Jaardocument Haagse Wijk- en Woonzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2014. Haagse Wijk- en Woonzorg"

Transcriptie

1 Jaardocument 2014 Haagse Wijk- en Woonzorg Vastgesteld door de Raad van Bestuur op: 27 mei 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op: 27 mei 2015

2 Inhoudsopgave Inleiding Voorwoord... 4 Voorwoord Raad van Bestuur... 4 Voorwoord Raad van Toezicht Maatschappelijk verslag Profiel van de organisatie Concernbeschrijving Besturingsmodel Organisatiestructuur Medezeggenschap Kerngegevens Werkgebied Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Personeelsinformatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Statuten en reglementen (Governancecode) Raad van Bestuur Managementteam (MT) Raad van Toezicht Medezeggenschap Beleid en resultaten Missie en Visie Strategie en speerpunten Resultaten per divisie / management Prestaties ten opzichte van de benchmark Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid gericht op cliënten Personeelsbeleid Financieel beleid Risicomanagementsysteem Toekomstparagraaf Jaarrekening

3 Inleiding Haagse Wijk- en Woonzorg is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van professionele en klantgerichte, verantwoorde en veilige zorg waarover in dit jaardocument 2014 transparant verantwoording wordt afgelegd. Zorgorganisaties zijn wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij de gelden vanuit de AWBZ, de WMO en de Zorgverzekeringswet besteden. De Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties door middel van voorliggend jaardocument. Bij de totstandkoming van het jaardocument 2014 zijn de richtlijnen gevolgd van het ministerie van VWS. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de volledigheid en juistheid van het jaardocument. De Raad van Toezicht ziet toe op deze verantwoordelijkheid. Naast de opstelling van dit maatschappelijke verslag en de jaarrekening wordt de landelijke database in DigiMV gevuld. Deze bestaat uit diverse vragenlijsten over de kerngegevens en de productiegegevens van HWW zorg. Het jaardocument 2014 is besproken met het MT en met de OR (volgens WOR-artikel 31a), en voor advies voorgelegd aan de CCR (volgens artikel 3.1.g. van de WMCZ) en aan de Auditcommissie Finance & Control van de RvT, waarna de CCR en de RvT-AC een positief advies hebben afgegeven en het jaardocument door de Raad van Bestuur op 27 mei 2015 is vastgesteld. De Raad van Toezicht heeft het jaardocument in de RvT-vergadering van 27 mei 2015, in aanwezigheid van de accountant, besproken en goedgekeurd. De controleverklaring is opgenomen in de jaarrekening. HWW zorg publiceert het jaardocument op haar website (www.hwwzorg.nl). Het jaardocument is tevens te vinden op de website 3

4 1. Voorwoord Voorwoord Raad van Bestuur Ook dit jaar presenteren wij weer met genoegen ons jaardocument, waarin de Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg verantwoording aflegt over de maatschappelijke middelen die we hebben ingezet in 2014 en de resultaten die we daarmee hebben bereikt. Nieuwe visie: Een glimlach op ieders gezicht! Nadat het jaar 2014 gestart is met gloednieuwe statuten, geheel afgestemd op de moderne eisen van Goed Bestuur ( Good Governance ), die vervolgens vertaald zijn in up-to-date reglementen voor de Raad van Toezicht en voor de Raad van Bestuur, waarmee HWW zorg maatschappelijk gezien helemaal voldoet aan de meest moderne eisen, is gewerkt aan een nieuwe visie op de toekomst. Daarbij is gekozen voor een procesbenadering waarbij de drie klantgroepen: cliënten, professionals en stakeholders de regie kregen over de inhoud van onze nieuwe visie op de toekomst. Aan de medewerkers is gevraagd in welk HWW zorg wil jij komende jaren werken, aan cliënten is gevraagd in welk HWW zorg willen jullie zorg ontvangen en aan de stakeholders is gevraagd met welk HWW zorg willen jullie samenwerken. Op basis van al deze antwoorden is vervolgens onder leiding van een externe bureau een frisse en inspirerende visie ontwikkeld die in oktober van 2014 formeel is vastgesteld. De titel van onze nieuwe visie voor de periode van 2015 tot 2020 is Een glimlach op ieders gezicht!. Daarmee hebben we een instrument gecreëerd dat ons allen in de dagelijkse praktijk helpt om te toetsen of we onze ambities daadwerkelijk waar maken. De dagelijkse vraag: wie is mijn klant en is het me gelukt om deze te laten glimlachen is voor eenieder een hulpmiddel om aan kwaliteit van zorg te werken. Want kwaliteit wordt niet gerealiseerd door dikke nota s, kwaliteit dat ben je zelf en de opdracht aan elke HWW-er is dan ook om zich dagelijks af te vragen, wat kan IK doen om de kwaliteit (dat betekent professioneel en klantgericht) te verbeteren. Nieuwe wet- en regelgeving Het jaar 2014 heeft voor HWW zorg verder vooral in het teken gestaan van het voorsorteren op de nieuwe wet- en regelgeving, op de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en op het beleid van de zorginkopers zoals het zorgkantoor, de zorgverzekeraars en de gemeente. We hebben hierop nog beter ingespeeld door een nieuwe functie in het leven te roepen van zorgverkoop om daarmee professioneler en klantgerichter afspraken te maken met onze partners over de zorg, vertaald in kwaliteit, in volume en in prijs. Uit de evaluatie van deze functie eind 2014 is gebleken dat meer capaciteit en een professionele aanpak zinvol kan zijn, mits verbreed naar marketing. In 2015 zal aan die verbreding invulling worden gegeven. Met de nieuwe wet- en regelgeving, het overheids- en verzekeraarsbeleid en voorál met onze nieuwe inspirerende strategische visie, is HWW zorg, in 2015 een nieuwe weg is ingeslagen naar klantgerichte en professionele zorg, met een glimlach op ieders gezicht! De driehoek rondom de cliënt Cruciaal voor de kwaliteit van zorg bij HWW zorg voor kwetsbare mensen, is de vakbekwaamheid van de professional, toegepast in de individuele situatie, waarbij de zorg in samenspraak met cliënt en familie/mantelzorgers tot stand komt. Daarnaast zijn kwaliteitsstandaarden, een goede infrastructuur en materiële voorzieningen natuurlijk onontbeerlijk, maar uiteindelijk gaat het daarbij om de noodzakelijke randvoorwaarden voor waar het ècht om gaat. Onze kwaliteit van zorg valt of staat uiteindelijk met de kwaliteit van de relatie tussen cliënt, diens omgeving en de professional, de driehoek. De oprechte aandacht door de professional, voor de waardigheid van de cliënt is in geen standaard of richtlijn te beschrijven. In de in 2014 ontwikkelde nieuwe visie zijn prestatie indicatoren opgenomen die onze ambities op dit gebied aangeven. Deze prestatie indicatoren gebruiken we als leidraad voor het realiseren van onze doelen. 4

5 Financieel gezond Kort samengevat komt het erop neer dat we ook 2014 weer met een positief en boven (markt-)gemiddeld resultaat afsluiten. Zeker als we dit relateren aan onze historie waarbij HWW zorg in 2009 heeft moeten starten zonder eigen vermogen en om die reden de afgelopen jaren, financiële gezondheid als een van de belangrijkste doelen hanteerde. Daarmee garanderen we stabiliteit, toekomstzekerheid, kwaliteit en veiligheid voor onze cliënten en voor onze medewerkers. Met het financiële resultaat 2014, dat zelfs hoger ligt dan begroot en met de financiële resultaten die vanaf 2011 boven het gemiddelde in de VVT-markt liggen, bouwen we stapsgewijs aan een eigen vermogen dat vergelijkbaar is met de norm en standaard in onze sector. Eind 2014 hebben we een weerstandsvermogen van rond de 17,2% en we streven er naar om zo snel mogelijk toe te werken naar de norm van 20%. Daarmee garanderen we onze cliënten en medewerkers toekomstzekerheid. Hoe eerder we die norm bereikt hebben, hoe eerder we het sparen hiervoor kunnen afbouwen en deze gelden weer kunnen gebruiken voor extra investeringen in de glimlach op ieders gezicht!. Bovendien, omdat we financieel gezonder zijn, hebben ook onze belangrijke relaties zoals de zorginkopers en banken, weer vertrouwen in HWW zorg waardoor we bijvoorbeeld een lagere rente betalen op leningen en meer toekomstbestendige afspraken kunnen maken. Dus dat sparen van 3% per jaar (in de begroting van 2015, gezien de stabiel gunstige resultaten van de afgelopen jaren, afgebouwd naar 2%), levert naast toekomstzekerheid ook direct winst op. In 2014 is het ons samen weer met veel creativiteit, betrokkenheid, inzet en loyaliteit gelukt om deze bovengemiddelde prestatie te leveren. Een compliment waard! Groei Maar bij HWW zorg gaat het niet om geld, dat is slechts een middel om onze doelen te bereiken. Bij HWW zorg draait het om zorg, Onderscheidende Zorg! Vooruit lopend op de nieuwe visie hebben we in 2014 wederom samen onze schouders gezet onder klantgerichte en professionele zorg, waaraan cliënten, verwijzers, financiers en medewerkers de voorkeur geven. Gezien de landelijke ontwikkelingen om het zorgvolume te beperken willen we vooral focussen op groei in kwaliteit ( onderscheidende zorg ). Dat hebben we laten zien met de vele projecten die in 2014 gerealiseerd zijn bovenop de reguliere dienstverlening, zoals de zelfsturende teams bij wijkzorg die leiden tot een hogere klant- en medewerkertevredenheid, de vele projecten met zorg dichtbij bij zowel wijk- als woonzorg, de betere relatie met de huisartsen op bestuurlijk en uitvoerend niveau (wijkverpleegkundig consulenten), met de intake nieuwe stijl binnen wijkzorg en ook met projecten zoals de strategische personeelsplannen voor de zorg en het ICT-meerjarenplan. Samen werken Samenwerking, met de klant, met elkaar en met onze partners, was een van de speerpunten in 2014 en we zien dan ook dat dit een steeds beter instrument is om cliënt- en medewerkertevredenheid te realiseren. Geen grootse meeslepende ambities, vergezichten en reorganisaties, maar een cultuur van open communicatie, transparantie over besluiten, afspraken maken en nakomen, projecten niet alleen starten maar vooral ook afmaken, respectvol met elkaar omgaan, zijn de gedragselementen die zorgen dat HWW zorg niet alleen voor cliënten een veilige en prettige zorgverlener is, maar ook dat onze medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd werken aan klantgerichte en professionele dienstverlening. Bij de Behandeldienst hebben we ook gezien hoe moeilijk dit soms kan zijn en hoeveel frustratie dit kan geven, als we dat niet goed doen. Maar juist van fouten, zo is onze visie op kwaliteit, kun je het meeste leren en dat lijkt in de loop van 2015 dan ook te lukken bij deze dienst. Bij samenwerken hoort ook nadrukkelijk een open en goede relatie en dialoog met de medezeggenschapsorganen zoals de CCR en de OR. Ook in 2014 is het gelukt om deze ambitie te realiseren en hebben we hun feedback serieus gebruikt voor het verbeteren van onze processen en resultaten. Marktplaatsprocedure Bij de start in 2009 is vanuit VWS financiële steun toegekend en om daarbij eerlijke marktwerking te realiseren is aan de Stichting HWW zorg een inspanningsverplichting opgelegd om het geheel of delen te verkopen via de zogenoemde marktplaatsprocedure. 5

6 In 2013 is deze inspanningsverplichting in goed overleg met alle stakeholders afgesloten, waarbij de NZa heeft besloten HWW zorg te ontheffen van de inspanningsverplichting voor de marktplaatsprocedure, waarop besloten is zelfstandig door te gaan. De marktplaatsprocedure is daarmee afgesloten. In januari 2014 zijn de Stichtingsstatuten hierop aangepast en gemoderniseerd op basis van het landelijke model gebaseerd op de Governancecode. Bouwen aan de toekomst HWW zorg staat nu voor een kruispunt, we slaan nu, met onze nieuwe visie, een nieuwe weg in. We gaan werken aan onze inspirerende en ambitieuze plannen en bouwen verder waarbij we de ingezette koers vast houden: van een stabiele en zekere toekomst voor cliënten en medewerkers, die voor HWW zorg kiezen omdat HWW zorg het verschil maakt. Voor 2015 en verder staan ons weer vele uitdagingen te wachten. De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) met de bijbehorende volumebeperking intramuraal (het vervallen van ZZP 1 tot en met 3) en de uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waarmee de verantwoordelijkheid voor zorginkoop van ondersteuning gedecentraliseerd is naar de gemeenten, inclusief de bijbehorende bezuinigingen tot soms wel 25%, en daar bovenop de volumekortingen van verzekeraars (zorgverzekeringswet) bij bijvoorbeeld wijkzorg met bijna 20%, heeft natuurlijk een grote impact voor VVT-aanbieders en dus voor HWW zorg. Met het grote aantal aanbieders in Den Haag wordt het extra spannend om onze ambitie van onderscheidende zorg daadwerkelijk waar te maken. Voor Woonzorg geldt dat in de regio Haaglanden per 2015, ondanks de toenemende vergrijzing (in Haaglanden naar 26% ouderen) de indicaties ZZP 1 tot en met 3 verdwijnen en ZZP 4 (en ZZP 9B) daalt (met mogelijk 50%) waarbij de verzekeraars besloten hebben de indicaties ZZP 5, ZZP 6 en 7 te stabiliseren. Verzekeraars (Zvw), het zorgkantoor (Wlz) en gemeenten (WMO) kopen dus minder wijkzorg èn minder woonzorg in, terwijl het aantal ouderen en dus de zorgvraag stijgt. Het is dan aan HWW zorg om dat uit te leggen aan onze klanten die graag het maatwerk krijgen dat ze door de overheid beloofd is. Onze professionals komen daarmee soms in een lastige spagaat. Ons uitgangspunt is en blijft dat de verzekeraar en gemeente (de zorginkopers) zorgplicht hebben en níet de zorgaanbieders. Zorg die door hen niet betaald worden, kunnen wij helaas niet leveren, dat is een te groot risico op onvoldoende kwaliteit. Dat is dan ook de boodschap aan onze cliënten, wij zijn graag bereid klantgerichte en professionele zorg te leveren, maar het is aan de zorginkopers om daarvoor in alle redelijkheid te betalen. Wanneer zij daartoe niet bereid zijn zullen wij dat glashelder communiceren. Zorg en vooral kwalitatief verantwoorde zorg kost nu eenmaal geld en wij garanderen dan ook alleen maar verantwoorde zorg aan onze klanten. Daarbij past niet dat we onder de kostprijs werken. Niettemin verwachten wij voor 2015 nog steeds, mee bewegend op de maatschappelijke ontwikkelingen, voor wijkzorg een groeiscenario (gezien onze positie als marktleider in Den Haag) maar voor woonzorg een krimpscenario. Trots Samen met alle enthousiaste en betrokken HWW-medewerkers en vrijwilligers, met alle kritische en loyale cliënten, met onze trouwe partners, maar ook samen met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en onze interne toezichthouders van de RvT, bouwen we graag ook in 2015 verder aan een onderscheidend HWW zorg waar eenieder met een glimlach op het gezicht ambassadeur van wil zijn. De resultaten van 2014 zijn wederom veelbelovend en graag wil ik eenieder die daaraan heeft bijgedragen complimenteren en hartelijk danken. HWW zorg is een organisatie waaraan ik met trots en plezier leiding wil geven. 27 mei 2015 Mevrouw drs. (Lettie) A.M.J. van Atteveld voorzitter Raad van Bestuur Haagse Wijk- en Woonzorg 6

7 Voorwoord Raad van Toezicht Het nieuwe normaal Het jaar 2014 is het eerste volledige jaar dat HWW zorg als normale zorgaanbieder mocht beleven. Na ruim 5 jaren van onzekerheid over overname of fusie, is in 2014 volop aan de eigen toekomst gebouwd. Alle energie en aandacht is gericht geweest op het leveren van goede zorg nu en straks. Niet dat dit in alle rust is gebeurd. Integendeel, dat is gebeurd in een uiterst turbulente omgeving die ook voor de nodige onzekerheid heeft gezorgd. Ook dat is het nieuwe normaal in de wereld van de langdurige zorg. Met de positieve energie die HWW zorg kent zou je bijna zeggen never a dull moment, ware het niet dat die turbulente omgeving ook voor onze cliënten de nodige onzekerheid betekent. Dat is waartegen we onze kwetsbare cliënten juist zo goed mogelijk proberen te beschermen, door het bieden van een veilige en fijne leefomgeving. De buitenwereld Inmiddels is beter bekend waar de langdurige zorg naar toe gaat. De consequenties voor HWW zorg zijn ook al merkbaar met een dalende bezetting en omzet. HWW zorg past zich goed aan het nieuwe normaal om hoogwaardige zorg te blijven leveren ten behoeve van onze cliënten. Er is hard gewerkt aan een nieuwe inspirerende Visie voor HWW zorg. De organisatie ligt op koers en ook de financiële resultaten blijven gezond. Er is een goede wisselwerking op meerdere niveaus met de wereld om ons heen en onze belanghebbenden daarin. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de wijze waarop de Raad van Bestuur en de medewerkers de vele externe veranderingen tegemoet treden. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur De samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is zeer constructief geweest. In de gesprekken is veel aandacht uitgegaan naar kwaliteit van zorg, het vastgoed en de financiën. Daarnaast is in het bijzonder veel aandacht en tijd besteed aan een intensieve dialoog van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de nieuwe Visie voor HWW zorg. Die visie is in een bijzonder proces opgesteld met actieve participatie van de organisatie en werd daarmee ook gedragen visie. Dat is een bijzondere prestatie. De goedgekeurde visie wordt nader uitgewerkt in een Meerjarenbeleidsplan, dat weer resulteert in o.a. een vernieuwde Vastgoedstrategie. In 2014 is als één van de eersten in Nederland de voorzitter van de Raad van Bestuur van HWW zorg officieel geaccrediteerd na intensief traject. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat deze accreditatie in de toekomst verplicht wordt voor leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht. Raad van Toezicht Binnen de Raad van Toezicht hebben aanzienlijke veranderingen plaatsgevonden. Er zijn twee nieuwe leden aangetreden. Daarbij is bijzondere aandacht gegeven aan de diversiteit binnen de Raad van Toezicht voor wat betreft deskundigheid, leeftijd en de verhouding vrouw/man. Tegelijkertijd is de vicevoorzitter benoemd tot voorzitter van de Raad. Vanaf medio 2014 was de Raad van Toezicht weer op de gewenste sterkte van 5 leden. Jaarverslag In het Jaarverslag legt HWW zorg verantwoording af over de activiteiten en prestaties in De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de geleverde prestaties en dankt alle medewerkers, vrijwilligers, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad voor hun positieve inzet. We hebben vertrouwen dat HWW zorg ondanks een turbulente omgeving - de toekomst aan kan. Den Haag, 27 mei 2015 Namens de Raad van Toezicht, Dhr. ir. B.J. Pluijmers Voorzitter 7

8 2. Maatschappelijk verslag 2.1. Profiel van de organisatie HWW zorg levert verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio Den Haag. HWW zorg heeft daarvoor elf intramurale verpleeghuizen en woonzorglocaties en daarnaast thuiszorg in alle wijken van Den Haag. Bovenop deze reguliere voorzieningen biedt HWW zorg specialistische verpleegkundige zorg thuis, thuisbegeleiding en diverse aanvullende diensten. Binnen de centrale kaders van HWW zorg bieden de verpleeghuizen en woonzorglocaties een eigen couleur locale, waarmee HWW zorg maatwerk en klantgerichte zorg wil bieden aan cliënten en een onderscheidend zorgaanbod Algemene identificatiegegevens Haagse Wijk- en Woonzorg Algemeen Bezoekadres Binckhorstlaan BC Den Haag Postbus AA Den Haag T E KVK: Concernbeschrijving De Stichting Haagse Wijk- en Woonzorg (handelsnaam), is opgericht op 7 februari Hoofddoelstelling van de Stichting is conform de statuten van 8 januari 2014 het bieden van verantwoorde in- en extramurale zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goed niveau, die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de klant, waarbij de gerechtvaardigde wensen en behoeften van cliënten centraal staan Besturingsmodel Conform de eigen statuten en volgens de landelijke zorgbrede governancecode zijn voor de Stichting een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de realisatie van strategie en beleid en de realisatie van de in het jaarplan gestelde doelen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de realisatie van het doel van de Stichting en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Verder bepaalt de Raad van Toezicht de samenstelling en beloning van de Raad van Bestuur. In 2011 heeft de Raad van Toezicht besloten een vacature binnen de Raad van Bestuur niet in te vullen, gezien de toen geldende omstandigheden, en wordt sindsdien gewerkt met een eenhoofdige Raad van Bestuur. In 2014 heeft de RvT het voornemen besproken om de RvB-vacature weer in te vullen naar een tweehoofdige samenstelling en dit voorstel ligt momenteel bij de adviesorganen CCR en OR. Een definitief besluit van de RvT over de samenstelling RvB wordt voor de zomer van 2015 verwacht Organisatiestructuur Per 2013 is de zorgstructuur van HWW zorg aangepast van regioverantwoordelijkheid naar procesverantwoordelijkheid. Dit heeft geresulteerd in een organisatiestructuur met drie zorgdivisies: - wijkzorg - woonzorg - behandeldienst Dit zijn resultaatverantwoordelijke eenheden aangestuurd door een divisiemanager, tevens lid van het managementteam (MT). De divisiemanagers rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. 8

9 Ter facilitering van het primair proces zijn twee ondersteunende afdelingen ingericht: - bedrijfsvoering (BV) - P&O Deze afdelingen worden eveneens door een manager aangestuurd, die lid is van het Managementteam (MT) en rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteert. Daarnaast functioneert een aantal stafafdelingen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur: - het stafbureau kwaliteit - de afdeling communicatie - de afdeling control Hiervan wordt de afdeling control aangestuurd door de concerncontroller, die tevens lid is van het managementteam (MT) en rechtstreeks en onafhankelijk rapporteert aan de Raad van Bestuur. Organogram Structuur HWW zorg: lijnorganisatie Raad van Toezicht Raad van Bestuur Control Secretariaat RvB Stafbureau Kwaliteit Communicatie Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie BOPZ-arts Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Divisie Woonzorg Divisie Wijkzorg Divisie Behandeldienst De organisatiestructuren per onderdeel zijn als volgt nader uitgewerkt: 9

10 Divisie woonzorg Divisiemanager Woonzorg Secretaresse Verpleeghuis De Eshoeve Verpleeghuis Eshoeve de Residentie Verpleeghuis De Stromenhof Zorghuis Dr W. Drees Woonzorgcentrum Moerwijk Woonzorgcentrum Rivierenbuurt Verpleeghuis Houtwijk Verpleeghuis De Schildershoek Verpleeghuis Vrederust-West Woonzorgcentrum Ametishorst Woonzorgcentrum Op de Laan Divisie wijkzorg Divisiemanager Wijkzorg Secretaresse Wijkzorg teams Thuisbegeleiding Specialistische teams Meldkamer Divisie behandeldienst Divisiemanager Behandeldienst Secretaresse Teamleider Medisch Teamleider Paramedisch Vakgroepen Medisch Vakgroepen Paramedisch 10

11 Bedrijfsvoering P&O Manager P&O Secretaresse P&O services P&O adviseurs Opleidingen Flexwerk Juridisch Advies P&O Servicedesk Werk & Praktijk begeleiding Flex bureau Arbo functionaris Werving & Selectie Verzuim Mobiliteit Klachten functionaris 2.5. Medezeggenschap Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) beschikt HWW zorg over respectievelijk een ondernemingsraad en een cliënten medezeggenschapstructuur, bestaande uit de centrale cliëntenraad HWW zorg (CCR) en een cliëntenraad per locatie (LCR) en de cliëntenraad Wijkzorg. Deze medezeggenschapsorganen werken volgens de afspraken en bevoegdheden van de WOR, respectievelijk de WMCZ Kerngegevens AWBZ-zorg (per 2015: Wet langdurige zorg: Wlz) HWW zorg verleent als maatschappelijke onderneming klantgerichte en professionele, veilige en verantwoorde zorg door middel van doelmatige en transparante bedrijfsvoering. De cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften staan bij de zorgverlening centraal en zorgverlening geschiedt zodanig dat de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend. 11

12 AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ ja ja ja ja ja Ja/nee Overige AWBZ-functies geleverd door het concern Prestatie Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting nee ja Ja/nee Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg HWW zorg richt zich op de zorgbehoevende inwoners van de regio Den Haag. Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap ja ja ja ja ja Ja/nee Binnen de genoemde doelgroepen specialiseert HWW zorg zich onder meer door de stroke unit CVA (in verpleeghuis Vrederust-West), de teams voor extramurale specialistische zorg en de teams voor thuisbegeleiding. Als zorgaanbieder en werkgever heeft HWW zorg oog voor diverse culturen en religies. Dit is dan ook zichtbaar binnen de verschillende locaties, waaronder verpleeghuis De Schildershoek; het huis is even kleurrijk en multicultureel als haar omgeving. Het gewijzigde overheidsbeleid van Scheiden van wonen en zorg welke sinds 2013 van kracht is gegaan, door het niet meer afgeven van indicaties voor ZZP 1 en 2 en met ingang van 2014 ook niet meer voor ZZP 3, heeft grote impact op de woonzorgcentra. Om de impact van het verdwijnen van de ZZP s 1 tot en met 3 op te vangen, biedt HWW zorg sinds 1 januari 2014 de mogelijkheid om een appartement te huren in één van de woonzorgcentra van HWW zorg, te weten: WZC Moerwijk, WZC Dr. W. Drees, WZC Op de Laan, WZC Rivierenbuurt en WZC Ametisthorst. Speciaal voor deze groep huurders hebben wij een dienstenpakket samengesteld, bestaande uit diverse modules zoals: schoonmaak, ontbijt, lunch en diner en tussentijdse verstrekkingen en de wasverzorging. 12

13 Kerngegevens Cliënten Aantal/bedrag Aantal Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 947 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 886 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 101 Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en WMO-zorg) per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie Aantal Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo-zorg) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan opbrengsten DBC (GRZ) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied HWW zorg verricht haar in- en extramurale activiteiten binnen de regio Haaglanden en richt zich hierbij hoofdzakelijk op de inwoners van de gemeente Den Haag. Nr Regio 19 Haaglanden De wijkzorg wordt deels geleverd vanuit de woonzorglocaties (zie hieronder) en deels, in het kader van het de transitie naar zelforganiserende teams binnen Wijkzorg, vanuit een 4-tal wijklocaties: Laan van Meerdervoort, Campanulastraat, Theresiastraat en Beresteinlaan. Deze wijklocaties zullen in 2015 verder worden uitgebreid, wat tot gevolg heeft dat HWW zorg zichtbaarder aanwezig zal zijn in de wijk. Daarnaast wordt er Thuisbegeleiding geleverd vanuit de diverse Centra voor Jeugd en Gezin verspreid over de Haagse regio en in het Gezondheidscentrum Pius X. 13

14 De intramurale zorg wordt verleend in elf woonzorg locaties, die als volgt over de stad zijn verspreid: Verpleeghuis Houtwijk Architect Duikerstraat ZV Den Haag Verpleeghuis De Eshoeve Doorniksestraat AZ Den Haag Verpleeghuis De Residentie Doorniksestraat AZ Den Haag Verpleeghuis De Schildershoek Jacob Catsstraat GK Den Haag Verpleeghuis De Stromenhof Scheldestraat 76 A 2515 TG Den Haag Verpleeghuis Vrederust-West Schuttersdreef XA Den Haag Woonzorgcentrum Ametisthorst Ametisthorst HD Den Haag Woonzorgcentrum Moerwijk Twickelstraat RB Den Haag Woonzorgcentrum Op de Laan Laan van Meerdervoort AS Den Haag Woonzorgcentrum Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat TZ Den Haag Zorghuis dr. W. Drees Morsestraat PM Den Haag 2.8. Belanghebbenden en samenwerkingsrelaties Naast de primair belanghebbenden, de cliënten, heeft HWW zorg externe stakeholders. Dit zijn onder meer de huisartsen en ziekenhuizen (verwijzers), verzekeraars, het zorgkantoor en de gemeente (de inkopers), de banken (als financiers), IGZ, VWS, NZa, (als toezichthouders) en cliëntverenigingen, brancheorganisaties en (lokale) overheden. Voor HWW zorg geldt ook voor deze partners dat klantgerichtheid van toepassing is. Daarbij wordt gestreefd naar langdurige samenwerkingsrelaties. De stakeholders spelen voor HWW zorg een belangrijke rol bij het behalen van haar doelen. 14

15 Hieronder worden de belangrijkste samenwerkingsrelaties genoemd. ActiZ Bureau Jeugdzorg Haaglanden Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) College voor Zorgverzekeringen CZ Zorgkantoor Elzah Gemeente Den Haag: Huisartsen Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Lijn 1 MEE Middin Ministerie van VWS Mr L. Visserhuis Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Parnassia Bavogroep Rabobank ROC Mondriaan Saffier de Residentie Groep Sophia Revalidatiecentrum Stedelijke Alliantie Stichting R.K. Hospicegroep Stichting Transmurale Zorg Haaglanden Stichting Woonservicewijken Centrum Stichting Woonservicewijken Escamp Stichting Woonservicewijken Loosduinen/Segbroek Woningbouwcorporatie Vestia en Haagwonen Xtra welzijn Ziekenhuizen regio Haaglanden Zorgbelang Zuid-Holland ZorgScala en collega-aanbieders in Den Haag Zorgverzekeraars ZorgZijn werkt 15

16 2.9. Personeelsinformatie A) Personeel in Salarissen personeel in loondienst in verslagjaar Loondienst in euro s Aantal werkzame personen per einde verslagjaar Aantal FTE per einde verslagjaar 1) Personeel cliëntgebonden functies in loondienst (excl. BBL) Verpleegkundig, verzorgend en sociaalpedagogisch personeel Medisch en sociaal wetenschappelijke functies Overige personeel patiënt/cliëntgebonden functies in loondienst Subtotaal personeel patiënt/cliëntgebonden functies in loondienst ) Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal (ped)agogisch personeel in loondienst Leerling verpleegkundig, verzorgend en sociaalpedagogisch personeel in loondienst ) Management en ondersteunend personeel in loondienst Personeel algemene en administratieve functies Personeel hotelfuncties Personeel terrein- en gebouw gebonden functies Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst ) Overig personeel in loondienst Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst

17 Verloop personeel Verloop personeel Aantal personen Aantal FTE Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Ziekteverzuim Verzuim Verzuimpercentage 6,16 Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar Totaal personeel 29 6 Waarvan personeel met cliëntgebonden functies

18 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Statuten en reglementen (Governancecode) De statuten van de Stichting HWW zorg zijn in januari 2014 geactualiseerd op het zelfstandig voortbestaan en op de landelijke model statuten en model RvT- en RvB-reglementen (gekoppeld aan de governancecode). In deze reglementen zijn ook afspraken opgenomen over de informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht. De afspraken over deze informatievoorziening (vastgelegd in een informatieprotocol) zijn eind 2014 in de RvT-vergadering geëvalueerd en aangepast op de nieuwste inzichten en wensen van de RvT. Volgens de Governance Code werkt de RvT met drie commissies namelijk een auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, een auditcommissie Finance & Control en tenslotte een remuneratiecommissie. Voor de auditcommissies zijn reglementen opgesteld welke in 2014 door de RvT zijn geëvalueerd en aangepast. Deze commissies adviseren aan de RvT. HWW zorg hanteert de Zorgbrede Governance Code teneinde goed bestuur, toezicht en verantwoording te borgen. Organisatie en bestuursmodel zijn conform de code ingericht en doen daarbij recht aan het unieke karakter als maatschappelijke onderneming. Met het jaardocument legt HWW zorg transparant verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties. De klokkenluidersregeling is in april 2012 vastgesteld en wordt jaarlijks onder de aandacht van alle medewerkers gebracht. Dat is dus ook in 2014 gebeurd. Het recht van enquête als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is statutair vastgelegd en komt toe aan de cliëntenraad van HWW zorg. De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De accountant verricht bij voorkeur geen advieswerkzaamheden voor de Stichting en maakt, indien dit in het te controleren boekjaar wel is gebeurd, in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden Raad van Bestuur Samenstelling op 31 december 2014: functie P periode Mw. drs. A.M.J. van Atteveld voorzitter Raad van Bestuur 0 v.a. 1 oktober 2011 De Raad van Bestuur is sinds begin 2011 eenhoofdig samengesteld en eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting HWW zorg. De RvB is daarbij onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie, de strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de kwaliteit en veiligheid van zorg (waaronder de risicobeheersing). De RvB legt hierover periodiek verantwoording af aan de RvT en de medezeggenschapsorganen. 18

19 Mevrouw drs. A.M.J. van Atteveld Functie Voorzitter Raad van Bestuur Relevante nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen AAG Lid Raad van Commissarissen IZER (per 1 april 2015) Lid bestuur vereniging ZorgScala Lid bestuur Stichting Transmurale Zorg Haaglanden Lid adviescommissie ROC Mondriaan Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg De bevoegdheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de onderlinge verhoudingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn nader uitgewerkt in een door de RvT vastgesteld reglement Raad van Toezicht en een reglement Raad van Bestuur. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van en passend binnen de contractueel afgesproken kaders van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de NVZD/NVTZ en ook passend binnen de WNT (wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector). Het functioneren van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht, door middel van een jaargesprek waarvan het verslag bekend wordt gemaakt aan alle leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter Raad van Bestuur is in 2014 door de NVZD/BCZN geaccrediteerd als bestuurder. Deze accreditatie loopt tot november Managementteam (MT) Samenstelling op 1 januari 2015: Lettie van Atteveld Mike Verkaaik Karin Burggraaf Leslie Voerman voorzitter Raad van Bestuur divisiemanager behandeldienst divisiemanager woonzorg divisiemanager wijkzorg Jan-Hein Broekman manager P&O Pieter Cornelissen John Mossou concerncontroller manager bedrijfsvoering 19

20 3.4. Raad van Toezicht Profielen RvT De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Voor de leden van de Raad van Toezicht is, volgens de Governancecode en het RvT-reglement, een generieke profielschets opgesteld waar de Raad van Toezicht in zijn geheel aan moet voldoen. In dit profiel staat beschreven dat uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd moeten zijn. Daarbij wordt gestreefd naar een zekere diversiteit. De generieke profielschets vormt het uitgangspunt voor de invulling van eventuele vacatures, uiteraard met inachtneming van de statuten en reglementen. De samenstelling van de Raad van Toezicht kent specifieke deskundigheden afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin HWW zorg zich bevindt in Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2014: De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden: De heer ir. B.J. Pluijmers, voorzitter De heer drs. L.A. Bosveld, vicevoorzitter Mevrouw drs. M.E. Rompa-Kunst, lid De heer mr. W.M. Schonewille, lid Mevrouw drs. P.P. Nelissen-Somers, lid De heer J. Bergs is per 1 februari 2014 terug getreden als voorzitter om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving betreffende het maximale aantal RvT-lidmaatschappen. De heer F. Stibbe is per 1 januari 2014 terug getreden als lid vanwege onverenigbaarheid van zijn lidmaatschap van de RvT met zijn nieuwe functie bij de accountant van HWW zorg (vanwege het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling) RvT-reglement De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement, tezamen met de statuten van HWW zorg, geeft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden weer over het toezicht op de Raad van Bestuur, evenals over het functioneren van de Raad van Toezicht zelf. Het reglement van de Raad van Toezicht is gebaseerd op het modelreglement van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) Honorering en functioneren De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van HWW zorg een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen vergoeding. Conform de Governance Code wordt deze vergoeding openbaar gemaakt in de jaarverantwoording. De vergoeding voor de Raad van Toezicht was in 2014 gebaseerd op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In de jaarrekening zijn de specificaties van de vergoedingen opgenomen. De evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht heeft op 9 december 2014 plaatsgevonden. Hiervan is een verslag gemaakt dat onderling is besproken en waarover de Raad van Bestuur is geïnformeerd. 20

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2014

Jaarverantwoording Heliomare 2014 Jaarverantwoording Heliomare 2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1. Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur van het concern... 4 1.3

Nadere informatie

18 maart 2015. Jaarverslag 2014

18 maart 2015. Jaarverslag 2014 18 maart 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Profiel van de organisatie... 2 1.1 Kerngegevens... 2 1.2 Structuur... 3 2. Bestuur en toezicht... 4 2.1 Normen voor goed bestuur... 4 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van de organisatie... 4 2.3 Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2015 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag Jaardocument Surplus 2011 Maatschappelijk verslag 22 mei 2012 Jaardocument Surplus 2011 4 Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie