Rapport Bevindingen Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds GITP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Bevindingen Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds GITP"

Transcriptie

1 Rapport Bevindingen Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds GITP DE VISITATIECOMMISSIE Wim de Bruijn Henk Hanneman John Ruben 20 november 2012 VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 1 VAN 19

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het Fonds (de karakteristieken) 3. Bevindingen A. Follow-up aanbevelingen visitatiecommissie 2009/2010 B. Aandachtsgebieden 1. Algemeen 2. Governance 3. Deskundigheid 4. Beleggingen 5. Risicos 6. Communicatie Bijlage 1: Lijst met aanbevelingen (beknopte weergave) Bijlage 2: Samenvatting VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 2 VAN 19

3 1. INLEIDING Met de invoering van de Pensioenwet zijn nadere eisen gesteld aan het interne toezicht van pensioenfondsen in Nederland. Het interne toezicht heeft betrekking op het kritisch bezien van het functioneren van (het bestuur van) het pensioenfonds door onafhankelijke deskundigen. Het interne toezicht heeft ten minste de volgende taken: - het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en processen en de checks en balances binnen het fonds; - het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd; - het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risicos op de langere termijn. Daarbij heeft het interne toezicht recht op: - alle informatie die het nodig acht om zijn taak goed te kunnen uitvoeren; - overleg met het bestuur over alle bestuurstaken; - overleg met de externe accountant en actuaris. Het interne toezicht door middel van een visitatie dient minimaal eenmaal in de drie jaar plaats te vinden. Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds GITP (hierna: het Fonds) heeft in het kader van de wettelijke verplichting om eenmaal in de drie jaar bij pensioenfondsen een visitatie te laten uitvoeren invulling gegeven door op 28 juli 2012 een opdracht te verlenen voor een visitatie. Daartoe heeft het bestuur met VCHolland afspraken gemaakt om een visitatie te starten in het vierde kwartaal van De eerste visitatie, die begin 2010 heeft plaats gevonden, is in collegiaal verband met een drietal andere pensioenfondsen uitgevoerd. De visitatie in 2012 draagt het karakter van een volledige visitatie. Dat wil zeggen dat alle voor het interne toezicht relevante aandachtsgebieden door de leden van de visitatiecommissie te beoordelen zijn. De werkzaamheden van de visitatiecommissie hebben onder meer bestaan uit een beoordeling van de follow-up van de bij de eerste visitatie door de toenmalige visitatiecommissie gedane aanbevelingen en een beoordeling van de ontwikkelingen binnen het Fonds sinds de visitatie in 2010, mede op basis van binnen het Fonds aanwezige actuele documenten met betrekking tot de voor het interne toezicht relevante aandachtsgebieden. Daartoe heeft het bestuur van het Fonds een uitgebreide vragenlijst van de visitatiecommissie beantwoord met betrekking tot de voor het interne toezicht relevante aandachtsgebieden en heeft een beoordeling plaatsgevonden van de binnen het Fonds aanwezige actuele documenten. De beoordelingsperiode van de visitatiecommissie loopt tot ca. medio Het Fonds heeft de gevraagde informatie en documenten namens het bestuur en zonder voorbehoud aan de visitatiecommissie ter beschikking gesteld. Daarnaast VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 3 VAN 19

4 heeft de visitatiecommissie tijdens het visitatiebezoek op 29 oktober 2012 met de heer B. Rietdijk, voorzitter, de heer H. Hijlkema, bestuurslid en een vertegenwoordiger van de pensioenadministrateur, de heer E. Gokcen, overleg gevoerd, waarbij aanvullende informatie is verkregen over de actuele stand van zaken bij het Fonds alsmede een toelichting op de verstrekte documenten. De visitatiecommissie heeft kennis genomen van de rapportages van de externe accountant en externe actuaris. De visitatiecommissie heeft geen aanleiding gevonden tot nader overleg met voornoemde functionarissen. De visitatiecommissie heeft op 20 november 2012 haar conceptrapport inzake de bevindingen met het bestuur besproken, in een gezamenlijke bijeenkomst met het Verantwoordingsorgaan. De reactie van het bestuur op de bevindingen van de visitatiecommissie is in deze rapportage opgenomen. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 4 VAN 19

5 2. Het Fonds (de karakteristieken) Het Fonds is een ondernemingspensioenfonds, statutair gevestigd te Nijmegen, dat de pensioenregelingen uitvoert voor de vennootschap GITP B.V. Het paritair samengestelde bestuur van het Fonds bestaat uit zes leden: drie leden voorgedragen door de vennootschap, twee leden voorgedragen door de ondernemingsraad en ØØn lid voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden van GITP. Het bestuur heeft de statutaire bevoegdheid de voorgedragen leden al dan niet te benoemen. De door de vennootschap voorgedragen voorzitter is een voormalig medewerker van de vennootschap. De zittingsperiode bedraagt vier jaar. De door de werkgever, deelnemers en gepensioneerden voorgedragen bestuursleden mogen maximaal twee aaneengesloten termijnen zitting hebben in het bestuur. Enkel voor de werkgeversbestuursleden afkomstig van buiten de vennootschap geldt geen maximale zittingstermijn. Het bestuur beschikt over een evenwichtig rooster van aftreden. Het bestuur vergaderde in 2011 zes maal. Bij elke vergadering is tevens de bestuursadviseur en een externe deskundige voor actuariaat en risicobeheersing op de lange termijn aanwezig. Met ingang van 1 januari 2008 heeft het bestuur conform de wettelijke bepalingen een Verantwoordingsorgaan ingesteld bestaande uit drie leden. In 2011 vergaderde het bestuur twee keer met het Verantwoordingsorgaan. Het Fonds kent geen Deelnemersraad. Het Fonds heeft het intern toezicht vormgegeven door een visitatiecommissie, die eenmaal per drie jaar het functioneren van het pensioenfonds zal evalueren en toetsen. De taken en de bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn in een reglement vastgelegd. Het Fonds voert een pensioenregeling uit, die is vormgegeven als een voorwaardelijk ge ndexeerde middelloonregeling. Kenmerken: - Opbouwpercentage: 2,25% (over 2012 geldt een lagere opbouw: 1,75%) - Franchise: (ultimo 2011) - Pensioenleeftijd: 65 jaar. De (voorwaardelijke) toeslag op pensioenaanspraken van deelnemers is gelijk aan de algemene loonstijging in de onderneming van de werkgever. De toeslagverlening zal echter nooit meer bedragen dan 8%. Voor ingegane pensioenen, de aanspraken van ex-deelnemers en de eventuele aanspraken op bijzonder partnerpensioen van de ex-partners wordt gestreefd naar een toeslag die gelijk is aan de ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens. De toeslagverlening zal echter nooit meer bedragen dan 8% per jaar. Op risicobasis is voor deelnemers een nabestaandenpensioen en een tijdelijk nabestaandenpensioen verzekerd. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 5 VAN 19

6 De onderneming heeft over 2011 een toereikende, want hoger dan de gedempte kostendekkende premie, aan het Fonds afgedragen. De pensioenaanspraken worden in eigen beheer opgebouwd. De risicos met betrekking tot overlijden en arbeidsongeschiktheid heeft het Fonds ondergebracht bij Swiss Re. Er is een taakverdeling binnen het bestuur ingericht: er is een dagelijks bestuur en er zijn een zestal aandachtsgebieden (als wet- en regelgeving, communicatie enz.) ingesteld, waarvoor elk twee bestuursleden zijn benoemd. Verder heeft het bestuur een tweetal commissies ingesteld: een beleggingsadviescommissie en een communicatieadviescommissie. Het Fonds heeft het pensioen- en vermogensbeheer uitbesteed. De pensioenuitvoeringsorganisatie is Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. te Tilburg. De werkzaamheden betreffen onder meer pensioenadministratie, excasso, financiºle verslaglegging en bestuursondersteuning. Robeco Asset Management B.V. is aangesteld als fiduciair vermogensbeheerder. Het bestuur heeft in 2010 een nieuwe ALM-studie laten uitvoeren. Op basis daarvan heeft het bestuur besloten een beleggingsbeleid te voeren dat voorziet in een acceptabele combinatie van netto premieniveau, premievolatiliteit, kansen op onderdekking, en kansen op (volledige) toeslagverlening. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in de Investment Beliefs en de in de ABTN opgenomen Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen. De strategische (norm) asset allocatie is als volgt (Tussen haakjes de feitelijke allocatie per ultimo 2011): Vastrentende waarden 60,5% (65,2%) Zakelijke waarden Aandelen 28% (24,9%) Vastgoed 9% (6%) Grondstoffen 2,5% (4,6%) Liquiditeiten 0% (0,5%) Totaal 100% (101,3%) (incl. valuta overlay ca. -1,3%) Het totaal belegd vermogen bedraagt: 113,8 miljoen (ultimo 2011). Het bestuur dekt binnen gegeven grenzen - het renterisico voor ca. 60% af door vastrentende waarden en renteswaps. Het valutarisico wordt strategisch voor de belangrijkste valutas voor 100% afgedekt. Per maand en per kwartaal worden de beleggingsprestaties en risicoparameters door het bestuur beoordeeld. Jaarlijks wordt een beleggingsplan door het bestuur vastgesteld. De bewaking en uitvoering van het risicomanagement is opgedragen aan Syntrus Achmea. Het Minimaal Vereist Eigen Vermogen van het Fonds bedroeg per ultimo 2011 ca. 104,0%. Het Vereist Eigen Vermogen bedroeg: 116,4%. (2010: 115,1%) De dekkingsgraad van het Fonds bedroeg per eind 2011: 86,2%. Het herstel bleef daarmee achter bij het geprognosticeerde herstelpad als aangegeven in het kortetermijnherstelplan. Het bestuur heeft begin 2012 vastgesteld dat een VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 6 VAN 19

7 korting van de aanspraken van 9,8% nodig is om op het herstelpad te geraken. Het bestuur heeft besloten de korting te maximeren op 7% per 1 april 2013 (indien en voor zover nodig) en het opbouwpercentage over 2012 te verlagen van 2,25% naar 1,75% ten einde de premiebijdrage 2012 kostendekkend te laten zijn. De meest actuele nominale dekkingsgraad bedraagt: 87,6% (per eind september 2012). Mede gelet op het pensioenakkoord dat ook een reºel kader kent en de communicatie van de reºle toeslagambitie naar de deelnemers beveelt dee visitatiecommissie het bestuur aan periodiek ook de reºle dekkingsgraad te bepalen en in de communicatie naar de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden daarmee rekening te houden. 3. BEVINDINGEN A. Follow-up aanbevelingen visitatie 2009/2010 In 2009, begin 2010 is een eerste visitatie bij het Fonds uitgevoerd door een visitatiecommissie samengesteld in collegiale samenwerking met een drietal andere fondsen. Een samenvatting van de bevindingen van de visitatiecommissie zijn in het Jaarverslag 2009 gepubliceerd. De belangrijkste bevindingen van de visitatie 2009 zijn: 1. Het communicatieplan formaliseren. 2. Bij sociale partners mogelijke alternatieven voor afstempelen te bespreken zoals aanpassing van het pensioenreglement. 3. De continu teit van het Fonds bij de sociale partners onder aandacht te brengen. 4. Deskundigheid verantwoordingsorgaan vergroten. 5. Zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur te formaliseren. 6. Vergaderingen van het VO notuleren om transparantie te bevorderen. 7. Inrichting en uitvoering compliance functie nader bezien. (geen dubbelfunctie compliance officer-voorzitter VO; compliance officer een jaarlijkse rapportage m.b.t. naleving gedragsregels aan het bestuur laten uitbrengen deze in het jaarverslag opnemen); 8. De notulen van de beleggingscommissie meer inhoud te geven door de overwegingen van de besluiten beter weer te geven. 9. Het risico van de afhankelijkheid van het bestuur van de deskundigheid van de voorzitter aandacht geven. 10. Met Robeco een SLA afspreken. 11. Een reglement voor de beleggingscommissie opstellen. 12. Een risicoanalyse uit te voeren op alle aspecten. Algemene indruk is dat het bestuur de aanbevelingen op hun merites heeft beoordeeld, zij het dat een eventuele implementatie een lange doorlooptijd vergde. In het verdere rapport komen de bovengenoemde onderwerpen aan de orde. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 7 VAN 19

8 B. Aandachtsgebieden B1. Algemeen In het algemeen beoordeelt de visitatiecommissie (het wettelijk kader in aanmerking genomen) het functioneren van het bestuur zowel qua processen en procedures als qua eindresultaat als goed. Het Fonds is eind 2008 in een situatie van een reservetekort terecht gekomen. Het Fonds heeft daarom begin 2009 een lange termijn herstelplan bij DNB ingediend, dat periodiek voor het laatst in is geºvalueerd. De laatst bekende dekkingsgraad van het Fonds is 87,6% (ultimo september 2012) en het Fonds verkeert dus (nog steeds) in een situatie van dekkingstekort. Voorts blijkt dat de dekkingsgraad lager is dan het herstelpad dat in het herstelplan is uitgestippeld. De vennootschap zag geen ruimte voor een extra storting, waardoor het bestuur zich genoodzaakt zag per 1 april 2013 een korting op de pensioenaanspraken en de pensioenen van 9,8% door te voeren. Het bestuur heeft besloten de korting te maximeren op 7%. De in de uitvoeringsovereenkomst overeengekomen maximale premie bleek voor 2012 niet kostendekkend. In overleg met sociale partners en de alternatieven afwegend heeft het bestuur besloten het opbouwpercentage voor de pensioenregeling over 2012 te beperken tot een kostendekkend niveau van 1,75%. De uitvoeringskosten van het Fonds bedroegen in Dat levert een bedrag per deelnemer/gepensioneerde op van 790. Voor een fonds van deze omvang ligt dat binnen de bandbreedte van wat gebruikelijk is. De kosten van het vermogensbeheer bedroegen in ,63% van het gemiddeld belegd vermogen. Dat is aan de bovenkant van de range, maar de performance van het Fonds was eveneens relatief hoog. Het bestuur heeft geen inzicht in de transactiekosten, maar de turnover in de portefeuille was beperkt in De Pensioenfederatie is van mening dat er transparantie dient te worden verschaft op het gebied van pensioenuitvoeringskosten en beleggingskosten. De visitatiecommissie deelt die mening en beveelt het bestuur aan de kosten van zowel pensioenuitvoering als belegging op de door de Pensioenfederatie aanbevolen wijze te rapporteren. De rapportages van de vermogensbeheerder en de custodian zijn voldoende adequaat om het bestuur inzicht te geven in de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille en naar aanleiding daarvan onmiddellijk actie te ondernemen. Periodiek wordt verslag gedaan in de bestuursvergaderingen van de ontwikkelingen met betrekking tot de diverse beleggingscategorieºn. De visitatiecommissie doet naar aanleiding van de resultaten van een recent onderzoek van DNB naar de juistheid van de vastgestelde pensioenaanspraken (Quinto P) de aanbeveling middels een steekproef na te (laten) VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 8 VAN 19

9 gaan of de administratieve gegevens van de deelnemers overeenkomen met de brongegevens. De vennootschap heeft in een eerder stadium te kennen gegeven de pensioenregeling te willen herzien. Het bestuur heeft aangegeven dat de besluitvorming daaromtrent inmiddels is afgerond en dat naar een CDCregeling wordt overgestapt. B2. Governance De bestaande governance structuur binnen het Fonds maakt een goede aansturing van het Fonds mogelijk. De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat hieraan ook daadwerkelijk invulling wordt gegeven. Het bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit zes leden. Drie bestuursleden worden voorgedragen door de werkgever, twee door de ondernemingsraad en ØØn lid door de Vereniging van GITP Gepensioneerden. Het dagelijks bestuur van het Fonds bestaat uit de voorzitter en de secretaris, beide afkomstig uit de werkgeversvertegenwoordiging. De visitatiecommissie beveelt het bestuur na te gaan of een paritaire samenstelling wellicht de voorkeur geniet. Binnen het bestuur wordt een taakverdeling gehanteerd waarbij steeds minimaal twee bestuursleden zich specifiek met een bepaald aandachtsgebied bezighouden: Administratieve organisatie/interne controle en uitbesteding Communicatie Vermogensbeheer Actuarieel en verslaglegging Wet- en regelgeving Pensioenregeling en -soorten Voor twee aandachtsgebieden is een bestuursadviescommissie ingesteld namelijk voor vermogensbeheer en voor communicatie. De beleggingsadviescommissie (BAC) bestaat uit drie bestuursleden. Aan de beleggingsadviescommissie zijn externe adviseurs toegevoegd: twee vertegenwoordigers van de fiduciaire vermogens-beheerder (Robeco), ØØn vertegenwoordiger van Avida International en de voormalig bestuursvoorzitter (tot ) van het Fonds. De BAC is uitdrukkelijk een adviesorgaan voor het bestuur. Om de in-control taak voor deze belangrijke uitbesteding te borgen brengt de fiduciaire vermogensbeheerder elk kwartaal rechtstreeks aan het bestuur rapport uit. De BAC houdt zich bezig met het voorbereiden van het beleggingsbeleid en de operationele invulling hiervan. De uiteindelijke besluitvorming mede gevoed door het rechtstreekse contact met de fiduciaire vermogensbeheerder - ligt bij het bestuur. De beleggingscommissie maakt notulen, die ter kennis worden gebracht van het bestuur. EØn bestuurslid houdt zich in het bijzonder bezig met risicomanagement. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 9 VAN 19

10 Het bestuur erkent haar inspanningsverplichting met betrekking tot de diversiteit in de samenstelling van het bestuur en de overige organen belast met de governance bij het Fonds, zoals verwoord in het Convenant Bevordering Diversiteit Pensioenfondsen. De visitatiecommissie doet de algemene aanbeveling de samenstelling van de fondsorganen op het aspect diversiteit te toetsen. Het Fonds heeft het pensioen- en vermogensbeheer volledig uitbesteed. De risicos van overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd. Er is een scheiding tussen de adviserende en certificerende actuariºle werkzaamheden. Bijzonder bij het Fonds is dat er naast de vereniging van gepensioneerden ook een Vereniging van Slapers GITP (VSG) is. Het bestuur betrekt deze verenigingen alsmede de OR ook in haar periodieke communicatie-uitingen. Ten minste ØØnmaal per jaar wordt een rondetafelconferentie gehouden met alle geledingen binnen het Fonds. Het Fonds beschikt over een Verantwoordingsorgaan (hierna: VO). Het bestuur informeert het VO op een goede wijze en de relatie is goed. Het VO ontvangt naast de bestuursnotulen ook de rapportages van de vermogensbeheerder van het Fonds. Het VO heeft een positief kritische houding jegens het bestuur. Het Fonds heeft geen deelnemersraad. De visitatiecommissie heeft kunnen constateren dat er binnen het bestuur een grote saamhorigheid is met betrekking tot de realisering van de primaire doelstelling van het Fonds i.c. het zekerstellen en uitbetalen van de toegezegde pensioenen. Daarbij is sprake van een onafhankelijke opstelling jegens de werkgever. Het bestuur beschikt over voldoende deskundigheden en competenties om het Fonds op adequate wijze aan te sturen. (zie ook onderdeel B3. deskundigheid). Het bestuur wordt bijgestaan door externe bestuursondersteuning door medewerkers van Syntrus Achmea. Zij vervullen onder meer een rol in het notuleren van de bestuursvergaderingen, controle op de voortgang van de actielijst van het bestuur en in de opzet, werking en toetsing van de governancestructuur van het Fonds. Ook de adviserende actuariºle taak wordt door SA vervuld. De notulen van de bestuursvergaderingen geven een goed inzicht in de wijze van besluitvorming. De actielijst wordt bewaakt op de voortgang en er is een overzichtelijke besluitenlijst. Sommige acties blijven evenwel lang staan. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan strakker de hand te houden aan de opvolging van de acties. Het bestuur heeft een structurele opzet voor haar zelfevaluatie. Resultaten uit de zelfevaluatie worden meegenomen bij de verdere verdieping van de deskundigheid van de bestuursleden, zowel individueel als collectief. De VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 10 VAN 19

11 visitatiecommissie doet daarbij de aanbeveling de relatie met andere organen binnen het Fonds te betrekken in de evaluatie. Het bestuur beoordeelt de kwaliteit van de uitvoeringsorganisaties middels de (SLA-)rapportages en gesprekken met deze organisaties. Specifiek monitoort de beleggingsadviescommissie de performance van de vermogensbeheerder. Bij contractsverlenging evalueert het bestuur de dienstverlening van de organisaties die een adviserende, ondersteunende of certificerende rol vervullen. Het bestuur heeft een gedragscode naar het laatste model van de pensioenfederatie. De compliance-officer verifieert jaarlijks de naleving van de gedragscode en rapporteert schriftelijk daarover aan het bestuur. De compliance officer is (buiten het bestuur) werkzaam bij de werkgever. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan het orgaan compliance officer als zodanig in het jaarverslag te vermelden en de bevindingen van de compliance officer in het jaarverslag te rapporteren. Het Fonds kent een klachten- en geschillenregeling. Het bestuur wordt ook op de hoogte gehouden van de binnengekomen klachten. Uit het themaonderzoek goed pensioenfondsbestuur van DNB is naar voren gekomen dat pensioenfondsbesturen de nadruk leggen op controle uitoefenen op de werkzaamheden binnen en rondom het fonds. DNB verwacht een meer pro-actieve, een regierol van het bestuur. Regie betekent dat missie, visie en strategie leidend zijn bij het handelen van het bestuur. Zaken als de risico-attitude bij beleggen en de aard van het gewenste pensioencontract zullen daarvan een afgeleide zijn. De visitatiecommissie zou in algemene zin een aanbeveling willen doen voor het Fonds een missie op te stellen. Van die missie zou een visie en strategie kunnen worden afgeleid waaraan het handelen van het bestuur in continu teit kan worden getoetst. Het bestuur houdt de ontwikkelingen op het gebied van governance en medezeggenschap goed in de gaten. B3. Deskundigheid De visitatiecommissie constateert dat het bestuur aandacht heeft voor de noodzakelijke deskundigheid binnen het bestuur, zowel individueel als collectief. Het heeft de deskundigheid van het bestuur getoetst aan de Aanbevelingen deskundig en competent pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie. In het deskundigheidsplan van het Fonds van april 2012 is opgenomen dat het bestuur als collectief dient te voldoen aan deskundigheidsniveau 2. In het plan onderscheidt het bestuur zeven aandachtsgebieden voor deskundigheid. Aan elk aandachtsgebied koppelt het bestuur een aantal bestuursleden. Het bestuur legt de lat met betrekking tot haar beoogde deskundigheid hoog: het bestuur acht het wenselijk dat ten minste drie VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 11 VAN 19

12 bestuursleden per aandachtsgebied over niveau 2 beschikken. Uit de door het bestuur uitgevoerde inventarisatie blijkt dat thans gemiddeld twee bestuursleden niveau 2 bezitten, waardoor er wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan in het opleidingsplan aan te geven op welke wijze en op welke termijn deze ambitie gerealiseerd gaat worden. Een externe toets op deskundigheid is voorzien bij de aanvang van het bestuurslidmaatschap of 6 maanden daarna (niveau 1) of periodiek - elke twee jaar - voor alle bestuursleden. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan dit voornemen te concretiseren. Recentelijk heeft DNB de eisen, die gesteld worden aan bestuurders, verruimd. Naast kennis dient ook rekening te worden gehouden met de gewenste competenties en houding en gedragskenmerken van de bestuursleden. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur in het deskundigheidsplan de algemene, door de Pensioenfederatie gesuggereerde, competentieprofielen opgenomen. Het bestuur is van mening dat het over voldoende competenties beschikt, zodat het op dat gebied geen directe maatregelen nodig acht. Echte profielschetsen zijn nog niet geformaliseerd. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan het gewenste competentieprofiel te verbijzonderen voor het Fonds en vanuit een totaalprofiel van het bestuur een profielschets op te stellen voor kandidaten bij vacatures. Het bestuur schenkt in het deskundigheidsplan ook aandacht aan het bevorderen van de deskundigheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan. De leden van het VO worden ook uitgenodigd voor de kwartaalbijeenkomsten deskundigheidsbevordering. In overeenstemming met de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft het bestuur in de statuten een procedure opgenomen teneinde zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel als van de individuele bestuursleden, periodiek te evalueren. Het verslag van de voorzitter over de zelfevaluatie 2011 is door het bestuur besproken en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn in het Jaarverslag 2011 gepubliceerd. B4. Beleggingen Jaarlijks stelt het bestuur na advies van de beleggingsadviescommissie een beleggingsplan op. De visitatiecommissie heeft kunnen constateren dat bij het gehele proces van de totstandkoming van het beleggingsplan sprake is van een zorgvuldige voorbereiding en afweging van de voor- en nadelen van bepaalde beleidsbeslissingen. De beleggingsportefeuille van het Fonds bestaat (ultimo 2011) naast staatsen bedrijfsobligaties (ca. 65%) uit een aandelenportefeuille (ca. 25%), indirect vastgoed (ca. 6%) en commodities (ca. 4%). Bij alle beleggingscategorieºn is sprake van belegging in fondsen. Via een tweetal VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 12 VAN 19

13 liability driven fondsen is eind 2011 ca. 60% van het bestaande renterisico ten opzichte van de verplichtingen afgedekt. Ten opzichte van de normwegingen worden in beperkte zin bepaalde bandbreedtes getolereerd. Er is zowel sprake van actief als passief beheer. De benchmarks worden door het bestuur vastgesteld na advies van de beleggingsadviescommissie. De complexiteit van de verschillende vermogenstitels is beperkt en in ieder geval in overeenstemming met de deskundigheid binnen het bestuur. Het bestuur hanteert daarbij het principe wat men niet snapt, doen we ook niet. Met de vermogensbeheerder is een fiduciaire beheerrelatie aangegaan. Daarbij maakt de vermogensbeheerder gebruik van een dochteronderneming die als taak heeft op basis van een onafhankelijke managersselectie de portefeuille in te richten conform de gewenste strategische normallocatie. Het bestuur beslist uiteindelijk bij de definitieve managersselectie. De visitatiecommissie acht het positief dat het bestuur extra kritisch is als het om fondsen van de vermogensbeheerder zelf gaat. Een keuze hiervoor vergt een apart bestuursbesluit. Het Fonds heeft een eerste aanzet gedaan om tot meer transparantie in de kostenstructuur voor het vermogensbeheer te komen. De visitatiecommissie zou hierbij de aanbeveling willen doen de aanbevelingen van de Pensioenfederatie zo veel mogelijk te volgen. Een vergelijking van de kosten met het gemiddelde van alle pensioenfondsen zou daarbij niet misstaan. De rapportages met betrekking tot het vermogensbeheer hebben een grote frequentie. De visitatiecommissie heeft kunnen constateren dat de rapportages transparant van aard zijn. Binnen de beleggingsadviescommissie wordt de performance van de vermogensbeheerders op maandbasis nauwlettend gevolgd. Er is in sommige gevallen sprake van een performancevergoeding waarbij ook een eventuele underperformance in de voorafgaande periode betrokken wordt. De visitatiecommissie acht dit een goede zaak. Securities lending is inmiddels uitgesloten. Het bestuur heeft de mandaten van de verschillende vermogensbeheerders getoetst op het voorkomen van onbedoelde vrijheden. Het contract met de fiducaire vermogensbeheerder is per jaar opzegbaar. De mandaten met de verschillende vermogensbeheerders zijn direct opzegbaar. Het Fonds heeft een beperkt percentage (6%) indirect onroerend goed beleggingen. De visitatiecommissie zou daarbij de algemene aanbeveling willen doen in hoeverre hierbij voldaan wordt aan de Beleidsregel Integriteitsbeleid voor zakelijke vastgoedactiviteiten van DNB. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 13 VAN 19

14 B5. Risicos Het bestuur besteedt op evenwichtige wijze aandacht aan de te onderscheiden risicogebieden, die in het jaarverslag op adequate wijze worden toegelicht. Er is sprake van risicomanagement voortvloeiende uit een risicomatrix. De risicomatrix is geactualiseerd in samenhang met de ontwikkeling van het DNB-model Focus. Uit deze actualisering zijn geen nieuwe inzichten met betrekking tot het risicobeleid naar voren gekomen. Het Fonds communiceert op toereikende wijze over de risicos. Zo is een crisisplan opgesteld en toegankelijk gemaakt via de website. Het bestuur besteedt op goede wijze aandacht aan de uitbesteding van werkzaamheden, zowel betreffende de pensioenregeling als het vermogensbeheer. Het bestuur heeft recent de meest relevante risicos, te weten het actuariºle risico, het beleggingsrisico, alsmede het rente- en valutarisico, aangepakt. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat het Fonds actuarieel uitgaat van Fondsspecifieke ervaringssterfte en niet langer leeftijdsterugstelling toepast. De visitatiecommissie stelt vast dat het bestuur op vereiste wijze omgaat met het risicobeheer en op toegankelijke manier daarover met belanghebbenden communiceert. B6. Communicatie. Het communicatiebeleid van het Fonds is er op gericht dat alle betrokkenen op elk gewenst moment kunnen beschikken over actuele informatie. Het Fonds beschikt over een actueel en gedetailleerd communicatieplan. Bij de communicatie maakt het Fonds gebruik van correspondentie/brieven, een Website inclusief pensioenplanner, kwartaalberichten alsmede een verkort (populair) jaarverslag. Bij bijeenkomsten van de Vereniging van Gepensioneerden en de Vereniging van Slapers is het bestuur vertegenwoordigd. In 2011 is een self-assessment uitgevoerd ten behoeve van de AFM. Aan de informatieverstrekking heeft de AFM een score toegekend van 95%, wat ruim boven het gemiddelde van de sector en eveneens van de ondernemingspensioenfondsen ligt. De visitatiecommissie stelt vast dat het Fonds, mede door de instelling van een communicatiecommissie, op toereikende wijze het communicatiebeleid uitvoert. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 14 VAN 19

15 Utrecht, 20 november 2012 De visitatiecommissie, Wim de Bruijn Henk Hanneman John Ruben Beperking verspreiding Het visitatierapport is uitsluitend opgesteld voor gebruik door de Stichting Pensioenfonds GITP en mag zonder onze toestemming vooraf niet aan derden worden verstrekt, behoudens aan de externe toezichthouders. Als gevolg hiervan accepteren wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid tegenover ieder andere persoon die dit verslag in handen krijgt of ter inzage krijgt. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 15 VAN 19

16 Bijlage 1 Aanbevelingen (korte samenvatting) B.1 Algemeen a. De kosten van zowel pensioenuitvoering als beleggingen op de door de Pensioenfederatie aanbevolen wijze rapporteren. b. Middels een steekproef na te (laten) gaan of de administratieve gegevens van de deelnemers overeenkomen met de brongegevens. B.2 Governance a. Aandacht voor de paritaire samenstelling van het Dagelijks Bestuur. b. Strakker de hand te houden aan de opvolging van de acties. c. De relatie met andere organen binnen het Fonds te betrekken in de zelfevaluatie van het functioneren van het bestuur. d. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan in het opleidingsplan aan te geven op welke wijze en op welke termijn deze ambitie gerealiseerd gaat worden. e. Het orgaan compliance officer als zodanig en de bevindingen van de compliance officer in het jaarverslag te rapporteren. f. Voor het Fonds een missie, visie en strategie op te stellen. B.3 Deskundigheid a. De samenstelling van de Fondsorganen (bestuur, verantwoordingsorgaan) op het aspect diversiteit toetsen. b. In het opleidingsplan aan te geven op welke wijze en op welke termijn de deskundigheidsambitie gerealiseerd gaat worden. c. Een externe toets op deskundigheid is voorzien bij de aanvang van het bestuurslidmaatschap of 6 maanden daarna (niveau 1) of periodiek - elke twee jaar - voor alle bestuursleden. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan dit voornemen te concretiseren. d. Het gewenste competentieprofiel te verbijzonderen voor het eigen Fonds en vanuit een totaal-profiel van het bestuur een profielschets op te stellen voor kandidaten bij vacatures. B.4 Beleggingen a. Een vergelijking van de beleggingskosten met andere pensioenfondsen uitvoeren. b. Nagaan in hoeverre voor zakelijke vastgoedactiviteiten wordt voldaan aan de Beleidsregel Integriteitsbeleid van DNB. B.5 Risicos Geen aanbevelingen. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 16 VAN 19

17 B.6 Communicatie Geen aanbevelingen. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 17 VAN 19

18 Bijlage 2 Samenvatting van het Rapport bevindingen Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds GITP Met de invoering van de Pensioenwet zijn nadere eisen gesteld aan het interne toezicht bij pensioenfondsen. Zo is bepaald dat tenminste ØØn maal in de drie jaar een visitatie bij een pensioenfonds moet plaatsvinden. Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds GITP (het Fonds) heeft in verband daarmee met VCHolland een afspraak gemaakt voor de uitvoering van een visitatie in De eerste visitatie in collegiaal verband - vond plaats in 2009/2010. De visitatiecommissie heeft op 20 november 2012 haar conceptrapportage met het bestuur van het Fonds besproken. De reactie van het bestuur is in het definitieve rapport verwerkt. De visitatiecommissie beoordeelt - het wettelijk kader in aanmerking genomen - het functioneren van het bestuur zowel qua processen en procedures als qua eindresultaat als goed. De belangrijkste aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn als volgt. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan de kosten van zowel pensioenuitvoering als beleggingen op de door de Pensioenfederatie aanbevolen wijze rapporteren en een vergelijking van de beleggingskosten met andere pensioenfondsen uit te voeren. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan aandacht voor de paritaire samenstelling van het Dagelijks Bestuur. De visitatiecommissie beveelt het bestuur ook aan strakker de hand te houden aan de opvolging van de acties. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan de relatie met andere organen binnen het Fonds te betrekken in de zelf-evaluatie van het functioneren van het bestuur en de samenstelling van de Fondsorganen (bestuur, verantwoordingsorgaan) op het aspect diversiteit te toetsen. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan in het opleidingsplan aan te geven op welke wijze en op welke termijn de opleidingsambitie gerealiseerd gaat worden. Het Fonds beschikt over een compliance officer. De visitatiecommissie beveelt het bestuur aan het orgaan compliance officer als zodanig en de bevindingen van de compliance officer in het jaarverslag te rapporteren. Bij wijze van overkoepelend beleidskader beveelt de visitatiecommissie aan voor het Fonds een missie, visie en strategie op te stellen. Op het gebied van deskundigheid beveelt de visitatiecommissie het bestuur aan: - in het opleidingsplan aan te geven op welke wijze en op welke termijn de deskundigheidsambitie gerealiseerd gaat worden. - in een externe toets op deskundigheid te voorzien bij de aanvang van het bestuurslidmaatschap of 6 maanden daarna (niveau 1) of periodiek - elke twee jaar - voor alle bestuursleden en dit voornemen te concretiseren. VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 18 VAN 19

19 - het gewenste competentieprofiel te verbijzonderen voor het eigen Fonds en vanuit een totaal-profiel van het bestuur een profielschets op te stellen voor kandidaten bij vacatures. Tenslotte beveelt de visitatiecommissie het bestuur aan na te gaan in hoeverre voor zakelijke vastgoedactiviteiten wordt voldaan aan de Beleidsregel Integriteitsbeleid van DNB. De visitatiecommissie, Wim de Bruijn Henk Hanneman John Ruben VISITATIECOMMISSIE HOLLAND PAGINA 19 VAN 19

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma.

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma. Aan: Bestuur BPVT Van: Sako Zeverijn CC: Bestuur SPT Betreft: Functieprofiel bestuurslid met portefeuille communicatie Datum: 13 mei 2014 1. Algemeen Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2010

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2010 Jaarrapport 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 3 B Kerncijfers 5 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Vergroten van het (bewust) bestuurlijke vermogen ( internal control ) van het pensioenfonds;

Vergroten van het (bewust) bestuurlijke vermogen ( internal control ) van het pensioenfonds; 0 1. Inleiding Er zijn in de afgelopen jaren vele ontwikkelingen in pensioenland geweest die ertoe hebben geleid dat besturen van pensioenfondsen meer aandacht zijn gaan geven aan de governancestructuur

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1. Inleiding Op grond van de Europese pensioenfondsenrichtlijn zijn Nederlandse pensioenfondsen sinds 8 februari 2006 verplicht om een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Artikel 1. Begripsbepalingen. Administrateur: de administrateur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten; Algemeen Bestuur:

Nadere informatie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie Meer dan 1700 mensen hebben pensioenaanspraken opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Avery Dennison (in deze verklaring voortaan verder "pensioenfonds" genoemd). Zij zijn de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR

STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR Inleiding Dit stappenplan is een handreiking voor de besturen van de pensioenfondsen. De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), de Vereniging

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Risico Management. Pensioenakkoord en Integraal Balansmanagement. Marton Bloemer Risk Manager

Risico Management. Pensioenakkoord en Integraal Balansmanagement. Marton Bloemer Risk Manager Risico Management Pensioenakkoord en Integraal Balansmanagement Marton Bloemer Risk Manager Introductie 1. Pensioenakkoord 2. Risicomanagement (Integraal Balansmanagement) 3. Samengevat Pagina 1 Pensioenakkoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Rapport bevindingen Visitatiecommissie Jaarlijkse visitatie 2014 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Rapport bevindingen Visitatiecommissie Jaarlijkse visitatie 2014 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Rapport bevindingen Visitatiecommissie Jaarlijkse visitatie 2014 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland DE VISITATIECOMMISSIE Wim de Bruijn, voorzitter Gerrit Euverman Henk Hanneman 21 januari

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

1 Profielschets van het Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

1 Profielschets van het Stichting Pensioenfonds Ernst & Young 1 Profielschets van het Stichting Pensioenfonds Ernst & Young Stichting Pensioenfonds Ernst & Young (hierna: SPEY) is een ondernemingspensioenfonds (volledig verzekerd bij Aegon) en regelt de pensioenvoorziening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ 16 FEBRUARI 2011 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures voor beheersing matchings- / renterisico... 6 2.1. Cashmanagement...

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) 1. Inleiding Voor u ligt de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Jaarrapport 2010

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Jaarrapport 2010 Jaarrapport 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 3 B Kerncijfers 5 C Karakteristieken van het pensioenfonds 8 D Oordeel van het Verantwoordingsorgaan 13 E Bestuursverslag 16 Hoofdlijnen 17 Vermogensbeheer

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool 1. Het pensioenfonds Rockwool Het pensioenfonds Rockwool is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Transparantiedocument

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Transparantiedocument Inwerkingtreding op 12 november 2014 Inhoud 1. Inleiding pg. 3 2. Algemeen pg. 4 3. Besturing van het pensioenfonds pg. 5 4. Overige elementen van de besturing

Nadere informatie

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Communicatiejaarplan 2013 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Terugblik 2012 3 2 Communicatie in 2013 2.1 Uitgangspunten voor de communicatie bij VPTECH 4

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 september 2011

Nieuwsbrief 10 september 2011 Beste lezer Een korte nieuwsbrief, allereerst bedoeld om je uit te nodigen voor de Najaarsbijeenkomst van de VEP op 19 oktober. De secretaris van de Stichting Pensioenfonds Equens heeft ons erop gewezen

Nadere informatie

Financieel Crisisplan

Financieel Crisisplan Financieel Crisisplan Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur 1 Inleiding Dit financieel crisisplan bevat een beschrijving van maatregelen die het bestuur

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem. De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem.

Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem. De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem. Statuten van de Stichting Pensioenfonds APF gevestigd te Arnhem 1 Naam en zetel De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds APF en is gevestigd te Arnhem. 2 Begripsbepalingen In deze statuten wordt

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Wat waren in 2013 de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten voor aangesloten werkgevers en deelnemers bij pensioenfonds StiPP? We hebben ze voor u op een rij gezet in deze verkorte versie van het jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS Protector

STICHTING PENSIOENFONDS Protector STICHTING PENSIOENFONDS Protector Verklaring Beleggi ngsbeginselen december 2011 beleggingsbeginselen 1/8 Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Profiel van het pensioenfonds 2.1 Organisatie 2.2 Geen nevenactiviteiten

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Transparantiedocument Hoe wordt SPUN bestuurd? Inwerkingtreding op 06-11-2015 1 Inhoud 1. Inleiding pg. 3 2. Algemeen pg. 4 3. Besturing van het pensioenfonds pg.

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om Jaarbericht 2010 1 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2010. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2015 Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 16 september 2015 Versie: 3.0 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Bestuur: Begripsbepalingen het Bestuur

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort

Herstel beleggingen teniet gedaan, maar Metro pensioenen niet gekort Verkort jaarverslag 2011 Elk jaar publiceert Metro Pensioenfonds een jaarverslag waarin het pensioenfonds verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Dat moet van de toezichthouder,

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG

DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG 1 DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN De in dit deskundigheidsplan gebruikte begrippen moeten worden opgevat overeenkomstig de betekenis die daaraan

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie