Nannoka Vulcanus Nannoka Vulcanus Industries B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nannoka Vulcanus Nannoka Vulcanus Industries B.V."

Transcriptie

1 Nannoka Vulcanus Nannoka Vulcanus Industries B.V. gemeente f fld Doetinchem Wťv - n l U Gemeenteraad Doetinchem Afd. įgfc Kopie O^CŴ Ten aanzien van raadsgriffier drs. B.P.M. Janssens Postbus HA Doetinchem - 3 OKÏ Dolumentnurrimer: Įjf ^ C'0^^hZļ~ Zaaknummer: į 7 2 j į O l Z Ç ü ò Rappel week: Datum 27 september 2013 Betreft Toekomstbeeld Masterplan World-class supplier 2020, samenvatting gemeenteraad Doetinchem Behandeld door Onze ref Grietinus Kamps GTK/KvR Uw ref Beeldvormende raadsvergadering 12 juni 2013 Geachte gemeenteraad, Bijgevoegd een samenvatting van ons visiedocument van augustus 2012 voor de langere termijn met als titel: Masterplan World-class supplier Voor het gemak staat het document ook in pdf op bijgaande USB-stick. Deze samenvatting is gemaakt op verzoek van de beeldvormende raadsvergadering van de gemeente Doetinchem van 12 juni 2013 tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in procedure 'Vulcanus 2013'. Met vrien Nannoka e groet Grietinus Directeur Ó Bijlage(n): (aaíps lx rapport: Masterplan World-class supplier 2020 samenvatting gd x USB-stick Phone +31 (0) Fax P.O. Box 22. NL-7000 AA Doetinchem - Keppelseweg NL-7008 BC Doetinchem The Netherlands +31 (0) Fortis Bank Doetinchem No Vat No. NL B01. KvK No

2 oneindig upcycling staalschroot Masterplan World-class supplier geënt op diepgeworteld 100 jaar vakmanschap verbonden met geavanceerde industriële metallurgische gieterijprocessen' Samenvatting gemeenteraad Doetinchem Sí 25 september 2013 I \ «5 k i i ì I \ KW schoon energiezuinig innovatief

3 Voorwoord Nannoka Vulcanus heeft in augustus 2012 voor de langere termijn een visiedocument opgesteld met als titel: Masterplan World-class supplier Het visiedocument beschrijft een toekomstscenario van het bedrijf met oog op groei van de werkgelegenheid, aandacht voor de milieusituatie van het bedrijf en het kleinschalige industrieterrein nabij het 380 KV schakelstation, de economische en demografische ontwikkelingen. Het voorliggende rapport is een samenvatting van dit interne bedrijfsrapport exclusief de concurrentie gevoelige gegevens. Interpretatie ervan vormt een samenhangend geheel. Deze samenvatting is gemaakt op verzoek van de beeldvormende raadsvergadering van de gemeente Doetinchem van 12 juni 2013 tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in procedure 'Vulcanus 2013'. Vorenvermeld bestemmingsplan is in procedure genomen op verzoek van het bedrijf. Dit was nodig om de vorm van het bedrijfsterrein met bestemming 'Bedrijf' aan te kunnen passen. Tegelijkertijd moet de gemeente Doetinchem voldoen aan een te nemen reparatiebesluit betreffende het bestemmingsplan Langerak 2008 bij uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2011, zaaknummer /1/R2. SÍ****** «mm I -f "ľz *ss!j M a r k t high-tech powertrain i

4 Inhoudsopgave w z Samenvatting 3 1. Business model World-class supplier Missie en visie Strategie 6 2. Business analyse Marktomvang en marktomstandigheden Winstgevendheid, vakmanschap, cultuur Milieu - /vestigingslocatie Conclusies business analyse Business goals Excellente technologische processen Groeiambitie markt, productverbreding, industriële dienstverlening Praktijkgericht leerbedrijf Kwaliteit leefomgeving Business development Waardecreatie I klant portfolio I sales forecast Verbeterplan fase III III Business financial plan Grafische weergave financiële ontwikkeling Bijlagen: 6 A Verbeterplan fase I, II, III 6 B Indicatief ruimtelijk schetsontwerp bouwkundige inpassing

5 Samenvatting Vanuit historisch perspectief was er aanvang het jaar 2000 sprake van een achterstand op verschillende milieuthema's en ontbrak specifieke geavanceerde gieterijtechnologie. Nannoka Vulcanus heeft vanaf haar verzelfstandiging in het jaar 2000 voor een bedrag van C 8,7 min geïnvesteerd in geavanceerde gieterijtechnologie en milieugerelateerde maatregelen. Het bedrijf voldoet daarmee aan de best toepasbare technieken overeenkomstig IPPC-richtlijn en beschikt thans over geavanceerde gieterij-technologie in het primaire bedrijfsproces. De bedrijfsvoering vindt plaats in een verouderd 'cultuurhistorisch' gebouwencomplex, dat organisch is gegroeid vanaf het jaar De milieueisen zijn echter inmiddels ook weer aangescherpt. En daarbij verandert de directe omgeving van het bedrijf van een oorspronkelijke lintbebouwing in min of meer een dorpskern door nieuwbouw binnen de milieuzones van het bedrijf. De gieterijactiviteiten vormen gelet op de aanhoudende geurklachten kennelijk een zodanige belasting voor de woonomgeving, dat maximaal ingezet moet worden om het bedrijf op goede wijze in te bedden in haar omgeving. Daarvoor zullen procesgeïntegreerde maatregelen en schonere industriële gieterijprocessen nodig zijn. Om je daarbij als metaalgieterij staande te houden in een land met een hoog welvaartsniveau, moetje van wereldklasse zijn. In de kern gaat het om het verwezenlijken van: - Het creëren van excellente klantenwaarde, casting Flexpertise; * Het oneindig upcycling van staalschroot; - Energiezuinige en schone processen; * Innovatieve technologie met zo mogelijk doorbraaktechnologie; * Digitalisering van het industrieelbedrijfsproces van ontwerp tot en met levering; * Praktijkgerichte leerbedrijf; * Kwalitatieve inpassing in de leefomgeving. Het bedrijf heeft voor haar toekomst een verbeterplan samengesteld, dat uitgevoerd kan worden naar mate het bedrijf in staat is de groeiambitie te realiseren en het verwerven van een business incentive voor de niet BBT- investeringen. De klanten van Nannoka Vulcanus bevinden zich binnen Europa in een straal van ongeveer 1500 km rond de vestigingslocatie van het bedrijf. In dit gefragmenteerde afzetgebied is het marktpotentieel voor het bedrijf in het toeleveren en mee-engineeren van complexe drivetrain castings zeer omvangrijk, circa miljoen ton/jaar in de vier sectoren: Land- S bosbouw; Transport S logistiek; Machinebouw; Spoorwegen. Er zijn goede economische vooruitzichten voor de komende jaren in deze sectoren wereldwijd en ook Europe-Africa-Middle East (EAME), het werkterrein van de klanten van Nannoka Vulcanus. De marktkansen voor Nannoka Vulcanus zijn groot, gestoeld op de huidige goede reputatie bij haar klantenkring. Het bedrijf heeft goede potentie om door te groeien binnen haar huidige klantennetwerk. Het bedrijf kan zich hierbij onderscheiden van haar concurrenten door toepassing van de technologie best in class op een intelligente manier te implementeren binnen het bedrijf en dit te koppellen aan een industriële dienstverlening, afgestemd op de (toekomstige) wensen van deze klantengroep. Het technologisch gedreven maakbedrijf Nannoka Vulcanus kan prima een toekomst hier hebben in dit hoge-lonen-land. Essentieel is een excellente organisatie en ontwikkeling van het Human Resource Management. Van belang is, dat het procestechnische kennisniveau competitief blijft en zich kan meten met best in class op alle te onderscheiden niveaus in de organisatie van uitvoering in het productieproces tot ontwikkeling bij engineering. Versterking van het praktijkgericht leerbedrijf is dan een afgeleid doel.

6 Nannoka Vulcanus is een innovatief bedrijf, doch kleinschalig en heeft daardoor een beperkt initiatief nemende rol bij nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn haar afnemers wereldwijd opererende multinationals in de transmissie, off the road voertuigen en highvacuümtechniek. Aandrijfsystemen, waarvoor Nannoka Vulcanus onderdelen giet en mee engineered, volgen de alternatieve ontwikkeling van hybride systemen. Verwachting is dat hybride systemen een marktaandeel zullen bereiken van o in het jaar 2025! Het streven is hierbij energie besparing te koppelen aan emissiereductie. Al deze ontwikkelingen vragen om research, technische ontwikkelingen en testfaciliteiten. Nannoka Vulcanus kan aan deze ontwikkelingen mede invulling geven door gebruik te maken van de kennisinstituten in de nabije omgeving die hierbij een drijvende rol kunnen vervullen. In het huidige economische klimaat staat het bedrijf voor een gecompliceerde uitdaging om het complexe milieuthema van geurreductie te realiseren en tegelijkertijd te investeren in innovatieve doorbraaktechnologie zoals: ' " ^-y -ğ^ Het principe van het lagedrukgieten, dat heden beperkt wordt toegepast in het segment van aluminium gietproces, maar nog niet bij het ferro-gietproces. Dit vergt een doorontwikkelingsproces van zowel toepassing, als techniek. Toepassing van deze techniek van gietlooploosgieten bij het bedrijf zelf zal bijdragen in een maximaal te bereiken energiebesparingsaandeel van o. Met deze technologie kan Nannoka Vulcanus inspelen op de ontwikkeling van hybride aandrijfsystemen; Door realisatie van innovatief scheiden van kernzand en vormzand bij het uitschudden na het giet - en koeltraject wordt geurvorming deels voorkomen bij het uitschudden en koelen. Bijgevolg wordt ook het reconditioneren van het vormzand verbeterd, waardoor een kwalitatieve verbetering van de vormkwaliteit van het product is te verwachten en een vermindering van kwaliteitsuitval. Het scheiden van kernzand zal leiden tot regeneratie en hergebruik van het kernzand zelf. Het is geen stand der techniek, het zal door het bedrijf zelf experimenteel moeten worden ontwikkeld en vormgegeven; Invoering van een anorganisch vormzandbindmiddel zal leiden tot een zekere mate van geurvrachtreductie. Het betreft een 2 e generatie anorganisch bindmiddel. Het is nog geen stand der techniek en zal op basis van eigen ervaring en in nauwe samenwerking met de leverancier geleidelijk in kleine stapjes kunnen worden ingevoerd. Een belemmering voor toekomstige innovatieve ontwikkelingen en implementatie van energiezuinige en schonere bedrijfsprocessen bij het bedrijf is de beperking van de huidige elektrische aansluiting op het kleinschalige industrieterrein, waar alleen Nannoka Vulcanus is gevestigd. Deze aansluiting is niet toekomstbestendig. Door het kapitaalsintensieve karakter van het bedrijf balanceert de winst op een hefboommechanisme van toegevoegde waarde (productportfolio), bezettingsgraad, maneffectiviteit en grondstof prijzen. De procestechnologische ontwikkelingen, strengere milieueisen en hoge arbeidskosten dwingen het bedrijf toekomstig meer dan 16-uur in bedrijf te zijn, ook al met het oog op de vereiste (volume)flexibiliteit. Nannoka Vulcanus onderhoudt internationaal langjarige samenwerking met strategische partners in haar marktgebied. Door een bundeling van activiteiten ontwikkelt zich een supply chain die verkoopkracht en R 8c D mobiliseert en voorop blijft lopen op gebied van metallurgische technologie en duurzaamheid. Waardoor de wendbaarheid van de supply chain wordt versterkt en in speelt op de wereld die in hoog tempo verandert. 4

7 Overzicht maatschappelijke prestatie-indicatoren Thema Strategische doelstelling Huidige situatie Horizon 5-jaar C02- Reductie 70 0 Zo als gevolg van: C02-voetafdruk C02-voetafdruk voetafdruk - 50y energiebesparing bedraagt 1146 kg C02 bedraagt 344 kg C02 - o Toename hergebruik uitstoot per netto ton uitstoot per netto ton product. product. grondstof 20 0 Zo Keten Het bedrijf is actief in goed De klanten en primaire Indicatoren zullen beheer presterende internationale grondstofleveranciers worden opgenomen in toeleveringsketen en maakt zijn wereldwijd actief en Customer Resource gebruik van excellent zorgen vanuit hun eigen Management. functionerende verantwoordelijkheid samenwerkingpartners, waar zorg voor: voor arbeidsomstandigheden en milieu vanzelfsprekend integraal deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. * Werkgelegenheid * Health à Safety * Milieu * Ethiek Praktijk Het HRM-beleid is gericht op: Het technische kennis 30 o 7o v/d medewerkers gericht leer-bedrijf 1 HRM h- Versterken wendbare organisatie (ontwikkeling competenties van medewerkers en verbreden inzetbaarheid oudere niveau in de organisatie is nog op peil, maar door de vergrijzing stroomt er langjarige ervaring uit. Afgelopen jaren zijn met laaggeschoold profiel zijn opgeleid tot zelfstandig machine-1 procesoperator niveau 1 tm4. medewerkers) primaire opleidingen Gestructureerde * Permanente scholarships ingezet Vapro". scholingprogramma's, - Research S development - Digital manufacturing - Vitaliteit van medewerkers Door digitalisering kunnen medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken en hebben daardoor meer regie over hun werkweek. met regionale scholen. Ziekteverzuim < 5Vo. Papierloos functionerende kantoororganisatie. Duurzaam Innovatie van het bedrijf zal Het bedrijf is redelijk Energiebesparing 50 0 zó; heidsinitiatieven gericht zijn op het voortzetten en bereiken van een hoger niveau van duurzaamheid: *- Doorbraaktechnologie gietlooploosgieten - Scheidend innoveren uitschudden - Schoon- en energiezuinig smeltbedrijf state of the art om complexere castings te produceren. Vanuit de aard van het bedrijf is het energieverbruik van het bedrijf hoog. Het bedrijf voldoet aan voorwaarden MJA-3 milieuzorg. Reductie geur-imissie < 1,5 0U EZm 3 ; Reductie diffuus stof en overige reststoffen 90 o Zo; Hergebruik staalschroot > o. * Reduceren reststoffen en In afgelopen decennia is Opwaardering verhogen factor upcycling aanzienlijk geïnvesteerd gebouwencomplex *- Kwalitatieve inpassing in de in milieuzorg. Maar er cultuurhistorische woonomgeving zijn nog aandachts uitstraling. - Spin off werkgelegenheid punten met name geur en deels diffuus stof. Groeiwerkgelegenheid met 50 fte. Betrokken Participatie van het management Vertegenwoordigt in het Bijdrage landelijk en heid bij branche activiteiten en in bestuur van de landelijke regionaal actief branche regionale sociologische- branche en lokaal voortzetten. en economische commissies. ondernemersvereniging. regionaal Sponsoring in niches van Participeert in maatschappelijke activiteiten in technieklokaal en de omgeving. stichting metaalimpuls. 5

8 i Business model World-class supplier 1.1 Missie en visie Nannoka Vulcanus levert complexere (Ferro)castings tegen een mondiaal concurrerende total cost of ownership (TCO). Het creëert waarde voor de klant op basis van partnership, excellente casting engineering, casting flexpertise en machining services; Het businessdomein van Nannoka Vulcanus bestaat uit internationale industriële producenten en toeleveranciers van voertuigen en équipement in de sectoren land- S bosbouw, logistiek à transport, machinebouw en spoorwegen; Het bedrijf maakt gebruik van excellent functionerende samenwerkingpartners. De technologie die Nannoka Vulcanus toepast is geavanceerd en de complexe gieterijprocessen worden betrouwbaar beheerst door digital manufacturing, ^ Het bedrijf werkt met goed opgeleide en toegewijde medewerkers. En zorgt voor veilige en gezonde werkplekken. Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid zal het bedrijf naar beste vermogen streven naar schone bedrijfsprocessen en naar een herkenbare bijdrage van maatschappelijk ondernemen in de regio. 1.2 Strategie -ŗ^ ^ ^ ^ Om waarde te blijven creëren voor de klant streeft het bedrijf om best in class te zijn door nieuwe competenties I technologieën te adopteren, betrouwbaar en competitief te leveren. Het bedrijf zoekt daarbij een balans, tussen laag-medium-hoogvolume, waardoor zij een hoge mate van productiviteit kan bereiken en tegelijkertijd flexibiliteit genereert voor haar klanten en service parts levert; Een gieterijbedrijf is in zijn aard door up cycling van staalschroot reeds een duurzame activiteit. Door maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft het bedrijf naar een nog hoger niveau van duurzaamheid en het kunnen voldoen aan de wensen van een kwalitatieve leefomgeving. Doordat gieterijproducten zelf een oneindige hergebruikwaarde bezitten, streeft het bedrijf naar meer dan o hergebruik van grondstoffen. Het bedrijf participeert regionaal in onderwijsplatforms en is landelijk actief binnen haar branche. Nannoka Vulcanus is een erkend praktijkgericht leerbedrijf voor onder meer vakopleiding procesoperator en zal dit verder vormgeven. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden voor laagopgeleide mensen om in te stromen en opgeleid te worden tot vakman of vakvrouw; Om de winstgevendheid te bevorderen streeft het bedrijf naar meer onderscheidend specialisme. Door het kapitaalsintensieve karakter van het bedrijf balanceert de winst op een hefboommechanisme van toegevoegde waarde (productportfolio), bezettingsgraad, maneffectiviteit en grondstof prijzen. De procestechnologische ontwikkelingen en hoge arbeidskosten dwingen het bedrijf toekomstig meer dan 16-uur in bedrijf te zijn, ook al met oog op de vereiste (volume)flexibiliteit; Het bedrijf onderhoudt internationaal langjarige samenwerking met strategische partners in haar marktgebied. Daardoor ontwikkelt zich een supply chain die verkoopkracht en R S D mobiliseert en voorop blijft lopen op gebied van metallurgische technologie en duurzaamheid. De wendbaarheid van de supply chain wordt versterkt en speelt in op de wereld die in hoog tempo verandert. 6

9 2 Business analyse 2.1 Marktomvang en marktomstandigheden Zonder aandrijftechniek en drivetrain castings zou onze wereld niet draaien. Naarmate de wereldbevolking groeit en de welvaart toeneemt zullen de sectoren waarin het bedrijf actief is, daarvan meeprofiteren 1. Het energieverbruik wereldwijd zal stijgen met gevolg meer vraag naar energiezuinige en schonere (voertuig)systemen S (productie)processen. De levenscyclus van producten lijkt steeds korter te worden en een variëteit aan hybride systemen wordt verwacht met een substantieel marktaandeel van 40 0 Zo in het jaar Met daarbij een toenemende productdifferentiatie, dat zal leiden tot kleinere bestelseries die in korte tijd geleverd dienen te worden. De markt wereldwijd is ongeveer 80 miljoen ton iron castings per jaar en zal wereldwijd doorgroeien in China, Brazilië, India, maar ook in Midden- en Oost Europa. De markt in Europa is ongeveer miljoen ton iron castings per jaar Duitsland o Frankrijk m Italië ü Spanje D Turkije a Polen a UK * Overig mm ss Si SB ï o mm ľ ã y2005 y2006 y2007 y2008 y2009 y2010 y2011 y2012 De afnemers concentreren hun activiteiten wereldwijd door fusies en overnames. De afnemers krijgen hierdoor steeds meer macht en streven naar vermindering van het aantal toeleveranciers. Bovendien beperken zij zich tot hun core-competence: Abbildung 3.8: Entwicklung der VVertsťhöpfunįţsstruktur į n der Automobilindustrie 2002 und "/o 35 " / o 23 D Zo OEMs Zulieferer und Dīenstleister Quelle: VDA/IKB (200/, 1 Zie publicatie: Bundesverband der Deutschen Gieöerei-lndiotrie (BDG) GUSS 2020: Perspektiven fürdie Deutsche Git Kerel-Industrie september

10 Winstgevendheid, vakmanschap, cultuur De markten van Nannoka Vulcanus zijn voornamelijk vroegcyclisch. Het economische crisisjaar jaar 2009 was daarbij een extreem jaar, de marktvolumes gingen sterk omlaag. In gelijke tred met de snel verslechterende marktomstandigheden heeft het bedrijf het aantal functieplaatsen hierop aangepast met behoud van de benodigde vaklieden. Niet voorkomen kon worden dat het bedrijf een flinke economische deuk heeft opgelopen in het crisisjaar In het najaar van 2011 heeft het bedrijf vanuit deze economisch onzekere periode een turn-around weten te bereiken. De financiële resultaten van het bedrijf blijken zich vergelijkbaar te hebben ontwikkeld aan de ontwikkelingen van de markt in de afgelopen jaren: ITotaal bedrijfskosten ëx1000 Totaal kosten marge "h "Salarissen "/o ITotaal salarissen 6(1000 -Toegevoegde waarde marge "/o Energie kosten "k o 7o o 7o o 7o o o o 7o F2013 De arbeidsfactor van het bedrijf is relatief hoog, maar vergelijkbaar in haar sector. Om een lagere arbeidsfactor te bereiken moet het bedrijf voortdurend innoveren in flexibele automatisering, geïntegreerde fabricageprocessen en moeten onderscheidende competenties worden versterkt I ontwikkeld in procestechnologie en industriële dienstverlening. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening is investeren in opleiding van eigen personeel van groot belang. De beschikbaarheid van gekwalificeerde vakmensen is een groeiend probleem, met name technische-1 operatorfuncties op niveau 4 (MBO*). Bemoedigend is een opleving in de maatschappij van een comeback van de praktische leerweg. Het bedrijf kan hierbij aansluiten door het verder uitrollen van de reeds ingezette praktijkgericht leerbedrijf. De organisatie van het bedrijf is gewend sterk internationaal te werken in een supply chain, meer dan 90 o Zo is buitenlandse omzet. De huidige cultuurwaarden zijn procesgericht, mensgericht, organisatorisch gebonden en pragmatisch. Een marktgerichte cultuur vraagt om een min of meer gelijke verhouding van de focus op procestechniek en klant (industriële dienstverlening). 8

11 2.3 Milieu-1 v e s t i g i n g s l o c a t i e Vanuit historisch perspectief was er aanvang het jaar 2000 sprake van een achterstand op diverse milieuthema's en ontbrak specifieke geavanceerde gieterijtechnologie. Nannoka Vulcanus heeft vanaf haar verzelfstandiging in het jaar 2000 voor een bedrag van C 8,7 min geïnvesteerd in geavanceerde gieterijtechnologie en milieugerelateerde maatregelen. Het bedrijf voldoet daarmee aan de best toepasbare technieken overeenkomstig IPPC-richtlijn. Implementatie van de getroffen maatregelen door het bedrijf gaven in eerste instantie aanleiding tot een laag klachtenpatroon vanuit de omgeving. Echter daarna zijn er wederom veel klachten van omwonenden, met name geurklachten. ; i! 18 SÊÊKM 9 I ; r 4 9 n i K F 3 s s v m 1 De oorspronkelijke lintbebouwing van 69 woningen verandert door nieuwbouw nabij de gieterij binnen de geluid- en geurzone aan westzijde en noordzijde met 35 woningen. Nadien zijn ambtshalve de geur- en stofvoorschriften aangescherpt en treedt het bevoegd gezag handhavend op. De bestuursdwang en juridische procedures hebben direct gevolgen voor het operationeel functioneren van het bedrijf, zij vragen veel organisatorische aandacht en hebben veel financiële middelen opgesoupeerd. De bezorgdheid op de werkvloer bij het personeel en bij de vakvereniging ten aanzien van de werkgelegenheid is dientengevolge toegenomen. Uit akoestisch onderzoek komt naar voren dat het bedrijf kan voldoen aan de eisen van de huidige geluidzone. Rechtsonzekerheid ontstaat voor het bedrijf, als niet blijvend gebruik gemaakt zou kunnen worden van de geluidsruimte binnen de huidige geluidzonering van 50 db(a). De gemeente Doetinchem heeft een bestemmingsplan Langerak 2008 vastgesteld, waarbij de randvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met het gebruik en/of toekomstige uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf. De Raad van State heeft bij uitspraak op 26 januari 2011 het besluit van de gemeente Doetinchem daarom op bezwaar van het bedrijf vernietigd, voorzover het Nannoka Vulcanus betreft. De elektrische aansluiting op het kleinschalige industrieterrein is te beperkt en is een belemmering voor noodzakelijke toekomstige innovatieve ontwikkelingen en implementatie van energiezuinige en schone bedrijfsprocessen. 9

12 2.4 Conclusies business analyse Nannoka Vulcanus is redelijk state of the art om complexere castings te produceren. Het bedrijf levert kleinere- en middelgrootte series aan global players en kan haar unique selling points versterken op gebied van:» Metallurgische flexibiliteit;» Geometrische flexibiliteit; - Hogere productiviteit en korte doorlooptijd; - Energiegebruik, dus energiezuiniger;» Gespecialiseerde technologie (dunwandiger * kanalen);» Zero defect, door goede beheersing van de processen daalt het productrisico in de gehele toeleveringsketen; * Complexe gieterijprocessen: het vereist een digital manufacturing; m Logistieke integratie intern en extern met afnemers. In de marktsegmenten waar Nannoka Vulcanus reeds actief is zijn goede vooruitzichten. Om de business aantrekkelijkheid van deze markten voor het bedrijf te vergroten, zal Nannoka Vulcanus zich naast het versterken van vorenvermelde unique selling points zich in moeten zetten op:» Uitbreiden van haar productportfolio met rta-castings; * Excellente engineering ondersteuning en logistieke services; " Automotive certificeringnormen, efficiënte SCM-structuur; " Door de gewenste volumegroei te spreiden over de vier afzetsectoren bij bestaande en nieuwe klanten daalt het afhankelijkheidsrisico; " Het volgen van technologische ontwikkelingen en het op peil houden van kennis in het bedrijf door het praktijkgericht leerbedrijf verder vorm te geven. Milieu-I vestigingslocatie Milieuzorg heeft de afgelopen jaren onevenredig veel financiële middelen opgesoupeerd en managementaandacht gevraagd. Om aan de toekomstige omgevingsvergunningnormen te voldoen zijn investeringen in niet BBT- maatregelen nodig. Om de productie op vestigingslocatie te kunnen voortzetten, is het een gecompliceerde uitdaging om: m De activiteiten van het bedrijf optimaal in te passen in de omgeving (herinrichting milieutechnisch en bouwkundig) met oog op het voorkomen van klachten, met name geur en deels diffuus stof. En daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren tot een acceptabel niveau. 10

13 Samenvatting gemeenteraad Doetinchem 25 september 2013 y2000 /Sanering Bahco(natwasser) ö z Nieuwe filterinstallaties voorafscheiders ü z Digitalisering ERP, gietsimulatìe, solid-cad TDļ-zuurşjtofnjectoren I schoorsteen 40 mtr enstofterugvoer ietinstallatj (ind z MĘR-Koeŗe z Automatize z Com pil z Renovatie b CNC- siijpm * 01? " ln~gř ' 0 Wfįÿļļ i yįiž^atoblndmiddei (ĵ Investeringen t/m ş. f li rncjjhjjjsy/j/jçj

14 Samenvatting gemeenteraad Doetinchem 25 september mi Commercieel-Engineering- Logistiek-Mechatronica (Techniek) MBO IIMV CNi Procesoperator-Machinebediening -Slijpen/Coaten/Overig Praktijkgericht leerbedrijf \ -p :,; - r werkgelenheigsfactor Zutphen - indirect, vot^reaia Bronckhorst Doesburg Doetinchejn, f Winterswijk Arnhem ARNHEM ' ^ ^ Westenioort ftísmí B Oude IJsselstreek Montferland Bocnolt Emmerich-Kleve 11 Va Woonplaats personeel

15 ; c CD O f0 O T- T- O.2 0 -K CO 3 "O 0 íţ Q LU LU 0 Ü Ē S O 3 Fte 2455 O o CO O CO Lfl O 00 LO CM CO CO O LO LO CO O ro LD 00 O f (U (D 0 1) s c r r -c 2 o o o o Ģ- o. o. o. o. S o) co (0 ai c c c c c ro CO CO CO CŪ 4126 s û D) O) Dí O) 0) c c c c ^ tu 1U Uí u «-O -O JD -Q w t; t; í; s Ē b D D b co 'ganisatie E 0 Arnh E E E E E E E Ë E E E O) ai CD to :i - o CD 0 JZ JZ JZ JZ JC JZ JZ JZ 0 0 JZ 3 jc O X) u c O O u c c c c CJ O O JZ o O C/Ĵ c c c c c c Ū O Q O Ŭ) 0 CL Cl) CD O o Û Q Û O O O CD CD O O O O O Û Q Q Q Q O Q ñ Š 0 n 3 C/ĵ 03 O T5 C E O) ç 0) 0) J2 Q. O O JÉ c ro ro c o 'S 0) ũċ ro o 5 O c ro C 'ro -C O Q. Q. 3 C/5 neen oi "ancier Algei Levei Q 0 0 Ŭ) 0 0 CD (D CD tl) O o 'u O O O O O O o O O c c c ro ro r. c C c c :: c c ÍZ c to ro ro ro ro ro ro 13 o ro CD 0) CD CD 0 o 1 > > > > > > > > > > > 0 0 w CD CD 1 a CD 0 o > - J -j J J i i O L n o u n u i o L n u D L O O L O O o oinaooooocotű E E E E E E E E E E EE C k r r r r r r r r r i : JZ JZ y o o o o o u u o o o o o c -į; c c c c c c c c c c c c (D 2 J ; «s v ^ -ÏZ ^ w -J ^ ^ )000) C0Q.C0OOOOOOOOOOOO <<CŨÛÛÛÛÛŨÛÛÛÛ QÛ ÜO O O r 2. Ä tp. O) O) r rcüoci)0 0CDcij0ū)ŭ)a)a) Jį* O O O O O O O O O 'o o o 'o O O o o "o "o o 'o. ï ï c c c c c c c c c i z c z c c c c c c c a c c : ccororococococūcocococococo cocococococococo - ^ ) o>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> O O O 0 0 LT) O 0 00 :- 0 0 O co O 0) C\J CN CN CD M- in O co co CM LO co Út ' t - tn en O) E E E E E E E > > O 0 0 JD ^ CL.c JZ -C JZ JZ JZ JZ D) O) O) - c C O O CJ 0 0 O 0 0 O) I z; -X. E z c c c c z c -Q JZ JZ 0 0 rj) CD ro Cfì ÜĴ 0 C C 0 c Ō O O c O c Z 3 '3 0 0 X to Q Q u Q Q Q Q Û O, c Lu X X CO ŝ N totaa ît: x; 0 3 ų Q- 3 JZ O CJ CJ '0 CJ CJ '0 0 O O O CJ 0 0 O O 0 O O ~G c c c; c c c c c rz c c c i c C c c e c ro Í'C ro E ro ro ą: ro ro ro ro ro ro ro ÇD Z CĽ Cjĵ a 0 CD a O - > > > 0 > I CD > 0 > O) >.0 I 0 * 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 J- O -i i i i -J -j i i -j j I-j -j i i Fte I off en recycling 0 CM O de 200 O Ũ > Groenl Lich Varsseveld 0 ker ker ker I Resist ļverwei ļverwei Verwei 0 0 CN t Subtotaal

16 3 Business goals 3.1 Excellente technologische processen Het doel van de onderneming Nannoka Vulcanus voor de komende jaren is transformatie van het gieterijbedrijf in haar omgeving door gefaseerd technologisch te vernieuwen in de richting van het achterliggende 380-KV transformatorstation: schoon, energiezuinig en innovatief. Het bedrijf kan met een doorontwikkeling en het toepassen van Low Pressure Sandcasting (een vormvulproces van dunwandige gietstukken) een wezenlijke bijdrage leveren om demateralisatie mogelijk te maken van circa 20 o 7o. Inpassing van deze techniek van gietlooploosgieten bij het bedrijf zelf, zal bijdragen in eveneens een maximaal te bereiken energiebesparingaandeel van o. Een energiezuinig, schoon en flexibel smeltbedrijf is wenselijk voor de nabije toekomst Het bedrijf maakt in de huidige situatie gebruik van een koepelovenbedrijf voorzien van zuurstofinjectoren. Dit is op zich stand der techniek volgens de BREF, maar er zijn verbeteropties. Door realisatie van innovatief scheiden van kernzand en vormzand bij het uitschudden na het giet - en koeltraject wordt geurvorming deels voorkomen bij het uitschudden en koelen. Bijgevolg wordt ook het reconditioneren van het vormzand verbeterd en zal het leiden tot hergebruik van het kernzand zelf. Het is geen stand der techniek, het zal door het bedrijf zelf experimenteel moeten worden ontwikkeld en vormgegeven. Invoering van een anorganisch vormzandbindmiddel zal leiden tot een zekere mate van geurvrachtreductie. Het betreft een 2 e generatie anorganisch bindmiddel. Het is nog geen stand der techniek en zal op basis van eigen ervaring in nauwe samenwerking met de leverancier geleidelijk in kleine stapjes kunnen worden ingevoerd Doelen excellente technologie horizon-5 jaar Energiezuinig flexibel smeltbedrijf Bij het huidige koepelovenbedrijf spelen diverse milieu-1 arbo aspecten en concurrentiefactoren een rol. De na te streven doelen zijn dan ook navenant: Flexibele metallurgie en energierendementsverbetering; Verhoging factor herbruikbare materialen; Reductie van reststoffen en geurcomponenten; Opwaardering arbeidsomstandigheden; Verbetering EBITDA I EBIT. Scheidend innoveren uitschudden Met het separaat uitschudden van zware kernproducten wordt een procesgeïntegreerde (voorwaardelijke)maatregel doorgevoerd met het doel: " Reductie afvoer reststoffen; «Reductie diffuus stof en vluchtige geurcomponenten;» Verbetering vormzandkwaliteit; - Verbetering EBITDA I EBIT. 11

17 Low pressure sandcasting Het onder lage druk vullen van de vorm is voor het metaal(fe)gieten nog een (voorwaardelijke) technologie, dat nader doorontwikkeld moet worden binnen het gieterijbedrijf zelf met het doel: Energierendementsverbetering en procesbeheersing; Vormtechnische up grading; Energiebesparing in de keten door demateralisatie; Reductie van gerelateerde emissies en reststoffen; Verbetering EBITDA l EBIT. Intelligente flexibele vorm- /gietlijn Vernieuwing en opwaardering van de giet-a/ormlijn uit oogpunt van technologie van verdichten, besturing en geometrie van de te vormen producten. Voor transmissie en as onderdelen, zal dit een verbetering opleveren ten aanzien van: Vormtechniek, geometrie, tacttijd; Flexibiliteit (metallurgie, geometrie); Procesbeheersing; Arbo: geluidreductie; Verbetering EBITDA I EBIT. Invoering van een anorganisch bindmiddel in het vormzand heeft invloed op vermindering van vorming van vluchtige organische componenten in het koeltraject. Afhankelijk van de graad van invoering wordt bereikt: " Een geurreductie vluchtige organische componenten;» Besparing op bindmiddel; - Reductie diffuus stof, dampvorming. a Bij overschakeling op watergedragen coating moet het droogproces betrouwbaar plaatsvinden. Dit is te combineren met logistieke integratie tussen de procesfasen met het doel: Energiereductie ruimtelijke verwarming; Beheersing betrouwbare korte doorlooptijden; Verbetering werkklimaat, minder tocht en diffuus stof; Reductie vluchtige oplosmiddelen. 12

18 3.2 Groeiambitie markt, productverbreding, industriële dienstverlening De klanten van Nannoka Vulcanus bevinden zich in Europa in een straal van ongeveer 1500 km rond de vestigingslocatie van het bedrijf. In dit afzetgebied is het marktpotentieel voor het bedrijf in het toeleveren van complexere drivetrain castings zeer omvangrijk. Het bedrijf heeft potentie om evenwichtig door te groeien binnen haar huidige klantennetwerk. De supply chain verandert wereldwijd in hoog tempo, het vereist een toename van meer industriële dienstverlening en een intensievere internationale samenwerking met partners in de keten. Het bedrijf heeft hierin ruime ervaring, een goede reputatie en kan dit verder uitbouwen. Voor de middellangere termijn zijn doorbraaktechnieken (zoals: gietlooploos gieten) interessant met oog op: dunwandig gieten I kanalen, substantiële energiebesparing en betere procesbeheersing Doelen volumegroei, productverbreding, industriële dienstverlening voor de komende jaren Groeiambitie en industriële service Vanwege de kapitaalintensieve bedrijfsinrichting moet het bedrijf streven naar minimaal een productiecapaciteit van 16 uur per dag. Het bedrijf streeft naar een evenwichtige spreiding in castings voor toepassing in: axles, transmissies, brandstofmotoren, speedproducers, vacuümpompen. Het doel hierbij is: «Een EBITDA van circa o en EBIT van circa o. J v USP s Beste service ^ Excellente Flexpertise ^ Laagste kosten over de keten 13

19 3.3 Praktijkgericht leerbedrijf Het technologisch gedreven maakbedrijf Nannoka Vulcanus kan prima een toekomst hier hebben in ons hoge-lonen-land. Essentieel is een excellente organisatie en ontwikkeling van het Human Resource Management. De organisatie moet vanwege wereldwijde concurrentie lean ingericht zijn, waardoor meer nadruk ligt bij gemotiveerd personeel dat verantwoordelijkheid draagt in haar eigen werkomgeving. Daarbij komt nog dat door de vergrijzing een tekort ontstaat aan technisch personeel op alle niveaus. Leeftijdbewust personeelsbeleid is vanzelfsprekend voor Nannoka Vulcanus. De loyaliteit van medewerkers aan het bedrijf brengt natuurlijk met zich mee dat in de leeftijdscategorie 60+ medewerkers actief zijn. Het is dan ook van belang, dat de interne employability een continu proces is om voorbereid te zijn op het verhogen van de pensioenleeftijd en het afschaffen van de vroeg pensioen regelingen. Tegelijkertijd wordt ingezet aan instroomzijde op scholingstrajecten om de jongere medewerkers en schoolverlaters klaar te stomen voor de taken die van hem/haar toekomstig worden verwacht. Op instroomniveau zijn er mogelijkheden om mensen met een laaggeschoold profiel te scholen tot een zelfstandig machine-1 procesoperator. Nannoka Vulcanus is een erkend praktijkgericht leerbedrijf voor onder meer vakopleiding procesoperator (Vapro) niveau I t/m 4. Het bedrijf heeft hiervoor de faciliteiten, meerdere leermeesters zijn erkend door Kenteg. Naast interne scholing is er samenwerking met het Graafschapcollege: onder meer leertrajecten BBL en Bol. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden voor laagopgeleide mensen in te stromen en opgeleid te worden tot vakman of vakvrouw. Leren en werken in de praktijk is heel effectief, maar vraagt om persoonlijke ambitie. Vanwege de aard van het bedrijf zijn er anderstalige medewerkers en wordt al jaren ingezet op het verbeteren van het Nederlands NT 1 en NT 2. Naast interne - en externe scholing participeert het bedrijf in de stichting Metaal Impuls en stichting Technieklokaal ter stimulering van instroom van technisch geschoolde vakmensen regionaal. Het bedrijf is tevens betrokken bij een verbeterde beroepskeuze van het voortgezet onderwijs via de plaatselijke ondernemersvereniging. Op gebied van middelbare gieterij techniek (MGT-opleiding) met het ROC van Utrecht, BDG-academie. Voor de hogere gieterij technische kennis (HGT-opleiding) met de Hogeschool Utrecht. Met de HAN zijn er leantrajecten en afstudeerprojecten (technisch en commercieel). Ingezet wordt op permanente stageplekken en opleidingstrajecten op alle niveaus gericht op het procestechnisch bedrijf in een sterk internationale zetting, waar een hoge standaard van organisatorische certificering en kennisniveau vereist is. Het bedrijf onderhoudt goede periodieke contacten met regionale scholen van vmbo tot hbo. En is actief in de begeleiding van leerlingen van het vmbo. Toekomstig wordt ook samengewerkt met het science center in oprichting in de Afbramerij van de DRUcultuurfabriek, waarin het bedrijf reeds participeert. 14

20 3.3.1 Doelen praktijkgericht leerbedrijf voor de komende jaren: Naast goede technische processen en digital manufacturing wordt het onderscheidend vermogen bij Nannoka Vulcanus gecreëerd door beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd en betrokken personeel. Ingezet wordt op het versterken van de wendbaarheid van de organisatie van het bedrijf door behoud en uitbouw van het huidige kennisniveau op gebied van: Gieterijtechniek, simulatie, metallurgie (MGT en HGT) Procesoperator niveau 1 t/m 4, CNC- programmering Mechatronica, hydrauliek, pneumatiek, meettechniek Nederlands voor anderstaligen NT 1 en 2 Talenkennis: Engels; Duits; Italiaans; Frans; Turks Certificering ISO » ISO TS Lean manufacturing en Six Sigma Supply Chain Management Customer Resource Management Permanente scholarships Nannoka Vulcanus heeft de deuren wijd open voor stagiaires van technische opleidingen van vmbo tot hbo. Op hbo-niveau naast afstudeerplekken veel met scholarships: er zijn afspraken dat studenten bij het bedrijf projecten in het kader van Lean manufacturing doen. Het bedrijf wil duurzaam blijven samenwerken op gebied van praktijkgerichte scholing met: - Graafschapcollege i Metaal Impuls» Metzo- college» Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) " Science center i.o. in de Afbramerij DRU-Cultuurfabriek Nannoka Vulcanus is een innovatief bedrijf doch kleinschalig en heeft daardoor een beperkt initiatief nemende rol bij nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn haar afnemers wereldwijd opererende multinationals in de transport sector en off the road voertuigen. Aandrijfsystemen, waarvoor Nannoka Vulcanus onderdelen giet en mee engineered, volgen de alternatieve ontwikkeling van hybride systemen. Het streven is hierbij energie besparing te koppelen aan emissiereductie. Al deze ontwikkelingen vragen om research, technische (materiaal) ontwikkelingen en testfaciliteiten. Nannoka Vulcanus kan aan deze ontwikkelingen mede invulling geven door gebruik te maken van de kennisinstituten in de nabijheid die hierbij een drijvende rol kunnen vervullen: " Universiteit Twente " Universiteit Duisburg ' Institut für GieRereitechnik Dusseldorf 15

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2012 IHC Merwede

MVO Jaarverslag 2012 IHC Merwede MVO Jaarverslag 2012 Voorwoord De markten waarin IHC Merwede opereert, zijn onderhevig aan de wereldwijde economische crisis en de onrust op de Europese financiële markten. Hiermee is de concurrentie in

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN Inhoud Samenvatting 2 Ten geleide 4 1. Aanleiding voor CFT 2.0 5 1.1 Nederland heeft een sterke high tech sector 5 1.2 De internationale high tech

Nadere informatie

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012 Businessplan van het Centrum voor Productietechnologie, TecLab Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Maatschappelijk Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Maatschappelijk Jaarverslag Thema s In dit maatschappelijk verslag zijn voor de illustraties twee thema s gebruikt: Eerste: toekomst buiten de grafische industrie We laten vier

Nadere informatie

Human Resources Beleidsplan 2010-2014

Human Resources Beleidsplan 2010-2014 Human Resources Beleidsplan 2010-2014 Vastgesteld 25 mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 3 CONTEXT ANALYSE EN TERUGBLIK 6 3.1 Nederlands en internationaal perspectief 6 3.2 Omvang en

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg VWL Samenwerkend Limburg TRANSMISSIE Het visiedocument voor de Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg is tijdens het Algemeen Bestuur van 16 februari 2011 vastgesteld. Op basis van dit document en de

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Namens de sociale partners in de procesindustrie: In samenwerking verenigd in: Cofinanciering door: EN BEDRIJVEN IN DE PROCESINDUSTRIE Inhoud Sectorplan Procesindustrie... 1

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Liander in verbinding 7 1.1 Profiel en kerntaken 7 1.1.1

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015

HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG CHANGING COLOURS 11 HOLLAND COLOURS JAARVERSLAG 2014/2015 HOLLAND COLOURS JAAR VERSLAG INHOUD 3 4 5 8 10 10 13 13 13 13 14 17 17 17 19 22 25 25 26 29 31 33 75 75 79 80 PROFIEL

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie