BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)"

Transcriptie

1 BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie Beschrijving van het systeem Dagelijkse arbeidstijd Verrekening van de arbeidsduur Gebruik van het krediet of aanzuiveren van het debet Overuren Afwezigheid tijdens de stamtijd Dienstverzekering Meting van de prestatietijd Toelichting bij een aantal niet-reglementaire gevallen met betrekking tot de tijdsregistratie Uurroosters en uurregeling.8 OCMW Zwalm versie 1/2016 1/15

2 1. Principes tijdsregistratie Het reglement met betrekking tot de tijdsregistratie is van toepassing voor het statutair en contractueel OCMW-personeel, met uitzondering van de decretale graden. De referentie uurroosters zijn de uurroosters die geldig zijn bij de inwerkingtreding van de tijdsregistratie. De variabele uurregeling is van toepassing op: o het administratief en technische personeel van OCMW Zwalm en het personeel van de sociale dienst van OCMW Zwalm OCMW Zwalm versie 1/2016 2/15

3 2. Beschrijving van het systeem 2.1 Dagelijkse arbeidstijd Het personeel werkt, afhankelijk van de dienst en/of functie volgens een vastgelegd uurrooster, het referentie uurrooster. Deze referentie uuroosters kunnen gewijzigd worden in het belang van de dienst na unaniem akkoord van de vakorganisaties. Op basis van het referentie uurrooster kan personeel werken volgens een vaste uurregeling of een variabele uurregeling. Voor het personeel met een variabele uurregeling wordt de arbeidsdag verdeeld in glijtijden en stamtijden. De glijtijd is de periode 's morgens, 's middags en 's namiddags tijdens dewelke het personeel vrij is elke dag zijn uur van aankomst of vertrek te bepalen, aangepast aan zijn persoonlijke noodwendigheden, echter rekening houdend met de continuïteit van de dienst en prioriteiten in het belang van de dienst. De stamtijd is de periode tijdens dewelke het personeel op het werk moet aanwezig zijn. Elke afwezigheid tijdens de stamtijd moet verantwoord worden door buitenopdrachten, ziekte, verlof of compensatieverlof. Compensatieverlof wordt opgebouwd met overuren gepresteerd buiten de stam- en glijtijden en niet met de uren die opgebouwd worden tijdens de glijtijd. Overuren gebeuren steeds in opdracht van een overste en mogen niet op eigen initiatief worden gepresteerd. Een middagpauze van minstens 30 minuten wordt opgelegd en is in geen geval begrepen in de arbeidstijd. Twee opeenvolgende registraties met een tussentijd van minder dan 30 minuten zijn gedurende de middagpauze niet toegelaten. Indien er geen registratie is voor de middagonderbreking zal deze verrekend worden zoals de maximum glijtijd (indien van toepassing). Voor personeelsleden die halftijds werken in de voormiddag eindigt de middagglijtijd ten laatste om uur. Voor de personeelsleden die halftijds werken in de namiddag begint de middagglijtijd ten vroegste om uur. De uurroosters voor personeelsleden die loopbaanonderbreking nemen, worden in functie van de dienstnoodwendigheden vastgelegd door de secretaris in overleg met het afdelingshoofd/diensthoofd Verrekening van de arbeidsduur De basisperiode is een referentieperiode van 1 maand. Daarin wordt er gewerkt aan een gemiddelde van 38 uren/week. De variabele arbeidstijd impliceert de keuze van een basisperiode, waarvan de toetsing van de werkelijke prestaties aan de theoretisch te verrichten prestaties plaats heeft. De kalendermaand werd als basisperiode gekozen zodat de theoretische prestaties gelijk zal zijn aan zoveel maal 7u36' als er arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen in de maand zijn. OCMW Zwalm versie 1/2016 3/15

4 Een variabele werktijdregeling maakt het dus mogelijk dat de personeelsleden gedurende een basisperiode meer of minder kunnen werken mits volgende grenzen aan deze faciliteit: Voor personeelsleden die voltijds of meer dan halftijds werken is volgende maandelijkse regeling van toepassing : Het debet (tekort) mag op het einde van de maand nooit hoger dan tot 4 uur oplopen. Eventueel debet (tekort) boven 4 uur zal in elk geval afgetrokken worden van het jaarlijks verlof. Het krediet (overschot) mag op het einde van een kalendermaand niet hoger zijn dan 8 uur Een eventueel krediet (overschot) boven 8 uur (op het einde van de maand) wordt als niet-gewerkte tijd beschouwd. Voor personeelsleden die halftijds of minder werken is volgende maandelijkse regeling van toepassing : Het debet (tekort) mag op het einde van een kalendermaand nooit hoger dan tot 2 uur oplopen. Eventueel debet (tekort) boven 2 uur zal in elk geval afgetrokken worden van het jaarlijks verlof. Het krediet (overschot) mag op het einde van een kalendermaand niet hoger zijn dan 4 uur Een eventueel krediet (overschot) boven 4 uur (op het einde van de maand) wordt als niet-gewerkte tijd beschouwd Gebruik van het krediet of aanzuiveren van het debet Het krediet kan gerecupereerd worden tijdens de glijtijden. Afwezigheid tijdens de stamtijden wordt geregeld volgens art. 2.6 van dit reglement. Het inhalen van debet geschiedt verplicht gedurende de glijtijden, doch de minimumtijd (30 minuten) voor de middagpauze komt hiervoor niet in aanmerking. Mocht het personeelslid in de loop van de volgende maand door overmacht (bvb ziekte) een eventueel tekort niet kunnen aanzuiveren, dan moet het inhalen gebeuren binnen de maand na het einde van het ziekteverlof. Het overschrijden van het debetplafond (4 uur of 2 uur) op het einde van de kalendermaand zal gecompenseerd worden door een evenredige vermindering van het officiële aantal verlofuren met het bestaande debet. Bij herhaling kan dit aanleiding geven tot de toepassing van de geldende tuchtregeling of andere maatregelen Overuren Overuren zijn slechts onder volgende voorwaarden mogelijk: in opdracht van de OCMW-secretaris of de rechtstreeks hiërarchische meerdere gepresteerd buiten de normale glijtijden. Voor overuren en onregelmatige prestaties is compensatieverlof en inhaalrust voorzien zoals bepaald in art van rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals van toepassing gesteld op het ocmw-personeel in zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december OCMW Zwalm versie 1/2016 4/15

5 2.5. Afwezigheid tijdens de stamtijd De personeelsleden kunnen om diverse redenen gewettigd afwezig zijn tijdens de stamtijden. De redenen die daartoe aanleiding geven zijn reeds opgenomen in het administratief statuut: verlof, ziekte of compensatieverlof (= voor overuren gepresteerd buiten de normale diensturen) en niet door de uren opgebouwd tijdens de glijtijd. Indien de afwezigheid een ganse of halve dag (voor- of namiddag) duurt, zal de normale prestatieduur volgens het referentie uurrooster aangerekend worden. De registratieklok registreert op de minuut. Te laat komen op het werk of het werk te vroeg verlaten wordt gesanctioneerd met evenredige vermindering van het verlof. Bij herhaling kan dit aanleiding geven tot maatregelen zoals vermeld in het arbeidsreglement Dienstverzekering De variabele werktijdregeling mag geen afbreuk doen aan de verplichting die de gemeente als openbaar bestuur heeft. Dit brengt mee dat de dienst moet verzekerd zijn binnen de stamtijden. Alle diensten dienen telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de stamtijden. OCMW Zwalm versie 1/2016 5/15

6 3. Meting van de prestatietijd Alle personeelsleden die genieten van een variabele uurregeling, registreren hun aanwezigheid in een softwaretoepassing. Elk personeelslid is verantwoordelijk voor het correct registreren bij aankomst en vertrek en begin- en eindmoment van pauzes. Indien men dit vergeet, zal men zich te wenden tot de secretaris, die door zijn/haar tussenkomst zal zorgen voor die registratie. Deze uitzonderingsregel moet echter zo veel mogelijk vermeden worden. De personeelsleden die genieten van de variabele uurregeling registreren hun beginen eindduur (1 x 's morgens, 2 x 's middags en 1 x 's avonds - maximaal 4 registraties per dag), tenzij anders bepaald. Binnen de normale dagprestatie zijn meer dan vier registraties per dag mogelijk bij: - dienstreizen - arbeidsongeval - doktersbezoek. Medewerkers die niet kunnen registreren wegens prestaties die extern geleverd worden (bv. vergaderingen, opleiding,.) geven hun effectief gepresteerde uren aan de secretaris. OCMW Zwalm versie 1/2016 6/15

7 4. Toelichting bij een aantal niet-reglementaire situaties met betrekking tot de tijdsregistratie Onderstaande maatregelen worden automatisch toegepast, maar kunnen eventueel rechtgezet worden op grond van een gemotiveerd verslag van het personeelslid: aard Slechts één tijdsregistratie per halve dag Geen registraties tijdens de middagonderbreking Te laat binnenkomen of te vroeg vertrekken in de stamtijden Registreren vóór het begin of na het einde van de glijtijd Van thuis vertrekken op dienstreis Een tegoed van meer dan 8 uur op het einde van de maand bij de afsluiting Een tekort van meer dan 4 uur op het einde van de maand bij de afsluiting Fraude of herhaalde misbruiken verwerking en eventuele maatregelen Toekenning van de totale duur van de stamtijden De maximum glijtijd voor de middagonderbreking wordt aangerekend Alleen de geregistreerde tijd wordt opgenomen. De duur van het te laat binnenkomen wordt afgetrokken van het verlof (zie punt 2.5) De tijd vóór het begin of na het einde van de glijtijd wordt niet geregistreerd Indien men van thuis vertrekt op dienstreis, dient dit vooraf gemeld te worden aan de secretaris zodat deze registratie manueel kan ingevoerd worden Toekenning van maximaal 8 uur tegoed Het tekort boven de 4 uur wordt van de verlofuren afgetrokken Voor personeelsleden met een variabele uurregeling kan een (tijdelijke) afschaffing van de variabele uurregeling ingevoerd worden en kunnen tucht- of andere maatregelen cfr. arbeidsreglement) toegepast worden. Voor personeelsleden met een vaste uurregeling kan toepassing gemaakt worden van tucht- of andere maatregelen (cfr. arbeidsreglement).. OCMW Zwalm versie 1/2016 7/15

8 5. Uurroosters en uurregeling Alle personeelsleden vallen onder het toepassingsgebied van de arbeidstijdwet. Dit houdt onder meer in dat de arbeidsduur per dag niet meer dan 11 uur mag bedragen en dat indien deze meer dan 6 uur per dag bedraagt, minstens een half uur rust wordt toegekend. 5.1 Maatschappelijk werksters: variabele uurregeling Maatschappelijk werksters met voltijdse uurrooster (38u/week). winterregeling (jan-juni en sept.-dec.) 1 referentie uurrooster (vanaf ) maandag (3 u 30 ) (3 u 36 ) 7.06 u. dinsdag (3 u 30 ) (3 u 36 ) 7.06 u. woensdag (3 u 30 ) (3 u 36 ) 7.06 u. donderdag (3 u 30 ) (2 u 00 ) 9.36 u. vrijdag (3 u 30 ) (3 u 36 ) 7.06 u 2 variabele uurregeling (vanaf ) maandag/dinsdag woensdag donderdag vrijdag stamtijd glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd stamtijd glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd zomerregeling (juli en aug.) 1 referentie uurrooster (vanaf ) maandag (3 u 30 ) 7.36 u. dinsdag (3 u 30 ) 7.36 u. woensdag (3 u 30 ) 7.36 u. donderdag (3 u 30 ) 7.36 u. OCMW Zwalm versie 1/2016 8/15

9 vrijdag (3 u 30 ) 7.36 u. 2 Variabele uurregeling maandag/dinsdag woensdag donderdag vrijdag stamtijd glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd Indien op vrijdagnamiddag gebruik wordt gemaakt van de glijtijden moet het diensthoofd hiervan worden ingelicht Een ononderbroken werkperiode mag maximum 6 uren duren. Op vrijdag zal bij gebrek aan registratie van een middagpauze een forfaitaire middagpauze van 1u. 30 min. (cfr. maximum glijtijd voor middagonderbreking maandag-woensdag) worden aangerekend van zodra er meer dan 6 uur ononderbroken prestaties werden geleverd. Het gebruik van de glijtijd mag niet tot gevolg hebben dat de wettelijke grenzen van 11 uur per dag wordt overschreden Maatschappelijk werksters met deeltijds uurrooster maatschappelijk werkster met prestatie van 25,33u/week 1 referentie uurrooster (vanaf ) 25,33u/week (of 25u20min) winterregeling (jan-juni en sept.-dec.) 1 referentie uurrooster (vanaf ) dinsdag (4 u 00 ) (4 u 00 ) 8 u. woensdag (4 u 00 ) (4 u 00 ) 8 u. donderdag (4 u 00 ) (3 u 20 ) (2 u 00 ) 9.20 u. 2 variabele uurregeling (vanaf ) dinsdag woensdag donderdag stamtijd glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd stamtijd glijtijd stamtijd glijtijd OCMW Zwalm versie 1/2016 9/15

10 zomerregeling (juli en aug.) 1 referentie uurrooster (vanaf ) dinsdag (4 u 00 ) (4 u 30 ) 8 u 30. woensdag (4 u 00 ) (4 u 20 ) 8 u 20 donderdag (4 u 00 ) (4 u 30 ) 8u.30 2 Variabele uurregeling dinsdag woensdag donderdag stamtijd glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd stamtijd glijtijd maatschappelijk werkster met prestatie van 19/week winterregeling (jan-juni en sept.-dec.) 1 referentie uurrooster (vanaf ) 19/week maandag u. dinsdag u. donderdag (3 u 30 ) (4 u 00 ) (2 u 00 ) 9.30 u. vrijdag u. 2 variabele uurregeling (vanaf ) maandag/dinsdag donderdag vrijdag glijtijd stamtijd glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd OCMW Zwalm versie 1/ /15

11 Opmerking: Indien op vrijdagnamiddag gebruik wordt gemaakt van de glijtijden moet het diensthoofd hiervan worden ingelicht Een ononderbroken werkperiode mag maximum 6 uren duren. Op vrijdag zal bij gebrek aan registratie van een middagpauze een forfaitaire middagpauze van 1u. 30 min. (cfr. maximum glijtijd voor middagonderbreking maandag-woensdag) worden aangerekend van zodra er meer dan 6 uur ononderbroken prestaties werden geleverd. Het gebruik van de glijtijd mag niet tot gevolg hebben dat de wettelijke grenzen van 11 uur per dag wordt overschreden. zomerregeling (juli en aug.) 1 referentie uurrooster (vanaf ) maandag (4 u 00 ) 4u 00 dinsdag (4 u 00 ) 4u 00 donderdag (3 u 30 ) (4 u 00 ) 7.30 u. vrijdag (3 u 30 ) 3.30 u. 2 Variabele uurregeling maandag/dinsdag donderdag vrijdag glijtijd stamtijd glijtijd glijtijd Opmerking: Indien op vrijdagnamiddag gebruik wordt gemaakt van de glijtijden moet het diensthoofd hiervan worden ingelicht Een ononderbroken werkperiode mag maximum 6 uren duren. Op vrijdag zal bij gebrek aan registratie van een middagpauze een forfaitaire middagpauze van 1u. 30 min. (cfr. maximum glijtijd voor middagonderbreking maandag-woensdag) worden aangerekend van zodra er meer dan 6 uur ononderbroken prestaties werden geleverd. Het gebruik van de glijtijd mag niet tot gevolg hebben dat de wettelijke grenzen van 11 uur per dag wordt overschreden. OCMW Zwalm versie 1/ /15

12 5.2 Administratief personeel: variabele uurregeling Administratief personeel met voltijdse uurrooster (38u/week). 1 referentie uurrooster (vanaf ) maandag (3 u 30 ) dinsdag (3 u 30 ) woensdag (3 u 30 ) donderdag (3 u 30 ) vrijdag (3 u 30 ) 2 variabele uurregeling maandag/dinsdag/donderdag stamtijd glijtijd woensdag/vrijdag glijtijd zomerregeling (juli-augustus) maandag/dinsdag/donderdag stamtijd glijtijd woensdag/vrijdag glijtijd Indien op vrijdagnamiddag gebruik wordt gemaakt van de glijtijden moet het diensthoofd hiervan worden ingelicht Een ononderbroken werkperiode mag maximum 6 uren duren. Op woensdag en vrijdag zal bij gebrek aan registratie van een middagpauze een forfaitaire middagpauze van 1u. 30 min. (cfr. maximum glijtijd voor middagonderbreking maandag-dinsdag) worden aangerekend van zodra er meer dan 6 uur ononderbroken prestaties werden geleverd. Het gebruik van de glijtijd mag niet tot gevolg hebben dat de wettelijke grenzen van 11 uur per dag wordt overschreden. OCMW Zwalm versie 1/ /15

13 5.3. Voltijds technisch personeel 1 referentie uurrooster vanaf maandag (3 u 30 ) dinsdag (3 u 30 ) woensdag (3 u 30 ) donderdag (3 u 30 ) vrijdag (3 u 30 ) 2 variabele uurregeling winterregeling (jan-juni en sept.-dec.) maandag t.e.m. donderdag glijtijd stamtijd glijtijd vrijdag glijtijd glijtijd zomerregeling (juli en aug.) maandag t.e.m. donderdag glijtijd stamtijd glijtijd vrijdag glijtijd glijtijd Het voltijds technisch personeel kan net zoals het administratief personeel op vrijdagnamiddag gebruik maken van de glijtijden. In dit geval moet het diensthoofd hiervan worden ingelicht. Er wordt, ten einde voldoende flexibiliteit toe te staan in functie van de uit te voeren opdrachten en net zoals bij het technisch personeel afdeling cultuur en vrije tijd van de gemeente, gewerkt met een globaal uurrooster van 38 u./week die wordt ingevuld tussen 7.00 u. en u. waarbij het referentie uurrooster zo veel mogelijk gerespecteerd wordt en waarbij de arbeidsduur de wettelijk maximale daggrens niet overschrijdt. OCMW Zwalm versie 1/ /15

14 Enkel indien er activiteiten of vergaderingen gepland zijn, kan er een uitzondering voorzien worden op het referentie uurrooster, mits toestemming van het diensthoofd. De wekelijkse prestaties mogen 38 u./week niet overschrijden zonder toestemming van het diensthoofd. Prestaties boven de 38 u./week en met toestemming van het diensthoofd worden verrekend als compensatieverlof. Opmerking: Een ononderbroken werkperiode mag maximum 6 uren duren. Een verplichte pauze van minstens 30 minuten is na maximum 6u werken in acht te nemen, maar mag vrij gekozen worden, rekening houdend met het belang van de goede werking van de dienst. Bij gebrek aan registratie van een pauze, zal een forfaitaire pauze van 1u. 30 min. (cfr. maximum glijtijd voor middagonderbreking administratief personeel gemeentehuis met loketfunctie op maandag-woensdag) worden aangerekend van zodra er meer dan 6 uur ononderbroken prestaties werden geleverd. De toepassing van dit uurrooster mag niet tot gevolg hebben dat de wettelijke grenzen van 11 uur per dag wordt overschreden. OCMW Zwalm versie 1/ /15

15 OCMW Zwalm versie 1/ /15

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 30 juni 2016 Wijziging van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel. Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Vademecum Arbeidsreglement Deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Inhoudstafel Vademecum 1 Arbeidsreglement Deel arbeidstijd

Nadere informatie

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit?

Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Flexibiliteit in de arbeidsduur: utopie of realiteit? Dag van de Payroll & HR professional 2016 1 Karen Van den Bergh en Sofie Debie Situering huidige spelregels arbeidsduur dateren uit 1971 gaandeweg

Nadere informatie

Uurroosters poetsdienst

Uurroosters poetsdienst Uurroosters poetsdienst De minuten die in de deeltijdse uurroosters teveel gepresteerd worden, worden maandelijks bijgehouden in een overurenbestand. Voltijdse arbeid: 38:00 voormiddag namiddag totaal

Nadere informatie

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Het nieuwe Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1 Aan de slag met de nieuwe rechtspositieregeling

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016 Instelling Group S Onderwerp Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur Datum 8 december 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Schepen Fons Hannes, schepen Luc Lievens, gemeenteraadslid Jan Peys, gemeenteraadslid Cris Rutten verlaten de vergadering.

Schepen Fons Hannes, schepen Luc Lievens, gemeenteraadslid Jan Peys, gemeenteraadslid Cris Rutten verlaten de vergadering. 1 Zitting van 25 januari 2016 Aanwezig: Jos Engelen, burgemeester-voorzitter; Fons Hannes (afwezig tijdens de bespreking van agendapunt "Gemeenteraadsleden - verzoek van gemeenteraadslid Mannu Dox tot

Nadere informatie

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door WE R K B A A R E N W E N D B A A R W E R K Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door de Koning

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING... 4 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR... 4 2.1 Jobtime...

Nadere informatie

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis 29 april 2010 Mr. Peter Roosens Mr. Liesbeth te Rijdt 1 Overzicht I. Waarom is arbeidsduur een actueel thema? II. III. IV.

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ Infosessie Infosessie onregelmatige prestaties RPR OZ Toepassingsgebied RPR OZ Personeel artikel 104, 6 OCMWdecreet Binnen OCMW Gent: het voltallig personeel van: * de woonzorgcentra * de lokale dienstencentra

Nadere informatie

raad voor maatschappelijk welzijn

raad voor maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn GOEDGEKEURD uittreksel OCMW - BELEID EN INTERNE ORGANISATIE zitting van 8 juni 2016 Stafdienst OCMW 4 2016_RMW_00027 tikklokreglement - wijziging - goedkeuring Samenstelling

Nadere informatie

Nota rond meeruren/overuren

Nota rond meeruren/overuren Nota rond meeruren/overuren (versie November 2011) 1. Doelstelling Deze nota heeft tot doel om de algemene regelgeving rond meeruren en overuren voor de beleidsondersteunende diensten te bundelen en steunt

Nadere informatie

Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent

Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent Reglement over het volgen van vorming door personeelsleden van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 23 december 2014 Inhoudstafel Titel I. Doel, definities

Nadere informatie

BIJZONDERE INSTRUCTIES

BIJZONDERE INSTRUCTIES Sociale Statistieken Eenheid «Enquête naar de Arbeidskrachten» Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Speciale module werkorganisatie en arbeidstijdregelingen Tweede kwartaal

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 27 SEPTEMBER 2016 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten,

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen in het PSC 149.2 (koetswerk)

Nadere informatie

Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales April 2014

Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales April 2014 FOD Binnenlandse Zaken Arbeidsreglement Deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales VADEMECUM 1 Inhoudsopgave Lexicon... 4 3. De arbeidstijd... 5 3. a. Het begin en het einde van de week... 5 3. c. De maximale

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Reglement op de duur der prestaties

Reglement op de duur der prestaties Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR Laatst bijgewerkt op 25/09/07 REGLEMENT OP DE DUUR DER PRESTATIES...5 Werkreglementen (in voege vanaf 30.06.03)...5 Hoofdstuk I - Algemene bepalingen...5 Afdeling

Nadere informatie

VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013

VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013 VERLONING VAN DE CHAUFFEURS - PRESTATIEFICHE toestand op 01 april 2013 Op de prestatiefiche krijgt de werknemer een detail van zijn prestaties, en van de verloning ervan. a) uitleg per lijn Op de eerste

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*).

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*). VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 maart 2011 BS/TP 2010/2011 01/27 Aan de schoolhoofden en de hoofden van de bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Feestdagenregeling Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Doelstelling Duidelijk overzicht van de regeling wettelijke feestdagen Toelichting wijzigingen in de toepassing vervangende feestdagen 2

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. -

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

Arbeidstijdreglementering in de openbare zorgsector

Arbeidstijdreglementering in de openbare zorgsector Arbeidstijdreglementering in de openbare zorgsector Franky Blomme sociaal inspecteurdirectiehoofd Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten 1 De arbeidswet 16.3.71 instellingen die geneeskundige, hygiënische

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen:

DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen: DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen: Enerzijds maatregelen die een rechtstreekse werking

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten:

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Versie juni 2012 Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

NUOD sector Financiën INFO

NUOD sector Financiën INFO INFO is een nieuwsflash bestemd voor het personeel van Financiën NUOD sector Financiën INFO 2013-9 nummer 2013/9 dd. 28-5-2013 Gelieve uit te hangen of te verspreiden onder het personeel REGLEMENT VAN

Nadere informatie

Positieve flexibiliteit: basisprincipes

Positieve flexibiliteit: basisprincipes Positieve flexibiliteit: basisprincipes 1 Nieuwe tijdslijn van een werkdag in glijdend uurrooster... 2 1.1 Start dag... 2 1.2 Middagpauze... 2 1.3 Stop dag... 2 1.4 Stamtijden... 2 2 Verlof in blokken

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 4 oktober 2006 CM 2006/2007-01/05 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen.. BETREFT

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 34/00006869/WE Naam + adres overheidswerkgever: Vlaamse Landmaatschappij, Gulden-Vlieslaan

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00008 Onderwerp: Arbeidsreglement - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

2. Beslissing om het stelsel toe te passen

2. Beslissing om het stelsel toe te passen KB NR. 213 - BIJKOMENDE UREN BOUW Als gevolg van het sluiten van het sectoraal akkoord voor 2009 en 2010 in het PC voor het Bouwbedrijf moesten twee wijzigingen door een wet aangebracht worden in de bepalingen

Nadere informatie

Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales

Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales FOD Binnenlandse Zaken Arbeidsreglement - Deel arbeidstijd in de Noodoproepcentrales Vademecum 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Lexicon... 5 3. De arbeidstijd... 6 3. a. Het begin en het einde van de week...

Nadere informatie

Arbeidswetgeving. Arnold Blockerije, Stadssecretaris Ninove

Arbeidswetgeving. Arnold Blockerije, Stadssecretaris Ninove Arbeidswetgeving Arnold Blockerije, Stadssecretaris Ninove Inhoud 1. Valt het zwembad onder de arbeidswet of de arbeidstijdwet? 1.1. Arbeidswet 1.2. Arbeidstijdwet 2. Besluit Vlaamse regering 7.12.2007

Nadere informatie

Arbeidsreglement FOD Binnenlandse Zaken. Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales

Arbeidsreglement FOD Binnenlandse Zaken. Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales Arbeidsreglement FOD Binnenlandse Zaken Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales 1. Doelstellingen De openbare diensten moeten een permanente behandeling garanderen van de noodoproepen bestemd voor

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend Pensioen...

Nadere informatie

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast.

De nieuwe regels die in het licht van deze vereenvoudiging zijn opgesteld, zullen dan ook vanaf 1/01/2016 moeten worden toegepast. Code werkrooster Toelichting. De aangifte sociale risico s zal op termijn verplicht in elektronische vorm plaats vinden. De verplichting tot het elektronische verzenden zal in 2 fasen gebeuren: Vanaf 01/01/2016

Nadere informatie

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL WERKBONUS Bijwerking 04-02-2014 (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2 Wie

Nadere informatie

De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens

De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens De arbeidsduurorganisatie in een chirurgisch dagziekenhuis : een onmogelijke opdracht? mevr. Linda Lemmens Situering Arbeidsduur en activiteit van een chirurgisch dagziekenhuis of de activiteit van een

Nadere informatie

De alternatieve uurregelingen zijn van toepassing voor het voltijds personeel dat tewerkgesteld is in de hieronder vermelde diensten:

De alternatieve uurregelingen zijn van toepassing voor het voltijds personeel dat tewerkgesteld is in de hieronder vermelde diensten: Kleine flexibiliteit 4.10.07 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2007 betreffende de invoering van de alternatieve uurregelingen en verschoven uurregelingen (kleine flexibiliteit) 1 Afdeling

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 23 januari 2014 CVH 2013/2014 01/13 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan: het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. PC 305 dd 29/09/2005 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES IN HET KADER VAN DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK EN DE TOEKENNING

Nadere informatie

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC 149.01 elektriciens in het Psc 149.01 zijn er drie afzonderlijke cao s die betrekking hebben op arbeidsorganisatie en flexibele werktijden:

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 21 januari 2015 CVH 2014/2015 01/16 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

Vakantiecalculator : nieuwe release 27 maart

Vakantiecalculator : nieuwe release 27 maart Vakantiecalculator : nieuwe release 27 maart Beste klant, Na de vorige release van eind januari zal vanavond alweer een nieuwe release van de vakantiecalculator in productie gaan. Op die manier verbeteren

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL WERKBONUS FEDERAAL 14.02.2017 (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2

Nadere informatie

Dienstnota nieuw dienstregime voor het operationeel personeel in continudienst

Dienstnota nieuw dienstregime voor het operationeel personeel in continudienst Dienstnota nieuw dienstregime voor het operationeel personeel in continudienst Zoals eerder aangegeven start een nieuw dienstregime 24/72 op 1 mei 2017. Het doel is om tegemoet te komen aan de wensen van

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning

PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten & vormingsinspanning DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 24 september 2013 VSKO/DB/13.13 Contact: Hans De Becker, hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson, rudi.warson@vsko.be, 02 529 04 00 PC 152 Flexibiliteit, vervoerskosten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00307 Onderwerp: Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

ARBEIDSTIJD BIJ DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN BELEIDSVOORSTELLEN

ARBEIDSTIJD BIJ DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN BELEIDSVOORSTELLEN ARBEIDSTIJD BIJ DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN BELEIDSVOORSTELLEN ARBEIDSTIJD BIJ DE VLAAMSE LOKALE BESTUREN STAND VAN ZAKEN, KNELPUNTEN EN BELEIDSVOORSTELLEN Inger De Wilde,

Nadere informatie

16 JUNI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (1)

16 JUNI Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (1) 16 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (1) BS 30/07/2003 in voege 01/09/2003 Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST Tussen enerzijds: KINDERDAGVERBLIJF DE HONINGBOOM is een feitelijke vereniging met ondernemingsnummer 0843.231.787 vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

De variabele arbeidstijd. Uitgangspunten van het management

De variabele arbeidstijd. Uitgangspunten van het management Uitgangspunten van het management lde hoeveelheid werk vermindert niet lhet aantal personeelsleden daalt sterk De productiviteit moet stijgen l(= werklast per personeelslid moet omhoog) ldit vereist eenvormigheid

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OVERIJSE ARBEIDSREGLEMENT

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OVERIJSE ARBEIDSREGLEMENT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OVERIJSE ARBEIDSREGLEMENT Plaats van tewerkstelling: Dr. J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse J.B. Dekeyserstraat 70, 3090 Overijse J.B. Dekeyserstraat 43-45,

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2014-02 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 27/05/2014

Nadere informatie