14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N"

Transcriptie

1 CH E N RF 14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART HET NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUW KUNDIG PROEFSTATION IN SCHIP EN WERF IS OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRO NIEK DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 1966 UITGEVERS W YT-RO TTERDAM

2 IN H O U D D RIEËN D ERTIG STE JAARGANG 1966 A A an d rijv in g van schepen. N ie u w e A ardenburgh. T ew aterlatin g m.s A ardgas. H et Engelse, door C. V erm ey A ardgas. H et N ederlandse, door C. V e rm e y AEI E lectronics. N ieuw e airconditioner voor elektronische u itru stin g AEI generatoren voor N.D.S.M t. t a n k e r AEI v ervaard igt eerste sea-w atch rad arb ak e n s A fro d ite. T ew aterlatin g tankschip A fstandsb estu rin g A ntiloop bestemd voor lastransform atoren, door ir. G. F. Sm id ( g e ï l l. ) A fv alw arm te. O ntw ikkelingen in de toepassing v a n bij motortankschepen, door A. N orris (g e ïll.)... 3, 29 A irconditioner voor elektronische u itru stin g van AEI Electronics. N ieuw e A jax. T ew aterlatin g b aggerm o len A jax. O verdracht b aggerm o len A lbatros. Proeftocht d irectievaartuig (g eïll.) A lm ev i L iftdeuren en M etaalkonstrukties N.V., R otterdam ; A an slu itin g bij Lips & Gispen N.V., D o rd rech t A l Shaheen. T ew aterlatin g m.t.s A ltefah r. P roeftocht k u s tv a a r tu ig , 367 A lum inium in de Q ton A lcan, A m erican B ureau of Shipping. C lassificatie van nog grotere schepen en niet m ilitaire onderzeeboten A m phora. O verdracht m o to rb eu nsch ip A m phora. P roeftocht m o to rb eu n sch ip A m sterdam. Schepen tot ton naar, (g eïll.) A naloog en hybride com putersysteem. Toepassing v a n, (g e ïll.) 437 A ndré de la Porte & Co. N.V. P.C., N ieuwe vertegenw oordiging 43 A ndrom eda. T ew aterlatin g m.s A ndrom eda. P ro e fto c h t A n gstel. O verdracht d irectievaartuig (g eïll.) A nker. H et S to k e s, (g e ïll.) A nna H en n y. T ew aterlating b eu n sch ip A nna H en n y. Proeftocht b e u n sch ip A n tilo o p. A fstandsbesturing bestemd voor lastransform a toren, door ir. G. F. Sm id (g e ïll.) A n ton Geesink. T ew aterlatin g sleepboot A ppingedam m er Bronsm otorenfabriek, Appingedam. N.V., Licentiecontract G V-m otoren m et Falkenbergs V a r v A pplied D ynam ics hybride rekeninstallatie (g e ïll.) A ran ya. T ew aterlatin g m.s A rgonarc Lasdag te U trecht. Interlas, A rietta S. Livanos t.t. R eparatie gegund aan W ilton-fijenoord 736 A rk eld ijk verkocht aan Panamese r e d e r ij A rosia. T ew aterlatin g m.s A rrow. T ew aterlatin g m.s A -schip project voorlopig van de baan. Brits A sgeir. T ew aterlatin g traw ler A tarod. T ew aterlatin g onderlo sser A tlan tic C ontainer Line. C om pagnie Générale T ransatlantique nieuw e p artn er i n A tlan tic S tar. R oll-on/roll-off-containerschip (g e ïll.) 495, 619 A toom fo rum conferen tie A toom schip? Babcock Sc W ilco x kernreactor voor het eerste Japanse? A u f m K eiler. E nige aspecten bij het ontwerpen van scheepsschroeven, door A., (g e ïll.) A u stralië s economische ontw ikkeling, door C. V e r m e y 131 A utom atische regelin g van de spoed van een schroef m et v erstelbare bladen voor werkschepen, sleepboten en vissersschepen (g e ïll.) A utom atisering. Sociaal psychologische aspecten van de, door dr. M. R. van G ils bh. A utom atisering aan boord v an schepen. V oordracht door D ipl. Ing. Claus M üller (g e ïll.) A utom atisering Sh ell-tan ker D olabella (g e ïll.) A uto s. H et eerste Jap anse schip speciaal in gerich t voor het vervoer van, B Baabe. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Babcock & W ilcox k ern reacto r voor het eerste Japanse atoom schip? Baggerm olen P letten b u rg. O v e r d r a c h t Baggerm olen P letten b u rg. F o t o B alder. T ew aterlatin g m.s Barentsz Zee. H erzien in g m ach ine-in stallatie Baroma V I. T ew ate rlatin g tankschip Beaver cutterzuigers. N ieu w e N.V. voor, B enelux-h avenstudiedagen, R o tte r d a m B eijerf- H. J., Berg & B urg N.V. Ingenieursbureau, A m sterdam verhuisd Bergingssleepboot W itte Zee. In dienststellin g (g e ïll.) Bergm ann. N.V. T echnische M aatschappij, R o tterdam. V erhuisd 5 89 B esturing van kranen en lieren. R adiografische, Bever. Proeftocht z u ig er B everw ijk 39. T ew ate rlatin g z a n d z u ig e r Bevoorradingsschepen. M ach in erie voor vloo t-, door E. P. C row dy, e.a. (g e ïll.) Birkenhead. N ieuw e h av en faciliteiten in, (g e ïll.) BK 343. T ew aterlatin g onderlosser BK T ew aterlatin g onderlosser BK 363. T ew aterlatin g onderlosser B loem garten. D r. ir. H., Blauw e W im pel houder. Sn elle overtocht van, Blohm & Voss. N ieuw e p r o je c te n Blue Funnel P riam klasse te w a te r gelaten. E erste van v ier moderne schepen van de nieuw e, (g e ïll.) Boeing. Gegevens over vleugelkanonneerboot gepubliceerd (g e ïll.) Boele boekte 10e verlen gingsopdracht in 1966 (m.t. H egg ), (g e ïll.) Boele o n tv in g opdracht to t het verlengen van een a a n ta l zeeschepen (,,0 n -typ e v an de K N SM ) B ogaardt. C o nstructie v a n scheepsreactoren, door prof. dr. M., (g e ïll.) Bonaventura. P ro eftocht beunschip Bond voor M aterialenkennis... 24, 128, 133, 162, 2 1 5, 271, 391, 530, 561, 589, 621, 735 Bond van W erkgevers in de K u s t v a a r t Bongaerts. Ir. E. F. E., A lgem een V o o rzitter F.M.E Booreilanden en -p latfo rm s: Ile de France. Eerste in E uropa en van een n ieu w typ e T rage bouw door B ritten van b o o re ila n d e n D oopplechtigheid booreiland T ran sw o rld R ig 58 ( g e ïll.) 104 H SA droeg sectie van b oorp latfo rm o v e r Doopceremonie booreiland Sedco 13 5 D Sleeptransporten m et booreilanden, L. Sm it & C o s In tern atio nale Sleepdienst W ilto n assisteert G usto m et bouw R ussisch b o o re ila n d 681 Botlek. Reuzen b u lk carrier in de Bowqueen. Z andzuiger naar E ngeland B ra g g a a rf. A. C., B randt. W. M., 4 0 -jarig ju b ile u m Bras d Or FHE 4 0 0, V leugelb oo t voor de Canadese m arine (g e ïll.) Braven J. P. den, biz

3 B reitling. T ew aterlatin g zu iger British T ransport D ocks B oard. Jaarv erslag Britse scheepsbouwindustrie? R eorganisatie, Britse scheepsdieselm otor voor groo-t verm ogen, door P. Jackso n (geïu.) Broekman f- G. H., Brosse breuk bij scheepsconstructies. E xperim enteel onderzoek van, (B espreking van R ap p o rt 85 S van T N O ) Brown. V oortbestaan van w erf J o h n op het s p e l Brown Boveri drukvulgro ep. N ieuw e Brugbediening van scheepsdieselm otoren (g e ïll.) Bruinhof f. G. F. J., Bruinhof N.V., G. F. J., R o tterd am. M u ta tie s R e c tif ic a t ie Buizendag Bond voor M aterialenkennis, V u g h t Bulbsteven. O nderzoekingen in stil w ater voor een aan een snel vrachtschip, door prof. dr. ir. W. P. A. van L am m eren en ir. R. W ahab ( g e ïll.) , 404 Bulbstevens. O nderzoek voor snelle vrachtschepen. Sam env attin g rapporten Studiecentrum T N O Bureau Inspector N.V., R o tterdam v e r h u is d Bureau V eritas: Geen classificatie van 4 ja a r meer voor Liberties 500 Bureau W ijsm u ller, IJm uiden. N.V., V eel sle e p w e rk B & W m otoren. M itsubishi gaat onder licentie bouw en c C aljé "f. P. A., C altex tankers. V eiligheidsonderscheidingen voor Carebeka IV. P roeftocht k u s t v a a r t u ig Carsten S if. T ew aterlatin g k u s t v a a r t u ig Carsten S if. P ro eftocht k u stv aartu ig Celestino. T ew aterlatin g vrachtsch ip C hem ical and P etroleum E ngin eering E xhibition, Londen. In ternational, Chem isch p ro d ukt m aak t scheepsberging m ogelijk (m.s. F ort W illiam ) (g e ïll.) C lassificatie. M oderne o n tw ik k elin g en in de procedure en de p ra k tijk van d e, door H. N. Pem berton C. E ng C lassificatie van nog grotere schepen en n iet-m ilitaire onderzeeboten. (A m erican B ureau of Shipping) Cleton. N.V. In tern atio n ale T echnische H andelm aatschappij v/h fa. F. J., A m sterdam. V e r h u is d C laudia. T ew aterlatin g m.s ,,C laudia. O verdracht m.s Clyde. W eer fusie aan de, COa-lassen in de scheepsbouw Cogm an. W erk w ijzen m et rekstrookjes, door A. J., (g e ïll.) 77, 105 C ollin. C o nstructie v an de m oderne 4 -ta k t Polar-m otor, door L. T h., V oordracht (g e ïll.) Commissie N ederlandse Scheepsbouw R ap p o rt (g e ïll.) Com pagnie Générale T ran satlan tiq u e nieuw e partner in A tla n tic C ontainer Line C om putersysteem. Toepassing v an analoog en hybride, ( g e ïll.) 437 Congressen en C onventies: F.A.O. T echnisch Congres over Visserijschepen, G öteborg. Derde, door D. V erw eij In g E lektrow arm te congres, E astbourne/ B righton. V ie In te rn a tionale, 155, 73 5 E lektro w arm te en E lektrochem ie, M aastricht. 16e N atio n aal Congres voor, Sm ering en S lijtage, Scheveningen. V ierde Conventie over, 180 V O M -66/E urofinish Congres, U tre ch t... 24, 3 32 C onsultative Shipping Group o verh and igt nota aan V.S. over scheepvaart-politieke g e s c h ille n Containerhaven in N ew Y ork. G rote uitbreiding Containers, door C. V e r m e y Containerschepen m et kernenergie. Studie over, C ontainer roll-on/roll-o ff-verkeer in R otterdam C ontainervervoer over de A tlantische O ceaan. Speciaalschip ( A tlan tic S tar ) voor, (g e ïll.) , 619 C oordinating European C ouncil for the D evelopm ent of Perform ance tests fo r fuels and lubricants ( C E C ). V ergad erin g 412 C oplar III. T ew aterlatin g elevatorklepbak C oplar IV. T ew aterlatin g elevatorklepbak C oplar V. T ew aterlatin g elevatorklepbak C ornelis-g errit. T ew aterlatin g h e k k o tte r C ornelis-g errit. Proeftocht h e k k o tte r Crane N ederland N.V., D eventer. M u t a tie s Croon & C o., R otterdam. M u ta tie s C rouch. T ew aterlatin g m.s C rouch. O verdracht m.s. ( g e ï l l. ) C row d y e.a. M achinerie voor vloot-bevoorradingsschepen, door E. P., ( g e ï l l. ) C T A 639 P rim a I. Proeftocht t r a w le r, Cursussen M aterialenkennis Cursussen van de V O M D D a m t- C. v a n, D ata logger. Een nieuwe M onitor m eetgegevens registrato r (g eïlh )... 5Ï7 D avis. Specialized ships of the nuclear age, door A. W., Deben. O verdracht m.s D ecca in tro duceert vier nieuw e 16 inch getransistoriseerde radars voor zeeschepen D ecca introduceert 16 inch true m otion radar m et InterScan D e O m m elanden. T ew aterlating z u ig e r D erw ent Fisher. Proeftocht m.s D iadem a. T ew aterlatin g m.t. (g e ïll.) D iam ant helpt dok in N orth Shields te v erb red e n D iep-duikapp aratuur. Siebe Gorman in tro duceert n ieu w e, (g e ïll.) D ijkstra. C o nstructie en w erking van de zelfrichten de reddingboot. V oordracht door W. P., D ilom a. O verdracht tankschip ( g e ï l l. ) D ione. M.s. van Shell Tankers bij N.D.S.M. te w a te r gelaten (g e ïll.) Dok van ton. M am m oet D ok van de H itach i-w erf in Sak ai.h et tons, Dok. Japans plan voor bouw tons D okas. O verdracht loodsvaartuig, (g e ïll.) D okken. M onster in Jap an o v e rb o d ig? D olabella. O verdracht t.t.s., ( g e ï l l. ) D ongedyk na lange carrière naar de s lo p e r D oopplechtigheid Lalibella (g e ïll.) Dora D anielsen. Proeftocht m.s , 368 Dosina. T ew aterlatin g m.t. (g e ïll.) Dosina. O verdracht m.t. (g e ïll.) D oxfordm otor. De Britse scheepsdieselmotor voor gro ot v erm ogen, door P. Jackson (g e ïll.) D raagbaar m eetapparaat voor trillin g so n d erzo ek D r. ir. F. Q. den H ollander. T ew aterlatin g p a s s.s c h ip 332 Drop. C. M., 5 0 -jarig ju b ile u m Duibbeldeksveerboot voor de Provinciale Stoom bootdienst in Zeeland. O p d ra c h t D uokleen -systeem. Eerste tanker volgens af geleverd (g e ïll.) 355 D utch Sailor. T ew aterlatin g m.t D utch Sailor. P ro efvaart m.t D uw bakken. N ieu w ontwerp vrachtschip voor vervoer van, (L ykes) ( g e ï l l. ) D uyverm nn f. A. M., D ynam ische verschijnselen bij de v o o rtstuw in g v an m otorschepen, door drs. C. A. M. van der Linden (g e ïll.)

4 Eben H aëzer GO 8. T ew aterlatin g h e k k o tte r... E dina. Proefto ch t k u s tv a a r tu ig... Eekels N.V., H erm an G., H oogczand. M u ta tie s... E en-ruim s m otorvrachtschip voor serieproduktie ( g e ïll.)... E gee. Proeftocht m.s... E gm ond in nieuw e fabriek. G alvanisch bedrijf Van,... E ldik f. Ir. B. v a n,... E lectron. T ew aterlatin g m.s... E lektriciteitskabel m et n a tr iu m k e r n... E lektronica in de scheepvaart, door ir. A. Henderson (g e ïll.).. E lektro tech n iek in de dienst van de scheepvaart. T entoonstelling, D e lft...,... E lektrow arm tecongres. V le Internationaal, Eastbourne/ B righton , E lektro w arm te en E lektrochem ie. 16e N ationaal Congres voor, M aastricht... E levatorbak. T ew aterlatin g... E lin k Schuurm an. H istorisch overzicht van het reddingsw erk langs de N ederlandse kust. V oordracht door W. H.,... Else Boel HG 259. T ew aterlatin g t r a w le r... E nergiebeleid. H et in de Europese Gemeenschap, door C. V erm ey... E nergievoorziening. V ooruitzichten voor de, door C. Verm ey E ngeland s ertsbehoeften en de havenaccom m odatie, door C. V erm ey... E ngeland s scheepsbouw, door C. V e r m e y... Enkes N.V., V oorburg. M olykote Sym posium Eos. T ew aterlatin g sle e p b o o t... E riks N.V., V laardingen. N ieuw b e d rijfsp a n d... E rtsbehoeften en de havenaccom m odatie. E ngeland s, door C. V erm ey... Escher W yss A.G. en Gebr. Sulzer A.G. Sam enwerking,... Esso N ederland 75 j a a r... 43, E urofinish/v O M -66 V akbeurs voor O ppervlaktetechnieken, U trech t... Europe C ontainer Term inus... Europese Gemeenschap. H e t energiebeleid in de, door C. V erm ey... E uroport 66. T entoonstelling, , 441, E va W in th er. T ew aterlatin g m.s... E va W in th er. Proeftocht m.s... E veraarts. K oeling van gasturbine-schepen, doorir. D.H.L tz. T 1 E vertsen. T ew aterlatin g fregat (g e ïll.)... Evoluon. H et Philips, (g e ïll.)... E volutie der Japanse economie. De structurele,... E xam encom m issie voor Scheepsw erktuigkundigen , 44, 127, 155, 243, 270, 441, E xcursie van de afdeling R o tterd am van de V.T.S. naar het NSP... E xploratie in Canada. Intensieve, door C. V e r m e y... E xport-d ienstverlening. Vakbeurs, R o tte r d a m... F Falkenbergs V arv A.B. heeft licentiecontract m et N.V. A ppingedam m er Bronsm otorenfabriek, A ppingedam, voor GV-motoren F.A.O. T echnisch congres over visserijschepen. H et derde, door ing. D. Verweij... Federatie M etaal- en E lectrotechnische Industrie FME.. 180, Ferguson. W. J., legt fu n ctie neer (L lo yd s R egister)... Filia R heni. T ew aterlatin g pass.schip... Fortis N ederland Lakfabrieken N.V., Den Dolder. M utaties.. F o rtun a. Eerste tanker volgens D uokleen systeem afgeleverd (g e ïll.)... F ort W illia m. m.s. Chem isch p ro dukt m aakt scheepsberging m ogelijk (g e ïll.)... Free E nterprise III. T ew aterlatin g v e e rb o o t... Fusie. Grote in de D uitse sch eep sb ouw... Fusie. W eer aan de C lyde. Vier w erven worden é é n G am m astraling. Japanse firm a g aat m et b ew erkt hars op de 72 m ark t brengen G asturbine. H edendaagse en toekom stige toepassingen van de 113 gekoelde, door V. A. O gale M.E. (g e ïll.) G asturbine-schoepen. K oelin g van -, door ir. D. H. L tz. T E veraarts (g e ïll.) G edrag van schepen in zeegan g. H e t w etenschappelijk onderzoek 713 n aar het, (B esp reking rap port No. 84 S door prof. Ger- 217 ritsm a ) G edrag van een schip in zeegan g. H et, door prof. ir. J. Gerritsm a (V ak an tieleerg an g Kon. In st. v. In g.) (g e ïll.) G eertje. T ew aterlatin g beunschip... G eertje. Proeftocht beunschip G em eentedok. N iehuis & V an den B erg neem t over (g e ïll.) Geopotes IX. T ew ate rlatin g sleep h o p p erzu ig er G erritsm a. P rof., H et w eten sch ap p elijk onderzoek n aar het ge- 533 d rag van schepen in zeegan g. (B espreking rapport N o 84 S) G erritsm a. Prof. ir. J. G., H e t ged rag van een schip in zeegang 677 (V akan tieleergan g K on. In st. v. In g.) (g e ïll.) G eulborg. T ew aterlatin g k u stv a a rtu ig , G eulborg. Proeftocht k u stv a a rtu ig Giessen. N ieuw e m agn eetkraan voor v.d., Gils. So ciaal psychologische asp ecten van de auto m atiserin g, door dr. M. R G lenalm ond. m.s. E erste B ritse vrach tsch ip dat in Jap an w o rd t 625 g e b o u w d G lenfinlas. m.s. In aan bouw bij John B row n & Co. L td G low e. T ew aterlatin g k u s tv a a rtu ig GO 8 - Eben H aëzer. T e w a te rla tin g h e k k o tte r... GO C o rn elis-g errit. T ew ate rlatin g h e k k o tte r GO 11 - C ornelis-g errit. P roefto cht hekkotter GO 2 7. Proeftocht v is k o t t e r Golf ta n k voor de slin gerdem p in g v a n een klein v a a rtu ig. O nderzoek n aar de p raktisch e b ru ikb aarh eid van een, door ir. 332 E. H. E. N abbe (g e ïll.) G oodw ill T rav eller. P ro efto ch t m.s... G oodyear (N ederlan d) N.V. (g e ïll.) Gordon J r.. K leinste zeew aardige pijpenlegger ter w ereld G overina. P roefto ch t beunschip G rasso-n am i N.V. O p r ic h tin g Grasso s P ersluch t E xpres E uropa (P.E.E.) m aak t rondreis 222 (g e ïll.) G renco N.V., s-h ertogenbosch, v e r p la a t s t G rinza V. Proeftocht z u i g e r G rinza V I T ew aterlatin g z u ig e r... G rinza V II. T ew a te rla tin g z u i g e r G rinza V II. P ro efto ch t z u ig er... G rinza V III. T e w a te rla tin g z u ig er G roeneveld, V an der P oll & C o., A m sterdam. M u ta tie s Groot f. A. de, G ulf O il Co. Zes tons tankschepen zu llen w orden gebouw d voor G ulfs ru w e olie tra n s p o rte n... G V -m otoren. A ppingedam m er B ronsm otorenfabriek, A p p ingedam N.V., L icen tieco n tra ct m et F alkenbergs V arv.. TT 621 H aan J. A. de,... 70, 20 H agen uk-k iel heeft n ieu w e a g e n t H andelm aatschappij voor W a lsp ro d u k ten N.V., s-g ravenhage. 43 M utaties H ans S if. T ew aterlatin g m.s H arm s, D ip l. Ing. H., V o o rd rach t over traw ln etlieren, ontw erp en berekening m et een k o sten vergelijk in g tussen h yd rau lisch e 3 55 en elektrische a a n d r ijv in g... H ars. Japanse firm a g a a t m et gam m astralin g b ew erkt op de 496 m ark t brengen H arw ic'h veerboten k rijg e n gro tere vervoersm ogelijkheden. De 334 n ieuw e H avenarbeid. H et 50-ja r ig bestaan der Inspectie van de,

5 H avenconcert H aven faciliteiten in Birkenhead ( kosten 15 m iljoen g u ld e n ); snellere behandeling van v rach t voor h et V erre O osten ( g e ïll.) 618 H avenstudiedagen. Benelux, R otterdam H aw ker Siddeley International (H o llan d ) N.V., R o tterd am opgeheven H ector. T ew aterlatin g b a g g e rm o le n H ega P riva. T ew aterlatin g k u s t v a a r t u ig H egg. m.t. Boele boekte 10e verlen gingsop dracht in 1966 (g e ïll.) H eil. Ir. J. W., 60 ja a r w erktu igkundig in g e n ie u r Henderson. E lektronica in de scheepvaart, door ir. A., ( g e ïll.) H elfrid B illn er. O verdracht m.t. (g e ïll.) H endrikje M argaretha. T ew aterlatin g k o tter Hensen leverde grootste poortkraan in N ederland aan D ok- en W erfm aatschappij W ilton-fijenoord N.V. M achin efabriek, (g e ïll.) H ercules. T ew aterlatin g kraanponton H G 2 59 Else Boel. T ew aterlatin g t r a w l e r H isw a, A m sterdam H itachi. O vereenkom st tussen Verolm e en over g aran tiew erk 367 H itach i-w erf in S ak ai. H et to ns dok v an de, H oek van H o llan d -H arw ich route k rijg t nieuw e veerboot ( g e ïll.) 616 H olland-a m erika L ijn. A tlan tic Passenger Steam ship C onference 180 H olland-a m erika L ijn. P articipatie in op te rich ten A tla n tic C ontainer Line H olland-a m erika L ijn introduceert nieuw e dienst aan boord v an haar passagiersschepen H olland-a m erika L ijn. M u t a tie s , 734 H ollandsche A an n em in g M aatschappij. P eruviaanse order voor de, 737 H oofdingang. D ok- en "Werf M aatschappij W ilto n -F ijen o o rd N.V., Schiedam k rijg t nieuwe Hoop N.V. A. de, M u ta tie s Hoop N.V. A. de, Verkoop aan V an N ievelt G oudriaan & Co. 23 Hoop. L. B. de, A fs c h e id H opperzuiger voor Irak. Stoomsleep, (g e ïll.) H o vercraft biedt verrassend veel m o g e lijk h e d e n H o vercraft veerdienst tussen R am sgate en C a la is H u gh W. Gordon. T ew aterlatin g p ijp e n le g v a a rtu ig H utchison s.h.p. unitized reheat steam tu rb in e p ro p ulsion. V oordracht door T. B., (g e ïll.) , 505, 620 H ybride com putersysteem. Toepassing v an analoog en, (g e ïll.) 437 H ydrografische onderzoekingsvaartuigen. T ew ate rlatin g I Iddi. O verdracht m.s I.H.C. H olland verhuisd I.H.C. H olland bouw t groot b aggervaartu ig voor Irak. Stoom - sleephopperzuiger m et gecentraliseerde co ntrole op de b ru g (g e ïll.) IJssel. T ew aterlatin g elevatorbak Ijsselm eer. T ew aterlatin g b a g g e rm o le n Ijsselm eer. A fgeleverd (g e ïll.) Ile de France. Booreiland, Eerste in E uropa en v an een nieuw t y p e Industriële H andelscom binatie H o llan d N.V., s-g ravenhage, verhuisd In M emoriam. N iet-leden: Bloem garten. D r. ir. H., C aljé. P. A., D am. C. v a n, Groot. A. d e, Kroeze. M r. J., Linden. P rof. ir. A. J. t e r, Linden. W. H. van d e r, Pannevis. O. J., Schippers (M.R.I.N.A.) Ir. A. M., Speelman. D rs. L., Vas Dias. A. F., Inspectie v an de H avenarbeid. H et 50-ja rig bestaan der, Inspector. N.V. B ureau, R otterdam. V e r h u is d In stitu u t voor Scheepvaart en L u ch tv aart 4 69, 561, 589, 677 Instructieschip voor K.O.F. T ew aterlatin g (g e ïll.) Interlas A rgo n arc L a s d a g In tern atio n al C hem ical and Petroleum E ngineering E xhibition, Londen In tern atio n ale T echnische H andelm aatschappij v/ h fa. F. J. C leton N.V., A m sterdam, v e r h u is d Irak. I.H.C. H o llan d bouw t groot b aggervaartu ig voor, (g e ïll.) Irradiated wood plastic m aterials. 1st Inform ation m eeting on, 152 Isolatiem ateriaal voor ven tilatiekan alen. N ieuw J Jaarv erslag. H et der K o nin klijke N ederlandsche R eedersvereeniging, door C. V e r m e y Jackso n. De B ritse scheepsdieselm otor voor groot verm ogen. De, door P., (g e ïll.) Jacom in a gelicht. K otter K W 219, Janssen N ederlan d ter zee 1966, door drs. H. J. H., 433 Jan T aven ier. T ew aterlatin g m.s Japanse economie. De stru ctu rele evolutie der, Japanse scheepsbouw. V erdubbeling orders v o o r, Japanse schip speciaal in gerich t voor het vervoer van auto s. H et eerste Jassenski. T ew aterlatin g z u ig e r John F. K ennedy. E en-ruim s m otorvrachtschip (g e ïll.) ,Jo lan d a Sm its. P roeftocht k o e ls c h ip Jo n g. Scheepsw erf en M achin efabriek - thans in n ieu w gebouw encom plex in Schiedam Jo n g. N og steeds hoge koperprijzen, door dr. A. d e... 1 Jong. C. D. de, A fs c h e id , 383 Jong. ir. F. de, V oordracht over Booreilanden Jong. N. de, 4 0 -ja rig ju b ile u m Jonge. ir. D. J. de, 4 0 -ja rig jubileum Ju b ilea: B randt. W. M., ja r ig Drop. C. M., 5 0 -jarig Jong. N. de, ja r ig Jonge. ir. D. J. de, ja r i g Kleene. F. A., ja r i g Leenderts. E. A., Moes. C., ja r i g Sluys. ir. J. J. M., ja r ig W ieringen. Ing. G. P. A. v an, ja r ig Jum ieges. T ew aterlatin g m.s Jum iegcs. O verdracht m.s. (g e ïll.) K K ala P riv a. T ew aterlatin g k u stv aartu ig , 273 K ala P riv a. P r o e f to c h t Kam. T echnisch B ureau G. M. L., R o tterdam. M u t a tie s 128 K anaal-veerdienst. N ieuw e K atam aran. Ja p a n s e K elvin H ughes. N ieuw e series getransistoriseerde scheepsradars 442 Kenderesi. Stom plassen onder poederdek (union m elt) aan een zijd e in de scheepsbouw en in de tankb o uw, door D ip l. Ing. Janos, (g e ïll.) K ernenergie. Studie over containerschepen m et, K ernreactor voor het eerste Japanse atoom schip? B abcock & W ilc o x K eyzer. R ap port ; Commissie N ederlandse Scheepsbouw (g e ïll.)

6 biz. Keyzer. De sam enw erking tussen havens en de scheepsbouw, door M. J., 724 K iellegging demontabele s n ijk o p z u ig e r K iellegging twee onderzeeboten Kleene. F. A., 4 0-jarig jubileum K lerck. E nige problemen van moderne dieselmotoren. Voordracht door prof. ir. A. H. de, Knop. Ir. G., A fscheid Knud S if. T ew aterlatin g k u s tv a a r tu ig , 301 K nud S if. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Kockum s scheepswerf bouw de Europa s grootste tanker ( ton) K olff van O osterw ijk f. E. E. T h. v a n, Koning. N.V., P., Rotterdam. Verhuisd K oninklijke N ederlandsche Reedersvereeniging. Jaarverslag, door C. V erm ey K oninklijke Nederlandsche Stoomboot M aatschappij. N ieuw etablissem ent in R otterdam, (g eïll.)... 73, 673 K oninklijke N ederlandsche Stoomboot M aatschappij. N ieuwe passagiersdienst Lissabon-Madeira K oninklijke R otterdam sche Lloyd. Verdere spreiding van belangen bij, K oninklijke/shell Groep. De, door C. Vermey K oninklijke/shell Groep. A nnulering order voor tonner 73 Kooy. De stand van de ruim tevaart in heden en naaste toekomst. V oordracht door dr. ir. J. M. J., Koperprijzen. N og steeds hoge... 1 K ostprijsverlaging. Speciale tentoonstellingstrein over ; Grasso s P erslucht Expres Europa (P.E.E.) m aakt rondreis (g e ïll.) 670 K otter K W 219 Jacom ina g e lic h t K outstaal N.V. P., R idderkerk. M u ta tie s K raan. N ieuw e drijvende voor haven van Londen in N ederland gebouwd ( London Leviathan ) K raanponton. T e w a te rla tin g K raayeveld. P., Zilveren ju b ile u m K raftca. Proeftocht k u s t v a a r t u ig K ranen. O verbelastingsbeveiliging voor, (Johann Leidel, D uisburg) ( g e ï l l. ) K rietem eijer. O ntw ikkelingen in de scheepsbouw, door prof. ir. J. H., (g eïll.) Kroeze j\ M r. J., Kromhout M otoren Fabriek N.V., Amsterdam. M utaties Kruseman. Fast m erchantm en w ith reactors? door J. P., Kubbe B.V. W erktuigbo uw ku ndig Adviesbureau, Amsterdam. V e rh u isd K ungsholm. H et nieuwe passagiersschip, (g e ïll.) K unststof voor het aangieten van m ach inefundaties K unststoffenbeurs, U trech t. 4e M acroplastic Internationale , 413, 561 K ustvaartuig van het gladdektype in langsscheepse golven. De stabiliteit van een, door ing. J. Punt (g eïll.) 280, 305 K W 219 Jacom ina gelicht. K o tte r L L aadgelljkrich ter voor 6-24-volts batterijen. Nieuwe, L aadin richtin g voor tractieb atterijen. N ieuwe automatische, (g e ïll.) Lady C aroline. T ew aterlating m.s Lady Caroline. O verdracht m.s Laer. De polybrandstofm otor. Voordracht door ir. R. van, (g e ïll.) , 447 Lalibella. D oopplechtigheid m.s. (g eïll.) Lam meren. O nderzoekingen in stil w ater voor een bulbsteven aan een snel vrachtschip, door prof. dr. ir. W. P. A. van, e.a. (g e ïll.) 370, 404 Lasdag te U trech t. Interlas A rgonarc, Lasers voor snijden en lassen van m e ta le n Lassen in de scheepsbouw. COa, L astdrager I en II overgedragen aan andere m aatschappij. Straalboten (N.V. R ijn lan d se w ijz ig t haar program m a) 592 Lastransform atoren. A fstandsb edienin g A ntiloop bestem d voor, door ir. G. F. Sm id (g e ïll.) Laut Banda en L aut H a ra fu. T ew aterlatin g sleepboten Lauwerszee. T ew aterlatin g steenstorter Lauwerszee. Proeftocht s te e n s to rte r Leenderts. E. A., 5 0 -jarig ju b ile u m Leie. T ew aterlating cu tterzu ig er Leie. Proeftocht cu tterzu ig er Leie. O verdracht c u tte r z u ig e r, (g e ïll.) Leonhardt. C onstructie, in bo uw en onderhoud van snellopende Kromhout-motoren. V oordracht door ir. H. G., Liberties. Bureau V eritas: Geen classificatie van 4 jaar m eer voor Lietzow. T ew aterlatin g m.s Lietzow. Proeftocht m.s Lijnbaansgracht. T ew aterlatin g k u stvaartu ig Linda. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Linden f. Prof. ir. A. J. t e r, Linden. Dynam ische verschijnselen bij de voo rtstu w in g van motorschepen, door drs. C. A. M. van d e r, Linden t - W. H. van d e r, Lion of Judah. O verdracht m.s Lips & Gispen N.V., D ordrecht. A an slu itin g m et N.V. A lm evi Liftdeuren en M etaalkonstrukties, R o tte r d a m Lloyd s R egister of Sh ip p ing. O verzicht 4e k w a rtaa l L loyd s R egister of Shipping. O verzich t le k w a rta a l Lloyd s R egister of Shipping. O verzich t 2e k w a rta a l Lloyd s R egister of Shipping. M utaties... 23, 127 Lloyd s R egister of Shipping. D eath of M r. J. M. M u rray Lloyd s R egister of Shipping. M r. W. J. Roberts succeeds the late M r. J. M. M urray Lloyd s R egister of Shipping. C h ief engineer surveyo r o f to retire Lockheed Missiles & Space C om pany. O nderzeebootdok ( g e ïll.) 702 Loerakker. J. W., A fscheid Log. Elektronische, (K ockum s/a renco) (g e ïll.) Log. N ieuw type scheeps, (B ian ch etti) London L eviathan. N ieuw e drijvende kraan voor haven van Londen in N ederland g e b o u w d Looiersgracht. T ew aterlatin g k u stvaartu ig Luchtkussenboot S R.N 6 aan Japan v e r k o c h t Luchtschip herleeft in R u s la n d Ludw ig G. T ew aterlatin g beunschip Ludw ig G. Proeftocht b e u n sc h ip Ludw igshafen. D uw boot, Vloeibare zw avel per schip (g e ïll.) 498 Luisa. Proeftocht zu iger Lum ey. T ew aterlating k u s t v a a r t u ig Lykes Bros. N ieuw ontw erp vrachtschip voor vervoer van d u w bakken (g e ïll.) L yn ck. T ew aterlating cu tterzu ig er M M achinefundaties. K unststof voor het aangieten van ;, M achinerie voor vloot-bevoorradingstankschepen, door E, P. Crow dy en H. M. Pearson (g e ïll.)... J i M acroplastic K unststoffenbeurs, U trech t. 4 e, 300, 4 13, 561 M actier. De toekomst van de scheepsw erktuigkunde, V oordracht door Sir S t e w a r t M agneetkraan voor v.d. Giessen. N ieuw e M aijer J. M. X., M ain Ore. T ew aterlatin g m.s. (g e ïll.) M almöhus. O verdracht turbineschip (g e ïll.) M ammoetdok van t o n Manen. De keuze van de voortstuw er, door prof. dr. ir. J. D. van, ( g e ï l l. ) , 33 8 M anen. De technische o n tw ik k elin g van het m oderne zeetransport. Voordracht door prof. dr. ir. J. D. v a n, M anotherm N. V., R o tterd am, agent van G eneral R egulato r Corp. 70 biz.

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN 14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUW M EESTERS IN NEDERLAND NATIONAAL

Nadere informatie

De Visinvoer in Polen

De Visinvoer in Polen 19501 VI JFDE J A A R G A N G N r 35 HET NIEUW PRIJS : 2 FR. V R I J D A G 1 S E P T E M B E R 1950 VERSCHI JNT ELKE VRIJDAG VISSCHEKUBLAD i één nieemen ' dan ergaaan:n ig tot rvooi zendredactie e n B

Nadere informatie

ra a d en d a a d, w a a r o o k ter w e re ld. H et

ra a d en d a a d, w a a r o o k ter w e re ld. H et DUTCH PROGRESS S te e d s b e s c h ik b a a r zijn m et ra a d en d a a d, w a a r o o k ter w e re ld. H et u itg e b re id e v e rk o o p -e n s e rv ic e n e tw e rk van S to rk -W a rts ila D iesel

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

JR Shipping koerst uit crisis Sustainable Ship Recycling W atertaxi's naar W ad deneiland en

JR Shipping koerst uit crisis Sustainable Ship Recycling W atertaxi's naar W ad deneiland en JR Shipping koerst uit crisis Sustainable Ship Recycling W atertaxi's naar W ad deneiland en Techniek en teamwork op zee is onze specialiteit Wat drijft jou? H p p rflm a M a rin p r o n t r a r t n r

Nadere informatie

Dependable power for your ships

Dependable power for your ships til Dependable power for your ships RTA-series low-speed engines 1480-48600 kw ZA40S medium-speed engines 3600-12960 kw S20 medium-speed engines 420-1440 kw New Sulzer Diesel Nederland BV Wieldrechtseweg

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R ! 1 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCH EEPVAART T E V E N S O R G A A N D E R VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED en van het NATIONAAL TECHNISCH SCHEEPVAARTKUNDIG MUSEUM

Nadere informatie

RUSLAND S HANDEL MET HET WESTEN

RUSLAND S HANDEL MET HET WESTEN S c h i p e n W e r f 14-D A A G S T IJD SC H R IF T, G E W IJD A A N SCH EEPSBO UW, SCH EEPV A A RT EN H A V E N B E L A N G E N O RGAAN V AN DE VEREENIGING V AN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE

Nadere informatie

RECON. t f RECON Marine and Industrial Designers and Engineers TECHNISCHE INSTALLATIES B.V

RECON. t f RECON Marine and Industrial Designers and Engineers TECHNISCHE INSTALLATIES B.V RECON TECHNISCHE INSTALLATIES B.V 21, Euvelgunnerweg 9723 CT Groningen The Netherlands Tel. 050-415855 Fax. 050-412320 Specialist in ontwerp en montage van werktuigbouwkundige installaties voor scheepvaart

Nadere informatie

SCHEEPVAART- EN SCHEEPSBOUW-VARIA

SCHEEPVAART- EN SCHEEPSBOUW-VARIA S c h i p e n W e r f 14-DAAGS t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n O RG AAN V A N DE VEREENIGING V A N TECH N ICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR SCHIP EN WERF

TIJDSCHRIFT VOOR SCHIP EN WERF TIJDSCHRIFT VOOR MUmEMHN OffSHORHEDINH SCHIP EN WERF OFFICIEEL ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED DE CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND CEBOSINE HET

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU

WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU WERKEN ALS INGENIEUR OP WERELDNIVEAU WIJ ZOEKEN NAAR TECHNISCHE PROFESSIONALS H et m a a kt niet uit w e lk e u itd a g in g je b ij Shell w ilt a a n g a a n, w ij kunnen je een ca rriè re b ie d e n

Nadere informatie

1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N

1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N ORG AAN V A N DE VEREENIGING V A N TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y

W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y S C H IP en W E R F M A R I N E T E C H N O L O G Y PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE ISO 9 0 0 2 T i AccmWMS» P* AcroaUKm V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel:

Nadere informatie

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T

Nadere informatie

IN SCHIP EN W ERF IS OPGENOM EN H ET M AANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK KONINKLIJK HUWELIJK H.K.H. PRINSES BEATRIX EN DE HEER C. G.

IN SCHIP EN W ERF IS OPGENOM EN H ET M AANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK KONINKLIJK HUWELIJK H.K.H. PRINSES BEATRIX EN DE HEER C. G. S c h ip en W e r f 14 -D A A G S t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading

CM V ' r J t. M aritiem e A cadem ie A m sterdam. E xp ertise bij schade aan schip en lading CO o CM V ' r J t O O cc M aritiem e A cadem ie A m sterdam co E xp ertise bij schade aan schip en lading PER SO N EEL VOOR DE M A R ITIEM E SECTOR APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE " T y l ii f. ISO 9002

Nadere informatie

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N

14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N .Sc h i p en W e r f 14-D A A G S T IJD S C H R IF T, G E W IJD A A N SC H E E P SB O U W, S C H E E P V A A R T EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

en werf ' P * it v Ja

en werf ' P * it v Ja J Ê Ê T * * m + A it v Ja en werf ' ^ 0 5 ^ ' ' P * TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME TECHNIEK 52ste jaargang. 15 november 1985, nummer 23 Der Antrieb kommt von means power and propulsion la force motrice AGAM

Nadere informatie

m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij

m: DUIT gassen gevulde b-.ni men van groot«ken in Vlaanderen uitgeven. t.h. van he^ l on hij ziekten. Zij ko issie patroale verzeke bijtreedt voor verzekerig i LAAR D IE LEVERDE AAN ische oeilijkheid zij o et stik. DE DUIT gasse gevul b-.i e groot«thas, zij ook, soige huer wer rigskasse. H ij wil priaire ver

Nadere informatie

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J

SCHIP en WERF. de ZEE. It*. J SCHIP en WERF M A R I N E T E C H N O L O G Y de ZEE It*. J 13e JAARGANG DECEMBER 2003 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A PPRO VED SEAFARER M A N N IN G O FFIC E Ûf3à l\ AecrwSadbj th«dutchcouncilor

Nadere informatie

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren

EUROPORTNUMMER. met: plattegrond en lijst van deelnemers. Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren EUROPORTNUMMER met: plattegrond en lijst van deelnemers Damen Tractor Tug Genua Overacht dieselmotoren H et integreren van scheepvaartelektromca in gebruikersvriendelijke, aantrekkelijke system en is voor

Nadere informatie

M een t 94 Postbu s 70012 in fo@ reken kamer.rotterd am.n l t 010 417 22 42 3000 K P R otterd am www.reken kamer.rotterd am.n l Visie R eken kamer R otterd am on s ken merk PH betreft 1 van 8 V isie R

Nadere informatie

C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian

C H I P SW de SURVEY. Deze maand: Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania. Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek. Survey Catam aran Meridian C H I P SW M a r i n e T e c h n o l o g y de SURVEY Deze maand: Special: Onderwijs in de Maritieme Techniek Opleidingszeilschip Hr. Ms. Urania Survey Catam aran Meridian PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR

Nadere informatie

% STN ATLAS NEDERLAND

% STN ATLAS NEDERLAND en W E R F A3 110 10/99...find your way anyway - RADAR ATLAS The Radar ATLAS 1000 sets new standards in technical perform ance. It is easy to operate, sim ple to m ain tain, and adaptive to future dem

Nadere informatie

WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK 10e JAARGANG [ H E T IN S T IT U U T V O O R SCH EEPV A ART E N LU CH TV A A R T

WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK 10e JAARGANG [ H E T IN S T IT U U T V O O R SCH EEPV A ART E N LU CH TV A A R T S c h i p en W e r p 1 4 -D A A G S C H T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

DE VERZWAKKING VAN LIGGERS TENGEVOLGE VAN SPAAR GATEN*)

DE VERZWAKKING VAN LIGGERS TENGEVOLGE VAN SPAAR GATEN*) c h i p e n W e r p 14-D A A G SC H t i j d s c h r i f t, g e w i j d a a n s c h e e p s b o u w, s c h e e p v a a r t e n h a v e n b e l a n g e n WAARIN OPGENOMEN DE MEDEDEELINGEN v a n d e COMMISSIE

Nadere informatie