Onderzoek Online Markt Kansspelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Online Markt Kansspelen"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Onderzoek Online Markt Kansspelen Eindrapport Den Haag, 28 september 211 THE BOSTON CONSULTING GROUP

2 In zijn kamerbrief van 19 maart 211 zet de Staatsseretaris van Veiligheid & Justitie uiteen dat Nederlandse burgers die willen deelnemen aan kansspelen dat op een veilige en verantwoorde manier moeten kunnen doen. De uitgangspunten hierbij zijn Legalisering van de online kansspelmarkt met een zo groot mogelijke dekking (zowel poker, asinospelen, bingo, sportweddenshappen als automatenspelen worden meegenomen) Meer geld vanuit loterijen dient ten goede te komen aan sport Vergunningen voor internetkansspelen/-loterijen dienen ten minste lomin aan (struturele) inkomsten te genereren Het nieuwe stelsel dient waarborgen te bevatten om negatieve effeten tegen te gaan Het vergunningstelsel dient rekening te houden met toekomstige tehnologishe ontwikkelingen De beoogde legalisering vindt plaats tegen de ahtergrond van veranderende Europese regelgeving Nationale beperkingen op het grensovershrijdende dienstenverkeer zijn in de EU in beginsel niet toegestaan. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU zijn dergelijke beperkingen (bijvoorbeeld in de vorm van een nationaal vergunningstelsel) in bepaalde gevallen toh toegestaan1 Het Hof sherpt de voorwaarden waaronder lidstaten een eigen vergunningstel kunnen rehtvaardigen steeds verder aan. In 21 oordeelde het Hof dat lidstaten zih minder snel op de rehtvaardiging van een monopolie voor een bepaalde kansspelsoort kunnen beroepen indien die lidstaten voor andere kansspelategorieën, waaraan grotere verslavingsrisio s kleven, een expansiebeleid voeren Ahtergrond Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft The Boston Consulting Group gevraagd onderzoek te doen naar senario s voor de regulering van de markt voor online kansspelen. Het onderzoek is uitgevoerd van 15 augustus tot 6 september, 211 Q CN 1 Indien deze: a) worden gerehtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang (waaronder fraudebestrijding en onsumentenbesherming); b) op niet-disriminerende wijze woren toegepast; ) geshikt zijn het beoogde doel te verwezenlijken (geshiktheidseis), en d) niet verder gaan dan noodzakelijk is (proportionaliteitseis). Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar2olo-211, 24557, nr OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-tinaalpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP

3 Doel van dit rapport is het effet van regulerïng van de onlïne kansspelmarkt op de beleidsdoelstellingen in kaart te brengen. Het effet op deze doelstellingen wordt bepaald door inziht te geven in: De omvang en de ontwikkeling van de online markt en de verdienmodellen van de aanbieders Eventuele kannibalisatie van land-based aanbieders en mogelijke mitigerende maatregelen Internationale ervaringen met handhaving, toeziht en verlening van vergunningen voor online kansspelen Doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid zijn Gokverslaving voorkomen i.h.b. bij jongeren en kwetsbare groepen Tegengaan van illegaal gokken Beshermen van de onsumenten Tegengaan van illegaliteit en riminaliteit Randvoorwaarde: Op peil houden van de baten voor de staat (belastingen) en de maatshappij (sport en goede doelen) Om deze doelstellingen te realiseren heeft de overheid vershillende instrumenten tot haar beshikking Voorbeelden: illegale aanbieders verbieden relame te maken in Nederland, gereguleerde aanbieders verplihten maatregelen te nemen ter besherming van spelers, opleggen van de verplihting om af te dragen aan goede doelen, et. Omdat instrumenten onderling samenhangend dienen te zijn, worden in dit rapport voor een aantal ombinaties van maatregelen (zgn. senario s ) de effeten in kaart gebraht OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 2 Doel van dit rapport

4 Deze presentatie volgt de strutuur van de zes aandahtsgebieden: 1) de Nederlandse markt voor online kansspelen, 2) de internationale vergelijking, 3) senario s voor het reguleren van de markt, 4) effeten van kannibalisatïe en mitigerende maatregelen, 5) handhaving en toeziht en 6) uitgifte van lienties. De resultaten van de analyses worden in deze zes hoofdstukken besproken. Voor ieder hoofdstuk is een algemene samenvatting opgenomen. Voor een aantal senario s is het effet van beleidskeuzes op de beleidsdoelstellingen geanalyseerd. In de volgende drie pagina s vindt u een toelihting bij deze senario s. Ieder hoofdstuk bevat een tekstuele toelihting op en samenvatting van de resultaten van de analyse, gevolgd door een aantal figuren (tabellen en grafieken). In de bijlage is een verklarende woordenlijst opgenomen. Gedurende het onderzoek hebben wij diepte-interviews gehouden met een groot aantal stakeholders: internationale toezihthouders, vertegenwoordigers van alle land-based aanbieders, aanbieders van online kansspelen en onafhankelijke experts. In dit proes zijn onze analyses in belangrijke mate getest op realiteitszin. De lijst met geïnterviewde partijen is opgenomen in de bijlage. Wij hopen u met deze presentatie het gevraagde inziht te geven. Indien u vragen heeft, kunt u zih rihten tot Toon Segers, projetleider van dit onderzoek. Met de meeste hoogahting, Huib Kurstjens Toon Segers Senior Partner and Managing Diretor Projetleider The Boston Consulting Group, Amsterdam OMK_Eindrapport-2SSeptl 1-AMS-TSe-finaal.pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 3 Leeswijze t

5 Beleids keuzes zijn onderverdeeld in vijf ategorieën Deze keuzes worden toegeliht in de hoofdstukken 3 tlm 6 Opleggen operationele eisen voor Opleggen eisen aan Opleggen eisen aan tehniek Zelfregulering, bijv. Toeziht besherming onsument en tehniek2, toestaan van die real-time en fysieke op basis van CWA3 Hfd. 5 (opties niet exlusief) tegengaan kansspelverslaving ontrole door derden inspetie mogelijk maken rihtlijnen Verlening Transparante proedure. Ongelimiteerd aantal vergunningen. Limiteren van het aantal vergunningen. vergunningen Evt. speifieke voorwaarden per produtgroep Verdelingsmehanisme wel/niet via veiling Hfd 6 Kansspelbelastin Kansspelbelasting land-based 29% Belasting over Bruto Spelresultaat (BSR1 ). tarief 2 / over BSR 2% Belasting over BSR 6% Belasting over BSR handhaven (29%). Online Hfd. 3 Regulering alle speltypen m.u.v. Gefaseerde regulering. Aantal. 1.. Lientie+ Mitigerende loterijen monopolies (tijdelijk) houden maatregelen model (zoals in Belgie) Hfd 4 kannibalisatïe Geen afdraht aan Verplihte afdraht aan sport Verplihte afdraht aan sport en Compenseren van 1 sport en goede doelen en goede doelen voor alle goede doelen voor alle aan- kannibalisatie met Hfd. 4 L online aanbieders aanbieders online kansspelen bieders sportweddenshappen Intensivering belastingontrole H d Blokkeren van Blokkeren van Blokkeren van. aanbieders an avin g... van winnaars grote. relame marketing betalingsverkeer internetverkeer..... en (opties niet exlusief) prijzen bij illegale aanbieders Geen blokkering voor binnen EU. voor jurisdities op zgn. white list 1. BSR = Bruto Spelresultaat = inzet uitkering bonussen 2. Software, systeemarhitetuur en proessen 3. GEN Workshop Agreement OMKE,ndrapport-28Septl 1 -AMS-TSe-finaaipptx THE BOSTON CNsULTING GROUP 4

6 Kanss pei- belasting Mïtigerende maatregelen kannibaiisatie Handhaving (opties niet exlusief) Verlening vergunningen Er zijn drie basissenario s gedefinieerd: A, B en C Basissenario bestaat uit aantal vaste keuzes; Andere keuzes worden apart toegeliht (i 2% Belasting over BSR 6% Belasting over BSR Kansspelbelasting land-based handhaven (29%). Online tarief 2% over BSR legulering alle speltypen m.u.v. loterijen Gefaseerde regulering. Aantal monopolies (tijdelijk) houden Lientie+ model (zoals in België) Geen afdraht aan sport en goede doelen online aanbieders Verplihte afdraht aan sport en goede doelen voor alle aanbieders online kansspelen Verplihte afdraht aan sport en goede doelen voor alle aan bieders sportweddenshappen Compenseren van kannibalisatie met belastingbaten Blokkeren van relame, marketing 1 Blokkeren van betalingsverkeer Blokkeren van internetverkeer 1 ntensivering belastingontrole van winnaars grote prijzen bij illegale aanbieders Geen blokkering voor aanbieders binnen EU en voor jurisdities op zgn. white list Opleggen operationele eisen voor ] besherming onsument en 4 tegengaan kansspelverslaving Opleggen eisen aan tehniek, toestaan van ontrole door derden Opleggen eisen aan tehniek die real-time en fysieke inspetie mogelijk maken Zelfregulering, bijv. op basis van CWA rihtlijnen Transparante proedure. Ongelimiteerd aantal vergunningen. Evt. speifieke voorwaarden per produtgroep Limiteren van het aantal vergunningen. Verdelingsmehanisme wel/niet via veiling OMK_Eindapporl-2BSeptl 1-AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP Vast onderdeel van basissenario Toeziht (opties niet exlusief) F IEItiLVî 1 IT1i

7 en twee Varianten op Senario A (D en E) bedoeld om een integraal beeld te geven van ïmpat mogelijke beleïdskeuzes Er zijn twee varianten op Basissenario A geformuleerd om het additionele effet van extra maatregelen te illustreren Variant D onderzoekt de impat van een verplihte afdraht aan sport en goede doelen Variant E onderzoekt de impat van het opleggen van strikte eisen aan tehniek (die real-time en fysieke inspetie mogelijk maken) bovenop een verplihte afdraht aan sport en goede doelen Overige beleidskeuzes zijn gelijk aan Basissenario A Varianten illustreren het effet van maatregelen op kanalisatie en maatshappelijke baten Maatregelen die leiden tot hogere kosten voor gereguleerde aanbieders, maken het moeilijker om te kunnen onurreren met illegale aanbieders. De varianten bepalen de impat van hogere kosten voor aanbieders op het uitkeringsperentage voor spelers en daarmee de vraag naar gereguleerd aanbod (kanalisatie) 1 Lagere kanalisatie heeft op haar beurt gevolgen voor belastinginkomsten en afdrahten aan sport en goede doelen Varianten en E zijn gekozen om de logia en het effet van het stapelen van maatregelen te illustreren Bij een keuze voor andere maatregelen, kan een vergelijkbare logia gevolgd worden 1. Relatie tussen vraag en uitkeringsperentage wordt verklaard met behulp van prijselastiiteit van spelers. Dit wordt toegeliht in Hoofdstuk OMKEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 6 D ) S to i to ) ).:,. ) ) i

8 Agenda Samenvatting 1. Nederlandse markt voor onlïne kansspelen 2. Internationale vergelijking 3. Drîe basissenario s voor reguleren Nederlandse markt 4. Kannibalisatie van land-based aanbod, mitigerende maatregelen 5. Handhaving en toeziht 6. Uitgifte van lienties Bijlage OMK_Eindrapport-2SSeptl 1 -AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 7

9 De omvang van de totale Nederlandse kansspelmarkt is 2,2mld uitgedrukt in Bruto Spelresultaat. Bruto Spelresultaat is de omzet voor aanbieders van kansspelen nadat de prijzen en eventuele bonussen zijn uitgekeerd aan spelers. Bij Poker is dit de rake, oftewel de ommissie voor de aan bieder De markt voor online kansspelen is 1 GOmln, inlusief 3Omln uit e-ommere ativiteiten van Nederlandse loterijen. De onderzohte senario s voor regulering hebben betrekking op het ongereguleerde online aanbod en niet op de e-ommere ativiteiten van loterijen. Het stelsel voor loterijen wordt per 215 herzien en regulering van de e-ommere ativiteiten van loterijen is daarom niet in sope van dit onderzoek In dit onderzoek wordt uitgegaan van een gelijk belastingtarief voor land-based en onlïne aanbieders, vanwege de gelijkheid van land-based en online spelen. Vershillende tarieven voor land-based en online ativiteiten leiden tot Europeesrehtelijke risio s. Voor de online markt wordt het uit Nederland afkomstige Bruto Spelresultaat als belastinggrondslag genomen en zijn de aanbieders belastingplihtig. Bij senario s voor regulerïng van online ativiteiten worden niet de spelers belastingplihtig gemaakt, omdat dit de uitvoering zeer omplex maakt In dit onderzoek wordt de regulering van de online markt vergeleken met verwahte ontwikkeling van de markt zonder regulering in 215 (de zogenaamde status quo ). Het onderzoek beshrijft de gevolgen van regulering in een aantal basissenario s waarbij de kansspelbelasting vershillend is. Vervolgens worden de effeten van mitigerende maatregelen voor kannibalisatie en maatregelen met betrekking tot toeziht, handhaving en het verlenen van vergunningen gepresenteerd als aanvulling op deze basissenario s OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSULTING GRoUP 8 Samenvatting (1): Introdutie

10 Kanalisatie, oftewel het aandeel van het legale aanbod op de online markt, is sterk afhankelijk van de mate van handhaving en de mate waarin gereguleerde onhine aanbieders onurrerend zijn met illegale aanbieders Handhaving, zoals bijvoorbeeld het niet toestaan van marketing door illegale aanbieders, reëert drempels waardoor de onsument geleid zal worden rihting het legale aanbod Additionele kosten door regulering blijken (grotendeels) te worden doorberekend aan de onsument in de vorm van een lagere winkans. Lagere winkans maakt het gereguleerde aanbod relatief onaantrekkelijk, en drijft onsumenten rihting het illegale aanbod Bij strikte handhaving en 29% kansspelbelasting over het Bruto Spelresultaat (BSR) zal naar verwahting 7% van de Nederlandse online markt worden aangeboden door gereguleerde aanbieders Inkomsten voor goede doelen blijven stabiel. Belastinginkomsten stijgen met 7Omln door reguleren online Onder strikte handhaving behoren een verbod op marketing en relame door illegale aanbieders, en het blokkeren van betalingsverkeer van illegale aanbieders Bij belastingtarief van 2% zal een aantrekkelijker ondernemingsklimaat leiden tot ira 8% legaal aanbod Tegelijkertijd zal een daling van het belastingtarief voor land-based aanbieders vertaald worden in aantrekkelijkere winkansen voor spelers. Dit zal de vraag naar land-based aanbod doen toenemen Goede doelen profiteren van groei land-based markt (+ 35m1n). Belastinginkomsten dalen met ZOmIn t.o.v. status quo. Effet van lager belastingperentage wordt niet geompenseerd door groei van land-based markt en kanalisatie van online aanbod Regulering biedt de mogelijkheid om online gokverslaving beter te identifieren en te adresseren Wanneer 7% van het online aanbod legaal is, zullen aangesherpt toeziht en maatregelen ter besherming van de onsument leiden tot een daling van het aantal probleem- en risiospelers met naar shatting 11. in 2151 Een belastingtarief van 2% zal leiden tot hogere kanalisatie (8%) en tegelijkertijd een groei van de land-based markt. Het netto effet is een toename van het aantal probleem- en risiospelers met ira Bij deze berekenin9 is verondersteld dat, binnen het gereguleerde aanbod, het aandeel probleem- en risiospelers daalt van 1,5% naar 1% van de online spelerspopulatie OMK_Eindrapport-28Septl 1 -AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING Gzou g Samenvatting (II): Omvang van legaal aanbod op de online markt

11 Samenvatting (III): Kannibalisatie, mïtigerende maatregelen Substitutie van de land-based markt door de opkomst van online kansspelen (kannibalïsatie) is beperkt Holland Casino heeft haar omzet zien dalen sinds 25. Hiervan kan ira 5mln p.j. verklaard worden door de opkomst van online kansspelen. Een winstdaling voor Holland Casino heeft een negatief effet op de shatkist Impat op goede doelen is beperkt. Goede Doelen Loterijen (GDL) hebben sinds 25 de inleg zien stijgen met ira 5-6% p.j.1 GDL hebben lotprijs verhoogd om dalende vraag op te vangen. Zonder deze prijsoptimalisatie wordt het effet van kannibalisatie geshat op -2% p.j. Kannibalisatie van de Toto (aanbieder van weddenshappen op voetbal) door het aantrekkelijke alternatief op internet, is denkbaar maar niet zihtbaar. De Toto heeft haar omzet met -6% p.j. zien stijgen sinds 25 Het effet op Sporteh, de aanbieder van weddenshappen op paardenraes, is relatief groot maar in absolute zin klein. Sporteh zag haar omzet dalen met -7% p.j. sinds 25 en draagt 2,5mln af (aan de sport) Maatregelen die het effet van kannibalisatie mitigeren zijn niet ingrijpend Handhaven van de status quo is ongunstig voor Holland Casino. De kannibalisatie van Holland Casino kan ten dele worden geompenseerd door het verlenen van een online vergunning, het innoveren van de retailformule en het online inzetten van haar sterke merknaam. Een online marktaandeel van 1% in 215 zou 2Omln BSR opbrengen voor Holland Casino Er is geen risio op nieuwe toetreders op de loterijmarkt. Het stelsel voor loterijen wordt per 215 herzien 2 Een afdraht van 15% over BSR van gereguleerde aanbieders van paarden- en sportwedden ompenseert een volledig verlies van de afdraht van Toto en Sporteh.3 Door deze additionele kostendruk daalt kanalisatie van 7% naar ira 65% bij een senario met 29% kansspelbelasting België traht de zorgen van haar land-based aanbieders te adresseren door de online vergunning aan de land-based vergunning te koppelen (zgn. Lientie+). Effetiviteit en toepasbaarheid van dit model in Nederland is onzeker Mate van sues, en daarmee de impat op kanalisatie, hangt af van de onurrentiekraht van land-based aanbieders op de online markt België hanteert een belastingtarief van 11% over BSR voor online kansspelen. Dit geeft aanbieders de mogelijkheid om een hogere winkans te bieden om zo te kunnen onurreren met illegale aanbieders. Daarnaast is het voor land-based aanbieders toegestaan om de expertise en naamsbekendheid van bekende online aanbieders in huis te halen: Zo heeft Pokerstars.be toegang tot de Belgishe markt via een partnershap met Cirus Groupe Er is sprake van rehtsonzekerheid: België loopt het risio dat haar vestigingseis als onevenredig wordt beshouwd of dat de preferentiële positie van land-based aanbieders Europeesrehtelijk niet houdbaar is Tot slot: Het is mogelijk dat buitenlandse aanbieders een positie op de Belgishe markt verwerven door (kleinere) land-based vergunninghouders over te - nemen (denk aan één van de ira 18 speelzalen) om zo de restritie eenvoudig te omzeilen. In Nederland zouden bijv. exploitanten van speelautomaten potentiële overnamekandidaten worden 1. Afdraht aan goede doelen door Lotto en de Goede Doelen Loterijen is ira 45m1n 2. De zeer beperkte aanwezigheid van onhine loterijen op internet kan verklaard worden door de aard van het spel en de noodzaak voor shaal voor een grote jakpot. De impat op goede doelen van het evt. op termijn reguleren van de online loterijmarkt valt buiten de sope van dit onderzoek 3. Alternatief is 4% over BSR van ahe gereguleerde online aanbieders (niet alleen aanbieders van sportwedden). Als afdrahtperentage Toto gehandhaafd blijft is dit 2% OMKEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe.finaal.pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 1

12 Handhaving: Blokkeren van relame door illegale onhine aanbieders is effetief en uitvoerbaar. Blokkeren van internet- en betalingsverkeer van illegale aanbieders zijn omplexe instrumenten. Geen van de instrumenten zijn waterdiht Verbod op marketing en relame door illegale aanbieders is effetief vanwege de grote afhankelijkheid van marketing. Verbod op marketing is niet waterdiht vanwege fluïde aard van affiliate marketing op internet Blokkeren van betalingsverkeer werpt een additionele drempel op. Voor effetieve handhaving dient de wet hierop aangepast te worden. De toezihthouder dient de uitvoering door banken en payment servie providers te ondersteunen door hen van een ontinu bijgewerkte zwarte lijst te voorzien Blokkeren van internetverkeer naar illegale aanbieders werkt voor het grote publiek maar is eenvoudig te omzeilen voor diegenen die zih verdiepten in de benodigde maatregelen Effetief toeziht legt strikte maar realistishe voorwaarden op aan aanbieders op gebied van betrouwbaarheid onderneming, tehnishe ontrolemogelijkheden, en besherming onsumenten Betrouwbaarheid en finaniële positie van onderneming en aandeelhouders worden getoetst Voor onsumentenbesherming (responsible gaming) dienen de rihtlijnen uit de CEN workshop als startpunt genomen te worden, al dan niet verpliht. In bijv. Italië en Denemarken worden striktere eisen gehanteerd: zoals het verpliht instellen van een verlieslimiet of het reguleren van spelersbonussen De juiste balans tussen strikt en uitvoerbaar toeziht lijkt zih duidelijker af te tekenen. Denemarken wordt door zowel de industrie als door toezihthouders als een goed voorbeeld voor Nederland beshouwd1 Het opleggen van strikte eisen aan tehniek voor mogelijk maken real-time en fysieke inspetie (zoals fysieke loatie van servers in Nederland) leidt tot signifiant hogere kosten voor aanbieders en dalende kanalisatie Samenvatting (IV): Handhaving en toeziht ( 4 r 1. Tehnishe voorwaarden van SKAT (kansspelautoriteit Denemarken) bevatten ook maatregelen voor besherming van de onsument en komen per september 211 in het Engels beshikbaar OMkEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 11

13 Bij 29% belasting over het BSR van online aanbieders worden 2-35 aanbieders verwaht Bij 2% belasting en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat zullen partijen de markt betreden: grote en 2 3 kleine tot middelgrote aanbieders Bij 29% belasting zullen kleine aanbieders met moeite kunnen onurreren. Kleine aanbieders zijn genoodzaakt de winkans te verlagen en zullen daarmee volume verliezen. Het aantal geïnteresseerde kleine aanbieders zal beperkt zijn en wordt geshat op 5-1 Beperken van aantal lienties is niet noodzakelijk voor het realiseren van beleidsdoelstellingen De Europeesrehtelijke haalbaarheid van beperken van het aantal lienties is onzeker, omdat er geen shaarste is, zoals bijvoorbeeld bij teleomfrequenties Opbrengsten van eventuele veiling zijn onzeker en beperkt. Wanneer kosten te hoog worden voor aanbieders zal dit ten koste gaan van de winkans en een negatief effet op kanalisatie hebben Jaarlijkse lïentiekosten van 1-2% over BSR zijn voldoende om KSA te finanieren. Deze additionele kosten voor aanbieders hebben beperkte impat op kanalisatie Bij een dergelijke fee zulllen lienties in mln en in mln opbrengen Opstartativiteiten van de KSA bestaan met name uit forensishe, tehnishe en operationele audits en deze kunnen goeddeels worden uitbesteed. Grootste deel van de doelbezetting zal bestaan uit inspeteurs Extra maatregel om lomln aan additionele opbrengsten uit lienties of bestemmingsheffing te halen wordt afgeraden lomln orrespondeert met een bestemmingsheffing van -5% over BSR (in 215). Dit is een signifiante kostenpost voor online aanbieders en zal een negatief effet hebben op kanalisatie (daling van ira 5%) Wanneer gekozen wordt voor een lagere bestemmingsheffing, zal het negatieve effet op kanalisatie evenredig ook lager zijn OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaal.pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 12 Samenvatting (V): Uitgifte van lienties

14 Basis- Basis- Basis- Basissenario senario(,) senarïo senario () Variant () Variant te) Belastingtarief 29% voor 29% 2% 6% 29% 29% (% over BSR) land-based Extra kosten % % % % 4% afdraht1 1% tehn. eisen (% over BSR) 1% lientiefee 4% afdraht1 1 % Iientiefee Kanalisatie % 7% 8% 4% 65% 55% Samenvatting (VI): Overziht van Senario s Baten overheid (215, in mln) v v 4, v Baten sport en goede doelen (215, in mln) Aantal N.tb probleem- en risiospelers (215, in looo) 1. Aan sport en goede doelen; 4% Voor alle gereguleerde onhine aanbieders orrespondeert met 15% voor alle gereguleerde online aanbieders van sportwedden 2. Kansspelbelasting, overige belastingen en afdrahten (winsten van Holland Casino en Staatsloterij) 3. In senario C vertaalt een hoge belastingdruk zih naar veel lagere kanalisatie en een grote krimp van de land-based markt. Bij een zodanig grote afname van het gereguleerde land-based aanbod, is het risio groot dat de illegale land-based markt signifiant toeneemt Bron: BCG analyse OMKEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 13

15 4. Kannïbalïsatîe van land-based aanbod, mïtigerende maatregelen OMK_Eindrapport-28Septl 1 -AMS-TSe-tinaal, pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 14 CN r ) Agenda Samenvatting 1. Nederlandse markt voor online kansspelen 2. Internationale vergelijking 3. Drie basïssenario s voor reguleren Nederlandse markt 5. Handhaving en toeziht 6. Uitgifte van lientïes Bijlage

16 Op deze markt zijn naar shatting 7 aanbieders atief Markt voor online kansspelen is l6omln, uitgedrukt in Bruto Spelresultaat1. Dit is 7% van de totale Nederlandse kansspelmarkt. l3omln van de online markt is niet gereguleerd Totale kansspelmarkt is 2,23m1d, 2,l7mld is land-based2 Illegale online kansspelmarkt kent vier hoofdsegmenten: sportwedden 4mln, asinospelen 45m1n, poker 25m1n, 7mln bingo en Zmln overig Daarnaast verdienen land-based loterijen 3mln in BSR aan de online verkoop van kaartjes Online markt groeit sterk maar heeft zijn grootste groeispurt gehad Groei is hoog, 17% in 21, maar sterk gedaald van gemiddeld 25% in de periode Bij een verwahte groei van 12% p.j. is de omvang van de online markt 28Omln in 215 Groei online poker stagneert ( 2% p.j.), sportweddenshappen en bingo groeien sterk ( 25+% p.j.). Stagnatie van de pokermarkt is te verklaren door het vertrek van de vissen (amateurspelers, die prooi zijn voor zgn. sharks ) Nederlandse markt voor online kansspelen is - 1 GOmln f 7) Nederlandse online markt kent drie type aanbîeders: 1) grote internationale aanbieders, 2) middelgrote lokale aanbieders en 3) kleine lokale (nihe) aanbieders Kleine aanbieder heeft minder dan 2mln BSR. Grote aanbieder heeft 1 1 5mln. Middelgroot: 5 lomln In de huidige situatie zijn er 2 middelgrote en grote aanbieders en 5 kleine spelers BSR = Bruto Spelresultaat = inzet uitkering bonussen 2. Marktdata van H2GC zijn als basis gebruikt. Deze data zijn getoetst op onderzoeksmethode en vergeleken met uitkomsten van andere marktonderzoeken (GBGC, Motivation en Regioplan) Bron: H2 Gambling Capital; BCG-analyse OMK_Eindrapporl-28Septl 1 -AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CNsULTJ.NG GROUP 15

17 Belangrijke vershillen in eonomis tussen aanbieders Kleine aanbieders gebruiken een zgn. white label-model: zij maken gebruiken van servie providers voor het generieke basis- en gaming-plafform. De presentatie van het spel naar de onsument is uniek. Kleine aanbieders maken vrijwel uitsluitend gebruik van affiliate marketing1 Zowel kosten voor platforms als affiliate marketing worden doorberekend o.b.v. revenue sharing. Dit maakt de kosten volledig variabel Kosten voor IT zijn - 3% van BSR en die voor affiliate marketing 3-4% van BSR. Overige kosten zijn beperkt maar bestaan o.a. uit kosten voor betalingsverkeer (<5%) Grote aanbieders maken gebruik van servie providers of hebben eigen platforms. Marketing bestaat uit zowel affiliate marketing als massamedia en sponsorships Dit model is effiiënt gezien de shaal van deze aanbieders. Overige kosten zijn relatief hoog en komen deels voort uit R&D, juridishe en ompliane-ativiteiten Aanbieders kunnen hogere kostendruk opvangen door het uitkeringsperentage (winkans voor onsument) te verlagen of door kosten te besparen De kostenstrutuur van online aanbieders laat een relatief hoog uitkeringsperentage toe. Het uitkeringsperentage op de online markt vershilt per speltype en is het resultaat van sterke onderlinge onurrentie. Dit perentage kan variëren van 75% (bingo) tot 95% (asinospelen) Een aanbieder met een uitkeringsperentage van 95% kan zijn netto omzet (zijnde de BSR) verdubbelen door deze te verlagen naar 9%. De bruto omzet zal dalen omdat prijssensitieve klanten zullen overstappen naar aanbieders met een hogere winkans 1. Affihiate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij adverteerders hun partners (affiliates) belonen voor de gegenereerde verkopen of leads die de affihiate heeft aangeleverd. Affiliates kunnen dit bewerkstelligen door advertenties van adverteerders op hun website te plaatsen. Als er uit het doorverwijzen van klanten naar de adverteerders een verkoop of lead volgt, ontvangt de affiliate hiervoor een vergoeding van de adverteerder. (bron: Wikipedia) 22456O-O4OMK_Eindrapport-28Sept1 1-AMS-TSe-flnaaLpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 16 ( 3 r

18 Kleine aanbieders hebben beperkte bewegingsruimte om hun businessmodellen aan te passen vanwege de variabele aard van hun kosten Eventuele kostendruk (bijvoorbeeld door hogere belasting of kosten die gepaard gaan met lientievoorwaarden) op kleine aanbieders kan slehts ten dele worden doorvertaald naar affiliate netwerken, en in nog minder mate naar aanbieders van white label-platformen Zodoende hebben grote aanbïeders naast een shaalvoordeel intezeften het voordeel dat zij meer opties hebben om hun middelen ) Kleine aanbieders hebben beperkte invloed op kosten Grote aanbieders hebben keuzevrijheden in hun kosten en kunnen eenvoudiger besparen in marketing en overhead Grote aanb ieders zijn in staat hun marketingmix effetiever in te zeilen en zijn in staat betere voorwaarden te bedingen rihting affiliate netwerken en servieproviders De kosten voor affihiate marketing van grote aanbieders zijn 2 3%. De kosten voor servieproviders zijn 1 2% afhankelijk van het speltype Indien noodzakelijk kunnen grote aanbieders 15-3% kosten besparen, m.n. uit marketing en administratiekosten 22456O-O4OMKEindrapport-2eSept1 1-AMS-TSe-tinaalpptx THE BOSTON CNSuLTING GROUP 17

19 Omvang Nederlandse markt kansspelen: 2,2mld in 21 Online (legale en illegale) markt is - 16Omln, of 7%, gemeten in Bruto Spelresultaat uitkering 18 1) l) l l) l ) i :3 Dl :3 t ) ) l, - 1- :3, Dl Cl = ), Omvang online: 155m1n % Bruto Spelresultaat (BSR) per speltype 2 mln 1 8 S pe Ity pe \ Land-based Onhine Online legaal legaal4 illegaal Sportwedden El Casino Gokautomaten buiten asino El Poker El Bingo Loterij Other Type aanbieder 2.72m1n 3Omln 125m1n BSR1 in mln per jaar 1. BSR = Bruto Spelresultaat = inzet bonussen m1n hiervan zijn spelautomaten 3. Poker uitgedrukt in BSR is relatief klein, maar naar shatting 2x zo groot in inleg en aantal spelers. Lage BSR wordt verklaard doordat kosten voor deelname (rake) klein zijn t.o.v. inleg (3-5%) 4. Online legaal zijn de e-ommere ativiteiten van de huidige land-based vergunninghouders (m.n. Lotto en Staatsloterij) Bron: H2 Gambling Capital, getoetst met andere bronnen (GBGC, Regioplan, Motivation) 22456Q-4OMKEindrapport-28Sept1 1-AMS-TSe.tinaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP

20 --- Als de huidige trend doorzet tot 215, dan beslaat de online markt over 5 jaar 12% van de markt BSR Nederlandse markt ( mln per jaar) Base ase: Onlïne groeit tot «28m1n bij 1 2% groei pj. Groei online gedaald van -5% in 26 naar 17% in 21 (Gemiddelde groei %) Groei onhine: 12% j 235 Groei offiine: % p.j. (aanname) 1, 93% 88% Offline: 27m1n -o 1) ( a) ( ( Historishe data Potentieel basis-senarïo2 1 S ) ( ) - H, 1. Gebaseerd op een gelijkmatig dalende groei van 15% in 211 tot 1% in Bij gelijkblijvende omstandigheden, dus zonder regulering van de onhine markt Bron: H2 Gambling Capital; Getoetst met andere bronnen (GBGC, Regioplan, Motivation); BCG-analyse OMK_Eindrapport-2SSeptl 1 -AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSuLTJNG GROUP 19 r ( 3, 2, _._ 4/ 12 / Onhine: 28m1n

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie) REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE: PRIVATISERING SPEELCASINO S Publicatiedatum: 30-01-2015 Einddatum consultatie: 01-04-2015 Over VAN Kansspelen Branche-organisatie (voorheen VAN Speelautomaten Branche-organisatie)

Nadere informatie

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers uit het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Eindrapport v2.1 23 november

Nadere informatie

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Versie 1.0 Datum 16 oktober 2014 Status Vastgesteld in raad van bestuur, 7 oktober 2014 Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511

Nadere informatie

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën Inhoud 1 Inleiding en achtergronden 3 2 Onderzochte scenario s casinoregime

Nadere informatie

Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen

Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen 1. Algemeen 2 1.1. aanleiding 1.2 finanieel perspetief 2. Eigen bijdragen 5 3. Woonvoorzieningen 7 3.1 algemeen 3.2 mogelijke besparingen a. zorgen voor

Nadere informatie

VOORRANG VOOR DUURZAAM

VOORRANG VOOR DUURZAAM VOORRANG VOOR DUURZAAM DUURZAME ELEKTRICITEIT EN WKK OP DE MARKTPLAATS PLATFORM DUURZAME ELEKTRICITEITSVOORZIENING Voorrang voor Duurzaam 1 Voorrang voor Duurzaam Duurzame elektriciteit en WKK op de marktplaats

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

Ex ante uitvoeringstoets van wetsvoorstel kansspelen op afstand voor de Kansspelautoriteit Bouwen aan de Ksa 2.0

Ex ante uitvoeringstoets van wetsvoorstel kansspelen op afstand voor de Kansspelautoriteit Bouwen aan de Ksa 2.0 Ex ante uitvoeringstoets van wetsvoorstel kansspelen op afstand voor de Kansspelautoriteit Bouwen aan de Ksa 2.0 EINDRAPPORT André Oostdijk Nadine Joubert Johan Posseth Tom Pots Eddo de Haas Tanja Verheij

Nadere informatie

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Eindrapport Een onderzoek in opdracht van de Ministeries van Justitie en Economische Zaken Antony Pemberton André Oostdijk Jaap Wils Cornelis van der Werf

Nadere informatie

Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen

Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen Amsterdam, mei 2015 In opdracht van de Kansspelautoriteit Consumentengedrag online legale en illegale kansspelen Conjunctanalyse van de keuze voor

Nadere informatie

Rood staan op particuliere betaalrekeningen

Rood staan op particuliere betaalrekeningen Rood staan op particuliere betaalrekeningen Onderzoek naar marktmacht Uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt Nils von Hinten Reed Ewa Mendys-Kamphorst Prof. Maarten Janssen 12 mei

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Stapeling Regelgeving

Stapeling Regelgeving FINANCIAL SERVICES Stapeling Regelgeving Een onderzoek naar de effecten van de toename en stapeling van regelgeving op de Nederlandse bancaire dienstverlening September 2012 kpmg.com Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn 2015-02 Januari 2015 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee

Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij Financiële vergoeding beëindiging mechanische kokkelvisserij Waddenzee Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij Adviesrapport 7 juli 2005 Adviesrapport Commissie

Nadere informatie

De toegenomen volatiliteit van de elektriciteitsprijs voor de Belgische huishoudens

De toegenomen volatiliteit van de elektriciteitsprijs voor de Belgische huishoudens de toegenomen volatiliteit van de elektriiteitsprijs voor de belgishe HuisHoudens De toegenomen volatiliteit van de elektriiteitsprijs voor de Belgishe huishoudens Een analyse op basis van de speifieke

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Allen die deze zullen zien of

Nadere informatie

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs. Werkgroep Financiering en Economie. Maart 2010

Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs. Werkgroep Financiering en Economie. Maart 2010 Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs Werkgroep Financiering en Economie Maart 2010 0 INHOUD 1 Inleiding en achtergrond 1.1 Opdracht 1.2 Ontwikkeling in uitgaven aan kinderopvang 1.3 Vraagstelling

Nadere informatie

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector

Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Juni 2014 2/91 Over de Monitor Financiële Sector en deze studie De Monitor Financiële

Nadere informatie

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren.

ook in de praktijk optimaal te bedienen qua dienstverlening, klachtenafhandeling en algemene service en zich op dat gebied beter te profileren. Memorie van toelichting I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding wetsvoorstel 1.1 Algemeen Sinds 1 juli 2004 is de markt voor levering van elektriciteit en gas volledig geliberaliseerd. Sinds die datum hebben

Nadere informatie