Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)"

Transcriptie

1 Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) We spreken van dyslexie als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als gevolg waarvan bij een kind sprake is van een niet, onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelende automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of van schriftbeeldvorming (spellen). Publicatie Gezondheidsraad 95. (Daarnaast moet er op het gebied van de schoolse vaardigheden, ondanks een langdurige, intensieve begeleiding, een achterstand zijn van 1 jaar of meer. Verder moet er sprake zijn van een verstoorde taalvaardigheid. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een onvolledig verlopen schoolloopbaan met veel wisselingen, waardoor bepaalde stof niet is aangeboden. Tenslotte mogen er geen andere stoornissen een rol spelen en is het taalprobleem vaak erfelijk bepaald). Er zijn vele vormen van dyslexie en dus is het wenselijk dat er individueel wordt bekeken welke de goede en welke de minder goede vaardigheden van een leerling zijn. De meest voorkomende problemen zijn: - Problemen met het technisch lezen, waardoor het vooral in de hogere klassen vaak moeilijk is binnen de gestelde tijd werkstukken af te krijgen; - Problemen met begrijpend lezen. Soms is dit een gevolg van het technisch lezen; de leerlingen moeten zoveel tijd steken in de woordherkenning, dat de betekenis van de tekst niet wordt begrepen. Vaak ook is het probleem dat zij de hoofd- en bijzaken onvoldoende kunnen onderscheiden en geen samenvattingen kunnen maken; - Problemen met de spelling. Het gaat hier niet alleen om bv. omkeringen, maar vooral om het niet onthouden van woordbeelden. Leerlingen zijn dan geneigd de woorden fonetisch op te schrijven. Daarnaast zijn er leerlingen die de nuances in klanken niet goed kunnen onderscheiden. Tenslotte is er een groep die vooral moeite heeft met de spellingregels; - Problemen met de woordenschat. Doordat dyslectische leerlingen in het algemeen niet veel lezen, blijft de woordenschat ook vaak achter; - Problemen met het taalgevoel. Dat uit zich vooral bij het maken van zinnen in de vreemde talen; - Problemen bij het leren van woordjes. - Problemen met het handschrift woorden worden niet duidelijk geschreven en dus ook niet altijd goed onthouden; - Problemen met concentratie. Dyslectische leerlingen moeten veel energie steken in het volgen van de lessen, dat zij ook sneller vermoeid zijn (dit heeft ook zeker invloed op het maken van huiswerk); Dat deze problemen invloed hebben op het functioneren op school zal duidelijk zijn. Als school zullen we moeten accepteren dat deze leerlingen problemen hebben, hen begeleiden en aanpassingen maken opdat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren. 1

2 Wie zijn betrokken bij de dyslectische leerlingen? a. Orthopedagoge b. Remedial teacher (tevens dyslexie coach) c. Onderwijs leercentrum d. Docenten Hoe gaan wij om met dyslectische leerlingen? 1. Brugklassers. Leerlingen hebben bij de aanmelding op school een dyslexieverklaring. Het is van belang hier heel duidelijk te stellen dat het onderzoek gedaan moet zijn door een daartoe bevoegd psycholoog of orthopedagoog. In de 2 e en 3 de week van het schooljaar is er een gesprek met de leerling (en ouders) met de orthopedagoge. Dan wordt besproken welke aanpassingen en/of begeleiding (in de vorm van remedial teaching) wenselijk zijn. Deze gegevens worden genoteerd op de faciliteitenlijst een lijst die 2 x per jaar wordt verstrekt aan alle docenten zodat zij weten hoe zij met de dyslectische leerling moeten omgaan. De dyslectische leerlingen krijgen een geplastificeerde kaart waarop de aanpassingen vermeld staan. Tenslotte krijgen zij een stickervel. De stickers plakken zij op SO s en proefwerken, zodat docenten weten dat er aanpassingen zijn. In de eerste weken van het schooljaar doen alle leerlingen mee aan onderzoeken op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen. Als het onderwijskundig rapport aangeeft dat het technisch lezen zwak is, worden bij die leerlingen leestoetsen afgenomen; het kan zijn dat zij dan, in samenwerking met de ouders, extra gaan lezen in het OLC. Onvoldoende scores op de andere toetsen kunnen leiden tot extra ondersteuning op het gebied van begrijpend lezen en rekenen (door docenten) of spelling (door de remedial teacher). Als blijkt dat er onvoldoende vooruitgang is op een van deze gebieden wordt in samenspraak met de orthopedagoge bekeken wat er verder kan worden gedaan. 2. Alle leerlingen. Soms worden in de loop van de schooltijd vermoedens van dyslexie geuit (door leerlingen zelf, door ouders, door docenten). Twee maal per jaar doet de orthopedagoge (na overleg met leerling/ouders en na bestudering van het nodige werk) een didactisch dyslexie onderzoek. Op grond van de resultaten wordt in overleg met de ouders besloten of de betrokken leerling verder moet worden getest (op eigen kosten) om dyslexie vast te stellen. Dat verdere onderzoek betreft dan een intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek en een verdieping op taalgebied. 3. Dyslectische leerlingen in de hogere leerjaren. Eens per jaar is er een bijeenkomst van leerlingen in de hogere leerjaren (geen examencandidaten). Op die bijeenkomst komt aan de orde hoe het gaat of er nog verdere aanpassingen nodig zijn of dat er wijzigingen moeten zijn in de factiliteiten. 2

3 4. Dyslectische eindexamencandidaten. In september is er een bijeenkomst om bij te praten en duidelijke afspraken te maken over de te lezen boeken, het gebruik van woordenboeken, aanpassingen bij luistertoetsen, extra tafels (als er grootschrift wordt gebruikt) etc. Welke aanpassingen zijn mogelijk? Zie hier de brief die de faciliteitenlijst begeleidt: Bijgaand de laatste bijgewerkte faciliteitenlijst. Als er in de loop van het jaar wijzigingen komen krijgen jullie daar een apart bericht over en verzoeken we jullie dat zelf in het schema in te vullen. Alle gesprekken met de eerste klassers en hun ouders zijn geweest. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun probleem. Dit houdt bv. in dat zij met jullie moeten overleggen hoe de tijdsverlenging wordt ingevuld. Verlenging van tijd Nogmaals: het is voor iedereen (jullie en de leerlingen) het gemakkelijkst om 1 of 2 (min of meer dezelfde vragen) te laten vervallen. Dan is die verlenging van tijd niet nodig. Zij hebben recht op ¼ e extra tijd, dus pas daar het aantal vragen bij aan. Mondeling Bij een aantal leerlingen wordt aangegeven mondeling overhoren. Ik heb met ouders en leerlingen besproken dat dat slechts incidenteel kan. Doe het 1 of 2 keer, dan weet je of het een verschil maakt en kun je daar in het geven van cijfers rekening mee houden. Vergrotingen Als je het vervelend vindt dat je de SO s en proefwerken moet vergroten, kun je de papieren voor de dyslectische leerlingen (die daar behoefte aan hebben) ook op lettertype 14 aanbieden (bij voorkeur letters met schreef, zoals Palatino Linotype = dit lettertype). Werk controleren Deze leerlingen zullen door hun dyslexie niet altijd de goede woorden in hun werkboek of schrift overnemen. Probeer tijdens zelfwerkzaamheid hun schriften eens te controleren. Opdrachten op papier Bij gedicteerde opdrachten in de vreemde talen, waarbij een zin ontkennend of vragend o.i.d. gemaakt moet worden, hen de opdracht op papier geven. Zij kunnen in de meeste gevallen hun eigen geschreven zinnen niet teruglezen en dus er ook niet verder mee werken. Spelfouten Woorden die fonetisch geschreven worden niet fout rekenen. Je kunt immers niet horen hoe een woord geschreven moet worden. Het gaat hier vooral om woorden met ei/ij, au/ou en ch/g., omkeringen etc. Ditzelfde geldt voor de vreemde talen. Bij proefwerken en SO s : Verbeter niet in de woorden, maar schrijf het goede woord in zijn geheel ernaast!!! Laat hen in het werkboek en in de schriften met potlood werken, zodat zij de fouten gemakkelijk kunnen verbeteren (en het fout geschreven woord niet in zich opnemen) Oranje stickers: dyslexie Groene stickers: tijdsverlenging Marry Nida Schenk 3

4 Hulpmiddelen. Leespennen. Daisy spelers. Kurzweil 3000 Het gebruik van softwareprogramma s In april 2008 is in Zoetermeer gestart met een project om dyslectische leerlingen zowel op school als thuis te kunnen laten werken met een aantal softwareprogramma s. Van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs gaan vier keer per schooljaar twee leerlingen naar een cursus voor o.a. Kurzweilvaardigheden. Deze cursus wordt gegeven bij het Icoz in Zoetermeer. De leerlingen krijgen drie weken lang twee keer per week één uur les. Na deze drie weken komen de leerlingen één keer verplicht één uur naar de zogenaamde Dyslexie Ondersteuning Groep (DOG). Doel van de DOG is het geleerde in praktijk te brengen op school en thuis. Leerlingen die deze cursus volgen, krijgen thuis ook een licentie geïnstalleerd. Voor wie? Het project is bedoeld voor (extreem) dyslectische leerlingen met één of meerdere van de volgende kenmerken: - een zeer beperkte leestechniek en daardoor heel veel moeite met het begrijpen van geschreven teksten; - een voorkeur voor informatie via gesproken woord; er is een duidelijk verschil tussen het begrijpen van voorgelezen tekst en geschreven tekst; - problemen met het indelen en structureren van het werk (leerwerk, presentaties, samenvattingen maken e.d.); - veel problemen met schrijven (onleesbaar handschrift, zeer veel fouten in de spelling). Waar is de training op gericht? Dyslectische leerlingen blijken teksten niet slechter te begrijpen dan niet dyslectische leerlingen. Zij hebben door hun leesproblemen echter een laag leestempo. Het korte termijngeheugen heeft een beperkte capaciteit. Doordat veel energie gaat zitten in de technische aspecten van het lezen, is het begrijpen moeilijk. Hierdoor zal een tekst meerdere malen gelezen moeten worden. Dat kost tijd en die is er vaak niet. De training en de aangeboden software zijn vooral gericht op compenseren en dispenseren, alhoewel de remediërende effecten niet onderschat moeten worden. De volgende softwareprogramma s maken onderdeel uit van de training: - Het programma Kurzweil Dit programma leest teksten voor (in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en nog enkele andere talen), spreekt tijdens het schrijven, geeft de mogelijkheid samenvattingen te maken (en voor te lezen). Horen is makkelijker dan lezen, waardoor er meer energie voor het denken is. Omdat aan het technisch lezen minder aandacht besteed hoeft te worden, kunnen moeilijkere teksten 4

5 (voor)gelezen worden. Bovendien wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot. - Het programma Spark-space Dit programma stelt de leerling in staat leerstof te structureren door middel van mindmapping. - Het programma Woef en diverse (kosteloze) internetprogramma s om de spelling van woorden te oefenen. Na deze cursus kunnen de leerlingen gebruik maken van het programma op school om bijvoorbeeld hun toetsen te maken middels Kurzweil. Docenten dienen hiertoe hun proefwerken digitaal aan te leveren. Ook bestaat de mogelijkheid, dat leerlingen hun eindexamen kunnen maken middels Kurzweil. Hier is een apart protocol voor gemaakt. KURZWEIL protocol eindexamens De examens worden aangeleverd op een PDF-bestand en wordt door een ict-er van school omgezet in een KES-bestand. Dit gebeurt een paar dagen voor het examen en in het bijzijn van de examensecretaris. Tijdens het examen wordt er gewerkt op een laptop waarvan het digitale woordenboek is uitgeschakeld. Er is een reserve laptop beschikbaar. De woordvoorspeller mag aanblijven. In geval van een stroomstoring, kan er gewerkt worden via een vergroting. Het werk wordt aangeleverd via een usb-stick. Kurzweil-kandidaten worden geplaatst bij de overige dyslecten ivm tijdsverlenging. Er wordt tijdens het examen niet via het netwerk gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een stand-alone> een speciale usb-stick De ICTers doen de volgende werkzaamheden: De PDf-bestanden van de examens, als KES-bestand opslaan op usb-sticks. (per examen een usb-stick) De USB-sticks worden bewaard in de kluis.(strikt geheim) Vrijstelling Voorwaarden: - Er dient een goed dyslexierapport aanwezig te zijn, afgenomen door een daartoe bevoegde psycholoog of othopedagoog. De leerling beschikt over een dyslexie kaart; - De leerling heeft minimaal 1 jaar onderwijs gevolgd in de taal, waarvoor de dispensatie is aangevraagd; - Er is vastgesteld dat de leerling onoverkomelijke problemen heeft met het aanleren van die taal. Dit is of aangetekend in het aanwezige dyslexierapport of er is een verklaring aanwezig van de vakdocent (die de leerling minimaal 1 jaar les heeft gegeven in het vak), dat de leerling onoverkomelijke problemen heeft met het aanleren van deze taal. - Er is overleg tussen de leerling, ouders en de orthopedagoge. Zij geeft een advies aan de teamleider. De teamleider neemt op grond van deze gegevens een beslissing. 5

6 - Ter compensatie worden met de leerling goede afspraken gemaakt m.b.t. de vervangende werkzaamheden te doen tijdens de uren waar hij normaal gesproken de taal waarvoor hij dispensatie ontvangt zou volgen: extra Ne, Eng of Du. De teamleider bemiddelt in dezen tussen betrokken vakdocent en leerling; Brugklassen In de brugklassen verlenen wij geen dispensatie voor de moderne talen daar de leerling eerst een jaar het vak moet hebben gevolgd. Vmbo 2 Conform de regeling die door het Ministerie van OCW is vastgelegd in Dyslexie een praktische gids voor scholen (blz. 23 e.v. ) kan het ONC een dyslectische leerling vrijstelling verlenen vanaf het begin van het tweede leerjaar voor het vak Frans. Vmbo 3 Conform de regeling die door het Ministerie van OCW is vastgelegd in Dyslexie een praktische gids voor scholen (blz 23 e.v. ) kan het ONC een dyslectische leerling vrijstelling verlenen vanaf het begin van het derde leerjaar voor een 2 de moderne vreemde taal. Havo/vwo 2,3 Voor de onderbouw havo/vwo is een specifieke bepaling opgenomen in het Inrichtingsbesluit W.V.O.. (art. 21). Hierin is bepaald dat in de eerste drie leerjaren van havo en vwo zowel Engels, Frans als Duits worden gevolgd. Het onderdeel leesvaardigheid zou kunnen vervallen op basis van artikel 11g, eerste lid (vrijstelling van de verplichte deeltalen). Dit kan echter voor de leerling problemen geven in de bovenbouw, met name in het vwo waar deze vrijstelling van de verplichte deeltalen niet zonder meer verleend wordt maar ter beoordeling is van de inspectie. In de bovenbouw van havo en vwo zijn leerlingen verplicht naast Engels en Nederlands, Frans en/of Duits of een moderne taal (havo) te volgen. Tot nu toe konden dyslectische leerlingen deze talen laten vallen in de vierde of vijfde klas. In de tweede fase bestaat geen algemene vrijstellingsregeling voor Frans 1 en Duits 1 voor dyslectische leerlingen. In artikel 2, 6 e lid van het inrichtingsbesluit zijn de vrijstellingsmogelijkheden onder andere voor Frans 1 en Duits 1 geregeld. Het gaat daarbij om de volgende gevallen:. Een dyslectische leerling die een mavo-diploma heeft en doorstroomt naar het havo en in de onderbouw van de mavo was vrijgesteld op grond van artikel 1, 1 e lid van de wet van het volgen van Frans of Duits, is ook in de bovenbouw van de havo vrijgesteld voor deze vakken (art. 2, 6 e lid van het inrichtingsbesluit). De tijd die door de vrijstelling vrijkomt moet wel op een andere manier worden ingevuld met talig onderwijs.. Een leerling die een havo-diploma heeft en doorstroomt naar het vwo en op grond van art. 2, 6 e lid 4 was vrijgesteld voor Frans 1 of Duits 1, kan ook op het vwo vrijstelling krijgen voor deze vakken.. Bij hoge uitzondereing is er eventueel in andere gevallen (dus leerlingen die niet via een omweg in de bovenbouw havo of vwo terechtkomen of die op de mavo geen vrijstelling hebben gehad, maar de taal gewoon hebben gekozen) vrijstelling voor Frans 1 of Duits1 6

7 mogelijk op grond van art.2, 6 e lid 5. Deze vrijstelling moet in dat geval door de inspectie worden verleend. Ook nu moet de tijd die door de vrijstelling vrijkomt, worden ingevuld met ander talig onderwijs. De inspectie zal niet al te licht vrijstelling van onderwijs in de moderne talen verlenen voor dyslectische leerlingen op grond van art. 2, 6 e lid 5. Er moeten zeer grondige redenen aanwezig zijn. Immers Frans 1 en Duits 1 zijn als verplichte vakken opgenomen in het gemeenschappelijk deel van havo en vwo, omdat zij door vervolgopleidingen als doorstroom relevant aaangewezen zijn. Dat wil zeggen dat een zekere kennis van de vreemde talen nuttig en nodig is voor de vervolgopleidingen en de kans op het succesvol afronden van een vervolgopleiding verhoogt. Men kan zich dus afvragen of leerlingen in alle gevallen gebaat zijn bij vrijstelling voor deze talen. Verder moet het volgende worden bedacht.. Op het havo gaat het bij deelvak 1 van de moderne vreemde talen om spreek- en luistervaardigheid. Dit hoeft voor dyslectische leerlingen geen onoverkomelijke problemen op te leveren.. Op het vwo gaat het bij beide vakken om leesvaardigheid, zowel om extensief als intensief lezen. Bij extensief lezen ontwikkelt men leesstrategieen om zo efficient mogelijk de kern van de tekst te vatten en niet te verzanden in details. Dyslectische leerlingen, zeker die in de bovenbouw van havo en vwo terechtkomen, pakken teksten die zij moeten lezen meestal al strategisch aan, omdat ze anders niet door de tekst heenkomen.. De decembermaanden betekenen meer mogelijkheden voor de invulling van het vrije deel. Een deel van de tijd kan worden besteed aan extra oefening in de examenvakken. Bronnen. Wijziging inrichtingsbesluit en examenbesluit havo/vwo, artikel 2, 6 e lid 3 t/m 6, pagina Besluit tot wijziging aan het Eindexamenbesluit vwo etc., gepubliceerd in het staatsblad 348 (wijziging van artikel 55 van het Eindexamenbesluit, waarbij dyslexie expliciet in de toelichting wordt genoemd).. Inrichtingsbesluit, artikel 19 en 21, artikel 26 ( 5 de lid), WVO (art. 10 E ). 7

Dyslexiebeleid. Pius X College

Dyslexiebeleid. Pius X College Dyslexiebeleid Pius X College Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding

Nadere informatie

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College

Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Protocol vrijstelling/aanpassing van onderwijs Frans/Duits op het Strabrecht College Inleiding Dit protocol geldt voor het Strabrecht College, met ingang van het schooljaar 2010/2011. Scholen zijn verplicht

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs

Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Rapportage Begeleiding dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs Dr. Judith Bekebrede Bekebrede Onderwijsconsulent in opdracht van het Masterplan Dyslexie Amsterdam, maart 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Leerlingen op het SLC melden zich op een school die betrokkenheid en geborgenheid uit wil stralen. Hiervoor heeft de school een zorgsysteem dat in deze notitie wordt

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

Passend onderwijs werkt met ict

Passend onderwijs werkt met ict Passend onderwijs werkt met ict Inhoudsopgave Inleiding 4 Ict en ADHD 7 Ict en autisme 11 Ict en dyslexie 15 Ict en dyscalculie 24 Casusbeschrijving Tabijn, de invoering van een programma 34 2 3 In deze

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Handreiking leerlingen met een functiebeperking (REC 3 leerlingen) in het Voortgezet Onderwijs

Handreiking leerlingen met een functiebeperking (REC 3 leerlingen) in het Voortgezet Onderwijs Handreiking leerlingen met een functiebeperking (REC 3 leerlingen) in het Voortgezet Onderwijs Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Waarom een handreiking voor leerlingen met een functiebeperking? 3 2. Wie zijn de

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

HULPMIDDELEN VOOR DYSLEXIE ZIJN TEN ONRECHTE UITGESLOTEN VAN VERGOEDING.

HULPMIDDELEN VOOR DYSLEXIE ZIJN TEN ONRECHTE UITGESLOTEN VAN VERGOEDING. NOTITIE HULPMIDDELEN VOOR DYSLEXIE ZIJN TEN ONRECHTE UITGESLOTEN VAN VERGOEDING Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog Ria Janssen, dyslexie specialist - rt/ib Harry Kleintjens MBA Lexima Februari

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs

Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs Evaluatie van de vergoedingsregeling vanuit het perspectief van het onderwijs Uitgevoerd door het Masterplan Dyslexie in opdracht van het ministerie van OCW Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4

Nadere informatie

Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Tips om ICT in te zetten bij de aanpak van leerproblemen op school

Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Tips om ICT in te zetten bij de aanpak van leerproblemen op school Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Tips om ICT in te zetten bij de aanpak van leerproblemen op school Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg 11 12 Deel 1 - Wegwijzer ICT en Leerzorg Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren Citadel College Lent Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Inleiding pag. 4 Hoofdstuk 1 Rol van de mentor pag. 5 1.1 Zorgtaken van de mentor algemeen pag. 6 1.2

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Inhoudsopgave Inleiding H1: Wat is dyslexie? blz. 3 1: Oorzaak van dyslexie blz. 4 2:Dyslexie in de praktijk

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8.

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8. Uilenhof Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 4205AK Gorinchem Inhoud Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV... 3 Missie en Visie

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie