Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012"

Transcriptie

1 STAD KORTRIJK G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 21 - nummer 2 februari 2012 Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012 Afvaardiging van onze stad in Tainin in het kader van The Global Smart City Summit Schepen Santy werd onlangs uitgenodigd op de conferentie The Global Smart City Summit in Tainan, Zuid-Taiwan. De conferentie ging door van 14 tot 16 december laatstleden. De steden Tainan, Kortrijk, Dubuque (USA), Eindhoven, Helsingborg (Zweden) en Lavasa (India) ondertekenden er een akkoord (memorandum) om naar verluidt de sociale, culturele en stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de levenskwaliteit van voornoemde steden te verbeteren. De steden verbonden zich ertoe een samenwerking op poten te zetten waarbij de informatie- en communicatie-uitwisseling centraal staat. 1. Wie nam nog deel aan deze conferentie? 2. Wat heeft deze afvaardiging aan de stad gekost? 3. Welke meerwaarde heeft deze afvaardiging gehad voor onze stad? 4. Wat houdt het memorandum in en welke initiatieven hebben de ondertekenende partijen van het akkoord in de toekomst gepland? Antwoord Deze conferentie was een initiatief van de stad Tainan in samenwerking met Eco-City van de National Chiao Tung University. Eco-City is een interdisciplinair platform voor de geïntegreerde benadering van de zorgsector, slimme technologie, stadsontwikkeling en de innovatieve en creatieve industrie. Op basis van een onderzoek via het internet zijn de organisatoren op de hoogte geraakt van het Smart Cities Project dat de Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal vorig jaar hebben afgewerkt en waarvan de succesvolle resultaten tijdens een Europese conferentie op 15 en 16 september 2011 in Brussel en Kortrijk werden gepresenteerd (http://www.smartcities.info). 1. Wie nam deel aan deze conferentie? Enkel schepen Santy vertegenwoordigde de Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal (zie beslissing CBS 23 november 2011). Het overgrote deel van de 250 aanwezigen waren Taiwanezen. Naast de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger in Taiwan waren ook nog de Nederlandse en de Amerikaanse economische vertegenwoordigers present.

2 2. Wat heeft deze afvaardiging aan de stad gekost? Aangezien alle reis- en verblijfskosten door de stad Tainan werden gedragen, bleven de kosten van deze afvaardiging voor de stad Kortrijk beperkt tot een reisverzekering voor de schepen. 3. Welke meerwaarde heeft deze afvaardiging gehad voor de stad? De conferentie bood een unieke kans om de resultaten van het succesvolle Smart Cities project in Taiwan, en onrechtstreeks ook bij de andere participerende steden, te presenteren. De vele positieve reacties en vragen achteraf hebben bewezen dat de presentatie indruk heeft gemaakt. In algemene zin kan trouwens worden opgemerkt dat onze regio zich al te vaak veel te bescheiden opstelt inzake de verschillende projecten die hier worden gerealiseerd en in vergelijking met andere regio s te weinig aan marketing doet Anderzijds konden uit de andere presentaties verrijkende ideeën en gedachten worden opgepikt die mogelijkerwijze kunnen worden meegenomen in het stedelijk en regionale ontwikkelingsbeleid. Het door de schepen opgemaakte rapport geeft hiervan een samenvatting en is ter beschikking van beleidsmakers en ambtenaren die hierop verder willen ingaan. 4. Wat houdt het memorandum in en welke initiatieven hebben de ondertekende partijen van het akkoord in de toekomst gepland? De tekst van het memorandum werd aangenomen in het CBS van 2 december 2011 en is opgenomen in het rapport. Vraag nr. 4 van Bart Caron van 19 januari 2012 Actie Red de Stoep In maart 2011 liep in Kortrijk de actie Red de Stoep. Daarin werd gepleit om de voetpaden te ontdoen van hinderlijke voorwerpen, palen, fietsen, plakkaten enzovoort, een terechte actie. Het zijn de zwakste weggebruikers (bijv. rolstoelgebruikers, personen met een visuele beperking, moeders met kinderwagens...) die het slachtoffer zijn van deze hindernissen. Ik zou graag een concreet en volledig overzicht krijgen van de acties die werden ondernomen en van de resultaten die werden geboekt. Antwoord Evaluatie Red de stoep-campagne 2011 De Red de Stoep-campagne in Kortrijk ging door tijdens oktober Met de campagne wilde de stad op een ludieke en positieve manier de inwoners aanzetten tot hoffelijkheid tegenover alle gebruikers van het voetpad. De actie focuste in 2011 op verkeerd gestalde fietsen en foutgeparkeerde auto's in Kortrijk Centrum. Er werd een uitgebreide probleemanalyse uitgevoerd aan de hand van een checklist. De gemeenschapswachten namen een bevraging af van 200 inwoners. De twee grootste knelpunten waren verkeerd gestalde fietsen en verkeerd geparkeerde wagens. De campagne werd opgezet in samenwerking met diverse partners. Mobiel 21 werd ingeschakeld om de campagne te coördineren. Beschrijving 1. Samenstelling stuurgroep en samenwerking De stuurgroep werd samengesteld begin 2011 en heeft de campagne mee vorm gegeven.

3 Deze groep bestond uit een medewerker van team welzijn, directie mobiliteit, OCMW Kortrijk, stedelijk Preventieteam, politie (verkeer, wijkagenten), OuderenAdviesRaad, Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap, De Stroom vzw en VFG. De groep kwam 5 keer samen. Dit was de eerste samenwerking tussen deze partners. De voltallige stuurgroep evalueerde de samenwerking en campagne positief. Elke dienst/organisatie is bereid om samen te werken aan een eventuele opvolging van de campagne. De samenwerking met Mobiel 21 werd positief ervaren. De ondersteuning was goed. Mobiel 21 is bereid om de stad ook in 2012 te begeleiden; de financiering hiervan komt van de Vlaamse Overheid en is dus gratis voor de stad. Ook in 2011 was dit het geval. De stad betaalde enkel het campagnemateriaal. De politie vindt de campagne een mooi initiatief maar legt de nadruk op controle en repressieve aanpak. Sensibilisatie alleen is niet voldoende. Ze zijn wel bereid in de toekomst verder mee te werken aan de campagne. De cel Economie wenst in de toekomst ook mee te werken aan de campagne maar dan gericht naar Kortrijkse handelaars. De Gebiedswerking uit deelgemeenten gaf aan in de toekomst mee te willen werken om de campagne in de deelgemeenten te brengen. De gemeenschapswachten kregen heel veel positieve reacties van de burgers en ervaarden zelf de campagne als heel positief. Er waren in totaal 50 verschillende vrijwilligers vanuit tal van organisaties voor de begeleiding van de inleefparcours en het persmoment. 2. Concrete acties De campagne Red de Stoep startte op maandag 3 oktober en liep tot eind oktober. Volgende acties gingen door: - startschot campagne (persmoment) via enscenering van een verkeerd geparkeerde wagen op de stoep aan de ingang van het stadhuis (Leiestraat). Veertig vrijwilligers namen deel aan de enscenering op maandag 6 oktober de organisatie van toegankelijkheidsparcours op donderdag 6 oktober tijdens Student Welcome Concert (Vlasmarkt) en op maandag 3 oktober tijdens de maandagsmarkt (Grote Markt). In totaal namen 152 mensen deel aan het inleefparcours en registreerden zich als stoepredder. - Het belonen van correct gestalde fietsen met zadelhoezen en fietslabels door vrijwilligers en gemeenschapswachten in Kortrijk Centrum; gedurende de hele maand oktober zadelhoezen werden op deze manier verspreid. - Labeling van verkeerd geparkeerde wagens (op voetpaden, laad- en loszones en zebrapaden) in Kortrijk centrum. De afstemming van zones voor het labelen tussen Parko en de gemeenschapswachten gebeurde via de Stedelijke dienst Preventie. In totaal werden 587 flyers verspreid (enkel op verkeerd geparkeerde auto's). De locaties van de foutgeparkeerde wagens werden in kaart gebracht. De resterende flyers werden in november verspreid in de deelgemeenten. Tijdens de laatste week van oktober was er verhoogde controle door politie op foutgeparkeerde wagens. In totaal werden er 24 overtredingen vastgesteld. Een week na het repressieve optreden waren er 17 overtredingen.

4 Aantal overtredingen Voor vier straten, namelijk deze met het hoogste aantal boetes in de laatste week van oktober, werden de gegevens van de gemeenschapswachten met deze van de politie vergeleken. Onderstaande figuur toont het aantal overtredingen genoteerd door de gemeenschapswachten (gemiddeld over de drie eerste weken van oktober) en deze beboet door de politie (in de laatste week van oktober). Zoals blijkt uit de figuur zijn er beduidend minder overtredingen geregistreerd in de laatste week van oktober voor drie van de vier geselecteerde straten: Doorniksestraat, Grote Markt en Zwevegemstraat. Voor de Zandstraat wordt een omgekeerd patroon getoond waarbij er geen verkeerd geparkeerde wagens werden opgemerkt door de gemeenschapswachten maar wel door de politie (5). Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat deze straat minder frequent werd aangedaan door de gemeenschapswachten dan de andere straten. In dit geval zou ook voorzichtig kunnen afgeleid worden dat men door sensibilisatie alvast op korte termijn effecten ziet op het verkeerd parkeren Gemeenschapswachten (gemiddeld over drie eerste weken oktober) Politie (week 24/10) 0 3. Kostprijs campagne Volgend campagnemateriaal werd aangemaakt : 1000 flyers stoepredder fiets 2000 flyers stoepredder auto 100 affiches stoepredder fiets 100 affiches stoepredder auto 2000 fietslabels voor correct gestalde fietsen 2100 zadelhoezen (2000 voor correct gestalde fietsen en 100 voor toegankelijkheidsparcours op maandagmarkt) 100 rugzakhoezen (voor inleefparcours tijdens student welcome concert) Totale kostprijs: 3000 euro (inclusief éénmalige bijdrage voor campagneconcept en kosten aanmaak website). Indien in de toekomst de campagne wordt herhaald, valt de kost voor aankoop van het concept weg (250 euro). De inleefparcours werden gratis ter beschikking gesteld door VFG en het vervoer werd gratis opgenomen door OCMW. 4. Toekomst De OuderenAdviesRaad stelt dat dergelijke campagnes niet éénmalig mogen zijn, er kan pas een effect zijn bij herhaling. De stad organiseert doorheen het jaar heel wat activiteiten die onder de noemer Red de Stoep zouden geplaatst kunnen worden.

5 De cel Economie en de Gebiedswerking willen aansluiten bij de stuurgroep om de campagne mee vorm te geven in de toekomst in de deelgemeenten en naar handelaars toe. De stuurgroep stelt daarom voor om een vervolg uit te werken op de campagne in 2012 maar dan wel verspreid in de tijd (niet enkel oktober) en verspreid over Kortrijk én deelgemeenten. Bij een eventuele volgende editie mag ook de focus verbreed worden bv. vuilniszakken, reclameborden, terrassen. Vraag nr. 5 van Roel Deseyn van 16 januari 2012 Hondenpoep Bellegem Het zijn vaak kleine vormen van overlast die voor wrevel zorgen bij de inwoners van onze stad. Ik denk hierbij aan lawaaihinder, wildplassen, graffiti en wildplakken. Allemaal vrij onschuldige zaken, maar bijzonder vervelend als je er herhaaldelijk mee wordt geconfronteerd. Dat bestraffing van dergelijke zaken zeker een effect heeft, bewees het succes van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Een soortgelijk probleem waar onze stad in het verleden mee werd geconfronteerd, is dat van de hondenpoep. De dienst Leefmilieu en haar bevoegde Schepen bewezen dat ook preventie een minstens even krachtig middel is door de realisatie van hondenloopweiden en het voorzien van specifieke vuilbakken voor hondenpoepzakjes. Recent werden heel wat klachten geregistreerd in Bellegem over de aanwezigheid van hondenpoep in de omgeving van de kerk, school en Bockorsite. Bovendien zijn plichtsbewuste hondeneigenaars genoodzaakt om de uitwerpselen te deponeren in de aanwezige gewone vuilnisbakken. Het hoeft wellicht niet gezegd dat dit geen aangename situatie is voor alle betrokkenen (hondeneigenaars en gebruikers, omwonenden, mensen die de vuilnisbakken dienen te ledigen. Vandaar mijn volgende vragen: Wat zijn de algemene richtlijnen van de stad in haar strijd tegen hondenpoep? Gezien het succes van preventie: Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd? Welke criteria worden in rekening gebracht bij het realiseren van een hondenloopweide of het plaatsen van een vuilnisbak voor hondenpoepzakjes? Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande voorzieningen op grondgebied Kortrijk? Kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om een dergelijke voorziening aan te vragen? Specifiek voor de problemen in Bellegem: Wat kunnen de bevoegde diensten doen om deze situatie op te lossen? Kunnen en zullen specifieke vuilbakken worden geplaatst? Wat zal desgevallend de specifieke plaats en timing hiervoor zijn? Antwoord De Stad onderschrijft uw standpunten over de kleine vormen van overlast die bij de burger grote ergernis veroorzaken. Leefmilieu probeert hierbij in te zetten op een mix van preventie (sensibilisatie, voorzieningen) en repressie (GAS). 1. Wat zijn de algemene richtlijnen van de stad in haar strijd tegen hondenpoep? Eerst en vooral zijn er de bepalingen van het stedelijk Politiereglement: Art. 112 De eigenaars, houders of begeleiders van dieren moeten er zorg voor dragen dat hun dieren parken en plantsoenen, huisdrempels, gevels, voortuinen, straten en voetpaden, wandel- en fietswegen, sportvelden en speelpleinen, en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet bevuilen met hun uitwerpselen. Eventuele uitwerpselen dienen met aangepaste middelen verwijderd te worden. Art Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de openbare weg en op openbare plaatsen;

6 2. Iedereen die een hond begeleidt moet hiertoe steeds een zakje bij zich hebben voor het onmiddellijk verwijderen van de hondenpoep. Het zakje moet voldoende groot zijn en moet kunnen dichtgeknoopt worden. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie of op verzoek van de gemachtigde ambtenaar getoond worden. Het zakje met de uitwerpselen mag alleen gedeponeerd worden in de gemeentelijke afvalkorven of meegegeven worden met het gewone huisvuil. Uitzondering op de bovenstaande verplichting vermeld inzake het onmiddellijk verwijderen van hondenpoep, wordt gemaakt voor blinden met geleidehond en rolstoelgebruikers; 3. De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden evenwel niet van hun algemene verplichting de bepalingen inzake het rein houden van de gemeente na te leven. Art. 122 De eigenaars, houders of bewakers van dieren dienen alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze dieren overlast of abnormale hinder voor de omgeving veroorzaken. 2. Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd? Het gaat hier om een mix van eigen ervaringen, uitgevoerde steekproeven, best practices in andere steden en het buitenland. a. Welke criteria worden in rekening gebracht bij het realiseren van een hondenloopweide of het plaatsen van een vuilnisbak voor hondenpoepzakjes? Voor het realiseren van een hondenloopweide wordt dit bekeken met aandacht voor de spreiding over het grondgebied van de stad, de graad van verstedelijking, de beschikbare ruimte, de reële behoefte, de financiële middelen en de grootte van het maatschappelijk draagvlak vooraleer een loopweide definitief in te planten. Voor het plaatsen van een specifieke vuilnisbak voor hondenpoepzakjes tellen we gedurende een periode van een drietal maanden de hoeveelheid hondenpoep die in de omgeving aangetroffen wordt, samen met het aantal zakjes met hondenpoep die in de zwerfvuilbakjes in de omgeving worden aangetroffen. Als dit significante cijfers zijn, dan wordt er onderzocht waar een dergelijk vuilbakje het best wordt ingeplant. Elke voorziening wordt minstens jaarlijks geëvalueerd. b. Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande voorzieningen op grondgebied Kortrijk? Hondentoilet: 9 stuks. Beeklaan, Gasstraat, Kamiel Verlindestraat, Koningin Astridpark, Kransvijver, Pieter Pauwel Rubensplein, Pijlstraat, President Rooseveltplein, Rietput. Vuilnisbak voor hondenpoep zonder zakjesverdeler: 10 stuks. Cisterciënzenplein, Dahliastraat, Klakkaardsplein, Kannunik Hespelplein, Kerkweg, Garenwindersstraat, Patriottenplein, M. Materlincklaan, Passionistenlaan, Lentewijk Vuilnisbak voor hondenpoep met zakjesverdeler: 8 stuks Begijnhofpark, Blauwe Poort, Caulletwandeling, Conservatoriumplein, Park Heule, Magdalenapark, OC De Neerbeek, Koningin Astridpark Weggenomen: 1 stuk De vuilnisbak voor hondenpoep in de Begijnhofstraat werd na enkele maanden weggenomen wegens het vandalisme en de sluikstorten in de onmiddellijke omgeving. Het plaatsen van vuilnisbakken voor hondenpoep ging tevens gepaard met een communicatiecampagne omtrent de hondenpoepproblematiek. Zo werden folders uitgedeeld, raamaffiches opgehangen, borden geplaatst, een artikel in de Stadskrant geplaatst. c. Kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om een dergelijke voorziening aan te vragen? Inwoners kunnen steeds een vraag richten aan de directie Leefmilieu. Deze vraag wordt steeds getoetst aan hogervernoemde criteria. Elke aanvrager krijgt daarna een gemotiveerd antwoord op zijn vraag.

7 3. Specifiek voor de problemen in Bellegem a. Wat kunnen de bevoegde diensten doen om deze situatie op te lossen? Tijdens de wekelijkse opkuisronde wordt de aangetroffen hondenpoep telkens weggehaald. Meestal zijn dit amper een vier à vijftal hondendrollen. Dit betekent dat er niet echt een nijpend probleem is met hondenpoep. Blijkbaar zijn de omwonende hondeneigenaars oppassende burgers. Een telling op woensdag 25 januari toonde aan dat er op het ganse stuk rond Bellegemplaats, de school en de Bockorsite amper 3 hondendrollen lagen. Navraag bij de man die de zwerfvuilbakjes in deze omgeving ledigt leert ons dat er nauwelijks zakjes met hondendrollen in de zwerfvuilbakjes zitten. Het is mogelijk om in de onmiddellijke omgeving van deze zone gedurende een periode van enkele weken een bord te plaatsen met een sensibiliserende affiche. Dit zal eerstdaags gebeuren. b. Kunnen en zullen specifieke vuilnisbakken worden geplaatst? Het lijkt momenteel weinig opportuun om daar specifiek een vuilnisbak voor hondenpoep te plaatsen. De omgeving zal verder gemonitord worden. c. Wat zal desgevallend de specifieke plaats en timing hiervoor zijn? Er is een plaats aan de achterkant van de kerk, aan het begin van de parking aan de straatkant, waar het eventueel mogelijk is om toch een dergelijk vuilnisbakje te plaatsen in het geval dat uit de verdere monitoring blijkt dat er een verdere toename is van hondenpoep.

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Voorstel van raadslid

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd

De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd De efficiëntie, effectiviteit en impact van het Vlaamse inburgeringsbeleid geëvalueerd Synthese Peter De Cuyper, Miet Lamberts & Fernando Pauwels Onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Brussel, 19 maart 2013 De vierde editie van de Belgische inspiratiemeeting

Nadere informatie

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014 Inleiding De stad Kortrijk draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. De stad neemt veel initiatieven rond duurzame ontwikkeling. Ook voor het onderwijs worden activiteiten opgezet en aangeboden. Deze acties

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C224 BIN18 Zitting 2007-2008 29 april 2008 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE C224BIN1829

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr.

Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen. Dienst Communicatie & PR. Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. Vlaamse Gemeenschap Departement internationaal Vlaanderen Dienst Communicatie & PR Algemene Offerteaanvraag (diensten) Bestek nr. iv/cpr/fltd/13 Redactie, publicatie, distributie en promotie via elektronische

Nadere informatie

GAS maakt efficiënter parkeerbeleid mogelijk

GAS maakt efficiënter parkeerbeleid mogelijk P708831 Afgiftekantoor Gent X Verschijnt 5x per jaar 31 BESAFE Nieuwsbrief over lokaal veiligheids- en preventiebeleid OKTOBER 2014 DOSSIER GAS Begin dit jaar traden de aanpassingen aan de GAS-reglementering

Nadere informatie

Energiejacht 2014-2015

Energiejacht 2014-2015 Energiejacht 2014-2015 Campagneplan en samenwerkingsvoorstel aan provincies en gemeenten 1. Situering Slechts één vijfde van de Vlaamse gezinnen weet exact hoe hoog hun verbruik is. Toch zijn de mensen

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

EINDRAPPORT. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland IDRAPPOR uropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: uropa investeert in zijn platteland 3 IHOUDSOPGAV VOORWOORD...3 8 COCLUSI DISCUSSI BLLGM...23 1 ILIDIG...4 8.1. Huisbezoeken....23 2 PROJC:

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE

EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE iminds Digital Society Een onderzoeksrapport voor Digipolis Gent EVALUATIE VAN HET RECUP PC PROJECT VAN STAD GENT: DO S AND DON TS VOOR DE TOEKOMST MARIËN ILSE IMINDS- SMIT VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011

Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : 02-553 40 25 E-mail: info@thuisindestad.be

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck Stuk 750 (1996-1997) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 3 mei 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Kris Van Dijck houdende regelgeving omtrent openbare toiletten en toiletten toegankelijk voor het

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE C50 OPE6 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 12 november 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Interpellatie van de heer Paul Van Malderen tot de heer

Nadere informatie

Projectwerking. en amateurkunsten

Projectwerking. en amateurkunsten Projectwerking en amateurkunsten Het voorbereiden en realiseren van een toneelopvoering, een concert of een tentoonstelling kan als een project beschouwd worden. De amateurkunstensector is dan ook vertrouwd

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C83 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 14 januari 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie