14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N"

Transcriptie

1 CH E N RF 14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E LA N G E N ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART HET NEDERLANDSCH SCHEEPSBOUW KUNDIG PROEFSTATION IN SCHIP EN WERF IS OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRO NIEK DRIEËNDERTIGSTE JAARGANG 1966 UITGEVERS W YT-RO TTERDAM

2 IN H O U D D RIEËN D ERTIG STE JAARGANG 1966 A A an d rijv in g van schepen. N ie u w e A ardenburgh. T ew aterlatin g m.s A ardgas. H et Engelse, door C. V erm ey A ardgas. H et N ederlandse, door C. V e rm e y AEI E lectronics. N ieuw e airconditioner voor elektronische u itru stin g AEI generatoren voor N.D.S.M t. t a n k e r AEI v ervaard igt eerste sea-w atch rad arb ak e n s A fro d ite. T ew aterlatin g tankschip A fstandsb estu rin g A ntiloop bestemd voor lastransform atoren, door ir. G. F. Sm id ( g e ï l l. ) A fv alw arm te. O ntw ikkelingen in de toepassing v a n bij motortankschepen, door A. N orris (g e ïll.)... 3, 29 A irconditioner voor elektronische u itru stin g van AEI Electronics. N ieuw e A jax. T ew aterlatin g b aggerm o len A jax. O verdracht b aggerm o len A lbatros. Proeftocht d irectievaartuig (g eïll.) A lm ev i L iftdeuren en M etaalkonstrukties N.V., R otterdam ; A an slu itin g bij Lips & Gispen N.V., D o rd rech t A l Shaheen. T ew aterlatin g m.t.s A ltefah r. P roeftocht k u s tv a a r tu ig , 367 A lum inium in de Q ton A lcan, A m erican B ureau of Shipping. C lassificatie van nog grotere schepen en niet m ilitaire onderzeeboten A m phora. O verdracht m o to rb eu nsch ip A m phora. P roeftocht m o to rb eu n sch ip A m sterdam. Schepen tot ton naar, (g eïll.) A naloog en hybride com putersysteem. Toepassing v a n, (g e ïll.) 437 A ndré de la Porte & Co. N.V. P.C., N ieuwe vertegenw oordiging 43 A ndrom eda. T ew aterlatin g m.s A ndrom eda. P ro e fto c h t A n gstel. O verdracht d irectievaartuig (g eïll.) A nker. H et S to k e s, (g e ïll.) A nna H en n y. T ew aterlating b eu n sch ip A nna H en n y. Proeftocht b e u n sch ip A n tilo o p. A fstandsbesturing bestemd voor lastransform a toren, door ir. G. F. Sm id (g e ïll.) A n ton Geesink. T ew aterlatin g sleepboot A ppingedam m er Bronsm otorenfabriek, Appingedam. N.V., Licentiecontract G V-m otoren m et Falkenbergs V a r v A pplied D ynam ics hybride rekeninstallatie (g e ïll.) A ran ya. T ew aterlatin g m.s A rgonarc Lasdag te U trecht. Interlas, A rietta S. Livanos t.t. R eparatie gegund aan W ilton-fijenoord 736 A rk eld ijk verkocht aan Panamese r e d e r ij A rosia. T ew aterlatin g m.s A rrow. T ew aterlatin g m.s A -schip project voorlopig van de baan. Brits A sgeir. T ew aterlatin g traw ler A tarod. T ew aterlatin g onderlo sser A tlan tic C ontainer Line. C om pagnie Générale T ransatlantique nieuw e p artn er i n A tlan tic S tar. R oll-on/roll-off-containerschip (g e ïll.) 495, 619 A toom fo rum conferen tie A toom schip? Babcock Sc W ilco x kernreactor voor het eerste Japanse? A u f m K eiler. E nige aspecten bij het ontwerpen van scheepsschroeven, door A., (g e ïll.) A u stralië s economische ontw ikkeling, door C. V e r m e y 131 A utom atische regelin g van de spoed van een schroef m et v erstelbare bladen voor werkschepen, sleepboten en vissersschepen (g e ïll.) A utom atisering. Sociaal psychologische aspecten van de, door dr. M. R. van G ils bh. A utom atisering aan boord v an schepen. V oordracht door D ipl. Ing. Claus M üller (g e ïll.) A utom atisering Sh ell-tan ker D olabella (g e ïll.) A uto s. H et eerste Jap anse schip speciaal in gerich t voor het vervoer van, B Baabe. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Babcock & W ilcox k ern reacto r voor het eerste Japanse atoom schip? Baggerm olen P letten b u rg. O v e r d r a c h t Baggerm olen P letten b u rg. F o t o B alder. T ew aterlatin g m.s Barentsz Zee. H erzien in g m ach ine-in stallatie Baroma V I. T ew ate rlatin g tankschip Beaver cutterzuigers. N ieu w e N.V. voor, B enelux-h avenstudiedagen, R o tte r d a m B eijerf- H. J., Berg & B urg N.V. Ingenieursbureau, A m sterdam verhuisd Bergingssleepboot W itte Zee. In dienststellin g (g e ïll.) Bergm ann. N.V. T echnische M aatschappij, R o tterdam. V erhuisd 5 89 B esturing van kranen en lieren. R adiografische, Bever. Proeftocht z u ig er B everw ijk 39. T ew ate rlatin g z a n d z u ig e r Bevoorradingsschepen. M ach in erie voor vloo t-, door E. P. C row dy, e.a. (g e ïll.) Birkenhead. N ieuw e h av en faciliteiten in, (g e ïll.) BK 343. T ew aterlatin g onderlosser BK T ew aterlatin g onderlosser BK 363. T ew aterlatin g onderlosser B loem garten. D r. ir. H., Blauw e W im pel houder. Sn elle overtocht van, Blohm & Voss. N ieuw e p r o je c te n Blue Funnel P riam klasse te w a te r gelaten. E erste van v ier moderne schepen van de nieuw e, (g e ïll.) Boeing. Gegevens over vleugelkanonneerboot gepubliceerd (g e ïll.) Boele boekte 10e verlen gingsopdracht in 1966 (m.t. H egg ), (g e ïll.) Boele o n tv in g opdracht to t het verlengen van een a a n ta l zeeschepen (,,0 n -typ e v an de K N SM ) B ogaardt. C o nstructie v a n scheepsreactoren, door prof. dr. M., (g e ïll.) Bonaventura. P ro eftocht beunschip Bond voor M aterialenkennis... 24, 128, 133, 162, 2 1 5, 271, 391, 530, 561, 589, 621, 735 Bond van W erkgevers in de K u s t v a a r t Bongaerts. Ir. E. F. E., A lgem een V o o rzitter F.M.E Booreilanden en -p latfo rm s: Ile de France. Eerste in E uropa en van een n ieu w typ e T rage bouw door B ritten van b o o re ila n d e n D oopplechtigheid booreiland T ran sw o rld R ig 58 ( g e ïll.) 104 H SA droeg sectie van b oorp latfo rm o v e r Doopceremonie booreiland Sedco 13 5 D Sleeptransporten m et booreilanden, L. Sm it & C o s In tern atio nale Sleepdienst W ilto n assisteert G usto m et bouw R ussisch b o o re ila n d 681 Botlek. Reuzen b u lk carrier in de Bowqueen. Z andzuiger naar E ngeland B ra g g a a rf. A. C., B randt. W. M., 4 0 -jarig ju b ile u m Bras d Or FHE 4 0 0, V leugelb oo t voor de Canadese m arine (g e ïll.) Braven J. P. den, biz

3 B reitling. T ew aterlatin g zu iger British T ransport D ocks B oard. Jaarv erslag Britse scheepsbouwindustrie? R eorganisatie, Britse scheepsdieselm otor voor groo-t verm ogen, door P. Jackso n (geïu.) Broekman f- G. H., Brosse breuk bij scheepsconstructies. E xperim enteel onderzoek van, (B espreking van R ap p o rt 85 S van T N O ) Brown. V oortbestaan van w erf J o h n op het s p e l Brown Boveri drukvulgro ep. N ieuw e Brugbediening van scheepsdieselm otoren (g e ïll.) Bruinhof f. G. F. J., Bruinhof N.V., G. F. J., R o tterd am. M u ta tie s R e c tif ic a t ie Buizendag Bond voor M aterialenkennis, V u g h t Bulbsteven. O nderzoekingen in stil w ater voor een aan een snel vrachtschip, door prof. dr. ir. W. P. A. van L am m eren en ir. R. W ahab ( g e ïll.) , 404 Bulbstevens. O nderzoek voor snelle vrachtschepen. Sam env attin g rapporten Studiecentrum T N O Bureau Inspector N.V., R o tterdam v e r h u is d Bureau V eritas: Geen classificatie van 4 ja a r meer voor Liberties 500 Bureau W ijsm u ller, IJm uiden. N.V., V eel sle e p w e rk B & W m otoren. M itsubishi gaat onder licentie bouw en c C aljé "f. P. A., C altex tankers. V eiligheidsonderscheidingen voor Carebeka IV. P roeftocht k u s t v a a r t u ig Carsten S if. T ew aterlatin g k u s t v a a r t u ig Carsten S if. P ro eftocht k u stv aartu ig Celestino. T ew aterlatin g vrachtsch ip C hem ical and P etroleum E ngin eering E xhibition, Londen. In ternational, Chem isch p ro d ukt m aak t scheepsberging m ogelijk (m.s. F ort W illiam ) (g e ïll.) C lassificatie. M oderne o n tw ik k elin g en in de procedure en de p ra k tijk van d e, door H. N. Pem berton C. E ng C lassificatie van nog grotere schepen en n iet-m ilitaire onderzeeboten. (A m erican B ureau of Shipping) Cleton. N.V. In tern atio n ale T echnische H andelm aatschappij v/h fa. F. J., A m sterdam. V e r h u is d C laudia. T ew aterlatin g m.s ,,C laudia. O verdracht m.s Clyde. W eer fusie aan de, COa-lassen in de scheepsbouw Cogm an. W erk w ijzen m et rekstrookjes, door A. J., (g e ïll.) 77, 105 C ollin. C o nstructie v an de m oderne 4 -ta k t Polar-m otor, door L. T h., V oordracht (g e ïll.) Commissie N ederlandse Scheepsbouw R ap p o rt (g e ïll.) Com pagnie Générale T ran satlan tiq u e nieuw e partner in A tla n tic C ontainer Line C om putersysteem. Toepassing v an analoog en hybride, ( g e ïll.) 437 Congressen en C onventies: F.A.O. T echnisch Congres over Visserijschepen, G öteborg. Derde, door D. V erw eij In g E lektrow arm te congres, E astbourne/ B righton. V ie In te rn a tionale, 155, 73 5 E lektro w arm te en E lektrochem ie, M aastricht. 16e N atio n aal Congres voor, Sm ering en S lijtage, Scheveningen. V ierde Conventie over, 180 V O M -66/E urofinish Congres, U tre ch t... 24, 3 32 C onsultative Shipping Group o verh and igt nota aan V.S. over scheepvaart-politieke g e s c h ille n Containerhaven in N ew Y ork. G rote uitbreiding Containers, door C. V e r m e y Containerschepen m et kernenergie. Studie over, C ontainer roll-on/roll-o ff-verkeer in R otterdam C ontainervervoer over de A tlantische O ceaan. Speciaalschip ( A tlan tic S tar ) voor, (g e ïll.) , 619 C oordinating European C ouncil for the D evelopm ent of Perform ance tests fo r fuels and lubricants ( C E C ). V ergad erin g 412 C oplar III. T ew aterlatin g elevatorklepbak C oplar IV. T ew aterlatin g elevatorklepbak C oplar V. T ew aterlatin g elevatorklepbak C ornelis-g errit. T ew aterlatin g h e k k o tte r C ornelis-g errit. Proeftocht h e k k o tte r Crane N ederland N.V., D eventer. M u t a tie s Croon & C o., R otterdam. M u ta tie s C rouch. T ew aterlatin g m.s C rouch. O verdracht m.s. ( g e ï l l. ) C row d y e.a. M achinerie voor vloot-bevoorradingsschepen, door E. P., ( g e ï l l. ) C T A 639 P rim a I. Proeftocht t r a w le r, Cursussen M aterialenkennis Cursussen van de V O M D D a m t- C. v a n, D ata logger. Een nieuwe M onitor m eetgegevens registrato r (g eïlh )... 5Ï7 D avis. Specialized ships of the nuclear age, door A. W., Deben. O verdracht m.s D ecca in tro duceert vier nieuw e 16 inch getransistoriseerde radars voor zeeschepen D ecca introduceert 16 inch true m otion radar m et InterScan D e O m m elanden. T ew aterlating z u ig e r D erw ent Fisher. Proeftocht m.s D iadem a. T ew aterlatin g m.t. (g e ïll.) D iam ant helpt dok in N orth Shields te v erb red e n D iep-duikapp aratuur. Siebe Gorman in tro duceert n ieu w e, (g e ïll.) D ijkstra. C o nstructie en w erking van de zelfrichten de reddingboot. V oordracht door W. P., D ilom a. O verdracht tankschip ( g e ï l l. ) D ione. M.s. van Shell Tankers bij N.D.S.M. te w a te r gelaten (g e ïll.) Dok van ton. M am m oet D ok van de H itach i-w erf in Sak ai.h et tons, Dok. Japans plan voor bouw tons D okas. O verdracht loodsvaartuig, (g e ïll.) D okken. M onster in Jap an o v e rb o d ig? D olabella. O verdracht t.t.s., ( g e ï l l. ) D ongedyk na lange carrière naar de s lo p e r D oopplechtigheid Lalibella (g e ïll.) Dora D anielsen. Proeftocht m.s , 368 Dosina. T ew aterlatin g m.t. (g e ïll.) Dosina. O verdracht m.t. (g e ïll.) D oxfordm otor. De Britse scheepsdieselmotor voor gro ot v erm ogen, door P. Jackson (g e ïll.) D raagbaar m eetapparaat voor trillin g so n d erzo ek D r. ir. F. Q. den H ollander. T ew aterlatin g p a s s.s c h ip 332 Drop. C. M., 5 0 -jarig ju b ile u m Duibbeldeksveerboot voor de Provinciale Stoom bootdienst in Zeeland. O p d ra c h t D uokleen -systeem. Eerste tanker volgens af geleverd (g e ïll.) 355 D utch Sailor. T ew aterlatin g m.t D utch Sailor. P ro efvaart m.t D uw bakken. N ieu w ontwerp vrachtschip voor vervoer van, (L ykes) ( g e ï l l. ) D uyverm nn f. A. M., D ynam ische verschijnselen bij de v o o rtstuw in g v an m otorschepen, door drs. C. A. M. van der Linden (g e ïll.)

4 Eben H aëzer GO 8. T ew aterlatin g h e k k o tte r... E dina. Proefto ch t k u s tv a a r tu ig... Eekels N.V., H erm an G., H oogczand. M u ta tie s... E en-ruim s m otorvrachtschip voor serieproduktie ( g e ïll.)... E gee. Proeftocht m.s... E gm ond in nieuw e fabriek. G alvanisch bedrijf Van,... E ldik f. Ir. B. v a n,... E lectron. T ew aterlatin g m.s... E lektriciteitskabel m et n a tr iu m k e r n... E lektronica in de scheepvaart, door ir. A. Henderson (g e ïll.).. E lektro tech n iek in de dienst van de scheepvaart. T entoonstelling, D e lft...,... E lektrow arm tecongres. V le Internationaal, Eastbourne/ B righton , E lektro w arm te en E lektrochem ie. 16e N ationaal Congres voor, M aastricht... E levatorbak. T ew aterlatin g... E lin k Schuurm an. H istorisch overzicht van het reddingsw erk langs de N ederlandse kust. V oordracht door W. H.,... Else Boel HG 259. T ew aterlatin g t r a w le r... E nergiebeleid. H et in de Europese Gemeenschap, door C. V erm ey... E nergievoorziening. V ooruitzichten voor de, door C. Verm ey E ngeland s ertsbehoeften en de havenaccom m odatie, door C. V erm ey... E ngeland s scheepsbouw, door C. V e r m e y... Enkes N.V., V oorburg. M olykote Sym posium Eos. T ew aterlatin g sle e p b o o t... E riks N.V., V laardingen. N ieuw b e d rijfsp a n d... E rtsbehoeften en de havenaccom m odatie. E ngeland s, door C. V erm ey... Escher W yss A.G. en Gebr. Sulzer A.G. Sam enwerking,... Esso N ederland 75 j a a r... 43, E urofinish/v O M -66 V akbeurs voor O ppervlaktetechnieken, U trech t... Europe C ontainer Term inus... Europese Gemeenschap. H e t energiebeleid in de, door C. V erm ey... E uroport 66. T entoonstelling, , 441, E va W in th er. T ew aterlatin g m.s... E va W in th er. Proeftocht m.s... E veraarts. K oeling van gasturbine-schepen, doorir. D.H.L tz. T 1 E vertsen. T ew aterlatin g fregat (g e ïll.)... Evoluon. H et Philips, (g e ïll.)... E volutie der Japanse economie. De structurele,... E xam encom m issie voor Scheepsw erktuigkundigen , 44, 127, 155, 243, 270, 441, E xcursie van de afdeling R o tterd am van de V.T.S. naar het NSP... E xploratie in Canada. Intensieve, door C. V e r m e y... E xport-d ienstverlening. Vakbeurs, R o tte r d a m... F Falkenbergs V arv A.B. heeft licentiecontract m et N.V. A ppingedam m er Bronsm otorenfabriek, A ppingedam, voor GV-motoren F.A.O. T echnisch congres over visserijschepen. H et derde, door ing. D. Verweij... Federatie M etaal- en E lectrotechnische Industrie FME.. 180, Ferguson. W. J., legt fu n ctie neer (L lo yd s R egister)... Filia R heni. T ew aterlatin g pass.schip... Fortis N ederland Lakfabrieken N.V., Den Dolder. M utaties.. F o rtun a. Eerste tanker volgens D uokleen systeem afgeleverd (g e ïll.)... F ort W illia m. m.s. Chem isch p ro dukt m aakt scheepsberging m ogelijk (g e ïll.)... Free E nterprise III. T ew aterlatin g v e e rb o o t... Fusie. Grote in de D uitse sch eep sb ouw... Fusie. W eer aan de C lyde. Vier w erven worden é é n G am m astraling. Japanse firm a g aat m et b ew erkt hars op de 72 m ark t brengen G asturbine. H edendaagse en toekom stige toepassingen van de 113 gekoelde, door V. A. O gale M.E. (g e ïll.) G asturbine-schoepen. K oelin g van -, door ir. D. H. L tz. T E veraarts (g e ïll.) G edrag van schepen in zeegan g. H e t w etenschappelijk onderzoek 713 n aar het, (B esp reking rap port No. 84 S door prof. Ger- 217 ritsm a ) G edrag van een schip in zeegan g. H et, door prof. ir. J. Gerritsm a (V ak an tieleerg an g Kon. In st. v. In g.) (g e ïll.) G eertje. T ew aterlatin g beunschip... G eertje. Proeftocht beunschip G em eentedok. N iehuis & V an den B erg neem t over (g e ïll.) Geopotes IX. T ew ate rlatin g sleep h o p p erzu ig er G erritsm a. P rof., H et w eten sch ap p elijk onderzoek n aar het ge- 533 d rag van schepen in zeegan g. (B espreking rapport N o 84 S) G erritsm a. Prof. ir. J. G., H e t ged rag van een schip in zeegang 677 (V akan tieleergan g K on. In st. v. In g.) (g e ïll.) G eulborg. T ew aterlatin g k u stv a a rtu ig , G eulborg. Proeftocht k u stv a a rtu ig Giessen. N ieuw e m agn eetkraan voor v.d., Gils. So ciaal psychologische asp ecten van de auto m atiserin g, door dr. M. R G lenalm ond. m.s. E erste B ritse vrach tsch ip dat in Jap an w o rd t 625 g e b o u w d G lenfinlas. m.s. In aan bouw bij John B row n & Co. L td G low e. T ew aterlatin g k u s tv a a rtu ig GO 8 - Eben H aëzer. T e w a te rla tin g h e k k o tte r... GO C o rn elis-g errit. T ew ate rlatin g h e k k o tte r GO 11 - C ornelis-g errit. P roefto cht hekkotter GO 2 7. Proeftocht v is k o t t e r Golf ta n k voor de slin gerdem p in g v a n een klein v a a rtu ig. O nderzoek n aar de p raktisch e b ru ikb aarh eid van een, door ir. 332 E. H. E. N abbe (g e ïll.) G oodw ill T rav eller. P ro efto ch t m.s... G oodyear (N ederlan d) N.V. (g e ïll.) Gordon J r.. K leinste zeew aardige pijpenlegger ter w ereld G overina. P roefto ch t beunschip G rasso-n am i N.V. O p r ic h tin g Grasso s P ersluch t E xpres E uropa (P.E.E.) m aak t rondreis 222 (g e ïll.) G renco N.V., s-h ertogenbosch, v e r p la a t s t G rinza V. Proeftocht z u i g e r G rinza V I T ew aterlatin g z u ig e r... G rinza V II. T ew a te rla tin g z u i g e r G rinza V II. P ro efto ch t z u ig er... G rinza V III. T e w a te rla tin g z u ig er G roeneveld, V an der P oll & C o., A m sterdam. M u ta tie s Groot f. A. de, G ulf O il Co. Zes tons tankschepen zu llen w orden gebouw d voor G ulfs ru w e olie tra n s p o rte n... G V -m otoren. A ppingedam m er B ronsm otorenfabriek, A p p ingedam N.V., L icen tieco n tra ct m et F alkenbergs V arv.. TT 621 H aan J. A. de,... 70, 20 H agen uk-k iel heeft n ieu w e a g e n t H andelm aatschappij voor W a lsp ro d u k ten N.V., s-g ravenhage. 43 M utaties H ans S if. T ew aterlatin g m.s H arm s, D ip l. Ing. H., V o o rd rach t over traw ln etlieren, ontw erp en berekening m et een k o sten vergelijk in g tussen h yd rau lisch e 3 55 en elektrische a a n d r ijv in g... H ars. Japanse firm a g a a t m et gam m astralin g b ew erkt op de 496 m ark t brengen H arw ic'h veerboten k rijg e n gro tere vervoersm ogelijkheden. De 334 n ieuw e H avenarbeid. H et 50-ja r ig bestaan der Inspectie van de,

5 H avenconcert H aven faciliteiten in Birkenhead ( kosten 15 m iljoen g u ld e n ); snellere behandeling van v rach t voor h et V erre O osten ( g e ïll.) 618 H avenstudiedagen. Benelux, R otterdam H aw ker Siddeley International (H o llan d ) N.V., R o tterd am opgeheven H ector. T ew aterlatin g b a g g e rm o le n H ega P riva. T ew aterlatin g k u s t v a a r t u ig H egg. m.t. Boele boekte 10e verlen gingsop dracht in 1966 (g e ïll.) H eil. Ir. J. W., 60 ja a r w erktu igkundig in g e n ie u r Henderson. E lektronica in de scheepvaart, door ir. A., ( g e ïll.) H elfrid B illn er. O verdracht m.t. (g e ïll.) H endrikje M argaretha. T ew aterlatin g k o tter Hensen leverde grootste poortkraan in N ederland aan D ok- en W erfm aatschappij W ilton-fijenoord N.V. M achin efabriek, (g e ïll.) H ercules. T ew aterlatin g kraanponton H G 2 59 Else Boel. T ew aterlatin g t r a w l e r H isw a, A m sterdam H itachi. O vereenkom st tussen Verolm e en over g aran tiew erk 367 H itach i-w erf in S ak ai. H et to ns dok v an de, H oek van H o llan d -H arw ich route k rijg t nieuw e veerboot ( g e ïll.) 616 H olland-a m erika L ijn. A tlan tic Passenger Steam ship C onference 180 H olland-a m erika L ijn. P articipatie in op te rich ten A tla n tic C ontainer Line H olland-a m erika L ijn introduceert nieuw e dienst aan boord v an haar passagiersschepen H olland-a m erika L ijn. M u t a tie s , 734 H ollandsche A an n em in g M aatschappij. P eruviaanse order voor de, 737 H oofdingang. D ok- en "Werf M aatschappij W ilto n -F ijen o o rd N.V., Schiedam k rijg t nieuwe Hoop N.V. A. de, M u ta tie s Hoop N.V. A. de, Verkoop aan V an N ievelt G oudriaan & Co. 23 Hoop. L. B. de, A fs c h e id H opperzuiger voor Irak. Stoomsleep, (g e ïll.) H o vercraft biedt verrassend veel m o g e lijk h e d e n H o vercraft veerdienst tussen R am sgate en C a la is H u gh W. Gordon. T ew aterlatin g p ijp e n le g v a a rtu ig H utchison s.h.p. unitized reheat steam tu rb in e p ro p ulsion. V oordracht door T. B., (g e ïll.) , 505, 620 H ybride com putersysteem. Toepassing v an analoog en, (g e ïll.) 437 H ydrografische onderzoekingsvaartuigen. T ew ate rlatin g I Iddi. O verdracht m.s I.H.C. H olland verhuisd I.H.C. H olland bouw t groot b aggervaartu ig voor Irak. Stoom - sleephopperzuiger m et gecentraliseerde co ntrole op de b ru g (g e ïll.) IJssel. T ew aterlatin g elevatorbak Ijsselm eer. T ew aterlatin g b a g g e rm o le n Ijsselm eer. A fgeleverd (g e ïll.) Ile de France. Booreiland, Eerste in E uropa en v an een nieuw t y p e Industriële H andelscom binatie H o llan d N.V., s-g ravenhage, verhuisd In M emoriam. N iet-leden: Bloem garten. D r. ir. H., C aljé. P. A., D am. C. v a n, Groot. A. d e, Kroeze. M r. J., Linden. P rof. ir. A. J. t e r, Linden. W. H. van d e r, Pannevis. O. J., Schippers (M.R.I.N.A.) Ir. A. M., Speelman. D rs. L., Vas Dias. A. F., Inspectie v an de H avenarbeid. H et 50-ja rig bestaan der, Inspector. N.V. B ureau, R otterdam. V e r h u is d In stitu u t voor Scheepvaart en L u ch tv aart 4 69, 561, 589, 677 Instructieschip voor K.O.F. T ew aterlatin g (g e ïll.) Interlas A rgo n arc L a s d a g In tern atio n al C hem ical and Petroleum E ngineering E xhibition, Londen In tern atio n ale T echnische H andelm aatschappij v/ h fa. F. J. C leton N.V., A m sterdam, v e r h u is d Irak. I.H.C. H o llan d bouw t groot b aggervaartu ig voor, (g e ïll.) Irradiated wood plastic m aterials. 1st Inform ation m eeting on, 152 Isolatiem ateriaal voor ven tilatiekan alen. N ieuw J Jaarv erslag. H et der K o nin klijke N ederlandsche R eedersvereeniging, door C. V e r m e y Jackso n. De B ritse scheepsdieselm otor voor groot verm ogen. De, door P., (g e ïll.) Jacom in a gelicht. K otter K W 219, Janssen N ederlan d ter zee 1966, door drs. H. J. H., 433 Jan T aven ier. T ew aterlatin g m.s Japanse economie. De stru ctu rele evolutie der, Japanse scheepsbouw. V erdubbeling orders v o o r, Japanse schip speciaal in gerich t voor het vervoer van auto s. H et eerste Jassenski. T ew aterlatin g z u ig e r John F. K ennedy. E en-ruim s m otorvrachtschip (g e ïll.) ,Jo lan d a Sm its. P roeftocht k o e ls c h ip Jo n g. Scheepsw erf en M achin efabriek - thans in n ieu w gebouw encom plex in Schiedam Jo n g. N og steeds hoge koperprijzen, door dr. A. d e... 1 Jong. C. D. de, A fs c h e id , 383 Jong. ir. F. de, V oordracht over Booreilanden Jong. N. de, 4 0 -ja rig ju b ile u m Jonge. ir. D. J. de, 4 0 -ja rig jubileum Ju b ilea: B randt. W. M., ja r ig Drop. C. M., 5 0 -jarig Jong. N. de, ja r ig Jonge. ir. D. J. de, ja r i g Kleene. F. A., ja r i g Leenderts. E. A., Moes. C., ja r i g Sluys. ir. J. J. M., ja r ig W ieringen. Ing. G. P. A. v an, ja r ig Jum ieges. T ew aterlatin g m.s Jum iegcs. O verdracht m.s. (g e ïll.) K K ala P riv a. T ew aterlatin g k u stv aartu ig , 273 K ala P riv a. P r o e f to c h t Kam. T echnisch B ureau G. M. L., R o tterdam. M u t a tie s 128 K anaal-veerdienst. N ieuw e K atam aran. Ja p a n s e K elvin H ughes. N ieuw e series getransistoriseerde scheepsradars 442 Kenderesi. Stom plassen onder poederdek (union m elt) aan een zijd e in de scheepsbouw en in de tankb o uw, door D ip l. Ing. Janos, (g e ïll.) K ernenergie. Studie over containerschepen m et, K ernreactor voor het eerste Japanse atoom schip? B abcock & W ilc o x K eyzer. R ap port ; Commissie N ederlandse Scheepsbouw (g e ïll.)

6 biz. Keyzer. De sam enw erking tussen havens en de scheepsbouw, door M. J., 724 K iellegging demontabele s n ijk o p z u ig e r K iellegging twee onderzeeboten Kleene. F. A., 4 0-jarig jubileum K lerck. E nige problemen van moderne dieselmotoren. Voordracht door prof. ir. A. H. de, Knop. Ir. G., A fscheid Knud S if. T ew aterlatin g k u s tv a a r tu ig , 301 K nud S if. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Kockum s scheepswerf bouw de Europa s grootste tanker ( ton) K olff van O osterw ijk f. E. E. T h. v a n, Koning. N.V., P., Rotterdam. Verhuisd K oninklijke N ederlandsche Reedersvereeniging. Jaarverslag, door C. V erm ey K oninklijke Nederlandsche Stoomboot M aatschappij. N ieuw etablissem ent in R otterdam, (g eïll.)... 73, 673 K oninklijke N ederlandsche Stoomboot M aatschappij. N ieuwe passagiersdienst Lissabon-Madeira K oninklijke R otterdam sche Lloyd. Verdere spreiding van belangen bij, K oninklijke/shell Groep. De, door C. Vermey K oninklijke/shell Groep. A nnulering order voor tonner 73 Kooy. De stand van de ruim tevaart in heden en naaste toekomst. V oordracht door dr. ir. J. M. J., Koperprijzen. N og steeds hoge... 1 K ostprijsverlaging. Speciale tentoonstellingstrein over ; Grasso s P erslucht Expres Europa (P.E.E.) m aakt rondreis (g e ïll.) 670 K otter K W 219 Jacom ina g e lic h t K outstaal N.V. P., R idderkerk. M u ta tie s K raan. N ieuw e drijvende voor haven van Londen in N ederland gebouwd ( London Leviathan ) K raanponton. T e w a te rla tin g K raayeveld. P., Zilveren ju b ile u m K raftca. Proeftocht k u s t v a a r t u ig K ranen. O verbelastingsbeveiliging voor, (Johann Leidel, D uisburg) ( g e ï l l. ) K rietem eijer. O ntw ikkelingen in de scheepsbouw, door prof. ir. J. H., (g eïll.) Kroeze j\ M r. J., Kromhout M otoren Fabriek N.V., Amsterdam. M utaties Kruseman. Fast m erchantm en w ith reactors? door J. P., Kubbe B.V. W erktuigbo uw ku ndig Adviesbureau, Amsterdam. V e rh u isd K ungsholm. H et nieuwe passagiersschip, (g e ïll.) K unststof voor het aangieten van m ach inefundaties K unststoffenbeurs, U trech t. 4e M acroplastic Internationale , 413, 561 K ustvaartuig van het gladdektype in langsscheepse golven. De stabiliteit van een, door ing. J. Punt (g eïll.) 280, 305 K W 219 Jacom ina gelicht. K o tte r L L aadgelljkrich ter voor 6-24-volts batterijen. Nieuwe, L aadin richtin g voor tractieb atterijen. N ieuwe automatische, (g e ïll.) Lady C aroline. T ew aterlating m.s Lady Caroline. O verdracht m.s Laer. De polybrandstofm otor. Voordracht door ir. R. van, (g e ïll.) , 447 Lalibella. D oopplechtigheid m.s. (g eïll.) Lam meren. O nderzoekingen in stil w ater voor een bulbsteven aan een snel vrachtschip, door prof. dr. ir. W. P. A. van, e.a. (g e ïll.) 370, 404 Lasdag te U trech t. Interlas A rgonarc, Lasers voor snijden en lassen van m e ta le n Lassen in de scheepsbouw. COa, L astdrager I en II overgedragen aan andere m aatschappij. Straalboten (N.V. R ijn lan d se w ijz ig t haar program m a) 592 Lastransform atoren. A fstandsb edienin g A ntiloop bestem d voor, door ir. G. F. Sm id (g e ïll.) Laut Banda en L aut H a ra fu. T ew aterlatin g sleepboten Lauwerszee. T ew aterlatin g steenstorter Lauwerszee. Proeftocht s te e n s to rte r Leenderts. E. A., 5 0 -jarig ju b ile u m Leie. T ew aterlating cu tterzu ig er Leie. Proeftocht cu tterzu ig er Leie. O verdracht c u tte r z u ig e r, (g e ïll.) Leonhardt. C onstructie, in bo uw en onderhoud van snellopende Kromhout-motoren. V oordracht door ir. H. G., Liberties. Bureau V eritas: Geen classificatie van 4 jaar m eer voor Lietzow. T ew aterlatin g m.s Lietzow. Proeftocht m.s Lijnbaansgracht. T ew aterlatin g k u stvaartu ig Linda. Proeftocht k u s t v a a r t u ig Linden f. Prof. ir. A. J. t e r, Linden. Dynam ische verschijnselen bij de voo rtstu w in g van motorschepen, door drs. C. A. M. van d e r, Linden t - W. H. van d e r, Lion of Judah. O verdracht m.s Lips & Gispen N.V., D ordrecht. A an slu itin g m et N.V. A lm evi Liftdeuren en M etaalkonstrukties, R o tte r d a m Lloyd s R egister of Sh ip p ing. O verzicht 4e k w a rtaa l L loyd s R egister of Shipping. O verzich t le k w a rta a l Lloyd s R egister of Shipping. O verzich t 2e k w a rta a l Lloyd s R egister of Shipping. M utaties... 23, 127 Lloyd s R egister of Shipping. D eath of M r. J. M. M u rray Lloyd s R egister of Shipping. M r. W. J. Roberts succeeds the late M r. J. M. M urray Lloyd s R egister of Shipping. C h ief engineer surveyo r o f to retire Lockheed Missiles & Space C om pany. O nderzeebootdok ( g e ïll.) 702 Loerakker. J. W., A fscheid Log. Elektronische, (K ockum s/a renco) (g e ïll.) Log. N ieuw type scheeps, (B ian ch etti) London L eviathan. N ieuw e drijvende kraan voor haven van Londen in N ederland g e b o u w d Looiersgracht. T ew aterlatin g k u stvaartu ig Luchtkussenboot S R.N 6 aan Japan v e r k o c h t Luchtschip herleeft in R u s la n d Ludw ig G. T ew aterlatin g beunschip Ludw ig G. Proeftocht b e u n sc h ip Ludw igshafen. D uw boot, Vloeibare zw avel per schip (g e ïll.) 498 Luisa. Proeftocht zu iger Lum ey. T ew aterlating k u s t v a a r t u ig Lykes Bros. N ieuw ontw erp vrachtschip voor vervoer van d u w bakken (g e ïll.) L yn ck. T ew aterlating cu tterzu ig er M M achinefundaties. K unststof voor het aangieten van ;, M achinerie voor vloot-bevoorradingstankschepen, door E, P. Crow dy en H. M. Pearson (g e ïll.)... J i M acroplastic K unststoffenbeurs, U trech t. 4 e, 300, 4 13, 561 M actier. De toekomst van de scheepsw erktuigkunde, V oordracht door Sir S t e w a r t M agneetkraan voor v.d. Giessen. N ieuw e M aijer J. M. X., M ain Ore. T ew aterlatin g m.s. (g e ïll.) M almöhus. O verdracht turbineschip (g e ïll.) M ammoetdok van t o n Manen. De keuze van de voortstuw er, door prof. dr. ir. J. D. van, ( g e ï l l. ) , 33 8 M anen. De technische o n tw ik k elin g van het m oderne zeetransport. Voordracht door prof. dr. ir. J. D. v a n, M anotherm N. V., R o tterd am, agent van G eneral R egulato r Corp. 70 biz.

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13

schip en wer ACHTENDERTIGSTE JAARGANG 25 JU N I 1971 NO. 13 O vern em in g van a rtike len enz. zo n d e r toestem m ing van de u itg evers is verboden. Ja a ra bonnem e n t (bij v o o ru itbetalin g) ƒ 31,20, buiten N e d e rlan d ƒ 60,, losse num m ers ƒ 2, 1

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/87179

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten 1 - ' dr>l V / M a n d h c t V g c il! ) i A GIS en water: de gevolgen van overstroingen en watertekorten K V IV, A n tw e r p e n F. M o s ta e r t & W.V a n n e u v ille W aterbouwkundig Laboratoriu

Nadere informatie

schip en wer A C H T EN D ER T IG S T E JAARGAN G 30 APRIL 1971 N O. 9

schip en wer A C H T EN D ER T IG S T E JAARGAN G 30 APRIL 1971 N O. 9 O ve rn e m in g va n a rtik e le n enz. zo n d e r to e - ttem m ing van de uitgevers is verboden. Jaara b o nnem e n t (b ij v o o ru itb e ta lin g ) ƒ 3 1,2 0, b u ite n N e d e rla n d ƒ 6 0,, losse

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m A fb. 1. V erklaringen in de tekst. Foto s van de schrijver BOB ENTROP P L A S T IC A L L E R L E I v o o r het v e ld w e rk en het practicu m We w orden nog eens plastic is een uitd ru k k in g die we

Nadere informatie

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED UITGEVERS WYT-ROTTERDAM s c h i p e n w e r f 14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND

Nadere informatie

H ET JAARVERSLAG DER KONINKLIJKE NED ERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING

H ET JAARVERSLAG DER KONINKLIJKE NED ERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING a L t O h i p e n ' W e r f 14 - D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJ D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O RGAAN V A N D E VEREENIG ING V A N TECHNICI

Nadere informatie

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN

14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN 14-DAAGS TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND VAN SCHEEPSBOUW M EESTERS IN NEDERLAND NATIONAAL

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN o NATIONALE BANK VAN BELGIË AFDELING STUDIËN EN DOCUMENTATIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1941-1950 DEEL I Verschijnt om de tien jaar NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling Studiën en Documentatie T

Nadere informatie

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er Stormnacht Jim Butcher Stormnacht U itg ev erij D e V lieg end e H olland er U itg ev erij D e V lieg en d e H o lla n d er s telt a lles in het w erk o m o p milieuv rien d elijk e en d uurz a me w ijz

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

I. f. s c h i p e n w e r BERICHT OVER DE WERKZAAMHEDEN V A N DE STICHTING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW-INDUSTRIE IN HET DERDE KWARTAAL 70

I. f. s c h i p e n w e r BERICHT OVER DE WERKZAAMHEDEN V A N DE STICHTING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW-INDUSTRIE IN HET DERDE KWARTAAL 70 O vernem ing van artikelen enz. zonder to e stem m ing van de uitgevers is verboden. J a a r a b o n n e m e n t ( b ij v o o r u it b e t a lin g ) ƒ 3 1,2 0, b u ite n N e d e r la n d ƒ 6 0,, losse

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Samen Duurzaam Groen en Sociaal

Samen Duurzaam Groen en Sociaal Samen Duurzaam Gren en Sciaal Ve rkie zin gsp r gram m a 2 0 1 4-2018 Gr e n Lin ks Lin ge waard 1 8 n vem be r 2013 Sam e n Du u rzaam Gr e n e n S ciaal In le id in g In leid in g Gr en Lin k s ga a

Nadere informatie

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office NSO ROADMAP 2.0 Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010 1 Inhoud: Waarom? Proces Strategische clusters Tijdsplanning 2 Roadmap 2.0 is onderdeel van NSO Strategie Gebruik staat centraal Benutting

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis C Deze les bestaat uit 16 vragen over de zeescheepvaart. De meeste vragen hebben ook met aardrijkskunde en geschiedenis te maken. Als je deze les af hebt, weet je alles over de scheepvaart! eerkeuzevragen

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 aanvang 20.00 u u r V re d e h o rs t, T a rth o rs t 1, Wageningen

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 aanvang 20.00 u u r V re d e h o rs t, T a rth o rs t 1, Wageningen * OUD WAGENINGEN V e rsch ijn t tenm inste eenmaal p er kwartaal 12e jaargang - n r.1 - fe b ru a ri 1984 MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE VERENIGING "OUD-W AGENINGEN" R ed actie : Abersonlaan 13" - 6703

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012 Maarssenbroek, Maarssen-orp, (Ou) Maarsseeen/Tienhoen/Molenpoler, Ou Zuilen Afalkalener 2012 Geeente Stichtse Vecht Afalkalener 2012 Afalkalener 1 Voor e ijken/gebieen: Kaelenspoor, Boostee, Waterstee,

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

DE GESCHIEDENIS VAN DE SAVAN N AH

DE GESCHIEDENIS VAN DE SAVAN N AH . S c h i p e n W e r f 1 4 -D A A G S T I JD S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N ORGAAN VAN DE VÉREENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ 1 Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ Kleine historische schets (Nul)meting kwaliteitsdecreet Opzet kwaliteitsschema Proces en Software Tweede meting Bemerkingen Verdere stappen Tom De Clercq

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie?

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? P. Viaene, K. Beys, K. Van Eerdenbrugh en F. Mosîaert Waterbouwkundig Laboratorium Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? H e t W aterb o u w ku n

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

IN SCHIP EN WERF IS OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK

IN SCHIP EN WERF IS OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK S c h ip en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N D E V E R E E N IG IN G V A N T E C H N IC I O P SC

Nadere informatie

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt CON MOir OF O El Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 7 augustus 2009 D 0 0 0 0 0 0 D In deze bijlage zijn de

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Krachtpatsers. Jouw werkbladen. In NEMO. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam: Krachtpatsers Groep 7-8 Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1

Krachtpatsers. Jouw werkbladen. In NEMO. Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Mijn naam: Krachtpatsers Groep 7-8 Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1 Krachtpatsers Jouw werkbladen In NEMO Mijn naam: Mijn school: Ik zit in groep: Ontdek zélf hoe de wereld werkt! Krachtpatsers Groep 7-8 Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1 Krachtpatsers Waarom stort een

Nadere informatie

www.burodb.nl info@burodb.nl

www.burodb.nl info@burodb.nl G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer Datum 20 novem ber 2014 K enm erk

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND V A N SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND

ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND V A N SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND S c h i p en W e r f 14-DAAGS TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN H A V E N B E L A N G E N ORGAAN VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED CENTRALE BOND V A N SCHEEPSBOUWMEESTERS

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

klas Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4

klas Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4 Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema 1 groep 4 Ik schrijf op wat ik hoor. klas Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin thema 1 groep 4 Categorie 4a Twee medeklinkers aan het begin Thema

Nadere informatie

Overzicht Indeling Bibliotheek. Vanaf juli 2012

Overzicht Indeling Bibliotheek. Vanaf juli 2012 Overzicht Indeling Bibliotheek Vanaf juli 2012 Data Comp. Kast 1 О 1 Recreatievaart О 1A 1 Wyt s О 1A2 Het Nederlands Zeewezen О 1B Moormans Jaarboek О 1C Jaarboeken Scheepvaart О 1D Jaarboeken О 1E Jaarboeken

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5 bradweermaterieel, Hieroder volgt ee overzicht va het i os lad i gebrik zijde bradweermotormaterieel, aar de toestad op September * Dit overzicht is samegesteld aa de had va de door de districtsispecters

Nadere informatie

3,7kW oplaadstations met 1 contactdoos. 3,7kW oplaadstations met vaste kabel Type 1. 3,7kW oplaadstations met vaste kabel Type 2

3,7kW oplaadstations met 1 contactdoos. 3,7kW oplaadstations met vaste kabel Type 1. 3,7kW oplaadstations met vaste kabel Type 2 Vststraat 3 C 1322 AN Ale, The Nethlds www.ev-box.co M t S/ h at GP W oa t r au aa tie el al st ch s le r 3, oplaadstations et 1 contactdoos B1161-0020 B1161-0020P B1161-1001 B1161-1001P EV- Box laadstation,

Nadere informatie

m * persdienst verint Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36.

m * persdienst verint Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36. v Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36. d. J. te V. ƒ 2.5 0 R.L.W. te A. ƒ 0.50 + 0.2 5 Gebr. Sch. te A. ƒ 1. - + ƒ 0.5 0 Sp. te A. ƒ 0.50 Onbek. te A. ƒ 0.1 0 v

Nadere informatie

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1.

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1. Gegevens onderneming Bart NAGEL h o d n VOF Grand Cafe Dichters FaiUissementsnum er 15/13/454 Daturr uitspraak 23ju1i 2013 Curator R. Kaas RC J. Snitker Activiteiten onderneming de heer Nagel is betrokken

Nadere informatie

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder?

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder? Malaise in E- Land De hype is over Na een bloeiperiode, ook wel gezien als hype-periode is dan nu de bezinning gekom en en blijken veel internet -ideeën niet zo goed van de grond te kom en. Daar waar kort

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

MARS-REPORTS m.s. OOST VLIELAND CONCEPT KUSTVAARDER

MARS-REPORTS m.s. OOST VLIELAND CONCEPT KUSTVAARDER MARS-REPORTS m.s. OOST VLIELAND CONCEPT KUSTVAARDER M a rin e T e ch n o lo g y 4e jaargang juli/augustus 1994 ENGINEERING CENTRUM GRONINGEN Engineering Centrum Groningen BV Euvelgunnerweg 25, 9723 CV

Nadere informatie

Z W E M T O N G. door A. J. de Jonge. A fb. 1. De tong - Solea solea (L.)

Z W E M T O N G. door A. J. de Jonge. A fb. 1. De tong - Solea solea (L.) A fb. 1. De tong - Solea solea (L.) Z W E M T O N G door A. J. de Jonge Door een artikel, in mei 1966 verschenen in een van de dagbladen, zijn wij op het spoor gekom en van een interessant onderzoek n

Nadere informatie

M een t 94 Postbu s 70012 in fo@ reken kamer.rotterd am.n l t 010 417 22 42 3000 K P R otterd am www.reken kamer.rotterd am.n l Visie R eken kamer R otterd am on s ken merk PH betreft 1 van 8 V isie R

Nadere informatie

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel van de statistiek De Statistiek Logiesaccommodaties beoogt een cijfermatig inzicht te geven in aanbod en gebruik van logiesverstrekkende accommodaties

Nadere informatie

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College)

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO 5 St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Vak : Ned er lan d s Aantal studielasturen: 400 Profiel: gemeenschappelijk deel Dit

Nadere informatie

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT

Raad. vailstate. At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk VIANEN. Betreft : STICHTINGBOOGBRUG. W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Raad vailstate At(lcliu S bcstlnrrsrcchtsp:::r.rk Betreft : STICHTINGBOOGBRUG VIANEN W.J. VAN SIJL Walkade 15 3401 DR IJSSELSTEIN UT Datunl 21 juni 20Ob 200503986/1/H2 Ondcnrc4) BOOGBRUG/OCW MONUM ENTEN

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

S c h i p b n W e r f

S c h i p b n W e r f S c h i p b n W e r f 14 - D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N ORGAAN VAN DE VEREENIGING V A N TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

Nadere informatie

You, Me, Electricity. Jouw werkbladen. In NEMO. Naam:

You, Me, Electricity. Jouw werkbladen. In NEMO. Naam: You, Me, Electricity Jouw werkbladen In NEMO Naam: School: Klas: k Ontde e zélf ho ld re de we t! werk You, Me, Electricity Onderbouw VO Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1 You, Me, Electricity Hallooooo!!!!

Nadere informatie

Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00. Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4

Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00. Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4 Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00 Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4 Omschrijving Gaffelveld 53 G oed onderhouden, ruim e tussenwoning gelegen

Nadere informatie

VISSEN VOOR HET ZEEAQUARIUM

VISSEN VOOR HET ZEEAQUARIUM VISSEN VOOR HET ZEEAQUARIUM D o o r G.W.N O O R D H O E K. Illu straties B. E N T R O P. DE HONDSHAAI - Scylliorhinus caniculus (L.) IN L E ID IN G Uit o n d e rstaa n d system atisch overzicht kan de

Nadere informatie