Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge De Waarden U.A. gehouden op woensdag 13 april 2011 in Het Witte Paard te Cabauw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge De Waarden U.A. gehouden op woensdag 13 april 2011 in Het Witte Paard te Cabauw"

Transcriptie

1 _ Aanvang uur Aanwezig 45 leden en A. Noorlander (gast), bestuursleden L.J. Maijenburg, G.W. Metz, B.A.W.M. Bruns, F.J.W. van der Steen, A.J.H. de Beaufort en directeur R.J. Hoek. Afmeldingen J. Krispijn, J.A.F.M. Kromwijk, E.A.J. Zwanenburg, C.H.M. Last en J. Neven en mevrouw A.J.M. van Baaren, 1. Opening. Voorzitter De Beaufort opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder welkom geldt een aantal voormalige bestuursleden en de vandaag officieel afscheid nemende bestuursleden, de dames Carolien Boere, Coby van Lent en Marleen Zijderlaan en de heer Huib van Arkel. De beide ereleden, Evert Zwanenburg en Jan Kromwijk, hebben zich afgemeld en Cor Last, bestuurslid, kwam juist vanmiddag terug van een reis naar Argentinië; als hij niet te moe is zal hij vanavond nog trachten aan te schuiven. Uiteraard zit ook onze directeur van OVM De Waarden, Robert Hoek, achter de bestuurstafel. Het is vanavond een bijzonder moment voor OVM De Waarden; we houden de eerste algemene ledenvergadering als gefuseerde OVM en dan in Cabauw. De oproep voor deze algemene ledenvergadering, zoals genoemd in artikel 7 lid 4 van de statuten, hebben alle leden tijdig kunnen nalezen in de per lid persoonlijk toegezonden voorjaaruitgifte van De Onderlinge ofwel de bekende Verzekeringsinfo van maart j.l. Met deze oproep werden de leden in het bezit gesteld van de nieuwe statutentekst zoals deze tijdens de beide buitengewone ledenvergaderingen is goedgekeurd. Tevens zijn conform lid 3 van dat artikel de te behandelen agendapunten aan u bekend gemaakt; de punten worden u hier op de sheet nogmaals getoond. Deze wijze van oproepen is voor de ene helft van onze leden afwijkend van datgene wat men gewend was: een aparte ledenbrief vergezeld van een boekje met agenda, een jaarverslag en een verkort overzicht van de financiële getallen. Het bestuur heeft in overleg met de directeur nu een andere weg ingeslagen. De totale stukken zijn ter inzage gelegd op beide kantoren van OVM De Waarden. Deze gewijzigde gang van zaken is mede in het belang van u als lid; het spaart de kosten van ca ,-- voor een extra mailing en daar bovenop de eigen werkinzet en de productiekosten van het boekje. Doordat OVM De Waarden sinds enkele jaren wettelijk verplicht is om de complete jaarstukken na goedkeuring en vaststelling bij de Kamer van Koophandel te deponeren zijn deze definitieve stukken geproduceerd. Op uw verzoek kon u alle stukken digitaal of als kopie per post thuis ontvangen of op een van onze kantoren zelf inzien. Met deze inleidende woorden vooraf opent de voorzitter de eerste algemene ledenvergadering van de OVM De Waarden. 2. Instellen notulencommissie. Erik van der Steen licht het belang van de goede ledeninformatie toe en stelt dat het nuttig is om het verslag van deze vergadering op korte termijn beschikbaar te hebben. De beide medewerksters Irma Overbeek en Wanda Muis stellen de notulen op. Aansluitend wordt de tekst ter goedkeuring voorgelegd aan de notulencommissie. Het bestuur verzoekt de leden Barie Hartsuiker, Arie Schep en Ton de Wit om zitting te nemen in deze notulencommissie. Namens de aanwezige leden keuren zij in principe de notulen inhoudelijk goed. Deze vastgestelde notulen van onze ALV kunnen dan over 4 à 5 weken bij u in de mailbox liggen. De vergadering stemt in met deze werkwijze. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Directeur Robert Hoek maakt melding van twee ingekomen stukken, te weten een brief van mevrouw A.J.M. (Sjanie) van Baaren inzake de inhoud van de notulen en het in haar beleving gezegde tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van de OVM Lopik-Cabauw van De heer W.J.P. (Werner) Hoeve heeft een aantal vragen in een brief met betrekking tot de ter inzage gelegde financiële verslaglegging gesteld. De voorzitter stelt voor om de brief van mevrouw van Baaren te behandelen bij het agendapunt 4. Notulen, en de beantwoording van de financiële vragen mee te nemen bij de bespreking van het jaarverslag en de rekening De vergadering stemt in met deze werkwijze. De directeur noemt de ingekomen afmeldingen op. notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 1 van 7

2 _ 4. Goedkeuren en vaststellen van vier notulen van het afgelopen jaar. De voorzitter stelt de notulen van de beide Algemene ledenvergaderingen van de voormalige OVM Lopik- Cabauw d.d en de gelijktijdig gehouden Algemene ledenvergadering OVM Vlist d.d aan de orde. Opgemerkt wordt dat de notulen van de voormalige OVM Lopik-Cabauw reeds zijn beoordeeld en goedgekeurd door de destijds voor het eerst ingestelde notulencommissie. Aansluitend worden beide notulen ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Alsdan worden de notulen van de beide Buitengewone Ledenvergaderingen d.d ter bespreking voorgelegd. Mevrouw Sjanie van Baaren heeft schriftelijk (zie ingekomen stukken) t.a.v. de notulen van OVM Lopik-Cabauw opgemerkt dat zij n.a.v. de toezegging door de voorzitter ervan uitging dat er een presentatie van 2 naast elkaar staande jaarrekeningen per voormalige Onderlinge beschikbaar zou zijn. Dit is nu niet gebeurd. In haar brief en enkele mails betreurt zij dit ten zeerste. De voorzitter legt uit dat de nu gepresenteerde wijze van verslaglegging van jaarcijfers en toelichting conform het destijds goedgekeurde fusiebesluit is. Hij erkent dat hij mogelijk destijds op dit punt niet eenduidig is geweest. Een aparte opstelling zou alleen mogelijk zijn tegen hoge extra-kosten, een feitelijk minutieus opmaken van een toerekening van een veelheid van kleinere en grotere posten in de beide afrekeningen, die eigenlijk niets nieuws toevoegen aan de gepresenteerde totaalcijfers. De vergadering kan zich in deze toelichting vinden al is John van Kats van mening dat de uitleg toen en nu erg summier en (te) kort door de bocht is. Aansluitend worden beide notulen van goedgekeurd en vastgesteld. 5. Jaarverslag boekjaar 2010 Bestuurslid Gijs Metz licht aan de hand van de in de presentatie (zie bijlage 1) opgenomen cijfers de uitkomsten nader toe en meldt dat het premie-inkomen licht is gestegen. Wordt daarvan echter de premierestitutie van 5% (= ) van 2009 afgetrokken blijkt het premie-inkomen in het verslagjaar nauwelijks af te wijken van het daarvoor gepresenteerde. N.a.v. een van de vragen van de heer Werner Hoeve inzake de opgenomen en berekende cijfervergelijking van het jaar 2009 wordt opgemerkt dat de premie-inkomsten van beide OVM s wel zijn opgeteld, echter in 2009 eerst op basis van een afwijkende regelgeving werden verantwoord. Dit heeft ertoe geleid dat in de gepresenteerde opstelling over het reeds afgesloten en verantwoorde boekjaar 2009 is bijgesteld. Werner Hoeve merkt op dat hij een betere toelichting op deze aanpassingen in de presentatie van nu aangeboden jaarrekening had verwacht. Gijs Metz vervolgt dat de totale schadelast voor de combinatie in 2010, , veel groter is dan de in De oorzaak moet worden gezocht in een grote brandschade. Aan de hand van het hieronder opgenomen overzicht licht hij de brandschadelast verder toe. Hij maakt hij de vergadering er op attent dat bovendien in 2009 nog 5% premierestitutie heeft plaatsgevonden Premie inkomen Af: herverzekeringspremie Verdiende premies eigen rekening Schade-uitkeringen eigen behoud Premies minus schaden De kosten van lonen en salarissen zijn afgenomen door minder inhuur van derden. De overige bedrijfskosten zijn echter gestegen. Als verklaring hiervoor is te geven dat kosten vroeger bij de post bemiddeling werden bijgeteld wat overeenkomt met de Algemene kosten In 2009 beliepen deze kosten Het verschil ad komt overeen met de nu hieruit blijkende eenmalige fusiekosten. Over het jaar 2010 had de OVM geen recht op een winstaandeel van de SOM en dat verklaart een minderopbrengst dit jaar van notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 2 van 7

3 _ Ton de Wit vraagt of de resultaten van de OVM over het eerste kwartaal 2011 zich geheel conform de destijds gepresenteerde begroting ontwikkelen. Directeur Hoek moet erkennen dat dit nog niet geheel het geval is; er ligt echter wel een begroting met taakstelling voor het jaar 2011 waaraan hij zich gebonden voelt. De vraag van Werner Hoeve of de post Provisie niet dubbelop wordt gepresenteerd, kan de directeur ter plekke te vrede stellend beantwoorden. Gijs Metz licht vervolgens de balansgegevens nader toe en verklaart dat de post goodwill te maken heeft met een overname van een kleine portefeuille. De post gebouwen en terreinen heeft betrekking op het kantoorpandbezit aan het Doelenplein in Schoonhoven en onder de post deelnemingen vallen de 316 aandelen in de SOM. De post bedrijfsmiddelen en liquide middelen is afgenomen en is te verklaren door vooruit ontvangen premies. Dat het eigen vermogen van de OVM De Waarden is toegenomen is het gevolg van de herwaardering van het kantoorgebouw in Schoonhoven en de goede waardering van onze deelneming in de SOM. De post kortlopende schulden is afgenomen hetgeen terug te voeren is op de vooruitbetaalde premies; de rekening-courant met andere maatschappijen is lager. Aangetekend moet hierbij worden dat het een momentopname betreft en dat in de jaarrekening 2009 hieronder ook de post premierestitutie van invloed was. Jeroen van Rossum vraagt naar de berekeningsachtergronden van het bestuur om aan de eigen vermogen te komen. Directeur Hoek antwoordt dat uitgegaan is van de thans bekende wetgeving. Voor 2010 vereist DNB een eigen vermogen van Binnenkort worden de definitieve eisen in het kader van Solvency II vastgesteld aan de hand van enkele rekenmodellen. Ook onze OVM zal in 2013 daaraan moeten voldoen. Op grond van die rekenmodellen zal voor een verzekeraar van onze omvang een eigen vermogen van minimaal vereist zijn. In overleg met het bestuur wordt nu al ingespeeld op dit zwaardere eisenpakket, is de tekenlimiet in het herverzekeringscontract aangepast en op het lagere niveau van vastgesteld om met name het catastrofen risico te verminderen. Op deze wijze wordt het maximale eigen behoud verlaagd. Daarmee wordt bereikt dat de OVM de maximale schadelast voor eigen rekening meer jaren zou kunnen dragen. Ton de Wit stelt dat het bestuur door deze lijn nu te volgen al redelijkerwijs voldoet aan de eisen van Voorzitter De Beaufort antwoordt dat DNB het model nog niet definitief heeft vastgesteld maar als deze lijn verder wordt uitgewerkt dan zijn wij als OVM De Waarden bij het invoeren er daadwerkelijk klaar voor. Naar aanleiding van de vraag van Werner Hoeve inzake het deponeren van de gehele jaarstukken 2009 van OVM Vlist in plaats van de verkorte versie zegt de directeur toe alsnog zorg te dragen voor het vereiste integrale deponeren van de jaarstukken 2009 bij de Kamer van Koophandel. Voorts vindt Werner Hoeve de uitloopstatistiek RJ niet terug in de jaarrekening. Gijs Metz licht toe dat deze uitloopstatistiek de kwaliteit van de schade-inschattingen en de taxatieverschillen aangeeft. Op grond van de wetgeving geldt dat als in de voorgaande boekjaren deze inschatting meer dan 10% bedraagt daarvan melding moet worden gemaakt. In onze situatie komt deze inschatting uit op 5% en hoeft derhalve niet expliciet in de jaarstukken te worden opgenomen. Ongeacht deze uitleg blijft Werner Hoeve van mening dat het opnemen van een dergelijke berekening een beter inzicht in de kwaliteit van de reserveringen zal opleveren ten behoeve van de verzekerden. Gijs Metz zegt toe Werner Hoeve s zienswijze te zullen bespreken met directie en bestuur. Ook de vraag omtrent het in de jaarstukken expliciet opnemen van een risicoparagraaf zal dan voor volgend jaar worden overwogen. Met de jaarrekening 2010 neemt de vergadering ook kennis van de afgegeven accountantsverklaring: De controle van de jaarrekening 2010 van OVM De Waarden is op 30 maart 2010 uitgevoerd door FAG Accountants B.V., de heer S. Bruijniks RA. Accountant Bruijniks verklaart en oordeelt dat de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2010 en van het behaalde resultaat over 2010 geeft. De vergadering stemt in met de voorgestelde resultaatbestemming : toevoegen resultaat 2010, groot , aan de algemene reserve. Naar aanleiding van een later. (bij agendapunt 10) door Werner Hoeve gestelde vraag wordt in deze notulen bij het afsluiten van de bespreking van de jaarrekening uitdrukkelijk vastgehouden dat de vergadering de voorgelegde jaarstukken 2010 heeft goedgekeurd en vastgesteld en instemt met de voorgestelde resultaatbestemming. notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 3 van 7

4 _ 6. Decharge gevoerde beleid Vicevoorzitter Bert Maijenburg vraagt de vergadering om aan de leden van het gedurende het jaar 2010 verantwoordelijke bestuur voor de voormalige OVM Vlist e.o. U.A. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Met een applaus gaan de leden hiermee akkoord. Voorzitter De Beaufort vraagt de vergadering om aan de leden van het gedurende het jaar 2010 verantwoordelijke bestuur van de voormalige OVM Lopik-Cabauw e.o. U.A. decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Ook hier volgt een dankapplaus voor de verrichte diensten. 7. Jaarverslag directeur 2010 Directeur Robert Hoek memoreert dat het lastig is om een verslag van het jaar 2010 te presenteren waarvan hij slechts een beperkt deel als de echte directeur van één gecombineerde onderlinge formeel functioneerde. Spreker maakt nu gebruik van de kans om alle aanwezige medewerkers aan de leden voor te stellen en aan te geven voor welk product resp. productgroep betrokkene aanspreekbaar is. Voor de helderheid naar de klant toe wordt uitdrukkelijk gesproken over Agro, Riet, Particulier, Financiën, de binnen- en buitendienstverantwoordelijken en -ook bij een onderlinge moet het netjes en schoon zijn- de medewerksters van de huishoudelijke dienst is het jaar van de fusie geweest. Te vaak wordt vergeten dat het gewone werk -dat in het klantbelang vooral gewoon moest doorgaan- ook daadwerkelijk door moest gaan. Voor medewerkers zijn fusiegesprekken ook een tijd van onzekerheid. Ondanks het fusie geweld hebben de medewerkers er voor gezorgd dat de leden niets of erg weinig te kort zijn gekomen. Uw polissen werden vlot afgehandeld, uw schades beoordeeld en betaald, en ook de premie geïnd. De fusie mag dan bestuurlijk zijn afgerond in 2010, voor de organisatie begint de fusie nu pas echt vorm te krijgen. Om de vakbekwaamheid van het personeel te blijven garanderen moeten zij hun diploma s met de vereiste PE punten d.m.v. bijscholing valideren. Dit moet voor 1 juli 2011 gerealiseerd zijn om de toetsen OVM breed te kunnen doorstaan. In tegenstelling tot vorige jaren werden we geconfronteerd met enkele langdurige ziektegevallen. Voor de betrokken medewerkers is ziekte uiteraard al erg vervelend maar voor de organisatie is dit ook een stevig probleem. Er is een groot beroep gedaan op de parttime medewerkers om extra te werken. Ik als directeur kijk op die tijd terug als zwemmen met één hand op de rug. In november hebben we een uitzendkracht moeten inhuren. Tegen het einde van het jaar is het contract van een andere medewerkster niet verlengd. Inmiddels is de situatie gelukkig weer genormaliseerd. Spreker gaat aansluitend in op enkele onderdelen. Afgelopen najaar is de automatisering via een Terminal Server ingericht. De verbindingen tussen Cabauw en Schoonhoven blijken echter in de praktijk niet geschikt te zijn voor een probleemloze, snelle, overdracht van gegevens. Per 1 januari 2011 is gestart met volledig digitaal werken en daarbij wordt dit probleem behoorlijk gevoeld. Volledig digitaal werken betekent voor de medewerkers een andere manier van werken en dat vraagt een forse gewenning van de medewerkers. Er wordt een duidelijke groei geconstateerd in correspondentie via . Digital communiceren betekent overigens niet een verandering in de wijze van afhandelen. Deze blijft klantgericht. Directeur Hoek vervolgt dat op basis van de verplichtingen uit Wet en regelgeving voor verzekeringsmaatschappijen tegen het einde van het jaar 2010 een compliance check door een externe functionaris werd uitgevoerd; de uitkomsten daarvan werden gerapporteerd aan het bestuur. De wettelijk noodzakelijke en conform de geldende voorschriften voor beide OVM s vereiste rapportages voor DNB resulteerden in vier maal een voor beide OVM s op te maken kwartaalbericht voor de toezichthouder opmaken. Vanzelfsprekend moesten ook tijdig de bekende Verslagstaten -ook 2 keer dusworden ingediend. Nu, na de fusie wordt dat aantal gehalveerd en dat is zeker als een voordeel te zien. De acceptatiegrens van objecten voor een brandverzekering is zoals al gemeld inmiddels vastgesteld op en daarmee teruggebracht van de tot 2010 vaak gebezigde grens van Deze grens zal nu strak worden gevolgd. Het resultaat zal zijn dat daarom meer verzekeringen deels facultatief worden gesloten. Eerder is al gewezen op de mogelijk zwaardere eisen in het kader van het toezicht van DNB. Daarnaast ervaren wij concurrentie op het gebied van agrariërs en particulieren in onze notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 4 van 7

5 _ oorspronkelijke core business riet. Prijs en koppelverkoop lijken dan voor onze achterban plotseling even sterker dan de ledentrouw naar de OVM toe. Afgelopen weken hebben we ook gekeken wat de oorzaak was van het bij ons opzeggen van een lopende verzekering. Opvallend is dat 60% een gevolg is van concurrentie, in combinatie met een door onze klant blijkbaar na te streven concentratie van meer verzekeringen bij één tussenpersoon. Daarnaast konden wij op basis van ons eigen vaste acceptatiebeleid/beheer aan 17% van de vertrekkers geen verantwoorde dekking binnen onze mogelijkheden aanbieden en 19 % van de mutaties zijn een direct gevolg van verkoop van het verzekerde object. Ook op de bemiddelingsmarkt zijn wij als Onderlinge De Waarden actief: in totaal lopen zo n 4000 variaverzekeringen via onze Onderlinge. Per afloopdatum zijn er hiervan 370 geroyeerd. Daartegenover werden in dezelfde periode 600 polissen nieuw afgesloten, dus 230 nieuwe verzekeringen. Vanuit De Waarden kunnen wij hier nog meer energie in steken om tot een hoger resultaat te komen.! Zwaartepunten liggen bij AVP 21%, AVB/AVL 8%, trekkers 7%, personenauto 17% en Ziektekosten 13% met een aantrekkelijke collectiviteitkorting. Het resterende deel komt voor rekening van een scala tussen reis- en rechtsbijstandverzekeringen en - niet te vergeten- uitvaartpolissen. U vraagt zich zeker af of de Onderlinge ook wat aan reclame doet, vervolgt directeur Hoek. Ja, zeker, vele lokale initiatieven en verenigingen werden met relatief geringe bedragen gesponsord. Dat is gewoon een voortzetting van bestaand en vruchtbaar gebleken beleid. Ook daarom werd wederom warme chocolade melk uitgedeeld op de kerstmarkt in Schoonhoven. Dat zorgt voor echte naamsbekendheid en als initiatief werd het zeker gewaardeerd gelet op het aantal van zo n 700 bekertjes! Door de fusie zijn er enkele verzekeringsinfo s meer verschenen, waarin we de leden zo goed mogelijk hebben geïnformeerd. Ook werd in de Lekstreek, samen met Onderlinge Lek en IJssel een pagina ééns per 6 weken gevuld. Bij beide Onderlingen werd het Programma Leden werven Leden in praktijk gebracht; een activiteit welke nu na de fusie in de komende maanden ook alle aandacht verdient. De directeur laat aan de hand van een sheet (zie bijlage) hier zien welke schademeldingen in de loop van het verslagjaar bij ons zijn binnengekomen, Afrondend worden enkele opmerkingen over de nu gehanteerde premiestelling door de onderlinge gemaakt. Het bestuur heeft uitdrukkelijk gevraagd om daar voorstellen voor te ontwikkelen. Daarbij denkt spreker zorgvuldig gekozen uitgangspunten in acht te nemen om tot een verantwoorde premie harmonisatie binnen het OVM pakket te komen Zo is en blijft duidelijk dat de grootste risico s de hoogste premie moeten betalen. De voorwaarden voor een totaaldekking en/of voor de verschillende onderdelen moeten aan ieder lid direct kunnen worden uitgelegd. Een premieverhoging voor delen van het ledenbestand is moeilijk uit te leggen. Dat zelfde geldt ook voor een te arbeidsintensieve premiedifferentiatiebewerking voor particulieren voor een (steen/hard)-object. Naast deze simpele meer no-nonsense dekkingen voor particuliere objecten vereist het overgrote deel van de MKB polissen maatwerk ; een harmonisatiepoging in deze sector is tegen het belang van onze desbetreffende leden. Het door onze concurrentie ingezette Internet verzekeren is een ander werkconcept, maakt daardoor andere premiestellingen mogelijk en vereist met nadruk een mentaliteitsverandering binnen het onder onze leden waar te nemen onderlinge denkgevoel. De directeur rondt af met het uitzetten van enkele voorlopige denklijnen betreffende de Particuliere Markt. Daarin krijgen een basispolis, een (extra-) uitgebreide en een all-risk polis een vaste plaats. Ook voor de Agrarische markt kan een soortgelijke polisopbouw worden uitgewerkt. Uit de praktijk blijkt dat juist in deze sector de prijs een veel geringere rol speelt. Onze leden ervaren het advies als veel belangrijker. De door ons als Onderlinge geboden service waarderen veel personen bijzonder; zij streven veel minder naar het van alles willen ophangen aan de laagste premiestelling. Dit laatste zal ook wel eens kunnen betekenen dat we daardoor leden gaan verliezen. Er is immers nooit één waarheid. De voorzitter dankt de directeur voor diens uitleg, stelt vast dat er geen directe vragen zijn en gaat over tot het volgende agendapunt. notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 5 van 7

6 _ 8. Bestuursverkiezing. Vicevoorzitter Bert Maijenburg neemt het woord en maakt melding van het feit dat nu Hendrik de Beaufort, thans voorzitter, aftredend en reglementair herkiesbaar wordt gesteld. Bij het bestuur zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Spreker vraagt de vergadering of beraad over de herbenoeming wordt gewenst. De vergadering stemt in met een nieuwe bestuurstermijn voor Hendrik de Beaufort bij onze Onderlinge De Waarden. De herbenoemde Hendrik de Beaufort dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en neemt de leiding van de vergadering weer over. Van vier bestuurleden wordt nu na de verleende decharge afscheid genomen; het betreft de dames Carolien Boere, Coby van Lent en Marleen Zijderlaan en de heer Huib van Arkel. Allen kunnen een mooie staat van dienst bij een van de beide Onderlinge nu achter zich laten. Ter vergadering krijgt ieder van hen ten afscheid een bos bloemen. Echter op 11 maart j.l. werden door Robert Hoek en Hendrik de Beaufort bij elk van de aftredende bestuurders op een mooie plek in ieders tuin een walnotenboom geplant en is er in klein verband een gezellig informeel officieel afscheid geweest. De vergadering geeft de scheidende bestuurders een daverend applaus mee op de weg naar huis. 9. Instellen ledencommissie (artikel 30); taak en opdrachtomschrijving Directeur Hoek schetst aan de hand van de als bijlage opgenomen sheet taak en inhoud van de mogelijk op te richten ledencommissie en vraagt belangstellenden zich bij een van de medewerkers te melden. Ook na de vergadering is daartoe gelegenheid. Later in het jaar hoopt de directeur de resultaten uit deze commissie voor het te volgen beleid te kunnen benutten; Op deze wijze wordt opnieuw getracht een vertaling van de eerder genoemde Leden voor leden -intentie te vinden. 10. Rondvraag Behalve de eerder in dit verslag opgenomen opmerking van Werner Hoeve inzake een officieel beslismoment voor de goedkeuring van de jaarstukken (elders vastgelegd) werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag Sluiting door de voorzitter. Voorzitter De Beaufort bedankt iedereen voor inbreng en aanwezigheid en biedt de kans voor napraten bij een drankje met hapje. Bij vertrek ligt voor eenieder een duurzame pennenset gereed.en krijgen alle medewerkers een attentie, in verband met hun inzet en hun verwerken van de fusie perikelen ALV-verslag notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 6 van 7

7 _ Bijlage 1 notulen jaarvergadering boekjr 2010 aangepast1 06 (2) blad 7 van 7

Directeur Robert Hoek en secretaris Erik van der Steen geven aan dat er geen ingezonden stukken zijn, alleen afmeldingen.

Directeur Robert Hoek en secretaris Erik van der Steen geven aan dat er geen ingezonden stukken zijn, alleen afmeldingen. Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge De Waarden U.A. gehouden op woensdag 11 april 2012 in de Ark te Schoonhoven Aanvang : 20.00 uur Aanwezig 28 leden, bestuursleden A.J.H. de Beaufort, B.A.W.M.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

De presentielijst is getekend door 47 leden.

De presentielijst is getekend door 47 leden. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE ONZE VERZEKERINGEN GEHOUDEN OP 13 MEI 2013 IN HET ZALENCENTRUM VERENIGINGSGEBOUW ST. JOSEPH, HEILIGLEVENSTRAAT 4, 3417 HL MONTFOORT De presentielijst is getekend

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Onderlingen de krachten gebundeld en biedt u ONS magazine aan.

Onderlingen de krachten gebundeld en biedt u ONS magazine aan. In de keuken van de Florijn De bergbeklimmer Ons advies ONDERLINGE NIEUWS Ledenvergadering 11 april ONS magazine De Onderlinge bemiddelt als tussenpersoon voor verzekeringen. We werken anders dan commerciële

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013

Drie Onderlingen...één gedachte. Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 1 Drie Onderlingen......één gedachte Buitengewone Vergadering: 30 oktober 2013 2 Lek & IJssel en De Onze en De Waarden willen samen verder! 3 agenda 1. Welkom en opening 2. Toelichting fusievoorstel 3.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A. 24 april 2014, Café Restaurant t Fortuin te Wervershoof.

Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A. 24 april 2014, Café Restaurant t Fortuin te Wervershoof. Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A. 24 april 2014, Café Restaurant t Fortuin te Wervershoof. Aanwezig: Raad van Commissarissen (RvC): de heer Th.M.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang-Edam U.A.

Algemene Ledenvergadering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang-Edam U.A. Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zeevang-Edam U.A. Datum: : dinsdag 19 mei 2015. Locatie : De Burghwall, Achterhaven 89 te Edam. Aanvang : 20.00 uur Aanwezig : 31 personen,

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Voorzitter: mr R.J. Kuperus (tevens notulist) Aanwezig: Namens beheerder: Index Garant Management B.V.: mr R.J.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

JAARVERGADERING. Dinsdag 11 mei 2015 Zalencentrum De Brug te Reeuwijk Aanvang 20.00 uur

JAARVERGADERING. Dinsdag 11 mei 2015 Zalencentrum De Brug te Reeuwijk Aanvang 20.00 uur JAARVERGADERING Dinsdag 11 mei 2015 Zalencentrum De Brug te Reeuwijk Aanvang 20.00 uur 1 Inhoud Pagina Agenda jaarvergadering 2 Bestuurssamenstelling 3 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Verslag controlecommissie

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Accountantsverslag Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Hospice Texel gevestigd te Den Burg Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 4 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaten 6 1.4 Financiële

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 april 2014 te Eemnes, De Witte Bergen 1. Opening De heer Muller opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder van harte welkom. 2. Goedkeuring notulen

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie