Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012"

Transcriptie

1 STAD KORTRIJK G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 21 - nummer 2 februari 2012 Vraag nr. 3 van Maarten Seynaeve van 03 januari 2012 Afvaardiging van onze stad in Tainin in het kader van The Global Smart City Summit Schepen Santy werd onlangs uitgenodigd op de conferentie The Global Smart City Summit in Tainan, Zuid-Taiwan. De conferentie ging door van 14 tot 16 december laatstleden. De steden Tainan, Kortrijk, Dubuque (USA), Eindhoven, Helsingborg (Zweden) en Lavasa (India) ondertekenden er een akkoord (memorandum) om naar verluidt de sociale, culturele en stedelijke ontwikkeling te bevorderen en de levenskwaliteit van voornoemde steden te verbeteren. De steden verbonden zich ertoe een samenwerking op poten te zetten waarbij de informatie- en communicatie-uitwisseling centraal staat. 1. Wie nam nog deel aan deze conferentie? 2. Wat heeft deze afvaardiging aan de stad gekost? 3. Welke meerwaarde heeft deze afvaardiging gehad voor onze stad? 4. Wat houdt het memorandum in en welke initiatieven hebben de ondertekenende partijen van het akkoord in de toekomst gepland? Antwoord Deze conferentie was een initiatief van de stad Tainan in samenwerking met Eco-City van de National Chiao Tung University. Eco-City is een interdisciplinair platform voor de geïntegreerde benadering van de zorgsector, slimme technologie, stadsontwikkeling en de innovatieve en creatieve industrie. Op basis van een onderzoek via het internet zijn de organisatoren op de hoogte geraakt van het Smart Cities Project dat de Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal vorig jaar hebben afgewerkt en waarvan de succesvolle resultaten tijdens een Europese conferentie op 15 en 16 september 2011 in Brussel en Kortrijk werden gepresenteerd (http://www.smartcities.info). 1. Wie nam deel aan deze conferentie? Enkel schepen Santy vertegenwoordigde de Stad Kortrijk en de intercommunale Leiedal (zie beslissing CBS 23 november 2011). Het overgrote deel van de 250 aanwezigen waren Taiwanezen. Naast de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger in Taiwan waren ook nog de Nederlandse en de Amerikaanse economische vertegenwoordigers present.

2 2. Wat heeft deze afvaardiging aan de stad gekost? Aangezien alle reis- en verblijfskosten door de stad Tainan werden gedragen, bleven de kosten van deze afvaardiging voor de stad Kortrijk beperkt tot een reisverzekering voor de schepen. 3. Welke meerwaarde heeft deze afvaardiging gehad voor de stad? De conferentie bood een unieke kans om de resultaten van het succesvolle Smart Cities project in Taiwan, en onrechtstreeks ook bij de andere participerende steden, te presenteren. De vele positieve reacties en vragen achteraf hebben bewezen dat de presentatie indruk heeft gemaakt. In algemene zin kan trouwens worden opgemerkt dat onze regio zich al te vaak veel te bescheiden opstelt inzake de verschillende projecten die hier worden gerealiseerd en in vergelijking met andere regio s te weinig aan marketing doet Anderzijds konden uit de andere presentaties verrijkende ideeën en gedachten worden opgepikt die mogelijkerwijze kunnen worden meegenomen in het stedelijk en regionale ontwikkelingsbeleid. Het door de schepen opgemaakte rapport geeft hiervan een samenvatting en is ter beschikking van beleidsmakers en ambtenaren die hierop verder willen ingaan. 4. Wat houdt het memorandum in en welke initiatieven hebben de ondertekende partijen van het akkoord in de toekomst gepland? De tekst van het memorandum werd aangenomen in het CBS van 2 december 2011 en is opgenomen in het rapport. Vraag nr. 4 van Bart Caron van 19 januari 2012 Actie Red de Stoep In maart 2011 liep in Kortrijk de actie Red de Stoep. Daarin werd gepleit om de voetpaden te ontdoen van hinderlijke voorwerpen, palen, fietsen, plakkaten enzovoort, een terechte actie. Het zijn de zwakste weggebruikers (bijv. rolstoelgebruikers, personen met een visuele beperking, moeders met kinderwagens...) die het slachtoffer zijn van deze hindernissen. Ik zou graag een concreet en volledig overzicht krijgen van de acties die werden ondernomen en van de resultaten die werden geboekt. Antwoord Evaluatie Red de stoep-campagne 2011 De Red de Stoep-campagne in Kortrijk ging door tijdens oktober Met de campagne wilde de stad op een ludieke en positieve manier de inwoners aanzetten tot hoffelijkheid tegenover alle gebruikers van het voetpad. De actie focuste in 2011 op verkeerd gestalde fietsen en foutgeparkeerde auto's in Kortrijk Centrum. Er werd een uitgebreide probleemanalyse uitgevoerd aan de hand van een checklist. De gemeenschapswachten namen een bevraging af van 200 inwoners. De twee grootste knelpunten waren verkeerd gestalde fietsen en verkeerd geparkeerde wagens. De campagne werd opgezet in samenwerking met diverse partners. Mobiel 21 werd ingeschakeld om de campagne te coördineren. Beschrijving 1. Samenstelling stuurgroep en samenwerking De stuurgroep werd samengesteld begin 2011 en heeft de campagne mee vorm gegeven.

3 Deze groep bestond uit een medewerker van team welzijn, directie mobiliteit, OCMW Kortrijk, stedelijk Preventieteam, politie (verkeer, wijkagenten), OuderenAdviesRaad, Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap, De Stroom vzw en VFG. De groep kwam 5 keer samen. Dit was de eerste samenwerking tussen deze partners. De voltallige stuurgroep evalueerde de samenwerking en campagne positief. Elke dienst/organisatie is bereid om samen te werken aan een eventuele opvolging van de campagne. De samenwerking met Mobiel 21 werd positief ervaren. De ondersteuning was goed. Mobiel 21 is bereid om de stad ook in 2012 te begeleiden; de financiering hiervan komt van de Vlaamse Overheid en is dus gratis voor de stad. Ook in 2011 was dit het geval. De stad betaalde enkel het campagnemateriaal. De politie vindt de campagne een mooi initiatief maar legt de nadruk op controle en repressieve aanpak. Sensibilisatie alleen is niet voldoende. Ze zijn wel bereid in de toekomst verder mee te werken aan de campagne. De cel Economie wenst in de toekomst ook mee te werken aan de campagne maar dan gericht naar Kortrijkse handelaars. De Gebiedswerking uit deelgemeenten gaf aan in de toekomst mee te willen werken om de campagne in de deelgemeenten te brengen. De gemeenschapswachten kregen heel veel positieve reacties van de burgers en ervaarden zelf de campagne als heel positief. Er waren in totaal 50 verschillende vrijwilligers vanuit tal van organisaties voor de begeleiding van de inleefparcours en het persmoment. 2. Concrete acties De campagne Red de Stoep startte op maandag 3 oktober en liep tot eind oktober. Volgende acties gingen door: - startschot campagne (persmoment) via enscenering van een verkeerd geparkeerde wagen op de stoep aan de ingang van het stadhuis (Leiestraat). Veertig vrijwilligers namen deel aan de enscenering op maandag 6 oktober de organisatie van toegankelijkheidsparcours op donderdag 6 oktober tijdens Student Welcome Concert (Vlasmarkt) en op maandag 3 oktober tijdens de maandagsmarkt (Grote Markt). In totaal namen 152 mensen deel aan het inleefparcours en registreerden zich als stoepredder. - Het belonen van correct gestalde fietsen met zadelhoezen en fietslabels door vrijwilligers en gemeenschapswachten in Kortrijk Centrum; gedurende de hele maand oktober zadelhoezen werden op deze manier verspreid. - Labeling van verkeerd geparkeerde wagens (op voetpaden, laad- en loszones en zebrapaden) in Kortrijk centrum. De afstemming van zones voor het labelen tussen Parko en de gemeenschapswachten gebeurde via de Stedelijke dienst Preventie. In totaal werden 587 flyers verspreid (enkel op verkeerd geparkeerde auto's). De locaties van de foutgeparkeerde wagens werden in kaart gebracht. De resterende flyers werden in november verspreid in de deelgemeenten. Tijdens de laatste week van oktober was er verhoogde controle door politie op foutgeparkeerde wagens. In totaal werden er 24 overtredingen vastgesteld. Een week na het repressieve optreden waren er 17 overtredingen.

4 Aantal overtredingen Voor vier straten, namelijk deze met het hoogste aantal boetes in de laatste week van oktober, werden de gegevens van de gemeenschapswachten met deze van de politie vergeleken. Onderstaande figuur toont het aantal overtredingen genoteerd door de gemeenschapswachten (gemiddeld over de drie eerste weken van oktober) en deze beboet door de politie (in de laatste week van oktober). Zoals blijkt uit de figuur zijn er beduidend minder overtredingen geregistreerd in de laatste week van oktober voor drie van de vier geselecteerde straten: Doorniksestraat, Grote Markt en Zwevegemstraat. Voor de Zandstraat wordt een omgekeerd patroon getoond waarbij er geen verkeerd geparkeerde wagens werden opgemerkt door de gemeenschapswachten maar wel door de politie (5). Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat deze straat minder frequent werd aangedaan door de gemeenschapswachten dan de andere straten. In dit geval zou ook voorzichtig kunnen afgeleid worden dat men door sensibilisatie alvast op korte termijn effecten ziet op het verkeerd parkeren Gemeenschapswachten (gemiddeld over drie eerste weken oktober) Politie (week 24/10) 0 3. Kostprijs campagne Volgend campagnemateriaal werd aangemaakt : 1000 flyers stoepredder fiets 2000 flyers stoepredder auto 100 affiches stoepredder fiets 100 affiches stoepredder auto 2000 fietslabels voor correct gestalde fietsen 2100 zadelhoezen (2000 voor correct gestalde fietsen en 100 voor toegankelijkheidsparcours op maandagmarkt) 100 rugzakhoezen (voor inleefparcours tijdens student welcome concert) Totale kostprijs: 3000 euro (inclusief éénmalige bijdrage voor campagneconcept en kosten aanmaak website). Indien in de toekomst de campagne wordt herhaald, valt de kost voor aankoop van het concept weg (250 euro). De inleefparcours werden gratis ter beschikking gesteld door VFG en het vervoer werd gratis opgenomen door OCMW. 4. Toekomst De OuderenAdviesRaad stelt dat dergelijke campagnes niet éénmalig mogen zijn, er kan pas een effect zijn bij herhaling. De stad organiseert doorheen het jaar heel wat activiteiten die onder de noemer Red de Stoep zouden geplaatst kunnen worden.

5 De cel Economie en de Gebiedswerking willen aansluiten bij de stuurgroep om de campagne mee vorm te geven in de toekomst in de deelgemeenten en naar handelaars toe. De stuurgroep stelt daarom voor om een vervolg uit te werken op de campagne in 2012 maar dan wel verspreid in de tijd (niet enkel oktober) en verspreid over Kortrijk én deelgemeenten. Bij een eventuele volgende editie mag ook de focus verbreed worden bv. vuilniszakken, reclameborden, terrassen. Vraag nr. 5 van Roel Deseyn van 16 januari 2012 Hondenpoep Bellegem Het zijn vaak kleine vormen van overlast die voor wrevel zorgen bij de inwoners van onze stad. Ik denk hierbij aan lawaaihinder, wildplassen, graffiti en wildplakken. Allemaal vrij onschuldige zaken, maar bijzonder vervelend als je er herhaaldelijk mee wordt geconfronteerd. Dat bestraffing van dergelijke zaken zeker een effect heeft, bewees het succes van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Een soortgelijk probleem waar onze stad in het verleden mee werd geconfronteerd, is dat van de hondenpoep. De dienst Leefmilieu en haar bevoegde Schepen bewezen dat ook preventie een minstens even krachtig middel is door de realisatie van hondenloopweiden en het voorzien van specifieke vuilbakken voor hondenpoepzakjes. Recent werden heel wat klachten geregistreerd in Bellegem over de aanwezigheid van hondenpoep in de omgeving van de kerk, school en Bockorsite. Bovendien zijn plichtsbewuste hondeneigenaars genoodzaakt om de uitwerpselen te deponeren in de aanwezige gewone vuilnisbakken. Het hoeft wellicht niet gezegd dat dit geen aangename situatie is voor alle betrokkenen (hondeneigenaars en gebruikers, omwonenden, mensen die de vuilnisbakken dienen te ledigen. Vandaar mijn volgende vragen: Wat zijn de algemene richtlijnen van de stad in haar strijd tegen hondenpoep? Gezien het succes van preventie: Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd? Welke criteria worden in rekening gebracht bij het realiseren van een hondenloopweide of het plaatsen van een vuilnisbak voor hondenpoepzakjes? Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande voorzieningen op grondgebied Kortrijk? Kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om een dergelijke voorziening aan te vragen? Specifiek voor de problemen in Bellegem: Wat kunnen de bevoegde diensten doen om deze situatie op te lossen? Kunnen en zullen specifieke vuilbakken worden geplaatst? Wat zal desgevallend de specifieke plaats en timing hiervoor zijn? Antwoord De Stad onderschrijft uw standpunten over de kleine vormen van overlast die bij de burger grote ergernis veroorzaken. Leefmilieu probeert hierbij in te zetten op een mix van preventie (sensibilisatie, voorzieningen) en repressie (GAS). 1. Wat zijn de algemene richtlijnen van de stad in haar strijd tegen hondenpoep? Eerst en vooral zijn er de bepalingen van het stedelijk Politiereglement: Art. 112 De eigenaars, houders of begeleiders van dieren moeten er zorg voor dragen dat hun dieren parken en plantsoenen, huisdrempels, gevels, voortuinen, straten en voetpaden, wandel- en fietswegen, sportvelden en speelpleinen, en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, niet bevuilen met hun uitwerpselen. Eventuele uitwerpselen dienen met aangepaste middelen verwijderd te worden. Art Honden moeten aan de leiband gehouden worden op de openbare weg en op openbare plaatsen;

6 2. Iedereen die een hond begeleidt moet hiertoe steeds een zakje bij zich hebben voor het onmiddellijk verwijderen van de hondenpoep. Het zakje moet voldoende groot zijn en moet kunnen dichtgeknoopt worden. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie of op verzoek van de gemachtigde ambtenaar getoond worden. Het zakje met de uitwerpselen mag alleen gedeponeerd worden in de gemeentelijke afvalkorven of meegegeven worden met het gewone huisvuil. Uitzondering op de bovenstaande verplichting vermeld inzake het onmiddellijk verwijderen van hondenpoep, wordt gemaakt voor blinden met geleidehond en rolstoelgebruikers; 3. De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden evenwel niet van hun algemene verplichting de bepalingen inzake het rein houden van de gemeente na te leven. Art. 122 De eigenaars, houders of bewakers van dieren dienen alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze dieren overlast of abnormale hinder voor de omgeving veroorzaken. 2. Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd? Het gaat hier om een mix van eigen ervaringen, uitgevoerde steekproeven, best practices in andere steden en het buitenland. a. Welke criteria worden in rekening gebracht bij het realiseren van een hondenloopweide of het plaatsen van een vuilnisbak voor hondenpoepzakjes? Voor het realiseren van een hondenloopweide wordt dit bekeken met aandacht voor de spreiding over het grondgebied van de stad, de graad van verstedelijking, de beschikbare ruimte, de reële behoefte, de financiële middelen en de grootte van het maatschappelijk draagvlak vooraleer een loopweide definitief in te planten. Voor het plaatsen van een specifieke vuilnisbak voor hondenpoepzakjes tellen we gedurende een periode van een drietal maanden de hoeveelheid hondenpoep die in de omgeving aangetroffen wordt, samen met het aantal zakjes met hondenpoep die in de zwerfvuilbakjes in de omgeving worden aangetroffen. Als dit significante cijfers zijn, dan wordt er onderzocht waar een dergelijk vuilbakje het best wordt ingeplant. Elke voorziening wordt minstens jaarlijks geëvalueerd. b. Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande voorzieningen op grondgebied Kortrijk? Hondentoilet: 9 stuks. Beeklaan, Gasstraat, Kamiel Verlindestraat, Koningin Astridpark, Kransvijver, Pieter Pauwel Rubensplein, Pijlstraat, President Rooseveltplein, Rietput. Vuilnisbak voor hondenpoep zonder zakjesverdeler: 10 stuks. Cisterciënzenplein, Dahliastraat, Klakkaardsplein, Kannunik Hespelplein, Kerkweg, Garenwindersstraat, Patriottenplein, M. Materlincklaan, Passionistenlaan, Lentewijk Vuilnisbak voor hondenpoep met zakjesverdeler: 8 stuks Begijnhofpark, Blauwe Poort, Caulletwandeling, Conservatoriumplein, Park Heule, Magdalenapark, OC De Neerbeek, Koningin Astridpark Weggenomen: 1 stuk De vuilnisbak voor hondenpoep in de Begijnhofstraat werd na enkele maanden weggenomen wegens het vandalisme en de sluikstorten in de onmiddellijke omgeving. Het plaatsen van vuilnisbakken voor hondenpoep ging tevens gepaard met een communicatiecampagne omtrent de hondenpoepproblematiek. Zo werden folders uitgedeeld, raamaffiches opgehangen, borden geplaatst, een artikel in de Stadskrant geplaatst. c. Kunnen inwoners zelf het initiatief nemen om een dergelijke voorziening aan te vragen? Inwoners kunnen steeds een vraag richten aan de directie Leefmilieu. Deze vraag wordt steeds getoetst aan hogervernoemde criteria. Elke aanvrager krijgt daarna een gemotiveerd antwoord op zijn vraag.

7 3. Specifiek voor de problemen in Bellegem a. Wat kunnen de bevoegde diensten doen om deze situatie op te lossen? Tijdens de wekelijkse opkuisronde wordt de aangetroffen hondenpoep telkens weggehaald. Meestal zijn dit amper een vier à vijftal hondendrollen. Dit betekent dat er niet echt een nijpend probleem is met hondenpoep. Blijkbaar zijn de omwonende hondeneigenaars oppassende burgers. Een telling op woensdag 25 januari toonde aan dat er op het ganse stuk rond Bellegemplaats, de school en de Bockorsite amper 3 hondendrollen lagen. Navraag bij de man die de zwerfvuilbakjes in deze omgeving ledigt leert ons dat er nauwelijks zakjes met hondendrollen in de zwerfvuilbakjes zitten. Het is mogelijk om in de onmiddellijke omgeving van deze zone gedurende een periode van enkele weken een bord te plaatsen met een sensibiliserende affiche. Dit zal eerstdaags gebeuren. b. Kunnen en zullen specifieke vuilnisbakken worden geplaatst? Het lijkt momenteel weinig opportuun om daar specifiek een vuilnisbak voor hondenpoep te plaatsen. De omgeving zal verder gemonitord worden. c. Wat zal desgevallend de specifieke plaats en timing hiervoor zijn? Er is een plaats aan de achterkant van de kerk, aan het begin van de parking aan de straatkant, waar het eventueel mogelijk is om toch een dergelijk vuilnisbakje te plaatsen in het geval dat uit de verdere monitoring blijkt dat er een verdere toename is van hondenpoep.

Hondenpoepcampagne. Haviland Afvalbeleid P&D

Hondenpoepcampagne. Haviland Afvalbeleid P&D Hondenpoepcampagne Haviland Afvalbeleid P&D Aanleiding Jaarlijks: afvalpreventieweek de 1 ste week van mei, gecoördineerd door Haviland, in 18 gemeenten Thema wordt door de milieuambtenaren bepaald 2012:

Nadere informatie

Probleemanalyse. Red de Stoep Kortrijk

Probleemanalyse. Red de Stoep Kortrijk Probleemanalyse Red de Stoep Kortrijk April 2011 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Red de stoep-campagne te Kortrijk... 3 2.1 Werkgroep Red de stoep... 3 2.2 Checklist... 3 2.3 Gegevens probleemanalyse... 4

Nadere informatie

Parkeerbeleid voor personen met een handicap in Kortrijk

Parkeerbeleid voor personen met een handicap in Kortrijk Advies vanuit Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap en OuderenAdviesRaad Parkeerbeleid voor personen met een handicap in Kortrijk December 2013 Beknopte samenvatting De Stedelijke Adviesraad

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

Persnota Stad Kortrijk

Persnota Stad Kortrijk Persnota Stad Kortrijk Persnota maandag 31 oktober 2016 Hondenbaasjes vormen Kortrijks veiligheidsteam Meer dan 100 deelnemers Horen, zien en melden, wordt een Kortrijks devies. ( ) We ondernemen actie

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE

Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE Politiezone Klein-Brabant Bornem Puurs Sint-Amands GOEDE AFSPRAKEN VOOR EEN AANGENAME GEMEENTE 1 Wat is GAS? GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. De gemeente wil hiermee een antwoord

Nadere informatie

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS

DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN LEUVEN ZOALS HET IS LEUVEN ZOALS HET IS DO S & DON TS OP OPENBARE PLAATSEN De folder is opgesteld voor jongeren en geeft informatie over inbreuken tijdens het uitgaan en de procedure gemeentelijke administratieve sancties.

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst

Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Actieplan Verkeersveiligheid Riemst Door middel van dit actieplan verkeersveiligheid zet de gemeente Riemst sterk in op de verbetering van de verkeersveiligheid in haar gemeente. Hierdoor wordt er een

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN ALGEMENE POLITIEVERORDENING MET GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES IN DE GEMEENTE AANGENAAM SAMENLEVEN 2 VOORWOORD Beste Leeuwenaar, Ook u wenst een aangename buurt

Nadere informatie

Hondenbeleid en Netheid

Hondenbeleid en Netheid Hondenbeleid en Netheid Voorziening, Campagne en Handhaving Knokke-Heist Symposium Hondenbeleid in Vlaanderen 24 januari 2013 Annie.Dhondt@knokke-heist.be Inhoud 1. Cijfers over Knokke-Heist 2. Evolutie

Nadere informatie

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist

Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid voor behoud van een kwaliteitsvolle leefomgeving Preventiedienst Knokke-Heist Sinds: 2007 Annie Dhondt 050 630 474 annie.dhondt@knokke-heist.be Preventiedienst

Nadere informatie

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Sinds: januari 2015 Eva Prouvé 011/23 94 66 eva.prouve@hasselt.be Preventiedienst stad Hasselt Groenplein 1 3500 Hasselt 1.1 De werking en algemene beschrijving

Nadere informatie

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren.

Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Persbericht Help mee om elektronische dienstverlening in de regio Kortrijk te verbeteren. Nieuwe website vraagt burgers, verenigingen en overheden naar suggesties voor een betere elektronische dienstverlening

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN BLIJVEN NIET ONOPGEMERKT. Briefingsmoment handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten Juni 2017

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN BLIJVEN NIET ONOPGEMERKT. Briefingsmoment handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten Juni 2017 ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN BLIJVEN NIET ONOPGEMERKT Briefingsmoment handhavingsweek zwerfvuil en sluikstorten Juni 2017 ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN Achtergelaten afval Zwerfvuil Sluikstorten 2 AFVAL IN HET

Nadere informatie

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Samen prettig buiten. U woont met uw hond(en) in gemeente Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt om samen te genieten

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier Onderwerp Algemene administratieve politie. Toevoegen

Nadere informatie

11% minder verkeersongevallen in 2013

11% minder verkeersongevallen in 2013 Persnota 11% minder verkeersongevallen in 2013 Doorgedreven verkeerscontroles leveren resultaat op I. Verkeersveiligheid als topprioriteit De burgemeesters hebben van in het begin gesteld dat verkeersveiligheid

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 11/10/2010 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 34 35 36 Vraag van raadslid M. Seynaeve betreffende

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2017 *** Reglement Artikel 1 Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 06/04/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 06/04/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 06/04/2009 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 22 23 24 25 26 Vraag van raadslid K. Byttebier betreffende

Nadere informatie

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum

Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum UNIZO BRUGGE Stad en Haven Unie van Zelfstandige Ondernemers Resultaten mobiliteitsenquête Brugge Centrum 07-01-2014 UNIZO Brugg Stad en Havene: Eerste mobiliteitsrapport geeft nood aan ingrijpende acties

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

Fietsennota complex Ledeganck

Fietsennota complex Ledeganck Fietsennota complex Ledeganck Er staan bij het complex Ledeganck op vier verschillende locaties fietsenstallingen: aan de Karel Lodewijk Ledeganckstraat (1), in de ondergrondse fietsenstalling met ingang

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE Eef Delhaye Inhoud presentatie Idee 4 stappen Doel Rol van steden en gemeentes Rekening houdend met bevoegdheden Waar zit het probleem? Probleemanalyse Doelstellingen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente

G raag A angenaam S amenleven. Goede afspraken voor een aangename gemeente G raag A angenaam S amenleven Goede afspraken voor een aangename gemeente Graag Aangenaam Samenleven Dat zou de verklaring van de afkorting GAS kunnen zijn. Officieel staat GAS voor gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Schriftelijke vraag van politieraadslid Steve Vanneste. Ik zou graag eens willen weten hoe het vandaag de dag zit met de aanwezigheid van blauw op straat. Dit kan gezien worden als een opvolging van mijn

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Waregem

Actieplan verkeersveiligheid Waregem Actieplan verkeersveiligheid Waregem De nadruk ligt op het creëren van een veiligheidscultuur in de Stad Waregem. Het is beter dat een beperkt aantal acties uit te werken die duidelijk aangeven dat de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit.

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Stein 7 december 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 6 Agendapunt 8 Bijlagen 2 Aan De Raad Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Inleiding Uit vele reacties, waaronder

Nadere informatie

Sluikstorten vs zwerfvuil

Sluikstorten vs zwerfvuil ONTWIJKGEDRAG Sluikstorten vs zwerfvuil Zwerfvuil > klein afval dat vaak nonchalant of zonder dat men er bij stilstaat op straat gooien of achterlaten in een park of berm Sluikstorten > het doelbewust

Nadere informatie

Maak overal werk van het achterwerk

Maak overal werk van het achterwerk brugge.be maak overal werk van het achterwerk 1. Zeebrugge 3. Lissewege 2. Zwankendamme 4. Dudzele Eerste-hulp-bij-hondenpoep-box Maak overal werk van het achterwerk 5. Sint-Pieters 6. Sint-Jozef 7. Koolkerke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0124 Rv. nr.: 08.0124 B&W-besluit d.d.: 16-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1232 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit. Onderwerp: Wijziging van de APV op een tweetal punten (opruimplicht

Nadere informatie

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM

EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM EEN AANTREKKELIJK EN AANGENAAM WINKELCENTRUM MEERWAARDE VOOR ONZE STAD (1) De heraanleg van de Grote Markt van gevel tot gevel zal tot positieve effecten leiden waardoor veiligheid, mobiliteit, huisvesting

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. Artikel 2 Iedereen moet de

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een praktisch gedeelte en een mondeling gedeelte.

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Publiek sanitair in Gent 4 oktober 2013

Publiek sanitair in Gent 4 oktober 2013 Publiek sanitair in Gent 4 oktober 2013 Marie-Andrée Avraam Toegankelijkheidsambtenaar-architect marie-andree.avraam@gent.be 09 266 76 28 0475 98 46 00 Marjolijn Matthijs Dienst Bouwprojecten marjolijn.matthijs@gent.be

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP

BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP NOTULEN BEWONERSBIJEENKOMST HONDENBELEID GEMEENTE GENNEP Donderdag 30 oktober 2014 Aanwezig 19 bewoners 3 raadsleden 1 wethouder 6 medewerkers gemeente Gennep 1 medewerker odbn (openbare dienst brabant

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Directie Lokale Integrale Veiligheid

Directie Lokale Integrale Veiligheid Directie Lokale Integrale Veiligheid Wijzigingsformulier Aanvraag tot wijziging van het strategisch veiligheids- en preventieplan 2007-2010 Toevoeging, afschaffing of wijziging van één of meerdere fenomenen,

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015

Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015 brugge.be BULLETIN Bulletin van vragen en antwoorden 3-3 februari 2015 20ste jaargang nr. 3 3 februari 2015 --------------------------------------------------------------------------------------- In het

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar

Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar Leidraad leerkracht 5 de en 6 de leerjaar INLEIDING 2 Beste leerkracht U plant een buurtboostactie met de kinderen van uw klas. Deze actie wil: kinderen bewust laten worden van wat er in de buurt speelt

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene

Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Actieplan Verkeersveiligheid Bredene Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Bredene. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt, die

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

Hoe smart is t Stad?

Hoe smart is t Stad? Hoe smart is t Stad? Dat internet, computers en vele andere technologieën een belangrijke invloed hebben op onze samenleving is onweerlegbaar. Ook steden zijn steeds meer bezig met het toepassen van technologie.

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost

Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking over de aanpassingen van 2010 . Hondenvoorzieningen in t Hout, Binnenstad en Helmond-Oost De mening van de bevolking

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Word een participatie-expert!

Word een participatie-expert! Word een participatie-expert! Coaching bij extern participatietraject van een klimaatactie Van juli tot mei 2017 coacht Bond Beter Leefmilieu (BBL), in samenwerking met de provincie Antwerpen, gemeenten

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos - ~. =,- Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor de openbare en privébossen opgenomen in het boscomplex

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Onderzoeksformulier voor seniorenverenigingen Gemeente Naam vereniging Contactpersoon Formulier terugbezorgen (adres) Terugbezorgen tegen (datum) 1 Algemene informatie 1. In welke straat

Nadere informatie

Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête. Vergelijking

Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête. Vergelijking Overlast in de uitgaansbuurt Resultaten bewonersenquête Vergelijking 2004-2012 Methode 2 de afname 2004 en 2012: dezelfde vragenlijst -> vergelijking 225 bussen in uitgaansbuurt Verdeeld van 15 maart tot

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 WAREN AANWEZIG : HADDEN EEN VOLMACHT OPGESTUURD: Zie bijlage Met een meerderheid van 43/67 sten (= 64 %) van

Nadere informatie

Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap

Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap Persnota Extra controles op het correct gebruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap 1. Plan Nieuw Kortrijk (p. 48) Een toegankelijke wereld begint bij onszelf. De adviesraad personen met

Nadere informatie

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer 5 april 2013 RA130569 Samenvatting Een inwoner van Almere woont aan een voetpad van het Bizonplantsoen. Bewoners

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4

2.2.1 Samenstelling dossier Taal Indienen van de projectvoorstellen... 4 BTC Campagnebeeld Week van de Fair Trade 2012 1.1 VOORWERP... 3 1.2 DEELNAMEVOORWAARDEN... 3 2.1 INLICHTINGEN... 4 2.2 PROJECTVOORSTEL... 4 2.2.1 Samenstelling dossier... 4 2.2.2 Taal... 4 2.2.3 Indienen

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 20 jaar VLARIO 29 maart 2011 Meneer de Voorzitter,

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

GSR Fietsennota Campus UZ Gent

GSR Fietsennota Campus UZ Gent GSR Fietsennota Campus UZ Gent Er staan op campus UZ Gent (faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) op 7 verschillende locaties fietsenstallingen: tussen B2 en B3 (1), aan blok B (bij auditorium

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en Mobiliteitsbedrijf Antwerpen Samenstelling

Nadere informatie

Projectoproep 2017 Cultuur

Projectoproep 2017 Cultuur Projectoproep 2017 Cultuur 1. Achtergrond van de subsidieaanvraag - projectoproep cultuur In het kader van de ondersteuning en de ontwikkeling van Brussel als Smart City en van het oplossen van de actuele

Nadere informatie

Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008

Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008 Kort verslag opruimactie in Steenakker, 31 mei 2008 Context en doel van de actie De buurt Steenakker is een sociale tuinwijk, gebouwd ergens tussen de jaren 20 en 50. Sedert enkele jaren worden regelmatig

Nadere informatie

Schoon Gent Graffiti en wildplakken in Gent

Schoon Gent Graffiti en wildplakken in Gent Schoon Gent Graffiti en wildplakken in Gent Propere straten en nette gevels maken van Gent een aangename stad om in te wonen, in te werken en om te bezoeken. Ongewenste graffiti en wildgeplakte affiches

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Communiceren over mobiliteit Yves De Baets Mobiliteitsbedrijf Gent

Communiceren over mobiliteit Yves De Baets Mobiliteitsbedrijf Gent Strategische doelstellingen rond mobiliteit (Gent) 1. Wij houden Gent goed en selectief bereikbaar in ruimte en tijd voor alle doelgroepen. Communiceren over mobiliteit Yves De Baets Mobiliteitsbedrijf

Nadere informatie

WELKOM. Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk. Leirekensroute Dossier 2015 Stuurgroep 27 oktober 2015 te Opwijk

WELKOM. Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk. Leirekensroute Dossier 2015 Stuurgroep 27 oktober 2015 te Opwijk WELKOM Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk AGENDA Welkom Overzicht van de actoren Alle stappen sinds de laatste stuurgroep van 20 mei 2015 Project Fietsberaad Vlaanderen De tellingen

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Parkeeractie 3e tranche

Parkeeractie 3e tranche Parkeeractie 3e tranche Utrechtsestraat e.o. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 08 maart 2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Gebiedsoverzicht... 2 2 Controles per jaar... 3 3 Controles per maand...

Nadere informatie

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= ~ - =~~ Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling

Nadere informatie