Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS"

Transcriptie

1 Wommels INFORMATIEBOEKJE BOGERMAN WOMMELS CURSUSJAAR

2 2 INHOUD Blz 4 Adresgegevens 4-6 Bogerman Wommels: wie zijn wij? 7 Bestuur / decaan 7-10 Golden Rules: schoolregels 10 Leerlingbegeleiding 11 Lestijden + lesuitval Loopbaanoriëntatie en begeleiding 12 Maatschappelijke Stage Mentoren Ouderavonden / spreekavonden 14 Ouderraad / periodisering 15 Personeel Bogerman Wommels 16 Privacy / Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) / Programma van Toetsing (PT) Rapportage 17 Rekenen / roosters / RT 18 Schoolfotograaf 18 Schoolreizen + binnen- en buitenlands activiteiten 19 Vakanties 19 Wat te doen bij bijzondere weersomstandigheden Zelf aan te schaffen materiaal 21 Zorgcoördinator

3 3 VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen, In dit informatieboekje is allerlei informatie te vinden over onze locatie. Het zal vooral de nieuwe leerlingen helpen zich gauw thuis te voelen in onze school. Voor ouder(s)/verzorger(s) is het belangrijk om kennis te nemen van de inhoud. Een school is een gebouw en een gemeenschap van mensen die dagelijks met elkaar optrekt. Waar mensen samen werken en samen leven zijn regels nodig. Wij hebben de GOLDEN RULES. Deze GOLDEN RULES vindt u op bladzijde Wij vinden het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) ook op de hoogte zijn van onze GOLDEN RULES en we gaan er vanuit dat u deze met uw kind bespreekt. We wensen uw kind een leerzaam en vooral plezierig schooljaar toe. Namens het team, T. Grooters-Bouma, Afdelingsleider Bogerman Wommels

4 4 ADRESGEGEVENS Adres: Walperterwei CC Wommels Telefoonnummer: Website: Rekeningnummer: NL26 RABO Rabobank Wommels BOGERMAN WOMMELS: WIE ZIJN WIJ? Onze school is een kleine vestiging, met ongeveer 140 leerlingen. Het onderwijs is in Wommels als volgt ingedeeld: klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 VMBO (inclusief LWOO) t/m HAVO en VWO VMBO (inclusief LWOO) t/m HAVO en VWO VMBO T HAVO VWO VMBO T Huiswerk / proefwerken In Magister wordt het huiswerk / worden de proefwerken genoteerd. Aan het begin van het schooljaar ontvangen zowel u als uw kind een inlogcode. Via de website: / Magister heeft u inzage in de gegevens van uw kind. Indien gewenst kunnen beide ouders/verzorgers een eigen inlogcode ontvangen. Op de website vindt u een formulier, waarmee u een extra inlogcode kunt aanvragen. U kunt dit op de volgende manier downloaden: bogerman.nl / algemeen / beleid / schoolgids / nr. 16 Communicatie gescheiden ouders. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op de administratie van school. Magister is een hulpmiddel. Leerlingen blijven zelf verantwoordelijk voor het goed invullen van het huiswerk in hun eigen agenda. Leergebieden Op onze school worden de eerste twee jaar niet alleen losse vakken gegeven, er wordt ook les gegeven in leergebieden. Dit betekent

5 5 bijvoorbeeld dat geschiedenis, aardrijkskunde, economie, godsdienst en maatschappijleer niet meer als aparte vakken worden aangeboden, maar dat ze gezamenlijk in het leergebied Mens en Maatschappij worden aangeboden. Een ander leergebied is Mens en Natuur, waarin de vakken biologie, verzorging, techniek en natuur- en scheikunde worden gegeven. Wij werken in leergebieden omdat we ervan overtuigd zijn dat de leerlingen de leerstof beter begrijpen als het in een breder verband wordt aangeboden. We hopen hierdoor leerlingen te laten zien dat er veel samenhang tussen de verschillende vakken is en dat het niet allemaal losse kennis is die ze krijgen aangeboden. Sommige vakken zijn moeilijker te combineren met andere vakken, zoals de talen en wiskunde en daarom zijn deze vakken niet in een leergebied opgenomen. Tijdens het schooljaar kunnen verschillende vakken wel samenwerken in een project. Bij vakken waarbij het niveau van de leerlingen geen rol speelt, zoals lichamelijke opvoeding, profilering en beeldende vorming, worden de leerlingen van verschillende niveaus soms gemengd. We geloven dat leerlingen op die manier ook veel van elkaar kunnen leren. Vanaf klas 3 werken we niet meer in leergebieden. We gaan dan verder met een 3T klas en een 3HV klas. In de 3HV klas wordt op twee niveaus les gegeven; de leerlingen hebben een HAVO of een VWO boek van het betreffende vak. Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) Onze HAVO en VWO leerlingen volgen Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO). Bij MVO is de voertaal: Engels bij de vakken Engels; Aardrijkskunde en Muziek Fries bij de vakken Geschiedenis en Sport en Bewegen Nederlands bij de andere vakken Door lessen in de verschillende talen te volgen, leer je de talen beter te begrijpen en vlotter te spreken. En dat helpt weer bij het leren van andere talen. Je leert meer in dezelfde tijd. Je krijgt les in dezelfde vakken als andere 1 e jaars, 2 e 3 e jaars, maar omdat jij sommige lessen in het Engels en Fries krijgt, leer je die talen beter spreken, lezen, schrijven en begrijpen.

6 6 Je krijgt certificaten voor Engels en Fries, waarop je niveau van taalbeheersing staat volgens Europese maatstaven. De certificaten geven mogelijk toegang tot internationale opleidingen en studies in het buitenland. Vorig schooljaar werden de certificaten uitgereikt door mevrouw Jannewietske de Vries, gedeputeerde van de Provincie Friesland. Die certificaten helpen je bij het solliciteren naar een baan. Een goede beheersing van het Nederlands, Engels en het Fries is een voordeel, of zelf een vereiste, bij sommige beroepen. Denk daarbij voor het Engels aan (internationale) beroepen in bijvoorbeeld de marketing, communicatie en handel. In Fryslân wordt Fries gevraagd in het basisonderwijs, de zorg, de horeca en voor functies bij gemeente en provincie. Onderwijstijd M.i.v. vorig schooljaar duurt de zomervakantie 6 weken i.p.v. 7. Die 5 extra dagen worden verspreid in het schooljaar voor leerlingen weer vrij gepland, terwijl er voor het personeel wel activiteiten gepland staan. Dit zijn zogenaamde organisatiedagen. Verplichte urennorm volgens de inspectie van het Onderwijs: 1000 uren. We roosteren ruim 4% extra lessen in, omdat het niet te voorkomen is, dat er zo nu en dan een les uitvalt. Hiermee voldoen we bij alle klassen ruim aan de onderwijstijd. Profilering Tijdens de lessen Profilering wordt extra aandacht gegeven aan kunst en cultuur; sport en bewegen. De docenten van muziek, lichamelijke opvoeding en beeldende vorming werken samen. Zij kiezen een thema en ze gaan daar een aantal weken met de leerlingen mee aan de slag. Soms wordt een thema afgesloten met een eindpresentatie, waarvoor ook ouders uitgenodigd worden om te komen kijken en luisteren.

7 7 BESTUUR Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Wommels, gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Zuid-West Fryslân te Sneek. DECAAN Onze schooldecaan is dhr. G.D. Slob, die naast zijn lesgevende taak, leerlingen en ouders/verzorgers helpt bij de samenstelling van het vakkenpakket, hen informatie verschaft over bepaalde vervolgopleidingen en studierichtingen. Hij coördineert de loopbaan-oriëntatie en begeleiding. Kortom, hij is iemand die in staat is leerlingen, mentoren en ouders/verzorgers wegwijs te maken in het geheel van de studie- en beroepenwereld. Voor een gesprek met hem kan doorgaans op donderdag telefonisch een afspraak worden gemaakt (via het nummer van school: ). GOLDEN RULES (schoolregels): We hebben respect voor elkaar, elkaars spullen en het gebouw. We zijn op tijd in de les met alles wat daarvoor nodig is. Eten en drinken mag in de kantine. Hoofddeksel dragen we buiten. Geluidsdragers mogen aan als je toestemming hebt van de leraar. Telefoons mogen in de kantine gebruikt worden. Het computerlokaal is voor klassikaal gebruik / laptops mogen in het lokaal gebruikt worden. Leerlingen mogen gebruik maken van een studieplein na toestemming van een leraar. Adreswijzigingen Wanneer u in Magister inlogt met uw ouderaccount, kunt u wijzigingen doorvoeren. U kunt adreswijzigingen ook doorgeven aan mevr. A.M. Norder van de administratie. Afwezigheid Wanneer een leerling wegens ziekte niet op school kan komen, dient men dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan de conciërge door te geven.

8 8 Wie verhinderd is aan de gymlessen deel te nemen, meldt zich voor het begin van de les bij de gymnastiekleraar. Boekenfonds Op maandag 18 augustus hebben alle leerlingen hun boeken opgehaald. Er wordt geen financiële bijdrage meer gevraagd voor de boeken aan de ouder(s) / verzorger(s). Gezien de grote bedragen waar het om gaat, is het zaak zuinig te zijn op onze boeken. Daarom moeten de boeken steeds goed gekaft zijn en meegebracht worden in een stevige afsluitbare tas met versterkte bodem. Boeteregeling: (geldt voor heel CVO) Bij inlevering van de (huur)boeken kan educatieve dienstverlener OsingadeJong uit Makkum in onderstaande gevallen een boete opleggen van 20 euro per boek: - een boek is niet aanwezig bij het inleveren; - een boek is dusdanig beschadigd dat deze het daaropvolgende cursusjaar niet meer te gebruiken is. Het bedrag van 20 euro is gebaseerd op een gemiddelde boekenprijs van 45 euro en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 5 jaar. OsingadeJong verzorgt voor een aantal scholen van CVO de boekenpakketten. Camerabewaking Ons schoolgebouw wordt veel gebruikt. Ook s avonds en in het weekend zijn er allerlei activiteiten. Bij beschadigingen/vernielingen is niet te achterhalen wie de dader(s) is/zijn. Daarom zijn er camera s geplaatst. We hopen dat er een preventieve werking uitgaat van de camera s en dat daardoor onze spullen en die van uw kind(eren) heel blijven. Dyscalculie Leerlingen met dyscalculie kunnen in aanmerking komen voor extra tijd bij toetsen wiskunde en economie. De coördinator dyscalculie is dhr. H. de Jong. Dyslexie Leerlingen met dyslexie krijgen een faciliteitenpas. Deze pas geeft aan op welke faciliteiten de leerling recht heeft. De coördinator dyslexie is dhr. H. de Jager.

9 9 Energydrankjes In school en op het schoolplein mogen leerlingen niet in het bezit zijn van energydrankjes. Gedrag Wanneer je je tijdens de les onbehoorlijk gedraagt of de les op andere wijze verstoort, kun je door de leraar / lerares uit de klas worden gestuurd. Je meldt je dan bij je mentor. In en op het terrein van de school mag je geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen bij je hebben, gebruiken of verhandelen. Datzelfde geldt ook voor vuurwerk en messen. Bij overtreding volgt schorsing! Huiswerklokaal Leerlingen die hun huiswerk niet in orde hebben of hun boeken zijn vergeten, worden in het huiswerklokaal verwacht. Het huiswerklokaal is op een vaste dag en tijdstip in de week. I-Pad inclusief protocol In de bijlage vindt u de regels betreffende de ipad: gebruik ipad en Protocol social media. Kluisjes Er zijn kluisjes te huur waarin je waardevolle spullen kunt bewaren. Kluisjes kun je bij de conciërge aanvragen. De kosten voor de kluisjes zijn 10,- voor een jaar. Deze kosten worden betaald via een éénmalige machtiging. Er worden dit schooljaar 80 nieuwe kluisjes aangeschaft, zodat alle leerlingen een kluisje kunnen krijgen. Mobiele telefoons Telefoons zijn tijdens de les onhoorbaar en onzichtbaar. Bij overtreding: 1 e keer 2 e keer de telefoon wordt ingenomen en de leerling krijgt zijn /haar telefoon aan het eind van zijn / haar lesdag weer terug. de telefoon wordt ingenomen en de leerling krijgt zijn / haar telefoon om uur weer terug.

10 10 Pauze Als tijdens de morgen- en middagpauze het plein bij de school wordt verlaten, is dit voor eigen verantwoording. Schade Alle schade, door opzet, onachtzaamheid of slordigheid toegebracht aan het gebouw of aan de inventaris, moet direct worden gemeld bij de conciërge of de afdelingsleider. De schade wordt verhaald op de leerling. Te laat komen Wanneer een leerling ongeoorloofd te laat komt, gelden de volgende maatregelen: 1x te laat -- waarschuwing x te laat -- melden om uur 4 x te laat -- melden om 7.30 uur 5x te laat -- de leerling krijgt een rode kaart. De mentor laat de leerling een opstel schrijven. Dit opstel moet door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend worden. Bij tweede rode kaart gaat de mentor een gesprek aan met ouders en bij de derde rode kaart wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Tweede rode kaart bij 8 x te laat, Derde rode kaart bij 10 x te laat. Vertrouwenspersoon Als je in aanraking komt met seksuele intimidatie, discriminatie, geweld of andere vertrouwelijke problemen, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Alle leerlingen kunnen hier gebruik van maken. Je kunt persoonlijk een afspraak maken, maar ook via de telefoon, of via . Vertrouwenspersoon is: dhr. G.D. Slob LEERLINGBEGELEIDING: Hier kun je hulp krijgen op alle gebieden (wat betreft school) als je meer hulp nodig hebt dan alleen van je mentor. Bij voorbeeld: je hebt ADHD en je hebt hulp nodig bij het plannen, maar ook met het omgaan met school, met je klasgenoten en misschien soms ook wel met thuis.

11 11 De leerlingbegeleider maakt afspraken met leerlingen. De leerlingen die meer hulp nodig hebben dan de mentor kan bieden, maken een afspraak via hun mentor. Een leerling kan zelf natuurlijk ook een afspraak maken. Leerlingbegeleider is mevr. S. van den Brink. LESTIJDEN EN LESUITVAL Een rooster moet in dienst staan van het lesgeven en het leerproces niet in de weg staan. Elk rooster heeft voor- en nadelen. Verschillende vakken vragen om verschillen in leslengte en frequentie door de week. Dit geldt ook voor de verschillende doelgroepen in school: onderbouw bovenbouw VWO Basisberoepsgerichte leerweg. In Wommels duurt een les 50 / 75 / 100 minuten. LOOPBAANORIËNTATIE EN BEGELEIDING Dit opschrift staat voor de begeleiding van de leerlingen bij hun keuze op weg naar een opleiding tot een beroep. Aangezien het onderwijs de laatste tijd steeds meer gericht is op onderwijsduurbeperking, zullen de leerlingen aangezet moeten worden bewust met hun schoolloopbaan bezig te zijn. Een verkeerde keuze kost straks tijd en geld. Door vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en het bezoeken van Open Dagen proberen we de leerling te helpen een goede keuze maken. In de 4 e klas VMBO wordt de begeleiding toegespitst op de keuze van een vervolgopleiding (MBO of HAVO). In het VMBO begint het keuzeproces in klas 2. Leerlingen moeten dan kiezen voor een sector en een leerweg. In de HV klas wordt aan het eind van klas 2 bepaald of een leerling in klas 3 verder gaat op HAVO- of op VWO-niveau. Aan het eind van klas 3 kiezen deze leerlingen een profiel. Voor zowel VMBO- als voor HV leerlingen wordt er in de mentorlessen aandacht besteed aan: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Leerlingen gaan naar Open Dagen en krijgen veel informatie over alle mogelijke vervolgopleidingen en beroepssectoren. Het totale keuzeproces is een samenwerking tussen kind ouder en school. In het VMBO moet de leerling aan het eind van klas 2 kiezen voor een sector en een leerweg.

12 12 Sectoren waaruit gekozen kan worden: Zorg & Welzijn Economie Techniek Landbouw De keuze voor een leerweg is afhankelijk van het niveau waarop de leerling lessen volgt: Basisberoepsgerichte Leerweg B Kaderberoepsgerichte Leerweg K Gemengde Leerweg G Theoretische Leerweg T Voor de HAVO en VWO leerlingen geldt, dat zij aan het eind van klas 3 kiezen voor een profiel. De profielen waaruit gekozen kan worden zijn: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Doornemen van informatiemateriaal en bezoeken van Open Dagen nemen dan een belangrijke plaats in. Tijdens het totale keuzeproces zal, meer dan vroeger, samengewerkt moeten worden tussen kind-ouder en school. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Het doel van de maatschappelijke stage is: o Het vrijwilligersaantal van ruim 5.6 miljoen vrijwilligers in Nederland op peil houden. o Jeugd meer bij de samenleving betrekken. o Actief burgerschap stimuleren. Voor alle leerlingen uit klas 3 geldt een verplichting van 30 uur. MENTOREN Iedere leerling heeft een mentor. De mentor probeert zo goed mogelijk een persoonlijke begeleider van de leerling te zijn.

13 13 Ouders en leerlingen kunnen met alle mogelijke vragen en problemen bij hem/haar terecht. Aan het begin van het schooljaar krijgt u, via uw kind, het telefoonnummer en adres van de mentor. Voor dit cursusjaar zijn de volgende mentoren aangesteld: 1 e jaars: BKG dhr. H. de Jong THV mevr. T. Wagenaar / dhr. H. de Jager 2 e jaars: BKG mevr. S. van den Brink / dhr. P. van Dalfsen THV mevr. R. Middag / dhr. W. Meesters 3 HV dhr. D. Posthuma 3 T dhr. G.D. Slob 4 T dhr. M. Huisman De mentor verzorgt ook het mentoruur. OUDERAVONDEN / SPREEKAVONDEN Voor een goed contact met thuis organiseert de school: voor de 1 e en 2 e jaars leerlingen 3 x per jaar een voortgangsgesprek tussen leerling ouders mentor. 10 minuten-gesprekken n.a.v. de behaalde resultaten, uitnodiging bij kerst- en paasrapport. minstens één ouder-/voorlichtingsavond per jaar voor ieder leerjaar. eventueel een gesprek met de decaan. Nu alvast attenderen we de ouder(s) / verzorger(s) van de 1 e jaars op de ouderavond van donderdag 11 september De ouderavond voor de 2 e jaars is op donderdag 25 september De ouderavond voor de 3 e en 4 e jaars is op woensdag 1 oktober Over een groot aantal onderwerpen wordt dan informatie verstrekt. Ongeveer 2 weken voor de ouderavonden krijgt u hiervoor een uitnodiging. We rekenen op uw komst!

14 14 OUDERRAAD Voor onze vestiging in Wommels is een ouderraad ingesteld. In deze raad hebben zitting: Mevr. S. Bakker-van der Veen Swachumerleane 2, 8843 KL in Spannum Tel.: Dhr. J. de Vries Slachte 3, 8732 EL in Kubaard Tel.: Mevr. T. Tiesma Hoptille 23, 9027 BA in Hilaard Tel.: Mevr. T. Brouwer Sjaardaleane 15, 8734 GH in Easterein Tel.: Voor de ouderraad zoeken we nieuwe leden. Wanneer u hierin zitting wilt nemen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de ouderraad. PERIODISERING Het schooljaar is verdeeld in 2 periodes. Het lesrooster kan per periode verschillen. De periodes zijn als volgt: Periode 1: 18 augustus 2014 Periode 2: 26 januari 2015

15 15 PERSONEEL BOGERMAN WOMMELS Naam / functie Adresgegevens T. Grooters-Bouma, Blokmakkerij 6 Locatieleider 8711 KL WORKUM Tel. nr.: Naam docent Vak mevr. A.M. Bloem Frysk / Profilering mevr. S. van den Brink Biologie / Mens & Natuur / PSO / Zorgcoördinator dhr. P. van Dalfsen Lichamelijke Oefening / Sport & Beweging mevr. J. Diemersen BeVo / Kunst & Cultuur dhr. M. Huisman Geschiedenis / Maatschappijleer / Mens & Maatschappij dhr. T. Koning Wiskunde / Rekenen T dhr. H. de Jager Nederlands / PSO dhr. H. de Jong Wiskunde / Exact / Rekenen 1, 2 en 3 HV mevr. H. Kornelis CKV / Mens & Natuur / Profilering Mevr. J. Krist Muziek / Kunst & Cultuur dhr. W. Meesters Mens & Maatschappij / Aardrijkskunde mevr. A. Mendel Duits mevr. R. Middag Frans dhr. D. Posthuma Engels / ICT dhr. G.D. Slob Natuurkunde / scheikunde dhr. R. de Vries Economie Naam dhr. H. Reitsma dhr. M. Bos mevr. T. Wagenaar Functie Onderwijsassistent Technisch Onderwijs Assistent Assistent leraar Onderwijs Ondersteunend Personeel dhr. H. Kooistra Conciërge / roostermaker mevr. A.M. Norder Administratie

16 16 PRIVACY Op de website van Bogerman worden foto s en filmmateriaal gepubliceerd van de activiteiten in en buiten school. Indien u er bezwaar tegen heeft dat er foto s en filmmateriaal van uw kind op de website komen, kunt u dit bij de locatieleider kenbaar maken. PROGRAMMA VAN TOETSING KLAS 1, 2, 3HV / PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO In klas 3 en 4 VMBO krijgen leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Hierin staat per vak de leerstof vermeld en ook de manier van toetsen, de weging van de toetsen en de herkansingsregeling. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het eindcijfer van klas 3 meegenomen wordt naar klas 4 en voor circa 25% het cijfer voor het schoolexamen vormt. In klas 4 wordt het vak maatschappijleer gegeven. De leerlingen doen geen examen in dit vak, maar het eindcijfer maatschappijleer telt wel mee in de slaag- en zakregeling. Een eindcijfer 7 compenseert een 5. Zaak dus, om die 7 op maatschappijleer ook te halen! Uiteraard wordt hier ook tijdens de ouderavonden aandacht aan geschonken. RAPPORTAGE: Alle leerlingen krijgen 2 à 3 keer per jaar een rapport mee naar huis. De juiste data worden in de loop van het schooljaar bekend gemaakt. Het rapport geeft steeds een overzicht van de stand van zaken tot dan toe. We noemen dit het voortschrijdend gemiddelde. Ouder(s) / verzorger(s) kunnen op elk gewenst moment via Magister de cijfers van hun kind(eren) inzien. Een toets/opdracht/werkstuk etc. dat nog ingehaald moet worden, wordt in Magister vermeld met 0.0. Deze 0.0 wordt meegenomen in het voortschrijdend gemiddelde en drukt dit cijfer dus behoorlijk naar beneden. Zodra de leerling een afspraak heeft gemaakt om het gemiste werk in te halen, wordt de 0.0 veranderd in INH (inhalen). Komt de leerling deze afspraak niet na, dan wordt het cijfer definitief een 1.0 (voor de 1 e klassers 3.0). De leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak om het gemiste werk in te halen.

17 17 Voor leerjaar 1 en 2: Rond elk rapport worden leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) door de mentor uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden zowel overdag als s avonds plaats. Voor leerjaar 1 t/m 4: Na elk rapport is er ook de mogelijkheid om tijdens de zogenaamde 10-minuten gesprekken te spreken met leraren. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de leerling aanwezig is bij deze gesprekken. REKENEN Vanaf schooljaar is Rekenen voor alle leerlingen een onderdeel van het examen. Vanaf 2016 telt Rekenen mee in de zak/slaagregeling. ROOSTERS De roosters zijn terug te vinden op de website: / Magister of Infoweb. Via uw inlogcode kunt u dit bekijken. RT Soms is er een extra screening nodig voor de RT. Hiervoor vragen wij van de ouders een bijdrage in de kosten.(ca. 100,-) Voor leerlingen met dyslexie hebben wij hulp op maat, het is maar net wat de leerling hiervoor nodig heeft. Dit kan variëren van extra tijd, een toets met een groter en duidelijker lettertype, tot het gebruik van speciale hulpmiddelen (luisterboeken, speciale computerprogramma s). Onze coördinator dyslexie is dhr. H. de Jager. Onze zorgcoördinator (mevrouw S. van den Brink) begeleidt de kinderen die extra persoonlijke aandacht nodig hebben. Het moment waarop leerlingen de overstap maken naar een andere school, is met zorg gekozen. In de wisseling van onderbouw naar bovenbouw worden er, in verband met sector- of profielkeuze, nieuwe klassen samengesteld. Onze leerlingen komen dan dus in een klas, die ook voor de leerlingen op de vervolgschool nieuw is.

18 18 SCHOOLFOTOGRAAF Zoals gebruikelijk worden aan het begin van het schooljaar de pasfoto s en de klassenfoto's gemaakt. Dit jaar is de fotograaf op woensdag 20 augustus geweest. Wanneer de foto s klaar zijn, krijgen alle leerlingen (op school) een kaartje met daarop hun foto en daarbij een persoonlijke code. Thuis kunnen ze met deze code inloggen op de site van de schoolfotograaf. Ze kunnen dan hun eigen foto s bekijken en zelf een pakket samenstellen. De kosten zijn afhankelijk van het pakket wat ze uitzoeken. De betaling kan meteen gebeuren en de foto s worden naar het huisadres opgestuurd. SCHOOLREIZEN + BINNEN- EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITETEN Bogerman Wommels besteedt veel aandacht aan activiteiten zowel binnen als buiten schooltijd: Klas 1: Zeilkamp in Sneek (introductie) Sinterklaasfeest Valentijnsactie Sportdagen Klas 2: Skireis naar Bottrop (kosten ± 65,-) Sinterklaasfeest Valentijnsactie Sportdagen Klas 3 T + HV: Excursie naar Londen in september (kosten ± 190,-). Sportdagen Klas 3 HV + 4 T: klas 3 HV + 4 T gaan in het kader van Maatschappijleer een dag naar Den Haag (kosten ± 25,-). Klas 4 T: Leerlingen, die als examenvak KV2 hebben, maken een excursie naar een museum (kosten ± 25,-). * soms wordt voor deze activiteiten een bijdrage gevraagd. Het komt ook voor dat we ouders vragen leerlingen naar activiteiten te vervoeren en te begeleiden.

19 19 VAKANTIES Herfstvakantie: 11 oktober t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie: 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede Vrijdag: 3 april 2015 Pasen: 5 & 6 april 2015 Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaartsdag: 14 mei 2015 Pinksteren: 24 & 25 mei 2015 Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2015 Wanneer extra vakantie wordt verlangd, dan is goedkeuring van de locatieleider vereist. In bepaalde gevallen kan deze u verwijzen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Extra verlof wordt in principe alleen verleend, wanneer de ouders niet of bijzonder moeilijk in de zomervakantie vrij kunnen nemen, omdat men bijvoorbeeld in een seizoenbedrijf werkzaam is. Aanvragen om extra schoolvakantie moeten tenminste drie weken van te voren schriftelijk worden ingediend bij de locatieleiding. Voor belangrijke omstandigheden (zoals huwelijksfeesten, ernstige ziekte, overlijden) is vrij vragen mogelijk via de locatieleider van de school. Voor dorpsfeesten krijgen leerlingen maximaal 1 dag vrij. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de Bogermansite: Bogerman.nl / algemeen / beleid / schoolgids / formulier nummer 2: verlof aanvragen / vrij vragen. WAT TE DOEN BIJ ZEER BIJZONDERE WEERSOMSTANDIG- HEDEN: Wanneer spreken we van zeer bijzondere omstandigheden? Regen en storm vallen daar niet onder, maar een enkele keer komt het voor: Onbegaanbare wegen door ijzel en / of sneeuw. Als op Omrop Fryslân wordt gezegd dat het Openbaar Vervoer in onze regio plat ligt dan blijf je in ieder geval tot uur thuis. Je hoeft dan ook NIET naar school te bellen. In de loop van de ochtend wordt vaak wel duidelijk hoe het verloop de rest van die dag zal zijn. Kijk voor de actuele stand van zaken op: en klik dan op roosterwijzigingen.

20 20 ZELF AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL: Algemeen gebruik: Doosje (12) kleurpotloden / niet-vloeibare lijm / USB-stick / schaar / pen (blauw of zwart schrijvend) / gum / puntenslijper / schriften. Leesboek: Iedere leerling heeft te allen tijde een leesboek bij zich! Onderzoek toont aan dat leerlingen die in hun vrije tijd lezen, beter presteren op vrijwel alle vlakken van taal (woordenschat, leesbegrip, basisleesvaardigheden en technisch lezen). Lezen is ook de snelste manier om je taalvaardigheid op niveau te krijgen. Je leert onbewust nieuwe woorden, krijgt gevoel voor zinsbouw en bovendien worden je hersenen geprikkeld om tegelijkertijd te lezen en te begrijpen. Aan het begin van de lessen Nederlands wordt er gelezen door de leerlingen. Ook elke mentorles begint met 10 minuten lezen. Na een repetitie kan de leerling ook zijn boek pakken en gaan lezen. Ook in tussenuren is er een mogelijkheid om te gaan lezen. Zorg dus dat je altijd een boek meeneemt! De talen: Leerlingen in klas 1 en 2 hoeven geen woordenboeken aan te schaffen. Zij kunnen via de I-pad woordenboeken gebruiken. Een prisma-woordenboek Nederlands, Nederlands-Frans + Frans-Nederlands (niet voor BK-leerlingen), Nederlands-Duits + Duits-Nederlands en Nederlands- Engels + Engels-Nederlands. Multomap met tabbladen. Aardrijkskunde: A4-schrift met lijntjes. Wiskunde: Een eenvoudige passer (prijs ± 2,50), een geodriehoek, een A4-ruitjesschrift (met ruitjes van 1 cm²) en een potlood 2H of HB. In de loop van de eerste klas wordt via school een rekenmachine aan de leerlingen verkocht. Prijs 10,00. I.v.m. met exameneisen is het niet raadzaam zelf een rekenmachine aan te schaffen.

21 21 CKV (klas 3): Wit katoenen T-shirt / potloden + gum. Gymnastiek: Een correct sporttenue, bestaande uit korte broek en een shirt of blouse. Het dragen van gymnastiekschoenen is verplicht! Schoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan! Economie: (klas 3 en 4) Rekenmachine / A4-schrift. Oordopjes/koptelefoon: Voor bepaalde opdrachten moeten leerlingen via de computer luisteren naar informatie. Hiervoor moeten je zelf oordopjes of een koptelefoon bij je hebben. Mens & Maatschappij / Mens & Natuur: A4-schrift met lijntjes (geen harde kaft). Geschiedenis (klas 3T + HV / 4T): A5-schrift met lijntjes. Profilering Doosje (12) kleurpotloden / niet-vloeibare lijm / USB-stick / schaar / pen (blauw of zwart schrijvend) / gum / puntenslijper / schriften. ZORGCOÖRDINATOR Onze zorgcoördinator is mevrouw S. van den Brink. Tel.:

22 22 Wommels

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost 2014-2015 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie