Aanvraagstramien Humanitaire Hulp Syrië 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagstramien Humanitaire Hulp Syrië 2014"

Transcriptie

1 Annex 1: Aanvraagstramien Humanitaire Hulp Syrië 2014 Aanvraagstramien Humanitaire Hulp Syrië 2014 Publicatie: zie Inleiding Voor u ligt het aanvraagstramien voor bovenstaande subsidietender, dat dient als leidraad bij het opstellen van aanvragen van subsidies voor deze tender. Ten grondslag aan dit aanvraagstramien liggen de beleidsregels zoals die gepubliceerd zijn onder de bovengenoemde referentie. De gepubliceerde beleidsregels zijn leidend bij de beoordeling van de aanvragen. Daar waar wellicht toch inhoudelijke dan wel interpretatieverschillen mogelijk zouden kunnen zijn, geldt dat de beleidsregels prevaleren. Dit aanvraagstramien is een praktische doorvertaling van de beleidsregels. Aanvragers zijn verplicht dit aanvraagstramien te gebruiken bij hun aanvraag. Per aanvraag dient één aanvraagstramien te worden ingevuld en ingediend, voorzien van de in dit stramien genoemde bijlagen. Beoordeling en planning Voor de wijze van beoordeling van de ingediende aanvragen en de bijbehorende planning van de uitvoering van de beoordeling wordt verwezen naar de gepubliceerde beleidsregels. Meer informatie Voor meer informatie kunt u zich uitsluitend schriftelijk richten tot de postbus: Pagina 1 van 16

2 Indiening van de aanvragen Aanvragen dienen uiterlijk op Vrijdag 10 januari 2014 om uur te zijn ontvangen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U dient uw aanvraag te zenden naar: Ministerie van Buitenlandse Zaken T.a.v. Jorg Zinken Bezuidenhoutseweg EB s-gravenhage Als u de aanvraag persoonlijk of per koerier wilt aanleveren, dan kunt u de aanvraag (laten) afgeven bij het afgifteloket voor poststukken (expeditie) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, te 's- Gravenhage. Vereisten aan de aanvragen 1. Aanvragen dienen compleet en zonder voorbehoud te worden ingediend, rechtsgeldig ondertekend met een originele handtekening (geen gescande kopie), in tweevoud op papier en op Cd-rom of op USB-sticks. Het is niet mogelijk om een voorlopige aanvraag in te dienen. In het kader van de aanvraagprocedure wordt met nadruk gewezen op artikel 7, derde lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieruit vloeit voort dat er alleen aanvullingen gegeven kunnen worden tot het verstrijken van de indientermijn. Het niet compleet indienen van aanvragen of onvoldoende onderbouwen van antwoorden leidt mogelijk tot afwijzing van de aanvraag. Pagina 2 van 16

3 2. Aanvragen die alleen per zijn verzonden komen niet voor beoordeling in aanmerking. Aanvragen die per worden verzonden, dienen tevens in origineel op papier ingediend te worden. 3. De aanvraag dient te worden opgesteld in de Nederlandse of in de Engelse taal. Bijlagen in een andere taal dan de Nederlandse, mogen alleen in het Engels aangeleverd worden. U wordt vriendelijk verzocht geen informatieve / illustratieve boekwerken, Cd-roms, USB-sticks of videobanden van uw organisatie mee te sturen. 4. Indien de aanvraag per post wordt ingediend (anders dan met de aanduiding port betaald ) wordt de aanvraag nog als tijdig ingediend beschouwd, mits de aanvraag voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, waarbij de datumstempel van de post doorslaggevend is, en niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen (uiterlijke ontvangstdatum: 17 januari 2014) 5. Bij gebruikmaking van een enveloppe met de aanduiding "port betaald" is de datum van ontvangst bepalend bij het vaststellen of de aanvraag tijdig, d.w.z. uiterlijk 10 januari 2014, is ingediend. Houdt hierbij rekening met de omstandigheid dat de datum van ontvangst wordt vastgesteld aan de hand van het tijdstip van inschrijving en dat op zaterdag en zondag geen post wordt ingeschreven. 6. Indien de aanvraag niet aangetekend wordt verzonden berust het risico dat de aanvraag nimmer of te laat wordt ontvangen bij de verzender. 7. Aanvragen die later dan genoemde datum en tijdstip worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De aanvragende organisatie is de enige verantwoordelijke voor een tijdige en volledige indiening van een aanvraag. Pagina 3 van 16

4 Inhoudsopgave Onderstaande volgorde houdt u aan met vermelding van eventuele subparagrafen en bijbehorende paginanummers. I. Algemene informatie aanvrager II. Drempeltoets III. Programmatoets IV. Lijst van mee te sturen bijlagen V. Afsluiting Pagina 4 van 16

5 I. Algemene informatie Algemene gegevens van de aanvrager en aanvraag a. Naam aanvragende organisatie b. Adres c. Telefoon/ fax d. e. Naam directeur(en) f. Naam contactpersoon aanvraag g. Indien u penvoerder bent van een alliantie, geef aan welke overige organisaties participeren in deze aanvraag als mede-indieners. Gaarne volledige adresgegevens, naam directeur en naam contactpersoon toevoegen. Deze gegevens kunt u eventueel in een bijlage duidelijk vermelden. h. Naam bank + rekeningnummer (IBAN) van de aanvrager. Bank details moeten toegevoegd worden in de officiële brief bij de aanvraag, inclusief naam, adres, en handtekening van de aanvrager. Een kopie van een of fax wordt niet geaccepteerd. i. Inkomsten aanvrager (totaalbedrag jaarlijkse organisatiebegroting) j. Hoogte gevraagde subsidie (bedragen per jaar en totaalbedrag) 2010: 2011: 2012: EUR Lokale munt 2014: Totaal: k. Naam van het project l. In welke land(en) zullen de activiteiten worden uitgevoerd? Pagina 5 van 16

6 m. Geef aan of en zo ja welke subsidie(s) uw organisatie reeds ontvangt van het ministerie van Buitenlandse Zaken, welk bedrag, welke looptijd en welke activiteit het betreft (activiteitennummer). U kunt deze gegevens in een bijlage opnemen; dit dan duidelijk vermelden. Pagina 6 van 16

7 II. Drempelcriteria Indien een aanvraag niet aan één of meerdere criteria voldoet wordt deze afgewezen en niet verder beoordeeld. Deze criteria worden hieronder vermeld en indien nodig toegelicht. De organisatie voldoet aan de onderstaande criteria: D.1: De aanvrager is een Nederlandse of internationale maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en bezit rechtspersoonlijkheid. Toelichting: U toont dit aan door een kopie van de statuten van de organisatie als bijlage bij uw aanvraag te voegen. Verwijs daarbij duidelijk naar bedoelde artikelen. Zie statuten, bijlage. Toelichting: D.2: De aanvrager zet zich in voor humanitaire hulp. Toelichting: De doelstellingen van de organisatie zoals vermeld in de statuten, dienen dit van de organisatie duidelijk te maken. Voor organisaties met een brede(re) doelstelling geldt dat zij dit ook kunnen aantonen op grond van hun track record en/of interne beleidsstukken, zoals strategisch jaarplan/meerjarenplan. Zie statuten, of bijvoorbeeld track record, strategisch jaarplan/meerjarenplan, bijlage Toelichting: D.3 De aanvrager maakt aannemelijk dat vanaf 1 januari 2014 ten minste 25% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig is uit bronnen anders dan BZbijdragen. De aanvrager onderbouwt de aannemelijkheid hiervan aan de hand van de inkomsten over de periode Indien de aanvrager penvoerder is voor een alliantie geldt dit criterium voor Pagina 7 van 16

8 de gehele alliantie. Dat wil zeggen dat indien één van de deelnemende organisaties minder dan 25% van de jaarlijkse inkomsten uit andere dan BZ bijdragen verwerft, dit kan worden gecompenseerd door een andere partij uit de alliantie. Gelden die direct of indirect worden verkregen ten laste van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (bijvoorbeeld een subsidie of bijdrage van een Nederlandse ambassade) tellen niet mee bij het bepalen van de omvang van de eigen inkomsten. Jaarlijkse totale inkomsten 2010: EUR Waarvan niet BZ: Jaarlijkse totale inkomsten 2011: EUR Waarvan niet BZ: Jaarlijkse totale inkomsten in 2012: EUR Waarvan niet BZ: Gevraagd subsidiebedrag per jaar (gemiddeld): EUR N.B. Indien het gevraagde (gemiddelde) jaarbedrag hoger is dan drie keer het gemiddelde eigen inkomen over 2010, 2011 en 2012, dient overtuigd te worden aangetoond dat de eigen inkomsten voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd op het minimaal noodzakelijke niveau zullen zijn. Gebruik voor de conversie naar Euro s, de corporate rates (Annex II bij dit Aanvraagstramien) D.4: Het bruto salaris van de leden van management en bestuur van de aanvrager is niet hoger dan het salaris van de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking (maximaal per jaar, op grond van een 36-urige werkweek). De aanvrager specificeert de hoogte van de salarissen (inclusief toeslagen) van de leden van het management (inclusief CEO) en van het bestuur. Naam Functie Jaarsalaris (bruto) Toelagen Pagina 8 van 16

9 Gebruik voor de conversie naar Euro s, de corporate rates (Annex II bij dit Aanvraagstramien) D.5: De aanvrager is in staat tot een adequaat financieel beheer. De aanvrager kan door ervaringsdeskundigheid met betrekking tot de activiteiten als waarvoor subsidie wordt gevraagd een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de activiteiten waarborgen. Toelichting: De aanvrager toont hiertoe aan dat hij: een Framework Partnership Agreement 1 heeft gesloten met de Europese Commissie op het gebied van humanitaire hulp 2 of een organisatie is die in de periode in het kader van een subsidieaanvraag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken een Organisatietoets met aanvullende organisatietoets of de Checklist Organisational Capacity Assessment (COCA) heeft ingediend welke toetsen een positieve uitkomst hadden. De aanvraag voldoet aan de onderstaande criteria: D.6: De subsidieaanvraag bedraagt minimaal 1 mln. en heeft een maximale looptijd van 12 maanden. Toelichting: Dit blijkt uit het programmavoorstel en bijbehorende begroting. De middelen dienen zo effectief mogelijk te worden gebruikt, hetgeen onder meer betekent dat de uitvoering niet moet leiden tot versnippering van de 1 De Europese Unie volgt een NGO beoordelingsproces dat heeft geleid tot een door DG ECHO opgestelde lijst van 203 Ngo s uit 27 EU lidstaten die voldoen aan de kwaliteitseisen van de EU. De door de EU gestelde criteria zijn vergelijkbaar met de criteria die het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert om de organisatorische kwaliteit van subsidieaanvragers te beoordelen op grond van artikel 4, eerste lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken. 2 Cordaid, Care Nederland, Dorcas Aid International, Health Net TPO, NRK, ICCO, AZG, Oxfam Novib, Save the Children NL, Terres des Hommes, War Child, World Vision en ZOA. Pagina 9 van 16

10 hulp en daarmee verminderde resultaten. Om die reden worden alleen voorstellen in behandeling genomen die overtuigend aantonen dat binnen de looptijd van maximaal 12 maanden een bedrag van tenminste 1 miljoen euro nodig is. D.7: Het programma betreft: a. Cross border hulp aan ontheemden binnen Syrië zoals omschreven in paragraaf 1 van de beleidsregels, óf b. Hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen in buurlanden van Syrië zoals omschreven in paragraaf 1 van de beleidsregels. D.8: Het programma betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen. Toelichting: Dit blijkt uit het voorstel en bijbehorende begroting. D.9: Het programma betreft geen commerciële dienstverlening, investeringen of commerciële activiteiten. Toelichting: Dit blijkt uit het voorstel en bijbehorende begroting. Pagina 10 van 16

11 D.10: Het programma betreft activiteiten die toe te rekenen zijn aan de ODA-middelen volgens de OESO/DAC-criteria. 3 Toelichting: Dit blijkt uit het programmavoorstel en bijbehorende begroting. D.11: Aanvragers hebben tenminste 1 jaar ervaring met: a. Voor aanvragen onder Cross border hulp: cross border hulp aan ontheemden in Syrië in de context van het Syrië conflict. Dit blijkt uit een beschrijving van de ervaring in de subsidieaanvraag, dan wel het toevoegen van rapportage over cross border humanitaire hulp activiteiten uit de periode ; b. Voor aanvragen onder hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen: hulp aan (niet-geregistreerde) vluchtelingen in de buurlanden van Syrië. Dit blijkt uit een beschrijving van de ervaring in de subsidieaanvraag, dan wel het toevoegen van rapportage over humanitaire hulp activiteiten ten behoeve van niet-geregistreerde vluchtelingen uit de periode D.12: De organisatie dient te beschikken over transparant beleid m.b.t. procurement van goederen en diensten. Dient in de aanvraag te worden omschreven. D.13: Kwaliteit en betrouwbaarheid van monitoring. Toelichting: In de aanvraag dient te zijn omschreven hoe de organisatie de resultaten van de hulp volgt en documenteert en of de organisatie de resultaten van monitoring terugkoppelt naar de programma uitvoering. 3 Voor omschrijving ODA criteria zie Pagina 11 van 16

12 Hiervan dienen tenminste twee voorbeelden te worden gegeven. D.14: Veiligheid van hulpverleners. Toelichting: In de aanvraag dient het vastgestelde beleid m.b.t. veiligheid te worden omschreven. Uit het beleid moet blijken wat de organisatie onderneemt om ervoor te zorgen dat de veiligheid van medewerkers of medewerkers van partnerorganisaties wordt gemaximaliseerd. Pagina 12 van 16

13 III. Programmatoets Zoals in het amendement omschreven kunnen organisaties subsidie aanvragen voor de volgende twee soorten hulp: 1. Cross border hulp voor vluchtelingen in Syrië en 2. hulp aan niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in de buurlanden. Omdat deze twee soorten hulp en de wijze waarop de hulp dient te zijn ingericht sterk van elkaar verschillen, gelden verschillende, op de beide soorten van hulp toegesneden criteria voor de beoordeling van de aanvragen in het kader van Humanitaire Hulp Syrië via Ngo s Uiteraard hoeft u alleen dat deel van de programmatoets in te vullen dat van toepassing is op uw aanvraag. Ad. 1 Cross border hulp voor vluchtelingen in Syrië P.1.1: De mate waarin de aanvrager zich voor het bepalen van de hulpbehoeften van de groepen Syriërs waarvoor cross border hulp is bedoeld baseert op deugdelijke assessments. Dit blijkt uit het programmavoorstel. P.1.2: De mate waarin de aanvrager in staat is om de cross border hulp te beëindigen zodra noodhulp via reguliere (VN) kanalen weer mogelijk is. Toelichting: Cross border hulp is een tijdelijke noodgreep om mensen te voorzien van basisbehoeften. Dit blijkt uit het programmavoorstel. Pagina 13 van 16

14 P.1.3: De mate waarin de aanvrager kan aantonen te beschikken over een effectief monitoringsysteem dat onder meer duidelijk maakt dat de humanitaire hulp daadwerkelijk de doelgroep bereikt en niet wordt gebruikt voor andere dan humanitaire doelen. Toelichting: De aanvrager geeft aan welke groeperingen actief zijn in de grensregio waar de cross border hulp wordt verstrekt, welk doel rol/invloed deze groeperingen hebben en of er risico s bestaan dat cross border humanitaire hulp door deze groeperingen wordt onderschept en/of wordt aangewend voor andere dan humanitaire doelen. De aanvrager laat op basis van ervaring zien te beschikken over een monitoringssysteem dat ontwikkelingen op dit terrein bijhoudt, risico s in kaart brengt en op basis waarvan tijdig adequate maatregelen worden genomen om misbruik te voorkomen. P.1.4 De mate waarin de veiligheid van hulpverleners wordt gewaarborgd. Toelichting: In de aanvraag dient het beleid m.b.t. veiligheid te worden omschreven. Tevens dient te worden aangegeven welke acties de organisatie onderneemt om ervoor te zorgen dat de veiligheid van medewerkers of medewerkers van partnerorganisaties wordt gemaximaliseerd. De aanvrager geeft tevens aan welke risico s het ziet voor de hulpverleners met het oog op de bij P1.3 genoemde problematiek, of het veilig is voor de hulpverleners om de grens over te steken en welke maatregelen worden genomen om veiligheid van hulpverleners te verbeteren. Ad. 2 Hulp aan niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen in de buurlanden Pagina 14 van 16

15 P.2.1 De mate waarin de aanvrager zich voor het bepalen van de hulpbehoeften van niet-geregistreerde groepen Syriërs in de buurlanden baseert op deugdelijke assessments met een duidelijke omschrijving van de doelgroep, redenen voor de speciale aandacht voor deze doelgroep en goed inzicht in de hulpbehoeften. Dit blijkt uit het programmavoorstel. P.2.2 De mate waarin de aanvrager eraan bijdraagt de niet-geregistreerde vluchtelingen zo snel mogelijk te registreren via de reguliere (VN) kanalen, en in staat is vervolgens de noodhulp te beëindigen. Toelichting: Hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen is een tijdelijke noodgreep om mensen die gevlucht zijn en nog niet konden worden geregistreerd door UNHCR, te voorzien van basisbehoeften. Dit blijkt uit het programmavoorstel. P.2.3 De mate waarin de aanvrager waarborgt dat hij geen hulp verleent aan mensen die weigeren zich via UNHCR te laten registreren, dan wel door UNHCR niet als vluchteling worden aangemerkt. Dit blijkt uit het programmavoorstel. Pagina 15 van 16

16 IV Lijst van mee te sturen bijlagen: Een activiteitenplan dat een overzicht bevat van activiteiten, naar aard, omvang, fasering en onderling verband, in relatie tot de daarmee beoogde doelstellingen en resultaten en verwachte effecten voor de maanden van de periode waarin de activiteiten worden uitgevoerd. Een gedetailleerde en sluitende begroting behorende bij het activiteitenplan, die inzicht geeft in de inkomsten, inclusief bijdragen van derden, en uitgaven gerelateerd aan de voorgenomen activiteiten voor de maanden van het tijdvak waarvoor subsidie is gevraagd. Liquiditeitsprognose voor de gehele activiteitenperiode. V. Afsluiting Aanvrager verklaart hierbij dat alle gegevens in het aanvraagformulier en bijhorende bijlagen naar waarheid zijn ingevuld en bijgevoegd. Naam aanvrager Naam tekeningsbevoegde Datum Plaats Handtekening Pagina 16 van 16

HERZIEN AANVRAAGSTRAMIEN SAMENSPRAAK EN TEGENSPRAAK STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN VOOR PLEITEN EN BEINVLOEDEN

HERZIEN AANVRAAGSTRAMIEN SAMENSPRAAK EN TEGENSPRAAK STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN VOOR PLEITEN EN BEINVLOEDEN HERZIEN AANVRAAGSTRAMIEN SAMENSPRAAK EN TEGENSPRAAK STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN VOOR PLEITEN EN BEINVLOEDEN Publicatie Staatscourant: zie www.officielebekendmakingen.nl Inleiding Voor u ligt het aanvraagstramien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18927 9 juli 2014 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 juli 2014, nr. DSO/MO-154/14,

Nadere informatie

De Minister voor Buitenlande Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

De Minister voor Buitenlande Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 december 2013, nr. DSH-1143/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Subsidietender: Funding Leadership and Opportunities for Women 2016-2020 (FLOW 2016-2020)

Subsidietender: Funding Leadership and Opportunities for Women 2016-2020 (FLOW 2016-2020) AANVRAAGSTRAMIEN SUBSIDIES FLOW 2016-2020 Subsidietender: Funding Leadership and Opportunities for Women 2016-2020 (FLOW 2016-2020) Publicatie Staatscourant: 11 juni 2015, nr. 15961, wijzigingsbesluit:

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22363 8 augustus 2013 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 juli 2013,

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Onderstaande volgorde houdt u aan met vermelding van eventuele sub paragrafen en bijbehorende

Onderstaande volgorde houdt u aan met vermelding van eventuele sub paragrafen en bijbehorende Bijlage I behorend bij de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid Formulier subsidieaanvraag (partnerschap) instellingssubsidie op grond van Subsidieregeling gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier structurele subsidie

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn?

Hebt u kennisgenomen van de criteria die voor deze subsidietender van toepassing zijn? HANDLEIDING ELEKTRONISCH AANVRAAGFORMULIER FLEXIBELE SUBSIDIE VRIJWILLIGERSORGANISATIES WELZIJN EN ZORG 2015: Vrijwilligers koesteren Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik zodat

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN

FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Bijlage 5 Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR GEBUNDELDE AANVRAAG LOCATIEGEBONDEN FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 APELDOORN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09 Alliantietoets Laatst geactualiseerd 05/11/09 Vraag: Wat doet een alliantie? Antwoord: Een alliantie in de zin zoals bedoeld in het MFS II subsidiebeleidskader is een samenwerkingsverband van één penvoerder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Referentienummer: In te vullen door de Referendumcommissie [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk 1 mei (subsidie verleend onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening/ASV

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015)

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Jeugd 2016 (indieningstermijn bij voorkeur tussen 1 maart en 1 juni 2015) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u

Nadere informatie

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,-

Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Subsidieaanvraag subsidie vanaf 50.000,- Deel A: Algemene informatie Deel B: Activiteit Deel C: Begroting Deel D: Ondertekening Bijlage voor*beeld begroting Deel A: Algemene informatie 1. Vult u dit verzoek

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren binnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016.

Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016. Dit formulier gebruikt u als u voor de 1 e keer subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Woensdrecht.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB)

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/95

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/95 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/95 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren buiten

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag :

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag : Subsidieaanvraag Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. A. Algemene gegevens Naam activiteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11899 4 mei 2015 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 april 2015, nr.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montfoort Nr. 94709 1 augustus 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverlening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein t Plaveen te Huizen

Aanvraagformulier subsidieverlening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein t Plaveen te Huizen Aanvraagformulier subsidieverlening Gevelrenovatiefonds Bedrijventerrein t Plaveen te Huizen Naam onderneming : Totale kosten ingreep : Aangevraagde subsidiebijdrage : Toelichting Onderstaand treft u een

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraagstramien Subsidiebeleidskader Kindhuwelijken Fonds

Aanvraagstramien Subsidiebeleidskader Kindhuwelijken Fonds Aanvraagstramien Subsidiebeleidskader Kindhuwelijken Fonds Subsidietender: Kindhuwelijken Fonds Publicatie Staatscourant: 7 april 2014, Stcrt. 2014, nr. 9837 Inleiding Voor u ligt het aanvraagstramien

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Wonen, Welzijn en Zorg 2016 (indieningstermijn tussen 1 juli en 1 oktober 2015) (art. 6, lid 2 DSV) Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband ter uitvoering van een project als bedoeld in

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)

> Retouradres Postbus BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) > Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Bezoekadres:: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij DUS-I T 070 340

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie

Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Aanvraagformulier voor evenementensubsidie Dit formulier gebruikt u als u een evenementensubsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie.

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/37 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 4 april

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

Subsidietender: Mensenrechtenfonds 2014-2017 Publicatie Staatscourant: 22 juli 2013

Subsidietender: Mensenrechtenfonds 2014-2017 Publicatie Staatscourant: 22 juli 2013 AANVRAAGSTRAMIEN SUBSIDIES N.a.v. het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 augustus 2013, MinBuZa-2013.230534 is het aanvraagstramien aangepast v.w.b. de datum van indiening van voorstellen

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017

Postbus AA Zeewolde. Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Gemeente Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Aanvraagformulier subsidie sport 2017 Inleiding Voor

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier t.b.v. beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet Deel 1

Toelichting bij het aanvraagformulier t.b.v. beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet Deel 1 Deze toelichting neemt stap voor stap alle onderdelen door van deel 1 van het aanvraagformulier t.b.v. een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS onder de Jeugdwet. Heeft u na het lezen van deze toelichting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie