Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge De Waarden U.A. gehouden op woensdag 13 april 2011 in Het Witte Paard te Cabauw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge De Waarden U.A. gehouden op woensdag 13 april 2011 in Het Witte Paard te Cabauw"

Transcriptie

1 _ Aanvang uur Aanwezig 45 leden en A. Noorlander (gast), bestuursleden L.J. Maijenburg, G.W. Metz, B.A.W.M. Bruns, F.J.W. van der Steen, A.J.H. de Beaufort en directeur R.J. Hoek. Afmeldingen J. Krispijn, J.A.F.M. Kromwijk, E.A.J. Zwanenburg, C.H.M. Last en J. Neven en mevrouw A.J.M. van Baaren, 1. Opening. Voorzitter De Beaufort opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder welkom geldt een aantal voormalige bestuursleden en de vandaag officieel afscheid nemende bestuursleden, de dames Carolien Boere, Coby van Lent en Marleen Zijderlaan en de heer Huib van Arkel. De beide ereleden, Evert Zwanenburg en Jan Kromwijk, hebben zich afgemeld en Cor Last, bestuurslid, kwam juist vanmiddag terug van een reis naar Argentinië; als hij niet te moe is zal hij vanavond nog trachten aan te schuiven. Uiteraard zit ook onze directeur van OVM De Waarden, Robert Hoek, achter de bestuurstafel. Het is vanavond een bijzonder moment voor OVM De Waarden; we houden de eerste algemene ledenvergadering als gefuseerde OVM en dan in Cabauw. De oproep voor deze algemene ledenvergadering, zoals genoemd in artikel 7 lid 4 van de statuten, hebben alle leden tijdig kunnen nalezen in de per lid persoonlijk toegezonden voorjaaruitgifte van De Onderlinge ofwel de bekende Verzekeringsinfo van maart j.l. Met deze oproep werden de leden in het bezit gesteld van de nieuwe statutentekst zoals deze tijdens de beide buitengewone ledenvergaderingen is goedgekeurd. Tevens zijn conform lid 3 van dat artikel de te behandelen agendapunten aan u bekend gemaakt; de punten worden u hier op de sheet nogmaals getoond. Deze wijze van oproepen is voor de ene helft van onze leden afwijkend van datgene wat men gewend was: een aparte ledenbrief vergezeld van een boekje met agenda, een jaarverslag en een verkort overzicht van de financiële getallen. Het bestuur heeft in overleg met de directeur nu een andere weg ingeslagen. De totale stukken zijn ter inzage gelegd op beide kantoren van OVM De Waarden. Deze gewijzigde gang van zaken is mede in het belang van u als lid; het spaart de kosten van ca ,-- voor een extra mailing en daar bovenop de eigen werkinzet en de productiekosten van het boekje. Doordat OVM De Waarden sinds enkele jaren wettelijk verplicht is om de complete jaarstukken na goedkeuring en vaststelling bij de Kamer van Koophandel te deponeren zijn deze definitieve stukken geproduceerd. Op uw verzoek kon u alle stukken digitaal of als kopie per post thuis ontvangen of op een van onze kantoren zelf inzien. Met deze inleidende woorden vooraf opent de voorzitter de eerste algemene ledenvergadering van de OVM De Waarden. 2. Instellen notulencommissie. Erik van der Steen licht het belang van de goede ledeninformatie toe en stelt dat het nuttig is om het verslag van deze vergadering op korte termijn beschikbaar te hebben. De beide medewerksters Irma Overbeek en Wanda Muis stellen de notulen op. Aansluitend wordt de tekst ter goedkeuring voorgelegd aan de notulencommissie. Het bestuur verzoekt de leden Barie Hartsuiker, Arie Schep en Ton de Wit om zitting te nemen in deze notulencommissie. Namens de aanwezige leden keuren zij in principe de notulen inhoudelijk goed. Deze vastgestelde notulen van onze ALV kunnen dan over 4 à 5 weken bij u in de mailbox liggen. De vergadering stemt in met deze werkwijze. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Directeur Robert Hoek maakt melding van twee ingekomen stukken, te weten een brief van mevrouw A.J.M. (Sjanie) van Baaren inzake de inhoud van de notulen en het in haar beleving gezegde tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van de OVM Lopik-Cabauw van De heer W.J.P. (Werner) Hoeve heeft een aantal vragen in een brief met betrekking tot de ter inzage gelegde financiële verslaglegging gesteld. De voorzitter stelt voor om de brief van mevrouw van Baaren te behandelen bij het agendapunt 4. Notulen, en de beantwoording van de financiële vragen mee te nemen bij de bespreking van het jaarverslag en de rekening De vergadering stemt in met deze werkwijze. De directeur noemt de ingekomen afmeldingen op. notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 1 van 7

2 _ 4. Goedkeuren en vaststellen van vier notulen van het afgelopen jaar. De voorzitter stelt de notulen van de beide Algemene ledenvergaderingen van de voormalige OVM Lopik- Cabauw d.d en de gelijktijdig gehouden Algemene ledenvergadering OVM Vlist d.d aan de orde. Opgemerkt wordt dat de notulen van de voormalige OVM Lopik-Cabauw reeds zijn beoordeeld en goedgekeurd door de destijds voor het eerst ingestelde notulencommissie. Aansluitend worden beide notulen ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Alsdan worden de notulen van de beide Buitengewone Ledenvergaderingen d.d ter bespreking voorgelegd. Mevrouw Sjanie van Baaren heeft schriftelijk (zie ingekomen stukken) t.a.v. de notulen van OVM Lopik-Cabauw opgemerkt dat zij n.a.v. de toezegging door de voorzitter ervan uitging dat er een presentatie van 2 naast elkaar staande jaarrekeningen per voormalige Onderlinge beschikbaar zou zijn. Dit is nu niet gebeurd. In haar brief en enkele mails betreurt zij dit ten zeerste. De voorzitter legt uit dat de nu gepresenteerde wijze van verslaglegging van jaarcijfers en toelichting conform het destijds goedgekeurde fusiebesluit is. Hij erkent dat hij mogelijk destijds op dit punt niet eenduidig is geweest. Een aparte opstelling zou alleen mogelijk zijn tegen hoge extra-kosten, een feitelijk minutieus opmaken van een toerekening van een veelheid van kleinere en grotere posten in de beide afrekeningen, die eigenlijk niets nieuws toevoegen aan de gepresenteerde totaalcijfers. De vergadering kan zich in deze toelichting vinden al is John van Kats van mening dat de uitleg toen en nu erg summier en (te) kort door de bocht is. Aansluitend worden beide notulen van goedgekeurd en vastgesteld. 5. Jaarverslag boekjaar 2010 Bestuurslid Gijs Metz licht aan de hand van de in de presentatie (zie bijlage 1) opgenomen cijfers de uitkomsten nader toe en meldt dat het premie-inkomen licht is gestegen. Wordt daarvan echter de premierestitutie van 5% (= ) van 2009 afgetrokken blijkt het premie-inkomen in het verslagjaar nauwelijks af te wijken van het daarvoor gepresenteerde. N.a.v. een van de vragen van de heer Werner Hoeve inzake de opgenomen en berekende cijfervergelijking van het jaar 2009 wordt opgemerkt dat de premie-inkomsten van beide OVM s wel zijn opgeteld, echter in 2009 eerst op basis van een afwijkende regelgeving werden verantwoord. Dit heeft ertoe geleid dat in de gepresenteerde opstelling over het reeds afgesloten en verantwoorde boekjaar 2009 is bijgesteld. Werner Hoeve merkt op dat hij een betere toelichting op deze aanpassingen in de presentatie van nu aangeboden jaarrekening had verwacht. Gijs Metz vervolgt dat de totale schadelast voor de combinatie in 2010, , veel groter is dan de in De oorzaak moet worden gezocht in een grote brandschade. Aan de hand van het hieronder opgenomen overzicht licht hij de brandschadelast verder toe. Hij maakt hij de vergadering er op attent dat bovendien in 2009 nog 5% premierestitutie heeft plaatsgevonden Premie inkomen Af: herverzekeringspremie Verdiende premies eigen rekening Schade-uitkeringen eigen behoud Premies minus schaden De kosten van lonen en salarissen zijn afgenomen door minder inhuur van derden. De overige bedrijfskosten zijn echter gestegen. Als verklaring hiervoor is te geven dat kosten vroeger bij de post bemiddeling werden bijgeteld wat overeenkomt met de Algemene kosten In 2009 beliepen deze kosten Het verschil ad komt overeen met de nu hieruit blijkende eenmalige fusiekosten. Over het jaar 2010 had de OVM geen recht op een winstaandeel van de SOM en dat verklaart een minderopbrengst dit jaar van notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 2 van 7

3 _ Ton de Wit vraagt of de resultaten van de OVM over het eerste kwartaal 2011 zich geheel conform de destijds gepresenteerde begroting ontwikkelen. Directeur Hoek moet erkennen dat dit nog niet geheel het geval is; er ligt echter wel een begroting met taakstelling voor het jaar 2011 waaraan hij zich gebonden voelt. De vraag van Werner Hoeve of de post Provisie niet dubbelop wordt gepresenteerd, kan de directeur ter plekke te vrede stellend beantwoorden. Gijs Metz licht vervolgens de balansgegevens nader toe en verklaart dat de post goodwill te maken heeft met een overname van een kleine portefeuille. De post gebouwen en terreinen heeft betrekking op het kantoorpandbezit aan het Doelenplein in Schoonhoven en onder de post deelnemingen vallen de 316 aandelen in de SOM. De post bedrijfsmiddelen en liquide middelen is afgenomen en is te verklaren door vooruit ontvangen premies. Dat het eigen vermogen van de OVM De Waarden is toegenomen is het gevolg van de herwaardering van het kantoorgebouw in Schoonhoven en de goede waardering van onze deelneming in de SOM. De post kortlopende schulden is afgenomen hetgeen terug te voeren is op de vooruitbetaalde premies; de rekening-courant met andere maatschappijen is lager. Aangetekend moet hierbij worden dat het een momentopname betreft en dat in de jaarrekening 2009 hieronder ook de post premierestitutie van invloed was. Jeroen van Rossum vraagt naar de berekeningsachtergronden van het bestuur om aan de eigen vermogen te komen. Directeur Hoek antwoordt dat uitgegaan is van de thans bekende wetgeving. Voor 2010 vereist DNB een eigen vermogen van Binnenkort worden de definitieve eisen in het kader van Solvency II vastgesteld aan de hand van enkele rekenmodellen. Ook onze OVM zal in 2013 daaraan moeten voldoen. Op grond van die rekenmodellen zal voor een verzekeraar van onze omvang een eigen vermogen van minimaal vereist zijn. In overleg met het bestuur wordt nu al ingespeeld op dit zwaardere eisenpakket, is de tekenlimiet in het herverzekeringscontract aangepast en op het lagere niveau van vastgesteld om met name het catastrofen risico te verminderen. Op deze wijze wordt het maximale eigen behoud verlaagd. Daarmee wordt bereikt dat de OVM de maximale schadelast voor eigen rekening meer jaren zou kunnen dragen. Ton de Wit stelt dat het bestuur door deze lijn nu te volgen al redelijkerwijs voldoet aan de eisen van Voorzitter De Beaufort antwoordt dat DNB het model nog niet definitief heeft vastgesteld maar als deze lijn verder wordt uitgewerkt dan zijn wij als OVM De Waarden bij het invoeren er daadwerkelijk klaar voor. Naar aanleiding van de vraag van Werner Hoeve inzake het deponeren van de gehele jaarstukken 2009 van OVM Vlist in plaats van de verkorte versie zegt de directeur toe alsnog zorg te dragen voor het vereiste integrale deponeren van de jaarstukken 2009 bij de Kamer van Koophandel. Voorts vindt Werner Hoeve de uitloopstatistiek RJ niet terug in de jaarrekening. Gijs Metz licht toe dat deze uitloopstatistiek de kwaliteit van de schade-inschattingen en de taxatieverschillen aangeeft. Op grond van de wetgeving geldt dat als in de voorgaande boekjaren deze inschatting meer dan 10% bedraagt daarvan melding moet worden gemaakt. In onze situatie komt deze inschatting uit op 5% en hoeft derhalve niet expliciet in de jaarstukken te worden opgenomen. Ongeacht deze uitleg blijft Werner Hoeve van mening dat het opnemen van een dergelijke berekening een beter inzicht in de kwaliteit van de reserveringen zal opleveren ten behoeve van de verzekerden. Gijs Metz zegt toe Werner Hoeve s zienswijze te zullen bespreken met directie en bestuur. Ook de vraag omtrent het in de jaarstukken expliciet opnemen van een risicoparagraaf zal dan voor volgend jaar worden overwogen. Met de jaarrekening 2010 neemt de vergadering ook kennis van de afgegeven accountantsverklaring: De controle van de jaarrekening 2010 van OVM De Waarden is op 30 maart 2010 uitgevoerd door FAG Accountants B.V., de heer S. Bruijniks RA. Accountant Bruijniks verklaart en oordeelt dat de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2010 en van het behaalde resultaat over 2010 geeft. De vergadering stemt in met de voorgestelde resultaatbestemming : toevoegen resultaat 2010, groot , aan de algemene reserve. Naar aanleiding van een later. (bij agendapunt 10) door Werner Hoeve gestelde vraag wordt in deze notulen bij het afsluiten van de bespreking van de jaarrekening uitdrukkelijk vastgehouden dat de vergadering de voorgelegde jaarstukken 2010 heeft goedgekeurd en vastgesteld en instemt met de voorgestelde resultaatbestemming. notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 3 van 7

4 _ 6. Decharge gevoerde beleid Vicevoorzitter Bert Maijenburg vraagt de vergadering om aan de leden van het gedurende het jaar 2010 verantwoordelijke bestuur voor de voormalige OVM Vlist e.o. U.A. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Met een applaus gaan de leden hiermee akkoord. Voorzitter De Beaufort vraagt de vergadering om aan de leden van het gedurende het jaar 2010 verantwoordelijke bestuur van de voormalige OVM Lopik-Cabauw e.o. U.A. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Ook hier volgt een dankapplaus voor de verrichte diensten. 7. Jaarverslag directeur 2010 Directeur Robert Hoek memoreert dat het lastig is om een verslag van het jaar 2010 te presenteren waarvan hij slechts een beperkt deel als de echte directeur van één gecombineerde onderlinge formeel functioneerde. Spreker maakt nu gebruik van de kans om alle aanwezige medewerkers aan de leden voor te stellen en aan te geven voor welk product resp. productgroep betrokkene aanspreekbaar is. Voor de helderheid naar de klant toe wordt uitdrukkelijk gesproken over Agro, Riet, Particulier, Financiën, de binnen- en buitendienstverantwoordelijken en -ook bij een onderlinge moet het netjes en schoon zijn- de medewerksters van de huishoudelijke dienst is het jaar van de fusie geweest. Te vaak wordt vergeten dat het gewone werk -dat in het klantbelang vooral gewoon moest doorgaan- ook daadwerkelijk door moest gaan. Voor medewerkers zijn fusiegesprekken ook een tijd van onzekerheid. Ondanks het fusie geweld hebben de medewerkers er voor gezorgd dat de leden niets of erg weinig te kort zijn gekomen. Uw polissen werden vlot afgehandeld, uw schades beoordeeld en betaald, en ook de premie geïnd. De fusie mag dan bestuurlijk zijn afgerond in 2010, voor de organisatie begint de fusie nu pas echt vorm te krijgen. Om de vakbekwaamheid van het personeel te blijven garanderen moeten zij hun diploma s met de vereiste PE punten d.m.v. bijscholing valideren. Dit moet voor 1 juli 2011 gerealiseerd zijn om de toetsen OVM breed te kunnen doorstaan. In tegenstelling tot vorige jaren werden we geconfronteerd met enkele langdurige ziektegevallen. Voor de betrokken medewerkers is ziekte uiteraard al erg vervelend maar voor de organisatie is dit ook een stevig probleem. Er is een groot beroep gedaan op de parttime medewerkers om extra te werken. Ik als directeur kijk op die tijd terug als zwemmen met één hand op de rug. In november hebben we een uitzendkracht moeten inhuren. Tegen het einde van het jaar is het contract van een andere medewerkster niet verlengd. Inmiddels is de situatie gelukkig weer genormaliseerd. Spreker gaat aansluitend in op enkele onderdelen. Afgelopen najaar is de automatisering via een Terminal Server ingericht. De verbindingen tussen Cabauw en Schoonhoven blijken echter in de praktijk niet geschikt te zijn voor een probleemloze, snelle, overdracht van gegevens. Per 1 januari 2011 is gestart met volledig digitaal werken en daarbij wordt dit probleem behoorlijk gevoeld. Volledig digitaal werken betekent voor de medewerkers een andere manier van werken en dat vraagt een forse gewenning van de medewerkers. Er wordt een duidelijke groei geconstateerd in correspondentie via . Digital communiceren betekent overigens niet een verandering in de wijze van afhandelen. Deze blijft klantgericht. Directeur Hoek vervolgt dat op basis van de verplichtingen uit Wet en regelgeving voor verzekeringsmaatschappijen tegen het einde van het jaar 2010 een compliance check door een externe functionaris werd uitgevoerd; de uitkomsten daarvan werden gerapporteerd aan het bestuur. De wettelijk noodzakelijke en conform de geldende voorschriften voor beide OVM s vereiste rapportages voor DNB resulteerden in vier maal een voor beide OVM s op te maken kwartaalbericht voor de toezichthouder opmaken. Vanzelfsprekend moesten ook tijdig de bekende Verslagstaten -ook 2 keer dusworden ingediend. Nu, na de fusie wordt dat aantal gehalveerd en dat is zeker als een voordeel te zien. De acceptatiegrens van objecten voor een brandverzekering is zoals al gemeld inmiddels vastgesteld op en daarmee teruggebracht van de tot 2010 vaak gebezigde grens van Deze grens zal nu strak worden gevolgd. Het resultaat zal zijn dat daarom meer verzekeringen deels facultatief worden gesloten. Eerder is al gewezen op de mogelijk zwaardere eisen in het kader van het toezicht van DNB. Daarnaast ervaren wij concurrentie op het gebied van agrariërs en particulieren in onze notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 4 van 7

5 _ oorspronkelijke core business riet. Prijs en koppelverkoop lijken dan voor onze achterban plotseling even sterker dan de ledentrouw naar de OVM toe. Afgelopen weken hebben we ook gekeken wat de oorzaak was van het bij ons opzeggen van een lopende verzekering. Opvallend is dat 60% een gevolg is van concurrentie, in combinatie met een door onze klant blijkbaar na te streven concentratie van meer verzekeringen bij één tussenpersoon. Daarnaast konden wij op basis van ons eigen vaste acceptatiebeleid/beheer aan 17% van de vertrekkers geen verantwoorde dekking binnen onze mogelijkheden aanbieden en 19 % van de mutaties zijn een direct gevolg van verkoop van het verzekerde object. Ook op de bemiddelingsmarkt zijn wij als Onderlinge De Waarden actief: in totaal lopen zo n 4000 variaverzekeringen via onze Onderlinge. Per afloopdatum zijn er hiervan 370 geroyeerd. Daartegenover werden in dezelfde periode 600 polissen nieuw afgesloten, dus 230 nieuwe verzekeringen. Vanuit De Waarden kunnen wij hier nog meer energie in steken om tot een hoger resultaat te komen.! Zwaartepunten liggen bij AVP 21%, AVB/AVL 8%, trekkers 7%, personenauto 17% en Ziektekosten 13% met een aantrekkelijke collectiviteitkorting. Het resterende deel komt voor rekening van een scala tussen reis- en rechtsbijstandverzekeringen en - niet te vergeten- uitvaartpolissen. U vraagt zich zeker af of de Onderlinge ook wat aan reclame doet, vervolgt directeur Hoek. Ja, zeker, vele lokale initiatieven en verenigingen werden met relatief geringe bedragen gesponsord. Dat is gewoon een voortzetting van bestaand en vruchtbaar gebleken beleid. Ook daarom werd wederom warme chocolade melk uitgedeeld op de kerstmarkt in Schoonhoven. Dat zorgt voor echte naamsbekendheid en als initiatief werd het zeker gewaardeerd gelet op het aantal van zo n 700 bekertjes! Door de fusie zijn er enkele verzekeringsinfo s meer verschenen, waarin we de leden zo goed mogelijk hebben geïnformeerd. Ook werd in de Lekstreek, samen met Onderlinge Lek en IJssel een pagina ééns per 6 weken gevuld. Bij beide Onderlingen werd het Programma Leden werven Leden in praktijk gebracht; een activiteit welke nu na de fusie in de komende maanden ook alle aandacht verdient. De directeur laat aan de hand van een sheet (zie bijlage) hier zien welke schademeldingen in de loop van het verslagjaar bij ons zijn binnengekomen, Afrondend worden enkele opmerkingen over de nu gehanteerde premiestelling door de onderlinge gemaakt. Het bestuur heeft uitdrukkelijk gevraagd om daar voorstellen voor te ontwikkelen. Daarbij denkt spreker zorgvuldig gekozen uitgangspunten in acht te nemen om tot een verantwoorde premie harmonisatie binnen het OVM pakket te komen Zo is en blijft duidelijk dat de grootste risico s de hoogste premie moeten betalen. De voorwaarden voor een totaaldekking en/of voor de verschillende onderdelen moeten aan ieder lid direct kunnen worden uitgelegd. Een premieverhoging voor delen van het ledenbestand is moeilijk uit te leggen. Dat zelfde geldt ook voor een te arbeidsintensieve premiedifferentiatiebewerking voor particulieren voor een (steen/hard)-object. Naast deze simpele meer no-nonsense dekkingen voor particuliere objecten vereist het overgrote deel van de MKB polissen maatwerk ; een harmonisatiepoging in deze sector is tegen het belang van onze desbetreffende leden. Het door onze concurrentie ingezette Internet verzekeren is een ander werkconcept, maakt daardoor andere premiestellingen mogelijk en vereist met nadruk een mentaliteitsverandering binnen het onder onze leden waar te nemen onderlinge denkgevoel. De directeur rondt af met het uitzetten van enkele voorlopige denklijnen betreffende de Particuliere Markt. Daarin krijgen een basispolis, een (extra-) uitgebreide en een all-risk polis een vaste plaats. Ook voor de Agrarische markt kan een soortgelijke polisopbouw worden uitgewerkt. Uit de praktijk blijkt dat juist in deze sector de prijs een veel geringere rol speelt. Onze leden ervaren het advies als veel belangrijker. De door ons als Onderlinge geboden service waarderen veel personen bijzonder; zij streven veel minder naar het van alles willen ophangen aan de laagste premiestelling. Dit laatste zal ook wel eens kunnen betekenen dat we daardoor leden gaan verliezen. Er is immers nooit één waarheid. De voorzitter dankt de directeur voor diens uitleg, stelt vast dat er geen directe vragen zijn en gaat over tot het volgende agendapunt. notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 5 van 7

6 _ 8. Bestuursverkiezing. Vicevoorzitter Bert Maijenburg neemt het woord en maakt melding van het feit dat nu Hendrik de Beaufort, thans voorzitter, aftredend en reglementair herkiesbaar wordt gesteld. Bij het bestuur zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Spreker vraagt de vergadering of beraad over de herbenoeming wordt gewenst. De vergadering stemt in met een nieuwe bestuurstermijn voor Hendrik de Beaufort bij onze Onderlinge De Waarden. De herbenoemde Hendrik de Beaufort dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en neemt de leiding van de vergadering weer over. Van vier bestuurleden wordt nu na de verleende decharge afscheid genomen; het betreft de dames Carolien Boere, Coby van Lent en Marleen Zijderlaan en de heer Huib van Arkel. Allen kunnen een mooie staat van dienst bij een van de beide Onderlinge nu achter zich laten. Ter vergadering krijgt ieder van hen ten afscheid een bos bloemen. Echter op 11 maart j.l. werden door Robert Hoek en Hendrik de Beaufort bij elk van de aftredende bestuurders op een mooie plek in ieders tuin een walnotenboom geplant en is er in klein verband een gezellig informeel officieel afscheid geweest. De vergadering geeft de scheidende bestuurders een daverend applaus mee op de weg naar huis. 9. Instellen ledencommissie (artikel 30); taak en opdrachtomschrijving Directeur Hoek schetst aan de hand van de als bijlage opgenomen sheet taak en inhoud van de mogelijk op te richten ledencommissie en vraagt belangstellenden zich bij een van de medewerkers te melden. Ook na de vergadering is daartoe gelegenheid. Later in het jaar hoopt de directeur de resultaten uit deze commissie voor het te volgen beleid te kunnen benutten; Op deze wijze wordt opnieuw getracht een vertaling van de eerder genoemde Leden voor leden -intentie te vinden. 10. Rondvraag Behalve de eerder in dit verslag opgenomen opmerking van Werner Hoeve inzake een officieel beslismoment voor de goedkeuring van de jaarstukken (elders vastgelegd) werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag Sluiting door de voorzitter. Voorzitter De Beaufort bedankt iedereen voor inbreng en aanwezigheid en biedt de kans voor napraten bij een drankje met hapje. Bij vertrek ligt voor eenieder een duurzame pennenset gereed.en krijgen alle medewerkers een attentie, in verband met hun inzet en hun verwerken van de fusie perikelen ALV-verslag notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 6 van 7

7 _ Bijlage 1 notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 7 van 7

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Toegang tot recht Goedkoop

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden woensdag 14 mei 2014 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 1. Opening

Algemene Vergadering. 1. Opening Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 22 april 2014 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). 1 CONCEPTNOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 2 april 2015, 's morgens om 11.00

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1-

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1- CONCEPT Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 27 april 2011 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

NOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2011 en het gevoerde beleid (bespreking).

NOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2011 en het gevoerde beleid (bespreking). 1 NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op dinsdag 17 april 2012, 's morgens om 11.00 uur

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie