Strategische Research- en Innovatieagenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische Research- en Innovatieagenda 2014-2015"

Transcriptie

1 Strategische Research- en Innovatieagenda november 2013 Torenallee BD Eindhoven T

2 2 24 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 INLEIDING 5 DE CLICKNL AGENDA Voorgeschiedenis 6 CLICKNL 6 Strategische onderzoeks- en innovatieagenda Vernieuwde agenda Synergie en dwarsverbindingen 8 Cross-overs: de waarde van creatie voor andere sectoren 12 Internationalisering 13 Societal challenges 15 Creative research areas 15 Extra aandacht in 2014: Cross-overs Health & Wellbeing 15 DE AGENDA S VAN DE CLICKNL-NETWERKEN 15 BIJLAGE 19 Onderzoeks-en innovatieagenda s CLICKNL-netwerken 19

3 3 24 SAMENVATTING In CLICKNL dat creatieve netwerken in verschillende deelsectoren van de creatieve industrie met elkaar verbindt - werken de kenniswereld en de creatieve sector samen op basis van een gedeelde Strategische Researchen Innovatieagenda (SRIA). De SRIA benoemt de belangrijke kennisvragen die leven in de sector. Door antwoorden op die vragen te zoeken en kennis met elkaar te delen, biedt CLICKNL de creatieve industrie nieuwe handvaten om te komen tot innovatieve producten en diensten. In het Innovatiecontract dat in oktober 2013 is ondertekend door de belangrijkste stakeholders in de sector zijn afspraken vastgelegd over de toekenning van middelen voor publiek-private samenwerking, waarmee de agenda in 2014 en 2015 kan worden uitgevoerd. Hiertoe zullen in 2014 nieuwe calls for proposals (oproepen tot indienen onderzoeksvoorstellen) worden gepubliceerd. De SRIA voor 2014 en 2015 bouwt voort op de agenda die al in 2012 is opgesteld, maar is op een aantal punten aangescherpt. In de bijgestelde agenda is meer aandacht voor synergie tussen de netwerken, voor crossovers (samenwerking met andere sectoren) en voor internationalisering. De bijgestelde agenda is in het volgende plaatje kort en krachtig samengevat: Societal challenges CLICKNL zoekt aansluiting bij de Europese onderzoeks- en innovatie agenda Horizon 2020, en zet vooral in op de maatschappelijke uitdagingen Health & Wellbeing, Inclusive Societies, Climate Action/Energy en Transport. Dat betekent ook dat geinvesteerd wordt in cross-overs met de topsectoren Life Sciences & Health (LSH), Energie & Logistiek.

4 4 24 Creative research areas New materials, digitalisation, business transformation en creative methods zijn de verbindende onderzoeksthema s in de CLICKNL agenda. Deze thema s geven op hun beurt ook weer richting aan cross-overs, samenwerking met andere topsectoren en aan internationale samenwerking. Aansluitend bij de eerste twee thema s liggen bijvoorbeeld cross-overs met de topsectoren High Tech Systems & Materials (HTSM) en Chemie voor de hand. In de Europese agenda lijkt goede aansluiting mogelijk bij programma s rond ICT, Advanced Materials en Advanced Manufacturing & Processing. Dit wordt in de komende tijd nader verkend. Solution spaces De creatieve industrie omvat meerdere deelsectoren, die ieder weer hun eigen kennisvragen hebben rond de maatschappelijke en technologische en wetenschappelijke uitdagingen die hierboven beschreven zijn. In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken bij de verdere uitwerking van de SRIA: Games, Media & ICT, Next Fashion, Design, Built Environment en Heritage. Extra aandacht in 2014: Cross-overs Health & Wellbeing CLICKNL geeft in 2014 extra aandacht aan cross-over pilotprojecten die zich richten op Health & Wellbeing, en dus ook op samenwerking met de topsector Life Sciences & Health. Pilotprojecten kunnen regionaal, nationaal en internationaal worden opgepakt en door meerdere netwerken tezamen worden gerealiseerd. We gaan op zoek naar iconische projecten onder deze vlag: projecten met een sectorbrede uitstraling, die uitstekende showcases zijn van de waarde van creatie. Roadmaps Het CLICKNL bestuur beveelt aan om in 2014 de agenda sterker in te kaderen door roadmaps te maken. Deze illustreren stapsgewijs de antwoorden op de vragen waar we willen staan in 2020 en wat de stappen zijn die we dan in die richting hebben gezet.

5 5 24 INLEIDING De creatieve industrie is een van de negen topsectoren in het Nederlandse bedrijvenbeleid. In september 2011 gaf toenmalig minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opdracht aan het Topteam Creatieve Industrie om met de gouden driehoek van bedrijven, kennisinstellingen en overheid een innovatiecontract voor te bereiden. Richtinggevend daarbij was een door de sector gedragen strategische onderzoeks- en innovatieagenda. Deze agenda adresseert de belangrijkste vragen die leven in de sector en sluit aan op de sterktes van de sector. In het innovatiecontract dat in april 2012 is ondertekend door de belangrijkste stakeholders zijn de afspraken vastgelegd over de toekenning van middelen voor publiek-private samenwerking, waarmee de agenda voor 2012 en 2013 kon worden uitgevoerd. Dat heeft in 2013 geleid tot: De start van 23 NWO- en TNO-projecten die op deze agenda zijn gebaseerd. In deze projecten participeren, naast een groot aantal creatieve bedrijven en culturele organisaties, vrijwel alle Nederlandse universiteiten. De realisatie van twee projecten met HBO-instellingen (Next Fashion, Media & ICT) in het kader van de SIA RAAK-regeling. De realisatie van een aantal projecten die door MKB-bedrijven zijn ontwikkeld in het kader van de MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) (vouchers en R&D-samenwerkingsprojecten) 1. De inrichting van een MKB-loket samen met Syntens, dat MKB-bedrijven ondersteunt bij de toegang tot kennis, netwerken en regelingen die voor het MKB relevant zijn. Het MKB-loket is een belangrijke schakel in de matchmaking. Vele netwerk- en matchmakingsbijeenkomsten, gericht op het smeden van publiek-private samenwerking en het uitwisselen en delen van kennis. Een website waaruit een intensieve informatie-uitwisseling is voortgevloeid (www.clicknl.nl). In oktober 2013 is met de partners een nieuw innovatiecontract opgesteld voor de periode 2014 en De strategische agenda die de basis vormde voor het Innovatiecontract was daarvoor opnieuw het primaire uitgangspunt. Maar tegelijkertijd is goed gekeken waar aanscherping gewenst is en nadere keuzes kunnen worden gemaakt 2. Op drie punten is aanscherping gezocht: a. meer synergie tussen de verschillende deelagenda s, b. kansen voor cross-overs en c. kansen voor internationalisering. De aangescherpte agenda is leidend voor de uitvoering van het innovatiecontract (in het bijzonder voor de invulling van nieuwe calls) in de periode Welke MIT- projecten van start zullen gaan is op dit moment (november2013) nog niet bekend. 2 De CLICKNL- agenda is met de CLICKNL- netwerken, het CLICKNL- bestuur en de Dutch Creative Council besproken, en daaruit is dit document voortgekomen. Ter voorbereiding is een tweetal verkenningen uitgevoerd over internationalisering (door Mir Wermuth van Immovator) en cross- overs (door Jop Esmeijer van TNO). Paul Rutten van CLICKNL- CI Next heeft de inhoudelijke aftrap van een heisessie waar de aanscherping van de agenda centraal stond, voor zijn rekening genomen.

6 6 24 DE CLICKNL AGENDA Voorgeschiedenis In zijn advies aan het kabinet Creatieve industrie in topvorm van juni 2011 schetste het topteam de eerste contouren van een onderzoeks-en innovatieagenda langs drie hoofdlijnen: 1. Kennis over de creatieve industrie - onderzoek naar de toegevoegde waarde van de creatieve industrie voor de economie en de samenleving; 2. Kennis voor de creatieve industrie - onderzoek dat de sector handvatten geeft om groei en innovatiekracht van de sector zelf te versterken; en 3. Toegepaste wetenschappelijke kennis - toepassing en validatie van relevante wetenschappelijke kennis voor en door de sector, vertalen van relevante inzichten uit de creatieve praktijk naar wetenschappelijke kennis. In de tweede helft van 2011 is vervolgens in de aanloop naar het innovatiecontract intensief overlegd tussen de verschillende betrokken partijen uit de kenniswereld en de creatieve sector. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda voor de Creatieve Industrie, een Innovatiecontract voor en de oprichting van CLICKNL. CLICKNL De ambitie van de topsector Creatieve Industrie is om Nederland in 2020 tot de meest creatieve economie van Europa te maken. Die ambitie kan alleen werkelijkheid worden als de creatieve industrie stevig is ingebed in het gehele kennis- en innovatiesysteem. Om dat te realiseren is CLICKNL opgericht. In CLICKNL werken bedrijven, culturele instellingen, NWO, TNO, HBO, universiteiten en overheden intensief met elkaar samen. De creatieve industrie is een relatief jonge en dynamische topsector, met een grote diversiteit aan bedrijfstakken en invalshoeken. Voor de sector is het niet alleen van belang om meer lijn te brengen in de gezamenlijke kennisontwikkeling maar ook om recht te doen aan de uiteenlopende vragen en uitdagingen in de verschillende deelsectoren. CLICKNL zet daarbij sterk in op het verzilveren van de waarde van creatie: het beter benutten van de creativiteit en innovatiekracht van de Nederlandse creatieve industrie om de Nederlandse economie en samenleving sterker te maken. CLICKNL heeft dan ook een expliciete ambitie om cross-overs naar andere sectoren te realiseren. Denk aan games waarmee spelenderwijs een gezonde leefstijl wordt aangeleerd en kosten in de zorg bespaard kunnen worden, aan de slimme snelweg van Daan Roosegaarde, of aan kleding die energie opwekt. Een belangrijk middel waarmee CLICKNL de ambities waar wil maken is met een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda.

7 7 24 Strategische onderzoeks- en innovatie-agenda De SRIA is langs drie assen ingevuld. Aan de linkerzijde van deze figuur zien we de inhoudelijke kennisthema s. Deze thema s zijn met name geïnspireerd door de wetenschappelijke uitdagingen die in 2011 door NWO zijn uitgewerkt voor het NWO-brede thema Creatieve Industrie 3. De kennisthema s geven weer op welke inhoudelijke thema s we sterk zijn en waar de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen zitten. Ze bouwen voort op de agenda s van voorlopers van CLICKNL (IIP Create, GATE en CRISP). Kenmerkend is het uitgangspunt van multidisciplinariteit: kennis rond deze thema s komt tot stand door samenwerking tussen onderzoekers, ondernemers, ontwerpers, erfgoed-beheerders en kunstenaars, tussen universiteiten en hogescholen, én tussen verschillende wetenschappelijke disciplines. Zo ontwikkelen chemici en materiaalkundigen samen met kunsthistorici nieuwe methoden om door de verflagen van meesterwerken heen te kijken. Gedragswetenschappers en softwareonderzoekers doen onderzoek naar perfecte en geloofwaardige nabootsing van menselijk gedrag in serious games. Geesteswetenschappers doen onderzoek naar het veranderende mediagedrag van de consument onder invloed van digitale en sociale media. En juristen buigen zich over intellectueel eigendom in een digitaliserende omgeving. (Bron: NWO) Voor sommige van deze thema s geldt dat ze vooral van belang zijn voor specifieke deelsectoren van de creatieve industrie. Zo is het thema Virtual Worlds vooral voor de gamessector interessant en het thema Sustainable Design voor de ontwerpsectoren mode, design en architectuur; we zien dit terug in de pinnetjes in het plaatje. Twee van de thema s aan de linkerzijde 3 Met als onderwerpen Interactieve virtuele werelden, Sociale media, Sociale Innovatie via Creative Thinking, Design, Kunst en creatie, Cultureel erfgoed en Business Innovation. De NWO- thema s zijn in 2011 met enige aanpassingen (bijvoorbeeld een expliciete focus op big data), geadopteerd door de partijen die betrokken waren bij het opstellen van de agenda.

8 8 24 worden als belangrijk voor de hele sector gezien: Heritage en CI Next/ Business Innovation (en zijn daarom in een andere kleur weergegeven in het plaatje). Aan de rechterzijde van de figuur zien we de sectorale invalshoek, de verschillende werkvelden ( solution spaces ) van de creatieve industrie. Benoemd zijn die onderdelen van de creatieve industrie waar al een zekere mate van inhoudelijke verbinding en samenwerking in de gouden driehoek zichtbaar was. CLICKNL bouwt daarop voort. De keuze voor deze sectorale focus maakt het mogelijk de grote onderzoeksthema s aan de linkerzijde inhoudelijk aan te scherpen en meer concreet te maken vanuit het perspectief van een deelsector. Die concretisering zien we terug in de deelagenda s van de CLICKNL netwerken, die verderop worden beschreven. De derde dimensie in het plaatje representeert tenslotte de cross-over ambities van de CI, waarbij is gekozen voor een expliciete focus op de grote Europese maatschappelijke uitdagingen, en daarmee voor een sociale innovatie -invalshoek. Vernieuwde agenda In 2013 heeft CLICKNL bekeken of deze agenda voldoende richting geeft aan de ambities van CLICKNL en zijn achterban, en of aanscherpingen, focus en nadere keuzes aan de orde zijn. Daarbij is de aandacht vooral gericht op versterking van de synergie en dwarsverbindingen tussen de netwerken en op kansen voor cross-overs en internationalisering. Synergie en dwarsverbindingen Je kunt vanuit twee perspectieven kijken naar hoe innovatie in de creatieve industrie gestalte krijgt en kan worden aangejaagd. Enerzijds vanuit het perspectief: waar is de sector goed in (wat zijn de opportunities?) en anderzijds vanuit het perspectief: waar zit de meest urgente vraag (wat zijn de urgencies?). Urgencies In de verschillende deelsectoren spelen uiteenlopende urgente vraagstukken, die voor de strategische agenda van belang zijn. In de architectuur is bijvoorbeeld de economische crisis in de bouwwereld een van de grootste uitdagingen waar de sector voor staat. Hier zien we ook een cross-over met erfgoed, nu mede ingegeven door de crisis - hergebruik van gebouwen steeds meer aandacht krijgt. Hergebruik van gebouwen - en in bredere zin ook van materialen - is ook een relevant thema vanuit duurzaamheidsperspectief. Denk aan de modesector die zich niet bepaald kenmerkt door duurzame productiemethoden. Hier is de recycling van textiel en kleding of de ontwikkeling van nieuwe duurzame materialen een uitdaging die zowel economisch als maatschappelijk noodzakelijk is. Hergebruik van materialen, hergebruik van erfgoed, de verduurzaming van de modeketen, de circulaire economie, smart cities, zero energy buildings en slimme mobiliteitsconcepten zijn allemaal vraagstukken die in het bredere perspectief van duurzaamheid aan de orde zijn. In sectoren waar retail belangrijk is (mode, design, diensten), is de transformatie van de economische en logistieke keten rond winkelen en

9 9 24 distributie als gevolg van digitalisering bijvoorbeeld weer een urgent thema. Dit heeft in 2013 bijvoorbeeld geleid tot samenwerking van verschillende CLICKNL-netwerken met externe partijen rond het thema Shopping Bij Shopping 2020 gaat het ook om vragen als: wat betekent het nieuwe winkelgedrag van consumenten voor de toekomstige functie en inrichting van binnensteden en winkelcentra. In de gamessector is er weer veel belangstelling voor Games for Health. Er is behoefte aan een antwoord op de vraag hoe games kunnen bijdragen aan een gezonde levensstijl en aan betaalbare zorg. Games kunnen bijdragen aan gezond gedrag (spelenderwijs stoppen met roken, verantwoord omgaan met voedsel, meer bewegen) of aan zelfmanagement van patiënten. Games ontwikkelen zich in zekere zin tot nieuwe behandelmethodes en daarmee worden ze ook weer onderdeel van nieuwe financieringsmodellen in de zorg. De vraag naar de effectiviteit en validatie van health games wordt steeds relevanter voor zorgverzekeraars, die in hun pakketten meer op preventie willen sturen. In 2013 heeft een groot aantal kennis-en marktpartijen de krachten gebundeld om het economisch en maatschappelijk potentieel van Applied Games beter te benutten. In september is een landelijk stimuleringsprogramma Growing Games gestart, waaraan 25 partners deelnemen en investeren. Het betreft enkele tientallen miljoenen euro s voor investeringen in nieuwe gamestudio s, incubators en nieuwe gametechnologie. De provincie Utrecht financiert de opzet van het programma (waaronder coaching en matchmaking), private investeerders participeren in de gamefondsen en het opzetten van een Value Center. Het Value Center gaat games valideren op hun beoogde effecten, zodat de toekomstige afnemers zeker zijn van de werkzaamheid van de games. Een dergelijk center is uniek in de wereld. Andere partners brengen kennis in op het gebied van professionalisering, ondernemerschap en applied gaming. 4 Zorg en gezondheid blijkt een belangrijk thema te zijn voor veel van de CLICKNL-netwerken. Denk aan innovatieve zorgconcepten en zorgdiensten waarbij de beleving van de patiënt centraal staat, of creatieve oplossingen voor active aging - anders vormgeven van de leefomgeving van ouderen - of aan nieuwe manieren om te komen tot kostenbesparingen in de zorg. Een mooi voorbeeld daarvan is de zogenoemde Chirurgengame die het speels aanleren van vaardigheden van chirurgen thuis op de Wii mogelijk maakt, waardoor kosten aanzienlijk kunnen worden bespaard. Maar ook vraagstukken rond social cohesion en social inclusion zijn aan de orde: het versterken van de betrokkenheid, empowerment en zelfredzaamheid van gebruikers en burgers, of het versterken van de 21st century skills ). Onder cross-overs en internationalisering komen we daar op terug. Opportunities Hier gaat het vooral om de vraag wat in onze ogen de belangrijke inzichten en kennisontwikkelingen in de sector zijn om te komen tot nieuwe toepassingen, producten en diensten. Welke belangrijke ontwikkelingen in technologie en wetenschap bieden de beste toepassingskansen voor innovaties in de creatieve industrie? 4 Zie verder:

10 10 24 In de SRIA zoals hierboven gevisualiseerd worden zeven opportunities - inhoudelijke kennisthema s - benoemd. Een nadere analyse (onder meer gebaseerd op voortschrijdend inzicht over waar in de netwerken nu al aan gewerkt en samengewerkt wordt) maakte duidelijk dat als die thema s meer gebundeld worden en op een wat andere manier benoemd, ze voor de netwerken als verbindende kennisthema s meer herkenbaar zijn. Wat daardoor bijvoorbeeld explicieter dan oorspronkelijk kan worden aangepakt, is het thema nieuwe materialen. Dit thema speelt een belangrijke rol in de nadere uitwerking van de deelagenda s van de netwerken en de projecten die gehonoreerd zijn in De analyse geeft daarnaast ook aan dat Heritage weliswaar veel verbindingen heeft met verschillende CLICKNLnetwerken, maar toch meer als een eigen sector of solution space - de erfgoedsector - opereert dan als een verbindend thema. Terwijl dat juist niet geldt voor CI Next: in de aangescherpte agenda wordt CI NEXT daarom juist nadrukkelijker als een verbindend thema gezien ( business transformation ) dan als een solution space. De analyse leidt tot het benoemen van vier nieuwe verbindende thema s - creative research areas - waarin de oorspronkelijke zeven thema s zijn geïncorporeerd: a. New materials In onderzoek naar nieuwe materialen worden momenteel tal van interessante resultaten geboekt. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar het gebruik van andere dan fossiele grondstoffen, en hergebruik staat meer centraal (denk aan onderzoek naar de verduurzaming van gebouwen, of hergebruikte materialen in de mode). Op basis van nieuwe processen worden materialen geproduceerd die beter scoren op bepaalde functionaliteiten (kracht, gewicht, intelligentie). Door middel van integratie van digitale toepassingen in materialen, worden ze smart ( internet of things ) en openen zich nieuwe toepassingsgebieden (bijvoorbeeld wearables ). De maatschappelijke waarde van deze nieuwe toepassingen zien we terug in gericht, efficiënt en effectief gebruik van die materialen in constructies, constellaties en eindproducten. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van zonnecellen in textiel. Hierbij zijn de creatieve ontwerpdisciplines van cruciaal belang. Zij hebben oog voor gebruik, beleving en levensstijlwaarde en kunnen vanuit die expertise zelfs inspiratie geven aan het fundamentele onderzoek naar nieuwe materialen en systemen. Dit thema incorporeert het oorspronkelijke kennisthema sustainable design. Door dit thema als new materials te benoemen wordt duidelijk dat het hier om meer gaat dan alleen duurzaam ontwerpen, zoals het thema oorspronkelijk was benoemd. b. Digitalisation De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie hebben, met informatie als centraal element in hun propositie, creatieve bedrijfstakken structureel veranderd. De aard van de producten en diensten, de wijze van distributie en aanbod en de relatie met consumenten is radicaal anders geworden. Denk aan de erfgoedsector, waarin erfgoed steeds meer een genetwerkt karakter krijgt, maar ook aan de transformatie van media en omroepbedrijven.

11 11 24 De digitale revolutie heeft ook voor de totale economie verregaande gevolgen. Economische netwerken stoelen op data en informatie, de informatiestroom en het gebruik ervan zijn door de komst van de digitale netwerken radicaal veranderd. Digitale toepassingen liggen ten grondslag aan innovaties in proces, product en diensten in alle sectoren, bijvoorbeeld de opkomst van webshops in een retailsector als de mode. Zelfs materialen worden nu gereduceerd tot digitale informatie die vervolgens na verspreiding als informatie weer op vrijwel iedere locatie tot materie kunnen worden getransformeerd (3D-printing, advanced/additive manufacturing). Digitalisering is voor de creatieve industrie - waarin informatie, beleving en content centraler staan dan in welke sector ook een sleuteltechnologie. Omgekeerd is ook de creatieve industrie van cruciaal belang om aan deze transformatie in andere sectoren vorm en richting te geven (denk aan appification, gamification, 3D-ontwerpen, et cetera). Dit thema incorporeert de oorspronkelijke thema s Virtual Interactive Worlds, Smart & Social Media en Big Data. Door deze thema s te bundelen en ze als digitalisation te benoemen, kunnen ook digitaliseringsvraagstukken die spelen in de designdisciplines explicieter worden meegenomen. c. Business transformation Binnen ons economisch systeem verandert de wijze waarop bedrijven hun geld verdienen vrijwel continu. Technologische ontwikkelingen en daaraan gekoppeld meer algemene processen als globalisering zijn daar debet aan. Door de introductie van nieuwe technologieën zien bedrijven zich genoodzaakt om, met het oog op hun concurrentiepositie, hun businessprocessen en -modellen aan te passen om voortdurend op veranderingen te kunnen inspelen of te anticiperen. De meest radicale businesstransformaties vinden momenteel plaats in de creatieve industrie, in het bijzonder binnen de media- en entertainmentindustrie maar ook in de ontwerpsectoren waar de kern van de creatieprocessen sterk verandert. De creatieve industrie is zelf sterk betrokken bij het vormgeven en ontwerpen van die transformaties. In samenwerking met de ICT-sector worden allerlei nieuwe processen vormgegeven die voor de brede economie van groot belang kunnen worden (nieuwe manieren van (samen)werken, nieuwe vormen van eigendom, nieuwe verdienmodellen). Duidelijke voorbeelden zijn serious gaming en additive manufacturing. Om succes te boeken moeten ook regionale en lokale overheden die innovatie stimuleren meebewegen. Onderwijsinstellingen moeten talent afleveren dat in staat is in deze dynamiek mee te kunnen (21st century skills). Dit vraagt om een groot adaptief vermogen van regionale innovatiesystemen. Het thema Business transformation als verbindend kennisthema correspondeert met het oorspronkelijke thema CI NEXT- Business Innovation. d. Creative methods De belangrijkste toegevoegde waarde van de creatieve industrie voor andere sectoren en voor eindafnemers op de consumentenmarkt zit in het ontwerp, de verbeeldingskracht en de storytelling die de sector levert. Creatieve methoden helpen bij het vormgeven en beïnvloeden van gedrag en de manier waarop mensen leven (denk aan games gericht op gezond gedrag). De waarde die creatie op die wijze realiseert is uniek. Het begrip van processen

12 12 24 die daarin een rol spelen, het belang van de juiste competenties en de relevantie van juiste methodieken is vooralsnog echter weinig onderzocht. Wanneer de sector die waarde van creatie wil vergroten en als een sterk punt wil blijven uitspelen, is het van groot belang de kennisbasis die daarvoor nodig is te versterken, om deze waarde te laten beklijven bij nieuwe generaties creatieven en daardoor tot opschaling te komen. Opschaling vormt immers de basis voor een duurzaam concurrentievoordeel, en bepaalt of de waarde van creatie in de zakelijke markt in combinatie met andere sectoren en domeinen echt verzilverd kan worden. Dit thema correspondeert met het oorspronkelijke thema creative & design thinking. CLICKNL bouwt hier onder meer voort op onderzoek naar creative thinking en/of design thinking en ontwerpend onderzoek van CRISP. CLICKNL wil in deze vier creative research areas centraal stellen bij de uitwerking van nieuwe calls. De keuze voor deze vier maakt het ook mogelijk gericht in te zetten op samenwerking met andere topsectoren. Wat betreft thema a. en b. liggen bijvoorbeeld cross-overs met HTSM/ICT (smart materials, ICT) en Chemie/Biobased (materialen) voor de hand, en kan aansluiting worden gezocht bij vergelijkbare thema s in Horizon Van belang is hierbij steeds om te zoeken naar sterke verbindingen tussen opportunities en urgencies. In de volgende paragrafen werken we de kansen voor cross-overs en internationalisering verder uit. Het bestuur van CLICKNL stelt voor om in 2014 hiervoor roadmaps te ontwikkelen: meer uitgewerkte visies op waar we in 2020 willen staan en welke stappen worden gezet om daar te komen. Cross-overs: de waarde van creatie voor andere sectoren Een sleutelambitie van CLICKNL is het zichtbaar maken en verzilveren van de waarde van creatie. CLICKNL moet duidelijk kunnen maken wat de meerwaarde van creativiteit is voor andere sectoren en/of voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De creatieve industrie is weliswaar al sterk in cross-overs, maar dat zien we nu vooral terug in dienstverlening (opdrachten) en veel minder in samenwerkingsverbanden rond onderzoek en innovatie. De kennis die in opdrachten wordt opgedaan wordt nog weinig gedeeld, waardoor kansen voor opschaling blijven liggen. Anderzijds vinden relevante onderzoeksinzichten die de propositie van de sector kunnen versterken nog onvoldoende hun weg naar het opdrachtenwerk. Aan de ambitie om cross-overs te realiseren is tot op heden niet nadrukkelijk gestuurd vanuit een visie op welke cross-overs het meest kansrijk zijn. Kijken we naar projecten die inmiddels zijn gehonoreerd en naar de vragen die op CLICKNL afkomen, dan zien we hier wel steeds meer richting in ontstaan. Zo is opvallend dat veel van de gehonoreerde projecten in de Open Call van 2013 een cross-over naar het health-domein maken. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema. De cross-over-kansen die worden benoemd vanuit de urgencies-optiek zijn met name cross-overs met de topsectoren Life Sciences & Health, Energie en Logistiek. Hier gaat het bijvoorbeeld om vraagstukken rond systeem- en gedragsverandering, waarbij de creatieve industrie een belangrijke rol kan

13 13 24 spelen. Wanneer we expliciet kijken naar de Europese kansen (de societal challenges ), dan liggen er vooral kansen binnen de thema s Health & Wellbeing, Inclusive Societies, Climate action/energy en Transport. Vooral Health is in de verkenning door vrijwel alle netwerken benoemd als een cross-over met grote potentie en urgentie. Vanuit de opportunitiesinvalshoek worden vooral cross-overs met de topsectoren High Tech Systems & Materials HTSM (ICT, big data, smart materials), en Chemie (biobased, vezels) als kansrijk gezien. Op grond van deze analyse kiest CLICKNL ervoor om in 2014 extra inspanningen te doen op één specifiek cross-over-gebied, namelijk Health & Wellbeing, respectievelijk om met voorrang in te zetten op samenwerking met de topsector Life Sciences & Health. Sommige netwerken zijn hier nu ook al zichtbaar actief, met name Design en Games. Dit gebied wordt het cross-over pilotdomein voor De vormgeving van pilotprojecten kan zowel regionaal, nationaal als internationaal worden opgepakt en door meerdere netwerken samen worden uitgewerkt. Internationalisering Vooraf is het goed om vast te stellen dat het in Europa om veel meer gaat dan alleen Horizon Het gaat ook om Europese programma s als de JPI s, EITS, Creative Europe, Digital Agenda, EFRO, Interreg et cetera. Daarnaast is internationalisering ook meer dan alleen binnen Europa - denk aan de internationaliseringsagenda van het topteam waarbij aansluiting gezocht moet worden - en ook meer dan alleen klassieke R&D; denk aan kennis en innovatie in internationale businessnetwerken en in de cultuursector. De H2020-verkenning die door CLICKNL is uitgevoerd laat vooral zien dat de Europa-doelstellingen van CLICKNL nog niet uitgekristalliseerd zijn, en dat er aanzienlijke verschillen tussen de netwerken zijn. Heritage bijvoorbeeld is in Europa uitstekend (vooral wetenschappelijk) aangehaakt, via het Joint Programming Initiative (JPI) Cultural Heritage. Sommige CLICKNL-netwerken hebben via hun academische en/of TNO-netwerken goede internationale verbindingen (Design, Built Environment, Media & ICT) en gebruiken die netwerken ook voor het bouwen aan samenwerking in internationale consortia. Andere CLICKNL-netwerken zoals Next Fashion hebben juist weer een goede uitgangspositie via een krachtige internationale organisatie van bedrijven. Over de gehele linie geldt echter dat meer focus nodig is om strategisch slim te kunnen opereren. Met name de societal-challenges-invalshoek wordt door CLICKNL als kansrijk gezien, zoals al aangegeven. Uit de inventarisatie blijkt dat vooral Health, Climate Action, Energy, Transport en Inclusive Society als meest kansrijke uitdagingen worden benoemd. Vanuit een meer technologisch perspectief bieden ICT/Digitalisering, Advanced Materials en Advanced Manufacturing & Processing goede aanknopingspunten in Horizon In de komende periode worden deze kansen verder verkend en opgepakt. Kansen voor een expliciete rol van CLICKNL zijn er bijvoorbeeld ook nadrukkelijk rond de Europese thema s Ambient & Assisted Living, Smart Cities en LifeLong Learning.

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Inleiding: De Topsector Agro&Food is de stabiele motor van de Nederlandse Economie, in totaal genereert de sector 48 miljard aan toegevoegde

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 5 3. Visie en ambitie... 6 4. Kennis- en innovatieagenda...

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 4 3. Visie en ambitie... 5 4. Innovatie Agenda... 6 4.1 Innovatie

Nadere informatie

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Kennis- en innovatieagenda CLICK//CI NeXt Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Ontwerp voor een kennis- en innovatieagenda in het kader van het innovatiecontract creatieve industrie 2012

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Roadmap SMART Culture

Roadmap SMART Culture Geesteswetenschappen Roadmap SMART Culture Den Haag, februari 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Roadmap SMART Culture Inhoud 1 Inleiding 3 2 Roadmap 4 2 1 Inleiding Sinds de

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

CLICK//NEXT FASHION. 1 Inleiding

CLICK//NEXT FASHION. 1 Inleiding CLICK//NEXT FASHION 1 Inleiding Dit document, opgesteld door een team van vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en onderzoeksinstellingen, betreft een plan van aanpak voor de innovatieagenda next

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

WAARDE CREËREN UIT MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

WAARDE CREËREN UIT MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN WAARDE CREËREN UIT MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN SAMENVATTING... 1 1. INLEIDING... 3 ADVIESVRAAG... 3 ACHTERGROND... 4 AANPAK EN LEESWIJZER... 4 2. BESCHRIJVING... 5 WAT ZIJN MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN?...

Nadere informatie

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013 TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE een tussenbalans 2011 2013 4 Dit is een evaluatie van de topsector creatieve industrie 2011-2013 In opdracht van het topteam creatieve industrie Gemaakt door Design Innovation

Nadere informatie

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland. Concept. 14 februari 2013

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland. Concept. 14 februari 2013 Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland Concept 14 februari 2013 Inhoudsopgave 1. De ambitie... 3 2. De filosofie van Noord-Nederland... 4 3. Onderbouwing: van

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Nederlands concurrentievermogen

Nederlands concurrentievermogen Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten Een eerste verkenning van de topsectoren THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES AND TNO S T R AT E GY C H A N G E & Het TNo en HCSS programma STRATEGY

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Concept Handleiding NIB roadmapping

Concept Handleiding NIB roadmapping Concept Handleiding NIB roadmapping Juni 2013 ROADMAPS VOOR WAARDECREATIE IN TOEKOMSTGERICHTE DOMEINEN DOOR SLIMME SPECIALISATIE In opdracht van het Department Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Deze

Nadere informatie

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020 26 april 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Agrofood in beeld... 5 1.1 Agrofoodcluster: de afbakening... 5 1.2 Het agrofoodcluster in Brabant... 5 1.3 Troeven

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Revisie. onderzoeksroadmaps

Revisie. onderzoeksroadmaps Revisie onderzoeksroadmaps Versieoverzicht Versie Auteur Opmerkingen 0.1 dd 17 april 2015 Projectontwikkelaars en Integratie bijdragen wetenschappelijk directeur 0.3 20 april 2015 Wetenschappelijk directeur

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie

Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie Topsector Chemie Projectgroep Internationaliseringsagenda Maart 2012 Management Summary De topsector chemie vraagt de rijksoverheid gerichte ondersteuning

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Fotografie: Ton van TIl voor Economische Zaken Amsterdam ICT/eScience Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 Inhoud Kennis

Nadere informatie