1. Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis, , nr. 4, 5-13.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis,1966-67, nr. 4, 5-13."

Transcriptie

1 BIBLIOGRAFIE - Herman A. COUSY in chronological order Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis, , nr. 4, Geniale onduidelijkheid! De betekenis van artikel 1589 B.W., Jura Falconis, , nr. 4, & G. DEMAERE, De fiscale behandeling van de vreemdeling in België. - Het juridische statuut van de vreemdeling in België, Leuven, 1969, p Televisiedistributie en auteursrecht, Rechtskundig Weekblad, , Naar een nieuwe internationale zeerechtconferentie, Jura Falconis, 1973, Onroerende produktenaansprakelijkheid in de U.S.A., Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1973, Noot bij het arrest van de Raad van State van 22 januari 1974 inzake de woonverplichting, Rechtskundig Weekblad, , Een nieuwe vorm van schuldloze aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het vreedzaam gebruik van kernenergie, Jura Falconis, , & M. FALLON, Développements récents de la responsabilité du fait des produits : les projets européens face au droit belge, Revue de droit international et de droit comparé, 1976, & H.A. GROEN, De betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland en België. Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland,, Tjeenk Willink, Zwolle, 1975, 71 pp. 11. De wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere financiële instellingen, Rechtskundig Weekblad, ,

2 12. Het voorstel van richtlijn over produktenaansprakelijkheid, Rechtskundig Weekblad, , Produktenaansprakelijkheid. Proeve van een juridisch-economische analyse, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1976, Produktenaansprakelijkheid : een follow-up, Sociaal Economische Wetgeving, Tijdschrift voor Europees en Economisch recht, 1977, Problemen van produktenaansprakelijkheid. Rechtsvergelijkend onderzoek naar Belgisch, Frans, Nederlands, Duits, Amerikaans, Engels en Europees recht, Brussel, Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijing, Brussel, 1978, XII pp. 16. Enkele belangwekkende aspecten van de nieuwe Franse wetgeving betreffende de aansprakelijkheid in de bouw, Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1978, Woord vooraf, in Actueel Recht door Gevallenstudie, door BRANDT en POLLET, Brugge, Some comments on recent developments in product liability legislation : European Draft Conventions, paper voor de Licensing Executive Society, Benelux Chapter, s.d. 19. & CLAASSENS, H. (eds.), Verzekering en consument nu, Antwerpen en Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming N.V., 1979, 197 pp. 20. De rol van de tussenpersoon, Verzekering en consument nu, Antwerpen, 1979, pp Produktenaansprakelijkheid : een "rechtspolitieke" of "juridisch-economische" benadering, De Verzekeringswereld, 1979, De aansprakelijkheid van de V.Z.W. (ziekenhuis) beheerder, derde ZIMAC-Seminarie te Borgerhout op 16 en 17 oktober 1979, Het ziekenhuis en de onrechtmatige daad, de verantwoordelijkheid en zijn verzekeringsvormen, pp De Verzekeringen, Belgisch recht in de praktijk, (losbladige uitgave), Brussel, CED- Samson, 1980, 44 pp. 24. Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht t.a.v. het verzekeringscontract, Het verzekeringsaanbod in België, Leuven, s.d., Deel I, pp

3 25. Produktaansprakelijkheid en haar verzekering, Het verzekeringsaanbod in België, Leuven, s.d., Deel II, pp De lening, Bijzondere Overeenkomsten, Actuele Problemen, (J. Herbots- editor), Kluwer, Antwerpen, 1980, pp De verzekering, Ken uw recht, BRT Open School, Brussel, 1980, pp & S. FREDERICQ, & J. ROGGE, "Overzicht van rechtspraak ( ) Verzekeringen", Tijdschrift voor Privaatrecht, 1981, nr. 2, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Verkeersschade en verzekering, Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming N.V., 1981, 266 pp. 30. Algemeen verslag (van de werkzaamheden en resultaten van de Tweede Leuvense Verzekeringsdagen), in Verkeersschade en Verzekering, Antwerpen-Amsterdam, 1981, pp L'assurance et la responsabilité du prestataire de services, Rapport national belge pour le VIème Congres Mondial de l'association Internationale de Droit des Assurances (London april 1982), pp Le rôle des normes non-juridiques dans le droit. Rapports belges au XIème Congrès de l'académie Internationale de Droit Comparé (Caracas 29 août - 5 septembre 1982), Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, 1982, pp & VIAENE, J., Veiligheid en recht - Inleiding tot het Internationaal veiligheidssymposium - Leuven 30 mei - 1 juni 1983, PROMOSAFE, Maandelijks Tijdschrift van de nationale Vereniging tot Voorkoming van Arbeidsongevallen (N.V.V.A.), mei 1983, nr jrg. 34. Idem, Safety and Law, Introduction to the International Symposium on Safety, Leuven May 31 - June , PROMOSAFE, Périodique mensuelle de l'association Nationale pour la Prévention des Accidents du Travail, mai 1983, nr. 68 (10e année). 35. Produktenaansprakelijkheid, Rechtsfactoren in de onderneming, Bedrijf en Recht, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 32 pp. 36. Arbeidsongevallen en produktenaansprakelijkheid, voordracht op studiedag dd. 20 november 1982 georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Arbeidsongevallen, Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 1986, pp Rechtssysteem en Onderwijsmethode, Liber Amicorum Frédéricq Dumon, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983, I, pp

4 38. Safety and Law, a search for basic principles and characteristics, Introduction lecture to the fifth International Summer Symposium on Safety Science (georganiseerd door de Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft en de Nederlandstalige Contactgroep Veiligheid en recht) - (GfS), 1984, pp & CLAASSENS, H. (eds.), Rechtsbijstand en Verzekering, Antwerpen-Appeldoorn, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming n.v., 1983, 248 pp. 40. Algemeen verslag (van de werkzaamheden en resultaten van de derde Leuvense Verzekeringsdagen), Rechtsbijstand en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, 1983, pp Les normes techniques en doctrine et en jurisprudence. Referaat voorgedragen op het XXXVIste seminarie van de Commission Droit et Vie des Affaires, over Le droit des normes techniques et professionnelles, te Spa-Balmoral op 16 en 17 november 1983, Brussel, Bruylant, 1985, p Basisprincipes en karakteristieken van veiligheidswetten, De Veiligheid, 1984, p Het verbod van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag. Referaat in het kader van de postuniversitaire cyclus Willy Delva "Verbintenissenrecht", Uitgegeven in boekvorm Ed. M. Storme & H. Bocken, Verbintenissenrecht, 1984, p ; Tijdschrift voor Privaatrecht, 1984, p Enkele beschouwingen over het mechanisme van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, geïllustreerd aan de hand van de controverse over de opgefokte bromfietsen, Jura Falconis, , p De verzwijging in verzekeringscontracten naar Belgisch recht, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1984, p Een kennismaking met "kredietverzekering", Accountancy thema's, 1985, p Overdracht van (gebrekkige) technologie : aansprakelijkheid en verzekering, Rechtskundig Weekblad, , De samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven, Alle risico's, 1985, nr. 27, p. 7; De Verzekeringswereld, 1985, nr. 269, p & CLAASSENS, h. (eds.), Economische crisis en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming n.v., 1985, 243 pp. 50. Over de invloed van de crisis op de conceptie en de aanwending van de verzekerings-

5 waarborg, Economische crisis en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, 1985, pp Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht (Cyclus W. Delva, R.U.Gent), Tijdschrift voor Privaatrecht, 1986, pp L'aggravation et les autres modifications du risque, Rapport national Belge pour le VIIme Congrès Mondial de l'association Internationale de Droit des Assurances, (Budapest, 5-9 mei 1986), Rapports Nationaux, Thème II, Volume I, pp Arbeidsveiligheid en produktenaansprakelijkheid, in Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Serie "Recht en veiligheid", 1986, pp Le règlement des litiges, Le Monde de l'assurance, 1986 (juillet/août), pp De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract, Liber Amicorum Jan Ronse, 1986, pp & CLAASSENS, H. (eds.), Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU Uitgevers, 1987, 326 p. 57. De EEG-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid. Algemene situering. Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU Uitgevers, 1987, p Vers la déspécialisation entre secteur bancaire, assurance et sécurité sociale, Bulletin de l'association Royale des Actuaires Belges, 1986, nr. 80, p Algemene beschouwingen over de evolutie van de professionele aansprakelijkheid, Periodieke Berichten, Instituut der bedrijfsrevisoren, 1987, nr. 4 (19e jg.), p Réflexions générales sur l'évolution de la responsabilité professionnelle, Bulletin d'information, Institut des Reviseurs d'entreprise, 1987, nr. 4 (19e année), p Product liability revisited - Algemene Beschouwingen over de Richtlijn van 25 juli 1985, Droit des Affaires/Ondernemingsrecht, 1987, p & LAES E., en VAN SCHOUBROECK, C., Biotechnologie en de Belgische veiligheidsreglementering voor de bescherming van de werknemer, de consument en het milieu, Nationale Onderzoeksacties ter ondersteuning van FAST, D.P.W.B., Brussel, 1988, 109 pp. 63. L'adaptation du droit belge à la directive sur la responsabilité du fait des produits

6 défectueux, in Les Assurances de l'entreprise, Actes du Colloque tenu à l'université Libre de Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1988, Brussel, Bruylant, 1988, pp Over verzekering juridisering en deregulering, in Liber Amicorum Lionel Tricot, Kluwer, Antwerpen, 1988, p Vraagbaak omtrent de richtlijn produktenaansprakelijkheid, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1988, p De onderneming, statuut en structuur (leereenheid 27), De werking van de onderneming (leereenheid 28) in Inleidend Overzicht van het Belgisch recht, Cursusdeel 3, Project Open Universiteit, Vlaamse Interuniversitaire Raad, Brussel, pp De opleiding in verzekeringen en aanverwante aangelegenheden, De verzekeringswereld, 1989, p Quelques considérations générales sur l'arrêté-royal du 1er février 1988, La nouvelle réglementation de l'assurance incendie, Brussel, Bruylant, Academia, 1989, & CLAASSENS, H., (eds.) Pensioenvoorzieningen en private verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgers, 1989, 233 p. 70. Collectieve aanvullende pensioenvorming : alternatieve regelingen, Pensioenvoorzieningen en private verzekeringen, Antwerpen- Apeldoorn, 1989, p De interne verzekeringsmarkt 1992, Jura Falconis, 1989, p & CLAASSENS, H., Le cadre juridique du marché intérieur de l'assurance, Revue Générale des Assurances Terrestres, (Frankrijk), 1989, p & CLAASSENS, H., Het juridisch kader van de verzekering anno 1992, Tijdschrijft voor Belgisch Handelsrecht, 1989, pp VAN GERVEN, COUSY en STUYCK (redactie), Handels- en economisch recht, Deel I Ondernemingsrecht, Volume A, Story-Scientia, 1989, XV p. 75. "Afwijkend en bijzonder handelsrecht", in VAN GERVEN, COUSY en STUYCK, Handels- en economisch recht, Deel I, Ondernemingsrecht, vol. A, pp & BROEKMAN, J., Recht, in Wetenschap nu en morgen, Universitaire Pers Leuven, 1989, pp

7 77. Verzekeringsrechtelijke aspecten. AIDS en verzekering : een terreinverkenning, in Aids, Alcohol, Drugs, Roken, Referaten van de studiedag georganiseerd door het Instituut voor Arbeidsrecht van de K.U.Leuven op 20 mei 1988, B. Oversteyns (ed.), Brugge, Die Keure, 1989, pp Petit questionnaire sur la directive R.C. produits, Le Monde de l'assurance, 1989, n 71, p VAN GERVEN, COUSY en STUYCK (redactie), Handels- en economisch recht, Deel I Ondernemingsrecht, Volume B, Story-Scientia, 1989, XII p General considerations on the legal aspects of standards and certification" in Legal and Economic Aspects of Telecommunications, Lectures given during the International Chair in Computer Science, held from December 1988 to March 1989, S. Schaff (ed.), Elsevier Science Publishers b.v. North-Holland, 1990, pp & H. CLAASSENS, Quelques aspects nationaux dans la perspective de la libre prestation des services en assurance-vie, (Actes du Colloque organisé conjointement par les Facultés de droit de l'u.c.l. et de la K.U.leuven les 16 et 17 février 1990), Annales de Droit de Louvain, 1-2, 1990, p Les intermédiaires d'assurance, in Les intermédiaires commerciaux, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1990, p Hypothecaire lening en hypothecair krediet : actuele en toekomstige evolutie, in De Overeenkomst Vandaag en Morgen, 1990, Antwerpen, Kluwer-rechtswetenschappen, pp Financial supervision of insurance compagnies with a special view to the financial resources required for insurance operations - Le contrôle financier des entreprises d'assurances et plus particulièrement les moyens financiers requis pour les opérations d'assurance, Belgisch rapport voor het VIIIste wereldcongres van de Association Internationale de Droit des Assurances (A.I.D.A.), National Reports, Financial Supervision of Insurance Companies, 1990, pp Recensie van F. De Ly, De lex mercatoria. Inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, in Rechtskundig Weekblad, , p Nieuwe Verzekeringswetgeving, in Het Verbruik in 1989 en 1990, ed. Centre de Droit de la Consommation U.C.L., 1991, p

8 87. De nieuwe Belgische wet op de produktenaansprakelijkheid in Verzekeringsnieuws, extranummer 3, 5 juni La loi belge du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, L'Assurance au Présent, lettre spéciale n 3, 5 juin & H. CLAASSENS, (eds.) Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen Apeldoorn, MAKLU-uitgevers, 1991, 285p. 90. & H. CLAASSENS, Ten geleide, in Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU-uitgevers, 1991, p Korte nabeschouwingen over professionele aansprakelijkgeid en verzekering, in Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLUuitgevers, 1991, p Over produktenaansprakelijkheid - Enkele beschouwingen bij de Belgische wet van 25 februari 1991, in Een Salomons oordeel. Vriendschappelijke reacties aangeboden aan Mr. R.A. Salomons, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, p De Wet van 4 december 1990, een kennismaking, in De nieuwe Beurswetgeving, Commentaar bij de Wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Kalmthout, Biblo, 1991, p Beroepsaansprakelijkheid en EEG, in Jonge Balie Congres 1991 Congresbundel, Beroepsaansprakelijkheid. Recht op een scheve schaats, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, p & CLAASSENS, Het Europa van de verzekeringen. De Europese Akte, De Verzekeringswereld, 1991, nr. 342, p & CLAASSENS, De richtlijnen van de derde generatie. De tijd van de echte dienstverlening, De Verzekeringswereld, 1991, nr. 342, p & H. CLAASSENS, L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Le Monde de l'assurance, 1991, nr. 99, p Revolutie in het Verzekeringsrecht, Verzekeringsmanagement Lessencycli EHSAL Management School, Module 2 : De Recentste Ontwikkelingen, Sessie 7, 25 november 1991, 28 p. 99. Noot onder Hof van beroep Antwerpen, 15 februari 1988, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp

9 100. Note sous Cour d'appel Mons, 21 février 1990, Revue de Droit Commercial Belge, 1991, pp Noot onder Hof van beroep Gent, 2 oktober 1990, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp "Van het kastje naar de muur", Noot onder Rechtbank van Koophandel te Gent, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp "Over de informatieplicht van de verzekeraar", Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp Le droit applicable au contrat d'assurance dans le nouveau marché unique européen, Risques, Les Cahiers de l'assurance, 1991, n 8, pp "Over wetgeving gesproken. Losse beschouwingen over de regelgevende functie naar aanleiding van de recente toevloed van wetgeving", Jura Falconis, , Het juridische statuut van het hypothecair krediet en de controle op de ondernemingen, in Het Hypothecair krediet van de onafhankelijkheid van België tot de Europese Gemeenschappen, uitgegeven door de Belgische Vereniging voor het Onroerend Krediet ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag, Brussel, 1992, pp Le statut juridique du crédit hypothécaire et le contrôle des entreprises, in Le Crédit hypothécaire de l'indépendance de la Belgique à la Communauté européenne, ouvrage édité par l'association belge du crédit immobilier à l'occasion de son 50me anniversaire, Brussel, 1992, pp Rapport final du 12ème Colloque Juridique International à Avignon du 4 au 7 octobre 1991 "L'application du droit du contrat d'assurance dans le marché unique européen. Droit applicable, dispositions d'ordre public, conventions internationales.", R.G.A.T., numéro spécial, L.G.D.J., 1992, pp & M.E. STORME, Recht en gelijkheid - een tot naschrift bewerkte inleiding, Rechtskundig Weekblad, , pp & H. CLAASSENS, & G. LEVIE (ed.), Het Europa van de verzekeringen. Richtlijnen van de derde generatie. L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academie-Bruylant, 1992, 384 p & H. CLAASSENS, Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie, in :

10 Het Europa van de verzekeringen. Richtlijnen van de derde generatie, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, pp & H. CLAASSENS, Le cadre général des directives de la troisième génération, in : L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Maklu uitgevers Academia-Bruylant, 1992, pp Evolution comparée des droits de la responsabilité, Risques, Les Cahiers de l'assurance, 1992, pp Responsabilité et indemnisation. Le débat en Europe, in Responsabilité et indemnisation, Rapports du Colloque organisé par l'assemblée Nationale (France), jeudi 16 avril 1992, Risques. Les Cahiers de l Assurance, supplément au n 10, Paris, 1992, pp Er is nog werk aan de legislatieve winkel, (rubriek "Forum"), Bank Fin., 1992, pp & H. CLAASSENS, Le régime fiscal de l'assurance-vie : les arrêts du 28 janvier 1992 dans le cadre du droit européen des assurances, noot onder arrest Cour de Justice des C.E., 28 janvier 1992, DCCR, 1993, pp 'Mission Statement' voor de Commissie voor Verzekeringen, pour la Commission des Assurances, Bull.Assurances, 1992, nr. 301, pp & TUERLINCKX, B., "Produktenaansprakelijkheid", trefwoord in Bedrijf en Recht, Rechtsfactoren in de onderneming, Kluwer, losbladige uitgave, aflevering 23, maart 1992, 46 pp De krachtlijnen van de nieuwe wet op het hypothecair krediet, in: De nieuwe Wet op het Hypothecair Krediet, Meulemans, D. en Schepers, D. (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, Dispositions communes : modification du risque, durée et fin du contrat, prescription, coassurance, arbitrage, in : La loi du 25 juin 1992 dur les contrat d'assurance terrestre, ed. M. Fontaine en J.M. Binon, Academia - Bruylant, 1993, pp Boekbespreking van Mevrouw L. Dommering - Van Rongen, Produktaansprakelijkheid. Een nieuwe Europese privaatrechtelijke regeling vergeleken met de produktaansprakelijkheid in de Verenigde Staten, Kluwer, Deventer, 1191, in: Verzekeringsarchief, 1993, pp

11 122. Nieuwe wetgeving i.v.m. aansprakelijkheidsverzekering (Wet van 25 juni 1992 en Wet van 21 november 1989), in Recht Halen uit Aansprakelijkheiid, XIXe Postuniversitaire Cyclus W. Delva , Gent, Mys & Breesch, 1993, pp Voorbereidende nota: Facultaire onderzoeksdag, Jura Falconis, , Vijf hete hangijzers. Beschouwingen bij enkele markante bepalingen in de nieuwe Belgische wet op de verzekeringsovereenkomst. in In volle verzekerdheid, Feestbundel voor Professor O. VAN WASSENAAER VAN CATWIJCK, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, pp & H. CLAASSENS, (ed.), De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum Verzekeringswetenschap, 1993, nr. 3, 220 pp De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst, kenmerken, toepassingsgebied en situering. in De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum voor Verzekerignswetenschap, 1993, nr. 3, pp De uitvoering van de overeenkomst. in De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum voor Verzekeringswetenschap, 1993, nr. 3, pp & H. CLAASSENS, De toepassing van de Wet van 25 juni 1992 op de bestaande of lopende verzekeringscontracten, in het bijzonder bij schadegeval, De Verz.-Bull.Ass., 1993, Dossier, Exoneratieclausules een alternatieve beschermingsconstructies in de wet produktenaansprakelijkheid, in: Exoneratiebedingen, (ed. J. Herbots), Die Keure, 1993, pp Editoraal in: CVW -Seminars BVVO-Leerstoel Actuele Problemen verzekeringseconomie, Centrum Verzekeringswetenschap, 1993/4, pp & CLAASSENS, H., (ed.), Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen, Maklu, 1994, 277 pp & VAN SCHOUBROECK, C., "Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering", in Bank, FInanciewezen en Verzekering. Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, (ed. H. Cousy & H. Claassens), Antwerpen, Maklu, 1994, pp

12 133. The talk of the town: losse bedenkingen over legistiek, consumentenbescherming, aubolligheid en vernieuwing en andere modieuze gespreksthema's naar aanleiding van de recente legislatieve omwenteling van het verzekeringsrecht, in: "Liber Amicorum Paul De Vroede, Kluwer Rechtwetenschappen, 1994, pp L'assurance des pertes d'exploitation, in Les assurances de l'entreprise, Actes du Colloque tenu à l'université Libre de Bruxelles les 2 et 3 décembre 1993, pp..?? 135. & H. CLAASSENS, Le contrat et la libre prestation de services en assurance directe, in Gazette du Palais, 8-9 juni 1994, pp De verzekering van de medische aansprakelijkheid, ook in ziekenhuisverband. Algemene beschouwingen en enkele gegevens nopens de aansprakelijkheid van V.Z.W.-beheerders, in: De Aansprakelijkheid in Ziekenhuisverband, (Reeks Recht en Gezondheiszorg), Gent, Mys & Breesch, 1994, pp Structural and legal aspects of the European internal market for insurance, Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Journal of South African Law, , pp Twijfelend Recht. Beschouwingen bij de stand van de communautaire en nationale wetgeving inzake verzekeringen einde anno 1993, De Verzekeringswereld, nr. 385, 1994, pp Un droit ambigu. Considérations sur l'état, à la fin de 1993, des législations communautaire et nationale en matière d'assurance, Le Monde de l'assurance, n 142, 1994, pp Le marché intérieur de l'assurance eu Europe. Aspects structurels et juridiques., Revue de Droit des Affaires Internationales, 1994, nr. 3, pp The internal market for insurance in Europe. Structural and legal aspects, International Business Law Journal, 1994, nr. 3, pp & CLAASSENS, Ex Post Control of Insurance in Belgium, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Issues and Practice, Geneva, 1994, (n 70), p & SCHOORENS, Geert, De nieuwe Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XXII pp & SCHOORENS, Geert, La Nouvelle Loi sur le contrat d'assurance terrestre. Travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 et de la Loi modificative du 16 mars 1994, Antwerpen, KLuwer Rechtswetenschappen, 1994, XXII pp.

13 145. "Freedom of Contract and Choice of law in Insurance, National Report from Belgium", in Freedom of Contract and Choice of Law in Insurance, National Reports, Aida World Congres, Sydney (Australia), 1994, pp & GEYSEN, GOOVAERTS, CLAASSENS, Multidisciplinair onderzoek naar de verzekerbaarheid van milieuschade, in het bijzonder veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen: technische, actuariële en juridische aspecten. Eindverslag van het onderzoeksproject OT/90/2 toegekend door de Onderzoeksraad van de K.U.Leuven, 1994, 236 pp & LEVIE, G., (ed.), La politique européenne de la concurrence en matière d'assurances. Het Europees Concurrentiebeleid in de verzekeringssector, Brussel, Academia, Bruylant, 1994, 216 pp & CLAASSENS, H., Quelques suggestions et questions introductives sur les règles et le contrôle prudentiel pour la banque et l'assurance. in La politique européenne de la concurrence en matière d'assurances, Brussel, Bruylant, 1994, pp & FONTAINE, M., VAN BUGGENHOUT, B., VAN STEENBERGE, J., (ed.), Aanvullende sociale verzekeringen in internationaal perspectief: nieuwe evoluties en uitdadingen, Brugge, Die Keure, 1994, 475 pp Enkele beschouwingen tot slot. in Verzekeringen en geschillenbeslechting, uitgegeven door het Seminarie voor Privaatrchtelijk Procesrecht, o.l.v. Prof. Dr. Marcel Storme, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, pp Les réponses données aux besoins de justice des citoyens par les principaux pays de l'europe et hors d'europe dans le cadre de l'assurance de Protection Juridique, in Riadialex, Les Cahiers de la Protection Juridique, 1994, 1/94, pp Inleiding. in Aanvullende sociale verzekeringen in internationaal perspectief: nieuwe evoluties en uitdagingen, Brugge, Die Keure, 1994, pp Boekbespreking "Mélanges Roger O. Dalcq. Responsabilité et assurances", in Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1995, pp Titel 7.17 NBW gezien vanuit het Belgische verzekeringsrecht, in Verzekering naar komend recht. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 1995, (Nuytinck, van Dam, Kalkman, Cousy, ed.), Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, pp A propos de la notion de précaution, in Risques. Les Cahiers de l'assurance, 1995, n

14 21 (janvier-mars), pp Hypothecair krediet op de wip tussen oud en nieuw, in Handelsrecht, Economisch en Financieel recht, Post-Universitaire Cyclus Willy Delva , (red. M. Storme, E. Wymeersch, H. Braeckmans), Gent, Mys & Breesch, 1995, pp "Panta Rei": een kortbericht over de wijzigingen van de gewijzigde wetgeving inzake verzekeringen, T.B.H., 1995, pp & TERMOTE, K., De aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider: typevrijheid of typedwang, in De familiale onderneming naar de 21ste eeuw, Liber Amicorum R. Vandelanotte, Ced. Samson, 1995, pp Recent developments in Environment Insurance, in Recent economic and legal developments in European environmental policy, (ed. F. Abraham, K. Deketelaere, J. Stuyck), Leuven Law Series 5, Leuven, Leuvense Universitaire Pers, 1995, pp & VAN BUGGENHOUT (eds.) De wet op de aanvullende pensioenen: op zoek naar het juiste evenwicht tussen sociale rechten en verzekering, Brugge, Die Keure, 1995, XII pp & TERMOTE, K., "De wet op de aanvullende pensioenen: de aflijning van het toepassingsgebied personeel, materieel, temporeel", in De wet op de aanvullende pensioenen: op zoek naar een juist evenwicht tussen sociale rechten en verzekering, (Cousy, H. en Van Buggenhout B., eds.) Brugge, Die Keure, 1995, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Natuurrampen en Verzekering. Verslagboek van de Negende Leuvense Verzekeringsdagen, Maklu Uitgevers n.v., Antwerpen-Apeldoorn, 1995, 246 pp & CLAASSENS, H., "Ten geleide. Negende Leuvense Verzekeringsdagen", in Natuurrampen en Verzekering, Maklu Uitgevers n.v., Antwerpen-Apeldoorn, 1995, pp Noot onder Rb. Kh. Brussel, 2 september 1992, T.B.H., 1995, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen 1996, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 738 p Leereenheid 24: "De onderneming, statuut en structuur" en leereenheid 25: "De werking van de onderneming", in Inleidend overzicht van het Belgisch recht, Beroepsuitoefening en aanverwante problemen, Stoho, Acco, Tweede volledig herziene uitgave, 1995, p

15 167. "De wet op de landverzekeringsovereenkomst: problemen voor de praktijk, twee jaar later" in Landverzekering en Motorrijtuigenverzekering, een kritische commentaar bij recente wetswijzigingen, Cahiers van het Centrum voor Verzekeringswetenschap, 1995/1, pp "The implementation of the Directives in Belgium", in The Law and Practice of Insurance in the Single European Market, McGee, Andrew & Heusel, Wolfgang (ed.), Series of Publications by the Academy of European Law in Trier - Volume 11, Keulen, Bundesanzeiger, 1995, pp "Tussenpersonen in de financiële sector" in De Handelsagentuurovereenkomst. De Nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, (J. Stuyck, ed.), Brugge, Die Keure, 1995, pp "The Precautionary Principle: A Status Questionis" in The Geneva Papers on Risk and Insurance, 21 (n 79, April 1996), pp "Tussenkomst" in Verslag van de vergadering van de Vereniging 'Handelsrecht' 21 april 1995 over Verzekering naar komend recht, Tjeenk-Willink, Zwolle, 1996, pp "Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering" in Verzekeringen en Gerechtelijke Procedures, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, Biblo, 1996, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen 1997, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 772 p "Enkele beschouwingen over de systematiek van de stelsels van foutloze aansprakelijkheid", in Liber Amicorum Jacques Putzeys, Etudes de droit des transports, Brussel, Bruylant, 1996, pp & HEREMANS D., Essays in Law and Economics III. Financial Markets and Insurance, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1996, 277 p & VAN SCHOUBROECK, C., "Het juridisch statuut van het bijkantoor van de buitenlandse verzekeringsonderneming", in Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, pp "De verzekering als mechanisme ter socialisering van het kredietrisico", in La reponsabilité du donneur de crédit aux particuliers, Charleroi, l'observatoire du crédit, 1996, pp

16 178. "Lectuurnotities en reflecties over ethiek in het zakenleven, in het bijzonder in de verzekering", in: Mens en Recht. Essays tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. Liber Amicorum Jan M. Broekman, Leuven, Peeters, 1996, pp & VAN SCHOUBROECK, C., "Internationale verzekeringsovereenkomsten", in Europese IPR-Verdragen, (ed. Van Houtte, H. & Pertegas Sender, M.) Leuven, Acco, 1997, pp & CLAASSENS, H., ROOSE, N., Hoofdstuk 3. Juridische aspecten (1), in Praktijkgids 1997 Aanvullende Bedrijfspensioenen, CED Samsom, pp & CLAASSENS, H., TERMOTE, K., Hoofdstuk 4. Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector, in Praktijkgids 1997 Aanvullende Bedrijfspensioenen, CED Samson, 1997, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, 356 p & CLAASSENS, H., Van aansprakelijkheid naar verzekering, en terug? Enkele oriënterende beschouwingen, in Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, pp & CLAASSENS, H., De la responsabilité à l'assurance, et retour? Quelques pistes de réflexion et d'orientation, in Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, pp De Europese interne verzekeringsmarkt; realiteit, fictie of symbool?, Inaugural Lecture, Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nr. 12 Katholieke Universiteit Nijmegen, 1997, 32 pp De rol van de private verzekeringen in de aanvullende verzekeringen: de regels van het spel, Liber Amicorum Roger Dillemans, Deel II. Socialezekerheidsrecht, (ed. Jef Van Langendonck), E. Story-Scientia en Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, pp "Over de uitsluiting van de voorafbestaande toestand in de persoonsverzekering", noot onder Antwerpen, 4 februari 1997, T.B.H., 1997, "De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst komt in actie", noot onder Rb. Mons, 17 april 1997, T.B.H., 1997,

17 189. "Evolution de la société de "lois" vers une société de "droits": nouveaux défis pour l'assurance de la protection juridique?", in Les mélanges de la protection juridique, Ed. RIAD-IALEX, s.d. (1997), pp , ook gepubliceerd in de documentatiebrochure van de CASO-studiedag van 20 november 2000 over La problematique de la couverture universelle "Les différents cadres juridiques de l'assurance", in Encyclopédie de L'Assurance, Parijs, Ed. Economica, 1998, pp & VAN SCHOUBROECK C., Wetgeving Verzekeringen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 817 pp "De regulering van de verzekeringsbemiddeling. Een primeur of een sisser?", Droit de la Consommation - Consumentenrecht, 1998, & VAN SCHOUBROECK, "Preventieve ontzetting en voorlopig beheer", in Braeckman, Dirix, Wymeersch (ed.) Faillissement, Gerechtelijk akkoord. Het nieuwe recht, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, "Het vernieuwd faillissementsrecht: Interview met Prof.Dr. Herman Cousy", Jura Falconis, , & P. FENN & R. VANDENBERGH, "Current Problems in the Law and Economics of Private Insurance: an Introduction", Geneva Papers on Risk and Insurance, (n 87, April 1998), "El problema (creciente) del alcance y plazo dela cobertura del seguro de responsabilidad", in Derecho y Empresa, (Seguros Homenaje a Juan C.F. Morandi), 1997, nr. 7 & 8, p & H. CLAASSENS, & K. TERMOTE, "Juridische Aspecten", in Praktijkgids Aanvullende Pensioenen, Ced Samson, 1998, & H. CLAASSENS, & K. TERMOTE, "Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector" in Praktijkgids Aanvullende Pensioenen, 1998, "Toegang tot autoverzekering in een competitieve omgeving", in Verzekeringenrecht, De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, Maklu, 1998, & VAN SCHOUBROECK C., (ed.) Verzekering, theorie en praktijk, Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 489 pp.

18 201. "Hommage aan Hubert Claassens, in Verzekering, theorie en praktijk, Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu-Antwerpen, 1998, & CLAASSENS H. & VAN SCHOUBROECK C., (ed.) Competitiviteit ethiek en verzekering, Verslagboek van de Xde Leuvense Verzekeringsdagen, Maklu, 1998, 424 pp "Over ethiek en verzekeringen - ter oriëntatie", in Competitiviteit, ethiek en verzekering, (H. Cousy, H. Claassens & C. Van Schoubroeck, ed.), 1998, pp & VAN DER SPIKKEN A., "Preliminary remarks on causation, breach of causal relation and the concept of damages. Country Report (Belgium)", in The limits of expanding liability, Eight Fundamental Cases in a Comparative Perspective, J. Spier (ed.), Kluwer Law International, 1998, "Le traitement des produits et des services défectueux: conditions et modes de réparation des dommages - Commentaar", in Le droit de la Consommation - Consumentenrecht in beweging, Examen critique des propositions de la Commission d'étude pour la réforme du droit de la consommation - Kritische analyse van de voorstellen van de studiecommissie tot hervorming van het consumentenrecht, Centre de Droit de la Consommation, Louvain-la-Neuve, 1998, "Verslag van de Commissie voor Verzekeringen", in Controledienst voor de Verzekeringen, Verslag , 1998, pp "De grote oriëntaties van het verzekeringsrecht", in Liber Amicorum René Van Gompel. Etudes en assurances - Studies in verzekeringen (J. Rogge ed.), Story-Scientia, 1998, "Losse bedenkingen over het risico in de rechtsbijstandverzekering" in Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandverzekering. Aspects particuliers de l'assurance de protection juridique, (Ph. Colle & J.L. Fagnart, ed.), Maklu, 1998, pp "Over de verzekering van het onverzekerbare", Liber Amicorum R. Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, "Nogmaals over de verzekering van de grove schuld", noot onder Rb. 1ste Aanleg Antwerpen, 12 maart 1997, T.B.H., 1998, & VAN DER SPIKKEN, A., "Wrongfulness in Belgian Tort Law", in Unification of tort law: wrongfulness, (ed. H. Koziol), The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, 1998, & DIRIX, E., "Continuïteit van de onderneming in moeilijkheden", Tijdschrift voor

19 privaatrecht, 1998, (in overdruk 1-51) "Droit applicable aux mutuelles. Lois sur les pratiques du commerce, la concurrence économique et la réglementation des prix", in: L'Assurance mutuelle en Belgique, (ed. Marcel Fontaine), Brussel, Academia - Bruylant, 1999, "Een herinnering aan Professor Dr. Jan Ronse", in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht. Zoeken naar oplossingen voor de 21ste eeuw, Kalmthout, Biblo, 1999, "Verslag van de Commissie voor Verzekeringen", in Controledienst voor de Verzekeringen, Verslag , 1999, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 807 p "Commissie voor Verzekeringen. Een uniek overleg- en adviesorgaan", De Verzekeringswereld, 1999, pp "Genetic information and life/health insurance: legislative aspects", in Etudes et Dossiers n 224, Association de Genève, September 1999, pp Toward a new marine insurance act for Belgium? A case study in legislative policy for a small country in a global setting, Marine Insurance at the Turn of the Millennium, (M. Huybrechts, E. Van Hooydonck & Chr. Dieryclk, ed.), Intersentia, 1999, Vergoeding van verkeersslachtoffers: inleidende probleemschets, in Actuele aspecten an verkeersaansprakelijkheid. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 5 februari 1999, Gent, Larcier, 2000, pp & CLAASSENS H. & VAN SCHOUBROECK C (ed.), Actualia Verzekeringen. Derde Leuvense Verzekeringsavonden, Maklu, 2000, 331p Onevenwichten in verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering, in Actualia Verzekeringen. Derde Leuvense Verzekeringsavonden, (H. Cousy, H. Claassens & C. Van Schoubroeck, ed.) Maklu, 2000, pp & CLAASSENS H. & TERMOTE K., Juridische aspecten in BAUWELINCKX T. en GOOVAERTS M. (eds.), Praktijkgids aanvullende bedrijfspensioenen 2000, Diegem,

20 Ced. Samson, 2000, & CLAASSENS H. & TERMOTE K., Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector in BAUWELINCKX T. en GOOVAERTS M. (eds.), Praktijkgids aanvullende bedrijfspensioenen 2000, Diegem, Ced. Samson, 2000, Bancassurfinance: ter inleiding en ter provocatie, in Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 2000, Konferenca o predpisih EU o zavarovalništvu capita selecta, in Konference na temo: Predpisi EU o zavarovalništvu. EU Insurance Regulations Conference, Ljubljana, Slovensko zavarovalno zdruenje, g.i.z., 2000, EU insurance regulation conference capita selecta, in Konference na temo: Predpisi EU o zavarovalništvu. EU Insurance Regulations Conference, Ljubljana, Slovensko zavarovalno zdruenje, g.i.z., 2000, Vers un rapprochement des legislations en matière de faillite: les derniers développements en droit belge, in I Conferencia Europea de Derecho Concursal en Bilbao de Junio en 1999, Illustre Colegio de Abogados del Senorio de Vizcaya/Bizkaia Jaurerriki Abokatuen Bazkun Ohoretsua, Bilbao, & E. DIRIX, eds.), Insolventierecht, Themis, School voor Postacademisch Onderwijs, , die Keure, 96 pp & B. WINDEY, De nieuwe wetgeving inzake faillissement en gerechtelijk akkoord, Insolventierecht (Prof. E. Dirix & Prof. H. Cousy, eds.), die Keure, 2000, pp L assurance et le secret professionnel, Revue de Droit de l ULB, 2000, Brussel, Bruylant, p & A. VANDERSPIKKEN, Causation under Belgian Law, in Unification of Tort Law: Causation, (J. SPIER ed.), Kluwer Law International, 2000, Conclusion in: Les nouveaux produits d assurance vie face au droit civil et fiscal, DUBUISSON, Bernard & JAUMAIN Christian, éds.), Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2000, Tussenkomst van de heer Cousy, moderator, in C.A.S.O. (ed.) La Problématique de la couverture universelle. Het probleem van de universele dekking (Actes de la Journée d étude Verslag van de studiedag), Brussel, 20 november 2000, & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen, Deurne, Kluwer

Index 2011. I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs

Index 2011. I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs Index 2011 I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs ARVIS, H. et POELMANS, O., «La cession de BAEKELAND, C., «Het gezamenlijk aanbod van art. 71 WMPC en het Europese recht : conformiteit of diversiteit?»,

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

Cass. 5 januari 2006, Arr.Cass. 2006, 46, Pas. 2006, 49, RABG 2006, 1405, TBH 2007, 773, noot C. VAN SCHOUBROECK, T.Verz.

Cass. 5 januari 2006, Arr.Cass. 2006, 46, Pas. 2006, 49, RABG 2006, 1405, TBH 2007, 773, noot C. VAN SCHOUBROECK, T.Verz. 96 DEEL 3 DE OPZEGGING IN HET RAAM VAN BEPAALDE HANDELSCONTRACTEN voer, met uitzondering van de bagage- en verhuisverzekeringen wordent geweerd uit het toepassingsgebied van de Wet Landverzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

1. Droit commercial général. 1. Algemeen handelsrecht. 2. Droit bancaire et financier. 2. Bankenrecht en financieel recht

1. Droit commercial général. 1. Algemeen handelsrecht. 2. Droit bancaire et financier. 2. Bankenrecht en financieel recht INHOUD FINANCIEEL RECHT 445 Overnamebod - Openbaar overnamebod - Verleende afwijkingen door de CBF A - Gevolgen Noot VEN OOTSCHAPPEN 463 Naamloze vennootschappen - Geschillenregeling - Uitsluiting - Gedwongen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

Inhoudstafel. Table des matières

Inhoudstafel. Table des matières Inhoudstafel Table des matières Inhoud Sommaire 5 Voorwoord Avant-propos 7 Régine Feltkamp Les services de paiement : l autorégulation, la directive et la loi Vue d ensemble 11 Emmanuel Pieters et Véronique

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

ACTIONS FOR DAMAGES FOR INFRINGEMENTS OF COMPETITION LAW IN BELGIUM

ACTIONS FOR DAMAGES FOR INFRINGEMENTS OF COMPETITION LAW IN BELGIUM LES ACTIONS EN DOMMAGES POUR INFRACTIONS AU DROIT DE LA CONCURRENCE EN BELGIQUE Une approche interdisciplinaire pour l Europe et la Belgique ACTIONS FOR DAMAGES FOR INFRINGEMENTS OF COMPETITION LAW IN

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle.

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. (*)!!! De

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

OVER DE GRENZEN HEEN. EEN "MASTER OF laws" AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN.

OVER DE GRENZEN HEEN. EEN MASTER OF laws AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN. OVER DE GRENZEN HEEN. EEN "MASTER OF laws" AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN. INLEIDING. Stephan Parmentier Coordinator C.AL.S. Op 1 oktober 11. is de Rechtsfaculteit van de K. U. Leuven gestart

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz.

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz. Robbie Tas Advocaat te Leuven, vrijwillig medewerker K.U. Leuven Tiensestraat 41, 3000 Leuven Tel. 016/32.51.62, fax 016/32.53.14 robbie.tas@curia.be Robbie Tas (Aalst, 31 juli 1969) is gehuwd met Miek

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Personal details Date of Birth 19 December 1984 Place of Birth Vilvoorde (Belgium) Nationality Belgian E-mail Johan.Vannerom@law.kuleuven.be Positions Academic 2012- PhD

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

Table des matières. Inhoudstafel

Table des matières. Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Avant-propos Voorwoord 7 Contexte historique : le passé réserve toujours des surprises 11 Jean-Pierre Buyle I. Notions de banque et d établissement de crédit : déspécialisation

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

BES national. BES national. PIETTE Alain. De:

BES national. BES national. PIETTE Alain. De: PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: jeudi 26 juin 2014 13:12 À: PIETTE Alain (Alain.PIETTE@emploi.belgique.be) Objet: BES flash Juni 2014 - BES flash Juin 2014 BES flash Juni 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

Service public fédéral Sécurité sociale. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Bibliothèque. Bibliotheek

Service public fédéral Sécurité sociale. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Bibliothèque. Bibliotheek Service public fédéral Sécurité sociale Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Bibliothèque Bibliotheek LISTE ALPHABETIQUE DES REVUES DISPONIBLES ALFABETISCHE LIJST VAN DE BESCHIKBARE TIJDSCHRIFTEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek BRANDVERZEKERING Technische en praktische aspecten door Daniel Demaeseneire Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek Verantwoordelijke uitgever: Jan Vandenwyngaerden, Ragheno Business

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

DE KREDIETCRISIS. onder redactie van

DE KREDIETCRISIS. onder redactie van DE KREDIETCRISIS onder redactie van Prof. mr. N.E.D. Faber Prof. mr. drs. CM. Grundmann-van de Krol Prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem Mr. N.S.G.J. Vermunt Serie Onderneming en Recht deel 54

Nadere informatie

-"Geluidsopname als bewijsmiddel", Jura Falconis, vierde jaargang (1967-1968), nr.5, 29-34.

-Geluidsopname als bewijsmiddel, Jura Falconis, vierde jaargang (1967-1968), nr.5, 29-34. 3XEOLFDWLHVSURIGU0DUF%2(6 -"Geluidsopname als bewijsmiddel", Jura Falconis, vierde jaargang (1967-1968), nr.5, 29-34. -Noot onder Rechtbank Leuven, 3 september 1971, Rechtskundig Weekblad, 1972-73, kol.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 A découvrir Om te ontdekken Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 Brochures Guide pratique à l intention des membres du Conseil d Entreprise Janvier 2012-671 p. Guide pratique pour le comité pour la prévention

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD. Ranking Vlaamse en tweetalige Belgische juridische tijdschriften

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD. Ranking Vlaamse en tweetalige Belgische juridische tijdschriften 1. Situering Ranking Vlaamse en tweetalige Belgische juridische tijdschriften Hieronder vindt u de resultaten van de ranking van de Vlaamse en tweetalige Belgische tijdschriften, die opgesteld werd door

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr, 184 38 (1968) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr, 184 A. TITEL Aanvullend Protocol bij de Benelux-Ov er eenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

Seminarie: de nieuwe mededinging- en prijzenwetgeving Boek V en de werkgeversfederaties

Seminarie: de nieuwe mededinging- en prijzenwetgeving Boek V en de werkgeversfederaties Seminarie: de nieuwe mededinging- en prijzenwetgeving Boek V en de werkgeversfederaties Pieter Weyn Adviseur economie FEVIA 17/09/2013 2 Boek V: welke rol hebben de federaties te spelen? Members Third

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Ministère des Affaires Economiques

Ministerie van Economische Zaken Ministère des Affaires Economiques FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAP E. VAN EVENSTRAAT 2 A B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN e-marketing gericht naar jongeren en privacybescherming Cybermarketing

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN

Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel. Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 1 Tussentijds verslag Rekenhof Bouw van nieuwe NAVO zetel Rapport de la Cour des Comptes à mi-parcours Construction du nouveau siège de l OTAN 2 Agenda Algemeen kader Cadre général Rol Defensie Rôle de

Nadere informatie

Inhoudstafel Table des matières

Inhoudstafel Table des matières i Inhoudstafel Table des matières Inleiding............................................... 1 Chapitre I. Le leasing immobilier en droit civil............. 5 YVES MOREAU & ANTON COX 1. Introduction...........................................

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ----------- BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID -------------- Inhoudstafel JAARGANG 2004 -3 INHOUD Alfabetisch klassement - auteurs - titels Nr. P. Alfabetisch

Nadere informatie

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman

Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hélène Casman fam.vermogensrecht.book Page i Wednesday, June 1, 2005 12:41 PM i Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië Hélène Casman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Insurance Academy Conference Cycle

Insurance Academy Conference Cycle Contact: Voor eventuele vragen over de 2 seminaries kunt u steeds terecht bij: Si vous avez des questions à propos de ces 2 séminaires, n hésitez pas à contacter: 2014 KPMG Support Services, a Belgian

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

ACADEMISCH CURRICULUM ILSE SAMOY

ACADEMISCH CURRICULUM ILSE SAMOY ACADEMISCH CURRICULUM ILSE SAMOY 1. Publicaties a) Proefschrift Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor andermans rekening, Antwerpen-Oxford,

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. www.larcier.be. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer

Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. www.larcier.be. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer Auteur Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid www.larcier.be Onderwerp Vennootschapsaandelen en echtgenoten Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

OVER GRENZEN. Liber amicorum Herman Cousy

OVER GRENZEN. Liber amicorum Herman Cousy OVER GRENZEN Liber amicorum Herman Cousy C. VAN SCHOUBROECK W. DEVROE K. GEENS J. STUYCK (eds.) intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Ten geleide Preface Biografie Herman Cousy Bibliografie Herman Cousy

Nadere informatie

OKB Opleiding PAR Formation

OKB Opleiding PAR Formation OKB Opleiding PAR Formation Visie en aanpassingen Vision et adaptations Agenda Ordre du jour Inleiding Introduction Doelstelling Objectif Probleem Énoncé du problème Oplossing Solution - Strategische keuzes

Nadere informatie

JOUR DE PRESSE. 16 november 2010 16 novembre 2010

JOUR DE PRESSE. 16 november 2010 16 novembre 2010 PERSDAG JOUR DE PRESSE 16 november 2010 16 novembre 2010 Welkom bij SESVanderHave Bienvenue chez SESVanderHave Inleiding Introduction Mieke Haijen, Senior Marketing & Communication Officer Waarom deze

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten Een rechtsvergelijkend onderzoek The Employers' Liability for Occupational Accidents and Diseases A comparative research PROEFSCHRIFT

Nadere informatie

Persconferentie IBR Conférence de presse

Persconferentie IBR Conférence de presse Persconferentie IBR Conférence de presse Algemene vergadering Assemblée générale 22.04.2010 1 Persconferentie IBR - Conférence de presse IRE Le réviseur d entreprises et le conseil d entreprise Présentation

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Uitgave

Auteur. Onderwerp. Uitgave Auteur Uittreksel De Belgische Stichting Rutger Van Boven Larcier www.larcier.be Onderwerp De Belgische stichting. Aansprakelijkheid van de bestuurders, vertegenwoordigers en dagelijks bestuurders Uitgave

Nadere informatie

Arbitragecommissie. Advies over de brouwerijcontracten

Arbitragecommissie. Advies over de brouwerijcontracten Advies nr. 2014/15 van 12 september 2014 Arbitragecommissie Titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

Liber Amicorum JOZEF VAN DEN HEUVEL

Liber Amicorum JOZEF VAN DEN HEUVEL Liber Amicorum JOZEF VAN DEN HEUVEL KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Inhoud A Laudatio Juridisch werk XI XVII I. Balie en advocatuur Frans BAERT en Paul VAN MALLEGHEM: Kleine deontologie van de stafhouder

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Lydian Webinar De nieuwe Wet class actions La nouvelle loi sur les class actions

Lydian Webinar De nieuwe Wet class actions La nouvelle loi sur les class actions Lydian Webinar De nieuwe Wet class actions La nouvelle loi sur les class actions Jo Willems & Anne Catteau 19 06 2014 Contexte Système qui existe dans la majorité des pays anglosaxons (Etats-Unis, Canada,

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

WET VAN 27 MAART 1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN

WET VAN 27 MAART 1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN Contrôle des intermédiaires Toezicht op de tussenpersonen WET VAN 27 MAART 1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN LOI DU 27 MARS 1995 RELATIVE

Nadere informatie

De mondiale economie: regulering doorheen conflicten? Nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemingen en nieuwe sociale bewegingen

De mondiale economie: regulering doorheen conflicten? Nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemingen en nieuwe sociale bewegingen Reeks Sociale Cohesie De mondiale economie: regulering doorheen conflicten? Nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemingen en nieuwe sociale bewegingen L 'economie globalisée: une gouvemance au-dela

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 47518 BELGISCH STAATSBLAD 17.10.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2002

Nadere informatie

info.projets@infrabel.be Info.projecten@infrabel.be

info.projets@infrabel.be Info.projecten@infrabel.be CHANTIER WATERMAEL-BOITSFORT WERF WATERMAAL-BOSVOORDE Séance d information riverains rue Gratès Infosessie buurtbewoners Gratèsstraat Marie Molens Cellule Info Riverains / Cel info Buurtbewoners Info Riverains

Nadere informatie

1. International Texts Textes internationaux Internationale teksten. 2. European texts Textes europeens Europese teksten

1. International Texts Textes internationaux Internationale teksten. 2. European texts Textes europeens Europese teksten 1. International Texts Textes internationaux Internationale teksten A. Convention of Rome Convention de Rome Internationaal verdrag van Rome................... 3 International Convention of 26 October

Nadere informatie

De gerechtsdeurwaarder in Europa: de keuze voor de toekomst. L'huissier de justice en Europe: le choix de Tavenir

De gerechtsdeurwaarder in Europa: de keuze voor de toekomst. L'huissier de justice en Europe: le choix de Tavenir De gerechtsdeurwaarder in Europa: de keuze voor de toekomst L'huissier de justice en Europe: le choix de Tavenir Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders Chambre Nationale des Huissiers de Justice (editor)

Nadere informatie