Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012"

Transcriptie

1 STAD KORTRIJK G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 21 - nummer 2 februari 2012 Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012 Afvaardiging van onze stad in Tainin in het kader van The Global Smart City Summit Schepen Santy werd onlangs uitgenodigd op de conferentie The Global Smart City Summit in Tainan, Zuid-Taiwan. De conferentie ging door van 14 tot 16 december laatstleden. De steden Tainan, Kortrijk, Dubuque (USA), Eindhoven, Helsingborg (Zweden) en Lavasa (India) ondertekenden er een akkoord (memorandum) om naar verluidt de sociale, culturele en stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de levenskwaliteit van voornoemde steden te verbeteren. De steden verbonden zich ertoe een samenwerking op poten te zetten waarbij de informatie- en communicatie-uitwisseling centraal staat. 1. Wie nam nog deel aan deze conferentie? 2. Wat heeft deze afvaardiging aan de stad gekost? 3. Welke meerwaarde heeft deze afvaardiging gehad voor onze stad? 4. Wat houdt het memorandum in en welke initiatieven hebben de ondertekenende partijen van het akkoord in de toekomst gepland? Antwoord Deze conferentie was een initiatief van de stad Tainan in samenwerking met Eco-City van de National Chiao Tung University. Eco-City is een interdisciplinair platform voor de geïntegreerde benadering van de zorgsector, slimme technologie, stadsontwikkeling en de innovatieve en creatieve industrie. Op basis van een onderzoek via het internet zijn de organisatoren op de hoogte geraakt van het Smart Cities Project dat de Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal vorig jaar hebben afgewerkt en waarvan de succesvolle resultaten tijdens een Europese conferentie op 15 en 16 september 2011 in Brussel en Kortrijk werden gepresenteerd (http://www.smartcities.info). 1. Wie nam deel aan deze conferentie? Enkel schepen Santy vertegenwoordigde de Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal (zie beslissing CBS 23 november 2011). Het overgrote deel van de 250 aanwezigen waren Taiwanezen. Naast de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger in Taiwan waren ook nog de Nederlandse en de Amerikaanse economische vertegenwoordigers present.

2 2. Wat heeft deze afvaardiging aan de stad gekost? Aangezien alle reis- en verblijfskosten door de stad Tainan werden gedragen, bleven de kosten van deze afvaardiging voor de stad Kortrijk beperkt tot een reisverzekering voor de schepen. 3. Welke meerwaarde heeft deze afvaardiging gehad voor de stad? De conferentie bood een unieke kans om de resultaten van het succesvolle Smart Cities project in Taiwan, en onrechtstreeks ook bij de andere participerende steden, te presenteren. De vele positieve reacties en vragen achteraf hebben bewezen dat de presentatie indruk heeft gemaakt. In algemene zin kan trouwens worden opgemerkt dat onze regio zich al te vaak veel te bescheiden opstelt inzake de verschillende projecten die hier worden gerealiseerd en in vergelijking met andere regio s te weinig aan marketing doet Anderzijds konden uit de andere presentaties verrijkende ideeën en gedachten worden opgepikt die mogelijkerwijze kunnen worden meegenomen in het stedelijk en regionale ontwikkelingsbeleid. Het door de schepen opgemaakte rapport geeft hiervan een samenvatting en is ter beschikking van beleidsmakers en ambtenaren die hierop verder willen ingaan. 4. Wat houdt het memorandum in en welke initiatieven hebben de ondertekende partijen van het akkoord in de toekomst gepland? De tekst van het memorandum werd aangenomen in het CBS van 2 december 2011 en is opgenomen in het rapport. Vraag nr. 4 van Bart Caron van 19 januari 2012 Actie Red de Stoep In maart 2011 liep in Kortrijk de actie Red de Stoep. Daarin werd gepleit om de voetpaden te ontdoen van hinderlijke voorwerpen, palen, fietsen, plakkaten enzovoort, een terechte actie. Het zijn de zwakste weggebruikers (bijv. rolstoelgebruikers, personen met een visuele beperking, moeders met kinderwagens...) die het slachtoffer zijn van deze hindernissen. Ik zou graag een concreet en volledig overzicht krijgen van de acties die werden ondernomen en van de resultaten die werden geboekt. Antwoord Evaluatie Red de stoep-campagne 2011 De Red de Stoep-campagne in Kortrijk ging door tijdens oktober Met de campagne wilde de stad op een ludieke en positieve manier de inwoners aanzetten tot hoffelijkheid tegenover alle gebruikers van het voetpad. De actie focuste in 2011 op verkeerd gestalde fietsen en foutgeparkeerde auto's in Kortrijk Centrum. Er werd een uitgebreide probleemanalyse uitgevoerd aan de hand van een checklist. De gemeenschapswachten namen een bevraging af van 200 inwoners. De twee grootste knelpunten waren verkeerd gestalde fietsen en verkeerd geparkeerde wagens. De campagne werd opgezet in samenwerking met diverse partners. Mobiel 21 werd ingeschakeld om de campagne te coördineren. Beschrijving 1. Samenstelling stuurgroep en samenwerking De stuurgroep werd samengesteld begin 2011 en heeft de campagne mee vorm gegeven.

3 Deze groep bestond uit een medewerker van team welzijn, directie mobiliteit, OCMW Kortrijk, stedelijk Preventieteam, politie (verkeer, wijkagenten), OuderenAdviesRaad, Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap, De Stroom vzw en VFG. De groep kwam 5 keer samen. Dit was de eerste samenwerking tussen deze partners. De voltallige stuurgroep evalueerde de samenwerking en campagne positief. Elke dienst/organisatie is bereid om samen te werken aan een eventuele opvolging van de campagne. De samenwerking met Mobiel 21 werd positief ervaren. De ondersteuning was goed. Mobiel 21 is bereid om de stad ook in 2012 te begeleiden; de financiering hiervan komt van de Vlaamse Overheid en is dus gratis voor de stad. Ook in 2011 was dit het geval. De stad betaalde enkel het campagnemateriaal. De politie vindt de campagne een mooi initiatief maar legt de nadruk op controle en repressieve aanpak. Sensibilisatie alleen is niet voldoende. Ze zijn wel bereid in de toekomst verder mee te werken aan de campagne. De cel Economie wenst in de toekomst ook mee te werken aan de campagne maar dan gericht naar Kortrijkse handelaars. De Gebiedswerking uit deelgemeenten gaf aan in de toekomst mee te willen werken om de campagne in de deelgemeenten te brengen. De gemeenschapswachten kregen heel veel positieve reacties van de burgers en ervaarden zelf de campagne als heel positief. Er waren in totaal 50 verschillende vrijwilligers vanuit tal van organisaties voor de begeleiding van de inleefparcours en het persmoment. 2. Concrete acties De campagne Red de Stoep startte op maandag 3 oktober en liep tot eind oktober. Volgende acties gingen door: - startschot campagne (persmoment) via enscenering van een verkeerd geparkeerde wagen op de stoep aan de ingang van het stadhuis (Leiestraat). Veertig vrijwilligers namen deel aan de enscenering op maandag 6 oktober de organisatie van toegankelijkheidsparcours op donderdag 6 oktober tijdens Student Welcome Concert (Vlasmarkt) en op maandag 3 oktober tijdens de maandagsmarkt (Grote Markt). In totaal namen 152 mensen deel aan het inleefparcours en registreerden zich als stoepredder. - Het belonen van correct gestalde fietsen met zadelhoezen en fietslabels door vrijwilligers en gemeenschapswachten in Kortrijk Centrum; gedurende de hele maand oktober zadelhoezen werden op deze manier verspreid. - Labeling van verkeerd geparkeerde wagens (op voetpaden, laad- en loszones en zebrapaden) in Kortrijk centrum. De afstemming van zones voor het labelen tussen Parko en de gemeenschapswachten gebeurde via de Stedelijke dienst Preventie. In totaal werden 587 flyers verspreid (enkel op verkeerd geparkeerde auto's). De locaties van de foutgeparkeerde wagens werden in kaart gebracht. De resterende flyers werden in november verspreid in de deelgemeenten. Tijdens de laatste week van oktober was er verhoogde controle door politie op foutgeparkeerde wagens. In totaal werden er 24 overtredingen vastgesteld. Een week na het repressieve optreden waren er 17 overtredingen.

4 Aantal overtredingen Voor vier straten, namelijk deze met het hoogste aantal boetes in de laatste week van oktober, werden de gegevens van de gemeenschapswachten met deze van de politie vergeleken. Onderstaande figuur toont het aantal overtredingen genoteerd door de gemeenschapswachten (gemiddeld over de drie eerste weken van oktober) en deze beboet door de politie (in de laatste week van oktober). Zoals blijkt uit de figuur zijn er beduidend minder overtredingen geregistreerd in de laatste week van oktober voor drie van de vier geselecteerde straten: Doorniksestraat, Grote Markt en Zwevegemstraat. Voor de Zandstraat wordt een omgekeerd patroon getoond waarbij er geen verkeerd geparkeerde wagens werden opgemerkt door de gemeenschapswachten maar wel door de politie (5). Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat deze straat minder frequent werd aangedaan door de gemeenschapswachten dan de andere straten. In dit geval zou ook voorzichtig kunnen afgeleid worden dat men door sensibilisatie alvast op korte termijn effecten ziet op het verkeerd parkeren Gemeenschapswachten (gemiddeld over drie eerste weken oktober) Politie (week 24/10) 0 3. Kostprijs campagne Volgend campagnemateriaal werd aangemaakt : 1000 flyers stoepredder fiets 2000 flyers stoepredder auto 100 affiches stoepredder fiets 100 affiches stoepredder auto 2000 fietslabels voor correct gestalde fietsen 2100 zadelhoezen (2000 voor correct gestalde fietsen en 100 voor toegankelijkheidsparcours op maandagmarkt) 100 rugzakhoezen (voor inleefparcours tijdens student welcome concert) Totale kostprijs: 3000 euro (inclusief éénmalige bijdrage voor campagneconcept en kosten aanmaak website). Indien in de toekomst de campagne wordt herhaald, valt de kost voor aankoop van het concept weg (250 euro). De inleefparcours werden gratis ter beschikking gesteld door VFG en het vervoer werd gratis opgenomen door OCMW. 4. Toekomst De OuderenAdviesRaad stelt dat dergelijke campagnes niet éénmalig mogen zijn, er kan pas een effect zijn bij herhaling. De stad organiseert doorheen het jaar heel wat activiteiten die onder de noemer Red de Stoep zouden geplaatst kunnen worden.

5 De cel Economie en de Gebiedswerking willen aansluiten bij de stuurgroep om de campagne mee vorm te geven in de toekomst in de deelgemeenten en naar handelaars toe. De stuurgroep stelt daarom voor om een vervolg uit te werken op de campagne in 2012 maar dan wel verspreid in de tijd (niet enkel oktober) en verspreid over Kortrijk én deelgemeenten. Bij een eventuele volgende editie mag ook de focus verbreed worden bv. vuilniszakken, reclameborden, terrassen. Vraag nr. 5 van Roel Deseyn van 16 januari 2012 Hondenpoep Bellegem Het zijn vaak kleine vormen van overlast die voor wrevel zorgen bij de inwoners van onze stad. Ik denk hierbij aan lawaaihinder, wildplassen, graffiti en wildplakken. Allemaal vrij onschuldige zaken, maar bijzonder vervelend als je er herhaaldelijk mee wordt geconfronteerd. Dat bestraffing van dergelijke zaken zeker een effect heeft, bewees het succes van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Een soortgelijk probleem waar onze stad in het verleden mee werd geconfronteerd, is dat van de hondenpoep. De dienst Leefmilieu en haar bevoegde Schepen bewezen dat ook preventie een minstens even krachtig middel is door de realisatie van hondenloopweiden en het voorzien van specifieke vuilbakken voor hondenpoepzakjes. Recent werden heel wat klachten geregistreerd in Bellegem over de aanwezigheid van hondenpoep in de omgeving van de kerk, school en Bockorsite. Bovendien zijn plichtsbewuste hondeneigenaars genoodzaakt om de uitwerpselen te deponeren in de aanwezige gewone vuilnisbakken. Het hoeft wellicht niet gezegd dat dit geen aangename situatie is voor alle betrokkenen (hondeneigenaars en gebruikers, omwonenden, mensen die de vuilnisbakken dienen te ledigen. Vandaar mijn volgende vragen: Wat zijn de algemene richtlijnen van de stad in haar strijd tegen hondenpoep? Gezien het succes van preventie: Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd? Welke criteria worden in rekening gebracht bij het realiseren van een hondenloopweide of het plaatsen van een vuilnisbak voor hondenpoepzakjes? Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande voorzieningen op grondgebied Kortrijk? Kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om een dergelijke voorziening aan te vragen? Specifiek voor de problemen in Bellegem: Wat kunnen de bevoegde diensten doen om deze situatie op te lossen? Kunnen en zullen specifieke vuilbakken worden geplaatst? Wat zal desgevallend de specifieke plaats en timing hiervoor zijn? Antwoord De Stad onderschrijft uw standpunten over de kleine vormen van overlast die bij de burger grote ergernis veroorzaken. Leefmilieu probeert hierbij in te zetten op een mix van preventie (sensibilisatie, voorzieningen) en repressie (GAS). 1. Wat zijn de algemene richtlijnen van de stad in haar strijd tegen hondenpoep? Eerst en vooral zijn er de bepalingen van het stedelijk Politiereglement: Art. 112 De eigenaars, houders of begeleiders van dieren moeten er zorg voor dragen dat hun dieren parken en plantsoenen, huisdrempels, gevels, voortuinen, straten en voetpaden, wandel- en fietswegen, sportvelden en speelpleinen, en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet bevuilen met hun uitwerpselen. Eventuele uitwerpselen dienen met aangepaste middelen verwijderd te worden. Art Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de openbare weg en op openbare plaatsen;

6 2. Iedereen die een hond begeleidt moet hiertoe steeds een zakje bij zich hebben voor het onmiddellijk verwijderen van de hondenpoep. Het zakje moet voldoende groot zijn en moet kunnen dichtgeknoopt worden. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie of op verzoek van de gemachtigde ambtenaar getoond worden. Het zakje met de uitwerpselen mag alleen gedeponeerd worden in de gemeentelijke afvalkorven of meegegeven worden met het gewone huisvuil. Uitzondering op de bovenstaande verplichting vermeld inzake het onmiddellijk verwijderen van hondenpoep, wordt gemaakt voor blinden met geleidehond en rolstoelgebruikers; 3. De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden evenwel niet van hun algemene verplichting de bepalingen inzake het rein houden van de gemeente na te leven. Art. 122 De eigenaars, houders of bewakers van dieren dienen alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze dieren overlast of abnormale hinder voor de omgeving veroorzaken. 2. Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd? Het gaat hier om een mix van eigen ervaringen, uitgevoerde steekproeven, best practices in andere steden en het buitenland. a. Welke criteria worden in rekening gebracht bij het realiseren van een hondenloopweide of het plaatsen van een vuilnisbak voor hondenpoepzakjes? Voor het realiseren van een hondenloopweide wordt dit bekeken met aandacht voor de spreiding over het grondgebied van de stad, de graad van verstedelijking, de beschikbare ruimte, de reële behoefte, de financiële middelen en de grootte van het maatschappelijk draagvlak vooraleer een loopweide definitief in te planten. Voor het plaatsen van een specifieke vuilnisbak voor hondenpoepzakjes tellen we gedurende een periode van een drietal maanden de hoeveelheid hondenpoep die in de omgeving aangetroffen wordt, samen met het aantal zakjes met hondenpoep die in de zwerfvuilbakjes in de omgeving worden aangetroffen. Als dit significante cijfers zijn, dan wordt er onderzocht waar een dergelijk vuilbakje het best wordt ingeplant. Elke voorziening wordt minstens jaarlijks geëvalueerd. b. Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande voorzieningen op grondgebied Kortrijk? Hondentoilet: 9 stuks. Beeklaan, Gasstraat, Kamiel Verlindestraat, Koningin Astridpark, Kransvijver, Pieter Pauwel Rubensplein, Pijlstraat, President Rooseveltplein, Rietput. Vuilnisbak voor hondenpoep zonder zakjesverdeler: 10 stuks. Cisterciënzenplein, Dahliastraat, Klakkaardsplein, Kannunik Hespelplein, Kerkweg, Garenwindersstraat, Patriottenplein, M. Materlincklaan, Passionistenlaan, Lentewijk Vuilnisbak voor hondenpoep met zakjesverdeler: 8 stuks Begijnhofpark, Blauwe Poort, Caulletwandeling, Conservatoriumplein, Park Heule, Magdalenapark, OC De Neerbeek, Koningin Astridpark Weggenomen: 1 stuk De vuilnisbak voor hondenpoep in de Begijnhofstraat werd na enkele maanden weggenomen wegens het vandalisme en de sluikstorten in de onmiddellijke omgeving. Het plaatsen van vuilnisbakken voor hondenpoep ging tevens gepaard met een communicatiecampagne omtrent de hondenpoepproblematiek. Zo werden folders uitgedeeld, raamaffiches opgehangen, borden geplaatst, een artikel in de Stadskrant geplaatst. c. Kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om een dergelijke voorziening aan te vragen? Inwoners kunnen steeds een vraag richten aan de directie Leefmilieu. Deze vraag wordt steeds getoetst aan hogervernoemde criteria. Elke aanvrager krijgt daarna een gemotiveerd antwoord op zijn vraag.

7 3. Specifiek voor de problemen in Bellegem a. Wat kunnen de bevoegde diensten doen om deze situatie op te lossen? Tijdens de wekelijkse opkuisronde wordt de aangetroffen hondenpoep telkens weggehaald. Meestal zijn dit amper een vier à vijftal hondendrollen. Dit betekent dat er niet echt een nijpend probleem is met hondenpoep. Blijkbaar zijn de omwonende hondeneigenaars oppassende burgers. Een telling op woensdag 25 januari toonde aan dat er op het ganse stuk rond Bellegemplaats, de school en de Bockorsite amper 3 hondendrollen lagen. Navraag bij de man die de zwerfvuilbakjes in deze omgeving ledigt leert ons dat er nauwelijks zakjes met hondendrollen in de zwerfvuilbakjes zitten. Het is mogelijk om in de onmiddellijke omgeving van deze zone gedurende een periode van enkele weken een bord te plaatsen met een sensibiliserende affiche. Dit zal eerstdaags gebeuren. b. Kunnen en zullen specifieke vuilnisbakken worden geplaatst? Het lijkt momenteel weinig opportuun om daar specifiek een vuilnisbak voor hondenpoep te plaatsen. De omgeving zal verder gemonitord worden. c. Wat zal desgevallend de specifieke plaats en timing hiervoor zijn? Er is een plaats aan de achterkant van de kerk, aan het begin van de parking aan de straatkant, waar het eventueel mogelijk is om toch een dergelijk vuilnisbakje te plaatsen in het geval dat uit de verdere monitoring blijkt dat er een verdere toename is van hondenpoep.

Probleemanalyse. Red de Stoep Kortrijk

Probleemanalyse. Red de Stoep Kortrijk Probleemanalyse Red de Stoep Kortrijk April 2011 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Red de stoep-campagne te Kortrijk... 3 2.1 Werkgroep Red de stoep... 3 2.2 Checklist... 3 2.3 Gegevens probleemanalyse... 4

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS LEUVEN ZOALS HET IS DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN De folder is opgesteld voor jongeren en geeft informatie over inbreuken tijdens het uitgaan en de procedure gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren.

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Persbericht Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Nieuwe website vraagt burgers, verenigingen en overheden naar suggesties voor een betere elektronische dienstverlening

Nadere informatie

11% minder verkeersongevallen in 2013

11% minder verkeersongevallen in 2013 Persnota 11% minder verkeersongevallen in 2013 Doorgedreven verkeerscontroles leveren resultaat op I. Verkeersveiligheid als topprioriteit De burgemeesters hebben van in het begin gesteld dat verkeersveiligheid

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE Eef Delhaye Inhoud presentatie Idee 4 stappen Doel Rol van steden en gemeentes Rekening houdend met bevoegdheden Waar zit het probleem? Probleemanalyse Doelstellingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM MEERWAARDE VOOR ONZE STAD (1) De heraanleg van de Grote Markt van gevel tot gevel zal tot positieve effecten leiden waardoor veiligheid, mobiliteit, huisvesting

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

76 veiligheidscamera s in Kortrijk

76 veiligheidscamera s in Kortrijk Persnota 76 veiligheidscamera s in Kortrijk Ons cameranetwerk helpt om de 3 dagen een crimineel feit oplossen 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Opzet Cameraplan Veiligheid is vanaf dag één absolute topprioriteit

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 WAREN AANWEZIG : HADDEN EEN VOLMACHT OPGESTUURD: Zie bijlage Met een meerderheid van 43/67 sten (= 64 %) van

Nadere informatie

Antwerpen School aan de beurt

Antwerpen School aan de beurt www.besafe.be Antwerpen School aan de beurt Antwerpen - School aan de beurt 1 Antwerpen School aan de beurt FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap

Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap Persnota Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap 1. Plan Nieuw Kortrijk (p. 48) Een toegankelijke wereld begint bij onszelf. De adviesraad personen met

Nadere informatie

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas in opdracht van het OCMW Sint-Niklaas FASE 2 ontwerpend onderzoek inspraakbijeenkomst 12 januari 2013 BRUT ism LAND en Talboom TENTOONSTELLINGSWEEK

Nadere informatie

Hoe smart is t Stad?

Hoe smart is t Stad? Hoe smart is t Stad? Dat internet, computers en vele andere technologieën een belangrijke invloed hebben op onze samenleving is onweerlegbaar. Ook steden zijn steeds meer bezig met het toepassen van technologie.

Nadere informatie

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar INLEIDING 2 Beste leerkracht U plant een buurtboostactie met de kinderen van uw klas. Deze actie wil: kinderen bewust laten worden van wat er in de buurt speelt

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen

Ruimte voor honden. Uitrenterrein Honden mogen hier los lopen. Verboden-voor-hondenterrein Honden mogen hier niet komen Ruimte voor honden Ruimte voor honden Honden: voor de één een maatje en voor de ander een ergernis. Deze ergernis heeft vaak te maken met het niet opruimen van hondenpoep. Daarnaast laat niet iedereen

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Huisregels Medisch Centrum Leeuwarden

Huisregels Medisch Centrum Leeuwarden Het ziekenhuis is open, toegankelijk, patiëntvriendelijk en gastvrij. Net als overal in de samenleving mag het MCL van patiënten, familieleden of andere betrokkenen een coöperatieve houding en gedrag volgens

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE SUBSIDIE VOOR INBRAAKPREVENTIE REGLEMENT TOELAGEREGLEMENT VOOR DE BEVEILIGING VAN VERENIGINGSLOKALEN Artikel 1 In het district Ekeren zijn veel verenigingen actief. Het districtsbestuur wenst het verenigingsleven

Nadere informatie

GAS.Mobiel Dienst Veiligheid en Preventie De Panne

GAS.Mobiel Dienst Veiligheid en Preventie De Panne GAS.Mobiel Dienst Veiligheid en Preventie De Panne Sinds: 10 september 2014 Marie Declercq 058-42 16 16 preventie@depanne.be Veiligheid en Preventie - gemeentebestuur De Panne Zeelaan 21 8660 De Panne

Nadere informatie

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend!

Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! 1 Projectoproep Inclusief onderwijs Maak het vanzelfsprekend! Deelnemingsformulier 2015 Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Publiek sanitair in Gent 4 oktober 2013

Publiek sanitair in Gent 4 oktober 2013 Publiek sanitair in Gent 4 oktober 2013 Marie-Andrée Avraam Toegankelijkheidsambtenaar-architect marie-andree.avraam@gent.be 09 266 76 28 0475 98 46 00 Marjolijn Matthijs Dienst Bouwprojecten marjolijn.matthijs@gent.be

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Partnerschapovereenkomst 2013-2014 tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012

Partnerschapovereenkomst 2013-2014 tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012 Tussen Partnerschapovereenkomst 2013-2014 tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012 De vzw VAP (Vriendelijk anders Pandelen) Verantwoordelijke : Claire

Nadere informatie

Gemeente Sint-Amands

Gemeente Sint-Amands Gemeente Sint-Amands Op 1 januari 2009 treedt er in de 3 gemeenten van de politiezone een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening van Klein-Brabant in werking. Hierin staan duidelijke regels waarmee

Nadere informatie

Inhoud. Verslag schoolraad 10/05/2011. Verslag vorige vergadering. Inschrijvingen / LTP (Les Tijden Pakket)

Inhoud. Verslag schoolraad 10/05/2011. Verslag vorige vergadering. Inschrijvingen / LTP (Les Tijden Pakket) Inhoud Verslag schoolraad 10/05/2011... 1 Verslag vorige vergadering... 1 Inschrijvingen / LTP (Les Tijden Pakket)... 1 Enquête... 2 Leerlingenraad (Llnraard)... 2 Doorlichting... 3 Scholengemeenschap

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de wijkgerichte signalen met de reactie van schepen Peeters.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijkgerichte signalen met de reactie van schepen Peeters. Economische toer 12 juni 2014 Op een zonnige donderdagnamiddag (12 juni) ging schepen Christophe Peeters, samen met de mensen van de Dekenij en een aantal geïnteresseerden, langs bij 12 handelaars uit

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven Per 1 oktober 2010 is de nieuwe omgevingsvergunning van kracht. Wie wil bouwen, verbouwen, een boom wil kappen of een nieuwe oprit wil aanleggen

Nadere informatie

Graag Aangenaam Samenleven. Nieuw GAS-reglement vanaf 1 oktober 2010

Graag Aangenaam Samenleven. Nieuw GAS-reglement vanaf 1 oktober 2010 Graag Aangenaam Samenleven Nieuw GAS-reglement vanaf 1 oktober 2010 Voorwoord Graag Aangenaam Samenleven. Misschien is dit een van de verklaringen die je zou kunnen bedenken voor de afkorting GAS. Eigenlijk

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarverslag 2013 Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand oktober Verkeerslessen voor de laatste graad van de lagere school Startschot campagne Veilig fietsen

Nadere informatie

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden.

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. PAO HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. (i.s.m Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs PAO) Presentatie voor Airport/Seaport Ontbijt, 18/12/08. Freek Ossel, Wethouder Amsterdam voor Haven, Luchthaven,

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex.

Gemeente Zeist. Colofon. Uitgave. Gemeente Zeist. Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl. januari 2008. Oplage 1.000 ex. Gemeente Zeist Colofon Uitgave Gemeente Zeist Postbus 513 3700 AM Zeist www.zeist.nl januari 2008 Adressen Publiekshal Gemeente Zeist Slotlaan 20, Zeist-Centrum Wijkwinkel Noord Joh. Van Oldenbarneveltlaan

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008

Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008 Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008 Context en doel van de actie De buurt Steenakker is een sociale tuinwijk, gebouwd ergens tussen de jaren 20 en 50. Sedert enkele jaren worden regelmatig

Nadere informatie

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013

Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Ronde van Kinrooi 5 7 en 12 13 november 2013 Het verloop van de infovergaderingen was in ieder kerkdorp hetzelfde. De burgemeester verwelkomde de aanwezigen, vervolgens stelden de schepenen zich voor.

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

Paasontbijt voor senioren

Paasontbijt voor senioren Paasontbijt voor senioren Dinsdag 21 april 2015 Activiteit Paasontbijt voor senioren Op dinsdag 21 april 2015 kwam OCMW-voorzitter en schepen Rudy Coddens naar het Paasontbijt voor senioren voor een gesprek

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 1. Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Leven / Leefomgeving Hou het gez(h)ond voor de hond

Leven / Leefomgeving Hou het gez(h)ond voor de hond Leven / Leefomgeving Hou het gez(h)ond voor de hond De Gezondheidsdienst van de Stad Gent wil burgers bewust laten nadenken, vooraleer een hond in huis te halen. Een hond in huis nemen heeft immers bepaalde

Nadere informatie

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad.

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Een belevingsonderzoek bij kinderen en tieners in uw gemeente. Het project in een notendop: Een groot deel van Vlaanderen is noch stad,

Nadere informatie

29 oktober 2014. Buurt aan Zet. Wijkwerking Dendermonde. Buurtplannen 2014-2015 Boonwijk

29 oktober 2014. Buurt aan Zet. Wijkwerking Dendermonde. Buurtplannen 2014-2015 Boonwijk 29 oktober 2014 Buurt aan Zet Wijkwerking Dendermonde Buurtplannen 2014-2015 Boonwijk Programma 1. Inleiding door schepen Patrick Meulebroek 2. Voorstelling Buurtplan Boonwijk 2014 2015 3. Voorstellen/vragen

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Werkgroep Wageningen Toegankelijk

Werkgroep Wageningen Toegankelijk Werkgroep Wageningen Toegankelijk De Werkgroep Wageningen Toegankelijk is in de zomer van 2012 ontstaan, doordat verschillende initiatieven bij elkaar kwamen: Uit Wmo-besprekingen bleek dat er bij de gemeente

Nadere informatie

OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP EENSCHAP DE KRAAL SCHOOLJAAR 2007-2008

OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP EENSCHAP DE KRAAL SCHOOLJAAR 2007-2008 Scholengemeenschap DE KRAAL nr. Kleuteronderwijs en lager onderwijs nr. 120766 vzw Katholiek Onderwijs De Kraal /RPR Leuven 436.607.391 Van Bladelstraat 25 3020 Herent www.kraal.be OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

G O E D E A F S P R A K E N e e n A A N G E N A M E B U U R T

G O E D E A F S P R A K E N e e n A A N G E N A M E B U U R T v o o r G O E D E A F S P R A K E N e e n A A N G E N A M E B U U R T Landelijke eenvoud in de Vlaamse Ardennen 1 Sinds 1 januari 2010 is er een nieuw, uniform politiereglement van kracht voor Geraardsbergen

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013 BUURTPREVENTIE FILMWIJK Highlights APV Almere 2013 Inhoud Inleiding...3 Highlights APV Almere 2013...4 1. Niet toegestaan dan wel hinderlijk gedragingen in de openbare ruimte...4 2. Woningen, gebouwen,

Nadere informatie

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie :

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Omdat we dit jaar voor de eerste keer ons publiek niet 1 maar 2 dagen met top Blues en de nodige Duvel gaan verwennen, is er ook nagedacht over de

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

34 2014_IP_00054 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat

34 2014_IP_00054 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat Gemeenteraad 20141208gr ONTWERPBESLUITENBUNDEL AANVULLENDE PUNTEN Zitting van 8 december 2014 OPENBARE ZITTING Aanvullende punten 34 2014_IP_00054 van raadslid Mattias Vandemaele: Veilige fietsverbinding

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen 1 Inleiding Pesten is een veelvoorkomend gedrag bij kinderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich goed voelt op onze school, willen we het pesten preventief en concreet aanpakken. Daarom

Nadere informatie

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 maart 2015

Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 maart 2015 Gemeenteraad Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 9 maart 2015 Dagorde OPENBARE ZITTING...2 Aanvullende punten...2 IR 1 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond rechtszaak Blauwe Hoeve...2

Nadere informatie

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd

Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd ADVIES Beleids- En BeheersCyclus #Jeugd www.jeugdraadblg.be JIC t LOFT - JEUGDRAAD BLANKENBERGE VAN MONSSTRAAT 19, 8370 BLANKENBERGE E: INFO@JEUGDRAADBLG.BE W: WWW.JEUGDRAADBLG.BE OPMERKINGEN Met het document

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Intro In het kader van het traject Dorpsspiegel dat in Gooik door Samenlevingsopbouw werd opgezet, kwamen een aantal vragen rond mobiliteit naar boven. Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles

Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles Persnota 20 mei 2014 Politiezone Vlas verdrievoudigt de alcoholcontroles Horeca, gemeentebesturen en politie strijden samen tegen alcoholmisbruik achter het stuur Burgemeesters Vincent Van Quickenborne

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke wagens. AVIRA staat voor harmonie, balans en een positieve kijk op het leven

Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke wagens. AVIRA staat voor harmonie, balans en een positieve kijk op het leven Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke wagens AVIRA staat voor harmonie, balans en een positieve kijk op het leven Een initiatief van Met de steun van Wat is autodelen? Meerdere personen maken

Nadere informatie

Fietsennota Sint-Pietersnieuwsstraat

Fietsennota Sint-Pietersnieuwsstraat Fietsennota Sint-Pietersnieuwsstraat De fietsennota Sint-Pietersnieuwsstraat bevat de fietsenrekken bij het Ufo, studentenrestaurant De Brug, het Technicum en het Rectoraat. Op deze site staan op acht

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

EC Dier-en-zorg Lies Depuydt. De hondenpoepproblematiek in Vlaanderen

EC Dier-en-zorg Lies Depuydt. De hondenpoepproblematiek in Vlaanderen EC Dier-en-zorg Lies Depuydt De hondenpoepproblematiek in Vlaanderen Korte inhoudstafel Overzicht initiatieven in Vlaanderen Wetgeving Besluit Overzicht resultaten enquête Bijtpreventie van honden bij

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 553 van TOM VAN GRIEKEN datum: 21 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

Whoeps?! Niks ervan, met BOEBS!

Whoeps?! Niks ervan, met BOEBS! Whoeps?! Niks ervan, met BOEBS! Vallen bij sedentaire senioren tegengaan door meer beweging. Een samenwerking tussen OCMW Merksplas, gevangenis Merksplas, Zwart Goor en Widar Ontstaan van het project Oproep

Nadere informatie

Voetpaden in onze gemeente

Voetpaden in onze gemeente Werkgroep Veilig Verkeer Haaltert ( maart 2008 ) Voetpaden in onze gemeente (G)EEN VOETPAD OM TE GEBRUIKEN! - - - - - - www.zachtverkeer.be 2 1. Waarom actie? Met de lente in aantocht komen heel wat meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie