Alles op een rij... V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles op een rij... V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N"

Transcriptie

1 Alles op een rij... V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N U i t v a a r t v e r z e k e r i n g v o l g e n s u w w e n s e n H D B j o n g e r e n p o l i s H D B u i t v a a r t p o l i s H D B s e n i o r e n p o l i s

2 Meer informatie? Voor vragen over uw uitvaartverzekering kunt u altijd contact opnemen met n van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder. Uiteraard kunt u ons ook schrijven of mailen voor een persoonlijk advies. HDB Assen Adres: Oosterhoutstraat 30, 9401 NE Assen Telefoon Fax Wij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van tot uur.

3 Toelichting op de verzekeringsvoorwaarden Een uitvaart is een heel persoonlijke aangelegenheid. De uitvaartverzekering van de HDB Assen biedt u daarom alle ruimte voor individuele wensen en ideeën rondom een persoonlijk afscheid. V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N Bij een verzekering horen uiteraard ook verzekeringsvoorwaarden. In dit boekje hebben wij alle verzekeringsvoorwaarden van de HDB uitvaartverzekeringen voor u op een rij gezet. Wij hebben getracht onze verzekeringsvoorwaarden zo helder mogelijk te presenteren. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

4 V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N Naam en plaats van vestiging Artikel 1 De N.V. heet: HDB ASSEN (Hervormde Diakonale Begrafenisverzekering N.V) en is gevestigd te Assen, Oosterhoutstraat 30, 9401 NE. Doel Artikel 2 De N.V. stelt zich ten doel na het overlijden van een verzekerde of één van de op de polis genoemde gezinsleden een goed verzorgde uitvaart te verlenen door het beschikbaar stellen of doen beschikbaar stellen van het daarvoor nodige personeel en/of materiaal. Artikel 3 De N.V. tracht dit doel te bereiken: A. Door het verzekeren tegen de kosten die voortvloeien uit de uitvaart van de verzekerde of van één van de op de polis vermelde gezinsleden. B. Door verbintenissen aan te gaan met derden die belast kunnen worden met de uitvoering van de uitvaart en met alle daarmee in verband staande verrichtingen. C. Door eventueel het aanschaffen, onderhouden en exploiteren van roerende en onroerende goederen of hierin te participeren, teneinde het in artikel 2 genoemde doel te realiseren. D. Door alle andere wettige middelen. Bestuur Artikel 4 Het bestuur van de N.V. is opgedragen aan de directeur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De directeur vertegenwoordigt de N.V. in en buiten rechte. Artikel 5 De Raad van Commissarissen is tevens belast met het toezicht op het beheer van het vermogen van de N.V., onverminderd de hen elders bij of krachtens de Statuten toegekende bevoegdheden. Verzekerden Artikel 6 A. Als verzekerde kunnen zich aanmelden personen van 0 jaar en ouder. B. Aanmelding geschiedt op een door de directie vastgesteld aanmeldingsformulier. C. De door de N.V. uitgereikte polis is het bewijs dat men als verzekerde is ingeschreven. D. De kinderen van een verzekerde zijn meeverzekerd tot en met het eind van de maand waarin ze 21 jaar worden op voorwaarde dat ze bij de N.V. zijn aangemeld en op de polis zijn bijgeschreven.

5 V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N E. Het verzekerde bedrag van het minderjarige kind is gelijk aan het verzekerde bedrag van de moeder of, indien alleen de vader is verzekerd, gelijk aan zijn bedrag, uitgezonderd het bepaalde in artikel 12, d.e.f. F. Deze medeverzekering is niet van toepassing indien de kinderen zelfstandig verzekerd zijn bij de N.V. Artikel 7 De verzekering eindigt: A. Door overlijden. B. Door bedanken met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand. C. Door beëindiging van de N.V. Redenen voor beëindiging kunnen zijn: - Handelen in strijd met de belangen van de N.V. of in strijd met het bepaalde in de statuten en de verzekeringsvoorwaarden van de N.V. - Het geven van onjuiste inlichtingen op het in artikel 6 genoemde aanmeldingsformulier. - Bij een premieschuld van meer dan drie maanden. De verplichting tot betaling met betrekking tot de vordering blijft evenwel bestaan. Premies Artikel 8 Van de verzekerden worden premies geheven, waarvan de hoogte door het Bestuur, na overleg met een actuarieel deskundige, wordt vastgesteld. De premie kan worden voldaan door: A. Levenslange betaling. B. Betaling tot de laatste dag van de maand waarin de verzekerde de leeftijd bereikt die als einde van de termijnbetaling geldt. - Voor de HDB-jongerenpolis betreft het de leeftijd van eenentwintig, dertig of vijfendertig jaar. - Voor de HDB-uitvaartpolis betreft het de leeftijd van vijfenzestig jaar. - Voor de HDB-seniorenpolis betreft het de leeftijd van zeventig of tachtig jaar. C. Betaling van een bedrag ineens als koopsom. Indien gekozen is voor indexering van het verzekerd bedrag nadat de termijnbetaling volgens artikel 8-B gestopt is, zal jaarlijks alleen nog premie verschuldigd zijn voor deze indexering. Artikel 9 Alle premieontvangsten zullen worden afgeboekt van de periodieke premieschuld van de verzekerde. De premie wordt pas geacht te zijn ontvangen op het moment dat het premiebedrag op een der bankrekeningen van de N.V. is bijgeschreven. Het verzekerde bedrag wordt alleen dan uitbetaald als alle premies voor de overleden verzekerde zijn voldaan. Artikel 10 De premie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Ieder die als verzekerde door

6 V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N het Bestuur is toegelaten, is de leeftijdspremie verschuldigd volgens tabellen die door het Bestuur zijn vastgesteld in overleg met de actuaris. Vanaf het tijdstip dat de leeftijdspremie is verschuldigd, blijft deze verder ongewijzigd, behoudens collectieve verhogingen of verlagingen die door het Bestuur worden vastgesteld. In het geval gekozen wordt voor een indexering van het verzekerde bedrag met een percentage vastgesteld door het Bestuur op basis van de gestegen uitvaartkosten, zal op 1 januari van ieder jaar de premie met dit percentage worden verhoogd. Artikel 11 Alle rechten op uitbetaling vervallen als de eerste premie, bedoeld in artikel 10, niet door de N.V. is ontvangen. Uitgetreden of geroyeerde verzekerden kunnen geen restitutie van betaalde premies of gedane giften vorderen, behoudens verlening van dispensatie door het Bestuur in bijzondere gevallen, ter beoordeling aan het Bestuur. Verzekerd bedrag Artikel 12 A. Op iedere polis zal het bedrag worden vermeld dat door de N.V. voor een uitvaart zal worden uitgekeerd. B. De uitkering van het verzekerde bedrag geschiedt uitsluitend aan de uitvaartverzorger, na overleg van de "akte van overlijden" en de rekening voor de gemaakte kosten. C. Mochten de feitelijke kosten het verzekerde bedrag overtreffen, dan zullen de meerdere kosten voor rekening van de nabestaanden komen. D. Voor de uitvaart van een levenloos kind zal een bedrag van 25% van het verzekerde bedrag van de moeder, of indien alleen de vader is verzekerd 25% van zijn verzekerde bedrag worden uitgekeerd. E. Voor kinderen vermeld op de polis die in het eerste levensjaar overlijden, zal een bedrag van 50% van het verzekerde bedrag van de moeder of, indien alleen de vader is verzekerd 50% van zijn verzekerde bedrag worden uitgekeerd. F. Voor kinderen vermeld op de polis die in het tweede of derde levensjaar overlijden, zal een bedrag van 75% van het verzekerde bedrag van de moeder of, indien alleen de vader is verzekerd 75% van zijn verzekerde bedrag worden uitgekeerd. Artikel 13 (geldt alleen voor de HDB-seniorenpolis) Voor verzekerden van 55 jaar en ouder geldt een wachttijd van twee jaar. Deze wachttijd houdt het volgende in: A. Wanneer de verzekerde binnen het eerste jaar na het ingaan van de verzekering, anders dan door een ongeval, overlijdt, worden alleen de betaalde premies uitbetaald c.q. verrekend met de kosten van een uitvaart. B. Bij overlijden van de verzekerde in het tweede jaar, anders dan door een ongeval, wordt 50% van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

7 V E R Z E K E R I N G S V O O R W A A R D E N Artikel 14 Ten aanzien van het verzekerd bedrag geldt een optierecht. Dit optierecht houdt in dat de verzekerde het recht heeft het verzekerde bedrag om de vijf jaar of vaker te verhogen, zonder de goede gezondheid van de verzekerde aan te tonen. Dit recht vervalt indien de verzekerde éénmaal heeft verzuimd van dit recht gebruik te maken. Voor iedere verhoging na deze vijf jaar dient de verzekerde een gezondheidsverklaring in te vullen. Indien gekozen is voor een jaarlijkse indexering van het verzekerd bedrag is voor deze indexering geen gezondheidsverklaring vereist. Uitsluitingen Artikel 15 Het recht op de verzekerde uitvaart vervalt indien de verzekerde overlijdt aan een ziekte, kwaal of afwijking die reeds voor of bij het tot stand komen van de verzekering bestond of aanleiding gaf tot klachten, terwijl de verzekerde daar-van op dat tijdstip kennis droeg en de HDB Assen hiervan niet in kennis gesteld heeft. Uit de verzekering voortvloeiende vorderingen op de verzekeraar HDB Assen vervallen één jaar na de datum van overlijden van de verzekerde. Geldmiddelen Artikel 16 De gelden van de N.V. zullen worden belegd overeenkomstig een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd beleggingsplan. Artikel 17 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Indien de jaarrekening van de N.V. sluit met een positief exploitatieresultaat en indien dit resultaat niet aangewend hoeft te worden voor een verhoging van de solvabiliteitsmarge volgens wettelijk vastgestelde normen, zal dit overschot worden aangewend ter verhoging van de rechten van de verzekerden volgens een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan te geven verdeelsleutel. Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden Artikel 18 Besluiten tot wijziging van de verzekeringsvoorwaarden kunnen slechts genomen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van het Bestuur. Beslissingen bij geschil Artikel 19 Bij geschillen over deze voorwaarden is de tekst van de statuten van de N.V. doorslaggevend. Alle geschillen over de uitlegging van de bepalingen van deze voorwaarden en in die gevallen waarin de statuten niet voorzien, wordt door het Bestuur, met meerderheid van stemmen, beslist.

8 Onze organisatie: HDB Assen is al bijna 50 jaar actief als zelfstandige uitvaartverzekeraar met een groeiend aantal verzekerden. HDB Assen is een deskundige organisatie met op maat gesneden uitvaartverzekeringen en een klantgerichte dienstverlening. Onze dienstverlening De HDB uitvaartverzekeringen onderscheiden zich door de vele individuele keuzemogelijkheden. Moderne mensen denken immers ook over de kosten en verzorging van een uitvaart verschillend. De wensen van onze klanten voor een persoonlijke uitvaart staan bij ons altijd voorop. In een persoonlijk gesprek stellen onze gemotiveerde en betrokken medewerkers daarom voor u een uitvaartverzekering geheel volgens uw wensen samen.

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud

Bijzondere voorwaarden Uitvaartverzekering Natura Versie MN2010. Inhoud Deze Bijzondere Voorwaarden staan geheel op zichzelf. Daar waar deze Bijzondere Voorwaarden in strijd zijn met de Algemeene Voorwaarden, is hetgeen daarover bepaald is in de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04)

UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) UITVAARTKOSTEN OPVANG POLIS VOORWAARDEN Model UOP(01.01.04) 1 STREKKING VAN DE OVEREENKOMST 1. De overeenkomst heeft ten doel op basis van levensverzekering een uitkering te verstrekken, bestemd ter voldoening

Nadere informatie

Ardanta Uitvaartgeld Verzekering Algemene voorwaarden

Ardanta Uitvaartgeld Verzekering Algemene voorwaarden Ardanta Uitvaartgeld Verzekering Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De persoon die de verzekering sluit of diens rechtsopvolger(s). Verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar gevolmachtigd agent; Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02

Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 Algemene Voorwaarden van het Geld Geregeld Uitvaartplan VON 2011.02 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TAF Personal Uitvaartverzekering

Polisvoorwaarden TAF Personal Uitvaartverzekering De is één van de goedkoopste uitvaartverzekeringen van Nederland. U stemt de verzekering af op uw persoonlijke wensen. Hiermee geeft u uw nabestaanden alle vrijheid om te bepalen hoe uw uitvaart wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01

Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Uitvaartverzekering Polisvoorwaarden PB0608 UV01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING 3 3 AANVANG EN EINDE VAN DE VERZEKERING 3 4 PREMIE EN KOSTEN 4 5 RISICODEKKING 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom)

Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) Algemene Voorwaarden van het Zorg Garant Uitvaartplan (koopsom) ADI 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden UV-1101-0601 Uitvaartverzekering 20 11 01 06-01 1 Begripsomschrijvingen Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden UV-1101-1501

Uitvaartverzekering. Algemene voorwaarden UV-1101-1501 Uitvaartverzekering Algemene voorwaarden UV-1101-1501 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Begunstigde Degene die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. 1.2 Echtgenoot De gehuwde partner dan wel de geregistreerde

Nadere informatie

Beleggingsverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering

Beleggingsverzekering Algemene voorwaarden van de verzekering ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Verzekeringnemer De (rechts-) persoon / personen die de verzekering sluit(en) of diens rechtsopvolger(s). Verzekerde De persoon / personen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan 15G 2015.03 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2012.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1 Inhoudsopgave In dit document vindt u achtereenvolgens: Bijlage 1: Bijlage 2: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte 1van 1 Bijlage 1: Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01

Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 Algemene Voorwaarden van het Geld Garant Uitvaartplan VOG 2010.01 In deze voorwaarden staan alle regels die gelden voor uw verzekering. Ook leest u in deze voorwaarden handige informatie. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden

Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen. Algemene voorwaarden Levensverzekering in beleggingen Algemene verzekeringsvoorwaarden voor pensioen Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering 3 Aanvang van de verzekering 4 Wereldpolis

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

QL 09-2007. Algemene Verzekeringsvoorwaarden bij T@F Leven overlijdensrisicoverzekering

QL 09-2007. Algemene Verzekeringsvoorwaarden bij T@F Leven overlijdensrisicoverzekering QL 09-2007 Algemene Verzekeringsvoorwaarden bij T@F Leven overlijdensrisicoverzekering Artikel 1 Definities In deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Aanvraagformulier: Het

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 2 Algemeen. Artikel 1 Definities Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Monuta: de verzekeraar, te weten de naamloze vennootschap Monuta Verzeke - ringen N.V., gevestigd te Apeldoorn of haar

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voorwaarden van verzekering nr. AO 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden 8. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie