OVAM.link. Inhoud. Goede vaart. afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional. 4 Een draaischijf voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVAM.link. Inhoud. Goede vaart. afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional. 4 Een draaischijf voor"

Transcriptie

1 OVAM.link Editie 11 maart 2013 afval-, bodem- en duurzaam materialenbeleid voor de professional De OVAM werkt samen met de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Lees er alles over op pagina 2 en 3. Inhoud Pagina 2 Vlaamse havens krijgen goed rapport voor inzameling scheepsafval 4 Een draaischijf voor reststromen 5 Nieuwe materialenmethodiek voor gebouwen 6 Versnelde overdracht 7 3D-printing: transitie naar lokale productie op maat Goede vaart We noemen onze aarde niet zomaar de blauwe planeet : maar liefst 71 procent van het aardoppervlak is bedekt met water. Vlaanderen mag dan al een kleine regio zijn; in een geglobaliseerde economie bevaren de schepen die onze zeehavens aanlopen de hele blauwe planeet. Het afval van al die schepen wordt nog vaak gezien als een probleem. Iedereen kent de getuigenissen over de plastic soep in de Stille Oceaan, of de horrorverhalen over het slopen van afgedankte schepen in mensonterende en milieugevaarlijke omstandigheden in derdewereldlanden. Toch hoeft het zo niet te zijn. De Vlaamse havens en de OVAM tonen dat het ook anders en duurzamer kan, zoals uit deze editie van OVAM.link blijkt. De Vlaamse werkwijze met havenontvangstinstallaties voor afval werkt! Vandaag zamelen we drie keer meer scheepsafval in dan in De International Maritime Organization (IMO) organiseerde eind vorig jaar een workshop in de haven van Antwerpen. Daarbij werd de Vlaamse aanpak voorgesteld als beste praktijkvoorbeeld op wereldschaal (p. 2). die ingenomen wordt door havenbedrijven en -faciliteiten om containers, goederen en producten aan land te brengen en verder te distribueren naar het hinterland, zijn enorm waardevol. Duurzaam bodem- en ruimtebeheer is dan ook van groot belang. Dat is precies de reden waarom Port of Zeebrugge en de OVAM in februari van dit jaar een specifieke overeenkomst afsloten om duurzaam bodembeheer in de Zeebrugse haven te garanderen (p. 3). In deze editie van OVAM.link gaan we ook scheep met enkele innovatieve projecten en realisaties uit het Vlaamse materialenbeleid. Met de nieuwe materialenmethodiek voor gebouwen berekenen we weldra het materialenpeil van een gebouw, net zoals we dat vandaag al doen met het energiepeil voor energieverbruik (p. 5). Het verhaal over imade toont dan weer hoe we binnenkort de transitie kunnen maken naar lokale productie op maat door de techniek van 3D-printing (p. 7). Om af te sluiten nog een uitstapje naar een andere haven. Samen met Fost Plus en Brussels Airport start de OVAM dit voorjaar een unieke campagne om selectieve inzameling op de luchthaven van Zaventem te stimuleren (p. 8). Even belangrijk voor een haven als zee en water is land en bodem. De kade waar schepen aanmeren en de ruimte Jan Verheyen, woordvoerder Ecodesign op school Brussels Airport verbetert afvalinzameling.1

