Oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst Transformatietrajecten / open productie concepten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst Transformatietrajecten / open productie concepten"

Transcriptie

1 Bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van xx december 2011 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun voor projecten ter bevordering van het ondernemerschap Oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst Transformatietrajecten / open productie concepten HANDLEIDING Uiterste indieningsdatum: 16 maart 2012 om 12u Vlaamse Overheid Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Team Ondernemerschap Koning Albert II-laan 35 bus Brussel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding Doelstellingen Specifieke doelstellingen Algemene beleidsdoelstellingen De indiener en de aanvraag Wie kan een project indienen? Wat wordt er verstaan onder onderneming? Wat wordt er verstaan onder entiteit? Wat wordt verstaan onder een publieke actor? Wie kan een subsidie aanvragen? Hoe kunt u een aanvraag indienen en wanneer? Selectie Ontvankelijkheid van de aanvragen De beoordelingscriteria De mondelinge toelichting voor een jury Rangschikking van de aanvragen Toekenning van de subsidie Maximale subsidie en looptijd van de projecten Projectbegroting Wettelijk kader Informatie en contactpersonen Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

3 Inleiding De oproep Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst van het Agentschap Ondernemen kadert in het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering en geeft steun aan projecten via een wedstrijdprocedure. Als die projecten succesvol blijken, wil het Vlaamse Gewest, in ruil voor de steun, de resultaten en concepten gebruiken voor de verdere ontwikkeling van haar beleid. Op 27 mei 2011 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Witboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) en begin juni werd het Agentschap Ondernemen aangeduid als trekker van de pijler Nieuwe Fabriek voor de Toekomst (FvT) als onderdeel van dit NIB. Met de FvT wil het NIB een productiviteits en concurrentie-offensief inzetten, via tal van transformatietrajecten, uiteraard in een optimale samenhang, synergie en onderlinge complementariteit, en stuk voor stuk met eigen duidelijke doelstellingen. Als basiskader voor deze oproep geldt het Witboek Een Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen. De conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen, vormt een tweede referentiedocument. Het witboek wijst uitdrukkelijk op de noodzaak van een transitie van het industriële groeimodel naar een duurzamer groeimodel onder druk van globale maatschappelijke uitdagingen. De omschakeling naar de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst wordt als één van de pijlers van dit transitiegebeuren naar voor geschoven, waarbij de Vlaamse Regering op hoofdlijnen 4 strategische doelstellingen nastreeft: samenwerking in de waardeketens open innovatie slimme specialisatie generatie van lead - plants Het invullen van deze strategische keuzes loopt over een set van operationele doelstellingen, met enerzijds vertrekkend vanuit een economische invalshoek: het realiseren van transformatietrajecten economische en technologische visievorming en marktverkenning roadmapping op maat aanpassen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe businessmodellen het creëren en aantrekken van nieuwe bedrijven oprichten van new technologies based firms genereren van spin-offs én spin-outs aantrekken van buitenlandse bedrijven en lead - companies en anderzijds technologisch/kennis gedreven: het inzetten van Key Enabling Technologies (KET) ICT als rode draad doorheen het transformatieproces cleantech in functie van vergroening van de economie punctuele expertise het aanbieden van open productie concepten infrastructurele voorzieningen zoals testfaciliteiten, living labs, upgrading faciliteiten voor gebruik door derden, beheersmodellen en structuren voor deze common pool resources Het Agentschap Ondernemen voorziet om binnen het beschikbare wettelijk kader volgend instrumentarium aan te reiken om concreet vorm te geven aan de vooropgestelde operationele doelstellingen, al dan niet via open oproepen tot het indienen van voorstellen ter zake: Ondersteunende acties Studies Ervaringsuitwisseling Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

4 instrumentarium operationele doelstellingen transformatietrajecten nieuwe bedrijven strategische doelstellingen samenwerking in waardeketens open innovatie generatie lead plants slimme specialisatie open productie concepten Key Enabling Technologies (KET) Individuele of collectieve gerichte bedrijfsbenaderingen Demonstratie Onderstaand schema geeft een samenvattend globaal positioneringskader voor NIB/FvT projectoproepen en initiatieven weer. FvT economisch technologisch * demonstratie * gerichte bedrijfsbenadering * ervaringsuitwisseling * innovatief procurement 1 * studies * ondersteunende acties 1 Complementair hieraan zou ook door andere agentschappen (bv.iwt) hun instrumenten, zoals innovatief procurement, kunnen ingezet worden. Het Agentschap Ondernemen wil met voorliggende oproep de aangegeven strategische doelstellingen operationaliseren en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering en van minister-president Kris Peeters in het bijzonder. Deze oproep wordt gelanceerd in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap. De specifieke thema s voor deze oproep zijn Transformatietrajecten en Open productie concepten (beheerscomponent). Voor elk van beide thema s wordt voorzien in de mogelijkheid van 4 types van projectvoorstel. Dit wordt verder verduidelijkt in deze handleiding die als bijlage 1 bij het ministerieel oproepbesluit is gevoegd. Het is de bedoeling via gesubsidieerde projecten ondernemers zowel te sensibiliseren als daadwerkelijk te ondersteunen in de overschakeling naar de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst. Deze handleiding, die integraal deel uitmaakt van de oproep, bevat specifieke informatie over de oproep Het is dan ook uiterst belangrijk om, naast het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap, deze handleiding volledig te lezen voor u uw aanvraagformulier invult. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

5 1 Doelstellingen 1.1 Specifieke doelstellingen Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap maakt het mogelijk dat de minister per oproep specifieke beleidsdoelstellingen formuleert. De mate waarin het ingediende projectvoorstel bijdraagt tot de realisatie van deze specifieke doelstellingen wordt mee in overweging genomen bij de beoordeling van het project. Een belangrijk aandachtspunt is dat de voorstellen additioneel moeten zijn aan het bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten dat al op de markt aanwezig is en evenmin een gewone continuering van reeds bestaande projecten kunnen inhouden. Het is dan ook belangrijk dat in het projectvoorstel voldoende gedetailleerd wordt aangegeven hoe en vanuit welke invalshoek de organisator de additionaliteit wenst te verzekeren. Met de voorliggende projectoproep Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst 2011 worden projectvoorstellen ingewacht die focussen op de thema s de realisatie van transformatietrajecten of het aanbieden van open productie concepten (beheerscomponent) zoals in de inleiding geschetst, waarbij de volgende type projecten mogelijk zijn: Thema s (operationele doelstellingen) Type projectvoorstel Transformatietrajecten Open productie concepten (beheerscomponent)* Ondersteunend: bewustmaking Ervaringsuitwisseling Studie Gerichte bedrijfsbenadering * tegemoetkomingen voor infrastructuurvoorzieningen worden in deze oproep uitgesloten Dit positioneringskader moet toelaten om projectvoorstellen te situeren in hun afzonderlijke bijdragen tot de beleidsstrategie en fungeert tegelijkertijd ook als ondersteunend afwegingskader voor het selectieproces. Het mag duidelijk zijn dat projectindieners geacht worden in te zetten op het thema en projecttype dat op hoofdlijnen het best aansluit bij het projectopzet, waarbij uiteraard aspecten van andere projecttypes of van het andere thema mee in beeld kunnen komen. Projecten geven elk op zich invulling aan de vooropgestelde operationele doelstellingen van de FvT. Het is evenwel belangrijk om de projectcontext mee te geven: positie binnen reeds ontwikkelde transformatieagenda s, doorontwikkeling van eerder geïnitieerde concepten, aansluiting bij reeds lopende initiatieven, complementariteit ten aanzien van andere (parallel geformuleerde) projectvoorstellen, voortrajecten voor toekomstige realisatieprojecten, Naast een situering in het aangegeven positioneringskader wordt daarom voor elk projectvoorstel additioneel gepeild naar de ruimere inpassing in het NIB: 1. De FvT vormt één van de pijlers van het Nieuw Industrieel Beleid. Verwacht wordt dat er ook expliciete verbanden worden gelegd met de drie andere pijlers, met name: - het industrieel innovatiebeleid - de competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie - het ondersteunend infrastructuurbeleid 2. Om een afdoende spreiding ten aanzien van de maatschappelijke, technisch economische uitdagingen te kunnen bewaken, wordt ook verwacht dat projectvoorstellen aangeven op welke Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

6 van de innovatieknooppunten (zoals uitgetekend in de conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen) zal worden ingespeeld: - transformatie door innovatie - eco-innovatie - groene energie - zorginnovatie - groene mobiliteit en logistiek - sociale innovatie Verwacht wordt dat in elk projectvoorstel ook duidelijk wordt aangegeven welk(e) specifiek(e) doelgroep(en) (zoals sector, waardeketen, ) via het project worden benaderd zeer generieke omschrijvingen als starters, kmo s, groothandel, studenten worden als te vaag beschouwd. Het NIB focust op een transformatie van de industrie het is dus evident dat de deelnemers/doelgroepen zich in meerderheid situeren in de secundaire en tertiaire sectoren, zonder andere uit te sluiten in functie van bv. de samenstelling van de waardeketens. De voorkeur gaat naar projecten met een zo ruim mogelijke geografische dekking, uiteraard rekening houdend met de spreiding van de beoogde doelgroep. De beoogde projecten dienen zich bovendien te situeren voorbij het stadium van onderzoek en ontwikkeling; evenmin zijn het reeds welomlijnde investeringsprojecten met een vooropgestelde of verwachte return on investment. Projectvoorstellen die duidelijk passen binnen het reeds bestaande ondersteuningsinstrumentarium dat de Vlaamse overheid via één van haar agentschappen of administraties aanbiedt (IWT, FIT, PMV, WSE, ), zullen naar deze instrumenten worden doorverwezen en komen niet in aanmerking voor ondersteuning via de oproepen NIB - FvT van het Agentschap Ondernemen. Beoogde projecten Deze projectoproep richt zich tot bedrijfsgroeperingen: sectorale, intersectorale of eventueel specifieke verenigingen van bedrijven. De resultaten van de beoogde projecten komen dan ook in eerste instantie deze bedrijfsgroeperingen ten goede. Het is dan logisch dat zij als trekker fungeren. Dit neemt niet weg dat andere actoren als kenniscentra of andere publieke actoren kunnen betrokken worden bij de uitvoering van het project. Projectvoorstellen van individuele bedrijven komen niet in aanmerking. De beoogde projecten dienen een duidelijke scope te definiëren binnen een afgelijnd tijdskader, met meetbare vorderingsindicatoren. Doel moet zijn om binnen een realistisch tijdsbestek effectief transformatiestappen te zetten met een welomschreven groep van bedrijven. De werkzaamheden zijn dus eindig in tijd en additioneel aan reeds bestaande acties of projecten. De beoogde clusterbenadering kan ook meer individuele deeltrajecten noodzaken om de vooropgestelde doelstellingen ook op het niveau van de deelnemers zelf succesvol te kunnen implementeren. In de mate van het mogelijke kan hiervoor ook worden teruggevallen op het regulier instrumentarium van het Agentschap Ondernemen zoals de KMO-Portefeuille of de regeling Strategisch Ondernemen. Hierna volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de vier types van ingewachte projectvoorstellen Ondersteunend: bewustmaking Bedrijven die tijdig en actief anticiperen op de uitdaging om een nieuw ondernemingsmodel uit te denken en te implementeren, kunnen een concurrentievoordeel uitbouwen voor de toekomst. Om bedrijven hiervan actief bewust te maken wenst het Agentschap Ondernemen steun toe te kennen aan bedrijfsgerichte bewustmakingscampagnes. Die hebben als doel de ondernemers er van bewust te maken dat ze NU moeten starten met het ontwikkelen en testen van nieuwe ondernemingsmodellen om zo op een proactieve manier aan een toekomststrategie te werken. Het sensibiliseren van ondernemers moet met andere woorden activerend werken en kunnen Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

7 uitmonden in verdere acties via gerichte bedrijfsbenadering voor diegenen die een transformatieproject willen opstarten, ervaringsuitwisseling en coaching voor diegenen die reeds in een transformatietraject zitten of studies voor diegenen die nog bepaalde aspecten van het NIB verder wensen te verduidelijken. Mogelijks kan dit worden bereikt door het aanreiken van (on)bekende beste praktijken uit Vlaanderen of uit het buitenland. Projectenvoorstellen beschrijven zeer concreet: - De bewustmakingsboodschap die gebracht wordt in het kader van de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst. Hoe wordt ondernemend Vlaanderen gewezen op het belang om te transformeren volgens de uitgangspunten van de Nieuwe Fabriek voor de Toekomst? Hoe wordt gestimuleerd tot nadenken over andere manieren van zakendoen en bedrijfsorganisatie? Hoe en met welke inhoud wordt aangezet tot outside the box denken?; - De manier waarop die activering zich zal onderscheiden van andere (communicatie)acties om te worden opgemerkt door de doelgroep; - Wie de doelgroep is (zowel opgesplitst naar de sector en het type van onderneming als naar welke perso(o)n(en) in de onderneming), wat het geschat aantal ondernemingen is dat bereikt zal worden, het aantal keer dat de doelgroep in contact zal komen met de bewustmaking en wat de beoogde penetratiegraad is; - Hoe nagegaan wordt of de boodschap goed begrepen wordt; - Tot welke actie men het publiek wenst aan te zetten, hoe gemeten zal worden welke acties effectief genomen zullen worden en wat het concurrentievoordeel van deze acties voor de deelnemers kan zijn; - In welke initiatieven het projectvoorstel voorziet Ervaringsuitwisseling Formules van ervaringsuitwisseling en groepsgerichte coaching kunnen als flankerend instrument het transformatief ondernemerschap stimuleren, faciliteren en begeleiden. Deelnemers kunnen via dergelijke leerformules ervaring opdoen en kennis uitwisselen voor het opzetten van succesvolle bedrijfsmodellen en platformen, waarbij wordt ingezet op een breed georiënteerde ervaringsuitwisseling over alle aspecten van transformatie en open productie concepten. Welke vorm kan de ervaringsuitwisseling aannemen (niet limitatief)? - Op geregelde tijdstippen in groep samenkomen om rond een bepaald thema ervaringen uit te wisselen, te brainstormen, te werken; - Bedrijfsbezoeken die beste praktijken tonen en een meerwaarde betekenen voor de deelnemers aan de ervaringsuitwisseling; - Workshops / lezingen rond een NIB- of FvT-gerelateerd onderwerp; - Seminaries / beurzen waarbij de deelnemers kunnen shoppen en zo de ervaringen kunnen opdoen bij de early movers die relevant zijn voor hun onderneming; - Structurele nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij een bepaald doel/inhoud wordt vooropgesteld, met gezamenlijke output. Waarover kan ervaring uitgewisseld worden (niet-limitatief) Transformatie - Bedenken en uitwisselen van nieuwe businessmodellen voor transitiemanagement. Hoe kan de onderneming zich aanpassen aan de nieuwe realiteit? Hoe zich opnieuw positioneren in een gewijzigde markt?; - Waardecreatie en nieuwe waardeketens; - Kennis uitwisselen over slimme logistiek, innovatief aanbesteden, intelligente netwerken voor energie, mobiliteit, logistiek en communicatie, (eco-)design, ; Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

8 - Ondersteunen, remediëren, versterken en vernieuwen van het arbeidsmarkt-, competentie- en loopbaanbeleid. Kennis uitwisselen over opener arbeidsrelaties, arbeidsorganisatie, competentieontwikkeling, sociale innovatie, sociaal contract en duurzame werkgelegenheid; - Versterken van de transformatie door in te spelen op de innovatieknooppunten; - Ondersteuning bij het integreren van transitiemanagement in de eigen bedrijfsvoering; - Uitwerken van methodieken om de concurrentiekracht van de ondernemingen te verhogen op basis van transformerende innovatie; Open productie concepten - Stimuleren van efficiënt energie-, grondstoffen- en materialengebruik; - Bedenken en/of uitwisselen van nieuwe product-diensten combinaties; - Kennis uitwisselen over slimme infrastructuren; - Bedenken en uitwisselen van beheersmodellen en structuren voor common pool resources; - Ondersteuning bij het integreren van open productie concepten in de eigenlijk bedrijfsvoering; - Ervaringsuitwisseling rond het versterken van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur. Resultaten van ervaringsuitwisseling? Er wordt een duidelijke kwalitatieve kenniswerving en bewustwording verwacht van de deelnemers met zicht op de effectieve implementatie van transformatief ondernemerschap en open productie. Dergelijke aanpakken vormen aanzetten tot gerichte bedrijfsbenadering, aanvullende specifieke studies of initiatie van investeringsprojecten met eventuele inschakeling van bv. het TINA fonds Studie Binnen onze industrie is het belangrijk de toekomstgerichte transformatieprocessen te stimuleren en te accelereren. Het inzetten op een Nieuwe Fabriek voor de Toekomst is echter voor veel bedrijven of bedrijfssegmenten nog een nieuw gegeven, evenals voor de federaties of bedrijfsorganisaties waarbinnen bedrijven zich verenigen. Daarom is het wenselijk studies uit te voeren die dit nieuwe concept nader invullen en vorm geven op maat van specifieke sectoren of waardeketens. Welke studieprojecten komen in aanmerking? De kern van het transformatiebeleid is het nieuwe productiviteitsoffensief met de FvT als knooppunt. Studies kunnen zich situeren binnen proces-, product- en diensteninnovatie, binnen transformatiepaden i.f.v. het type industrie (maakindustrie, procesindustrie, kennisintensieve en grondstoffen verwerkende industrie) of binnen een systeemgerichte aanpak op het niveau van waardeketens. Studieprojecten worden aanvaard die specifieke knelpunten of onbekende parameters m.b.t. de FvT uitklaren. Eveneens dienen de studieprojecten doelgericht te zijn m.a.w. gestoffeerd met een realistisch implementatieplan. Het moet gaan om studies waarbij punctueel onderzoek naar wat men nog niet kent vereist is en waarbij bij voorkeur externe expertise noodzakelijk is. De studies geven invulling aan de vooropgestelde operationele doelstellingen binnen het aangegeven positioneringskader van de FvT en het witboek NIB. Studies die investeringsprojecten in het kader van het TINA fonds kunnen initiëren, komen uiteraard in aanmerking. Dit fonds, dat eind december 2010 werd opgericht met een initieel budget van 200 miljoen is ondergebracht binnen de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en heeft Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

9 als doel het versterken en versneld naar de markt brengen van innovatie met strategisch potentieel om het veranderingsproces van het economisch weefsel te versnellen. Welke studieprojecten komen niet in aanmerking? Studies bedoeld voor de algemene opmaak van al dan niet sectorgerelateerde transformatie-agenda s of innovatiestrategieën komen niet in aanmerking. Het moet gaan om specifieke knelpunten of het uitklaren van onbekende parameters. Illustratieve voorbeelden (niet-limitatief): - Noden en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van lead - companies, met concrete repercussie op waardenketen; - Modellen voor infrastructuursharing; - Transfertmechanismen van best practices uit het buitenland inzake transformatie; - Hoe leren van internationale roadmaps (bv. Cars21, ); - Opbouw van een businessplan in voorbereiding van een TINA investeringsproject Gerichte bedrijfsbenadering Het witboek vermeldt: Er wordt m.a.w. een transitie beoogd van het klassieke industriële groeimodel met focus op productiviteitsstijgingen op basis van toenemende kapitaalinvesteringen in automatisering naar een nieuw, duurzamer groeimodel gedreven door open innovatie, vergroening & verwitting van het productiesysteem, kennis, slimme specialisatie, creativiteit, betrokkenheid,, en gericht op maatschappelijke uitdagingen, noden of behoeften met duidelijk economische effecten. Zo kunnen voormelde, nieuwe, concurrentiële en toekomstgerichte waardeketens ontstaan, waar nieuwe en hogere toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Via een gerichte bedrijfsbenadering wordt de ontwikkeling van reële transformatietrajecten op gang gebracht. Dergelijke transitie of omschakeling van bestaande, actuele industriële werkwijzen naar voormelde bredere benadering is echter geen evidente opdracht voor individuele bedrijven. Een meer collectieve benadering binnen specifieke sectoren, clusters of waardeketens om met gebundelde inspanningen deze uitdagingen aan te gaan, biedt bovendien meer kans op slagen en laat toe om stapsgewijs samen deze transformatie door te voeren. Om in deze richting te evolueren is het belangrijk om experimenteerruimte te creëren waarin via proeftuinen dit nieuwe groeimodel tot stand kan komen. Er zullen bijgevolg diverse experimenten dienen opgestart te worden, die binnen hun sector, cluster of waardeketen een motor kunnen zijn voor transformatie. Illustratieve voorbeelden (niet-limitatief): - Clustering/clustervorming van bedrijven rond een nieuwe aanpak, een nieuw product- of dienstenconcept, nieuwe product-dienstencombinaties, procesinnovatie, nieuwe toepassingssectoren of groeimarkten (geografisch), combinaties van markt- en technologievernieuwing,. De traditionele grenzen (product versus dienst, factory versus supply chain, ontwikkeling versus engineering, product versus proces) dienen hierbij te worden verlaten. Een product is de facto een dienst; een dienst is de facto een product. Procesinnovaties (veelal ICT-gedreven) die niet enkel een productie invalshoek hebben maar de integrale keten (maken, leveren, distributie) als invalshoek hebben ( integrale industrialisatie ); - Faciliteren van open productie via het opzetten van gemeenschappelijke open en gedeelde infrastructuren - o.a. voor flexibele productie van nieuwe ontwerpen op maat, van gespecialiseerde componenten en van eerste reeksen waardoor spillovers beter kunnen worden aangewend en geëxploiteerd; Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

10 - Faciliteren van gemeenschappelijke industriële entiteiten zoals pilootinstallaties/fabrieken, testfaciliteiten en -apparatuur, living labs, application labs, open productiecellen voor experimenten, faciliteiten voor industriële opschaling, preproductieinfrastructuur, gespecialiseerde productieapparatuur en specifieke infrastructuur voor clusters; - Faciliteren van gemeenschappelijke diensten zoals logistieke- en marketingplatformen; ontwikkeling van nieuwe marketingconcepten; - Samenwerking tussen nabijgelegen bedrijven, gerelateerde economische actoren en instellingen om gespecialiseerde expertise en diensten te ontwikkelen en complementaire kennis te poolen; - Gezamenlijke uitwerking van nieuwe technologische-, eigendoms- en business- of bedrijfsmodellen en van nieuwe productieconcepten. Bijvoorbeeld digital manufacturing en design for recyclying (cradle-to-cradle); - Geclusterde invulling van open productie campussen; - Op-maat-oplossingen in de waardeketen, eco-systeemmanagement (voor innovatie), eco-clusters (voor kringloopsluiting), 1.2 Algemene beleidsdoelstellingen Deze oproep wordt uitsluitend als een thematische oproep gelanceerd. Enkel projecten die inspelen op een van de specifieke beleidsthema s (zie 1.1.) komen in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het projectvoorstel minstens voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap (cfr. 6). Hieronder worden een aantal van die voorwaarden verder toegelicht en verfijnd. 2 De indiener en de aanvraag Een aanvraag kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend. De aanvragen in het kader van deze oproep moeten uiterlijk op 16 maart 2012 om 12 uur ingediend zijn. Hieronder vindt u meer informatie over de indiener en de aanvraagprocedure. 2.1 Wie kan een project indienen? Ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering komen alleen privaatrechtelijke entiteiten, al dan niet in samenwerkingsverband, in aanmerking om deel te nemen aan deze oproep. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder samenwerkingsverband: samenwerking tussen één (of meerdere) onderneming(en), en één (of meerdere) bedrijfsgroepering(en) zoals een beroepsfederatie, sectorfederatie of interprofessionele organisatie. Ondernemingen, publiekrechtelijke entiteiten, erkende Vlaamse onderwijsinstellingen en kenniscentra kunnen wel optreden als betrokken projectpartners doch kunnen zelf geen aanvraag indienen. Indien een of meerdere van de bij het project betrokken partners een onderneming is, dient elk van hen wel onderstaande verklaring op eer te ondertekenen. Ik verklaar op eer dat de onderneming in een periode van drie belastingjaren (het lopende en de 2 voorgaande) nog geen euro de-minimissteun heeft ontvangen (met inbegrip van de huidige aanvraag), ongeacht de overheidsinstantie van wie de de-minimissteun werd verkregen, en ongeacht de investeringen/projecten waarvoor de de-minimissteun werd verkregen. Voor ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer is de de-minimissteun beperkt tot euro over een periode van 3 belastingjaren. Alle de-minimissteun uit de referentieperiode dient opgeteld te worden. De door de Vlaamse overheid toegekende steun in het kader van de oproep Nieuw Industrieel Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

11 Beleid (NIB)/Fabriek van de Toekomst (FvT) vormt immers de-minimissteun op basis van Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (EU Publicatieblad van 28 december 2006, L 379/5). Indien de onderneming het plafond van de de-minimissteun overschrijdt, zal het volledige bedrag aan toegekende of uitbetaalde steun in het kader van de oproep komen te vervallen of worden teruggevorderd, alsook het gedeelte van deze steun dat dit plafond niet overschrijdt. Publiekrechtelijke entiteiten en publiekrechtelijke ondernemingen, erkende Vlaamse onderwijsinstellingen kunnen wel optreden als betrokken projectpartners doch komen zelf niet in aanmerking voor steun. Kenniscentra kunnen optreden als betrokken projectpartner maar komen zelf slechts in aanmerking voor steun voor zover ze erkend zijn in de pijler technologieverkenning overeenkomstig artikel 14, 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. 2.2 Wat wordt er verstaan onder onderneming? Een onderneming wordt in artikel 3, 1 van het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid zoals gewijzigd met de artikelen 31bis en 31ter, ingevoegd bij decreet van 21 november 2008, als volgt gedefinieerd: De natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen, de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de Europese economische samenwerkingsverbanden als ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of als ze zich ertoe verbinden in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen. 2.3 Wat wordt er verstaan onder entiteit? Entiteiten zijn organisaties die niet voldoen aan de definitie van onderneming en dus geen reguliere economische activiteit uitvoeren, en doorgaans ook niet de vorm van handelsvennootschappen hebben aangenomen maar wel als VZW opereren. Met entiteiten worden actoren zoals professionele en interprofessionele organisaties bedoeld, die de belangen van ondernemers of hun leden behartigen, maar vanuit hun functie als kenniscentra en netwerking projecten indienen die tot doel hebben het ondernemerschap en de ondernemerszin te stimuleren en de professionalisering van de bedrijfsvoering en netwerking te bevorderen. Andere mogelijke entiteiten zijn onderwijsinstellingen - universiteiten en hogescholen - welke een bijdrage leveren aan het stimuleren van het ondernemerschap door het ontwikkelen van methodieken voor het aanleren van attitudes, competenties en vaardigheden ter stimulering van de ondernemingszin. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de indiener beschikken over rechtspersoonlijkheid en een inschrijvingsnummer hebben in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 2.4 Wat wordt verstaan onder een publieke actor? Alleen privaatrechtelijke entiteiten komen in aanmerking om een project in te dienen. In het kader van deze oproep worden entiteiten die moeten worden beschouwd als een administratieve overheid, als vermeld in artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, uitgesloten. Daarbij worden volgende criteria en indicaties ter beoordeling gehanteerd: - het feit of de indiener opgericht of erkend is door de overheid; - het feit of de indiener de bevoegdheid heeft om op éénzijdige wijze voor derden bindende beslissingen uit te vaardigen; - het feit of de indiener belast is met een taak van algemeen belang of een taak van een openbare dienst; - het feit of de indiener onder de controle of het toezicht valt van de overheid. Handleiding bij de oproep 1 Nieuw Industrieel Beleid Nieuwe Fabriek voor de Toekomst

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch factureren naar overheden, bij Vlaamse ondernemers

e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch factureren naar overheden, bij Vlaamse ondernemers e-invoicing Stimuleren van e-government toepassingen, in het bijzonder elektronisch factureren naar overheden, bij Vlaamse ondernemers Gesloten projectoproep Handleiding Indieningsperiode 20 juni 2014

Nadere informatie

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN

OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN OPROEP DEMONSTRATIEPROJECTEN AANVRAAGFORMULIER BIJ DE OPROEP 2011 Uiterste indieningdatum: 11 mei 2011 om 12u Impulsloket Flanders Care Agentschap Ondernemen Koloniënstraat 56 6 de verdieping 1000 Brussel

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen vzw. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Bestek nr. 20130708 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Bestek nr. 20130708 Aanduiding van een expert voor de ondersteuning van de thematische werking opleidingen in

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN maart 2009 Page 1 / 124 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma Nr. 2: De programmaprioriteiten PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van een project

Nadere informatie

Concept Handleiding NIB roadmapping

Concept Handleiding NIB roadmapping Concept Handleiding NIB roadmapping Juni 2013 ROADMAPS VOOR WAARDECREATIE IN TOEKOMSTGERICHTE DOMEINEN DOOR SLIMME SPECIALISATIE In opdracht van het Department Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) Deze

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014

Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Handleiding Wind op Zee-projecten 2014 Topconsortium voor Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) Versie 4 april 2014 Versiebeheer: 4 april 2014 - eerste publicatie; Begrippenlijst (alfabetisch) Deelnemer

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014

Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Handleiding bij de subsidieregeling Topsector energieprojecten Juni 2014 Demonstratieprojecten energie-innovatie TKI Biobased Economy TKI EnerGO TKI Gas TKI ISPT TKI Solar Energy TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 307 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr.

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen Dienst Communicatie & PR Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. iv/cpr/fltd/13 Redactie, publicatie, distributie en promotie via elektronische

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma

OP ESF Vlaanderen 2014 2020. Oproepfiche Begeleiding Roma OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproepfiche Begeleiding Roma Korte samenvatting van de oproep... 2 1. Waarover gaat de oproep?... 4 1.1 Wie behoort tot de doelgroep van de oproep?... 4 1.2 Welke acties heeft

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I

Handleiding. Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007. Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Handleiding Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 Ondernemerschapsonderwijsprojecten Spoor I Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. De Subsidieregeling ondernemerschap en onderwijs 2007 6 Algemeen 6

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28 januari 2015. OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 309 Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Managementcomité op 28

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma Handboek van het Programma Dit document werd goedgekeurd door de Programma voorbereidingsgroep (PPG) op 5 november 2014. Gelieve er rekening mee te houden dat het onderhevig is aan de definitieve goedkeuring

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 maart 2014 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek

Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek Exacte Wetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Ministerie van Infrastructuur en Milieu Call for proposals Duurzame Logistiek In samenwerking met het TKI Logistiek 2013/2014 1ste ronde Den Haag,

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september?

5. Mag je als bedrijf vrij kiezen of je start op 1 augustus of 1 september? OP ESF Vlaanderen 2014-2020 FAQ Oproep 317 - Geïntegreerd Strategisch Loopbaanbeleid Oproep 318 - Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen 1. Stel dat je de oefening maakt rond het

Nadere informatie

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio

Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Business Case + Shared Service Center Leidse Regio Een haalbaarheidsstudie naar een gemeenschappelijk regionaal Shared Service Center Versie 1.3 rb090514 GEGEVENS DOCUMENT Opdrachtgever: Opsteller: Ronald

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 121031-02 Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie

Nadere informatie

Handleiding voor projectindieners. Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017

Handleiding voor projectindieners. Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017 Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2014-2017 Handleiding voor projectindieners Fryslân Fernijt IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie