Van 3 juli 2012 openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van 3 juli 2012 openbaar"

Transcriptie

1 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 juni Advies Akkoord. BW Onderwerp Koopovereenkomst woonzorgcomplex Laarveld R Advies 1. Instemmen met koopovereenkomst. 2. Instemmen met het inrichtingsplan. BW Onderwerp Camperplaats naast Suffolkweg Zuid 30. R Advies In principe medewerking verlenen aan: - tijdelijk gebruik als camperovernachtingsplaats van gronden naast Suffolkweg Zuid 20 voor een periode van 5 jaar; - aankoop van perceel N388 van Domeinen; - verhuur van percelen N6012 (ged.) en N3888 (ged.) als kampeerterrein voor een periode van 5 jaar. medewerking verlenen aan: BW Onderwerp Evaluatieverslag Laatste School Dag (LSD) 2012 I Advies 1. Vaststellen van het evaluatieverslag; 2. Informeren van de raad via de TILS-lijst. BW Onderwerp Vaststellen van de subsidie 2011 aan Punt Welzijn. 1

2 I Advies 1. en om de subsidie 2011 aan Punt Welzijn vast te stellen op ,00, conform bijgevoegde conceptbeschikking. 2. en om in te stemmen met de reserveringen, zoals opgenomen in de toelichting, met uitzondering van het saldo van de rentebaten ad ,00. BW Onderwerp Bestemmingsverkeer via Maarheezerhuttendijk. R Advies Gebiedsbepaling zoals vastgesteld op 28 juni 2011 ook van toepassing verklaren voor bestemmingsverkeer via Maarheezerhuttendijk. BW Onderwerp Berichten schrijver brief m.b.t. realisatie van een crematorium/uitvaartcentrum. R Advies Instemmen met de bijgevoegde antwoordbrief waarin in principe akkoord wordt gegaan met de vestiging van een crematorium/uitvaartcentrum. BW Onderwerp Mediation met betrekking tot de voorgenomen verbouwing van het woonhuis gelegen aan de Observantenstraat 17. R Advies Instemmen met de vaststellingsovereenkomst en de ondertekening hiervan door de burgemeester. BW Onderwerp Afschaffing huishoudinkomenstoets Wet werk en bijstand (WWB). I Advies Instemmen met voorgestelde werkwijze in verband met het anticiperen 2

3 op Wetsvoorstel afschaffen huishoudinkomenstoets. BW Onderwerp Project Burgerhulpverlening en AED's I Advies 1. Instemmen met de voortgangsrapportage van het project Burgerhulpverlening en AED netwerk. 2. De commissie welzijn informeren via Tils-lijst. BW Onderwerp Indienen provinciale subsidieaanvraag St. Martinuskerk. R Advies Indienen van de subsidieaanvraag voor onderhoud aan de St. Martinuskerk via bijgevoegde conceptbrief. BW Onderwerp Mantelzorgondersteuning I Advies 1. Instemmen met de voortgangsrapportage van de mantelzorgondersteuning door Punt Welzijn 2. Commissie welzijn informeren via de Tils-lijst BW Onderwerp Jaarverslag 2011 project Buurtbemiddeling Midden-Limburg I Advies - Kennisnemen van de inhoud en conclusies in het jaarverslag 2011; - Instemmen met de aanbevelingen in het jaarverslag. 3

4 BW Onderwerp 1. Invoeren vergunningparkeren Nieuwstraat 2. Aanpassen aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2012 R Advies 1. Instemmen met het invoeren van vergunningparkeren in de Nieuwstraat (wijk Fatima). 2. Vaststellen van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2012, versie 2. BW Onderwerp Jaarrekening 2011 De Risse Holding BV. I Advies Kennisnemen van de jaarrekening 2011 Risse Holding BV. BW Onderwerp Beantwoording vragen SP raadscommissie Algemene Zaken d.d afsluiten en entree heffen evenement Oelemarkt. R Advies Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief. BW Onderwerp Overdracht diverse schoolgebouwen en terreinen Advies 1. Instemmen met bijgevoegde aktes van overdracht voor basisscholen Het Dal (Het Dal 14), De Zevensprong (Anna van Saksenstraat 3 en Charlotte van Bourbonstraat 38) en Nassauhof (Margrietlaan 80 en Van Mecklenburglaan 25). 2. Aktes door de burgemeester laten ondertekenen. 3. Aktes voor ondertekening aanbieden aan schoolbestuur Stichting Eduquaat. 4

5 BW Onderwerp Verruiming trouwbeleid. I Advies 1. Vaststellen van de concept 'Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie'. 2. Vaststellen van de inspraakprocedure. 3. Instemmen met bijgevoegde brief aan de leden van de raadscommissie Algemene Zaken. BW Onderwerp Gunning verzekeringsmakelaar. BV Advies - De dienstverlening van de verzekeringsmakelaar gunnen aan Marsh Nederland. - Marsh Nederland en de overige inschrijvers conform bijgevoegde brieven berichten. BW Onderwerp Beslissing op handhavingsverzoeken tegen een mestopslagloods en een pluimveestal aan de Kruisstraat 66 te Stramproy. R Advies en tot het afwijzen van de handhavingsverzoeken (conform bijgevoegd conceptbesluit). BW Onderwerp Instemmen met de voortgangsrapportage 2011 van het Wmo beleidsplan Mee(r) doen in Weert. R Advies 1. Instemmen met de voortgangsrapportage 2011 van het Wmo beleidsplan Mee(r) doen in Weert. 2. De commissie Welzijn informeren via de Tils-lijst. 5

6 BW Onderwerp Verlengen contract autoverzekering. BV Advies Het contract autoverzekering voor het werkmaterieel met 1 jaar verlengen. BW Onderwerp Aanbesteding herinrichting Penitentenstraat. R Advies Akkoord gaan met een onderhandse aanbesteding in Design en Construct van de herinrichtingswerkzaamheden. BW Onderwerp Evaluatie nota 'Weert heeft Antwoord ' (project dienstverlening). I Advies Instemmen met de eerste evaluatie van de nota 'Weert heeft Antwoord ' (periode juni 2011 tot juni 2012). Kennisnemen van de resultaten van de Benchmarking Publiekszaken Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek. BW Onderwerp Hennepconvenant Limburg 2012 I Advies 1. Instemmen met de ondertekening van het Hennepconvenant 2012; 2. Conformeren aan de daarin beschreven taken en bevoegdheden; 3. Informeren van de raad via de TILS-lijst. 6

7 BW Onderwerp Kennisnemen van de junicirculaire 2012 gemeentefonds en raadsleden via brief informeren. BV Advies a. Kennisnemen van de circulaire van 13 juni 2012 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de gevolgen daarvan voor de gemeente Weert voor de jaren 2012 en b. De raadsleden via brief hierover informeren. BW Onderwerp convenant met Punt Welzijn over combinatiefunctionarissen Advies 1.Continueren van het samenwerkingsverband met Punt Welzijn in het kader van combinatiefunctionarissen voor de periode 1 september 2011 tot 1 september 2014; 2. Opdragen van het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst aan wethouder Litjens (bevoegdheid burgemeester). BW Onderwerp Beroep provincie inzake bestemmingsplan Kampershoek-Noord R Advies 1. Akkoord gaan met de met de provincie gemaakte afspraken en voorgestelde werkwijze met betrekking tot het beroep van de provincie tegen het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, zoals in bijgaand overzicht is vastgelegd maar aangevuld met de inspanningsverplichting dat er een stadsbrede inventarisatie wordt gedaan om het aantal m2 vvo met terug te brengen en dat voor te leggen aan de raad en de procesafspraak dat het college na 10 jaar, wanneer de kantorenbestemming niet is gerealiseerd de raad niet meer dan 7000 m2 vvo (= 9400 bvo) zal voorstellen. 2. Wethouder Kirkels mandateren om in overeenstemming met inachtneming van punt 1 een overeenkomst met de provincie te tekenen en een brief te sturen aan de Raad van State waarbij verzocht wordt om toepassing van een bestuurlijke lus. 7

8 3. Wethouder Kirkels te mandateren dat de gemeente Weert zelf verzoekt om toepassing van de bestuurlijke lus indien er uiteindelijk toch geen door beide parijen getekend akkoord zou liggen. BW Onderwerp Sloopregeling leegstaande agrarische bebouwing. R Advies - Instemmen met de brief aan Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML); - Brief aan de Stuurgroep GOML en memo van programmalijnmanager LNR ter kennis brengen van raadsleden. Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 7 augustus 2012, de secretaris, de burgemeester, 8

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037) B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : 1068796 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 26-10-2010 Aanwezig: Afwezig: Wethouder Arbouw Wethouder Bergkamp Wethouder Boelema

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015

Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 31 maart 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011

1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011 BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1. F.T.J.M Backhuijs 16 augustus 2011 1 HBO 2011/10150 Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake aanwijzing kinderdagverblijf de Toverfluit.

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Quick scan Overeenkomsten Grote Projecten Gemeente Halderberge

Quick scan Overeenkomsten Grote Projecten Gemeente Halderberge Quick scan Overeenkomsten Grote Projecten Gemeente Halderberge Eindrapportage Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Quick scan Overeenkomsten Grote projecten Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 13-8-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT dd

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo Aan de leden van de gemeenteraad van Hengelo O P R O E P I N G voor de op 20 december 2011 te 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te houden vergadering van de Raad der gemeente Hengelo AGENDA: Port.H.

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012. Agendapunt 25 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012. 381. 22.05 Kreato Aanbieding flyer m.b.t. Kreato (064280) Postbus 3574 presentatie 2012. 6017 ZH Thorn

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 1 B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013 Corsa.reg.nr. : 13.00449 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr.

Nadere informatie