2 Vlaamse havens krijgen goed rapport Wereldwijd worden elke dag vijf miljoen stuks afval overboord gegooid. Scheepsafval is een probleem dat hoe dan ook internationaal bestreden moet worden. De Vlaamse werkwijze met ontvangstinstallaties snijdt alvast hout: onze havens zamelen vandaag drie keer zoveel scheepsafval in als in De International Maritime Organization (IMO) ziet die aanpak wel zitten. Midden op zee afval overboord kieperen: niemand die het ziet. Het gebeurt dan ook massaal. Volgens cijfers van het United Nations Environment Programme (UNEP) worden wereldwijd elke dag vijf miljoen afvalstukken overboord gegooid. In elke vierkante kilometer oceaan drijven naar schatting stukken plastic. Die lozingen zijn nefast voor het mariene ecosysteem. In zee geloosde olie of overboord gegooid afval heeft een grote impact op vogels, vissen en andere zeedieren, en indirect ook op mensen. Plastic soep In het noorden van de Stille Oceaan drijft zoveel afval en plastic, dat het gebied de naam kunststofarchipel of plastic soep kreeg. Het afval verzamelt zich hier omdat de grote ringvormige zeestroom van de Stille Oceaan, de Noord-Pacifische Gyre, het afval naar zich toe trekt. De grootte van die kunststofarchipel is onbekend, maar wordt geschat tussen km 2 en meer dan 15 miljoen km 2. Het probleem is dat plastic niet snel afbreekt. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die heel lang in het milieu blijven. Vissen en kwallen houden de drijvende plasticdeeltjes verkeerdelijk voor zoöplankton en eten ze op. Zo komen de schadelijke stoffen in de voedselketen terecht. Dat verstoort de hormoonhuishouding van vissen en kan op termijn tot vergiftiging leiden. Als we vis of zeevruchten eten, komen de vervuilende stoffen bovendien in ons lichaam terecht. Zwerfvuil De vervuiling op zee is afkomstig van schepen, visserij, offshore-industrie, maar ook van zwerfvuil op het vasteland dat via rivieren, kanalen en riolen in de zee terechtkomt. De internationale gemeenschap maakt werk van het scheepsafvalprobleem. Al in 1973 werd een internationaal verdrag afgesloten dat verontreiniging door schepen moest voorkomen. Het Marine Polution- of MARPOL-verdrag regelt de lozing van olie en huishoudelijk afval door schepen. MARPOL verplichtte de lidstaten bij het verdrag om de nodige infrastructuur uit te bouwen voor de inzameling van scheepsafval. Op 1 januari 2013 werden die internationale MARPOLregels verder aangescherpt. Waar men vroeger nog een groot deel van het scheepsvuilnis overboord mocht gooien, geldt vandaag een algemeen lozingsverbod op zee. Drie keer meer scheepsafval De OVAM pakt het probleem op meerdere fronten aan. De bestrijding van zwerfvuil is in Vlaanderen al jaren een prioriteit. Ook de inzameling van scheepsafval krijgt heel wat aandacht. De OVAM goot het internationale MARPOL-verdrag al eerder in de Vlaamse afvalwetgeving. In 2003 deed ze dat ook met de EU-richtlijn voor havenontvangstinstallaties, ditmaal in nauw overleg met de havens en de dienst Scheepvaartcontrole van de federale overheid. Gudrun Janssens van de OVAM: Elke haven moet een afvalbeheerplan opmaken, dat de inzameling en verwerking van het scheepsafval regelt. Sinds begin dit jaar zijn de nieuwe afvalbeheerplannen voor de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge van kracht. Daarin beschrijven de havenbedrijven hoe ze omgaan met scheepsafval en hoe ze de Europese én de nieuwe MARPOL-regels integreren. Elk schip dat in een Vlaamse haven aanmeert, moet een afvalbijdrage betalen aan het havenbedrijf. Levert het schip zijn afval af aan een zogenaamde havenontvangstinstallatie, dan geeft het havenbedrijf in ruil daarvoor een tegemoetkoming. Dankzij die incentive valt de afvalfactuur van het schip lager uit. Zo worden schepen aangemoedigd om hun scheepsafval aan wal achter te laten, in plaats van het in zee te lozen. En dat werkt: sinds de regeling in 2004 van kracht ging, verdrievoudigde de hoeveelheid ingezameld scheepsafval. De efficiëntie van de Vlaamse regelgeving is ook de International Maritime Organization (IMO) niet ontgaan. In november vorig jaar organiseerde de IMO een internationale workshop over havenontvangstinstallaties voor scheepsafval en ladingresten in de haven van Antwerpen. De OVAM lichtte de Vlaamse aanpak toe aan vijftig internationale experts uit een twintigtal landen. Gudrun Janssens: Onze aanpak werd door de IMO voorgesteld als beste praktijkvoorbeeld op wereldschaal. Chemische ramp Dat schepen hun afval steeds meer in Vlaamse havens afgeven, is niet alleen een opsteker voor het leven in de oceanen. Ook de derdewereldlanden hebben er baat bij. Met het afval dat schepen in hun havens droppen, weten zij doorgaans geen blijf. Toch is er nog werk aan de winkel. In 2010 leverde slechts 43 procent van de schepen die naar havens buiten de Europese Unie vertrokken vanuit Vlaamse havens, zijn afval af aan de havenontvangstinstallaties. In 2006 veroorzaakte het schip Probo Koala nog een chemische ramp na lozing van vierhonderd ton zwaar vervuilde afvalstoffen voor Ivoorkust. Gudrun Janssens: Met de strengere regelgeving rond scheepsafval behoren zulke praktijken hopelijk voorgoed tot het verleden..2

3 voor inzameling scheepsafval OVAM drijft samenwerking met Vlaamse havens op Begin dit jaar kwamen de OVAM en Port of Zeebrugge overeen om voortaan nauwer samen te werken rond bodembeheer en gegevensuitwisseling. Ook met de havens van Antwerpen en Gent werkt de OVAM al > meerdere jaren samen rond uiteenlopende dossiers. Slopen van schepen moet milieuvriendelijker Het slopen van schepen gebeurt vandaag vooral in derdewereldlanden, vaak in mensonterende en milieubelastende omstandigheden. Om die praktijken aan banden te leggen werkt de OVAM mee aan een Europese verordening rond scheepsrecyclage. Die wordt momenteel besproken door het Europees Parlement en in de Europese Raad. Verwacht wordt dat de verordening in 2015 in werking treedt. Op de meeste gronden in de haven van Brugge-Zeebrugge zijn private bedrijven actief. Ze mogen de terreinen gebruiken via een concessie van het havenbedrijf, Port of Zeebrugge. De haven van Zeebrugge beheert honderden gronden en wil een beter zicht krijgen op de toestand ervan. Clean port Havenvoorzitter Joachim Coens: De bodem en de gronden in het havengebied zijn voor ons als havenbestuur uiterst belangrijk. We willen ervoor zorgen dat men er nu en in de toekomst zorgzaam mee omspringt. De haven van Zeebrugge is een clean port. Wij verkiezen duurzame oplossingen en dus is duurzaam bodembeheer ook iets waar wij als clean port veel belang aan hechten. De samenwerking met de OVAM houdt praktisch in dat wij een inventaris van de havengronden opmaken en bijhouden. Alle mogelijke informatie, zelfs die van een ver verleden, zal gestructureerd in kaart worden gebracht. Zo kunnen we het hele havengebied in zijn totaliteit inventariseren. Sensibiliseren Maar de samenwerking gaat verder dan louter gegevensuitwisseling. Henny De Baets: De overeenkomst opent ook de deur om de havengebruikers te sensibiliseren rond de afval- en bodemproblematiek. De samenwerking past bovendien in de gebiedsgerichte aanpak die de OVAM hanteert. Ann Cuyckens van de OVAM: Bij de sanering van vervuilde terreinen in het havengebied overleggen we zo goed mogelijk met het havenbedrijf. Door vooraf duidelijke afspraken te maken kunnen we de sanering optimaal afstemmen op de herontwikkeling van de site. Meer nog: door slim te saneren kunnen we de herbestemming van het terrein vaak versnellen. Herontwikkeling Carcoke-site > Het terrein van Carcoke in Zeebrugge toont de gebiedsgerichte aanpak van de OVAM. Een kleine eeuw lang was daar een cokes- en gasfabriek gevestigd. In 1996 moest die de boeken sluiten. De OVAM nam het terrein over. Eerst werd breed overlegd met het havenbedrijf, de aannemers, lokale besturen en bedrijven om de sanering zoveel mogelijk af te stemmen op de herontwikkeling van het terrein. Pas dan startte de OVAM de eigenlijke sanering op; die fungeerde als hefboom voor de herontwikkeling van de site. Ook voor de OVAM is het van belang om een goed overzicht te hebben. Henny De Baets van de OVAM: Dankzij die samenwerking krijgen we zicht op de bestaande infrastructuur, lopende concessies en milieuvergunningen. Zo kunnen we de naleving van de bodemwetgeving veel beter opvolgen. Een eerste stap is het uitwisselen van GIS-datalagen. Nulonderzoeken Vooruitstrevend is dat de haven van Zeebrugge zich met die overeenkomst engageert om de bodemkwaliteit in kaart te brengen vóór een terrein aan een nieuwe klant in concessie gegeven wordt. Hiermee loopt de haven van Zeebrugge vooruit op de omzetting van de Europese Richtlijn Industriële Emissies. Die bepaalt dat bedrijven eerst de nultoestand van de bodem in een situatierapport in kaart moeten brengen, voordat ze een milieuvergunningsaanvraag indienen voor bepaalde risicoinrichtingen. Henny De Baets (OVAM) en Joachim Coens (Port of Zeebrugge) ondertekenen een overeenkomst voor een duurzaam bodembeheer in de haven van Zeebrugge..3

4 Een draaischijf voor reststromen Gegeven: resten van kunststofschuim uit de auto-industrie. Gevraagd: een bouwbedrijf dat die reststroom omvormt tot hoogwaardige panelen voor de woningbouw. In de nabije toekomst leidt die zoektocht beslist tot een match, want overheid en industrie werken samen aan een Vlaams SYMBIOSE-platform. Een draaischijf voor materialen die zal instaan voor een hoogwaardige en efficiënte uitwisseling van reststromen tussen industriële sectoren. Dat grondstoffen schaarser en duurder worden, is steeds meer een economische realiteit. Bedrijven zijn dan ook genoodzaakt om weloverwogen met materialen om te gaan. Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, kan een grondstof of energiebron zijn voor het andere. Zo kan van aardappelresten polyethyleen gemaakt worden, dat men als grondstof kan inzetten in diverse processen. Nog een voorbeeld: in het CORE-businessproject, in het kader van de oproep Nieuw Industrieel Beleid - Fabriek van de Toekomst van het Agentschap Ondernemen, onderzoeken Centexbel, Flanders Plastic Vision, Febem en Federplast de hoogwaardige inzet van kunststofrecyclaten. Bij dat proces zijn de chemie- en textielsector, kunststofverwerkers en recyclagebedrijven betrokken. Het is duidelijk: de vroegere afvalstoffen zijn vandaag waardevolle grondstoffen geworden voor de industrie. Maar waar zijn die interessante afval- en grondstoffen te vinden? En hoe kunnen we ze efficiënt uitwisselen? Er is een platform in de maak dat antwoord geeft op die vragen: SYMBIOSE. Businessopportuniteiten Projectleider Carl Van der Auwera van essenscia: De komende twee jaar werken we samen aan een platform dat synergieën detecteert om industriële reststromen efficiënter uit te wisselen, over de sectoren heen. In een later stadium moet het platform ook alle Carl Van der Auwera andere hulpbronnen uitwisselen: restwarmte, (innovatie-)infrastructuur, logistiek, reservematerialen, personeel. Tijdens workshops en bedrijfsbezoeken bij bedrijven uit alle sectoren gaan we actief op zoek naar hoe we vraag en aanbod van grondstoffen op elkaar kunnen afstemmen. We willen bedrijven prikkelen om matches te exploreren en zo nieuwe businessopportuniteiten te creëren. We willen een groot en door alle stakeholders gedragen netwerk voor de uitwisseling van reststromen doen ontstaan. Hoe meer organisaties zich achter SYMBIOSE scharen, hoe groter de reikwijdte van het platform zal zijn. SYMBIOSE brengt alle nodige expertise samen: industriële knowhow, maar ook beleidskennis. Meg Scheppers van de OVAM: De OVAM volgt het project actief mee op in de stuurgroep. We zullen bekijken hoe de nieuwe businessopportuniteiten meegenomen kunnen worden in het beleid van de OVAM en hoe mogelijke juridische belemmeringen weggewerkt kunnen worden. Daarnaast kunnen we via de materialenscan symbioses tussen bedrijven detecteren. Materialenscan Hoe spoor je waardevolle reststromen efficiënt op? Daar kan de materialenscan bij helpen. Dat nieuwe instrument screent bedrijven op in- en uitgaande stromen en toont hen hoe ze kosten kunnen besparen door duurzaam met materialen om te gaan. De tool is een eerste concrete actie van het Vlaams Materialenprogramma. Dat recente actieplan bundelt concrete afspraken tussen partners uit alle geledingen van de maatschappij. Het doel: tegen 2020 een nieuw soort economie lanceren, waarin slim gesloten materialenkringlopen centraal staan. De materialenscan zal de volgende twee jaar een tweehonderdtal kmo s doorlichten. Jeroen Persyn van de OVAM: Uit studies blijkt dat 40 procent van de kosten van kmo s opgaat aan materialen. Met de materialenscan willen we bedrijven wijzen op de winsten die ze kunnen boeken door hun afvalstromen efficiënter te beheren. Dat doen we zowel bij individuele bedrijven als collectief op bedrijventerreinen. De ontwikkeling en uitvoering van de materialenscan is een gezamenlijk programma van de OVAM en het Agentschap Ondernemen. Concreet zullen bedrijven bij geselecteerde adviseurs met materiaalexpertise terechtkunnen voor een gratis analyse van de grondstoffen die het bedrijf gebruikt en van de afvalstromen die na productie overblijven. Na die doorlichting kan de kmo instappen in een opvolgingstraject op maat. Jeroen Persyn: Stel dat de materialenscan aantoont dat de kosten voor de grondstoffen torenhoog oplopen, dan bekijken we welke alternatieve materialen mogelijk zijn. Of nog: heeft een kmo veel reststromen na productie, dan gaan we na of dat materiaal niet elders nuttig kan worden ingezet of doorverkocht aan een ander bedrijf. Fabriek van de Toekomst Het SYMBIOSE-project past in de visie Nieuw Industrieel Beleid - Fabriek van de Toekomst van de Vlaamse Regering. Het maakt deel uit van een portfolio van 51 projecten die na de projectoproepen Fabriek van de Toekomst van het Agentschap Ondernemen zijn geselecteerd voor Vlaamse steun. Als we de toekomst van onze industrie willen verzekeren, moeten we daar samen aan werken en evolueren naar een meer groene, sociale, creatieve en innovatieve industrie. Kortom: de Fabriek van de Toekomst. SYMBIOSE is een van de belangrijke projecten die de transitie van de industrie mogelijk moeten maken. Na afloop van het pilootproject zal Vlaanderen beschikken over een permanent platform dat met zo weinig mogelijk overheidsfinanciering opereert. Daarvoor werken de projectpartners de komende twee jaar het businessmodel uit dat het platform zo onafhankelijk mogelijk moet laten werken. Deze partners werken de volgende twee jaar aan het SYMBIOSE-project: essenscia (federatie van de chemische industrie en life sciences), FEBEM (federatie van bedrijven voor milieubeheer), de OVAM, Plan C, International Synergies (VK), Tessenderlo Chemie en Van Gansewinkel. Meer info op of via

5 Nieuwe bouwmaterialenmethodiek voor gebouwen Hoe duurzaam bouwt u? In onze huizen moeten we minder energie verbruiken, meer isoleren, spaarzaam zijn met water en milieuvriendelijke materialen gebruiken. Duurzamer bouwen en wonen heet dat. Maar welke bouwmaterialen zijn echt duurzaam? En hoe vergelijk je verschillende materiaalsoorten voor een bepaalde toepassing, zoals thermische isolatie van een buitenwand? Met de nieuwe bouwmaterialenmethodiek kunnen we straks de milieu-impact van meer dan honderd gebouwelementen meten, en met meer inzicht materialen kiezen. Of we het nu leuk vinden of niet, onze huizen hebben een impact op het milieu. Dat gaat niet alleen over energieverbruik; ook de materialen waaruit een huis is opgetrokken, zijn duurzaam of minder duurzaam. Ramen uit hout of pvc? Parket of laminaatvloerafwerking? Bakstenen of betonnen draagmuren? Wat is de meest milieuvriendelijke keuze? Bouwmaterialen bepalen makkelijk 10 tot 30 procent van de milieukosten van een woning. En die impact zal nog groter worden, omdat nieuwe en gerenoveerde gebouwen steeds minder energie verbruiken door de strengere energierichtlijnen. Nu al neemt het aantal lage-energie-, passief- en nulenergiewoningen in Vlaanderen toe, met een toenemend gebruik van isolatiematerialen tot gevolg. De keuze van materialen wordt dus meer en meer bepalend voor de totale milieu-impact van onze woning. Verstandig bouwen en wonen begint in de ontwerpfase. Bouwproducenten en architecten moeten de milieu-impact van bouwmaterialen in hun ontwerpen beperken. Maar daarvoor moeten zij de totale impact van materialen in een specifieke bouwtoepassing met elkaar kunnen vergelijken. Hoog tijd dus voor een goed meetinstrument, een materialenpeiler. De OVAM gaf daarom aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de KU Leuven en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) de opdracht om een bouwmaterialenmethodiek en rekentool te ontwikkelen. Daarmee kan de milieu-impact van enkele elementvarianten, zoals verschillende wand-, dak- en vloerconstructies, vergeleken worden. Het onderzoek gebeurt via een gekwantificeerde methode op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). Meer Vlaams, meer Belgisch Roos Servaes van de OVAM: De bouwsector wil meer inzicht in de milieu-impact van materialen. Momenteel gebruikt de sector buitenlandse evaluatiemethodieken (NIBE, Green Guide to Specification), maar die zijn niet toereikend voor de Vlaamse of Belgische bouwscenario s. Transportafstanden, productiemethoden, de energiemix en grondstoffenvoorraden zijn vaak heel verschillend in het buitenland. Om een materialenmethodiek voor onze context te ontwikkelen, is een bepalingsmethode nodig waarmee we de milieu-impact op het niveau van gebruiksklare bouwelementen kunnen berekenen. We zijn met de Vlaamse en federale beleidsmakers en alle stakeholders aan tafel gaan zitten om dat uit te klaren. Samen hebben we de krijtlijnen bepaald van hoe we de milieuimpact kunnen berekenen en vergelijken vanaf de ontginning en productie tot aan het onderhoud, maar ook de afbraak van gebouwelementen. Gezondheid, ecosystemen en grondstoffen onder één noemer De milieu-impact van een gebouw laat zich voelen op vele fronten: de klimaatverandering, verzuring van de bodem, waterverontreiniging, ozonaantasting, uitputting van de natuurlijke grondstoffen, fotochemische oxidantvorming, vermesting, smogvorming, toxiciteit, fijnstofvorming, landgebruik, waterschaarste Al die milieu-impactcategorieën werden in de methodiek opgenomen. Wim Debacker van VITO: We hebben bewust voor al die impactcategorieën gekozen. Ze zijn compatibel met de laatste wijziging van de Europese norm voor duurzaamheidsevaluaties van bouwproducenten. Het is natuurlijk geen sinecure om die precieze impact voor alle vermelde categorieën te bepalen en een methode te vinden om die met elkaar te vergelijken. Om die verschillende soorten impact te kunnen optellen, zodat een architect of bouwheer met één totaalscore voor een bouwelement rekening kan houden, hebben we alle milieu-impact vertaald in euro s. Voor die monetarisatieoefening konden we gelukkig grotendeels een beroep doen op een bestaande leidraad van de Europese Commissie. De milieudata voor de diverse materialen haalden we uit een Zwitserse databank, die we afstemden op de Belgische situatie. Gebruiksvriendelijke tool voor architecten Zodra de milieu-impact op gebruiksklare bouwmaterialen berekend was, maakte VITO verdere berekeningen tot op het niveau van het gebouwelement. Het resultaat is een databank met milieuprofielen van 115 vaak voorkomende gebouwelementen: verschillende varianten van buiten- en binnenmuren, platte en hellende daken, vloeren, ramen en binnenschrijnwerk. Philippe Van de Velde van de OVAM: De bouwmaterialenmethodiek genereert heel wat inzichten voor de bouwsector en is op maat van de Belgische situatie. We zijn nu druk bezig aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke tool, zodat architecten aan de slag kunnen voor hun eigen ontwerp. De belangrijkste verdienste van dit onderzoek is ongetwijfeld dat de methodiek in nauwe samenwerking met de bouwsector tot stand is gekomen. Doordat alle stakeholders mee aan tafel zaten, staat zowat iedereen erachter. Dit onderzoek is niets minder dan een mijlpaal. Om al die verschillende soorten milieu-impact te kunnen optellen hebben we die vertaald naar euro s. Wim Debacker Meer info:

6 Versnelde overdracht Overdracht van gronden kan ook sneller In de regel mag een risicogrond pas overgedragen worden als de OVAM het bodemsaneringsproject heeft goedgekeurd. Maar soms kan de aankoop van gronden sneller gebeuren. Intercommunale Leiedal maakte dankbaar gebruik van die versnelde overdracht. Projectverantwoordelijke Stijn Vannieuwenborg getuigt. Leiedal is het intergemeentelijke samenwerkingsverband van dertien gemeenten en steden in de regio Kortrijk. Wij werken aan de ontwikkeling van de streek, zodat het er goed is om te wonen, te werken en te leven. Een van onze taken is de uitbouw van bedrijventerreinen. Vroeger werd daarbij vaak open ruimte aangesneden, maar vandaag nemen we vooral bestaande industriële sites onder handen. Leiedal koopt de site op, leidt de herinrichting in goede banen en brengt het nieuwe bedrijventerrein opnieuw op de markt. Kloppend hart van Lendelede Eind 2011 kocht Leiedal de site Nelca in Lendelede aan. Het terrein van tien hectare was eigendom van de textielgroep Dejaeghere, die in 2007 failliet ging. Sindsdien lag die uitgestrekte site vlak bij het centrum er verlaten en verwaarloosd bij, tot grote ergernis van de omwonenden. Samen met de gemeente Lendelede wilden we het tij doen keren en de Nelca-site omvormen tot het nieuwe kloppende hart van het dorp, waar het aangenaam wonen en werken is. In een masterplan legden we vast hoe de site er in de toekomst moet uitzien: er komt ruimte voor lokale bedrijven, in combinatie met flexibele wooneenheden en openbare voorzieningen. Maar eerst moet de site gesaneerd worden. Bodemonderzoek had aangetoond dat de bodem zwaar verontreinigd was. Bodemsaneringsproject De procedure bepaalt dat men een risicogrond pas kan aankopen nadat de OVAM het bodemsaneringsproject heeft goedgekeurd. Maar volgens onze plannen zou de site een nieuwe bestemming krijgen: naast industriezone wordt er ruimte gemaakt voor wonen. Aangezien een bodemsaneringsproject het best wordt afgestemd op die bestemming, had het weinig zin om dat nu al op te maken. Dat zou het volledige project immers vertraagd hebben. De OVAM stelde daarom voor om de procedure versnelde overdracht te gebruiken. Die regeling bepaalt dat een risicogrond overgedragen mag worden nadat de OVAM het beschrijvende bodemonderzoek heeft goedgekeurd. We moesten voldoen aan een aantal voorwaarden: zo moesten we de OVAM schriftelijk verzekeren dat de bodem in een later stadium volgens de regels van de kunst zou worden gesaneerd. Dankzij de speciale procedure konden we de Nelca-site sneller dan verwacht aankopen. Het masterplan is ondertussen in een ruimtelijk uitvoeringsplan gegoten en goedgekeurd door de gemeente. Momenteel bereiden we de sloop van het voormalige textielbedrijf en de sanering van de site voor. We hopen eind dit jaar met de sloop te kunnen beginnen. We willen de herontwikkeling van risicogronden stimuleren In 2011 vereenvoudigde de OVAM de procedure voor de verkoop van verontreinigde risicogronden. Dat kan sindsdien gevoelig sneller. Met die maatregel willen we de herontwikkeling van risicogronden stimuleren, licht Patrick Ceulemans van de OVAM toe. Tot voor kort vereiste de verkoop van een verontreinigde risicogrond een goedgekeurd bodemsaneringsproject. Maar de opmaak en goedkeuring van zo n project nemen behoorlijk wat tijd in beslag. De OVAM wil de herontwikkeling van dergelijke gronden stimuleren. Daarom hebben we de procedure versneld. Nu kan de verkoop al plaatsvinden na een beschrijvend bodemonderzoek. Niet alleen ontwerpers bepalen design Met de juiste tools leren designers in spe ecodesignprincipes van bij het begin toepassen, zegt Evelyn Lafond van de OVAM. Maar naast productontwikkelaars blijken ook ingenieurs elektromechanica veel beslissingsrecht te hebben bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Hoe kunnen we ecodesign nog meer integreren bij de creatie van nieuwe producten? Evelyn Lafond van de OVAM: Ontwerpers bepalen in grote mate welk en hoeveel materiaal ze gebruiken om een product te maken, hoe het verpakt wordt, enzovoort. Daarom is het belangrijk dat we toekomstige designers van bij de start van hun opleiding de juiste handvaten aanreiken om ecodesignprincipes toe te passen. Ecodesigndenken moet voor jonge ontwerpers een natuurlijke reflex worden. De OVAM helpt hen daarbij. Onze website biedt een overzicht van al onze instrumenten, kennis en tools omtrent ecodesign. Via dat trefpunt willen we organisaties en ontwerpers informeren en helpen bij hun werking rond ecodesign. Jullie werken ook specifiek via de ontwerpopleidingen. Hoe dan wel? Evelyn Lafond: We werken al jaren samen met de tien grootste ontwerphogescholen van Vlaanderen. Die contacten verlopen veelal met een beperkt aantal docenten. Hoewel zij ecodesign in hun lessen integreren, betekent dat niet automatisch dat eco-innovatie ook integraal deel uitmaakt van het curriculum van de student. Daarom heeft de OVAM een methodologie ontwikkeld die hogescholen toont hoe ze ecodesign in alle vakken en jaargangen van de richting kunnen integreren. We bekijken nu in overleg met de hogescholen welke begeleiding hiervoor ook in de toekomst aangewezen is. Ook ingenieurs hebben vaak een vinger in de pap bij het maken van een product. Evelyn Lafond: Dat klopt. De OVAM liet onderzoeken wie in een bedrijf beslissingen neemt over de vormgeving, materiaalkeuze en lancering van een product. Naast productontwikkelaars blijken vooral ingenieurs elektromechanica het design van producten te beïnvloeden. Daarom ontwikkelde de OVAM een opleidingspakket op maat voor de ingenieursopleidingen, de ecodesign in hoger onderwijs -kit of EHO-kit. Zeven van de vijftien relevante hogescholen en universiteiten gingen al aan de slag met de EHO-kit. Concreet toetsten de docenten het bestaande curriculum in een workshop af aan de EHO-kit en bekeken ze hoe ze dat in het volledige lessenpakket kunnen integreren. Europees netwerk voor ecodesign Vijf Europese ecodesigncentra gaan samenwerken rond ecodesign en levenscyclusdenken. Via het platform European Network of Ecodesign Centres (ENEC) willen ze hun knowhow over ecodesign uitwisselen en verder ontwikkelen. Evelyn Lafond: Door samen te werken vermijden we dat we dubbel onderzoek voeren. Maar de ambities reiken verder. Met het netwerk willen we wegen op het Europese beleid rond ecodesign en eco-innovatie. ENEC zal zich in de eerste plaats richten op ecodesign voor kmo s. Op termijn wil ENEC internationaal erkend worden als het toonaangevende platform voor ecodesign en levenscyclusdenken in kmo s. Een eerste wapenfeit van de samenwerking is de verspreiding van de Ecolizer 2.0 van de OVAM in 42 designcentra in Frankrijk. Deze ecodesigncentra maken deel uit van ENEC: Ecodesign Centre (Wales), Basque Ecodesign Center (Baskenland), de OVAM (Vlaanderen), Effizienz-Agentur (Noordrijn-Westfalen) en Pôle écoconception (Rhône-Alpes). Meer info vindt u op Op kunt u de methodologie voor de integratie van ecodesign gratis downloaden. Binnenkort vindt u er ook de EHO-kit..6

OVAM activiteitenoverzicht

OVAM activiteitenoverzicht OVAM activiteitenoverzicht pagina 4-7 Woord vooraf Interview met administrateur-generaal Henny De Baets De OVAM blaast 30 kaarsen uit pagina 8-17 1. De grondstoffen van morgen beheren we vandaag Historisch

Nadere informatie

Een gesprek met Patrick Balemans (Eternit) Duurzaamheid. is geen marketingstunt, maar een werkwoord

Een gesprek met Patrick Balemans (Eternit) Duurzaamheid. is geen marketingstunt, maar een werkwoord Een gesprek met Patrick Balemans (Eternit) Duurzaamheid is geen marketingstunt, maar een werkwoord De Belgische marktleider in oplossingen voor daken, gevels en wanden Eternit uit Kapelle-op-den-Bos draagt

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Ans Rossy & Bert Baeyens Colofon

Nadere informatie

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen Juni 2015 BUILD hoe zullen we wonen in de toekomst? Belgische aan MIT Ik wil de bouw een geweten schoppen 3D-printen: hoe zit het? Een gebouw printen lukt nog niet WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE

Nadere informatie

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be

Groene. Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten..be Groene LOGISTIEK Slimme oplossingen voor rendabele en energiezuinige logistieke activiteiten.be INHOUD Vooraf... 03 Ingrijpen in de brede logistieke keten 12 acties voor een kleinere ecologische voetafdruk...

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014. Clusterinitiatief: Duurzame havens

SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014. Clusterinitiatief: Duurzame havens SPECIAAL DOSSIER NOVEMBER 2014 Clusterinitiatief: Duurzame havens VOORWOORD 03 VOORWOORD 04 HOOFDSTUK 1: Inleiding Voor u ligt het rapport van het clusterproject Sustainable Ports (Duurzame havens). De

Nadere informatie

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 Daar is het materialenbeleid! Afgedankte zonnepanelen: recycling op komst Grindsubstitutie: kans voor granulaten Recycling zeldzame

Nadere informatie

Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 1 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen

Nadere informatie

DUURZAME EVENEMENTEN:

DUURZAME EVENEMENTEN: Arteveldehogeschool Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent DUURZAME EVENEMENTEN: EEN TRENDANALYSE Eindproject voorgedragen door Michiel D harte tot het behalen van het diploma Bachelor in het communicatiemanagement

Nadere informatie

Goedkoper rioolbeheer, meer kwaliteit

Goedkoper rioolbeheer, meer kwaliteit a f v a l fo r u m jaargang 16 maart 2012 1 English summary included Goedkoper rioolbeheer, meer kwaliteit Green Deal Duurzaam Stortbeheer in de pen Streep door afvalstoffenbelasting Strategisch anticiperen

Nadere informatie

Broeikasgasreductie en duurzame energie. op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland

Broeikasgasreductie en duurzame energie. op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland Broeikasgasreductie en duurzame energie op bedrijventerreinen in de grensregio Vlaanderen-Nederland Projecthandboek Eco2Profit 2010-2013 Interreg IV-programma Projectcoördinatie: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009 FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 15 - Juni 2009 Afval is grondstof Werkgroep in de kijker: Glasrecycling Lid in de kijker: TWZ in Evergem Grond met stenen of stenen met grond? Lokale besturen presenteren

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak visionnr. 8 - september 2011 >> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak Luc Schuiten >> Energyville wordt model voor duurzaam bouwen >> Limburg wil klimaatneutraal worden >>

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK GEZOND BEDRIJF VERNIEUWEND LEIDERSCHAP FEBRUARI 2015 Karel Van Eetvelt Gezondheid meer

Nadere informatie

Special economie. Heeft u interesse, laat het ons weten via economie@vvsg.be. Meer informatie: www.vvsg.be (economie/platform centrummanagement)

Special economie. Heeft u interesse, laat het ons weten via economie@vvsg.be. Meer informatie: www.vvsg.be (economie/platform centrummanagement) Special economie Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de VVSG dat de Vlaamse gemeenten beter in staat wil stellen om de kwaliteit en de aantrekkingskracht van hun kernwinkelgebieden te

Nadere informatie

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be

STAD TOEKOMST. Duurzame. van de. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? xenarjo.be 5 Duurzame inbreiding 10 Drie koopscenario's 13 Elektrisch rijplezier Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/duurzamestad Welke stad kan jou overtuigen? nr.

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

BINNEN MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER WWW.BINNENVAART.BE oktober 2011 VAART. 15.000 km waterwegen voor het rapen. Joachim Coens

BINNEN MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER WWW.BINNENVAART.BE oktober 2011 VAART. 15.000 km waterwegen voor het rapen. Joachim Coens BINNEN MAGAZINE VOOR VERVOER OVER WATER WWW.BINNENVAART.BE oktober 2011 VAART #53 Drijvende stock en gezond eigenbelang De beste binnenvaartargumenten De juiste prijs Hoe bereken je correcte vrachtprijzen?

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie