Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening"

Transcriptie

1 voorbeeldcurriculum Financiële dienstverlening Profielen Adviseur Bancaire Diensten (niveau 4) Adviseur Schadeverzekeringen (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten bij dit curriculum Gekozen opleidingsmodel: concentrisch Dossierbrede start (basiskerntaken) Verschil tussen programma voor profiel Bancair en voor profiel Schade - Is het mogelijk het theorie- en praktijkexamen van Wft basis te splitsen (voor en na/tijdens BPV 1) Deze opzet is beter uitvoerbaar voor de opleiding (zie ook Examinering van kerntaken en profiel). Of worden praktijk en theorie van de Wft Basis standaard op dezelfde dag geëxamineerd? Welke oplossingen zijn er? - Hoe ziet het Wft vaardigheidsexamen eruit? Welke vorm wordt gekozen? Hoe bereiden we de studenten daar optimaal op voor (training?)? - In hoeverre is het in de toekomst nog nodig om kerntaken (praktijk en theorie) integraal te examineren naast de Wft? In hoeverre dekt de Wft het kwalificatiedossier? - In hoeverre is het haalbaar qua beschikbaarheid/benutting leerbedrijven om BPV 2 en 3 één kwartaal samen te laten lopen? - In hoeverre is het mogelijk en wenselijk voor twee profielen tegelijk te diplomeren (bijvoorbeeld omdat er anders twee te kleine klassen naast elkaar ontstaan)? Zijn er mogelijkheden om een afgeleide van een profiel tot keuzetaak te maken? Hoewel het uit de schoolsessie niet zo nadrukkelijk naar voren kwam, geeft de werkgroep aan dat bij het voorbeeldcurriculum wordt uitgegaan van een concentrisch opleidingsmodel. Dit betekent dat onderdelen bij de start van de opleiding op een eenvoudig niveau worden aangeboden en herhaald en uitgebouwd worden (complexer worden) gedurende de opleiding, tot aan het moment van examinering. Met name het onderdeel Schadeverzekeringen Particulier (basiskerntaak 2) leent zich goed voor deze didactische opzet (vanaf begin leerjaar 2 gepland voor beide profielen). Er is met twee van de vier profielen geprogrammeerd, te weten de Adviseur Bancaire Diensten en de Adviseur Schadeverzekeringen. Voor deze profielen loopt het programma tot tegen het einde van leerjaar 2 gelijk. Zie ook hierna Verschil tussen programma voor profiel Bancair en voor profiel Schade. Beide profielen lopen het eerste jaar 100% gelijk. In leerjaar 2, laatste kwartaal, ontstaan enige verschillen in het programma omdat gestart wordt met de profielwerkprocessen: - inventariseren van klantgegevens m.b.t. consumptief krediet (bancair) versus t.b.v. een advies schadeverzekeringen zakelijk (schade) - analyseren van gegevens en kredietbehoefte van de klant (bancair) versus opstellen van een risicoanalyse schadeverzekeringen zakelijk (schade). De werkgroep geeft aan dat delen van deze werkprocessen wellicht nog wel gezamenlijk aangeboden kunnen worden, bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden (inventariseren, analyseren). Verschillen zitten duidelijk in de kennis die voor beide profielen verschilt. Ook geeft de werkgroep aan dat met de profielwerkprocessen ook al eerder in leerjaar 2 gestart kan worden, bijvoorbeeld omdat een roc/docent het didactisch logischer acht al in een eerdere opleidingsfase aan te sluiten of voortborduren op de basiswerkprocessen. In leerjaar 3 verschilt het programma van beide profielen vrijwel geheel, met uitzondering van de laatste bpv-periode, de examenmomenten, aanbieden van keuzedelen (mits gelijk) en het aanbieden van generieke onderdelen als talen, Werkgroepbijeenkomst 27 juni

2 Beslismoment(en) Indicatoren voor profielkeuze rekenen en loopbaan en burgerschap. Het beslismoment voor profiel Adviseur Bancaire Diensten of profiel Adviseur Schadeverzekeringen ligt aan het einde van leerjaar 2. Na de zomervakantie scheiden de twee programma s zich en wordt de student verder opgeleid in één van de twee profielen. De bpv die direct na die zomervakantie start, is dan ook specifiek gericht op het profiel waarvoor gediplomeerd gaat worden. In de werkgroep is deze vraag niet opnieuw besproken, maar de werkgroep adviseert wel vanaf de start van de opleiding in te zetten op beroepenoriëntatie (zie ook Voorbereiding bpv / beroepsoriëntatie). Laatste blok van de opleiding Vanuit de schoolsessies werd aangegeven: - De bpv-periode hiervoor benutten en bekijken welk profiel het beste bij de student past - Voeren van een goede intake - Via vrije keuze lessen door banken en verzekeraars - Kaderleerlingen: voor Nederlands, Engels en wiskunde een 7 of 8 vereist - Indicatoren bank: klantvriendelijkheid, gastvrij zijn, goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk - Indicatoren verzekeringen: vergelijkbaar als bij bank, maar introverter/minder communicatief vaardig. Het laatste deel van de opleiding (februari tot en met juli van leerjaar 3) bestaat voor beide profielen uit een lintstage van 3 dagen per week gecombineerd met opleiden voor profielwerkprocessen, keuzedelen en de examinering van schoolexamens Nederlands, Engels, keuzedeel en de profielspecifieke Wft module. Bpv (incl. uren FoV) Voorbereiding bpv / De werkgroep adviseert vanaf het begin van de opleiding te starten met lessen beroepsoriëntatie beroepsoriëntatie (gericht op banken, verzekeraars, tussenpersonen). Deze bestaan uit gastlessen en bedrijfsbezoeken en leggen de focus op de juiste beroepshouding, cultuur van het beroep/bedrijf. Ook ICT vaardigheden horen bij de voorbereiding. De reden dat hier vanaf begin leerjaar 1 mee gestart wordt is om al in een vroeg stadium van de opleiding kennis te maken met het beroep, mede omdat pas aan het einde van leerjaar 1 de eerste stage plaatsvindt. Naast gastlessen en bedrijfsbezoeken is ook de Oriëntatiesimulatie van BPV 1, 2, 3 Praktijkleren geschikt om in te zetten in deze periode. BPV 1 vindt plaats in het laatste kwartaal van leerjaar 1 en valt voor beide profielen gelijk. Het betreft een blokstage van 5 dagen per week gedurende 8 weken. Met deze verdeling van uren bpv en uren op school kan goed worden voldaan aan de urennorm. Zie ook Urenverdeling i.r.t. Focus op Vakmanschap. Na de bpv-periode volgt, als dat mogelijk is, een periode van vakantiewerk bij hetzelfde bedrijf gedurende de zomermaanden juli en augustus. BPV 2 start meteen na de zomervakantie en kan plaatsvinden bij hetzelfde bedrijf of bij een ander bedrijf dan waar voor de zomer stage werd gelopen (en eventueel vakantiewerk werd gedaan). Deze stage is een lintstage van 3 dagen per week. Dit aantal stagedagen per week sluit aan bij het door de meeste bedrijven minimaal gewenste aantal. Op school wordt gedurende deze stageperiode (en daarna) de focus gelegd op basiskerntaak 2 (Adviseert Schadeverzekeringen aan particuliere klanten) oftewel Wft Schadeverzekeringen. De werkgroep adviseert zo mogelijk het opleiden op school en in de stage op elkaar af te stemmen om het leren van de leerling te optimaliseren. Op school kunnen simulaties daarbij ondersteunen. Werkgroepbijeenkomst 27 juni

3 Afstemming bpvperioden over drie leerjaren Urenverdeling i.r.t. Focus op Vakmanschap Tip voor de toekomst: Omdat BPV 2 een lintstage is van 3 dagen per week kan het bedrijf maar een deel van de week beschikken over een stagiair. Een oplossing hiervoor kan zijn om een deel van de week een student uit jaar 2 en het andere deel van de week een student uit jaar 3 stage te laten lopen (met bijv. 1 dag overlap). De werkgroep kiest hier nu niet voor (zie ook Afstemming bpv-periodes over drie leerjaren), maar geeft deze suggestie wel als toekomstige mogelijkheid mee. BPV 3 is ook een lintstage van 3 dagen per week gedurende 20 weken. Deze stage start in februari en eindigt aan het einde van het schooljaar. Deze stage overlapt in de periode mei/juni/juli met de bpv in jaar 2. Zie ook voorgaande cel: Tip voor de toekomst. De werkgroep adviseert overlap tussen de verschillende bpv-perioden in het schooljaar zoveel mogelijk te voorkomen. - BPV 1 vindt plaats in het laatste kwartaal van het schooljaar (blok) - BPV 2 juist aan het begin van het schooljaar, tot en met januari (lint). Hierdoor is er geen overlap met BPV 1. - BPV 3 start in februari tot en met het einde van het schooljaar (lint). Tussen BPV 3 en 1 bestaat dus enige vorm van overlap (periode mei/juni/juli), waardoor meer leerbedrijven nodig zijn. Bij BPV 3 betreft het een lintstage en bij BPV 1 een blokstage. Focus op Vakmanschap vereist het volgende: - Totaal 3000 klokuren in 3 jaar - Gemiddeld 1000 klokuren per jaar - In jaar 1 minimaal 700 uur les op school (meer mag, minder niet) - Jaar 2 en 3 samen: 1100 uur op school, 900 uur in bpv uur over: in jaar 1 in te zetten als schooluren of bpv of beide. In het voorbeeldcurriculum wordt uitgegaan van: Jaar 1: - Blokstage van 5 dagen per week gedurende 8 weken = 5 x 8 x 8= 320 uur bpv. - Daartegenover moet minimaal 700 uur op school staan. Samen maakt dit 1070 uur in jaar 1. Jaar 2: - Lintstage van 3 dagen per week gedurende 19 à 20 weken = 3 x 8 x 19 = 456 uur bpv. - Aantal uren op school= (19 weken x 2 dagen school x 6 klokuur per dag) + (21 weken x 5 dagen school x 6 klokuur per dag) = 858 klokuur op school Jaar 3: - Lintstage van 3 dagen per week gedurende ongeveer 20 weken = 3 x 8 x 20 = 480 uur - Aantal uren op school = (20 weken x 2 dagen op school x 6 klokuren per dag) + (20 weken x 5 dagen school x 6 klokuren per dag) = =840 uren op school. In jaar 2 en 3 samen moet minimaal 1100 uur op school gemaakt worden en 900 uur bpv. - Aantal klokuren op school in bovenstaande opzet = = 1698 klokuren. - Aantal bpv-uren in bovenstaande opzet = = 936 uur bpv. Conclusie: met deze bpv-programmering wordt (ruimschoots) voldaan aan de minimale urennorm zoals gesteld in Focus op Vakmanschap. Het aantal schoolse klokuren zou bovendien naar beneden kunnen/moeten worden bijgesteld, zodat op gemiddeld 1000 uur per jaar wordt uitgekomen. Werkgroepbijeenkomst 27 juni

4 Blokstage en/of lintstages: verbinden van leren op school en in het bedrijf Werkprocessen/praktijk Volgorde werkprocessen en profielkerntaken Keuzedelen (en examinering van keuzedelen) Examinering Examinering algemeen (en Wft in het bijzonder) Formatieve toetsing/diagnostische toetsen Examinering in de bpv In jaar 1 is gekozen voor een kortere blokstage zodat studenten gedurende een lange periode in het eerste jaar kunnen werken aan de basis van het beroep (Wft basis). In jaren 2 en 3 is gekozen voor een lintstage zodat leren op school en leren in de stage (theorie en praktijk) optimaal verbonden kunnen worden. De planning van werkprocessen volgt in zijn geheel de opbouw van het kwalificatiedossier (eerst basiswerkprocessen, dan profiel, start keuzedeel is afhankelijk van aard keuzedeel). Dat betekent dat de opbouw van het kwalificatiedossier voor de werkgroep qua volgorde logisch in elkaar zit. Algemeen: de aard van het keuzedeel bepaalt het startmoment. Alle keuzedelen moeten worden geëxamineerd. Het keuzedeel start voor beide profielen vooralsnog in februari van het eerste leerjaar. Startmoment is echter afhankelijk van het gekozen keuzedeel. In de werkgroep is geen specifiek advies gegeven welk keuzedeel bij welk profiel aangeboden zou moeten worden. In de schoolsessies zijn diverse keuzedelen als suggestie genoemd: - Voorbereiding/doorstroom hbo (algemeen of Financial Services Management) - Ondernemerschap (2x) - Bedrijfsadministratie - Netwerken - Leiderschap - Commerciële economie - Algemene economie - Marketing - Statistiek - Gespreks-/Verkooptechniek (samen met bedrijfsleven) - ICT-vaardigheden - Klantcontact in brede zin - Hypotheken - Een ander profiel uit het KD als keuzedeel (w.o. Vermogen) (2x) Eén van de suggesties uit de schoolsessies is een ander profiel als keuzedeel aan het profiel te koppelen (is in feite diplomeren voor twee profielen). Echter, voor een keuzedeel staat 450 uur. Daarmee vergeleken lijkt het onlogisch en onhaalbaar om de gehele inhoud van één van de profielen in de tijd van een keuzedeel te realiseren. Wellicht zijn er wel mogelijkheden om een deel van de eisen van een profiel om te vormen tot keuzedeel. Examinering vindt plaats via de Wft examens. De nieuwe Wft examens bevatten per module zowel een praktijk- als een theoriedeel en worden door geaccrediteerde exameninstellingen en m.b.v. vragen afkomstig uit een centrale itembank afgenomen. De nieuwe Wft examens gaan in per 1 januari Omdat de Wft in principe dekkend is voor zowel de theorie als de praktijk van het beroep is het niet verplicht daarnaast ook nog een praktijkexamen af te nemen waarin kerntaken integraal geëxamineerd worden. Als dit wel noodzakelijk zou zijn zou het zeer waarschijnlijk om een examenproject op school moeten gaan, omdat een aantal praktijkonderdelen (Adviseren, consumptief krediet) lastig uitvoerbaar zijn in de stage. De werkgroep geeft aan dat het mogelijk is (delen van) examenprojecten in te zetten als ontwikkelingsgerichte toets op school (bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding op de bpv) om te bekijken in hoeverre een student op het vereiste/gewenste beroepsniveau acteert. Op die manier vindt toch enige integrale toetsing van kerntaken plaats. Er is geen sprake van examinering in de stage. Zie ook: Examinering algemeen Werkgroepbijeenkomst 27 juni

5 Examinering van kerntaken van basis en profiel (praktijk) en keuzedeel Examinering theorieexamens (ondersteunende kennis en vaardigheden voor het beroep) Verplichte centrale examinering Nederlands Kerntaken worden geëxamineerd via de Wft examens. - Wft Basis vormt daarbij de zogenaamde bodem van wat een deelnemer moet kennen en kunnen. De Wft Basis bestaat uit brede kennis van alle onderdelen financiële dienstverlening. Praktisch gezien gaat het om het informeren van klanten en het beheren van de relatie (basiskerntaak 1). - Basiskerntaak 2 wordt geëxamineerd via Wft Schadeverzekeringen Particulier. - De profielkerntaak van de Adviseur Bancaire diensten wordt geëxamineerd via de Wft Consumptief krediet. - De profielkerntaak van de Adviseur Schadeverzekeringen wordt geëxamineerd via de Wft Schadeverzekeringen Zakelijk. Bij alle Wft modules wordt het Wft praktijkexamen later dan het kennisexamen gepland. De kennisexamens worden idealiter voorafgaand aan een bpv-periode gepland en de praktijkexamens erna. Op die manier kan de BPB-periode worden benut om ervaring op te doen in de praktijk voordat de student het betreffende praktijkexamen aflegt. Afgewacht moet worden of dit een haalbare constructie is of dat zowel het kennis- als het praktijkexamen op hetzelfde moment geëxamineerd gaan worden in de toekomst. - Het praktijkexamen Wft Basis is voor beide profielen gepland aan het einde van leerjaar 1 (juni/juli). - Het praktijkexamen Wft Schadeverzekeringen Particulier is voor beide profielen gepland aan het einde van leerjaar 2. - Het praktijkexamen Wft Consumptief krediet van het profiel Bancair is gepland aan het einde van leerjaar 3. - Het praktijkexamen Wft Schadeverzekeringen Zakelijk van het profiel Schade is gepland aan het einde van leerjaar 3. De examinering van het keuzedeel is gepland aan het einde van leerjaar 3 (voor beide profielen). Er is gediscussieerd over integraal examineren van (meerdere) kerntaken via een proeve of examenproject. Uitkomst van de discussie is dat (een deel van) het examenproject als formatieve/ontwikkelingsgerichte toets ingezet kan worden in de voorbereiding op de stage. Kennis wordt geëxamineerd via de Wft kennisexamens. Bij alle Wft modules wordt het Wft kennisexamen voor het praktijkexamen gepland. De kennisexamens worden idealiter voorafgaand aan een bpv-periode gepland en de praktijkexamens erna. Daarmee wordt voldaan aan de eis van de branche om over de Wft basiskennis te beschikken bij start van de eerste stage. Tegelijkertijd kan de stage worden benut om ervaring in de praktijk op te doen zodat de kans toeneemt dat de student het praktijkexamen zal halen. Het is nog onduidelijk of dit een haalbare constructie is, zie ook Examinering van kerntaken. - Het kennisexamen Wft Basis is voor beide profielen gepland in april van het eerste leerjaar, voorafgaand aan (voorwaardelijk aan) de eerste stage. - Het kennisexamen Wft Schadeverzekeringen Particulier is voor beide profielen gepland in april van het tweede leerjaar. - Het kennisexamen Wft Consumptief krediet van het profiel Bancair is indicatief gepland in februari van het derde leerjaar. De werkgroep geeft echter aan dat het moment van examineren van dit onderdeel flexibel van aard kan zijn en per student moet kunnen verschillen. - Het kennisexamen Wft Schadeverzekeringen zakelijk van het profiel Schade is indicatief gepland in februari van het derde leerjaar. De werkgroep geeft echter aan dat het moment van examineren van dit onderdeel flexibel van aard kan zijn en per student moet kunnen verschillen. De verplichte centrale examinering Nederlands, Engels en rekenen is voor beide profielen gelijk gepland in oktober/november van leerjaar 3 zodat eventueel Werkgroepbijeenkomst 27 juni

6 en rekenen en Engels Verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels herkansen in het voorjaar daarna nog mogelijk is. Tot het verplichte (generieke) instellingsexamen Nederlands behoren de onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven. De generieke onderdelen Luisteren en Lezen maken deel uit van het verplichte centrale examen. De verplichte instellingsexamens Nederlands en Engels zijn aan het einde van de opleiding gepland om deelnemers te blijven motiveren en hun aanwezigheid op school te borgen. Ondersteunende kennis en vaardigheden Ondersteunende kennis en vaardigheden: - beroeps specifieke kennis en vaardigheden - Nederlands, Engels, rekenen generiek en voor beroep - Loopbaan en burgerschap Bij het inplannen van de beroeps specifieke kennis en vaardigheden is zowel gekeken naar de planning van de examinering van de Wft modules als naar de koppeling aan relevante praktijk (de werkprocessen) en naar de mate van complexiteit van de kennis of vaardigheid. Voorbeeld 1: Kennis van financiële markten en Kennis van betalen en sparen worden gerekend tot de basiskennis voor beide profielen. Beide onderdelen moeten beheerst worden voor de Wft basis. Deze onderdelen starten daarom vanaf het begin van de opleiding. Daarnaast zijn deze onderdelen sterk verbonden met basiskerntaak 1 (begeleiden van klanten in de financiële dienstverlening). De werkprocessen van deze kerntaak starten ongeveer gelijktijdig zodat praktijk en theorie voor de leerling aan elkaar verbonden kunnen worden. Voorbeeld 2: Kennis van en adviseren over Schadeverzekeringen particulier start vanaf begin leerjaar 1 in combinatie met de meeste werkprocessen van basiskerntaak 2 (Adviseert schadeverzekeringen aan particuliere klanten). Uitzondering hierop vormt werkproces B1 K2 W1. Dit werkproces gaat over het inventariseren van gegevens van de klant en wordt, vanwege het relatief eenvoudige karakter van het werkproces al in leerjaar 1 aangeboden. In het programma zijn alleen de beroepsgerichte talen en rekenen (niveaus vereist voor beroep) geprogrammeerd en niet de generieke niveaus (met generiek vereiste niveau per profiel). Nederlands, Engels en rekenen voor het beroep starten voor beide profielen in kwartaal 1 en worden herhaald en uitgebouwd tot aan het moment van examineren/moment waarop het voor het beroep vereiste niveau behaald is. Ook worden Nederlands, Engels en rekenen bij het aanbieden van de lesstof waar mogelijk gekoppeld aan of geïntegreerd met de relevante praktijk van het beroep aangeboden. Het onderdeel Loopbaan en burgerschap start ook in kwartaal 1 en komt gedurende de gehele opleiding terug. Dekking materialen Stichting Praktijkleren Dekking leermaterialen en exameninstrumenten Stichting Praktijkleren Bij Stichting Praktijkleren wordt momenteel (eind 2014) samen met de scholen hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe examenmatrijzen. Daarnaast worden scholen in de eerste kenniskringen van 2015 geraadpleegd over het te plannen leermiddelenaanbod voor de nieuwe kwalificatiedossiers. Werkgroepbijeenkomst 27 juni

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid

Toelichting voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid voorbeeldcurriculum Publieke veiligheid Profiel Handhaver toezicht en veiligheid (niveau 3) Keuzedeel Vesporo Onderdeel Algemeen Let op: de werkgroep heeft een voorbeeldcurriculum gemaakt voor de combinatie

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen

Toelichting voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging. Algemeen voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging Profiel 1 Beveiliger Profiel 2 Coördinator beveiliging Onderdeel Algemeen Let op: het voorbeeldcurriculum Particuliere beveiliging is beperkt representatief

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer

Toelichting voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer voorbeeldcurriculum ICT- en mediabeheer Profielen in dit kwalificatiedossier: ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Onderdeel Algemeen Let op: - Er is door twee groepen een curriculumvoorbeeld gelegd

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Financieel administratieve beroepen Profielen: Financieel administratief medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) Junior assistent-accountant (niveau 4) Onderdeel Algemeen

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen

Toelichting voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen voorbeeldcurriculum Juridisch-administratieve beroepen Profielen Juridisch-administratief dienstverlener (JAD) (niveau 4) Medewerker Human Resource Management (HRM) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 Bedrijfsadministrateur, niveau 4 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 1 e Jaar, niveau 4 Examenonderdeel Rekenvaardigheid (Rv) BA basis BE_basis Periode Examinering Periode

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VKR/RMO-SERVICEDOCUMENT: ORGANISATIE RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VERSIE: MAART 2015 DOOR: Jeroen van Esch en Han Swaans MEDE MOGELIJK GEMAAKT

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo

Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Ontwikkelingen wet- en regelgeving Moderne vreemde talen in mbo Examenwerk Oosterbeek donderdag 24 april Alet van Leeuwen Onderwerpen OCW beleid Engels examinering invoering CE Engels niveau 4 pre-pilot

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016

Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016 Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016 MOH15A,B,C,O,P (Manager Ondernemer Horeca niveau 4: leerjaar 1) Deze klassen zijn 6 perioden op school (2 perioden stage= 10 weken) het lopende schooljaar met een

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Commercieel Medewerker Binnendienst

Commercieel Medewerker Binnendienst Commercieel Medewerker Binnendienst Niveau 3 Een samenwerking tussen Summa Business en Summa Zakelijke dienstverlening 1 Inhoud 1. Commercieel Medewerker Binnendienst 2. Doelgroep 3. Toelaatbaarheid 4.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 2015 (Regulier sep) Plan van toetsing en afsluiting Formatief (= Voortgang)

PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 2015 (Regulier sep) Plan van toetsing en afsluiting Formatief (= Voortgang) PTA School voor Economie en Juridische Beroepen Cohort 205 (Regulier ) -Leerjaar Juridisch Alle Richtingen -Leerjaar 5.03..0. 5.03..02. Engels. Opdrachten/huiswerk voldoende A2-B. 2 Lezen en schrijven

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Leidinggevende Leisure & Hospitality Crebonummer : 25351 KBB : SBB, sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Memo examinering taal en rekenen, september 2012

Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Inleiding In deze memo zijn de actuele eisen aan examinering beschreven voor Nederlands, Engels, Duits en rekenen. Deze informatie geldt voor zowel BOL-

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College Presentatie 3 scenario s voor breed opleiden 5 redenen om breed op te leiden 5 tips om breed op te leiden Breder dan breed Opleiding Dienstverlening Friesland College Voorbereiding Leereenheden Structuur

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen voor de zomervakantie 2015: Alles ingeleverd en goedgekeurd voor dinsdag 12

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Concept Opleidingsplan Mediavormgever

Concept Opleidingsplan Mediavormgever Concept Opleidingsplan Mediavormgever Dit document beschrijft het onderwijs- en examenprogramma. Elk semester heeft een thema en bestaat uit Mediavormgever-, AVO- en LLB-modules (Let wel: Nederlands is

Nadere informatie

Docentendag Afbouw 27 nov. 2015

Docentendag Afbouw 27 nov. 2015 Docentendag Afbouw 27 nov. 2015 Programma Impressie Strikolith Onderwijs- en examenactualiteiten Van kwalificatiedossier naar onderwijsprogramma (Gezel) Stukadoor Koffiepauze Nieuwe leermiddelen in Studeo

Nadere informatie

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891

: Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Crebonummer uitstroom : 94891 Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Juridisch medewerker / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Voor centrale examens heeft de leerling het wettelijke recht op één herkansing.

Voor centrale examens heeft de leerling het wettelijke recht op één herkansing. Aan : Van : Betreft : Datum : Examencommissies, docenten en leerlingenn MBO Jan Boerman Examenregeling talen en rekenen maart 2011 (cohorten 2007-2008 t/m 2010-2011) 28-02-20111 Vaststelling, ingangsdatum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling 1 2015-2016

Onderwijs en examenregeling 1 2015-2016 Urenoverzicht Onderwijs en examenregeling 1 2015-2016 School voor Opleiding : Middenkader Engineering Technicus Crebonummer : 94421 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0274BOL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metselaar 2 Cohort 2011 Crebocode 93900 Versie van het 2011 Kwalificatiedossier Studie nummer(s) BOL 1 : BBL :x DTBOL :

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : SBB, sectorkamer zorg, welzijn en sport Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Op weg met de instellingsexamens taal Regiobijeenkomst op weg met de instellingsexamens taal Alet van Leeuwen Steunpunt taal en rekenen mbo Rol Steunpunt taal en rekenen mbo onderwijsinstellingen

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Crebonummer : 90850 KBB : Innovam Niveau :

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker personeel en arbeid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

Examenplan. Crebocode: Niveau opleiding 1.

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie