FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [2014/200772] Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [2014/200772] Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen"

Transcriptie

1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [2014/200772] Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1 o, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2 o, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, 15 januari 2004 en 2 februari 2004 en zie ook - Vacatures - Zich kandidaat stellen). SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [2014/200772] Ordre judiciaire. Places vacantes Toute candidature à une nomination (voir énumération à l article 58bis, 1 o, du Code judiciaire) ou à une désignation de chef de corps (voir énumération à l article 58bis, 2 o, du Code judiciaire) dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l expérience professionnelle; b) d un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice (voir Moniteur belge des 9 janvier 2004, 15 janvier 2004 et 2 février 2004 et voir également - Emplois - Introduire votre candidature).

2 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9003 Al deze stukken moeten in tweevoud worden overgezonden. Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank (vanaf 1 april 2014) : te Antwerpen; te Limburg; te Leuven; te Waals-Brabant; te Oost-Vlaanderen; te West-Vlaanderen; te Luik; te Luxemburg; te Namen; te Henegouwen. Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functies van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2014 en het beleidsplan, bedoeld in artikel 259quater, 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet, op straffe van verval, in tweevoud, bij een ter post aangetekend schrijven aan FOD Justitie worden gericht binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. Binnen deze termijn moet een elektronische versie van het beleidsplan worden gestuurd naar : Gelieve als onderwerp van de mail enkel Beleidsplan te vermelden; plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : 3. Twee van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013 en een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juni plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat; plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : 1 (vanaf 1 mei 2014). Voor deze vacante betrekkingen van plaatsvervangend raadsheer hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die hen daarom, bij een ter post aangetekende brief, hebben verzocht binnen een termijn van respectievelijk honderd en honderd veertig dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacatures; substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel : 1. Deze plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel dient te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat; substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent : oktober rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 3 (waarvan een vanaf 1 mei 2014). Limburg; rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg : 1. Antwerpen. rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 8. leden van de Rechterlijke Orde, zullen deze rechters, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in subsidiaire orde benoemd worden tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Waals-Brabant; rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen : 2. Tous ces documents doivent être communiqués en double exemplaire. Président des juges de paix et des juges au tribunal de police (à partir du 1 er avril 2014); d Anvers; du Limbourg; de Louvain; du Brabant wallon; de Flandre orientale; de Flandre occidentale; de Liège; du Luxembourg; de Namur; du Hainaut. Pour les fonctions de chef de corps, mentionnées ci-dessus, le profil général a été publié au Moniteur belge du 28 janvier 2014 et le plan de gestion, visé à l article 259quater, 2, alinéa 3, du Code judiciaire, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au SPF Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Dans le même délai, une version électronique du plan de gestion doit être transmise à en prenant soin de bien indiquer comme sujet du mail Plan de gestion ; conseiller suppléant à la cour d appel d Anvers : 3. Deux de ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du 26 avril 2013 et une de ces places remplace celle publiée aumoniteur belge du 12 juin conseiller suppléant à la cour d appel de Bruxelles : 1. Cette place de conseiller suppléant à la cour d appel de Bruxelles doit être pourvue par la nomination d un candidat néerlandophone; conseiller suppléant à la cour d appel de Liège:1(à partir du 1 er mai 2014). Pour ces places vacantes de conseiller suppléant, l assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir et la commission de nomination compétente du Conseil supérieur de la Justice entendent les candidats qui leur en ont fait la demande, par lettre recommandée à la poste, dans un délai respectivement de cent et cent quarante jours à compter de la publication de ces vacances; substitut du procureur général près la cour d appel de Bruxelles : 1. Cette place de substitut du procureur général près la cour d appel de Bruxelles doit être pourvue par la nomination d un candidat francophone; substitut général près la cour du travail de Gand : 1. juge au tribunal de première instance d Anvers : 3 (dont une à partir du 1 er mai 2014). ces juges seront nommés, à titre subsidiaire, juge au tribunal de première instance du Limbourg; juge au tribunal de première instance du Limbourg : 1. ces juges seront, nommés, à titre subsidiaire, juge au tribunal de première instance d Anvers; juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles : 8. ces juges seront, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant juge au tribunal de première instance du Brabant wallon; juge au tribunal de première instance de Flandre orientale : 2.

3 9004 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE West-Vlaanderen; rechter in de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen : oktober Oost-Vlaanderen; rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen : 1. In toepassing van artikel 45bis, 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats van rechter in de eerste aanleg te Eupen te worden voorzien door de benoeming van kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Duitse taal en bovendien door hun diploma bewijzen dat zij de examens van de licentie in de rechten in het Frans hebben afgelegd of het bewijs leveren van de kennis de Franse taal. Om de kennis van de Franse taal of de Duitse taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor het examen overeenkomstig artikel 43quinquies, 1, vierde lid, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten. In toepassing van artikel 34 van de wet van 1 december 2013 tot benoemd worden tot rechter in de arbeidsrechtbank te Eupen en tot rechter in de rechtbank van koophandel te Eupen. 29 oktober rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 2. benoemd worden tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Namen en te Luxemburg; rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luxemburg : 2. benoemd worden tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg van te Luik en te Namen. Een van deze plaatsen vervangt een gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 29 november rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen : 1. benoemd worden tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Luik en te Luxemburg; rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen : 2; substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel : 14. In toepassing van artikel 43, 5ter, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten. leden van de Rechterlijke Orde, zullen deze substituten, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in subsidiaire orde benoemd worden tot substituutprocureur des Konings bij het parket te Waals-Brabant. Twee van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket te Brussel : 1. Dit ambt zal worden toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit een gespecialiseerde kennis in fiscale zaken blijkt. In toepassing van artikel 43, 5ter, van de wet van 15 juni 1935 op het voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat. ces juges seront nommés, à titre subsidiaire, juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale; juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale : ce juge sera nommé, à titre subsidiaire, juge au tribunal de première instance de Flandre orientale; juge au tribunal de première instance d Eupen : 1. En application de l article 45bis, 1 er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, cette place de juge au tribunal de première instance d Eupen doit être pourvue par la nomination de candidats qui justifient de la connaissance de la langue allemande et qui justifient en outre par leur diplôme qu ils ont subi les examens de la licence en droit en langue française ou qui justifient de la connaissance de la langue française. Pour justifier de la connaissance de la langue française ou de la langue allemande, les candidats doivent soit avoir satisfait à l examen visé àl article 43quinquies, 1 er, alinéa 4, de la loi précitée, soit bénéficier des dispositions de l article 66 de ladite loi. En application de l article 34 de la loi du 1 er décembre 2013 portant ce juge sera nommé, à titre subsidiaire, juge au tribunal du travail d Eupen et juge au tribunal de commerce d Eupen. juge au tribunal de première instance de Liège : 2. ces juges seront nommés, à titre subsidiaire, juge aux tribunaux de première instance de Namur et du Luxembourg; juge au tribunal de première instance du Luxembourg : 2. ces juges seront nommés, à titre subsidiaire, juge aux tribunaux de première instance de Liège et de Namur. Une de ces places remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 novembre juge au tribunal de première instance de Namur : 1. ce juge sera nommé, à titre subsidiaire, juge aux tribunaux de première instance de Liège et du Luxembourg; juge au tribunal de première instance du Hainaut : 2; substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles : 14. En application de l article 43, 5ter, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, ces places doivent être pourvues par la nomination de candidats francophones. ces substituts seront, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant substitut du procureur du Roi près le parquet du Brabant wallon. Deux de ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du 29 novembre substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale, prèsle parquet de Bruxelles : 1. Ce poste sera attribué àun candidat qui justifie, par ses titres ou son expérience, d une connaissance spécialisée en matière fiscale. En application de l article 43, 5ter, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d un candidat francophone.

4 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9005 leden van de Rechterlijke Orde, zal deze substituut, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in subsidiaire orde benoemd worden tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Waals-Brabant. 29 november substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven : 2. leden van de Rechterlijke Orde, zullen deze substituten, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in subsidiaire orde benoemd worden tot substituutprocureur des Konings bij de parketten Brussel en te Halle-Vilvoorde; substituut-procureur des Konings bij het parket te Oost- Vlaanderen : 2. parket te West-Vlaanderen; substituut-procureur des Konings bij het parket te Luik : 1. leden van de Rechterlijke Orde, zal deze substituut, in subsidiaire orde benoemd worden tot substituut-procureur des Konings bij de parketten te Luxemburg en te Namen; substituut-procureur des Konings bij het parket te Namen : 1. leden van de Rechterlijke Orde, zal deze substituut, in subsidiaire orde benoemd worden tot substituut-procureur des Konings bij de parketten te Luik en te Luxemburg; substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi : 4. parket te Bergen; substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen : 4. parket te Charleroi; substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij het parket te Bergen : 3. Deze ambten zullen worden toegewezen aan kandidaten die titels of verdiensten voorleggen waaruit een gespecialiseerde kennis in fiscale zaken blijkt. parket te Charleroi. Drie van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel : 2; (een vanaf 1 september 2014); (een vanaf 1 april 2014). leden van de Rechterlijke Orde, zullen deze rechters, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in subsidiaire orde benoemd worden tot rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven; plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen : 2 (waarvan een vanaf 1 juni 2014). ce substitut sera, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, nommé, à titre subsidiaire, substitut du procureur du Roi près le parquet du Brabant wallon. Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 novembre substitut du procureur du Roi près le parquet de Louvain : 2. ces substituts seront, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant substitut du procureur du Roi près les parquets de Bruxelles et de Hal-Vilvorde; substitut du procureur du Roi près le parquet de Flandre orientale : 2. du Roi près le parquet de Flandre occidentale; substitut du procureur du Roi près le parquet de Liège : 1. ce substitut sera, nommé, à titre subsidiaire, substitut du procureur du Roi près les parquets du Luxembourg et de Namur; substitut du procureur du Roi près le parquet de Namur : 1. ce substitut sera, nommé, à titre subsidiaire, substitut du procureur du Roi près les parquets de Liège et du Luxembourg; substitut du procureur du Roi près le parquet de Charleroi : 4. du Roi près le parquet de Mons; substitut du procureur du Roi près le parquet de Mons : 4. du Roi près le parquet de Charleroi; substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale, prèsle parquet de Mons : 3. Ces postes seront attribués à des candidats qui justifient, par leurs titres ou leur expérience, d une connaissance spécialisée en matière fiscale. du Roi près le parquet de Charleroi. Trois de ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du 29 octobre juge au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles : 2; (une à partir du 1 er septembre 2014); (une à partir du 1 er avril 2014). ces juges seront, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant juge au tribunal du travail de Louvain; juge suppléant au tribunal du travail d Anvers : 2 (dont une à partir du 1 er juin 2014).

5 9006 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juni plaatsvervangend rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel : 1; substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen : 1; substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel : 3. In toepassing van artikel 43, 5quinquies, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten. leden van de Rechterlijke Orde, zullen deze arbeidsauditeur, met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in subsidiaire orde benoemd worden tot substituutarbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Waals-Brabant. Een van deze plaats vervangt deze gepubliceerd in the Belgisch Staatsblad van 29 oktober substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Bergen- Charleroi : 4. Drie van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2013 en een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1 (vanaf 1 mei 2014); rechter in de rechtbank van koophandel te Luik : 1; plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; plaatsvervangend rechter in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel : 2; vrederechter van het kanton Aarschot (vanaf 1 mei 2014). In toepassing van artikel 3, van de wet van 1 december 2013 tot op het gebruik der talen in gerechtszaken kan worden benoemd; vrederechter van het kanton Sint-Gillis. In toepassing van artikel 43, 4, van de wet van 15 juni 1935 op het voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de grondige kennis van de andere taal overeenkomstig artikel 43quinquies, 1, vierde lid, van deze wet of die van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten. In toepassing van artikel 3 van de wet van 1 december 2013 tot op het gebruik der talen in gerechtszaken kan worden benoemd. 12 juni vrederechter van het eerste kanton Charleroi. In toepassing van artikel 3 van de wet van 1 december 2013 tot op het gebruik der talen in gerechtszaken kan worden benoemd; vrederechter van het eerste kanton La Louvière (vanaf 1 mei 2014). In toepassing van artikel 3 van de wet van 1 december 2013 tot op het gebruik der talen in gerechtszaken kan worden benoemd; plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Schilde : 1; plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht : 1. Une de ces places remplace celle publiée au Moniteur belge du 12 juin juge suppléant au tribunal du travail francophone de Bruxelles : 1; substitut de l auditeur du travail près l auditorat du travail d Anvers : 1; substitut de l auditeur du travail près l auditorat du travail de Bruxelles : 3. En application de l article 43, 5quinquies, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, ces places doivent être pourvues par la nomination de candidats francophones. ces substituts seront, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant substitut de l auditeur du travail près l auditorat du travail du Brabant wallon. Une de ces places remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 octobre substitut de l auditeur du travail près l auditorat du travail de Mons-Charleroi : 4. Trois de ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du 29 octobre 2013 et une de ces places remplace celle publiée au Moniteur belge du 29 novembre juge au tribunal de commerce d Anvers : 1 (à partir du 1 er mai 2014); juge au tribunal de commerce de Liège : 1; juge suppléant au tribunal de commerce d Anvers : 1; juge suppléant au tribunal de commerce francophone de Bruxelles : 2; juge de paix du canton d Aarschot (à partir du 1 er mai 2014). du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire; juge de paix du canton de Saint-Gilles. En application de l article 43, 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d un candidat qui justifie de la connaissance approfondie de l autre langue conformément à l article 43quinquies, 1 er, alinéa 4,delaloiprécitée, ou qui peut bénéficier des dispositions de l article 66 de ladite loi. du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire. Cette place remplace celle publiée au Moniteur belge du 12 juin juge de paix du premier canton de Charleroi. du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire; juge de paix du premier canton de La Louvière (à partir du 1 er mai 2014). du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire; juge suppléant à la justice de paix du canton de Schilde : 1; juge suppléant à la justice de paix du premier canton d Anderlecht : 1.

6 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 9007 In toepassing van artikel 43, 4, van de wet van 15 juni 1935 op het voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de grondige kennis van de andere taal overeenkomstig artikel 43quinquies, 1, vierde lid, van deze wet of die van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten; plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek : 1. In toepassing van artikel 43, 4, van de wet van 15 juni 1935 op het voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de grondige kennis van de andere taal overeenkomstig artikel 43quinquies, 1, vierde lid, van deze wet of die van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten; plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze : 1; plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden : 1; plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei : 1. 6 februari plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Verviers : april plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Namen : oktober plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Charleroi : augustus rechter in de politierechtbank te Brussel : 1. In toepassing van artikel 43, 5, eerste lid en zesde lid a), van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat. 19 augustus rechter in de politierechtbank te West-Vlaanderen : 1 (vanaf 1 mei 2014); rechter in de politierechtbank te Henegouwen : augustus plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Antwerpen : 1; plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Brussel : 4. Deze plaatsen van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Brussel dienen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten. Drie van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013 et een van deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde of voor een aanwijzing tot korpschef moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan FOD Justitie, Directoreet-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. (artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek). Teneinde het onderzoek van de kandidaturen te kunnen verrichten binnen de opgelegde termijn, worden de kandidaten dringend uitgenodigd om, bij het verzenden van hun kandidatuurstelling(en), het volledige adres te vermelden zoals hierboven is aangeduid. Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven, in tweevoud, te worden gericht. En application de l article 43, 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d un candidat qui justifie de la connaissance approfondie de l autre langue conformément à l article 43quinquies, 1 er, alinéa 4,delaloiprécitée, ou qui peut bénéficier des dispositions de l article 66 de ladite loi; juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Schaerbeek : 1. En application de l article 43, 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d un candidat qui justifie de la connaissance approfondie de l autre langue conformément à l article 43quinquies, 1 er, alinéa 4,delaloiprécitée, ou qui peut bénéficier des dispositions de l article 66 de ladite loi; juge suppléant à la justice de paix du canton de Deinze : 1; juge suppléant à la justice de paix du canton de Saint-Trond : 1; juge suppléant à la justice de paix du premier canton de Huy : 1. Cette place remplace celle publiéeaumoniteur belge du6février juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Verviers : 1. Cette place remplace celle publiée aumoniteur belge du 26 avril juge suppléant à la justice de paix du premier canton de Namur : 1. juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Charleroi : 1. Cette place remplace celle publiée aumoniteur belge du 19 août juge au tribunal de police de Bruxelles : 1. En application de l article 43, 5, alinéas 1 er et 6, a), de la loi du 15 juin 1935 concernant l emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvue par la nomination d un candidat francophone. Cette place remplace celle publiée aumoniteur belge du 19 août juge au tribunal de police de Flandre occidentale : 1 (à partir du 1 er mai 2014); juge au tribunal de police du Hainaut : 1. Cette place remplace celle publiée aumoniteur belge du 19 août juge suppléant au tribunal de police d Anvers : 1; juge suppléant au tribunal de police de Bruxelles : 4. Ces places de juge suppléant au tribunal de police de Bruxelles doivent être pourvues par la nomination de candidats francophones. Trois de ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du 26 avril 2013 et une de ces places remplace celle publiée aumoniteur belge du 29 octobre Toute candidature à une nomination dans l Ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au SPF Justice, Direction générale de l Organisation judiciaire, Service du Personnel, ROJ 211, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans un délai d un mois à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge (article 287sexies du Code judiciaire). Afin de permettre d instruire les candidatures dans les délais impartis, les candidats sont invités à respecter strictement l adresse ci-dessus lors de l envoi de leur(s) candidature(s). Une lettre séparée doit être adressée, en double exemplaire, pour chaque candidature.

[2011/206308] [2011/206308] Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling. Ordre judiciaire. Places vacantes Communication importante

[2011/206308] [2011/206308] Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling. Ordre judiciaire. Places vacantes Communication importante SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE Ordre judiciaire. Places vacantes Communication importante [2011/206308] FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [2011/206308] Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen Belangrijke

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 32507 - geldigheidsduur : m.i.v. 17/01/2014, voor onbepaalde duur - registratienummer : 120652/CO/3280100. - durée de validité : à partir du 17/01/2014, pour une durée indéterminée - numéro d enregistrement

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 21942 BELGISCH STAATSBLAD 19.04.2010 MONITEUR BELGE OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [2010/41304] Rentenfonds Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Ontwerpmobiliteit

Ontwerpmobiliteit Ontwerpmobiliteit2013-01-14 1 ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Projet de loi modifiant le code judiciaire en vue de renforcer la mobilité

Nadere informatie

Wetsontwerp Arrondissementen-mobiliteit Versie 3/06/2013

Wetsontwerp Arrondissementen-mobiliteit Versie 3/06/2013 ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le code judiciaire en vue

Nadere informatie

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE 1-953/4 1-953/4 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 1997-1998 SESSION DE 1997-1998 17 JUNI 1998 17 JUIN 1998 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 370. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 370. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MOITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.12.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 97957 SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [C 2013/09534] 1 er DECEMBRE 2013. Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 23796 BELGISCH STAATSBLAD 21.07.1998 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN JUSTITIE N. 98 1817 [98/09590] 20 JULI 1998.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 2858/008 DOC 53 2858/008 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 15 juillet 2013 PROJET DE LOI portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant

Nadere informatie

19730 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

19730 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19730 BELGISCH STAATSBLAD 10.04.2006 MONITEUR BELGE [2006/54380] Erfloze nalatenschap van Vervinckt, Angela Maria Alfonsina Vervinckt, Angela Maria Alfonsina, weduwe van Vermeulen, Juliaan Kamiel, geboren

Nadere informatie

Chapitre Ier Chambres de Recours près le Service public fédéral Personnel et Organisation. Afdeling I - Raad van Beroep voor Opperambtenaren

Chapitre Ier Chambres de Recours près le Service public fédéral Personnel et Organisation. Afdeling I - Raad van Beroep voor Opperambtenaren ARRÊTÉ ROYAL DU 18 AVRIL 2005 PORTANT NOMINATION DE MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT OU DE PRÉSIDENT SUPPLÉANT DANS LES CHAMBRES DE RECOURS CRÉÉES PRÈS LE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

Nadere informatie

39086 BELGISCH STAATSBLAD 14.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

39086 BELGISCH STAATSBLAD 14.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 39086 BELGISCH STAATSBLAD 14.05.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09238] 8 MEI 2014. Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) FILIP,

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

2922 MONITEUR BELGE 02.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD

2922 MONITEUR BELGE 02.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 2922 MONITEUR BELGE 02.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 263 [S - c - 99/09006] 22 DECEMBRE 1998. Loi modifiant certaines dispositions de la deuxieme partie du Code judiciaire concernant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant réforme de l arrondissement judiciaire de Bruxelles

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant réforme de l arrondissement judiciaire de Bruxelles DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 juin 2012 PROJET DE LOI portant réforme de l arrondissement judiciaire de Bruxelles 21 juni 2012 WETSONTWERP

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 0888/001 DOC 53 0888/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 22 décembre 2010 22 december 2010 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 15 juin 1935 concernant

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 28027 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09138] 28 MAART 2014. Wet houdende wijziging en coördinatie van

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 23194 BELGISCH STAATSBLAD 24.03.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09127] 21 MAART

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 22.08.2012 MONITEUR BELGE 49293 HOOFDSTUK 4. Inwerkingtreding Art. 4. Deze wet treedt in werking op de door de Koning overeenkomstig artikel 61, tweede lid, van de wet van 19 juli 2012

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S - C - 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE / /4. Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel

BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE / /4. Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel 5-1674/4 5-1674/4 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2011-2012 ZITTING 2011-2012 9 JUILLET 2012 9 JULI 2012 Projet de loi portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles Wetsontwerp

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 7 mei 2008 7 mai 2008 WETSVOORSTEL tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken wat het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

Projet de loi modifiant le code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l ordre judiciaire

Projet de loi modifiant le code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l ordre judiciaire Projet de loi modifiant le code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l ordre judiciaire Résumé Le présent projet de loi a pour objet de renforcer les règles de mobilité dans le cadre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

- 776/1-96/ /1-96/97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

- 776/1-96/ /1-96/97. Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 776/1-96/97 Chambre des Représentants de Belgique - 776/1-96/97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (") GEWONE ZITTING 1996-1997 (") 20 NOVEMBRE 1996 20 NOVEMBER 1996

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vter Benoemings- en aanwijzingsprocedure Afdeling I Benoemingen Art. 259ter.

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 20 juillet 2011 PROJET DE LOI portant création d un tribunal de la famille et de la jeunesse 20 juli 2011 WETSONTWERP

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

I. Mobiliteit binnen de rechterlijke macht.

I. Mobiliteit binnen de rechterlijke macht. BIJLAGE BIJ HET ADVIES VAN DE ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR GOEDGEKEURD TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 OKTOBER 2009 I. Mobiliteit binnen de rechterlijke macht. Krachtens artikel 151 4, van de

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. concernant le parquet fédéral. inzake het federaal parket

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. concernant le parquet fédéral. inzake het federaal parket DOC 50 0897/013 DOC 50 0897/013 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 maart 2001 9 mars 2001 WETSVOORSTEL inzake het federaal parket PROPOSITION DE LOI concernant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie