Oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst Transformatietrajecten / open productie concepten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst Transformatietrajecten / open productie concepten"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van xx december 2011 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap Oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst Transformatietrajecten / open productie concepten HANDLEIDING Uiterste indieningsdatum: 16 maart 2012 om 12u Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Team Ondernemerschap Koning Albert II-laan 35 bus Brussel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding Doelstellingen Specifieke doelstellingen Algemene beleidsdoelstellingen De indiener en de aanvraag Wie kan een project indienen? Wat wordt er verstaan onder onderneming? Wat wordt er verstaan onder entiteit? Wat wordt verstaan onder een publieke actor? Wie kan een subsidie aanvragen? Hoe kunt u een aanvraag indienen en wanneer? Selectie Ontvankelijkheid van de aanvragen De beoordelingscriteria De mondelinge toelichting voor een jury Rangschikking van de aanvragen Toekenning van de subsidie Maximale subsidie en looptijd van de projecten Projectbegroting Wettelijk kader Informatie en contactpersonen Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

3 Inleiding De oproep Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst van het Agentschap Ondernemen kadert in het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering en geeft steun aan projecten via een wedstrijdprocedure. Als die projecten succesvol blijken, wil het Vlaamse Gewest, in ruil voor de steun, de resultaten en concepten gebruiken voor de verdere ontwikkeling van haar beleid. Op 27 mei 2011 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Witboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) en begin juni werd het Agentschap Ondernemen aangeduid als trekker van de pijler Nieuwe Fabriek voor de Toekomst (FvT) als onderdeel van dit NIB. Met de FvT wil het NIB een productiviteits en concurrentie-offensief inzetten, via tal van transformatietrajecten, uiteraard in een optimale samenhang, synergie en onderlinge complementariteit, en stuk voor stuk met eigen duidelijke doelstellingen. Als basiskader voor deze oproep geldt het Witboek Een Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen. De conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen, vormt een tweede referentiedocument. Het witboek wijst uitdrukkelijk op de noodzaak van een transitie van het industriële groeimodel naar een duurzamer groeimodel onder druk van globale maatschappelijke uitdagingen. De omschakeling naar de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst wordt als één van de pijlers van dit transitiegebeuren naar voor geschoven, waarbij de Vlaamse Regering op hoofdlijnen 4 strategische doelstellingen nastreeft: samenwerking in de waardeketens open innovatie slimme specialisatie generatie van lead - plants Het invullen van deze strategische keuzes loopt over een set van operationele doelstellingen, met enerzijds vertrekkend vanuit een economische invalshoek: het realiseren van transformatietrajecten economische en technologische visievorming en marktverkenning roadmapping op maat aanpassen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen het creëren en aantrekken van nieuwe bedrijven oprichten van new technologies based firms genereren van spin-offs én spin-outs aantrekken van buitenlandse bedrijven en lead - companies en anderzijds technologisch/kennis gedreven: het inzetten van Key Enabling Technologies (KET) ICT als rode draad doorheen het transformatieproces cleantech in functie van vergroening van de economie punctuele expertise het aanbieden van open productie concepten infrastructurele voorzieningen zoals testfaciliteiten, living labs, upgrading faciliteiten voor gebruik door derden, beheersmodellen en structuren voor deze common pool resources Het Agentschap Ondernemen voorziet om binnen het beschikbare wettelijk kader volgend instrumentarium aan te reiken om concreet vorm te geven aan de vooropgestelde operationele doelstellingen, al dan niet via open oproepen tot het indienen van voorstellen ter zake: Ondersteunende acties Studies Ervaringsuitwisseling Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

4 instrumentarium operationele doelstellingen transformatietrajecten nieuwe bedrijven strategische doelstellingen samenwerking in waardeketens open innovatie generatie lead plants slimme specialisatie open productie concepten Key Enabling Technologies (KET) Individuele of collectieve gerichte bedrijfsbenaderingen Demonstratie Onderstaand schema geeft een samenvattend globaal positioneringskader voor NIB/FvT projectoproepen en initiatieven weer. FvT economisch technologisch * demonstratie * gerichte bedrijfsbenadering * ervaringsuitwisseling * innovatief procurement 1 * studies * ondersteunende acties 1 Complementair hieraan zou ook door andere agentschappen (bv.iwt) hun instrumenten, zoals innovatief procurement, kunnen ingezet worden. Het Agentschap Ondernemen wil met voorliggende oproep de aangegeven strategische doelstellingen operationaliseren en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering en van minister-president Kris Peeters in het bijzonder. Deze oproep wordt gelanceerd in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap. De specifieke thema s voor deze oproep zijn Transformatietrajecten en Open productie concepten (beheerscomponent). Voor elk van beide thema s wordt voorzien in de mogelijkheid van 4 types van projectvoorstel. Dit wordt verder verduidelijkt in deze handleiding die als bijlage 1 bij het ministerieel oproepbesluit is gevoegd. Het is de bedoeling via gesubsidieerde projecten ondernemers zowel te sensibiliseren als daadwerkelijk te ondersteunen in de overschakeling naar de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst. Deze handleiding, die integraal deel uitmaakt van de oproep, bevat specifieke informatie over de oproep Het is dan ook uiterst belangrijk om, naast het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap, deze handleiding volledig te lezen voor u uw aanvraagformulier invult. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

5 1 Doelstellingen 1.1 Specifieke doelstellingen Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap maakt het mogelijk dat de minister per oproep specifieke beleidsdoelstellingen formuleert. De mate waarin het ingediende projectvoorstel bijdraagt tot de realisatie van deze specifieke doelstellingen wordt mee in overweging genomen bij de beoordeling van het project. Een belangrijk aandachtspunt is dat de voorstellen additioneel moeten zijn aan het bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten dat al op de markt aanwezig is en evenmin een gewone continuering van reeds bestaande projecten kunnen inhouden. Het is dan ook belangrijk dat in het projectvoorstel voldoende gedetailleerd wordt aangegeven hoe en vanuit welke invalshoek de organisator de additionaliteit wenst te verzekeren. Met de voorliggende projectoproep Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst 2011 worden projectvoorstellen ingewacht die focussen op de thema s de realisatie van transformatietrajecten of het aanbieden van open productie concepten (beheerscomponent) zoals in de inleiding geschetst, waarbij de volgende type projecten mogelijk zijn: Thema s (operationele doelstellingen) Type projectvoorstel Transformatietrajecten Open productie concepten (beheerscomponent)* Ondersteunend: bewustmaking Ervaringsuitwisseling Studie Gerichte bedrijfsbenadering * tegemoetkomingen voor infrastructuurvoorzieningen worden in deze oproep uitgesloten Dit positioneringskader moet toelaten om projectvoorstellen te situeren in hun afzonderlijke bijdragen tot de beleidsstrategie en fungeert tegelijkertijd ook als ondersteunend afwegingskader voor het selectieproces. Het mag duidelijk zijn dat projectindieners geacht worden in te zetten op het thema en projecttype dat op hoofdlijnen het best aansluit bij het projectopzet, waarbij uiteraard aspecten van andere projecttypes of van het andere thema mee in beeld kunnen komen. Projecten geven elk op zich invulling aan de vooropgestelde operationele doelstellingen van de FvT. Het is evenwel belangrijk om de projectcontext mee te geven: positie binnen reeds ontwikkelde transformatieagenda s, doorontwikkeling van eerder geïnitieerde concepten, aansluiting bij reeds lopende initiatieven, complementariteit ten aanzien van andere (parallel geformuleerde) projectvoorstellen, voortrajecten voor toekomstige realisatieprojecten, Naast een situering in het aangegeven positioneringskader wordt daarom voor elk projectvoorstel additioneel gepeild naar de ruimere inpassing in het NIB: 1. De FvT vormt één van de pijlers van het Nieuw Industrieel Beleid. Verwacht wordt dat er ook expliciete verbanden worden gelegd met de drie andere pijlers, met name: - het industrieel innovatiebeleid - de competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie - het ondersteunend infrastructuurbeleid 2. Om een afdoende spreiding ten aanzien van de maatschappelijke, technisch economische uitdagingen te kunnen bewaken, wordt ook verwacht dat projectvoorstellen aangeven op welke Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

6 van de innovatieknooppunten (zoals uitgetekend in de conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen) zal worden ingespeeld: - transformatie door innovatie - eco-innovatie - groene energie - zorginnovatie - groene mobiliteit en logistiek - sociale innovatie Verwacht wordt dat in elk projectvoorstel ook duidelijk wordt aangegeven welk(e) specifiek(e) doelgroep(en) (zoals sector, waardeketen, ) via het project worden benaderd zeer generieke omschrijvingen als starters, kmo s, groothandel, studenten worden als te vaag beschouwd. Het NIB focust op een transformatie van de industrie het is dus evident dat de deelnemers/doelgroepen zich in meerderheid situeren in de secundaire en tertiaire sectoren, zonder andere uit te sluiten in functie van bv. de samenstelling van de waardeketens. De voorkeur gaat naar projecten met een zo ruim mogelijke geografische dekking, uiteraard rekening houdend met de spreiding van de beoogde doelgroep. De beoogde projecten dienen zich bovendien te situeren voorbij het stadium van onderzoek en ontwikkeling; evenmin zijn het reeds welomlijnde investeringsprojecten met een vooropgestelde of verwachte return on investment. Projectvoorstellen die duidelijk passen binnen het reeds bestaande ondersteuningsinstrumentarium dat de Vlaamse overheid via één van haar agentschappen of administraties aanbiedt (IWT, FIT, PMV, WSE, ), zullen naar deze instrumenten worden doorverwezen en komen niet in aanmerking voor ondersteuning via de oproepen NIB - FvT van het Agentschap Ondernemen. Beoogde projecten Deze projectoproep richt zich tot bedrijfsgroeperingen: sectorale, intersectorale of eventueel specifieke verenigingen van bedrijven. De resultaten van de beoogde projecten komen dan ook in eerste instantie deze bedrijfsgroeperingen ten goede. Het is dan logisch dat zij als trekker fungeren. Dit neemt niet weg dat andere actoren als kenniscentra of andere publieke actoren kunnen betrokken worden bij de uitvoering van het project. Projectvoorstellen van individuele bedrijven komen niet in aanmerking. De beoogde projecten dienen een duidelijke scope te definiëren binnen een afgelijnd tijdskader, met meetbare vorderingsindicatoren. Doel moet zijn om binnen een realistisch tijdsbestek effectief transformatiestappen te zetten met een welomschreven groep van bedrijven. De werkzaamheden zijn dus eindig in tijd en additioneel aan reeds bestaande acties of projecten. De beoogde clusterbenadering kan ook meer individuele deeltrajecten noodzaken om de vooropgestelde doelstellingen ook op het niveau van de deelnemers zelf succesvol te kunnen implementeren. In de mate van het mogelijke kan hiervoor ook worden teruggevallen op het regulier instrumentarium van het Agentschap Ondernemen zoals de KMO-Portefeuille of de regeling Strategisch Ondernemen. Hierna volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de vier types van ingewachte projectvoorstellen Ondersteunend: bewustmaking Bedrijven die tijdig en actief anticiperen op de uitdaging om een nieuw ondernemingsmodel uit te denken en te implementeren, kunnen een concurrentievoordeel uitbouwen voor de toekomst. Om bedrijven hiervan actief bewust te maken wenst het Agentschap Ondernemen steun toe te kennen aan bedrijfsgerichte bewustmakingscampagnes. Die hebben als doel de ondernemers er van bewust te maken dat ze NU moeten starten met het ontwikkelen en testen van nieuwe ondernemingsmodellen om zo op een proactieve manier aan een toekomststrategie te werken. Het sensibiliseren van ondernemers moet met andere woorden activerend werken en kunnen Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

7 uitmonden in verdere acties via gerichte bedrijfsbenadering voor diegenen die een transformatieproject willen opstarten, ervaringsuitwisseling en coaching voor diegenen die reeds in een transformatietraject zitten of studies voor diegenen die nog bepaalde aspecten van het NIB verder wensen te verduidelijken. Mogelijks kan dit worden bereikt door het aanreiken van (on)bekende beste praktijken uit Vlaanderen of uit het buitenland. Projectenvoorstellen beschrijven zeer concreet: - De bewustmakingsboodschap die gebracht wordt in het kader van de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst. Hoe wordt ondernemend Vlaanderen gewezen op het belang om te transformeren volgens de uitgangspunten van de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst? Hoe wordt gestimuleerd tot nadenken over andere manieren van zakendoen en bedrijfsorganisatie? Hoe en met welke inhoud wordt aangezet tot outside the box denken?; - De manier waarop die activering zich zal onderscheiden van andere (communicatie)acties om te worden opgemerkt door de doelgroep; - Wie de doelgroep is (zowel opgesplitst naar de sector en het type van onderneming als naar welke perso(o)n(en) in de onderneming), wat het geschat aantal ondernemingen is dat bereikt zal worden, het aantal keer dat de doelgroep in contact zal komen met de bewustmaking en wat de beoogde penetratiegraad is; - Hoe nagegaan wordt of de boodschap goed begrepen wordt; - Tot welke actie men het publiek wenst aan te zetten, hoe gemeten zal worden welke acties effectief genomen zullen worden en wat het concurrentievoordeel van deze acties voor de deelnemers kan zijn; - In welke initiatieven het projectvoorstel voorziet Ervaringsuitwisseling Formules van ervaringsuitwisseling en groepsgerichte coaching kunnen als flankerend instrument het transformatief ondernemerschap stimuleren, faciliteren en begeleiden. Deelnemers kunnen via dergelijke leerformules ervaring opdoen en kennis uitwisselen voor het opzetten van succesvolle bedrijfsmodellen en platformen, waarbij wordt ingezet op een breed georiënteerde ervaringsuitwisseling over alle aspecten van transformatie en open productie concepten. Welke vorm kan de ervaringsuitwisseling aannemen (niet limitatief)? - Op geregelde tijdstippen in groep samenkomen om rond een bepaald thema ervaringen uit te wisselen, te brainstormen, te werken; - Bedrijfsbezoeken die beste praktijken tonen en een meerwaarde betekenen voor de deelnemers aan de ervaringsuitwisseling; - Workshops / lezingen rond een NIB- of FvT-gerelateerd onderwerp; - Seminaries / beurzen waarbij de deelnemers kunnen shoppen en zo de ervaringen kunnen opdoen bij de early movers die relevant zijn voor hun onderneming; - Structurele nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij een bepaald doel/inhoud wordt vooropgesteld, met gezamenlijke output. Waarover kan ervaring uitgewisseld worden (niet-limitatief) Transformatie - Bedenken en uitwisselen van nieuwe businessmodellen voor transitiemanagement. Hoe kan de onderneming zich aanpassen aan de nieuwe realiteit? Hoe zich opnieuw positioneren in een gewijzigde markt?; - Waardecreatie en nieuwe waardeketens; - Kennis uitwisselen over slimme logistiek, innovatief aanbesteden, intelligente netwerken voor energie, mobiliteit, logistiek en communicatie, (eco-)design, ; Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

8 - Ondersteunen, remediëren, versterken en vernieuwen van het arbeidsmarkt-, competentie- en loopbaanbeleid. Kennis uitwisselen over opener arbeidsrelaties, arbeidsorganisatie, competentieontwikkeling, sociale innovatie, sociaal contract en duurzame werkgelegenheid; - Versterken van de transformatie door in te spelen op de innovatieknooppunten; - Ondersteuning bij het integreren van transitiemanagement in de eigen bedrijfsvoering; - Uitwerken van methodieken om de concurrentiekracht van de ondernemingen te verhogen op basis van transformerende innovatie; Open productie concepten - Stimuleren van efficiënt energie-, grondstoffen- en materialengebruik; - Bedenken en/of uitwisselen van nieuwe product-diensten combinaties; - Kennis uitwisselen over slimme infrastructuren; - Bedenken en uitwisselen van beheersmodellen en structuren voor common pool resources; - Ondersteuning bij het integreren van open productie concepten in de eigenlijk bedrijfsvoering; - Ervaringsuitwisseling rond het versterken van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur. Resultaten van ervaringsuitwisseling? Er wordt een duidelijke kwalitatieve kenniswerving en bewustwording verwacht van de deelnemers met zicht op de effectieve implementatie van transformatief ondernemerschap en open productie. Dergelijke aanpakken vormen aanzetten tot gerichte bedrijfsbenadering, aanvullende specifieke studies of initiatie van investeringsprojecten met eventuele inschakeling van bv. het TINA fonds Studie Binnen onze industrie is het belangrijk de toekomstgerichte transformatieprocessen te stimuleren en te accelereren. Het inzetten op een Nieuwe Fabriek voor de Toekomst is echter voor veel bedrijven of bedrijfssegmenten nog een nieuw gegeven, evenals voor de federaties of bedrijfsorganisaties waarbinnen bedrijven zich verenigen. Daarom is het wenselijk studies uit te voeren die dit nieuwe concept nader invullen en vorm geven op maat van specifieke sectoren of waardeketens. Welke studieprojecten komen in aanmerking? De kern van het transformatiebeleid is het nieuwe productiviteitsoffensief met de FvT als knooppunt. Studies kunnen zich situeren binnen proces-, product- en diensteninnovatie, binnen transformatiepaden i.f.v. het type industrie (maakindustrie, procesindustrie, kennisintensieve en grondstoffen verwerkende industrie) of binnen een systeemgerichte aanpak op het niveau van waardeketens. Studieprojecten worden aanvaard die specifieke knelpunten of onbekende parameters m.b.t. de FvT uitklaren. Eveneens dienen de studieprojecten doelgericht te zijn m.a.w. gestoffeerd met een realistisch implementatieplan. Het moet gaan om studies waarbij punctueel onderzoek naar wat men nog niet kent vereist is en waarbij bij voorkeur externe expertise noodzakelijk is. De studies geven invulling aan de vooropgestelde operationele doelstellingen binnen het aangegeven positioneringskader van de FvT en het witboek NIB. Studies die investeringsprojecten in het kader van het TINA fonds kunnen initiëren, komen uiteraard in aanmerking. Dit fonds, dat eind december 2010 werd opgericht met een initieel budget van 200 miljoen is ondergebracht binnen de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en heeft Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

9 als doel het versterken en versneld naar de markt brengen van innovatie met strategisch potentieel om het veranderingsproces van het economisch weefsel te versnellen. Welke studieprojecten komen niet in aanmerking? Studies bedoeld voor de algemene opmaak van al dan niet sectorgerelateerde transformatie-agenda s of innovatiestrategieën komen niet in aanmerking. Het moet gaan om specifieke knelpunten of het uitklaren van onbekende parameters. Illustratieve voorbeelden (niet-limitatief): - Noden en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van lead - companies, met concrete repercussie op waardenketen; - Modellen voor infrastructuursharing; - Transfertmechanismen van best practices uit het buitenland inzake transformatie; - Hoe leren van internationale roadmaps (bv. Cars21, ); - Opbouw van een businessplan in voorbereiding van een TINA investeringsproject Gerichte bedrijfsbenadering Het witboek vermeldt: Er wordt m.a.w. een transitie beoogd van het klassieke industriële groeimodel met focus op productiviteitsstijgingen op basis van toenemende kapitaalinvesteringen in automatisering naar een nieuw, duurzamer groeimodel gedreven door open innovatie, vergroening & verwitting van het productiesysteem, kennis, slimme specialisatie, creativiteit, betrokkenheid,, en gericht op maatschappelijke uitdagingen, noden of behoeften met duidelijk economische effecten. Zo kunnen voormelde, nieuwe, concurrentiële en toekomstgerichte waardeketens ontstaan, waar nieuwe en hogere toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Via een gerichte bedrijfsbenadering wordt de ontwikkeling van reële transformatietrajecten op gang gebracht. Dergelijke transitie of omschakeling van bestaande, actuele industriële werkwijzen naar voormelde bredere benadering is echter geen evidente opdracht voor individuele bedrijven. Een meer collectieve benadering binnen specifieke sectoren, clusters of waardeketens om met gebundelde inspanningen deze uitdagingen aan te gaan, biedt bovendien meer kans op slagen en laat toe om stapsgewijs samen deze transformatie door te voeren. Om in deze richting te evolueren is het belangrijk om experimenteerruimte te creëren waarin via proeftuinen dit nieuwe groeimodel tot stand kan komen. Er zullen bijgevolg diverse experimenten dienen opgestart te worden, die binnen hun sector, cluster of waardeketen een motor kunnen zijn voor transformatie. Illustratieve voorbeelden (niet-limitatief): - Clustering/clustervorming van bedrijven rond een nieuwe aanpak, een nieuw product- of dienstenconcept, nieuwe product-dienstencombinaties, procesinnovatie, nieuwe toepassingssectoren of groeimarkten (geografisch), combinaties van markt- en technologievernieuwing,. De traditionele grenzen (product versus dienst, factory versus supply chain, ontwikkeling versus engineering, product versus proces) dienen hierbij te worden verlaten. Een product is de facto een dienst; een dienst is de facto een product. Procesinnovaties (veelal ICT-gedreven) die niet enkel een productie invalshoek hebben maar de integrale keten (maken, leveren, distributie) als invalshoek hebben ( integrale industrialisatie ); - Faciliteren van open productie via het opzetten van gemeenschappelijke open en gedeelde infrastructuren - o.a. voor flexibele productie van nieuwe ontwerpen op maat, van gespecialiseerde componenten en van eerste reeksen waardoor spillovers beter kunnen worden aangewend en geëxploiteerd; Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

10 - Faciliteren van gemeenschappelijke industriële entiteiten zoals pilootinstallaties/fabrieken, testfaciliteiten en -apparatuur, living labs, application labs, open productiecellen voor experimenten, faciliteiten voor industriële opschaling, preproductieinfrastructuur, gespecialiseerde productieapparatuur en specifieke infrastructuur voor clusters; - Faciliteren van gemeenschappelijke diensten zoals logistieke- en marketingplatformen; ontwikkeling van nieuwe marketingconcepten; - Samenwerking tussen nabijgelegen bedrijven, gerelateerde economische actoren en instellingen om gespecialiseerde expertise en diensten te ontwikkelen en complementaire kennis te poolen; - Gezamenlijke uitwerking van nieuwe technologische-, eigendoms- en business- of bedrijfsmodellen en van nieuwe productieconcepten. Bijvoorbeeld digital manufacturing en design for recyclying (cradle-to-cradle); - Geclusterde invulling van open productie campussen; - Op-maat-oplossingen in de waardeketen, eco-systeemmanagement (voor innovatie), eco-clusters (voor kringloopsluiting), 1.2 Algemene beleidsdoelstellingen Deze oproep wordt uitsluitend als een thematische oproep gelanceerd. Enkel projecten die inspelen op een van de specifieke beleidsthema s (zie 1.1.) komen in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het projectvoorstel minstens voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap (cfr. 6). Hieronder worden een aantal van die voorwaarden verder toegelicht en verfijnd. 2 De indiener en de aanvraag Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend. De aanvragen in het kader van deze oproep moeten uiterlijk op 16 maart 2012 om 12 uur ingediend zijn. Hieronder vindt u meer informatie over de indiener en de aanvraagprocedure. 2.1 Wie kan een project indienen? Ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering komen alleen privaatrechtelijke entiteiten, al dan niet in samenwerkingsverband, in aanmerking om deel te nemen aan deze oproep. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder samenwerkingsverband: samenwerking tussen één (of meerdere) onderneming(en), en één (of meerdere) bedrijfsgroepering(en) zoals een beroepsfederatie, sectorfederatie of interprofessionele organisatie. Ondernemingen, publiekrechtelijke entiteiten, erkende Vlaamse onderwijsinstellingen en kenniscentra kunnen wel optreden als betrokken projectpartners doch kunnen zelf geen aanvraag indienen. Indien een of meerdere van de bij het project betrokken partners een onderneming is, dient elk van hen wel onderstaande verklaring op eer te ondertekenen. Ik verklaar op eer dat de onderneming in een periode van drie belastingjaren (het lopende en de 2 voorgaande) nog geen euro de-minimissteun heeft ontvangen (met inbegrip van de huidige aanvraag), ongeacht de overheidsinstantie van wie de de-minimissteun werd verkregen, en ongeacht de investeringen/projecten waarvoor de de-minimissteun werd verkregen. Voor ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer is de de-minimissteun beperkt tot euro over een periode van 3 belastingjaren. Alle de-minimissteun uit de referentieperiode dient opgeteld te worden. De door de Vlaamse overheid toegekende steun in het kader van de oproep Nieuw Industrieel Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

11 Beleid (NIB)/Fabriek van de Toekomst (FvT) vormt immers de-minimissteun op basis van Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (EU Publicatieblad van 28 december 2006, L 379/5). Indien de onderneming het plafond van de de-minimissteun overschrijdt, zal het volledige bedrag aan toegekende of uitbetaalde steun in het kader van de oproep komen te vervallen of worden teruggevorderd, alsook het gedeelte van deze steun dat dit plafond niet overschrijdt. Publiekrechtelijke entiteiten en publiekrechtelijke ondernemingen, erkende Vlaamse onderwijsinstellingen kunnen wel optreden als betrokken projectpartners doch komen zelf niet in aanmerking voor steun. Kenniscentra kunnen optreden als betrokken projectpartner maar komen zelf slechts in aanmerking voor steun voor zover ze erkend zijn in de pijler technologieverkenning overeenkomstig artikel 14, 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. 2.2 Wat wordt er verstaan onder onderneming? Een onderneming wordt in artikel 3, 1 van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid zoals gewijzigd met de artikelen 31bis en 31ter, ingevoegd bij decreet van 21 november 2008, als volgt gedefinieerd: De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 2.3 Wat wordt er verstaan onder entiteit? Entiteiten zijn organisaties die niet voldoen aan de definitie van onderneming en dus geen reguliere economische activiteit uitvoeren, en doorgaans ook niet de vorm van handelsvennootschappen hebben aangenomen maar wel als VZW opereren. Met entiteiten worden actoren zoals professionele en interprofessionele organisaties bedoeld, die de belangen van ondernemers of hun leden behartigen, maar vanuit hun functie als kenniscentra en netwerking projecten indienen die tot doel hebben het ondernemerschap en de ondernemerszin te stimuleren en de professionalisering van de bedrijfsvoering en netwerking te bevorderen. Andere mogelijke entiteiten zijn onderwijsinstellingen - universiteiten en hogescholen - welke een bijdrage leveren aan het stimuleren van het ondernemerschap door het ontwikkelen van methodieken voor het aanleren van attitudes, competenties en vaardigheden ter stimulering van de ondernemingszin. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de indiener beschikken over rechtspersoonlijkheid en een inschrijvingsnummer hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 2.4 Wat wordt verstaan onder een publieke actor? Alleen privaatrechtelijke entiteiten komen in aanmerking om een project in te dienen. In het kader van deze oproep worden entiteiten die moeten worden beschouwd als een administratieve overheid, als vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, uitgesloten. Daarbij worden volgende criteria en indicaties ter beoordeling gehanteerd: - het feit of de indiener opgericht of erkend is door de overheid; - het feit of de indiener de bevoegdheid heeft om op éénzijdige wijze voor derden bindende beslissingen uit te vaardigen; - het feit of de indiener belast is met een taak van algemeen belang of een taak van een openbare dienst; - het feit of de indiener onder de controle of het toezicht valt van de overheid. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

12 Indien de indiener op één van bovenstaande criteria of indicaties bevestigend antwoordt, wordt hij beschouwd als zijnde een publieke actor. 2.5 Wie kan een subsidie aanvragen? Enkel privaatrechtelijke entiteiten kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen. Vraag 2 van het aanvraagformulier: De indiener is de entiteit die een voorstel indient van het project, die het project coördineert en die er de eindverantwoordelijkheid van draagt. In die zin is de indiener diegene die juridisch verantwoordelijk is voor de inhoudelijke, de administratieve en de financiële aspecten van het project, en dit desgevallend voor alle partners van het samenwerkingsverband in het project en gedurende alle fasen van de uitvoering van het project. In de tussentijdse- en eindrapportering bevestigt de indiener steeds de feitelijke en boekhoudkundige juistheid van de vermelde gegevens. Vraag 3 van het aanvraagformulier: Gegevens van de eventuele andere betrokken partners. Hier dienen de gegevens te worden vermeld van de andere entiteiten, ondernemingen of publieke entiteiten waarmee een samenwerkingsverband wordt aangegaan voor de uitvoering van het project. Hier dienen enkel de gegevens te worden vermeld van die partners die conceptueel-inhoudelijk meewerken aan het project. Partners die louter financieel (sponsoring in cash of natura) bijdragen, moeten enkel vermeld worden bij de begroting. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband, dienen de partners hiervan een onderlinge samenwerkingsovereenkomst op te maken (verplicht in te vullen bijlage AV2 samenwerkingsovereenkomst ). Deze overeenkomst dient minimaal volgende zaken te regelen: - Aanduiding van de indiener (coördinator en projectverantwoordelijke) en zijn mandatering om de aanvraag in te dienen; - Aanduiding per partner van het samenwerkingsverband van de te leveren diensten of producten ( wie doet wat? ); - Gedetailleerde kostenberekening en betalingsmodaliteiten (te betalen prestaties of sponsoring in cash of natura) per partner van het samenwerkingsverband; - Opsomming en aanduiding van welke partners geen prestaties verrichten; - Verklaring dat het samenwerkingsverband een boekhouding voert die toelaat de projectkosten eenduidig te identificeren; - Handtekening van alle betrokken partners in het samenwerkingsverband. 2.6 Hoe kunt u een aanvraag indienen en wanneer? U kunt een aanvraag indienen door gebruik te maken van het specifieke aanvraagformulier voor deze oproep. Het gebruik van het aanvraagformulier is verplicht. Projectvoorstellen die niet op het aanvraagformulier worden ingediend, zijn onontvankelijk en kunnen dus niet in aanmerking komen voor een subsidie. Het aanvraagformulier en de vereiste bijlagen AV1 projectbegroting en AV2 samenwerkingsovereenkomst worden g d naar én in ondertekende versie met de post opgestuurd naar of afgegeven bij het Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albertlaan-II 35 bus 12, 1030 Brussel. De elektronische en papieren versie van het aanvraagformulier, en de vereiste bijlagen AV1 en AV2 moeten uiterlijk op 16 maart 2012 om 12 uur in het bezit zijn van het Agentschap Ondernemen. Bij het indienen van de aanvraag moet er rekening gehouden worden met de bepalingen van deze handleiding die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Om de indieningsdatum te bepalen, geldt: Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

13 1 bij afgifte de datum en het uur op het ontvangstbewijs; 2 bij versturing per post de postdatum; 3 bij de datum en uur van ontvangst op de servers van het Agentschap Ondernemen. Het aanvraagformulier en de handleiding zijn vanaf de inwerkingtreding van dit ministerieel besluit beschikbaar bij het Agentschap Ondernemen, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laan 35 bus 12 in 1030 Brussel. Het aanvraagformulier kunt u, net als deze handleiding, downloaden van de website of aanvragen via Het is belangrijk dat het projectvoorstel in het aanvraagformulier goed onderbouwd wordt en nauwkeurig wordt uitgewerkt. Per project en per projecttype moet een aparte aanvraag worden ingediend. Onafgezien van eventuele kruisverbanden tussen diverse projectvoorstellen moet elk project stand-alone kunnen worden uitgevoerd. De aanvraag moet worden ingediend voor het project van start gaat. Dit wil zeggen dat u op het moment dat u uw aanvraag indient nog geen subsidieerbare activiteiten hebt ondernomen, bijvoorbeeld om deelnemers te werven of sessies te organiseren. Na 16 maart 2012 om 12 uur kunt u geen aanvraag meer indienen in het kader van deze oproep. Er zijn dan ook geen wijzigingen meer mogelijk in de ingediende projectvoorstellen. Projectvoorstellen die worden ingediend na de afsluitingsdatum van de oproep of na de start van het project zijn onontvankelijk. Ze komen dus niet in aanmerking voor subsidiëring. 3 Selectie Projecten worden gescreend op ontvankelijkheidscriteria en beoordelingscriteria. Alle aanvragen worden eerst getoetst op hun ontvankelijkheid en formele vereisten. Indieners van ontvankelijke voorstellen worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting aan en bevraging door een jury. Vervolgens worden de ontvankelijke projectvoorstellen gescreend op basis van de beoordelingscriteria. Hieronder worden de verschillende onderdelen van de selectieprocedure en de gehanteerde criteria toegelicht. 3.1 Ontvankelijkheid van de aanvragen Elke aanvraag wordt na ontvangst door het Agentschap Ondernemen beoordeeld op de volgende criteria (hier moet cumulatief aan voldaan worden): - Beschikt de indiener over rechtspersoonlijkheid en een inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)? - Werd de aanvraag ingediend op het specifiek daarvoor voorziene aanvraagformulier en ondertekend? - Is het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld? Aanvraagformulieren waarin vragen zijn opengelaten worden als onvolledig en dus onontvankelijk beschouwd. - Werd de aanvraag tijdig ingediend dus voor het afsluiten van de indieningsperiode? - Wordt de maximum projectduur (naargelang het gekozen projecttype) gerespecteerd? - Start het project op zijn vroegst één dag na de indieningsdatum? Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

14 - Start het project uiterlijk 6 maanden na de indiening van de aanvraag van steun? - Wordt het project gefinancierd met minstens 20% private inbreng? Er wordt geen steun verleend aan de indiener die niet voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest. De indiener mag op de indieningsdatum van de steunaanvraag geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen hebben waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. De toetsing op het gebied van ontvankelijkheid houdt geen appreciatie van het projectvoorstel in. Het betreft enkel een controle op de naleving van de deelnemingsvoorwaarden. Projecten die niet ontvankelijk zijn, worden uitgesloten van de verdere selectieprocedure. Opmerking: Ten behoeve van de indiener is eveneens een checklist ontvankelijkheid als document beschikbaar op de vermelde website (bijlage AV3 bij het aanvraagformulier). Het verdient aanbeveling om die checklist effectief te hanteren vooraleer het project in te dienen. De checklist is evenwel geen verplicht document. 3.2 De beoordelingscriteria De ontvankelijke projectaanvragen zullen beoordeeld worden op basis van hun kwaliteit en inhoud, waarbij de volgende criteria in aanmerking komen: 1 Op het vlak van kwaliteit: a) de mate waarin het project tegemoet komt aan een aangetoonde maatschappelijke behoefte: dit beoordelingscriterium is voor deze oproep niet van toepassing. Deze oproep wordt immers als een gesloten oproep gelanceerd en enkel projecten die inspelen op de specifieke beleidsaccenten 1 van de minister voor deze oproep (Cfr. 1.) komen bijgevolg in aanmerking. b) de mate waarin het project een of meer maatschappelijke en economische meerwaarden genereert: Hierbij wordt onder andere met de volgende aspecten rekening gehouden; - Is er voldoende potentieel voor economische valorisatie? - Zijn er spillovers naar andere dan puur economische domeinen (sociaal, ecologisch, )? c) de mate waarin de opgedane kennis wordt overgedragen: Hier wordt verwacht dat men opgeeft op welke wijze de opgedane kennis wordt geborgd en opgevolgd binnen de eigen organisatie - hoe men kennisoverdracht gaat doen naar externen en meer expliciet ook naar het Agentschap Ondernemen. Verspreiding, disseminatie en implementatie: Welke activiteiten op het vlak van communicatie, informatieverspreiding ( disseminatie ) en promotie m.b.t. het project worden er ondernomen en wat is hun bereik/oplage? Typische voorbeelden zijn: - de geschreven pers ( printed media ): gemeentelijke infobladen, stadskranten; lokale-, regionale-, nationale pers (perscampagne), promotiebladen voor de lokale economie, ledenbladen, schoolkranten, infokrantjes, affiches, brochures, folders, documentatiemappen, persknipsels, persberichten, (interne/externe) nieuwsbrieven, tijdschriften, (vak)magazines, artikels in publicaties van projectpartners, ; - de audiovisuele media : nieuwsreportages op de lokale of nationale radio- en TV-zenders (VRT/VTM/ ); - de nieuwe (Multi)media : intranet, extranet, (interactieve) website(s), Toledo, discussiefora, chatgroups, specifiek gerichte mailings, elektronische nieuwsbrieven (e-zines), ; 1 Hiervan is de maatschappelijke behoefte al aangetoond. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

15 - promotiecampagnes, wervings- of rekruteringscampagnes; - startevenement, slotevenement, netwerkevenementen, projectdag(en), de week van, introductiecursussen, infosessies, lezingen, organisatie van of deelname aan beurzen, congressen, events, academische zittingen, studiedagen, colloquia, workshops, academies, clustering fora, organisatie van of deelname aan wedstrijd(en), toekenning van prijzen, awards, scholarships of studentenbeurzen, incentives,. d) de deskundigheid van de projectorganisatoren, partners en in voorkomend geval het samenwerkingsverband; Hierbij wordt onder andere met de volgende aspecten rekening gehouden: - Hebben de indiener en desgevallend de partners in het samenwerkingsverband kennis van en ervaring met de doelgroep, respectievelijk de thematiek? - Worden mensen met ervaring of kennis ingezet? - Hebben de indiener en desgevallend de partners in het samenwerkingsverband ervaring in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk van ondernemers? 2 - Wat is de kwaliteit van een eventuele samenwerking (indiener - partners in het samenwerkingsverband)? - Wat zijn de resultaten van eventuele vroegere projecten? Hier wordt een beschrijving verwacht van welke ervaring de indiener en desgevallend de partners in het samenwerkingsverband hebben met de thematiek die behandeld wordt en met de doelgroep(en) die benaderd worden. Geef ook een kort overzicht van de activiteiten van de indiener en desgevallend de partners in het samenwerkingsverband in het algemeen. - Hoe zijn de taken en de verantwoordelijkheden verdeeld? Is er een stevige projectorganisatie (Bijvoorbeeld: projectmanager, -leider, -verantwoordelijke, -coördinator, projectteam, stuurgroep of steering committee, werkgroep(en), resonans- of klankbordgroep(en), adviesra(a)d(en), edm.)? Zo ja, geef de structuur en verantwoordelijkheidsverdeling van deze projectorganisatie aan. Wat is bovendien de samenstelling van laatstgenoemde groep(en), ra(a)d(en) of team(s) en wat is hun aantal bijeenkomsten, vergader-, overleg-, rapporterings- en evaluatiemomenten. e) de mate waarin efficiënt wordt omgegaan met middelen; Hierbij wordt onder andere met de volgende aspecten rekening gehouden: - Wat is de verwachte output in verhouding tot de ingezette (overheids)middelen? - Wat is de verhouding tussen de ingezette overheidsmiddelen en de private middelen? - Welk aandeel van de projectbegroting financiert de indiener en desgevallend het samenwerkingsverband met projecteigen opbrengsten? - Welk aandeel financiert de indiener en desgevallend het samenwerkingsverband met de subsidie? f) de mate waarin de projectorganisatie samenwerkt met andere ondernemerschapsactoren; - Met welke organisaties wordt er samen gewerkt waarvoor en met welke frequentie? 2 Op het vlak van inhoud: a) de mate waarin het project inspeelt op het beleidsaccent, met name het NIB/FvT, van de minister (Cfr. 1.); b) de mate waarin het project innovatief is; 2 Wordt enkel geëvalueerd bij het project type ervaringsuitwisseling. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

16 Hierbij wordt onder andere met de volgende aspecten rekening gehouden: - Zijn er in het voorstel vernieuwende elementen in vergelijking met het bestaande aanbod aan activiteiten voor de doelgroep in het Vlaamse Gewest? - In welke mate worden die vernieuwingen onderbouwd? (hier wordt verwacht dat men zich gaat positioneren t.o.v. andere actoren of projecten die eenzelfde doelstelling nastreven maar wat de meerwaarde is van het eigen project t.o.v. die andere). - Innovatie is iets nieuws doen binnen de organisatie. Dat kan door bijvoorbeeld een al bestaande methodiek of methodologie, die al elders gebruikt werd voor een ander project, ook te gebruiken; desgevallend mits de nodige specifieke aanpassingen voor het eigen project. Het kan dus gerust een geleend idee zijn. Er dient aangetoond te worden in welke mate het project innovatieve kenmerken heeft waardoor het zich van andere projecten onderscheidt. c) de mate waarin het project inhoudelijk en methodologisch is uitgewerkt. - Toon aan hoe de verschillende onderdelen (acties-activiteiten) methodologisch samenhangen. - Vermeld ook welke inhoudelijke expertise buiten de organisatie of buiten het samenwerkingsverband nodig is om het project uit te voeren en motiveer waarom. - Kwantificeer de beoogde doelstellingen, de kwaliteit en de haalbaarheid van het projectvoorstel. Hierbij wordt onder andere met de volgende aspecten rekening gehouden (SMART principes): - Is het project duidelijk omschreven en goed onderbouwd? - Is het project degelijk gestructureerd, met een relevante en haalbare aanpak? - Zijn de noodzakelijke indicatoren voor voortgangscontrole ingebouwd? - Op welke manier wordt kennisuitwisseling gegarandeerd? - Is er een duidelijke en concrete planning van de activiteiten? - Is er een goede verhouding tussen de voorbereidingstijd en de effectieve uitvoering van het project? - Is de keuze van de doelgroep onderbouwd? - In welke mate speelt het project in op de specifieke behoeften van de doelgroep? - Hebben de doelgroepen waarop het project gericht is inspraak? De minister bepaalt in het ministerieel besluit van iedere oproep de beoordelingscriteria en de weging ervan. Voor deze oproep is het volgende beslist: een ontvankelijke aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de acht bovenstaande criteria, met volgende weging: - criteria 1 b), c), d), e), f) en 2 c): de maximale score bedraagt 5 punten - criteria 2 a) en b): er wordt eveneens gescoord op 5 punten, maar die score wordt in de totaalscore voor de dubbele waarde meegerekend De maximale totaalscore bedraagt bijgevolg 50 punten (6 x 5 punten + 2 x 10 punten). Voor elk beoordelingscriterium wordt dus een score op een schaal van 1 tot 5 toegekend: 1 staat voor onvoldoende; 2 staat voor redelijk; 3 staat voor goed; 4 staat voor meer dan goed; 5 staat voor uitstekend. - Om opgenomen te worden in de rangschikking mag een project geen score 1 of niet meer dan twee keer de score 2 krijgen. De projecten worden in dalende volgorde gerangschikt volgens hun totaalscore en tot uitputting van de enveloppe. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

17 3.3 De mondelinge toelichting voor een jury Na de ontvankelijkheidscontrole en voorafgaandelijk aan de beoordeling op basis van de hiervoor opgesomde beoordelingscriteria zullen de projectindieners worden uitgenodigd om hun voorstel mondeling toe te lichten aan de jury om die toe te laten een optimaal beeld te krijgen van het projectvoorstel en via bevraging eventuele onduidelijkheden nader uit te klaren. De ingediende voorstellen kunnen evenwel niet worden aangepast na deze toelichting. 3.4 Rangschikking van de aanvragen De projecten worden in eerste instantie gerangschikt op basis van de behaalde score op de beoordelingscriteria. Projecten waarbij er op basis van de beoordelingscriteria ernstige twijfels zijn over de haalbaarheid en de kwalitatieve uitvoering van het project, zelfs na de mondelinge toelichting voor een jury, worden automatisch onderaan de rangschikking geplaatst. Bij het opstellen van de rangschikking kan daarenboven aanvullend rekening gehouden worden met: 1 het streven naar diversiteit en complementariteit in het aanbod van projecten; 2 het streven naar een geografische spreiding van het aanbod van projecten in het Vlaamse Gewest; 3 het streven naar een sectorale spreiding van het aanbod van projecten in het Vlaamse Gewest. 3.5 Toekenning van de subsidie De minister verdeelt het beschikbare subsidiebudget onder de best gerangschikte aanvragen, in afnemende volgorde, en dit tot uitputting van de voorziene budgettaire enveloppe. In een aantal gevallen kan de minister echter een negatieve beslissing nemen of aanvullende voorwaarden stellen voor een subsidieaanvraag. Deze gevallen zijn gespecificeerd in artikel 7 van het ministerieel besluit van 15 december 2009 tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009, met name: 1 indien de indiener of eventuele partners van het samenwerkingsverband in het project onvoldoende financiële draagkracht hebben voor de uitvoering of het welslagen ervan; 2 indien de indiener of eventuele partners van het samenwerkingsverband in het project niet voldoen aan andere verplichtingen of vergunningen vanwege de overheid; 3 indien de indiener of eventuele partners van het samenwerkingsverband in het project blijk hebben gegeven van niet-correct gedrag naar aanleiding van vorige aanvragen, onder meer inzake informatieverstrekking, inhoudelijke en financiële verplichtingen of verslaggeving. 4 Maximale subsidie en looptijd van de projecten De subsidie bedraagt 80% van de aanvaarde projectkosten met maximaal euro voor studie en ervaringsuitwisselings- projecten en maximaal euro voor de projecttypes ondersteunend: bewustmaking en gerichte bedrijfsbenadering en steeds maximaal het netto te financieren saldo (zie verder). Voor deze oproep is het minimumpercentage van private inbreng bepaald op 20%. Voor de projecttypes ondersteunend: bewustmaking en gerichte bedrijfsbenadering moet de subsidie na berekening minimum euro bedragen om subsidiabel te zijn. De maximale looptijd per projecttype bedraagt: - Ondersteunend: bewustmaking 24 maanden - Ervaringsuitwisseling 36 maanden Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

18 - Studie 18 maanden - Gerichte bedrijfsbenadering 36 maanden De minimale looptijd is voor alle projecten 12 maanden. Samenvattend gelden dus volgende modaliteiten: Beschikbaar subsidiebudget voor de oproep subs. per project Ondersteunend: Ervaringsuitw. Gerichte Studie bewustmaking bedrijfsbenadering min max min max. (in euro) max subs.% 80 % 80 % 80 % 80 % looptijd m m m 12 18m max In geval na beoordeling en opmaak van de ranking van alle ingediende projecten zou blijken dat het budget voorzien voor één van de projecttypes wordt onderbenut, maar dat voor een ander projecttype er eerder een overbevraging is, dan kan in het belang van een kwalitatieve invulling van de projectoproep een verschuiving van de voorziene budgetten worden doorgevoerd. 5 Projectbegroting Er moet in de bijlage AV1 Projectbegroting bij het aanvraagformulier een gedetailleerde begroting worden opgenomen voor het volledige project. Die bestaat uit een globale begroting en een begroting per jaar dat het project loopt. Deze begroting moet een gedetailleerde raming van alle kosten bevatten, ongeacht of die volledig door de subsidie worden gedekt of niet, en van alle inkomsten. De kosten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de subsidie zijn beperkt. Voor de aanvaardbare kosten wordt verwezen naar het document Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie Economie (AIE). Dit document vindt u als bijlage 2 bij dit Ministerieel Besluit. Het Netto te Financieren Saldo (NFS) Het netto te financieren saldo is het saldo van het aanvaardbaar projectbedrag dat nog moet gefinancierd worden na aftrek van de beschikbare middelen in natura (zoals bv. sponsoring, giften, eigen werk, eigen inbreng in natura) en de financiële middelen (zoals bv. cash middelen) zoals voorzien in de begroting van het project. Voor de bepaling van de 20% private bijdrage komen zowel eigen inbreng, projecteigen opbrengsten, sponsoring in geld en sponsoring in natura in aanmerking. Voor deze oproep is voorzien in een steunpercentage van maximaal 80% van de aanvaarde projectbegroting met een maximum van of euro naargelang het project type; desgevallend beperkt tot maximaal het netto te financieren saldo. Bij maximum euro steun beperkt tot 80% van het aanvaardbare projectbedrag en een vereiste private inbreng van minstens 20% is de minimale projectkost dus euro. Bij maximum euro steun beperkt tot 80% van het aanvaardbare projectbedrag en een vereiste private inbreng van minstens 20% is de minimale projectkost dus euro. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

19 Ter illustratie volgen een aantal rekenvoorbeelden die de hierboven beschreven principes verduidelijken. Voorbeeld A Kosten Financiering Loonkosten Eigen inbreng ( 14%) ,00 Werkingskosten Sponsoring in natura ( 6%) ,00 Overhead (10% op loonkost) Investeringskosten 0 Niet aftrekbare BTW PM Totale kosten (1) Totale ontvangsten Totaal private inbreng = 20% Voorbeeld A Berekening subsidie conform NFS principe Totale kosten ,00 - sponsoring in natura ,00 = netto te realiseren project ,00 - eigen inbreng ,00 Netto te financieren saldo ,00 Subsidie gelijk aan NFS en 80% op = ,00 Voorbeeld B in de veronderstelling dat de private bijdrage > is dan minimaal vereiste 20% Kosten Financiering Loonkosten Eigen inbreng (2) ,00 Werkingskosten Sponsoring in natura (3) ,00 Overhead (10% op loonkost) Investeringskosten 0 Niet aftrekbare BTW PM Totale kosten (1) Totale ontvangsten Totale private inbreng = 25% (som van (2) + (3)) Voorbeeld B Berekening subsidie conform NFS principe Totale kosten ,00 - sponsoring is natura ,00 = netto te realiseren project ,00 - eigen inbreng ,00 Netto te financieren saldo = subsidie ,00 Subsidie beperkt tot NFS ,00 Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

20 In dit geval wordt de subsidie beperkt tot euro en bedraagt de subsidie dus 75 % Voorbeeld C NFS groter dan maximaal subsidiebedrag (ingeval van euro) Kosten Ontvangsten Loonkosten Eigen inbreng Werkingskosten Projecteigen opbrengsten Externe prestaties/prestaties door derden In natura sponsoring Geldelijke sponsoring Overheadkosten(10% op Elders gevraagde of loonkost) verkregen subsidie 0 Investeringskosten Totale ontvangsten( B) Niet aftrekbare BTW PM Totale kosten ( A) Netto te financieren saldo A - B Er is voldaan aan de voorwaarde dat er minimaal 20% private inbreng moet zijn. De subsidie bedraagt 80% op de totaal aanvaardbare kosten (= het NFS) maar dient beperkt te worden tot het maximale subsidiebedrag van euro. In dergelijk geval moet de indiener meer eigen inbreng of private bijdragen zoeken. Voorbeeld D project kleiner dan Kosten Financiering Loonkosten Eigen inbreng (2) ,00 Werkingskosten Sponsoring in natura (3) 9.000,00 Overhead (10% op loonkost) Investeringen Niet aftrekbare BTW PM Totale kosten (1) Totale ontvangsten Totale private inbreng = 20% som van (2) + (3) Voorbeeld D Berekening subsidie conform NFS principe Totale kosten ,00 - sponsoring is natura ,00 = netto te realiseren project ,00 - eigen inbreng ,00 Netto te financieren saldo ,00 Subsidie bedraagt 80% op = Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

Oproep 4 Nieuw Industrieel Beleid ZORGECONOMIE

Oproep 4 Nieuw Industrieel Beleid ZORGECONOMIE Bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 15 november 2013 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap LEDnetwerk Vlaanderen

Nadere informatie

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN AANVRAAGFORMULIER BIJ DE OPROEP 2011 Uiterste indieningdatum: 11 mei 2011 om 12u Impulsloket Flanders Care Agentschap Ondernemen Koloniënstraat 56 6 de verdieping 1000 Brussel

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Clusters voor industriële ontwikkeling

Clusters voor industriële ontwikkeling Clusters voor industriële ontwikkeling Open projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode 22

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40; . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Projectoproep- en selectieprocedure

Projectoproep- en selectieprocedure ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Projectoproep- en selectieprocedure 1. Algemeen In het kader van de uitvoering van het EFRO-programma

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

HIER STARTEN. BIJLAGE AV1 bij het aanvraagformulier voor de Oproep City of Things 2018: Projectbegroting

HIER STARTEN. BIJLAGE AV1 bij het aanvraagformulier voor de Oproep City of Things 2018: Projectbegroting HIER STARTEN BIJLAGE AV1 bij het aanvraagformulier voor de Oproep City of Things 2018: Projectbegroting BELANGRIJK: lees deze pagina volledig door alvorens de rekenbladen van de projectbegroting in te

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning

Nadere informatie

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers - e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch facturen naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Bijlage 5 Controlerichtlijnen van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Hoe kan Vlaanderen zich best positioneren t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020 gelet op het eigen instrumentarium en de eigen innovatiestrategie die vervat is in het

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE

AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE PROJECTOPROEP AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE VOOR EEN PROJECT ONTWIKKELINGSEDUCATIE Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Directie Civiele Maatschappij Dienst Ontwikkelingseducatie Karmelietenstraat

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmogroeitrajecten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op verordening

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt.

Energietransitiefonds (ETF) Oproep FAQ Veelgestelde vragen. Toepassingsgebied ETF. Klopt. Energietransitiefonds (ETF) Oproep 30.06.2017 FAQ Veelgestelde vragen Toepassingsgebied ETF 1. We veronderstellen dat een consortium van verschillende partners een project kan voorstellen. Kunt u dit bevestigen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Fiche Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 2 - Ondernemerschap

Fiche Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 2 - Ondernemerschap 1. Identiteit Prioriteit Fiche Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 2 - Ondernemerschap Nr. Titel Prioriteit 2 Ondernemerschap 2. Identiteit operationele doelstelling Nr. OD Titel Operationele doelstelling

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014

ESKIMO. Indieningsperiode 19 februari mei 2014 ESKIMO Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo s Gesloten projectoproep Bijlage 4 Controlerichtlijnen 1 van de Afdeling Inspectie en Ondersteuning (AIO) met betrekking tot de financiële opvolging Indieningsperiode

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

OPROEP LEDnetwerk VLAANDEREN Uitrol van Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED s) binnen alle Vlaamse provincies

OPROEP LEDnetwerk VLAANDEREN Uitrol van Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED s) binnen alle Vlaamse provincies Bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van 22 juni 2012 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact O&O-bedrijfsprojecten: T +32 (0)2 432 42 24 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/oeno-bedrijfsproject

Nadere informatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie

Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Invulformulier voor projectvoorstellen rond Sociale Innovatie ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Titel: Acroniem: Startdatum: Einddatum: Duur (in maanden max. 12):

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectoproep. Innovation in movement

Aanvraagformulier projectoproep. Innovation in movement Innovation in movement pagina 1/14 LEUVEN, EEN VITALE STAD AANVRAAGFORMULIER Tofsport Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven tofsport@leuven.be In te vullen door Tofsport: Ontvangstdatum

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Start en beëindiging van een project: zoals bepaald en aanvaard in het aanvraagformulier 5 :

Start en beëindiging van een project: zoals bepaald en aanvaard in het aanvraagformulier 5 : Bijlage 2 bij het Ministerieel Besluit van xx december 2011 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014; VR 2015 2003 DOC.0261/2 ~t\ Vlaall!se ~~ \ Regenng Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen,

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten

Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten Projectoproep directe internationale samenwerking door West-Vlaamse gemeenten Inhoud 1. Samengevat...2 1.1 context...2 1.2 Budget:...2 1.3 Timing:...2 2. Situering van de call:...3 3. Wie wat waarom?...3

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 1116 (2016-2017) Nr. 3 26 april 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage 1. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL INNOVERENDE JOURNALISTIEKE PROJECTEN

RICHTLIJNEN BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL INNOVERENDE JOURNALISTIEKE PROJECTEN Afdeling Media, Film en E-cultuur Contactpersoon: Saskia Dierickx saskia.dierickx@cjsm.vlaanderen.be media@vlaanderen.be 02 553 46 69 RICHTLIJNEN BIJ HET INDIENEN VAN EEN PROJECTVOORSTEL INNOVERENDE JOURNALISTIEKE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie.

Er zijn twee geldprijzen voorzien van elk 21.200 euro. Deze worden verdeeld tussen één NGO en één vierde pijler organisatie. Wedstrijdreglement Mechelen Mondiaal duurzaamheid 2016-2017 ART 1. DOELSTELLING VAN DIT WEDSTRIJDREGLEMENT De stad Mechelen wil met haar beleid internationale samenwerking solidair zijn met het Zuiden.

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Ambitieuze groeiplannen? De kmo-groeisubsidie, uw steun voor strategische kennis bij groeiplannen. vlaio.be kmo-groeisubsidie.

Ambitieuze groeiplannen? De kmo-groeisubsidie, uw steun voor strategische kennis bij groeiplannen. vlaio.be kmo-groeisubsidie. Ambitieuze groeiplannen? De kmo-groeisubsidie, uw steun voor strategische kennis bij groeiplannen. vlaio.be kmo-groeisubsidie.be 0800 20 555 De kmo-groeisubsidie ondersteunt kmo s in Vlaanderen die een

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele woonprojecten

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Antwerpen 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun

Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun C Projectoproep Kankerplan Actie 21/22 : Innovatieve benaderingen in de psychosociale steun Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 21/22 van het Kankerplan: Psychosociale

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Projectoproep onderzoek biologische land-en tuinbouw 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Fiche: Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 1 Kenniseconomie en Innovatie

Fiche: Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 1 Kenniseconomie en Innovatie Fiche: Projectoproep oktober 2013 Prioriteit 1 Kenniseconomie en Innovatie 1. Identiteit Prioriteit Nr. P Titel Prioriteit 1 Kenniseconomie en innovatie 2. Identiteit Operationele doelstelling Nr. OD Titel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging

Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten en kmo-haalbaarheidsstudies: uitvoering en opvolging Optredend voor het Hermesfonds Koning Albert II laan 35 bus 12 1030 Brussel T 0800 20 555 info@vlaio.be www.vlaio.be Contact KMO-projecten: T +32 (0)2 432 43 14 bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be www.iwt.be/subsidies/kmo-innovatie/documenten

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer

Projectindiening. demonstratie- en disseminatieproject. duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4. Concepten voor efficiënt waterbeheer Projectindiening demonstratie- en disseminatieproject duurzame technologieën op vlak van WATER OPROEP 4 Concepten voor efficiënt waterbeheer Bij het invullen van de aanvraag gelden de volgende principes:

Nadere informatie