CLEANTECH IN VLAANDEREN. Vlaanderen zet in op schone technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLEANTECH IN VLAANDEREN. Vlaanderen zet in op schone technologie"

Transcriptie

1 2014 CLEANTECH IN VLAANDEREN Vlaanderen zet in op schone technologie

2 INHOUD Woord vooraf 3 Wat is cleantech in Vlaanderen? 4 THEMA ENERGIE 7 Hernieuwbare energie in Vlaanderen: focus op wind- en zonne-energie Intermezzo: 10 de vraaggestuurde energievoorziening van de toekomst THEMA MOBILITEIT 12 Elektrisch rijden in Vlaanderen: een stand van zaken Intermezzo: 14 Vlaanderen bouwt mee aan de wagen van de toekomst THEMA MATERIALEN 16 De materiaalkringloop in Vlaanderen: van schroot tot molecule Intermezzo: 18 oude stortplaatsen zijn de voorraadschuren van de toekomst THEMA WATER 20 Vlaamse watersector zet stap van zuivering naar (materialen)hergebruik Intermezzo: 22 van waterzuivering naar energie- en materialenrecuperatie uit water Intermezzo: 24 naar een klimaatneutraal Vlaanderen LEESWIJZER Dit is een eerste versie van het cleantechrapport, dat jaarlijks zal verschijnen. I-Cleantech Vlaanderen wil hiermee een overzicht geven van enkele troeven en uitdagingen die Vlaanderen heeft. Hebt u opmerkingen op dit rapport? Stuur dan een naar zo kunnen we onze kennis over de cleantechcluster verfijnen. Nieuwe en uitvergrote versies van kaarten en figuren vindt u op cleantechrapport.html. In het algemeen is voor de kaarten uitgegaan van de vestigingsplaats. Per bedrijf is maar één vestiging weergegeven. Het innovatielandschap in Vlaanderen 26 Wie is i-cleantech Vlaanderen? 27 De transitie naar een duurzame economie 30 8 CLEANTECH IN VLAANDEREN

3 WOORD VOORAF Als minister van Economie en Innovatie beschouw ik het als een belangrijke opdracht de transformatie van ons industriële weefsel te versnellen en het kennisgedreven karakter van onze economie te versterken. Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Ik ben dan ook zeer verheugd te kunnen vaststellen dat de Vlaamse cleantechcluster bruist van leven en zich snel verder ontwikkelt. In dit eerste cleantechrapport wordt inzichtelijk gemaakt waar cleantech opduikt en kan worden toegepast. Op dit moment volgt i-cleantech Vlaanderen al 700 bedrijven en ongeveer 20 kennisactoren op. Op die manier kunnen we in Vlaanderen sneller ervaring opdoen in het toepassen van kennis en die kennis ook (versneld) exporteren. I-Cleantech Vlaanderen levert zo een actieve bijdrage tot het samenbrengen van innovatie, economie en zelfs buitenlandse handel. Het is immers bekend: anno 2014 staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen. Om de energie- en materiaalafhankelijkheid, de waterschaarste en de mobiliteitsknoop in Vlaanderen krachtdadig aan te pakken, hebben we behoefte aan schone technologieën die ingebed moeten worden in de ruimere transitie naar een veerkrachtige én ecologisch duurzame economie. Zo n transitie vereist innovatieve systemen, nieuwe businessmodellen en meer samenwerking binnen de cleantechcluster. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit rapport blijk geeft van een uiterst positieve boodschap. Innovatie in cleantech zorgt voor een sterkere economie, nieuwe jobs en toekomstgerichte investeringen. CLEANTECH IN VLAANDEREN 3

4 WAT IS CLEANTECH IN VLAANDEREN? Cleantech staat voor clean technologies of schone technologie. Wat wordt daarmee bedoeld? De productie van hernieuwbare elektriciteit is alomgekende cleantech. Maar ook de technologie in elektrische wagens en de technologieën die productieprocessen efficiënter maken of de CO 2 -uitstoot verminderen, behoren tot de wereld van de cleantech. DEFINITIE VAN CLEANTECH Tot op vandaag heeft cleantech geen duidelijk afgelijnde definitie en identiteit. Er bestaan tientallen definities en interpretaties van het begrip. Pernick en Wilder publiceerden in 2007 het boek The Clean Tech Revolution: the Next Big Growth and Investment Opportunity. Daarin zetten ze in de verf dat het commercialiseren van schone technologieën een winstgevende onderneming is, die langzaam maar zeker evolueert naar mainstream business. Die pioniers omschreven cleantech als volgt: Clean technologies are any product, service or process that delivers value using limited or zero non-renewable resources and/or creates significantly less waste than conventional offerings. Pernick en Wilder (2007) Of anders gezegd, cleantech is nog het best te omschrijven als een verzameling van producten, diensten en processen die op basis van concepten en technologieën meerwaarde creëren door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren en de milieu-impact ervan te minimaliseren. Clean is more than green Bij cleantech staat het efficiënte gebruik van (hernieuwbare) energiebronnen en (duurzame) materialen voorop. Milieubelasting wordt dus niet aan het einde van het productieproces aangepakt, zoals dat bij end-of-pipe technologieën wel het geval is. Wie investeert in cleantech, wil economische meerwaarde creëren in combinatie met milieuvoordelen. Een cleantechproductiemodel gebruikt zo weinig mogelijk natuurlijke hulpbronnen en beperkt de impact op het milieu zoveel mogelijk. Zo resulteert het in producten, diensten of processen met een minimum aan vervuiling; een geïntegreerde benadering van de economische, sociale en ecologische aspecten staat centraal. Externe kosten als vervuiling en afvalverwerking worden zelfs beschouwd als een marktopportuniteit. De term cleantech verwijst dus niet alleen naar het milieuvoordeel, in tegenstelling tot begrippen als greentech of milieutechnologie. Het houdt ook rekening met de markt van vraag en aanbod. De gecreëerde economische én maatschappelijke toegevoegde waarde speelt een belangrijke rol. Cleantech moet dus resulteren in een win-winsituatie voor zowel bedrijven, milieu als onze samenleving. Een antwoord op maatschappelijke uitdagingen Schone technologieën zijn niet noodzakelijk nieuw. Sommige, zoals de brandstofcel, bestaan al meer dan 100 jaar. Toch is cleantech de laatste jaren duidelijker op de voorgrond getreden, omdat het een antwoord kan bieden op grote maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering en de schaarste van hulpbronnen. Ook al bestaan er tal van technologische oplossingen om die uitdagingen aan te gaan, toch is het vaak nog wachten op de juiste combinatie van politieke, sociale en financiële wil om ze op grote schaal door te voeren. Om tot een duurzame samenleving te komen is bovendien de implementatie van de nieuwste technologieën niet genoeg. Ook de maatschappelijke systemen moeten een grondige verandering ondergaan. De transitie naar een duurzame samenleving vergt structurele veranderingen. Zo n systeeminnovatie gaat verder dan technologische innovatie; ze heeft ook nood aan innovatie op het vlak van organisatie, instrumenten en sociaalculturele processen. Peter Tom Jones Voorzitter van i-cleantech Vlaanderen Peter Tom Jones, voorzitter van i-cleantech Vlaanderen 4 CLEANTECH IN VLAANDEREN

5 CATEGORIEËN VAN CLEANTECH Cleantech valt moeilijk onder één noemer te vatten. De Cleantech Group, de internationale referentie op het vlak van internationale investeringen en business intelligence in cleantech, deelt cleantech in dertien categorieën in: energie-efficiëntie, lucht en milieu, landbouw, smart grids, biobrandstoffen en -materialen, wind, energieopslag, zonne-energie, materialen, transport, water, recyclage en afval en een laatste, diverse groep met onder meer waterstoftechnologie, warmtekrachtkoppeling (WKK), geothermie en andere. I-Cleantech Vlaanderen bundelt die dertien categorieën onder vier kernthema s: energie, materialen, water en mobiliteit. Dat zijn de vier domeinen waarop de Vlaamse cleantechinitiatieven focussen en waar Vlaanderen vandaag al sterk in is. Momenteel vertegenwoordigt energie het grootste deel van de cleantechactiviteiten in Vlaanderen. De indeling in categorieën maakt duidelijk dat er tussen de verschillende thema s en technologieën tal van raakvlakken zijn. Als we het over biobrandstoffen hebben, dan valt dat onder het thema materialen, maar ook onder energie. Daarnaast is ook de link met water en mobiliteit mogelijk. Een ander voorbeeld: de categorie lucht zou ingedeeld kunnen worden bij mobiliteit, maar hoort dan ook thuis bij het thema materialen als we het over carbon capture and utilization (CCU) hebben. VIER THEMA S MAKEN DE CIRKEL ROND Ook in de praktijk zijn de vier cleantechthema s sterk met elkaar verweven. Zo doet de toename van hernieuwbare energie de energieproductie schommelen. Die variaties kunnen opgevangen worden met demand side management. Elektrische mobiliteit kan daarbij een belangrijke rol spelen als energiebuffer. Tegelijk is het belangrijk dat de zeldzame aardmetalen, materialen in de motor en de batterij van elektrische voertuigen, gerecupereerd worden. Ook uit afvalwater kan materiaal gerecupereerd en energie gewonnen worden (onder de vorm van biogas). Bovendien kan men met water mechanisch getijdenenergie opwekken. Hoewel dat nog vooral toekomstmuziek is, komen we weer uit bij het thema energie. Zo is de cirkel rond. CLEANTECH IN VLAANDEREN 5

6 De vier relevante kernthema s voor Vlaanderen Energie Materialen Water Mobiliteit Energie-efficiëntie: energiemonitoring, isolatie, verlichting, HVAC Slimme netwerken (smart grids): energie-infrastructuur, transmissie Hernieuwbare energie: - Wind: turbines, versnellingsbak - Zon: zonnecellen en modules, thermische zonne-energie - Water: getijden, oceaan - Bodem: geothermie, warmtepomp - Afval: afval naar energie Energieopslag: batterijen, brandstofcel Energieopslag: batterijen, brandstofcel Biobrandstoffen en -materialen: biodiesel, biomassa, biogas Biobrandstoffen en -materialen: biodiesel, biomassa, biogas Biobrandstoffen en -materialen: biomassa, biogas Biobrandstoffen en -materialen: biodiesel Landbouw: landmanagement, natuurlijke pesticides, precisielandbouw Materialen: biomaterialen, nanomaterialen, polymeren Materialen: biomaterialen (nutriënten) Materialen: biomaterialen, nanomaterialen, polymeren Recyclage en afval: recyclage, metaal, afvalbehandeling Recyclage en afval: recyclage, afvalbehandeling Water: (afval)waterbehandeling, filtratie, hergebruik Transport: voertuigen, componenten, motoren Lucht en milieu: emissiecontrole, monitoring, carbon capture and utilization Lucht en milieu: emissiecontrole, monitoring Lucht en milieu: emissiecontrole, monitoring Andere: waterstofproductie, warmtekrachtkoppeling Andere: materiaalkringlopen sluiten, duurzaam materialenbeheer, ecodesign... Andere Andere Bron: Cleantech Group 6 CLEANTECH IN VLAANDEREN

7 materiaal HERNIEUWBARE ENERGIE IN VLAANDEREN: focus op wind- en zonne-energie energie water mobiliteit De zoektocht naar duurzamere energiebronnen leidde in Vlaanderen al tot grote investeringen in onder meer windparken, zonnepanelen, biogasinstallaties en grote biomassacentrales. I-Cleantech Vlaanderen wil samen met zijn partners het transitietraject realiseren naar een Vlaanderen met meer hernieuwbare energie. Vlaanderen heeft een koppositie in de toepassing van wind- en zonne-energie. In West-Vlaanderen ontluikt een offshore-energiecluster (golf-, getijden- en windenergie). Volgend overzicht focust op zonne- en windenergie. In 2013 heeft Europa een groter vermogen geïnstalleerd gebaseerd op wind- en zonne-energie dan op fossiele brandstoffen (gas, steenkool en olie): 21 GW ten opzichte van 9,5 GW. Wat het geïnstalleerde vermogen (zon en wind) per Europese inwoner betreft, neemt België een achtste plaats in met 417 W/inwoner (de top drie: Denemarken, Duitsland en Spanje met respectievelijk 947, 870 en 589 W/inwoner). België beloofde aan de EU om tegen 2020 het aandeel hernieuwbare energie in het totale energiegebruik op 13% te brengen. Daarmee nemen we de 23ste plaats in het EU-peloton in. Het Vlaamse percentage lag in op 5,6%. Vandaag ligt voor Vlaanderen een plan voor om te komen tot 10,5% Otary Wase wind hernieuwbare energie in 2020, om zo GreenBridge de Belgische FLIDAR doelstelling mee te helpen De Vlaamse spelers in windenergie THV Mermaid, C-Power, Elicio rs in windenergie REBO, OWA, CMi, Senvion, Rentel, Vestas realiseren. Een uitdaging! Groene energiehaven, Fortech, KT Projects, Enercon Electrabel, Storm, Windpower, Vleemo Lemants, G&G, Smulders WINDENERGIE IN VLAANDEREN Begin 2014 stonden er in Vlaanderen 252 windturbines op het land, goed voor een geïnstalleerd vermogen van 480 MW. Als we de offshorewindparken op de Noordzee erbij tellen, gaat het om 433 windturbines en een (totaal) gezamenlijk vermogen van 1085 MW. Oost-Vlaanderen is vandaag koploper in de productie van windenergie. Toch is West-Vlaanderen de meest windrijke provincie van Vlaanderen. Om de energie van de windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren, versterkt Elia het hoogspanningstransportnet in West- en Oost-Vlaanderen (Stevin-project). In Vlaams-Brabant kwamen er in 2013 geen nieuwe windmolens bij. Mega Een Windy belangrijke reden is dat er bijkomende infrastructuur nodig is om de OWI-lab radarzichtbaarheid op en rond de luchthaven IMDC, Arcadis GeoSea, High Wind, van Zaventem te ZF Wind garanderen. Power In A pen Royal Antwerpen Haskoning DHVen Limburg worden nog steeds bijkomende Grontmij windturbines geïnstalleerd. IGW Luminus-Ecopower Beauvent Eneco Wind SET Perpetum CG GLOBAL, Alstom Renewables Mega Windy Norther Energyville Groene energiehaven, Eximag, Machiels, WindVision, Limburg Win(d)t Fortech, KT Projects, Northwind GISLOM Encon Wase wind OWI-lab 3E, Technum Turbowinds Encon Enercon De Vlaamse spelers in windenergie Aspiravi EDF Luminus, Turbowinds, Xant High Wind IMDC, Arcadis KDE Energy, De Vlaamse spelers in windenergie Electrabel, Storm, GeoSea, High Wind, WE-Power, NPG Energy Laborelec, OCAS, BruWind Windpower, Vleemo Belwind ZF Wind Power Lemants, G&G, A pen Laborelec Smulders Royal Haskoning DHV Mega Windy Groene energiehaven, Fortech, KT Projects, Eneco Wind Grontmij Otary Wase wind OWI-lab CG GLOBAL, Alstom Renewables THV Mermaid, C-Power, Elicio GreenBridge Enercon IMDC, Arcadis Technologieleveranciers Analyse op basis van ledenlijst VWEA, AREC en FMC (excl. eenmanszaken, Norther FLIDAR Electrabel, Storm, GeoSea, High Wind, Eximag, windenergie Machiels, voor huishoudelijk gebruik) Energyville aangevuld met eigen inzichten Windpower, Vleemo REBO, OWA, CMi, Ingenieurs- en adviesbureaus WindVision, Limburg Win(d)t Northwind Senvion, Rentel, Vestas Lemants, G&G, Smulders Royal Haskoning DHV Onderzoek en ontwikkeling 3E, Technum Turbowinds Encon IGW Encon EDF Luminus, Luminus-Ecopower Grontmij Turbowinds, Xant High Wind Beauvent Eneco Wind KDE Energy, Aannemers SET Perpetum CG GLOBAL, Alstom Renewables WE-Power, NPG Energy Laborelec, OCAS, BruWind Belwind Projectontwikkelaars Norther Eximag, Machiels, WindVision, Laborelec Limburg Win(d)t Northwind Dienstverlenende bedrijven GISLOM 3E, Technum Turbowinds Aspiravi EDF Luminus, Turbowinds, Xant High Wind KDE Energy, WE-Power, Belwind opower SET Analyse op basis van ledenlijst VWEA, AREC en FMC (excl. eenmanszaken, windenergie voor huishoudelijk gebruik) aangevuld met eigen inzichten Xant, de Vlaamse kleinschalige windturbine Laborelec, OCAS, BruWind Laborelec ZF Wind Power A pen Energyville Encon Encon NPG Energy 3E Technologieleveranciers Ingenieurs- en adviesbureaus CLEANTECH IN VLAANDEREN 7 Analyse op basis van ledenlijst VWEA, AREC en FMC (excl. eenmanszaken, windenergie voor huishoudelijk gebruik) aangevuld met eigen inzichten

8 VLAAMSE WINDENERGIE IN CIJFERS - De 252 Vlaamse windmolens kunnen met hun jaarlijkse elektriciteitsproductie van 960 GWh gezinnen van windenergie voorzien. In totaal werden er in Vlaanderen 2,6 miljoen gezinnen geteld in Dat is windenergie voor ongeveer 10% van de Vlaamse gezinnen. - Met zijn 380 MW (toenmalig) geïnstalleerd vermogen nam de Belgische offshorewindenergie anno 2012 de vierde plaats in de wereld in. Absolute koplopers zijn het Verenigd Koninkrijk met een geïnstalleerd offshorevermogen van bijna 3000 MW en Denemarken met bijna 920 MW. China neemt de derde plaats in met 390 MW. Dankzij zijn leidende positie kan Vlaanderen zijn expertise inzetten in het buitenland. - In 2013 werden in Vlaanderen 25 nieuwe windmolens gebouwd, goed voor een geïnstalleerd vermogen van bijna 60 MW. Doordat er steeds meer bezwaren ingediend worden tijdens vergunningstrajecten, is dat heel wat minder dan de vorige jaren. - Windenergie kent vooral in gebieden met een landbouwbestemming een exponentiële stijging: van 0 MW in 2004 over 50 MW in 2011 naar een totaal vermogen van meer dan 200 MW in De Vlaamse windsector stelt momenteel 2500 mensen tewerk. Tegen 2020 kunnen dat er 8000 zijn. - Een windturbine hoeft gemiddeld slechts drie tot zes maanden elektriciteit te produceren om CO 2 -neutraal te worden. Dat is de productietijd die nodig is om de CO 2 te compenseren die wordt uitgestoten bij de productie, de plaatsing, het onderhoud en de ontmanteling na gebruik. - Windturbines worden steeds groter en efficiënter. Waar in 1985 een gemiddelde windturbine nog een diameter van 20 meter had met een vermogen van 50 kw, bestaan er nu al rotoren met een diameter tot 130 meter en tot 8 MW elektrisch vermogen. De meeste onshorewindturbines in Vlaanderen hebben een vermogen van 2 tot 3 MW; bij offshore kan dat tot 5 MW oplopen. Een van de grootste windturbines van de wereld, Alstom Haliade, wordt op dit moment voor de Belgische kust getest. - Wat het geïnstalleerde vermogen betreft, staat België op de tiende plaats in Europa met 150 W/inwoner. Denemarken is de koploper met 852 W/inwoner; Spanje is nummer twee met 480 W/inwoner. Sinds 2010 is het aantal geïnstalleerde zonnepanelen op jaarbasis gedaald: in 2013 kwam er nog slechts 5% van het aantal in 2010 geplaatste zonnepanelen bij. De verklaring voor die terugval is de afbouw van de groenestroomcertificaten en de mogelijke toekomstige netvergoeding. Die maatregel heeft de drempel om te investeren in zonnepanelen fors verhoogd. Toch is het goed mogelijk dat die drempel in de toekomst opnieuw verlaagt doordat de aankoopprijs en dus ook de terugverdientijd van zonnepanelen verder zullen dalen. Zonnecellen kunnen tegenwoordig stroom produceren met dezelfde of lagere kosten dan een klassieke technologie. Kostenneutraal investeren in zonnepanelen kan dus op termijn ook zonder groenestroomcertificaten. Sinds 1 januari 2014 moet bovendien bij elke nieuwbouw en renovatie met bouwvergunning een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energie worden gebruikt. Dat zal leiden tot nieuwe investeringen in zonnepanelen. Havenbedrijf Gent/Tom D haenens Terranova Solar in de haven van Gent ZONNE-ENERGIE IN VLAANDEREN Sinds midden 2014 staan er in Vlaanderen fotovoltaïsche installaties. Omdat de hoeveelheid zonlicht variabel is, drukt men het maximale vermogen van zonnepanelen ook uit in wattpiek (Wp): het maximale vermogen dat zonnepanelen kunnen leveren, gemeten onder ideale omstandigheden. De Vlaamse zonne-installaties zijn goed voor ongeveer 2229 MWp (megawattpiek) opgesteld vermogen. 51% van het vermogen staat bij particulieren. Toch bezitten zij 97,5% van de individuele fotovoltaïsche installaties. ACTIEVE VRAAGSTURING Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven specialiseren zich vandaag in actieve vraagsturing (demand side management): het sturen van de vraag in functie van de energieproductie. Dat biedt niet alleen economische kansen, maar kan ook de energiefactuur van industrie en particulieren doen dalen. Wat betekent demand side management precies? Vroeger werd elektriciteit in functie van de vraag geproduceerd. De massale 8 CLEANTECH IN VLAANDEREN

9 VLAAMSE ZONNE-ENERGIE IN CIJFERS - De zonnepanelen in Vlaanderen produceren jaarlijks ongeveer 1900 GWh en kunnen daarmee gezinnen van zonne-energie voorzien. Dat komt neer op het verbruik van 20% van de Vlaamse gezinnen. - Het geïnstalleerde vermogen anno 2013 in België kan gezinnen (16% van alle Belgische gezinnen) voorzien van elektriciteit en vertegenwoordigt 3,1% van het totale Belgische elektriciteitsverbruik. - De Vlaamse zonnesector zorgt momenteel voor 6000 directe jobs. - Een gemiddeld Belgisch gezin heeft ongeveer 32 m 2 zonnepanelen nodig om in zijn energieverbruik te voorzien. Een installatie met zonnepanelen voor een doorsneegezin verdient zich gemiddeld na zeven jaar terug. Daarbij gaat men uit van een gemiddeld verbruik van 3500 à 4000 kwh/jaar en een gemiddelde levensduur van de installatie van 25 jaar, groenestroomcertificaten niet inbegrepen. - België staat anno 2013 in de Europese top drie als je kijkt naar het geïnstalleerde vermogen per inwoner met 267 Wp per inwoner. Alleen Duitsland met zijn doorgedreven investeringen en 447 Wp per inwoner, en het zonrijke Italië met 295 Wp per inwoner doen beter. - Na drie jaar verdienen zonnepanelen de energie terug die nodig was voor hun productie, plaatsing - Verder onderzoek kan de energie-efficiëntie van zonnepanelen nog verhogen. Er bestaan nu al zonnepanelen met een efficiëntie van 44%. Voor commercieel beschikbare zonnepanelen ligt die nu ergens tussen 12 en 18%. - Tussen 2006 en 2012 investeerden gezinnen samen 3,3 miljard euro in zonnepanelen. Bedrijven en landbouwers besteedden 2,5 miljard euro aan grote fotovoltaïsche systemen. De Vlaamse spelers in zonne-energie 3,3 Wienerberger GreenBridge Technologieleveranciers Producenten van PV-cellen Onderzoek en ontwikkeling Projectontwikkelaars Bekaert Lemcko Dienstverlenende bedrijven Smartroof isys Enfintiy 15 Rytron UGent Locatie top 10 PV-installatie (in MW), data VREG 2012 aangevuld voor 2014 Analyse op basis van ledenlijst VWEA, AREC en FMC (excl. eenmanszaken, zonne-energie voor huishoudelijk gebruik) aangevuld met eigen inzichten. Installateurs werden niet opgenomen in deze kaart. 3,7 Renolit Eoluz Enpower 3,2 Ikaros Solar UA 4 Kaneka Microtherm Agfa VITO Ecopower Solar Umicore Access Novopolymers Edison Green Enerpoint Reynaers Ilumen Eternit Scheuten Solar Zero Emission Solutions 3 4,7 Sapa Greenfever IMEC, KUL Eximag, Machiels ENE VUB, Laborelec Derbigum 3E, Laborelec NeXans B-PHOT GH Solar Soltech IMOMEC, UHa 4,5 6 Ducatt E-max Energyville EpiGaN Encon 2,8 Intellisol opkomst van hernieuwbare energie maakt dat steeds moeilijker: de energieopbrengst via zon en wind is immers zeer variabel. Toch moeten energieleveranciers en netbeheerders voorkomen dat het aanbod de vraag niet kan volgen en dat de stroom zou uitvallen op windstille, grijze dagen. Men spreekt van een brown-out als ze zelf gecontroleerd de stroom onderbreken gedurende enkele uren om een totale stroompanne, een echte black-out dus, te vermijden. Ook bij pieken van zonne-energie in de zomer en tijdens zonnige dagen kan een onevenwicht ontstaan tussen vraag en aanbod, met risico op een uitval van het stroomnet. Netbeheerders en regulatoren moeten op die momenten het teveel aan elektriciteit snel kunnen integreren in het elektriciteitsnet. In plaats van het aanbod te sturen in functie van de vraag, zoals vroeger gebeurde, zal in de energiesystemen van de toekomst het omgekeerde nodig zijn, namelijk het sturen van de vraag in functie van de hoeveelheid energie die op dat moment beschikbaar is. CLEANTECH IN VLAANDEREN 9

10 DE VRAAGGESTUURDE ENERGIE- VOORZIENING VAN DE TOEKOMST INTERMEZZO De zon schijnt niet op commando en alleen op heel grote hoogte is wind een constante. Hernieuwbare energie laat zich niet sturen, en daarom onderzoeken Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven of en hoe de vraag beter kan worden gestuurd. Dat heet demand side management (DSM). Linear stoomt Vlaanderen klaar voor actieve vraagsturing Is actieve vraagsturing in Vlaanderen haalbaar? Welke technologieën en gebruikersinterfaces zijn nodig? Kunnen en willen gezinnen en bedrijven hun verbruiksgedrag aanpassen? En hoe raken mensen overtuigd? Linear, kort voor Local Intelligent Networks and Energy Active Regions, onderzoekt hoe gezinnen hun elektriciteitsverbruik kunnen aanpassen in functie van de beschikbare zonne- en windenergie. Linear is een samenwerking tussen de onderzoeksinstellingen EnergyVille (KU Leuven, VITO en imec) en iminds en krijgt steun van de Vlaamse overheid in het kader van het actieplan Vlaanderen in Actie. Gezinnen worden ingeschakeld in een reële veldtest. De academische wereld, industrie en families werken samen aan het Linear-onderzoek een mooi voorbeeld van het quadruple helix-model. Linear vormt een cruciale stap in de transitie naar een duurzame Vlaamse energievoorziening. Het is een van de projecten waarmee Vlaanderen een vooraanstaande positie wil veroveren binnen de Europese innovatieve regio s. TWEE BELONINGSMODELLEN Linear onderzoekt hoe gezinnen hun energiegebruik beter op de productie kunnen afstemmen. Het project gebruikt daartoe twee beloningsmodellen: tariefsturing en automatische sturing van toestellen. De gezinnen die deelnemen aan het systeem van tariefsturing, krijgen een beeldscherm met wisselende tarieven. Ze kunnen besparen door hun elektriciteitsverbruik te plannen op momenten dat de prijs lager is. Bij andere gezinnen wordt een geautomatiseerd systeem geplaatst waarmee energieleveranciers op een flexibele manier zelf meer dan 400 huishoudtoestellen aan- en uitkunnen zetten. Die vorm van DSM wordt ook demand response (DR) genoemd. Het gezin bepaalt zelf de flexibiliteit door aan te geven wanneer de huishoudtoestellen aan- of uitgeschakeld kunnen worden. Gezinnen die veel flexibiliteit aanbieden, kunnen een financiële bonus verdienen. Die bonus komt overeen met de besparing die ze in een toekomstige energiemarkt zouden kunnen realiseren en bedraagt ongeveer 100 euro per jaar. We moeten meer consumeren in periodes met meer energie, en minder als er weinig voorhanden is. Ronnie Belmans Professor aan de KU Leuven en CEO van EnergyVille VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN Naast de publieke acceptatie onderzoekt Linear aan de hand van vier businesscases of en hoe dat model ook voor energieleveranciers interessant kan zijn. Zo onderzoekt men bijvoorbeeld of we met actieve vraagsturing de levensduur van transformatoren kunnen verlengen en/of zwaardere Ronnie Belmans, professor aan de KU Leuven en CEO van EnergyVille transformatoren vermeden kunnen worden. Transformatoren die spanning leveren aan een wijk, hebben namelijk moeite om pieken van hernieuwbare energie te verwerken. Vraagsturing kan de pieklasten indijken, het vermogen spreiden in de tijd en de temperatuur van de transformator beperken. Ronnie Belmans, professor aan de KU Leuven en CEO van EnergyVille: De hernieuwbare energieproductie op basis van wind en zonneschijn schommelt van dag tot dag. We moeten dus meer consumeren in periodes met meer energie, en minder als er weinig voorhanden is. Slimme netwerken, met variabele prijzen tijdens de dag, bieden een betaalbare oplossing om ons verbruik op de energieproductie af te stemmen. Het is de enige manier waarop we nog meer hernieuwbare energiebronnen in ons elektriciteitsnetwerk kunnen opnemen. 10 CLEANTECH IN VLAANDEREN

11 I-CLEANTECH VLAANDEREN ONDER- STEUNT HET VERHOGEN VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN DE INDUSTRIE DOOR NETWERKEN OP TE ZETTEN DIE ERVARINGEN DELEN. Flexpond TM -platform benut afschakelbaar vermogen van industriële verbruikers Flexpond TM is een technologieplatform om industriële installaties snel, automatisch en kortstondig uit te schakelen als het productieproces dat toelaat: een duurzame en slimme oplossing om het evenwicht op het elektriciteitsnet te beheren. Bedenker REstore speelt hiermee in op het afschakelbare vermogen van grote industriële verbruikers. Het afschakelbare vermogen is het vermogen van installaties die men kort kan uitschakelen, bijvoorbeeld tijdens de pieken in het stroomverbruik of bij lage energieproductie, zonder gevolgen voor de industriële processen. Het gaat om installaties uit de voedings-, papier- en cementindustrie, maar ook uit de metaal- en petrochemische sector, voor een huidige totale piek- Jan-Willem Rombouts en Pieter-Jan Mermans, co-ceo van REstore capaciteit van 1 GW. Dat is het equivalent van het vermogen van een nucleaire reactor: demand response in het groot is nu al realiteit. VIRTUELE ELEKTRICITEITS- CENTRALE Het Flexpond TM -platform groepeert het afschakelbare vermogen van REstores klanten en stelt het ter beschikking van verschillende energieleveranciers en transmissienetbeheerders in de vorm van een virtuele elektriciteitscentrale. Jan-Willem Rombouts, co-ceo van REstore: Gas- en brandstofcentrales worden klassiek gebruikt om de pieken en dalen in de hernieuwbare energieproductie af te vlakken. Die centrales zijn speciaal afgestemd om snel op te starten bij een tekort aan energie en verhoogde vraag, en even gemakkelijk te stoppen bij overproductie. Met onze virtuele centrale kunnen we het opstarten en stoppen van industriële installaties sturen. Daardoor wordt het evenwicht hersteld, zonder bijkomende CO 2 -emissies en investerings- of onderhoudskosten aan een fysieke centrale. Bovendien reageert Flexpond TM binnen enkele seconden. Dat is sneller dan de snelst reagerende klassieke elektriciteitscentrale. Via het Flexpond TM - platform dragen bedrijven bij tot CO 2 -reductie en (vooral) tot de inpassing van hernieuwbare energie in het energiesysteem van morgen. Pieter-Jan Mermans Co-CEO van REstore KLANT HOUDT DE CONTROLE Bedrijven die bereid zijn hun elektrische installaties stil te (laten) leggen op piekmomenten, krijgen een vergoeding. Er is geen investering voor nodig en het platform wordt volledig automatisch gestuurd. Pieter-Jan Mermans, co-ceo van REstore: Door zelf te bepalen welke installaties kunnen worden uitgeschakeld en zelf flexibiliteitsgrenzen in te stellen, behoudt de klant de controle over zijn processen zonder risico op productieverlies. Zo dragen bedrijven bij tot CO 2 - reductie en (vooral) tot de inpassing van hernieuwbare energie in het energiesysteem van morgen. CLEANTECH IN VLAANDEREN 11

12 energie water materiaal mobiliteit ELEKTRISCH RIJDEN IN VLAANDEREN: een stand van zaken Vlaanderen heeft een uitgebreid en druk gebruikt wegennet. De industrie, de academische wereld, de overheid en de middenveldorganisaties in Vlaanderen bundelen hun krachten voor groenere, slimmere en zuinigere mobiliteit. Er lopen projecten rond intelligente transportsystemen, slimme kilometerheffingen, stille leveringen aan warenhuizen en meer transport via binnenvaart en spoor. Maar Vlaanderen sleutelt ook mee aan de auto, de vrachtwagen en de bus van de toekomst. WAAROM IS DUURZAME MOBILITEIT NODIG? - Mobiliteit heeft een grote impact op het milieu, zoals blijkt uit de uitstoot van CO 2 en fijn stof. - We moeten onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verlagen om ecologische, economische en geostrategische redenen. - Elektrische mobiliteit is een veelbelovende piste om die uitdagingen aan te pakken. CO 2 -emissie nieuw verkochte personenwagens (g/km) ELEKTRISCHE VOERTUIGEN EN DE STROOMVOORZIENING De energiebron bepaalt in grote mate de CO 2 -uitstoot van een voertuig. Hoewel een 100% elektrische wagen zelf geen CO 2 uitstoot, kan hij toch onrechtstreeks tot CO 2 -emissies leiden. De elektriciteit waarmee het voertuig wordt opgeladen, kan na- CO 2 -emissie België CO 2 -emissie Vlaanderen streefwaarde 2008 limietwaarde 2015 streefwaarde 2020 Door de inspanningen van constructeurs van verbrandingsmotoren bereikten de CO 2 -emissies van nieuw verkochte personenwagens in Vlaanderen al in 2011 de limietwaarde van 2015 (maximaal 130 g CO 2 /km). Ter vergelijking: elektrisch rijden met een 100% elektrische wagen zou de CO 2 -emissie tussen 0 en 37,8 g CO 2 /km brengen (onrechtstreekse CO 2 -uitstoot). Een veelbelovende piste. Bron: The New Drive melijk afkomstig zijn van een fossiele energiebron. Omdat in België de elektriciteit hoofdzakelijk afkomstig is van kernenergie en gas, zal een elektrische auto toch nog altijd 40 tot 60% minder CO 2 uitstoten dan een conventionele wagen. Als de elektriciteit via de hernieuwbare weg wordt geproduceerd, is de CO 2 -winst nog groter. Als straks de elektrische mobiliteit een groter aandeel inneemt, moet de elektriciteitsvoorziening hier wel aan worden aangepast. Als alle autogebruikers met een elektrische wagen zouden rijden, zou de elektriciteitsvraag met ongeveer 50% stijgen. Een elektrisch voertuig kan zelf in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen om de pieken van elektriciteitsgebruik en hernieuwbare energieproductie af te vlakken. Het voertuig zal als energiebuffer fungeren in het slimme netwerk. Dat gaat als volgt: overdag kan de auto tijdelijke overschotten aan hernieuwbare energie opvangen door zijn batterijen op te laden. Met zijn opgeslagen elektrische energie kan hij tijdens de avondpiek andere toestellen via het net aandrijven. Tot nu toe spraken we enkel over elektrische aandrijving met stroom (netstroom/ batterijen). Met een brandstofcel kan een voertuig zelf zijn elektriciteit opwekken. In de brandstofcel wordt waterstof gecombineerd met zuurstof uit de atmosfeer om elektriciteit te produceren. KOSTPRIJS VAN ELEKTRISCH RIJDEN Een elektrische wagen kost momenteel nog 40 tot 60% meer dan een benzine- of dieselwagen. Het verschil in aankoopprijs is vooral te wijten aan de dure batterij en de innovatiekosten van de batterijtechnologie. Elektrisch rijden is echter een stuk goedkoper dan rijden op benzine of diesel. Voor twee euro raak je met de elektrische wagen vanuit hartje Brussel tot in Aken, terwijl je met een dieselwagen maar tot in Leuven kunt rijden. Ook het onderhoud is goed- 12 CLEANTECH IN VLAANDEREN

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen

Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen Eerste Hulp Bij Onduidelijkheid over Smart Grids: wat je moet weten over het elektriciteitsnet van morgen De integratie van hernieuwbare energie, de toenemende elektrificatie en de evoluties op vlak van

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen?

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Zevende Voortgangsbijeenkomst 14 Juni 2007 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Zevende Voortgangsbijeenkomst

Nadere informatie

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 18 juni 2012 ENERGIEZEKERHEID PRIMEERT De federale en Vlaamse regering leverden de voorbije maanden de nodige inspanningen om de marktwerking

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak visionnr. 8 - september 2011 >> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak Luc Schuiten >> Energyville wordt model voor duurzaam bouwen >> Limburg wil klimaatneutraal worden >>

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Biogasinstallatie is als een betonnen koe

Biogasinstallatie is als een betonnen koe dossier 1 Energie zonder kern- of steenkoolcentrales De ecologische voetafdruk van België is te groot Vraag en antwoord over duurzame energie Je dak verhuren en 100 procent groene stroom krijgen Biogasinstallatie

Nadere informatie

Visiedocument. Elektrische mobiliteit in 2020. Volop kansen voor Nederland

Visiedocument. Elektrische mobiliteit in 2020. Volop kansen voor Nederland Visiedocument Elektrische mobiliteit in 2020 Volop kansen voor Nederland 2 Visiedocument Elektrische mobiliteit in 2020 Inhoudsopgave 3 Woord vooraf Ernst & Young 4 Woord vooraf Urgenda 5 Management samenvatting

Nadere informatie

Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie

Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie -2- Wegenkaart voor elektriciteitstechnologie door Marjolein Roggen We staan aan de vooravond van de derde industriële revolutie. De microprocessor penetreert daarbij alle aspecten van de samenleving en

Nadere informatie

hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Aanpak van het Limburgse klimaatbeleid

hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Aanpak van het Limburgse klimaatbeleid hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Aanpak van het Limburgse klimaatbeleid Situering Limburg Limburg combineert het beste van Vlaanderen met de opportuniteiten die Europa biedt. Limburg ligt

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Het tijdperk van de olie is voorbij

Het tijdperk van de olie is voorbij Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche en Europees parlementslid Kathleen Van Brempt pleiten voor 100 procent hernieuwbare energie in 2050 en schetsen hoe ze daar willen geraken. Het tijdperk

Nadere informatie

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben

Nadere informatie

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010 December 2010 newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties in de Benelux Energiemarkt uit dal? Zonnige toekomst voor zonne-energie Alpha Ventus op volle zee Johannes Teyssen over de strategie van E.ON

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

Innovatieagenda energie

Innovatieagenda energie Nederland verbruikt jaarlijks zo n 3200 petajoule (PJ) primaire energie. Dat is veel. Een petajoule i hetzelfde als 278 miljoen kilowattuur elektricitei 31,6 miljoen kubieke meter aardgas. De helft hier

Nadere informatie

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008 Beleggers op hete kolen Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt pril 2008 Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen,

Nadere informatie

Brancherapport Industrie Energie 2011

Brancherapport Industrie Energie 2011 Brancherapport Industrie Energie 2011 Advanced Business Creation Groep 1 Robbert van Lokven 2050886 Pascal Schonewille 2048547 Pawan Singh 2040943 Bram Ooms 2047813 Frederique Vermeij 2055366 Danique Beeks

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie