GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 42974 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F [C 2005/22816] 17 SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d inspection ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l agriculture, l horticulture, la sylviculture et l élevage; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l environnement et de la santé, notamment les articles 15, 1 er,et16, 1 er ; Vu l arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d inspection; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2005; Sur la proposition de Notre Ministre de l Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Al article 1 er de l arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d inspection les mots «le Conseiller général, l Inspecteur-directeur de l environnement, les inspecteurs de l Environnement et les contrôleurs sanitaires du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement» sont remplacés par les mots «les fonctionnaires et les agents du service d inspection de la Direction générale Environnement du Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement». Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre qui a l Environnement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 septembre ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Environnement, B. TOBBACK FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N [C 2005/22816] 17 SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt; Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op de artikelen 15, 1, en 16, 1; Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juli 2005; Op de voordracht van Onze Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten, worden de woorden «de Adviseur-generaal, de Inspecteur-directeur van het Leefmilieu, de Inspecteurs van het leefmilieu en de Gezondheidscontroleurs van de Diensten voor het Leefmilieu van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu» vervangen door de woorden «de ambtenaren en beambten van de inspectiedienst van het Directoraatgeneraal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu». Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 september ALBERT Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2005/36199] 22 JULI Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 april 2005; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2005, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

2 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend als volgt : 1 in het studiegebied architectuur : a) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding meubelontwerp, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding vormgeving, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding landschapsontwikkeling, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; d) aan de professionele bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; 2 in het studiegebied architectuur en in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen : a) aan de masteropleiding monumenten- en landschapszorg, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; b) aan de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; 3 in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst : a) aan de academische bacheloropleiding beeldende kunsten en aan de masteropleiding beeldende kunsten, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; b) aan de masteropleiding na een masteropleiding beeldend onderzoek, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; c) aan de masteropleiding na een masteropleiding transmedia, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; 4 in het studiegebied gezondheidszorg : a) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort : 1) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding bedrijfsverpleegkunde; 2) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding Chinese energetiek en de acapunctuur; 3) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding coördinatie van klinische studies; 4) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding geestelijke gezondheidszorg; 5) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding geriatrische gezondheidszorg; 6) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg; 7) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding maternele intensieve zorgen en de neonatale zorg; 8) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding medische beeldvorming; 9) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding oncologische zorg; 10) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding operatieverpleegkunde; 11) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding osteopathie; 12) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding palliatieve hulpverlening; 13) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding pediatrische en neonatale gezondheidszorg; 14) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding pediatrische gezondheidzorg; 15) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding radiologie en de medische beeldvorming; 16) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding sociale gezondheidszorg; 17) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding thuisgezondheidszorg; 18) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding wondzorg en het weefselherstel; 19) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding zorgmanagement; b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding creatieve therapie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; c) aan de masteropleiding na een masteropleiding kinesitherapie bij bijzondere groepen en aan de masteropleiding na een masteropleiding lymfedrainage en de pelvische en verloskundige revalidatie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2007, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2011; 5 in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde : a) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie ingekort wordt : 1) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding accountancy-auditing; 2) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding boekhoudkundige en fiscale expertise; 3) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding financieel beheer en bedrijfsmanagement; 4) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding fiscaliteit; 5) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding integraal bedrijfsmanagement;

3 42976 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationaal bedrijfsmanagement; 7) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationaal management; 8) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding solution-focused management; 9) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationale communicatie; 10) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding taxes en management accounting; 11) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toegepaste ICT-integratie; 12) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding business management; 13) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding digitale communicatie; 14) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding e-government; 15) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding managementplus en de E-business; 16) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding strategisch KMO- en retailmanagement; b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding hogere informatica en informatiemanagement, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding management information systems, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding informatietechnologie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; c) aan de professionele bacheloropleiding informatiemanagement en de informatiesystemen, en de professionele bacheloropleiding toegepaste informatica, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; d) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toerisme, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toerismeonderzoek en het toerismemanagement, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding eventmanagement, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010; e) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding European hospitality management, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010; f) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding radio- en tv-journalistiek, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toegepaste audiovisuele communicatie, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding voortgezette studie journalistiek, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; g) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding intercultureel management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; h) aan de masteropleiding na een masteropleiding European Business, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie van de academische bacheloropleiding en de masteropleiding handelswetenschappen wordt ingekort; 6 in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen : a) aan de masteropleiding na een masteropleiding projectmanagement, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; b) aan de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding milieukunde, met zelfevaluatierapport op 15 december 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010; d) aan de academische bacheloropleiding industriële wetenschappen : biochemie en de masteropleiding industriële wetenschappen : biochemie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; e) aan de masteropleiding industriële wetenschappen : chemie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; f) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2007, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2011 : 1) de masteropleiding na een masteropleiding E-Media; 2) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : avionica; 3) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : elektronisch systeemontwerp; 4) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : EMC en RF communications; g) aan de masteropleiding stedenbouw, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; 7 in het studiegebied muziek en podiumkunsten wordt aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 15 december 2006, een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010 : a) de masteropleiding na een masteropleiding begeleiding en kamermuziek; b) de masteropleiding na een masteropleiding compositie met een studieomvang van 60 studiepunten; c) de masteropleiding na een masteropleiding compositie met een studieomvang van 120 studiepunten; d) de masteropleiding na een masteropleiding concertsolist : instrument; e) de masteropleiding na een masteropleiding concertsolist : zang; f) de masteropleiding na een masteropleiding opera; g) de masteropleiding na een masteropleiding orkestinstrument; h) de masteropleiding na een masteropleiding solist : hedendaagse muziek; i) de masteropleiding na een masteropleiding symfonische muziek;

4 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD j) de masteropleiding na een masteropleiding voortgezette studies muziek; k) de masteropleiding na een masteropleiding orkestdirectie; 8 in het studiegebied sociaal agogisch werk : a) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornissen, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding orthopedagogisch management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; b) aan de professionele bacheloropleiding orthopedagogie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding leidinggeven in de sociale sector en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding social profit management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; d) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding psychodiagnostiek, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 22 juli De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2005/36199] 22 JUILLET Arrêté du Gouvernement flamand fixant l accréditation temporaire de transition de certaines formations d instituts supérieurs Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l enseignement supérieur en Flandre, notamment l article 124, 10, inséré par le décret du 19 mars 2004; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 4 avril 2005; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 1 juillet 2005, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Il est accordé une accréditation de transition aux formations mentionnées ci-dessous : 1 dans la discipline Architecture : a) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «meubelontwerp», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; b) il est accordéàla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «vormgeving», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; c) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «landschapsontwikkeling», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; d) il est accordé àla formation professionnelle de bachelor «landschaps- en tuinarchitectuur», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; 2 dans la discipline Architecture et la discipline Sciences et Technologie industrielles, et Sciences nautiques : a) il est accordé àla formation de master «monumenten- en landschapszorg», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; b) il est accordé à la formation de master «stedenbouw en ruimtelijke planning», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; 3 dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques : a) il est accordé àla formation académique de bachelor «beeldende kunsten» et à la formation de master «beeldende kunsten», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; b) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de master «beeldend onderzoek», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; c) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de master «transmedia», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; 4 dans la discipline Soins de Santé : a) il est accordé aux formations suivantes, avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2010, une accréditation de transition jusqu au 15 décembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; 1) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «bedrijfsverpleegkunde»; 2) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «Chinese energetiek en de acupunctuur»,

5 42978 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 3) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «klinische studies»; 4) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «geestelijke gezondheidszorg»; 5) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «geriatrische gezondheidszorg»; 6) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg»; 7) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «maternele intensieve zorgen en de neonatale zorg»; 8) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «medische beeldvorming»; 9) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «oncologische zorg»; 10) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «operatieverpleegkunde»; 11) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «osteopathie»; 12) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «palliatieve hulpverlening»; 13) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «pediatrische en neonatale gezondheidszorg»; 14) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «pediatrische gezondheidszorg»; 15) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «radiologie en de medische beeldvorming»; 16) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «sociale gezondheidszorg»; 17) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «thuisgezondheidszorg»; 18) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «wondzorg en het weefselherstel»; 19) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «zorgmanagement»; b) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «creatieve therapie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; c) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de «kinesitherapie», età la formation de master succédant à une formation de master «lymfedrainage en de pelvische en verloskundige revalidatie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2007, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2011; 5 dans la discipline «handelswetenschappen en bedrijfskunde» : a) il est accordé aux formations suivantes, avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci : 1) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «accountancy-auditing»; 2) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «boekhoudkundige en fiscale expertise»; 3) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «financieel beheer en bedrijfsmanagement»; 4) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «fiscaliteit»; 5) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «integraal bedrijfsmanagement»; 6) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «internationaal bedrijfsmanagement»; 7) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «internationaal management»; 8) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «solution-focused management»; 9) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «internationale communicatie»; 10) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «taxes en management accounting»; 11) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «toegepaste ICT-integratie»; 12) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «businessmanagement»; 13) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «digitale communicatie»; 14) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «e-government»; 15) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «managementplus en E-business»; 16) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «strategisch KMO- en retailmanagement»; b) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «hogere informatica en informatiemanagement», à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «management information systems» et à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «informatietechnologie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; c) il est accordé àla formation professionnelle de bachelor «informatiemanagement en de informatiesystemen» et à la formation professionnelle de bachelor «toegepaste informatica», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; d) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «toerisme», à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «toerismeonderzoek en het toerismemanagement» et à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «eventmanagement» avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2006, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2010; e) il est accordé à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «European hospitality management», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2006, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2010; f) il est accordé àla formation de bachelor succédant à la formation de bachelor «radio- en tv-journalistiek», à la formation de bachelor succédant à la formation de bachelor «toegepaste audiovisuele communicatie»,età la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «voortgezette studie journalistiek», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; g) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «intercultureel management», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci;

6 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD h) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «European Business», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2010, une accréditation de transition jusqu au 15 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe de la formation académique de bachelor et de la formation de master «handelswetenschappen» est raccourci; 6 dans la discipline Sciences et Technologie industrielles, et Sciences nautiques : a) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de master «projectmanagement», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; b) il est accordé àla formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; c) il est accordéàla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «milieukunde», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2006, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2010; d) il est accordéàla formation académique de bachelor «industriële wetenschappen : biochemie» et à la formation de master «industriële wetenschappen : biochimie», avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; e) il est accordé àla formation de master «industriële wetenschappen : chimie», avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; f) il est accordé aux formations suivantes, avec rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2007, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2011; 1) la formation de master succédant à une formation de master «E-media»; 2) à la formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : avionica»; 3) la formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : «elektronisch systeemontwerp»; 4) la formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : EMC en RF communications»; g) il est accordé àla formation de master «stedenbouw», avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; 7 dans la discipline Musique et Arts de la scène, il est accordé une accréditation de transition jusqu au 15 septembre 2010 aux formations suivantes, avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2006 : a) la formation de master succédant à une formation de master «begeleiding en kamermuziek»; b) la formation de master succédant à une formation de master «compositie», ayant un volume d études de 60 points; c) la formation de master succédant à une formation de master «compositie», ayant un volume d études de 120 points; d) la formation de master succédant à une formation de master «concertsolist : instrument»; e) la formation de master succédant à une formation de master «concertsolist : zang»; f) la formation de master succédant à la formation de master «opéra»; g) la formation de master succédant à une formation de master «orkestinstrument»; h) la formation de master succédant à une formation de master «solist : hedendaagse muziek»; i) la formation de master succédant à une formation de master «symfonische muziek»; j) la formation de master succédant à une formation de master «voortgezette studies muziek»; k) la formation de master succédant à une formation de master «orkestdirectie»; 8 dans la discipline Travail socio-éducatif : a) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornissen», età la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «orthopedagogisch management», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; b) il est accordé àla formation professionnelle de bachelor «orthopedagogie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; c) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «leidinggeven in de sociale sector», età la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «social profit management», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; d) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «psychodiagnostiek», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre Art. 2. Le Ministre flamand qui a l Enseignement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 juillet Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 34532 MONITEUR BELGE 09.08.2005 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE 19765 N. 2008 1209 VLAAMSE OVERHEID 7 ART 2008. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de methodologie en de criteria van de voortgangstoets

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 75222 MONITEUR BELGE 22.10.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [2013/205708] 26 SEPTEMBRE 2013. Arrêté royal portant octroi de subsides facultatifs à charge de l allocation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 28. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 40 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES

INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES INSTITUT NATIONAL D ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Etablissement public institué par la loi du 9 août 1963 AVENUE DE TERVUEREN 211-1150 BRUXELLES Service des soins de santé CONSEIL TECHNIQUE MEDICAL Séance

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 18.09.1997 BELGISCH STAATSBLAD 24301 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De opleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD

7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD 7080 MONITEUR BELGE 25.01.2011 BELGISCH STAATSBLAD c) les rangées suivantes sont ajoutées : Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology afstudeerrichting Nanotechnology Erasmus Mundus Master

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 90. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 244 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 90. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 244 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 359. Le Moniteur belge du 7 octobre 2004 comporte deux éditions, qui portent les numéros 357 et 358. BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 30.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 30.03.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 20315 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING N. 2012 978 [C 2012/15055] 21 MAART 2012. Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 50

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 50 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 86 INHOUD SOMMAIRE. 120 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 412 SOMMAIRE INHOUD. 22 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD N. 412 SOMMAIRE INHOUD. 22 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 291. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 248 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie