Aanwezig Afwezig Hoedanigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig Afwezig Hoedanigheid"

Transcriptie

1 Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 14 januari 2015 NOTULEN: Datum: Locatie: van de Wmo-raad Lochem woensdag vanaf uur Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 (zaal de Voorst) Aanwezig Afwezig Hoedanigheid Alize van Engelen Ella Boere Dineke van Es Corry Giesen Wendy Goodin Peter Haas Alie Hebing Eric Hendriks Maarten Hoek Sjoukje Kunne Wilfried Notten Hans Osterloh Dinie Roeterdink Dukke de Vries Secretaris Aspirant-lid Aspirant-lid Aspirant-lid /plv. voorzitter Voorzitter Penningmeester 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat Sjoukje Kunne wegens ziekte niet aanwezig is. Ella vraagt waarom het DB niet als apart punt geagendeerd wordt, maar onder ontvangen post staat. De voorzitter licht toe dat het DB ter ondersteuning van de Wmo-raad werkt en dat het wat hem betreft niet apart hoeft te worden geagendeerd. Als er aanleiding is tot vragen, kan het zo ook aan de orde komen. Op de vraag van de voorzitter of er bezwaren zijn om het zo te behandelen, heeft geen van de leden dat. De Voorzitter meldt dat Corry het DB zal gaan versterken als tweede secretaris. Hans vraagt of agendapunt 7 naar voren gehaald kan worden, want hij moet eerder weg. 2. Verslagen vergadering Wmo-raad en bijeenkomst Verslag Wmo-raad vergadering Het verslag wordt goedgekeurd. Daarna worden de actiepunten doorgenomen: 1

2 229 Alize licht het actiepunt toe: met dit punt wordt een overleg bedoeld dat de gemeente gaat voeren met dhr. Rommers van het Programmabureau decentralisaties. Hiervoor zijn de Cliëntenraad Het Plein, PMO Zutphen en de Wmoraad Lochem uitgenodigd. N.a.v. dit punt laat Dineke weten dat de Werkgroep Jeugd wel een aantal ideeën heeft voor het programma van komend jaar. De werkgroep wil een actieplan opzetten gericht op het investeren in contacten met de achterban. Zo kan beter gevolgd worden hoe de veranderingen in het veld aankomen. Daarnaast is het nodig om proactief te zijn en te zorgen dat de kennis op pijl blijft. Peter brengt naar voren dat als een werkgroep ongevraagd advies wil geven, het jaaroverzicht van de gemeente bekend moet zijn. Wilfried: Arjen heeft toegezegd dat dit overzicht met onderwerpen waarover de gemeente advies wil van de Wmo-raad er binnenkort aankomt. Arjen: nu wordt er gewerkt aan het programma over de samenwerking Zutphen/Lochem. Daar worden binnenkort besluiten over genomen. Dan wordt duidelijk wat bovenlokaal of regionaal moet wordt aangepakt en wat er lokaal moet gebeuren. Wilfried vindt de suggestie van de werkgroep Jeugd zinvol en vraagt of het voor de andere werkgroepen ook een idee is om het komend jaar zo de veranderingen te volgen? De voorzitter ziet drie ingangen: - Wat voor netwerk zou je kunnen ontwikkelen om het een en ander te kunnen doen? - Informatie over wat de gemeente in 2015 gaat behandelen m.b.t. de transformatie voor komend jaar. - Hoe gaat het als we onze voelhorens uitsteken, wat voor adviezen hebben we uitgebracht en welke ideeën zaten hierin? Wilfried stelt voor dat iedere werkgroep de eigen adviezen en het netwerk verkent en met ideeën komt. Dit punt zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd. 292: is al behandeld bij 229, beide punten kunnen weg. 299 Komt aan de orde bij agendapunt Komt terug bij agendapunt Dit wacht nog op de discussie over de toekomst van de Wmo-raad. 383 Moet nog aan gewerkt worden. 385 Alize ligt toe dat iedereen via de mail de websites heeft doorgekregen en info over abonneren op de Nieuwsbrieven. Daarnaast is ze bezig om uit te zoeken hoe Dropbox kan worden inzet om de stukken van de Wmo-raad in onder te brengen (archiveren). De bedoeling is dat iedereen zo overal toegang heeft tot alle stukken. 388 Wendy geeft aan dat het punt hier weg kan, want de werkgroep Jeugd is ermee bezig. 2

3 389 Alize meldt dat er een aantal mailtjes zijn binnen gekomen waarin mensen vragen waar ze terecht kunnen met hun vragen rond de huishoudelijke hulp. Er vinden keukentafelgesprekken plaats en mensen die vinden dat het tegenvalt of met klachten zitten, benaderen ook de Wmo-raad. Ook bij Dukke komen hierover vragen binnen. Ella vraagt of dit soort berichten naar de werkgroep Wmo kunnen worden doorgestuurd. Alize zal het doorsturen. 390 De voorzitter geeft aan dat er in januari een lijstje bij het DB is binnen gekomen van adviezen die in december nog zijn vastgesteld. Dit was een achterhaald overzicht. We wachten het lijstje voor 2015 af. Arjen verwacht eind januari dat lijstje te hebben. 391 De Nieuwsbrief komt straks terug in de agenda. De andere punten blijven staan tot duidelijk is hoe de Wmo-raad er in de toekomst gaat uitzien. 392 Kan van de lijst af. 393 Er is nog geen afspraak gemaakt met de kandidaat voor secretariële ondersteuning. Er ontstaat een discussie over de te volgen procedure. Besloten wordt om op korte termijn een sollicitatiegesprek te voeren met de kandidaat. Ella en Alize zullen dit gesprek namens de Wmo-raad voeren. 394 Is afgehandeld. 395 Er is nog geen reactie gekomen van de gemeente op de notitie van de Wmo-raad, die is opgesteld na het gesprek met Trix. Wilfried geeft aan dat een deel van de vragen los staan van de discussie over de toekomst van de Wmo-raad. Die vragen zou hij graag beantwoord zien. Arjen zal er nog een keer naar kijken. Verslag bijeenkomst Wmo-raad Er zijn geen op- of aanmerkingen bij het verslag. Wilfried geeft aan dat hij de meeste zaken heeft meegenomen in zijn notitie Contouren Wmo-raad (agendapunt 4). Hans vraagt om in het jaarplan 2015 op te nemen dat we voor de kerntakennotitie als Wmo-raad een proactieve houding willen hebben. Corry vraagt hoe het met wijkgerichte teams loopt. Dit komt terug bij agendapunt Ontvangen en verzonden post N.a.v. de post geeft Arjen aan dat de benoemingsbrieven op 27 januari in het College besproken zullen worden. Verslag DB vergadering: er zijn geen opmerkingen of vragen. Werkgroep Regionaal Kompas: Dineke heeft vanuit de werkgroep Jeugd een mailtje aan het DB gestuurd om aandacht te schenken aan de Werkgroep Regionaal Kompas (beschermd wonen).omdat de leden van deze werkgroep (Ine, Cor, Erma en Rita) weg zijn uit de Wmo-raad, heeft de werkgroep Jeugd (Dukke, Alie en Dineke) dit tijdelijk opgepakt. De vraag is hoe dit voor de toekomst geregeld gaat worden. Besloten wordt dat Dukke, Alie en Dineke in deze werkgroep zitting nemen en dat Dineke het gaat coördineren. De voorzitter vraagt de werkgroep om een taakomschrijving te maken. 3

4 Er ontstaat een discussie over welke procedure gevolgd moet worden. De voorzitter stelt voor dat we een advies sturen naar B&W Lochem, met een afschrift aan de gemeente Deventer (centrumgemeente voor het Reg. Kompas). De voorzitter vraagt Arjen om dit punt ook in het overleg met wethouder van der Linden mee te nemen. Arjen: in 2015 moet er een beleidsplan 2016 voor Beschermd Wonen komen. Daarin zullen een aantal thema s worden uitgewerkt, o.a.: o Wonen o Activeren en werk o Decentralisatie begeleiding o Decentralisatie beschermd wonen, begeleiding mo en inloop ggz o Informatie-uitwisseling en ICT Werkgroep Basismobiliteit: Sjoukje en Alie (coördinator) zitten hier in. Wat kan er verwacht worden? Dinie: Deze werkgroep is belangrijk. Provincie is bezig met basismobiliteit waarin openbaar vervoer, gehandicaptenvervoer en leerlingenvervoer onder vallen. Hans: het gaat om te zorgen dat mensen kunnen participeren. Hier hoort ook bejegening bij, verlichting ed. Er is 2x per jaar een landelijke bijeenkomst. Er is een regionale werkgroep waar bijvoorbeeld wordt gesproken over de criteria voor aanbesteding. Arjen: uitgangspunt voor de komende tijd is dat de vervoersbewegingen moeten worden ingeperkt. Corrie heeft een brief ontvangen over een bijeenkomst over basismobiliteit op 10 februari a.s. in Twello. Het is een bijeenkomst waarin gemeentes mee kunnen denken over het bepalen van de kaders voor het systeem van de basismobiliteit. Wmo-raden worden nadrukkelijk hiervoor uitgenodigd. Corry zal de brief opnieuw doorsturen naar Alize. Wilfried vraagt wie er zitting wil nemen in deze werkgroep. Na enig overleg constateert hij dat voor de werkgroep Basismobiliteit uitbreiding nodig is maar er nu geen lid beschikbaar is. Voorlopig zullen Alie en Sjoukje de werkgroep en mensen op ad hoc basis erbij vragen (bijv. voor aanbesteding). Secretariaat De secretarisrol is zo omvangrijk dat er iemand bij moet komen. Corry is bereid om dit te gaan doen. Ze gaat twee maanden proefdraaien, daarna wordt er geëvalueerd. Verdeling zal zo zijn: de eindverantwoordelijkheid ligt bij Alize, de eerste secretaris. Corry zal het verslag maken maar maakt geen deel uit van het DB. De Wmo-raad gaat akkoord. Daarmee is Corry benoemd. 4. Contouren toekomst Wmo-raad Voorzitter vraagt of er opmerkingen, vragen zijn over de tekst. Hans: notitie geeft de resultaten van de discussie aardig weer, wel mist hij de context waarin het denken plaatsvindt. De voorzitter geeft aan dat het een samenvatting is van wat er besproken is. Het stuk gaat niet over de (maatschappelijke) verantwoording van de gemaakte keuzes. Corry zou in het stuk iets terug willen zien over cliëntenparticipatie, burgerparticipatie en de verbinding willen maken met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook hier benadrukt de voorzitter dat het stuk 4

5 alleen de opvattingen van de huidige Wmo-raad aangeeft en hoe we verder willen. Het lijkt hem wel een idee om in het overleg met gemeente een nadere toelichting te geven op waarom de Wmo-raad hiervoor heeft gekozen. Eerst wil hij afwachten of de gemeente wat betreft de contouren op dezelfde lijn zit als de Wmo-raad. Daarna wordt over uitwerking (de werkwijze) gesproken. Het wachten is op een datum (februari) voor overleg met de gemeente. Hans vraagt of de Cliëntenraad er ook bij betrokken zal worden. Wilfried benadrukt dat het van belang is om samen te werken met de Cliëntenraad, maar dat de Wmo-raad nu eerst het gesprek met de gemeente moet voeren. Peter heeft nog twee aanvullingen op de punten F en G over randvoorwaarden die belangrijk zijn: het gaat om optimale informatievoorziening en relatiebeheer naar en tussen de verschillende partijen. Ook moet alles getoetst worden aan de wetgeving. De voorzitter stelt voor om dit in een apart punt (H) op te nemen. 5. Jaarverslag 2014 De discussie over het jaarverslag heeft betrekking op: het doel, wat willen we er mee bereiken? Voor wie wordt het geschreven? Wat voor type jaarverslag willen we? Wat willen we er in vertellen? Opdrachtformulering: het stuk is in eerste instantie bedoeld als verantwoording naar de gemeente, daarnaast wordt het verspreid onder zo n de 500 mailadressen (= verzendlijst Nieuwsbrief): vooral organisaties, maar ook privépersonen. Inhoud: de voorzitter stelt voor om te starten met een inleiding (opdrachtformulering), gevolgd door een korte samenvatting van de adviezen die uitgebracht zijn en wat de gemeente er mee gedaan heeft. We kunnen afsluiten met een korte doorkijk naar Het streven is om het te beperken tot zo n 15 pagina s. Afspraken taken: Peter maakt een samenvatting van de uitgebrachte adviezen en wat er mee gedaan is. Alle werkgroepen leveren basisinformatie aan en Peter werkt het uit. Taakverdeling: Korte inleiding: Hans Doorkijk: Wilfried en Alize Redactie: Peter Eindredactie: Alize Planning: 14 februari: moeten de stukken bij Peter binnen zijn. Maart: het concept jaarverslag is af 1 april: eindversie jaarverslag is beschikbaar. 7. Cliëntenraad Hans doet verslag van de laatste ontwikkelingen: De Cliëntenraad heeft het druk gehad met het vertalen van de verordeningen die voortvloeien uit de nieuwe Participatiewet. Verordeningen moesten vertaald worden in beleidsregels. Hiervoor waren twee werkgroepen ingesteld waarin medewerkers van het Plein en een aantal leden van de Cliëntenraad zitting in hadden. Ze werden vanuit de afdeling Beleid aangestuurd. In het kader van de regionale samenwerking zijn ze bezig om te realiseren dat er bij het regionale werkbedrijf ook een Cliëntenraad komt. Om het werkbaar te houden wordt dit behoorlijk geüniformeerd. De concepten van de bestuurlijke notitie, de concepten van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de 14 5

6 gemeenten liggen er nu. Het ziet er naar uit dat op regionaal niveau naar analogie van gemeentelijke advisering gewerkt kan worden. Wilfried vraag welke ontwikkelingen er bij de Cliëntenraad spelen. Vindt er een discussie plaats over een inhoudelijke verbreding van de cliëntenraad naar het gehele sociale domein? Eric licht toe dat Het Plein in de gemeente Zutphen het volledige sociale domein van de gemeente Zutphen onder zijn hoede heeft: participatie, maar ook het Wmo-loket en armoede- en minimabeleid. Deze loketten zijn namelijk bij het Plein ondergebracht. Voor de gemeente Lochem is dat anders! Voorzitter sluit af met dat het voor de Wmo-raad belangrijk is om te weten of we in de toekomst met een of meer Cliëntenraden te maken zullen krijgen. Hans brengt naar voren dat er vanuit de Cliëntenraad Het Plein in december een notitie gestuurd is naar de gemeente Lochem over Jeugd en Wmo. Ze zien hier een lacune. Fractievoorzitters zien de urgentie ervan in. Cliëntenraad wil graag met de wethouders in gesprek. Daar is het nu op wachten. 6. Communicatie Tot nu toe heeft Rita de totstandkoming van de Nieuwsbrieven getrokken. Nieuwsbrieven vormen het lijntje om mensen te informeren. Ella zal de komende tijd de Nieuwsbrief gaan verzorgen. De Nieuwsbrieven komen zo eens per twee maanden uit. Het plan is om de volgende Nieuwsbrief eind februari uit te brengen. Ella heeft al eerder aangegeven dat er een communicatieplan moet komen, maar dat dit in deze fase van de organisatie niet past. Ella: vraagt aan de Wmo raadsleden om na een bezoekje aan mensen een kort stukje te maken en een foto erbij te leveren. Voor de Rubriek In gesprek met kunnen mensen ideeën aanleveren of (in overleg) zelf iemand interviewen. Er worden een aantal ideeën ingebracht. Besloten wordt dat er een gesprek zal plaatsvinden met een gezin over hun (positieve) ervaringen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) om zo ook anderen kennis te maken met deze vorm van hulp. Wendy neemt hierover contact op met het CJG. Iedereen wordt verzocht om uiterlijk 20 februari kopij in te leveren. 8. Nieuws vanuit de gemeente Arjen: de transitiefase is voorbij en we zijn nu hard bezig om de transformatie in gang te zetten. De toegang tot de zorg is geregeld: de CJG-coördinator, de psycholoog en de arts vormen de groep die de beschikkingen afgeven. In de Niet Vrij Toegankelijke Zorg (NVT) gaat het er om dat de gemeente via een subsidieregeling of een individuele regeling zorgt dat de zorg beschikbaar komt. Er draait momenteel een pilot met GST-teams (gebiedsteams): een in West- Lochem en de ander in Oost-Lochem. In deze teams zitten maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en de woningbouwvereniging. Het is budgettair neutraal geregeld. De medewerkers zijn in dienst van de eigen organisatie maar worden gedetacheerd naar het GST-team. Er is enige zorg in het veld over of ze onafhankelijk kunnen opereren. Wendy brengt in dat uit evaluatie is gebleken dat er op sommige plaatsen in het land goede ervaringen mee zijn opgedaan (zie ook: Movisie 2014: Evaluatie van Sociale wijkteams). Alize vraagt of Arjen de notitie over de inrichting gebiedsgerichte sociale teams wil opsturen. De voorzitter haakt hier op aan en vraagt Arjen om aan de betrokken ambtenaar kenbaar te maken dat we dit stuk eind november al zouden 6

7 ontvangen. Zo kan de Wmo-raad geen advies uitbrengen. Arjen gaat er achter aan. Corrie: vraagt welke kant het op is gegaan met de sociale wijkteams, welke disciplines er in zitten. Arjen geeft aan dat het richting opbouwwerk gaat en dat daarnaast zorg wordt ingezet. Hans verlaat de vergadering Arjen vervolgt: zorgteam (Wmo-loket) wordt versterkt met deskundigheid om zo hun taken aan te kunnen. We zijn binnen de gemeente druk bezig met ICT: proberen bij de ontwikkeling van een regionaal systeem de eigen wensen van de gemeente Lochem er in mee te nemen. Er zijn drie/vier aanbieders die dat kunnen aanleveren. Bijvoorbeeld rond Jeugd willen we een netwerkorganisatie worden, zonder hiërarchische structuur. Ook zijn we druk bezig met monitoren: hoe verlopen de transities en wat gebeurt er in de ondersteuning van burgers. Zutphen en Lochem werken daarin nauw samen en Deventer geeft hierbij ondersteuning. De voorzitter vraagt of de Wmo-raad daar informatie over kan krijgen om e.e.a. te kunnen volgen. Arjen zal hierover Wilfred Links benaderen. De benoeming van de Wmo-raadsleden komt 27 januari a.s. in het College. Arjen is samen met andere ambtenaren de markten op geweest om met mensen te praten over de Wmo. Veel vragen over huishoudelijke hulp. Arjen geeft aan dat Jeugd naast Wmo een te groot takenpakket voor hem is. Ook moet er nu ook aan de ambtelijke ondersteuning van de Wmo-raad invulling gegeven worden. Waarschijnlijk wordt de keuze gemaakt dat Arjen met Jeugd doorgaat. Wilfried hoopt dat de steun van de Wmo-raad zo snel mogelijk gegeven gaat worden. 9. Rondvraag Wendy: brengt in dat er naast de plannen van de werkgroep voor meer contacten (agendapunt 1) ook behoefte is aan een gesprek met de wethouder. De voorzitter vindt dat het voor de hand ligt dat ze een gesprek met de wethouder hebben. Wel wijst hij er op dat het belangrijk is om het DB te informeren zodat we op de hoogte zijn. Ook komt naar voren dat er structureel overleg van het DB met de wethouder is afgesproken. Alize brengt in dat we de beide wethouders ook in een Wmovergaderingen kunnen uitnodigen Arjen zal wethouders Van der Linden/Kottelenberg polsen. De voorzitter herinnert de individuele leden er aan dat er alleen standpunten kunnen worden ingenomen na overleg met de Wmo-raad. Alize: geeft aan dat ze nog contact met Wendy opneemt over een twitter-acount. Dinie vraagt of de beleidsregels Wmo zijn vastgesteld? Arjen bevestigt dit en zal deze en de beleidsregels Participatie doorsturen. Dineke: vraagt of Arjen haar informatie kan toesturen over het Regionaal Kompas. Arjen zal een samenvatting maken van wat hij ervan weet. Alize: de volgende Wmo-raad staat gepland voor 11 februari. De voorzitter dankt ieder voor de bijdragen en sluit de vergadering om uur af. 7

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016

Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016 Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016 Aanwezig: Maarten Hoek, Plv. Voorzitter Alize van Engelen, Secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Peter Haas Alie

Nadere informatie

1. Opening /vaststellen agenda

1. Opening /vaststellen agenda Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 22 juni 2016 Aanwezig: Maarten Hoek, plv. Voorzitter Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig Hoedanigheid

Aanwezig Afwezig Hoedanigheid Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 10 juni 2015 NOTULEN: Tijd: Locatie: Wmo-raad Lochem Woensdag 10-6-2015 vanaf 19.00 uur Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 (zaal de Voorst) Aanwezig Afwezig Hoedanigheid Alize

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 9 september 2015

Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 9 september 2015 Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 9 september 2015 NOTULEN: Tijd: Locatie: Wmo-raad Lochem Woensdag 9-9-2015 vanaf 19.00 uur Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 (zaal de Voorst) Afwezig Hoedanigheid Alize van Engelen

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Van transitie naar transformatie JAARVERSLAG 2015 1. Vooraf De Wmo-raad Lochem beschrijft in dit jaarverslag zijn inspanningen als raad in 2015 en de activiteiten van zijn werkgroepen. De keuze van de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 12 maart 2014

Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 12 maart 2014 Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 12 maart 2014 NOTULEN: Datum: Locatie: van de Wmo-raad Lochem woensdag 12 maart vanaf 19.00 uur Hooiplukker, Achterstraat 5 in Lochem aanwezig afwezig hoedanigheid

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet. en Jeugdwet Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2015 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Transformatiedrempels

Transformatiedrempels Transformatiedrempels JAARVERSLAG 2016 www.wmoraadlochem.nl Joppelaan 54, 7213 AD Gorssel info@wmoraadlochem.nl Inhoud 1. Inleiding... - 1-2. Adviezen... - 2-3. Samenstelling... - 2-4. Werkgroepen... -

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal) Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig Voorzitter

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW. De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010;

VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW. De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010; VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 2, lid 3 van de Wet sociale

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan PE Grave BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87*

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87* Maatschappelijk Beleid Nummer Zaaknummer Onderwerp IO-16-29172 Z-16-65664 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Datum 27 juni 2016 Steller document Wilfried Mol *ZA953C44F87* Huishoudelijk

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

21 09-11-2010 Advies Ombuigingen Wmo 2011 en visieontwikkelingen 2012 en verder College

21 09-11-2010 Advies Ombuigingen Wmo 2011 en visieontwikkelingen 2012 en verder College Hilversum Nr Datum van Onderwerp advies / brief verzending 01 23-06-2007 spontaan advies over het functioneren van het Loket Hilversum college 02 18-10-2007 Advies nav concept- Beleidsplan Wet MOWerken

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen MR vergadering datum: do

Notulen MR vergadering datum: do Notulen MR vergadering datum: do10-12-2015 Aanwezig: Sharon, Natasja, Rebekka, Robert, Linda, Josephine,, Linda, Marjon Afwezig: Saskia Gast: AGENDAPUNT 1. Opening Resultaat Actie 2. Notulen vorige vergadering:

Nadere informatie

Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking )

Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking ) 2013 COMMISSIE MO Termijnagenda 2012-2014 Soort: 1 = Ter Advies van commissie aan raad Versie datum: 21 januari 2014 2 = Ter bespreking (alleen commissiebespreking ) Nr. INT13-1219 3 = Actieve informatie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2016 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG).

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG). Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 5 oktober 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Jaarverslag Wmo-raad Putten 2015

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Jaarverslag Wmo-raad Putten 2015 1 Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 15 2 Putten, mei 2016 VOORWOORD De Participatieraad Sociaal Domein Putten doet hierbij verslag van zijn werkzaamheden onder de naam Wmo-raad in het

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Jaarplan 2014 ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarplan van de Participatieraad Haarlem. In dit jaarplan vindt u de activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Verslag van de raadsvergadering d.d. 18 december 2013

Wmo-raad Maastricht. Verslag van de raadsvergadering d.d. 18 december 2013 Wmo-raad Maastricht Verslag van de raadsvergadering d.d. 18 december 2013 bijlage 1 RV 140129 Aanwezig: Notulist: de heren Kees Eken (voorzitter), Harry Visser (secretaris), Huup Peters, Nol Stijnen, Harry

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015

Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Verslag vergadering Wmo-raad Bloemendaal Datum woensdag 20 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: Mw. Rianne de Borst, dhr. Cees Dedel, Mw. Claar Hinlopen, Dhr. Fons Hoenderdos (secretaris), Mw. Els Kok-Zieren,

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo op 19 augustus 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt,, mw. J. van de Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw. E. van der Vinne, dhr. H. Bosman, mw. J. Pomper,

Nadere informatie

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Wmo-raad Oostzaan 2015 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Wmo-raad Oostzaan sinds lange tijd. Als voorzitter vind ik het belangrijk

Nadere informatie

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning VERSLAG WMO ADVIESRAAD Datum 14 maart 2016 Locatie Aanwezig Gemeentehuis, Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht Arie van der Vlies - Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) (voorzitter a.i.) Wil van Schooten

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is.

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is. Notulen van de vergadering 09-10-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 22.00 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Aanwezig: Jörgen Kroot op uitnodiging Notulen: Diana: 18-12 Leona: 12-03 Will: 07-05 Joris: 09-10

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente.

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente. Betreft: woensdag 12 december 2012 Aanwezig: Afwezig mk: Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Bep van Norden; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman Jan Maasland; Anke van der Pluijm-van Breugel;

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel 9-12-2014, in De Skalm te Stiens 19.30 uur Aanwezig: Jitske Tilstra Visser voorzitter, Gerard van Rijn secretaris, Jelle

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 15 mei 2017 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Jan Revenberg Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT17.0353 Kenmerkcode : *INT17.0353*

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 december 2011

Verslag van de vergadering van 13 december 2011 Verslag van de vergadering van 13 december 2011 Aanwezig: mw. Boerma (voorzitter), mw. Buijze, mw. Slikkerveer, mw. Van Es, mw. Truin, dhr., dhr. Van Heck, dhr. Van Driel (notulist). Namens de gemeente:

Nadere informatie

Aanwezig: mevrouw Vrolijks, mevrouw Willems, de heer Revenberg, de heer Van Beuningen, mevrouw White-Roga en mevrouw Graven Afwezig: --

Aanwezig: mevrouw Vrolijks, mevrouw Willems, de heer Revenberg, de heer Van Beuningen, mevrouw White-Roga en mevrouw Graven Afwezig: -- Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 24 november 2015 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Henk Peereboom Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT15.0671 Kenmerkcode

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag).

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Wmo-raad Maastricht Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Aanwezig: Afgemeld: de heren Kees Eken (voorzitter), Harry Visser (secretaris), Huup Peters, Nol Stijnen, Harry Bakels,

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Verslag ARSD van 17 mei Locatie gemeentehuis MBG. 22

Verslag ARSD van 17 mei Locatie gemeentehuis MBG. 22 Verslag ARSD van 17 mei 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Miranda Kaandorp (MK) Notulist Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Dhr. Spronck (GGZ/OOG), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), dhr. Scheele (wethouder).

Afwezig met kennisgeving: Dhr. Spronck (GGZ/OOG), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), dhr. Scheele (wethouder). Notulen vergadering WMO-raad Datum: 28 oktober 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN verslag d.d. 8 november 2017 Plaats: gemeentehuis Hellevoetsluis (V 0.17 De Ruyter), tijd: 19:30 uur Aanwezig: de heer J.A. Kweekel de heer B. Bos mevrouw I. Beaufort de heer

Nadere informatie

Reactienota op de adviezen

Reactienota op de adviezen Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake transitie maatschappelijke ondersteuning. De volgende raden zijn om advies gevraagd: 1. Wmo Advies Raad De Bilt; 2. Ouderenraad De Bilt Reactienota op de adviezen Met

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-053 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014 Beslispunten: 1. De Notitie opdrachtgeverschap & experimenten

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 22 september 2016 CONCEPT 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers Personeelsgeleding

Nadere informatie