Onderzoek Online Markt Kansspelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Online Markt Kansspelen"

Transcriptie

1 Ministerie van Veiligheid en Justitie Onderzoek Online Markt Kansspelen Eindrapport Den Haag, 28 september 211 THE BOSTON CONSULTING GROUP

2 In zijn kamerbrief van 19 maart 211 zet de Staatsseretaris van Veiligheid & Justitie uiteen dat Nederlandse burgers die willen deelnemen aan kansspelen dat op een veilige en verantwoorde manier moeten kunnen doen. De uitgangspunten hierbij zijn Legalisering van de online kansspelmarkt met een zo groot mogelijke dekking (zowel poker, asinospelen, bingo, sportweddenshappen als automatenspelen worden meegenomen) Meer geld vanuit loterijen dient ten goede te komen aan sport Vergunningen voor internetkansspelen/-loterijen dienen ten minste lomin aan (struturele) inkomsten te genereren Het nieuwe stelsel dient waarborgen te bevatten om negatieve effeten tegen te gaan Het vergunningstelsel dient rekening te houden met toekomstige tehnologishe ontwikkelingen De beoogde legalisering vindt plaats tegen de ahtergrond van veranderende Europese regelgeving Nationale beperkingen op het grensovershrijdende dienstenverkeer zijn in de EU in beginsel niet toegestaan. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU zijn dergelijke beperkingen (bijvoorbeeld in de vorm van een nationaal vergunningstelsel) in bepaalde gevallen toh toegestaan1 Het Hof sherpt de voorwaarden waaronder lidstaten een eigen vergunningstel kunnen rehtvaardigen steeds verder aan. In 21 oordeelde het Hof dat lidstaten zih minder snel op de rehtvaardiging van een monopolie voor een bepaalde kansspelsoort kunnen beroepen indien die lidstaten voor andere kansspelategorieën, waaraan grotere verslavingsrisio s kleven, een expansiebeleid voeren Ahtergrond Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft The Boston Consulting Group gevraagd onderzoek te doen naar senario s voor de regulering van de markt voor online kansspelen. Het onderzoek is uitgevoerd van 15 augustus tot 6 september, 211 Q CN 1 Indien deze: a) worden gerehtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang (waaronder fraudebestrijding en onsumentenbesherming); b) op niet-disriminerende wijze woren toegepast; ) geshikt zijn het beoogde doel te verwezenlijken (geshiktheidseis), en d) niet verder gaan dan noodzakelijk is (proportionaliteitseis). Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar2olo-211, 24557, nr OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-tinaalpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP

3 Doel van dit rapport is het effet van regulerïng van de onlïne kansspelmarkt op de beleidsdoelstellingen in kaart te brengen. Het effet op deze doelstellingen wordt bepaald door inziht te geven in: De omvang en de ontwikkeling van de online markt en de verdienmodellen van de aanbieders Eventuele kannibalisatie van land-based aanbieders en mogelijke mitigerende maatregelen Internationale ervaringen met handhaving, toeziht en verlening van vergunningen voor online kansspelen Doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid zijn Gokverslaving voorkomen i.h.b. bij jongeren en kwetsbare groepen Tegengaan van illegaal gokken Beshermen van de onsumenten Tegengaan van illegaliteit en riminaliteit Randvoorwaarde: Op peil houden van de baten voor de staat (belastingen) en de maatshappij (sport en goede doelen) Om deze doelstellingen te realiseren heeft de overheid vershillende instrumenten tot haar beshikking Voorbeelden: illegale aanbieders verbieden relame te maken in Nederland, gereguleerde aanbieders verplihten maatregelen te nemen ter besherming van spelers, opleggen van de verplihting om af te dragen aan goede doelen, et. Omdat instrumenten onderling samenhangend dienen te zijn, worden in dit rapport voor een aantal ombinaties van maatregelen (zgn. senario s ) de effeten in kaart gebraht OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 2 Doel van dit rapport

4 Deze presentatie volgt de strutuur van de zes aandahtsgebieden: 1) de Nederlandse markt voor online kansspelen, 2) de internationale vergelijking, 3) senario s voor het reguleren van de markt, 4) effeten van kannibalisatïe en mitigerende maatregelen, 5) handhaving en toeziht en 6) uitgifte van lienties. De resultaten van de analyses worden in deze zes hoofdstukken besproken. Voor ieder hoofdstuk is een algemene samenvatting opgenomen. Voor een aantal senario s is het effet van beleidskeuzes op de beleidsdoelstellingen geanalyseerd. In de volgende drie pagina s vindt u een toelihting bij deze senario s. Ieder hoofdstuk bevat een tekstuele toelihting op en samenvatting van de resultaten van de analyse, gevolgd door een aantal figuren (tabellen en grafieken). In de bijlage is een verklarende woordenlijst opgenomen. Gedurende het onderzoek hebben wij diepte-interviews gehouden met een groot aantal stakeholders: internationale toezihthouders, vertegenwoordigers van alle land-based aanbieders, aanbieders van online kansspelen en onafhankelijke experts. In dit proes zijn onze analyses in belangrijke mate getest op realiteitszin. De lijst met geïnterviewde partijen is opgenomen in de bijlage. Wij hopen u met deze presentatie het gevraagde inziht te geven. Indien u vragen heeft, kunt u zih rihten tot Toon Segers, projetleider van dit onderzoek. Met de meeste hoogahting, Huib Kurstjens Toon Segers Senior Partner and Managing Diretor Projetleider The Boston Consulting Group, Amsterdam OMK_Eindrapport-2SSeptl 1-AMS-TSe-finaal.pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 3 Leeswijze t

5 Beleids keuzes zijn onderverdeeld in vijf ategorieën Deze keuzes worden toegeliht in de hoofdstukken 3 tlm 6 Opleggen operationele eisen voor Opleggen eisen aan Opleggen eisen aan tehniek Zelfregulering, bijv. Toeziht besherming onsument en tehniek2, toestaan van die real-time en fysieke op basis van CWA3 Hfd. 5 (opties niet exlusief) tegengaan kansspelverslaving ontrole door derden inspetie mogelijk maken rihtlijnen Verlening Transparante proedure. Ongelimiteerd aantal vergunningen. Limiteren van het aantal vergunningen. vergunningen Evt. speifieke voorwaarden per produtgroep Verdelingsmehanisme wel/niet via veiling Hfd 6 Kansspelbelastin Kansspelbelasting land-based 29% Belasting over Bruto Spelresultaat (BSR1 ). tarief 2 / over BSR 2% Belasting over BSR 6% Belasting over BSR handhaven (29%). Online Hfd. 3 Regulering alle speltypen m.u.v. Gefaseerde regulering. Aantal. 1.. Lientie+ Mitigerende loterijen monopolies (tijdelijk) houden maatregelen model (zoals in Belgie) Hfd 4 kannibalisatïe Geen afdraht aan Verplihte afdraht aan sport Verplihte afdraht aan sport en Compenseren van 1 sport en goede doelen en goede doelen voor alle goede doelen voor alle aan- kannibalisatie met Hfd. 4 L online aanbieders aanbieders online kansspelen bieders sportweddenshappen Intensivering belastingontrole H d Blokkeren van Blokkeren van Blokkeren van. aanbieders an avin g... van winnaars grote. relame marketing betalingsverkeer internetverkeer..... en (opties niet exlusief) prijzen bij illegale aanbieders Geen blokkering voor binnen EU. voor jurisdities op zgn. white list 1. BSR = Bruto Spelresultaat = inzet uitkering bonussen 2. Software, systeemarhitetuur en proessen 3. GEN Workshop Agreement OMKE,ndrapport-28Septl 1 -AMS-TSe-finaaipptx THE BOSTON CNsULTING GROUP 4

6 Kanss pei- belasting Mïtigerende maatregelen kannibaiisatie Handhaving (opties niet exlusief) Verlening vergunningen Er zijn drie basissenario s gedefinieerd: A, B en C Basissenario bestaat uit aantal vaste keuzes; Andere keuzes worden apart toegeliht (i 2% Belasting over BSR 6% Belasting over BSR Kansspelbelasting land-based handhaven (29%). Online tarief 2% over BSR legulering alle speltypen m.u.v. loterijen Gefaseerde regulering. Aantal monopolies (tijdelijk) houden Lientie+ model (zoals in België) Geen afdraht aan sport en goede doelen online aanbieders Verplihte afdraht aan sport en goede doelen voor alle aanbieders online kansspelen Verplihte afdraht aan sport en goede doelen voor alle aan bieders sportweddenshappen Compenseren van kannibalisatie met belastingbaten Blokkeren van relame, marketing 1 Blokkeren van betalingsverkeer Blokkeren van internetverkeer 1 ntensivering belastingontrole van winnaars grote prijzen bij illegale aanbieders Geen blokkering voor aanbieders binnen EU en voor jurisdities op zgn. white list Opleggen operationele eisen voor ] besherming onsument en 4 tegengaan kansspelverslaving Opleggen eisen aan tehniek, toestaan van ontrole door derden Opleggen eisen aan tehniek die real-time en fysieke inspetie mogelijk maken Zelfregulering, bijv. op basis van CWA rihtlijnen Transparante proedure. Ongelimiteerd aantal vergunningen. Evt. speifieke voorwaarden per produtgroep Limiteren van het aantal vergunningen. Verdelingsmehanisme wel/niet via veiling OMK_Eindapporl-2BSeptl 1-AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP Vast onderdeel van basissenario Toeziht (opties niet exlusief) F IEItiLVî 1 IT1i

7 en twee Varianten op Senario A (D en E) bedoeld om een integraal beeld te geven van ïmpat mogelijke beleïdskeuzes Er zijn twee varianten op Basissenario A geformuleerd om het additionele effet van extra maatregelen te illustreren Variant D onderzoekt de impat van een verplihte afdraht aan sport en goede doelen Variant E onderzoekt de impat van het opleggen van strikte eisen aan tehniek (die real-time en fysieke inspetie mogelijk maken) bovenop een verplihte afdraht aan sport en goede doelen Overige beleidskeuzes zijn gelijk aan Basissenario A Varianten illustreren het effet van maatregelen op kanalisatie en maatshappelijke baten Maatregelen die leiden tot hogere kosten voor gereguleerde aanbieders, maken het moeilijker om te kunnen onurreren met illegale aanbieders. De varianten bepalen de impat van hogere kosten voor aanbieders op het uitkeringsperentage voor spelers en daarmee de vraag naar gereguleerd aanbod (kanalisatie) 1 Lagere kanalisatie heeft op haar beurt gevolgen voor belastinginkomsten en afdrahten aan sport en goede doelen Varianten en E zijn gekozen om de logia en het effet van het stapelen van maatregelen te illustreren Bij een keuze voor andere maatregelen, kan een vergelijkbare logia gevolgd worden 1. Relatie tussen vraag en uitkeringsperentage wordt verklaard met behulp van prijselastiiteit van spelers. Dit wordt toegeliht in Hoofdstuk OMKEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 6 D ) S to i to ) ).:,. ) ) i

8 Agenda Samenvatting 1. Nederlandse markt voor onlïne kansspelen 2. Internationale vergelijking 3. Drîe basissenario s voor reguleren Nederlandse markt 4. Kannibalisatie van land-based aanbod, mitigerende maatregelen 5. Handhaving en toeziht 6. Uitgifte van lienties Bijlage OMK_Eindrapport-2SSeptl 1 -AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 7

9 De omvang van de totale Nederlandse kansspelmarkt is 2,2mld uitgedrukt in Bruto Spelresultaat. Bruto Spelresultaat is de omzet voor aanbieders van kansspelen nadat de prijzen en eventuele bonussen zijn uitgekeerd aan spelers. Bij Poker is dit de rake, oftewel de ommissie voor de aan bieder De markt voor online kansspelen is 1 GOmln, inlusief 3Omln uit e-ommere ativiteiten van Nederlandse loterijen. De onderzohte senario s voor regulering hebben betrekking op het ongereguleerde online aanbod en niet op de e-ommere ativiteiten van loterijen. Het stelsel voor loterijen wordt per 215 herzien en regulering van de e-ommere ativiteiten van loterijen is daarom niet in sope van dit onderzoek In dit onderzoek wordt uitgegaan van een gelijk belastingtarief voor land-based en onlïne aanbieders, vanwege de gelijkheid van land-based en online spelen. Vershillende tarieven voor land-based en online ativiteiten leiden tot Europeesrehtelijke risio s. Voor de online markt wordt het uit Nederland afkomstige Bruto Spelresultaat als belastinggrondslag genomen en zijn de aanbieders belastingplihtig. Bij senario s voor regulerïng van online ativiteiten worden niet de spelers belastingplihtig gemaakt, omdat dit de uitvoering zeer omplex maakt In dit onderzoek wordt de regulering van de online markt vergeleken met verwahte ontwikkeling van de markt zonder regulering in 215 (de zogenaamde status quo ). Het onderzoek beshrijft de gevolgen van regulering in een aantal basissenario s waarbij de kansspelbelasting vershillend is. Vervolgens worden de effeten van mitigerende maatregelen voor kannibalisatie en maatregelen met betrekking tot toeziht, handhaving en het verlenen van vergunningen gepresenteerd als aanvulling op deze basissenario s OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSULTING GRoUP 8 Samenvatting (1): Introdutie

10 Kanalisatie, oftewel het aandeel van het legale aanbod op de online markt, is sterk afhankelijk van de mate van handhaving en de mate waarin gereguleerde onhine aanbieders onurrerend zijn met illegale aanbieders Handhaving, zoals bijvoorbeeld het niet toestaan van marketing door illegale aanbieders, reëert drempels waardoor de onsument geleid zal worden rihting het legale aanbod Additionele kosten door regulering blijken (grotendeels) te worden doorberekend aan de onsument in de vorm van een lagere winkans. Lagere winkans maakt het gereguleerde aanbod relatief onaantrekkelijk, en drijft onsumenten rihting het illegale aanbod Bij strikte handhaving en 29% kansspelbelasting over het Bruto Spelresultaat (BSR) zal naar verwahting 7% van de Nederlandse online markt worden aangeboden door gereguleerde aanbieders Inkomsten voor goede doelen blijven stabiel. Belastinginkomsten stijgen met 7Omln door reguleren online Onder strikte handhaving behoren een verbod op marketing en relame door illegale aanbieders, en het blokkeren van betalingsverkeer van illegale aanbieders Bij belastingtarief van 2% zal een aantrekkelijker ondernemingsklimaat leiden tot ira 8% legaal aanbod Tegelijkertijd zal een daling van het belastingtarief voor land-based aanbieders vertaald worden in aantrekkelijkere winkansen voor spelers. Dit zal de vraag naar land-based aanbod doen toenemen Goede doelen profiteren van groei land-based markt (+ 35m1n). Belastinginkomsten dalen met ZOmIn t.o.v. status quo. Effet van lager belastingperentage wordt niet geompenseerd door groei van land-based markt en kanalisatie van online aanbod Regulering biedt de mogelijkheid om online gokverslaving beter te identifieren en te adresseren Wanneer 7% van het online aanbod legaal is, zullen aangesherpt toeziht en maatregelen ter besherming van de onsument leiden tot een daling van het aantal probleem- en risiospelers met naar shatting 11. in 2151 Een belastingtarief van 2% zal leiden tot hogere kanalisatie (8%) en tegelijkertijd een groei van de land-based markt. Het netto effet is een toename van het aantal probleem- en risiospelers met ira Bij deze berekenin9 is verondersteld dat, binnen het gereguleerde aanbod, het aandeel probleem- en risiospelers daalt van 1,5% naar 1% van de online spelerspopulatie OMK_Eindrapport-28Septl 1 -AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING Gzou g Samenvatting (II): Omvang van legaal aanbod op de online markt

11 Samenvatting (III): Kannibalisatie, mïtigerende maatregelen Substitutie van de land-based markt door de opkomst van online kansspelen (kannibalïsatie) is beperkt Holland Casino heeft haar omzet zien dalen sinds 25. Hiervan kan ira 5mln p.j. verklaard worden door de opkomst van online kansspelen. Een winstdaling voor Holland Casino heeft een negatief effet op de shatkist Impat op goede doelen is beperkt. Goede Doelen Loterijen (GDL) hebben sinds 25 de inleg zien stijgen met ira 5-6% p.j.1 GDL hebben lotprijs verhoogd om dalende vraag op te vangen. Zonder deze prijsoptimalisatie wordt het effet van kannibalisatie geshat op -2% p.j. Kannibalisatie van de Toto (aanbieder van weddenshappen op voetbal) door het aantrekkelijke alternatief op internet, is denkbaar maar niet zihtbaar. De Toto heeft haar omzet met -6% p.j. zien stijgen sinds 25 Het effet op Sporteh, de aanbieder van weddenshappen op paardenraes, is relatief groot maar in absolute zin klein. Sporteh zag haar omzet dalen met -7% p.j. sinds 25 en draagt 2,5mln af (aan de sport) Maatregelen die het effet van kannibalisatie mitigeren zijn niet ingrijpend Handhaven van de status quo is ongunstig voor Holland Casino. De kannibalisatie van Holland Casino kan ten dele worden geompenseerd door het verlenen van een online vergunning, het innoveren van de retailformule en het online inzetten van haar sterke merknaam. Een online marktaandeel van 1% in 215 zou 2Omln BSR opbrengen voor Holland Casino Er is geen risio op nieuwe toetreders op de loterijmarkt. Het stelsel voor loterijen wordt per 215 herzien 2 Een afdraht van 15% over BSR van gereguleerde aanbieders van paarden- en sportwedden ompenseert een volledig verlies van de afdraht van Toto en Sporteh.3 Door deze additionele kostendruk daalt kanalisatie van 7% naar ira 65% bij een senario met 29% kansspelbelasting België traht de zorgen van haar land-based aanbieders te adresseren door de online vergunning aan de land-based vergunning te koppelen (zgn. Lientie+). Effetiviteit en toepasbaarheid van dit model in Nederland is onzeker Mate van sues, en daarmee de impat op kanalisatie, hangt af van de onurrentiekraht van land-based aanbieders op de online markt België hanteert een belastingtarief van 11% over BSR voor online kansspelen. Dit geeft aanbieders de mogelijkheid om een hogere winkans te bieden om zo te kunnen onurreren met illegale aanbieders. Daarnaast is het voor land-based aanbieders toegestaan om de expertise en naamsbekendheid van bekende online aanbieders in huis te halen: Zo heeft Pokerstars.be toegang tot de Belgishe markt via een partnershap met Cirus Groupe Er is sprake van rehtsonzekerheid: België loopt het risio dat haar vestigingseis als onevenredig wordt beshouwd of dat de preferentiële positie van land-based aanbieders Europeesrehtelijk niet houdbaar is Tot slot: Het is mogelijk dat buitenlandse aanbieders een positie op de Belgishe markt verwerven door (kleinere) land-based vergunninghouders over te - nemen (denk aan één van de ira 18 speelzalen) om zo de restritie eenvoudig te omzeilen. In Nederland zouden bijv. exploitanten van speelautomaten potentiële overnamekandidaten worden 1. Afdraht aan goede doelen door Lotto en de Goede Doelen Loterijen is ira 45m1n 2. De zeer beperkte aanwezigheid van onhine loterijen op internet kan verklaard worden door de aard van het spel en de noodzaak voor shaal voor een grote jakpot. De impat op goede doelen van het evt. op termijn reguleren van de online loterijmarkt valt buiten de sope van dit onderzoek 3. Alternatief is 4% over BSR van ahe gereguleerde online aanbieders (niet alleen aanbieders van sportwedden). Als afdrahtperentage Toto gehandhaafd blijft is dit 2% OMKEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe.finaal.pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 1

12 Handhaving: Blokkeren van relame door illegale onhine aanbieders is effetief en uitvoerbaar. Blokkeren van internet- en betalingsverkeer van illegale aanbieders zijn omplexe instrumenten. Geen van de instrumenten zijn waterdiht Verbod op marketing en relame door illegale aanbieders is effetief vanwege de grote afhankelijkheid van marketing. Verbod op marketing is niet waterdiht vanwege fluïde aard van affiliate marketing op internet Blokkeren van betalingsverkeer werpt een additionele drempel op. Voor effetieve handhaving dient de wet hierop aangepast te worden. De toezihthouder dient de uitvoering door banken en payment servie providers te ondersteunen door hen van een ontinu bijgewerkte zwarte lijst te voorzien Blokkeren van internetverkeer naar illegale aanbieders werkt voor het grote publiek maar is eenvoudig te omzeilen voor diegenen die zih verdiepten in de benodigde maatregelen Effetief toeziht legt strikte maar realistishe voorwaarden op aan aanbieders op gebied van betrouwbaarheid onderneming, tehnishe ontrolemogelijkheden, en besherming onsumenten Betrouwbaarheid en finaniële positie van onderneming en aandeelhouders worden getoetst Voor onsumentenbesherming (responsible gaming) dienen de rihtlijnen uit de CEN workshop als startpunt genomen te worden, al dan niet verpliht. In bijv. Italië en Denemarken worden striktere eisen gehanteerd: zoals het verpliht instellen van een verlieslimiet of het reguleren van spelersbonussen De juiste balans tussen strikt en uitvoerbaar toeziht lijkt zih duidelijker af te tekenen. Denemarken wordt door zowel de industrie als door toezihthouders als een goed voorbeeld voor Nederland beshouwd1 Het opleggen van strikte eisen aan tehniek voor mogelijk maken real-time en fysieke inspetie (zoals fysieke loatie van servers in Nederland) leidt tot signifiant hogere kosten voor aanbieders en dalende kanalisatie Samenvatting (IV): Handhaving en toeziht ( 4 r 1. Tehnishe voorwaarden van SKAT (kansspelautoriteit Denemarken) bevatten ook maatregelen voor besherming van de onsument en komen per september 211 in het Engels beshikbaar OMkEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 11

13 Bij 29% belasting over het BSR van online aanbieders worden 2-35 aanbieders verwaht Bij 2% belasting en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat zullen partijen de markt betreden: grote en 2 3 kleine tot middelgrote aanbieders Bij 29% belasting zullen kleine aanbieders met moeite kunnen onurreren. Kleine aanbieders zijn genoodzaakt de winkans te verlagen en zullen daarmee volume verliezen. Het aantal geïnteresseerde kleine aanbieders zal beperkt zijn en wordt geshat op 5-1 Beperken van aantal lienties is niet noodzakelijk voor het realiseren van beleidsdoelstellingen De Europeesrehtelijke haalbaarheid van beperken van het aantal lienties is onzeker, omdat er geen shaarste is, zoals bijvoorbeeld bij teleomfrequenties Opbrengsten van eventuele veiling zijn onzeker en beperkt. Wanneer kosten te hoog worden voor aanbieders zal dit ten koste gaan van de winkans en een negatief effet op kanalisatie hebben Jaarlijkse lïentiekosten van 1-2% over BSR zijn voldoende om KSA te finanieren. Deze additionele kosten voor aanbieders hebben beperkte impat op kanalisatie Bij een dergelijke fee zulllen lienties in mln en in mln opbrengen Opstartativiteiten van de KSA bestaan met name uit forensishe, tehnishe en operationele audits en deze kunnen goeddeels worden uitbesteed. Grootste deel van de doelbezetting zal bestaan uit inspeteurs Extra maatregel om lomln aan additionele opbrengsten uit lienties of bestemmingsheffing te halen wordt afgeraden lomln orrespondeert met een bestemmingsheffing van -5% over BSR (in 215). Dit is een signifiante kostenpost voor online aanbieders en zal een negatief effet hebben op kanalisatie (daling van ira 5%) Wanneer gekozen wordt voor een lagere bestemmingsheffing, zal het negatieve effet op kanalisatie evenredig ook lager zijn OMK_Eindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaal.pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 12 Samenvatting (V): Uitgifte van lienties

14 Basis- Basis- Basis- Basissenario senario(,) senarïo senario () Variant () Variant te) Belastingtarief 29% voor 29% 2% 6% 29% 29% (% over BSR) land-based Extra kosten % % % % 4% afdraht1 1% tehn. eisen (% over BSR) 1% lientiefee 4% afdraht1 1 % Iientiefee Kanalisatie % 7% 8% 4% 65% 55% Samenvatting (VI): Overziht van Senario s Baten overheid (215, in mln) v v 4, v Baten sport en goede doelen (215, in mln) Aantal N.tb probleem- en risiospelers (215, in looo) 1. Aan sport en goede doelen; 4% Voor alle gereguleerde onhine aanbieders orrespondeert met 15% voor alle gereguleerde online aanbieders van sportwedden 2. Kansspelbelasting, overige belastingen en afdrahten (winsten van Holland Casino en Staatsloterij) 3. In senario C vertaalt een hoge belastingdruk zih naar veel lagere kanalisatie en een grote krimp van de land-based markt. Bij een zodanig grote afname van het gereguleerde land-based aanbod, is het risio groot dat de illegale land-based markt signifiant toeneemt Bron: BCG analyse OMKEindrapport-28Septl 1-AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 13

15 4. Kannïbalïsatîe van land-based aanbod, mïtigerende maatregelen OMK_Eindrapport-28Septl 1 -AMS-TSe-tinaal, pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 14 CN r ) Agenda Samenvatting 1. Nederlandse markt voor online kansspelen 2. Internationale vergelijking 3. Drie basïssenario s voor reguleren Nederlandse markt 5. Handhaving en toeziht 6. Uitgifte van lientïes Bijlage

16 Op deze markt zijn naar shatting 7 aanbieders atief Markt voor online kansspelen is l6omln, uitgedrukt in Bruto Spelresultaat1. Dit is 7% van de totale Nederlandse kansspelmarkt. l3omln van de online markt is niet gereguleerd Totale kansspelmarkt is 2,23m1d, 2,l7mld is land-based2 Illegale online kansspelmarkt kent vier hoofdsegmenten: sportwedden 4mln, asinospelen 45m1n, poker 25m1n, 7mln bingo en Zmln overig Daarnaast verdienen land-based loterijen 3mln in BSR aan de online verkoop van kaartjes Online markt groeit sterk maar heeft zijn grootste groeispurt gehad Groei is hoog, 17% in 21, maar sterk gedaald van gemiddeld 25% in de periode Bij een verwahte groei van 12% p.j. is de omvang van de online markt 28Omln in 215 Groei online poker stagneert ( 2% p.j.), sportweddenshappen en bingo groeien sterk ( 25+% p.j.). Stagnatie van de pokermarkt is te verklaren door het vertrek van de vissen (amateurspelers, die prooi zijn voor zgn. sharks ) Nederlandse markt voor online kansspelen is - 1 GOmln f 7) Nederlandse online markt kent drie type aanbîeders: 1) grote internationale aanbieders, 2) middelgrote lokale aanbieders en 3) kleine lokale (nihe) aanbieders Kleine aanbieder heeft minder dan 2mln BSR. Grote aanbieder heeft 1 1 5mln. Middelgroot: 5 lomln In de huidige situatie zijn er 2 middelgrote en grote aanbieders en 5 kleine spelers BSR = Bruto Spelresultaat = inzet uitkering bonussen 2. Marktdata van H2GC zijn als basis gebruikt. Deze data zijn getoetst op onderzoeksmethode en vergeleken met uitkomsten van andere marktonderzoeken (GBGC, Motivation en Regioplan) Bron: H2 Gambling Capital; BCG-analyse OMK_Eindrapporl-28Septl 1 -AMS-TSe-finaal pptx THE BOSTON CNsULTJ.NG GROUP 15

17 Belangrijke vershillen in eonomis tussen aanbieders Kleine aanbieders gebruiken een zgn. white label-model: zij maken gebruiken van servie providers voor het generieke basis- en gaming-plafform. De presentatie van het spel naar de onsument is uniek. Kleine aanbieders maken vrijwel uitsluitend gebruik van affiliate marketing1 Zowel kosten voor platforms als affiliate marketing worden doorberekend o.b.v. revenue sharing. Dit maakt de kosten volledig variabel Kosten voor IT zijn - 3% van BSR en die voor affiliate marketing 3-4% van BSR. Overige kosten zijn beperkt maar bestaan o.a. uit kosten voor betalingsverkeer (<5%) Grote aanbieders maken gebruik van servie providers of hebben eigen platforms. Marketing bestaat uit zowel affiliate marketing als massamedia en sponsorships Dit model is effiiënt gezien de shaal van deze aanbieders. Overige kosten zijn relatief hoog en komen deels voort uit R&D, juridishe en ompliane-ativiteiten Aanbieders kunnen hogere kostendruk opvangen door het uitkeringsperentage (winkans voor onsument) te verlagen of door kosten te besparen De kostenstrutuur van online aanbieders laat een relatief hoog uitkeringsperentage toe. Het uitkeringsperentage op de online markt vershilt per speltype en is het resultaat van sterke onderlinge onurrentie. Dit perentage kan variëren van 75% (bingo) tot 95% (asinospelen) Een aanbieder met een uitkeringsperentage van 95% kan zijn netto omzet (zijnde de BSR) verdubbelen door deze te verlagen naar 9%. De bruto omzet zal dalen omdat prijssensitieve klanten zullen overstappen naar aanbieders met een hogere winkans 1. Affihiate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij adverteerders hun partners (affiliates) belonen voor de gegenereerde verkopen of leads die de affihiate heeft aangeleverd. Affiliates kunnen dit bewerkstelligen door advertenties van adverteerders op hun website te plaatsen. Als er uit het doorverwijzen van klanten naar de adverteerders een verkoop of lead volgt, ontvangt de affiliate hiervoor een vergoeding van de adverteerder. (bron: Wikipedia) 22456O-O4OMK_Eindrapport-28Sept1 1-AMS-TSe-flnaaLpptx THE BOSTON CONSULTING GROUP 16 ( 3 r

18 Kleine aanbieders hebben beperkte bewegingsruimte om hun businessmodellen aan te passen vanwege de variabele aard van hun kosten Eventuele kostendruk (bijvoorbeeld door hogere belasting of kosten die gepaard gaan met lientievoorwaarden) op kleine aanbieders kan slehts ten dele worden doorvertaald naar affiliate netwerken, en in nog minder mate naar aanbieders van white label-platformen Zodoende hebben grote aanbïeders naast een shaalvoordeel intezeften het voordeel dat zij meer opties hebben om hun middelen ) Kleine aanbieders hebben beperkte invloed op kosten Grote aanbieders hebben keuzevrijheden in hun kosten en kunnen eenvoudiger besparen in marketing en overhead Grote aanb ieders zijn in staat hun marketingmix effetiever in te zeilen en zijn in staat betere voorwaarden te bedingen rihting affiliate netwerken en servieproviders De kosten voor affihiate marketing van grote aanbieders zijn 2 3%. De kosten voor servieproviders zijn 1 2% afhankelijk van het speltype Indien noodzakelijk kunnen grote aanbieders 15-3% kosten besparen, m.n. uit marketing en administratiekosten 22456O-O4OMKEindrapport-2eSept1 1-AMS-TSe-tinaalpptx THE BOSTON CNSuLTING GROUP 17

19 Omvang Nederlandse markt kansspelen: 2,2mld in 21 Online (legale en illegale) markt is - 16Omln, of 7%, gemeten in Bruto Spelresultaat uitkering 18 1) l) l l) l ) i :3 Dl :3 t ) ) l, - 1- :3, Dl Cl = ), Omvang online: 155m1n % Bruto Spelresultaat (BSR) per speltype 2 mln 1 8 S pe Ity pe \ Land-based Onhine Online legaal legaal4 illegaal Sportwedden El Casino Gokautomaten buiten asino El Poker El Bingo Loterij Other Type aanbieder 2.72m1n 3Omln 125m1n BSR1 in mln per jaar 1. BSR = Bruto Spelresultaat = inzet bonussen m1n hiervan zijn spelautomaten 3. Poker uitgedrukt in BSR is relatief klein, maar naar shatting 2x zo groot in inleg en aantal spelers. Lage BSR wordt verklaard doordat kosten voor deelname (rake) klein zijn t.o.v. inleg (3-5%) 4. Online legaal zijn de e-ommere ativiteiten van de huidige land-based vergunninghouders (m.n. Lotto en Staatsloterij) Bron: H2 Gambling Capital, getoetst met andere bronnen (GBGC, Regioplan, Motivation) 22456Q-4OMKEindrapport-28Sept1 1-AMS-TSe.tinaal pptx THE BOSTON CONSULTING GROUP

20 --- Als de huidige trend doorzet tot 215, dan beslaat de online markt over 5 jaar 12% van de markt BSR Nederlandse markt ( mln per jaar) Base ase: Onlïne groeit tot «28m1n bij 1 2% groei pj. Groei online gedaald van -5% in 26 naar 17% in 21 (Gemiddelde groei %) Groei onhine: 12% j 235 Groei offiine: % p.j. (aanname) 1, 93% 88% Offline: 27m1n -o 1) ( a) ( ( Historishe data Potentieel basis-senarïo2 1 S ) ( ) - H, 1. Gebaseerd op een gelijkmatig dalende groei van 15% in 211 tot 1% in Bij gelijkblijvende omstandigheden, dus zonder regulering van de onhine markt Bron: H2 Gambling Capital; Getoetst met andere bronnen (GBGC, Regioplan, Motivation); BCG-analyse OMK_Eindrapport-2SSeptl 1 -AMS-TSe-finaalpptx THE BOSTON CONSuLTJNG GROUP 19 r ( 3, 2, _._ 4/ 12 / Onhine: 28m1n

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg Modernisering Kansspelbeleid 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg 20 september 2011 Kansspelen en DSP Waarom zit het kansspelbeleid in dezelfde

Nadere informatie

Modernisering Kansspelen...de aftrap...

Modernisering Kansspelen...de aftrap... Modernisering Kansspelen......de aftrap... Dennis van Breemen EASG Seminar Het nederlandse kansspellandschap voordurend in beweging 28 maart 2013 2 Regeerakkoord We moderniseren het kansspelbeleid Online

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand 16 juli 2013 Samenvatting 10 Sparks wil eerlijke en gelijke regels voor online kansspelen die voor iedereen gelden. Om oneerlijke

Nadere informatie

De bescherming van de Nederlandse consument op basis van kanalisatie is prioriteit nummer 1!

De bescherming van de Nederlandse consument op basis van kanalisatie is prioriteit nummer 1! ACHTERGRONDINFORMATIE: KANALISATIE, GEEN KANNIBALISATIE De bescherming van de Nederlandse consument op basis van kanalisatie is prioriteit nummer 1! De Nederlandse overheid wil het huidige kansspelbeleid

Nadere informatie

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime"

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Modernisering Casinoregime Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime" 27 maart 2015 Centrum voor Verantwoord Spelen yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken

Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken Persbericht I Jaarverslag 2016 Nederlandse Kansspelautoriteit Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken DEN HAAG, 31 maart 2017 Spelers steken online steeds meer de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Factsheet handhaving online

Factsheet handhaving online Factsheet handhaving online De Nederlandse samenleving wil dat meerderjarige spelers (consumenten) die een gokje willen wagen, dat kunnen doen in een veilige omgeving bij betrouwbare aanbieders van kansspelen.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond en aanleiding De huidige Wet op de kansspelen (Wok) verbiedt het zonder vergunning aanbieden van kansspelen of het bevorderen daarvan. Doelstelling van de wet is het

Nadere informatie

Personeelsmanagement nader becijferd. Begrippenlijst. Karin Potting. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2006

Personeelsmanagement nader becijferd. Begrippenlijst. Karin Potting. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2006 Begrippenlijst Personeelsmanagement nader beijferd Begrippenlijst Karin Potting o u t i n h o bussum 2006 Deze begrippenlijst hoort bij de tweede, herziene druk van Personeelsmanagement nader beijferd

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeonomie Meerkeuzevragen 1.1 1.1 Globalisering is een proes a van wereldwijde eonomishe integratie door een sterke toename van de internationale handel en investeringen. b waarbij

Nadere informatie

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Samenvatting Een onderzoek in opdracht van de Ministeries van Justitie en Economische Zaken Anthony Pemberton André Oostdijk Jaap Wils Cornelis van der

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt 1 Aanpak analyse van de loterijmarkt 1. In het kader van de voorgenomen fusie tussen SENS (o.a. Staatsloterij en Miljoenenspel) en SNS

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

VISIE OP POKERBELEID 2013 Consultatie wetsvoorstel kansspelen op afstand

VISIE OP POKERBELEID 2013 Consultatie wetsvoorstel kansspelen op afstand VISIE OP POKERBELEID 2013 Consultatie wetsvoorstel kansspelen op afstand Stichting Nederlandse PokerBond Drs. M.W. Paulen T. van Gestel R. Slotboom Eindhoven, 15 juli 2013 Inleiding Stichting Nederlandse

Nadere informatie

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016 HOLLAND CASINO Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang Amsterdam 22 maart 2016 Programma 13.00-13.05 Welkom Marcel Westerbrink 13.05-13.45 Aanleiding en context Marcel

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2004-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

KANSSPELEN OP AFSTAND

KANSSPELEN OP AFSTAND KANSSPELEN OP AFSTAND LEGALISERING VAN ONLINE KANSSPELEN IN EUROPA: ONTWIKKELINGEN IN KANSSPELDEELNAME EN VERSLAVING DICK DE BRUIN - MAAIKE LABREE CVO Research & Consultancy Montalbaendreef 2 3562 LC Utrecht

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. Dhr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Eindhoven, 5 april 2011 Betreft: visie op pokerbeleid

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. Dhr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Eindhoven, 5 april 2011 Betreft: visie op pokerbeleid Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. Dhr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Eindhoven, 5 april 2011 Betreft: visie op pokerbeleid Geachte heer Teeven, Stichting Nederlandse PokerBond maakt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 557 Kansspelen Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Eindexamen economie vwo I

Eindexamen economie vwo I Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave maximumscore 2 Door de vermindering van

Nadere informatie

Samenvatting standpunten en vragen partijen Tweede Kamer inzake wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA)

Samenvatting standpunten en vragen partijen Tweede Kamer inzake wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA) Samenvatting standpunten en vragen partijen Tweede Kamer inzake wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA) Hieronder staat een samenvatting van de voor de speelautomatenbranche meest relevante vragen van

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2005-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

DPGP. Reactie consultatie Kansspelen op Afstand SAMNVATING. 19juli 2013

DPGP. Reactie consultatie Kansspelen op Afstand SAMNVATING. 19juli 2013 DPGP DL 1 A3caIcCn Pr \.IFnrar 3 37 3 DB 035 5L2 75 5., AA ri 035 0i2 75 33.w. gaiingro.dersni Reactie consultatie Kansspelen op Afstand 19juli 2013 OPENBAAR Bij de Dutch Association of Gaming Providers

Nadere informatie

Sigrid van Aken Joost Otterloo Peter Smit Frans van Steenis

Sigrid van Aken Joost Otterloo Peter Smit Frans van Steenis Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer J.T.K. Bos, directeur Wetgeving en Juridische Zaken Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Den Haag, 19 juli 2013 Betreft: bijdrage consultatie Zeer geachte

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure. Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus 298 2501 CG Den Haag Telefoon: 070 302 1300 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd 4 04-06-12 12:56 Kansspelen en de kansspelautoriteit 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

Kansen op de kansspelmarkt

Kansen op de kansspelmarkt Kansen op de kansspelmarkt Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Marjan Olfers Richard van Schaik Agenda Agenda 1. Facts and figures 2. Geschiedenis Kansspelbeleid 3. Kansspelbeleid anno

Nadere informatie

Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken

Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken Claudia Ros,

Nadere informatie

Schriftelijke inbreng PvdA bij Wetsvoorstel Wijziging wet op de kansspelen e.a. in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (internetgokken) 33996 1. Inleiding De leden van de PvdA-fractie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2003-II 4 Antwoordmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juist antwoord

Nadere informatie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie

Aanpak bestrijding van kansspelen via internet. Ministerie van Justitie Aanpak bestrijding van kansspelen via internet Ministerie van Justitie 1 Aanleiding 1 2. Het aanbod van kansspelen via internet: de stand van zaken 2 3 Aanpak bestrijding kansspelen via internet 3 Onderdeel

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

Notitie. Tjeerd Veenstra (De Lotto) Betreft: Herziening kansspelbeleid

Notitie. Tjeerd Veenstra (De Lotto) Betreft: Herziening kansspelbeleid Notitie Tjeerd Veenstra (De Lotto) Mr. drs. R.J. Bondrager Mr. E.R.G. Sandelowsky Datum 27 april 2011 Onze ref. G240213/1 Betreft: Herziening kansspelbeleid In dit memorandum wordt een aantal fiscale kanttekeningen

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Nota naar aanleiding van het verslag Ontvangen * INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum 1/5 Geachte heer Dijsselbloem, Vereniging Eigen Huis dringt er bij het Kabinet op aan om snel stappen te zetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 583 Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen via internet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Prijzen uit loterijen,

Nadere informatie

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%.

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%. Besluit van * houdende wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de verlaging van de minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en enige andere wijzigingen Wij

Nadere informatie

Aanvullende reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Kansspelen Op Afstand"

Aanvullende reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand Aanvullende reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Kansspelen Op Afstand" 28 oktober 2014 Centrum voor Verantwoord Spelen (Yvon Jansma & Rolf Slotboom) info@centrumvoorverantwoordspelen.nl,

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 28-6-2007, uitwerking

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 28-6-2007, uitwerking Tentamen Pensioenatuariaat 1, 28-6-2007, uitwerking Opgave A : vervanging voor het eindijfer van de opdrahten (25 =5+6++8+) Bij werkgever XYZ moet men de pensioenregeling nog aanpassen aan de wet VPL.

Nadere informatie

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties

Datum 21 december 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over binaire opties > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIES. Hieronder worden aan de hand van de onderzoeksvragen puntsgewijs de. 1. Beleidstheorie

SAMENVATTING EN CONCLUSIES. Hieronder worden aan de hand van de onderzoeksvragen puntsgewijs de. 1. Beleidstheorie SAMENVATTING EN CONCLUSIES Boendermaker, M., J. Snippe, A. Kruize, B. Bieleman (2015) Kansen met beleid. Beleidsreconstructie en evaluatiekader modernisering kansspelbeleid. WODC / St. INTRAVAL, Den Haag/

Nadere informatie

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Samenvatting jaarverslag 2016 Kansspelautoriteit De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Strategievorming voor verslavingspreventie, vergunningverlening

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2002

Resultaten derde kwartaal 2002 Resultaten derde kwartaal 2002 Innovators in image Y proessing Commentaar bij de Q302 resultaten en Verwahtingen voor het volledige jaar 2002 Y 2 In het derde kwartaal heeft Baro een ourant resultaat vóór

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2016

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2016 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2016 Juni 2017 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal 7.175.000

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Ten opzichte van het vorige kwartaal zien we in Q2 van 2009 een zeer lichte stijging van de gemiddelde CPC. Adverteerders blijven nog altijd inzetten op Search en

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2014 1 maart 2015 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015 Marktscan landgebonden kansspelen 2014 Datum 22-12-2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

No.W03.14.0047/II 's-gravenhage, 7 mei 2014

No.W03.14.0047/II 's-gravenhage, 7 mei 2014 ... No.W03.14.0047/II 's-gravenhage, 7 mei 2014 Bij Kabinetsmissive van 25 februari 2014, no.2014000406, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mede namens

Nadere informatie

Marktscan online kansspelen 2015

Marktscan online kansspelen 2015 Marktscan online kansspelen 2015 Een analyse vanuit internationaal perspectief Datum 18 augustus 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactgegevens Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511 GA Den

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Kansspelautoriteit Datum 28 juli 2014 Ons kenmerk 00.032.706 Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Wanneer u als exploitant speelautomaten zonder vergunning aanbiedt, riskeert

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie 1 Primair is de Kansspelautoriteit toezichthouder als het gaat om verslavingspreventie, waarbij zij er op toeziet dat de kansspelsector

Nadere informatie

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit

Besluit van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen. Besluit Besluit van de Raad van Bestuur van de als bedoeld in artikel 35 van de Wet op de kansspelen Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.051 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit Inleiding 1. De heeft vastgesteld dat

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten 24 Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten Maart 2017 PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285),

Nadere informatie

Datum 17 juni 2015 Onderwerp WODC onderzoek Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen

Datum 17 juni 2015 Onderwerp WODC onderzoek Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Jeugd en Sanctietoepassing Directie Sanctie- en Preventiebeleid Turfmarkt

Nadere informatie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 24557 Kansspelen 28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 135 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2014

Nadere informatie

Naar een versnelde modernisering van het kansspelbeleid Discussiestuk Goede Doelen Platform, Versie 4 mei 2012

Naar een versnelde modernisering van het kansspelbeleid Discussiestuk Goede Doelen Platform, Versie 4 mei 2012 Naar een versnelde modernisering van het kansspelbeleid Discussiestuk Goede Doelen Platform, Versie 4 mei 2012 Het Goede Doelen Platform is het samenwerkingsverband van alle 200 goededoelenorganisaties

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

REACTIE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ, BANKGIRO LOTERIJ, VRIENDENLOTERIJ (NATIONALE GOEDE DOELEN LOTERIJEN) IN DE CONSULTATIE KANSSPELEN OP AFSTAND

REACTIE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ, BANKGIRO LOTERIJ, VRIENDENLOTERIJ (NATIONALE GOEDE DOELEN LOTERIJEN) IN DE CONSULTATIE KANSSPELEN OP AFSTAND REACTIE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ, BANKGIRO LOTERIJ, VRIENDENLOTERIJ (NATIONALE GOEDE DOELEN LOTERIJEN) IN DE CONSULTATIE KANSSPELEN OP AFSTAND (conceptwet d.d. 22-05-2013, ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO 1 Inhoudsopgave Welke mensen bezoeken het Holland Casino? Wat wil het Holland Casino uitstralen? Besteding van de bezoekers binnen Holland Casino Opbrengesten van het Holland

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2005-I

Eindexamen economie 1 vwo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 102,4 100 = 101,4866 1,49% 100,9 Voor het antwoord:

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Onderzoek (Online) gokken

Onderzoek (Online) gokken Onderzoek (Online) gokken Publicatiedatum: mei 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 maart t/m 15 april 2013, deden 2380 jongeren mee (van wie er 547 wel eens een betaald of

Nadere informatie

Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld

Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld Antwoorden Lesbrief Waar voor je geld Deze lesbrief (derde druk, 2015) is een uitgave van De Nederlandse Bank en tot stand gekomen met medewerking van Gerrit Gorter en Han van Spanje (VECON). 1. Prijzen

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten CPB Notitie Datum : 7 april 2004 Aan : Projectdirectie Administratieve Lasten Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten 1 Inleiding Het kabinet heeft in het regeerakkoord het

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 26 augustus 2003 Onderwerp : Bijzondere aanpassing WML periode 1999 t/m 2002

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 26 augustus 2003 Onderwerp : Bijzondere aanpassing WML periode 1999 t/m 2002 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 26 augustus 2003 Onderwerp : Bijzondere aanpassing WML periode 1999 t/m 2002 Aanleiding Elke vier jaar moet de vraag worden beantwoord of er omstandigheden

Nadere informatie

1. Hoe kunnen de effecten gemeten worden van modernisering van het kansspelbeleid op:

1. Hoe kunnen de effecten gemeten worden van modernisering van het kansspelbeleid op: CPB Notitie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Aan: Ministerie van Veiligheid en Justitie T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Bastiaan Overvest Datum: 19 januari

Nadere informatie

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Tweede kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Tweede kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Aanbiedingsnota bij de Gedrags- en reclamecode kansspelen

Aanbiedingsnota bij de Gedrags- en reclamecode kansspelen Aanbiedingsnota bij de Gedrags- en reclamecode kansspelen De Minister van Justitie heeft de landelijke vergunninghouders voor kansspelen en de Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN) verzocht om het

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie