet, van rechtswege f anders, met betrekking tt de sftware f tt enig andere materiaal aangeleverd aan de licentienemer. K/I wijst alle impliciete garanties, waarnder, maar niet beperkt tt, deze betreffende verkpbaarheid f geschiktheid vr een bepaald del. Geen enkele representatie, waarnder, maar niet beperkt tt, verklaring betreffende capaciteit, geschiktheid vr gebruik f prestaties van de sftware, gemaakt dr K/I, zijn werknemers, vertegenwrdigers f wederverkpers die niet is pgenmen in deze vereenkmst kan beschuwd wrden als een dr K/I verstrekte garantie. Verhaling van rechten Indien de Gebruiksrechthuder deze vereenkmst verbreekt is hij gehuden het SOFTWAREPRODUCT nmiddellijk terug te bezrgen aan Kurzweil f zijn leverancier. Een inbreuk dr de Gebruiksrechthuder schaadt p nherrepelijke wijze K/I en verleent K/I het recht p het nemen van de ndige maatregelen tt stpzetting van de inbreuk f elke andere redelijke actie m de schade te herstellen, dit in aanvulling p andere dr de wet tegestane acties. Nietigheid van het geheel versus nietigheid van een deel Indien een deel van deze vereenkmst nietig wrdt verklaard dr de rechtbanken f eender welke andere bevegde instelling f persn, hudt dit niet de nietigheid in van de gehele vereenkmst: de verige bepalingen zullen uitverbaar blijven, in zverre dit redelijkerwijze mgelijk is. Geen verklaring van afstand Het verzuim van een der partijen m gebruik te maken van m het even welk recht vastgelegd in deze vereenkmst, f het verzuim m actie te nemen tegen de andere partij in geval van een inbreuk kan niet beschuwd wrden als een verklaring van afstand van rechten f tekmstige acties verhinderen in geval van een vlgende inbreuk. Bevegde rechtbank Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie f de uitvering van deze vereenkmst die niet in der minne kan geregeld, zal naar keuze van K/I en zijn leverancier fwel wrden vrgelegd aan de bevegde rechtbank van Brugge fwel aan een bevegde rechtbank in de US, dr K/I te bepalen. p. 6

7 Kurzweil 3000 Gebruiksrechtvereenkmst Technlgie en data van derden Dit SOFTWAREPRODUCT maakt gebruik van bepaalde technlgieën eigendm van derden f van dr K/I aangepaste technlgieën met testemming van de betreffende derden. Eigenaars van de betreffende technlgieën zijn ABBYY USA, Cartesian Prducts, Inc, Hughtn Mifflin Cmpany, IBM Crpratin, Data Viz, Inc, ExperVisin Inc, Bennet-Tec Infrmatin Systems, NeSpeech Inc, Oxfrd University Press, Nuance Cmmunicatins, Van Dale Pcketwrdenbeken en pvraagsysteem, Fnix Crpratin, Stellent Chicag Incrpratin, Vantage Technlgies, ScanSft Inc., Marc Pivanelli, Wrking Sftware, Inc, Emmy Allemeersch, Sclera VZW, Uitgeverij Lann nv en/f Senstec NV. Eigendm en aanspraak f deze technlgieën van derden blijven ten allen tijde bij deze derden. De Nederlandse, Franse en Duitse gelkaliseerde versies van het SOFTWAREPRODUCT, verkcht buiten de Verenigde Staten van Amerika, kan k gelkaliseerde inhud bevatten dr Senstec NV, waarnaar verwezen wrdt als derde en naar wiens inhud k verwezen wrdt als technlgie van derden. De Gebruiksrechthuder zal deze technlgieën van derde partijen niet reverse-engineeren, decmpileren f disassembleren, tenzij en vr zver dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is tegestaan p grnd van tepasselijk dwingend recht. Derden zijn, vr zver is tegestaan p grnd van tepasselijk recht, niet aansprakelijk vr enige directe, indirecte, incidentele, speciale f gevlgschade ten gevlge van het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT. Alle vrzieningen en beperkingen van deze vereenkmst zijn k van tepassing p deze technlgieën van derden, en, dr het aanvaarden van deze Gebruiksrechtvereenkmst stemt de Gebruiksrechthuder er k in te m deze technlgieën van derden enkel te gebruiken als een nderdeel van het SOFTWAREPRODUCT, dat enkel zal gebruikt wrden zals expliciet tegestaan in deze vereenkmst. Gehele en enige vereenkmst Alle meldingen aangaande deze vereenkmst dienen schriftelijk te gebeuren en zijn van kracht bij ntvangst. Dit dcument bevat de gehele vereenkmst tussen de partijen aangaande de gerelateerde zaken en vervangt alle mndelinge f schriftelijke vereenkmsten, vrstellen f andere cmmunicatie tussen de Kurzweil/IntelliTls, Inc en Senstec nv. Alle rechten vrbehuden. Alle merknamen, bedrijfsnamen en prductnamen hierin vernemd zijn handelsmerken van Kurzweil/IntelliTls, Inc. 5/04/ KES-Tls Dit is een rechtsgeldige vereenkmst, verder Overeenkmst genemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthuder, en anderzijds Senstec nv, en haar aangestelde verdelers, verder SENSOTEC genemd. Dr het sftwareprduct KES- Tls te installeren, te kpiëren, te dwnladen, er tegang te te hebben f anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkmst gebnden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkmst, mag u KES-Tls niet installeren f gebruiken. In dat geval dient u KES-Tls en alle bijhrigheden te returneren naar uw leverancier. Verlening van het gebruiksrecht Deze SENSOTEC Gebruiksrechtvereenkmst laat de Gebruiksrechthuder te m één (1) kpie van KES-Tls ingeslten bij de Gebruiksrechtvereenkmst te gebruiken, dit uitsluitend ten beheve van zijn f haar eigen gebruik. KES- Tls mvat sftware en dcumentatie. Dit niet exclusieve gebruiksrecht, znder het recht tt sublicentie f tekenning aan derden van het gebruiksrecht, beperkt zich tt het installeren en gebruiken van de sftware p één enkele cmputer, vrzien van een besturingssysteem waarvr een rechtsgeldige Gebruiksrechtvereenkmst bestaat. Gelijktijdig gebruik p twee f meer cmputers is niet tegelaten znder een vrafgaande geschreven testemming van SENSOTEC en de betaling van een bijkmende gebruiksrechtvergeding. De Gebruiksrechthuder, hfdgebruiker van de cmputer waarp KES-Tls is geïnstalleerd, mag een tweede kpie van KES-Tls installeren vr zijn f haar exclusief gebruik p fwel een vaste fwel een draagbare cmputer, maar de Gebruiksrechthuder mag maar één (1) kpie tegelijkertijd gebruiken. Als de Gebruiksrechthuder beschikt ver een meervudige Gebruiksrechtvereenkmst, dan mag de Gebruiksrechthuder zveel kpieën in gebruik hebben als tegestaan in zijn meervudige Gebruiksrechtvereenkmst. In het geval dat KES- Tls versie een netwerkversie betreft, mag de Gebruiksrechthuder KES-Tls p een nbeperkt aantal cmputers installeren in een netwerk, hewel het aantal gelijktijdige gebruikers maximum het tegestaan aantal gebruikers (gekcht aantal) mag bedragen. De rechten van SENSOTEC De Gebruiksrechthuder erkent dat KES-Tls, sftware en dcumentatie, bestaat uit prducten die eigendm zijn van SENSOTEC, f van derden aangegeven in deze vereenkmst, beschermd dr de auteursrechtwetten en internatinale auteursrechtverdragen, alsmede dr andere intellectuele eigendmswetten en verdragen. De Gebruiksrechthuder erkent verder dat alle rechten, titels en belangen betreffende KES-Tls, sftware en dcumentatie, eigendm zijn en zullen blijven van SENSOTEC. Deze vereenkmst verleent de Gebruiksrechthuder geen belang in KES-Tls, maar alleen een beperkt gebruiksrecht, herrepbaar in vereenstemming met de bepalingen van deze vereenkmst. p. 7

8 Kurzweil 3000 Gebruiksrechtvereenkmst Termijn Deze Gebruiksrechtvereenkmst neemt een aanvang bij het eerste gebruik van KES-Tls, de sftware f de dcumentatie, en lpt tt de beëindiging van de vereenkmst. De Gebruiksrechthuder kan p elk genblik de Gebruiksrechtvereenkmst beëindigen dr KES-Tls terug te sturen naar zijn leverancier. Sftwareverdracht De Gebruiksrechthuder mag p elk genblik alle rechten van de Gebruiksvereenkmst verdragen, p vrwaarde dat de Gebruiksrechthuder geen kpieën behudt en dat hij KES-Tls vlledig verdraagt (met inbegrip van alle nderdelen, de dragers, de dcumentatie, de upgrades en deze Gebruiksrechtvereenkmst) en dat de vernemer akkrd gaat met alle vrwaarden van deze Gebruiksrechtvereenkmst. Als KES-Tls een upgrade betreft, dan met de verdracht met inbegrip van alle vrige versies gebeuren. Upgrades Als KES-Tls als een upgrade wrdt bestempeld, dient u te beschikken ver een gebruiksrecht van een prduct dat dr SENSOTEC wrdt erkend als in aanmerking kmende vr de betreffende upgrade, vraleer u gerechtigd bent KES-Tls te gebruiken. Een SOFTWAREPRODUCT bestempeld als upgrade vervangt en/f vult een prduct aan dat de basis vrmde m in aanmerking te kmen vr een upgrade. U mag het resulterende prduct na upgrade enkel gebruiken in vereenstemming met de vrwaarden van de Gebruiksrechtvereenkmst. Als KES-Tls een upgrade is van een nderdeel van een pakket aan SOFTWAREPRODUCTEN waarvr u een gebruiksrecht als geheel hebt, dan mag KES- Tls enkel gebruikt en vergedragen wrden als deel van het vrmelde pakket aan SOFTWAREPRODUCTEN en mag het er niet van gescheiden wrden vr gebruik p meer dan één cmputer. Andere beperkingen: Deze Gebruiksrechtvereenkmst is vr de Gebruiksrechthuder het bewijs dat hij gerechtigd is m de rechten uit te efenen in deze vereenkmst tegekend en met dr hem bijgehuden wrden. De Gebruiksrechthuder mag p generlei wijze KES-Tls, de sftware en/f de dcumentatie, verhuren, in lease geven, uitlenen f p een andere wijze cmmercialiseren. De Gebruiksrechthuder mag KES-Tls niet reverse-engineeren, decmpileren f disassembleren, tenzij en vr zver dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is tegestaan p grnd van tepasselijk dwingend recht. De Gebruiksrechthuder mag KES-Tls, f de sftware en/f de dcumentatie, niet exprteren, nch verdragen aan derden die het exprteren, in strijd met het tepasselijke recht. Het gebruik van KES-Tls dr de Gebruiksrechthuder m elektrnische versies f gedrukte versies van een dcument te maken mag geen inbreuk plegen p de auteursrechten en eigendmsrechten die gelden p de rsprnkelijke dcumenten. Beperkte garantie. SENSOTEC garandeert dat KES-Tls in hfdzaak functineert vereenkmstig de bijhrende schriftelijke materialen en vrij zal zijn van gebreken aan materialen en afwerking, wanneer gebruikt p een nrmale en vrziene manier, gedurende een peride van negentig (90) dagen na de datum van ntvangst van KES-Tls dr de Gebruiksrechthuder. SENSOTEC stemt er in te, naar eigen believen, te herstellen f te vervangen, znder verdere ksten vr de Gebruiksrechthuder, alle defecte cmpnenten van KES-Tls, p vrwaarde dat de Gebruiksrechthuder binnen de garantieperide zijn leverancier schriftelijk p de hgte brengt van het defect. SENSOTEC f de leverancier van de SENSOTEC prducten heeft niet de verplichting m herstellingen f vervangingen dr te veren vr defecten die geheel f gedeeltelijk te wijten zijn aan rampen, sftware virussen, fut f nachtzaamheid van de gebruiker, f dr neigenlijk f ngerlfd gebruik van KES-Tls (met inbegrip van elk gebruik dr derden, f werknemers van de Gebruiksrechthuder, f cnsulenten die geen geautriseerd gebruiker zijn), f dr rzaken extern aan KES-Tls. Beperking van de aansprakelijkheid Vr zver is tegestaan p grnd van tepasselijk recht, wijzen SENSOTEC en haar aangestelde verdelers alle aansprakelijkheid van de hand vr bijzndere, incidentele f indirecte schade f gevlgschade (inclusief maar niet beperkt tt schade als gevlg van winstderving, bedrijfsnderbreking, verlies van bedrijfsinfrmatie f enig ander geldelijk verlies) als gevlg van het gebruik f de verhindering tt gebruik van KES-Tls, f als gevlg van het verstrekken f niet verstrekken van prductndersteuning, zelfs als SENSOTEC f zijn leverancier p de hgte was gesteld van de mgelijkheid van die schade. De gehele aansprakelijkheid van SENSOTEC f zijn leverancier p grnd van enige bepaling van deze vereenkmst zal steeds beperkt wrden tt het werkelijke bedrag dr de Gebruiksrechthuder betaald vr KES-Tls. Verhaling van rechten Indien de Gebruiksrechthuder deze vereenkmst verbreekt, is hij gehuden KES-Tls nmiddellijk terug te bezrgen aan SENSOTEC f zijn leverancier. Een inbreuk dr de Gebruiksrechthuder schaadt p nherrepelijke wijze SENSOTEC en verleent SENSOTEC het recht p het nemen van de ndige maatregelen tt stpzetting van de inbreuk f elke andere redelijke actie m de schade te herstellen, dit in aanvulling p andere dr de wet tegestane acties. p. 8

9 Kurzweil 3000 Gebruiksrechtvereenkmst Nietigheid van het geheel versus nietigheid van een deel Indien een deel van deze vereenkmst nietig wrdt verklaard dr de rechtbanken f eender welke andere bevegde instelling f persn, hudt dit niet de nietigheid in van de gehele vereenkmst: de verige bepalingen zullen uitverbaar blijven, in zverre dit redelijkerwijze mgelijk is. Geen verklaring van afstand Het verzuim van een der partijen m gebruik te maken van m het even welk recht vastgelegd in deze vereenkmst, f het verzuim m actie te nemen tegen de andere partij in geval van een inbreuk kan niet beschuwd wrden als een verklaring van afstand van rechten f tekmstige acties verhinderen in geval van een vlgende inbreuk. Bevegde rechtbank Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie f de uitvering van deze vereenkmst die niet in der minne kan geregeld, zal wrden vrgelegd aan de bevegde rechtbank van Brugge. Technlgie en data van derden Dit SOFTWAREPRODUCT maakt gebruik van bepaalde technlgieën, data en grafische werken eigendm van derden f van dr SENSOTEC aangepaste technlgieën, data en grafische werken met testemming van de betreffende derden. Eigenaars van de betreffende technlgieën en data zijn KURZWEIL/INTELLITOOLS Inc. en PDFTrn Systems Inc. Eigendm en aanspraak f deze technlgieën, data en grafische werken van derden blijven ten allen tijde bij deze derden. De Gebruiksrechthuder zal deze technlgieën van derde partijen niet reverse-engineeren, decmpileren f disassembleren, tenzij en vr zver dit,niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is tegestaan p grnd van tepasselijk dwingend recht. De Gebruiksrechthuder zal deze data en grafische werken niet reprduceren, distribueren, het bezit ervan ver dragen f anderszins een kpie beschikbaar maken aan derden en geen wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, veranderingen f afgeleide Prducten van deze data maken. Schending van de bepalingen in deze paragraaf vrmt aanleiding vr de nmiddellijke beëindiging van de nderhavige vereenkmst. Alle vrzieningen en beperkingen van deze vereenkmst zijn k van tepassing p deze technlgieën, data en grafische werken van derden, en, dr het aanvaarden van deze Gebruiksrechtvereenkmst stemt de Gebruiksrechthuder er k in te m deze technlgieën, data en grafische werken van derden enkel te gebruiken als een nderdeel van KES-Tls, dat enkel zal gebruikt wrden zals expliciet tegestaan in deze vereenkmst. Gehele en enige vereenkmst Alle meldingen aangaande deze vereenkmst dienen schriftelijk te gebeuren, en zijn van kracht bij ntvangst. Dit dcument bevat de gehele vereenkmst tussen de partijen aangaande de gerelateerde zaken, en vervangt alle mndelinge f schriftelijke vereenkmsten, vrstellen f andere cmmunicatie tussen de Senstec nv. Alle rechten vrbehuden. p. 9

10 Kurzweil 3000 Algemene infrmatie II. Kurzweil 3000 installeren en activeren 1. Prductbeschrijving 1. Inhud van het prductpakket Wat hierna vlgt is een algemene lijst van de inhud. Het pakket dat je ntvangt, kan bestaan uit een deel van de lijst en verschilt naargelang je een nieuwe gebruiker bent f een upgrade aangekcht hebt. Kurzweil 3000 installatie-dvd En/f Kurzweil 3000 usb-stick Kurzweil 3000 Snelstartgids (met verkrte handleiding en fiches) Sticker met serienummer 2. Minimale systeemvereisten Prcessr: Cre 2 Du RAM: 2 GB Vide RAM: 256 MB Vrije Schijfruimte: 10 GB Besturingssysteem: Micrsft Windws XP met Service Pack 3 Micrsft Windws Vista met Service Pack 1 Micrsft Windws 7 Micrsft Windws 8 Schermreslutie: 1024 x 768 pixels Kleurkwaliteit: Hge Kleuren (24-bit) Geluidskaart: 16-bit geluidskaart met luidsprekers en micrfn Dvd-statin: Vereist vr installatie (enkel vr dvd-versie) Usb 2.0 prt (enkel vr usb-versie) Vr scannen van teksten (PRO-versie): TWAIN-cmpatibele scanner Internetverbinding vr registratie en smmige functies Snelheid 10/100 Mbs Ggle vertaling Online beken zeken Lees het web Enkele pmerkingen en tips Je verkrijgt het beste resultaat wanneer het werkgeheugen (RAM) en videgeheugen (vide-ram) van je pc naast elkaar kunnen werken. Wil je ten vlle de kracht van je prcessr benutten, wijzig dan het energiebeheerschema naar Hge prestaties. Opmerking: bij laptps zal de batterij hierdr meer verbruiken. Indien je een upgrade uitvert van een v10 f v12 en je cmputer vldet slechts aan de systeemvereisten van één van deze versies, zal K3000 v13 minder snel werken. p. 10

11 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 2. Kurzweil 3000 installeren en activeren Heb je Kurzweil 3000 als dvd-versie, installeer dan eerst het prgramma p je cmputer. Registreer daarna je licentie (via het internet f telefnisch) m Kurzweil 3000 te activeren. Pas na activering kun je Kurzweil 3000 pstarten. Heb je Kurzweil 3000 p usb-stick, dan hef je niets te installeren, je heft enkel je usb-stick p je cmputer in te pluggen. Registreer meteen je licentie (via het internet) m Kurzweil 3000 te activeren. Pas na activering kun je Kurzweil 3000 pstarten. 1. Kurzweil 3000 dvd-versie installeren Vraleer je installeert Beschik je ver een Kurzweil 3000 PRO-versie, zrg er dan vr de je scanner crrect geïnstalleerd is vraleer je Kurzweil 3000 installeert. Raadpleeg eventueel de instructies van de prducent van de scanner en test je scanner met de sftware die bij de scanner hrts. Kurzweil 3000 werkt met vrijwel alle scanners met een TWAIN-cmpatibele driver. Kurzweil 3000 versie 13 is een nieuw prgramma. Had je vreger al Kurzweil 3000 p je cmputer staan, dan met je de vrige versies van je cmputer verwijderen. Dit geldt zwel vr Kurzweil 3000, de Van Dale wrdenbeken vr Kurzweil, de RealSpeak stemmen, Print-KES en KES-Tls. Verwijder p 64- bit systemen k vrige versies van de Kurzweil Taakbalk en de KESI Virtual Printer. Vrige prgrammaversies verwijderen Vrige versies van Kurzweil 3000 verwijderen Op Windws XP: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Ga naar het menu Instellingen en klik p Cnfiguratiescherm. Dubbelklik p Sftware. Op Windws Vista en Windws 7: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Op Windws 8: Klik p Cnfiguratiescherm. Klik p Een prgramma verwijderen. Open de Windws Verkenner. Klik p Cnfiguratiescherm penen p het tabblad Cmputer. Klik p Een prgramma verwijderen. Selecteer Kurzweil 3000 v.x (X staat vr het versienummer) in de lijst van prgramma s. Klik p Verwijderen. Op Windws Vista, Windws 7 en Windws 8: Vlg het verwijderen. Indien het venster Gebruikersaccuntbeheer verschijnt, klik p Testaan m te te staan dat het prgramma verwijderd wrdt. Vrige versies van Van Dale wrdenbeken vr Kurzweil verwijderen Op Windws XP: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Ga naar het menu Instellingen en klik p Cnfiguratiescherm. Dubbelklik p Sftware. Op Windws Vista en Windws 7: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Klik p Cnfiguratiescherm. Klik p Een prgramma verwijderen. p. 11

12 Kurzweil 3000 Installeren en registreren Op Windws 8: Open de Windws Verkenner. Klik p Cnfiguratiescherm penen p het tabblad Cmputer. Klik p Een prgramma verwijderen. Selecteer Van Dale wrdenbeken vr Kurzweil in de lijst van prgramma s. Klik p Verwijderen. Op Windws Vista, Windws 7 en Windws 8: Vlg het verwijderen. Indien het venster Gebruikersaccuntbeheer verschijnt, klik p Testaan m te te staan dat het prgramma verwijderd wrdt. RealSpeak stemmen vr Kurzweil verwijderen Op Windws XP: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Ga naar het menu Instellingen en klik p Cnfiguratiescherm. Dubbelklik p Sftware. Op Windws Vista en Windws 7: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Klik p Cnfiguratiescherm. Klik p Een prgramma verwijderen. Op Windws 8: Open de Windws Verkenner. Klik p Cnfiguratiescherm penen p het tabblad Cmputer. Klik p Een prgramma verwijderen. Indien je een upgrade uitvert vanaf K3000 v9 f vreger, selecteer RealSpeakAll in de lijst van prgramma s. Indien je een upgrade uitvert vanaf K3000 v10, selecteer RealSpeak Eurpe V4 in de lijst van prgramma s. Klik p Verwijderen. Op Windws Vista, Windws 7 en Windws 8: Vlg het verwijderen. Indien het venster Gebruikersaccuntbeheer verschijnt, klik p Testaan m te te staan dat het prgramma verwijderd wrdt. Print-KES verwijderen Op Windws XP: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Ga naar het menu Instellingen en klik p Cnfiguratiescherm. Dubbelklik p Sftware. Op Windws Vista en Windws 7: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Klik p Cnfiguratiescherm. Klik p Een prgramma verwijderen. Op Windws 8: Open de Windws Verkenner. Klik p Cnfiguratiescherm penen p het tabblad Cmputer. Klik p Een prgramma verwijderen. Selecteer Print-KES in de lijst van prgramma s (in udere versies vind je dit prgramma nder de naam KES Print). Klik p Verwijderen. Op Windws Vista, Windws 7 en Windws 8: Vlg het verwijderen. Indien het venster Gebruikersaccuntbeheer verschijnt, klik p Testaan m te te staan dat het prgramma verwijderd wrdt. p. 12

13 Kurzweil 3000 Installeren en registreren KES-Tls verwijderen Op Windws XP: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Ga naar het menu Instellingen en klik p Cnfiguratiescherm. Dubbelklik p Sftware. Op Windws Vista en Windws 7: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Klik p Cnfiguratiescherm. Klik p Een prgramma verwijderen. Op Windws 8: Open de Windws Verkenner. Klik p Cnfiguratiescherm penen p het tabblad Cmputer. Klik p Een prgramma verwijderen. Selecteer KES-Tls in de lijst van prgramma s. Klik p Verwijderen. Op Windws Vista, Windws 7 en Windws 8: Vlg het verwijderen. Indien het venster Gebruikersaccuntbeheer verschijnt, klik p Testaan m te te staan dat het prgramma verwijderd wrdt. Kurzweil Taakbalk verwijderen (enkel ndig p 64-bit systemen) Op Windws Vista en Windws 7: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Klik p Cnfiguratiescherm. Klik p Een prgramma verwijderen. Op Windws 8: Open de Windws Verkenner. Klik p Cnfiguratiescherm penen p het tabblad Cmputer. Klik p Een prgramma verwijderen. Selecteer KESI Taskbar x64 in de lijst van prgramma s. Klik p Verwijderen. Vlg het verwijderen. Indien het venster Gebruikersaccuntbeheer verschijnt, klik p Testaan m te te staan dat het prgramma verwijderd wrdt. KESI Virtual Printer verwijderen (enkel ndig p 64-bit systemen) Op Windws Vista en Windws 7: Open het menu Start via de Windws taakbalk. Op Windws 8: Klik p Cnfiguratiescherm. Klik p Een prgramma verwijderen. Open de Windws Verkenner. Klik p Cnfiguratiescherm penen p het tabblad Cmputer. Klik p Een prgramma verwijderen. Selecteer KESI Virtual Printer x64 in de lijst van prgramma s. Klik p Verwijderen. Vlg het verwijderen. Indien het venster Gebruikersaccuntbeheer verschijnt, klik p Testaan m te te staan dat het prgramma verwijderd wrdt. p. 13

14 Kurzweil 3000 Installeren en registreren Kurzweil 3000 installeren Om de sftware te installeren met je ver Administratrrechten beschikken.. Sluit alle tepassingen af. Plaats de Kurzweil 3000 installatie-dvd in het dvd-statin. De installatie start autmatisch. Indien de installatie niet autmatisch pstart, kies dan Uitveren in het Windws Startmenu en tik het vlgende pad in: <dvd-statin>:\setup.exe (bv. D:\setup.exe), druk daarna p de Enter-tets m de installatie te starten. Vr de installatie meten enkele keuzes gemaakt wrden. Selecteer 'Standalne Sftware'. Selecteer 'Installeer Standalne Sftware. Vlg de installatie-instructies. Tijdens de verschillende stappen meten enkele keuzes gemaakt wrden. Klik telkens p Vlgende m naar de vlgende stap te gaan. Klik p Installeren. Bij Kurzweil 3000-versie, selecteer Standalne. Bij Gebruikersniveau, maak een keuze tussen Basisnderwijs, Secundair nderwijs f VO, Hger nderwijs f Vlwassenen. Bij standaard vrleesstem, maak een keuze tussen Nuance Vcalizer Ellen, Nuance Vcalizer Claire, Nuance Vcalizer Xander. Bij wrdenbek, maak een keuze tussen Verklarend Nederlands, Nederlands vr de basisschl, Nederlands als tweede taal. Nadat de installatie vltid is, wrdt je gevraagd m de pc pnieuw p te starten. Start de pc pnieuw p. Verwijder de dvd uit het dvd-statin. K3000 is nu geïnstalleerd, samen met de Vcalizer stemmen vr Nederlands (Vlaanderen en Nederland), Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Prtugees, Fins, Nrs en Zweeds. Samen met Kurzweil 3000 werden k de Van Dale wrdenbeken, KES-Tls en de Senstec Diagnstics mee geïnstalleerd. De standaardinstallatie installeert k vlgende prgramma s: Nuance Vcalizer Premium, Nuance ETI- Elquence, ScanSft OCR en FineReader OCR. 2. Kurzweil 3000 registreren en activeren Vraleer je Kurzweil 3000 kunt gebruiken, met je juw versie registreren m het prgramma te activeren. Belangrijk: Hud het serienummer van het prgramma bij de hand. Je vindt dit serienummer p de buitenzijde van de Kurzweil 3000 verpakking. Dvd-versie registreren en activeren Op de cmputer waarp je het prgramma wenst te activeren met je beschikken ver Administratr rechten. Op Windws Vista, Windws 7 en Windws 8 met je Kurzweil 3000 pstarten met de hgste rechten (dit is niet gelijk aan Administratr rechten). Vlg nderstaande stappen m Kurzweil 3000 te registreren en te activeren: Start Windws Verkenner p. Indien je p een 32-bit systeem werkt, ga naar de map c:\prgram Files\Kurzweil Educatinal Systems\Kurzweil Indien je p een 64-bit systeem werkt, ga naar de map c:\prgram Files (x86)\kurzweil Educatinal Systems\Kurzweil Selecteer het bestand Kurzweil 3000.exe. Dit bestand is te herkennen aan het K3000-icntje. Vr Windws XP: dubbelklik p het icntje. Vr Windws Vista, Windws 7 f Windws 8: Klik p de rechtermuisknp. Selecteer Als administratr uitveren. Deze ptie is te herkennen aan het Windws-icntje. p. 14

15 Kurzweil 3000 Installeren en registreren De registratie- en activeringsprcedure wrdt gestart. Neem juw serienummer bij de hand. Kies vr een activering Online f via Telefn. Indien je vr een Online activering kiest, vlg dan de nderstaande stappen: Meld je aan p de server van Kurzweil. Gebruik een bestaande gebruiker f creëer een nieuwe gebruiker. Cntrleer juw persnlijke gegevens. (Wijzig indien ndig.) Vul de gegevens in van juw Kurzweil 3000 prduct. Bevestig juw activering. Kies je vr een activering via Telefn, vlg dan de nderstaande stappen: Er verschijnt een venster waarin je juw serienummer en activeringscde met ingeven. In datzelfde venster verschijnt k juw systeemcde. Bel naar Senstec nv p het nummer Vr de activering zal je de vlgende gegevens meten drgeven: Naam en vrnaam Serienummer Systeemcde Je ntvangt een activeringscde die je met ingeven. Bevestig de activering. Usb-versie registreren en activeren Kurzweil 3000 usb registreren kan enkel nline. Je dient dus ver een werkende internetverbinding te beschikken m de registratie te kunnen uitveren. Om te registreren heb je het serienummer van de Kurzweil 3000 usb ndig. Hud dit serienummer bij de hand vraleer je de registratie start. Je vindt het serienummer p de prductverpakking en p de aankpfactuur. Plaats de Kurzweil 3000 usb-stick in een usb 2.0 prt. Start Windws Verkenner p. Ga naar de map <usb drive>:\kurzweil. Selecteer het bestand USBSentinel.exe. Vr Windws XP: dubbelklik p het icntje. Vr Windws Vista, Windws 7, Windws 8: Klik p de rechtermuisknp. Selecteer Als administratr uitveren. Deze ptie is te herkennen aan het Windws-icntje. Meld je aan p de server van Kurzweil. Gebruik een bestaande gebruiker f creëer een nieuwe gebruiker. Cntrleer juw persnlijke gegevens. (Wijzig indien ndig) Vul de gegevens in van juw Kurzweil 3000 prduct. Bevestig juw activering. Sluit Kurzweil 3000 af. Start Kurzweil 3000 via het bestand Kurzweil 3000 USB.exe. Bij het pnieuw pstarten van Kurzweil 3000 na registratie wrdt de effectieve activering drgeverd. Hiervr is uiteraard k een werkende internetverbinding ndzakelijk. 3. KES-Tls registreren en activeren Vergewis je ervan dat je cmputer met het internet verbnden is en, in geval van usb-licentie, dat de usbstick ingeplugd is. Start Tag-KES p. Kies vr Online activeren. Vul je serienummer en gebruikersgegevens in. Vul adresgegevens in. Klik p Online activeren. Je krijgt het bericht 'Prduct succesvl geactiveerd'. Indien je er niet in slaagt m nline te activeren, neem dan cntact p met Senstec. p. 15

16 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 3. Verdere installatiepties 1. Gebruik van de KESI Virtual Printer met usb-versie Wat is de KESI Virtual Printer? Indien je de KESI Virtual Printer wenst te gebruiken met Kurzweil 3000 usb (enkel PRO-versie) dan met je deze eerst installeren p de cmputer(s) waarp je de KESI Virtual Printer wenst te gebruiken. Indien je Kurzweil 3000 usb gebruikt p een cmputer waarp Kurzweil 3000 reeds geïnstalleerd is, met Kurzweil 3000 usb pgestart zijn vrdat je de KESI Virtual Printer kan gebruiken. Opmerking: De KESI Virtual Printer kan enkel gebruikt wrden met een K3000 Pr-licentie. Indien je een K3000 usb Pr gebruikt p een cmputer waarp reeds een K3000 Leerstatin is geïnstalleerd, dan met k daar de KESI Virtual Printer geïnstalleerd wrden. Installatie Start de Windws Verkenner. Ga naar de map <dvd-statin>:\kesi Virtual Printer - enkel vr PRO versie\kesivp. Opgelet: indien je ver een 64-bit cmputer beschikt, pen dan de map KESIVP x64. Dubbelklik p setup.exe. Vlg de verdere instructies van de installatie wizard. Je kan de KESI Virtual Printer gebruiken p deze cmputer met juw Kurzweil 3000 usb. Opgelet: m de printer te kunnen gebruiken, met de Kurzweil 3000 usb p de cmputer aangeslten en pgestart zijn. 2. Gebruik van KES-Tls met usb-versie Wat is KES-Tls? KES-Tls is een sftwarepakket dat bestaat uit 4 prgramma s: PDFtKES, Tag-KES, Fix-KES en Print-KES. Deze prgramma s werden ntwikkeld vr het maken, bewerken en weergeven van bestanden in KESfrmaat en SEK-frmaat (hierna KES-bestanden genemd). PDFtKES Met dit prgramma kan je tekst-pdf-bestanden mzetten naar KES-bestanden znder installatie van K3000 PRO. Opgelet: PDFtKES bevat geen tekstherkenningssftware (OCR). Het is daarm niet zinvl m met dit prgramma ft-pdf s m te zetten. Wens je dit tch te den, gebruik dan Kurzweil 3000 PRO. De leesvlgrde kan je instellen met K3000 PRO; de taaltagging met elke K3000-versie f ng sneller met Tag- KES. Tag-KES Dit prgramma laat je te m (met f znder K3000-installatie) KES-bestanden weer te geven en de taal van de tekst in te stellen. Tijdens het vrlezen met K3000 wrdt autmatisch de juiste vrleesstem gekzen aan de hand van de ingestelde taal. Fix-KES Bij het cnverteren van pdf-bestanden met K3000 versie 10 werden smmige bestanden met zwart-witpagina s niet in de juiste bestandsgrtte pgeslagen. Fix-KES cnverteert de te grte KES-bestanden naar de crrecte grtte. p. 16

17 Kurzweil 3000 Installeren en registreren Print-KES Dit prgramma laat je te m (met f znder K3000-installatie) KES-bestanden weer te geven en af te drukken. Installatie Start de Windws Verkenner. Ga naar de map <usb-statin>:\kestls. Dubbelklik p KES-Tls_v1.5.exe. Vlg de verdere instructies van de installatie wizard. Je kan KES-Tls gebruiken p deze cmputer met juw Kurzweil 3000 usb. Opgelet: m KES-Tls te kunnen gebruiken, met de Kurzweil 3000 usb p de cmputer aangeslten en pgestart zijn. 3. Afdrukken in kleur naar pdf Het afdrukken van dcumenten naar pdf gebeurt standaard in zwart/wit. Om in kleur af te drukken naar pdf, met er een instelling gewijzigd wrden. Dvd-versie Open Windws Verkenner. Vr 32-bit systemen: ga naar de map c:\prgram Files\Kurzweil Educatinal Systems\Diags. Vr 64-bit systemen: ga naar de map c:\prgram Files (x86)\kurzweil Educatinal Systems\Diags. Selecteer het bestand PrRender.exe. Vr Windws XP: dubbelklik p het icntje. Vr Windws Vista, Windws 7 f Windws 8: Klik p de rechtermuisknp. Selecteer Als administratr uitveren. Deze ptie is te herkennen aan het Windws-icntje. Selecteer de pdf-printer die je wenst te gebruiken m in kleur naar pdf af te drukken, vb. CutePDF Writer. Vink Use memry nly if the page has anntatins uit. In de lijst Clr Depth, selecteer Clr. Klik p OK. Usb-versie Open Windws Verkenner. Ga naar de map <usb drive>:\kurzweil. Selecteer het bestand PrRender.exe. Vr Windws XP: dubbelklik p het icntje. Vr Windws Vista, Windws 7 f Windws 8: Klik p de rechtermuisknp. Selecteer Als administratr uitveren. Deze ptie is te herkennen aan het Windws-icntje. Selecteer de pdf-printer die je wenst te gebruiken m in kleur naar pdf af te drukken, vb. CutePDF Writer. Vink Use memry nly if the page has anntatins uit. In de lijst Clr Depth, selecteer Clr. Klik p OK. p. 17

18 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 4. Kurzweil 3000 Taakbalk Deze installatieptie is enkel van tepassing vr de dvd-versie. Wat is de Kurzweil 3000 Taakbalk? Met de Kurzweil 3000 Taakbalk heb je tegang tt een aantal basisfuncties van Kurzweil 3000: Lezen, Opzeken, Spellingcntrle en de Screensht-lezer (tekstherkenning). Lezen Sleep en drp (f kpieer en plak) geselecteerde tekst vanuit een tepassing zals Micrsft Wrd, Excel, PrwerPint, Outlk f een webbrwser naar het tekstveld van de Taakbalk. Dit kan 1 wrd f een grtere heveelheid zijn. De tekst wrdt direct vrgelezen. Klik p de knp Lezen m het vrlezen te herhalen. Wrd pzeken Selecteer het wrd dat je wil pzeken. Sleep het naar de knp Wrd pzeken. Het wrdenbek van Kurzweil 3000 verschijnt, de uitleg wrdt vrgelezen. Spellingcntrle Selecteer het wrd f de tekst die je wil cntrleren. Sleep de selectie naar de knp Spellingcntrle m de spelling van de tekst na te gaan. Indien de tekst futen bevat, verschijnt het venster Spellingcntrle. Je krjigt er suggesties te zien vr de futief gespelde wrden. Kies een suggestie en klik dan p de knp Vergangen. Deze suggestie vervangt het futieve wrd in het venster Spellingcntrle. Je kan het gecrrigeerde wrd nu selecteren en naar de riginele tepassing slepen en drppen. Screensht-lezer De Screensht-lezer kan alle getypte tekst vanp het scherm vrlezen. Ok tekst die zich in een afbeelding, een beveiligde pdf f een ft-pdf bevindt. Klik p het menu-item Screensht-lezer in het menu Lezen f p de knp Screensht-lezer in de Kurzweil 3000 Taakbalk. De muisaanwijzer verandert in een richtkruis. Hu de linkermuisknp ingedrukt en markeer het gebied p juw scherm dat je wil laten vrlezen. Indien je via de Kurzweil 3000 Taakbalk werkt, verschijnt het Hfdvenster van de Kurzweil 3000 Taakbalk met daarin de herkende tekst. Kurzweil 3000 leest de tekst nmiddellijk vr. Indien je via het menu Lezen werkt, wrdt een nieuw KES-bestand in Kurzweil 3000 gepend. De herkende tekst wrdt weergegeven. Klik p de knp Lezen f p F3 m de tekst te laten vrlezen. Indien je Kurzweil 3000 geïnstalleerd hebt p een cmputer met Windws Vista, Windws 7 f Windws 8, en de Kurzweil 3000 Taakbalk is niet autmatisch pgestart, de dan het vlgende: Plaats de muisaanwijzer p de Windws taakbalk. Druk p de rechtermuisknp m het snelmenu te penen.selecteer Werkbalken. Selecteer in het submenu Kurzweil Taakbalk. De Kurzweil 3000 Taakbalk wrdt pgestart met de screensht-lezer. p. 18

19 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 5. Autmatische updates aan- f uitzetten Vanaf versie 13 wrdt bij pstarten van Kurzweil 3000 autmatisch gezcht naar beschikbare updates. Je met ver Administratrrechten beschikken m de updates te kunnen installeren. Opmerking: Op Windws Vista, Windws 7 f Windws 8 met je Kurzweil 3000 pstarten met hgere rechten m te kunnen zeken naar beschikbare updates. Instelling autmatische updates wijzigen Open Windws Verkenner. Vr 32-bit systemen: ga naar de map c:\prgram Files\Kurzweil Educatinal Systems\Diags. Vr 64-bit systemen: ga naar de map c:\prgram Files (x86)\kurzweil Educatinal Systems\Diags. Selecteer het bestand SettingAutUpdate.exe. Vr Windws XP: dubbelklik p het icntje. Vr Windws Vista, Windws 7 f Windws 8: Klik p de rechtermuisknp. Selecteer Als administratr uitveren. Deze ptie is te herkennen aan het Windws-icntje. Selecteer de gewenste ptie: Aan: bij het pstarten van Kurzweil 3000 wrdt naar nieuwe updates gezcht. Uit: bij het pstarten van Kurzweil 3000 wrdt niet naar nieuwe updates gezcht. Klik p OK m de instelling te bewaren. Klik Afsluiten. p. 19

20 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 4. Actief Van Dale verklarend wrdenbek wijzigen Bij installatie van de Van Dale wrdenbeken wrden 3 verklarende wrdenbeken geïnstalleerd: Verklarend Nederlands, Van Dale wrdenbek vr de basisschl en Van Dale wrdenbek vr Nederlands als tweede taal (NT2). Per K3000-sessie kan slechts 1 van de 3 verklarende wrdenbeken Nederlands actief zijn. 1. Dvd-versie Bij de installatie van Kurzweil 3000 heb je een keuze meten maken tussen de één van de 3 verklarende wrdenbeken. Het gekzen wrdenbek wrdt juw standaard wrdenbek. Wens je een ander wrdenbek te gebruiken, dan kan je de selectie van het actieve wrdenbek wijzigen. Van Dale wrdenbek wijzigen Wens je een ander wrdenbek te gebruiken, dan kan je de selectie van het actieve wrdenbek wijzigen: Open Windws Verkenner. Vr 32-bit systemen: ga naar de map c:\prgram Files\Kurzweil Educatinal Systems\Diags. Vr 64-bit systemen: ga naar de map c:\prgram Files (x86)\kurzweil Educatinal Systems\Diags. Selecteer het bestand ChseActiveVanDale.exe. Vr Windws XP: dubbelklik p het icntje. Vr Windws Vista, Windws 7 f Windws 8: Klik p de rechtermuisknp. Selecteer Als administratr uitveren. Deze ptie is te herkennen aan het Windws-icntje. Selecteer het gewenste Van Dale verklarend wrdenbek: Van Dale Verklarend Nederlands Van Dale Nederlands vr de basisschl Van Dale Nederlands als tweede taal Klik p Wijzigen m het actieve wrdenbek in te stellen. Klik Afsluiten. 2. Usb-versie Wanneer je K3000 usb vr de eerste keer pstart, kan je als gebruiker een keuze maken tussen de verschillende verklarende wrdenbeken. Het gekzen wrdenbek wrdt juw standaard wrdenbek. Van Dale wrdenbek wijzigen Wens je een ander wrdenbek te gebruiken, dan kan je de selectie van het actieve wrdenbek wijzigen: Plaats de Kurzweil usb-stick in een usb-slt. Of, indien Kurzweil 3000 usb reeds pgestart was: sluit Kurzweil 3000 usb af. Ga via Windws Verkenner naar de map Kurzweil p de Kurzweil usb-stick. Start het prgramma VanDaleUSB.exe p. Selecteer het gewenste Van Dale verklarend wrdenbek: Van Dale Verklarend Nederlands Van Dale Nederlands vr de basisschl Van Dale Nederlands als tweede taal Bevestig je keuze. p. 20

21 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 5. Beheer van gebruikers 1. Gebruikersniveaus Wat zijn de gebruikersniveaus? De gebruikersniveaus bepalen de standaard werkbalkset bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker. Er zijn 4 verschillende niveaus, elk met hun eigen werkbalkset. Basisnderwijs Secundair nderwijs f VO Hger nderwijs Vlwassenen Gebruikersniveau selecteren Bij installatie van Kurzweil 3000 stel je een gebruikersniveau in. Dit gebruikersniveau wrdt gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker. De standaard werkbalkset wrdt gelinkt aan het gebruikersniveau. Gebruikersniveau wijzigen Het is nmgeljik m het gebruikersniveau na installatie te wijzigen. Indien je na het aanmaken van een nieuwe gebruiker een andere werkbalkset dan de standaard werkbalkset wenst te gebruiken, kan je deze wijzigen via Hulpmiddelen Aanpassen Gebruik werkbalkset. p. 21

22 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 2. Dvd-versie Kurzweil 3000 kan dr meerdere persnen gebruikt wrden, k al is het prgramma slechts p één cmputer geïnstalleerd. Standaard zal Kurzweil 3000 echter werken alsf er maar één gebruiker met het prgramma werkt. Om een tweede, derde, gebruiker te te vegen, met de ptie Gebruiker vragen bij pstart geactiveerd wrden. Optie Gebruiker vragen bij pstart activeren f deactiveren Open Kurzweil Kies Opties in het menu Hulpmiddelen. Klik p Algemeen in de linkerklm. Vink het vakje aan f uit naast Gebruiker vragen bij pstart. Bij aanvinken: bevestig dat je de ptie wenst in te schakelen. Gebruiker tevegen Start Kurzweil 3000 p. Zrg ervr dat de ptie Gebruiker vragen bij pstart reeds geactiveerd is. Geef een nieuwe gebruikersnaam in het pstartvenster. Klik p OK f druk p Enter. Bevestig dat je een nieuwe gebruiker wenst te te vegen. Gebruiker wijzigen na het pstarten van Kurzweil 3000 Opgelet: Kurzweil 3000 kan niet tegelijkertijd dr meerdere gebruikers p dezelfde cmputer gebruikt wrden. Indien er reeds een gebruiker ingelgd is, met deze gebruiker de dcumenten die gepend zijn in Kurzweil 3000 eerst afsluiten alvrens een tweede gebruiker kan inlggen. Mgelijkheid 1 Sluit Kurzweil 3000 af. Start Kurzweil 3000 pnieuw p. Selecteer een andere gebruiker. Bevestig met OK f Enter. Mgelijkheid 2 Sluit alle dcumenten in Kurzweil 3000 af. Kies Wijzig gebruiker in het menu Bestand. Selecteer een andere gebruiker. Bevestig met OK f Enter. Gebruiker verwijderen Zrg ervr dat Kurzweil 3000 niet pgestart is. Sluit het prgramma indien ndig af. Open Windws Verkenner. Ga naar de map Mijn dcumenten\kesi\kurzweil Verwijder de map van de gebruiker die je wenst te verwijderen. Opgelet: het verwijderen van de map hudt in dat k alle bestanden in deze map verwijderd wrden. Wil je deze bestanden bewaren, kpieer ze dan eerst naar een andere plaats. Ga naar de map %AppData%\KESI\Kurzweil 3000 Opgelet: dit is een verbrgen map. Je kan deze map enkel bereiken dr het adres in te tikken in de adresbalk van juw verkenner. Verwijder de map van de gebruiker die je wenst te verwijderen. Opgelet: deze map bewaart alle instellingen van de gebruiker. Hiermee verwijder je alle instellingen (wrdenlijsten, uitspraakwrdenbeken, ) van de verwijderde gebruiker. p. 22

23 Kurzweil 3000 Installeren en registreren 3. Usb-versie Eén licentie van Kurzweil 3000 kan dr meerdere persnen gebruikt wrden, waarbij de vrkeuren, wrdenlijsten, enz. van deze persn bijgehuden wrden. Gebruiker tevegen Start Kurzweil 3000 p. Geef een nieuwe gebruikersnaam in het pstartvenster. Klik p OK f druk p Enter. Gebruiker wijzigen na het pstarten van Kurzweil 3000 Opgelet: Kurzweil 3000 kan niet tegelijkertijd dr meerdere gebruikers p dezelfde cmputer gebruikt wrden. Indien er reeds een gebruiker ingelgd is, met deze gebruiker de dcumenten die gepend zijn in Kurzweil 3000 eerst afsluiten alvrens een tweede gebruiker kan inlggen. Sluit Kurzweil 3000 af. Start Kurzweil 3000 pnieuw p. Selecteer een andere gebruiker. Klik p OK f druk p Enter. Gebruiker verwijderen Zrg ervr dat Kurzweil 3000 niet pgestart is. Sluit het prgramma indien ndig af. Open Windws Verkenner. Ga naar de map <usb drive>:\kurzweil\users Verwijder de map van de gebruiker die je wenst te verwijderen. Opgelet: deze map bewaart alle instellingen van de gebruiker. Hiermee verwijder je alle instellingen (wrdenlijsten, uitspraakwrdenbeken, ) van de verwijderde gebruiker. Ga naar de map <usb drive>:\usb Dcuments. Verwijder de map van de gebruiker (naam: Dcumenten - <GEBRUIKERSNAAM>). Opgelet: het verwijderen van de map hudt in dat k alle bestanden in deze map verwijderd wrden. Wil je deze bestanden bewaren, kpieer ze dan eerst naar een andere plaats. p. 23

24 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 III. Aan de slag met K3000 In deze snelstartgids leer je he je met Kurzweil 3000 aan de slag kunt. De vlledige handleiding vind je terug in de flder dcumentatin p de installatie-dvd. 1. Kurzweil 3000 pstarten en afsluiten Vr het gewne gebruik van Kurzweil 3000 heb je geen speciale rechten ndig. Je kunt het prgramma dan p vlgende manier pstarten en afsluiten. 1. Dvd-versie Opstarten Afsluiten Wanneer je Kurzweil 3000 p je cmputer geïnstalleerd hebt, verschijnt het K3000-icntje p het bureaublad van je cmputer. Dubbelklik p het K3000-icntje p je bureaublad m het prgramma p te starten. Je kunt Kurzweil 3000 k pstarten via het Windws Startmenu: Start - Prgramma s - Kurzweil Educatinal Systems. Om Kurzweil 3000 af te sluiten, sluit je eerst de penstaande dcumenten af. Daarna klik je p Bestand Afsluiten f p het kruisje in het rde blkje in de rechter bvenhek van het K3000-venster. 2. Usb-versie Opstarten 1. Plaats de Kurzweil 3000 usb-stick in een usb 2.0 prt. 2. Het pstartvenster van Kurzweil 3000 pent autmatisch. Indien dit niet gebeurt, dubbelklik dan p het bestand Kurzweil 3000 usb.exe in de map K3000 usb. 3. Bevestig f wijzig de vrgestelde gebruikersnaam f creëer een nieuwe gebruiker. 4. Klik p 'OK' f druk p Enter. Opmerking: Kurzweil 3000 usb kan slechts een beperkt aantal keer na elkaar pgestart wrden znder werkende internetverbinding. Telkens je pstart znder werkende internetverbinding verschijnt er een waarschuwing. Na twintig keer pstarten znder werkende internetverbinding kan je niet meer pstarten znder werkende internetverbinding. Van zdra er daarna pgestart wrdt met een werkende internetverbinding zal Kurzweil 3000 pnieuw crrect pstarten en kan men pnieuw twintig keer pstarten znder werkende internetverbinding. Hu er steeds rekening mee dat wanneer je Kurzweil 3000 usb pstart in cmbinatie met een antivirusprgramma, het pstarten vertraging kan plpen. Onderbreek de pstartprcedure niet en verwijder in geen geval de K3000 usb-stick uit de cmputer. Blijf je prblemen ndervinden, kijk dan na p de FAQpagina van de website f er vr juw antivirusprgramma een specifieke plssing gekend is. Afsluiten Om Kurzweil 3000 af te sluiten, sluit je eerst de penstaande dcumenten af. Daarna klik je p Bestand Afsluiten f p het kruisje in het rde blkje in de rechter bvenhek van het K3000-venster. p. 24

25 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Kurzweil 3000 usb stppen Stp de usb-stick via Hardware veilig verwijderen. Deze functie is beschikbaar in het Windws systeemvak. f De usb-stick verwijderen znder hem vraf te stppen kan juw werkbestanden beschadigen; de prgrammabestanden wrden hierdr niet beschadigd. 4. Een snelkppeling vr de usb-versie p je bureaublad installeren Wanneer je de usb-versie vaak p een zelfde cmputer gebruikt, is het handig m een snelkppeling naar K3000 p het bureaublad van je cmputer te installeren. Op je usb-stick vind je het bestand 'shrtcut2k3000usb.exe' waarmee je 2 snelkppelingen kunt installeren. Start K3000 usb: via deze snelkppeling kan je Kurzweil 3000 pstarten vanp je bureaublad. Safely Remve K3000 usb: via deze snelkppeling kan je vanp je bureaublad de Kurzweil 3000 usbstick veilig uit je cmputer verwijderen. Dubbelklik p het bestand 'shrtcut2k3000usb.exe' en vlg de instructies p het scherm m de 2 snelkppelingen te installeren. p. 25

26 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Het Kurzweil 3000 venster (A) Menubalk: tegang tt alle Kurzweil 3000 functies. Heel wat Kurzweil 3000 items en functies hebben een snelkppeling. Zie Snelkppelingen en functietetsen p pagina 27. (B) Hfdwerkbalk: tegang tt veelgebruikte algemene functies. (C) Werkbalk Lezen: tegang tt veelgebruikte leesfuncties. (D) Werkbalkschakels: klik p de werkbalkschakels m werkbalken te tnen f te verbergen. De rde schakel wrdt gebruikt vr de hfdwerkbalk, geel vr de werkbalk Lezen, gren vr de werkbalk Studie en blauw vr de werkbalk Schrijven. Er zijn k sneltetsen vr het tnen/verbergen van deze werkbalken. Zie Werkbalken tnen en verbergen p pagina 27. (E) Werkbalk Schrijven: tegang tt veelgebruikte schrijffuncties (F) Het dcumentgebied tnt het huidig gepende dcument (G) Statusbalk: met infrmatie ver leestaal, herkenningstaal, enz.. p. 26

27 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Kurzweil 3000 werkbalken Kurzweil 3000 is vrzien van vier standaard werkbalken die je tegang geven tt de knppen van de meest gebruikte functies. 1. De standaard hfdwerkbalk De standaard hfdwerkbalk wrdt bepaald dr het ingestelde gebruikersniveau. Deze biedt tegang tt de vlgende functies en instellingen. Klik p de gewenste knp. Basisnderwijs Secundair nderwijs f VO Hger nderwijs f Vlwassenen A: bestandsbeheer, scanknp en dcumentvrbereidshulpmiddelen B: leeshulpmiddelen C: schrijfhulpmiddelen D: pzekhulpmiddelen Vr meer infrmatie ver het gebruik van: Leeshulpmiddelen: zie Lezen met Kurzweil 3000 p pagina 32. Schrijfhulpmiddelen: zie Schrijven met Kurzweil 3000 p pagina 40 Opzekhulpmiddelen: zie Opzekhulpmiddelen p pagina 33. Bestandsbeheer: zie Bestandsbeheer p pagina 43. Scannen: zie Scannen p pagina 49. Opmerking: Alle Kurzweil 3000 werkbalken zijn aanpasbaar; zie Werkbalken aanpassen p pagina Werkbalken tnen en verbergen Naast de Hfdwerkbalk vrziet Kurzweil 3000 ng drie andere standaardwerkbalken, die je kunt tnen f verbergen: de werkbalk Lezen de werkbalk Studie de werkbalk Schrijven p. 27

28 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Om een werkbalk te tnen f te verbergen: Klik p een schakel aan de linkerkant van het werkbalkgebied f gebruik hun sneltetsen: Rde schakel: hfdwerkbalk; CTRL+SHIFT+F9 Gele schakel: werkbalk Lezen; CTRL+SHIFT+F10 Grene schakel: werkbalk Studie; CTRL+SHIFT+F11 Blauwe schakel: werkbalk Schrijven; CTRL+SHIFT+F12 Opmerking: Je kunt het menu Werkbalken gebruiken m de grtte van de hfdwerkbalk f de studiewerkbalk aan te passen en m de namen van de werkbalken te wijzigen. Plaats de cursr rechts van de knppen in een van de werkbalken en klik met de rechtermuisknp. Kies Werkbalken aanpassen. 3. Werkbalksets gebruiken Kurzweil 3000 beschikt ver een aantal werkbalksets vr specifieke taken zals dcumentvrbereiding en tetsafname. Om een werkbalkset te gebruiken: Kies Gebruik werkbalkset in het menu Hulpmiddelen / Aanpassen en selecteer de gewenste werkbalkset Om de klassieke Hfd- en Leeswerkbalk te tnen: Kies Gebruik werkbalkset in het menu Hulpmiddelen / Aanpassen en selecteer Klassiek. p. 28

29 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Werkbalken aanpassen Het is mgelijk m werkbalken aan te passen dr knppen te verwijderen f te te vegen. Om een werkbalk aan te passen in het dialgvenster Werkbalken aanpassen: 1. Open het menu Hulpmiddelen, selecteer Aanpassen, Werkbalken m het dialgvenster Werkbalken aanpassen te penen. 2. Selecteer de werkbalk die je wenst aan te passen. 3. In het gebied Knppen kan je: een knp verwijderen: selecteer de knp in het gebied actieve knppen en klik p de naar beneden wijzende pijl (f dubbelklik). een knp tevegen: selecteer de knp in het gebied inactieve knppen en klik p de naar bven wijzende pijl (f dubbelklik). een knp verplaatsen: selecteer de knp en verplaats hem dr p de pijlen Links f Rechts te klikken. 4. Klik p Tepassen f OK. Vr uitgebreide infrmatie ver het aanpassen van werkbalken en het creëren van werkbalksets, zie de Kurzweil 3000 Handleiding f Online Help (hfdstuk 14). Om werkbalkschakels te verbergen: Vink Tn werkbalkschakels uit in het dialgvenster Werkbalken aanpassen. Klik p Tepassen f OK. Om werkbalken bven- f nderaan in het Kurzweil 3000 venster te plaatsen: Selecteer Bven f Onder in de lijst Plaats werkbalk in het dialgvenster Werkbalken aanpassen. Klik p Tepassen f OK. p. 29

30 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Kurzweil 3000 persnaliseren 1. Het rechtermuisknpmenu aanpassen Om het rechtermuisknpmenu te tnen: Klik rechts terwijl de cursr in een dcument staat. Afhankelijk van het dcument kunnen smmige rechtermuisknpmenupties niet beschikbaar zijn. Z is de functie Bewerk nderliggende tekst enkel beschikbaar in beelddcumenten. Om menupties te te vegen f te verwijderen: 1. Ga naar het menu Hulpmiddelen, kies Aanpassen, Rechtermuisknp. 2. Selecteer de gewenste items. 3. Klik p OK. p. 30

31 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Opties instellen in Kurzweil 3000 Vr heel wat Kurzweil 3000 functies kan je extra pties instellen; de meeste daarvan vind je p de tabbladen Opties via het menu Hulpmiddelen. Om een tabblad Opties te penen: 1. Open het menu Hulpmiddelen en selecteer Opties m het dialgvenster Opties te penen. 2. Klik p het pictgram vr de gewenste categrie: Algemeen, Lezen, Tekst, Beeld, Vergrter, Markeerstiften, Spellingcntrle, Scannen, Wrdvrspelling f Afpuntlijst cntrle. Opmerking: Indien je vaak pties wijzigt, kan je de knp Opties tevegen aan een van de werkbalken. Zie Werkbalken aanpassen p pagina Hulp p elk mment Om de Kurzweil 3000 Online Help pagina s te penen: Klik p het Help pictgram in de hfdwerkbalk. Vr hulp bij een specifiek dialgvenster: klik p de Help knp in het dialgvenster. Om multimedia He? vide s te bekijken: Selecteer He? Vide s in het menu Help. Kies daarna de gewenste videclip. Om de Handleiding in PDF-frmaat te penen: In de map Dcumentatie p de installatie-dvd vind je de Kurzweil 3000 Handleiding in PDF-frmaat. Om de Handleiding in KES-frmaat te penen: In de map Vrbeelddcumenten vind je de Kurzweil 3000 Handleiding in KES-frmaat. p. 31

32 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Lezen met Kurzweil Basis 1. Klik in een gepend dcument. 2. Klik in de hfdwerkbalk p Om te Starten met het lezen van het dcument van de cursrpsitie (de knp lezen verandert in pauzeren) Om het Lezen te pauzeren (de knp pauzeren verandert in lezen) gevlgd dr gevlgd dr Om de Vrige leeseenheid te lezen Om de Vlgende leeseenheid te lezen Om te wisselen tussen Luidp lezen en Stil lezen en 3. Om naar een bepaalde bladzijde te bladeren, kan je de Page Up/Dwn tetsen p het tetsenbrd gebruiken f de knppen Vrige/Vlgende pagina p de werkbalk Lezen. 2. Instellingen p de werkbalk Lezen A. Leesstem: kies de gewenste vrleesstem. B. Leesmde: bepaal he je Kurzweil 3000 wilt laten vrlezen. C. Leeseenheid: bepaal heveel tekst Kurzweil 3000 markeert bij het vrlezen. D. Leessnelheid: bepaal de snelheid waarmee vrgelezen wrdt. E. Zmniveau: vergrt f verklein het beeld. Opmerking: Deze instellingen zijn k beschikbaar via het menu Lezen. 3. Extra leespties Op het tabblad Opties: Lezen (zie Opties instellen in Kurzweil 3000 p pagina 31) kan je.a. de vlgende instellingen kiezen: Taal: m andere vrleestalen te selecteren. Spreker: m de vrleesstem te wijzigen. Pauzeren bij lege ntities: m het lezen te pauzeren bij lege ntities. Gebruik deze ptie in cmbinatie met tekstntities bij invultetsen. Gesprken wrd markeren: m de wrden die Kurzweil 3000 vrleest al dan niet te markeren. In het menu Beeld kan je Vergrt het gesprken wrd selecteren m het huidige wrd weer te geven in een apart vergrtingsvenster. Taalknp: je kunt deze knp tevegen aan de werkbalk Lezen f aan de werkbalk Schrijven (zie Werkbalken aanpassen p pagina 29). Met deze functie kan je een taal tewijzen aan geselecteerde tekst. Bij het vrlezen wrdt autmatisch vergeschakeld naar de stem van deze taal. Je kunt de vrleestaal k wijzigen vanuit het menu Lezen (in de menubalk bvenaan het K3000-venster). p. 32

33 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Opzekhulpmiddelen gebruiken Selecteer een wrd in het dcument en klik p het gewenste pzekhulpmiddel in de hfdwerkbalk, f klik eerst p het hulpmiddel en typ daarna het wrd waarver je infrmatie wilt. Klik p: Knp Functie Om de verklaring van een wrd p te zeken. Deze ptie vind je k in het menu Opzeken. Om één f meerdere synniemen p te zeken. Deze ptie vind je k in het menu Opzeken. Om de lettergrepen van een (Engels) wrd te zien en te hren Om een wrd luidp te hren spellen. Ok in het menu Opzeken. Om de afbeelding van een bepaald wrd te zien. Deze ptie vind je k in het menu Opzeken. Om een wrd f tekst te vertalen. Deze ptie vind je k in het menu Online. Vr deze functie heb je internetverbinding ndig. Of kies Wrd intikken en pzeken in het menu Opzeken. Typ het wrd en klik p de knp met het gewenste pzekhulpmiddel. Extra pties in het menu Opzeken Het menu Opzeken bevat naast de pzekhulpmiddelen van de hfdwerkbalk k de ptie Selecteer wrdenbek m een Nederlands f tweetalig wrdenbek te penen f m een Beeldwrdenbek te installeren f te selecteren. Infrmatie pzeken in Onlineencyclpedieën 1. Selecteer een wrd en kies Online pzeken in het menu Online. 2. Selecteer de gewenste site: 3. Klik p Zeken. p. 33

34 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Online functies gebruiken 1. Websites lezen De functie Lees het Web laat je te websites te lezen met Kurzweil 3000 en de webbrwsers Internet Explrer f Mzilla Firefx. Je hebt tegang tt een beperkte set met lees- en pzekhulpmiddelen van Kurzweil Opmerking: Meer gedetailleerde infrmatie ver het gebruik van Mzilla Firefx vind je in de Online Help. Indien Mzilla Firefx reeds geïnstalleerd werd, gebruikt Kurzweil 3000 standaard deze brwser. Om websites te lezen: 1. Open het menu Lezen en kies Lees het web. 2. De webbrwser pent en verbindt je met juw hme page. De Kurzweil 3000 werkbalk verschijnt nderaan de pagina. In Firefx verschijnt de Lees het web werkbalk nder de brwser werkbalken. 3. Klik Om te Starten met lezen Om terug te keren naar de vrige leeseenheid p de webpagina Om naar de vlgende leeseenheid p de webpagina te gaan Om de definitie p te vragen van het gemarkeerde wrd Om het huidige wrd te vergrten in een apart venster 2. Online vertalen Met de vertaalfunctie van Kurzweil 3000 kan je een tekst in meer dan zes talen laten vertalen. Vr deze functie heb je internetverbinding ndig. 1. Selecteer de tekst die je wilt vertalen. 2. Klik p de knp Vertalen in de Hfdwerkbalk m het dialgvenster Online Vertaling te penen. De geselecteerde tekst verschijnt in het linkervenster. Je kunt k rechtstreeks tekst intikken in het linkervenster. 3. Selecteer de taal van je tekst f laat Kurzweil 3000 zelf de taal detecteren. Kies hiervr Taal detecteren uit de lijst. p. 34

35 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Selecteer de taal waarin de tekst vertaald met wrden in de lijst Naar.5. Klik p Vertalen. De vertaling verschijnt in het rechtervenster. 6. Klik p Lezen m de vertaalde tekst te lezen en p Openen als een dcument m deze vertaling in een nieuw dcument te penen. 3. Tegang tt elektrnische beken en nline materiaal Met Kurzweil 3000 kan je elektrnische teksten zeken p verschillende websites,.a. Prject Gutenberg, Bkshare.rg en andere nline beken- en tijdschriftensites (vr smmige sites met je je al dan niet gratis abnneren). Je kunt k de map Classic Literature drzeken die je vindt p de installatie-dvd. Om te zeken naar beken en ander materiaal p websites en in de Classic Literature map: 1. Kies Zeken naar beken in het menu Online m het dialgvenster Online zeken te penen. 2. Stel zekcriteria, zals Auteur en/f Titel, in. 3. Selecteer de sites en klik p OK. 4. Na een geslaagde pzeking zie je alle nderwerpen in het dialgvenster Dwnlad status. Klik in de selectievakjes van de gewenste titels. Klik daarna p OK m de bestanden te dwnladen. 5. In het menu Bestand kies je Openen m de bestanden te penen. Opmerking: Vr sites met een abnnement met je je gebruikersnaam en wachtwrd inveren. p. 35

36 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Studiehulpmiddelen gebruiken Klik p de grene schakel aan de linkerkant van het werkbalkgebied in het Kurzweil 3000 venster m de werkbalk Studie zichtbaar te maken en de studiehulpmiddelen te gebruiken. 1. De vlgende studiehulpmiddelen zijn beschikbaar: A: Markeringswisser B: Markeerstiften C: Ntities, van links naar rechts: Vetnt Kleefntitie Tekstntitie Vetnt sluiten Gesprken ntitie Hyperlink Ntitie wissen Bladwijzer Klmntities Opmerking: Markeerstiften, ntities, ntitie pties, bladwijzers, hyperlinks, klmntities en ntitiefragmenten zijn k beschikbaar in het menu Hulpmiddelen. 2. Werken met ntities Om ntities te penen, te beluisteren en te sluiten: Tekst- f kleefntitie Vetnt Tekstballnnen Gesprken ntitie Klik in de ntitie en daarna p de knp Lezen. Om te sluiten: klik buiten de ntitie. Dubbelklik p het anker; Kurzweil 3000 leest autmatisch. Om te sluiten: klik p de knp Sluiten in het vetntvenster. Dubbelklik p het anker f de nderlijnde tekst; Kurzweil 3000 leest autmatisch. Om te sluiten: klik p OK. Dubbelklik p het anker; Kurzweil 3000 leest autmatisch. Om te sluiten: klik p OK. 3. Extra pties vr Markeerstiften, Tekstntities en Kleefntities Om extra markeerstiften en cirkelkleuren te te vegen: Selecteer de gewenste ptie in het menu Hulpmiddelen, submenu Markering. Om de bijschriften van de markeerstiften en cirkels te wijzigen: Gebruik het tabblad Opties: Markeerstiften vanuit het menu Hulpmiddelen, submenu Opties. Zie zie Opties instellen in Kurzweil 3000 p pagina 31. Om het lettertype, de leesvlgrde en andere pties vr ntities te wijzigen: Gebruik het dialgvenster Standaard Ntitie pties vanuit het menu Hulpmiddelen, submenu Ntitie. p. 36

37 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Tekstballnnen Om tekstballnnen ter instructie en/f interactieve ntities te te vegen: 1. Klik in de tekst p de plaats waar je de ntitie wilt tevegen. 2. Klik in het menu Hulpmiddelen p Ntitie, kies daarna Tekstballn tevegen. 3. Selecteer de gewenste pties in het dialgvenster Tekstballnnen. 4. Klik p OK. Om tekstballnnen te penen en te lezen: Standaard pent en leest Kurzweil 3000 een tekstballn wanneer het prgramma deze tegenkmt (in nafgebrken leesmdus). Om een specifieke tekstballn te penen en te lezen: In een tekstdcument: dubbelklik p de nderlijnde paarse tekst. In een beelddcument: dubbelklik p het paarse vraagtekenanker. Om de eigenschappen van een tekstballn te bewerken f te wijzigen: 1. Selecteer de nderlijnde paarse tekst f het paarse vraagteken van de tekstballn. 2. In het menu Hulpmiddelen klik je p Ntitie en daarna p Tekstballn bewerken. 3. In het dialgvenster Tekstballnnen kan je de gewenste wijzigingen uitveren. Vr aanvullende infrmatie ver tekstballnnen, zie Kurzweil 3000 Handleiding f Online Help. Vragen in tekstballnnen beantwrden Smmige tekstballnnen kunnen vragen en verschillende antwrdpties bevatten. Om antwrden te selecteren f te typen: Meerkeuze / radiknppen Meerkeuze / vakjes Antwrden kppelen (parallel) Tekstantwrden Klik in de cirkel. Klik in het vakje. Klik p het gewenste item links. Er verschijnt een lijn die je kunt verslepen naar het crrecte antwrd in de rechterklm. Klik in het tekstvak en typ het antwrd. 5. Hyperlinks Met Kurzweil 3000 kan je drie srten hyperlinks in je tekst invegen: naar een webpagina, naar een bestand en naar een link binnen een dcument. In tekstbestanden wrdt de tekst van de hyperlink in het blauw nderlijnd. In beeldbestanden wrdt de tekst met hyperlink nderlijnd. Om een hyperlink te te vegen: Klik in de Werkbalk Studie p de knp Hyperlink f selecteer in het menu Hulpmiddelen: Hyperlink tevegen/bewerken. Hyperlink naar een webpagina: Selecteer de ptie Webpagina (standaard). Typ f plak het internetadres in het vak Link naar. Klik p Tevegen. Hyperlink naar een bestand: Selecteer de ptie Bestand. Klik p Bladeren en selecteer het bestand waarnaar je een link wilt. De padnaam van het bestand verschijnt in het vak Link naar. Klik p Tevegen. p. 37

38 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Hyperlink binnen een bestand: Plaats eerst een bladwijzer p de plaats in het dcument waarnaar je met de hyperlink wilt verwijzen (Meer infrmatie ver bladwijzers: zie Kurzweil 3000 Handleiding f Online Help). Klik in hetzelfde dcument p de plaats waar je een hyperlink wilt invegen. Selecteer de ptie Link binnen dit dcument. Klik p Lkaliseren, selecteer de Bladwijzerbeschrijving waarnaar je een link wilt en klik OK. Klik p Tevegen. Om een hyperlink te bewerken: Klik p de tekst van de hyperlink f het anker, pen het rechtermuisknpmenu en kies Hyperlink tevegen/bewerken. Maak de gewenste wijziging(en) en klik p Wijzigen. 6. Klmntities Klmntities zijn een handig hulpmiddel m ntities te maken. Je kunt ze k gebruiken m wrdenschatlijsten te maken f als basis vr het schrijven van je eigen teksten. Een klmntitie bestand bevat maximaal drie klmmen en wrdt nderaan het K3000 venster gepend. Een nieuw klmntitiebestand penen: Klik p de knp Klmntities in de Werkbalk Studie en kies Een nieuw ntitiebestand penen, f selecteer Klmntities in het menu Hulpmiddelen f via het menu Bestand, Nieuw, Klmntitiebestand. Tekst inveren in een klmntitiebestand: Klik in een cel en typ de tekst in. Of: Knip/Plak f sleep/drp tekst in een cel. Of: Zet de markeringen in je tekst autmatisch m naar klmntities via Uittreksel: markeringen naar klmntities in het menu Bestand. Meer infrmatie: zie Kurzweil 3000 Handleiding f Online Help. Een klmntitiebestand pslaan: Klmntities zijn afznderlijke bestanden en zijn niet afhankelijk van een hfddcument. Ze meten dus afznderlijk wrden pgeslagen (bestandsextensie.k3c). Klmntitiebestanden samenvegen: Als je in meerdere dcumenten en brnnen ntities maakt, kan je verschillende klmntitie bestanden in één bestand samenbrengen. 1. Open het Klmntitie bestand dat je wilt samenvegen met een ander klmntitiebestand. 2. Klik in het Klmntitie venster m het te activeren. 3. Selecteer Klmntities in het menu Hulpmiddelen en kies dan Klmntities samenvegen. 4. Selecteer het klmntitiebestand waaraan je de gepende ntities wilt tevegen. 5. Klik p Samenvegen. Eén klmntitiebestand vr meerdere dcumenten gebruiken: Gebruik deze methde m ntities te maken vanuit meerdere dcumenten f hfdstukken in een bek. 1. Open het klmntitiebestand waaraan je infrmatie wilt tevegen (f maak een nieuw bestand). 2. Open de dcumenten van waaruit je infrmatie wenst te te vegen. 3. Veg je ntities te (dr te typen, een uittreksel te maken van de gemarkeerde tekst, te kpiëren/plakken en/f te slepen/drppen) in het klmntitiebestand. 4. Sla het klmntitiebestand p. Extra pties vr klmntities: Meer infrmatie: zie Kurzweil 3000 Handleiding f Online Help. p. 38

39 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Ntitiefragmenten Een ntitiefragment is een zwevend venster dat de inhud van een klmntitiebestand in alleen-lezen mdus en hiërarchisch weergeeft. Dit is handig bij het schrijven in Kurzweil 3000, want het hudt de hfdlijnen en ntities binnen handbereik. Vanuit het venster Ntitiefragmenten kan je gemakkelijk tekst kpiëren en plakken f slepen en drppen. Klmntities in ntitiefragmenten penen: 1. Open een tekstbestand via de knp Nieuw. 2. Klik p de knp Ntitiefragmenten in de werkbalk f in het menu Hulpmiddelen en selecteer Ntitiefragmenten. 3. Selecteer het Klmntitie bestand dat je wilt weergeven en klik p Openen. Als er zich nder een hfdlijn sublijnen en andere details bevinden, kan je: - deze tnen dr te klikken p het plusteken (+). - deze verbergen dr te klikken p het minteken (-) f dr te dubbelklikken p de tekstlijn 8. Een tekstschema f samenvatting maken Vlg nderstaande prcedure geheel f gedeeltelijk m een samenvatting f een studiedcument te maken: 1. Gebruik de markeerstiften m de gewenste tekst aan te duiden in het dcument. 2. Ga naar het menu Bestand en kies Uittreksel: ntities en markeringen m het dialgvenster Uittreksel: ntities te penen. 3. Klik p Markeringen en selecteer daarna de gewenste pties,.a. Insprng en Vrvegsel m het frmaat van je schema in te stellen p. 39

40 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Schrijven met Kurzweil 3000 Schrijven begint bij het bedenken van ideeën en het structureren van je ideeën. Op de werkbalk Schrijven vind je een aantal hulpmiddelen waarmee je snel je ideeën kunt bundelen en structureren. Uitgebreide infrmatie ver deze schrijfhulpmiddelen vind je in de K3000 Handleiding f de Online help. 1. Startpunten vr het schrijven Starten met schrijven kan p de vlgende manieren: Klik p de knp Start schrijven in de werkbalk Schrijven. Of: Ga naar het menu Bestand en kies Nieuw. Of: Ga naar het menu Schrijven en kies Nieuw. Kies daarna f je wil schrijven p basis van een Mindmapdcument, een Hfdlijnendcument f een Tekstdcument. Vr elk van deze pties kan je kiezen m fwel van een leeg dcument fwel van een sjabln te starten. Kurzweil 3000 beschikt ver een set van sjablnen vr verschillende srten teksten. Elk sjabln bevat instructies en tips vr het schrijven. Werk je met een Mindmap- f Hfdlijnendcument, structureer dan eerst daar je ideeën en schrijf daarna je tekst dr te klikken p de knp Gesplitst scherm en te schrijven in het venster Tekst aan de rechterkant (vanuit Mindmap) f dr te klikken p de knp Tekst maken in het Palet Hfdlijnen (vanuit Hfdlijnen). 2. Mindmap Mindmap is een grafische rganisatr waarmee je snel je ideeën kunt bundelen en rganiseren. Je hebt tegang tt de lees- en bewerkfuncties, een hulpmiddelenpalet en een uitgebreid aantal sneltetsen. De p een grafiek gebaseerde Mindmap die je aanmaakt, deelt infrmatie met de tekstgebaseerde Hfdlijn. Je kunt wisselen tussen de twee beeldstanden znder gegevens te verliezen. Een mindmap aanmaken Een nieuw Mindmapdcument starten: Klik p de knp Start schrijven in de werkbalk Schrijven, f ga naar het menu Schrijven f het menu Bestand. Selecteer Nieuwe Mindmap. Kies leeg m te starten van een leeg dcument f sjabln m te starten vanaf een K3000 sjabln. Ideeën, hfdlijnen, sublijnen en details maken en bewerken: Ideeën linken: Ideeën rganiseren en schikken: Gebruik de knp Snelle Uitbreiding Gebruik de knp Ideeën verbinden Gebruik de knp Schikken p. 40

41 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Van Mindmap naar andere weergaven wisselen: In Mindmap kan je verschakelen naar andere weergaven dr p de gewenste weergaveknp in de werkbalk Schrijven te klikken f dr de gewenste ptie in het rechtermuisknpmenu f het menu Schrijven te selecteren. Mindmap naar Hfdlijnen Klik p de knp Hfdlijnen, selecteer Hfdlijnen in het rechtermuisknpmenu f gebruik de sneltets CTRL+SHIFT+T. Mindmap naar Tekst Klik p de knp Tekst m te beginnen schrijven. Mindmap naar Tekst met het Gesplitst scherm Klik p de knp Gesplitst scherm ngeacht f er al dan niet een hfdlijn vr dit diagram bestaat. In het venster Gesplitst scherm verschijnt de Hfdlijn vr deze Mindmap in het linkervenster. Begin te schrijven in het tekstgebied in het rechtervenster. Een tekst vanuit Mindmap maken Klik p de knp Hfdlijnen in de Mindmapweergave. Klik daarna p de knp Tekst maken in het hulpmiddelenpalet. De hfdlijntekst verschijnt in klad en kan in tekst wrden mgezet. 3. Hfdlijnen Hfdlijnen zijn een alternatief m te beginnen met schrijven. Met Kurzweil 3000 Hfdlijnen kan je je ideeën neerpennen en in een schrijfplan structureren. Als je met Hfdlijnen werkt, heb je tegang tt de lees- en bewerkfuncties, een hulpmiddelenpalet en een uitgebreid aantal sneltetsen. De tekstgebaseerde Hfdlijnen die je aanmaakt, delen infrmatie met de grafiekgebaseerde Mindmap, zdat je kunt wisselen tussen de twee weergaves znder gegevens te verliezen. Een nieuw Hfdlijnendcument starten: Klik p de knp Start schrijven in de werkbalk Schrijven, f ga naar het menu Schrijven f het menu Bestand. Selecteer Nieuwe Hfdlijn. Kies leeg m te starten van een leeg dcument f sjabln m te starten vanaf een K3000 sjabln. Lijnen, sublijnen en details tevegen: Lijnen rganiseren en rerganiseren: Subnderwerpen tnen f verbergen Gebruik de knppen Onderwerp tevegen/subnderwerp tevegen p p. 60 Gebruik de knppen uit Onderwerp verplaatsen Klik p het plus- f het minteken Van Hfdlijnen naar andere weergaven wisselen: Vanuit de Hfdlijnen weergave kan je verschakelen naar andere weergaven dr p de gewenste beeldknp in de werkbalk Schrijven te klikken f dr de gewenste ptie in het rechtermuisknpmenu f het menu Schrijven te selecteren. Zie Van Mindmap naar andere weergaven wisselen p pagina 41. Een tekst schrijven vanuit de Hfdlijnenweergave: Klik p de knp Tekst maken in het hulpmiddelenpalet van de gepende hfdlijn. De hfdlijntekst verschijnt en kan verder aangevuld wrden. p. 41

42 Kurzweil 3000 Aan de slag met K De eigenlijke tekst schrijven Op basis van het schema dat je met Mindmap f Hfdlijnen hebt aangemaakt, kan je nu starten met het eigenlijke schrijven van je tekst. Daarnaast kan je k een nieuwe tekst schrijven p basis van een leeg dcument f p basis van een K3000 sjabln. Een tekst aanmaken vanuit: Werkwijze: Leeg dcument Sjabln Mindmap- f Hfdlijnendcument Klik p de knp Start schrijven in de werkbalk Schrijven, f ga naar het menu Schrijven f het menu Bestand. Selecteer Nieuwe Tekst. Kies leeg m te starten van een leeg dcument. Klik p de knp Start schrijven in de werkbalk Schrijven, f ga naar het menu Schrijven f het menu Bestand. Selecteer Nieuwe Hfdlijn. Kies sjabln m te starten vanaf een K3000 sjabln. Typ je tekst in de tekstvelden met instructies. Alle schrijf- en bewerkfuncties zijn beschikbaar. Deze ptie is enkel beschikbaar als je al een Mindmap f Hfdlijn hebt gemaakt. Als je enkel een Mindmap hebt gemaakt, met je de mindmap eerst ng mzetten naar hfdlijnfrmaat. Vanuit Mindmap: Klik p de knp Hfdlijnen. Klik daarna p de knp Maak Tekst in het palet Hfdlijnen. Vanuit Hfdlijnen: Klik p de knp Maak Tekst in het palet Hfdlijnen. Van Tekst naar andere weergaven wisselen: In Tekstweergave kan je verschakelen naar de vlgende weergaven dr te klikken p de gewenste beeldknp in de werkbalk Schrijven f dr de gewenste ptie te selecteren in het rechtermuisknpmenu f via het menu Schrijven: Van Tekst naar Mindmap Klik p de knp Mindmap in de werkbalk Schrijven. Van Tekst naar Hfdlijn Klik p de knp Hfdlijnen in de werkbalk Schrijven. Van Tekst naar Cntrle Klik p Cntrle in de werkbalk Schrijven m de cntrlechecklist te activeren. 5. Een kladtekst afwerken met de cntrlechecklist Het eigenlijke schrijfprces is een cyclus: schrijven, cntrleren en herschrijven waar ndig. De functie Cntrleer schrijven helpt je hierbij. 1. Ga in het tekstbestand naar het menu Schrijven en selecteer Cntrleer schrijven. 2. Ver elke taak in de checklist uit (bijv. spellingcntrle). 3. Als je een taak hebt vlbracht, klik dan p het vereenkmstige aankruisvak in Checklist cntrleren. Je kunt de items uit de checklist ver meerdere sessies afwerken. Kurzweil 3000 slaat de huidige lijststatus p vr vlgende sessies. p. 42

43 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Bestandsbeheer Klik in de hfdwerkbalk p: m een dcument te penen m een nieuw tekstdcument te creëren m een dcument te bewaren m een dcument af te drukken 1. Opties in het menu Bestand Opslaan paginabereik: Bewaar het gespecificeerde deel van het dcument. Cnfigureer biblitheek: cnfigureer de Universele biblitheek p de gewenste lcatie. Daarna kan je Open vanuit en Bewaar in Biblitheek kiezen. Uittreksel: Maak autmatisch een uittreksel van tekst, ntities, markeringen en bladwijzers in een nieuw bestand. Samenvegen: Veg twee dcumenten samen. Open met tekstverwerker: Open een tekst f RTF dcument met Micrsft WrdPad f Micrsft Wrd. Verzenden naar: Verzend het actuele dcument als f als bijlage. Eigenschappen: Beveilig het bestand tegen kpiëren en/f afdrukken f beveilig het bestand met een wachtwrd. Bewaar werkbalken en/f geblkkeerde functies in een dcument. Geluidsbestanden: Maak MP3 f WAV f DAISY-bestanden van je dcumenten. Recente bestanden: Open een recent gebruikt bestand. Registreert max. 25 bestanden. Om het aantal bestanden te wijzigen, pen het menu Hulpmiddelen, kies Opties en klik p Algemeen. Wijzig daar het aantal Recente bestanden. Wijzig gebruiker: Selecteer een bestaande gebruiker f creëer een nieuwe gebruiker. Afsluiten: Sluit Kurzweil 3000 af. p. 43

44 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Een dcument penen en bekijken (beeldpties) Klik p in de hfdwerkbalk m een dcument te penen. In het dialgvenster kan je het gewenste bestand zeken en penen. Beeldpties Het menu Beeld bevat de vlgende pties: In- f uitzmen tt: Bepaal he een beeldbestand in het dcumentvenster wrdt getnd. Draaien: Draai een beeldbestand 90 naar links f rechts, f nderstebven. Pagina: Ga naar een bepaalde pagina in het dcument. Miniaturen: Tn een miniatuurweergave van de actuele pagina rechts van het dcumentvenster, f tn het vlledige dcument als miniatuurpagina s. Beeldinstellingen: Onthud de zminstellingen vr een beelddcument. Bij het sluiten wrdt het dcument met de gekzen beeldinstellingen pgeslagen. Ntities: Tn f verberg ntities, gesprken ntities, markeringen, cirkels en bladwijzers in een beelddcument. Vergrt het gesprken wrd: Tn het vrgelezen wrd in een apart vergrt venster. Meerdere dcumenten tegelijk bekijken Gebruik de pties Trapsgewijs, Hrizntaal f Verticaal splitsen in het menu Venster. 3. Dcumenten penen die gecreëerd werden met een ander prgramma Kurzweil 3000 (alle versies) pent autmatisch vlgende bestandsfrmaten: KES, SEK, RTF, TXT, DOC, DOCX, OPF (DAISY f NIMAS), HTML, EPUB. In de PRO-versie kan je k rechtstreeks PDF, TIF, BMP en JPG bestanden penen. Onderstaande infrmatie is enkel van tepassing p de Kurzweil 3000 PRO-versie. Ver de vlgende stappen uit m andere bestandtypes (bijv. PPT, PPTX) te penen f bijv. m MS Wrd dcumenten (tetsen, werkblaadjes) m te zetten naar KES: 1. Open het prgramma dat gebruikt werd m het dcument te creëren dat je wil penen. 2. Open het dcument. 3. Selecteer KESI virtual printer in de Print Setup f in het dialgvenster Afdrukken. 4. Print het dcument. Kurzweil 3000 pent en tnt het beelddcument. Om een dcument in kleur te reprduceren met de KESI Virtual Printer (enkel mgelijk met Kurzweil 3000 Prfessinal Kleur): p. 44

45 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Selecteer Kleur in de Print Setup f in het dialgvenster Afdrukken. 4. Tekstdcumenten creëren en bewerken Wanneer je een getypt dcument creëert f bewerkt, kan je de werkbalk Schrijven activeren dr p de blauwe schakel aan de linkerkant van het werkbalkgebied te klikken. Kies daarna één van de vlgende menulijsten en knppen: A: Lettertype, Lettergrtte Vet, Cursief, Onderlijnd B: Aliniëring C: Regelafstand D: Schrijfhulpmiddelen E: Spellingcntrle, Wrdvrspelling, Wrdenlijsten Overige Bewerkpties De vlgende pties zijn beschikbaar in het menu Bewerken. Naargelang je in een beeld- f tekstdcument werkt, zijn er andere pties zichtbaar. Ongedaan maken: Maak de vrgaande actie ngedaan. Knippen: Knip de geselecteerde tekst uit een tekstdcument. Kpiëren: Kpieer de geselecteerde tekst. Plakken: Plak de geknipte f gekpieerde tekst in een tekstdcument. Alles selecteren: Selecteer de hele tekst van een dcument. Afbeelding selecteren: Selecteer een deel van een beelddcument m het naar een beeldbewerkingprgramma te kpiëren f m het in een dcument te plakken. Veg pagina-einde in: Plaats een pagina-einde p de actuele cursrpsitie; in tekstdcumenten. Veg een afbeelding in: Veg een afbeelding te aan tekstdcumenten. Eigenschappen van afbeelding: Verander de eigenschappen, zals de afmetingen, f vrzie een kader rnd de geselecteerde afbeelding. Bewerken activeren: Bewerken telaten f verhinderen. Verplaats bestaande pagina: Herschik de pagina s in beelddcumenten. Crrigeer OCR: Crrigeer de nderliggende tekst in beelddcumenten. Zek: Zek en vervang tekst en zek markeringen in tekstdcumenten. Zek tekst, ntities, markeringen, bladwijzers f wrden uit wrdenschatlijsten (bijv. hmfnen) in beelddcumenten. Kurzweil 3000 vrziet k pties vr aanpassingen aan de wensen van de gebruiker en pties vr zelfcrrectie: Stel de Wrdspatiëring en andere pties vr tekstfrmaten en beeld in p het tabblad Opties: Tekst in het menu Hulpmiddelen. Zie zie Opties instellen in Kurzweil 3000 p pagina 31. p. 45

46 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Zek Hmfnen. Zie Hmfnen p pagina 49. p. 46

47 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Schrijfndersteunende hulpmiddelen gebruiken 1. Wrdvrspelling gebruiken Om het dialgvenster Wrdvrspelling te penen: Wanneer je in een dcument aan het typen bent, kan je Wrdvrspelling selecteren in het menu Hulpmiddelen f klikken p de knp Wrdvrspelling p de werkbalk Schrijven. Terwijl je typt, tnt Kurzweil 3000 een lijst van bruikbare wrden in het dialgvenster Wrdvrspelling. Om een wrd te selecteren: Dubbelklik p het wrd in de lijst, druk p een numerieke tets f druk p CTRL + het nummer. Om wrdvrspellingslijsten te exprteren f te imprteren: Ga naar het menu Hulpmiddelen en kies Opties. Klik p Bewerk wrdenlijst Wrdvrspelling in het venster Wrdvrspelling. Klik daarna p: Exprteer. Typ de naam van de wrdenlijst in het dialgvenster Opslaan als, gevlgd dr.kwp. Specificeer de plaats waar je het bestand wenst p te slaan. Imprteer. Blader naar de plaats van de wrdenlijst in het dialgvenster Openen. Selecteer en pen de lijst. 2. Wrdenlijsten De functie Wrdenlijsten is ideaal m speciale, geïndividualiseerde f klassikale wrdenlijsten te creëren. Vr de meeste taken met wrdenschatlijsten in Kurzweil 3000 gebruik je het dialgvenster Wrdenlijsten. Om het dialgvenster Wrdenlijsten te penen: Selecteer Wrdenlijsten cnfigureren in het menu Hulpmiddelen. Om een lijst te creëren: Klik p Nieuw in het dialgvenster Wrdenlijsten. Creëer de lijst vanaf nul f met de wrden uit een gepend dcument. Om een lijst in f uit te schakelen: Klik in het dialgvenster Wrdenlijsten in het selectievakje vr de naam van de lijst m die lijst in (vink aan) f uit (vink uit) te schakelen. Klik daarna p Tepassen f OK. Om een lijst te te vegen aan de menu s Zek en/f Markeren en/f aan de Wrdvrspelling: 1. Klik in het dialgvenster Wrdenlijsten p de naam van de lijst en klik daarna p Opties. 2. Klik in het dialgvenster Opties p het gewenste selectievakje. 3. Klik p OK m te te passen en pnieuw p OK m het venster te sluiten. Om een lijst te bewerken: 1. Klik in het dialgvenster Wrdenlijsten p de naam van de lijst en klik daarna p Opties. 2. In het dialgvenster Opties kan je een nieuw wrd aan de lijst tevegen dr het wrd in het vak Wrd te typen. Je kunt een wrd wissen dr het in de lijst te selecteren en te klikken p Wis inver. 3. Klik p OK m te te passen en pnieuw p OK m het venster te sluiten. p. 47

48 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Om een verklaring f gerelateerde wrden te te vegen: 1. Klik in het dialgvenster Wrdenlijsten p de naam van de lijst en klik daarna p Opties. 2. In het dialgvenster Opties selecteer je het gewenste wrd en typ (f plak) je de definitie in het vak Verklaring f ver je één f meer wrden in (Enter) in de vakjes Gerelateerde wrden. 3. Klik p OK m te te passen en pnieuw p OK m het venster te sluiten. 3. Zwevende wrdenlijsten De zwevende wrdenlijst is een nuttig venster dat je kunt penzetten vr autcrrectie bij het schrijven en bewerken in teksten, inclusief teksten uit andere tepassingen zals Micrsft Wrd. Het kan zelfs blijven penstaan als je in verschillende dcumenten werkt. Deze functie is beschikbaar via het menu Hulpmiddelen en geeft wrden weer uit een geselecteerde wrdenlijst. Met een zwevende wrdenlijst werken: 1. Open een tekstdcument. 2. Selecteer Zwevende wrdenlijsten in het menu Hulpmiddelen f klik p de knp in de werkbalk Studie. 3. Selecteer de gewenste wrdenlijst dr p het tabblad te klikken. 4. Wat je kunt den: Schrijven in je tekstdcument. De ptie Gebruikte wrden markeren is standaard geselecteerd, zdat Kurzweil 3000 wrden in de lijst tijdens het typen markeert. Wrden van het venster in je werkdcument slepen en drppen. Een wrd in de lijst pzeken dr erp te dubbelklikken. Het venster pen laten staan zelfs wanneer je dcumenten pent en sluit, f als je een andere tepassing zals Micrsft Wrd gebruikt. Een zwevende wrdenlijst tevegen f verwijderen: 1. Klik in het venster Zwevende wrdenlijst p Wrdenlijsten bewerken m het dialgvenster te penen. 2. Ver een van de vlgende handelingen uit: 3. Klik p OK. Om een wrdenlijst te te vegen en die als verplicht f ptineel aan te duiden, klik je p de gewenste wrdenlijst in de lijst Alle wrdenlijsten. i. Een verplichte lijst is een lijst waarvan studenten alle wrden (verplicht) meten gebruiken vr een schrijfpdracht. Klik p Tevegen als Verplicht. ii. Een ptinele lijst is een lijst waarvan studenten niet alle wrden heven te gebruiken. Klik p Tevegen als Optineel. De lijstnaam verschijnt in de klm Geselecteerde wrdenlijsten. Het vereenkmstige vakje wrdt aangevinkt, wat betekent dat de lijst als tabblad in het venster Zwevende wrdenlijst verschijnt. Opmerking: er kunnen tt vier tabbladen met lijstnamen in het venster wrden weergegeven. Selecteer de gewenste wrdenlijst en klik p Verwijder m die te verwijderen. Als er slechts één lijst verblijft, verwijder die dan niet. De je dit tch, dan kan je de zwevende wrdenlijst pnieuw penen in het dialgvenster Bewerken. p. 48

49 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Hmfnen zeken Kurzweil 3000 vrziet een standaardlijst met hmfnen. Om hmfnen te zeken in een dcument: In het menu Bewerken kies je Zeken, daarna Hmfnen. (zie Wrdenlijsten gebruiken p pagina 47) Om een nieuwe wrdenlijst te exprteren f te imprteren: In het menu Hulpmiddelen selecteer je Wrdenlijsten cnfigureren. In het dialgvenster Wrdenlijsten klik je p: De naam van de gewenste lijst. Klik p Exprteer. In het dialgvenster Opslaan als bepaal je de naam en f een andere plaats vr de lijst. Klik daarna p Opslaan. Imprteer. In het dialgvenster Openen blader je naar de plaats van de lijst, selecteer en pen. 13. Scannen 1. Basis 1. Zrg ervr dat de scanner ingeschakeld is. 2. Plaats het te scannen materiaal p de glasplaat van de scanner. 3. Klik p de knp Scannen in de hfdwerkbalk. Terwijl Kurzweil 3000 het beeld pneemt en herkent, verschijnen berichten ver de vruitgang van de scanprcedure. Van zdra het scannen vltid is, verschijnt de ft van de pagina in het Kurzweil 3000 dcumentgebied. Elke nieuw gescande pagina wrdt aan het eind van het dcument ingevegd. Standaard scant Kurzweil 3000 in zwart/wit. Om een kleurenscan te nemen: zie extra scanpties hiernder. Klik p de knp Annuleren m het scannen te annuleren. 2. Taalinstellingen aanpassen Kurzweil 3000 laat je te anderstalige dcumenten te scannen en te lezen. Stel vraleer je het dcument inscant, de taal van het dcument in. Wanneer het dcument één taal bevat: Duid via het menu Lezen in de menubalk (bvenste balk van het K3000-venster) aan in welke taal je aan het werk bent. De scantaal zal nu autmatisch mee wijzigen met de leestaal. Wanner het dcument meerdere talen bevat: 1. Selecteer Opties in het menu Hulpmiddelen m het dialgvenster Opties te penen. 2. Klik p het pictgram Scannen m Opties: Scannen te penen. 3. Onder OCR selecteer je de taal f meerdere talen van de dcumenten die je wilt scannen. 4. Klik p Tepassen en daarna p OK. p. 49

50 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Extra scanpties Scanverlp via menu Scannen Het menu Scannen bevat de vlgende pties: Pagina herscannen: Scan de pagina pnieuw. Vervangt de huidige pagina i.p.v. ze te te vegen na de huidige pagina. Pagina invegen: Scan een pagina en veg die in vr de huidige pagina. Beeldpagina invegen: Veg een beeldbestand (TIFF, JPEG, BMP) in. Pagina wissen: Wis de huidige pagina. Crrecties: Autmatische crrectie van tekstherkenningsfuten. Pagina pnieuw herkennen: Herhaal het OCR-(herkennings)prces m te zien f je betere resultaten bekmt. Kleur gebruiken: Scan een gekleurd dcument en tn het in kleur. Dubbelzijdig: Dubbelzijdige dcumenten scannen, al dan niet met ADF en/f duplex-scanner. Twee pagina s mde: Scan pagina s naast elkaar van riginelen in klein frmaat (bijv. pcketbeken). Kurzweil 3000 verknipt de pagina s en plaatst ze na elkaar. Enkel in Z/W. Herhaald scannen: Scant autmatisch de ene pagina na de andere, met pauze tussen de verschillende scans. Scannerinstellingen: Selecteer een scanner, stel de afmetingen van de gescande pagina in f maak prefscans m de beste instellingen te vinden (ptimaliseren). Afbeelding pvullen: Gebruik deze ptie m krassen, stippen f andere ngewenste tekens in beelddcumenten te verwijderen. Je kunt k wrden camufleren, m een gatentekst f gatendictee te maken. Gebiedsbewerker: Herschik de leesgebieden. Zie pagina 19. Kptekst/vettekst bewerker: Wijzig kptekst en/f vettekst. p. 50

51 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Scaninstellingen via Opties: Scannen Op het tabblad Opties: Scannen (via Hulpmiddelen: Opties) kan je vlgende instellingen aanpassen: De helderheid instellen (pagina dnkerder f helderder weergeven) De pauze vr herhaald scannen instellen De riëntatie van een pagina p de glasplaat van de scanner instellen (kan de scansnelheid verhgen) De PDF-verwerking instellen OCR sftware selecteren (Kurzweil 3000 bevat twee OCR machines) Scans van smmige gekleurde riginelen en kranten verbeteren (Stippen verwijderen: filter vr zwarte puntjes). Klmherkenning in- f uit schakelen. p. 51

52 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Dcumenten vrbereiden Wanneer je dcumenten vrbereidt vr leerlingen, ver dan de vlgende stappen uit m er zeker van te zijn dat de dcumenten gelezen wrden zals jij het wilt en ervr te zrgen dat het dcument geen herkenningsfuten bevat: 1. Breng het dcument in Kurzweil 3000 dr het te scannen (zie Scannen p pagina 49) f met behulp van de KESI Virtual Printer (zie pagina 16). Je kunt beken f materiaal k nline pzeken, zdat je het materiaal niet met scannen. (Zie Tegang tt elektrnische beken en nline materiaal p pagina 35). 2. Klik p Lees m te hren f er wijzigingen aangebracht meten wrden in de leesvlgrde f m uitspraakfuten p te spren. 3. Bewerk eventueel de leesvlgrde met de Gebiedsbewerker uit het menu Scannen. Zie Leesvlgrde bewerken p pagina Na de gebiedsbewerking kan je de nderliggende tekst bewerken met behulp van de vlgende functies: Spellingcntrle uit het menu Hulpmiddelen. Zek en Vervang uit het menu Bewerken. Crrecties uit het menu Scannen. Je kunt nieuwe crrecties aan de lijst tevegen. Uitspraken uit het menu Hulpmiddelen. Je kunt nieuwe uitspraakcrrecties tevegen en de lijst imprteren f exprteren m met andere gebruikers te delen. Wijzig nderliggende tekst uit het submenu Crrigeer OCR in het menu Bewerken. Zie Scan/herkenningsfuten crrigeren p pagina 53. Vr een snelle en gemakkelijke tegang tt alle functies vr dcumentvrbereiding: gebruik de werkbalkset Dcument vrbereiden. Zie Werkbalksets gebruiken p pagina De leesvlgrde in een dcument veranderen (Gebiedsbewerker) De gebiedsbewerker, een nderdeel van de prcedure vr dcumentvrbereiding, laat je te in te stellen he Kurzweil 3000 tekstblkken f gebieden in een gescand f virtueel geprint dcument leest. Om gebieden te bewerken: 1. Open een dcument in Kurzweil 3000, ga naar het menu Scannen en kies Gebiedsbewerker. Het dcument wrdt weergegeven in verschillende gebieden. De gebieden zijn zichtbaar in genummerde mlijnde blkken. 2. Klik p een gebied m het te selecteren. 3. Klik p de rechtermuisknp m het menu Gebiedsbewerker te activeren. 4. Selecteer Eigenschappen. 5. In het dialgvenster Gebiedskenmerken kan je de eigenschappen van het geselecteerde gebied instellen: Primaire tekst: primaire tekst wrdt gelezen in de dr ju aangegeven vlgrde. Secundaire tekst: secundaire tekst wrdt enkel gelezen indien je die aanklikt. Grafisch: een grafisch gebied wrdt nit vrgelezen. OCR uitschakelen: m een tegevegd gebied direct te bewerken (typen). Leesvlgrde: het cijfer bepaalt de vlgrde waarin Kurzweil 3000 de gebieden leest. Om tegang te krijgen tt andere functies, bijv. gebieden tevegen en wissen: Nadat je de gebiedsbewerker geactiveerd hebt, klik je p de rechtermuisknp m het menu Gebiedsbewerker te tnen. Opmerking: In de gebiedsbewerker zijn enkele snelkppelingen beschikbaar. Zie Gebiedsbewerker snelkppelingen p pagina 57. p. 52

53 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Scan/herkenningsfuten crrigeren Het OCR-gedeelte (Optical Character Recgnitin), nderdeel van het scanprces en van de KESI Virtual Printer, kan niet altijd een vlledig futlze scan genereren. Indien je futieve uitspraken hrt wanneer Kurzweil 3000 een dcument leest, zal je de OCR-tekst meten crrigeren. Gebruik eerst gewne bewerkingsfuncties zals Spellingcntrle en Zeken en Vervangen. Vr futen die met deze functies niet gecrrigeerd kunnen wrden, gebruik je Wijzig nderliggende tekst. Om de nderliggende tekst van een beelddcument te bewerken: 1. Open het beelddcument dat je wilt bewerken. 2. Open het menu Bewerken, kies Crrigeer OCR en Wijzig nderliggende tekst. Het dialgvenster Onderliggende tekst bewerken verschijnt nderaan. 3. In het gebied Onderliggende tekst klik je p het wrd dat je wilt crrigeren. Het geselecteerde wrd verschijnt in het vak Geselecteerd wrd. 4. Klik in dit vak en wijzig het wrd m de fut te crrigeren. Om vaak vrkmende OCR-futen te crrigeren: Kies Crrecties in het menu Scannen en de daarna het vlgende: Klik p het wrd dat je wilt wijzigen in het vak Zeken en typ de wijziging in het vak Vervangen dr. Klik vervlgens p OK. Of klik p de knp Nieuw m het dialgvenster Veg een crrectie te te penen. Typ het wrd f de fut in het veld Vervang, typ de wijziging in het veld Dr en klik daarna p OK. p. 53

54 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Tetsen 1. De leerkracht maakt een tets aan in KES-frmaat Taak Een test in Kurzweil 3000 penen Alle hulpmiddelen vr het vrbereiden van een tets tnen De leesvlgrde ptimaliseren He? Scan een bestaande test f gebruik de KESI Virtual Printer m een test, aangemaakt in een ander prgramma, te penen. Zie pagina 44. Open het submenu Aanpassen in het menu Hulpmiddelen en kies Gebruik Werkbalkset. Selecteer Tetsvrbereiding. Gebruik de gebiedsbewerker m de leesvlgrde te bepalen en m ngewenste tekst te verwijderen. Zie pagina 52. Herkenningsfuten verbeteren Zie Scan/herkenningsfuten verbeteren p pagina 53. Het lezen nderbreken na elke vraag Vul in velden tevegen aan de vragen Veg Gesprken Ntities te vr gebruikers die hun antwrden willen/meten inspreken Veg speciale instructies aan de test te Veg bladwijzers f lege ntities te bij elke vraag en selecteer (aanvinken) Pauzeren bij bladwijzers f Pauzeren bij lege ntities in het tabblad Opties: Lezen. Selecteer de ptie Vul in in het menu Hulpmiddelen m lege ntitievelden f gesprken ntities te te vegen p de antwrdlijn van elke vraag. Kies Gesprken ntitie tevegen in het submenu Ntitie (in het menu Hulpmiddelen). Veg m het even welk type ntitie te m, waar ndig, extra instructies f begeleiding te vrzien. Zie pagina De leerkracht past de instellingen van de tets aan Aanpassing Leessnelheid aanpassen Knppen, berichten en menu s vrlezen Een speciale test-werkbalk tnen Andere hulpmiddelen f werkbalken tnen/verbergen Spreken tijdens intikken aan - f uitzetten Opties vr Tetsafname aan f uit Een wachtwrd instellen m tegang tt pties vr Tetsafname te verkrijgen f te blkkeren Een wachtwrd instellen m tegang tt bestanden te beveiligen Waar instellen? Tabblad Opties: Lezen Tabblad Opties: Algemeen Vanuit Hulpmiddelen: Aanpassen kies je werkbalkset. Daarna selecteer je Afname testen. Tabblad Opties: Algemeen Tabblad Opties: Algemeen Dialgvenster Functies blkkeren in het menu Hulpmiddelen Dialgvenster Functies blkkeren in het menu Hulpmiddelen In het menu Bestand klik je p Eigenschappen. In het dialgvenster Eigenschappen klik je p Bestandsbeveiliging. Ver een wachtwrd in, selecteer het encryptietype en klik p OK. p. 54

55 Kurzweil 3000 Aan de slag met K De leerling legt de tets af Met Kurzweil 3000 kunnen leerlingen p verschillende manieren hun antwrden in een dcument inbrengen: Markeren Omcirkelen Typen Navigeren tussen tekstntities Opname Verslepen Knip en plak Printen Gebruik de markeerstiften m antwrden aan te duiden bij bijv. meerkeuzevragen. Gebruik de rde f blauwe cirkel vanuit het menu Hulpmiddelen / Markering Leerlingen kunnen antwrden in een tekstntitie veld typen. Tekstntities kunnen k vraf wrden vrzien met de ptie Vul in (menu Hulpmiddelen). Gebruik de TAB tets m naar de vlgende tekstntitie te gaan. Gebruik SHIFT + TAB m naar de vrige tekstntitie te gaan. Kies Gesprken Ntitie f, indien er al gesprken ntities in het dcument geplaatst werden, klik p het luidspreker-pictgram en spreek juw antwrd in. Bij invulefeningen kan je k het antwrd vanuit de tekst f vanuit een reeks mgelijkheden naar de invullijn verslepen. Ideaal vr pen bek -tetsen. Leerlingen kunnen een gescand dcument penen en infrmatie uit dat dcument in de tets plakken. Gebruik de ptie Aanpassen aan papierfrmaat in het dialgvenster Afdrukken (menu Bestand) m ervr te zrgen dat een test wrdt afgedrukt znder verlies aan infrmatie. p. 55

56 Kurzweil 3000 Aan de slag met K Snelkppelingen en functietetsen Functietetsen Help penen F1 10% inzmen F7 Ga één leeseenheid terug F2 10% uitzmen F8 Lezen/pauzeren F3 Nieuwe scan starten F9 Ga één leeseenheid vruit F4 Sneller lezen F11 Beeld aanpassen aan tekstbreedte F5 Trager lezen F12 Beeld aanpassen aan teksthgte F6 Sneltetsen Scannen Nieuwe scan starten F9 Gebiedsbewerker; zie k Snelkppelingen vr gebiedsbewerker (p. 57) CTRL + F5 Scan annuleren SHIFT+F9 Kptekst/Vettekst bewerker CTRL + F8 Herhaald scannen CTRL+F9 Sneltetsen Lezen Lezen/Pauzeren F3 Sneller lezen F11 Leeseenheid terug F2 Trager lezen F12 Leeseenheid vruit F4 Lees/Pauzeer in Lees het Web CTRL+ SHIFT+Z Sneltetsen Opzeken Definitie CTRL+D Lettergrepen lezen CTRL+Y Synniemen CTRL+Q Wrd spellen CTRL+L Sneltetsen Ntitie Dialgvenster Standaard Ntitie pties penen CTRL+F3 Bladwijzers CTRL+F12 Vetnt tevegen SHIFT+F5 Ga naar vlgende tekstntitie f kleefntitie in beelddcument Vetnt sluiten SHIFT+F6 Ga naar vrige tekstntitie f kleefntitie in beelddcument TAB-tets SHIFT + TAB-tets Gesprken ntitie tevegen SHIFT+F7 Sneltetsen Hulpmiddelen Bladwijzers CTRL+F12 Uitspraak bewerken CTRL+F7 Spellingcntrle SHIFT+F8 Dialgvenster Opties CTRL+F1 Wrdvrspelling SHIFT+F11 p. 56

57 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Sneltetsen Schrijven en bewerken Ongedaan maken CTRL+Z Tekst zeken CTRL+F Knippen CTRL+X Tekst vervangen CTRL+H Kpiëren CTRL+C Wijzig nderliggend wrd CTRL + W Plakken CTRL+V Bewerk nderliggende tekst CTRL + F10 Alles selecteren CTRL+A Sneltetsen Beeld Beeld aanpassen aan tekstbreedte F5 Ga naar vlgende pagina CTRL+E Beeld aanpassen aan teksthgte F6 Ga naar vrige pagina CTRL+R 10% inzmen F7 Ga naar pagina CTRL+G 10% uitzmen F8 Gesprken wrd vergrten CTRL+K Zm (Mijn vrkeurszm) CTRL+M Sneltetsen Bestand Openen CTRL+O Sluiten CTRL+F4 Opslaan CTRL+S Ga naar vlgend dcument CTRL+TAB Afdrukken CTRL+P Open nieuw tekstdcument CTRL+N Sneltetsen Gebied bewerken in beelddcumenten Activeer mdus gebiedsbewerker CTRL+F5 Zet de geselecteerde zne p OCR uitschakelen. CTRL+4 Ga naar vlgende zne en selecteer deze Ga naar vrige zne en selecteer deze TAB Stel het geselecteerde gebied in p OCR uitschakelen en typ tekst in Tets letter T SHIFT+TAB Wis geselecteerde zne DELETE Maak de geselecteerde zne primair CTRL+1 Wis alle znes SHIFT+DELETE Maak de geselecteerde zne secundair en zet deze als laatste Maak de geselecteerde zne grafisch CTRL+3 CTRL+2 Open dialgeigenschappen Tets letter E Sneltetsen Onderliggende tekst bewerken in beelddcumenten Wijzig het nderliggende wrd in een dcument CTRL+W Bewerker afsluiten ESC Open Onderliggende tekst bewerken CTRL+F10 Sneltetsen die je in de Bewerker kunt gebruiken: Naar vrig wrd f vrige eenheid F9 Ga een regel mhg F11 Naar vlgend wrd f vlgende eenheid F10 Ga een regel naar beneden F12 p. 57

58 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Sneltetsen Overige Tn menu met sneltetsen (rechtermuisknp) Menu-tets (links van CTRLtets rechts) Haal de geselecteerde tekst uit een andere tepassing CTRL+SHIFT+R Haal tekst uit een andere tepassing CTRL+ALT+R Start een scan vanuit een andere tepassing terwijl Kurzweil actief is CTRL+ALT+S Schakelen tussen het dcumentvenster en het venster Wrdvrspelling CTRL+% ( tets rechts van M) Sneltetsen Klmntities Cursr een cel hger in dezelfde klm verplaatsen Cursr naar vlgende cel/cel rechts verplaatsen Pijl naar bven TAB f Pijl naar rechts Cursr een cel lager in dezelfde klm verplaatsen Cursr naar vrige cel/cel links verplaatsen Pijl naar beneden SHIFT+TAB f Pijl naar links Sneltetsen Mindmap Idee aanmaken f wijzigen naar: Ovaal CTRL+1 Rechthek CTRL+2 Afgernde rechthek CTRL+3 Diamant CTRL+4 Een nieuwe link vr idee aanmaken: Links van geselecteerde idee CTRL+pijl naar links Rechts van geselecteerde idee CTRL+pijl naar rechts Bven geselecteerde idee CTRL+pijl naar bven Onder geselecteerde idee CTRL+pijl naar beneden Mdus Snelle uitbreiding Mdus Snelle uitbreiding vr een geselecteerd idee activeren CTRL+SHIFT+Q Mdus Snelle uitbreiding afsluiten ESC Mdus linken en mindmap autmatisch schikken Mdus Linken aan/uit CTRL+\ Cursr vr link verplaatsen als mdus linken actief is Pijltetsen Selecteer hger f lager idee als mdus linken actief is ENTER Mindmap schikken CTRL+7 Grtte van ideeën aanpassen Verbreden f versmallen ALT+Pijl naar rechts f links Vergrten f verkrten ALT+Pijl naar beneden f bven p. 58

59 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Lettertype en lettergrtte aanpassen Vet CTRL+B Cursief CTRL+I Onderlijnd CTRL+U Lettergrtte vergrten/verkleinen CTRL+SHIFT+>f +< Selectie verplaatsen Naar links/rechts CTRL+SHIFT +Pijl naar links f rechts Naar bven/beneden CTRL+SHIFT +Pijl naar bven f beneden Ideeën en Mindmapntities selecteren Selecteer alle ideeën CTRL+A Selecteer alle ideeën p huidige niveau Selecteer eerste hfdidee Hme Selecteer dichtste idee links f rechts CTRL+SHIFT+A SHIFT+Pijl naar links f rechts Selecteer dichtste idee bven f nder SHIFT+Pijl naar beneden f bven Selecteer f deselecteer een ntitie Spatie Geselecteerd idee verplaatsen: Naar links/rechts Pijl naar links / rechts Naar bven/beneden Pijl naar bven / beneden Sneltetsen Mindmap (vervlg) standaardinstellingen definiëren en tepassen Standaardinstellingen definiëren vr geselecteerd idee CTRL+Shift+8 Standaardinstellingen p geselecteerd idee tepassen CTRL+8 Dr diagram verplaatsen, scrllen: Naar linkerbvenhek CTRL+Hme Naar rechternderhek CTRL+End Een pagina naar bven Page Up Een pagina naar beneden Page Dwn Een pagina naar links CTRL+Page Up Een pagina naar rechts CTRL+Page Dwn Beeld Inzmen tt 10% CTRL++ Diagrambreedte aan venster aanpassen Uitzmen tt 10% CTRL+- Subnderwerpen tnen f verbergen CTRL+W CTRL+H Werken met Mindmapntities Een ntitie maken, tnen f verbergen CTRL+T Tekst vr geselecteerde ntities beginnen schrijven; Sluiten ENTER ESC p. 59

60 Kurzweil 3000 Aan de slag met K3000 Sneltetsen Hfdlijnen Een nderwerp tevegen CTRL+G Een Subnderwerp tevegen CTRL+K Onderwerp niveau lager verplaatsen (cf. rechtse knp p palet) TAB Onderwerp niveau hger verplaatsen (cf. linkse knp p palet) SHIFT+TAB Subnderwerpen weergeven f verbergen CTRL+H Vervangen dr stijl label vrvegsel CTRL+1 Een ntitie aanmaken, weergeven f verbergen CTRL+T Onderwerp f ntitie selecteren/deselecteren Ongedaan maken CTRL+Z Geselecteerd nderwerp f geselecteerde ntitie verwijderen Vet, cursief f nderlijnd CTRL+B, CTRL+I, f CTRL+U CTRL+Space DELETE p. 60

61 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls IV. Aan de slag met KES-Tls 1. PDFtKES 1. Wat is PDFtKES? Met PDFtKES kan je tekst-pdf-bestanden mzetten naar KESbestanden, zdat je ze met K3000 kunt lezen en bewerken, k al heb je geen K3000 PRO-versie p je cmputer. Het prgramma zet zwel getagde als niet-getagde pdf-bestanden m naar KES-bestanden. Tekst-pdf f ft-pdf Een tekst-pdf is een pdf waarin je de tekst kunt selecteren en laten vrlezen. Op een ft-pdf zie je p het scherm he de pagina eruitziet, maar kun je geen tekst selecteren. Opgelet: PDFtKES bevat geen tekstherkenningssftware (OCR). Het is daarm niet zinvl m ft-pdf s met PDFtKES m te zetten naar KES-bestanden, mdat de tekst niet zal herkend wrden. Wens je dit tch te den, gebruik dan Kurzweil 3000 PRO. Getagde f niet-getagde pdf-bestanden Een getagd pdf-bestand bevat extra infrmatie, zals taalaanduiding, leesvlgrde, infrmatie bij afbeeldingen. Een niet-getagd pdf-bestand bevat geen extra infrmatie en is bijgevlg niet vrzien van een lgische leesvlgrde en/f taalinstellingen. 2. He werkt PDFtKES? PDFtKES kan bij het mzetten van tekst-pdf s enkel de nderliggende tekst van het pdf-bestand gebruiken. Het prgramma zal de tekst en afbeeldingen dus niet pnieuw herkennen. Het gebruik van enkel de nderliggende tekst heeft enkele vrdelen: Er wrdt geen tekst vergenmen die niet tt de echte tekst van het dcument behrt (tekst p ft s, achtergrndafbeeldingen, ) De leesvlgrde van een getagd dcument wrdt vergenmen in het KES-bestand De taalinstellingen van het pdf-dcument wrden vergenmen 3. Wanneer PDFtKES en wanneer K3000 Pr? Omdat PDFtKES geen tekstherkenningssftware (OCR) bevat, kun je er geen ft-pdf s mee mzetten naar KES-bestanden. Kurzweil 3000 PRO det dit wel. PDFtKES kan bij het mzetten van een getagde pdf alle tags vernemen. K3000 det dit niet. Heb je dus een pdf waarin de tekst reeds van tags vrzien is en wil je deze tags behuden, zet dan m via PDFtKES. Wil je de tekst zelf nieuwe tags geven, zet dan m via K3000 PRO. Als er aan de pdf een paginanummering is tegekend, dan wrdt deze vergenmen in het KES-bestand. p. 61

62 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls 4. He gebruik ik PDFtKES? 4. Klik p de eerste blauwe pijl m de map te selecteren met de pdf-bestanden die je wil mzetten naar KES. Het vlgende dialgvenster verschijnt: a. Het dialgvenster tnt een lijst van alle pdf-bestanden in de geselecteerde map. b. Het geselecteerde bestand wrdt rechts weergegeven. c. Standaard zijn alle pdf-bestanden die zich in deze brnmap bevinden aangevinkt. Je kan elk pdfbestand afznderlijk selecteren f via de knp Niets selecteren/alles selecteren alle bestanden tegelijk aan- f uitvinken. d. Klik p de knp Accepteren f Annuleren m je keuze te bevestigen f te annuleren. p. 62

63 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls 5. Klik p de tweede blauwe pijl m de map te selecteren waarin je de bestanden wil pslaan nadat ze naar KES gecnverteerd werden. Standaard wrden de gecnverteerde bestanden in de map c:\senstec\gecnverteerd pgeslagen. 6. Vink de gewenste pties aan f uit. a. Neem de pdf-taaltags ver (standaard aan): Bij getagde pdf-dcumenten kan er per tag een taal wrden tegekend aan de tekst. Vink deze ptie aan m de taaltags die zich in het pdf-bestand bevinden, ver te nemen in het KESbestand. b. Neem de pdf-leesvlgrdetags ver (standaard aan): Bij getagde pdf-dcumenten kan de leesvlgrde wrden vergenmen in het KES-bestand. Vink deze ptie aan m de leesvlgrdetags die zich in het pdf-bestand vinden, ver te nemen in het KES-bestand. c. Klmherkenning bij getagde pdf-dcumenten (standaard aan): Wanneer de klmherkenning ingeschakeld is, zal PDFtKES klmmen prberen te herkennen bij cnversie van een getagd pdf-dcument. Wanneer deze ptie uitgeschakeld is zal de tekst in de nrmale leesvlgrde (van links naar rechts en van bven naar nder) wrden gecnverteerd. Vink deze ptie aan m de klmherkenning in te schakelen. d. Klmherkenning bij niet-getagde pdf-dcumenten (standaard aan): Wanneer de klmherkenning ingeschakeld is, zal PDFtKES klmmen prberen te herkennen bij cnversie van een niet-getagd pdf-dcument. Wanneer deze ptie uitgeschakeld is zal de tekst in de nrmale leesvlgrde (van links naar rechts en van bven naar nder) wrden gecnverteerd. Vink deze ptie aan m de klmherkenning in te schakelen. e. Tetsbeveiliging (standaard uit): Wanneer je deze ptie aanvinkt, wrden de KES-bestanden beveiligd. Open je het resulterende KES-bestand in K3000 dan: Kan je niet meer nline werken vanuit K3000 (geen webtegang, geen nline referenties,...) Kan je de synniemenlijst van K3000 niet raadplegen Kan je de wrdenbeken van K3000 niet raadplegen p. 63

64 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls Deze tetsbeveiliging blijft binnen K3000 actief tt je K3000 pnieuw pstart. De tetsbeveiliging werkt vr alle in K3000 gepende dcumenten, k al zijn die andere dcumenten niet tetsbeveiligd. f. Cnverteren naar zwart-wit KES-bestand (standaard uit): Wanneer je deze ptie inschakelt, dan zullen alle pdf-bestanden in zwart-wit gecnverteerd wrden naar KES-frmaat. Deze ptie is handig indien je gebruik wenst te maken van de ptie 'Vul in' in Kurzweil 3000 (enkel beschikbaar bij zwart-wit bestanden). g. Na cnversie een rapprt weergeven (standaard aan): Wanneer je een pdf-dcument cnverteert, wrdt een lgbek bijgehuden. Vink deze ptie aan m het lgbek na cnversie weer te geven. 7. Klik p de knp 'Cnversie starten' m de cnversie van de pdf-bestanden te starten. Een statusbalk tnt de vrtgang van de cnversie. Na de cnversie wrdt de map waarin de gecnverteerde bestanden zich bevinden autmatisch gepend. p. 64

65 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls 2. Tag-KES 1. Wat is Tag-KES? Tag-KES laat je te m taaltags te plaatsen in meertalige KES-bestanden. Tag-KES geeft de taalinstellingen zichtbaar weer en laat je te m de taal in te stellen per geselecteerd gebied f per wrd. Je kunt dus aan aparte wrden, klmmen f zinnen een andere taal tewijzen dan aan de rest van de tekst. Deze methde verschilt met de taaltagging in Kurzweil 3000, waar de taaltagging verbnden is aan de tekstgebieden (OCR) in het KES-bestand. Tijdens het vrlezen met K3000 zal de vrleesstem autmatisch wijzigen in functie van de ingestelde taal van de wrden en zinnen. 2. He gebruik ik Tag-KES? Tabblad Bestand Bvenaan het tabblad Bestand vind je een reeks knppen waarmee je de taaltagging van het dcument kunt uitveren. De knppen 1. Met de eerste knppengrep Bestand kun je KES-bestanden penen, bewaren en bewaren nder een nieuwe naam. 2. De knppengrep Taal dient m het KES-bestand van de taaltags te vrzien: a. De knp wis : klik p deze knp m het wissen van taaltags te activeren. (He wissen: zie 'He taggen?') b. Taalknppen: klik p de gewenste taalknp m het taaltaggen te activeren. Standaardtalen zijn Nederlands, Frans, Engels en Duits. (zie 'He taggen?') Om de talen aan te passen: zie tabblad Instellingen. c. Deze 2 knppen dienen m het vlledige dcument f een vlledige pagina te taggen in de geselecteerde taal. De eerder aangebrachte taaltags in dat dcument f p die pagina wrden hierdr gewist. 3. Met de knp Tags kun je de taaltags tijdelijk verbergen f pnieuw weergeven. 4. Met de knppengrep Acties kan je de laatste bewerking(en) ngedaan maken f pnieuw uitveren. 5. Gebruik de knppengrep Pagina m dr het dcument te bladeren f tik de gewenste pagina in m nmiddellijk naar een bepaalde pagina te gaan. 6. Gebruik de knppengrep 'Beeld' m in- f uit te zmen p de pagina, de pagina ver de vlledige breedte van het scherm weer te geven f de vlledige pagina p het scherm weer te geven. 7. Elke pagina in het dcument krijgt bvenaan een label met het paginanummer. Z krijg je een hrizntaal verzicht van alle pagina s in het dcument. Klik p de gewenste pagina m nmiddellijk naar een pagina te gaan. 8. Klik p het pijltje rechtsbven in het dcument m de lijst van pagina s weer te geven. Z krijg je een verticaal verzicht van alle pagina s in het dcument. Selecteer daarna de gewenste pagina m naar een pagina te gaan. p. 65

66 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls He taggen? Tags aanbrengen Klik p de knp van de gewenste taal, klik dan p de te taggen tekst: Tags wissen - Om aparte wrden te taggen: klik p het wrd. - Om grte gebieden te taggen: hu de linkermuisknp ingedrukt en sleep de cursr ver het gewenste gebied. - Om een taaltag te wissen: klik p de knp wis en klik daarna p het getagde wrd. - Om meerdere taaltags tegelijk te wissen: klik p de knp wis en verplaats de muis naar het te wissen gebied. Hu nu de linkermuisknp ingedrukt en sleep de cursr ver het gewenste gebied. Tabblad Instellingen Via het tabblad instellingen kan je de knppen verbinden met de gewenste taal. De instellingen die je hier kiest, wrden nmiddellijk tegepast p het tabblad Bestand. De beschikbare talen zijn die talen die bij Kurzweil 3000 als leestaal beschikbaar zijn. Hewel de kleuren van de tagmarkeringen beperkt zijn tt vier, kun je de tekst in meer talen taggen. In dat geval wrden taaltags van meerdere talen in eenzelfde markeerkleur getnd. Indien je de tekst in meer dan 4 talen wil taggen, kies dan eerst 4 talen p het tabblad Instellingen. De dan de taalmarkering vr die 4 talen. Kies daarna p het tabblad Instellingen de andere talen. De tekst die je markeert krijgt de taal die je laatst gekzen hebt. p. 66

67 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls 3. Fix-KES 1. Wat is Fix-KES? Fix-KES past vr ju de ptimale cmpressie van KES-bestanden met zwart-wit pagina s te. Smmige KES-bestanden met zwart-wit pagina s aangemaakt met K3000 versie 10 hebben een niet-ptimale cmpressie. Dit zrgt vr een te grt KES-bestand. Fix-KES lst dit vr ju p. 2. He gebruik ik Fix-KES? 1. Klik p de knp Stap 1: Selecteer KES- f SEK-bestanden m één f meerdere KES- f SEK-bestanden te selecteren. 2. De geselecteerde KES- f SEK-bestanden wrden weergegeven. 3. Klik p de rde knp m een geselecteerd bestand uit de lijst te verwijderen. 4. Klik p de knp Stap 2: Selecteer delmap m de map te selecteren waarin je de gecmprimeerde bestanden wil pslaan. Standaard wrden de gecmprimeerde bestanden in de map C:\Senstec\Fix- KES pgeslagen. 5. Klik p de grene knp Stap 3: Cmpressie starten m de cmpressie te starten. Fix-KES laat je weten welke bestanden gecmprimeerd werden en welke bestanden geen cmpressie meer ndig hadden. De gecmprimeerde KES-bestanden vind je terug in de delmap. p. 67

68 Kurzweil 3000 Aan de slag met KES-Tls 4. Print-KES 1. Wat is Print-KES? Met Print-KES kan je KES-bestanden bekijken en afdrukken, k wanneer Kurzweil 3000 niet p je cmputer geïnstalleerd is. 2. He gebruik ik Print-KES? Je kunt Print-KES p twee manieren pstarten: f a. Selecteer een KES-bestand in Windws Verkenner. Klik p de rechtermuisknp en selecteer de ptie Print-KES. b. Start Print-KES vanaf je bureaublad. Selecteer het KES-bestand dat je wil afdrukken. 1. Wanneer het bestand meerdere pagina s bevat, kan je dr het dcument bladeren via de pijltjestetsen nderaan het dialgvenster. 2. Druk p de Print-knp en selecteer de gewenste instellingen vr het afdrukken van je dcument. p. 68

69 Kurzweil Instructiefiches V. Instructiefiches en vide s: K3000 in een ntendp He gebruik je de fiches? De fiches zijn bedeld als ndersteuning vr gebruikers en begeleiders van Kurzweil Ze leren je snel en efficiënt kennis maken met de basiselementen van Kurzweil In cmbinatie met de He? Vide s krijg je met deze instructiefiches zeer snel alle ndige handelingen vr het gebruik van Kurzweil 3000 in de vingers. Welke fiches zijn er beschikbaar? Fiche 1: Kurzweil 3000 AANPASSEN Fiche 2: SCANNEN met Kurzweil 3000 Fiche 3: LEZEN met Kurzweil 3000 Fiche 4: BEGRIJPEND LEZEN en VREEMDE TALEN LEREN met Kurzweil 3000 Fiche 5: STUDEREN met Kurzweil 3000 Fiche 6: SCHRIJVEN met Kurzweil 3000 Fiche 7: EXAMENS met Kurzweil 3000 Welke He? Vide s zijn er beschikbaar? Werken met Kurzweil 3000 Werkbalken tnen en verbergen De leesstem veranderen p de werkbalk Iezen Wrden pzeken Kleefntities en tekstntities aanmaken Markeerstiften gebruiken m te studeren Een tets vrbereiden Werken met tetsen met invullijnen Schrijfmiddelen gebruiken Meertalige ndersteuning Klmntities gebruiken Werken met mindmap Werken met hfdlijnen Waar vind je de He? Vide s? De He? Vide s zijn beschikbaar in het Menu Help in Kurzweil De He? Vide s zijn k beschikbaar p de website van Senstec p Je hebt Adbe Flash Player ndig m de vide s te kunnen bekijken. Indien je deze ng niet geïnstalleerd hebt, kan je deze gratis dwnladen. Op nze website is hiervr een link vrzien. p. 69

70 Kurzweil 3000 Fiche 1: Kurzweil 3000 aanpassen Fiche 1: Kurzweil 3000 aanpassen He kan ik Kurzweil 3000 aanpassen? 1. Welke vrdelen biedt deze werkwijze? Je kunt vr elk vak een andere gebruiker aanmaken. vr elke leerling een andere gebruiker aanmaken. alle dcumenten netjes rdenen. vr elke gebruiker alle instellingen en eigen wrdenlijsten bewaren. elke werkbalk aanpassen en nieuwe creaties bewaren als vaste werkbalkset, die elke gebruiker kan activeren. werkbalken kppelen aan dcumenten. 2. Stappenplannen 2.1. Stappenplan bij creëren van gebruikersnamen Gebruiker pvragen activeren 1. Klik in het menu Hulpmiddelen p Opties. 2. Klik p het tabblad Algemeen. 3. Vink Gebruiker vragen bij pstart aan. 4. K3000 start vrtaan p met een inlg venster Nieuwe gebruikers creëren 1. Klik in het menu Bestand p Wijzig gebruiker. 2. Vul een nieuwe naam in en bevestig met OK. 3. Je kunt zveel gebruikers aanmaken als je wilt. p. 70

71 Kurzweil 3000 Fiche 1: Kurzweil 3000 aanpassen 2.2 Stappenplan bij aanpassen van werkbalken Werkbalken aanpassen 1. Klik met de rechtermuisknp in het werkbalkgebied (f ga naar Hulpmiddelen / Aanpassen). 2. Het cntextmenu werkbalken verschijnt. Bvenin kun je werkbalken tnen f verbergen. 3. Klik Werkbalken aanpassen. 4. In het dialgvenster kan je p elke werkbalk knppen tevegen (a), verwijderen (b) en verplaatsen (c). Je kunt k alle knppen in één keer verwijderen (d) f de standaardinstelling (e) activeren. Verder kan je schakels (f) tevegen m werkbalken weg te klappen, de werkbalken nder in het scherm (g) plaatsen f scheidingslijntjes (h) instellen m knppen te greperen. h Nieuwe werkbalk bewaren 1. Klik in het dialgvenster Werkbalken aanpassen p Bewaar. 2. Typ een nieuwe naam in en bevestig met OK (bijv. Spelling trainen). 3. Klik in het cntextmenu werkbalken p Gebruik werkbalkset. 4. Klik p de gewenste set m deze te activeren. 3. Extra mgelijkheden K3000 is een autnm, alles-in-één prgramma. Alle functies zitten binnen muisbereik in één en hetzelfde prgramma. Je kunt vanuit het K3000 menu Bestand direct een versturen en naar een andere tekstverwerker dan de K3000 tekstverwerker (MS Wrd en WrdPad) gaan. Verder kan je direct scannen (zie: fiche Scannen) en direct naar het internet gaan f nline vertalen (zie: fiche Lezen). K3000 heeft een ingebuwde schermlezer die alle knppen, menu s, dialgvensters en berichten vrleest. Om K3000 te bedienen hef je geen letter zelf te lezen! (Activeren in Hulpmiddelen / Opties / Algemeen). Je kunt het vrgelezen wrd (f meerdere wrden) in een apart vergrtingsvenster laten verschijnen (activeren in het menu Beeld en/f met aparte knp). 4. Tips Zet de schermlezer aan wanneer je het prgramma leert kennen, je vindt de knppen ng sneller! Verwijder knppen die je zelden gebruikt. Of start met een lege werkbalk, die je laat meegreien met de functies die je hebt leren gebruiken. Bekijk k de vide Werkbalken tnen en verbergen via het Menu Help / He? Vide s. p. 71

72 Kurzweil 3000 Fiche 2: Scannen met Kurzweil 3000 Fiche 2: Scannen met Kurzweil 3000 He kan ik teksten scannen met Kurzweil 3000? 1. Welke vrdelen biedt deze werkwijze? Je kunt zelfstandig scannen. Scannen in K3000 is even gemakkelijk als ftkpiëren! De ft van juw blad, met behud van alle lay-ut, kmt p het scherm. Het tekstherkenningsprces (OCR) wrdt p de achtergrnd uitgeverd. Daardr met je niet leren werken met sftware van andere scanners. In K3000 zijn FineReader en Omnipage ingebuwd. hetzelfde den met elk digitaal dcument. In elk prgramma met een afdrukfunctie kan je de KESI Virtuele Printer gebruiken. Deze scant het dcument p de unieke K3000-manier in het Kurzweil 3000 venster (dubbele laag: ft en herkende tekst). een dcument dat in meerdere talen is pgesteld in die verschillende talen laten herkennen. Daarna duid je aan welke stukken tekst in welke taal vrgelezen meten wrden. p de scan werken zals p het riginele blad: lezen waar je de cursr plaatst (f autmatisch lezen), tekst markeren, tekst invullen. Dit alles uiteraard znder de rsprnkelijke tekst te wijzigen. meer den dan p een blad papier: bijv. tekst verslepen en tekst inspreken (gesprken ntitie). 2. Stappenplan 2.1 Scannen van gedrukte dcumenten 1. Leg een dcument p de scanner. 2. Klik p à 15 secnden later (30 à 40 vr een kleurenscan) staat de ft van juw dcument in het K3000 venster. 2.2 Scannen van digitale dcumenten 1. Open een dcument in een prgramma met een afdrukfunctie. 2. Klik p Afdrukken en selecteer KESI Virtual Printer. Je kunt deze printer k als standaardprinter instellen. Dan hef je enkel p de printerknp te klikken. 3. +/- 10 secnden later (30 vr kleurenscan) staat de ft van juw dcument in het K3000 venster. p. 72

73 Kurzweil 3000 Fiche 2: Scannen met Kurzweil Extra mgelijkheden Bij het mzetten van PDF-dcumenten naar KES-frmaat wrden de rsprnkelijke bladwijzers uit het PDF-dcument autmatisch mee vergezet en het laden kan nderbrken wrden. Gebruik de ptie Twee pagina s m pcketbeken, waarbij je 2 pagina s naast elkaar p de glasplaat kunt leggen, in te scannen. Beide pagina s kmen p 1 scan. K3000 verknipt dit autmatisch in twee aparte pagina s. Gebruik Herhaald scannen m meerdere pagina s na elkaar te scannen. De pauze tussen twee scans kun je zelf instellen. Gebruik Dubbelzijdig indien je ver een duplex scanner en/f een scanner met autmatische dcumenttever (ADF) beschikt. Met een dergelijke scanner kun je per minuut 5 pagina s rect/vers scannen. Heel belangrijk: de scantaal wijzigt autmatisch mee met de leestaal. Wanneer je bijv. een Franse tekst scant, dan met je Franse tekstherkenning gebruiken. Je kunt k meerdere scantalen aanvinken. 4. Tips De ingebuwde tekstherkenning is accuraat en zeer krachtig. Vr gewne tekst tekst waarbij het cntrast met de achtergrnd nrmaal is hef je niets aan de instellingen te wijzigen. FineReader met minstens 98% van de wrden crrect herkennen. Vr meilijke dcumenten, die gelukkig meer uitzndering dan regel zijn, heb je een heel pak hulpmiddelen. Vuistregel: scan het riginele dcument. Denk aan ftkpiëren! Is het cntrast tussen tekst en achtergrnd niet grt geneg? Pas de helderheid aan! Heb je werkblaadjes met veel invulruimte in zinnen? Schakel klmherkenning uit! Twijfel je ver de instellingen? Laat K3000 zelf uitzeken he er best gescand wrdt (functie Scanner ptimaliseren). Snel pspren en crrigeren van futen kan met de verzichtslijst spellingcntrle (zie fiche SCHRIJVEN met Kurzweil 3000 ). Of gebruik de pdracht Zek en Vervang (menu Bewerken). Tekstherkenning neemt sms ngal wat tijd in beslag. Wanneer je met grte PDF-dcumenten werkt, kun je de tekstherkenning nderbreken. Bij een vlgende sessie hervat je de tekstherkenning waar je gebleven was. Vaak vrkmende herkenningsfuten kunnen autmatisch gecrrigeerd wrden. Gebruik de lijst scancrrecties in het menu Scannen. Vr elke scantaal kan je een dergelijke lijst aanleggen. Vr het Nederlands en het Engels zijn lijsten ingebuwd. p. 73

74 Kurzweil 3000 Fiche 3: Lezen met Kurzweil 3000 Fiche 3: Lezen met Kurzweil 3000 He kan ik teksten laten vrlezen dr Kurzweil 3000? 1. Welke vrdelen biedt deze werkwijze? Je kunt zelfstandig teksten lezen. p eigen temp teksten lezen. Het temp kan je heel nauwkeurig en heel persnlijk aanpassen. Tussen 50 wrden/minuut en 500 wrden/minuut in tussenstapjes van 5 wrden/minuut. bij vreemde talen: luisteren naar de crrecte uitspraak. Standaard leest K3000 in 10 talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Nrs, Prtugees, Fins en Zweeds. bij een meertalig dcument Kurzweil 3000 autmatisch laten mschakelen van leestaal (zie fiche Begrijpend Lezen en Vreemde Talen leren met K3000). 2. Stappenplan bij het lezen van tekst p je cmputerscherm 2.1 Lezen vanaf de cursr 1. Klik p de plaats waar je wilt starten met lezen. Opmerking: - Rde cursr: beelddcument (ft, scan, PDF). - Zwarte cursr: tekstdcument. 2. Klik p 2.2 Lezen nderbreken De knp Lezen verandert in Pauzeren tijdens het lezen. Starten en stppen met lezen kan dus met één knp. 3. Extra mgelijkheden In K3000 kan je verschillende bestandsfrmaten direct penen en lezen, zwel tekst- als beelddcumenten (bijv. MS Wrd, tekst- en ft-pdf, KES, JPG, EPUB, ). Met de KESI Virtual Printer maak je van elk dcument p juw cmputer een KES-dcument. Dit de je met 1 druk p de knp. Z kan je bijv. bladzijden van Internetpagina s (virtueel) printen en scannen naar K3000 (zie fiche: SCANNEN met Kurzweil 3000). Dit is heel belangrijk wanneer de lay-ut en de tekst niet gewijzigd mag wrden (bijv. bij het invullen van tetsen en examens). Met een sneltetskppeling kan je k alle tekst (CTRL+ALT+R) f enkel geselecteerde tekst (CTRL+SHIFT+R) verbrengen naar Kurzweil Je kunt K3000 k direct in alle Windwstepassingen gebruiken. Op de Windws taakbalk vind je een K3000- venstertje. Selecteer en sleep (f kpieer en plak) tekst naar dit venster. Het hfdvenster van de Kurzweil 3000 Taakbalk verschijnt. Daarin wrdt de gekzen tekst weergegeven. Kurzweil leest die tekst direct vr met dubbele markering. De leeseenheid (wrd, zin, regel, alinea, titel, markering) is geel gemarkeerd, het vrgelezen wrd gren. p. 74

75 Kurzweil 3000 Fiche 3: Lezen met Kurzweil 3000 Met de Screensht-lezer kan je k tekst lezen die zich in een afbeelding, een beveiligde pdf f een ft-pdf bevindt. Klik p het menu-item Screensht-lezer in het menu Lezen f p de knp Screensht-lezer in de Kurzweil 3000 Taakbalk. De muisaanwijzer verandert in een richtkruis. Hu de linkermuisknp ingedrukt en markeer een gebied p je scherm dat je wil laten vrlezen. Als vrbeeld een ft van één van nze affiches. Indien je via de Kurzweil 3000 Taakbalk werkt, verschijnt het Hfdvenster van de Kurzweil 3000 Taakbalk met daarin de herkende tekst. Kurzweil 3000 leest de tekst nmiddellijk vr met dubbele markering. Indien je via het menu Lezen werkt, wrdt een nieuw KES-bestand in Kurzweil 3000 gepend. De herkende tekst wrdt weergegeven. Klik p de knp Lezen f p F3 m de tekst te laten vrlezen met dubbele markering. Je kunt K3000 rechtstreeks p het internet gebruiken. Klik p. Juw hmepage pent met een Kurzweil 3000 werkbalk nderaan. Op deze werkbalk vind je K3000 leesfuncties en -instellingen. Je hebt k direct tegang tt de wrdenbeken en het vergrtingsvenster. Je kunt zwel Internet Explrer als Mzilla Firefx gebruiken. Je kunt de luidspreker uitschakelen en enkel meekijken. Dit kan gecmbineerd wrden met lezen bij dubbelklik. Z kan je K3000 enkel de meilijke wrden laten vrlezen dr te dubbelklikken. Je kunt vr eenzelfde taal verschillende sprekers/stemmen kiezen. K3000 bevat Nuance Vcalizer Premium stemmen in 10 talen (dvd-versie). 4. Tips Je kunt samen met de cmputer een tekst leren lezen. Hierbij kan je geleidelijk het temp pdrijven. K3000 leest en bewaart teksten zwel in tekst- als geluidsfrmaat (wave, mp3). Deze teksten en geluidsbestanden kun je pslaan in Daisy 2-frmaat. Je kunt met een hge snelheid lezen als je terug wilt zeken waar een bepaald stuk tekst staat. Bijvrbeeld: je hebt een bek gelezen en je zekt een bepaalde passage. Je kunt daar k een bladwijzer plaatsen (zie fiche: STUDEREN met K3000). Je kunt met een hge snelheid lezen als je wilt luisteren f een bek je bevalt. Als de inhud leuk lijkt, kan je het bek met een nrmale snelheid laten vrlezen. Je kunt zelf crrecties aangeven vr het herkennen en uitspreken van bepaalde wrden (bijv. wrden van Engelse rsprng die hun Engelse uitspraak behuden). Deze crrecties kun je k tepassen p wrdgrepen en zinnen. Je kunt rechtstreeks vanuit K3000 (gratis) literatuur dwnladen (menu Online Zeken naar beken). Op de K3000 installatie-dvd vind je de map Classic Literature met hnderden Engelstalige beken. In hetzelfde menu kan je elektrnische krantenartikels en tijdschriften dwnladen (Talking Newspapers UK, abnnement). Bekijk de He? Vide s via het Menu Help en ervaar he je de leespties kunt veranderen p de werkbalk lezen. p. 75

76 Kurzweil 3000 Fiche 4: Begrijpend lezen en vreemde talen Fiche 4: Begrijpend lezen en vreemde talen leren met Kurzweil Welke vrdelen biedt deze werkwijze? Je kunt zelfstandig en met één muisklik een wrdverklaring en/f vertaling in je K3000 pvragen. gebruik maken van de nline vertaalfunctie met de knp vertalen p de hfdwerkbalk, deze verklaring/vertaling heel snel pzeken en laten vrlezen. 27 ingebuwde wrdenbeken raadplegen (.a. 7 Van Dale wrdenbeken), synniemenlijsten in 4 talen en 14 nline encyclpedieën (.a. Wikipedia in 7 talen). altijd het crrecte wrdbeeld zien in cmbinatie met de crrecte uitspraak dankzij de taalmdule. In de vertalende wrdenbeken schakelt K3000 autmatisch m naar de juiste vrleestaal / stem. een niet-verbale uitleg krijgen dr een afbeelding p te vragen (beeldwrdenbek met 1300 afbeeldingen, k vr hmfnen). Een ft zegt immers vaak veel meer dan wrden! 2. Stappenplan bij het pzeken van een wrd in het wrdenbek 2.1 Keuze van het wrdenbek 1. Klik in het hfdmenu p Opzeken. 2. Klik p Selecteer wrdenbek. 3. Vink het wrdenbek van juw keuze aan. Opm.: de keuzelijst wrdt bepaald dr de leestaal. In dit geval (Nederlands) zie je enkel de wrdenbeken die vertrekken vanuit het Nederlands. 2.2 Opzeken 1. Dubbelklik m het wrd te selecteren. 2. Klik p 3. Het venster met de definitie f vertaling verschijnt. 4. Klik p. De Nederlandse tekst wrdt dr de Vlaamse stem gelezen. De Engelse tekst wrdt autmatisch dr de Engelse stem gelezen. p. 76

77 Kurzweil 3000 Fiche 4: Begrijpend lezen en vreemde talen 3. Extra mgelijkheden Je kunt de verklaring f vertaling naar het dcument slepen. De uitleg wrdt als een tekstntitie tegevegd (bij beelddcument). In een tekstdcument kmt de uitleg tussen de tekst. Deze tekstntities kan je uit het dcument trekken (functie in het menu Bestand / Uittreksel ntities). Je kunt de wrden uit het riginele dcument naar dit nieuwe tekstbestand (bijv. Wrd:.DOCX) slepen. Op deze manier kan je een verklarende f vertalende wrdenlijst maken znder te typen. Wil je de wrden nline pzeken, dan gebruik je de functie Lees het Web, waarmee zwel Firefx als Internet Explrer 7 en 8 helemaal tegankelijk zijn. Taalmdule in meertalige dcumenten. In alle beeld- én tekstdcumenten kan je een taal tewijzen aan geselecteerde tekst. Deze taaletiketten wrden bij het dcument bewaard. De vrleestaal wijzigt autmatisch, maar k de spellingcntrle en de wrdenbeken passen zich aan. 4. Tips Wanneer je behalve de meer dan 1000 Kurzweil-afbeeldingen en meer dan Sclera-pictgrammen (beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits), k met eigen beeldmateriaal wil werken, kun je vrijwel alle mappen met grafische bestanden als een beeldwrdenbek aan K3000 linken. Specifieke wrdenschat kan je in een nline encyclpedie pzeken: Selecteer het wrd. Klik p Online pzeken (in het menu Online). De infrmatie ver het wrd wrdt als tekst in het K3000-venster getnd, met behud van alle links. Je kunt alles laten vrlezen. Maar je kunt k de links aanklikken m nieuwe infrmatie te dwnladen. Je kunt rechtstreeks vanuit K3000 (gratis) literatuur dwnladen (menu Online / Zeken naar beken). Op de dvd vind je een map Classic Literature met hnderden Engelstalige beken. In hetzelfde menu kan je k elektrnische krantenartikels en tijdschriften dwnladen (Talking Newspapers UK, abnnement). p. 77

78 Kurzweil 3000 Fiche 5: Studeren met Kurzweil 3000 Fiche 5: Studeren met Kurzweil 3000 He kan ik studeren met Kurzweil 3000? 1. Welke vrdelen biedt deze werkwijze? Je kunt structuur aanbrengen in juw dcumenten. Je kunt hfd- en bijzaken markeren en/f bladwijzers plaatsen. een samenvatting maken znder te meten typen. Je kunt daarna een uittreksel en klmntities f een mindmap maken van deze markeringen. hyperlinks tevegen. Hiermee kun je snelkppelingen maken naar webpagina s, andere bestanden f bladwijzers in het dcument waarin je aan het werk bent. infrmatie en/f vragen tevegen aan juw dcument dr tekstntities, vetnten, kleefntities en tekstballnnen te gebruiken. infrmatie en/f vragen (en antwrden) k mndeling tevegen met gesprken ntities. 2. Stappenplan bij het maken van een samenvatting aan de hand van (een uittreksel van) markeringen Bekijk k de vide Markeerstiften 2.1 Markeren 1. Kies een markeerstift. 2. De cursr verandert in een stift. Hud de linkermuisknp ingedrukt. Beweeg de stift ver de te markeren tekst. Of dubbelklik p één wrd. 3. Kies eventueel een vlgende markeerkleur Samenvatting 1. Klik p Uittreksel, klik daarna in het dialgvenster p Uittreksel: ntities en markeringen. 2. Kies Markeringen. 3. Je kunt insprngen en vrvegsels tevegen (vergelijk met autmatische nummering). 4. Klik p OK. Het resultaat is een nieuw tekstdcument (bijv. Wrd: DOC) met juw samenvatting. 2.3 Klmntitie Bekijk de vide Klmntities gebruiken via het menu Help / He? Vide s p. 78

79 Kurzweil 3000 Fiche 5: Studeren met Kurzweil Extra mgelijkheden In K3000 heb je 6 markeerstiften en 2 kleuren m te mcirkelen. Je kunt structuur aanbrengen p 8 niveaus. De samenvatting kan je k als vetnt in het riginele dcument bewaren i.p.v. als apart tekstdcument. Uiteraard kan je de samenvatting k mzetten naar MP3, m bijv. p weg naar schl (p de bus, in de trein) juw synthese te beluisteren. Je kunt de leeseenheid instellen p Markering. Nu zal K3000 enkel de gemarkeerde tekst vrlezen. Zeer interessant m enkel de hfdzaken eens dr te nemen net vr het examen. Je kunt tekstntities gebruiken m te typen p scans (ft s). Wanneer je tekst selecteert en versleept p scan, maak je autmatisch een tekstntitie. Deze tekstntities wrden gelezen waar ze staan. Kleefntities kun je gebruiken p tekeningen bijv. in vakken als bilgie, WO, anatmie, enz. Vrdeel van kleefntities: ze zijn niet drzichtig. De pties (lettertype, grtte, kleur, leesvlgrde) van tekst- en kleefntities kan je aanpassen. Je kunt ze vr elk dcument afznderlijk vastleggen. Ntities kan je k in een apart uittreksel weergeven. Je kunt werken met bladwijzers en hyperlinks. De bladwijzers zijn tegankelijk via de hyperlink tl. Bladwijzers bieden naast structuur k de mgelijkheid m snel in een dcument te bladeren, bijv. van titel naar titel. Bladwijzers kan je k in een apart uittreksel weergeven. Gebruik je de bladwijzers enkel vr titels, dan heb je snel een duidelijke hfdstructuur van elk dcument. Je kunt deze structuur aanvullen met uittreksels van markeringen. Tekstballnnen maken het lezen interactief. Leerkrachten kunnen instructies, meerkeuzevragen, infrmatie tevegen aan een tekst. De tekstballn kmt als een pp-up tevrschijn tijdens het lezen van het dcument. De leerling kan de antwrden p meerkeuzevragen aanstippen f zelf het antwrd typen. Gesprken ntities wrden gebruikt m cmmentaar, vraag en antwrd in te spreken in een dcument. Op deze manier kunnen tetsen k vlledig mndeling ingevuld wrden. In beelddcumenten wrdt de gesprken ntitie vrgesteld dr een luidspreker. 4. Tips Je kunt gesprken ntities k ter plaatse laten lezen (instelbaar in Hulpmiddelen / Opties / Lezen). Je krijgt dan een cmbinatie van tekst gelezen dr K3000, afgewisseld met het cmmentaar en de antwrden die je zelf hebt ingesprken. Met bladwijzers kan je heel snel in een dcument bladeren. Klik p de knp Bladwijzer en daarna p de gewenste link en Ga naar (f dubbelklik p de link). Afdekblaadje ndig (bijv. m wrdenschat te studeren)? Neem een kleefntitie en wijzig de afmetingen (breedte: uitrekken, hgte: Enter). Nu kan je de antwrden p het scherm bedekken, net zals p papier! p. 79

80 Kurzweil 3000 Fiche 6: Schrijven met Kurzweil 3000 Fiche 6: Schrijven met Kurzweil 3000 He kan ik schrijven met Kurzweil 3000? 1. Welke vrdelen biedt deze werkwijze? Je kunt zelfstandig juw ideeën, pmerkingen en antwrden p papier zetten. schrijven met een minimum aan typewerk. Je kunt kpiëren en plakken, antwrden verslepen, uittreksels maken van de vlledige tekst, van ntities en markeringen. hren wat je typt (letters, wrden en/f zinnen). hrbare spellingcntrle gebruiken en met een aanpasbare checklist juw tekst cntrleren. (hrbare) wrdvrspelling gebruiken m wrden autmatisch aan te vullen (vergelijk met namen zeken p een GSM). de wrdvrspellingslijst aanvullen met wrdenlijsten en/f zwevende wrdenlijsten. De wrdvrspellingslijst kan grt, gemiddeld f klein zijn qua mvang. 2. Stappenplan bij het gebruik van wrdvrspelling in cmbinatie met wrdenlijsten 2.1 Wrdvrspellingslijst maken / aanvullen 1. Klik p de knp bij een gepend tekst- f beelddcument. 2. Klik p Alle crrect gespelde wrden uit het dcument wrden aan de wrdvrspellingslijst (vr deze gebruiker) tegevegd. 2.2 Wrdenlijst maken / gebruiken Standaard is de lijst Hmfn tegevegd aan de wrdvrspelling. Je kunt k andere lijsten tevegen Wrdenlijsten maken 1. Klik p Wrdenlijsten cnfigureren (menu Hulpmiddelen). 2. Klik p Nieuw. Nu kun je kiezen: zelf wrden typen f wrden (allemaal f alleen gemarkeerde wrden) uit de tekst trekken. 3. In nderstaand vrbeeld werd tekst getypt en geplakt. De lijst Hmfn zit standaard in K3000. De lijsten Aardrijkskunde, Belgisch kningshuis en Drpsleven werden dr de gebruiker aangemaakt. p. 80

81 Kurzweil 3000 Fiche 6: Schrijven met Kurzweil Wrdenlijsten gebruiken Wrden uit wrdenlijsten kun je autmatisch laten markeren f laten zeken dr K3000. Naast hmfnen kun je in dit vrbeeld k namen van het Belgische kningshuis f aardrijkskundige namen laten markeren. De markeerkleur kmt vereen met de instelling (pties) die gekzen werd in het bvenstaande dialgvenster. De spellingsuggesties wrden vrgelezen wanneer je erp klikt. 2.3 Schrijven met wrdvrspelling 1. Klik p m een nieuw tekstdcument te penen. 2. Klik p m de wrdvrspelling te activeren. 3. Klik in de lijst m het wrd (en de verklaring) te hren f dubbelklik m de verklaring k te zien. 4. Klik p het cijfer (f p je numeriek tetsenbrd) m het wrd in je tekst in te vegen. p. 81

82 Kurzweil 3000 Fiche 6: Schrijven met Kurzweil Extra mgelijkheden Je kunt gebruik maken van de hrbare spellingcntrle via de rechtermuisknp. Hiervr met de schermlezer geactiveerd zijn: dit de je via Hulpmiddelen, Opties, blad Algemeen. Dr de gevulde wrdenlijsten te gebruiken beschik je ver veel meer wrden. Wanneer je bvendien de Zwevende wrdenlijsten naast juw schrijfblad zet, met maximum 4 wrdenlijsten, kun je k van deze lijst wrden naar juw tekst slepen en gebruikte wrden eventueel markeren in de lijst. Verder kun je juw eigen ntitiefragmenten, dit is de gestructureerde inhud van je Klmntitiebestand, naar je dcument slepen. Ok rechtstreeks bruikbaar in bv. MS Wrd. Onder de knp Starten met schrijven vind je verschillende sjablnen vr nieuwe dcumenten. Je kiest tussen een: Mindmapsjabln waarin je ideeën schematisch weergeeft f een meer klassiek tekstsjabln p. 82

83 Kurzweil 3000 Fiche 6: Schrijven met Kurzweil 3000 Deze Mindmapsjablnen kun je k weergeven via de knp Hfdlijnen en met behulp van de knp Gesplitst scherm kun je een nieuw leeg tekstdcument penen. Links zie je de structuur vr je tekst, rechts kun je zelf tekst schrijven. De knp Cntrleer schrijven pent een aanpasbare checklist m juw dcument te cntrleren. 4. Tips Je kunt alle spellingfuten in één lijst weergeven met de ptie Overzicht spellingcntrle (menu Hulpmiddelen). Ok hier wrden de suggesties vrgelezen. Vaak vrkmende futen kun je in één keer vervangen. Werk met verschillende gebruikers. Elke gebruiker, elk vak, elke taal heeft zijn eigen wrdvrspellingslijst + een (nbeperkt) aantal wrdenlijsten. (zie fiche: Kurzweil 3000 aanpassen). Bekijk de He? Vide s Werken met mindmap en Werken met hfdlijnen via het menu Help / He? Vide s p. 83

84 Kurzweil 3000 Fiche 7: Examens met Kurzweil 3000 Fiche 7: Examens met Kurzweil 3000 He kan ik examens en tetsen afleggen met Kurzweil 3000? 1. Welke vrdelen biedt deze werkwijze? Je kunt tetsen en examens laten vrlezen. tetsen en examens invullen znder de riginele tekst te wijzigen. antwrden uit de tekst naar de antwrdlijn verslepen. schriftelijke tetsen mndeling afleggen dr antwrden in te spreken. De leraar / dcent kan zelf bepalen welke K3000 hulpmiddelen de leerling mag gebruiken. Alle ngerlfde hulpmiddelen kunnen geblkkeerd wrden met een wachtwrd. Deze beveiliging kan zwel p cmputerniveau als p dcumentniveau. alle handelingen laten registreren in het lgbek. het examen beveiligen tegen afdrukken en kpiëren. 2. Stappenplan bij het afleggen van examens met de cmputer 2.1 Het antwrd staat in de tekst 1. Selecteer het antwrd (dubbelklik). 2. Hud de linkermuisknp ingedrukt. Sleep het antwrd naar de antwrdlijn. De cursr verandert in 3. Laat de linkermuisknp ls. De tekstntitie verschijnt p de antwrdlijn. 2.2 Het antwrd staat niet in de tekst 1. Klik p (tekstntitie). 2. Typ het antwrd in. p. 84

85 Kurzweil 3000 Fiche 7: Examens met Kurzweil Extra mgelijkheden Gebruik de Vul In knp (f: menu Hulpmiddelen: Vul in). Deze functie zet tekstntities (ranje blkjes) autmatisch p vlle invullijnen. Met de TAB-tets spring je snel van het ene vakje naar het andere. Gebruik de knp Gesprken ntitie m juw antwrd in te spreken. Klik p en spreek het antwrd in. Klik p m de pname te stppen. Je kunt tt 2 minuten inspreken. Dubbelklik p m juw pname te beluisteren. Onderbreek met, ga verder met. Je kunt deze gesprken ntities k autmatisch p vlle lijnen zetten. In Hulpmiddelen / Opties / Beeld / Extra klik je p Gesprken ntities (Vul de lege velden in). Klik p de knp Blanc. Vul in. Op de vlle lijnen verschijnen luidsprekertjes. Je kunt de vrleesfunctie van K3000 cmbineren met juw pnames. Ga naar Hulpmiddelen / Opties / Lezen. Vink Lees gesprken ntitie ter plaatse aan. Klik p : K3000 leest de tekst vr. Wanneer de cursr een luidsprekertje tegenkmt, hr je juw eigen pname. Daarna leest K3000 de tekst verder, enz. Met tekstntities kan je k antwrden nderlijnen. Gebruik markeerstiften en gekleurde cirkels m meerkeuzevragen p te lssen. 4. Tips Leerkrachten kunnen hun tetsen en examens blijven maken in het prgramma van hun keuze (bijv. MS Wrd, MS PwerPint). Overbrengen naar K3000 kan met één klik p de printerknp (KESI Virtual Printer, zie fiche SCANNEN). Kies vr vlle lijnen i.p.v. stippellijnen f puntlijnen. Z kan de leerling de functie vul in gebruiken, m snel ntities in te vegen. In Hulpmiddelen / Functies blkkeren bepaal je zelf welke functies een leerling niet mag gebruiken p een tetsmment. Deze beveiliging kun je samen met een dcument bewaren via Bestand / Eigenschappen. Op elke K3000 pc wrdt je tets gepend met de geblkkeerde functies. Bekijk de He? Vide s Een tets vrbereiden en Werken met tetsen met invullijnen via het Menu Help. p. 85

Kurzweil 3000 v14 voor Windows

Kurzweil 3000 v14 voor Windows Kurzweil 3000 v14 vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 v14 vr Windws - Installatiegids

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Kurzweil 3000 v14 Flex vr Windws Installatiegids dvd-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 Installatiegids Kurzweil 3000

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Installatiegids usb-versie Kurzweil 3000 installeren en activeren Volledige handleiding: zie folder Documentation op usb-sleutel Kurzweil 3000 Installatiegids Kurzweil

Nadere informatie

PDFtoKES voor ADIBib. Handleiding

PDFtoKES voor ADIBib. Handleiding PDFtoKES voor ADIBib Handleiding PDFtoKES voor ADIBib - Handleiding Copyright 2012 Sensotec N.V. Alle rechten voorbehouden. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v15 vr Windws Netwerk Installatiegids Installatie en registratie Kurzweil 3000 Engine Installatie extra Kurzweil 3000 Administratr Installatie Kurzweil 3000 Client Installatie Kurzweil 3000

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk Installatiegids Installatie en registratie Kurzweil 3000 Engine Installatie extra Kurzweil 3000 Administrator Installatie Kurzweil 3000 Client Installatie Kurzweil

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Kurzweil 3000 op Windows 7

Kurzweil 3000 op Windows 7 Kurzweil 3000 op Windows 7 Instructies voor het gebruiken van Kurzweil 3000 op Windows 7 Probleemstelling Instructies Sensotec nv/sa www.sensotec.be info@sensotec.be Hoofdzetel: Vlamingveld 6, 8490 Jabbeke

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

KES-Tools. Handleiding

KES-Tools. Handleiding KES-Tools Handleiding KES-Tools - handleiding KES-Tools - Handleiding Copyright 2012 Sensotec N.V. Alle rechten voorbehouden. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera CAM44U/CAM55U/CAM66U PC Camera Disclaimer Geen meite is gespaard m ervr te zrgen dat de infrmatie in deze handleiding crrect en cmpleet is. Er wrdt echter geen aansprakelijkheid aanvaard vr vergissingen

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Beveiligde netwerktoegang :

Beveiligde netwerktoegang : Beveiligde netwerktegang : Deze gebruiksaanwijzing legt uit he men vanp de afstand tegang kan krijgen tt infrmaticatepassingen binnen GIAL en de mgelijke meldingen die weergeven wrden tijdens het aanmelden

Nadere informatie

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene vrwaarden Aan deze HP Garantie p de hardware kunt u, als klant, expliciete garantierechten ntlenen ten aanzien van

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

KES-Tools. Toolset voor het aanmaken en bewerken van Kurzweil 3000-documenten. handleiding

KES-Tools. Toolset voor het aanmaken en bewerken van Kurzweil 3000-documenten. handleiding KES-Tools Toolset voor het aanmaken en bewerken van Kurzweil 3000-documenten handleiding KES-Tools - Handleiding Copyright 2012 Sensotec N.V. Alle rechten voorbehouden. Andere in dit document genoemde

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks)

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks) STUDENTENVOORZIENINGEN DIENST STUDEREN EN FUNCTIEBEPERKING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË Handleiding vr examenmbudsen ver gebruik van vrleessftware (examenlaptps en Windws 8 TG USB sticks)

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 inf@impactxrm.cm Herzien 12.09.2016 Inhud Inhud... 1 IMPACTXRM Time Algemene infrmatie... 2 Gebruikersvrkeuren...

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex Weblicentie voor Windows

Kurzweil 3000 v14 Flex Weblicentie voor Windows Kurzweil 3000 v14 Flex Weblicentie voor Windows Installatiegids weblicentie persoonlijk abonnement Kurzweil 3000 installeren en activeren Volledige handleiding: zie folder Documentation op installatie-dvd

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

SMART -stuurprogramma's 11.3 voor Windows- en Maccomputers

SMART -stuurprogramma's 11.3 voor Windows- en Maccomputers Opmerkingen bij publicatie SMART -stuurprgramma's 11.3 vr Windws- en Maccmputers Over deze uitgavepmerkingen In deze uitgavepmerkingen vindt u een verzicht van de functies van de SMART - stuurprgramma's

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex Weblicentie voor Windows

Kurzweil 3000 v14 Flex Weblicentie voor Windows Kurzweil 3000 v14 Flex Weblicentie voor Windows Installatiegids weblicentie thuisgebruik schoolabonnement Kurzweil 3000 installeren en activeren Volledige handleiding: zie folder Documentation op installatie-dvd

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v14 Flex voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v14 Flex vr Windws Netwerk Netwerkhandleiding Handleiding vr installatie en beheer Vlledige handleiding: zie flder Dcumentatin p installatie-dvd Kurzweil 3000 v14 Flex Handleiding vr netwerkinstallatie

Nadere informatie

In 10 stappen Windows 7 sneller maken!

In 10 stappen Windows 7 sneller maken! In 10 stappen Windws 7 sneller maken! Inhud... In 10 stappen Windws 7 sneller maken... 2 Stap1: Indexeren uitschakelen in Windws 7... 3 Stap 2: Schakel Aer Theme (grafische interface) uit vr Windws 7...

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be Handleiding: Jbs publiceren p Essenscia.be 1. Aanmelden... 1 2. Jbaanbiedingen tevegen... 2 2.1 Jbs in extra taal... 2 2.2 Opties m snel een jb te te vegen... 2 2.3 De beschikbare velden zijn:... 4 2.4

Nadere informatie

Handleiding HvA WebDisk

Handleiding HvA WebDisk Handleiding HvA WebDisk Met HvA WebDisk kun je altijd en veral waar je een internetaansluiting hebt bij je hme-en grepsmappen. Als je een dcument bewerkt, sla deze dan p je lkale PC p. Vervlgens kun je

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B)

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel Inhudspgave Inhudspgave... 2 Vrwrd... 3 Systeemeisen...3 Leveringsmvang...4 Algemene gegevens... 5 Bedieningselementen...6 Installeren... 7 Sftware installeren...7

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v13 voor Windows

Kurzweil 3000 v13 voor Windows Kurzweil 3000 v13 voor Windows Snelstartgids Gebruiksrechtovereenkomst Kurzweil 3000 installeren en activeren Aan de slag met K3000 Aan de slag met KES-Tools Instructiefiches en video s: K3000 in een notendop

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.40

Documentatie voor update SNDwin 12.40 Dcumentatie vr update SNDwin 12.40 I. Verbeteringen... 3 1. Test bij definitief afrekenen... 3 2. Tellers wissen nmgelijk... 3 3. Cntrle rekeningstelsel... 3 4. Ingave factuur - herberekenen... 4 5. Afbeken

Nadere informatie

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac

Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Kurzweil 3000 voor Windows/Mac Gebruiksrechtovereenkomst Kurzweil 3000 Dit is een rechtsgeldige overeenkomst, verder Overeenkomst genoemd, tussen enerzijds u, als Gebruiksrechthouder, en anderzijds Kurzweil

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk

Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk Kurzweil 3000 v15 voor Windows Netwerk Snelstartgids Instellen van Kurzweil 3000 netwerk Installatiegids en andere gidsen: via www.sensotec.be/k3000/extra of in de map Documentation op de installatie-dvd

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union FORM A CHAIN TO SAFEGUARD CHILDREN TECHNISCHE HANDLEIDING 1 INHOUDSTABEL HANDLEIDING VOOR TRAINERS EN TRAINEES 1. HOE MAAK IK EEN NIEUWE ACCOUNT AAN... 5 2. HOE LOG IK IN MET MIJN ACCOUNT... 5 3. HOE LOG

Nadere informatie

Wat is een besturingssysteem of operating system?

Wat is een besturingssysteem of operating system? Wat is een besturingssysteem f perating system? Het besturingssysteem is het hfdprgramma dat geïnstalleerd staat p je cmputer f smartphne. Regelmatig km je k de Engelse benaming perating system tegen f

Nadere informatie

Soft33 V8 - V3: Belangrijkste wijzigingen

Soft33 V8 - V3: Belangrijkste wijzigingen Sft33 V8 - D-m@x V3: Belangrijkste wijzigingen 1. UUR Bij het inbrengen van de zrgen is het nu mgelijk m een uur in te brengen. In Sft33: Het uur is facultatief. Bij afdruk agenda wrdt het uur vermeld.

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1 Handleiding Handleiding Basecamp Pagina 1 Vrwrd Recentelijk heeft mijnheer Garmin beslten m een nieuwe set geactualiseerde kaarten p de markt te brengen vr de Zum-serie (meest gebruikte navigatietestel

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Dcs@Wrk Wat is Dcs@Wrk? Dcs@Wrk is een nderdeel van MbileIrn die het mgelijk maakt m p een veilige manier verbinding te maken met uw SharePint sites. Uw testel dient verbnden te zijn

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

7.4. Hoe kan ik werken met tabellen?

7.4. Hoe kan ik werken met tabellen? 7.4. He kan ik werken met tabellen? Inhud 1. Ik maak een tabel. 2. Ik typ tekst in een tabel. 3. Ik veg rijen f klmmen te. 4. Ik verwijder rijen f klmmen. 5. Ik pas de breedte van klmmen en de hgte van

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie