Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS"

Transcriptie

1 Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS CURSUSJAAR

2 2 INHOUD Blz 4 Adresgegevens 4-6 Bogerman Wommels: wie zijn wij? 7 Bestuur / decaan 7-10 Golden Rules: schoolregels 10 Leerlingbegeleiding 11 Lestijden + lesuitval Loopbaanoriëntatie en begeleiding 12 Maatschappelijke Stage Mentoren Ouderavonden / spreekavonden 14 Ouderraad / periodisering 15 Personeel Bogerman Wommels 16 Privacy / Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) / Programma van Toetsing (PT) Rapportage 17 Rekenen / roosters / RT 18 Schoolfotograaf 18 Schoolreizen + binnen- en buitenlands activiteiten 19 Vakanties 19 Wat te doen bij bijzondere weersomstandigheden Zelf aan te schaffen materiaal 21 Zorgcoördinator

3 3 VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen, In dit informatieboekje is allerlei informatie te vinden over onze locatie. Het zal vooral de nieuwe leerlingen helpen zich gauw thuis te voelen in onze school. Voor ouder(s)/verzorger(s) is het belangrijk om kennis te nemen van de inhoud. Een school is een gebouw en een gemeenschap van mensen die dagelijks met elkaar optrekt. Waar mensen samen werken en samen leven zijn regels nodig. Wij hebben de GOLDEN RULES. Deze GOLDEN RULES vindt u op bladzijde Wij vinden het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) ook op de hoogte zijn van onze GOLDEN RULES en we gaan er vanuit dat u deze met uw kind bespreekt. We wensen uw kind een leerzaam en vooral plezierig schooljaar toe. Namens het team, T. Grooters-Bouma, Afdelingsleider Bogerman Wommels

4 4 ADRESGEGEVENS Adres: Walperterwei CC Wommels Telefoonnummer: Website: Rekeningnummer: NL26 RABO Rabobank Wommels BOGERMAN WOMMELS: WIE ZIJN WIJ? Onze school is een kleine vestiging, met ongeveer 140 leerlingen. Het onderwijs is in Wommels als volgt ingedeeld: klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 VMBO (inclusief LWOO) t/m HAVO en VWO VMBO (inclusief LWOO) t/m HAVO en VWO VMBO T HAVO VWO VMBO T Huiswerk / proefwerken In Magister wordt het huiswerk / worden de proefwerken genoteerd. Aan het begin van het schooljaar ontvangen zowel u als uw kind een inlogcode. Via de website: / Magister heeft u inzage in de gegevens van uw kind. Indien gewenst kunnen beide ouders/verzorgers een eigen inlogcode ontvangen. Op de website vindt u een formulier, waarmee u een extra inlogcode kunt aanvragen. U kunt dit op de volgende manier downloaden: bogerman.nl / algemeen / beleid / schoolgids / nr. 16 Communicatie gescheiden ouders. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op de administratie van school. Magister is een hulpmiddel. Leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor het goed invullen van het huiswerk in hun eigen agenda. Leergebieden Op onze school worden de eerste twee jaar niet alleen losse vakken gegeven, er wordt ook les gegeven in leergebieden. Dit betekent

5 5 bijvoorbeeld dat geschiedenis, aardrijkskunde, economie, godsdienst en maatschappijleer niet meer als aparte vakken worden aangeboden, maar dat ze gezamenlijk in het leergebied Mens en Maatschappij worden aangeboden. Een ander leergebied is Mens en Natuur, waarin de vakken biologie, verzorging, techniek en natuur- en scheikunde worden gegeven. Wij werken in leergebieden omdat we ervan overtuigd zijn dat de leerlingen de leerstof beter begrijpen als het in een breder verband wordt aangeboden. We hopen hierdoor leerlingen te laten zien dat er veel samenhang tussen de verschillende vakken is en dat het niet allemaal losse kennis is die ze krijgen aangeboden. Sommige vakken zijn moeilijker te combineren met andere vakken, zoals de talen en wiskunde en daarom zijn deze vakken niet in een leergebied opgenomen. Tijdens het schooljaar kunnen verschillende vakken wel samenwerken in een project. Bij vakken waarbij het niveau van de leerlingen geen rol speelt, zoals lichamelijke opvoeding, profilering en beeldende vorming, worden de leerlingen van verschillende niveaus soms gemengd. We geloven dat leerlingen op die manier ook veel van elkaar kunnen leren. Vanaf klas 3 werken we niet meer in leergebieden. We gaan dan verder met een 3T klas en een 3HV klas. In de 3HV klas wordt op twee niveaus les gegeven; de leerlingen hebben een HAVO of een VWO boek van het betreffende vak. Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) Onze HAVO en VWO leerlingen volgen Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO). Bij MVO is de voertaal: Engels bij de vakken Engels; Aardrijkskunde en Muziek Fries bij de vakken Geschiedenis en Sport en Bewegen Nederlands bij de andere vakken Door lessen in de verschillende talen te volgen, leer je de talen beter te begrijpen en vlotter te spreken. En dat helpt weer bij het leren van andere talen. Je leert meer in dezelfde tijd. Je krijgt les in dezelfde vakken als andere 1 e jaars, 2 e 3 e jaars, maar omdat jij sommige lessen in het Engels en Fries krijgt, leer je die talen beter spreken, lezen, schrijven en begrijpen.

6 6 Je krijgt certificaten voor Engels en Fries, waarop je niveau van taalbeheersing staat volgens Europese maatstaven. De certificaten geven mogelijk toegang tot internationale opleidingen en studies in het buitenland. Vorig schooljaar werden de certificaten uitgereikt door mevrouw Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de Provincie Friesland. Die certificaten helpen je bij het solliciteren naar een baan. Een goede beheersing van het Nederlands, Engels en het Fries is een voordeel, of zelf een vereiste, bij sommige beroepen. Denk daarbij voor het Engels aan (internationale) beroepen in bijvoorbeeld de marketing, communicatie en handel. In Fryslân wordt Fries gevraagd in het basisonderwijs, de zorg, de horeca en voor functies bij gemeente en provincie. Onderwijstijd M.i.v. vorig schooljaar duurt de zomervakantie 6 weken i.p.v. 7. Die 5 extra dagen worden verspreid in het schooljaar voor leerlingen weer vrij gepland, terwijl er voor het personeel wel activiteiten gepland staan. Dit zijn zogenaamde organisatiedagen. Verplichte urennorm volgens de inspectie van het Onderwijs: 1000 uren. We roosteren ruim 4% extra lessen in, omdat het niet te voorkomen is, dat er zo nu en dan een les uitvalt. Hiermee voldoen we bij alle klassen ruim aan de onderwijstijd. Profilering Tijdens de lessen Profilering wordt extra aandacht gegeven aan kunst en cultuur; sport en bewegen. De docenten van muziek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming werken samen. Zij kiezen een thema en ze gaan daar een aantal weken met de leerlingen mee aan de slag. Soms wordt een thema afgesloten met een eindpresentatie, waarvoor ook ouders uitgenodigd worden om te komen kijken en luisteren.

7 7 BESTUUR Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Wommels, gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Zuid-West Fryslân te Sneek. DECAAN Onze schooldecaan is dhr. G.D. Slob, die naast zijn lesgevende taak, leerlingen en ouders/verzorgers helpt bij de samenstelling van het vakkenpakket, hen informatie verschaft over bepaalde vervolgopleidingen en studierichtingen. Hij coördineert de loopbaan-oriëntatie en begeleiding. Kortom, hij is iemand die in staat is leerlingen, mentoren en ouders/verzorgers wegwijs te maken in het geheel van de studie- en beroepenwereld. Voor een gesprek met hem kan doorgaans op donderdag telefonisch een afspraak worden gemaakt (via het nummer van school: ). GOLDEN RULES (schoolregels): We hebben respect voor elkaar, elkaars spullen en het gebouw. We zijn op tijd in de les met alles wat daarvoor nodig is. Eten en drinken mag in de kantine. Hoofddeksel dragen we buiten. Geluidsdragers mogen aan als je toestemming hebt van de leraar. Telefoons mogen in de kantine gebruikt worden. Het computerlokaal is voor klassikaal gebruik / laptops mogen in het lokaal gebruikt worden. Leerlingen mogen gebruik maken van een studieplein na toestemming van een leraar. Adreswijzigingen Wanneer u in Magister inlogt met uw ouderaccount, kunt u wijzigingen doorvoeren. U kunt adreswijzigingen ook doorgeven aan mevr. A.M. Norder van de administratie. Afwezigheid Wanneer een leerling wegens ziekte niet op school kan komen, dient men dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan de conciërge door te geven.

8 8 Wie verhinderd is aan de gymlessen deel te nemen, meldt zich voor het begin van de les bij de gymnastiekleraar. Boekenfonds Op maandag 18 augustus hebben alle leerlingen hun boeken opgehaald. Er wordt geen financiële bijdrage meer gevraagd voor de boeken aan de ouder(s) / verzorger(s). Gezien de grote bedragen waar het om gaat, is het zaak zuinig te zijn op onze boeken. Daarom moeten de boeken steeds goed gekaft zijn en meegebracht worden in een stevige afsluitbare tas met versterkte bodem. Boeteregeling: (geldt voor heel CVO) Bij inlevering van de (huur)boeken kan educatieve dienstverlener OsingadeJong uit Makkum in onderstaande gevallen een boete opleggen van 20 euro per boek: - een boek is niet aanwezig bij het inleveren; - een boek is dusdanig beschadigd dat deze het daaropvolgende cursusjaar niet meer te gebruiken is. Het bedrag van 20 euro is gebaseerd op een gemiddelde boekenprijs van 45 euro en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 5 jaar. OsingadeJong verzorgt voor een aantal scholen van CVO de boekenpakketten. Camerabewaking Ons schoolgebouw wordt veel gebruikt. Ook s avonds en in het weekend zijn er allerlei activiteiten. Bij beschadigingen/vernielingen is niet te achterhalen wie de dader(s) is/zijn. Daarom zijn er camera s geplaatst. We hopen dat er een preventieve werking uitgaat van de camera s en dat daardoor onze spullen en die van uw kind(eren) heel blijven. Dyscalculie Leerlingen met dyscalculie kunnen in aanmerking komen voor extra tijd bij toetsen wiskunde en economie. De coördinator dyscalculie is dhr. H. de Jong. Dyslexie Leerlingen met dyslexie krijgen een faciliteitenpas. Deze pas geeft aan op welke faciliteiten de leerling recht heeft. De coördinator dyslexie is dhr. H. de Jager.

9 9 Energydrankjes In school en op het schoolplein mogen leerlingen niet in het bezit zijn van energydrankjes. Gedrag Wanneer je je tijdens de les onbehoorlijk gedraagt of de les op andere wijze verstoort, kun je door de leraar / lerares uit de klas worden gestuurd. Je meldt je dan bij je mentor. In en op het terrein van de school mag je geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen bij je hebben, gebruiken of verhandelen. Datzelfde geldt ook voor vuurwerk en messen. Bij overtreding volgt schorsing! Huiswerklokaal Leerlingen die hun huiswerk niet in orde hebben of hun boeken zijn vergeten, worden in het huiswerklokaal verwacht. Het huiswerklokaal is op een vaste dag en tijdstip in de week. I-Pad inclusief protocol In de bijlage vindt u de regels betreffende de ipad: gebruik ipad en Protocol social media. Kluisjes Er zijn kluisjes te huur waarin je waardevolle spullen kunt bewaren. Kluisjes kun je bij de conciërge aanvragen. De kosten voor de kluisjes zijn 10,- voor een jaar. Deze kosten worden betaald via een éénmalige machtiging. Er worden dit schooljaar 80 nieuwe kluisjes aangeschaft, zodat alle leerlingen een kluisje kunnen krijgen. Mobiele telefoons Telefoons zijn tijdens de les onhoorbaar en onzichtbaar. Bij overtreding: 1 e keer 2 e keer de telefoon wordt ingenomen en de leerling krijgt zijn /haar telefoon aan het eind van zijn / haar lesdag weer terug. de telefoon wordt ingenomen en de leerling krijgt zijn / haar telefoon om uur weer terug.

10 10 Pauze Als tijdens de morgen- en middagpauze het plein bij de school wordt verlaten, is dit voor eigen verantwoording. Schade Alle schade, door opzet, onachtzaamheid of slordigheid toegebracht aan het gebouw of aan de inventaris, moet direct worden gemeld bij de conciërge of de afdelingsleider. De schade wordt verhaald op de leerling. Te laat komen Wanneer een leerling ongeoorloofd te laat komt, gelden de volgende maatregelen: 1x te laat -- waarschuwing x te laat -- melden om uur 4 x te laat -- melden om 7.30 uur 5x te laat -- de leerling krijgt een rode kaart. De mentor laat de leerling een opstel schrijven. Dit opstel moet door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. Bij tweede rode kaart gaat de mentor een gesprek aan met ouders en bij de derde rode kaart wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Tweede rode kaart bij 8 x te laat, Derde rode kaart bij 10 x te laat. Vertrouwenspersoon Als je in aanraking komt met seksuele intimidatie, discriminatie, geweld of andere vertrouwelijke problemen, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Alle leerlingen kunnen hier gebruik van maken. Je kunt persoonlijk een afspraak maken, maar ook via de telefoon, of via . Vertrouwenspersoon is: dhr. G.D. Slob LEERLINGBEGELEIDING: Hier kun je hulp krijgen op alle gebieden (wat betreft school) als je meer hulp nodig hebt dan alleen van je mentor. Bij voorbeeld: je hebt ADHD en je hebt hulp nodig bij het plannen, maar ook met het omgaan met school, met je klasgenoten en misschien soms ook wel met thuis.

11 11 De leerlingbegeleider maakt afspraken met leerlingen. De leerlingen die meer hulp nodig hebben dan de mentor kan bieden, maken een afspraak via hun mentor. Een leerling kan zelf natuurlijk ook een afspraak maken. Leerlingbegeleider is mevr. S. van den Brink. LESTIJDEN EN LESUITVAL Een rooster moet in dienst staan van het lesgeven en het leerproces niet in de weg staan. Elk rooster heeft voor- en nadelen. Verschillende vakken vragen om verschillen in leslengte en frequentie door de week. Dit geldt ook voor de verschillende doelgroepen in school: onderbouw bovenbouw VWO Basisberoepsgerichte leerweg. In Wommels duurt een les 50 / 75 / 100 minuten. LOOPBAANORIËNTATIE EN BEGELEIDING Dit opschrift staat voor de begeleiding van de leerlingen bij hun keuze op weg naar een opleiding tot een beroep. Aangezien het onderwijs de laatste tijd steeds meer gericht is op onderwijsduurbeperking, zullen de leerlingen aangezet moeten worden bewust met hun schoolloopbaan bezig te zijn. Een verkeerde keuze kost straks tijd en geld. Door vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en het bezoeken van Open Dagen proberen we de leerling te helpen een goede keuze maken. In de 4 e klas VMBO wordt de begeleiding toegespitst op de keuze van een vervolgopleiding (MBO of HAVO). In het VMBO begint het keuzeproces in klas 2. Leerlingen moeten dan kiezen voor een sector en een leerweg. In de HV klas wordt aan het eind van klas 2 bepaald of een leerling in klas 3 verder gaat op HAVO- of op VWO-niveau. Aan het eind van klas 3 kiezen deze leerlingen een profiel. Voor zowel VMBO- als voor HV leerlingen wordt er in de mentorlessen aandacht besteed aan: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Leerlingen gaan naar Open Dagen en krijgen veel informatie over alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepssectoren. Het totale keuzeproces is een samenwerking tussen kind ouder en school. In het VMBO moet de leerling aan het eind van klas 2 kiezen voor een sector en een leerweg.

12 12 Sectoren waaruit gekozen kan worden: Zorg & Welzijn Economie Techniek Landbouw De keuze voor een leerweg is afhankelijk van het niveau waarop de leerling lessen volgt: Basisberoepsgerichte Leerweg B Kaderberoepsgerichte Leerweg K Gemengde Leerweg G Theoretische Leerweg T Voor de HAVO en VWO leerlingen geldt, dat zij aan het eind van klas 3 kiezen voor een profiel. De profielen waaruit gekozen kan worden zijn: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Doornemen van informatiemateriaal en bezoeken van Open Dagen nemen dan een belangrijke plaats in. Tijdens het totale keuzeproces zal, meer dan vroeger, samengewerkt moeten worden tussen kind-ouder en school. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Het doel van de maatschappelijke stage is: o Het vrijwilligersaantal van ruim 5.6 miljoen vrijwilligers in Nederland op peil houden. o Jeugd meer bij de samenleving betrekken. o Actief burgerschap stimuleren. Voor alle leerlingen uit klas 3 geldt een verplichting van 30 uur. MENTOREN Iedere leerling heeft een mentor. De mentor probeert zo goed mogelijk een persoonlijke begeleider van de leerling te zijn.

13 13 Ouders en leerlingen kunnen met alle mogelijke vragen en problemen bij hem/haar terecht. Aan het begin van het schooljaar krijgt u, via uw kind, het telefoonnummer en adres van de mentor. Voor dit cursusjaar zijn de volgende mentoren aangesteld: 1 e jaars: BKG dhr. H. de Jong THV mevr. T. Wagenaar / dhr. H. de Jager 2 e jaars: BKG mevr. S. van den Brink / dhr. P. van Dalfsen THV mevr. R. Middag / dhr. W. Meesters 3 HV dhr. D. Posthuma 3 T dhr. G.D. Slob 4 T dhr. M. Huisman De mentor verzorgt ook het mentoruur. OUDERAVONDEN / SPREEKAVONDEN Voor een goed contact met thuis organiseert de school: voor de 1 e en 2 e jaars leerlingen 3 x per jaar een voortgangsgesprek tussen leerling ouders mentor. 10 minuten-gesprekken n.a.v. de behaalde resultaten, uitnodiging bij kerst- en paasrapport. minstens één ouder-/voorlichtingsavond per jaar voor ieder leerjaar. eventueel een gesprek met de decaan. Nu alvast attenderen we de ouder(s) / verzorger(s) van de 1 e jaars op de ouderavond van donderdag 11 september De ouderavond voor de 2 e jaars is op donderdag 25 september De ouderavond voor de 3 e en 4 e jaars is op woensdag 1 oktober Over een groot aantal onderwerpen wordt dan informatie verstrekt. Ongeveer 2 weken voor de ouderavonden krijgt u hiervoor een uitnodiging. We rekenen op uw komst!

14 14 OUDERRAAD Voor onze vestiging in Wommels is een ouderraad ingesteld. In deze raad hebben zitting: Mevr. S. Bakker-van der Veen Swachumerleane 2, 8843 KL in Spannum Tel.: Dhr. J. de Vries Slachte 3, 8732 EL in Kubaard Tel.: Mevr. T. Tiesma Hoptille 23, 9027 BA in Hilaard Tel.: Mevr. T. Brouwer Sjaardaleane 15, 8734 GH in Easterein Tel.: Voor de ouderraad zoeken we nieuwe leden. Wanneer u hierin zitting wilt nemen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad. PERIODISERING Het schooljaar is verdeeld in 2 periodes. Het lesrooster kan per periode verschillen. De periodes zijn als volgt: Periode 1: 18 augustus 2014 Periode 2: 26 januari 2015

15 15 PERSONEEL BOGERMAN WOMMELS Naam / functie Adresgegevens T. Grooters-Bouma, Blokmakkerij 6 Locatieleider 8711 KL WORKUM Tel. nr.: Naam docent Vak mevr. A.M. Bloem Frysk / Profilering mevr. S. van den Brink Biologie / Mens & Natuur / PSO / Zorgcoördinator dhr. P. van Dalfsen Lichamelijke Oefening / Sport & Beweging mevr. J. Diemersen BeVo / Kunst & Cultuur dhr. M. Huisman Geschiedenis / Maatschappijleer / Mens & Maatschappij dhr. T. Koning Wiskunde / Rekenen T dhr. H. de Jager Nederlands / PSO dhr. H. de Jong Wiskunde / Exact / Rekenen 1, 2 en 3 HV mevr. H. Kornelis CKV / Mens & Natuur / Profilering Mevr. J. Krist Muziek / Kunst & Cultuur dhr. W. Meesters Mens & Maatschappij / Aardrijkskunde mevr. A. Mendel Duits mevr. R. Middag Frans dhr. D. Posthuma Engels / ICT dhr. G.D. Slob Natuurkunde / scheikunde dhr. R. de Vries Economie Naam dhr. H. Reitsma dhr. M. Bos mevr. T. Wagenaar Functie Onderwijsassistent Technisch Onderwijs Assistent Assistent leraar Onderwijs Ondersteunend Personeel dhr. H. Kooistra Conciërge / roostermaker mevr. A.M. Norder Administratie

16 16 PRIVACY Op de website van Bogerman worden foto s en filmmateriaal gepubliceerd van de activiteiten in en buiten school. Indien u er bezwaar tegen heeft dat er foto s en filmmateriaal van uw kind op de website komen, kunt u dit bij de locatieleider kenbaar maken. PROGRAMMA VAN TOETSING KLAS 1, 2, 3HV / PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO In klas 3 en 4 VMBO krijgen leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Hierin staat per vak de leerstof vermeld en ook de manier van toetsen, de weging van de toetsen en de herkansingsregeling. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het eindcijfer van klas 3 meegenomen wordt naar klas 4 en voor circa 25% het cijfer voor het schoolexamen vormt. In klas 4 wordt het vak maatschappijleer gegeven. De leerlingen doen geen examen in dit vak, maar het eindcijfer maatschappijleer telt wel mee in de slaag- en zakregeling. Een eindcijfer 7 compenseert een 5. Zaak dus, om die 7 op maatschappijleer ook te halen! Uiteraard wordt hier ook tijdens de ouderavonden aandacht aan geschonken. RAPPORTAGE: Alle leerlingen krijgen 2 à 3 keer per jaar een rapport mee naar huis. De juiste data worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. Het rapport geeft steeds een overzicht van de stand van zaken tot dan toe. We noemen dit het voortschrijdend gemiddelde. Ouder(s) / verzorger(s) kunnen op elk gewenst moment via Magister de cijfers van hun kind(eren) inzien. Een toets/opdracht/werkstuk etc. dat nog ingehaald moet worden, wordt in Magister vermeld met 0.0. Deze 0.0 wordt meegenomen in het voortschrijdend gemiddelde en drukt dit cijfer dus behoorlijk naar beneden. Zodra de leerling een afspraak heeft gemaakt om het gemiste werk in te halen, wordt de 0.0 veranderd in INH (inhalen). Komt de leerling deze afspraak niet na, dan wordt het cijfer definitief een 1.0 (voor de 1 e klassers 3.0). De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak om het gemiste werk in te halen.

17 17 Voor leerjaar 1 en 2: Rond elk rapport worden leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) door de mentor uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden zowel overdag als s avonds plaats. Voor leerjaar 1 t/m 4: Na elk rapport is er ook de mogelijkheid om tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken te spreken met leraren. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de leerling aanwezig is bij deze gesprekken. REKENEN Vanaf schooljaar is Rekenen voor alle leerlingen een onderdeel van het examen. Vanaf 2016 telt Rekenen mee in de zak/slaagregeling. ROOSTERS De roosters zijn terug te vinden op de website: / Magister of Infoweb. Via uw inlogcode kunt u dit bekijken. RT Soms is er een extra screening nodig voor de RT. Hiervoor vragen wij van de ouders een bijdrage in de kosten.(ca. 100,-) Voor leerlingen met dyslexie hebben wij hulp op maat, het is maar net wat de leerling hiervoor nodig heeft. Dit kan variëren van extra tijd, een toets met een groter en duidelijker lettertype, tot het gebruik van speciale hulpmiddelen (luisterboeken, speciale computerprogramma s). Onze coördinator dyslexie is dhr. H. de Jager. Onze zorgcoördinator (mevrouw S. van den Brink) begeleidt de kinderen die extra persoonlijke aandacht nodig hebben. Het moment waarop leerlingen de overstap maken naar een andere school, is met zorg gekozen. In de wisseling van onderbouw naar bovenbouw worden er, in verband met sector- of profielkeuze, nieuwe klassen samengesteld. Onze leerlingen komen dan dus in een klas, die ook voor de leerlingen op de vervolgschool nieuw is.

18 18 SCHOOLFOTOGRAAF Zoals gebruikelijk worden aan het begin van het schooljaar de pasfoto s en de klassenfoto's gemaakt. Dit jaar is de fotograaf op woensdag 20 augustus geweest. Wanneer de foto s klaar zijn, krijgen alle leerlingen (op school) een kaartje met daarop hun foto en daarbij een persoonlijke code. Thuis kunnen ze met deze code inloggen op de site van de schoolfotograaf. Ze kunnen dan hun eigen foto s bekijken en zelf een pakket samenstellen. De kosten zijn afhankelijk van het pakket wat ze uitzoeken. De betaling kan meteen gebeuren en de foto s worden naar het huisadres opgestuurd. SCHOOLREIZEN + BINNEN- EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITETEN Bogerman Wommels besteedt veel aandacht aan activiteiten zowel binnen als buiten schooltijd: Klas 1: Zeilkamp in Sneek (introductie) Sinterklaasfeest Valentijnsactie Sportdagen Klas 2: Skireis naar Bottrop (kosten ± 65,-) Sinterklaasfeest Valentijnsactie Sportdagen Klas 3 T + HV: Excursie naar Londen in september (kosten ± 190,-). Sportdagen Klas 3 HV + 4 T: klas 3 HV + 4 T gaan in het kader van Maatschappijleer een dag naar Den Haag (kosten ± 25,-). Klas 4 T: Leerlingen, die als examenvak KV2 hebben, maken een excursie naar een museum (kosten ± 25,-). * soms wordt voor deze activiteiten een bijdrage gevraagd. Het komt ook voor dat we ouders vragen leerlingen naar activiteiten te vervoeren en te begeleiden.

19 19 VAKANTIES Herfstvakantie: 11 oktober t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie: 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede Vrijdag: 3 april 2015 Pasen: 5 & 6 april 2015 Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaartsdag: 14 mei 2015 Pinksteren: 24 & 25 mei 2015 Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2015 Wanneer extra vakantie wordt verlangd, dan is goedkeuring van de locatieleider vereist. In bepaalde gevallen kan deze u verwijzen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Extra verlof wordt in principe alleen verleend, wanneer de ouders niet of bijzonder moeilijk in de zomervakantie vrij kunnen nemen, omdat men bijvoorbeeld in een seizoenbedrijf werkzaam is. Aanvragen om extra schoolvakantie moeten tenminste drie weken van te voren schriftelijk worden ingediend bij de locatieleiding. Voor belangrijke omstandigheden (zoals huwelijksfeesten, ernstige ziekte, overlijden) is vrij vragen mogelijk via de locatieleider van de school. Voor dorpsfeesten krijgen leerlingen maximaal 1 dag vrij. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de Bogermansite: Bogerman.nl / algemeen / beleid / schoolgids / formulier nummer 2: verlof aanvragen / vrij vragen. WAT TE DOEN BIJ ZEER BIJZONDERE WEERSOMSTANDIG- HEDEN: Wanneer spreken we van zeer bijzondere omstandigheden? Regen en storm vallen daar niet onder, maar een enkele keer komt het voor: Onbegaanbare wegen door ijzel en / of sneeuw. Als op Omrop Fryslân wordt gezegd dat het Openbaar Vervoer in onze regio plat ligt dan blijf je in ieder geval tot uur thuis. Je hoeft dan ook NIET naar school te bellen. In de loop van de ochtend wordt vaak wel duidelijk hoe het verloop de rest van die dag zal zijn. Kijk voor de actuele stand van zaken op: en klik dan op roosterwijzigingen.

20 20 ZELF AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL: Algemeen gebruik: Doosje (12) kleurpotloden / niet-vloeibare lijm / USB-stick / schaar / pen (blauw of zwart schrijvend) / gum / puntenslijper / schriften. Leesboek: Iedere leerling heeft te allen tijde een leesboek bij zich! Onderzoek toont aan dat leerlingen die in hun vrije tijd lezen, beter presteren op vrijwel alle vlakken van taal (woordenschat, leesbegrip, basisleesvaardigheden en technisch lezen). Lezen is ook de snelste manier om je taalvaardigheid op niveau te krijgen. Je leert onbewust nieuwe woorden, krijgt gevoel voor zinsbouw en bovendien worden je hersenen geprikkeld om tegelijkertijd te lezen en te begrijpen. Aan het begin van de lessen Nederlands wordt er gelezen door de leerlingen. Ook elke mentorles begint met 10 minuten lezen. Na een repetitie kan de leerling ook zijn boek pakken en gaan lezen. Ook in tussenuren is er een mogelijkheid om te gaan lezen. Zorg dus dat je altijd een boek meeneemt! De talen: Leerlingen in klas 1 en 2 hoeven geen woordenboeken aan te schaffen. Zij kunnen via de I-pad woordenboeken gebruiken. Een prisma-woordenboek Nederlands, Nederlands-Frans + Frans-Nederlands (niet voor BK-leerlingen), Nederlands-Duits + Duits-Nederlands en Nederlands- Engels + Engels-Nederlands. Multomap met tabbladen. Aardrijkskunde: A4-schrift met lijntjes. Wiskunde: Een eenvoudige passer (prijs ± 2,50), een geodriehoek, een A4-ruitjesschrift (met ruitjes van 1 cm²) en een potlood 2H of HB. In de loop van de eerste klas wordt via school een rekenmachine aan de leerlingen verkocht. Prijs 10,00. I.v.m. met exameneisen is het niet raadzaam zelf een rekenmachine aan te schaffen.

21 21 CKV (klas 3): Wit katoenen T-shirt / potloden + gum. Gymnastiek: Een correct sporttenue, bestaande uit korte broek en een shirt of blouse. Het dragen van gymnastiekschoenen is verplicht! Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan! Economie: (klas 3 en 4) Rekenmachine / A4-schrift. Oordopjes/koptelefoon: Voor bepaalde opdrachten moeten leerlingen via de computer luisteren naar informatie. Hiervoor moeten je zelf oordopjes of een koptelefoon bij je hebben. Mens & Maatschappij / Mens & Natuur: A4-schrift met lijntjes (geen harde kaft). Geschiedenis (klas 3T + HV / 4T): A5-schrift met lijntjes. Profilering Doosje (12) kleurpotloden / niet-vloeibare lijm / USB-stick / schaar / pen (blauw of zwart schrijvend) / gum / puntenslijper / schriften. ZORGCOÖRDINATOR Onze zorgcoördinator is mevrouw S. van den Brink. Tel.:

22 22 Wommels

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 Bogerman Koudum Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 1 Programma van vanavond: Ontvangst, welkom en algemene info Dit schooljaar: Examen: PTA Voorwaarden om te slagen Vervolgopleiding kiezen: Mogelijkheden

Nadere informatie

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld Vmbo theoretische leerweg Lisstraat 13 3202 JG SPIJKENISSE T: 0181-614583 E: info.cf@lmc-vo.nl www.cdfmavo.nl Brugklas 2015 / 2016 De school als wereld, de wereld

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015 OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM Dinsdag 6 oktober 2015 1 OUDERAVOND LEERJAAR 2 19.15 u 19.30 u 19.35 u 19.40 u Koffie! Opening door dhr. M. Vroombout Keuzebegeleiding door mw. M.Stjepanovic Dhr. Van Oosten

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL Maandag 29 september 2014 Welkom Even voorstellen Team 3 TL Mentoren 3T1: de heer Remerij 3T2: de heer van de Velde 3T3: mevrouw Wuytack 3T4: de heer Kemp Teamleider:

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

WELKOM. Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor. Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. Informatieavond klas 3:

WELKOM. Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor. Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. Informatieavond klas 3: WELKOM Informatieavond klas 3: Algemene informatie PTA Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. INFORMATIEAVOND KLAS 3 Programma: 19.00 algemene informatie dhr

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor leerlingen van de eerste klas van de afdeling havo schooljaar 2013-2014 Welkom op het Ostrea Lyceum! Na een welverdiende

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Informatie Mavo Examentraject

Informatie Mavo Examentraject Informatie Mavo Examentraject 8e klas 2013/2014 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 16 januari 2014 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen. afdeling (H)TL Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Maandag 24 augustus is het zover. Jullie gaan dan starten op een nieuwe school: het Gemini College. In dit boekje vinden jullie informatie die

Nadere informatie

Nederlands Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands isbn 9789460770548

Nederlands Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands isbn 9789460770548 Zelf aan te schaffen door brugklassers Nederlands Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands isbn 9789460770548 Frans Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands-Frans isbn 9789460770616 Van Dale Pocketwoordenboek

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij:

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Inlichtingen Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Dhr. J. Meester Afdelingshoofd onderbouw jmeester@melanchthon.nl Adres Onderbouw Bovenbouw Melanchthon Kralingen Crooswijksesingel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex Calvijn Meerpaal Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

3a Willem Hogenbirk. 3b Elvan Cingir. Mentoren

3a Willem Hogenbirk. 3b Elvan Cingir. Mentoren KLAS 3 3a Willem Hogenbirk 3b Elvan Cingir Mentoren PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolexamen, 2 jaar lang 50% van examencijfer Examentoetsen (ET s), praktische opdrachten (PO s) Inhalen Herkansingsregeling

Nadere informatie

Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen. Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds. Werkboeken voor eenmalig gebruik

Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen. Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds. Werkboeken voor eenmalig gebruik Mededelingen van het Boekenfonds Meerssen Tijdelijk nieuw mailadres voor het boekenfonds Door een technische storing hebben we helaas geen toegang tot boekenfondsmeerssen@stellamariscollege.nl. Voorlopig

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit.

welkom Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub uit. welkom Informatieavond klas 4: PTA en examens (dhr. Boogaard, teamleider bovenbouw) Vervolgopleidingen (dhr de Jong, decaan) Kennismaking met de mentor Leerlingen bij ouders zitten! Mobiele telefoons aub

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! B CSG Liudger voor u Foto cover: Geerard Brouwer, decaan en docent economie en handel & administratie Bodien Grijpstra, mentor en docent Nederlands Hallo, wij zijn Geerard Brouwer en

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Welkom op de Magnolia

Welkom op de Magnolia Welkom op de Magnolia 2 Deel 1: Voor de leerling Waarom dit boekje? In dit boekje vind je informatie die speciaal over klas 1 gaat. Algemene dingen over het Gomarus College staan in de schoolgids of op

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programmaboekje. start schooljaar 2015-2016. aanschaflijst materialen

Programmaboekje. start schooljaar 2015-2016. aanschaflijst materialen Programmaboekje start schooljaar 2015-2016 en aanschaflijst materialen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 BEROEPSGERICHTE UNIT... 3 1 VMBO BK regulier en TTO... 3 1 LWOO... 4 2 VMBO BK regulier en TTO...

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max opvallend prettig lesrooster vertrekhal Schiphol? Lo, capaciteit, locaties Mentoren, decaan,

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via mail

Nadere informatie

: ADOBE ILLUSTRATOR. De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is.

: ADOBE ILLUSTRATOR. De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is. Calvijn Meerpaal Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste ouders / verzorgers, beste leerling Hierbij heeft u / heb je het PTA van in handen. In werken we naar het examen toe. Om

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie