1. Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis, , nr. 4, 5-13.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis,1966-67, nr. 4, 5-13."

Transcriptie

1 BIBLIOGRAFIE - Herman A. COUSY in chronological order Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis, , nr. 4, Geniale onduidelijkheid! De betekenis van artikel 1589 B.W., Jura Falconis, , nr. 4, & G. DEMAERE, De fiscale behandeling van de vreemdeling in België. - Het juridische statuut van de vreemdeling in België, Leuven, 1969, p Televisiedistributie en auteursrecht, Rechtskundig Weekblad, , Naar een nieuwe internationale zeerechtconferentie, Jura Falconis, 1973, Onroerende produktenaansprakelijkheid in de U.S.A., Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1973, Noot bij het arrest van de Raad van State van 22 januari 1974 inzake de woonverplichting, Rechtskundig Weekblad, , Een nieuwe vorm van schuldloze aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het vreedzaam gebruik van kernenergie, Jura Falconis, , & M. FALLON, Développements récents de la responsabilité du fait des produits : les projets européens face au droit belge, Revue de droit international et de droit comparé, 1976, & H.A. GROEN, De betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland en België. Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland,, Tjeenk Willink, Zwolle, 1975, 71 pp. 11. De wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere financiële instellingen, Rechtskundig Weekblad, ,

2 12. Het voorstel van richtlijn over produktenaansprakelijkheid, Rechtskundig Weekblad, , Produktenaansprakelijkheid. Proeve van een juridisch-economische analyse, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1976, Produktenaansprakelijkheid : een follow-up, Sociaal Economische Wetgeving, Tijdschrift voor Europees en Economisch recht, 1977, Problemen van produktenaansprakelijkheid. Rechtsvergelijkend onderzoek naar Belgisch, Frans, Nederlands, Duits, Amerikaans, Engels en Europees recht, Brussel, Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijing, Brussel, 1978, XII pp. 16. Enkele belangwekkende aspecten van de nieuwe Franse wetgeving betreffende de aansprakelijkheid in de bouw, Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1978, Woord vooraf, in Actueel Recht door Gevallenstudie, door BRANDT en POLLET, Brugge, Some comments on recent developments in product liability legislation : European Draft Conventions, paper voor de Licensing Executive Society, Benelux Chapter, s.d. 19. & CLAASSENS, H. (eds.), Verzekering en consument nu, Antwerpen en Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming N.V., 1979, 197 pp. 20. De rol van de tussenpersoon, Verzekering en consument nu, Antwerpen, 1979, pp Produktenaansprakelijkheid : een "rechtspolitieke" of "juridisch-economische" benadering, De Verzekeringswereld, 1979, De aansprakelijkheid van de V.Z.W. (ziekenhuis) beheerder, derde ZIMAC-Seminarie te Borgerhout op 16 en 17 oktober 1979, Het ziekenhuis en de onrechtmatige daad, de verantwoordelijkheid en zijn verzekeringsvormen, pp De Verzekeringen, Belgisch recht in de praktijk, (losbladige uitgave), Brussel, CED- Samson, 1980, 44 pp. 24. Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht t.a.v. het verzekeringscontract, Het verzekeringsaanbod in België, Leuven, s.d., Deel I, pp

3 25. Produktaansprakelijkheid en haar verzekering, Het verzekeringsaanbod in België, Leuven, s.d., Deel II, pp De lening, Bijzondere Overeenkomsten, Actuele Problemen, (J. Herbots- editor), Kluwer, Antwerpen, 1980, pp De verzekering, Ken uw recht, BRT Open School, Brussel, 1980, pp & S. FREDERICQ, & J. ROGGE, "Overzicht van rechtspraak ( ) Verzekeringen", Tijdschrift voor Privaatrecht, 1981, nr. 2, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Verkeersschade en verzekering, Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming N.V., 1981, 266 pp. 30. Algemeen verslag (van de werkzaamheden en resultaten van de Tweede Leuvense Verzekeringsdagen), in Verkeersschade en Verzekering, Antwerpen-Amsterdam, 1981, pp L'assurance et la responsabilité du prestataire de services, Rapport national belge pour le VIème Congres Mondial de l'association Internationale de Droit des Assurances (London april 1982), pp Le rôle des normes non-juridiques dans le droit. Rapports belges au XIème Congrès de l'académie Internationale de Droit Comparé (Caracas 29 août - 5 septembre 1982), Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, 1982, pp & VIAENE, J., Veiligheid en recht - Inleiding tot het Internationaal veiligheidssymposium - Leuven 30 mei - 1 juni 1983, PROMOSAFE, Maandelijks Tijdschrift van de nationale Vereniging tot Voorkoming van Arbeidsongevallen (N.V.V.A.), mei 1983, nr jrg. 34. Idem, Safety and Law, Introduction to the International Symposium on Safety, Leuven May 31 - June , PROMOSAFE, Périodique mensuelle de l'association Nationale pour la Prévention des Accidents du Travail, mai 1983, nr. 68 (10e année). 35. Produktenaansprakelijkheid, Rechtsfactoren in de onderneming, Bedrijf en Recht, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 32 pp. 36. Arbeidsongevallen en produktenaansprakelijkheid, voordracht op studiedag dd. 20 november 1982 georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Arbeidsongevallen, Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 1986, pp Rechtssysteem en Onderwijsmethode, Liber Amicorum Frédéricq Dumon, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983, I, pp

4 38. Safety and Law, a search for basic principles and characteristics, Introduction lecture to the fifth International Summer Symposium on Safety Science (georganiseerd door de Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft en de Nederlandstalige Contactgroep Veiligheid en recht) - (GfS), 1984, pp & CLAASSENS, H. (eds.), Rechtsbijstand en Verzekering, Antwerpen-Appeldoorn, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming n.v., 1983, 248 pp. 40. Algemeen verslag (van de werkzaamheden en resultaten van de derde Leuvense Verzekeringsdagen), Rechtsbijstand en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, 1983, pp Les normes techniques en doctrine et en jurisprudence. Referaat voorgedragen op het XXXVIste seminarie van de Commission Droit et Vie des Affaires, over Le droit des normes techniques et professionnelles, te Spa-Balmoral op 16 en 17 november 1983, Brussel, Bruylant, 1985, p Basisprincipes en karakteristieken van veiligheidswetten, De Veiligheid, 1984, p Het verbod van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag. Referaat in het kader van de postuniversitaire cyclus Willy Delva "Verbintenissenrecht", Uitgegeven in boekvorm Ed. M. Storme & H. Bocken, Verbintenissenrecht, 1984, p ; Tijdschrift voor Privaatrecht, 1984, p Enkele beschouwingen over het mechanisme van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, geïllustreerd aan de hand van de controverse over de opgefokte bromfietsen, Jura Falconis, , p De verzwijging in verzekeringscontracten naar Belgisch recht, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1984, p Een kennismaking met "kredietverzekering", Accountancy thema's, 1985, p Overdracht van (gebrekkige) technologie : aansprakelijkheid en verzekering, Rechtskundig Weekblad, , De samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven, Alle risico's, 1985, nr. 27, p. 7; De Verzekeringswereld, 1985, nr. 269, p & CLAASSENS, h. (eds.), Economische crisis en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming n.v., 1985, 243 pp. 50. Over de invloed van de crisis op de conceptie en de aanwending van de verzekerings-

5 waarborg, Economische crisis en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, 1985, pp Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht (Cyclus W. Delva, R.U.Gent), Tijdschrift voor Privaatrecht, 1986, pp L'aggravation et les autres modifications du risque, Rapport national Belge pour le VIIme Congrès Mondial de l'association Internationale de Droit des Assurances, (Budapest, 5-9 mei 1986), Rapports Nationaux, Thème II, Volume I, pp Arbeidsveiligheid en produktenaansprakelijkheid, in Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Serie "Recht en veiligheid", 1986, pp Le règlement des litiges, Le Monde de l'assurance, 1986 (juillet/août), pp De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract, Liber Amicorum Jan Ronse, 1986, pp & CLAASSENS, H. (eds.), Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU Uitgevers, 1987, 326 p. 57. De EEG-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid. Algemene situering. Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU Uitgevers, 1987, p Vers la déspécialisation entre secteur bancaire, assurance et sécurité sociale, Bulletin de l'association Royale des Actuaires Belges, 1986, nr. 80, p Algemene beschouwingen over de evolutie van de professionele aansprakelijkheid, Periodieke Berichten, Instituut der bedrijfsrevisoren, 1987, nr. 4 (19e jg.), p Réflexions générales sur l'évolution de la responsabilité professionnelle, Bulletin d'information, Institut des Reviseurs d'entreprise, 1987, nr. 4 (19e année), p Product liability revisited - Algemene Beschouwingen over de Richtlijn van 25 juli 1985, Droit des Affaires/Ondernemingsrecht, 1987, p & LAES E., en VAN SCHOUBROECK, C., Biotechnologie en de Belgische veiligheidsreglementering voor de bescherming van de werknemer, de consument en het milieu, Nationale Onderzoeksacties ter ondersteuning van FAST, D.P.W.B., Brussel, 1988, 109 pp. 63. L'adaptation du droit belge à la directive sur la responsabilité du fait des produits

6 défectueux, in Les Assurances de l'entreprise, Actes du Colloque tenu à l'université Libre de Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1988, Brussel, Bruylant, 1988, pp Over verzekering juridisering en deregulering, in Liber Amicorum Lionel Tricot, Kluwer, Antwerpen, 1988, p Vraagbaak omtrent de richtlijn produktenaansprakelijkheid, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1988, p De onderneming, statuut en structuur (leereenheid 27), De werking van de onderneming (leereenheid 28) in Inleidend Overzicht van het Belgisch recht, Cursusdeel 3, Project Open Universiteit, Vlaamse Interuniversitaire Raad, Brussel, pp De opleiding in verzekeringen en aanverwante aangelegenheden, De verzekeringswereld, 1989, p Quelques considérations générales sur l'arrêté-royal du 1er février 1988, La nouvelle réglementation de l'assurance incendie, Brussel, Bruylant, Academia, 1989, & CLAASSENS, H., (eds.) Pensioenvoorzieningen en private verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgers, 1989, 233 p. 70. Collectieve aanvullende pensioenvorming : alternatieve regelingen, Pensioenvoorzieningen en private verzekeringen, Antwerpen- Apeldoorn, 1989, p De interne verzekeringsmarkt 1992, Jura Falconis, 1989, p & CLAASSENS, H., Le cadre juridique du marché intérieur de l'assurance, Revue Générale des Assurances Terrestres, (Frankrijk), 1989, p & CLAASSENS, H., Het juridisch kader van de verzekering anno 1992, Tijdschrijft voor Belgisch Handelsrecht, 1989, pp VAN GERVEN, COUSY en STUYCK (redactie), Handels- en economisch recht, Deel I Ondernemingsrecht, Volume A, Story-Scientia, 1989, XV p. 75. "Afwijkend en bijzonder handelsrecht", in VAN GERVEN, COUSY en STUYCK, Handels- en economisch recht, Deel I, Ondernemingsrecht, vol. A, pp & BROEKMAN, J., Recht, in Wetenschap nu en morgen, Universitaire Pers Leuven, 1989, pp

7 77. Verzekeringsrechtelijke aspecten. AIDS en verzekering : een terreinverkenning, in Aids, Alcohol, Drugs, Roken, Referaten van de studiedag georganiseerd door het Instituut voor Arbeidsrecht van de K.U.Leuven op 20 mei 1988, B. Oversteyns (ed.), Brugge, Die Keure, 1989, pp Petit questionnaire sur la directive R.C. produits, Le Monde de l'assurance, 1989, n 71, p VAN GERVEN, COUSY en STUYCK (redactie), Handels- en economisch recht, Deel I Ondernemingsrecht, Volume B, Story-Scientia, 1989, XII p General considerations on the legal aspects of standards and certification" in Legal and Economic Aspects of Telecommunications, Lectures given during the International Chair in Computer Science, held from December 1988 to March 1989, S. Schaff (ed.), Elsevier Science Publishers b.v. North-Holland, 1990, pp & H. CLAASSENS, Quelques aspects nationaux dans la perspective de la libre prestation des services en assurance-vie, (Actes du Colloque organisé conjointement par les Facultés de droit de l'u.c.l. et de la K.U.leuven les 16 et 17 février 1990), Annales de Droit de Louvain, 1-2, 1990, p Les intermédiaires d'assurance, in Les intermédiaires commerciaux, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1990, p Hypothecaire lening en hypothecair krediet : actuele en toekomstige evolutie, in De Overeenkomst Vandaag en Morgen, 1990, Antwerpen, Kluwer-rechtswetenschappen, pp Financial supervision of insurance compagnies with a special view to the financial resources required for insurance operations - Le contrôle financier des entreprises d'assurances et plus particulièrement les moyens financiers requis pour les opérations d'assurance, Belgisch rapport voor het VIIIste wereldcongres van de Association Internationale de Droit des Assurances (A.I.D.A.), National Reports, Financial Supervision of Insurance Companies, 1990, pp Recensie van F. De Ly, De lex mercatoria. Inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, in Rechtskundig Weekblad, , p Nieuwe Verzekeringswetgeving, in Het Verbruik in 1989 en 1990, ed. Centre de Droit de la Consommation U.C.L., 1991, p

8 87. De nieuwe Belgische wet op de produktenaansprakelijkheid in Verzekeringsnieuws, extranummer 3, 5 juni La loi belge du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, L'Assurance au Présent, lettre spéciale n 3, 5 juin & H. CLAASSENS, (eds.) Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen Apeldoorn, MAKLU-uitgevers, 1991, 285p. 90. & H. CLAASSENS, Ten geleide, in Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU-uitgevers, 1991, p Korte nabeschouwingen over professionele aansprakelijkgeid en verzekering, in Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLUuitgevers, 1991, p Over produktenaansprakelijkheid - Enkele beschouwingen bij de Belgische wet van 25 februari 1991, in Een Salomons oordeel. Vriendschappelijke reacties aangeboden aan Mr. R.A. Salomons, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, p De Wet van 4 december 1990, een kennismaking, in De nieuwe Beurswetgeving, Commentaar bij de Wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Kalmthout, Biblo, 1991, p Beroepsaansprakelijkheid en EEG, in Jonge Balie Congres 1991 Congresbundel, Beroepsaansprakelijkheid. Recht op een scheve schaats, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, p & CLAASSENS, Het Europa van de verzekeringen. De Europese Akte, De Verzekeringswereld, 1991, nr. 342, p & CLAASSENS, De richtlijnen van de derde generatie. De tijd van de echte dienstverlening, De Verzekeringswereld, 1991, nr. 342, p & H. CLAASSENS, L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Le Monde de l'assurance, 1991, nr. 99, p Revolutie in het Verzekeringsrecht, Verzekeringsmanagement Lessencycli EHSAL Management School, Module 2 : De Recentste Ontwikkelingen, Sessie 7, 25 november 1991, 28 p. 99. Noot onder Hof van beroep Antwerpen, 15 februari 1988, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp

9 100. Note sous Cour d'appel Mons, 21 février 1990, Revue de Droit Commercial Belge, 1991, pp Noot onder Hof van beroep Gent, 2 oktober 1990, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp "Van het kastje naar de muur", Noot onder Rechtbank van Koophandel te Gent, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp "Over de informatieplicht van de verzekeraar", Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp Le droit applicable au contrat d'assurance dans le nouveau marché unique européen, Risques, Les Cahiers de l'assurance, 1991, n 8, pp "Over wetgeving gesproken. Losse beschouwingen over de regelgevende functie naar aanleiding van de recente toevloed van wetgeving", Jura Falconis, , Het juridische statuut van het hypothecair krediet en de controle op de ondernemingen, in Het Hypothecair krediet van de onafhankelijkheid van België tot de Europese Gemeenschappen, uitgegeven door de Belgische Vereniging voor het Onroerend Krediet ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag, Brussel, 1992, pp Le statut juridique du crédit hypothécaire et le contrôle des entreprises, in Le Crédit hypothécaire de l'indépendance de la Belgique à la Communauté européenne, ouvrage édité par l'association belge du crédit immobilier à l'occasion de son 50me anniversaire, Brussel, 1992, pp Rapport final du 12ème Colloque Juridique International à Avignon du 4 au 7 octobre 1991 "L'application du droit du contrat d'assurance dans le marché unique européen. Droit applicable, dispositions d'ordre public, conventions internationales.", R.G.A.T., numéro spécial, L.G.D.J., 1992, pp & M.E. STORME, Recht en gelijkheid - een tot naschrift bewerkte inleiding, Rechtskundig Weekblad, , pp & H. CLAASSENS, & G. LEVIE (ed.), Het Europa van de verzekeringen. Richtlijnen van de derde generatie. L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academie-Bruylant, 1992, 384 p & H. CLAASSENS, Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie, in :

10 Het Europa van de verzekeringen. Richtlijnen van de derde generatie, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, pp & H. CLAASSENS, Le cadre général des directives de la troisième génération, in : L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Maklu uitgevers Academia-Bruylant, 1992, pp Evolution comparée des droits de la responsabilité, Risques, Les Cahiers de l'assurance, 1992, pp Responsabilité et indemnisation. Le débat en Europe, in Responsabilité et indemnisation, Rapports du Colloque organisé par l'assemblée Nationale (France), jeudi 16 avril 1992, Risques. Les Cahiers de l Assurance, supplément au n 10, Paris, 1992, pp Er is nog werk aan de legislatieve winkel, (rubriek "Forum"), Bank Fin., 1992, pp & H. CLAASSENS, Le régime fiscal de l'assurance-vie : les arrêts du 28 janvier 1992 dans le cadre du droit européen des assurances, noot onder arrest Cour de Justice des C.E., 28 janvier 1992, DCCR, 1993, pp 'Mission Statement' voor de Commissie voor Verzekeringen, pour la Commission des Assurances, Bull.Assurances, 1992, nr. 301, pp & TUERLINCKX, B., "Produktenaansprakelijkheid", trefwoord in Bedrijf en Recht, Rechtsfactoren in de onderneming, Kluwer, losbladige uitgave, aflevering 23, maart 1992, 46 pp De krachtlijnen van de nieuwe wet op het hypothecair krediet, in: De nieuwe Wet op het Hypothecair Krediet, Meulemans, D. en Schepers, D. (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, Dispositions communes : modification du risque, durée et fin du contrat, prescription, coassurance, arbitrage, in : La loi du 25 juin 1992 dur les contrat d'assurance terrestre, ed. M. Fontaine en J.M. Binon, Academia - Bruylant, 1993, pp Boekbespreking van Mevrouw L. Dommering - Van Rongen, Produktaansprakelijkheid. Een nieuwe Europese privaatrechtelijke regeling vergeleken met de produktaansprakelijkheid in de Verenigde Staten, Kluwer, Deventer, 1191, in: Verzekeringsarchief, 1993, pp

11 122. Nieuwe wetgeving i.v.m. aansprakelijkheidsverzekering (Wet van 25 juni 1992 en Wet van 21 november 1989), in Recht Halen uit Aansprakelijkheiid, XIXe Postuniversitaire Cyclus W. Delva , Gent, Mys & Breesch, 1993, pp Voorbereidende nota: Facultaire onderzoeksdag, Jura Falconis, , Vijf hete hangijzers. Beschouwingen bij enkele markante bepalingen in de nieuwe Belgische wet op de verzekeringsovereenkomst. in In volle verzekerdheid, Feestbundel voor Professor O. VAN WASSENAAER VAN CATWIJCK, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, pp & H. CLAASSENS, (ed.), De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum Verzekeringswetenschap, 1993, nr. 3, 220 pp De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst, kenmerken, toepassingsgebied en situering. in De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum voor Verzekerignswetenschap, 1993, nr. 3, pp De uitvoering van de overeenkomst. in De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum voor Verzekeringswetenschap, 1993, nr. 3, pp & H. CLAASSENS, De toepassing van de Wet van 25 juni 1992 op de bestaande of lopende verzekeringscontracten, in het bijzonder bij schadegeval, De Verz.-Bull.Ass., 1993, Dossier, Exoneratieclausules een alternatieve beschermingsconstructies in de wet produktenaansprakelijkheid, in: Exoneratiebedingen, (ed. J. Herbots), Die Keure, 1993, pp Editoraal in: CVW -Seminars BVVO-Leerstoel Actuele Problemen verzekeringseconomie, Centrum Verzekeringswetenschap, 1993/4, pp & CLAASSENS, H., (ed.), Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen, Maklu, 1994, 277 pp & VAN SCHOUBROECK, C., "Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering", in Bank, FInanciewezen en Verzekering. Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, (ed. H. Cousy & H. Claassens), Antwerpen, Maklu, 1994, pp

12 133. The talk of the town: losse bedenkingen over legistiek, consumentenbescherming, aubolligheid en vernieuwing en andere modieuze gespreksthema's naar aanleiding van de recente legislatieve omwenteling van het verzekeringsrecht, in: "Liber Amicorum Paul De Vroede, Kluwer Rechtwetenschappen, 1994, pp L'assurance des pertes d'exploitation, in Les assurances de l'entreprise, Actes du Colloque tenu à l'université Libre de Bruxelles les 2 et 3 décembre 1993, pp..?? 135. & H. CLAASSENS, Le contrat et la libre prestation de services en assurance directe, in Gazette du Palais, 8-9 juni 1994, pp De verzekering van de medische aansprakelijkheid, ook in ziekenhuisverband. Algemene beschouwingen en enkele gegevens nopens de aansprakelijkheid van V.Z.W.-beheerders, in: De Aansprakelijkheid in Ziekenhuisverband, (Reeks Recht en Gezondheiszorg), Gent, Mys & Breesch, 1994, pp Structural and legal aspects of the European internal market for insurance, Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Journal of South African Law, , pp Twijfelend Recht. Beschouwingen bij de stand van de communautaire en nationale wetgeving inzake verzekeringen einde anno 1993, De Verzekeringswereld, nr. 385, 1994, pp Un droit ambigu. Considérations sur l'état, à la fin de 1993, des législations communautaire et nationale en matière d'assurance, Le Monde de l'assurance, n 142, 1994, pp Le marché intérieur de l'assurance eu Europe. Aspects structurels et juridiques., Revue de Droit des Affaires Internationales, 1994, nr. 3, pp The internal market for insurance in Europe. Structural and legal aspects, International Business Law Journal, 1994, nr. 3, pp & CLAASSENS, Ex Post Control of Insurance in Belgium, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Issues and Practice, Geneva, 1994, (n 70), p & SCHOORENS, Geert, De nieuwe Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XXII pp & SCHOORENS, Geert, La Nouvelle Loi sur le contrat d'assurance terrestre. Travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 et de la Loi modificative du 16 mars 1994, Antwerpen, KLuwer Rechtswetenschappen, 1994, XXII pp.

13 145. "Freedom of Contract and Choice of law in Insurance, National Report from Belgium", in Freedom of Contract and Choice of Law in Insurance, National Reports, Aida World Congres, Sydney (Australia), 1994, pp & GEYSEN, GOOVAERTS, CLAASSENS, Multidisciplinair onderzoek naar de verzekerbaarheid van milieuschade, in het bijzonder veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen: technische, actuariële en juridische aspecten. Eindverslag van het onderzoeksproject OT/90/2 toegekend door de Onderzoeksraad van de K.U.Leuven, 1994, 236 pp & LEVIE, G., (ed.), La politique européenne de la concurrence en matière d'assurances. Het Europees Concurrentiebeleid in de verzekeringssector, Brussel, Academia, Bruylant, 1994, 216 pp & CLAASSENS, H., Quelques suggestions et questions introductives sur les règles et le contrôle prudentiel pour la banque et l'assurance. in La politique européenne de la concurrence en matière d'assurances, Brussel, Bruylant, 1994, pp & FONTAINE, M., VAN BUGGENHOUT, B., VAN STEENBERGE, J., (ed.), Aanvullende sociale verzekeringen in internationaal perspectief: nieuwe evoluties en uitdadingen, Brugge, Die Keure, 1994, 475 pp Enkele beschouwingen tot slot. in Verzekeringen en geschillenbeslechting, uitgegeven door het Seminarie voor Privaatrchtelijk Procesrecht, o.l.v. Prof. Dr. Marcel Storme, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, pp Les réponses données aux besoins de justice des citoyens par les principaux pays de l'europe et hors d'europe dans le cadre de l'assurance de Protection Juridique, in Riadialex, Les Cahiers de la Protection Juridique, 1994, 1/94, pp Inleiding. in Aanvullende sociale verzekeringen in internationaal perspectief: nieuwe evoluties en uitdagingen, Brugge, Die Keure, 1994, pp Boekbespreking "Mélanges Roger O. Dalcq. Responsabilité et assurances", in Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1995, pp Titel 7.17 NBW gezien vanuit het Belgische verzekeringsrecht, in Verzekering naar komend recht. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 1995, (Nuytinck, van Dam, Kalkman, Cousy, ed.), Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, pp A propos de la notion de précaution, in Risques. Les Cahiers de l'assurance, 1995, n

14 21 (janvier-mars), pp Hypothecair krediet op de wip tussen oud en nieuw, in Handelsrecht, Economisch en Financieel recht, Post-Universitaire Cyclus Willy Delva , (red. M. Storme, E. Wymeersch, H. Braeckmans), Gent, Mys & Breesch, 1995, pp "Panta Rei": een kortbericht over de wijzigingen van de gewijzigde wetgeving inzake verzekeringen, T.B.H., 1995, pp & TERMOTE, K., De aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider: typevrijheid of typedwang, in De familiale onderneming naar de 21ste eeuw, Liber Amicorum R. Vandelanotte, Ced. Samson, 1995, pp Recent developments in Environment Insurance, in Recent economic and legal developments in European environmental policy, (ed. F. Abraham, K. Deketelaere, J. Stuyck), Leuven Law Series 5, Leuven, Leuvense Universitaire Pers, 1995, pp & VAN BUGGENHOUT (eds.) De wet op de aanvullende pensioenen: op zoek naar het juiste evenwicht tussen sociale rechten en verzekering, Brugge, Die Keure, 1995, XII pp & TERMOTE, K., "De wet op de aanvullende pensioenen: de aflijning van het toepassingsgebied personeel, materieel, temporeel", in De wet op de aanvullende pensioenen: op zoek naar een juist evenwicht tussen sociale rechten en verzekering, (Cousy, H. en Van Buggenhout B., eds.) Brugge, Die Keure, 1995, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Natuurrampen en Verzekering. Verslagboek van de Negende Leuvense Verzekeringsdagen, Maklu Uitgevers n.v., Antwerpen-Apeldoorn, 1995, 246 pp & CLAASSENS, H., "Ten geleide. Negende Leuvense Verzekeringsdagen", in Natuurrampen en Verzekering, Maklu Uitgevers n.v., Antwerpen-Apeldoorn, 1995, pp Noot onder Rb. Kh. Brussel, 2 september 1992, T.B.H., 1995, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen 1996, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 738 p Leereenheid 24: "De onderneming, statuut en structuur" en leereenheid 25: "De werking van de onderneming", in Inleidend overzicht van het Belgisch recht, Beroepsuitoefening en aanverwante problemen, Stoho, Acco, Tweede volledig herziene uitgave, 1995, p

15 167. "De wet op de landverzekeringsovereenkomst: problemen voor de praktijk, twee jaar later" in Landverzekering en Motorrijtuigenverzekering, een kritische commentaar bij recente wetswijzigingen, Cahiers van het Centrum voor Verzekeringswetenschap, 1995/1, pp "The implementation of the Directives in Belgium", in The Law and Practice of Insurance in the Single European Market, McGee, Andrew & Heusel, Wolfgang (ed.), Series of Publications by the Academy of European Law in Trier - Volume 11, Keulen, Bundesanzeiger, 1995, pp "Tussenpersonen in de financiële sector" in De Handelsagentuurovereenkomst. De Nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, (J. Stuyck, ed.), Brugge, Die Keure, 1995, pp "The Precautionary Principle: A Status Questionis" in The Geneva Papers on Risk and Insurance, 21 (n 79, April 1996), pp "Tussenkomst" in Verslag van de vergadering van de Vereniging 'Handelsrecht' 21 april 1995 over Verzekering naar komend recht, Tjeenk-Willink, Zwolle, 1996, pp "Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering" in Verzekeringen en Gerechtelijke Procedures, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, Biblo, 1996, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen 1997, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 772 p "Enkele beschouwingen over de systematiek van de stelsels van foutloze aansprakelijkheid", in Liber Amicorum Jacques Putzeys, Etudes de droit des transports, Brussel, Bruylant, 1996, pp & HEREMANS D., Essays in Law and Economics III. Financial Markets and Insurance, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1996, 277 p & VAN SCHOUBROECK, C., "Het juridisch statuut van het bijkantoor van de buitenlandse verzekeringsonderneming", in Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, pp "De verzekering als mechanisme ter socialisering van het kredietrisico", in La reponsabilité du donneur de crédit aux particuliers, Charleroi, l'observatoire du crédit, 1996, pp

16 178. "Lectuurnotities en reflecties over ethiek in het zakenleven, in het bijzonder in de verzekering", in: Mens en Recht. Essays tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. Liber Amicorum Jan M. Broekman, Leuven, Peeters, 1996, pp & VAN SCHOUBROECK, C., "Internationale verzekeringsovereenkomsten", in Europese IPR-Verdragen, (ed. Van Houtte, H. & Pertegas Sender, M.) Leuven, Acco, 1997, pp & CLAASSENS, H., ROOSE, N., Hoofdstuk 3. Juridische aspecten (1), in Praktijkgids 1997 Aanvullende Bedrijfspensioenen, CED Samsom, pp & CLAASSENS, H., TERMOTE, K., Hoofdstuk 4. Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector, in Praktijkgids 1997 Aanvullende Bedrijfspensioenen, CED Samson, 1997, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, 356 p & CLAASSENS, H., Van aansprakelijkheid naar verzekering, en terug? Enkele oriënterende beschouwingen, in Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, pp & CLAASSENS, H., De la responsabilité à l'assurance, et retour? Quelques pistes de réflexion et d'orientation, in Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, pp De Europese interne verzekeringsmarkt; realiteit, fictie of symbool?, Inaugural Lecture, Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nr. 12 Katholieke Universiteit Nijmegen, 1997, 32 pp De rol van de private verzekeringen in de aanvullende verzekeringen: de regels van het spel, Liber Amicorum Roger Dillemans, Deel II. Socialezekerheidsrecht, (ed. Jef Van Langendonck), E. Story-Scientia en Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, pp "Over de uitsluiting van de voorafbestaande toestand in de persoonsverzekering", noot onder Antwerpen, 4 februari 1997, T.B.H., 1997, "De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst komt in actie", noot onder Rb. Mons, 17 april 1997, T.B.H., 1997,

17 189. "Evolution de la société de "lois" vers une société de "droits": nouveaux défis pour l'assurance de la protection juridique?", in Les mélanges de la protection juridique, Ed. RIAD-IALEX, s.d. (1997), pp , ook gepubliceerd in de documentatiebrochure van de CASO-studiedag van 20 november 2000 over La problematique de la couverture universelle "Les différents cadres juridiques de l'assurance", in Encyclopédie de L'Assurance, Parijs, Ed. Economica, 1998, pp & VAN SCHOUBROECK C., Wetgeving Verzekeringen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 817 pp "De regulering van de verzekeringsbemiddeling. Een primeur of een sisser?", Droit de la Consommation - Consumentenrecht, 1998, & VAN SCHOUBROECK, "Preventieve ontzetting en voorlopig beheer", in Braeckman, Dirix, Wymeersch (ed.) Faillissement, Gerechtelijk akkoord. Het nieuwe recht, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, "Het vernieuwd faillissementsrecht: Interview met Prof.Dr. Herman Cousy", Jura Falconis, , & P. FENN & R. VANDENBERGH, "Current Problems in the Law and Economics of Private Insurance: an Introduction", Geneva Papers on Risk and Insurance, (n 87, April 1998), "El problema (creciente) del alcance y plazo dela cobertura del seguro de responsabilidad", in Derecho y Empresa, (Seguros Homenaje a Juan C.F. Morandi), 1997, nr. 7 & 8, p & H. CLAASSENS, & K. TERMOTE, "Juridische Aspecten", in Praktijkgids Aanvullende Pensioenen, Ced Samson, 1998, & H. CLAASSENS, & K. TERMOTE, "Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector" in Praktijkgids Aanvullende Pensioenen, 1998, "Toegang tot autoverzekering in een competitieve omgeving", in Verzekeringenrecht, De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, Maklu, 1998, & VAN SCHOUBROECK C., (ed.) Verzekering, theorie en praktijk, Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 489 pp.

18 201. "Hommage aan Hubert Claassens, in Verzekering, theorie en praktijk, Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu-Antwerpen, 1998, & CLAASSENS H. & VAN SCHOUBROECK C., (ed.) Competitiviteit ethiek en verzekering, Verslagboek van de Xde Leuvense Verzekeringsdagen, Maklu, 1998, 424 pp "Over ethiek en verzekeringen - ter oriëntatie", in Competitiviteit, ethiek en verzekering, (H. Cousy, H. Claassens & C. Van Schoubroeck, ed.), 1998, pp & VAN DER SPIKKEN A., "Preliminary remarks on causation, breach of causal relation and the concept of damages. Country Report (Belgium)", in The limits of expanding liability, Eight Fundamental Cases in a Comparative Perspective, J. Spier (ed.), Kluwer Law International, 1998, "Le traitement des produits et des services défectueux: conditions et modes de réparation des dommages - Commentaar", in Le droit de la Consommation - Consumentenrecht in beweging, Examen critique des propositions de la Commission d'étude pour la réforme du droit de la consommation - Kritische analyse van de voorstellen van de studiecommissie tot hervorming van het consumentenrecht, Centre de Droit de la Consommation, Louvain-la-Neuve, 1998, "Verslag van de Commissie voor Verzekeringen", in Controledienst voor de Verzekeringen, Verslag , 1998, pp "De grote oriëntaties van het verzekeringsrecht", in Liber Amicorum René Van Gompel. Etudes en assurances - Studies in verzekeringen (J. Rogge ed.), Story-Scientia, 1998, "Losse bedenkingen over het risico in de rechtsbijstandverzekering" in Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandverzekering. Aspects particuliers de l'assurance de protection juridique, (Ph. Colle & J.L. Fagnart, ed.), Maklu, 1998, pp "Over de verzekering van het onverzekerbare", Liber Amicorum R. Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, "Nogmaals over de verzekering van de grove schuld", noot onder Rb. 1ste Aanleg Antwerpen, 12 maart 1997, T.B.H., 1998, & VAN DER SPIKKEN, A., "Wrongfulness in Belgian Tort Law", in Unification of tort law: wrongfulness, (ed. H. Koziol), The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, 1998, & DIRIX, E., "Continuïteit van de onderneming in moeilijkheden", Tijdschrift voor

19 privaatrecht, 1998, (in overdruk 1-51) "Droit applicable aux mutuelles. Lois sur les pratiques du commerce, la concurrence économique et la réglementation des prix", in: L'Assurance mutuelle en Belgique, (ed. Marcel Fontaine), Brussel, Academia - Bruylant, 1999, "Een herinnering aan Professor Dr. Jan Ronse", in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht. Zoeken naar oplossingen voor de 21ste eeuw, Kalmthout, Biblo, 1999, "Verslag van de Commissie voor Verzekeringen", in Controledienst voor de Verzekeringen, Verslag , 1999, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 807 p "Commissie voor Verzekeringen. Een uniek overleg- en adviesorgaan", De Verzekeringswereld, 1999, pp "Genetic information and life/health insurance: legislative aspects", in Etudes et Dossiers n 224, Association de Genève, September 1999, pp Toward a new marine insurance act for Belgium? A case study in legislative policy for a small country in a global setting, Marine Insurance at the Turn of the Millennium, (M. Huybrechts, E. Van Hooydonck & Chr. Dieryclk, ed.), Intersentia, 1999, Vergoeding van verkeersslachtoffers: inleidende probleemschets, in Actuele aspecten an verkeersaansprakelijkheid. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 5 februari 1999, Gent, Larcier, 2000, pp & CLAASSENS H. & VAN SCHOUBROECK C (ed.), Actualia Verzekeringen. Derde Leuvense Verzekeringsavonden, Maklu, 2000, 331p Onevenwichten in verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering, in Actualia Verzekeringen. Derde Leuvense Verzekeringsavonden, (H. Cousy, H. Claassens & C. Van Schoubroeck, ed.) Maklu, 2000, pp & CLAASSENS H. & TERMOTE K., Juridische aspecten in BAUWELINCKX T. en GOOVAERTS M. (eds.), Praktijkgids aanvullende bedrijfspensioenen 2000, Diegem,

20 Ced. Samson, 2000, & CLAASSENS H. & TERMOTE K., Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector in BAUWELINCKX T. en GOOVAERTS M. (eds.), Praktijkgids aanvullende bedrijfspensioenen 2000, Diegem, Ced. Samson, 2000, Bancassurfinance: ter inleiding en ter provocatie, in Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 2000, Konferenca o predpisih EU o zavarovalništvu capita selecta, in Konference na temo: Predpisi EU o zavarovalništvu. EU Insurance Regulations Conference, Ljubljana, Slovensko zavarovalno zdruenje, g.i.z., 2000, EU insurance regulation conference capita selecta, in Konference na temo: Predpisi EU o zavarovalništvu. EU Insurance Regulations Conference, Ljubljana, Slovensko zavarovalno zdruenje, g.i.z., 2000, Vers un rapprochement des legislations en matière de faillite: les derniers développements en droit belge, in I Conferencia Europea de Derecho Concursal en Bilbao de Junio en 1999, Illustre Colegio de Abogados del Senorio de Vizcaya/Bizkaia Jaurerriki Abokatuen Bazkun Ohoretsua, Bilbao, & E. DIRIX, eds.), Insolventierecht, Themis, School voor Postacademisch Onderwijs, , die Keure, 96 pp & B. WINDEY, De nieuwe wetgeving inzake faillissement en gerechtelijk akkoord, Insolventierecht (Prof. E. Dirix & Prof. H. Cousy, eds.), die Keure, 2000, pp L assurance et le secret professionnel, Revue de Droit de l ULB, 2000, Brussel, Bruylant, p & A. VANDERSPIKKEN, Causation under Belgian Law, in Unification of Tort Law: Causation, (J. SPIER ed.), Kluwer Law International, 2000, Conclusion in: Les nouveaux produits d assurance vie face au droit civil et fiscal, DUBUISSON, Bernard & JAUMAIN Christian, éds.), Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2000, Tussenkomst van de heer Cousy, moderator, in C.A.S.O. (ed.) La Problématique de la couverture universelle. Het probleem van de universele dekking (Actes de la Journée d étude Verslag van de studiedag), Brussel, 20 november 2000, & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen, Deurne, Kluwer

List of Publications. Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M.

List of Publications. Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M. List of Publications Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M. 1983 2013 Table of Contents I. Books... 3 II. Edited books... 5 III. Articles or Chapters in books with an editorial board or referee system... 9 IV.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS LIST WOUTERS. Jan Maria Florent. 14 July 1964, Deurne, Belgium

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS LIST WOUTERS. Jan Maria Florent. 14 July 1964, Deurne, Belgium CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS LIST Family (sur) name First names Date and place of birth Address and Contact Data WOUTERS Jan Maria Florent 14 July 1964, Deurne, Belgium Leuven Centre for Global Governance

Nadere informatie

Publicaties Jef Van Langendonck

Publicaties Jef Van Langendonck Publicaties Jef Van Langendonck 1. Met Blanpain, J. & Dillemans, R., "Recent Developments in Health Insurance Legislation in Belgium", World Hospitals 1965, 3, 183-194. 2. Medewerking aan: Seminarie voor

Nadere informatie

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2011/06

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2011/06 Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2011/06 Recht Regulating Wall Street : the Dodd-Frank act and the new architecture of global finance / Viral V. Acharya ; Thomas F. Cooley ; Matthew Richardson ; e.a.

Nadere informatie

Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Naam: Sagaert Vincent 2. Geboortedatum en plaats: 6 december 1976, Kortrijk 3. Burgerlijke staat: ongehuwd II. OPLEIDING 1. Middelbaar onderwijs School: Sint-Amandscollege

Nadere informatie

EVELYNE TERRYN. Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005)

EVELYNE TERRYN. Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005) EVELYNE TERRYN PERSONAL DETAILS E-mail Evelyne.Terryn@law.kuleuven.ac.be Nationality Belgian Marital status Married with children (Matthias 2000; Eline 2002; Marie 2005) CURRENT POSITIONS Academic 2005-

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Marc DE VOS

CURRICULUM VITAE Marc DE VOS CURRICULUM VITAE Marc DE VOS 1 INDEX PERSONALIA... 3 CURRENT PROFESSIONAL OCCUPATION... 3 CONTACT INFO... 3 STUDIES AND DEGREES... 4 UNIVERSITY... 4 HIGH SCHOOL... 4 PROFESSIONAL AND ACADEMIC CAREER...

Nadere informatie

Katalogus Bibliotheek REA Leuven en Balie Leuven Update : 16 November 2013. Pagina 1/95

Katalogus Bibliotheek REA Leuven en Balie Leuven Update : 16 November 2013. Pagina 1/95 Katalogus Bibliotheek REA Leuven en Balie Leuven Update : 16 November 2013 Pagina 1/95 HOOFDSTUKKEN : PAGINA Algemeen...3 APR...7 Bouw...10 Burgerlijk Recht, Algemeen...11 Burgerlijk Recht, Familiaal Vermogensrecht...13

Nadere informatie

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning Onderzoekschool Ius Commune Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning Inhoudsopgave Verantwoording... 1 Algemeen... 1 Uitgangspunten voor verslaglegging... 1 Algemeen... 1 Welke publicaties

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK -- -:-=-'..:..::=-=--=---=--~ o=---===-=-----=-=-=--------==---l _:: - ~------c---o-------------------- OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 1980-1997 door Caroline VAN SCHOUBROECK * Postdoctoraal

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa

Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa Nieuwe methoden van privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming in een Verenigd Europa KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel

Nadere informatie

FILIP DEWALLENS. Personalia. Actueel professioneel profiel

FILIP DEWALLENS. Personalia. Actueel professioneel profiel fdw cv 090204 FILIP DEWALLENS Personalia Naam: Filip Dewallens Geboren: Leuven, 29 juli 1964 Gehuwd: met Marijke De Roo, op 4 mei 1996 Kinderen: Max, geboren op 5 december 1997 Leonie, geboren op 17 januari

Nadere informatie

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*)

DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) t- - DE VERGOEDING VAN LETSELSCHADE EN SCHADE DOOR OVERLIJDEN BIJ VERKEERSONGEV ALLEN. BELGISCH RECHT(*) door H. BOCKEN Gewoon hoogleraar aan de U. Gent en I. GEERS Assistente aan de U. Gent INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

Masterproef van de opleiding. 'Master in de rechten' Ingediend door. SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907. Promotor. Prof. Dr.

Masterproef van de opleiding. 'Master in de rechten' Ingediend door. SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907. Promotor. Prof. Dr. Masterproef van de opleiding 'Master in de rechten' Ingediend door SOFIE DE POURCQ studentennummer 00906907 VERGOEDING VOOR IMMATERIËLE SCHADE: RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK Promotor Prof. Dr. Ingrid Boone

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2001 3 Departement Civielrechtelijke vakken 5 Burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht 7 Notarieel Recht 21 Jeugdrecht 27 Ondernemingsrecht 29 Auteurs en informatierecht

Nadere informatie

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11

Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11 Recht. Aanwinsten van Anet Periode 2008/11 Recht Article 2: The right of non-descrimination / Bruce Abramson. Leiden : Nijhoff, 2008. 153 p. (A commentary on the United Nations Convention on the Rights

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8.

Nadere informatie

Boedelschulden in het insolventierecht

Boedelschulden in het insolventierecht Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid Boedelschulden in het insolventierecht ANNICK DE WILDE Proefschrift ingediend met het oog op het behalen van de academische graad van doctor in

Nadere informatie

Empirisch onderzoek naar de geldigheid van algemene bankvoorwaarden anno 2012.

Empirisch onderzoek naar de geldigheid van algemene bankvoorwaarden anno 2012. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 Empirisch onderzoek naar de geldigheid van algemene bankvoorwaarden anno 2012. Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Filip Van Beirendonck

Nadere informatie

DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSRAPPORT NR 9648 SEGMENTERING IN VERZEKERINGEN. door N. De Pril J. Dhaene Katholieke Universiteit Leuven Naamsestraat 69, 8-3000 Leuven ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 Masterproef van de opleiding Master in de rechten Michiel Vander Beken (studentennr. 20040067) (major:

Nadere informatie

FACING THE MUSIC HET NABURIG RECHT VAN UITVOERENDE MUZIKANTEN IN DE DIGITALE WERELD KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID

FACING THE MUSIC HET NABURIG RECHT VAN UITVOERENDE MUZIKANTEN IN DE DIGITALE WERELD KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012 2013 FACING THE MUSIC HET NABURIG RECHT VAN UITVOERENDE MUZIKANTEN IN DE DIGITALE WERELD Masterscriptie, ingediend door Promotor:

Nadere informatie

Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend? Opties om de transactiekosten van het aansprakelijkheidsrecht te verlagen

Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend? Opties om de transactiekosten van het aansprakelijkheidsrecht te verlagen Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend? Opties om de transactiekosten van het aansprakelijkheidsrecht te verlagen Schoordijk Instituut Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht Schadeclaims: kan

Nadere informatie

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3

Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Inhoudsopgave Voorwoord onderzoeksverslag 2003 3 Programma Vraagstukken van Vermogensrecht 5 Deelprogramma Rechtshandeling en overeenkomst 9 Deelprogramma Aansprakelijkheid 15 Deelprogramma Goederenrecht

Nadere informatie

ACIL PUBLICATIONS 2006

ACIL PUBLICATIONS 2006 1. ALEBEEK, R. VAN... 3 2. BEUKERS, T.W.B... 3 3. BOERLAGE, M.... 3 4. BOS, A.M.... 3 5. BRÖLMANN, C.M... 3 6. CORNELISSE, R.P.C.... 3 7. CSERES, K.J.... 4 8. DOLMAN, M.M.... 4 9. DRAGSTRA, L.... 4 10.

Nadere informatie

La Bibliographie de Belgique

La Bibliographie de Belgique file:///c /DigiTool/BB_fr/2002/fraug2002/AUG02.htm La Bibliographie de Belgique Août 2002 Liste des rubriques 1. Généralités 2. Philosophie, psychologie 3. Religion, théologie 4. Sociologie, statistique

Nadere informatie

C @ Electronic Monitoring. riminologie. Studienota

C @ Electronic Monitoring. riminologie. Studienota Département de Criminologie Hoofdafdeling Criminologie C @ riminologie J ust. Collection des rapports et notes de recherche / Collectie van onderzoeksrapporten & onderzoeksnota s n 1 Electronic Monitoring

Nadere informatie