PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ ^ M T \ H ^ 7 Dat. ontv.: «J 3 MEI 2015 Provinciale Staten van Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl Inlichtingen bij dhr. A.C.G. Offereins telefoon KvK IBAN NL45RABO Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 maart 2015 Datum Kenmerk 2015/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. II. Verdeling van de portefeuille naar land en naar rating en in vergelijking met mandaat (te raadplegen via Samenstelling portefeuille per 31 maart 2015 (te raadplegen via In de brief van 20 december 2011 met kenmerk 2011/ hebben wij beschreven op welke wijze wij Provinciale Staten over het vermogensbeheer informeren. Via deze brief informeren wij u over de samenstelling van de obligatieportefeuille per 31 maart Overzicht portefeuille In de bijlage treft u een overzicht aan van de omvang van de uitzettingen naar land en instelling. U vindt met als peildatum 31 maart 2015 informatie over: - emittent (i.e. obligatie uitgevende instelling) - couponrente; - looptijd (aflossingsdatum); - ratings van de leningen bij aankoop; - ratings van de leningen per 31 maart 2015; - nominale waarde; - kostprijs bij aanschaf; - marktwaarde; - nog te ontvangen rente (i.e. opgebouwde rente vanaf coupondatum); - verdeling naar land; - verdeling naar rating. Wat betreft de vermelde ratings van de obligatieleningen kan het in sommige gevallen zo zijn, dat een lening een hogere rating heeft dan de instelling die de lening heeft uitgegeven. De reden daarvoor is dat deze leningen een relatief grotere mate van zekerheid van de instelling hebben meegekregen (bijvoorbeeld in het geval van een 'covered bond') dan dat de instelling zelf als rating heeft. De obligaties waarin is belegd zijn allemaal 'investment grade'. Dat wil zeggen dat hun creditrating BBB- of hoger is volgens Standard & Poor's*, dan wel Baa3 of hoger is volgens Moody's. Datum verzending 3 MEI 2Ö15 provincie \% verijssel

2 MM In het algemeen betekent deze rating van tenminste BBB- of Baa3 voor een obligatie dat volgens de beoordeling van de rating agency het zeer waarschijnlijk is dat aan de betalingsverplichtingen (aflossing en rente) kan worden voldaan. Uiteraard neemt met een hogere rating die waarschijnlijkheid toe. De obligatieportefeuille van de provincie heeft een defensief profiel; 66 % van de waarde heeft de hoogste rating van AAA. Waarde ontwikkeling portefeuille vanaf 1 januari 2015 tot 31 maart 2015 Sinds begin 2015 is samengevat de totale portefeuille als volgt gemuteerd : Marktwaarde 1 januari 2015 Ongerealiseerde waardegroei Verdiende interest Transactieresultaat aflossingen (x miljoen) (effect van dalende rente) Datum Kenmerk 2015/ Pagina 2 Subtotaal Kasontvangsten Marktwaarde 31 maart 2015 *) (lossingen en rentes) *) De nominale waarde van de portefeuille was ultimo maart miljoen. Het verschil met de marktwaarde van 200 miljoen betreft het agio (i.e. het verschil tussen marktwaarde en nominale waarde) dat tot aflossingsdatum van de verschillende obligaties (uiterlijk in 2037) geleidelijk zal 'wegsmelten' als gevolg van onze 'buy-and-hold policy'. Liquiditeiten ontwikkeling Het kassaldo van de provincie wordt, naast de structurele en reguliere inkomsten en uitgaven, grotendeels bepaald door de ontvangsten uit de beleggingsportefeuille en de projectuitgaven. De gecombineerde kasstroom van aflossingen en rentecouponnen bereikt een piek in 2017 en loopt daarna geleidelijk terug naar Nadien worden de jaarlijkse ontvangsten veel beperkter en lopen nog tot het einde van de vervalkalender in Zie grafiek hierna. Tegenover deze ontwikkeling staat de realisatie van de projecten van het investeringsprogramma Kracht van Overijssel vanuit het Hoofdlijnen akkoord. Dat zal de komende jaren omvangrijke kasmiddelen vergen en uiteraard ons liquiditeitssaldo flink drukken. : 150.S00.!O)^C 8Renieb3te»

3 In het kader van SKB hebben wij een speciale RABO-SKB rekening vanwaar op dagbasis de afroming door het Agentschap plaatsvindt. Ultimo maart stond op onze rekening-courant bij het Ministerie van Financiën een creditsaldo van 330 miljoen. De stijging in het eerste kwartaal ( 89 miljoen) was vooral het gevolg van de hiervoor gemelde 53 miljoen van aflossingen en couponnen uit de portefeuille en de overdracht van 60 miljoen aan middelen van Regio Twente naar de Provincie (m.b.t. de BDU Verkeer en Vervoer). Rentebaten De verplichting tot afstorting van onze creditgelden naar het Agentschap betekent dat wij over het daar beheerde rekening-courant saldo een rentevergoeding ontvangen. Echter de tarieven in de geld- en kapitaalmarkt zijn al enige tijd zeer laag, maar de tarieven van het Ministerie van Financiën liggen nog daaronder. Eind maart was de rentevergoeding van het Agentschap op ons rekening-courantsaldo nihil (0,00%). Vastleggen voor een langere vaste periode via een deposito is mogelijk en geeft (afhankelijk van de looptijd) normaliter een hogere creditrente. Doch ook hier was het effect van de historisch lage geldmarkttarieven (zijnde de Eonia en Euribor tarieven) op de kapitaalmarktrente zichtbaar. Ten opzichte van voorgaand kwartaal zijn de al lage tarieven nog verder gedaald en meer dan gehalveerd. Ter informatie geven wij de volgende depositotarieven van het Agentschap : Datum Peildatum 1- jaars 5- jaars 10 - jaars 20 - jaars Kenmerk 2015/ Pagina ,00 % 0,00 % 0,15 % 0,00 % 0,72 % 0,35 % 1,24 % 0,56 % Een alternatief binnen SKB kan zijn het uitlenen van gelden aan andere decentrale overheden rekening houdend met onze liquiditeitsprognose en de Uitvoeringsregeling Treasury. Vanwege de zeer lage depositotarieven (banken hanteren nu zelfs een negatieve rente) zijn geen bedragen voor langere termijn uitgeleend. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, provincie \ verijssel

4 Bijlage I - bij informerende brief (kenmerk 2015/ ) Inzake vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 maart 2015 Onderstaand zijn opgenomen de verdeling van de obligatieportefeuille naar land van debiteur / uitgevende instelling en naar rating. Zowel gemeten per 31 maart 2015 als per peildatum 31 december Verdeling naar land per 31 maart 2015 respectievelijk 31 december 2014 Per Per Land van uitgifte Totaal* Percentage Totaal* Percentage AUSTRIA ,14% ,02% BELGIUM ,00% ,99% FINLAND ,09% ,93% FRANCE ,16% ,51% GERMANY ,08% ,96% IRELAND ,56% ,57% ITALY ,28% ,19% NETHERLANDS ,18% ,00% SLOVENIA ,76% ,73% SPAIN ,70% ,61% SUPRANATIONAL ,72% ,13% UNITED KINGDOM ,87% ,96% LUXEMBOURG ,14% ,08% SWEDEN ,34% ,33% Eindtotaal ,00% ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente. Verdeling naar rating van de obligatie per 31 maart 2015 respectievelijk 31 december 2014 Per Per Rating Totaal* Percentage Totaal* Percentage AAA ,44% ,19% AA ,88% ,45% AA ,78% ,63% AA ,17% ,19% A+ A A- BBB ,50% ,31% BBB ,79% ,77% BBB ,45% ,44% Eindtotaal ,00% ,00% * Marktwaarde in inclusief opgelopen rente. Gedurende het eerste kwartaal van 2015 ontvingen wij aan cash 53 miljoen uit de beleggingsportefeuilles, als gevolg van aflossingen en ontvangen rentecouponnen. Conform de Wet Schatkistbankieren mogen deze gelden niet herbelegd worden, noch blijven staan bij de depotbank (custodian). Derhalve zijn de ontvangsten direct overgemaakt naar het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Rekening houdend met deze kasontvangsten van 53 miljoen is de portefeuillewaarde ten opzichte van ultimo 2014 dus gestegen met 17 miljoen als gevolg van koersstijgingen (vanwege de gedaalde kapitaalmarktrente) en opgebouwde interest.

5 De obligaties met een rating lager dan AA Minus betreffen obligaties uit Spanje, Italië en Slovenië. Bij aankoop hadden deze obligaties allemaal een rating van AA Minus of hoger en voldeden daarmee aan de vereisten van FIDO en RUDDO. Als gevolg van downgrades van deze landen hebben deze obligaties op dit moment een rating lager dan AA Minus. Voor de totale portefeuille is deze categorie per 31 maart ,74% en deze obligaties maken deel uit van de BNG portefeuille. Ultimo december 2013 was dat percentage nog 6,52% van de marktwaarde. De nominale waarde van deze posities is totaal 68 miljoen, gelijk aan de limiet van de < AA Minus categorie, zoals vastgelegd in het mandaat van de vermogensbeheerders. Deze positie is daarmee bevroren. Immers deze posities met een lange looptijd gaan procentueel steeds zwaarder wegen in de langzaam krimpende portefeuille als gevolg van aflossingen. Deze posities met een lagere rating hebben wel een wat hogere coupon en dus renteopbrengst. Vanwege ontwikkelingen in de Eurozone en de kapitaalmarkt is bovendien de marktwaarde van deze posities relatief sterker gestegen dan onze posities in de Euro kernlanden. Ratings De mandaten waarmee de vermogensbeheerders werken, leggen de vermogensbeheerders een aantal restricties op. Onderstaande tabel vergelijkt de portefeuille met de restricties uit de mandaten. Omschrijving Norm / mandaat BNG Lombard AAA Rating 53,9% 86,0% Minimaal 50% Maximaal 100% < AAA Rating 46,1% 14,0% Minimaal 0% Maximaal 50% < AA minus Rating Maximaal ** < 68 miljoen nominaal 68 mln nominaal Duration (in jaren) 3,82 4,47 Minimaal 4 Maximaal 6 0 nominaal De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de portefeuille (de zgn. modified duration) dient volgens het mandaat te liggen tussen 4 en 6 jaar. Ultimo maart 2015 was dat 3,82 bij BNG en 4,47 voor de Lombard portefeuille. Deze duration wordt langzaam korter met het verstrijken van de tijd en de verplichte overdracht van vrijvallende gelden aan de Staat. De ondergrens zal daarom moeten worden aangepast of vervallen. Verkorting van de duration betekent in principe minder rentegevoeligheid (wijziging van de marktwaarde als gevolg van de gewijzigde kapitaalmarktrente). Nominale portefeuillewaarde ontwikkeling Zoals hierboven aangegeven was de marktwaarde van de obligatieportefeuille ultimo maart De nominale waarde van deze obligaties bedroeg Het verschil van afgerond 200 miljoen betreft agio. Dat representeert de ook in 2015 verder gestegen beurskoersen als gevolg van de gedaalde kapitaalmarktrente. In het volgende overzicht zijn de aankopen, verkopen en aflossingen (3 leningen) samengevat in de periode tussen 31 december 2014 en 31 maart De beleggingen zijn hier weergegeven in nominale waarde en in euro. Nominale waarde portefeuille per 31/12/ Totaal per 31/12/ Aankopen 1 januari t/m 31 maart 0 Verkopen 1 januari t/m 31 maart 0 Aflossingen 1 januari t/m 31 maart Nominale waarde portefeuille per 31/03/ Totaal per 31/03/

6 Grafisch weergegeven verdeling van de obligatieportefeuille

7 Bijlage 2 - Obligatieportefeuille per 31 maart 2015 Behorend bij brief met kenmerk 2015/ Marktwaarde Marktwaarde Toename / Opgebouwde Rating bij Rating Land Emittent / Uitgevende instelling Coupon rente Afloopdatum Nominale waarde Aankoopwaarde 30/09/ /03/2015 afname rente vanaf aankoop 31/03/2015 AUSTRIA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 144A 4,650 1/15/ AAA AAA AUSTRIA GOVERNMENT BOND 144A 3,500 9/15/ AAA AAA OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 3,875 9/15/ AAA AA+ AUSTRIA GOVERNMENT BOND 144A 1,750 10/20/ AAA AAA Totaal AUSTRIA BELGIUM BELGIUM GOVERNMENT BOND 144A 4,000 3/28/ AA+ AA FLEMISH COMMUNITY 3,875 7/20/ AA AA Totaal BELGIUM FINLAND FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 4,375 7/4/ AAA AAA FINLAND GOVERNMENT BOND 144A 4,000 7/4/ AAA AAA Totaal FINLAND FRANCE CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,500 5/16/ AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 8,500 4/25/ AAA AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3,500 4/25/ AAA AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 3,125 9/15/ AAA AA+ CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'H 3,500 4/25/ AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA 4,000 10/25/ AAA AA CIF EUROMORTGAGE SA 4,000 10/25/ AAA AA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,375 4/25/ AAA AAA FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4,250 10/25/ AA+ AA+ CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4,875 7/3/ AA+ AA+ CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,625 9/23/ AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,875 5/25/ AAA AAA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMEN 4,875 6/2/ AA+ AA+ FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3,750 10/25/ AAA AA+ CIF EUROMORTGAGE SA 3,750 10/23/ AAA AA BANQUES POPULAIRES COVERED BON 3,875 1/31/ AAA AAA CIF EUROMORTGAGE SA REGS 3,250 2/3/ AAA AA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,375 4/15/ AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS 3,500 6/14/ AAA AAA CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 4,250 1/19/ AAA AAA CREDIT AGRICOLE HOME LOAN REGS 2,125 7/10/ AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF REGS 2,250 4/19/ AAA AAA AXA BANK EUROPE SCF REGS 1,875 9/20/ AAA AAA BPCE SFH SA 1,750 11/29/ AAA AAA Totaal FRANCE GERMANY BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5,500 1/4/ AAA AAA KFW 3,875 1/21/ AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 3,000 9/8/ AAA AAA KFW REGS 2,625 8/16/ AAA AAA FMS WERTMANAGEMENT AOER 2,750 6/3/ AAA AAA Totaal GERMANY IRELAND GERMAN POSTAL PENSIONS SECURIT 4,250 1/18/ AAA AAA Totaal IRELAND ITALY ITALY BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000 11/1/ AA- BBB+ Totaal ITALY LUXEMBOURG EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 3,500 2/4/ AAA AA EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 2,625 5/2/ AAA AA EUROPEAN FINANCIAL STABIL REGS 1,625 9/15/ AAA AA Totaal LUXEMBOURG NETHERLANDS NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4,000 1/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4,000 7/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 4,000 7/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 3,500 7/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2,500 1/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0,750 4/15/ AAA AAA NETHERLANDS GOVERNMENT BO 144A 2,250 7/15/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3,875 2/17/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4,125 1/23/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4,250 3/1/ AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,750 1/15/ AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,750 1/15/ AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 4,375 1/22/ AAA AAA ING BANK NV 5,250 6/5/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3,875 11/4/ AAA AAA COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,125 1/14/ AAA AA- COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEIS 4,125 1/14/ AAA AA- NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 3,375 2/1/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3,750 1/14/ AAA AAA ING BANK NV 4,000 1/17/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTE REGS 2,500 11/15/ AAA AAA ING BANK NV REGS 3,375 1/11/ AAA AAA ING BANK NV REGS 3,250 3/3/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4,250 4/6/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV 4,250 4/6/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 3,000 7/12/ AAA AAA

8 ING BANK NV REGS 3,375 1/10/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTE REGS 2,250 1/12/ AAA AAA BANK NEDERLANDSE GEMEENTE REGS 2,250 1/12/ AAA AAA NEDERLANDSE WATERSCHAPSBA REGS 2,250 1/17/ AAA AAA ABN AMRO BANK NV REGS 3,500 1/18/ AAA AAA Totaal NETHERLANDS SLOVENIA SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 4,375 2/6/ AA BBB+ SLOVENIA GOVERNMENT BOND REGS 4,125 1/26/ AA BBB+ Totaal SLOVENIA SPAIN SPAIN GOVERNMENT BOND 144A 4,800 1/31/ AAA BBB AUTONOMOUS COMMUNITY OF ANDALU 4,850 3/17/ AA BBB- BANKIA SA 4,500 4/26/ AAA BBB+ BANKIA SA 5,000 6/28/ AAA BBB+ INSTITUTO DE CREDITO OFIC REGS 6,000 3/8/ AAA BBB Totaal SPAIN SUPRANATIONAL EUROPEAN UNION 3,500 6/4/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,625 4/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,000 10/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,875 10/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,250 4/15/ AAA AAA EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,500 4/15/ AAA AAA INTERNATIONAL BANK FOR RECONST 3,875 5/20/ AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 3,000 7/13/ AAA AA+ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,000 9/28/ AAA AAA COUNCIL OF EUROPE DEVELOP REGS 2,875 8/31/ AAA AA+ Totaal SUPRANATIONAL SWEDEN NORDEA BANK AB REGS 4,000 7/11/ AA- AA- Totaal SWEDEN UNITED KINGDOM BANK OF SCOTLAND PLC 3,875 2/7/ AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY SERVIC 3,375 6/8/ AAA AAA NRAM PLC 3,875 11/16/ AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY S REGS 4,250 4/12/ AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4,250 5/4/ AAA AA+ NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,375 2/28/ AAA AAA NRAM PLC 4,125 3/27/ AAA AAA BANK OF SCOTLAND PLC 4,750 6/8/ AAA AAA BRADFORD & BINGLEY PLC 4,875 6/28/ AAA AA+ BARCLAYS BANK PLC 4,000 10/7/ AAA AAA NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,875 9/14/ AAA AAA ABBEY NATIONAL TREASURY S REGS 3,625 10/5/ AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PL REGS 4,000 3/15/ AAA AAA ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 3,000 9/8/ AAA AAA Totaal UNITED KINGDOM Eindtotaal Marktwaarde incl. opgelopen rente, exclusief cash

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014

0 6 NOV 2014. Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 30 september 2014 h'k-v.vinciale ; - r.,rt YAr-iU/ERUS^L Provinciale Staten van Overj ssej r ^>^/g, 0 u /cjbs Dat. 0 6 NOV 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: 2 5 MRT 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Datontv.: 2 5 MRT 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Datontv.: 2 5 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 jzi 3 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VSJ%0\S/hub Dat. ontv.: 1 9 AUG 2015 Provinciale Staten van Overijssel

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VSJ%0\S/hub Dat. ontv.: 1 9 AUG 2015 Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VSJ%0\S/hub Dat. ontv.: 1 9 AUG 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014

verijssel provincie Provinciale Staten van Overijss Onderwerp: vermogensbeheer obligatieportefeuille 30 juni 2014 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijss Inlichtingen bij dhr. A.C.G. Offereins telefoon

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. f Sbo l L IHö. Datontv.: 18 FEB Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 december 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. f Sbo l L IHö. Datontv.: 18 FEB Onderwerp: Vermogensbeheer obligatieportefeuille per 31 december 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. f Sbo l L IHö Datontv.: 18 FEB 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 7 MRT 2014

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 7 MRT 2014 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssel nr. PS/äOIW/2.2>4 Dat. 7 MRT 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Verordening treasury Noord-Brabant. 1 Inleiding

Verordening treasury Noord-Brabant. 1 Inleiding Onderwerp Verordening treasury Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant 1 Inleiding Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aandelenrisico: onzekerheid in de

Nadere informatie

Informatie beleggingsportefeuille en de rendementen Essentgelden (2 e kwartaal 2012)

Informatie beleggingsportefeuille en de rendementen Essentgelden (2 e kwartaal 2012) Informatie beleggingsportefeuille en de rendementen Essentgelden (2 e kwartaal 2012) 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Algemeen...5 3. Beleggingsportefeuille...6 3.1 Uitgangspunten beleggingen...6

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. P5/2,Ó 12,/IOH 2, 30 NOV 2012. Reactie GS op rapport Rekenkamer Oost-Nederland "Driemaal budgetrecht"

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. P5/2,Ó 12,/IOH 2, 30 NOV 2012. Reactie GS op rapport Rekenkamer Oost-Nederland Driemaal budgetrecht Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssel Reg.nr.

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 1 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Themabijeenkomst financiën. Gemeente Roerdalen. Sint Odiliënberg 9 december 2015

Themabijeenkomst financiën. Gemeente Roerdalen. Sint Odiliënberg 9 december 2015 Themabijeenkomst financiën Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg 9 december 2015 Agenda Algemene introductie Portefeuille gemeente Roerdalen Marktontwikkelingen 2 9 december 2015 Gemeente Roerdalen Algemene

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille

Benchmark Benchmark matching portefeuille. Benchmark matching portefeuille Bijlage 5 srichtlijnen A. srichtlijnen Ingangsdatum: 1 januari 2014 Beheerder dient de beleggingsrestricties ten aanzien van de samenstelling van de portefeuille en de toelaatbare risico's ln acht te nemen,

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland

Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland Begroting 2018 Financiering Provincie Gelderland woensdag 4 oktober 2017 12:30 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail: post@gelderland.nl

Nadere informatie

Klassiek Beheer en de lage rente

Klassiek Beheer en de lage rente Klassiek Beheer en de lage rente De lage rente en posities in euro-obligaties binnen Klassiek Beheer Ontwikkelingen in de markt Deze 0,2% rente is de nominale rente. Naast deze Wereldwijd bevindt de rente

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Commissievergadering: bespreking achtergronden mandaat. Gemeente Roerdalen

Commissievergadering: bespreking achtergronden mandaat. Gemeente Roerdalen Commissievergadering: bespreking achtergronden mandaat Gemeente Roerdalen Sint Odiliënberg 16 april 2012 Agenda Algemene introductie Portefeuille Gemeente Roerdalen 2 16 april 2012, Gemeente Roerdalen

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/59

Statenvoorstel nr. PS/2013/59 Statenvoorstel nr. PS/2013/59 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland driemaal budgetrecht. Inlichtingen bij 23 januari 2013 Jeroen Wezenberg (griffie): 038-4998784 Claudio Bruggink (Rekenkamer): 0570-665800

Nadere informatie

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten.

Mededeling. Conclusie: Het treasurystatuut voldoet en er zijn geen belemmeringen gebleken bij de uitvoering van de treasury activiteiten. PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp - Verantwoording treasurybeleid vooruitlopend op jaarstukken 2014 Kern mededeling: Begin 2014 hebben uw Staten het treasurystatuut 2014 vastgesteld. De gedeputeerde

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties.

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Nieuwsbrief Vooruitzichten obligaties In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onze visie op obligaties en dan in het bijzonder op bedrijfsobligaties. Sinds begin dit jaar zijn obligaties

Nadere informatie

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten Levensverzekeringen worden in de regel voor een lange periode afgesloten. De rente speelt hierdoor voor levensverzekeraars een belangrijke rol. Bij een rentedaling daalt het eigen vermogen van deze sector

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl

Schatkistbankieren. BZK Regiodagen juni 2014. Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Schatkistbankieren BZK Regiodagen juni 2014 Dirk Roelofsen schatkistbankieren@minfin.nl www.schatkistbankieren.nl Inhoud Introductie Agentschap 1. Terugblik invoering 2. Resultaat 2013 3. Werking schatkistbankieren

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Oct-15 9:52 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Chinese economie is in het derde kwartaal van 215 minder sterk gegroeid dan in het voorgaande kwartaal.

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731)

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Datontv.: Q4 DEC 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale Staten van

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr.

Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Lijst van vragen en antwoorden bij Kamerstukken II 2008/09, 31 965 IXA, Nr. Eerst suppletoire begroting Ministerie van Financiën IXA Vraag 1 Hoe hebben de spreads van de G20-landen en EU-lidstaten zich

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Beheer van vermogen In onzekere tijden

Provincie Noord-Brabant. Beheer van vermogen In onzekere tijden Provincie Noord-Brabant Beheer van vermogen In onzekere tijden 1 maart 2016 2 Inhoudsopgave 3 Management samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Totstandkoming vermogensbeheer (2009-2011) 8 3. Wat is de afgelopen

Nadere informatie

aanpassing bijlage organisatieverordening artikel 30 derde lid

aanpassing bijlage organisatieverordening artikel 30 derde lid 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum :1 april 2003 Nummer :PS2003BEM22 Dienst/sector : concernstaf Commissie : Bestuur en Middelen Registratienummer :2003 CGC000120i Portefeuillehouder: J.G.P. van Bergen

Nadere informatie

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld Portefeuilleoverzicht Voorbeeld Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg 7 1405 BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 25 BIJL.: Agendapunt: 6 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Uitzetting creditgelden 2010 Voorstel Ermee instemmen om de overtollige gelden

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De financiële stabiliteitsraad (FSB) publiceerde gisteren een bijgewerkte lijst van de belangrijke systeembanken

Nadere informatie

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches

BNG Deposito Fonds Vaste Looptijd Tranches Vaste Looptijd Tranches Fondsfeiten kwartaal 2 2015 Alternatief voor deposito s, veilig door spreiding en buffervermogen, goed rendement De Vaste Looptijd Tranches (VLT s) van het BNG Deposito Fonds zijn

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer. t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017

Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer. t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017 Vervolg Informatiebijeenkomst Vermogensbeheer t.b.v. Statencommissie ABF d.d. 22 maart 2017 C.L. Kooistra A. Löbhard Afdeling Financiën Provincie Gelderland 22 maart 2017 Prof. R. Bauer Hoogleraar Financiering

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 12

Oefenopgaven Hoofdstuk 12 Oefenopgaven Hoofdstuk 12 1 Methoden Bij de bepaling van de omvang van het renterisico kunnen verschillende technieken gebruikt worden. De bekendste zijn: o o o Duration Gap-analyse VAR-methodiek In welke

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Geïntegreerd middelenbeheer

Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Geïntegreerd middelenbeheer Inhoud 1 Waarom deze brochure? 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat houdt het geïntegreerd middelenbeheer in? 4 3 Welke instellingen vallen onder het

Nadere informatie

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering?

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering? 4. PARAGRAAF FINANCIERING Wat is financiering? Voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. De treasuryfunctie houdt zich bezig met het financieren van de gemeentelijke activiteiten. Hierbij kan het

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Dec-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Volgens de cijfers die het Braziliaanse statistiekbureau gisteren publiceerde is de economie van Brazilië

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Korte motivering Rendement BOR fonds De heer J.Th. Hoekema (plaatsvervangend) Vergadering 24-09-2014 Agendapunt Verkeer

Nadere informatie

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering PARAGRAAF 3 Algemeen Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 april 2017

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 april 2017 Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 april 2017 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 11 Supplementen, onderdeel 11.1 Zwitserleven Aandelenfonds, paragraaf 11.1.1 Beleggingsbeleid...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016 STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus 13 3500 AA UTRECHT JAARREKENING 2016 1 Naam Vestigingsplaats : Stichting Michel Keijzerfonds : UTRECHT BALANS PER 31-12-2016 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 25-Nov-15 8:33 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Militaire en maatschappelijke spanningen maken Turkije minder aantrekkelijk voor beleggers, volgens investment

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 januari 2010 Briefnummer : 2010-02207/3/A.12, FC Zaaknummer : 230512 Behandeld door : Hölterhoff M.E. Telefoonnummer : (050) 316 4926 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Maart 2012 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering?

4. PARAGRAAF FINANCIERING. Wat is financiering? 4. PARAGRAAF FINANCIERING Wat is financiering? Voor alles wat de gemeente doet is geld nodig. De treasuryfunctie houdt zich bezig met het financieren van de gemeentelijke activiteiten. Hierbij kan het

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 FONDS NAZORG STORTPLAATSEN GELDERLAND

JAARVERSLAG 2005 FONDS NAZORG STORTPLAATSEN GELDERLAND JAARVERSLAG 2005 FONDS NAZORG STORTPLAATSEN GELDERLAND 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Accountantsverklaring 3 3. Het nazorgfonds 4 4. Ontwikkelingen 5 5. Heffing en Invordering 7 6. Vermogensbeheer

Nadere informatie

Strategisch Beleggingsplan Vermogensbeheer Provincie Gelderland 2011

Strategisch Beleggingsplan Vermogensbeheer Provincie Gelderland 2011 Strategisch Beleggingsplan Vermogensbeheer Provincie Gelderland 2011 versie 21 december 2010 zaaknummer: 2010-001315 Inhoudsopgave 1. Inleiding ----------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 februari 2016 Vragen nr. 10 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB De voorzitter van

Nadere informatie

PS2011BEM13-1. Titel : Herziening verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 2

PS2011BEM13-1. Titel : Herziening verordening interne zaken provincie Utrecht 2004. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 2 PS2011BEM13-1 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel Datum : 13 september 2011 Nummer PS: PS2011BEM13 Afdeling : FIN Commissie : BEM Steller : M. Steenman Portefeuillehouder : Van Lunteren Registratienummer

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud

1 september 2014. Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas. Inhoud Inhoud Seminar BNG Vermogensbeheer met Guy Verhofstadt en Adjiedj Bakas 1 Vermogensfondsen kiezen voor BNG Vermogensbeheer 2 BNG-beleggingsfondsen voldoen aan AIFMrichtlijn 3 Seminar BNG Vermogensbeheer

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 12-Jan-16 8:44 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De Belgische overheid moet EUR 700 miljoen aan belasting terugvorderen bij multinationals. Dat heeft de

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie