14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N"

Transcriptie

1 CH E N RF 14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART HET NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUW KUNDIG PROEFSTATION IN SCHIP EN WERF IS OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRO NIEK DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 1966 UITGEVERS W YT-RO TTERDAM

2 IN H O U D D RIEËN D ERTIG STE JAARGANG 1966 A A an d rijv in g van schepen. N ie u w e A ardenburgh. T ew aterlatin g m.s A ardgas. H et Engelse, door C. V erm ey A ardgas. H et N ederlandse, door C. V e rm e y AEI E lectronics. N ieuw e airconditioner voor elektronische u itru stin g AEI generatoren voor N.D.S.M t. t a n k e r AEI v ervaard igt eerste sea-w atch rad arb ak e n s A fro d ite. T ew aterlatin g tankschip A fstandsb estu rin g A ntiloop bestemd voor lastransform atoren, door ir. G. F. Sm id ( g e ï l l. ) A fv alw arm te. O ntw ikkelingen in de toepassing v a n bij motortankschepen, door A. N orris (g e ïll.)... 3, 29 A irconditioner voor elektronische u itru stin g van AEI Electronics. N ieuw e A jax. T ew aterlatin g b aggerm o len A jax. O verdracht b aggerm o len A lbatros. Proeftocht d irectievaartuig (g eïll.) A lm ev i L iftdeuren en M etaalkonstrukties N.V., R otterdam ; A an slu itin g bij Lips & Gispen N.V., D o rd rech t A l Shaheen. T ew aterlatin g m.t.s A ltefah r. P roeftocht k u s tv a a r tu ig , 367 A lum inium in de Q ton A lcan, A m erican B ureau of Shipping. C lassificatie van nog grotere schepen en niet m ilitaire onderzeeboten A m phora. O verdracht m o to rb eu nsch ip A m phora. P roeftocht m o to rb eu n sch ip A m sterdam. Schepen tot ton naar, (g eïll.) A naloog en hybride com putersysteem. Toepassing v a n, (g e ïll.) 437 A ndré de la Porte & Co. N.V. P.C., N ieuwe vertegenw oordiging 43 A ndrom eda. T ew aterlatin g m.s A ndrom eda. P ro e fto c h t A n gstel. O verdracht d irectievaartuig (g eïll.) A nker. H et S to k e s, (g e ïll.) A nna H en n y. T ew aterlating b eu n sch ip A nna H en n y. Proeftocht b e u n sch ip A n tilo o p. A fstandsbesturing bestemd voor lastransform a toren, door ir. G. F. Sm id (g e ïll.) A n ton Geesink. T ew aterlatin g sleepboot A ppingedam m er Bronsm otorenfabriek, Appingedam. N.V., Licentiecontract G V-m otoren m et Falkenbergs V a r v A pplied D ynam ics hybride rekeninstallatie (g e ïll.) A ran ya. T ew aterlatin g m.s A rgonarc Lasdag te U trecht. Interlas, A rietta S. Livanos t.t. R eparatie gegund aan W ilton-fijenoord 736 A rk eld ijk verkocht aan Panamese r e d e r ij A rosia. T ew aterlatin g m.s A rrow. T ew aterlatin g m.s A -schip project voorlopig van de baan. Brits A sgeir. T ew aterlatin g traw ler A tarod. T ew aterlatin g onderlo sser A tlan tic C ontainer Line. C om pagnie Générale T ransatlantique nieuw e p artn er i n A tlan tic S tar. R oll-on/roll-off-containerschip (g e ïll.) 495, 619 A toom fo rum conferen tie A toom schip? Babcock Sc W ilco x kernreactor voor het eerste Japanse? A u f m K eiler. E nige aspecten bij het ontwerpen van scheepsschroeven, door A., (g e ïll.) A u stralië s economische ontw ikkeling, door C. V e r m e y 131 A utom atische regelin g van de spoed van een schroef m et v erstelbare bladen voor werkschepen, sleepboten en vissersschepen (g e ïll.) A utom atisering. Sociaal psychologische aspecten van de, door dr. M. R. van G ils bh. A utom atisering aan boord v an schepen. V oordracht door D ipl. Ing. Claus M üller (g e ïll.) A utom atisering Sh ell-tan ker D olabella (g e ïll.) A uto s. H et eerste Jap anse schip speciaal in gerich t voor het vervoer van, B Baabe. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Babcock & W ilcox k ern reacto r voor het eerste Japanse atoom schip? Baggerm olen P letten b u rg. O v e r d r a c h t Baggerm olen P letten b u rg. F o t o B alder. T ew aterlatin g m.s Barentsz Zee. H erzien in g m ach ine-in stallatie Baroma V I. T ew ate rlatin g tankschip Beaver cutterzuigers. N ieu w e N.V. voor, B enelux-h avenstudiedagen, R o tte r d a m B eijerf- H. J., Berg & B urg N.V. Ingenieursbureau, A m sterdam verhuisd Bergingssleepboot W itte Zee. In dienststellin g (g e ïll.) Bergm ann. N.V. T echnische M aatschappij, R o tterdam. V erhuisd 5 89 B esturing van kranen en lieren. R adiografische, Bever. Proeftocht z u ig er B everw ijk 39. T ew ate rlatin g z a n d z u ig e r Bevoorradingsschepen. M ach in erie voor vloo t-, door E. P. C row dy, e.a. (g e ïll.) Birkenhead. N ieuw e h av en faciliteiten in, (g e ïll.) BK 343. T ew aterlatin g onderlosser BK T ew aterlatin g onderlosser BK 363. T ew aterlatin g onderlosser B loem garten. D r. ir. H., Blauw e W im pel houder. Sn elle overtocht van, Blohm & Voss. N ieuw e p r o je c te n Blue Funnel P riam klasse te w a te r gelaten. E erste van v ier moderne schepen van de nieuw e, (g e ïll.) Boeing. Gegevens over vleugelkanonneerboot gepubliceerd (g e ïll.) Boele boekte 10e verlen gingsopdracht in 1966 (m.t. H egg ), (g e ïll.) Boele o n tv in g opdracht to t het verlengen van een a a n ta l zeeschepen (,,0 n -typ e v an de K N SM ) B ogaardt. C o nstructie v a n scheepsreactoren, door prof. dr. M., (g e ïll.) Bonaventura. P ro eftocht beunschip Bond voor M aterialenkennis... 24, 128, 133, 162, 2 1 5, 271, 391, 530, 561, 589, 621, 735 Bond van W erkgevers in de K u s t v a a r t Bongaerts. Ir. E. F. E., A lgem een V o o rzitter F.M.E Booreilanden en -p latfo rm s: Ile de France. Eerste in E uropa en van een n ieu w typ e T rage bouw door B ritten van b o o re ila n d e n D oopplechtigheid booreiland T ran sw o rld R ig 58 ( g e ïll.) 104 H SA droeg sectie van b oorp latfo rm o v e r Doopceremonie booreiland Sedco 13 5 D Sleeptransporten m et booreilanden, L. Sm it & C o s In tern atio nale Sleepdienst W ilto n assisteert G usto m et bouw R ussisch b o o re ila n d 681 Botlek. Reuzen b u lk carrier in de Bowqueen. Z andzuiger naar E ngeland B ra g g a a rf. A. C., B randt. W. M., 4 0 -jarig ju b ile u m Bras d Or FHE 4 0 0, V leugelb oo t voor de Canadese m arine (g e ïll.) Braven J. P. den, biz

3 B reitling. T ew aterlatin g zu iger British T ransport D ocks B oard. Jaarv erslag Britse scheepsbouwindustrie? R eorganisatie, Britse scheepsdieselm otor voor groo-t verm ogen, door P. Jackso n (geïu.) Broekman f- G. H., Brosse breuk bij scheepsconstructies. E xperim enteel onderzoek van, (B espreking van R ap p o rt 85 S van T N O ) Brown. V oortbestaan van w erf J o h n op het s p e l Brown Boveri drukvulgro ep. N ieuw e Brugbediening van scheepsdieselm otoren (g e ïll.) Bruinhof f. G. F. J., Bruinhof N.V., G. F. J., R o tterd am. M u ta tie s R e c tif ic a t ie Buizendag Bond voor M aterialenkennis, V u g h t Bulbsteven. O nderzoekingen in stil w ater voor een aan een snel vrachtschip, door prof. dr. ir. W. P. A. van L am m eren en ir. R. W ahab ( g e ïll.) , 404 Bulbstevens. O nderzoek voor snelle vrachtschepen. Sam env attin g rapporten Studiecentrum T N O Bureau Inspector N.V., R o tterdam v e r h u is d Bureau V eritas: Geen classificatie van 4 ja a r meer voor Liberties 500 Bureau W ijsm u ller, IJm uiden. N.V., V eel sle e p w e rk B & W m otoren. M itsubishi gaat onder licentie bouw en c C aljé "f. P. A., C altex tankers. V eiligheidsonderscheidingen voor Carebeka IV. P roeftocht k u s t v a a r t u ig Carsten S if. T ew aterlatin g k u s t v a a r t u ig Carsten S if. P ro eftocht k u stv aartu ig Celestino. T ew aterlatin g vrachtsch ip C hem ical and P etroleum E ngin eering E xhibition, Londen. In ternational, Chem isch p ro d ukt m aak t scheepsberging m ogelijk (m.s. F ort W illiam ) (g e ïll.) C lassificatie. M oderne o n tw ik k elin g en in de procedure en de p ra k tijk van d e, door H. N. Pem berton C. E ng C lassificatie van nog grotere schepen en n iet-m ilitaire onderzeeboten. (A m erican B ureau of Shipping) Cleton. N.V. In tern atio n ale T echnische H andelm aatschappij v/h fa. F. J., A m sterdam. V e r h u is d C laudia. T ew aterlatin g m.s ,,C laudia. O verdracht m.s Clyde. W eer fusie aan de, COa-lassen in de scheepsbouw Cogm an. W erk w ijzen m et rekstrookjes, door A. J., (g e ïll.) 77, 105 C ollin. C o nstructie v an de m oderne 4 -ta k t Polar-m otor, door L. T h., V oordracht (g e ïll.) Commissie N ederlandse Scheepsbouw R ap p o rt (g e ïll.) Com pagnie Générale T ran satlan tiq u e nieuw e partner in A tla n tic C ontainer Line C om putersysteem. Toepassing v an analoog en hybride, ( g e ïll.) 437 Congressen en C onventies: F.A.O. T echnisch Congres over Visserijschepen, G öteborg. Derde, door D. V erw eij In g E lektrow arm te congres, E astbourne/ B righton. V ie In te rn a tionale, 155, 73 5 E lektro w arm te en E lektrochem ie, M aastricht. 16e N atio n aal Congres voor, Sm ering en S lijtage, Scheveningen. V ierde Conventie over, 180 V O M -66/E urofinish Congres, U tre ch t... 24, 3 32 C onsultative Shipping Group o verh and igt nota aan V.S. over scheepvaart-politieke g e s c h ille n Containerhaven in N ew Y ork. G rote uitbreiding Containers, door C. V e r m e y Containerschepen m et kernenergie. Studie over, C ontainer roll-on/roll-o ff-verkeer in R otterdam C ontainervervoer over de A tlantische O ceaan. Speciaalschip ( A tlan tic S tar ) voor, (g e ïll.) , 619 C oordinating European C ouncil for the D evelopm ent of Perform ance tests fo r fuels and lubricants ( C E C ). V ergad erin g 412 C oplar III. T ew aterlatin g elevatorklepbak C oplar IV. T ew aterlatin g elevatorklepbak C oplar V. T ew aterlatin g elevatorklepbak C ornelis-g errit. T ew aterlatin g h e k k o tte r C ornelis-g errit. Proeftocht h e k k o tte r Crane N ederland N.V., D eventer. M u t a tie s Croon & C o., R otterdam. M u ta tie s C rouch. T ew aterlatin g m.s C rouch. O verdracht m.s. ( g e ï l l. ) C row d y e.a. M achinerie voor vloot-bevoorradingsschepen, door E. P., ( g e ï l l. ) C T A 639 P rim a I. Proeftocht t r a w le r, Cursussen M aterialenkennis Cursussen van de V O M D D a m t- C. v a n, D ata logger. Een nieuwe M onitor m eetgegevens registrato r (g eïlh )... 5Ï7 D avis. Specialized ships of the nuclear age, door A. W., Deben. O verdracht m.s D ecca in tro duceert vier nieuw e 16 inch getransistoriseerde radars voor zeeschepen D ecca introduceert 16 inch true m otion radar m et InterScan D e O m m elanden. T ew aterlating z u ig e r D erw ent Fisher. Proeftocht m.s D iadem a. T ew aterlatin g m.t. (g e ïll.) D iam ant helpt dok in N orth Shields te v erb red e n D iep-duikapp aratuur. Siebe Gorman in tro duceert n ieu w e, (g e ïll.) D ijkstra. C o nstructie en w erking van de zelfrichten de reddingboot. V oordracht door W. P., D ilom a. O verdracht tankschip ( g e ï l l. ) D ione. M.s. van Shell Tankers bij N.D.S.M. te w a te r gelaten (g e ïll.) Dok van ton. M am m oet D ok van de H itach i-w erf in Sak ai.h et tons, Dok. Japans plan voor bouw tons D okas. O verdracht loodsvaartuig, (g e ïll.) D okken. M onster in Jap an o v e rb o d ig? D olabella. O verdracht t.t.s., ( g e ï l l. ) D ongedyk na lange carrière naar de s lo p e r D oopplechtigheid Lalibella (g e ïll.) Dora D anielsen. Proeftocht m.s , 368 Dosina. T ew aterlatin g m.t. (g e ïll.) Dosina. O verdracht m.t. (g e ïll.) D oxfordm otor. De Britse scheepsdieselmotor voor gro ot v erm ogen, door P. Jackson (g e ïll.) D raagbaar m eetapparaat voor trillin g so n d erzo ek D r. ir. F. Q. den H ollander. T ew aterlatin g p a s s.s c h ip 332 Drop. C. M., 5 0 -jarig ju b ile u m Duibbeldeksveerboot voor de Provinciale Stoom bootdienst in Zeeland. O p d ra c h t D uokleen -systeem. Eerste tanker volgens af geleverd (g e ïll.) 355 D utch Sailor. T ew aterlatin g m.t D utch Sailor. P ro efvaart m.t D uw bakken. N ieu w ontwerp vrachtschip voor vervoer van, (L ykes) ( g e ï l l. ) D uyverm nn f. A. M., D ynam ische verschijnselen bij de v o o rtstuw in g v an m otorschepen, door drs. C. A. M. van der Linden (g e ïll.)

4 Eben H aëzer GO 8. T ew aterlatin g h e k k o tte r... E dina. Proefto ch t k u s tv a a r tu ig... Eekels N.V., H erm an G., H oogczand. M u ta tie s... E en-ruim s m otorvrachtschip voor serieproduktie ( g e ïll.)... E gee. Proeftocht m.s... E gm ond in nieuw e fabriek. G alvanisch bedrijf Van,... E ldik f. Ir. B. v a n,... E lectron. T ew aterlatin g m.s... E lektriciteitskabel m et n a tr iu m k e r n... E lektronica in de scheepvaart, door ir. A. Henderson (g e ïll.).. E lektro tech n iek in de dienst van de scheepvaart. T entoonstelling, D e lft...,... E lektrow arm tecongres. V le Internationaal, Eastbourne/ B righton , E lektro w arm te en E lektrochem ie. 16e N ationaal Congres voor, M aastricht... E levatorbak. T ew aterlatin g... E lin k Schuurm an. H istorisch overzicht van het reddingsw erk langs de N ederlandse kust. V oordracht door W. H.,... Else Boel HG 259. T ew aterlatin g t r a w le r... E nergiebeleid. H et in de Europese Gemeenschap, door C. V erm ey... E nergievoorziening. V ooruitzichten voor de, door C. Verm ey E ngeland s ertsbehoeften en de havenaccom m odatie, door C. V erm ey... E ngeland s scheepsbouw, door C. V e r m e y... Enkes N.V., V oorburg. M olykote Sym posium Eos. T ew aterlatin g sle e p b o o t... E riks N.V., V laardingen. N ieuw b e d rijfsp a n d... E rtsbehoeften en de havenaccom m odatie. E ngeland s, door C. V erm ey... Escher W yss A.G. en Gebr. Sulzer A.G. Sam enwerking,... Esso N ederland 75 j a a r... 43, E urofinish/v O M -66 V akbeurs voor O ppervlaktetechnieken, U trech t... Europe C ontainer Term inus... Europese Gemeenschap. H e t energiebeleid in de, door C. V erm ey... E uroport 66. T entoonstelling, , 441, E va W in th er. T ew aterlatin g m.s... E va W in th er. Proeftocht m.s... E veraarts. K oeling van gasturbine-schepen, doorir. D.H.L tz. T 1 E vertsen. T ew aterlatin g fregat (g e ïll.)... Evoluon. H et Philips, (g e ïll.)... E volutie der Japanse economie. De structurele,... E xam encom m issie voor Scheepsw erktuigkundigen , 44, 127, 155, 243, 270, 441, E xcursie van de afdeling R o tterd am van de V.T.S. naar het NSP... E xploratie in Canada. Intensieve, door C. V e r m e y... E xport-d ienstverlening. Vakbeurs, R o tte r d a m... F Falkenbergs V arv A.B. heeft licentiecontract m et N.V. A ppingedam m er Bronsm otorenfabriek, A ppingedam, voor GV-motoren F.A.O. T echnisch congres over visserijschepen. H et derde, door ing. D. Verweij... Federatie M etaal- en E lectrotechnische Industrie FME.. 180, Ferguson. W. J., legt fu n ctie neer (L lo yd s R egister)... Filia R heni. T ew aterlatin g pass.schip... Fortis N ederland Lakfabrieken N.V., Den Dolder. M utaties.. F o rtun a. Eerste tanker volgens D uokleen systeem afgeleverd (g e ïll.)... F ort W illia m. m.s. Chem isch p ro dukt m aakt scheepsberging m ogelijk (g e ïll.)... Free E nterprise III. T ew aterlatin g v e e rb o o t... Fusie. Grote in de D uitse sch eep sb ouw... Fusie. W eer aan de C lyde. Vier w erven worden é é n G am m astraling. Japanse firm a g aat m et b ew erkt hars op de 72 m ark t brengen G asturbine. H edendaagse en toekom stige toepassingen van de 113 gekoelde, door V. A. O gale M.E. (g e ïll.) G asturbine-schoepen. K oelin g van -, door ir. D. H. L tz. T E veraarts (g e ïll.) G edrag van schepen in zeegan g. H e t w etenschappelijk onderzoek 713 n aar het, (B esp reking rap port No. 84 S door prof. Ger- 217 ritsm a ) G edrag van een schip in zeegan g. H et, door prof. ir. J. Gerritsm a (V ak an tieleerg an g Kon. In st. v. In g.) (g e ïll.) G eertje. T ew aterlatin g beunschip... G eertje. Proeftocht beunschip G em eentedok. N iehuis & V an den B erg neem t over (g e ïll.) Geopotes IX. T ew ate rlatin g sleep h o p p erzu ig er G erritsm a. P rof., H et w eten sch ap p elijk onderzoek n aar het ge- 533 d rag van schepen in zeegan g. (B espreking rapport N o 84 S) G erritsm a. Prof. ir. J. G., H e t ged rag van een schip in zeegang 677 (V akan tieleergan g K on. In st. v. In g.) (g e ïll.) G eulborg. T ew aterlatin g k u stv a a rtu ig , G eulborg. Proeftocht k u stv a a rtu ig Giessen. N ieuw e m agn eetkraan voor v.d., Gils. So ciaal psychologische asp ecten van de auto m atiserin g, door dr. M. R G lenalm ond. m.s. E erste B ritse vrach tsch ip dat in Jap an w o rd t 625 g e b o u w d G lenfinlas. m.s. In aan bouw bij John B row n & Co. L td G low e. T ew aterlatin g k u s tv a a rtu ig GO 8 - Eben H aëzer. T e w a te rla tin g h e k k o tte r... GO C o rn elis-g errit. T ew ate rlatin g h e k k o tte r GO 11 - C ornelis-g errit. P roefto cht hekkotter GO 2 7. Proeftocht v is k o t t e r Golf ta n k voor de slin gerdem p in g v a n een klein v a a rtu ig. O nderzoek n aar de p raktisch e b ru ikb aarh eid van een, door ir. 332 E. H. E. N abbe (g e ïll.) G oodw ill T rav eller. P ro efto ch t m.s... G oodyear (N ederlan d) N.V. (g e ïll.) Gordon J r.. K leinste zeew aardige pijpenlegger ter w ereld G overina. P roefto ch t beunschip G rasso-n am i N.V. O p r ic h tin g Grasso s P ersluch t E xpres E uropa (P.E.E.) m aak t rondreis 222 (g e ïll.) G renco N.V., s-h ertogenbosch, v e r p la a t s t G rinza V. Proeftocht z u i g e r G rinza V I T ew aterlatin g z u ig e r... G rinza V II. T ew a te rla tin g z u i g e r G rinza V II. P ro efto ch t z u ig er... G rinza V III. T e w a te rla tin g z u ig er G roeneveld, V an der P oll & C o., A m sterdam. M u ta tie s Groot f. A. de, G ulf O il Co. Zes tons tankschepen zu llen w orden gebouw d voor G ulfs ru w e olie tra n s p o rte n... G V -m otoren. A ppingedam m er B ronsm otorenfabriek, A p p ingedam N.V., L icen tieco n tra ct m et F alkenbergs V arv.. TT 621 H aan J. A. de,... 70, 20 H agen uk-k iel heeft n ieu w e a g e n t H andelm aatschappij voor W a lsp ro d u k ten N.V., s-g ravenhage. 43 M utaties H ans S if. T ew aterlatin g m.s H arm s, D ip l. Ing. H., V o o rd rach t over traw ln etlieren, ontw erp en berekening m et een k o sten vergelijk in g tussen h yd rau lisch e 3 55 en elektrische a a n d r ijv in g... H ars. Japanse firm a g a a t m et gam m astralin g b ew erkt op de 496 m ark t brengen H arw ic'h veerboten k rijg e n gro tere vervoersm ogelijkheden. De 334 n ieuw e H avenarbeid. H et 50-ja r ig bestaan der Inspectie van de,

5 H avenconcert H aven faciliteiten in Birkenhead ( kosten 15 m iljoen g u ld e n ); snellere behandeling van v rach t voor h et V erre O osten ( g e ïll.) 618 H avenstudiedagen. Benelux, R otterdam H aw ker Siddeley International (H o llan d ) N.V., R o tterd am opgeheven H ector. T ew aterlatin g b a g g e rm o le n H ega P riva. T ew aterlatin g k u s t v a a r t u ig H egg. m.t. Boele boekte 10e verlen gingsop dracht in 1966 (g e ïll.) H eil. Ir. J. W., 60 ja a r w erktu igkundig in g e n ie u r Henderson. E lektronica in de scheepvaart, door ir. A., ( g e ïll.) H elfrid B illn er. O verdracht m.t. (g e ïll.) H endrikje M argaretha. T ew aterlatin g k o tter Hensen leverde grootste poortkraan in N ederland aan D ok- en W erfm aatschappij W ilton-fijenoord N.V. M achin efabriek, (g e ïll.) H ercules. T ew aterlatin g kraanponton H G 2 59 Else Boel. T ew aterlatin g t r a w l e r H isw a, A m sterdam H itachi. O vereenkom st tussen Verolm e en over g aran tiew erk 367 H itach i-w erf in S ak ai. H et to ns dok v an de, H oek van H o llan d -H arw ich route k rijg t nieuw e veerboot ( g e ïll.) 616 H olland-a m erika L ijn. A tlan tic Passenger Steam ship C onference 180 H olland-a m erika L ijn. P articipatie in op te rich ten A tla n tic C ontainer Line H olland-a m erika L ijn introduceert nieuw e dienst aan boord v an haar passagiersschepen H olland-a m erika L ijn. M u t a tie s , 734 H ollandsche A an n em in g M aatschappij. P eruviaanse order voor de, 737 H oofdingang. D ok- en "Werf M aatschappij W ilto n -F ijen o o rd N.V., Schiedam k rijg t nieuwe Hoop N.V. A. de, M u ta tie s Hoop N.V. A. de, Verkoop aan V an N ievelt G oudriaan & Co. 23 Hoop. L. B. de, A fs c h e id H opperzuiger voor Irak. Stoomsleep, (g e ïll.) H o vercraft biedt verrassend veel m o g e lijk h e d e n H o vercraft veerdienst tussen R am sgate en C a la is H u gh W. Gordon. T ew aterlatin g p ijp e n le g v a a rtu ig H utchison s.h.p. unitized reheat steam tu rb in e p ro p ulsion. V oordracht door T. B., (g e ïll.) , 505, 620 H ybride com putersysteem. Toepassing v an analoog en, (g e ïll.) 437 H ydrografische onderzoekingsvaartuigen. T ew ate rlatin g I Iddi. O verdracht m.s I.H.C. H olland verhuisd I.H.C. H olland bouw t groot b aggervaartu ig voor Irak. Stoom - sleephopperzuiger m et gecentraliseerde co ntrole op de b ru g (g e ïll.) IJssel. T ew aterlatin g elevatorbak Ijsselm eer. T ew aterlatin g b a g g e rm o le n Ijsselm eer. A fgeleverd (g e ïll.) Ile de France. Booreiland, Eerste in E uropa en v an een nieuw t y p e Industriële H andelscom binatie H o llan d N.V., s-g ravenhage, verhuisd In M emoriam. N iet-leden: Bloem garten. D r. ir. H., C aljé. P. A., D am. C. v a n, Groot. A. d e, Kroeze. M r. J., Linden. P rof. ir. A. J. t e r, Linden. W. H. van d e r, Pannevis. O. J., Schippers (M.R.I.N.A.) Ir. A. M., Speelman. D rs. L., Vas Dias. A. F., Inspectie v an de H avenarbeid. H et 50-ja rig bestaan der, Inspector. N.V. B ureau, R otterdam. V e r h u is d In stitu u t voor Scheepvaart en L u ch tv aart 4 69, 561, 589, 677 Instructieschip voor K.O.F. T ew aterlatin g (g e ïll.) Interlas A rgo n arc L a s d a g In tern atio n al C hem ical and Petroleum E ngineering E xhibition, Londen In tern atio n ale T echnische H andelm aatschappij v/ h fa. F. J. C leton N.V., A m sterdam, v e r h u is d Irak. I.H.C. H o llan d bouw t groot b aggervaartu ig voor, (g e ïll.) Irradiated wood plastic m aterials. 1st Inform ation m eeting on, 152 Isolatiem ateriaal voor ven tilatiekan alen. N ieuw J Jaarv erslag. H et der K o nin klijke N ederlandsche R eedersvereeniging, door C. V e r m e y Jackso n. De B ritse scheepsdieselm otor voor groot verm ogen. De, door P., (g e ïll.) Jacom in a gelicht. K otter K W 219, Janssen N ederlan d ter zee 1966, door drs. H. J. H., 433 Jan T aven ier. T ew aterlatin g m.s Japanse economie. De stru ctu rele evolutie der, Japanse scheepsbouw. V erdubbeling orders v o o r, Japanse schip speciaal in gerich t voor het vervoer van auto s. H et eerste Jassenski. T ew aterlatin g z u ig e r John F. K ennedy. E en-ruim s m otorvrachtschip (g e ïll.) ,Jo lan d a Sm its. P roeftocht k o e ls c h ip Jo n g. Scheepsw erf en M achin efabriek - thans in n ieu w gebouw encom plex in Schiedam Jo n g. N og steeds hoge koperprijzen, door dr. A. d e... 1 Jong. C. D. de, A fs c h e id , 383 Jong. ir. F. de, V oordracht over Booreilanden Jong. N. de, 4 0 -ja rig ju b ile u m Jonge. ir. D. J. de, 4 0 -ja rig jubileum Ju b ilea: B randt. W. M., ja r ig Drop. C. M., 5 0 -jarig Jong. N. de, ja r ig Jonge. ir. D. J. de, ja r i g Kleene. F. A., ja r i g Leenderts. E. A., Moes. C., ja r i g Sluys. ir. J. J. M., ja r ig W ieringen. Ing. G. P. A. v an, ja r ig Jum ieges. T ew aterlatin g m.s Jum iegcs. O verdracht m.s. (g e ïll.) K K ala P riv a. T ew aterlatin g k u stv aartu ig , 273 K ala P riv a. P r o e f to c h t Kam. T echnisch B ureau G. M. L., R o tterdam. M u t a tie s 128 K anaal-veerdienst. N ieuw e K atam aran. Ja p a n s e K elvin H ughes. N ieuw e series getransistoriseerde scheepsradars 442 Kenderesi. Stom plassen onder poederdek (union m elt) aan een zijd e in de scheepsbouw en in de tankb o uw, door D ip l. Ing. Janos, (g e ïll.) K ernenergie. Studie over containerschepen m et, K ernreactor voor het eerste Japanse atoom schip? B abcock & W ilc o x K eyzer. R ap port ; Commissie N ederlandse Scheepsbouw (g e ïll.)

6 biz. Keyzer. De sam enw erking tussen havens en de scheepsbouw, door M. J., 724 K iellegging demontabele s n ijk o p z u ig e r K iellegging twee onderzeeboten Kleene. F. A., 4 0-jarig jubileum K lerck. E nige problemen van moderne dieselmotoren. Voordracht door prof. ir. A. H. de, Knop. Ir. G., A fscheid Knud S if. T ew aterlatin g k u s tv a a r tu ig , 301 K nud S if. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Kockum s scheepswerf bouw de Europa s grootste tanker ( ton) K olff van O osterw ijk f. E. E. T h. v a n, Koning. N.V., P., Rotterdam. Verhuisd K oninklijke N ederlandsche Reedersvereeniging. Jaarverslag, door C. V erm ey K oninklijke Nederlandsche Stoomboot M aatschappij. N ieuw etablissem ent in R otterdam, (g eïll.)... 73, 673 K oninklijke N ederlandsche Stoomboot M aatschappij. N ieuwe passagiersdienst Lissabon-Madeira K oninklijke R otterdam sche Lloyd. Verdere spreiding van belangen bij, K oninklijke/shell Groep. De, door C. Vermey K oninklijke/shell Groep. A nnulering order voor tonner 73 Kooy. De stand van de ruim tevaart in heden en naaste toekomst. V oordracht door dr. ir. J. M. J., Koperprijzen. N og steeds hoge... 1 K ostprijsverlaging. Speciale tentoonstellingstrein over ; Grasso s P erslucht Expres Europa (P.E.E.) m aakt rondreis (g e ïll.) 670 K otter K W 219 Jacom ina g e lic h t K outstaal N.V. P., R idderkerk. M u ta tie s K raan. N ieuw e drijvende voor haven van Londen in N ederland gebouwd ( London Leviathan ) K raanponton. T e w a te rla tin g K raayeveld. P., Zilveren ju b ile u m K raftca. Proeftocht k u s t v a a r t u ig K ranen. O verbelastingsbeveiliging voor, (Johann Leidel, D uisburg) ( g e ï l l. ) K rietem eijer. O ntw ikkelingen in de scheepsbouw, door prof. ir. J. H., (g eïll.) Kroeze j\ M r. J., Kromhout M otoren Fabriek N.V., Amsterdam. M utaties Kruseman. Fast m erchantm en w ith reactors? door J. P., Kubbe B.V. W erktuigbo uw ku ndig Adviesbureau, Amsterdam. V e rh u isd K ungsholm. H et nieuwe passagiersschip, (g e ïll.) K unststof voor het aangieten van m ach inefundaties K unststoffenbeurs, U trech t. 4e M acroplastic Internationale , 413, 561 K ustvaartuig van het gladdektype in langsscheepse golven. De stabiliteit van een, door ing. J. Punt (g eïll.) 280, 305 K W 219 Jacom ina gelicht. K o tte r L L aadgelljkrich ter voor 6-24-volts batterijen. Nieuwe, L aadin richtin g voor tractieb atterijen. N ieuwe automatische, (g e ïll.) Lady C aroline. T ew aterlating m.s Lady Caroline. O verdracht m.s Laer. De polybrandstofm otor. Voordracht door ir. R. van, (g e ïll.) , 447 Lalibella. D oopplechtigheid m.s. (g eïll.) Lam meren. O nderzoekingen in stil w ater voor een bulbsteven aan een snel vrachtschip, door prof. dr. ir. W. P. A. van, e.a. (g e ïll.) 370, 404 Lasdag te U trech t. Interlas A rgonarc, Lasers voor snijden en lassen van m e ta le n Lassen in de scheepsbouw. COa, L astdrager I en II overgedragen aan andere m aatschappij. Straalboten (N.V. R ijn lan d se w ijz ig t haar program m a) 592 Lastransform atoren. A fstandsb edienin g A ntiloop bestem d voor, door ir. G. F. Sm id (g e ïll.) Laut Banda en L aut H a ra fu. T ew aterlatin g sleepboten Lauwerszee. T ew aterlatin g steenstorter Lauwerszee. Proeftocht s te e n s to rte r Leenderts. E. A., 5 0 -jarig ju b ile u m Leie. T ew aterlating cu tterzu ig er Leie. Proeftocht cu tterzu ig er Leie. O verdracht c u tte r z u ig e r, (g e ïll.) Leonhardt. C onstructie, in bo uw en onderhoud van snellopende Kromhout-motoren. V oordracht door ir. H. G., Liberties. Bureau V eritas: Geen classificatie van 4 jaar m eer voor Lietzow. T ew aterlatin g m.s Lietzow. Proeftocht m.s Lijnbaansgracht. T ew aterlatin g k u stvaartu ig Linda. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Linden f. Prof. ir. A. J. t e r, Linden. Dynam ische verschijnselen bij de voo rtstu w in g van motorschepen, door drs. C. A. M. van d e r, Linden t - W. H. van d e r, Lion of Judah. O verdracht m.s Lips & Gispen N.V., D ordrecht. A an slu itin g m et N.V. A lm evi Liftdeuren en M etaalkonstrukties, R o tte r d a m Lloyd s R egister of Sh ip p ing. O verzicht 4e k w a rtaa l L loyd s R egister of Shipping. O verzich t le k w a rta a l Lloyd s R egister of Shipping. O verzich t 2e k w a rta a l Lloyd s R egister of Shipping. M utaties... 23, 127 Lloyd s R egister of Shipping. D eath of M r. J. M. M u rray Lloyd s R egister of Shipping. M r. W. J. Roberts succeeds the late M r. J. M. M urray Lloyd s R egister of Shipping. C h ief engineer surveyo r o f to retire Lockheed Missiles & Space C om pany. O nderzeebootdok ( g e ïll.) 702 Loerakker. J. W., A fscheid Log. Elektronische, (K ockum s/a renco) (g e ïll.) Log. N ieuw type scheeps, (B ian ch etti) London L eviathan. N ieuw e drijvende kraan voor haven van Londen in N ederland g e b o u w d Looiersgracht. T ew aterlatin g k u stvaartu ig Luchtkussenboot S R.N 6 aan Japan v e r k o c h t Luchtschip herleeft in R u s la n d Ludw ig G. T ew aterlatin g beunschip Ludw ig G. Proeftocht b e u n sc h ip Ludw igshafen. D uw boot, Vloeibare zw avel per schip (g e ïll.) 498 Luisa. Proeftocht zu iger Lum ey. T ew aterlating k u s t v a a r t u ig Lykes Bros. N ieuw ontw erp vrachtschip voor vervoer van d u w bakken (g e ïll.) L yn ck. T ew aterlating cu tterzu ig er M M achinefundaties. K unststof voor het aangieten van ;, M achinerie voor vloot-bevoorradingstankschepen, door E, P. Crow dy en H. M. Pearson (g e ïll.)... J i M acroplastic K unststoffenbeurs, U trech t. 4 e, 300, 4 13, 561 M actier. De toekomst van de scheepsw erktuigkunde, V oordracht door Sir S t e w a r t M agneetkraan voor v.d. Giessen. N ieuw e M aijer J. M. X., M ain Ore. T ew aterlatin g m.s. (g e ïll.) M almöhus. O verdracht turbineschip (g e ïll.) M ammoetdok van t o n Manen. De keuze van de voortstuw er, door prof. dr. ir. J. D. van, ( g e ï l l. ) , 33 8 M anen. De technische o n tw ik k elin g van het m oderne zeetransport. Voordracht door prof. dr. ir. J. D. v a n, M anotherm N. V., R o tterd am, agent van G eneral R egulato r Corp. 70 biz.

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA-

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- EN R A D IO G E N O O T S C H A P TIJDSCHRIFT VAN HET nederlands elektronica - en radiogenootschap D E E L 31 1966 U itgegeven door het N E D E R L

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

D e afschrikking voorbij

D e afschrikking voorbij D e afschrikking voorbij E e n e m p iris c h e stu d ie n a a r a fs c h rik k in g, g e n e ra le p re v e n tie en re g e l- n a le v in g in d e N e d e rla n d s e a fv a lb ra n c h e K arin van

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Nederlands Radiogenootschap

Nederlands Radiogenootschap Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 25 No. 4 1960 T E N G E L E ID E H e t4 0 - ja r ig Ju bileu m v an h e t N e d e rla n d s R a d io G e n o o ts c h a p h e b b e n wij g em een d

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii VIJFDE JAARGANG - Nr 10 15 P R IJS VRÜJDAG 10 AART 1950 HET NIEUW 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG - VISSCHERUBLAD ardí maa bel íe n b boo op i AART 1 W 10.20 22.4» 2 D 11.08 23.30 4 5 6 7 8 9 10 11 Z 0.07

Nadere informatie

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 D e g ro n d sla g e n v a n h e t r ijk so n d e rw ijs in B e lg ië w e r d e n te n tijd e v a n h e t H o lla n d s b e w in d, en m e e r b e p a a

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36498

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW.

OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. OUDE GEVELANKERS TE NIEUWPOORT IN DE 17DE EN 18DE EEUW. L. D E V L I E G H E R 0 T ijd en s de E erste W ereldoorlog, op 8 au gustu s 1915, steld e P. P oullet, M in iste r van W eten sch ap p en en K

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht D a d e r s c h a p b ij w e t t e l ij k e s t r a f r e c h t e l ij k e z o r g p l ic h t b e p a l in g e n Ov e r h e t g e d r a g in g s b e s t a n d d e e l z o r g e n in h e t m a t e r ië

Nadere informatie

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42 KJ ai u tytomjd woedt H e t u itg e m e r g e ld e I n d ië h e e ft r e c h t o p h a a r a r b e id. (D e m i n is te r v a n O v e rz e e s e G e b ie d e n in z ijn r a d i o - r e d e v a n 5 O o

Nadere informatie

T IJD SC H R IF T VAN HET NEDERLANDS R ADIOGEN OOT SCHAP

T IJD SC H R IF T VAN HET NEDERLANDS R ADIOGEN OOT SCHAP T IJD SC H R IF T VAN HET NEDERLANDS R ADIOGEN OOT SCHAP TIJDSCHRIFT V A N H E T NEDERLANDS RADIOGENOOTSCHAP DEEL XVIII 1953 U IT G E G E V E N D O O R H E T N E D E R L A N D S RADIOGENOOTSCHAP N ederlands

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën FKL Innoveert Presentatie klankbord meeting 22 april 2008 Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën Programma 14:00 14:15 Welkom Femke Teeling, directeur FKL 14:15 14:45 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

ILet op: 2N eem de onderkant van het transm issiehuis. 3Schuif het flexibele CR EM E K LEU R IG E tandwiel op het overgebleven

ILet op: 2N eem de onderkant van het transm issiehuis. 3Schuif het flexibele CR EM E K LEU R IG E tandwiel op het overgebleven $ TOM: stap-voor-stap Volg onderstaande stappen om TOM s aandrijving te voltooien. HET RECHTERTRANS- MI55IEHUIS motorophanging bovenkant transmissiehuis middenstuk transmissiehuis De m ontage van het rechtertransm

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook.

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. I brailleliga Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. WJH llül in: Je hoeft niet altijd goed te kunnen zien om goed te w erken. De Brailleliga begeleidt blinde en slechtziende personen

Nadere informatie

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13 O vern em in g van a rtike len enz. zo n d e r toestem m ing van de u itg evers is verboden. Ja a ra bonnem e n t (bij v o o ru itbetalin g) ƒ 31,20, buiten N e d e rlan d ƒ 60,, losse num m ers ƒ 2, 1

Nadere informatie

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* *

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* * standpunt B & W I g e e n m e d e w e r k in g a a n w i j z i g i n g "bes t e m m in g s p la n t b v a a n l e g n ie u w e g e u l, e n "b e z w a a r t e g e n [ i n w i l l i g i n g o n t g r o

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

De bescherming van minderjarige erfgenamen

De bescherming van minderjarige erfgenamen De bescherming van minderjarige erfgenamen De bijzondere curator bij de bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger R. van der Vaart (C Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR

ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR ZEEAQUARIUM TEMPERATUUR D o o r J.H. L O G E M A N N. IN L E ID IN G T en e in d e enig b egrip te k rijgen van de tem p e ra tu u rb eh o e fte n van p la n te n en d ieren in het zeea q u a riu m, zullen

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 3 royale stadswoningen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu w ew osserw rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van Me rec hts

Nadere informatie

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m A fb. 1. V erklaringen in de tekst. Foto s van de schrijver BOB ENTROP P L A S T IC A L L E R L E I v o o r het v e ld w e rk en het practicu m We w orden nog eens plastic is een uitd ru k k in g die we

Nadere informatie

Borgerhout BIBLIOTHEEK

Borgerhout BIBLIOTHEEK 62-13 Borgerhout BIBLIOTHEEK 3 ü 3 i MODEL DER SCHELDE VAN HANSWEERT TOT OOSTERWEEL (verlengd Mod. 11 P ro ev en in verband m et de dw ars stro m en b i j m a^m m n_vloed_ter hoogte van_de_mttoqj^van_

Nadere informatie

H ET JAARVERSLAG DER KONINKLIJKE NED ERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING

H ET JAARVERSLAG DER KONINKLIJKE NED ERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING a L t O h i p e n ' W e r f 14 - D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O RGAAN V A N D E VEREENIG ING V A N TECHNICI

Nadere informatie

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.)

CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA. Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) CORPORATE MOBILITY IN BELGIË EN EUROPA Ju r a Fa l c o n is Luc D e B ro e Marieke W y c k a e r t (eds.) Met bijdragen van Hans D e W ulf Kristof M a r e sc e a u Eric D e B ie Filip Je n n é Axel H a

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/87179

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VAN HET N ED ER LA N D S ELEKTRONICA- EN RAD IO G ENO O TSCH A P

TIJDSCHRIFT VAN HET N ED ER LA N D S ELEKTRONICA- EN RAD IO G ENO O TSCH A P TIJDSCHRIFT VAN HET N ED ER LA N D S ELEKTRONICA- EN RAD IO G ENO O TSCH A P T IJD SC H R IF T VAN H ET nederlands elektronicaen radiogenootschap D E E L 30 1965 Uitgegeven door het N E D E R L A N D S

Nadere informatie

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED UITGEVERS WYT-ROTTERDAM s c h i p e n w e r f 14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND

Nadere informatie

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er Stormnacht Jim Butcher Stormnacht U itg ev erij D e V lieg end e H olland er U itg ev erij D e V lieg en d e H o lla n d er s telt a lles in het w erk o m o p milieuv rien d elijk e en d uurz a me w ijz

Nadere informatie

schip en wer A C H T EN D ER T IG S T E JAARGAN G 30 APRIL 1971 N O. 9

schip en wer A C H T EN D ER T IG S T E JAARGAN G 30 APRIL 1971 N O. 9 O ve rn e m in g va n a rtik e le n enz. zo n d e r to e - ttem m ing van de uitgevers is verboden. Jaara b o nnem e n t (b ij v o o ru itb e ta lin g ) ƒ 3 1,2 0, b u ite n N e d e rla n d ƒ 6 0,, losse

Nadere informatie

I. f. s c h i p e n w e r BERICHT OVER DE WERKZAAMHEDEN V A N DE STICHTING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW-INDUSTRIE IN HET DERDE KWARTAAL 70

I. f. s c h i p e n w e r BERICHT OVER DE WERKZAAMHEDEN V A N DE STICHTING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW-INDUSTRIE IN HET DERDE KWARTAAL 70 O vernem ing van artikelen enz. zonder to e stem m ing van de uitgevers is verboden. J a a r a b o n n e m e n t ( b ij v o o r u it b e t a lin g ) ƒ 3 1,2 0, b u ite n N e d e r la n d ƒ 6 0,, losse

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN o NATIONALE BANK VAN BELGIË AFDELING STUDIËN EN DOCUMENTATIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1941-1950 DEEL I Verschijnt om de tien jaar NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling Studiën en Documentatie T

Nadere informatie

Sch ip en W e r f UIT DE SCHEEPVAART

Sch ip en W e r f UIT DE SCHEEPVAART Sch ip en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A Y E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T E C

Nadere informatie

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie?

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? P. Viaene, K. Beys, K. Van Eerdenbrugh en F. Mosîaert Waterbouwkundig Laboratorium Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? H e t W aterb o u w ku n

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland

41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum. Huren in. Hof van Holland 41 luxe huurappartementen in het centrum van Hilversum Huren in Hof van Holland Locatiekaart Neu weg eg ew osserweg rift Laapersveld Eijk b 01 ns La re t traa ens Hav stra at Bosd N2 e nka mp Geert van

Nadere informatie

CD-ROM 7. 0[p sle la a tste cd-rom in de s e rie vin d je alle b e n od ig d e so ftw a re to o ls om tw ee o f m eer

CD-ROM 7. 0[p sle la a tste cd-rom in de s e rie vin d je alle b e n od ig d e so ftw a re to o ls om tw ee o f m eer TOM: stap-voarsfap CD-ROM 7 0[p sle la a tste cd-rom in de s e rie vin d je alle b e n od ig d e so ftw a re to o ls om tw ee o f m eer ro b o ts m et elk a a r te Daten commaoudiceren. Met Cd-rom 7 slen

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten 1 - ' dr>l V / M a n d h c t V g c il! ) i A GIS en water: de gevolgen van overstroingen en watertekorten K V IV, A n tw e r p e n F. M o s ta e r t & W.V a n n e u v ille W aterbouwkundig Laboratoriu

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag.

Belcanto Pak maar mijn Hand SATB. Pag. ORIINLONOOY ak maar min Hand ag elcanto 02 Fll score combo instrment 10 Fll score combo b instrment 18 Fll score combo Eb instrment 26 Fll score combo extra staves 37 Fll score small combo 8 Fll score

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie