GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 42974 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F [C 2005/22816] 17 SEPTEMBRE Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d inspection ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l agriculture, l horticulture, la sylviculture et l élevage; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l environnement et de la santé, notamment les articles 15, 1 er,et16, 1 er ; Vu l arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d inspection; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2005; Sur la proposition de Notre Ministre de l Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Al article 1 er de l arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d inspection les mots «le Conseiller général, l Inspecteur-directeur de l environnement, les inspecteurs de l Environnement et les contrôleurs sanitaires du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement» sont remplacés par les mots «les fonctionnaires et les agents du service d inspection de la Direction générale Environnement du Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement». Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre qui a l Environnement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 septembre ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l Environnement, B. TOBBACK FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU N [C 2005/22816] 17 SEPTEMBER Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt; Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op de artikelen 15, 1, en 16, 1; Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juli 2005; Op de voordracht van Onze Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten, worden de woorden «de Adviseur-generaal, de Inspecteur-directeur van het Leefmilieu, de Inspecteurs van het leefmilieu en de Gezondheidscontroleurs van de Diensten voor het Leefmilieu van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu» vervangen door de woorden «de ambtenaren en beambten van de inspectiedienst van het Directoraatgeneraal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu». Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 3. Onze Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 september ALBERT Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2005/36199] 22 JULI Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de overgangsaccreditatie van sommige hogeschoolopleidingen De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, inzonderheid op artikel 124, 10, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 april 2005; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2005, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

2 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Aan de hieronder vermelde opleidingen wordt een overgangsaccreditatie verleend als volgt : 1 in het studiegebied architectuur : a) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding meubelontwerp, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding vormgeving, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding landschapsontwikkeling, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; d) aan de professionele bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; 2 in het studiegebied architectuur en in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen : a) aan de masteropleiding monumenten- en landschapszorg, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; b) aan de masteropleiding stedenbouw en ruimtelijke planning, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; 3 in het studiegebied audiovisuele en beeldende kunst : a) aan de academische bacheloropleiding beeldende kunsten en aan de masteropleiding beeldende kunsten, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; b) aan de masteropleiding na een masteropleiding beeldend onderzoek, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; c) aan de masteropleiding na een masteropleiding transmedia, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; 4 in het studiegebied gezondheidszorg : a) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort : 1) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding bedrijfsverpleegkunde; 2) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding Chinese energetiek en de acapunctuur; 3) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding coördinatie van klinische studies; 4) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding geestelijke gezondheidszorg; 5) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding geriatrische gezondheidszorg; 6) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg; 7) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding maternele intensieve zorgen en de neonatale zorg; 8) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding medische beeldvorming; 9) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding oncologische zorg; 10) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding operatieverpleegkunde; 11) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding osteopathie; 12) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding palliatieve hulpverlening; 13) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding pediatrische en neonatale gezondheidszorg; 14) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding pediatrische gezondheidzorg; 15) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding radiologie en de medische beeldvorming; 16) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding sociale gezondheidszorg; 17) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding thuisgezondheidszorg; 18) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding wondzorg en het weefselherstel; 19) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding zorgmanagement; b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding creatieve therapie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; c) aan de masteropleiding na een masteropleiding kinesitherapie bij bijzondere groepen en aan de masteropleiding na een masteropleiding lymfedrainage en de pelvische en verloskundige revalidatie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2007, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2011; 5 in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde : a) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie ingekort wordt : 1) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding accountancy-auditing; 2) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding boekhoudkundige en fiscale expertise; 3) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding financieel beheer en bedrijfsmanagement; 4) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding fiscaliteit; 5) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding integraal bedrijfsmanagement;

3 42976 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationaal bedrijfsmanagement; 7) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationaal management; 8) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding solution-focused management; 9) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding internationale communicatie; 10) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding taxes en management accounting; 11) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toegepaste ICT-integratie; 12) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding business management; 13) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding digitale communicatie; 14) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding e-government; 15) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding managementplus en de E-business; 16) de bacheloropleiding na een bacheloropleiding strategisch KMO- en retailmanagement; b) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding hogere informatica en informatiemanagement, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding management information systems, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding informatietechnologie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; c) aan de professionele bacheloropleiding informatiemanagement en de informatiesystemen, en de professionele bacheloropleiding toegepaste informatica, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; d) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toerisme, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toerismeonderzoek en het toerismemanagement, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding eventmanagement, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010; e) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding European hospitality management, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010; f) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding radio- en tv-journalistiek, de bacheloropleiding na een bacheloropleiding toegepaste audiovisuele communicatie, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding voortgezette studie journalistiek, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; g) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding intercultureel management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; h) aan de masteropleiding na een masteropleiding European Business, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie van de academische bacheloropleiding en de masteropleiding handelswetenschappen wordt ingekort; 6 in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie, en nautische wetenschappen : a) aan de masteropleiding na een masteropleiding projectmanagement, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; b) aan de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2010, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013, met dien verstande dat het tijdpad voor de visitatie wordt ingekort; c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding milieukunde, met zelfevaluatierapport op 15 december 2006, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010; d) aan de academische bacheloropleiding industriële wetenschappen : biochemie en de masteropleiding industriële wetenschappen : biochemie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; e) aan de masteropleiding industriële wetenschappen : chemie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; f) aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 1 juli 2007, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2011 : 1) de masteropleiding na een masteropleiding E-Media; 2) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : avionica; 3) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : elektronisch systeemontwerp; 4) de masteropleiding na een masteropleiding industriële wetenschappen : EMC en RF communications; g) aan de masteropleiding stedenbouw, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; 7 in het studiegebied muziek en podiumkunsten wordt aan de volgende opleidingen, met zelfevaluatierapport op 15 december 2006, een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2010 : a) de masteropleiding na een masteropleiding begeleiding en kamermuziek; b) de masteropleiding na een masteropleiding compositie met een studieomvang van 60 studiepunten; c) de masteropleiding na een masteropleiding compositie met een studieomvang van 120 studiepunten; d) de masteropleiding na een masteropleiding concertsolist : instrument; e) de masteropleiding na een masteropleiding concertsolist : zang; f) de masteropleiding na een masteropleiding opera; g) de masteropleiding na een masteropleiding orkestinstrument; h) de masteropleiding na een masteropleiding solist : hedendaagse muziek; i) de masteropleiding na een masteropleiding symfonische muziek;

4 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD j) de masteropleiding na een masteropleiding voortgezette studies muziek; k) de masteropleiding na een masteropleiding orkestdirectie; 8 in het studiegebied sociaal agogisch werk : a) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornissen, en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding orthopedagogisch management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; b) aan de professionele bacheloropleiding orthopedagogie, met zelfevaluatierapport op 15 december 2008, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2012; c) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding leidinggeven in de sociale sector en de bacheloropleiding na een bacheloropleiding social profit management, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september 2013; d) aan de bacheloropleiding na een bacheloropleiding psychodiagnostiek, met zelfevaluatierapport op 15 december 2009, wordt een overgangsaccreditatie verleend tot 30 september Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 22 juli De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE TRADUCTION MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE F [C 2005/36199] 22 JUILLET Arrêté du Gouvernement flamand fixant l accréditation temporaire de transition de certaines formations d instituts supérieurs Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l enseignement supérieur en Flandre, notamment l article 124, 10, inséré par le décret du 19 mars 2004; Vu l avis de l Inspection des Finances, donné le 4 avril 2005; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 1 juillet 2005, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er,1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Il est accordé une accréditation de transition aux formations mentionnées ci-dessous : 1 dans la discipline Architecture : a) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «meubelontwerp», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; b) il est accordéàla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «vormgeving», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; c) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «landschapsontwikkeling», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; d) il est accordé àla formation professionnelle de bachelor «landschaps- en tuinarchitectuur», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; 2 dans la discipline Architecture et la discipline Sciences et Technologie industrielles, et Sciences nautiques : a) il est accordé àla formation de master «monumenten- en landschapszorg», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; b) il est accordé à la formation de master «stedenbouw en ruimtelijke planning», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; 3 dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques : a) il est accordé àla formation académique de bachelor «beeldende kunsten» et à la formation de master «beeldende kunsten», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; b) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de master «beeldend onderzoek», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; c) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de master «transmedia», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; 4 dans la discipline Soins de Santé : a) il est accordé aux formations suivantes, avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2010, une accréditation de transition jusqu au 15 décembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; 1) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «bedrijfsverpleegkunde»; 2) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «Chinese energetiek en de acupunctuur»,

5 42978 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 3) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «klinische studies»; 4) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «geestelijke gezondheidszorg»; 5) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «geriatrische gezondheidszorg»; 6) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg»; 7) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «maternele intensieve zorgen en de neonatale zorg»; 8) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «medische beeldvorming»; 9) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «oncologische zorg»; 10) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «operatieverpleegkunde»; 11) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «osteopathie»; 12) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «palliatieve hulpverlening»; 13) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «pediatrische en neonatale gezondheidszorg»; 14) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «pediatrische gezondheidszorg»; 15) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «radiologie en de medische beeldvorming»; 16) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «sociale gezondheidszorg»; 17) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «thuisgezondheidszorg»; 18) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «wondzorg en het weefselherstel»; 19) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «zorgmanagement»; b) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «creatieve therapie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; c) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de «kinesitherapie», età la formation de master succédant à une formation de master «lymfedrainage en de pelvische en verloskundige revalidatie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2007, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2011; 5 dans la discipline «handelswetenschappen en bedrijfskunde» : a) il est accordé aux formations suivantes, avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci : 1) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «accountancy-auditing»; 2) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «boekhoudkundige en fiscale expertise»; 3) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «financieel beheer en bedrijfsmanagement»; 4) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «fiscaliteit»; 5) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «integraal bedrijfsmanagement»; 6) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «internationaal bedrijfsmanagement»; 7) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «internationaal management»; 8) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «solution-focused management»; 9) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «internationale communicatie»; 10) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «taxes en management accounting»; 11) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «toegepaste ICT-integratie»; 12) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «businessmanagement»; 13) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «digitale communicatie»; 14) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «e-government»; 15) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «managementplus en E-business»; 16) la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «strategisch KMO- en retailmanagement»; b) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «hogere informatica en informatiemanagement», à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «management information systems» et à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «informatietechnologie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; c) il est accordé àla formation professionnelle de bachelor «informatiemanagement en de informatiesystemen» et à la formation professionnelle de bachelor «toegepaste informatica», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; d) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «toerisme», à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «toerismeonderzoek en het toerismemanagement» et à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «eventmanagement» avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2006, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2010; e) il est accordé à la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «European hospitality management», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2006, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2010; f) il est accordé àla formation de bachelor succédant à la formation de bachelor «radio- en tv-journalistiek», à la formation de bachelor succédant à la formation de bachelor «toegepaste audiovisuele communicatie»,età la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «voortgezette studie journalistiek», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; g) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «intercultureel management», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci;

6 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD h) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «European Business», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2010, une accréditation de transition jusqu au 15 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe de la formation académique de bachelor et de la formation de master «handelswetenschappen» est raccourci; 6 dans la discipline Sciences et Technologie industrielles, et Sciences nautiques : a) il est accordé àla formation de master succédant à une formation de master «projectmanagement», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; b) il est accordé àla formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking», avec un rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2010, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013, étant entendu que le calendrier de l évaluation externe est raccourci; c) il est accordéàla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «milieukunde», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2006, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2010; d) il est accordéàla formation académique de bachelor «industriële wetenschappen : biochemie» et à la formation de master «industriële wetenschappen : biochimie», avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; e) il est accordé àla formation de master «industriële wetenschappen : chimie», avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; f) il est accordé aux formations suivantes, avec rapport d auto-évaluation le 1 er juillet 2007, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2011; 1) la formation de master succédant à une formation de master «E-media»; 2) à la formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : avionica»; 3) la formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : «elektronisch systeemontwerp»; 4) la formation de master succédant à la formation de master «industriële wetenschappen : EMC en RF communications»; g) il est accordé àla formation de master «stedenbouw», avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; 7 dans la discipline Musique et Arts de la scène, il est accordé une accréditation de transition jusqu au 15 septembre 2010 aux formations suivantes, avec rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2006 : a) la formation de master succédant à une formation de master «begeleiding en kamermuziek»; b) la formation de master succédant à une formation de master «compositie», ayant un volume d études de 60 points; c) la formation de master succédant à une formation de master «compositie», ayant un volume d études de 120 points; d) la formation de master succédant à une formation de master «concertsolist : instrument»; e) la formation de master succédant à une formation de master «concertsolist : zang»; f) la formation de master succédant à la formation de master «opéra»; g) la formation de master succédant à une formation de master «orkestinstrument»; h) la formation de master succédant à une formation de master «solist : hedendaagse muziek»; i) la formation de master succédant à une formation de master «symfonische muziek»; j) la formation de master succédant à une formation de master «voortgezette studies muziek»; k) la formation de master succédant à une formation de master «orkestdirectie»; 8 dans la discipline Travail socio-éducatif : a) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornissen», età la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «orthopedagogisch management», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; b) il est accordé àla formation professionnelle de bachelor «orthopedagogie», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2008, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2012; c) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «leidinggeven in de sociale sector», età la formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «social profit management», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre 2013; d) il est accordé àla formation de bachelor succédant à une formation de bachelor «psychodiagnostiek», avec un rapport d auto-évaluation le 15 décembre 2009, une accréditation de transition jusqu au 30 septembre Art. 2. Le Ministre flamand qui a l Enseignement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 juillet Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l Emploi, de l Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 34532 MONITEUR BELGE 09.08.2005 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18914 MONITEUR BELGE 03.04.2007 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2007 1446 [C 2007/35477] 2 MARS 2007. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 11

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ONTWERP KONINKRIJK BELGIE PROJET ROY AUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 54620 MONITEUR BELGE 16.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 72988 BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE RAAD RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES BELGISCH STAATSBLAD 17.12.2012 MONITEUR BELGE 80131 Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 4 december 2012. ALBERT Van Koningswege

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie