De ontwikkeling van het Plan van God met betrekking tot de mens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ontwikkeling van het Plan van God met betrekking tot de mens"

Transcriptie

1 Een studie over De ontwikkeling van het Plan van God met betrekking tot de mens Inleiding Ik wil in deze studie stilstaan bij enkele aspecten van het Plan van God met de mens en de hele schepping en dan met name bij vier aan elkaar gekoppelde en opéénvolgende onderdelen daarvan, namelijk: Mens Gods Tempel Gods Stad Gods Mensheid Gods Inleidend overzicht Het evangelie van Jezus Christus is de maatstaf (het meetriet!), de norm, waarmee de kwaliteit van het huis(gezin) van de ware God wordt aangeduid. Alleen door het wezenlijk gehoor geven aan dit evangelie zonder de minste bijmenging van allerlei door mensen bedachte godsdienstige vormen en tradities komt allereerst de ware - mens Gods te voorschijn. Naar dezelfde maatstaf en in smetteloos goud en edelgesteente aangeduid, wordt vervolgens de - tempel Gods gemeten (= naar waarde geschat Op.11: 1) en zo ook in het vervolg de - stad Gods, welke openbaar komt als het Nieuwe Jeruzalem (Op.21: 15 e.v.). De apostel Johannes ziet in de geest deze heilige stad, een nieuw Jeruzalem, vanuit Gods hemel neerdalen op aarde (Op. 21). Neerdalen uit de hemel = zichtbaar worden op aarde! Uiteindelijk zal als gevolg van de prediking van het eeuwig evangelie de hele mensheid een uitdrukking zijn van de heerlijkheid van God, de Schepper van alle dingen en is er sprake van de - Mensheid Gods waarin God alles en in allen zal zijn (1Cor.15: 28). Nadere uitwerking De mens Gods is de mens, zoals de Schepper die van oorsprong af voor ogen heeft en waarvan niet de éérste Adam, maar de Heer Jezus als láátste Adam de Eérsteling is geworden van een totale mensheid naar Gods bedoeling van oorsprong af. De mens Gods ontstaat, doordat de natuurlijke mens (éérste mens 1Cor.15: 46) - innerlijk met het Woord van God (= het evangelie ván Jezus Christus) in aanraking komt en - door het gehoor geven daaraan tot innerlijke wedergeboorte komt. 1

2 - de zo genoemde oude mens, welke in hoofdzaak gericht is op de vele misleidingen van het zichtbare en het natuurlijke leven, geleidelijk aflegt, dus prijs geeft aan de Doodsmacht, welke door de duivel heerst in de wereld. Dit is een proces, waarin bewuste persoonlijke daadstellingen, zoals bekering, geloof in God, vernieuwing van denken en vervulling met de heilige Geest de verandering van het mens-zijn uitmaken. In dit proces spelen de begrippen sterven en opstanding een cruciale rol. De al of niet godsdienstig georiënteerde oude mens moet afsterven en bewust begraven worden. Hiervan is de doop in water een afbeelding). - In ditzelfde proces moet de nieuwe mens even bewust worden aangedaan. Dit is bewust opstaan van tussen de doden uit (Ef.5: 14). Deze wordt namelijk op basis van de kennis van Jezus (de) Christus van dag tot dag vernieuwd tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper (Ef.4: 22-24; Col.3: 9). Dit proces van sterven en opstanding wordt Wedergeboorte genoemd. Samen met alle wel of niet bekende individuen, welke op gelijke wijze het Woord van God hebben aanvaard en bewust beleven, gaat deze mens innerlijk deel uitmaken van het totale lichaam van Christus. Dat is nu nog verborgen in de moederschoot (= alle gelovigen in de ware God van alle tijden en alle plaatsen), maar zal op Gods tijd verschijnen in heerlijkheid (Col.3: 4). De term moeder wordt door de apostel Paulus ook gehanteerd als hij spreekt over het hemelse Jeruzalem, dat vrij is in tegenstelling tot het aardse Jeruzalem, dat met haar kinderen (aardsgerichte gelovigen) nog gebonden is wegens ongeloof in de ware Messias en daarom nog in slavernij verkeert. Voor ons als gelovigen geldt, dat we daadwerkelijk tot de vrije, dus het hemelse (geestelijke) Jeruzalem moeten gaan behoren en in dat opzicht de slavin met haar zoon moeten wegzenden, dus breken met de áárdsgerichtheid met betrekking tot zowel het begrip tempel als het begrip stad in de lijn van het plan van onze God (lees Gal.3: 21-31). Een andere aanduiding van de ware gelovigen in uiterlijke zin is die van de hoogzwangere vrouw in de hemelse gewesten, welke nauwlettend geobserveerd wordt door een boosaardige draak, die er op gericht is, de vrucht van haar schoot te verslinden, zodra deze geboren wordt. De vrouw baart haar kind, maar het is geen hulpeloze baby, zoals bij de geboorte van Jezus in Bethlehem uit de daartoe door God uitverkoren Maria, die hierin de vertegenwoordigster is van de gehele gelovige mensheid van het Oude Verbond. Die gebeurtenis leidde het einde van het Oude Verbond in en was als het ware een schaduwbeeld van de in Galaten en Openbaring beschreven profetische feiten, welke duiden op de ontknopingen in de eindtijd, waarbij wij direct betrokken zijn. De vrouw in dit visioen baart geen hulpeloos kind, maar een mannelijke zoon (met Goddelijke verantwoordelijkheid), welke voor het oog van de draak plotseling weggevoerd wordt tot in de troon van God (troon=heerschappij), terwijl de vrouw naar de woestijn vlucht, waar zij een door God bereide en beschermde plaats en mate van onderhoud heeft, ondanks de vervolging door de Draak, welke haar een stroom van 2

3 ongerechtigheid nazendt. Deze wordt echter door de bewoners der aarde verzwolgen (Op.12). Hier zien we een vergelijking met de profeet Elia, welke moest vluchten voor koning Achab en koningin Izebel en voor een bepaalde tijd door God verborgen werd bij de beek Krith, terwijl hij door de raven van dagelijks voedsel werd voorzien (1Kon.17: 2-6). Uiterlijk voelt de vrouw in het visioen (de ware gelovigen op aarde), welke deze mannelijke (geestelijk volwassen) zoon gaat baren, de hete adem van de grote draak, welke vóór haar staat en haar ten zeerste bedreigt om haar kind te verslinden, zodra ze dit zal baren. Innerlijk wordt de vrouw ( de ware gelovigen) echter beschermd vanuit God zelf, hoewel ze uiterlijk het woestijnklimaat (de druk van de boze geesten) alom ervaart. Vanaf de prediking van het genoemde evangelie van Jezus (de) Christus krijgt het lichaam van Christus dus geleidelijk gestalte totdat het op Gods tijd vanuit de troon van God met/in Christus zal verschijnen in heerlijkheid (Col.3: 4). Verschijnen = in heerlijkheid neerdalen op aarde Er is dan geen sprake meer van de enkeling, maar dan krijgt de tempel Gods gestalte. Sinds de prediking van het evangelie ván Jezus Christus wordt deze vrouw des Lams gevormd als een éénheid van gelovigen-in-christus. Het onderscheid tussen Joden en niet-joden is dan weggevallen. Het áárdse volk van God werd eertijds gevormd en bestemd om in de volheid van de tijd de Christus voort te brengen, waardoor God de zonde van de hele wereld zou verzoenen en wegnemen. Zo zal het hémelse volk van God (de gemeente van Jezus Christus ) door de aan hen gegeven apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars worden toegerust tot dienstbetoon, tot de vorming (voltooiing) van het lichaam van Christus totdat allen (Joodse en niet-joodse gelovigen) de éénheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeen gehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde (Ef. 4:12,13,16). Als de vrouw des Lams zo haar bestemming heeft bereikt in de totale eenheid met haar Heer en Verlosser, dan wordt de genoemde bruiloft des Lams gevierd in de totale éénwording van de Heer Jezus met Zijn voltallige en volgroeide gemeente. Het lichaam van Christus is dan ten volle geopenbaard en gereed om de reeds genoemde bruid van de Allerhoogste te worden. Velen worden door het evangelie ván Jezus Christus genodigd om zich te laten reinigen en herstellen van alle smetten en beschadigingen, opgelopen onder de heerschappij van de Dood(smacht). De uitvoerder hiervan (de duivel) wordt dan voor een 3

4 bepaalde tijd ( duizend jaren ) gebonden en het evangelie wordt onbelemmerd gepredikt, waardoor velen behouden worden. De grote Schepper heeft immers vanaf den beginne, toen Hij hemel en aarde schiep, vanuit Zijn liefde tot de mens Zich ten doel gesteld om de hele mensheid te vervullen en alles in allen te zijn (1Cor.15: 28). Daartoe werd via het plan van God de Zoon geopenbaard om als uitvoerder deze doelstelling van de Schepper voor te bereiden. Vanuit de tempel Gods, het voltallige lichaam van Christus wordt zo verder gewerkt aan de vorming van de stad Gods. Deze is/wordt net als de tempel Gods niet opgebouwd met aards materiaal op een geografisch aan te wijzen plaats op aarde. Zoals de tempel wordt gevormd uit levende stenen, tot de vorming van een geestelijk huis en een heilig, koninklijk priesterschap tot het brengen van geestelijke offers, welke God welgevallig zijn, zo ook de stad Gods. De basis- of Hoeksteen van zowel de tempel als de stad is door de eeuwige God zelf gelegd in de Christus, welke in de volheid van de tijd (Gal.4: 4) vooreerst gestalte kreeg in onze Heer Jezus. Gegrond op deze Hoofdsteen worden de ware gelovigen door de vervulling met de heilige Geest ingevoegd in deze woonstede Gods in de Geest tot het completeren van het geheel. De apostel Johannes constateerde met verbazing, dat er in het Nieuwe Jeruzalem, zoals hij dat in de Geest in een visioen zag nederdalen vanuit de hemel op aarde, geen afzonderlijke tempel te zien was (Op.21: 22). De hele stad was als het ware tempel geworden, want de heerlijkheid van de Here God, de Almachtige én het Lam vervulden haar geheel, terwijl de heerlijkheid en de eer der volken in haar gebracht werden (Op.21: 24-27). Al haar ingevoegde levende stenen zijn met Gods Geest vervuld. De hele stad is dus tempel geworden en staat op haar beurt weer als het centrum van de eredienst aan de ware God centraal te midden van alle rechtvaardigen van alle tijden. Haar priesterlijke bediening gaat dan uit naar álle mensen van álle tijden en álle plaatsen. Deze zijn als gevangenen binnen de talloze godsdienstige systemen geknecht geweest door de eveneens talloze en ingrijpende beschadigingen van de grote verdrukking, welke onder de destructieve heerschappij van de Dood(smacht) en diens uitvoerder, de Zonde(macht) = duivel, heeft plaats gevonden (zie boven en Op.7: 13-17; 21: 3,4). Vanuit de stad Gods als het centrum van de eredienst aan de Schepper van hemel en aarde gaat dus als gevolg van de onbelemmerde prediking van het enig en eeuwig evangelie ván Jezus Christus het herstel van de beschadigde mensheid door. De tent (tabernakel, tempel, stad) van God is dan bij de mensen, getooid als een bruid, die voor haar Man versierd is en gereed om totaal vervuld te worden met de kostelijkste gaven van de Geest (het wezen van de ware God). Ze is gereed voor haar Man die tot haar ingaat om haar één geheel met Zichzelf te maken. Dan is de bruid tot vrouw geworden om de vrucht van haar Man te doen uitspruiten. 4

5 Alle gelovigen uit álle volken van de wereld van álle tijden en plaatsen worden in dit proces tot volkomenheid gebracht naar geest, ziel en lichaam. Zo worden ook de laatsten uit de straten en stegen van de grote wereldstad (Babylon) opgespoord en aangemoedigd om deze stad van de hoererij te verlaten en om evenals de eerstelingen als levende stenen ingevoegd te worden in de tempelstad van onze God, het hemelse Jeruzalem. Lees in dit verband ook de gelijkenis van de verontschuldigden in Luk. 14: en merk op, dat er van de eerstgenodigden zullen afvallen om plaats te maken voor deze laatsten. Zo wordt bewaarheid, wat de Heer in andere gelijkenissen zei: Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten (Matth.19: 30; 20: 8-16; Luk.13: 28-30). De gezegenden des Vaders zijn in het voorafgaande oordeel van de Zoon des mensen aan de rechterzijde van de troon gesteld om samen als eersten en laatsten het Koninkrijk te beërven als één kudde met één Herder (Matth.25: 31 e.v.; Joh.10: 16). Via deze exclusieve weg ontwikkelt zich tenslotte de totale, oorspronkelijk bedoelde mensheid Gods en wordt naar het doel van de grote Schepper aller dingen Zijn huis totaal vol gemaakt (Luk.14: 23). Zo wordt door de voortgaande prediking van het éne/énige evangelie ván Jezus Christus de bruid van God gevormd totdat de Allerhoogste zelf haar tot Zijn wettige en énige vrouw kan nemen en zich één met haar kan maken, zodat bewaarheid wordt dat God alles in allen zal zijn (1Cor.15:28). Het begin van dit proces is de vorming van het lichaam van Christus, waarvan de Heer Jezus het Hoofd en de Eérsteling is. Dit is een geestelijk lichaam en mag niet verward worden met enig aards en door mensen bedacht kerkelijk instituut. De Heer Jezus is in dit lichaam de Man, waartoe de gemeente zich als vrouw bezig is gereed te maken voor de bruiloft des Lams. Haar is gegeven om zich door haar rechtvaardige daden te bekleden met blinkend en smetteloos fijn linnen (Op. 19: 6-9). Zondeval noch zondvloed, Egypte noch Kanaän, verdrukking noch ballingschap, leugen noch valse godsdienst enz. hebben dit oorspronkelijk doel van onze God teniet kunnen doen of Zijn beloften kunnen vertragen. Duivel en Dood, welke ook vanaf den beginne actief waren om het plan van God te dwarsbomen en door hun valse profeet op aarde de mensen trachtten te misleiden, hebben aan het kruis van Golgotha in de volheid van de tijd en in het centrum van de wereld de nederlaag geleden in de gigantische strijd in de hemelse gewesten tussen waarheid en leugen, licht en duisternis. Zij zullen ten einde voor eeuwig uitgeworpen worden in de eeuwige afgrendeling van de zo genoemde poel des vuurs (Op.20: 7-10; 14,15). Onze Heer Jezus, door God Zelf daartoe verwekt bij Maria als de Zoon des mensen en het beloofde zaad van de vrouw (Gen.3: 15), is de basis geworden, waarop Zijn volgelingen kunnen bogen in hun strijd tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Ef.6: 10-18). God heeft de wereld geschapen en heeft zijn Zoon in de wereld gezonden om deze te behouden. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is God blijft in hem en hij in God. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God. Daarin hebben wij 5

6 vrijmoedigheid in de dag des oordeels als wij in de wereld blijken te zijn in gelijkvormigheid aan de Heer Jezus, wel in de wereld, maar niet van de wereld (lees 1Joh.4: 13-17). Zo wordt (nog steeds) gebouwd aan het doel van het evangelie van de Christus om een woonstede Gods in de Geest te vormen (Ef.2: 11-22), gereed om de vrouw van haar wettige Man te worden, de eeuwige God, die dan alles in allen zal zijn. Uiteindelijk immers, als onze Heer Jezus als hoofd van Zijn gemeente Zijn totale opdracht heeft volbracht en alle dingen onder het gezag van Zijn Vader heeft gebracht, zal Hij zelf zich weer onderwerpen en het resultaat van Zijn werk aan de Vader overgeven, zodat God zelf alles in allen zal zijn (1Cor.15: 28). Het Nieuwe Jeruzalem is, zoals gezegd, als stad Gods, en als tempel Gods, eveneens als geestelijk huis en koninklijk priesterschap opgebouwd uit levende stenen. Door het evangelie ván Jezus Christus worden de mensen opgewekt om zich aan de ware God toe te vertrouwen en vervolgens zelfstandig op te staan om als levende steen deel uit te gaan maken van deze ware stad Gods. Deze stad van de waarheid en niet een aards Jeruzalem als schaduwbeeld daarvan, zal als woning van God het stralende middelpunt zijn van de totale nieuwe mensheid (1Petr.2: 5). Centraal in deze Godsstad staat de troon van God en het Lam en aller oog zal de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht, ook degenen die Hem doorstoken (verworpen) hebben (Zach.12: 10, Op.`1: 7). Van Hem straalt de heerlijkheid en majesteit van God uit en Hij heeft alle macht in hemel en op aarde als de Erfgenaam van alle dingen (Hebr.1: 1-4). Zoals in de schaduwtijd de aardse tempel van God centraal stond in de aardse stad Jeruzalem temidden van het aardse volk Israël, zo zal het hemelse Jeruzalem centraal staan temidden van het hemelse volk van God (Op.21: 22). De begrippen tent, huis, tempel, woning en stad duiden in geestelijke (werkelijke) zin alle op het wezen mens. Sinds de wedergeboorte van de innerlijke mens op basis van persoonlijke bekering en geloof vormen deze begrippen het wezen van het ware mens-zijn. Op grond van het rechtvaardig oordeel van de Zoon des mensen zullen de talloze rechtvaardig verklaarden uit alle talen en volken en van alle tijden als levende stenen in vrede en harmonie worden ingevoegd in de stad van God en daar wezenlijk deel van uit maken. Geluid van hamer en beitel of enig ander gereedschap wordt bij de vorming van tempel en stad niet gehoord, omdat haar stenen geheel worden afgewerkt aan de groeve [vgl 1Kon.6: 7 (stenen voor de tempelbouw)]. In het aardse leven van de mens naar Gods bedoeling wordt deze naar geest, ziel en lichaam, ondanks uiterlijke verdrukking en benauwdheid, tot volkomenheid gebracht door het evangelie ván Jezus Christus (het Woord Gods) door de inwoning van de Geest Gods. Onder dit oordeel des Heren wordt de mens getuchtigd en zo tot geestelijke volwaardigheid gebracht (1Cor.11: 32; Op.20: 12,13). Ook in dit proces is sprake van het begrip eersten en laatsten. De eerstelingen worden gevormd door de gelovigen in Christus als gevolg van innerlijke wedergeboorte 6

7 op basis van daadwerkelijke bekering, geloof in God, doop in water als getuigenis daarvan en vervulling met de heilige Geest. Zij zijn in het geloof gestorven, zonder de beloften te hebben verkregen, welke zij slechts uit de verte hebben gezien en begroet en ze hebben beleden, dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Zij verlangden naar een beter en hemels vaderland, naar de stad, welke God hun bereid had en aan ons bekend werd als het nieuwe Jeruzalem (lees Hebr.11: 8-10, 13-16; 12: 22-24; 13: 13 en 14 (indertijd onze trouwtekst). De laatsten betreft de gelovigen van de periode vóór de overwinning van onze Heer op Golgotha, terwijl de állerlaatsten door het evangelie ván Jezus worden verzameld uit de heggen en steggen van de wereld (vgl Matth.22: 9,10). Zij worden net als de eersten middels de dan onbelemmerde prediking van het ééuwig evangelie van onze Heer Jezus (de enig geldende maatstaf), naar geest, ziel en lichaam tot volkomenheid gebracht. Ook zij staan immers geschreven in het boek des levens, dat God van oorsprong af heeft vastgesteld (zie Ex.32: 32 (Mozes); Ps 69: 29 (David) en Op.3: 5 (onze Heer zelf). Ontelbaar is de grote schare mensen, welke na de eerste verzegelden evenals zij als levende stenen worden ingevoegd in de stad van God (Op.7: 9-17). Zij hebben tijdens hun aardse leven nooit het evangelie van Jezus Christus leren kennen, maar hebben wel volgens de principes van dit evangelie van de grote Schepper aller dingen geleefd. Zij komen in het oordeel (*) van de Zoon des mensen vrij uit de claim van de Dood(smacht), die dan immers zijn gevangenen heeft moeten loslaten, alvorens zelf tot in eeuwigheid uitgerangeerd te worden in de zo genoemde poel des vuurs (Op.20). (*) Oordelen = scheiding maken tussen wat wel bij God hoort en wat niet: licht <-> duisternis; waarheid <-> leugen; vrijheid <-> gebondenheid/gevangenschap; liefde <-> haat enz.. Het Boek des levens Het boek des levens behelst het totale plan van onze God, dat als gevolg van de zondeval van de mens verzegeld is gebleven, maar waarvan onze Heiland door Zijn bloedstorting de zeven zegels heeft verbroken en de inhoud van dit boek geopend. Daarom is dit ook het boek des levens van het Lam geworden (Op. 21: 24-27). Samenvatting van de bijbelse feiten We zien dus in de grote lijn van het plan van onze God tot het herstel van alle dingen een bepaalde volgorde of chronologie: A. Vóór de zo genoemde zondeval 1. Schepping van zichtbare hemel en aarde (universum) 2. Schepping van de levende materie op aarde (dieren, vogels, vissen, microbiologie) 3. Schepping van de mens op aarde 7

8 B. Ná de zo genoemde zondeval 4. Weg tot herstel van de mens a. Roeping van aartsvaders en het natuurlijke volk Israël b. Instelling van de godsdienstvorm binnen dit volk als schaduw van de toekomstige goederen (Hebr.10: 1) c. Profetieën aangaande de komende Messias/Christus aan dit volk. C. Periode van de Christus d. Komst van de beloofde Messias/Christus binnen het volk Israël e. Uitstorting van de heilige Geest op de gelovigen f. De Christus Jezus als de Uitvoerder van het van oorsprong geldende Plan van God met de mens g. Prediking van het enig en eeuwig evangelie ván Jezus Christus in de hele wereld en als gevolg daarvan: h. ontwikkeling en openbaring van de mens Gods (door bekering, wedergeboorte en doop in de heilige Geest) i. Ontwikkeling en openbaring van de tempel Gods ( lichaam van Christus als koninklijk Priesterschap ) j. Ontwikkeling en openbaring van de stad Gods ( bruid van God) k. Herstel van de totale gelovige mensheid tot mensheid Gods. D. God álles in allen (mens als vrouw van God) Het plan van God met de mens is ook weer te geven als de weg tot de Boom des levens. Deze werd als gevolg van de zondeval van de mens geblokkeerd door de cherubs met het flikkerende zwaard (Gen.3: 24). Hierin zit ook een aanduiding van verderfengelen, welke vanwege de zondeval van de eerste Adam de mens konden beletten tot het doel van God op te groeien door te eten van de Boom des levens (Gen.3: 22-24). In Rom.5: 12-21; 6: 12 spreekt Paulus over de dood, die sinds de zondeval van Adam doorgegaan is tot alle mensen als gevolg van de zonde. Hij spreekt dan over de zonde(macht) (= de duivel) en dan ook over de dood(smacht) = (de) Dood), welke beiden in samenhang als koning geheerst hebben over de mens, ook in de periode van Adam tot Mozes, toen er nog geen wet van God (voor)geschreven was. Bij Zijn overwinning aan het kruis van Golgotha heeft onze Heer Jezus de zondemacht (= duivel) als éérste vijand overwonnen en daarmee gaf Hij de doodsmacht(= Dood) als laatste vijand reeds een éérste klap door hem te ontwapenen en zijn zwaard (de zonde) machteloos te maken. Anders gezegd: de zonde als prikkel (*) werd uit de hand van de Dood(smacht) geslagen (1Cor.15: 55,56). (*) prikkel = gepunte stok om last- en werkdieren voort te drijven. 8

9 Als profetisch voorbeeld hiervan kennen we de geschiedenis van David en Goliath, waarbij David (als type van de Messias/Christus) de reus Goliath (als type van de Doodsmacht) met diens eigen zwaard uitschakelde (1Sam.17; zie ook Col.2: 15). Na Zijn overwinning aan het kruis over de zondemacht (de duivel) legde de Heer zelfstandig Zijn leven af (Joh.10: 17,18) en daalde Hij in de geest en weer verbonden met de Geest van de Vader neer in het dodenrijk en eiste de sleutels van Dood en dodenrijk voor zich op. Vóór dit feit duidde de Heer Jezus de duivel nog wel aan als overste van de wereld, toen Zijn overwinning aan het kruis nog niet beslecht was (Joh.12: 31; 14: 30). Sinds dit wapenfeit van onze Heiland echter is noch de zondemacht (duivel), noch de dood(smacht = Dood) meer als overste van de wereld aan te duiden (wat ook niet meer gebeurt in het NT van de bijbel).!!vanaf Zijn overwinning over duivel en Dood is onze Heer Jezus de ware Overste der wereld, want Hij heeft sindsdien alle macht in hemel en op aarde!! (Matth.28: 18). De vernietiging van de sluier (Jes.25: 7,8) Uiteindelijk zal de Dood als laatste vijand gehéél onttroond worden, nadat hij in het laatste oordeel totaal is uitgekleed en naakt in de poel des vuurs (= eeuwige afgrendeling van alle licht en leven) is geworpen, samen met zijn engelen (Dood en dodenrijk Op.20: 14). De overwinning op Dood en dodenrijk is een proces, dat door de hele geschiedenis van de mens heenloopt: - De zondeval van de mens werd tevens al het begin van de ontluistering van de Dood. Hoewel deze als gevolg van de zondeval van de mens diens weg tot de Boom des levens kon blokkeren ( cherubs met het flikkerend zwaard Gen.3: 24), kon hij de liefde van God tot (zelfs) de gevallen mens niet wegnemen. De duivel als uitvoerder van het destructieve werk van de Dood, werd in de profetie van de zo genoemde moederbelofte veroordeeld tot de uiteindelijke en eeuwig blijvende ondergang, nota bene door middel van het nageslacht van dezelfde mens, welke hij tot zonde verleid had (Gen.3: 15). - Toen de Heer Jezus aan het kruis de zondemacht (= duivel) overwon, werd aan de Dood zijn prikkel (zonde) ontnomen (Hos.13: 14; 1Cor.15: 55-57). Wij kunnen sindsdien vrijmoedig zingen: De Dood jaagt mij geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan ; wie in t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. - Vervolgens wordt in het oordeel van de Zoon des mensen de zoon des Verderfs, de antichrist, valse profeet en leugenaar, gegrepen en in de poel des vuurs geworpen (Op.19). - Daarna wordt ook de vazal en toeleverancier van de Dood, de satan, gegrepen en in deze eeuwige afgrendeling geworpen (Op.20: 10). - En tenslotte worden aan de Dood al zijn gevangenen (mensenzielen) ontnomen, om het rechtvaardig oordeel van de Zoon des mensen te ondergaan (Op.20: 12,13). 9

10 - Daarna heeft de Dood totaal niets meer om enige heerschappij over te kunnen uitoefenen en wordt hij tenslotte zelf ook naakt in de poel des vuurs geworpen. Vanaf dat moment ligt de weg tot de Boom des levens als het oorspronkelijke doel van de Schepper weer geheel open voor de mens. De Zoon van God zal als hoofd van Zijn lichaam, de gemeente en als de aangewezen Uitvoerder van het grote plan van God met de mens en de hele schepping, alles brengen onder het gezag van de eeuwige Schepper, aan Wie ook Hijzelf zich ondergeschikt stelt, al heeft Hij alle macht ontvangen in hemel en op aarde (Matth.28: 18). Ook Hij zal zich uiteindelijk onderwerpen aan Hem, die Hem alles onderworpen heeft (1Cor.15: 28). Hij zal het dan zoals eenmaal aan het kruis van Golgotha opnieuw uitroepen met een stem als van vele wateren : HET IS VOLBRACHT! God Zelf zal dan als de grote Schepper aller dingen centraal staan in Zijn herstelde en tot haar oorspronkelijke doel gebrachte mensheid. Het plan van onze God en Vader is niet eerder voltooid dan wanneer Hij als de heilige en waarachtige, rechtmatige Heerser alles in allen is geworden en de hele schepping Zijn heerlijkheid weerspiegelt (1Cor.15: 28). Vanaf den beginne heeft de grote Schepper dit doel voor ogen en zal het bereiken! Dan zal bewaarheid zijn wat de apostel Paulus aangeeft in Rom.11: naar de weergave van de Naardense bijbel: O diepte van rijkdom, wijsheid en kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie kent het denken van de Heer Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem ooit iets gegeven, dat hem teruggegeven zou moeten worden? Omdat uit Hem, door Hem en tot Hem alle dingen zijn. Aan Hem zij de glorie tot in de eeuwigheden! Amen! Hessel Hoefnagel, vj

Bijbelstudie gemeente de Bronwel te Breda over GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN GODS ZOON

Bijbelstudie gemeente de Bronwel te Breda over GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN GODS ZOON Bijbelstudie gemeente de Bronwel te Breda over GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN GODS ZOON Les 2 Vraagbeantwoording eerste les 19/02/12 Vraag 1: Als wij uitgroeien tot volwassen zonen Gods, zullen we

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen (Luk.23: 34). Heden zul gij met Mij in het Paradijs zijn (Luk.23: 43)

Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen (Luk.23: 34). Heden zul gij met Mij in het Paradijs zijn (Luk.23: 43) Een studie in verband met het gedenken van de kruisdood en opstanding van onze Heer Jezus en enige opmerkelijke dingen, die toen gebeurden A. De 7 kruiswoorden van de Heer Bij de kruisiging en het sterven

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

Jezus, de bouwer van de gemeente Studieblad 23

Jezus, de bouwer van de gemeente Studieblad 23 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) Jezus, de bouwer van de gemeente Studieblad 23 Inleiding Christus In het vorige

Nadere informatie

Hoe is Jezus volledig mens en volledig God, maar toch één Persoon?

Hoe is Jezus volledig mens en volledig God, maar toch één Persoon? Zout & Licht Hilversum INCARNATIE Het belang van de vleeswording van de Zoon van God Teksten: Hebr.1:1-3; 4:14-15; Joh.1:1-5, 14-15 Hoe is Jezus volledig mens en volledig God, maar toch één Persoon? 1..

Nadere informatie

Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES.

Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES. Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES. (Openbaring 1:1-8) - Door Ev. H.A.Herbold Inleiding De schrijver van dit Bijbelboek is de Apostel Johannes Openbaring van Jezus Christus, welke God

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Openbaring een overzicht. Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010.

Openbaring een overzicht. Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010. Openbaring een overzicht Een overzicht van Openbaring, zoals toegepast in de Bijbelstudies in Christengemeente het Kruispunt, begin van 2010. Openbaring Pagina 2 Een overzicht Inhoud Voorwoord... 3 Mooi

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U.

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U. 1 De Bijbel open 2013 2 (12-01) Vandaag nemen we de draad weer op en bespreken we weer een van de vragen die ik van de luisteraars ontving. Het is een vraag over Johannes 17: 9, uit het hogepriesterlijk

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

De kern van het christelijke geloof

De kern van het christelijke geloof De kern van het christelijke geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 Inhoud Inhoud 5 Woord vooraf 7 1. Een hoge afkomst 11 2. Ongehoorzaamheid 19 3. God zoekt 27 4. Geloof 33 5. Het horen van Gods stem 41 6. Als God het hart opent 49 7. Kennis van onze zonde 55 8. Niet

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Welkom op deze vierde studie avond

Welkom op deze vierde studie avond DANIEL DE ZEVENTIG WEKEN Welkom op deze vierde studie avond Zoeklicht Seminar 70Jaarweken van Daniel 12/12/2014 70JW.1: 1 Profetie over de 70 jaarweken van Dan. 9:24-27 Over Israel en Jeruzalem Rechterstoel

Nadere informatie

De zegen van God Studieblad 22

De zegen van God Studieblad 22 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De zegen van God Studieblad 22 Inleiding Plan van God Mensheid Eenheid We hebben

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Het normale christelijk leven. Watchman Nee. Samengesteld en beschikbaargesteld door. G.J. Korpershoek

Het normale christelijk leven. Watchman Nee. Samengesteld en beschikbaargesteld door. G.J. Korpershoek 1 VRAGEN BIJ BIJBELSTUDIES PAULUS BRIEF AAN DE ROMEINEN N.A.V. Het normale christelijk leven Watchman Nee Samengesteld en beschikbaargesteld door G.J. Korpershoek VRAGEN BIJBELSTUDIE I ROMEINEN N.A.V.

Nadere informatie

Vragen over het Koninkrijk van God

Vragen over het Koninkrijk van God Hugo Bouter Vragen over het Koninkrijk van God Matteüs 13 e.a.p. Inleidende vragen Al een aantal jaren probeer ik de aspecten van het Koninkrijk van God te begrijpen en ik ben me ervan bewust dat er verschillende

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Werken met het evangelie van Jezus Christus (1) Studieblad 51

Werken met het evangelie van Jezus Christus (1) Studieblad 51 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) Werken met het evangelie van Jezus Christus (1) Studieblad 51 Inleiding Jezus

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 1. les 5a FOLLOW

Wie is Jezus, deel 1. les 5a FOLLOW Wie is Jezus, deel 1 les 5a DEEL 2B FOLLOW JEZUS LAAT ZIEN WIE GOD IS Joh 14: 7 Door het leven van Jezus leren we wie God is. In het OT zien we veel karaktereigenschappen van God. Eén eigenschap ontbreekt

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Geheimenissen onthuld (1) Studieblad 59

Geheimenissen onthuld (1) Studieblad 59 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) Geheimenissen onthuld (1) Studieblad 59 Inleiding Jezus Christus Geheimenis van

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

Openbaring. Inleiding en Samenvatting Voorgaande Conferentie over Openbaring 1-3

Openbaring. Inleiding en Samenvatting Voorgaande Conferentie over Openbaring 1-3 Openbaring Inleiding en Samenvatting Voorgaande Conferentie over Openbaring 1-3 Opzet Conferentie Openbaring Waarom een conferentie over Openbaring?: - Kennis over de toekomst(verwachting )neemt af. -

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Als het kwaad nou zo kwaad nog niet is? Over de mysterieuze rol van het kwaad in de Bijbel.

Als het kwaad nou zo kwaad nog niet is? Over de mysterieuze rol van het kwaad in de Bijbel. Als het kwaad nou zo kwaad nog niet is? Over de mysterieuze rol van het kwaad in de Bijbel. 1) De Schepping Genesis 1:3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. Genesis 1:31 En God zag alles wat Hij

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Samenzang 1 Opw 720 God maakt vrij In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon,

Nadere informatie

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers

Zijn komst werd aangekondigd door de profeten. Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers Bijbelstudie Christologie: Wie is Jezus?, 1 Wie is Jezus? Zijn komst werd aangekondigd door de profeten Hij werd beschreven door de apostelen en Evangelieschrijvers De Vroege Kerkvaders schreven een samenvatting

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien. - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9

Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien. - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9 Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9 Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus mocht met Hem mee, en ook de broers Jakobus en Johannes. Boven op

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël

Nadere informatie

Inleiding op de bedelingen. Bijbelstudie Ommen 5 April Wat is een bedeling

Inleiding op de bedelingen. Bijbelstudie Ommen 5 April Wat is een bedeling Inleiding op de bedelingen Bijbelstudie Ommen 5 April 2009 Wat is een bedeling Een bedeling is een specifieke manier waarop God Zijn regering in de wereld openbaart en waardoor Hij in stappen Zijn doel

Nadere informatie

Filadelphia - Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten

Filadelphia - Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten Filadelphia - Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten (Openbaring 2:18-29 en 3:1-6) De brief aan de gemeente van Filadelfia Vers 7: En schrijf aan de engel van de Gemeente in Filadelfia: Dit zegt

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan

WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan Het Bijbelboek Marcus besluit met een passage die iedere gelovige, en een ieder die onder christenen werkzaam is, biddend zou moeten overwegen: Markus 16:19

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014 Ontmoeting met God in de Tabernakel Zondag 6 juli 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Daar: bij de Tabernakel 2 De Tabernakel

Nadere informatie

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1

1 & 2 Thessalonika. De Bijbel Open. Verleden, heden en toekomst van een christen 1 Th.1 1 & 2 Thessalonika Verleden, heden en toekomst van een christen 20 sep 08 Bekeerde mensen 1 Th.1 18 okt 08 15 nov 08 13 dec 08 17 jan 09 14 feb 09 14 mrt 09 18 apr 09 Gods manier van opvoeden Heilig en

Nadere informatie

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Nadere informatie

De Gemeente als lichaam en bruid van Christus

De Gemeente als lichaam en bruid van Christus Hugo Bouter De Gemeente als lichaam en bruid van Christus Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen,

Nadere informatie

Van oude, naar nieuwe Mens, de centrale Boodschap van het Evangelie

Van oude, naar nieuwe Mens, de centrale Boodschap van het Evangelie Van oude, naar nieuwe Mens, de centrale Boodschap van het Evangelie 1) In Jezus Christus is God een Nieuwe Schepping begonnen, een Nieuwe

Nadere informatie

les 15. De hemel raakt de aarde

les 15. De hemel raakt de aarde 15. De hemel raakt de aarde Lesinhoud Er komt een eind aan het uiterlijk van deze schepping. God zal alles nieuw maken en dicht bij de verloste gelovigen komen wonen. In Openbaring 21 en 22 wordt daar

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12)

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) 1 De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) Vandaag valt het licht op Abraham. Hij is de derde persoon bij wie we in deze adventstijd stilstaan. We zagen al hoe Henoch en Noach mensen van advent waren. Mensen van

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

OVERWONNEN. 1 Mike Licona Bewijs van de opstanding, Manna Vandaag, April 2010.

OVERWONNEN. 1 Mike Licona Bewijs van de opstanding, Manna Vandaag, April 2010. OVERWONNEN Waar moet je over spreken, als je de eerste zondag na Pasen spreekt.. en als het dan ook de zondag is waarop je, als gemeente, samen het avondmaal viert. Het Avondmaal, het ultieme beeld van

Nadere informatie

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN Daniël 9:24-27 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen,

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951.

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951. Inleiding Als Evangelische Gemeente Jozua zijn we blij je deze brochure aan te kunnen bieden. Hierin lees je hoe in de gemeente gedacht wordt over de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan en hoe

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!!

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!! Programma paaszangdienst Tweede paasdag 2014 Oude kerk putten Hartelijk welkom!! Samenzang: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk

Nadere informatie

Beslissend inzicht Waar gaat het om? Preek n.a.v. Johannes 3:22-36

Beslissend inzicht Waar gaat het om? Preek n.a.v. Johannes 3:22-36 Beslissend inzicht Waar gaat het om? Preek n.a.v. Johannes 3:22-36 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Zicht op de toekomst. blok A - nivo 3 - avond 6

Zicht op de toekomst. blok A - nivo 3 - avond 6 Zicht op de toekomst blok A - nivo 3 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Jesaja 2:2-5 19.30 Jezus regeert en komt terug 19.45 Eén lijn of twee lijnen 20.00 Prestatie

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie

Leeswijzer ten behoeve van het lezen en verwerken van de Messias leren deel II

Leeswijzer ten behoeve van het lezen en verwerken van de Messias leren deel II Leeswijzer ten behoeve van het lezen en verwerken van de Messias leren deel II Deze leeswijzer volgt de opbouw van het boek en wil wat hulp bieden bij het lezen van het boek. De vragen zijn bedoeld om

Nadere informatie

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17)

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17) Les 6 voor 6 februari 2016 JEZUS Wat betekenen de namen van de Heiland in Mattheüs 1:20-23? De namen JEZUS ( De Heer redt ) en IMMANUEL ( God met ons ) vertegenwoordigen de twee doelen van de missie van

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 13 (30-03)

De Bijbel open 2013 13 (30-03) 1 De Bijbel open 2013 13 (30-03) Vandaag is het een bijzondere dag, stille zaterdag. De laatste dag van een bijzondere week. Gisteren was het Goede Vrijdag. We stonden stil bij het lijden en sterven van

Nadere informatie

--- oorsprong van het kwaad ---

--- oorsprong van het kwaad --- --- oorsprong van het kwaad --- Genesis H1-2 Toen kwam H3 Zes dagen geschapen Gesprek met Eva Alles was zeer goed Adam & Eva hadden alle vrijheid Daardoor het kwaad in deze wereld gekomen Dit was al eerder

Nadere informatie