PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ ^ M T \ H ^ 7 Dat. ontv.: «J 3 MEI 2015 Provinciale Staten van Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Inlichtingen bij dhr. A.C.G. Offereins telefoon KvK IBAN NL45RABO Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 maart 2015 Datum Kenmerk 2015/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. II. Verdeling van de portefeuille naar land en naar rating en in vergelijking met mandaat (te raadplegen via Samenstelling portefeuille per 31 maart 2015 (te raadplegen via In de brief van 20 december 2011 met kenmerk 2011/ hebben wij beschreven op welke wijze wij Provinciale Staten over het vermogensbeheer informeren. Via deze brief informeren wij u over de samenstelling van de obligatieportefeuille per 31 maart Overzicht portefeuille In de bijlage treft u een overzicht aan van de omvang van de uitzettingen naar land en instelling. U vindt met als peildatum 31 maart 2015 informatie over: - emittent (i.e. obligatie uitgevende instelling) - couponrente; - looptijd (aflossingsdatum); - ratings van de leningen bij aankoop; - ratings van de leningen per 31 maart 2015; - nominale waarde; - kostprijs bij aanschaf; - marktwaarde; - nog te ontvangen rente (i.e. opgebouwde rente vanaf coupondatum); - verdeling naar land; - verdeling naar rating. Wat betreft de vermelde ratings van de obligatieleningen kan het in sommige gevallen zo zijn, dat een lening een hogere rating heeft dan de instelling die de lening heeft uitgegeven. De reden daarvoor is dat deze leningen een relatief grotere mate van zekerheid van de instelling hebben meegekregen (bijvoorbeeld in het geval van een 'covered bond') dan dat de instelling zelf als rating heeft. De obligaties waarin is belegd zijn allemaal 'investment grade'. Dat wil zeggen dat hun creditrating BBB- of hoger is volgens Standard & Poor's*, dan wel Baa3 of hoger is volgens Moody's. Datum verzending 3 MEI 2Ö15 provincie \% verijssel

2 MM In het algemeen betekent deze rating van tenminste BBB- of Baa3 voor een obligatie dat volgens de beoordeling van de rating agency het zeer waarschijnlijk is dat aan de betalingsverplichtingen (aflossing en rente) kan worden voldaan. Uiteraard neemt met een hogere rating die waarschijnlijkheid toe. De obligatieportefeuille van de provincie heeft een defensief profiel; 66 % van de waarde heeft de hoogste rating van AAA. Waarde ontwikkeling portefeuille vanaf 1 januari 2015 tot 31 maart 2015 Sinds begin 2015 is samengevat de totale portefeuille als volgt gemuteerd : Marktwaarde 1 januari 2015 Ongerealiseerde waardegroei Verdiende interest Transactieresultaat aflossingen (x miljoen) (effect van dalende rente) Datum Kenmerk 2015/ Pagina 2 Subtotaal Kasontvangsten Marktwaarde 31 maart 2015 *) (lossingen en rentes) *) De nominale waarde van de portefeuille was ultimo maart miljoen. Het verschil met de marktwaarde van 200 miljoen betreft het agio (i.e. het verschil tussen marktwaarde en nominale waarde) dat tot aflossingsdatum van de verschillende obligaties (uiterlijk in 2037) geleidelijk zal 'wegsmelten' als gevolg van onze 'buy-and-hold policy'. Liquiditeiten ontwikkeling Het kassaldo van de provincie wordt, naast de structurele en reguliere inkomsten en uitgaven, grotendeels bepaald door de ontvangsten uit de beleggingsportefeuille en de projectuitgaven. De gecombineerde kasstroom van aflossingen en rentecouponnen bereikt een piek in 2017 en loopt daarna geleidelijk terug naar Nadien worden de jaarlijkse ontvangsten veel beperkter en lopen nog tot het einde van de vervalkalender in Zie grafiek hierna. Tegenover deze ontwikkeling staat de realisatie van de projecten van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel vanuit het Hoofdlijnen akkoord. Dat zal de komende jaren omvangrijke kasmiddelen vergen en uiteraard ons liquiditeitssaldo flink drukken. : 150.S00.!O)^C 8Renieb3te»

3 In het kader van SKB hebben wij een speciale RABO-SKB rekening vanwaar op dagbasis de afroming door het Agentschap plaatsvindt. Ultimo maart stond op onze rekening-courant bij het Ministerie van Financiën een creditsaldo van 330 miljoen. De stijging in het eerste kwartaal ( 89 miljoen) was vooral het gevolg van de hiervoor gemelde 53 miljoen van aflossingen en couponnen uit de portefeuille en de overdracht van 60 miljoen aan middelen van Regio Twente naar de Provincie (m.b.t. de BDU Verkeer en Vervoer). Rentebaten De verplichting tot afstorting van onze creditgelden naar het Agentschap betekent dat wij over het daar beheerde rekening-courant saldo een rentevergoeding ontvangen. Echter de tarieven in de geld- en kapitaalmarkt zijn al enige tijd zeer laag, maar de tarieven van het Ministerie van Financiën liggen nog daaronder. Eind maart was de rentevergoeding van het Agentschap op ons rekening-courantsaldo nihil (0,00%). Vastleggen voor een langere vaste periode via een deposito is mogelijk en geeft (afhankelijk van de looptijd) normaliter een hogere creditrente. Doch ook hier was het effect van de historisch lage geldmarkttarieven (zijnde de Eonia en Euribor tarieven) op de kapitaalmarktrente zichtbaar. Ten opzichte van voorgaand kwartaal zijn de al lage tarieven nog verder gedaald en meer dan gehalveerd. Ter informatie geven wij de volgende depositotarieven van het Agentschap : Datum Peildatum 1- jaars 5- jaars 10 - jaars 20 - jaars Kenmerk 2015/ Pagina ,00 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % 0,72 % 0,35 % 1,24 % 0,56 % Een alternatief binnen SKB kan zijn het uitlenen van gelden aan andere decentrale overheden rekening houdend met onze liquiditeitsprognose en de Uitvoeringsregeling Treasury. Vanwege de zeer lage depositotarieven (banken hanteren nu zelfs een negatieve rente) zijn geen bedragen voor langere termijn uitgeleend. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, provincie \ verijssel

4 Bijlage I - bij informerende brief (kenmerk 2015/ ) Inzake vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 maart 2015 Onderstaand zijn opgenomen de verdeling van de obligatieportefeuille naar land van debiteur / uitgevende instelling en naar rating. Zowel gemeten per 31 maart 2015 als per peildatum 31 december Verdeling naar land per 31 maart 2015 respectievelijk 31 december 2014 Per Per Land van uitgifte Totaal* Percentage Totaal* Percentage AUSTRIA ,14% ,02% BELGIUM ,00% ,99% FINLAND ,09% ,93% FRANCE ,16% ,51% GERMANY ,08% ,96% IRELAND ,56% ,57% ITALY ,28% ,19% NETHERLANDS ,18% ,00% SLOVENIA ,76% ,73% SPAIN ,70% ,61% SUPRANATIONAL ,72% ,13% UNITED KINGDOM ,87% ,96% LUXEMBOURG ,14% ,08% SWEDEN ,34% ,33% Eindtotaal ,00% ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente. Verdeling naar rating van de obligatie per 31 maart 2015 respectievelijk 31 december 2014 Per Per Rating Totaal* Percentage Totaal* Percentage AAA ,44% ,19% AA ,88% ,45% AA ,78% ,63% AA ,17% ,19% A+ A A- BBB ,50% ,31% BBB ,79% ,77% BBB ,45% ,44% Eindtotaal ,00% ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente. Gedurende het eerste kwartaal van 2015 ontvingen wij aan cash 53 miljoen uit de beleggingsportefeuilles, als gevolg van aflossingen en ontvangen rentecouponnen. Conform de Wet Schatkistbankieren mogen deze gelden niet herbelegd worden, noch blijven staan bij de depotbank (custodian). Derhalve zijn de ontvangsten direct overgemaakt naar het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Rekening houdend met deze kasontvangsten van 53 miljoen is de portefeuillewaarde ten opzichte van ultimo 2014 dus gestegen met 17 miljoen als gevolg van koersstijgingen (vanwege de gedaalde kapitaalmarktrente) en opgebouwde interest.

5 De obligaties met een rating lager dan AA Minus betreffen obligaties uit Spanje, Italië en Slovenië. Bij aankoop hadden deze obligaties allemaal een rating van AA Minus of hoger en voldeden daarmee aan de vereisten van FIDO en RUDDO. Als gevolg van downgrades van deze landen hebben deze obligaties op dit moment een rating lager dan AA Minus. Voor de totale portefeuille is deze categorie per 31 maart ,74% en deze obligaties maken deel uit van de BNG portefeuille. Ultimo december 2013 was dat percentage nog 6,52% van de marktwaarde. De nominale waarde van deze posities is totaal 68 miljoen, gelijk aan de limiet van de < AA Minus categorie, zoals vastgelegd in het mandaat van de vermogensbeheerders. Deze positie is daarmee bevroren. Immers deze posities met een lange looptijd gaan procentueel steeds zwaarder wegen in de langzaam krimpende portefeuille als gevolg van aflossingen. Deze posities met een lagere rating hebben wel een wat hogere coupon en dus renteopbrengst. Vanwege ontwikkelingen in de Eurozone en de kapitaalmarkt is bovendien de marktwaarde van deze posities relatief sterker gestegen dan onze posities in de Euro kernlanden. Ratings De mandaten waarmee de vermogensbeheerders werken, leggen de vermogensbeheerders een aantal restricties op. Onderstaande tabel vergelijkt de portefeuille met de restricties uit de mandaten. Omschrijving Norm / mandaat BNG Lombard AAA Rating 53,9% 86,0% Minimaal 50% Maximaal 100% < AAA Rating 46,1% 14,0% Minimaal 0% Maximaal 50% < AA minus Rating Maximaal ** < 68 miljoen nominaal 68 mln nominaal Duration (in jaren) 3,82 4,47 Minimaal 4 Maximaal 6 0 nominaal De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de portefeuille (de zgn. modified duration) dient volgens het mandaat te liggen tussen 4 en 6 jaar. Ultimo maart 2015 was dat 3,82 bij BNG en 4,47 voor de Lombard portefeuille. Deze duration wordt langzaam korter met het verstrijken van de tijd en de verplichte overdracht van vrijvallende gelden aan de Staat. De ondergrens zal daarom moeten worden aangepast of vervallen. Verkorting van de duration betekent in principe minder rentegevoeligheid (wijziging van de marktwaarde als gevolg van de gewijzigde kapitaalmarktrente). Nominale portefeuillewaarde ontwikkeling Zoals hierboven aangegeven was de marktwaarde van de obligatieportefeuille ultimo maart De nominale waarde van deze obligaties bedroeg Het verschil van afgerond 200 miljoen betreft agio. Dat representeert de ook in 2015 verder gestegen beurskoersen als gevolg van de gedaalde kapitaalmarktrente. In het volgende overzicht zijn de aankopen, verkopen en aflossingen (3 leningen) samengevat in de periode tussen 31 december 2014 en 31 maart De beleggingen zijn hier weergegeven in nominale waarde en in euro. Nominale waarde portefeuille per 31/12/ Totaal per 31/12/ Aankopen 1 januari t/m 31 maart 0 Verkopen 1 januari t/m 31 maart 0 Aflossingen 1 januari t/m 31 maart Nominale waarde portefeuille per 31/03/ Totaal per 31/03/

6 Grafisch weergegeven verdeling van de obligatieportefeuille

7 Bijlage 2 - Obligatieportefeuille per 31 maart 2015 Behorend bij brief met kenmerk 2015/ Marktwaarde Marktwaarde Toename / Opgebouwde Rating bij Rating Land Emittent / Uitgevende instelling Coupon rente Afloopdatum Nominale waarde Aankoopwaarde 30/09/ /03/2015 afname rente vanaf aankoop 31/03/2015 AUSTRIA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 144A 4,650 1/15/ AAA AAA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 144A 3,500 9/15/ AAA AAA OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 3,875 9/15/ AAA AA+ AUSTRIA GOVERNMENT BOND 144A 1,750 10/20/ AAA AAA Totaal AUSTRIA BELGIUM BELGIUM GOVERNMENT BOND 144A 4,000 3/28/ AA+ AA FLEMISH COMMUNITY 3,875 7/20/ AA AA Totaal BELGIUM FINLAND FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 4,375 7/4/ AAA AAA FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 4,000 7/4/ AAA AAA Totaal FINLAND FRANCE CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,500 5/16/ AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 8,500 4/25/ AAA AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3,500 4/25/ AAA AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 3,125 9/15/ AAA AA+ CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'H 3,500 4/25/ AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 4,000 10/25/ AAA AA CIF EUROMORTGAGE SA 4,000 10/25/ AAA AA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,375 4/25/ AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4,250 10/25/ AA+ AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4,875 7/3/ AA+ AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,625 9/23/ AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,875 5/25/ AAA AAA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4,875 6/2/ AA+ AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3,750 10/25/ AAA AA+ CIF EUROMORTGAGE SA 3,750 10/23/ AAA AA BANQUES POPULAIRES COVERED BON 3,875 1/31/ AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA REGS 3,250 2/3/ AAA AA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,375 4/15/ AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS 3,500 6/14/ AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,250 1/19/ AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS 2,125 7/10/ AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF REGS 2,250 4/19/ AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF REGS 1,875 9/20/ AAA AAA BPCE SFH SA 1,750 11/29/ AAA AAA Totaal FRANCE GERMANY BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5,500 1/4/ AAA AAA KFW 3,875 1/21/ AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 3,000 9/8/ AAA AAA KFW REGS 2,625 8/16/ AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 2,750 6/3/ AAA AAA Totaal GERMANY IRELAND GERMAN POSTAL PENSIONS SECURIT 4,250 1/18/ AAA AAA Totaal IRELAND ITALY ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000 11/1/ AA- BBB+ Totaal ITALY LUXEMBOURG EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 3,500 2/4/ AAA AA EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 2,625 5/2/ AAA AA EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 1,625 9/15/ AAA AA Totaal LUXEMBOURG NETHERLANDS NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4,000 1/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4,000 7/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4,000 7/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3,500 7/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2,500 1/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0,750 4/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2,250 7/15/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3,875 2/17/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4,125 1/23/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4,250 3/1/ AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,750 1/15/ AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,750 1/15/ AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 4,375 1/22/ AAA AAA ING BANK NV 5,250 6/5/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3,875 11/4/ AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,125 1/14/ AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,125 1/14/ AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 3,375 2/1/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3,750 1/14/ AAA AAA ING BANK NV 4,000 1/17/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTE REGS 2,500 11/15/ AAA AAA ING BANK NV REGS 3,375 1/11/ AAA AAA ING BANK NV REGS 3,250 3/3/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4,250 4/6/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4,250 4/6/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 3,000 7/12/ AAA AAA

8 ING BANK NV REGS 3,375 1/10/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTE REGS 2,250 1/12/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTE REGS 2,250 1/12/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 2,250 1/17/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV REGS 3,500 1/18/ AAA AAA Totaal NETHERLANDS SLOVENIA SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 4,375 2/6/ AA BBB+ SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 4,125 1/26/ AA BBB+ Totaal SLOVENIA SPAIN SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4,800 1/31/ AAA BBB AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALU 4,850 3/17/ AA BBB- BANKIA SA 4,500 4/26/ AAA BBB+ BANKIA SA 5,000 6/28/ AAA BBB+ INSTITUTO DE CREDITO OFIC REGS 6,000 3/8/ AAA BBB Totaal SPAIN SUPRANATIONAL EUROPEAN UNION 3,500 6/4/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,625 4/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,000 10/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,875 10/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,250 4/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,500 4/15/ AAA AAA INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 3,875 5/20/ AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 3,000 7/13/ AAA AA+ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,000 9/28/ AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOP REGS 2,875 8/31/ AAA AA+ Totaal SUPRANATIONAL SWEDEN NORDEA BANK AB REGS 4,000 7/11/ AA- AA- Totaal SWEDEN UNITED KINGDOM BANK OF SCOTLAND PLC 3,875 2/7/ AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC 3,375 6/8/ AAA AAA NRAM PLC 3,875 11/16/ AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY S REGS 4,250 4/12/ AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4,250 5/4/ AAA AA+ NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,375 2/28/ AAA AAA NRAM PLC 4,125 3/27/ AAA AAA BANK OF SCOTLAND PLC 4,750 6/8/ AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4,875 6/28/ AAA AA+ BARCLAYS BANK PLC 4,000 10/7/ AAA AAA NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,875 9/14/ AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY S REGS 3,625 10/5/ AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PL REGS 4,000 3/15/ AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 3,000 9/8/ AAA AAA Totaal UNITED KINGDOM Eindtotaal Marktwaarde incl. opgelopen rente, exclusief cash

verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014

verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijss Inlichtingen bij dhr. A.C.G. Offereins telefoon

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect

Halfjaarverslag 2014. BNG Fido Kapitaalmarktselect. BNG Fido Geldmarktselect Halfjaarverslag 2014 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect 2 HALFJAARVERSLAG 2014 BNG FONDSEN 3 BNG Fido Kapitaalmarktselect BNG Fido Geldmarktselect (fondsen voor gemene rekening) Raad

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Belegging van de 2e Tranche Nuon-gelden en de Escrow-gelden PS2011-473 X Commissie AFW 14-9 Provinciale Staten Behandelwijze

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

In artikel 1 wordt Onze Minister van Verkeer en Waterstaat telkens vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Allen die deze zullen zien of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN NATIONALE SCHULD (IXA) Aangeboden 16 mei 2012 kst-33240-ixa-1 ISSN

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Jaarverslag 2011/2012 30 september 2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nleuwegeln.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 2010-001 Nieuwegein Financiën Contactpersoon Ger/ de Vree Telefoon 030 607 1305 Fax 030 601

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Fixed Income, Zero-coupon rates en Duration

Fixed Income, Zero-coupon rates en Duration Hoofdstuk 5 Fixed Income, Zero-coupon rates en Duration Fixed income is de markt waarop fixed income securities ofwel vastrentende waarden worden verhandeld. Dit zijn verhandelbare schuldbekentenissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief

Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Jaarverslag 2014 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Verslag van de beheerder 2-6 Jaarrekening 7 Samengestelde balans 8 Samengestelde winst & verliesrekening 8 Samengesteld kasstroomoverzicht 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.)

Jaarverslag 2009. BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Jaarverslag 2009 BNG Vermogensbeheer B.V. (voorheen BNG Capital Management B.V.) Inhoud 1 Profiel en kerncijfers 1 1.1 Profiel 1 1.2 Kerncijfers 1 2 Directieverslag 2 2.1 Marktontwikkelingen en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de ontwikkelingen in de portefeuille en van de renteinkomsten Nieuwegein f~., \..--- '.,. I..._ ' 28-3 Aan de leden van de commissie ABZ Onderwerp: Strategienota treasury 27-2 Datum 18 december 27 Portefeuillehouder: B.J. Lubbinge Afdeling:~ Financiën Bijlagen: 5

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

Wethouder van Cultuur en Financiën

Wethouder van Cultuur en Financiën Wethouder van Cultuur en Financiën mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën, Ter attentie van de heer M. Smits

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 12

Oefenopgaven Hoofdstuk 12 Oefenopgaven Hoofdstuk 12 1 Methoden Bij de bepaling van de omvang van het renterisico kunnen verschillende technieken gebruikt worden. De bekendste zijn: o o o Duration Gap-analyse VAR-methodiek In welke

Nadere informatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie

de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie de Nationale Grondbank N.V. Nederlandse Inflatie Obligatie NL Inflatie Obligatieleningen DNG 2013-2023/1. max. 15 mln Met hypothecaire zekerheid en pandrecht op de kasstroom en garantie op de Nominale

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten.

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp - Verantwoording treasurybeleid vooruitlopend op jaarstukken 2014 Kern mededeling: Begin 2014 hebben uw Staten het treasurystatuut 2014 vastgesteld. De gedeputeerde

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 237 5 oktober 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren G.J.P. Okkema en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting Advies

Nadere informatie