Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening Profielen Adviseur Bancaire Diensten (niveau 4) Adviseur Schadeverzekeringen (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum Gekozen opleidingsmodel: concentrisch Dossierbrede start (basiskerntaken) Verschil tussen programma voor profiel Bancair en voor profiel Schade - Is het mogelijk het theorie- en praktijkexamen van Wft basis te splitsen (voor en na/tijdens BPV 1) Deze opzet is beter uitvoerbaar voor de opleiding (zie ook Examinering van kerntaken en profiel). Of worden praktijk en theorie van de Wft Basis standaard op dezelfde dag geëxamineerd? Welke oplossingen zijn er? - Hoe ziet het Wft vaardigheidsexamen eruit? Welke vorm wordt gekozen? Hoe bereiden we de studenten daar optimaal op voor (training?)? - In hoeverre is het in de toekomst nog nodig om kerntaken (praktijk en theorie) integraal te examineren naast de Wft? In hoeverre dekt de Wft het kwalificatiedossier? - In hoeverre is het haalbaar qua beschikbaarheid/benutting leerbedrijven om BPV 2 en 3 één kwartaal samen te laten lopen? - In hoeverre is het mogelijk en wenselijk voor twee profielen tegelijk te diplomeren (bijvoorbeeld omdat er anders twee te kleine klassen naast elkaar ontstaan)? Zijn er mogelijkheden om een afgeleide van een profiel tot keuzetaak te maken? Hoewel het uit de schoolsessie niet zo nadrukkelijk naar voren kwam, geeft de werkgroep aan dat bij het voorbeeldcurriculum wordt uitgegaan van een concentrisch opleidingsmodel. Dit betekent dat onderdelen bij de start van de opleiding op een eenvoudig niveau worden aangeboden en herhaald en uitgebouwd worden (complexer worden) gedurende de opleiding, tot aan het moment van examinering. Met name het onderdeel Schadeverzekeringen Particulier (basiskerntaak 2) leent zich goed voor deze didactische opzet (vanaf begin leerjaar 2 gepland voor beide profielen). Er is met twee van de vier profielen geprogrammeerd, te weten de Adviseur Bancaire Diensten en de Adviseur Schadeverzekeringen. Voor deze profielen loopt het programma tot tegen het einde van leerjaar 2 gelijk. Zie ook hierna Verschil tussen programma voor profiel Bancair en voor profiel Schade. Beide profielen lopen het eerste jaar 100% gelijk. In leerjaar 2, laatste kwartaal, ontstaan enige verschillen in het programma omdat gestart wordt met de profielwerkprocessen: - inventariseren van klantgegevens m.b.t. consumptief krediet (bancair) versus t.b.v. een advies schadeverzekeringen zakelijk (schade) - analyseren van gegevens en kredietbehoefte van de klant (bancair) versus opstellen van een risicoanalyse schadeverzekeringen zakelijk (schade). De werkgroep geeft aan dat delen van deze werkprocessen wellicht nog wel gezamenlijk aangeboden kunnen worden, bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden (inventariseren, analyseren). Verschillen zitten duidelijk in de kennis die voor beide profielen verschilt. Ook geeft de werkgroep aan dat met de profielwerkprocessen ook al eerder in leerjaar 2 gestart kan worden, bijvoorbeeld omdat een roc/docent het didactisch logischer acht al in een eerdere opleidingsfase aan te sluiten of voortborduren op de basiswerkprocessen. In leerjaar 3 verschilt het programma van beide profielen vrijwel geheel, met uitzondering van de laatste bpv-periode, de examenmomenten, aanbieden van keuzedelen (mits gelijk) en het aanbieden van generieke onderdelen als talen, Werkgroepbijeenkomst 27 juni

2 Beslismoment(en) Indicatoren voor profielkeuze rekenen en loopbaan en burgerschap. Het beslismoment voor profiel Adviseur Bancaire Diensten of profiel Adviseur Schadeverzekeringen ligt aan het einde van leerjaar 2. Na de zomervakantie scheiden de twee programma s zich en wordt de student verder opgeleid in één van de twee profielen. De bpv die direct na die zomervakantie start, is dan ook specifiek gericht op het profiel waarvoor gediplomeerd gaat worden. In de werkgroep is deze vraag niet opnieuw besproken, maar de werkgroep adviseert wel vanaf de start van de opleiding in te zetten op beroepenoriëntatie (zie ook Voorbereiding bpv / beroepsoriëntatie). Laatste blok van de opleiding Vanuit de schoolsessies werd aangegeven: - De bpv-periode hiervoor benutten en bekijken welk profiel het beste bij de student past - Voeren van een goede intake - Via vrije keuze lessen door banken en verzekeraars - Kaderleerlingen: voor Nederlands, Engels en wiskunde een 7 of 8 vereist - Indicatoren bank: klantvriendelijkheid, gastvrij zijn, goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk - Indicatoren verzekeringen: vergelijkbaar als bij bank, maar introverter/minder communicatief vaardig. Het laatste deel van de opleiding (februari tot en met juli van leerjaar 3) bestaat voor beide profielen uit een lintstage van 3 dagen per week gecombineerd met opleiden voor profielwerkprocessen, keuzedelen en de examinering van schoolexamens Nederlands, Engels, keuzedeel en de profielspecifieke Wft module. Bpv (incl. uren FoV) Voorbereiding bpv / De werkgroep adviseert vanaf het begin van de opleiding te starten met lessen beroepsoriëntatie beroepsoriëntatie (gericht op banken, verzekeraars, tussenpersonen). Deze bestaan uit gastlessen en bedrijfsbezoeken en leggen de focus op de juiste beroepshouding, cultuur van het beroep/bedrijf. Ook ICT vaardigheden horen bij de voorbereiding. De reden dat hier vanaf begin leerjaar 1 mee gestart wordt is om al in een vroeg stadium van de opleiding kennis te maken met het beroep, mede omdat pas aan het einde van leerjaar 1 de eerste stage plaatsvindt. Naast gastlessen en bedrijfsbezoeken is ook de Oriëntatiesimulatie van BPV 1, 2, 3 Praktijkleren geschikt om in te zetten in deze periode. BPV 1 vindt plaats in het laatste kwartaal van leerjaar 1 en valt voor beide profielen gelijk. Het betreft een blokstage van 5 dagen per week gedurende 8 weken. Met deze verdeling van uren bpv en uren op school kan goed worden voldaan aan de urennorm. Zie ook Urenverdeling i.r.t. Focus op Vakmanschap. Na de bpv-periode volgt, als dat mogelijk is, een periode van vakantiewerk bij hetzelfde bedrijf gedurende de zomermaanden juli en augustus. BPV 2 start meteen na de zomervakantie en kan plaatsvinden bij hetzelfde bedrijf of bij een ander bedrijf dan waar voor de zomer stage werd gelopen (en eventueel vakantiewerk werd gedaan). Deze stage is een lintstage van 3 dagen per week. Dit aantal stagedagen per week sluit aan bij het door de meeste bedrijven minimaal gewenste aantal. Op school wordt gedurende deze stageperiode (en daarna) de focus gelegd op basiskerntaak 2 (Adviseert Schadeverzekeringen aan particuliere klanten) oftewel Wft Schadeverzekeringen. De werkgroep adviseert zo mogelijk het opleiden op school en in de stage op elkaar af te stemmen om het leren van de leerling te optimaliseren. Op school kunnen simulaties daarbij ondersteunen. Werkgroepbijeenkomst 27 juni

3 Afstemming bpvperioden over drie leerjaren Urenverdeling i.r.t. Focus op Vakmanschap Tip voor de toekomst: Omdat BPV 2 een lintstage is van 3 dagen per week kan het bedrijf maar een deel van de week beschikken over een stagiair. Een oplossing hiervoor kan zijn om een deel van de week een student uit jaar 2 en het andere deel van de week een student uit jaar 3 stage te laten lopen (met bijv. 1 dag overlap). De werkgroep kiest hier nu niet voor (zie ook Afstemming bpv-periodes over drie leerjaren), maar geeft deze suggestie wel als toekomstige mogelijkheid mee. BPV 3 is ook een lintstage van 3 dagen per week gedurende 20 weken. Deze stage start in februari en eindigt aan het einde van het schooljaar. Deze stage overlapt in de periode mei/juni/juli met de bpv in jaar 2. Zie ook voorgaande cel: Tip voor de toekomst. De werkgroep adviseert overlap tussen de verschillende bpv-perioden in het schooljaar zoveel mogelijk te voorkomen. - BPV 1 vindt plaats in het laatste kwartaal van het schooljaar (blok) - BPV 2 juist aan het begin van het schooljaar, tot en met januari (lint). Hierdoor is er geen overlap met BPV 1. - BPV 3 start in februari tot en met het einde van het schooljaar (lint). Tussen BPV 3 en 1 bestaat dus enige vorm van overlap (periode mei/juni/juli), waardoor meer leerbedrijven nodig zijn. Bij BPV 3 betreft het een lintstage en bij BPV 1 een blokstage. Focus op Vakmanschap vereist het volgende: - Totaal 3000 klokuren in 3 jaar - Gemiddeld 1000 klokuren per jaar - In jaar 1 minimaal 700 uur les op school (meer mag, minder niet) - Jaar 2 en 3 samen: 1100 uur op school, 900 uur in bpv uur over: in jaar 1 in te zetten als schooluren of bpv of beide. In het voorbeeldcurriculum wordt uitgegaan van: Jaar 1: - Blokstage van 5 dagen per week gedurende 8 weken = 5 x 8 x 8= 320 uur bpv. - Daartegenover moet minimaal 700 uur op school staan. Samen maakt dit 1070 uur in jaar 1. Jaar 2: - Lintstage van 3 dagen per week gedurende 19 à 20 weken = 3 x 8 x 19 = 456 uur bpv. - Aantal uren op school= (19 weken x 2 dagen school x 6 klokuur per dag) + (21 weken x 5 dagen school x 6 klokuur per dag) = 858 klokuur op school Jaar 3: - Lintstage van 3 dagen per week gedurende ongeveer 20 weken = 3 x 8 x 20 = 480 uur - Aantal uren op school = (20 weken x 2 dagen op school x 6 klokuren per dag) + (20 weken x 5 dagen school x 6 klokuren per dag) = =840 uren op school. In jaar 2 en 3 samen moet minimaal 1100 uur op school gemaakt worden en 900 uur bpv. - Aantal klokuren op school in bovenstaande opzet = = 1698 klokuren. - Aantal bpv-uren in bovenstaande opzet = = 936 uur bpv. Conclusie: met deze bpv-programmering wordt (ruimschoots) voldaan aan de minimale urennorm zoals gesteld in Focus op Vakmanschap. Het aantal schoolse klokuren zou bovendien naar beneden kunnen/moeten worden bijgesteld, zodat op gemiddeld 1000 uur per jaar wordt uitgekomen. Werkgroepbijeenkomst 27 juni

4 Blokstage en/of lintstages: verbinden van leren op school en in het bedrijf Werkprocessen/praktijk Volgorde werkprocessen en profielkerntaken Keuzedelen (en examinering van keuzedelen) Examinering Examinering algemeen (en Wft in het bijzonder) Formatieve toetsing/diagnostische toetsen Examinering in de bpv In jaar 1 is gekozen voor een kortere blokstage zodat studenten gedurende een lange periode in het eerste jaar kunnen werken aan de basis van het beroep (Wft basis). In jaren 2 en 3 is gekozen voor een lintstage zodat leren op school en leren in de stage (theorie en praktijk) optimaal verbonden kunnen worden. De planning van werkprocessen volgt in zijn geheel de opbouw van het kwalificatiedossier (eerst basiswerkprocessen, dan profiel, start keuzedeel is afhankelijk van aard keuzedeel). Dat betekent dat de opbouw van het kwalificatiedossier voor de werkgroep qua volgorde logisch in elkaar zit. Algemeen: de aard van het keuzedeel bepaalt het startmoment. Alle keuzedelen moeten worden geëxamineerd. Het keuzedeel start voor beide profielen vooralsnog in februari van het eerste leerjaar. Startmoment is echter afhankelijk van het gekozen keuzedeel. In de werkgroep is geen specifiek advies gegeven welk keuzedeel bij welk profiel aangeboden zou moeten worden. In de schoolsessies zijn diverse keuzedelen als suggestie genoemd: - Voorbereiding/doorstroom hbo (algemeen of Financial Services Management) - Ondernemerschap (2x) - Bedrijfsadministratie - Netwerken - Leiderschap - Commerciële economie - Algemene economie - Marketing - Statistiek - Gespreks-/Verkooptechniek (samen met bedrijfsleven) - ICT-vaardigheden - Klantcontact in brede zin - Hypotheken - Een ander profiel uit het KD als keuzedeel (w.o. Vermogen) (2x) Eén van de suggesties uit de schoolsessies is een ander profiel als keuzedeel aan het profiel te koppelen (is in feite diplomeren voor twee profielen). Echter, voor een keuzedeel staat 450 uur. Daarmee vergeleken lijkt het onlogisch en onhaalbaar om de gehele inhoud van één van de profielen in de tijd van een keuzedeel te realiseren. Wellicht zijn er wel mogelijkheden om een deel van de eisen van een profiel om te vormen tot keuzedeel. Examinering vindt plaats via de Wft examens. De nieuwe Wft examens bevatten per module zowel een praktijk- als een theoriedeel en worden door geaccrediteerde exameninstellingen en m.b.v. vragen afkomstig uit een centrale itembank afgenomen. De nieuwe Wft examens gaan in per 1 januari Omdat de Wft in principe dekkend is voor zowel de theorie als de praktijk van het beroep is het niet verplicht daarnaast ook nog een praktijkexamen af te nemen waarin kerntaken integraal geëxamineerd worden. Als dit wel noodzakelijk zou zijn zou het zeer waarschijnlijk om een examenproject op school moeten gaan, omdat een aantal praktijkonderdelen (Adviseren, consumptief krediet) lastig uitvoerbaar zijn in de stage. De werkgroep geeft aan dat het mogelijk is (delen van) examenprojecten in te zetten als ontwikkelingsgerichte toets op school (bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding op de bpv) om te bekijken in hoeverre een student op het vereiste/gewenste beroepsniveau acteert. Op die manier vindt toch enige integrale toetsing van kerntaken plaats. Er is geen sprake van examinering in de stage. Zie ook: Examinering algemeen Werkgroepbijeenkomst 27 juni

5 Examinering van kerntaken van basis en profiel (praktijk) en keuzedeel Examinering theorieexamens (ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep) Verplichte centrale examinering Nederlands Kerntaken worden geëxamineerd via de Wft examens. - Wft Basis vormt daarbij de zogenaamde bodem van wat een deelnemer moet kennen en kunnen. De Wft Basis bestaat uit brede kennis van alle onderdelen financiële dienstverlening. Praktisch gezien gaat het om het informeren van klanten en het beheren van de relatie (basiskerntaak 1). - Basiskerntaak 2 wordt geëxamineerd via Wft Schadeverzekeringen Particulier. - De profielkerntaak van de Adviseur Bancaire diensten wordt geëxamineerd via de Wft Consumptief krediet. - De profielkerntaak van de Adviseur Schadeverzekeringen wordt geëxamineerd via de Wft Schadeverzekeringen Zakelijk. Bij alle Wft modules wordt het Wft praktijkexamen later dan het kennisexamen gepland. De kennisexamens worden idealiter voorafgaand aan een bpv-periode gepland en de praktijkexamens erna. Op die manier kan de BPB-periode worden benut om ervaring op te doen in de praktijk voordat de student het betreffende praktijkexamen aflegt. Afgewacht moet worden of dit een haalbare constructie is of dat zowel het kennis- als het praktijkexamen op hetzelfde moment geëxamineerd gaan worden in de toekomst. - Het praktijkexamen Wft Basis is voor beide profielen gepland aan het einde van leerjaar 1 (juni/juli). - Het praktijkexamen Wft Schadeverzekeringen Particulier is voor beide profielen gepland aan het einde van leerjaar 2. - Het praktijkexamen Wft Consumptief krediet van het profiel Bancair is gepland aan het einde van leerjaar 3. - Het praktijkexamen Wft Schadeverzekeringen Zakelijk van het profiel Schade is gepland aan het einde van leerjaar 3. De examinering van het keuzedeel is gepland aan het einde van leerjaar 3 (voor beide profielen). Er is gediscussieerd over integraal examineren van (meerdere) kerntaken via een proeve of examenproject. Uitkomst van de discussie is dat (een deel van) het examenproject als formatieve/ontwikkelingsgerichte toets ingezet kan worden in de voorbereiding op de stage. Kennis wordt geëxamineerd via de Wft kennisexamens. Bij alle Wft modules wordt het Wft kennisexamen voor het praktijkexamen gepland. De kennisexamens worden idealiter voorafgaand aan een bpv-periode gepland en de praktijkexamens erna. Daarmee wordt voldaan aan de eis van de branche om over de Wft basiskennis te beschikken bij start van de eerste stage. Tegelijkertijd kan de stage worden benut om ervaring in de praktijk op te doen zodat de kans toeneemt dat de student het praktijkexamen zal halen. Het is nog onduidelijk of dit een haalbare constructie is, zie ook Examinering van kerntaken. - Het kennisexamen Wft Basis is voor beide profielen gepland in april van het eerste leerjaar, voorafgaand aan (voorwaardelijk aan) de eerste stage. - Het kennisexamen Wft Schadeverzekeringen Particulier is voor beide profielen gepland in april van het tweede leerjaar. - Het kennisexamen Wft Consumptief krediet van het profiel Bancair is indicatief gepland in februari van het derde leerjaar. De werkgroep geeft echter aan dat het moment van examineren van dit onderdeel flexibel van aard kan zijn en per student moet kunnen verschillen. - Het kennisexamen Wft Schadeverzekeringen zakelijk van het profiel Schade is indicatief gepland in februari van het derde leerjaar. De werkgroep geeft echter aan dat het moment van examineren van dit onderdeel flexibel van aard kan zijn en per student moet kunnen verschillen. De verplichte centrale examinering Nederlands, Engels en rekenen is voor beide profielen gelijk gepland in oktober/november van leerjaar 3 zodat eventueel Werkgroepbijeenkomst 27 juni

6 en rekenen en Engels Verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels herkansen in het voorjaar daarna nog mogelijk is. Tot het verplichte (generieke) instellingsexamen Nederlands behoren de onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven. De generieke onderdelen Luisteren en Lezen maken deel uit van het verplichte centrale examen. De verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels zijn aan het einde van de opleiding gepland om deelnemers te blijven motiveren en hun aanwezigheid op school te borgen. Ondersteunende kennis en vaardigheden Ondersteunende kennis en vaardigheden: - beroeps specifieke kennis en vaardigheden - Nederlands, Engels, rekenen generiek en voor beroep - Loopbaan en burgerschap Bij het inplannen van de beroeps specifieke kennis en vaardigheden is zowel gekeken naar de planning van de examinering van de Wft modules als naar de koppeling aan relevante praktijk (de werkprocessen) en naar de mate van complexiteit van de kennis of vaardigheid. Voorbeeld 1: Kennis van financiële markten en Kennis van betalen en sparen worden gerekend tot de basiskennis voor beide profielen. Beide onderdelen moeten beheerst worden voor de Wft basis. Deze onderdelen starten daarom vanaf het begin van de opleiding. Daarnaast zijn deze onderdelen sterk verbonden met basiskerntaak 1 (begeleiden van klanten in de financiële dienstverlening). De werkprocessen van deze kerntaak starten ongeveer gelijktijdig zodat praktijk en theorie voor de leerling aan elkaar verbonden kunnen worden. Voorbeeld 2: Kennis van en adviseren over Schadeverzekeringen particulier start vanaf begin leerjaar 1 in combinatie met de meeste werkprocessen van basiskerntaak 2 (Adviseert schadeverzekeringen aan particuliere klanten). Uitzondering hierop vormt werkproces B1 K2 W1. Dit werkproces gaat over het inventariseren van gegevens van de klant en wordt, vanwege het relatief eenvoudige karakter van het werkproces al in leerjaar 1 aangeboden. In het programma zijn alleen de beroepsgerichte talen en rekenen (niveaus vereist voor beroep) geprogrammeerd en niet de generieke niveaus (met generiek vereiste niveau per profiel). Nederlands, Engels en rekenen voor het beroep starten voor beide profielen in kwartaal 1 en worden herhaald en uitgebouwd tot aan het moment van examineren/moment waarop het voor het beroep vereiste niveau behaald is. Ook worden Nederlands, Engels en rekenen bij het aanbieden van de lesstof waar mogelijk gekoppeld aan of geïntegreerd met de relevante praktijk van het beroep aangeboden. Het onderdeel Loopbaan en burgerschap start ook in kwartaal 1 en komt gedurende de gehele opleiding terug. Dekking materialen Stichting Praktijkleren Dekking leermaterialen en exameninstrumenten Stichting Praktijkleren Bij Stichting Praktijkleren wordt momenteel (eind 2014) samen met de scholen hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe examenmatrijzen. Daarnaast worden scholen in de eerste kenniskringen van 2015 geraadpleegd over het te plannen leermiddelenaanbod voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Werkgroepbijeenkomst 27 juni

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen. Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch

Toelichting voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen. Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch voorbeeldcurriculum Secretariële beroepen Profielen: Secretaresse (niveau 3) Managementassistent/directiesecretaresse (niveau 4) Onderdeel Algemeen Gekozen opleidingsmodel: concentrisch Dossierbrede start

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Ondersteunende administratieve beroepen Profielen Medewerker secretariaat en receptie (MSR) (niveau 2) Medewerker (financiële) administratie (MFA) (niveau 2) Onderdeel Algemeen Let

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid Profiel Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3) Keuzedeel Vesporo Onderdeel Algemeen Let op: de werkgroep heeft een voorbeeldcurriculum gemaakt voor de combinatie

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Commercie. Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum

Toelichting voorbeeldcurriculum Commercie. Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum voorbeeldcurriculum Commercie Profielen Commercieel medewerker (CM) (niveau 3) (Junior) accountmanager (JAM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum - Bij het profiel Commercieel

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging Profiel 1 Beveiliger Profiel 2 Coördinator beveiliging Onderdeel Algemeen Let op: het voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging is beperkt representatief

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer

Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer Profielen in dit kwalificatiedossier: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Onderdeel Algemeen Let op: - Er is door twee groepen een curriculumvoorbeeld gelegd

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen Profielen: Financieel administratief medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) Junior assistent-accountant (niveau 4) Onderdeel Algemeen

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen Profielen Juridisch-administratief dienstverlener (JAD) (niveau 4) Medewerker Human Resource Management (HRM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 1 e Jaar, niveau 4 Examenonderdeel Rekenvaardigheid (Rv) BA basis BE_basis Periode Examinering Periode

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VKR/RMO-SERVICEDOCUMENT: ORGANISATIE RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VERSIE: MAART 2015 DOOR: Jeroen van Esch en Han Swaans MEDE MOGELIJK GEMAAKT

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Paardensport

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Agro

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert agrarisch loonwerk Crebocode: 25533 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Studievoortgangsbeleid

Studievoortgangsbeleid Studievoortgangsbeleid Beleid studievoortgang Pagina 1 van 10 Studievoortgangsbeleid Inleiding De studievoortgangsregeling dient in en motiverend te zijn. De opgestelde grondregels gelden voor elke studievoortgangsregeling

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Keuken Crebonummer : 23085 Opleiding : Kok Crebonummer : 25180 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016-2017

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068

Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende administratieve beroepen Crebonummer : 23068 De addendum

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Horeca Kwalificatiedossier : Bediening Crebonummer : 23081 Opleiding : Gastheer/-vrouw Crebonummer : 25168 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

Commercieel Medewerker Binnendienst

Commercieel Medewerker Binnendienst Commercieel Medewerker Binnendienst Niveau 3 Een samenwerking tussen Summa Business en Summa Zakelijke dienstverlening 1 Inhoud 1. Commercieel Medewerker Binnendienst 2. Doelgroep 3. Toelaatbaarheid 4.

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468 Examenplan : Bedrijfsleider paardensport en- houderij Crebocode: 25468 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Vakexpert

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier : Financiële Dienstverlening Crebonummer : 23190 Opleiding : Adviseur Bancaire Diensten Crebonummer : 25141 Niveau

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Agro

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 3 3 jarig Crebocode: 92620 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Examenwerk Oosterbeek donderdag 24 april Alet van Leeuwen Onderwerpen OCW beleid Engels examinering invoering CE Engels niveau 4 pre-pilot

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 2550 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa ICT Kwalificatiedossier : ICT- en mediabeheer Crebonummer : 23089 Opleiding : ICT-Beheerder Crebonummer : 25189 Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Business Kwalificatiedossier : Commercie Crebonummer : 23064 Opleiding : Assistent Manager Internationale Handel Crebonummer : 25133 Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens

Toetsmatrijzen initiële Wft-examens Toetsmatrijzen initiële Wft-examens vanaf 01-04-2017 College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2017, Den Haag Inhoudsopgave Wat is een toetsmatrijs... 3 Uitgangspunten bij Wft-toetsmatrijzen...

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende zorg en welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v4

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Medewerker facilitaire dienstverlening KWALIFICATIECREBO : 25499 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Basisdeel Advies en leiding in de verkoop - kerntaak 1: Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie BALV-1

Nadere informatie

Memo examinering taal en rekenen, september 2012

Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Inleiding In deze memo zijn de actuele eisen aan examinering beschreven voor Nederlands, Engels, Duits en rekenen. Deze informatie geldt voor zowel BOL-

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Niveau 4 3

Nadere informatie