Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda"

Transcriptie

1 Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 Gemeente Breda

2 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda 2015 Citeertitel Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda 2015 Besloten door College van B en W van de Gemeente Breda Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) n.v.t. Onderwerp Beleidsregels over mogelijkheden bijzondere bijstand als vangnet Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Grondslagen 1. Artikel 35 Wet Werk en Bijstand Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft ja wijziging regeling Ontstaansbron: Inwerkingtreding: datum ondertekening; datum ondertekening; bron bekendmaking bron bekendmaking college Publicatie Voorstel gemeenteraad n.v.t.

3 Geconsolideerde tekst van de regeling > Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda, gelet op de Participatiewet, overwegende dat in het kader van artikel 35 van deze wet het wenselijk is de beleidsregels met betrekking tot bijzondere bijstand in een afzonderlijke richtlijn bijeen te brengen en gelet op de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor een doeltreffende voorlichting aangaande de verlening van bijstand, stellen vast de volgende Beleidsregels Bijzondere Bijstand Breda 2015 De begripsbepalingen van de Participatiewet zijn onverkort op deze beleidsregels van toepassing. 1

4 2

5 Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda; b. de wet: de Participatiewet; c. bijstand: algemene en bijzondere bijstand; d. algemene bijstand: de bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan; e. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35 van de wet, de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36 van de wet, en de individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b van de wet; f. de voorliggende voorziening: elke voorziening buiten de wet waarop de belanghebbende of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven; g. de eigen verantwoordelijkheid: de mate waarin de belanghebbende zelf verantwoordelijk is voor de bekostiging van zijn kosten, via zijn eigen netwerk, sociale omgeving of andere voorliggende voorzieningen; h. maatwerk: bijzondere bijstand wordt primair op grond van de wettelijke bepalingen en deze beleidsregels vastgesteld, maar bij (zeer) bijzondere individuele omstandigheden die de persoon, zijn sociale omgeving of zijn gezin of kinderen kan raken kan de bijstand worden afgestemd op de individuele situatie. Artikel 2 Bijzondere bijstand is een individuele verstrekking 1. Bijzondere bijstand is in principe mogelijk als: a. geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning vanuit een eigen netwerk, eigen sociale omgeving of voorliggende voorzieningen en de belanghebbende daarin voldoende eigen verantwoordelijkheid heeft getoond; b. geen sprake is van financiële draagkracht in inkomen en bescheiden vermogen; c. sprake is van noodzakelijke kosten door bijzondere individuele omstandigheden; d. een (wettelijke) voorliggende voorziening ontbreekt; e. maatwerk geboden is in het individuele geval. 2. In geval van tekortschietend besef van eigen verantwoordelijkheid kan de gevraagde bijstand gedeeltelijk of volledig worden geweigerd. 3. Voordat maatwerk geboden is, is het genoemde in het eerste lid, sub a tot en met d, in beschouwing genomen. 4. Bij het vaststellen van het bedrag van de bijzondere noodzakelijke kosten wordt aangesloten bij normbedragen zoals opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 5. Indien het bedrag niet is opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen gelden de bedragen van de Prijzengids van Nibud tot 70% als maximale bedragen. 6. Op de verstrekking van de bijzondere noodzakelijke kosten, worden altijd de kosten die voor een ieder algemeen gebruikelijk zijn, in mindering gebracht. 7. De individuele inkomenstoeslag van artikel 36 van de wet, de individuele studietoeslag van artikel 36b van de wet en de seniorentoeslag van artikel 13 van deze beleidsregels, worden bij de beoordeling van de bijzondere noodzaak en de hoogte van de bijzondere bijstand buiten beschouwing gelaten. 3

6 Artikel 3 Draagkracht, draagkrachtperiode, kostendelersnorm en reserveren 1. Geen draagkracht in inkomen, als bedoeld in artikel 2, eer-ste lid, sub b van deze beleidsregels, hebben gehuwden/samenwonenden/huishoudens met kinderen die een netto maandinkomen hebben tot 110% van het wettelijk minimumloon (afgeleid van de bijstandsnorm gehuwden) en geen vermogen hebben boven de voor hen in artikel 34, derde lid, van de wet genoemde vermogensgrens. 2. Geen draagkracht in inkomen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b van deze beleidsregels, hebben alleenstaanden die een netto maandinkomen hebben tot 80% van het wettelijk minimumloon (afgeleid van de bijstandsnorm voor alleenstaanden) geen vermogen hebben boven de voor hen in artikel 34, derde lid, van de wet genoemde vermogensgrens. 3. Geen draagkracht in inkomen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, sub b van deze beleidsregels, hebben pensioengerechtigden die een netto maandinkomen hebben tot 110% van de geldende AOW-norm en geen vermogen hebben boven de voor hen in artikel 34, derde lid, van de wet genoemde vermogensgrens. 4. Voor de toepassing van artikel 3, eerste, tweede en derde lid, wordt de vakantietoeslag buiten beschouwing gelaten. 5. De draagkrachtperiode vangt aan op de eerste dag van de maand waarin de bijstand wordt aangevraagd en heeft de duur van een jaar. 6. Bij de bepaling van de draagkracht wordt de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de wet buiten beschouwing gelaten. 7. Voor bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 12 van deze beleidsregels wordt rekening gehouden met reserveringscapaciteit. 8. Onder reserveringscapaciteit wordt verstaan: 5% van het inkomen tot 110% van het wettelijk minimum loon voor gehuwden/samenwonenden/huishoudens met kinderen en 5% van het inkomen tot 80% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden per maand, gedurende de periode als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel. 9. In aanvulling op het achtste lid wordt onder reserveringscapaciteit verstaan: 5% van het inkomen tot 110% van de geldende AOW-norm voor pensioengerechtigden gedurende de periode als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel. Artikel 4 Bijstand om niet of geldlening 1. Tenzij deze beleidsregels anders bepalen, wordt de bijzondere bijstand verstrekt als een uitkering om niet (zonder terugbetaalverplichting). 2. De bijzondere bijstand wordt in de vorm van een renteloze geldlening verstrekt in de gevallen die worden genoemd in artikel 48, tweede lid van de wet en indien het bijstand voor de kosten van noodzakelijk duurzame gebruiksgoederen betreft als bedoeld in artikel 51 van de wet, tenzij maatwerk wordt toegepast. 3. Aan de belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde woning met bijbehorend erf verleent het college, rekening houdend met artikel 50 van de wet, de bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening, als de bijzondere bijstand over de periode van één jaar naar verwachting meer bedraagt dan het netto wettelijk minimumloon over één maand, als bedoeld in artikel 37 van de wet. 4

7 Artikel 5 Moment van aanvraag 1. In deze beleidsregels genoemde regelingen en bijzondere bijstand worden slechts op aanvraag verstrekt. Kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag is ingediend, komen in principe niet voor bijstandsverlening in aanmerking. 2. Van het eerste lid van dit artikel kan worden afgeweken indien: a. de aanvrager redelijkerwijs de aanvraag niet vooraf heeft kunnen indienen; of b. indien er andere bijzondere omstandigheden zijn die aanleiding geven om voor de reeds gemaakte kosten bijstand te verstrekken. 3. Wanneer het genoemde in het tweede lid van dit artikel zich voordoet kan bijstand worden verleend met terugwerkende kracht tot maximaal 6 maanden. 4. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt slechts in behandeling genomen als de gevraagde gegevens compleet zijn en/of de gevraagde bewijsstukken zijn overgelegd. Het (na een geboden hersteltermijn) niet (tijdig) aanleveren van de gevraagde gegevens en/of bewijsstukken leidt tot buiten behandelingstelling van de aanvraag. Artikel 6 Uitbetaling 1. De bijzondere bijstand wordt betaald nadat de betalingsbewijzen of offertes (proforma nota s) zijn ingediend. 2. Periodieke bijzondere bijstand wordt toegekend voor de duur van maximaal één jaar. 5

8 6

9 Toeslagen 2 Artikel 7 Jongerentoeslag 1. Bijzondere bijstand voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten van zelfstandig wonende jongeren van 18 tot 21 jaar wordt verleend als en voor zover: a. de noodzakelijke kosten van bestaan uitgaan boven de geldende bijstandsnorm en in de hogere bestaanskosten niet kan worden voorzien door het delen van deze kosten met (een) ander(en); b. voor de kosten geen beroep kan worden gedaan op de ouders, omdat: de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn; of de jongere redelijkerwijs zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te gelde kan maken. 2. De jongere bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt in ieder geval geacht zijn onderhoudsrecht jegens zijn ouders redelijkerwijs niet te gelde te kunnen maken als: a. de ouder(s) is / zijn overleden of in het buitenland woont / wonen; b. de jongere in het kader van de Jeugdwet buiten het gezin is geplaatst; c. de jongere op de ingangsdatum van de bijstandverlening 12 maanden of langer zelfstandig woont; d. er sprake is van een acute crisissituatie, waarin door de minderjarige zelf geen verandering kan worden gebracht. Hiertoe dient een indicatie te worden gegeven door een hulpverlenende instantie. 3. De noodzakelijke kosten van het bestaan van de zelfstandig wonende of dak en thuisloze jongere van 18 tot 21 jaar, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, die niet de zorg hebben voor een of meer kinderen die tot het huishouden behoren, worden gesteld op de basisnorm van de wet, verhoogd met aanvullende bijzondere bijstand wordt als volgt a. De alleenstaande, een maximaal bedrag van 450,00 per maandag b. De alleenstaande (pseudo) dak en thuisloze een maximaal bedrag van 350,00 per maand c. Het echtpaar waarvan beide partners jonger zijn dan 21 een maximaal bedrag van 350,00 per maand. d. Het echtpaar waarvan één persoon jonger is dan 21, en 1 persoon ouder dan 21 jaar, een maximum bedrag ad 350,00 per maand 4. De noodzakelijke kosten van het bestaan van de jongere zelfstandig wonende alleenstaande ouders jonger dan 21 jaar, alsmede het echtpaar waarvan één of beide personen jonger zijn dan 21 jaar, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, die de zorg hebben voor één of meerdere kinderen, worden gelijk gesteld aan het inkomen van alleenstaande (ouders) of echtpaar van 21 jaar en ouder in de bijstand. De bijzondere bijstand wordt vastgesteld op het verschil tussen de hier van toepassing zijnde bedragen. Artikel 8 Woonkostentoeslag 1. Onder woonkosten in dit artikel wordt verstaan: a. Indien een woning in huur wordt bewoond: de per maand geldende rekenhuur als omschreven in artikel 5, van de Wet op de huurtoeslag; b. Indien een eigen woning wordt bewoond: de tot een bedrag per maand omgerekende som van de hypotheekrente, de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud conform de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 2. Woonkostentoeslag voor een huurwoning of gehuurde woonwagen: a. Indien belanghebbende een woning bewoont, waarvan de hoogte van de woonkosten gelet op artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag geen belemmering vormt voor toekenning van de huurtoeslag, maar hij door omstandigheden buiten zijn schuld nog geen aanspraak kan maken op deze toeslag, wordt een woonkostentoeslag verstrekt tot de datum waarop de betrokkene wel in aanmerking komt voor huurtoeslag. 7

10 b. De woonkostentoeslag is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag die belanghebbende gelet op zijn financiële situatie op grond van de Wet op de huurtoeslag voor de woonkosten per maand zou ontvangen. 3. Woonkostentoeslag bij een woning in eigendom: a. Indien belanghebbende een eigen woning bezit, waar hij tevens woont, kan tijdelijk woonkostentoeslag worden verstrekt. b. De woonkostentoeslag is gelijk aan de omgerekende som van de hypotheekrente, de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud conform de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen, onder aftrek van de voorlopige teruggave belastingen. c. Aan de belanghebbende wordt de woonkostentoeslag verstrekt onder de voorwaarde dat vooraf vermindering van de voorlopige teruggave van belastingen wordt verzocht, zodat dit bedrag kan worden verrekend met de woonkostentoeslag, als bedoeld in het derde lid, onder b van dit artikel. 4. Woonkostentoeslag voor woonkosten tot én boven de maximale huurprijs kan worden verstrekt, indien belanghebbende een woning in huur bewoont, waarvan de hoogte van de woonkosten op grond van artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag een belemmering vormt voor toekenning van huurtoeslag, voor zover het bedrag van de toeslag maatschappelijk aanvaardbaar is. Onder maatschappelijk aanvaardbaar wordt verstaan een bedrag tot maximaal 1000,-, tenzij de bijzondere situatie van het huishouden er toe dwingt een hoger bedrag te hanteren. 5. De woonkostentoeslag wordt om niet verstrekt tot de datum waarop de betrokkene wel in aanmerking komt voor huurtoeslag en, als huurtoeslag niet aan de orde is, voor een periode van maximaal één jaar. 6. Aan de woonkostentoeslag is de voorwaarde verbonden dat de belanghebbende naar vermogen tracht goedkopere woonruimte te vinden (verhuisplicht). Dit wordt halfjaarlijks gecontroleerd. 7. Als de belanghebbende naar het oordeel van het college naar vermogen heeft getracht goedkopere woonruimte te vinden, maar dit niet is gelukt, dan kan de woonkostentoeslag worden verlengd met maximaal één jaar. Tijdens deze verlenging, zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel, wordt de woonkosten toeslag in de vorm van een lening uitgekeerd, tenzij bijzondere individuele omstandigheden aanleiding geven anders te besluiten. 8. De verhuisplicht wordt niet opgelegd aan personen met een beperking, als de hoge huur wordt veroorzaakt door voorzieningen die in de woning zijn aangebracht vanwege de beperking. 9. Jongeren onder de 27 jaar zonder kinderen, die een beroep doen op woonkostentoeslag, omdat zij een woning bewonen met een rekenhuur boven de voor hen geldende huurgrens waardoor geen beroep op de huurtoeslag mogelijk is, komen niet in aanmerking voor een woonkostentoeslag. 8

11 Individuele verstrekkingen 3 Artikel 9 (Para)medische kosten voor chronisch zieken en gehandicapten conform deze beleidsregels 1. Voor bijzondere bijstandsverlening komen in principe de volgende (para)medische noodzakelijke kosten in aanmerking, indien de zorgverzekering geen voorliggende voorziening is: a. de meerkosten van een medisch noodzakelijk dieet; b. de bijkomende kosten ten behoeve van dialyse bij nierpatiënten tot een maximum bedrag per maand; c. de ten gevolge van langdurige ziekte of beperking ontstane meerkosten van slijtage van kleding en/of beddengoed en bewassing; d. de meerkosten van verwarming ten gevolge van een beperking of langdurige ziekte; e. de meerkosten van medisch noodzakelijk aangepast schoeisel. Artikel 10 Zelfstandig functioneren ouderen en mensen met een beperking Voor bijzondere bijstandsverlening komen in principe de volgende kosten in aanmerking, als zij noodzakelijk zijn om het zelfstandig functioneren van ouderen en mensen met een beperking te bevorderen : a. de eigen bijdrage van dagopvang van ouderen; b. de extra kosten verbonden aan een maaltijdvoorziening voor ouderen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd; c de eigen bijdrage in de kosten van een tijdelijke opname in een AWBZ-instelling; d. de eigen bijdrage in de kosten van professionele alarmering; e. de eigen bijdrage in de kosten van extramurale begeleiding in het kader van GGZproblematiek. Artikel 9 (Para)medische kosten 1. Voor bijzondere bijstandsverlening komen mogelijk de volgende (para)medische noodzakelijke kosten in aanmerking: a. de meerkosten van een medisch noodzakelijk dieet; b. de bijkomende kosten ten behoeve van dialyse bij nierpatiënten tot een maximum bedrag per maand; c. de ten gevolge van langdurige ziekte of beperking ontstane meerkosten van slijtage van kleding en/of beddengoed en bewassing; d. de meerkosten van verwarming tengevolge van een beperking of langdurige ziekte; e. de meerkosten van medisch noodzakelijk aangepast schoeisel; f. in afwijking van artikel 3, tweede lid, komt de eigen bijdrage in de kosten van duurzame gebitstoepassingen slechts in aanmerking indien deze kosten medisch noodzakelijk zijn en vóór de plaatsing zijn aangevraagd. Artikel 10 Zelfstandig functioneren ouderen en mensen met een beperking Voor bijzondere bijstandsverlening komen slechts de volgende kosten in aanmerking, als zij noodzakelijk zijn om het zelfstandig functioneren van ouderen en mensen met een beperking te bevorderen en aansluiten op artikel 8, tweede lid: a. de eigen bijdrage van dagopvang van ouderen; b. de extra kosten verbonden aan een maaltijdvoorziening voor ouderen vanaf 65 jaar; c de eigen bijdrage in de kosten van een tijdelijke opname in een AWBZ-instelling; d. de eigen bijdrage in de kosten van professionele alarmering; e. de lage eigen bijdrage in de kosten van extramurale zorg en begeleiding in het kader van GGZ-problematiek. 9

12 Artikel 11 Kosten van bijzondere sociale en financiële omstandigheden 1. Voor bijzondere bijstandsverlening komen in principe de volgende kosten in aanmerking, als zij noodzakelijk zijn op grond van bijzondere sociale of financiële omstandigheden: a. de kosten van een begrafenis of crematie in Nederland, gerekend naar de kosten van de goedkoopste adequate mogelijkheid, indien een uitvaartpolis ontbreekt; b. de kosten van het noodzakelijk verhuizen; c. de dubbele woonkosten als gevolg van het noodzakelijk verhuizen; d. de kosten voor de eenmalige vervanging of aanschaf van een garderobe na ongeval, ziekte of revalidatie of andere bijzondere omstandigheden; e. reiskosten in Nederland in bijvoorbeeld de volgende gevallen: ziekenbezoek aan gezinsleden of naaste familieleden die thuis of in instelling worden verpleegd; bezoeken van uit huis geplaatste kinderen; bezoeken van een naast familielid die in de gevangenis zit. De bijzondere bijstand voor reiskosten wordt in het algemeen voor maximaal 2 maal per week en voor maximaal 2 personen verstrekt op basis van het reizen per openbaar vervoer, 2e klas. f. voor zover de belanghebbende een BredaPashouder is, de eigen bijdrage in energiebesparende maatregelen, voor zover bedoelde voorzieningen zijn aangebracht door het Energieteam. Dit eenmalig tot een maximum bedrag per woning per jaar. g. voor zover de belanghebbende een BredaPashouder is, de eigen bijdrage in inbraakpreventieve maatregelen, voor zover bedoelde voorzieningen zijn aangebracht door het Energieteam. Dit eenmalig tot een maximum bedrag per woning per jaar. h. de te betalen eigen bijdrage in de kosten van rechtshulp en/of rechtsbijstand, onder aftrek van voorliggende voorziening, in een noodzakelijk bevonden rechtsgang; i. eenmalig de kosten van een legitimatiebewijs aan personen zonder vaste woon- of verblijfplaats die niet over een geldig legitimatiebewijs beschikken. j. in bijzondere gevallen eenmalig de vaste lasten tijdens een kortdurende detentie van maximaal 6 maanden. k. de kosten van kinderopvang in geval van sociale/medische indicatie, zolang de Wet Kinderopvang of kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget geen voorliggende voorzieningen zijn. l. de eigen bijdrage van bewindvoering na rechtelijke uitspraak voor de opstartkosten van bewindvoering en de periodieke kosten van bewindvoering vanaf de datum van aanvraag van de bijzondere bijstand, indien er geen bewindvoering kan worden geboden vanuit het eigen netwerk, sociale omgeving of andere voorliggende voorzieningen. m. in aansluiting op het vorige lid wordt het verschil in de kosten eigen bijdrage van bewindvoering ook vergoed aan belanghebbenden met inkomen dat hoger is dan gesteld in artikel 3, eerste, tweede en derde lid van deze beleidsregels, voor zover het inkomen daalt onder de gestelde draagkracht door de periodieke kosten van bewindvoering. 10

13 Artikel 12 Algemene (duurzame) gebruiksgoederen 1. De kosten van de aanschaf van algemene (duurzame) gebruiksgoederen behoren tot de algemene kosten van bestaan, waarvoor geen bijzondere bijstand mogelijk is. 2. Indien de belanghebbende niet zelf in de kosten kan voorzien door geen beroep te kunnen doen op eigen netwerk, de sociale omgeving en voorliggende voorzieningen is een geldlening van de Kredietbank West-Brabant een voorliggende voorziening. 3. Indien een geldlening niet mogelijk is, kan bijzondere bijstand indien sprake is van een bijzondere noodzaak in de vorm van een geldlening verstrekt worden. 4. In aansluiting op het derde lid van dit artikel wordt de belanghebbende voor de aanschaf van de goederen altijd eerst verwezen naar tweedehandswinkels of weggeefinitiatieven. 5. Bij de beoordeling van de hoogte van het toe te kennen bedrag wordt rekening gehouden met de reserveringscapaciteit als bedoeld in artikel 3, achtste lid van deze beleidsregels, in het inkomen dat wordt afgetrokken van het toe te kennen bedrag. 6. De hoogte van de bijzondere bijstand voor algemene (duurzame) gebruiksgoederen zijn opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. Indien het kosten betreft die niet in deze richtlijnen zijn genoemd, kan op grond van bijzondere individuele omstandigheden bijzondere bijstand worden verleend op basis van de daadwerkelijke kosten. 11

14 12

15 Bredase minimaregelingen 4 Artikel 13 Seniorentoeslag 1. Belanghebbenden in de pensioengerechtigde leeftijd, die langer dan drie jaar een inkomen op 110% van de geldende AOW-norm ontvangen, kunnen op aanvraag in aanmerking komen voor de seniorentoeslag om duurzame gebruiksgoederen te vervangen. 2. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed tot een maximaal bedrag, genoemd in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 3. Belanghebbenden, als bedoeld in het eerste lid, die beschikken over een meer dan bescheiden vermogen, gebonden in de eigen woning, kunnen in aanmerking komen voor een in dit artikel bedoelde toeslag, als de totale bijstandsverlening op jaarbasis, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de bijstandsverlening, naar verwachting niet meer zal bedragen dan 110% van de geldende AOW-norm over één maand. Artikel 14 Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 1. Belanghebbenden, als bedoeld in artikel 3, lid 1 tot en met 3 van deze beleidsregels, kunnen op aanvraag deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, het Gemeentepakket Extra. 2. Voor de premie van het aanvullende gedeelte van deze verzekering wordt gedeeltelijk bijzondere bijstand verstrekt. 3. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en opgenomen in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. 3. Het Gemeentepakket Extra vergoedt alle noodzakelijke medische kosten. Dit gemeentepakket is voor alle medische kosten een voorliggende voorziening. 4. Artikel 9 van deze beleidsregels blijft onverminderd van toepassing. 5. Studenten of scholieren met een inkomen uit de Wet Studiefinanciering zijn van de collectieve ziektekostenverzekering uitgesloten. Artikel 15 School startpakket 1. Belanghebbenden, als bedoeld in artikel 3, lid 1 tot en met 3 van deze beleidsregels, met ten laste komende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar komen op aanvraag in aanmerking voor een schoolstartpakket per kind per kalenderjaar. 2. De daadwerkelijk gemaakte schoolstart kosten worden vergoed tot een maximum bedrag, genoemd in de gemeentelijke Financiële Uitvoeringsrichtlijnen. Artikel 16 BredaPas 1. Belanghebbenden, als bedoeld in artikel 3, lid 1 tot en met 3 van deze beleidsregels, kunnen op aanvraag deelnemen aan de BredaPas. 2. Het recht op bijzondere bijstandsverlening voor uitgaven die in het kader van de BredaPas ten behoeve van BredaPashouders worden gemaakt, bestaat slechts voor het kalenderjaar waarvoor de BredaPas is afgegeven. 3. Als ten gevolge van beëindiging van de bijstandsuitkering of verkrijging van een inkomen hoger dan gesteld in artikel 3, eerste, tweede en derde lid, niet langer aan de voorwaarden tot verkrijging van een BredaPas wordt voldaan, blijft het recht op verstrekking van een BredaPas bestaan tot het einde van het kalenderjaar. Uitzondering hierop zijn de verstrekkingen voor sport en participatie. Deze declaraties worden vanaf het moment dat er niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden BredaPas niet meer betaalbaar gesteld. 4. Kinderen tot en met 17 jaar in gezinsvervangende tehuizen of pleeggezinnen hebben recht op een BredaPas. 5. Studenten of scholieren met een inkomen uit de Wet Studiefinanciering zijn van de BredaPas uitgesloten. Uitzondering hierop zijn studenten en scholieren met inkomsten uit 13

16 de Wet Studiefinanciering met ten laste komende kinderen. In dat geval ontvangen studenten of scholieren wel een BredaPas. 6. Kinderen tot en met 17 jaar met ouders in de WSNP kunnen gebruik maken van de BredaPas. Ouders en kinderen in overige schuldensituaties kunnen gebruik maken van de BredaPas indien ze binnen de gestelde inkomensgrens van artikel 3, eerste, tweede en derde lid blijven. 7. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 50% korting op de contributie van deelname aan sportactiviteiten bij een sportvereniging of sportschool tot een maximum van 75,- per persoon per kalenderjaar. 8. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 50% korting op het lidmaatschap, les- of cursusgeld bij deelname aan activiteiten bij aan de BredaPas gelieerde organisaties, die leiden tot maatschappelijke participatie, tot een maximum van 75,- per persoon per kalenderjaar. 9. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 45,- kleedgeld per persoon per kalenderjaar ten behoeve van sportbeoefening of andere activiteiten waar materiaal voor nodig is. 10. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen op aanvraag 90% korting op het lidmaatschap, les- of cursusgeld bij deelname aan activiteiten bij aan de BredaPas gelieerde organisaties, die leiden tot maatschappelijke participatie, tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar, mits deze activiteiten niet onder het Jeugdsportfonds Breda en Jeugdcultuurfonds Breda vallen. 11. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen per persoon per kalenderjaar op aanvraag eenmalig 90% korting op deelname aan een (zomer)kamp. 12. Leerlingen met een BredaPas die deelnemen aan sportklassen van het Prisma College, De Rotonde of Graaf Engelbrecht ontvangen op aanvraag 90% korting op het lesgeld tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar. 13. Leerlingen met een BredaPas die deelnemen aan sportklassen van het Prisma College, De Rotonde of Graaf Engelbrecht ontvangen op aanvraag 45,- kleedgeld per persoon per kalenderjaar naast de vergoeding waarop in lid 12 van dit artikel aanspraak gemaakt kan worden 14

17 Artikel 16 BredaPas 1. Belanghebbenden met een netto maandinkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm een vermogen tot de vermogensgrens van de Wet Werk en Bijstand kunnen deelnemen aan de BredaPas. 2. Het recht op bijzondere bijstandsverlening voor uitgaven die in het kader van de BredaPas ten behoeve van BredaPashouders worden gemaakt, bestaat slechts voor het kalenderjaar waarvoor de BredaPas is afgegeven. 3. Als ten gevolge van beëindiging van de bijstandsuitkering of verkrijging van een inkomen hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm, niet langer aan de voorwaarden tot verkrijging van een BredaPas wordt voldaan, blijft het recht op verstrekking van een BredaPas bestaan tot het einde van het kalenderjaar. Uitzondering hierop zijn de verstrekkingen voor sport en participatie. Deze declaraties worden vanaf het moment dat er niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden BredaPas niet meer betaalbaar gesteld. 4. Kinderen tot en met 17 jaar in gezinsvervangende tehuizen of pleeggezinnen hebben recht op een BredaPas. 5. Studenten of scholieren met een inkomen uit de Wet Studiefinanciering zijn van de BredaPas uitgesloten. Uitzondering hierop zijn studenten en scholieren met inkomsten uit de Wet Studiefinanciering met ten laste komende kinderen. In dat geval ontvangen studenten of scholieren wel een BredaPas. 6. Kinderen tot en met 17 jaar in de WSNP en hun ouders kunnen gebruik maken van de BredaPas. Ouders en kinderen in overige schuldensituaties kunnen gebruik maken van de BredaPas indien ze binnen de gestelde inkomensgrens van 110% netto maandinkomen van de geldende bijstandsnorm en een vermogen tot de vermogensgrens van de Wet Werk en Bijstand vallen. 7. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 50% korting op de contributie van deelname aan sportactiviteiten bij een Bredase sportvereniging of sportschool tot een maximum van 75,- per persoon per kalenderjaar. 8. BredaPashouders van 18 jaar en ouder ontvangen op aanvraag 50% korting op het lidmaatschap, les- of cursusgeld bij deelname aan activiteiten bij aan de BredaPas gelieerde organisaties, die leiden tot maatschappelijke participatie, tot een maximum van 75,- per persoon per kalenderjaar. 9. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen op aanvraag 90% korting op de contributie van deelname aan sportactiviteiten bij een sportvereniging of sportschool tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar. 10. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen op aanvraag 90% korting op het lidmaatschap, les- of cursusgeld bij deelname aan activiteiten bij aan de BredaPas gelieerde organisaties, die leiden tot maatschappelijke participatie, tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar. 11. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen op aanvraag 90% korting op lidmaatschap van de scouting tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar. 12. BredaPashouders tot en met 17 jaar ontvangen op aanvraag 90% korting op deelname aan (zomer)kampen. 13. Leerlingen met een BredaPas die deelnemen aan sportklassen van het Prisma College, De Rotonde of Graaf Engelbrecht ontvangen op aanvraag 90% korting op het lesgeld tot een maximum van 150,- per persoon per kalenderjaar. 14. BredaPashouders ontvangen op aanvraag 45,- kleedgeld per persoon per kalenderjaar ten behoeve van sportbeoefening of andere activiteiten waar materiaal voor nodig is. 15. Leerlingen met een BredaPas die deelnemen aan sportklassen van het Prisma College, De Rotonde of Graaf Engelbrecht ontvangen op aanvraag 45,- kleedgeld per persoon per kalenderjaar. 15

18 16

19 Schuldhulpverlening 5 Artikel 17 Borgstelling 1. Bijzondere bijstand voor schulden is op grond van artikel 13, eerste lid sub g van de wet, in combinatie met artikel 49 van de wet mogelijk in de vorm van een borgstelling. 2. Deze borgstelling wordt slechts verleend als deze gericht is op kredietverstrekking door de Kredietbank West-Brabant ter sanering van de gehele schuldsituatie. 17

20 18

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente; gelet op het bepaalde in de Participatiewet; gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; besluiten:

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; Nummer: Onderwerp: Beleidsregels bijzondere bijstand. Burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet werk en bijstand; besluiten: vast te

Nadere informatie

Verordening. Verordening bijzondere bijstand

Verordening. Verordening bijzondere bijstand Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat gevestigd te Waalwijk; Gelet op artikel 35 Wet werk en bijstand Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 november 2004* Gezien het advies van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland

BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland Auteur(s) P.A. Korstanje Datum 1 december 2008 Versie Status definitief Documentnr. 07-0034345 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015

Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, Participatiewet 2015 Beleidsregels verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, commerciële huur, schoolverlating en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland Beleidsregels bijzondere bijstand 2015, gemeente Koggenland Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Afkortingenlijst 5 3 De Participatiewet 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Gevolgen Participatiewet voor de beleidsregels bijzondere

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 1

Gemeente Westerveld 1 Gemeente Westerveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstandsverlening... 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bijstand en medische kosten... 12 Hoofdstuk 3 Woonkostentoeslag bij huurwoningen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013

Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand 2013 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie bijzondere bijstand... 3 Definitie voorliggende voorziening... 3 Doelgroep...

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening. Raad. 7 september 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 7 september 2006 Besluitvormend Onderwerp : Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) verordening Punt no. : 10 Korte toelichting De gewijzigde Verordening Wet voorzieningen

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d.

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d. V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010 vastgesteld d.d. 22 februari 2010 Verordening WMO Gilze en Rijen 2010 1 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie