Hollandse Waterlinie Fortenkaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollandse Waterlinie Fortenkaart"

Transcriptie

1 Hollandse Waterlinie Fortenkaart 1.0 Inleiding 1.1 Hollandse Waterlinie De Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie met een lengte van 85 kilometer die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Hollandse Waterlinie bestaat uit 60 forten en sluizen, 2 kastelen, 5 vestingsteden en vele batterijen. Er zijn 550 groepsschuilplaatsen en kazematten. De Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van UNESCO werelderfgoed met als doel dat de linie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam onderdeel wordt van het UNESCO werelderfgoed. In de Hollandse Waterlinie beheren en exploiteren ondernemers een prachtig palet waardevol erfgoed: natuur, cultuur, historie en beleving. Een bonte schakering van bedrijvigheid. Van forten tot boerderijen, van cultuurpodia tot bed & breakfasts. De Hollandse Waterlinie loopt door 4 provincies en verschillende gemeenten. 1.2 De opdracht Praedium heeft van Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie de opdracht gekregen om te onderzoeken welke verdienmogelijkheden er zijn in het gebied van de Hollandse Waterlinie omdat er alternatieve inkomstenbronnen gezocht worden voor het beheren van een aantal objecten en hun directe omgeving op (middel)lange termijn. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar kleinschalige seizoenshoreca in of in de nabijheid van batterijopstelplaatsen, met de bedoeling succesvolle concepten breder in de linie uit te kunnen rollen. Er is ook een pilot op beperkte schaal uitgevoerd om te bekijken of exploitatie van een ijscokar in de nabijheid van de batterijopstelplaats aan de Meerdijk rendabel kan zijn. In de loop van het project is duidelijk geworden dat het moeilijk is om op kleinere schaal te zorgen voor voldoende rendabele exploitatiemogelijkheden en is besloten om breder te inventariseren welke verdienmogelijkheden er in het gebied zijn. 1.3 Verdienmogelijkheden Er zijn 2 brainstormsessies georganiseerd voor de stakeholders in het gebied om creatief na te denken over de verdienmogelijkheden die er in het gebied zijn. De brainstormsessies zijn georganiseerd vlak voor en vlak na de zomervakantie, op 15 juli en 3 september. Er zijn uitnodigingen verstuurd aan Fort eigenaren, culturele instellingen, ondernemers, gemeentes, terrein beherende organisaties, recreatieschap en stichting Linie Breed Ondernemen. De uitnodigingen zijn ook nagebeld. Desondanks was de opkomst beperkt. Er zijn verspreid over de 2 sessies 15 deelnemers geweest en de groep ondernemers was in het geheel niet vertegenwoordigd. Desondanks hebben de brainstormsessies een aantal leuke ideeën opgeleverd. Er zijn in totaal bijna 100 ideeën gegenereerd. Er zijn 6 ideeën en een idee van de locale stadswerkplaats Culemborg die tijdens de brainstormsessies van de deelnemers het predicaat goud, zilver of brons hebben gekregen. Het gaat daarbij om de volgende ideeën: Stamplaats Fort Everdingen, een broedplaats voor zorg, educatie en ambachtelijke werkzaamheden

2 Verbeteren van routes door de linie, met gevarieerde vervoersmiddelen om locaties en evenementen met elkaar te verbinden. Onderdeel hiervan een verbinding over het water met een aantal op- en afstapplaatsen. De exploitatiemogelijkheden van Forten beter benutten door een alternatieve huisvesting te ontwikkelen voor de vleermuizen. Dit idee wordt in een pilot al getoetst en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De Hollandse Waterlinie in het buitenland beter op de kaart zetten, met behulp van o.a. het UNESCO werelderfgoed label. Hollandse Waterlinie moet dezelfde aantrekkingskracht krijgen als het rijksmuseum en de molens van Kinderdijk, zodat het aantal bezoekers substantieel gaat toenemen. Het aanstellen van een gouverneur voor de Hollandse Waterlinie, die mandaat heeft van alle bestuurlijke organen in het gebied, zodat meer slagkracht ontstaat in de ontwikkeling en profilering van de Hollandse Waterlinie. Leerwerkbedrijf Hollandse Waterlinie. In combinatie met ROC Rivor wordt het gebied van Hollandse Waterlinie ingezet voor leerwerktrajecten op het gebied van onderhoud, beheer, marketing, evenementen, e.d. Hierdoor wordt voor het gebied aan kosten bespaard zonder dat het ambitieniveau naar beneden bijgesteld moet worden. Dit initiatief wordt mede door Fort Asperen en ROC Rivor al vormgegeven. Hollandse Waterlinie Forten kaart a la museumjaarkaart. Genereert veel voordelen voor bezoekers/recreanten en zorgt voor meer bezoekers en omzet bij de ondernemers in het gebied. Van deze 7 ideeën is besloten om het concept Fortenkaart verder uit te werken om de haalbaarheid er van te onderzoeken. Een aantal van de andere genoemde ideeën worden al uitgevoerd en hoeven daarom binnen deze opdracht niet verder uitgewerkt te worden. En van een aantal andere ideeën is in de brainstormfase onvoldoende duidelijk geworden welke verdienmogelijkheden er door ontstaan. Wellicht dat een aantal van de ideeën in de toekomst nog verder uitgewerkt kunnen worden en dat hier ook verdienmogelijkheden mee kunnen ontstaan. 1.4 Het concept Fortenkaart Het oorspronkelijke idee van de fortenkaart is het genereren van een platform voor het hele gebied waar zowel ondernemers, culturele instellingen, recreanten en vrijwilligers bij aangesloten zijn en gratis toegang hebben tot alle locaties en activiteiten/evenementen in het gebied van de Hollandse Waterlinie. Daarnaast zou het een betaalmiddel moeten zijn om locale producten mee te kunnen kopen en vrijwilligers te belonen voor hun inspanningen door punten uit te keren op hun kaart die vervolgens ook weer in het gehele gebied verzilverd kunnen worden. Het platform biedt ook overzicht in de veelheid aan locaties, activiteiten en evenementen die er nu al zijn. Overigens biedt de website van Linie Breed Ondernemen dit overzicht ook, maar daar zijn niet alle deelnemers mee bekend. Door de platformfunctie en het gerichte aanbod wat aan bezoekers/recreanten gedaan kan worden is een toename te verwachten van het aantal bezoekers en een toename van de omzet. De kaart moet dan wel voldoende geld genereren om dit te kunnen bekostigen en daarnaast een afdracht te doen die ten goede komt aan het gebied Hollandse Waterlinie.

3 2.0 De Hollandse Waterlinie Fortenkaart 2.1 Functies van de Fortenkaart Om het idee van de Fortenkaart concreet uit te werken is het belangrijk om een aantal functies van de kaart te definiëren: Een basisfunctie van de kaart is de kaart als donateurskaart voor de Hollandse Waterlinie De Fortenkaart biedt toegang tot alle elementen van de Hollandse Waterlinie, dus de forten zelf, maar ook de kastelen en musea die gelinkt zijn met de Waterlinie. De Fortenkaart biedt toegang tot alle activiteiten en evenementen die in het gebied worden georganiseerd, die een relatie hebben met de Hollandse Waterlinie. De kaart kan als betaalmiddel dienen voor bezoekers/recreanten: consumpties, locale producten of overtocht met het liniepontje kunnen met de kaart worden betaald. Eventueel kan een deel van de omzet die via de kaart gegenereerd wordt ten goede komen aan het gebied. De kaart als beloningssysteem voor vrijwilligers: De vele vrijwilligers in het gebied kunnen gewaardeerd worden met saldo op de kaart, uit te geven in het hele gebied. De kaart genereert data van bezoekers/recreanten zodat op basis van specifieke individuele wensen een aanbod op maat voor de bezoeker/recreant samengesteld kan worden, zowel in locaties, activiteiten, evenementen als producten. 2.2 Voordelen voor de bezoeker/recreant Toegevoegde waarde De bezoeker/recreant wil graag veel toegevoegde waarde krijgen met de Fortenkaart doordat locaties, activiteiten en evenementen gratis toegankelijk zijn. Als de bezoeker/recreant te weinig toegevoegde waarde ervaart dan is de kans groot dat de kaart in het jaar erop niet geprolongeerd wordt. Goede doel Tegelijkertijd zal de natuur- en erfgoed minnende bezoeker de Hollandse Waterlinie een warm hart toedragen en mag een deel van de opbrengst ook ten goede komen aan het gebied, zonder dat daar direct een prestatie tegenover staat. Gemak Mensen hebben een hekel aan gedoe en willen graag met een kaart alles kunnen doen. Liever nog willen ze geen wirwar aan pasjes en kaarten in hun portefeuille en zou hedendaagse techniek in de vorm van een Fortenapp uitkomst kunnen bieden, een digitale kaart dus. Persoonlijke profielen De kaart moet de mogelijkheid bieden aan gebruikers om een gedetailleerd profiel te maken, zodat gebruikers gericht informatie aangeboden krijgen die bij hen past. Voor de bezoekers/ recreanten is het grote voordeel dat het enorme aanbod gefilterd wordt en de informatiestroom beperkt blijft. Alleen de relevante informatie voor de bezoeker/recreant blijft over. Uiteraard moet de kaart mogelijkheden bieden voor gebruikers die dit niet willen om dat deel van de kaart uit te schakelen. Transparant De kaart moet duidelijk zijn in het aanbod. Er moeten geen verrassingen zijn, what you see is what you get. Het is dus noodzakelijk om een breed draagvlak in het gebied te hebben. Het moet ook duidelijk zijn welke locaties op welke momenten toegankelijk zijn.

4 2.3 Voordelen voor de culturele instellingen en ondernemers Genereren bezoekers De belangrijkste reden voor partijen om mee te doen met een dergelijk initiatief is dat zij ervan uit gaan dat het aantal bezoekers substantieel toeneemt. De vergoeding per bezoeker is lager dan bij losse kaartverkoop, maar daar staat tegenover dat de totale omzet vanuit toegangsgelden zou moeten toenemen. Uit economisch onderzoek van de museumkaart blijkt dat kaarthouders 3 x vaker een museum bezoeken. Normaalgesproken zouden de musea 15 miljoen euro aan inkomsten hebben gegenereerd met de losse kaartverkoop. Dankzij de museumkaart zijn de inkomsten op entreegelden toegenomen tot 29 miljoen euro, bijna 2 keer zo veel. Kaarthouders komen dus 3 keer en betalen voor 2 keer. Additionele omzet Daarnaast genereert de kaart aanvullende omzet in horeca of shop. Het idee achter de kaart is dat bezoekers/recreanten vaker terugkomen en dan ook vaker geld uitgeven in de horeca en in de shop om bijvoorbeeld locale producten aan te schaffen. Een groot psychologisch voordeel daarbij is dat het geld voor de aanschaf van de kaart al veel eerder is uitgegeven, en dus zijn mensen bereid om meer uit te geven aan horeca of producten. Uit economisch onderzoek van de museumkaart blijkt dat de musea 13 miljoen euro aan additionele inkomsten hebben gegenereerd dankzij de museumkaart. Dit is per museum. De verschillen per museum zijn groot. Uit onderzoek van het spoorwegmuseum blijkt bijvoorbeeld dat er veel extra inkomsten gegenereerd kunnen worden met evenementen. Persoonlijke acties Doordat de kaart klantendata genereert ontstaan er mogelijkheden om op gepaste wijze specifieke individuele aanbiedingen te doen aan kaarthouders, waardoor aanvullende bezoeken en additionele omzet gegenereerd worden. Musea gegeven vaak korting op online kaartverkoop, omdat het verzamelen van specifieke klantendata steeds belangrijker wordt. Marketingplatform De kaart moet een platform bieden om gerichte marketinginspanningen te leveren. Met een gezamenlijk marketingbudget is meer exposure te bereiken dan met losse individuele acties. 2.4 De eigenaar van de Fortenkaart Om het idee van de fortenkaart goed te laten slagen is het erg belangrijk dat er een eigenaar is die het idee van de Fortenkaart omarmt en in de markt gaat zetten. Zonder eigenaar geen Fortenkaart. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bestaande organisaties adopteren het idee Het idee zou opgepakt kunnen worden door een bestaande partij, die nu ook al sterk geworteld is in het gebied. Te denken valt aan Stichting Linie Breed Ondernemen, RBT Rivierenland of het Waterlinie museum, als centrale schakel in het gebied. Nieuw coöperatief samenwerkingsverband De Fortenkaart is een uitstekende aanleiding om een coöperatief samenwerkingsverband op te richten waarbij de Fortenkaart helpt om ook de onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen in het gebied en de saamhorigheid in het gebied te versterken. Een particulier initiatief Het is ook mogelijk dat een particuliere onafhankelijke organisatie het idee adopteert en in de markt zet. Dat kan alleen als het idee levensvatbaar is en op langere termijn kan bestaan zonder aanvullende overheidssubsidies.

5 3.0 Soortgelijke initiatieven 3.1 Museumkaart De Museumkaart bestaat al sinds 1981 en heeft bijna 1 miljoen kaarthouders. De kaarthouders hebben gezamenlijk 6,4 miljoen museumbezoeken afgelegd in 2013, gemiddeld dus ongeveer 6,5 keer per kaarthouder. Het aantal bezoeken van kaarthouders is in 2013 gestegen met 28%. Het aantal kaarthouders is gestegen met 18%. Er zijn bijna 400 musea aangesloten bij Museumjaarkaart. De aangesloten musea moeten aan een aantal toelatingscriteria voldoen. De museumkaart kost 49,95 en de gemiddelde uitkering voor een museum is 60% van de gemiddelde toegangsprijs van de losse kaartverkoop. De musea krijgen aan het begin van het jaar een uitkering van 50% van de gemiddelde toegangsprijs vermenigvuldigd met het aantal te verwachte bezoeken van museumkaarthouders. Aan het einde van het jaar wordt de definitieve uitkering berekend en aangevuld. De totale uitgaven bedragen ruim 43 miljoen. Daarvan wordt ruim 37 miljoen uitgekeerd aan de musea. 43 miljoen wordt uitgegeven aan de promotie van musea en 3 miljoen is nodig om de organisatie te bekostigen. Museumkaart gaat er van uit dat bezoekers 2-3 maal hetzelfde museum bezoeken en dus uiteindelijk meer inkomsten genereren voor het museum. Daarnaast zijn er additionele omzetten mogelijk in museum horeca en museum winkel. De museumkaart maakt beperkt gebruik van klantendata. Alleen op hoofdlijnen worden 3 bezoekersprofielen toegepast: Jongeren, gezinnen met kinderen en actieve senioren. Deelnemende musea kunnen een aantal kaartgegevens wel gebruiken om bezoekersaantallen te optimaliseren. Het is als gebied niet mogelijk om aansluiting te zoeken bij de Museumkaart. Wel is het mogelijk om museumkaart toe te passen naast andere kaartsystemen. De museumkaart is geheel zelfstandig en ontvangt geen subsidies. 3.2 We are Public kaart De We are Public kaart is de afgelopen 2 jaar ontwikkeld en net voor afgelopen zomer gelanceerd in Amsterdam. De kaart heeft in 3 maanden tijd bijna 3000 leden gekregen en is daarmee in potentie succesvol. De kaart richt zich op podiumkunst in de hoofdstad, zoals muziek, theater en dans voorstellingen. Zo n 15 voorstellingen zijn per maand met de kaart gratis te bezoeken, nog zo n 15 voorstellingen kunnen met korting worden bezocht. Leden betalen 15,00 per maand en van dat geld wordt 50% gereserveerd om de podia uit te keren en de andere 50% wordt uitgegeven aan organisatie kosten, waarbij aangetekend moet worden dat een groot deel van deze 50% gereserveerd wordt voor het recenseren van de aangeboden programma s. De visie van We are Public is namelijk dat het voor bezoekers lastig is een goede keuze te maken uit het enorme aanbod. Dus de organisatoren selecteren voorstellingen die passen bij de doelgroep van We are Public en vervolgens worden er ook adviezen gegeven aan leden welke voorstellingen wel en niet te bezoeken. Dit betekent dat het regelmatig voorkomt dat voorstellingen die normaalgesproken bezoekers zouden mogen verwelkomen dankzij een positieve recensie van We are Public het 2-3 voudige aan bezoekers krijgen aangeboden. Dit zijn bezoekers die anders nooit naar de voorstelling zouden zijn komen kijken en doordat deze bezoekers komen maken ze kennis met een nieuwe voorstelling en vaak ook met een culturele instelling. Voor de culturele instellingen is dat ook een belangrijke motivatie om mee te doen, het biedt hen mogelijkheden het bestaande publiek uit te breiden en andere bezoekers te trekken. Daarnaast leveren de extra bezoekers in de horeca ook aantrekkelijke aanvullende omzet op. De podia krijgen ook ongeveer 60% van de losse kaartverkoop per bezoeker uitgekeerd, maar dit percentage fluctueert per maand omdat het aanbod per maand ook verschilt. De kaart wordt breed gedragen door de culturele instellingen in Amsterdam, 40 van hen zijn er bij de kaart aangesloten. De ontwikkeling van de kaart heeft meer dan euro gekost.

6 3.3 Loyaliteitspas Piggy Een geheel nieuw concept in een ander segment, maar zeker ook de moeite van het bekijken waard is de loyaliteitspas van Piggy. De kaart is ontstaan als spaarkaart voor winkeliers. Voor winkeliers zijn spaarsystemen erg belangrijk omdat klanten vaker terugkomen naar dezelfde winkelier als er een spaarsysteem achter zit. Denk aan Airmiles en de spaarpunten van Douwe Egberts. Veel klanten vinden het echter vervelend om met allerlei verschillende kaarten en spaarsystemen mee te doen. Piggy is daar op ingesprongen door een kaart te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk winkels zijn aangesloten, zodat klanten met 1 spaarkaart op veel plekken terecht kunnen. De kaart heeft een ontwikkelingstijd gehad van 2 jaar en is begin 2014 gelanceerd. Op dit moment zijn bijna 200 winkeliers aangesloten en dat aantal groeit met ongeveer 10 winkels per week. Omdat het gebruiksgemak voorop staat is er naast de fysieke kaart ook een app ontwikkeld waarmee klanten kunnen sparen. De kaart genereert klantendata waardoor winkeliers ook goed in staat zijn specifieke aanbiedingen te maken voor specifieke klanten. De kaart is eenvoudig van opzet, de klant spaart per winkelier apart. Dus de kaart maakt onderscheid in spaarpunten van de bakker, de slager, de groenteboer, etcetera. Er wordt gewerkt aan het uitwerken van een gezamenlijk spaarsysteem, zodat de punten gespaard bij de bakker ook bij de slager uitgegeven kunnen worden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd om meer klanten-data te kunnen genereren. Het ontwikkelen van de kaart heeft meer dan gekost. 3.4 Ckaart Houders van de Ckaart krijgen kortingen op kunst en cultuur. Doel van de Ckaart is om het voor meer mensen mogelijk te maken om te genieten van kunst en cultuur. De kortingen die men geniet bij gebruik van de Ckaart zijn vaak net die extra zetjes die nodig zijn om een keer extra naar een film, een toneelstuk of muziekuitvoering te gaan of om een kunstmuseum of een kunstbeurs te bezoeken. De Ckaart is een initiatief van het Nationaal Cultuurplatform. Het Nationaal Cultuurplatform werkt voor de Ckaart samen met meerdere organisaties die activiteiten ontplooien op diverse culturele vlakken. De Ckaart is op 3 maart 2014 geïntroduceerd. De Ckaart wordt in 2014 volgens verwachting uitgegeven aan circa kunst- en cultuurliefhebbers. Zij zullen naar verwachting van meer dan aanbiedingen met kortingen gebruik maken. In 2015 wordt een groei verwacht naar circa Ckaarthouders. De Ckaart kost 14,90 per jaar. 3.5 Donateurskaarten De Hollandse Waterlinie Fortenkaart heeft in de basis ook veel weg van een donateurskaart zoals Natuurmonumenten en de 12 provinciale landschappen die uitgeven. Met deze kaarten wordt de natuur ondersteund en zijn er vaak nog andere voordelen voor de leden/donateurs: Welkomstpakket met gids van de landschappelijke gebieden en Magazine (4 x p.j.) Gratis of met korting deelnemen aan excursies en thema bijeenkomsten Korting op producten en bijvoorbeeld zorgverzekering Natuurmonumenten heeft een ledenbestand wat gestabiliseerd is rond de Een lidmaatschap van Natuurmonumenten kost 25,00 per jaar. De provinciale landschappen hebben gezamenlijk zo n leden. Het lidmaatschap varieert tussen de 15,00 en 25,00 per jaar. De meeste landschappen hebben geen opengestelde locaties voor bezoekers. Geldersch Landschap en Kasteelen is daarop een uitzondering. De leden hiervan mogen ook alle 7 kastelen bezoeken op vertoon van hun kaart. In het gebied van de linie variëren de kosten van een lidmaatschap tussen de 20,00 en 25,00. (Landschap Noord Holland leden, 25,00 per jaar, Utrechts Landschap leden, 24,00 per jaar, Zuid-Hollands Landschap leden, 20,00 per jaar).

7 4.0 Verdienpotentieel Fortenkaart 4.1 Potentie van de kaart 4,4 % van de Nederlanders is lid van Natuurmonumenten en 1,8% van de Nederlanders is lid van een provinciaal landschap. Dit varieert. In Noord Holland is 1,7% van de inwoners lid van Landschap Noord Holland, in Utrecht is 1,8% van de inwoners lid van Utrechts Landschap, 1,4% van de inwoners van Zuid Holland is lid van het Zuid Hollands Landschap en 2,0% van de Gelderlanders is lid van Geldersch Landschap en Kasteelen. In de gemeentes van het gebied van de Hollandse Waterlinie wonen ruim 1 miljoen mensen (Utrecht stad meegerekend). De potentiële aantrekkingskracht van de Waterlinie bestrijkt een groter gebied, dus in de directe omgeving van de Hollandse Waterlinie wonen ruim 2 miljoen mensen (Amsterdam meegerekend). Uitgaande van een bereik van 2 miljoen potentiële kaarthouders en een daadwerkelijke aankoop van 1,8% van de potentiële kaarthouders kan er op termijn een Hollandse Waterlinie community ontstaan van Fortenkaart houders. Het zal enige tijd duren om de kaart in de markt te zetten, dus een realistisch scenario is kaarthouders in 2015, oplopend naar kaarthouders in Daarnaast is de markt van buitenlandse toeristen interessant, zeker als de Hollandse waterlinie wordt toegevoegd als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam op de erfgoedlijst van UNESCO. Ter vergelijking: de molens van Kinderdijk trekken jaarlijks zo n toeristen. Toeristen die meerdere elementen van de linie willen bezoeken zijn dan al snel voordeliger uit met de Fortenkaart. 4.2 Inkomsten Voor de prijsstelling van de kaart is een bedrag van 20,00 tot 25,00 per jaar gerechtvaardigd als dit wordt vergeleken met de prijsstelling van soortgelijke kaarten. In tegenstelling tot de meeste provinciale landschappen zijn er ook locaties te bezoeken met de kaart, dus is een prijsstelling aan de bovenkant van deze range te rechtvaardigen. Voor een eerste indruk voor de haalbaarheid van de kaart gaan wij uit van een prijsstelling van 23,95 per kaart. Uitgaande van kaarthouders en een prijs van 23,95 is de totale opbrengst van de kaart Indien in een later stadium een betaalmiddel aan de kaart toegevoegd gaat worden, dan ontstaat er de mogelijkheid om een deel van de bestedingen ten goede te laten komen aan het gebied. Bijvoorbeeld 10%. Om de haalbaarheid te onderzoeken laten we dit vooralsnog achterwege. Naast de reguliere kaart kunnen er natuurlijk aanvullende kaarten ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld een kaart specifiek voor kinderen, een kaart gericht op toeristen en/of een cadeaukaart. Deze additionele kaarten zijn hier nog even buiten beschouwing gelaten.

8 4.3 Ontwikkelkosten De ontwikkelkosten van een kaart zijn moeilijk in te schatten en hangen sterk af van de functionaliteiten die een dergelijke kaart moet krijgen. Deskundigen denken dat een eerste investering van tot euro nodig is om de kaart met basis functionaliteiten te ontwikkelen zonder betaalfunctie. Als de betaalfunctie later toegevoegd wordt op de kaart dan zal dit een substantiële additionele investering vergen, omdat de kaart met het toevoegen van deze functie ook veel beter bestand moet zijn tegen fraude. Wij gaan uit van een initiële investering van en vervolgens een jaarlijkse investering van om de kaart verder door te ontwikkelen. 4.4 Verdelen van inkomsten Stel dat de inkomsten van de kaart als volgt worden verdeelt: 50% komt ten goede aan alle deelnemende instellingen (locaties, activiteiten, evenementen) De inkomsten worden verdeeld op soortgelijke wijze als bij de museumkaart wordt gedaan. 0-25% (oplopend van 0% in 2015 naar 25% in 2020) wordt gedoneerd aan (beheer)projecten in het gebied 50-25% (aflopend van 50% in 2015 naar 25% in 2020) wordt besteed aan de organisatiekosten: o Marketing van de kaart o Ledenadministratie o Ontwikkelen van kaart en app o Website met locaties, activiteiten en evenementen. In de beginfase is er een relatief groot deel van het budget nodig voor organisatiekosten en blijft er relatief weinig geld over om te doneren aan (beheer)projecten in het gebied. Indien de kaart succesvol is kan na verloop van tijd het budget voor organisatie naar beneden bijgesteld worden en blijft er meer over voor de linie. Jaar % Instellingen 50% % % % % % Donaties 0% 0 5% % % % % Organisatie 50% % % % % % In totaal wordt er dus bij het ontwikkelen van de Hollandse Waterlinie Fortenkaart tot en met 2020 ruim 1.6 miljoen euro uitgekeerd aan de deelnemende locaties, evenementen en activiteiten. Daarnaast wordt er in deze periode zo n euro gedoneerd aan (beheer)projecten in de linie. Er is een gecumuleerd budget tot 2020 beschikbaar van euro ten behoeve van de organisatie. De inkomsten die gedoneerd kunnen worden om (beheer)projecten uit te kunnen voeren hebben nog wel een extra handicap. De objecten zijn verdeeld over een groot gebied en er zijn verschillende instanties met het beheer belast. Het zou wenselijk zijn een centraal orgaan te creëren om van daaruit de (beheer)projecten te coördineren en dan kan er ook een meerjaren beheerplanning worden gemaakt. Het geld dat dan vanuit de Fortenkaart ten goede komt aan het gebied kan dan makkelijker en beter worden verdeeld.

9 5.0 Ontwikkelscenario s 5.1 Donateurspas met klantenprofiel Om de Hollandse Waterlinie Fortenkaart van de grond te krijgen is het belangrijk dat de opzet voldoende kritische massa heeft om het rendabel te maken maar tegelijkertijd moet het bestuurlijk gezien overzichtelijk blijven. Anders blijft het bij mooie plannen. Daarnaast moeten de basisfunctionaliteiten aanwezig zijn op de kaart, zodat in ieder geval een koppeling gemaakt kan worden met locaties, activiteiten, evenementen en bezoekersprofielen. Het slim gebruik maken van klantendata is een van de belangrijkste dragers van de kaart, dus dit moet bij aanvang al meteen goed in de kaart geïntegreerd zijn. Belangrijk discussiepunt is wel of de kaart een ongecensureerd platform biedt aan alle locaties, activiteiten en evenementen in het gebied met kwaliteitscriteria aan de voorkant (zoals bij Museumkaart) of dat er actief gerecenseerd wordt op locaties, activiteiten en evenementen in het gebied om onafhankelijk bezoekers te adviseren in het bezoek van hun keuze (zoals bij We are Public). In het laatste geval is het nodig ook om veel meer inhoudelijk geïnformeerd te zijn over het aanbod in de Hollandse waterlinie en daar actief over te publiceren. 5.2 Uitbreiden naar andere nationale gebieden en/of sectoren In de gesprekken met diverse betrokkenen is al naar voren gekomen dat de vraag voor een soort uitgebreide donateurspas bij meer organisaties leeft. Zo heeft Geldersch Landschap en Kasteelen aangegeven dat zij graag een dergelijke kaart zouden willen ontwikkelen, maar dat zij de business case die hier achter zit niet sluitend kunnen krijgen met het beschikbare gebied en de huidige leden. Ook een aantal Nationale Parken, zoals Loonse en Drunense duinen en De Biesbosch hebben ideeën om een dergelijke kaart te ontwikkelen. Het zou wellicht een optie kunnen zijn om de kaart gezamenlijk white label te ontwikkelen zodat de achterliggende techniek voor de verschillende gebieden beschikbaar komt en dat aan de voorkant de kaart de look & feel krijgt van het betreffende gebied. Dus een kaart met een locale/regionale uitstraling die landelijk zou kunnen worden toegepast. Naast de samenwerking met natuurorganisaties is het ook denkbaar dat er een samenwerking ontstaat met andere militaire musea (waarvan er zo n 20-tal in Nederland te vinden zijn), zoals het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Oorlogsmuseum in Overloon, Kamp Westerbork, het Verzetsmuseum in Amsterdam en het Anne Frank huis. Een logische combinatie kan ook gevormd worden met alle culturele erfgoedlocaties in Nederland. De Fortenpas wordt dan een erfgoedpas die toegang geeft tot cultureel erfgoed. 5.3 Uitbreiden met betaalmiddel Indien de kaart voldoende gebruikers kent in combinatie met andere gebieden dan is het ook makkelijker om voldoende budget te genereren om de kaart verder door te ontwikkelen. Gesprekken met mensen die een dergelijke kaart hebben ontwikkeld geven aan dat een betaalfunctie een behoorlijke mate van aanvullende investering vergt, omdat er dan veel onderzoek moet worden gedaan naar fraudepreventie. Wellicht valt het in de praktijk mee, want ook die systematiek moeten ergens in de markt reeds beschikbaar zijn, maar toch is het makkelijker haalbaar als meerdere gebieden dezelfde wens hebben zodat deze ontwikkeling vanuit breder perspectief gefinancierd kunnen worden. 5.4 Uitbreiden internationaal Op middellange termijn is het wellicht interessant om ook met internationale linies een samenwerkingsverband aan te gaan en gezamenlijk een internationale kaart te ontwikkelen. Volgens ingewijden zou hiervoor ook internationale subsidie beschikbaar kunnen zijn.

10 6.0 Next steps 6.1 Interviews Als deze haalbaarheidsstudie voldoende aanleiding geeft om de Hollandse Waterlinie Fortenkaart verder te gaan ontwikkelen dan is het belangrijk om nog met een aantal partijen verdere gesprekken te voeren: Met potentiële eigenaren van de kaart, zodat de kaart geadopteerd wordt en stevig in de markt gezet kan worden Met alle Forten eigenaren en andere culturele instellingen, om te inventariseren of er voldoende draagvlak is voor de kaart Met ondernemers uit het gebied, om te inventariseren welke samenwerking er mogelijk is en met welk aanbod de kaart aangevuld kan worden om hem aantrekkelijker te maken Met provinciale landschappen en nationale parken, om de mogelijkheden voor samenwerking bij de ontwikkeling van de kaart te onderzoeken. Met een aantal militaire musea om te onderzoeken of het wenselijk is de kaart breder in de markt te zetten. Met erfgoedorganisaties om samenwerking te onderzoeken. Met ontwikkelaars van soortgelijke kaarten, om beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke ontwikkelkosten Met Federatie cultuurerfgoed (Ben de Vries) om te inventariseren in welke mate internationale samenwerking en subsidie mogelijk is Met experts voor het genereren van toegevoegde waarde uit klantendata om aantoonbaar te maken dat hiermee een omzettoename gerealiseerd kan worden Met een crowdfunding specialist. De kaart leent zich er ook prima voor om met behulp van crowdfunding ontwikkeld te worden. De gevers kunnen als tegenprestatie een Hollandse Waterlinie Fortenkaart krijgen en wellicht kan er een soort VIP programma worden gemaakt voor de founders. Een crowdfunding actie helpt niet alleen ontwikkelgeld op te halen maar bouwt meteen aan de Hollandse Waterlinie community, een groep die de eerste kritische massa vormt van kaarthouders. 6.2 Marktonderzoek Het is erg belangrijk om goed te kunnen bepalen welk potentieel bereik een Hollandse Waterlinie kaart heeft. Er is een kritische massa nodig om de kaart te kunnen exploiteren, dus er moet van te voren een bepaalde mate van zekerheid bestaan dat het aantal kaarthouders realistisch is. Hiervoor zou marktonderzoek uitgevoerd kunnen worden. In dat onderzoek kan ook een relatie gelegd worden met de prijsstelling van de kaart. Als de kaart goedkoper wordt levert dat meer kaarthouders op. Het onderzoek moet uitsluitsel geven over de optimale prijsstelling, waarbij er voldoende kaarthouders zijn en de kaart voldoende opbrengsten genereert. 6.3 Aansluiten bij natuurorganisaties Indien de samenwerking met Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Nationale parken of andere grotere partij wordt gezocht dan kan wellicht sneller en makkelijker een kritisch aantal kaarthouders worden bereikt. De start van de kaart komt in een stroomversnelling als duidelijk is dat een deel van de kaarten op voorhand al verkocht zijn. Zoals bijvoorbeeld destijds het geval was met de museumkaart: deze was gekoppeld aan een NS voordeelabonnement en een Rabobankpas en daardoor veelvuldig al in bezit van museumbezoekers.

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd?

Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Resultaten workshops Molencontactdag 22 november 2013 Thema 1: Hoe is over 10 jaar bij uw molenorganisatie het draagvlak bij het publiek georganiseerd? Groep blauw - Nicole Bakker: Werken met de molen

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren

ONZE MISSIE. Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren ONZE MISSIE Het s-muleren en versterken van de Zaanse economie Ondernemen, wonen, werken, winkelen en recreëren Onze visie PUUR Zaanse middenstanders steunen en in The Spotlight zegen, waardoor onze economische

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Fact-based marketing biedt kansen voor culturele instellingen om publiek te binden

Fact-based marketing biedt kansen voor culturele instellingen om publiek te binden Fact-based marketing biedt kansen voor culturele instellingen om publiek te binden Project Publieksbinding Museumvakdagen 27 mei 2015 Agenda 1. Aanleiding en doelstellingen van project Publieksbinding

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN

STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN STAPPENPLAN CROWDFUNDING MET ENERGIEKE SCHOLEN 1. De school voert de basislessen van Energieke Scholen uit. 2. Formuleer, op basis van de uitkomsten van de scan en de wensen van de school, de crowdfundvraag

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Crowdfunding voor musea Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 24 juni 2015. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM)

PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) PUUR ZAANS Citymarke2ng loyaliteit (PZCM) is een aanwinst voor alle ondernemers Onze missie PUUR ZAANS Citymarke2ng (PZCM) richt zich op het zo goed mogelijk profileren van een stad, dorp, winkelstraat,

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Uitwerking Verdienmodel Groene Corridor en projectplan

Uitwerking Verdienmodel Groene Corridor en projectplan Uitwerking Verdienmodel Groene Corridor en projectplan Online crowdsourcing platform Jan en Alleman voor het Groene Woud 8 februari 2013 Hoofdlijnen idee Het opzetten van een crowdfunding platform voor

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

VOORBEELD PERSBERICHT

VOORBEELD PERSBERICHT VOORBEELD PERSBERICHT Mogelijke koppen: [titel optie 1] [titel optie 2] [titel optie 3] [titel optie 4] [naam sportvereniging] maakt haar dromen waar met crowdfunding. Een [project: bijvoorbeeld: nieuw

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D

Beleidsplan Stichting RiverArt R&D stichting RiverArt R&D Houttuinen 36 3311 CE Dordrecht Inleiding De wens in 2013 van het college B&W Dordrecht, om de culturele samenwerking met de stad Rotterdam te intensiveren, leidde tot het idee van

Nadere informatie

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek

Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek Presentatie Hoensbroek 3.0 11 juli 2014, door het bestuur van de Stichting BIZ winkelcentrum Hartje Hoensbroek van MIJN verleden naar mijn TOEKOMST Alarmerend signaal uit marktconsultatie MKB/REVA van

Nadere informatie

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe Crowdfunding Sinds enkele jaren is in de wereld van fonsenwerving een nieuwe telg geboren genaamd Crowdfunding. Tot voor kort zagen we crowdfunding vooral als succesvol middel in de kunstzinnige hoek (muziek,

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014

JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014 JAARVERSLAG STICHTING GIG HAARLEMMERMEER 2014 Stichting GIG Haarlemmermeer Anne Franklaan 30 2135 HA Hoofddorp INHOUDSOPGAVE 1. Profiel van stichting GIG Haarlemmermeer p. 3 2. Werkzaamheden en activiteitenkalender

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Lid worden van de landelijke franchiseformule van Social Boat Club. Waarde[re]creatie. www.socialboatclub.nl

Lid worden van de landelijke franchiseformule van Social Boat Club. Waarde[re]creatie. www.socialboatclub.nl Lid worden van de landelijke franchiseformule van Social Boat Club Waarde[re]creatie www.socialboatclub.nl SOCIAL BOAT CLUB Middels deze folder willen wij u graag informeren over de mogelijkheden van het

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013

Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio. Dick Verheijen 4 oktober 2013 Nationaal Park De Biesbosch in de Biesboschregio Dick Verheijen 4 oktober 2013 Biesbosch ontwikkelingen Toekomstvisie Biesbosch 2021 Natuur en gezondheid, ook in de Biesbosch Biesbosch feiten Nationaal

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/

DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN. Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ DIT IS VERSIE 1.0 VAN DE 47 TIPS OM EEN SUCCESVOL KUNSTENAAR TE WORDEN Download de nieuwste versie op http://dekunstbv.nl/tips-kunst-en-ondernemen/ Disclaimer: Bij het samenstellen van deze 47 tips is

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Horeca Zwarte Schuur. Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014. 4 februari 2014 Horeca Zwarte Schuur 1

Horeca Zwarte Schuur. Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014. 4 februari 2014 Horeca Zwarte Schuur 1 Horeca Zwarte Schuur Museum De Ronde Venen M.W. Kentgens 4 februari 2014 1 Inleiding Dit plan dient ter onderbouwing van de eerste visie op de ontwikkeling van een horecapunt bij het nieuwe museum op de

Nadere informatie

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10

Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009. Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Adviescommissie 16 november 2009 Dagelijks bestuur 26 november 2009 Algemeen bestuur 17 december 2009 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg recreatiemonitor Het algemeen bestuur besluit:

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem

Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Sponsoring en fondsenwerving Openbaar primair onderwijs Lochem Maart 2007 Sponsoring en fondsenwerving in het Lochemse openbaar basisonderwijs Inleiding Sponsoring en fondswerving zijn veelbesproken onderwerpen.

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

FORT ZOEKT ONDERNEMER

FORT ZOEKT ONDERNEMER FORT ZOEKT ONDERNEMER INLEIDING Rondom Amsterdam ligt op een steenworp afstand een bijzondere verdedigingsring: de Stelling van Amsterdam. De Stelling, bestaande uit 42 forten, is aangelegd tussen 1880

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens kennismakingsbijeenkomsten met de stad.

Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens kennismakingsbijeenkomsten met de stad. Vragen en antwoorden Onderstaande vragen zijn gesteld tijdens kennismakingsbijeenkomsten met de stad. De aanvraagtermijn is minimaal 12 weken voordat de activiteit start. Maar sommige activiteiten vergen

Nadere informatie

BURGERS ZOO. Groep: Vision Klas: D03

BURGERS ZOO. Groep: Vision Klas: D03 BURGERS ZOO Groep: Vision Klas: D03 1 Opdracht 1: Burgers Zoo - Koopgedrag Cursus: Effect van communicatie Lesweek: 1 Projectgroep: Vision Namen: Martijn Robben Natasha Wiesemann Elisa Groot Ocko Geserick

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek

Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek Beeldverslag werkbijeenkomst Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek 3 november 2015 Context Op 3 november vond een werkbijeenkomst plaats in Buitencentrum de Poort in Ruinen. Op deze bijeenkomst

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Crowdfunding van bewonersinitiatieven

Crowdfunding van bewonersinitiatieven Crowdfunding van bewonersinitiatieven Wat gaan we bespreken? Wat is crowdfunding? Hoe werkt de Crowdfundmethodiek van Início? Voorbeelden uit Capelle aan den IJssel Voordelen Crowdfundmethodiek Wat levert

Nadere informatie

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen

webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen webwinkel. mijngelderland.nl E-commerce voor samenwerkende erfgoedinstellingen MUSEUMWEBSHOPS.NL E-commerce integreert met de hele organisatie MUSEUM WINKEL MUSEUM WEBWINKEL IDENTITEIT SPIRITUALITEIT TENTOONSTELLING

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Sponsorbrochure. De winterbeleving van Dongen. Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Wilhelminaplein Dongen

Sponsorbrochure. De winterbeleving van Dongen. Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Wilhelminaplein Dongen Sponsorbrochure 2014/2015 Editie De winterbeleving van Dongen Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Wilhelminaplein Dongen DongenIce Vrijdag 12 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015 Dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht

Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Location based services (LBS) voor retailers in het stadshart van Utrecht Probleemomgeving Online winkelen groeit in Nederland enorm; tegelijkertijd is er een verschuiving

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen

Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen Toekomstplan voor sector Gastvrijheid in 2025: Meer gasten door verrassend veelzijdige belevenissen Nederland is een gastvrij land. U als ondernemer doet er alles aan om uw gasten een onvergetelijke ervaring

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen.

peterjoziasse.com Podium2020 Het nieuwe culturele winkelen. peterjoziasse.com Het nieuwe culturele winkelen. ONT-MOETEN Ware kunst creëert een moment van niet moeten tussen ik en mezelf, ik en de ander, ik en de wereld. Lucas De Man, Congres Podiumkunsten 2013.

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

HOE KIES JE DE JUISTE

HOE KIES JE DE JUISTE HOE KIES JE DE JUISTE TYPE WEBSITE White Paper over de keuze van een bij je activiteiten passende website In dit White Paper reiken we je enkele handvatten aan om te bepalen welke type website het beste

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

DESKUNDIGEN. - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen

DESKUNDIGEN. - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen DESKUNDIGEN - profielschetsen deskundigen - Project Stimuleren huisverkoop & boerderijwinkels in Groningen Maria van Boxtel Graag werk ik samen met boeren en boerinnen aan directe verkoop van hun producten.

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 3171241 B&W verg. : 3 december 2013 Commissie : Onderwerp: WiFi (heraanbieding nav commissie FES) Cie_verg. : 25 november 2013 Raadsverg. : 10 december 2013 FES 1) Status

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie