Onderlinge samenwerking gestart met themabijeenkomsten over Solvency II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderlinge samenwerking gestart met themabijeenkomsten over Solvency II"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 3 M A A R T IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Solvency II basic in ontwikkeling Pagina 4 Preventiebericht wateraccumulatie gepubliceerd Pagina 4 Brochure zonnepanelen ziet het licht Pagina 5 Beleid in uitvoering Pagina 8 Onderzoeksagenda s DNB en AFM Pagina 11 Onderling fonds Gustaaf Adolf Na al die jaren willen ze ons komen vertellen hoe wij het moeten doen! Themabijeenkomsten over Solvency II Onderlinge samenwerking gestart met themabijeenkomsten over Solvency II Vanuit de leden van de FOV bestaat veel belangstelling voor de themabijeenkomsten over Solvency II. In februari en maart werden dergelijke bijeenkomsten over de interne-auditfunctie en ORSA georganiseerd. In de komende periode zullen nog andere bijeenkomsten volgen. Binnen de FOV is Willem de Boer belast met de organisatie van een en ander. In een vraaggesprek voor de Onderlinge licht hij de besproken thema s toe. De themabijeenkomsten over Solvency II zijn georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen onderlingen. Hierover heeft de FOV in de zomer van 2011 een enquête gehouden, om na te gaan of de leden belangstelling hadden voor met name samenwerking bij de implementatie van Solvency II, naast samenwerking bij andere onderwerpen die de inrichting van de organisatie en de relatie met de klant raken. Op deze enquête zijn positieve reacties ontvangen en uiteraard ook reacties van leden die aangaven dat ze de diverse vraagstukken op eigen kracht zullen uitwerken. Willem de Boer: Omdat de capaciteit van de FOV beperkt is, hebben we in de enquête op de mogelijkheid gewezen om ons bij de verschillende deelonderwerpen van Solvency II door externe adviseurs te laten bijstaan. Ook daar hebben diverse leden zich positief over uitgelaten. Vervolgens hebben we met verschillende externe adviseurs over de mogelijkheden gesproken, waarbij deze hebben aangegeven bereid te zijn de samenwerking tussen de onderlingen te steunen. Daardoor ontstaan kostenvoordelen voor de leden en kan met name voor kleinere verzekeraars specifieke deskundigheid worden ingezet. Dit is het vertrekpunt van de onderlinge samenwerking geweest. P I J L E R 2 In dat kader zijn we in 2012 met themabijeenkomsten over kernbegrippen uit het Solvency IIpalet gestart, vervolgt De Boer. Momenteel zijn de meeste onderlingen bezig met pijler 2 van Solvency II. Daarbij gaat het primair om de kwalitatieve aspecten van de bedrijfsvoering. Onder meer zullen de vier sleutelfuncties aan de orde komen die bij verzekeraars moeten worden ingericht: de interne-auditfunctie, de compliancefunctie, de riskfunctie en, voor de leven- en aansprakelijkheidsverzekeraars, de Willem de Boer. De onderlinge 1

2 actuariële functie. Bij de inrichting hiervan moeten met name de kleinere onderlingen hun weg nog vinden en daar zijn we nu vooral mee bezig. De eerste themabijeenkomsten gingen over de interne-auditfunctie, waarvan de uitwerking werd begeleid door 2ARC, voorheen CSI Meindertsma. Centraal in deze bijeenkomsten stond de vraag op welke wijze verzekeraars de interne-auditfunctie kunnen vormgeven: intern, in samenwerking met andere verzekeraars of door middel van uitbesteding. Over deze problematiek werd gediscussieerd door vertegenwoordigers van zo n 35 onderlingen, verdeeld over twee bijeenkomsten. Het vervolg wordt in een werkgroep uitgewerkt. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld het gezamenlijk opstellen van een interne-auditstatuut. I N T E R N E A U D I T O R Die interne-auditfunctie heeft binnen Solvency II een nogal bepalend kenmerk, legt De Boer uit. De functie moet losstaan van alle andere functies, je kunt die niet als directeur of als commissaris er even bij doen. Het is een autonome functie binnen de organisatie. Wel mag je de expertise ervoor inhuren en daar gaat dan ook precies de discussie over. Wat ga je zelf doen, hoeveel kun je zelf voorbereiden en wat ga je al of niet samen met andere onderlingen uitbesteden? Interne auditing is een apart vak, het is ook niet direct iets wat de externe accountant er terloops bij kan doen. Volgens De Nederlandsche Bank is het de taak van de interne auditor om te evalueren hoe adequaat en doeltreffend de organisatie functioneert. De interne auditor heeft het recht om binnen de onderneming waar en wanneer dan ook informatie in te winnen en zal minstens eens in het jaar een verslag over zijn bevindingen maken. Het is misschien niet helemaal de juiste term, zegt Willem de Boer, maar de interne auditor zoekt naar de verborgen gebreken in de organisatie. De compliance officer en de risk manager kunnen het beleid dat door het bestuur is geformuleerd, goed op papier hebben gezet en controleren, maar dan nog kunnen risico s zijn onderschat of over het hoofd worden gezien. De interne auditor zal dan ook als onafhankelijk specialist naar de kwaliteit van de hele organisatie kijken. S O L V E N C Y I I B A S I C In de themabijeenkomsten over de interne auditor werd vooral ook stilgestaan bij de vraag met welke frequentie deze functie moet worden ingezet. Eens in het jaar, aldus De Nederlandsche Bank, maar bij veel kleine onderlingen is het allemaal simpel risk, zegt De Boer, dus zou een interne audit met een frequentie van eens in het jaar op hoofdlijnen en eens in de drie jaar meer diepgravend een optie zijn. Dit soort vraagstukken bespreken we momenteel met De Nederlandsche Bank. DNB heeft een vrij grofmazig wettelijk kader dat bij wijze van spreken voor alle organisaties per definitie op dezelfde manier zal worden ingevuld. Er wordt dan wel over proportionaliteit gesproken, maar wat zal dat in de praktijk betekenen? Voor de kleinere partijen wordt Solvency II Basic geïntroduceerd. Hiervoor bereidt het ministerie van Financiën wetgeving voor. Uit een presentatie daarover komt naar voren dat men voor Solvency II Basic-verzekeraars een vereenvoudigd regime wil realiseren, dat op verschillende terreinen proportioneel is te noemen. Onduidelijk is echter nog hoeveel dat zal uitmaken bij de toetsing door De Nederlandsche Bank. Een interne-auditfunctie is voor kleine onderlingen een behoorlijke kostenpost en het zou daarom jammer zijn als DNB daar voor Solvency II Basic zwaar op zou inzetten. O R S A De themabijeenkomsten van de FOV in maart waren gewijd aan ORSA: Own Risk and Solvency Assessment. Voor de externe deskundigheid over dit onderwerp is het adviesbureau Sprenkels & Verschuren in de arm 2 De onderlinge maart 2012

3 genomen. Hoeveel control wil je inbouwen? stelt Willem de Boer de retorische vraag. We hebben de compliance officer om alle processen goed op papier te zetten en te bewaken. We hebben de risk manager om te zorgen dat we alle risico s begrijpen en erop kunnen sturen. We hebben de externe accountant om te zorgen dat we alle financiële en organisatorische processen op orde hebben. We hebben de interne auditor die nog eens een keer dwars door alle bedrijfsprocessen en de governance gaat. En dan hebben we dus ook nog ORSA. ORSA is volgens de omschrijving van De Nederlandsche Bank een onderdeel van het risicomanagementsysteem om de algehele solvabiliteitsbehoeften op de kortere en langere termijn vast te stellen, rekening houdend met het risicoprofiel, de tolerantielimieten en de bedrijfsstrategie van de organisatie. De Boer: Solvency II zal in 2014 helemaal geïmplementeerd zijn, maar we gaan ook voor de kleinere onderlingen, op verzoek van De Nederlandsche Bank, al in 2012 met ORSA oefenen. DNB wil nog dit jaar kunnen beoordelen in hoeverre de onderlingen daartoe in staat zijn en welke problemen zij ermee ondervinden. Vanuit Financiën is al aangegeven dat ORSA voor de Solvency II Basic-verzekeraars zeer beperkt zal blijven. Daar hopen we dan maar op. P R O A C T I E F De rol van de FOV bij dit alles is in de eerste plaats faciliterend, zegt Willem de Boer. Maar onze rol is ook dat we de informatie die uit deze themabijeenkomsten komt, meenemen naar het strategisch overleg met de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën. We doen dit om te leren hoe de praktijk zich gaat ontwikkelen en hoe we dat vervolgens naar de toezichthouders kunnen vertalen. Vorig jaar moesten we constateren dat onderlingen in het kader van de toezichtseisen met operationele problemen werden geconfronteerd waar we nauwelijks nog iets aan konden veranderen. We konden altijd alleen maar reageren in plaats van proactief zijn. We zijn dat nu structureel aan het veranderen. We willen meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van het toezicht en met name ook het proportioneel toezicht. De meeste onderlingen zullen de komende jaren hun handen vol hebben aan bijvoorbeeld de concurrentie, de beheersing van de premiehoogte en het objectief aantoonbaar in het belang van de klant handelen. Komt daar bovenop een streng ineffectief toezicht, dan kunnen we ervan uitgaan dat er verschillende onderlingen onnodig bestuurlijk en organisatorisch in de problemen zullen komen. De Nederlandsche Bank gebruikt bij het toezicht een aantal kernbegrippen, zoals vasthoudend en indringend toezicht. Dat is natuurlijk prima, maar het moet wel passen bij wat je dan vasthoudt. Iets wat weinig risico s heeft, moet je ook kunnen loslaten. Precies daarnaar zijn we op zoek. We kunnen natuurlijk niet aan het wettelijke kader tornen en dat willen we ook niet, maar we willen graag met elkaar om de tafel om aan een effectief toezicht bij te dragen. Coöperaties en onderlingen hebben alle kenmerken om aan datgene te voldoen wat volgens de principes van goed ondernemingsbestuur van een integere en beheerste organisatie wordt verwacht. Het is dan ook een boeiende uitdaging om onder meer in de onderlinge samenwerking de kernwaarden van de onderlingen te steunen en te bewaken! De onderlinge maart

4 DAAR KOMT MEER BIJ KIJKEN DAN ALLEEN EEN OPGAANDE ZON F E D E R AT I E VA N O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G M A AT S C H A P P I J E N I N N E D E R L A N D SPAR R E N H E U V EL J E Z E I S T POS T B U S A C Z E I S T I N F F OV.NL FEDERATIE Hoornweg van Rij overleden Op 4 maart is de heer M.O. Hoornweg van Rij op 80-jarige leeftijd overleden. Hij is bijna 20 jaar bestuurslid en voorzitter van de FOV geweest. Daarmee is de FOV hem veel dank verschuldigd. Zijn gedachtenis leeft voort en onze gedachten gaan uit naar echtgenote en kinderen. Solvency II basic in ontwikkeling De FOV heeft onlangs een bijeenkomst bijgewoond van partijen die aan de marktconsultatie over Solvency II basic hebben deelgenomen. De bijeenkomst was een initiatief van het ministerie van Financiën, en bedoeld als terugkoppeling op de marktconsultatie. Het wettelijk kader dat het ministerie op dit moment voor ogen heeft voor Solvency II basic, is proportioneel te noemen. In de 1 e pilaar mogen zoveel mogelijk standaardwaardes worden gebruikt en er vindt nog een test met marktpartijen plaats om te beoordelen of tot verdere versimpeling kan worden gekomen. In de 2 e pilaar worden geen extra eisen gesteld ten opzichte van de huidige situatie, die door het Besluit Prudentiële Regels wordt beheerst. Dit betekent dat er weliswaar een compliancefunctie moet zijn, beleid ten aanzien van risicomanagement en aandacht voor naleving van de interne regels, maar dat de eisen niet verder strekken. De ORSA kan worden vormgegeven binnen de kaders van het risicomanagement en is vormvrij. In de 3 e pilaar zijn de eisen ook beperkt; er is geen externe publicatieplicht en de kwartaalrapportages passen op één A4. De voorstellen worden nog besproken met DNB, die een stringenter regime nastreeft. Zoals uit een toelichting van DNB aan de FOV blijkt, wil men de verschillen ten opzichte van Solvency II beperken tot de grens van de AMCR en aan de bestaande voorschriften. Ook werd onderzocht op welke wijze de overheid zonnepanelen als aanhangsels aan gebouwen beoordeelt binnen het Bouwbesluit. De werkgroep kwam hierbij tot de opmerkelijke bevinding dat de overheid zich nauwelijks zorg aantrekt over het extra gewicht dat op daken wordt geplaatst, terwijl er enige jaren terug juist aangescherpte rekennormen zijn ingevoerd om dakinstortingen tegen te gaan. Juridisch keek de werkgroep hoe gebouweigenaren overgaan tot het verhuren van hun dakoppervlak aan investeringsmaatschappijen. Verzekeringstechnisch werd geïnventariseerd welke informatie voor acceptatie beschikbaar moet zijn. Kortom: alle facetten zijn tegen het licht gehouden. Zonder te suggereren dat in de Nederlandse markt sprake is van wantoestanden, is wel gebleken dat er veel onwetendheid is, met name aan de kant van de dakverhuurder of enthousiaste private opdrachtgever voor de aanschaf en plaatsing van een zonnede actuariële functie, die voor schadeverzekeraars dan niet verplicht is (voor leven- en aansprakelijkheidsverzekeraars wel). Als er sprake is van een substantieel risico, wil DNB volledig toezicht uitoefenen. Zij blijft druk op kleine verzekeraars uitoefenen en houdt deze constant de spiegel voor. De FOV zal de komende tijd met het ministerie van Financiën en met DNB overleg voeren om verder richting te geven aan een proportionele invulling van het regime. Preventiebericht wateraccumulatie gepubliceerd Jaarlijks storten in Nederland circa platte daken in als gevolg van opeenhoping van regenwater of sneeuw. In het verleden kreeg dit fenomeen veel mediaaandacht. Deze is afgenomen zonder dat het probleem is verdwenen. Voor verzekeraars is wateraccumulatie een lastig in te schatten risico. Om handvatten te geven voor een risico-inschatting van een plat dak tijdens een inspectie, heeft de Technische Commissie Schadepreventie (TCSP) van de FOV een preventiebericht opgesteld. In het preventiebericht wordt uitgelegd wat wateraccumulatie inhoudt en wordt een afbakening van risicodaken gegeven. Ook worden suggesties voor inspectie gegeven. Het preventiebericht is op de website van de FOV te vinden. Brochure Zonnepanelen ziet het licht De TCSP heeft ook een nieuwe preventiebrochure over zonnepanelen uitgebracht. Aanleiding voor deze brochure waren vragen die in toenemende mate bij de TCSP binnenkwamen over de installatie en het verzekeren van zonnepanelen. Om deze vragen te beantwoorden en een informatief document op te stellen voor alle leden van de FOV, heeft de TSCP een subcommissie samengesteld. Deze bestond uit Aloys van de Burgt (Achmea Agro), Richard Dekker (Achmea Schadeverzekeringen), Dirk Groenveld (Univé Hollands Noorden), André van Strien en Johan van Tiel (de laatste zijn als risicodeskundigen verbonden aan het inspectiebureau Burghgraef Van Tiel & Partners). De werkgroep is grondig te werk gegaan: Verscheidene bedrijven die actief zijn in de zonnepanelenmarkt zijn geïnterviewd om zicht te krijgen op de gebruikelijke gang van zaken bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Daarnaast werd de installatietechniek getoetst ZONNEPANELEN 4 De onderlinge maart 2012

5 panelen installatie. Zo transparant als de panelen zijn, zo is de informatie-uitwisseling vanuit deskundigen dat kennelijk niet. De opkomende markt van DHZ-pakketten is niet onderzocht om reden dat daar teveel diversiteit in de zelfbouwmogelijkheden zit. Maar zelfbouw of laten plaatsen en installeren: iedere lezer kan voldoende handvatten vinden in de nieuwe brochure. Deze is zo vormgegeven dat een verzekeringsadviseur aan tafel bij de klant, in chronologische volgorde alle aspecten en facetten over het verzekeren van elke zonnepaneleninstallatie kan bespreken zonder zelf een deskundige op dit gebied te hoeven zijn. Als controlemiddel zijn aandachtspunten bij het verzekeren opgesomd en benodigde documenten benoemd die beschikbaar moeten komen om een acceptatiebeoordeling simpel en snel te kunnen laten verlopen. Het document is een handzaam document op hoofdlijnen geworden. Het was niet mogelijk om binnen het begrip leesbaar en begrijpelijk alle details te behandelen, de brochure zou daardoor onleesbaar en onbegrijpelijk zijn geworden. De FOV is de werkgroepleden zeer erkentelijk voor hun inbreng en kijkt met belangstelling uit naar reacties en ervaringen van de leden. De brochure is op de website van de FOV geplaatst. Beleid in uitvoering Vragenlijst monitoring governance principes De FOV heeft een akkoord bereikt met de monitoring commissie governance principes over de vragenlijst die bij de monitoring wordt toegepast. FOV heeft deze lijst voor (alle) kleine verzekeraars passend gemaakt door nvt-opties in te bouwen en ruimte voor proportionaliteit te creëren. Daarmee sluit de vragenlijst mede aan bij verzekeraars met een beperkte schaal en compacte organisatie. Proportionele toepassing van de principes geldt als compliant met de regelgeving. Bestuurderscursussen De bestuurderscursus die normaal gesproken op Nyenrode wordt gegeven, heeft eenmalig in Dalfsen plaatsgevonden. De 19 deelnemers hebben gedurende 4 dagen in het congreshotel Mooirivier vertoefd. De cursus is op 2 februari afgesloten. Op 19 maart is op de vertrouwde Nyenrode-locatie in Breukelen een nieuwe leergang gestart. Daar nemen 24 personen aan deel. Wft-cursussen De door de FOV georganiseerde Wft gerelateerde cursus voor beleidsbepalers is inmiddels aan ongeveer 200 personen gegeven. Het programma loopt nu af en de laatste gelegenheid om de cursus te volgen is op 21 en 29 mei (de cursus beslaat 2 dagdelen). Opgave is mogelijk bij het bureau van de FOV. Bijeenkomsten over vormgeving interne audit In de afgelopen periode hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over vormgeving van de interne audit als verplicht onderdeel van Solvency II / Solvency II basic. Het adviesbureau 2Arc nam aan de discussies deel. Er wordt een werkgroep gestart die zich over een standaard werkprogramma gaat buigen. De bijeenkomsten werden door in totaal 37 personen bijgewoond. Workshops over ORSA Onder begeleiding van het actuarieel bureau Sprenkels & Verschuren hebben in de maand maart drie workshops over de onder Solvency II verplichte ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) plaatsgevonden. Hieraan namen in totaal 70 personen deel. Taxatiedagen gestart De in samenwerking met Totaal Support georganiseerde FOV-taxatiedagen vinden in maart en april plaats. Deelnemers kunnen kiezen uit instructie over particuliere/ agrarische risico s en particuliere/mkbrisico s. De dagen vinden gedeeltelijk op een praktijklocatie deel. Tot nu toe hebben zich 68 cursisten aangemeld. Oefengesprekken Om beleidsbepalers voor te bereiden op het gesprek met DNB dat in het kader van een toetsing plaatsvindt, biedt de FOV oefengesprekken aan. Deze vinden op het FOVkantoor plaats en zijn inmiddels met een aantal beoogde beleidsbepalers gevoerd. Webseminar over opleidingseisen De FOV organiseert voor woensdag 25 april een webseminar over de opleidingseisen aan verzekeringsadviseurs die per 1 januari 2013 een wijziging ondergaan. Mr. I. van Velzen, projectleider bij NIBE SVV, hoofdredacteur van de Beursbengel en regelmatig spreker bij de FOV, zal inzicht verschaffen over de normen waar per 2013 aan dient te worden voldaan. Het interactieve seminar kan van achter de eigen computer worden gevolgd. Daardoor is het niet nodig om naar een centrale locatie af te reizen. Inschrijving is mogelijk bij het bureau van de FOV. Algemene ledenvergadering Op donderdag 10 mei vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de FOV plaats. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Plaats van samenkomst is de Buitenplaats in Amerongen. De onderlinge maart

6 ONDERLINGEN ACTUALITEITEN Noordhollandsche breidt directie uit De Noordhollandsche van 1816 heeft de directie uitgebreid met Rémon Chatellon (41). Hij vervult de functie van adjunct-directeur Financiën. Chatellon werkte Rémon Chatellon. sinds eind 2009 als manager Financiële Zaken bij de maatschappij. In die rol adviseerde en ondersteunde hij de directie al over de consequenties en de professionele implementatie in de organisatie van het verscherpte regime van toezichthouders. Voorheen was Chattellon registeraccountant bij BDO. Naast Chatellon bestaat de directie van de Noordhollandsche uit Lex Verëll en Cas Verhage. Filmpremière Centramed Eind maart is in Utrecht de film Met lood in de schoenen... in première gegaan. Deze film, een initiatief van de onderlinge verzekeraar van medische aansprakelijkheid Centramed, laat het belang zien van persoonlijk contact tussen zorgverlener en patiënt na een medisch incident. In de film vertelt een aantal artsen openhartig over hun eigen ervaringen en de lessen die zij daaruit getrokken hebben. Een waargebeurde casus toont de do s en don ts in de praktijk. Centramed maakte de film omdat, ondanks inspanningen en goede wil van veel betrokken partijen, de communicatie na een medisch incident nog altijd voor verbetering vatbaar is. De film en het bijbehorende trainingsaanbod voor zorginstellingen moeten de praktijk helpen verbeteren. Solvency II bezorgt verzekeraars hoofdbrekens Verzekeraars maken zich massaal zorgen over de rapportage-eisen die Solvency II oplegt. Ook zullen ze in hun streven naar rendement mogelijk afstappen van overheidsobligaties en -aandelen. Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock onder 220 verzekeraars in 18 landen. Het kunnen voldoen aan de eisen voor gegevensrapportage onder Solvency II is een punt van grote zorg. Hoewel een grote meerderheid (97%) van de ondervraagden vertrouwen heeft in zijn eigen beleggingsbeleid en risicomanagementcapaciteiten, maakt meer dan 90% zich ernstig of enigszins zorgen over het naleven van de eisen voor stiptheid (95%) en volledigheid (94%) van het aanleveren van gegevens onder Solvency II. De grote meerderheid is bezorgd over de kwaliteit van gegevens van derde partijen (92%). Die moeten transparante portefeuilles ter beschikking stellen. De voorstellen binnen de nieuwe regelgeving hebben effect op de beleggingsstrategie van verzekeraars. Verzekeraars hebben aangegeven dat ze mogelijk afstand zullen doen van overheidsobligaties en -aandelen ten gunste van alternatieve activa. Ongeveer een derde (32%) verwacht zijn toewijzingen aan private-equityfondsen en hedgefondsen te verhogen, ondanks de mogelijk hogere kapitaallasten waarmee ze onder Solvency II te maken kunnen krijgen. Bron: AM Signalen CEA wordt Insurance Europe Comité Européen Assurances (CEA), de Europese verzekerings- en herverzekerings federatie, gaat vanaf 1 maart verder onder de naam Insurance Europe. Verzekeringen zijn de hoeksteen van de moderne maatschappij en de sleutel tot groei en stabiliteit van wereldwijde economieën, zegt Sergio Balbinot, voorzitter van Insurance Europe, vandaar dat wij een fris en nieuw imago lanceren dat de dynamiek en importantie van de verzekeringsindustrie weergeeft. Met 37% wereldwijd marktaandeel is de Europese verzekeringsindustrie de grootste ter wereld. De federatie telt 34 leden die verzekeraars en herverzekeraars vertegenwoordigen met een premie-inkomen van meer dan mld en die werk geven aan bijna een miljoen mensen. Omzet gemiddeld assurantiekantoor met 11% gedaald Bureau D & O heeft dit jaar opnieuw het kerncijfersonderzoek uitgevoerd naar de cijfers en trends van het assurantie-intermediair in Nederland. De resultaten van het nieuwe kerncijfersonderzoek worden gepubliceerd in de uitgave Kerncijfers In de praktijk heeft het intermediair in de financiële dienstverlening nog maar weinig het gevoel controle te hebben over de eigen situatie. Verandering na verandering wordt geïntroduceerd en de economische crisis heeft zijn eindpunt nog niet bereikt. Waar kortgeleden assurantiekantoren boos en geëmotioneerd konden reageren op alle veranderingen in de bedrijfstak, reageert de meerderheid nu gelaten. Vechten is vervangen door de zorg om als bedrijf te overleven. De resultaten van het kerncijfersonderzoek over 2011 tonen aan dat veel assurantie- 6 De onderlinge maart 2012

7 kantoren hun bedrijf door hun handen zien wegglippen. De tendens naar beneden heeft in 2011 hard toegeslagen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de omzet van een gemiddeld assurantiekantoor in 2011 met 11% is gedaald. Waar in de jaren vòòr 2006 de omzet jaarlijks groeide met gemiddeld 7,5%, is dit beeld drastisch veranderd. In 2007 en 2009 daalde de omzet ook al met 3% en 4%. Een daling van 11% is echter nog niet eerder voorgekomen. Maar opvallend is ook dat er een groep kantoren is die in 2011 hun omzet, ondanks de economische crisis en alle veranderingen, wél heeft zien stijgen. In het onderzoek is uitgebreid stilgestaan bij het profiel van deze assurantiekantoren. Het is namelijk geen toeval geweest. De groeiers hebben een aantal kenmerken gemeenschappelijk die andere ook zouden kunnen toepassen. De uitgave Kerncijfers 2012 biedt inzicht in de ontwikkeling van het intermediair in 2011 en geeft een prognose voor Door te werken met 4 profielkantoren is er voor ieder kantoor een benchmark beschikbaar waar de eigen resultaten en verwachtingen tegen kunnen worden afgezet. Daarnaast geeft de publicatie handvatten om het bedrijf verder te ontwikkelen en te leren van succesvolle branchegenoten die tegen de trend in zijn gegroeid. De uitgave Kerncijfers 2012 beslaat ruim 120 pagina s en kost 125 exclusief btw en portokosten. Naast een weergave van de resultaten van het onderzoek wordt daarin een Excel programma aangeboden. Met dit programma kunnen individuele assurantiekantoren hun resultaten vergelijken met de verschillende benchmarken die uit het onderzoek naar voren komen. Bestellen is mogelijk via Provisieverbod zo goed als een feit De Tweede Kamer schaart zich unaniem achter de plannen van minister Jan Kees de Jager voor een provisieverbod bij complexe financiële producten. Dat bleek op 8 maart tijdens een algemeen overleg van de Tweede Kamercommissie voor Financiën. Brede instemming was er ook om uitvaartpolissen onder het verbod te laten vallen en zakelijke verzekeringen daarvan juist uit te sluiten. Het pakket aan maatregelen zou in april door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd, waarna de Eerste kamer nog moet volgen. De regels moeten per 1 januari 2013 van kracht worden om verkeerde financiële prikkels uit de financiële dienstverlening te halen, zoals De Jager de flinke verbouwing met ingrijpende gevolgen omschreef. Aan het begin van het debat vroeg VVD-woordvoerder Matthijs Huizing waarom er geen algemeen provisieverbod komt. Provisie is immers altijd pervers als de aanbieder die betaalt, zo betoogde hij. Hij kreeg hiervoor geen bijval. Het provisieverbod en de vergaande transparantie gaat gelden voor complexe producten en producten waarbij we excessen hebben gezien, aldus De Jager. Als er aanleiding is, kunnen we dit provisieverbod in de toekomst uitbreiden. Werkgelegenheid verzekeraars daalt Uit de statistiek Arbeidsvoorwaarden van het CVS blijkt dat het aantal werknemers bij verzekeraars het afgelopen jaar met twee procent is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2010 nam de werkgelegenheid ongeveer even sterk af, terwijl in de jaren daarvoor de krimp minder dan één procent bedroeg. Het ziekteverzuim in de bedrijfstak blijft redelijk constant, rond de vijf procent. De verzuimfrequentie daalt verder en de gemiddelde verzuimduur blijft stijgen. De vacaturegraad blijft laag en bedraagt twee vacatures per honderd werknemers. Bedragen minimumgarantiefonds verhoogd De bedragen voor het minimumgarantiefonds zijn aan de inflatie aangepast. Voor leven- en autoverzekeraars stijgt de hoogte van het fonds van 3,5 naar 3,7 miljoen euro. Schadeverzekeraars moeten een minimum aanhouden van 2,5 miljoen euro (was 2,3 miljoen). Alle maatschappijen hebben tot het eind van het jaar om aan de nieuwe eisen te voldoen. AFM helpt verzekeraars met verbeteren klantinformatie De AFM helpt dit jaar twaalf verzekeraars met het verbeteren van de informatieverstrekking aan de klant. De afgelopen jaren hebben verzekeraars al vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de informatie aan klanten. De samenwerking heeft tot doel dit proces verder te versterken, aldus de AFM. De betrokken verzekeraars laten hun verbeterplannen zien aan de toezichthouder, die daarover in de loop van dit jaar een gesprek aangaat. Aan de orde komen onder meer de structuur van de klantinformatie, het begrijpelijk maken van tekstpassages en het opzetten van consumentenonderzoeken. De samenwerking is onderdeel van het speerpunt klantbelang centraal. De AFM wil hiermee bevorderen dat consumenten informatie krijgen op basis waarvan zij goede financiële beslissingen kunnen nemen. EU respecteert Nederlands zorgstelsel Het Europees parlement heeft een pakket Lees verder op pagina 10 De onderlinge maart

8 DNB en AFM onderzoeksagenda s Op verzoek van de sector hebben DNB en AFM hun onderzoeksagenda s voor 2012 bekend gemaakt. Die zien er als volgt uit: DNB Onderzoeksthema Intragroepsverhoudingen Winstgevendheid levensverzekeraars Opties en garanties Geschiktheidstoetsing Raden van Commissarissen Gedrag en cultuur: kwaliteit en effectiviteit van bestuur Hypotheekmarkt Commercieel vastgoed Naleving meldplicht en sanctieregelgeving Beschrijving Beoordelingskader voor intragroepsposities zal in maart worden gedeeld met de sector. Vorig jaar uitvraag gedaan good practice is gereed. Nieuwe uitvraag volgt bij selecte groep levensverzekeraars over marktconsistente waardering van nieuwe productie. DNB gaat bij de beoordeling van de toereikendheidstoets focussen op de waardering van opties & garanties. Dit bleek bij de toereikendheidstoets over 2010 een zwakke schakel. DNB en AFM ontwikkelen gezamenlijk een beoordelingskader voor toetsen van commissarissen op geschiktheid. Op verzoek van de Tweede kamer worden de zittende commissarissen van de 4 grote banken en verzekeraars in 2012 getoetst. Bij een aantal verzekeraars zal in 2012 onderzoek worden verricht naar gedrag en cultuur waarbij onderwerpen als evenwichtige en consistente besluitvorming, bespreekbaarheid en voorbeeldgedrag, maar ook groepsdynamiek binnen het bestuur op de agenda zullen staan. De Nederlandse huizenmarkt kenmerkt zich door o.a. hoge hypotheekschulden. De positie van huishoudens kan onder druk komen te staan, met mogelijke verliezen voor financiële instellingen tot gevolg. Daarnaast is er onvoldoende inzicht in opgebouwde waarde in aan hypotheken verbonden polissen. De ontwikkelingen op de Nederlandse commercieel vastgoedmarkt zijn zorgwekkend. Er zal uitvraag gedaan worden naar de waardering van commercieel vastgoed. Het valt op dat levensverzekeraars weinig meldingen verrichten in vergelijking met verzekeraars in andere landen. Uitvraag en onderzoek ter plekke bij groep van levensverzekeraars. Planning Vanaf april 2012 zullen verzekeraars in verzekeringsgroepen middels een brief worden geïnformeerd over de beoordeling van de materiële intragroepsposities. In maart/april zullen de betrokken verzekeraars een brief van DNB ontvangen over proces. Uitvraag zal in april/mei lopen. Geen extra uitvraag voorzien. Toereikendheidstoets wordt gelijktijdig met de verslagstaten ingediend uiterlijk op 31 mei Informatiebijeenkomst over geschiktheidstoetsing is voorzien voor april. Informatieverzoek voor toetsen van commissarissen van de 4 grote banken en verzekeraars zal begin maart plaats vinden. De betrokken verzekeraars zullen in de loop van het tweede kwartaal op de hoogte worden gebracht over opzet en planning van onderzoeken. De komende tijd zullen informatieverzoeken uitgaan. Nog geen datum bekend. De informatieverzoeken zullen naar verwachting in het derde kwartaal worden gedaan. 8 De onderlinge maart 2012

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 PAG 1 4 toetsing bestuurders Chris van Toor in gesprek met AnneMarie

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

Kwantitatieve impactstudie QIS4

Kwantitatieve impactstudie QIS4 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 3 M A A R T 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV peilt behoefte aan studiebijeenkomsten

Nadere informatie

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Studiedag Arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Samen sterk. in een energieke. coöperatie.

Financieel jaarverslag. Samen sterk. in een energieke. coöperatie. 2011 Financieel jaarverslag Samen sterk in een energieke coöperatie. Samen sterk in een energieke coöperatie. DELA is een coöperatie. Doordat we zoveel leden hebben, staan we samen sterk. Enerzijds doordat

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars NIEUWS BRIEF JAARGANG 24 NUMMER 5 DECEMBER 2014 de onderlinge UITGAVE VAN DE FEDERATIE VAN ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJEN IN NEDERLAND ONDERWERPEN PAG 3 NAJAARSBIJEENKOMSTEN VAN DE FOV PAG 4 CURSUS

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag SRLEV N.V.

Jaarverslag SRLEV N.V. Jaarverslag SRLEV N.V. 1 Jaarverslag SRLEV N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 SRLEV in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 5 1.3 Onze merken 7 2 Voorwoord 8 3 Corporate governance 10

Nadere informatie

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Aon

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013

Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit. Thema s DNB toezicht 2013 Buffers, bedrijfsmodellen, risico beheer, bestuur en datakwaliteit Thema s DNB toezicht 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 De financiële sector vergroot zijn weerbaarheid 6 2.1 Banken: migratie

Nadere informatie